EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013A0620(02)

Agreement between the European Union and Ukraine amending the Agreement between the European Community and Ukraine on the facilitation of the issuance of visas

OJ L 168, 20.6.2013, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 278 - 284

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2013/297/oj

Related Council decision
Related Council decision

11/Sv. 117

HR

Službeni list Europske unije

278


22013A0620(02)


L 168/11

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM

između Europske unije i Ukrajine o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Ukrajine o pojednostavnjenju izdavanja viza

EUROPSKA UNIJA,

s jedne strane, i

UKRAJINA,

s druge strane,

(dalje u tekstu „stranke”),

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum između Europske zajednice i Ukrajine o pojednostavnjenju izdavanja viza koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008.,

ŽELEĆI dodatno olakšati kontakte među ljudima,

PREPOZNAJUĆI značaj pravodobnog uvođenja bezviznog režima putovanja za ukrajinske državljane, pod uvjetom da su stvoreni uvjeti za dobro organiziranu i sigurnu mobilnost,

UZIMAJUĆI U OBZIR stupanje na snagu Uredbe (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (dalje u tekstu „Zakonik o vizama”) (1) kojom se posebno predviđa obvezno davanje obrazloženja za odbijanje izdavanja vize te, u slučaju odbijanja, pravo podnositelja zahtjeva na žalbu,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o schengenskoj pravnoj stečevini uključenoj u okvir Europske unije i Protokol o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske o području slobode, sigurnosti i pravde koji su priloženi uz Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije te potvrđujući da se odredbe ovog Sporazuma ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o stajalištu Danske, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije te potvrđujući da se odredbe ovog Sporazuma ne primjenjuju na Dansku,

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak 1.

Sporazum između Europske zajednice i Ukrajine o pojednostavnjenju izdavanja viza, dalje u tekstu „Sporazum”, izmjenjuje se u skladu s odredbama ovog članka:

1.

U naslovu se riječ „zajednice” zamjenjuje riječju „unije”.

2.

U članku 1. stavku 2. umeće se sljedeći prvi podstavak:

Ukrajina može ponovno uvesti obvezu ishođenja vize samo za građane ili određene kategorije građana svih država članica, a ne za građane ili određene kategorije građana pojedinačnih država članica.

3.

U članku 2. stavcima 1. i 2., riječ „Zajednice” zamjenjuje se riječima „Europske unije”.

4.

U članku 3. točki (e), riječ „Zajednice” zamjenjuje se riječima „Europske unije”.

5.

Članak 4. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

za vozače koji obavljaju usluge međunarodnog prijevoza robe i putnika na državna područja država članica u vozilima koja su registrirana u Ukrajini:

pisani zahtjev nacionalnog udruženja prijevoznika Ukrajine koji pružaju usluge međunarodnog cestovnog prijevoza, uz navođenje svrhe, trajanja, odredišta (jednog ili više) i učestalosti tih putovanja;”;

(b)

točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

za novinare i prateće stručno tehničko osoblje:

potvrda ili drugi dokument koji je izdala strukovna organizacija ili podnositeljev poslodavac koji dokazuje da je predmetna osoba kvalificirani novinar te se u njemu navodi da je svrha putovanja obavljanje novinarskog posla ili koji dokazuje da je osoba član tehničkog osoblja koje novinara prati u svojstvu stručnjaka;”;

(c)

točka (i) zamjenjuje se sljedećim:

„(i)

za sudionike službenih programa razmjene koje organiziraju gradovi-prijatelji i drugi općinski subjekti:

pisani zahtjev voditelja uprave/gradonačelnika tih gradova ili drugih općinskih subjekata;”;

(d)

točka (j) zamjenjuje se sljedećim:

„(j)

za bliske rođake – bračnog druga, djecu (uključujući usvojenu djecu), roditelje (uključujući skrbnike), djedove i bake te unuke – koji posjećuju državljane Ukrajine koji zakonito borave na državnom području država članica ili građane Europske unije koji prebivaju na državnom području države članice čiji su državljani:

pisani zahtjev osobe-domaćina;”;

(e)

točka (m) zamjenjuje se sljedećim:

„(m)

za osobe koje u posjet odlaze zbog zdravstvenih razloga i osobe u nužnoj pratnji:

službeni dokument zdravstvene ustanove kojim se potvrđuje potreba za zdravstvenom skrbi u toj ustanovi i potreba za pratnjom te dokaz da postoje dovoljna financijska sredstva za plaćanje liječenja;”;

(f)

dodaju se sljedeće točke:

„(n)

za predstavnike organizacija civilnog društva kad putuju radi stručnog osposobljavanja, seminara, konferencija, uključujući i one u okviru programa razmjene:

pisani zahtjev koji izdaje organizacija domaćin, potvrda da osoba predstavlja organizaciju civilnog društva i potvrda iz nadležnog registra o osnivanju takve organizacije, koju izdaje neko državno tijelo u skladu s nacionalnim propisima;

(o)

za stručnjake raznih zanimanja koji sudjeluju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijima, seminarima ili na drugim sličnim događanjima koja se održavaju na državnom području zemalja članica:

pisani zahtjev organizacije domaćina u kojem se potvrđuje da će dotična osoba sudjelovati na tom događaju;

(p)

za predstavnike vjerskih zajednica:

pisani zahtjev vjerske zajednice registrirane u Ukrajini, u kojem se navode svrha, trajanje i učestalost tih putovanja;

(q)

za sudionike službenih prekograničnih programa suradnje Europske unije, kao što su programi u okviru Europskog instrumenta za susjedske odnose i partnerstvo (ENPI):

pisani zahtjev organizacije domaćina.”

6.

U članku 5. stavci od 1. do 3. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Diplomatska i konzularna predstavništva država članica izdaju vize za višekratni ulazak s rokom valjanosti pet godina sljedećim kategorijama osoba:

(a)

članovima nacionalnih i regionalnih vlada i parlamenata, ustavnih sudova i vrhovnih sudova, državnim i regionalnim tužiteljima i njihovim zamjenicima, ako ovim Sporazumom nisu izuzeti od zahtjeva u pogledu viza, za izvršavanje svojih dužnosti;

(b)

stalnim članovima službenih delegacija koji na temelju službenih poziva naslovljenih Ukrajini redovito sudjeluju na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događanjima koja na državnim područjima država članica održavaju međuvladine organizacije;

(c)

bračnim drugovima i djeci (uključujući usvojenu djecu) koja su mlađa od 21 godine ili su uzdržavana te roditeljima (uključujući skrbnike) koji posjećuju građane Ukrajine koji zakonito borave na državnom području država članica ili građane Europske unije koji prebivaju na državnom području države članice čiji su državljani;

(d)

poslovnim ljudima i predstavnicima poslovnih organizacija koji redovito putuju u države članice;

(e)

novinarima i pratećem stručnom tehničkom osoblju.

Odstupajući od prvog podstavka, ako je potreba za učestalim ili redovitim putovanjima, ili ako je namjera da se učestalo ili redovito putuje očito ograničena na neko kraće vremensko razdoblje, tad se rok valjanosti vize za višekratni boravak ograničuje na to razdoblje, a posebno ako je

njihov mandat, u slučaju osoba iz točke (a),

rok važenja njihovog statusa stalnog člana službene delegacije, u slučaju osoba iz točke (b),

rok važenja dozvole za zakonit boravak ukrajinskih građana koji zakonito borave u Europskoj uniji, u slučaju osoba iz točke (c),

rok važenja statusa predstavnika poslovne organizacije ili trajanja poslovnog ugovora, u slučaju osoba iz točke (d),

ugovor o radu, u slučaju osoba iz točke (e),

kraći od pet godina.

2.   Diplomatska i konzularna predstavništva država članica izdaju vize za višekratni ulazak s rokom valjanosti od jedne godine sljedećim kategorijama osoba, pod uvjetom da su tijekom prethodne godine dobili barem jednu vizu i iskoristili je u skladu sa zakonima o ulasku i boravku države koju posjećuju:

(a)

vozačima koji obavljaju usluge međunarodnog prijevoza robe i putnika na državna područja država članica u vozilima koja su registrirana u Ukrajini;

(b)

članovima osoblja na vlaku, hladnjačama i lokomotivama na međunarodnim vlakovima koji putuju na državna područja država članica;

(c)

osobama koje sudjeluju u znanstvenim, kulturnim i umjetničkim aktivnostima, uključujući sveučilišne i druge programe razmjene, koje redovito putuju u države članice;

(d)

sudionicima međunarodnih sportskih događaja i osobama koje ih prate u svojstvu stručnjaka;

(e)

sudionicima službenih programa razmjene koje organiziraju gradovi-prijatelji i drugi općinski subjekti;

(f)

predstavnicima organizacija civilnog društva koji redovito putuju u države članice radi stručnog osposobljavanja, seminara, konferencija, uključujući i one u okviru programa razmjene;

(g)

sudionicima službenih prekograničnih programa suradnje Europske unije, kao što su oni u okviru Europskog instrumenta za susjedske odnose i partnerstvo (ENPI);

(h)

studentima, studentima poslijediplomskih studija koji redovito putuju zbog studija ili strukovnog obrazovanja, uključujući i u okviru programa razmjene;

(i)

predstavnicima vjerskih zajednica;

(j)

stručnjacima raznih zanimanja koji sudjeluju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijima, seminarima ili na drugim sličnim događanjima koja se održavaju na državnom području država članica;

(k)

osobama koje trebaju putovati redovito zbog medicinskih razloga i osobama u njihovoj pratnji.

Odstupajući od prvog podstavka, ako je potreba za učestalim ili redovitim putovanjima, ili ako je namjera da se učestalo ili redovito putuje očito ograničena na neko kraće vremensko razdoblje, tad se rok valjanosti vize za višekratni boravak ograničuje na to razdoblje.

3.   Diplomatska i konzularna predstavništva država članica izdaju vize za višekratni ulazak s rokom valjanosti od najmanje dvije, a najviše pet godina kategorijama osobama iz stavka 2. ovog članka, pod uvjetom da su tijekom prethodne dvije godine iskoristili vize za višekratni ulazak izdane na godinu dana u skladu sa zakonima o ulasku i boravku države koju posjećuju, osim ako je potreba za učestalim ili redovitim putovanjima, ili ako je namjera da se učestalo ili redovito putuje očigledno ograničena na neko kraće vremensko razdoblje, te se u tom slučaju rok valjanosti vize za višekratni boravak ograničuje na to razdoblje.”

7.

Članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Države članice naplaćuju naknadu od 70 EUR za obradu viza u slučajevima kad je podnositelj zahtjeva za izdavanje vize, zbog udaljenosti između podnositeljeva mjesta prebivališta i mjesta gdje je zahtjev podnesen, zatražio donošenje odluke o zahtjevu za vizu u roku od tri dana od dana kad je podnesen, a konzularni ured je pristao odluku donijeti u roku od tri dana.”;

(b)

u stavaku 4.:

i.

uvodne riječi zamjenjuju se sljedećim:

„4.   Ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 5., naknade za obradu molbi za izdavanje vize ne naplaćuju se sljedećim kategorijama osoba:”;

ii.

u točki (a) dodaju se sljedeće riječi:

„ili građana Europske unije s prebivalištem na državnom području države članice čiji su državljani”;

iii.

u točki (i) dodaju se sljedeće riječi:

„i drugi općinski subjekti”;

iv.

u točki (j) dodaju se sljedeće riječi:

„i pratećem stručnom tehničkom osoblju”;

v.

dodaju se sljedeće točke:

„(o)

predstavnicima vjerskih zajednica;

(p)

stručnjacima raznih zanimanja koji sudjeluju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijima, seminarima ili na drugim sličnim događanjima koja se održavaju na državnom području zemalja članica;

(q)

sudionicima seminara, konferencija, sportskih, kulturnih ili obrazovnih događaja koje organiziraju neprofitne organizacije, u dobi od 25 godina ili manje;

(r)

predstavnicima organizacija civilnog društva kad putuju radi stručnog osposobljavanja, seminara, konferencija, uključujući i one u okviru programa razmjene;

(s)

sudionicima službenih prekograničnih programa suradnje Europske unije, kao što su oni u okviru Europskog instrumenta za susjedske odnose i partnerstvo (ENPI).”;

vi.

dodaje se sljedeći podstavak:

„Prvi podstavak primjenjuje se i onda kad je svrha putovanja tranzit.”;

(c)

dodaje se sljedeći stavak:

„5.   Ako neka država članica surađuje s vanjskim davateljem usluga, vanjski davatelj usluga može za uslugu izdavanja vize naplatiti naknadu. Ta naknada razmjerna je troškovima koje načine vanjski davatelji usluga obavljajući svoje zadaće i ne smije prelaziti 30 EUR. Države članice svim podnositeljima zahtjeva za izdavanje vize pružaju mogućnost da svoje zahtjeve podnesu izravno u njihovim konzulatima. Ako se od podnositelja zahtjeva traži da za podnošenje zahtjeva imaju zakazan sastanak, taj se sastanak u pravilu mora održati u roku od dva tjedna od datuma kod je zatražen.”

8.

Članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Diplomatske i službene putovnice”;

(b)

u stavku 2., koji dobiva brojčanu oznaku 3., riječi „iz stavka 1.” zamjenjuju se riječima „iz stavaka 1. i 2.”;

(c)

umeće se sljedeći novi stavak 2.:

„2.   Državljani Ukrajine nositelji valjanih biometrijskih putovnica smiju bez viza ulaziti u državna područja država članica, napuštati ih i prolaziti kroz njih.”

9.

Članak 12. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

u prvoj rečenici se riječ „zajednice” zamjenjuje riječju „unije”;

(b)

u drugoj rečenici se riječ „Zajednicu” zamjenjuje riječima „Europsku uniju”, a riječi „Komisija Europskih zajednica” zamjenjuje se riječima „Europska komisija”.

10.

Članak 13. mijenja se kako slijedi:

(a)

postojeći stavak označuje se brojkom i postaje stavak 1.;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„2.   Odredbe dvostranih sporazuma ili dogovora između pojedinačnih država članica i Ukrajine koji su potpisani prije stupanja na snagu ovog Sporazuma i kojima se predviđa izuzeće nositelja nebiometrijskih službenih putovnica od obveze ishođenja vize, nastavljaju se primjenjivati ne dovodeći u pitanje pravo predmetnih država članica ili Ukrajine da otkažu ili privremeno obustave te dvostrane sporazume ili dogovore.”

Članak 2.

Stranke ratificiraju ili odobravaju ovaj Sporazum u skladu sa svojim pojedinačnim postupcima, a Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon datuma kad je zadnja stranka drugu stranku obavijestila o završetku ranije spomenutih postupaka.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. srpnja dvije tisuće dvanaeste godine u dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i ukrajinskom jeziku, pri čemu je svaki od tih jezika jednako vjerodostojan.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За Європейське Спiвтовариство

Image

Image

За Украйна

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Украïнy

Image


(1)  SL L 243, 15.9.2009., str. 1.


IZJAVA EUROPSKE UNIJE O DOKUMENTIMA KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEV ZA VIZU ZA KRATKOTRAJNI BORAVAK

Europska unija uspostavit će usklađeni popis pratećih dokumenata, u skladu s člankom 48. stavkom 1. točkom (a) Zakonika o vizama, kako bi osigurala da podnositelji zahtjeva za izdavanje vize iz Ukrajine načelno trebaju priložiti iste prateće dokumente.


IZJAVA EUROPSKE UNIJE O OLAKŠICAMA ZA ČLANOVE OBITELJI

Europska unija prima na znanje prijedlog Ukrajine da se proširi definicija pojma članovi obitelji koji bi trebali imati pogodnosti od pojednostavnjenja izdavanja viza, kao i važnost koju Ukrajina daje olakšanju kretanja te kategorije osoba.

Kako bi se olakšala mobilnost i proširio broj osoba koje imaju obiteljske veze (posebno sestre i braća i njihova djeca) s ukrajinskim državljanima koji zakonito prebivaju na državnim područjima država članica ili s građanima Europske unije koji prebivaju na državnom području države članice čiji su državljani, Europska unija poziva konzularne urede država članica da u cijelosti iskoriste postojeće mogućnosti Zakonika o vizama kako bi se pojednostavnilo izdavanje viza toj kategoriji osoba, posebno uključujući jednostavnije zahtjeve u pogledu dokumenata koje podnositelji trebaju priložiti, izuzeća od naknada za obradu zahtjeva i, ako je primjenljivo, izdavanje viza za višekratne ulaske.


IZJAVA EUROPSKE UNIJE O ČLANKU 10. STAVKU 2. SPORAZUMA

Europska unija može se pozvati na djelomičnu privremenu obustavu Sporazuma, a posebno članka 10. stavka 2., u skladu s postupkom uspostavljenim člankom 14. stavkom 5. Sporazuma, ako Ukrajina zlorabi provedbu članka 10. stavka 2. ili ako njegova provedba vodi prema ugrožavanju javne sigurnosti. Ako provedba članka 10. stavka 2. bude privremeno obustavljena, Europska unija s ciljem rješavanja problema koji su doveli do obustave u okviru Odbora osnovanog Sporazumom pokreće savjetovanje.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O ŠVICARSKOJ I LIHTENŠTAJNU

Stranke primaju na znanje bliske odnose između Unije i Švicarske i Lihtenštajna, posebno na temelju Sporazuma od 26. listopada 2004. o pridruživanju tih država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine.

U takvim je okolnostima poželjno da državna tijela Švicarske i Lihtenštajna i Ukrajine bez odlaganja sklope dvostrane sporazume o pojednostavnjenju postupka izdavanja viza za kratkotrajni boravak prema sličnim uvjetima kao u izmijenjenom Sporazumu.


Top