EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013A0620(01)

Agreement between the European Union and the Republic of Moldova amending the Agreement between the European Community and the Republic of Moldova on the facilitation of the issuance of visas

OJ L 168, 20.6.2013, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 270 - 276

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2013/296/oj

Related Council decision
Related Council decision

11/Sv. 117

HR

Službeni list Europske unije

270


22013A0620(01)


L 168/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM

između Europske unije i Republike Moldove o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Moldove o pojednostavnjenju izdavanja viza

EUROPSKA UNIJA,

i

REPUBLIKA MOLDOVA,

dalje u tekstu „stranke”,

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum između Europske zajednice i Republike Moldove o pojednostavnjenju izdavanja viza koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008.,

ŽELEĆI dodatno olakšati kontakte među ljudima,

PREPOZNAJUĆI značaj pravodobnog uvođenja bezviznog režima putovanja za državljane Republike Moldove, ako su stvoreni uvjeti za dobro organiziranu i sigurnu mobilnost,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o schengenskoj pravnoj stečevini uključenoj u okvir Europske unije i Protokol o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske o području slobode, sigurnosti i pravde koji su priloženi uz Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije te potvrđujući da se odredbe ovog Sporazuma ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o stajalištu Danske, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije te potvrđujući da se odredbe ovog Sporazuma ne primjenjuju na Dansku,

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak 1.

Sporazum između Europske zajednice i Republike Moldove o pojednostavnjenju izdavanja viza, dalje u tekstu „Sporazum”, izmjenjuje se u skladu s odredbama ovog članka:

1.

U naslovu se riječ „zajednice” zamjenjuje riječju „unije”.

2.

U članku 2. stavcima 1. i 2. te u članku 3. točki (e) riječ „Zajednice” zamjenjuje se riječima „Europske unije”.

3.

Članak 4. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (d) zamjenjuje se sljedećom:

„(c)

za vozače koji obavljaju usluge međunarodnog prijevoza robe i putnika na državna područja država članica u vozilima koja su registrirana u Republici Moldovi:

pisani zahtjev nacionalnog udruženja prijevoznika Republike Moldove koji pružaju usluge međunarodnog cestovnog prijevoza, uz navođenje svrhe, plana puta, trajanja i učestalosti tih putovanja;”;

(b)

točka (f) zamjenjuje se sljedećom:

„(f)

za novinare i prateće stručno tehničko osoblje:

potvrda ili drugi dokument koji je izdala strukovna organizacija ili podnositeljev poslodavac koji dokazuje da je predmetna osoba kvalificirani novinar te se u njemu navodi da je svrha putovanja obavljanje novinarskog posla ili koji dokazuje da je navedena osoba član tehničkog osoblja koje novinara prati u svojstvu stručnjaka;”;

(c)

točka (k) zamjenjuje se sljedećom:

„(k)

za bliske rođake – bračnog druga, djecu (uključujući usvojenu djecu), roditelje (uključujući skrbnike), djedove i bake te unuke – koji posjećuju državljane Republike Moldove koji zakonito borave na državnom području država članica ili građane Europske unije koji prebivaju na državnom području države članice čiji su državljani:

pisani zahtjev osobe-domaćina;”;

(d)

dodaje se sljedeća točka:

„(p)

za sudionike službenih prekograničnih programa suradnje Europske unije, kao što su programi u okviru Europskog instrumenta za susjedske odnose i partnerstvo (ENPI):

pisani zahtjev organizacije-domaćina.”

4.

U članku 5., stavci od 1. do 3. zamjenjuju se sljedećima:

„1.   Diplomatska i konzularna predstavništva država članica izdaju vize za višekratni ulazak s rokom valjanosti pet godina sljedećim kategorijama osoba:

(a)

članovima nacionalnih i regionalnih vlada i parlamenata, ustavnog suda i vrhovnog suda, ako ovim Sporazumom nisu izuzeti od zahtjeva u pogledu viza, za izvršavanje svojih dužnosti;

(b)

stalnim članovima službenih delegacija koji na temelju službenog poziva naslovljenog Republici Moldovi trebaju redovito sudjelovati na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događajima koje na državnim područjima država članica održavaju međuvladine organizacije;

(c)

bračnim drugovima i djeci (uključujući usvojenu djecu) koja su mlađa od 21 godine ili su uzdržavana te roditeljima (uključujući skrbnike) koji posjećuju građane Republike Moldove koji zakonito borave na državnom području država članica ili građane Europske unije koji prebivaju na državnom području države članice čiji su državljani;

(d)

poslovnim ljudima i predstavnicima poslovnih organizacija koji redovito putuju u države članice;

(e)

novinarima i pratećem stručnom tehničkom osoblju.

Odstupajući od prvog podstavka, ako je potreba za učestalim ili redovitim putovanjima, ili ako je namjera da se učestalo ili redovito putuje očito ograničena na neko kraće vremensko razdoblje, tad se rok valjanosti vize za višekratni boravak ograničuje na to razdoblje, a posebno ako je:

njihov mandat, u slučaju osoba iz točke (a),

rok važenja njihovog statusa stalnog člana službene delegacije, u slučaju osoba iz točke (b),

rok važenja njihove dozvole za zakonit boravak građana Republike Moldove koji zakonito borave u Europskoj uniji, u slučaju osoba iz točke (c),

rok važenja njihovog statusa predstavnika poslovne organizacije ili poslovni ugovor, u slučaju osoba iz točke (d),

ugovor o radu, u slučaju osoba iz točke (e),

kraći od pet godina.

2.   Diplomatska i konzularna predstavništva država članica izdaju vize za višekratni ulazak s rokom valjanosti od jedne godine sljedećim kategorijama osoba, pod uvjetom da su tijekom prethodne godine dobili barem jednu vizu, iskoristili je u skladu sa zakonima o ulasku i boravku države koju posjećuju:

(a)

članovima službenih delegacija koji na temelju službenog poziva naslovljenog Republici Moldovi trebaju redovito sudjelovati na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događanjima koja na državnim područjima država članica održavaju međuvladine organizacije;

(b)

predstavnicima organizacija civilnog društva koji redovito putuju u države članice radi stručnog osposobljavanja, seminara, konferencija, uključujući i one u okviru programa razmjene;

(c)

stručnjacima raznih zanimanja koji sudjeluju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijima, seminarima ili na drugim sličnim događanjima, koji redovito putuju u države članice;

(d)

vozačima koji obavljaju usluge međunarodnog prijevoza robe i putnika na državna područja država članica u vozilima koja su registrirana u Republici Moldovi;

(e)

članovima posada na vlaku, hladnjačama i lokomotivama na međunarodnim vlakovima koji putuju na državna područja država članica;

(f)

osobama koje sudjeluju u znanstvenim, kulturnim i umjetničkim aktivnostima, uključujući sveučilišne i druge programe razmjene, koje redovito putuju u države članice;

(g)

studentima, studentima poslijediplomskih studija koji redovito putuju zbog studija ili strukovnog obrazovanja, uključujući i u okviru programa razmjene;

(h)

sudionicima međunarodnih sportskih događaja i osobama koje ih prate u svojstvu stručnjaka;

(i)

sudionicima službenih programa razmjene koje organiziraju gradovi prijatelji ili druga mjesta;

(j)

sudionicima službenih prekograničnih programa suradnje Europske unije, kao što su programi u okviru Europskog instrumenta za susjedske odnose i partnerstvo (ENPI).

Odstupajući od prvog podstavka, ako je potreba za učestalim ili redovitim putovanjima, ili ako je namjera da se učestalo ili redovito putuje očito ograničena na neko kraće vremensko razdoblje, tad se rok valjanosti vize za višekratni boravak ograničuje na to razdoblje.

3.   Diplomatska i konzularna predstavništva država članica izdaju vize za višekratni ulazak s rokom valjanosti od najmanje dvije, a najviše pet godina kategorijama osobama iz stavka 2., pod uvjetom da su tijekom prethodne dvije godine iskoristili vize za višekratni ulazak izdane na godinu dana u skladu sa zakonima o ulasku i boravku države koju posjećuju, osim ako je potreba za učestalim ili redovitim putovanjima, ili ako je namjera da se učestalo ili redovito putuje očigledno ograničena na neko kraće vremensko razdoblje, te se u tom slučaju rok valjanosti vize za višekratni boravak ograničuje na to razdoblje.”

5.

Članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2.:

i.

uvodne riječi zamjenjuju se sljedećima:

„2.   Ne dovodeći u pitanje stavak 4., naknade za obradu molbi za izdavanje vize ne naplaćuju se sljedećim kategorijama osoba:”;

ii.

u točki (a) dodaju se sljedeće riječi:

„ili građana Europske unije s prebivalištem na državnom području države članice čiji su državljani”;

iii.

u točki (j) dodaju se sljedeće riječi:

„i prateće stručno tehničko osoblje”;

iv.

dodaju se sljedeće točke:

„(p)

sudionicima seminara, konferencija, sportskih, kulturnih ili obrazovnih događaja koje organiziraju neprofitne organizacije, u dobi od 25 godina ili manje;

(q)

predstavnicima organizacija civilnog društva kad putuju radi stručnog osposobljavanja, seminara, konferencija, uključujući i one u okviru programa razmjene;

(r)

sudionicima službenih prekograničnih programa suradnje Europske unije, kao što su oni u okviru Europskog instrumenta za susjedske odnose i partnerstvo (ENPI).”;

v.

dodaje se sljedeći podstavak:

„Prvi podstavak primjenjuje se i onda kad je svrha putovanja tranzit.”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Ako neka država članica surađuje s vanjskim davateljem usluga, vanjski davatelj usluga može za uslugu izdavanja vize naplatiti naknadu. Ta naknada razmjerna je troškovima koje načine vanjski davatelji usluga obavljajući svoje zadaće i ne smije prelaziti 30 EUR. Države članice svim podnositeljima zahtjeva za izdavanje vize pružaju mogućnost da svoje zahtjeve podnesu izravno u njihovim konzulatima. Vanjski davatelj usluga svoje poslove obavlja u skladu sa Zakonikom o vizama i poštujući u cijelosti moldavske propise.”

6.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 6.a

Podnošenje zahtjeva za izdavanje vize bez nazočnosti podnositelja

Konzulati država članica mogu odustati od zahtjeva da podnositelj dođe osobno, ako znaju kako je on poznat kao poštena i pouzdana osoba, osim ako se podnositeljev dolazak traži radi prikupljanja njegovih biometrijskih identifikacijskih podataka.”

7.

Članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Odlazak u slučaju izgubljenih ili ukradenih dokumenata

Građani Europske unije i državljani Republike Moldove koji su izgubili svoje osobne dokumente ili kojima su ti dokumenti ukradeni tijekom boravka na državnom području Republike Moldove ili država članica, smiju napustiti državno područje Republike Moldove ili država članica na temelju valjanih osobnih dokumenata za prijelaz granice koje su izdala diplomatska i konzularna predstavništva država članica ili Republike Moldove, bez bilo kakve vize ili druge dozvole.”

8.

Članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Diplomatske i službene putovnice”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Građani Republike Moldove, nositelji važećih biometrijskih službenih putovnica smiju bez viza ulaziti u državna područja država članica napuštati ih i prolaziti kroz njih.”;

(c)

dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Osobe iz stavaka 1. i 2. smiju boraviti na državnim područjima država članica u razdoblju koje ne smije biti dulje od 90 dana u razdoblju od 180 dana.”

9.

Članak 12. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

u prvoj rečenici se riječ „zajednice” zamjenjuje riječju „unije”;

(b)

u drugoj rečenici se riječ „Zajednicu” zamjenjuje riječima „Europsku uniju”, a riječi „Komisija Europskih zajednica” zamjenjuje se riječima „Europska komisija”.

10.

Članak 13. mijenja se kako slijedi:

(a)

postojeći stavak označuje se brojkom i postaje stavak 1.;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„2.   Odredbe dvostranih sporazuma ili dogovora između pojedinačnih država članica i Republike Moldove koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ovog Sporazuma i kojima se predviđa izuzeće nositelja nebiometrijskih službenih putovnica od obveze ishođenja vize, nastavljaju se primjenjivati ne dovodeći u pitanje pravo predmetnih država članica ili Republike Moldove da otkažu ili privremeno obustave te dvostrane sporazume ili dogovore.”

11.

U članku 14. umeće se prvi stavak:

„Republika Moldova može ponovno uvesti obvezu ishođenja vize samo za građane ili određene kategorije građana svih država članica, a ne za građane ili određene kategorije građana pojedinačnih država članica.”

Članak 2.

Stranke ratificiraju ili odobravaju ovaj Sporazum u skladu sa svojim pojedinačnim postupcima, a Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon datuma kad je zadnja stranka drugu stranku obavijestila o završetku ranije spomenutih postupaka.

Sastavljeno u Bruxellesu dana dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće dvanaeste u dva primjerka na svakom od službenih jezika stranaka, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Pentru Uniunea Europeană

Image

Image

3a Република Молдова

Por la República de Moldavia

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldavie

Per la Repubblica moldova

Moldovas Republikas vārdā –

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdawii

Pela República da Moldova

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

Image


ZAJEDNIČKA IZJAVA O SURADNJI NA PODRUČJU PUTNIH ISPRAVA

Stranke su suglasne da Zajednički odbor osnovan prema članku 12. Sporazuma prilikom praćenja provedbe Sporazuma treba ocijeniti utjecaj razine sigurnosti odgovarajućih putnih isprava na funkcioniranje Sporazuma. Stranke su u tom smislu suglasne da će jedna drugu redovito informirati o mjerama koje se poduzimaju kako bi se izbjeglo širenje putnih isprava, o razvoju tehničkih aspekata sigurnosti putnih isprava kao i o postupku provjere identiteta osoba kod izdavanja putnih isprava.


IZJAVA EUROPSKE UNIJE O DOKUMENTIMA KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEV ZA VIZU ZA KRATKOTRAJNI BORAVAK

Europska unija uspostavit će usklađeni popis pratećih dokumenata, u skladu s člankom 48. stavkom 1. točkom (a) Zakonika o vizama, kako bi osigurala da podnositelji zahtjeva za izdavanje vize iz Republike Moldove načelno imaju obvezu priložiti iste prateće dokumente. Europska unija će Republiku Moldovu unutar Odbora obavijestiti kad taj popis bude uspostavljen. Europska unija će u skladu s člankom 47. stavkom 1. točkom (a) Zakonika o vizama informirati i državljane Republike Moldove.


IZJAVA EUROPSKE UNIJE O SURADNJI S VANJSKIM DAVATELJIMA USLUGA

Europska unija obvezuje se da će poslove zaprimanja zahtjeva za vize povjeriti vanjskim izvršiteljima samo u krajnjem slučaju, nastanu li posebne okolnosti ili razlozi povezani sa situacijom u lokalnom okruženju, kao na primjer u slučaju da se zbog velikog broja zahtjeva oni ne mogu na vrijeme i u primjerenim uvjetima prikupiti i organizirati; ili ako se u predmetnoj trećoj zemlji ne može na drugi način osigurati dobra teritorijalna pokrivenost; ili kad se drugi oblici za dotičnu državu članicu pokažu neodgovarajućima.


IZJAVA EUROPSKE UNIJE O OLAKŠICAMA ZA ČLANOVE OBITELJI

Europska unija prima na znanje prijedlog Republike Moldove da se proširi definicija pojma članovi obitelji koji bi trebali imati pogodnosti od pojednostavnjenja izdavanja viza, kao i važnost koju Republika Moldova daje olakšanju kretanja te kategorije osoba.

Kako bi se olakšala mobilnost i proširio broj osoba koje imaju obiteljske veze (posebno sestre i braća i njihova djeca) s državljanima Republike Moldove koji zakonito prebivaju na državnim područjima država članica ili s građanima Europske unije koji prebivaju na državnom području države članice čiji su državljani, Europska unija poziva konzularne urede država članica da u cijelosti iskoriste postojeće mogućnosti Zakonika o vizama kako bi se pojednostavnilo izdavanje viza toj kategoriji osoba, posebno uključujući jednostavnije zahtjeve u pogledu dokumenata koje podnositelji trebaju priložiti, izuzeća od naknada za obradu zahtjeva i, ako je primjenljivo, izdavanje viza za višekratne ulaske.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O ŠVICARSKOJ I LIHTENŠTAJNU

Stranke primaju na znanje bliske odnose između Unije i Švicarske i Lihtenštajna, posebno na temelju Sporazuma od 26. listopada 2004. o pridruživanju tih država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine.

U takvim je okolnostima poželjno da državna tijela Švicarske i Lihtenštajna i Republike Moldove bez odlaganja sklope dvostrane sporazume o pojednostavnjenju postupka izdavanja viza za kratkotrajni boravak prema sličnim uvjetima kao u izmijenjenom Sporazumu.


Top