EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0065R(01)

Berigtigelse til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (EFT nr. L 268 af 19.9.1992)

OJ L 264, 23.10.1993, p. 62–64 (DA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/65/corrigendum/1993-10-23/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

31992L0065R(01)

Berigtigelse til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (EFT nr. L 268 af 19.9.1992)

EF-Tidende nr. L 264 af 23/10/1993 s. 0062 - 0064


Berigtigelse til Raadets direktiv 92/65/EOEF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmaessige betingelser for samhandel med og indfoersel til Faellesskabet af dyr samt saed, aeg og embryoner, der for saa vidt angaar disse betingelser ikke er underlagt specifikke faellesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EOEF (De Europaeiske Faellesskabers Tidende nr. L 268 af 19. september 1992)

Sider 69, 70 og 71, bilag D Bilag D erstattes af foelgende tekst:

»KAPITEL I

I. Betingelser for godkendelse af saedopsamlingsstationer Saedopsamlingsstationer skal

1) vaere under tilsyn af saedopsamlingsstationens dyrlaege,

2) have saerskilte og fysisk adskilte faciliteter til

- opstaldning og isolering af dyrene

- opsamling af saed

- rengoering og desinfektion af udstyr

- behandling af saed

- opbevaring af saed,

3) vaere bygget eller holdt isoleret saaledes, at enhver kontakt med dyr udenfor undgaas,

4) have faciliteter som anfoert i punkt 2), der er lette at rengoere og desinficere.

II. Betingelserne for tilsyn med saedopsamlingsstationer

For saa vidt angaar saedopsamlingsstationer skal

1) der foeres tilsyn med, at der kun holdes dyr, hvis saed skal opsamles. Der maa dog paa disse stationer holdes andre husdyr, saafremt de opfylder nedenstaaende almindelige betingelser,

2) det kontrolleres, at der foeres et register over

- identifikationen af de der befinder sig paa opsamlingsstationen

- eventuel flytning af dyr (tilgang og afgang)

- den sundhedskontrol, der foretages

- dyrenes sygehistoric

- saedens bestemmelsessted

- saedens opbevaring,

3) embedsdyrlaegen mindst to gange om aaret aflaegge kontrolbesoeg for at sikre sig, at godkendelses- og tilsynsbetingelserne er opfyldt,

4) disse beskaeftige et kompetent personale, der har den relevante uddannelse i desinfektions- og hygiejneteknik med henblik paa forebyggelse af sygdomsspredning,

5) der foeres tilsyn med, at

- opsamlingen, behandlingen og opbevaringen af saed kun finder sted i de dertil indrettede lokaler,

- alt udstyr, der kommer i kontakt med saeden eller donordyret under opsamlingen eller behandlingen altid desinficeres eller steriliseres behoerigt inden brugen,

- alle beholdere til opbevaring eller transport af saed altid desinficeres eller steriliseres inden paafyldningen,

6) det paases, at

- produkter af animalsk oprindelse, der anvendes til behandlingen af saed (tilsaetningsstoffer eller fortyndingsmidler), ikke udgoer nogen smitterisiko eller inden anvendelsen behandles paa en saadan maade, at denne risiko elimineres,

- det kryogene stof, der anvendes, ikke tidligere er blevet anvendt til andre animalske produkter,

7) det paases, at hver portion saed maerkes paa en saadan maade, at oplysninger om opsamlingsdatoen, donordyrets race og identifikation samt navnet paa den godkendte station, der har foretaget opsamlingen kan fastslaas.

KAPITEL II

Krav, der skal vaere opfyldt paa saed opsamlingsstationer

Krav i forbindelse med indsaettelse af donorhandyr

A. HINGSTE

Kun hingste, som til embedsdyrlaegens tilfredshed opfylder foelgende krav, maa anvendes til opsamling af saed:

1) de skal vaere sunde og raske paa saedopsamlingstidspunktet,

2) de skal opfylde kravene i direktiv 90/426/EOEF og komme fra bedrifter, der ogsaa opfylder de paagaeldende krav,

3) de skal i loebet af de 60 dage, der gaar forud for den foerste saedopsamling, have vaeret underkastet foelgende proever med negativt resultat:

a) en agar-gel-immunodiffusionsproeve (Coggins-test) for infektioes anaemi hos enhovede dyr;

b) en serumneutralisationsproeve (fortynding) for viralarthritis, der ved positivt resultat skal suppleres med en virologisk undersoegelse af raasaeden, som skal give et negativt resultat;

c) med henblik paa undersoegelse for smitsom metritis hos enhovede dyr ved isolering af Taylorella equigenitalis-kim mindst én kontrol foretaget paa proever udtaget af urinroeret og prae-ejakulationsvaesken.

Resultaterne af disse undersoegelser skal garanteres af et laboratorium, der er anerkendt af den kompetente myndighed.

I den i punkt 3, foerste afsnit, naevnte periode og saa laenge saedopsamlingen varer maa hingstene ikke anvendes til naturlig bedaekning.

B. FAAR OG GEDER

1. Kun faar og geder paa stationer eller bedrifter, som til embedsdyrlaegens tilfredshed opfylder foelgende krav, maa anvendes til opsamling af saed:

a) de skal vaere sunde og raske paa opsamlingsdagen,

b) de skal opfylde betingelserne i artikel 4, 5 og 6, i direktiv 91/68/EOEF om samhandel inden for Faellesskabet.

Donordyrene skal desuden i loebet af de 30 dage, der gaar forud for saedopsamlingen, underkastes foelgende proever med negativt resultat:

- en undersoegelse for brucellose (brucella melitentis) i overensstemmelse med bilag C til direktiv 91/68/EOEF,

- en undersoegelse for smitsom epididymitis hos vaeddere (brucella ovis) i overensstemmelse med bilag D i direktiv 91/68/EOEF),

- en virusisolationsundersoegelse for Border disease,

c) dyrene skal have vaeret underkastet de noedvendige proever og den noedvendige kontrol til sikring af, at kravene i litra a) og b) er overholdt.

2. Undersoegelserne i punkt 1 skal foretages af et laboratorium, som medlemsstaten har godkendt.

C. Hvis en af proeverne i afsnit A eller B er positiv, skal dyret isoleres, og den saed, som er opsamlet fra det efter den seneste negative proeve, maa ikke markedsfoeres. Det samme gaelder den saed, der er opsamlet fra de andre dyr paa bedriften eller opsamlingsstationen siden datoen for den positive proeve. Samhandelen maa foerst genoptages, naar sundhedsstatus er genoprettet.

KAPITEL III

Krav til saed, aeg og embryoner

Saed, aeg og embryoner skal vaere opsamlet, behandlet, vasket og konserveret ved hjaelp af et biologisk produkt, der ikke indeholder levende mikroorganismer, efter foelgende retningslinjer:

a) vask af aeg og embryoner skal foregaa i overensstemmelse med dette direktivs artikel 11, stk. 3. Deres pellucida skal vaere intakt foer og efter vask. Kun aeg og embryoner fra samme donor maa vaskes samtidig. Efter skylningen skal hele overfladen af zona pellucida for hvert aeg eller embryon undersoeges i en forstoerrelse paa mindst 50 gange og garanteres intakt og fri for vedhaengende fremmedlegemer,

b) de medier og vaesker, der anvendes ved opsamling, dybfrysning og konservering af aeg og embryoner, skal vaere steriliseret efter godkendte metoder i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, og haandteres saaledes, at de forbliver sterile. Der skal tilsaettes antibiotika til skylle-, vaske- og frysevaeskerne efter regler, der fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 26,

c) alt udstyr, der anvendes til opsamling, behandling, vask, dybfrysning og konservering af aeg eller embryoner, skal steriliseres inden brugen,

d) de skal i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, vaere underkastet yderligere undersoegelser, der fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 26, navnlig undersoegelser af vaeskerne til opsamling, skylning eller vask, for at fastslaa, at de ikke indeholder sygdomskim,

e) de skal opbevares i sterile beholdere (ampuller, straa med identifiaktion efter regler, der fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 26.

- som kun indeholder produkter fra samme donor,

- som er forseglet ved nedfrysningen i alkohol eller frisk flydende kvaelstof og maerkes,

og anbringes i steriliserede beholdere med flydende kvaelstof, og som ikke frembyder nogen kontaminationsrisiko for produkterne,

f) opbevares under godkendte vilkaar i mindst 30 dage forud for afsendelsen,

g) transporteres i beholdere, der er rengjort, desinficeret eller steriliseret, inden paafyldningen.

KAPITEL IV

Hundonordyr

Kun hundyr, som til embedsdyrlaegens tilfredshed opfylder kravene til de forskellige arter i de relevante direktiver vedroerende samhandelen inden for Faellesskabet med levende avls- og brugsdyr, og som kommer fra besaetninger, der opfylder de samme krav, maa anvendes til opsamling af embryoner og aeg; der er tale om direktiv 64/432/EOEF for svin, direktiv 90/426/EOEF for enhovede dyr og direktiv 91/68/EOEF for faar og geder.«

Top