EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0065R(02)

Berigtigelse til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (EFT nr. L 268 af 14. 9. 1992)

OJ L 38, 18.2.1995, p. 19–22 (DA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/65/corrigendum/1995-02-18/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

31992L0065R(02)

Berigtigelse til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (EFT nr. L 268 af 14. 9. 1992)

EF-Tidende nr. L 038 af 18/02/1995 s. 0019 - 0022


Berigtigelse til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 268 af 14. september 1992)

Side 69, 70 og 71, bilag D:

Bilag D erstattes af følgende tekst:

»BILAG D

KAPITEL I

I. Betingelser for godkendelse af sædopsamlingsstationer

Sædopsamlingsstationer skal

1) være under tilsyn af sædopsamlingsstationens dyrlæge

2) have særskilte og fysisk adskilte faciliteter til

- opstaldning og isolering af dyrene

- opsamling af sæd

- rengøring og desinfektion af udstyr

- behandling af sæd

- opbevaring af sæd

3) være bygget eller holdt isoleret således, at enhver kontakt med dyr udenfor undgås

4) have faciliteter som anført i punkt 2, der er lette at rengøre og desinficere.

II. Betingelserne for tilsyn med sædopsamlingsstationer

For så vidt angår sædopsamlingsstationer skal

1) der føres tilsyn med, at der kun holdes dyr, hvis sæd skal opsamles. Der må dog på disse stationer holdes andre husdyr, såfremt de opfylder nedenstående almindelige betingelser

2) det kontrolleres, at der føres et register over

- identifikationen af de dyr, der befinder sig på sædopsamlingsstationen

- eventuel flytning af dyr (tilgang og afgang)

- den sundhedskontrol, der foretages

- dyrenes sygehistorie

- sædens bestemmelsessted

- sædens opbevaring

3) embedsdyrlægen mindst to gange om året aflægge kontrolbesøg for at sikre sig, at godkendelses- og tilsynsbetingelserne er opfyldt

4) disse beskæftige et kompetent personale, der har den relevante uddannelse i desinfektions- og hygiejneteknik med henblik på forebyggelse af sygdomsspredning

5) der føres tilsyn med, at

- opsamlingen, behandlingen og opbevaringen af sæd kun finder sted i de dertil indrettede lokaler

- alt udstyr, der kommer i kontakt med sæden eller donordyret under opsamlingen eller behandlingen altid desinficeres eller steriliseres behørigt inden brugen

- alle beholdere til opbevaring eller transport af sæd altid desinficeres eller steriliseres inden påfyldningen

6) det påses, at

- produkter af animalsk oprindelse, der anvendes til behandlingen af sæd (tilsætningsstoffer eller fortyndingsmidler), ikke udgør nogen smitterisiko eller inden anvendelsen behandles på en sådan måde, at denne risiko elimineres

- det kryogene stof, der anvendes, ikke tidligere er blevet anvendt til andre animalske produkter

7) det påses, at hver portion sæd mærkes på en sådan måde, at oplysninger om opsamlingsdatoen, donordyrets race og identifikation samt navnet på den godkendte station, der har foretaget opsamlingen kan fastslås.

KAPITEL II

Krav, der skal være opfyldt på sædopsamlingsstationer

Krav i forbindelse med indsættelse af donorhandyr

A. HINGSTE

Kun hingste, som til embedsdyrlægens tilfredshed opfylder følgende krav, må anvendes til opsamling af sæd:

1) de skal være sunde og raske på sædopsamlingstidspunktet

2) de skal opfylde kravene i direktiv 90/426/EØF og komme fra bedrifter, der også opfylder de pågældende krav

3) de skal i løbet af de 60 dage, der går forud for den første sædopsamling, have været underkastet følgende prøver med negativt resultat:

a) en agar-gel-immunodiffusionsprøve (Coggins-test) for infektiøs anæmi hos enhovede dyr

b) en serumneutralisationsprøve (fortynding < 1/4) for viralarthritis, der ved positivt resultat skal suppleres med en virologisk undersøgelse af råsæden, som skal give et negativt resultat

c) med henblik på undersøgelse for smitsom metritis hos enhovede dyr ved isolering af Taylorella equigenitalis-kim mindst én kontrol foretaget på prøver udtaget af urinrøret og præ-ejakulationsvæsken.

Resultaterne af disse undersøgelser skal garanteres af et laboratorium, der er anerkendt af den kompetente myndighed.

I den i punkt 3, første afsnit, nævnte periode og så længe sædopsamlingen varer må hingstene ikke anvendes til naturlig bedækning.

B. FÅR OG GEDER

1. Kun får og geder på stationer eller bedrifter, som til embedsdyrlægens tilfredshed opfylder følgende krav, må anvendes til opsamling af sæd:

a) de skal være sunde og raske på opsamlingsdagen

b) de skal opfylde betingelserne i artikel 4, 5 og 6, i direktiv 91/68/EØF om samhandel inden for Fællesskabet.

Donordyrene skal desuden i løbet af de 30 dage, der går forud for sædopsamlingen, underkastes følgende prøver med negativt resultat:

- en undersøgelse for brucellose (Brucella melitentis) i overensstemmelse med bilag C til direktiv 91/68/EØF

- en undersøgelse for smitsom epididymitis hos væddere (Brucella ovis) i overensstemmelse med bilag D til direktiv 91/68/EØF

- en virusisolationsundersøgelse for Border disease

c) dyrene skal have været underkastet de nødvendige prøver og den nødvendige kontrol til sikring af, at kravene i litra a) og b) er overholdt.

2. Undersøgelserne i punkt 1 skal foretages af et laboratorium, som medlemsstaten har godkendt.

C. Hvis en af prøverne i afsnit A eller B er positiv, skal dyret isoleres, og den sæd, som er opsamlet fra det efter den seneste negative prøve, må ikke markedsføres. Det samme gælder den sæd, der er opsamlet fra de andre dyr på bedriften eller opsamlingsstationen siden datoen for den positive prøve. Samhandelen må først genoptages, når sundhedsstatus er genoprettet.

KAPITEL III

Krav til sæd, æg og embryoner

Sæd, æg og embryoner skal være opsamlet, behandlet, vasket og konserveret ved hjælp af et biologisk produkt, der ikke indeholder levende mikroorganismer, efter følgende retningslinjer:

a) vask af æg og embryoner skal foregå i overensstemmelse med dette direktivs artikel 11, stk. 3. Deres zona pellucida skal være intakt før og efter vask. Kun æg og embryoner fra samme donor må vaskes samtidig. Efter skylningen skal hele overfladen af zona pellucida for hvert æg eller embryon undersøges i en forstørrelse på mindst 50 gange og garanteres intakt og fri for vedhængende fremmedlegemer

b) de medier og væsker, der anvendes ved opsamling, dybfrysning og konservering af æg og embryoner, skal være steriliseret efter godkendte metoder i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, og håndteres således, at de forbliver sterile. Der skal tilsættes antibiotika til skylle-, vaske- og frysevæskerne efter regler, der fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 26

c) alt udstyr, der anvendes til opsamling, behandling, vask, dybfrysning og konservering af æg eller embryoner, skal steriliseres inden brugen

d) de skal i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, være underkastet yderligere undersøgelser, der fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 26, navnlig undersøgelser af væskerne til opsamling, skylning eller vask, for at fastslå, at de ikke indeholder sygdomskim

e) de skal opbevares i sterile beholdere (ampuller, strå med identifikation) efter regler, der fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 26

- som kun indeholder produkter fra samme donor

- som er forseglet ved nedfrysningen i alkohol eller frisk flydende kvælstof og mærkes

og anbringes i steriliserede beholdere med flydende kvælstof, og som ikke frembyder nogen kontaminationsrisiko for produkterne

f) opbevares under godkendte vilkår i mindst 30 dage forud for afsendelsen

g) transporteres i beholdere, der er rengjort, desinficeret eller steriliseret inden påfyldningen.

KAPITEL IV

Hundonordyr

Kun hundyr, som til embedsdyrlægens tilfredshed opfylder kravene til de forskellige arter i de relevante direktiver vedrørende samhandelen inden for Fællesskabet med levende avls- og brugsdyr, og som kommer fra besætninger, der opfylder de samme krav, må anvendes til opsamling af embryoner og æg; der er tale om direktiv 64/432/EØF for svin, direktiv 90/426/EØF for enhovede dyr og direktiv 91/68/EØF for får og geder.«

Top