EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013A0226(01)

Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin

OJ L 54, 26.2.2013, p. 4–158 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

This document has been published in a special edition(s) (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2013/94/oj

Related Council decision

11/Sv. 117

HR

Službeni list Europske unije

56


22013A0226(01)


L 054/4

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


REGIONALNA KONVENCIJA

o pan-Euro-Mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla

EUROPSKA UNIJA,

ISLAND,

KNEŽEVINA LIHTENŠTAJN,

KRALJEVINA NORVEŠKA,

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA,

u daljnjem tekstu „države EFTA-e”,

NARODNA DEMOKRATSKA REPUBLIKA ALŽIR,

ARAPSKA REPUBLIKA EGIPAT,

DRŽAVA IZRAEL,

HAŠEMITSKA KRALJEVINA JORDAN,

REPUBLIKA LIBANON,

KRALJEVINA MAROKO,

PALESTINSKA OSLOBODILAČKA ORGANIZACIJA U KORIST PALESTINSKE UPRAVE ZAPADNE OBALE I POJASA GAZE,

SIRIJSKA ARAPSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA TUNIS,

REPUBLIKA TURSKA,

u daljnjem tekstu „sudionice Barcelona procesa”,

REPUBLIKA ALBANIJA,

BOSNA I HERCEGOVINA,

REPUBLIKA HRVATSKA,

BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA,

CRNA GORA,

REPUBLIKA SRBIJA

KAO I KOSOVO (U OKVIRU REZOLUCIJE 1244(1999) VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA),

u daljnjem tekstu „sudionice Procesa stabilizacije i pridruživanja Europske unije”,

KRALJEVINA DANSKA U ODNOSU NA FARSKE OTOKE,

u daljnjem tekstu „Farski otoci”,

u daljnjem tekstu zajednički nazvane „ugovorne stranke”,

UZIMAJUĆI U OBZIR Pan-euro-mediteranski sustav kumulacije podrijetla sastavljen od mreže ugovora o slobodnoj trgovini, koji predviđa jednaka pravila podrijetla, što omogućuje dijagonalnu kumulaciju,

UZIMAJUĆI U OBZIR moguće buduće proširenje geografskog područja dijagonalne kumulacije na susjedne zemlje i područja,

UZIMAJUĆI U OBZIR teškoće u upravljanju sadašnjom mrežom dvostranih protokola o pravilima podrijetla među zemljama ili područjima Pan-euro-mediteranske zone, poželjno je prenijeti postojeće dvostrane sustave o pravilima podrijetla u mnogostrani okvir, ne dovodeći u pitanje načela predviđena povezanim sporazumima ili bilo kojim drugim povezanim dvostranim sporazumima,

UZIMAJUĆI U OBZIR da bilo koja izmjena i dopuna protokola o pravilima podrijetla koja se primjenjuje između dvije partnerske zemlje Pan-euro-mediteranske zone podrazumijeva identične izmjene i dopune svakog pojedinog i svih protokola koji se primjenjuju u zoni,

UZIMAJUĆI U OBZIR da će se pravila o podrijetlu trebati izmijeniti i dopuniti kako bi bolje odgovarala stvarnom gospodarskom stanju,

UZIMAJUĆI U OBZIR ideju zasnivanja kumulacije podrijetla na jednom pravnom instrumentu u obliku regionalne konvencije o povlaštenim pravilima podrijetla, na koju bi se pozivao pojedini ugovor o slobodnoj trgovini koji se primjenjuje među zemljama u zoni,

UZIMAJUĆI U OBZIR da sljedeća regionalna konvencija ne dovede do ukupno manje povoljnog stanja od onog u prethodnom odnosu između partnera u slobodnoj trgovini koji primjenjuju pan-europsku ili Pan-euro-med kumulaciju,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je ideja o regionalnoj konvenciji o povlaštenim pravilima podrijetla za Pan-euro-mediteransku zonu dobila potporu ministara trgovine Euro-Meda tijekom njihovog sastanka u Lisabonu 21. listopada 2007. godine,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je osnovni cilj jedinstvene regionalne konvencije korak prema primjeni identičnih pravila podrijetla radi kumulacije podrijetla za robe koje su predmet trgovine među ugovornim strankama,

ODLUČILE SU sklopiti sljedeću Konvenciju:

DIO I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1.   Ova Konvencija utvrđuje odredbe o podrijetlu roba kojima se trguje u okviru odgovarajućih ugovora sklopljenih između ugovornih stranaka.

2.   Koncept „proizvoda s podrijetlom” i s njima povezani načini upravne suradnje navedeni su u Dodacima ovoj Konvenciji.

Dodatak I utvrđuje opća pravila za koncept proizvoda s podrijetlom i načine upravne suradnje.

Dodatak II utvrđuje posebne odredbe koje se primjenjuju između određenih ugovornih stranaka i koje odstupaju od odredaba utvrđenih u Dodatku I.

3.   Ugovorne stranke ove Konvencije su kako slijedi:

Europska unija,

Države EFTA-e kako su navedene u preambuli,

Kraljevina Danska u odnosu na Farske otoke,

Sudionice Barcelona procesa kako su navedene u preambuli,

Sudionice Procesa stabilizacije i pridruživanja Europske unije kako su navedene u preambuli.

U odnosu na Europsku uniju, ova se Konvencija primjenjuje na području na kojem se primjenjuje Ugovor o Europskoj uniji, kako je određeno člankom 52. Ugovora i člankom 355. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Članak 2.

Za svrhe ove Konvencije izraz:

(1)

„ugovorna stranka” znači ona navedena u članku 1. (3);

(2)

„treća stranka” znači bilo koju susjednu zemlju ili područje koje nije ugovorna stranka;

(3)

„odgovarajući ugovor” znači ugovor o slobodnoj trgovini između dvije ili više ugovornih stranaka koji se odnosi na ovu Konvenciju.

DIO II.

ZAJEDNIČKI ODBOR

Članak 3.

1.   Ovime se osniva Zajednički odbor u kojem je zastupljena svaka ugovorna stranka.

2.   Zajednički odbor djeluje jednoglasno ne dovodeći u pitanje članak 5. (4).

3.   Zajednički odbor sastaje se kad god je to potrebno no najmanje jednom godišnje. Bilo koja ugovorna stranka može zatražiti održavanje sastanka.

4.   Zajednički odbor donosi svoj poslovnik koji, inter alia, sadrži odredbe o sazivanju sastanaka i imenovanju predsjedatelja i trajanju njegovog mandata.

5.   Zajednički odbor može donijeti odluku o osnivanju bilo kojeg pododbora ili radne skupine koja mu može pomoći u obavljanju dužnosti.

Članak 4.

1.   Zajednički odbor je odgovoran za provedbu ove Konvencije i osiguranje njene pravilne primjene. U tu svrhu ugovorne stranke ga redovito informiraju o svojim iskustvima u pogledu primjene ove Konvencije. Zajednički odbor daje preporuke te u slučajevima predviđenim stavkom 3., donosi odluke.

2.   Zajednički odbor posebno daje preporuke ugovornim strankama u pogledu:

(a)

napomena s objašnjenjem i smjernica za jedinstvenu primjenu ove Konvencije;

(b)

bilo koje druge mjere potrebne za njenu primjenu.

3.   Zajednički odbor odlukom donosi:

(a)

izmjene i dopune ove Konvencije, uključujući i izmjene i dopune Dodataka;

(b)

pozive trećim strankama za pristup ovoj Konvenciji u skladu sa člankom 5.;

(c)

prijelazne mjere potrebne u slučaju pristupanja novih ugovornih stranaka.

Ugovorne stranke započinju s primjenom odluka navedenih u ovom stavku u skladu sa važećim zakonodavstvom u svojim državama u skladu s njihovim vlastitim zakonodavstvima.

4.   Ako predstavnik ugovorne stranke na Zajedničkom odboru prihvati odluku uz uvjet ispunjenja temeljnih pravnih zahtjeva, odluka stupa na snagu, ako ne sadrži datum, prvog dana drugog mjeseca nakon obavijesti o ukidanju rezerve.

DIO III.

PRISTUPANJE TREĆIH STRANAKA

Članak 5.

1.   Treća stranka može postati ugovorna stranka ove Konvencije, ako zemlja kandidat ili područje imaju ugovor o slobodnoj trgovini koji je na snazi, kojim se osiguravaju povlaštena pravila podrijetla, s najmanje jednom od ugovornih stranaka.

2.   Treća stranka podnosi depozitaru pismeni zahtjev za pristup.

3.   Depozitar prosljeđuje zahtjev Zajedničkom odboru na razmatranje.

4.   Odluka Zajedničkog odbora kojom se poziva treća stranka da pristupi ovoj Konvenciji šalje se depozitaru koji ju u roku od dva mjeseca dostavlja, zajedno s tekstom Konvencije koji je na snazi na taj dan, trećoj stranki koja je podnijela zahtjev. Jedna ugovorna stranka ne može osporiti tu odluku.

5.   Treća stranka koja je pozvana da postane ugovorna stranka ove Konvencije to čini polaganjem isprave o pristupu kod depozitara. Uz tu ispravu treba priložiti i prijevod Konvencije na službeni jezik(e) treće stranke pristupnice.

6.   Pristupanje stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca od polaganja isprave o pristupu.

7.   Depozitar obavještava sve ugovorne stranke o datumu polaganja isprava o pristupu i datumu na koji će pristupanje stupiti na snagu.

8.   Preporuke i odluke Zajedničkog odbora navedene u članku 4.(2) i (3), koje su donesene u razdoblju od datuma podnošenja zahtjeva iz stavka 2. ovog članka i datuma na koji pristupanje stupa na snagu, dostavljaju se također putem depozitara trećoj stranki koja pristupa.

Izjava o pristupu takvih akata uvrštava se ili ispravu o pristupu ili u posebnu ispravu koja se polaže kod depozitara u roku od šest mjeseci od obavijesti. Ako se isprava ne položi u tom razdoblju, pristupanje se smatra nevažećim.

9.   Od dana navedenog u stavku 4., treća zainteresirana stranka može biti zastupljena u statusu promatrača u Zajedničkom odboru i bilo kojem pododboru ili radnoj skupini.

DIO IV.

OSTALO I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Svaka ugovorna stranka poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala učinkovitu primjenu ove Konvencije, uzimajući u obzir potrebu postizanja uzajamno zadovoljavajućih rješenja svih teškoća koje proizlaze iz njene primjene.

Članak 7.

Ugovorne stranke obavještavaju jedna drugu putem depozitara o mjerama donesenim u svezi provedbe ove Konvencije.

Članak 8.

Dodaci ove Konvencije njezin su sastavni dio.

Članak 9.

Svaka ugovorna stranka može se povući iz ove Konvencije uz pisani dvanaestomjesečni otkazni rok, o kojem obavještava depozitara, a koji obavještava ostale ugovorne stranke.

Članak 10.

1.   Ova Konvencija stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine, za one ugovorne stranke koje su do tada položile svoje isprave o prihvatu kod depozitara, uz uvjet da su najmanje dvije ugovorne stranke položile svoje instrumente prihvaćanja kod depozitara do 31.12.2010. godine.

2.   Ako ova Konvencija ne stupi na snagu dana 1. siječnja 2011. godine, stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon polaganja zadnje isprave o prihvatu od najmanje dvije ugovorne stranke.

3.   U odnosu na bilo koju drugu ugovornu stranku osim onih navedenih u stavcima 1. i 2., ova Konvencija stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon polaganja njene isprave o prihvatu.

4.   Depozitar obavještava ugovorne stranke o datumu polaganja isprave o prihvatu svake ugovorne stranke te o datumu stupanja na snagu ove Konvencije objavom te informacije u Službenom glasilu Europske unije (serija C).

Članak 11.

Opće tajništvo Vijeća Europske unije je depozitar ove Konvencije.


Dodatak I.

Definicija pojma „proizvodi s podrijetlom” i načina upravne suradnje

SADRŽAJ

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

GLAVA II.

DEFINICIJA POJMA „PROIZVODI S PODRIJETLOM”

Članak 2.

Opći uvjeti

Članak 3.

Kumulacija podrijetla

Članak 4.

Cjelovito dobiveni proizvodi

Članak 5.

Dostatno Obrađeni ili Prerađeni Proizvodi

Članak 6.

Nedostatni postupci obrade ili prerade

Članak 7.

Kvalifikacijska jedinica

Članak 8.

Pribor, zamjenski dijelovi i alati

Članak 9.

Setovi

Članak 10.

Neutralni elementi

GLAVA III.

TERITORIJALNI UVJETI

Članak 11.

Načelo teritorijalnosti

Članak 12.

Izravni prijevoz

Članak 13.

Izložbe

GLAVA IV.

POVRAT ILI IZUZEĆE

Članak 14.

Zabrana povrata ili izuzeća od carina

GLAVA V.

DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 15.

Opći uvjeti

Članak 16.

Postupak za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED

Članak 17.

Naknadno izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED

Članak 18.

Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED

Članak 19.

Izdavanje potvrda o prometu roba EUR.1 ili EUR-MED

Članak 20.

Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje

Članak 21.

Uvjeti za popunjavanje izjave o podrijetlu ili izjave o podrijetlu EUR-MED

Članak 22.

Ovlašteni izvoznik

Članak 23.

Ispravnost dokaza o podrijetlu

Članak 24.

Podnošenje dokaza o podrijetlu

Članak 25.

Uvoz djelomičnih pošiljaka

Članak 26.

Izuzeća od dokazivanja podrijetla

Članak 27.

Dokazne isprave

Članak 28.

Čuvanje dokaza o podrijetlu i dokaznih isprava

Članak 29.

Nepodudarnosti i formalne pogreške

Članak 30.

Iznosi izraženi u eurima

GLAVA VI.

ORGANIZIRANJE UPRAVNE SURADNJE

Članak 31.

Upravna suradnja

Članak 32.

Provjera dokaza o podrijetlu

Članak 33.

Rješavanje sporova

Članak 34.

Kazne

Članak 35.

Slobodne zone

Popis priloga

PRILOG I.:

Uvodne napomene uz popis iz Priloga II.

PRILOG II.:

Popis prerada ili obrada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi prerađeni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom

PRILOG III. a:

Uzorci potvrde o prometu robe EUR.1 i zahtjeva za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1

PRILOG III. b:

Uzorci potvrde o prometu robe EUR-MED i zahtjeva za izdavanje potvrde o prometu robe EUR-MED

PRILOG IV. a:

Tekst izjave o podrijetlu

PRILOG IV. b:

Tekst izjave o podrijetlu EUR-MED

PRILOG V.:

Popis Ugovornih Stranaka koje ne primjenjuju odredbe o djelomičnom povratu kako je navedeno u članku 14.(7.) ovog Dodatka

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Konvencije:

(a)

„izrada” znači bilo koju vrstu obrade ili prerade, uključujući sklapanje ili specifične postupke;

(b)

„materijal” znači bilo koji sastojak, sirovinu, sastavnicu ili dio itd., koji se rabe u izradi proizvoda;

(c)

„proizvod” znači proizvod koji se izrađuje, čak i ako je namijenjen za kasniju upotrebu u nekom drugom postupku izrade;

(d)

„roba” znači i materijale i proizvode;

(e)

„carinska vrijednost” znači vrijednost utvrđenu u skladu sa Sporazumom o provođenju članka VII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994;

(f)

„cijena fco tvornica” znači cijenu plaćenu za proizvod proizvođaču u ugovornoj stranki u čijem je poduzeću obavljena zadnja obrada ili prerada, pod uvjetom da ta cijena uključuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala, uz odbitak unutarnjih poreza koji su ili mogu biti vraćeni nakon izvoza dobivenog proizvoda;

(g)

„vrijednost materijala” znači carinsku vrijednost u vrijeme uvoza upotrijebljenih materijala bez podrijetla ili, ako ona nije poznata i ne može se utvrditi, prvu cijenu koja se može utvrditi, a koja je za te materijale plaćena u ugovornoj stranki;

(h)

„vrijednost materijala s podrijetlom” znači vrijednost materijala kako je određeno pod (g) primijenjenu mutatis mutandis;

(i)

„dodana vrijednost” podrazumijeva cijenu proizvoda fco tvornica, umanjenu za carinsku vrijednost svakog uključenog materijala koji je podrijetlom iz drugih ugovornih stranaka s kojima je kumulacija primjenjiva ili, ako carinska vrijednost nije poznata ili se ne može utvrditi, prvu cijenu koja se može provjeriti, a koja je plaćena za materijale u ugovornoj stranki izvoznici;

(j)

„poglavlja” i „tarifni brojevi” znače poglavlja i tarifne brojeve (četveroznamenkasti brojevi) rabljene u nomenklaturi koja čini Harmonizirani sustav naziva i šifriranih oznaka robe, naveden u ovoj Konvenciji kao „Harmonizirani sustav” ili „HS”;

(k)

„razvrstan” se odnosi na klasifikaciju proizvoda ili materijala pod određenim tarifnim brojem;

(l)

„pošiljka” znači proizvode koje jedan izvoznik istodobno šalje jednom primatelju ili proizvode obuhvaćene jednim prijevoznim dokumentom koji pokriva njihovu dopremu od izvoznika do primatelja ili, u nedostatku takvoga dokumenta, proizvode obuhvaćene jednim računom;

(m)

„područja” uključuju teritorijalne vode;

(n)

„carinske vlasti ugovorne stranke” za Europsku uniju označavaju carinske vlasti bilo koje države članice Europske unije.

GLAVA II.

DEFINICIJA POJMA „PROIZVODI S PODRIJETLOM”

Članak 2.

Opći uvjeti

1.   Za potrebe provedbe odgovarajućeg Ugovora, sljedeći će se proizvodi smatrati podrijetlom iz ugovorne stranke pri izvozu u drugu ugovornu stranku:

(a)

proizvodi u cijelosti dobiveni u ugovornoj stranki u smislu značenja članka 4.;

(b)

proizvodi dobiveni u ugovornoj stranki koji uključuju materijale koji nisu u cijelosti tamo dobiveni, pod uvjetom da su ti materijali prošli dostatnu obradu ili preradu u ugovornoj stranki u smislu značenja članka 5.;

(c)

roba podrijetlom iz Europskog gospodarskog prostora (EEA) u smislu značenja Protokola 4. Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru. Ta roba smatrat će se podrijetlom iz Europske unije, Islanda, Lihtenštajna (1) ili Norveške („EEA stranke”) pri izvozu iz Europske unije, Islanda, Lihtenštajna ili Norveške u ugovornu stranku različitu od EEA stranke.

2.   Odredbe stavka 1.(c) primjenjivat će se samo ako se primjenjuje ugovor o slobodnoj trgovini između ugovorne stranke uvoznice i EEA stranke.

Članak 3.

Kumulacija Podrijetla

1.   Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 2.(1), proizvodima podrijetlom iz ugovorne stranke izvoznice smatrat će se proizvodi pri izvozu u drugu ugovornu stranku ako takvi proizvodi tamo dobiveni sadrže materijale podrijetlom iz Švicarske (uključujući Lihtenštajn) (2), Islanda, Norveške, Turske ili Europske unije, pod uvjetom da je obrada ili prerada obavljena u ugovornoj stranki izvoznici veća od postupaka navedenih u članku 6. Neće biti potrebno da takvi materijali prođu dostatnu obradu ili preradu.

2.   Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 2.(1), proizvodima podrijetlom iz ugovorne stranke izvoznice smatrat će se proizvodi pri izvozu u drugu ugovornu stranku ako takvi proizvodi tamo dobiveni sadrže materijale podrijetlom s Farskih otoka, bilo koje sudionice Barcelona procesa, izuzev Turske, ili bilo koje ugovorne stranke osim onih navedenih u stavku 1. Ovog članka, pod uvjetom da je obrada ili prerada obavljena u ugovornoj stranki izvoznici veća od postupaka navedenih u članku 6. Neće biti potrebno da takvi materijali prođu dostatnu obradu ili preradu.

3.   Kada obrada ili prerada obavljena u ugovornoj stranci izvoznici ne premašuje postupke navedene u članku 6., dobiveni će se proizvod smatrati podrijetlom iz ugovorne stranke izvoznice samo kada je tamo dodana vrijednost veća od vrijednosti upotrijebljenih materijala podrijetlom iz bilo koje druge ugovorne stranke navedene u stavcima 1. i 2. U suprotnom, dobiveni će se proizvod smatrati podrijetlom iz ugovorne stranke koja daje najveću vrijednost materijala s podrijetlom rabljenih u proizvodnji u ugovornoj stranci izvoznici.

4.   Proizvodi podrijetlom iz ugovornih stranaka navedenih u stavcima 1. i 2. koji nisu prošli bilo kakvu obradu ili preradu u ugovornoj stranci izvoznici, zadržavaju svoje podrijetlo ako budu izvezeni u neku od ostalih ugovornih stranaka.

5.   Kumulacija predviđena ovim člankom može se primijeniti samo pod uvjetom da:

(a)

je povlašteni trgovinski sporazum, u skladu s člankom XXIV. Općeg sporazuma o carinama i trgovini u primjeni između ugovornih stranaka uključenih u stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom i ugovorne stranke odredišta;

(b)

su materijali i proizvodi stekli status proizvoda s podrijetlom primjenom pravila podrijetla koja su istovjetna onima iz ove Konvencije; i

(c)

su obavijesti koje upućuju na ispunjavanje potrebnih uvjeta za primjenu kumulacije, objavljene u Službenom glasilu Europske unije (serija C) i u ugovornoj stranki koja je stranka odgovarajućeg ugovora, u skladu s njezinim vlastitim procedurama.

Kumulacija predviđena ovim člankom primjenjivat će se od datuma naznačenog u obavijesti objavljenoj u Službenom glasilu Europske unije (serija C).

Ugovorne stranke će dostaviti drugim ugovornim strankama koje su stranke odgovarajućih ugovora, posredstvom Europske komisije, detalje ugovora, uključujući datume njihova stupanja na snagu, koji se primjenjuju s drugim ugovornim strankama navedenim u stavcima 1. i 2.

Članak 4.

Cjelovito dobiveni proizvodi

1.   Cjelovito dobivenim u ugovornoj stranci pri izvozu u drugu ugovornu stranku smatrat će se:

(a)

mineralni proizvodi izvađeni iz njihova tla ili morskog dna;

(b)

tamo ubrani ili požnjeveni biljni proizvodi;

(c)

tamo okoćene i uzgojene žive životinje;

(d)

proizvodi od tamo uzgojenih živih životinja;

(e)

proizvodi tamo dobiveni lovom ili ribarstvom;

(f)

proizvodi morskog ribarstva i drugi proizvodi izvađeni iz mora izvan teritorijalnih voda Ugovorne stranke izvoznice, njihovim plovilima;

(g)

proizvodi izrađeni na njihovim brodovima tvornicama, isključivo od proizvoda navedenih pod (f);

(h)

tamo prikupljani upotrebljavani predmeti, namijenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući upotrebljavane automobilske gume koje se mogu rabiti samo za protektiranje ili kao otpad;

(i)

otpad i otpadne tvari od proizvodnih aktivnosti tamo obavljenih;

(j)

proizvodi izvađeni s morskog dna ili iz podzemlja izvan njihovih teritorijalnih voda, pod uvjetom da one imaju isključiva prava na eksploataciju toga dna ili podzemlja;

(k)

roba tamo proizvedena isključivo od proizvoda navedenih od (a) od (j).

2.   Pojmovi „njihova plovila” i „njihovi brodovi tvornice” iz stavaka 1.(f) i (g) primjenjivat će se samo na plovila i brodove tvornice:

(a)

koji su registrirani ili se vode u ugovornoj stranki izvoznici;

(b)

koji plove pod zastavom ugovorne stranke izvoznice;

(c)

koji su najmanje 50 % u vlasništvu državljana ugovorne stranke izvoznice, ili društva sa sjedištem u ugovornoj stranki izvoznici, u kojoj su direktor ili direktori, predsjednik poslovodnog ili nadzornog odbora, te većina članova tih odbora državljani ugovorne stranke izvoznice, te u kojima, dodatno, u slučaju partnerstva ili društava s ograničenom odgovornošću, najmanje polovina kapitala pripada ugovornoj stranci izvoznici ili javnim tijelima ili državljanima navedene ugovorne stranke;

(d)

na kojima su kapetan i časnici državljani ugovorne stranke izvoznice; i

(e)

na kojima je najmanje 75 % članova posade državljana ugovorne stranke izvoznice.

3.   Za potrebe stavaka 2.(a) i (b) kad je ugovorna stranka izvoznica Europska unija, to znači država članica Europske unije.

Članak 5.

Dostatno Obrađeni ili Prerađeni Proizvodi

1.   Za potrebe članka 2., proizvodi koji nisu cjelovito dobiveni smatraju se dostatno obrađenim ili prerađenim ako su ispunjeni uvjeti navedeni u popisu iz Priloga II.

Spomenuti uvjeti znače obradu ili preradu koja se mora obaviti na materijalima bez podrijetla koji se rabe u izradi, te se primjenjuju samo u odnosu na takve materijale. Iz toga slijedi da, ako se proizvod koji je stekao status proizvoda s podrijetlom ispunjenjem uvjeta navedenih u popisu, rabi za izradu nekog drugog proizvoda, tada se na njega ne odnose uvjeti primjenjivi na proizvod u koji se on ugrađuje te se ne uzimaju u obzir materijali bez podrijetla koji su eventualno rabljeni u njegovoj izradi.

2.   Bez obzira na stavak 1., materijali bez podrijetla koji se prema uvjetima navedenim u popisu Priloga II. ne bi smjeli rabiti u izradi proizvoda, ipak se mogu rabiti, pod uvjetom:

(a)

da njihova ukupna vrijednost ne premaši 10 % tvorničke cijene proizvoda;

(b)

da se primjenom ovoga stavka ne prekorači bilo koji postotak naveden u popisu kao maksimalna vrijednost materijala bez podrijetla.

Ovaj se stavak neće primjenjivati na proizvode obuhvaćene poglavljima od 50. do 63. Harmoniziranog sustava.

3.   Stavci 1. i 2. primjenjivat će se u skladu s odredbama članka 6.

Članak 6.

Nedostatni postupci obrade ili prerade

1.   Ne dovodeći u pitanje stavak 2., sljedeći će se postupci smatrati za nedostatnu obradu ili preradu kako bi proizvod dobio status proizvoda s podrijetlom, bilo da jesu ili nisu zadovoljeni uvjeti iz članka 5:

(a)

postupci za očuvanje proizvoda u dobrom stanju za vrijeme prijevoza i skladištenja;

(b)

rastavljanje i sastavljanje pošiljaka;

(c)

pranje, čišćenje; uklanjanje prašine, korozije, ulja, boje ili drugih tvari za prekrivanje;

(d)

peglanje ili prešanje tekstila;

(e)

jednostavni postupci bojenja i poliranja;

(f)

ljuštenje, djelomično ili cjelovito bijeljenje, poliranje i glaziranje žita i riže;

(g)

postupci bojenja šećera ili oblikovanja šećernih kocki;

(h)

ljuštenje, uklanjanje koštica i guljenje voća, oraščića i povrća;

(i)

oštrenje, jednostavno brušenje ili jednostavno rezanje;

(j)

sijanje, prebiranje, razvrstavanje, raspoređivanje, gradiranje i sparivanje (uključujući i sastavljanje setova proizvoda);

(k)

jednostavno pakiranje u boce, konzerve, čuture, vrećice, sanduke, kutije, učvršćivanje na kartone ili ploče i svi ostali jedostavni postupci pakiranja;

(l)

pričvršćavanje ili tiskanje oznaka, naljepnica, natpisa i drugih sličnih znakova za razlikovanje na proizvodima ili njihovoj ambalaži;

(m)

jednostavno miješanje proizvoda, bili oni različiti ili ne;

(n)

miješanje šećera s bilo kojim drugim materijalom;

(o)

jednostavno sklapanje dijelova proizvoda kako bi se proizveo cjelovit proizvod, ili rastavljanje proizvoda na dijelove;

(p)

kombinacija dvaju ili više postupaka, navedenih od (a) do (n);

(q)

klanje životinja.

2.   Svi postupci obavljeni u ugovornoj stranki izvoznici na danom proizvodu uzimat će se zajednički pri utvrđivanju trebaju li prerade ili obrade, koje su obavljene na tome proizvodu, biti smatrane nedostatnima u smislu značenja stavka 1.

Članak 7.

Kvalifikacijska jedinica

1.   Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredaba ove Konvencije bit će konkretni proizvod, koji se smatra osnovnom jedinicom pri razvrstavanju robe upotrebom nomenklature Harmoniziranog sustava.

Iz toga slijedi da:

(a)

kada je proizvod koji se sastoji od skupine ili skupa predmeta svrstan u jedan tarifni broj, prema uvjetima Harmoniziranog sustava, cjelina čini jednu kvalifikacijsku jedinicu;

(b)

kada se pošiljka sastoji od niza istih proizvoda razvrstanih pod istim tarifnim brojem Harmoniziranog sustava, svaki se proizvod mora uzimati pojedinačno prilikom primjene odredaba ove Konvencije.

2.   Kada je za potrebe razvrstavanja, prema općem pravilu 5. Harmoniziranog sustava, ambalaža uključena zajedno s proizvodom, ona će biti uključena i za potrebe utvrđivanja podrijetla.

Članak 8.

Pribor, zamjenski dijelovi i alati

Pribor, zamjenski dijelovi i alati poslani uz dio opreme, stroja, uređaja ili vozila, koji su dio redovite opreme i uključeni u njezinu cijenu ili koji nisu zasebno fakturirani, smatraju se sastavnim dijelom te opreme, stroja, uređaja ili vozila.

Članak 9.

Setovi

Setovi, kako je utvrđeno općim pravilom 3. Harmoniziranog sustava, smatrat će se proizvodom s podrijetlom kada sve komponente seta imaju podrijetlo. Međutim, kada se set sastoji od proizvoda s podrijetlom i proizvoda bez podrijetla, set u cjelini smatrat će se proizvodom s podrijetlom, pod uvjetom da vrijednost proizvoda bez podrijetla ne premašuje 15 % fco tvornica cijene seta.

Članak 10.

Neutralni elementi

Da bi se utvrdilo je li određeni proizvod s podrijetlom, neće biti potrebno određivati podrijetlo onoga što je možebitno upotrijebljeno u njegovoj izradi, kako slijedi:

(a)

energija i gorivo;

(b)

pogon i oprema;

(c)

strojevi i alati;

(d)

roba koja ne ulazi niti je namijenjena tome da uđe u konačni sastav proizvoda.

GLAVA III.

TERITORIJALNI UVJETI

Članak 11.

Načelo teritorijalnosti

1.   Iznimno od predviđenog člankom 2.(1.)(c), člankom 3. i stavkom 3. ovoga članka, uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom navedeni u Glavi II. moraju biti ispunjeni u svakom trenutku u ugovornoj stranki izvoznici.

2.   Iznimno od predviđenog člankom 3., kada se vrati roba s podrijetlom izvezena iz ugovorne stranke u neku drugu zemlju, smatra se da je bez podrijetla, osim kada je carinskoj službi moguće dokazati:

(a)

da je vraćena roba ona ista koja je bila izvezena; i

(b)

da nije bila podvrgnuta bilo kakvom postupku, osim onog koji je potreban za očuvanje robe u dobrom stanju dok je u toj zemlji ili dok se izvozila.

3.   Na stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, u skladu s uvjetima navedenim u Glavi II. neće utjecati obrada ili prerada obavljena izvan ugovorne stranke izvoznice na materijalima izvezenim iz zadnje ugovorne stranke i naknadno ponovno tamo uvezenim, pod uvjetom:

(a)

da su ti materijali cjelovito dobiveni u ugovornoj stranki izvoznici ili da su prije izvoza prošli obradu ili preradu veću od nedostatnih postupaka navedenih u članku 6.; i

(b)

da je carinskoj službi moguće dokazati:

(i)

da je ponovno uvezena roba dobivena obradom ili preradom izvezenih materijala; i

(ii)

da ukupna dodana vrijednost ostvarena izvan ugovorne stranke izvoznice primjenom odredaba ovoga članka ne premašuje 10 % fco tvornica cijene krajnjeg proizvoda za koji se traži status proizvoda s podrijetlom.

4.   Za potrebe stavka 3., uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom navedeni u Glavi II. neće se primjenjivati na obradu ili preradu obavljenu izvan ugovorne stranke izvoznice. Ali kada je, u popisu iz Dodatka II., za određivanje statusa podrijetla za krajnji proizvod predviđeno pravilo koje određuje maksimalnu vrijednost za sve ugrađene materijale bez podrijetla, ukupna vrijednost materijala bez podrijetla ugrađenih na teritoriju ugovorne stranke izvoznice, zajedno s ukupnom dodanom vrijednošću ostvarenom izvan ugovorne stranke uz primjenu odredaba ovoga članka, ne smije premašiti navedeni postotak.

5.   Za potrebe primjene odredaba stavaka 3. i 4, „ukupna dodana vrijednost” znači sve troškove koji nastanu izvan ugovorne stranke izvoznice, uključujući vrijednost tamo ugrađenih materijala.

6.   Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primjenjivati na proizvode koji ne ispunjavaju uvjete navedene u popisu iz Priloga II. ili koji se mogu smatrati dostatno obrađenima ili prerađenima jedino ako je primijenjena opća tolerancija predviđena člankom 5.(2).

7.   Odredbe stavaka 3. i 4. neće se primjenjivati na proizvode iz poglavlja od 50. do 63. Harmoniziranog sustava.

8.   Svaka vrsta obrade ili prerade obuhvaćena odredbama ovoga članka i obavljena izvan ugovorne stranke izvoznice bit će obavljena po postupku vanjske prerade ili sličnim postupcima.

Članak 12.

Izravni prijevoz

1.   Povlašteni tretman predviđen odgovarajućim ugovorom primjenjuje se samo na proizvode koji zadovoljavaju uvjete iz ove Konvencije, koji su izravno prevezeni između ili preko područja ugovornih stranaka s kojima je kumulacija moguća u skladu s člankom 3. Međutim, proizvodi koji čine jednu pošiljku mogu biti prevezeni preko drugih područja, ako do toga dođe, s pretovarom ili privremenim uskladištenjem na tim područjima, pod uvjetom da ostanu pod nadzorom carinskih službi u zemlji provoza ili skladištenja i da se ne podvrgavaju drugim postupcima, osim istovara, ponovnog utovara ili bilo kojeg postupka namijenjenog njihovom očuvanju u dobrom stanju.

Proizvodi s podrijetlom mogu se transportirati cjevovodima preko drugog područja koje nije područje ugovorne stranke koja se pojavljuje kao stranka izvoznica ili uvoznica.

2.   Carinskoj službi ugovorne stranke uvoznice bit će pruženi dokazi o ispunjenju uvjeta navedeni u stavku 1. predočenjem:

(a)

jednog prijevoznog dokumenta kojim je obuhvaćen put od ugovorne stranke izvoznice kroz zemlju provoza; ili

(b)

potvrde koju izdaje carinska služba zemlje provoza koja:

(i)

sadrži točan opis proizvoda;

(ii)

navodi datume istovara i ponovnog utovara proizvoda i, gdje je to moguće, imena brodova ili drugih rabljenih prijevoznih sredstava; i

(iii)

potvrdom o uvjetima pod kojima su proizvodi ostali u zemlji provoza; ili

(c)

u nedostatku spomenutih, sve druge uvjerljive dokumente.

Članak 13.

Izložbe

1.   Na proizvode s podrijetlom koji se šalju na izložbu u zemlju, osim onih navedenih u članku 3. s kojima je kumulacija primjenjiva i koji se nakon izložbe prodaju radi uvoza u ugovornu stranku, primjenjivat će se odredbe odgovarajućeg ugovora, pod uvjetom da se carinskoj službi dokaže:

(a)

da je izvoznik poslao te proizvode iz ugovorne stranke u zemlju u kojoj se održavala izložba te da ih je tamo izlagao;

(b)

da je izvoznik prodao proizvode ili ih je na neki drugi način ustupio nekoj osobi u drugoj ugovornoj stranki;

(c)

da su proizvodi poslani za vrijeme ili odmah nakon izložbe u stanju u kojem su bili i upućeni na izložbu; i

(d)

da proizvodi nakon upućivanja na izložbu nisu bili upotrebljavani u bilo kakvu svrhu, osim za pokazivanje na izložbi.

2.   Dokaz o podrijetlu mora biti izdan ili popunjen u skladu s odredbama Glave V. i predan carinskim vlastima ugovorne stranke uvoznice na uobičajeni način. Na njemu mora stajati naziv i mjesto održavanja izložbe. Kada je to potrebno, mogu se zahtijevati dodatni dokumentirani dokazi o uvjetima pod kojima su proizvodi bili izlagani.

3.   Stavak 1. primjenjivat će se na bilo koju trgovinsku, industrijsku, poljoprivrednu ili obrtničku izložbu, sajam ili sličnu javnu priredbu ili izložbu koja nije organizirana u privatne svrhe u trgovinama ili poslovnim prostorima radi prodaje stranih proizvoda, te za vrijeme kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

GLAVA IV.

POVRAT ILI IZUZEĆE

Članak 14.

Zabrana povrata ili izuzeća od carina

1.   Materijali bez podrijetla upotrijebljeni u proizvodnji proizvoda podrijetlom iz ugovorne stranke za koje je dokaz o podrijetlu izdan ili sačinjen u skladu s odredbama Glave V. u ugovornoj stranci izvoznici neće biti predmetom povrata ili izuzeća od carina bilo koje vrste.

2.   Zabrana iz stavka 1. primjenjivat će se na bilo koji aranžman o nadoknadi, opraštanju ili neplaćanju, djelomično ili u cjelini, carina ili pristojbi s jednakim učinkom koje se primjenjuju u ugovornoj stranki izvoznici na materijale rabljene u proizvodnji kada se takvo refundiranje, opraštanje ili neplaćanje primjenjuje izričito ili u svrhu, kada su dobiveni proizvodi od navedenih materijala izvezeni, a nisu zadržani za domaću upotrebu.

3.   Izvoznik proizvoda obuhvaćenih dokazom o podrijetlu bit će spreman podnijeti u bilo koje vrijeme, na zahtjev carinskih vlasti, sve odgovarajuće dokumente koji dokazuju da nije bilo povrata glede materijala bez podrijetla upotrijebljenih u proizvodnji proizvoda u pitanju te da su stvarno plaćene sve carine ili pristojbe s jednakim učinkom koje se primjenjuju na takve materijale.

4.   Odredbe stavaka 1., 2. i 3. ovog članka također će se primjenjivati za pakiranje u značenju članka 7.(2), za pribor, zamjenske dijelove i alate u značenju članka 8. te za proizvode u setu u značenju članka 9., kada su takvi predmeti bez podrijetla.

5.   Odredbe stavaka od 1. do 4. primjenjivat će se samo za materijale koji spadaju u vrste obuhvaćene odgovarajućim ugovorom.

6.

(a)

Zabrana iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se u dvostranoj trgovini između ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(1) s jednom od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(2), osim Izraela, Farskih otoka i sudionica Procesa stabilizacije i pridruživanja Europske unije, ako se smatra da su proizvodi podrijetlom iz ugovorne stranke izvoznice ili uvoznice bez primjene kumulacije za materijale podrijetlom iz jedne od ostalih ugovornih stranaka navedenih u članku 3.

(b)

Zabrana iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se u dvostranoj trgovini između Egipta, Jordana, Maroka i Tunisa ako se smatra da su proizvodi podrijetlom iz jedne od tih zemalja bez primjene kumulacije za materijale podrijetlom iz jedne od ostalih ugovornih stranaka navedenih u članku 3.

7.   Neovisno o stavku 1. ugovorna stranka izvoznica može, osim za proizvode uvrštene u Poglavlja 1. do 24. Harmoniziranog sustava, primijeniti aranžmane za povrat, ili izuzeće od carine, ili pristojbi s jednakim učinkom, koji se primjenjuju na materijale bez podrijetla korištene u proizvodnji proizvoda s podrijetlom, a koji podliježu sljedećim odredbama:

(a)

carinska stopa od 4 % zadržava se za proizvode uvrštene u Poglavlja 25. do 49. i 64. do 97. Harmoniziranog sustava, ili niže stope važeće u ugovornoj stranci izvoznici;

(b)

carinska stopa od 8 % zadržava se za proizvode uvrštene u Poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava, ili niže stope važeće u ugovornoj stranci izvoznici.

Odredbe ovog stavka ne primjenjuju ugovorne stranke navedene u Prilogu V.

8.   Odredbe stavka 7. primjenjuju se do 31. prosinca 2012. i mogu se ponovno ispitati uz zajedničku suglasnost.

GLAVA V.

DOKAZ O PODRIJETLU

Članak 15.

Opći uvjeti

1.   Proizvodi s podrijetlom iz jedne ugovorne stranke prilikom uvoza u drugu ugovornu stranku imat će povlastice iz odgovarajućeg ugovora uz predočenje jednog od sljedećih dokaza o podrijetlu:

(a)

potvrde o prometu robe EUR.1, čiji se uzorak nalazi u Prilogu III. a;

(b)

potvrde o prometu robe EUR-MED, čiji se uzorak nalazi u Prilogu III. b;

(c)

u slučajevima navedenim člankom 21.(1.),izjave (u daljnjem tekstu: „izjava o podrijetlu” ili „izjava o podrijetlu EUR-MED”) koju izvoznik unosi na račun, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji dovoljno podrobno opisuje proizvode o kojima je riječ i tako omogućuje njihovo prepoznavanje. Tekst izjave o podrijetlu se nalazi u Prilogu IV. a i b.

2.   Bez obzira na stavak 1., proizvodi s podrijetlom u smislu ove Konvencije će, u slučajevima navedenim člankom 26., uživati povlastice odgovarajućeg ugovora bez obveze podnošenja bilo kojih od navedenih dokumenata u stavku 1. ovog članka.

Članak 16.

Postupak za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED

1.   Potvrdu o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED izdavat će carinska služba ugovorne stranke izvoznice na pisani zahtjev izvoznika ili, na odgovornost izvoznika, njegovog ovlaštenog predstavnika.

2.   U tu svrhu, izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik popunjuje i potvrdu o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED i obrazac zahtjeva, čiji se uzorci nalaze u Prilogu III. a i b. Ti se obrasci popunjavaju na jednom od jezika na kojem je sačinjen odgovarajući ugovor te u skladu s odredbama domaćeg zakonodavstva zemlje izvoznice. Ako se popunjavaju rukom, trebaju biti popunjene tintom i tiskanim slovima. Opis proizvoda mora biti unesen u polje rezervirano za tu svrhu, bez bilo kakvih praznih redaka. Ako polje nije sasvim popunjeno, mora se povući vodoravna crta ispod zadnjeg retka opisa te precrtati prazni prostor.

3.   Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED bit će spreman uvijek, na zahtjev carinske službe ugovorne stranke izvoznice u kojoj je izdana potvrda o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED, dati na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje podrijetlo proizvoda u pitanju, kao i ispunjenost drugih uvjeta iz ove Konvencije.

4.   Ne dovodeći u pitanje stavak 5., potvrdu o prometu robe EUR.1 izdaje carinska služba ugovorne stranke izvoznice u sljedećim slučajevima:

(a)

ako se proizvodi izvoze iz jedne od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(1) u drugu ugovornu stranku navedenu u članku 3.(1) i:

(i)

predmetni proizvodi mogu se smatrati proizvodima s podrijetlom iz ugovorne stranke izvoznice, iz ugovorne stranke uvoznice, ili iz jedne od ostalih ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(1) s kojom je kumulacija primjenjiva, bez primjene kumulacije za materijale podrijetlom iz jedne od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(2), te ispunjavaju ostale zahtjeve ove Konvencije, ili

(ii)

predmetni proizvodi mogu se smatrati proizvodima s podrijetlom iz jedne od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(2), s kojom je kumulacija primjenjiva, bez primjene kumulacije za materijale podrijetlom iz jedne od ugovornih stranaka navedenih u članku 3., te ispunjavaju ostale zahtjeve ove Konvencije, ako je potvrda EUR-MED ili izjava o podrijetlu EUR-MED izdana u zemlji podrijetla;

(b)

ako su proizvodi izvezeni iz jedne od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(1) u jednu od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(2) ili iz jedne od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(2) u jednu od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(1) i

(i)

predmetni proizvodi mogu se smatrati proizvodima s podrijetlom iz ugovorne stranke izvoznice ili ugovorne stranke uvoznice, uz primjenu kumulacije za materijale podrijetlom iz jedne od drugih ugovornih stranaka, te ispunjavaju ostale zahtjeve ove Konvencije, ili

(ii)

predmetni proizvodi mogu se smatrati proizvodima s podrijetlom iz jedne od ostalih ugovornih stranaka navedenih u članku 3., za koje je kumulacija primjenjiva, bez primjene kumulacije za materijale podrijetlom iz jedne od ugovornih stranaka navedenih u članku 3., te ispunjavaju ostale zahtjeve ove Konvencije, ako je potvrda EUR-MED ili izjava o podrijetlu EUR-MED izdana u zemlji podrijetla.

(c)

ako su proizvodi izvezeni iz jedne od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(2) u jednu od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(2) i

(i)

predmetni proizvodi mogu se smatrati proizvodima s podrijetlom iz ugovorne stranke izvoznice ili iz ugovorne stranke uvoznice, bez primjene kumulacije za materijale podrijetlom iz jedne od ostalih ugovornih stranaka te ispunjavaju ostale zahtjeve ove Konvencije, ili

(ii)

predmetni proizvodi mogu se smatrati proizvodima s podrijetlom iz jedne od ostalih ugovornih stranaka navedenih u članku 3., za koje je kumulacija primjenjiva, bez primjene kumulacije za materijale podrijetlom iz jedne od ugovornih stranaka navedenih u članku 3., te ispunjavaju ostale zahtjeve ove Konvencije, ako su potvrda EUR-MED ili izjava o podrijetlu EUR-MED izdani u zemlji podrijetla.

5.   Potvrdu o prometu robe EUR-MED izdaje carinska služba ugovorne stranke izvoznice, ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima s podrijetlom iz ugovorne stranke izvoznice, ugovorne stranke uvoznice, ili jedne od ostalih ugovornih stranaka navedenih u članku 3. za koje je kumulacija primjenjiva te ispunjavaju uvjete ove Konvencije, u sljedećim slučajevima:

(a)

ako se proizvodi iz jedne od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(1) izvoze u neku drugu ugovornu stranku navedenu u članku 3.(1) i:

(i)

kumulacija se primjenjuje na materijale podrijetlom iz jedne ili više ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(2), pod uvjetom da su potvrda EUR-MED ili izjava o podrijetlu EUR-MED izdani u zemlji podrijetla, ili

(ii)

se proizvodi mogu koristiti u ugovornoj stranci uvoznici kao materijali u smislu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz ugovorne stranke uvoznice u jednu od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(2), ili

(iii)

se proizvodi mogu ponovno izvesti iz ugovorne stranke uvoznice u jednu od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(2);

(b)

ako se proizvodi izvoze iz jedne od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(1) u neku od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(2) ili iz jedne ugovorne stranke navedene u članku 3.(2) u neku od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(1) i

(i)

kumulacija se primjenjuje na materijale podrijetlom iz jedne ili više ugovornih stranaka navedenih u članku 3., pod uvjetom da su potvrda EUR-MED ili izjava o podrijetlu EUR-MED izdani u zemlji podrijetla, ili

(ii)

se proizvodi mogu koristiti u ugovornoj stranci uvoznici kao materijali u smislu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz ugovorne stranke uvoznice u jednu od ugovornih stranaka navedenih u članku 3., ili

(iii)

se proizvodi mogu ponovno izvesti iz ugovorne stranke uvoznice u jednu od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.;

(c)

ako se proizvodi izvoze iz jedne od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(2) u neku od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(2)

(i)

kumulacija se primjenjuje na materijale podrijetlom iz jedne ili više ugovornih stranaka navedenih u članku 3., pod uvjetom da su potvrda EUR-MED ili izjava o podrijetlu EUR-MED izdani u zemlji podrijetla, ili

(ii)

se proizvodi mogu koristiti u ugovornoj stranci uvoznici kao materijali u smislu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz ugovorne stranke uvoznice u jednu od ugovornih stranaka navedenih u članku 3., ili

(iii)

se proizvodi mogu ponovno izvesti iz ugovorne stranke uvoznice u jednu od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.

6.   Potvrda o prometu robe EUR-MED sadržavat će jednu od sljedećih izjava na engleskom jeziku u polju 7:

(a)

ako je podrijetlo dobiveno primjenom kumulacije s materijalima podrijetlom iz jedne ili više ugovornih stranka:

„CUMULATION APPLIED WITH (ime zemlje/zemalja)”

(b)

ako podrijetlo nije dobiveno primjenom kumulacije s materijalima podrijetlom iz jedne ili više ugovornih stranaka:

„NO CUMULATION APPLIED”.

7.   Carinska služba koja izdaje potvrdu o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED poduzet će sve potrebne korake za provjeru podrijetla proizvoda i ispunjenja drugih uvjeta iz ove Konvencije. U tu svrhu, imat će pravo zahtijevati bilo koji dokaz te obavljati bilo kakvu provjeru izvoznikovih računa ili bilo koju drugu provjeru koju smatraju potrebnom. Ona će također osigurati propisnu popunu obrazaca navedenih u stavku 2. Posebno će provjeravati je li prostor rezerviran za opis proizvoda popunjen na način koji isključuje svaku mogućnost neistinitih dodataka.

8.   Datum izdavanja potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR- MED naznačuje se u polju 11. potvrde.

9.   Potvrdu o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED izdat će carinska služba i bit će stavljena na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili osigura stvarni izvoz.

Članak 17.

Naknadno izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED

1.   Bez obzira na članak 16.(9), potvrda o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED može biti iznimno izdana nakon izvoza proizvoda na koje se ona odnosi ako:

(a)

nije bila izdana u vrijeme izvoza zbog grešaka ili nehotičnih propusta ili posebnih okolnosti; ili

(b)

ako se carinskoj službi dokaže da je potvrda o kretanju robe EUR.1 ili EUR-MED bila izdana, ali pri uvozu nije bila prihvaćena zbog tehničkih razloga.

2.   Bez obzira na članak 16.(9), potvrda o prometu robe EUR- MED može biti iznimno izdana nakon izvoza proizvoda na koje se ona odnosi i za koji je izdana potvrda o prometu robe EUR.1 u vrijeme izvoza, pod uvjetom da se dokaže na zadovoljenje carinske službe da je ispunjen uvjet naveden u članku 16.(5).

3.   Za primjenu stavaka 1. i 2., izvoznik u svome zahtjevu mora naznačiti mjesto i datum izvoza proizvoda na koje se odnosi potvrda o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED, te navesti razloge svoga zahtjeva.

4.   Carinska služba može naknadno izdati potvrdu o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED tek nakon što provjerom utvrde da se podaci u izvoznikovom zahtjevu slažu s onima iz odgovarajuće evidencije.

5.   Naknadno izdana potvrda o prometu robe EUR.1 ili EUR- MED mora biti označena izrazom na engleskom jeziku:

„ISSUED RETROSPECTIVELY”

Naknadno izdana potvrda o prometu robe EUR-MED primjenom stavka 2. mora biti označena izrazom na engleskom jeziku:

„ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 br. [datum i mjesto izdavanja])”.

6.   Napomena navedena u stavku 5. unosi se u polje 7 potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED.

Članak 18.

Izdavanje duplikata potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED

1.   U slučaju krađe, gubitka ili uništenja potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED, izvoznik može podnijeti zahtjev carinskoj službi koja je izdala potvrdu za izdavanje duplikata na temelju izvozne dokumentacije koju one posjeduju.

2.   Tako izdan duplikat mora biti označen sljedećom riječju na engleskom jeziku:

„DUPLICATE”.

3.   Napomena navedena u stavku 2. unosi se u polje 7 duplikata potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED.

4.   Duplikat, koji mora nositi datum izdavanja izvornika potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED, stupit će na snagu od toga datuma.

Članak 19.

Izdavanje potvrda o prometu roba EUR.1 ili EUR-MED

na temelju prethodno izdanog ili popunjenog dokaza o podrijetlu Kada su proizvodi s podrijetlom stavljeni pod nadzor carinarnice u ugovornoj stranki, izvornik dokaza o podrijetlu moći će se zamijeniti jednom ili više potvrda o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED radi slanja svih ili dijela tih proizvoda drugdje unutar te ugovorne stranke. Zamjensku potvrdu o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED izdavat će carinarnice pod čiji su nadzor proizvodi stavljeni.

Članak 20.

Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje

1.   Ukoliko nastanu bitni troškovi ili materijalne teškoće u čuvanju odvojenih zaliha materijala s podrijetlom i materijala bez pddrijetla, koji su jednaki i međusobno zamjenjivi, carinske vlasti, na pisani zahtjev zainteresiranih, mogu dopustiti tzv. metodu „odvojenog knjigovodstvenog iskazivanja” (u daljnjem tekstu „metodu”) za vođenje takvih zaliha.

2.   Ovom se metodom mora osigurati da broj dobivenih proizvoda koji se smatraju „proizvodima s podrijetlom”, unutar određenog referentnog razdoblja, bude jednak onome koji bi se dobio da su zalihe bile fizički odvojene.

3.   Carinska služba može dati takvo odobrenje navedeno u stavku 1. pod bilo kojim uvjetima koji se smatraju potrebnima.

4.   Ova se metoda evidentira i primjenjuje na temelju općih računovodstvenih načela koji vrijede u zemlji u kojoj je proizvod bio proizveden.

5.   Korisnik ove metode može izdati ili zatražiti dokaz o podrijetlu, ovisno o slučaju, za one količine proizvoda koje se mogu smatrati proizvodima s podrijetlom. Na zahtjev carinske službe, korisnik će dati izjavu o načinu vođenja proizvoda.

6.   Carinska služba nadzirat će upotrebu odobrenja i može ga povući u bilo kojem trenutku ako to odobrenje korisnik na bilo koji način neispravno koristi ili propusti ispuniti neki od uvjeta propisanih ovom Konvencijom.

Članak 21.

Uvjeti za popunjavanje izjave o podrijetlu ili izjave o podrijetlu EUR-MED

1.   Izjavu o podrijetlu ili izjavu o podrijetlu EUR-MED, kako je navedeno člankom 15.(1)(c), može dati:

(a)

ovlašteni izvoznik u smislu značenja članka 22., ili

(b)

bilo koji izvoznik za bilo koju pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa koji sadrže proizvode s podrijetlom, čija ukupna vrijednost ne premašuje 6.000 eura.

2.   Ne dovodeći u pitanje stavak 3., izjava o podrijetlu može biti dana u sljedećim slučajevima:

(a)

ako se proizvodi izvoze iz jedne ugovorne stranke navedene u članku 3.(1) u neku drugu ugovornu stranku navedenu u članku 3.(1) i

(i)

proizvodi u pitanju mogu se smatrati proizvodima s podrijetlom iz ugovorne stranke izvoznice u ugovornoj stranki uvoznici ili nekoj drugoj ugovornoj stranki navednoj u članku 3.(1.) s kojom je kumulacija primjenjiva, bez primjene kumulacije s materijalima s podrijetlom iz neke od ugovornih stranki navedenih u članku 3.(2) i ako ispunjavaju druge uvjete iz ove Konvencije, ili

(ii)

proizvodi u pitanju mogu se smatrati proizvodima s podrijetlom iz neke od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(2.) s kojom je kumulacija primjenjiva, bez primjene kumulacije s materijalima s podrijetlom iz neke od ugovornih stranka navedenih u članku 3., i ako ispunjavaju druge uvjete iz ove Konvencije, pod uvjetom da je potvrda EUR-MED ili izjava o podrijetlu EUR-MED izdana u zemlji podrijetla;

(b)

ako se proizvodi izvoze iz jedne ugovorne stranke navedene u članku 3.(1.) u neku drugu ugovornu stranku navedenu u članku 3.(2.) ili iz jedne ugovorne stranke navedene u članku 3.(2.) u jednu od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(1.) i

(i)

proizvodi u pitanju mogu se smatrati proizvodima s podrijetlom iz ugovorne stranke izvoznice ili iz ugovorne stranke uvoznice, bez primjene kumulacije s materijalima s podrijetlom iz neke od drugih ugovornih stranka i ako ispunjavaju druge uvjete iz ove Konvencije, ili

(ii)

proizvodi u pitanju mogu se smatrati proizvodima s podrijetlom iz neke od drugih ugovornih stranaka navedenih u članku 3., s kojom je kumulacija primjenjiva, bez primjene kumulacije s materijalima s podrijetlom iz neke od ugovornih stranka navedenih u članku 3., i ako ispunjavaju druge uvjete iz ove Konvencije, pod uvjetom da je potvrda EUR-MED ili izjava o podrijetlu EUR-MED izdana u zemlji podrijetla;

(c)

ako se proizvodi izvoze iz jedne ugovorne stranke navedene u članku 3.(2.) u neku od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(2.) i

(i)

proizvodi u pitanju mogu se smatrati proizvodima s podrijetlom iz ugovorne stranke izvoznice ili iz ugovorne stranke uvoznice, bez primjene kumulacije s materijalima s podrijetlom iz neke od drugih ugovornih stranka i ako ispunjavaju druge uvjete iz ove Konvencije, ili

(ii)

proizvodi u pitanju mogu se smatrati proizvodima s podrijetlom iz neke od drugih ugovornih stranaka navedenih u članku 3., s kojom je kumulacija primjenjiva, bez primjene kumulacije s materijalima s podrijetlom iz neke od ugovornih stranka navedenih u članku 3., i ako ispunjavaju druge uvjete iz ove Konvencije, pod uvjetom da je potvrda EUR-MED ili izjava o podrijetlu EUR-MED izdana u zemlji podrijetla.

3.   Izjava o podrijetlu EUR-MED može se izdati ako se predmetni proizvodi mogu smatrati proizvodima s podrijetlom iz ugovorne stranke izvoznice, ugovorne stranke uvoznice ili neke druge ugovorne stranke navedene u članku 3. na koju se kumulacija primjenjuje i ispunjava uvjete ove Konvencije, u sljedećim slučajevima:

(a)

ako su proizvodi izvezeni iz jedne od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(1) u jednu od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(1) i

(i)

kumulacija se primjenjuje na materijale podrijetlom iz jedne ili više ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(2), pod uvjetom da su certifikat EUR-MED ili izjava o podrijetlu EUR-MED izdani u zemlji podrijetla, ili

(ii)

se proizvodi mogu koristiti u ugovornoj stranci uvoznici kao materijali u smislu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz ugovorne stranke uvoznice u jednu od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(2), ili

(iii)

se proizvodi mogu ponovno izvesti iz ugovorne stranke uvoznice u jednu od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(2);

(b)

ako se proizvodi izvoze iz jedne od ugovornih stranaka navedenih u članku 3. (1) u neku od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(2) ili iz jedne ugovorne stranke navedene u članku 3.(2) u neku od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(1) i

(i)

kumulacija se primjenjuje na materijale podrijetlom iz jedne ili više ugovornih stranaka navedenih u članku 3., pod uvjetom da su certifikat EUR-MED ili izjava o podrijetlu EUR-MED izdani u zemlji podrijetla, ili

(ii)

se proizvodi mogu koristiti u ugovornoj stranci uvoznici kao materijali u smislu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz ugovorne stranke uvoznice u jednu od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(2), ili

(iii)

se proizvodi mogu ponovno izvesti iz ugovorne stranke uvoznice u jednu od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.;

(c)

ako se proizvodi izvoze iz jedne od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(2) u neku od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(2) i

(i)

kumulacija se primjenjuje na materijale podrijetlom iz jedne ili više ugovornih stranaka navedenih u članku 3., pod uvjetom da su certifikat EUR-MED ili izjava o podrijetlu EUR-MED izdani u zemlji podrijetla, ili

(ii)

se proizvodi mogu koristiti u ugovornoj stranci uvoznici kao materijali u smislu kumulacije za proizvodnju proizvoda za izvoz iz ugovorne stranke uvoznice u jednu od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.(2), ili

(iii)

se proizvodi mogu ponovno izvesti iz ugovorne stranke uvoznice u jednu od ugovornih stranaka navedenih u članku 3.

4.   Izjava o podrijetlu EUR-MED sadržavat će jednu od sljedećih izjava na engleskom jeziku:

(a)

ako je podrijetlo dobiveno primjenom kumulacije s materijalima podrijetlom iz jedne ili više ugovornih stranka:

„CUMULATION APPLIED WITH (ime zemlje/zemalja)”

(b)

ako podrijetlo nije dobiveno primjenom kumulacije s materijalima podrijetlom iz jedne ili više ugovornih stranaka:

„NO CUMULATION APPLIED”.

5.   Izvoznik koji daje izjavu o podrijetlu ili izjavu o podrijetlu EUR-MED bit će spreman, u bilo koje vrijeme, na zahtjev carinskih vlasti ugovorne stranke izvoznice, podnijeti na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima dokazuje podrijetlo predmetnih proizvoda, kao i ispunjenost ostalih uvjeta iz ove Konvencije.

6.   Izvoznik će izjavu o podrijetlu ili izjavu o podrijetlu EUR- -MED otipkati pisaćim strojem, otisnuti žigom ili otiskati na računu, dostavnici ili drugom komercijalnom dokumentu, u tekstu izjave iz Priloga IV a i b, rabeći jednu od jezičnih verzija navedenih u tim Prilozima i u skladu s odredbama domaćeg zakonodavstva zemlje izvoznice. Ako izjavu ispisuje rukom, napisat će je tintom tiskanim slovima.

7.   Izjava o podrijetlu ili izjava o podrijetlu EUR-MED mora nositi originalni svojeručni potpis izvoznika. Međutim, ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. ne mora potpisivati takve deklaracije, pod uvjetom da se carinskim vlastima ugovorne stranke izvoznice pisano obveže da preuzima punu odgovornost za svaku izjavu o podrijetlu koja ga identificira kao da ju je on sam vlastoručno potpisao.

8.   Izvoznik može popuniti izjavu o podrijetlu ili izjavu o podrijetlu EUR-MED prilikom izvoza proizvoda na koje se ona odnosi ili nakon njihova izvoza, uz uvjet da ju predoči u zemlji uvoznici ne kasnije od dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Članak 22.

Ovlašteni izvoznik

1.   Carinska služba ugovorne stranke izvoznice može ovlastiti bilo kojeg izvoznika (u daljnjem tekstu „ovlašteni izvoznik”) koji obavlja česte isporuke proizvoda u skladu s odredbama ove Konvencije za popunjavanje izjave o podrijetlu ili izjave o podrijetlu EUR- MED, bez obzira na vrijednost proizvoda o kojima je riječ. Izvoznik koji traži takvo ovlaštenje mora pružiti carinskoj službi sve dokaze o podrijetlu proizvoda te dokaze o ispunjavanju drugih uvjeta iz ove Konvencije.

2.   Carinska služba može odobriti status ovlaštenog izvoznika uz bilo koje uvjete koje smatra primjerenima.

3.   Carinska služba odobrit će ovlaštenom izvozniku broj carinskog ovlaštenja koji se unosi u izjavu o podrijetlu ili izjavu o podrijetlu EUR-MED.

4.   Carinska služba nadzirat će upotrebu ovlaštenja od strane ovlaštenog izvoznika.

5.   Carinska služba uvijek može povući ovlaštenje. To će učiniti kada ovlašteni izvoznik više ne daje jamstva navedena u stavku 1., ne ispunjava uvjete navedene u stavku 2. ili na neki drugi način nepravilno upotrebljava ovlaštenje.

Članak 23.

Ispravnost dokaza o podrijetlu

1.   Dokaz o podrijetlu vrijedit će četiri mjeseca od datuma izdavanja u ugovornoj stranki izvoznici, i u tome razdoblju mora biti podnesen carinskoj službi ugovorne stranke uvoznice.

2.   Dokazi o podrijetlu koji su podneseni carinskoj službi ugovorne stranke uvoznice nakon konačnog datuma za predočenje određenog stavkom 1. mogu biti prihvaćeni u svrhu primjene povlaštenog tretmana kada ti dokumenti nisu bili dostavljeni do konačnog datuma zbog iznimnih okolnosti.

3.   U ostalim slučajevima zakašnjelog predočenja, carinska služba ugovorne stranke uvoznice može prihvatiti dokaze o podrijetlu kada su proizvodi isporučeni prije spomenutog konačnog datuma.

Članak 24.

Podnošenje dokaza o podrijetlu

Dokazi o podrijetlu bit će podneseni carinskoj službi ugovorne stranke uvoznice u skladu s postupcima koji se primjenjuju u toj zemlji. Spomenuta služba može zahtijevati prijevod dokaza o podrijetlu te također može zahtijevati da uvoznu deklaraciju prati i izjava uvoznika da proizvodi ispunjavaju uvjete potrebne za primjenu određenog ugovora.

Članak 25.

Uvoz djelomičnih pošiljaka

Kada se na zahtjev uvoznika te pod uvjetima što ih je odredila carinska služba ugovorne stranke uvoznice uvoze djelomičnim pošiljkama rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi, u značenju iz Općeg pravila 2.(a) Harmoniziranog sustava, koji spadaju u odjeljke od XVI. do XVII. ili u tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmoniziranog sustava, za takve se proizvode carinskoj službi podnosi samo jedan dokaz o podrijetlu pri uvozu prve djelomične pošiljke.

Članak 26.

Izuzeća od dokazivanja podrijetla

1.   Proizvodi koje privatne osobe šalju privatnim osobama kao male pakete ili koji čine dio osobne prtljage putnika bit će priznati kao proizvodi s podrijetlom bez zahtijeva za podnošenje dokaza o podrijetlu, pod uvjetom da se takvi proizvodi ne uvoze zbog trgovine, da su deklarirani kao proizvodi koji ispunjavaju uvjete iz ove Konvencije i kada nema sumnje u istinitost takve izjave. Ukoliko su proizvodi poslani poštom, ta se izjava može dati na carinskoj deklaraciji CN22/CN23 ili na listu papira dodanom uz taj dokument.

2.   Povremeni uvoz isključivo proizvoda za osobnu upotrebu primatelja ili putnika ili njihovih obitelji neće se smatrati uvozom zbog trgovine ako je iz prirode i količine proizvoda očito da nije u pitanju nikakva trgovinska svrha.

3.   Nadalje, ukupna vrijednost tih proizvoda ne smije premašivati 500 eura u slučaju malih paketa ili 1 200 eura u slučaju proizvoda koji čine dio osobne prtljage putnika.

Članak 27.

Dokazne isprave

Dokumenti navedeni u čl. 16.(3) i 21.(5) koji se rabe za dokazivanje da se proizvodi obuhvaćeni potvrdom o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED ili izjavom o podrijetlu ili izjavom o podrijetlu EUR- MED mogu smatrati proizvodima s podrijetlom iz ugovorne stranke i da ispunjavaju ostale uvjete iz ove Konvencije, mogu se, inter alia, sastojati od sljedećeg:

(1)

izravnih dokaza o postupcima koje je poduzeo izvoznik ili dobavljač za dobivanje robe u pitanju, sadržanih, primjerice, u njegovim računima ili unutarnjem knjigovodstvu;

(2)

dokumenata kojima se dokazuje podrijetlo upotrijebljenih materijala, koji se izdaju ili popunjavaju u određenoj ugovornoj stranki, kada se ti dokumenti rabe u skladu s domaćim zakonodavstvom;

(3)

dokumenata kojima se dokazuje obrada ili prerada materijala u određenoj ugovornoj stranki, koji se izdaju ili popunjavaju u određenoj ugovornoj stranki, kada se ti dokumenti rabe u skladu s domaćim zakonodavstvom;

(4)

potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED ili izjave o podrijetlu ili izjave o podrijetlu EUR-MED kojima se dokazuje podrijetlo upotrijebljenih materijala, izdane ili popunjene u ugovornim strankama u skladu s ovom Konvencijom;

(5)

odgovarajućih dokaza koji se odnose na obradu ili preradu obavljenu izvan određene ugovorne stranke primjenom članka 11., kojima se dokazuje udovoljavanje zahtjevima toga članka.

Članak 28.

Čuvanje dokaza o podrijetlu i dokaznih isprava

1.   Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED čuvat će najmanje tri godine dokumente navedene u članku 16.(3).

2.   Izvoznik koji daje izjavu o podrijetlu ili izjavu o podrijetlu EUR-MED čuvat će najmanje tri godine kopiju te izjave o podrijetlu, kao i dokumente navedene u članku 21.(5).

3.   Carinska služba ugovorne stranke izvoznice koja izdaje potvrdu o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED čuvat će najmanje tri godine obrazac zahtjeva naveden u članku 16.(2).

4.   Carinska služba ugovorne stranke uvoznice čuvat će najmanje tri godine potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED te izjave o podrijetlu i izjave o podrijetlu EUR-MED koje su im podnesene.

Članak 29.

Nepodudarnosti i formalne pogreške

1.   Otkriće manjih nepodudarnosti između izjava u dokazu o podrijetlu i onih u dokumentima podnesenim carinarnici radi obavljanja formalnosti za uvoz proizvoda neće ipso facto učiniti dokaz o podrijetlu nevažećim i ništavim ako se propisno ustanovi da taj dokument doista odgovara datim proizvodima.

2.   Očite formalne pogreške, poput tipkovnih pogrešaka u dokazu o podrijetlu, neće biti razlog za odbijanje toga dokumenta ukoliko te pogreške nisu takve da izazivaju sumnje u točnost izjava danih u tome dokumentu.

Članak 30.

Iznosi izraženi u eurima

1.   Za primjenu odredaba članka 21.(1)(b) i članka 26.(3) u slučajevima kada su proizvodi fakturirani u nekoj drugoj valuti, a ne u eurima, svaka zemlja u pitanju godišnje će utvrditi iznose u domaćim valutama ugovornih stranaka koji odgovaraju iznosima izraženim u eurima.

2.   Pošiljka može uživati pogodnosti odredaba iz članka 21.(1) (b) ili članka 26.(3) pozivanjem na valutu u kojoj je račun ispostavljen, u skladu s iznosom koji utvrdi zemlja u pitanju.

3.   Iznosi koje treba primijeniti u bilo kojoj danoj domaćoj valuti bit će protuvrijednost u toj valuti iznosa izraženih u eurima na prvi radni dan u listopadu. Iznosi će biti dostavljeni Europskoj komisiji do 15. listopada i primjenjivat će se od 1. siječnja sljedeće godine. Europska komisija obavijestit će sve zemlje u pitanju o odgovarajućim iznosima.

4.   Zemlja može zaokružiti iznos koji dobije preračunavanjem iznosa izraženog u eurima u domaću valutu, prema gore ili pre- ma dolje. Zaokruženi se iznos ne smije razlikovati od iznosa koji se dobije preračunavanjem za više od 5 %. Zemlja može zadržati i svoju neizmijenjenu domaću valutu u vrijednosti jednakoj iznosu izraženom u eurima ako, prilikom godišnjeg usklađivanja predviđenog stavkom 3., preračunata protuvrijednost toga iznosa, prije bilo kakva zaokruživanja, rezultira porastom manjim od 15 % iznosa protuvrijednosti u nacionalnoj valuti. Protuvrijednost u domaćoj valuti može ostati neizmijenjena ako bi preračunavanje rezultiralo njezinim smanjenjem.

5.   Zajednički odbor će, na zahtjev bilo koje ugovorne stranke, pregledati iznose izražene u eurima. Prilikom tog pregleda, Zajednički odbor uzet će u obzir želju za očuvanjem učinaka predmetnih vrijednosnih ograničenja. U tu svrhu može donijeti odluku o promjeni iznosa izraženih u eurima.

GLAVA VI.

ORGANIZIRANJE UPRAVNE SURADNJE

Članak 31.

Upravna suradnja

1.   Carinske službe ugovornih stranaka dostavit će jedna drugoj, posredstvom Europske komisije, uzorke otisaka pečata koji se rabe u njihovim carinarnicama za izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1 i EUR-MED, zajedno s adresama carinskih vlasti odgovornih za provjeru tih potvrda, izjava o podrijetlu i izjava o podrijetlu EUR-MED.

2.   Radi osiguranja pravilne primjene ove Konvencije, ugovorne stranke pomagat će jedna drugoj preko nadležnih carinskih uprava u provjeri vjerodostojnosti potvrda o prometu robe EUR.1 i EUR- MED, izjava o podrijetlu i izjava o podrijetlu EUR-MED te točnosti podataka navedenih u tim dokumentima.

Članak 32.

Provjera dokaza o podrijetlu

1.   Naknadne provjere dokaza o podrijetlu obavljat će se nasumice ili kad god carinska služba ugovorne stranke uvoznice opravdano sumnjaju u vjerodostojnost takvih dokumenata, u podrijetlo proizvoda u pitanju ili u ispunjenje drugih uvjeta iz ove Konvencije.

2.   Za potrebe provedbe odredaba stavka 1., carinska će služba ugovorne stranke uvoznice vratiti potvrdu o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED i račun, ako je bio podnesen, izjavu o podrijetlu ili izjavu o podrijetlu EUR-MED ili kopiju tih dokumenata carinskoj službi ugovorne stranke izvoznice, uz navođenje razloga za provjeru, kada je to potrebno. Svi pribavljeni dokumenti i podaci koji ukazuju na netočnost podatka u dokazu o podrijetlu bit će dostavljeni kao dokaz uz zahtjev za provjeru.

3.   Provjeru će obaviti carinska služba ugovorne stranke izvoznice. U tu svrhu ona će imati pravo zahtijevati bilo koji dokaz te obaviti bilo kakvu inspekciju izvoznikovih računa ili bilo koju drugu provjeru koju smatra potrebnom.

4.   Ako carinska služba ugovorne stranke uvoznice odluči povući odobrenje povlaštenog tretmana za proizvode u pitanju u očekivanju rezultata provjere, uvozniku će biti ponuđeno preuzimanje robe uz sve mjere predostrožnosti koje budu ocijenjene potrebnim.

5.   Carinska služba koja zatraži provjeru bit će obaviještena o rezultatima te provjere čim prije. Ti rezultati moraju jasno kazivati jesu li dokumenti vjerodostojni i mogu li se proizvodi u pitanju smatrati proizvodima s podrijetlom iz jedne od ugovornih stranaka te ispunjavaju li druge uvjete iz ove Konvencije.

6.   Ako u slučajevima opravdane sumnje nema odgovora u roku od deset mjeseci od datuma zahtjeva za provjeru ili ako odgovor ne sadrži podatke dostatne za utvrđivanje vjerodostojnosti dokumenta o kojem je riječ ili stvarnog podrijetla proizvoda, carinska služba koja je podnijela zahtjev, osim u iznimnim okolnostima, uskratit će pravo na povlašteni tretman.

Članak 33.

Rješavanje sporova

Kad dođe do sporova u pogledu postupaka provjere iz članka 32. koji se ne mogu riješiti između carinske službe koja je podnijela zahtjev za provjeru i carinske službe zadužene za obavljanje provjere, isti će biti upućeni dvostranom tijelu osnovanom na temelju odgovarajućeg ugovora. Kad dođe do sporova, izuzev onih koji se odnose na postupke provjere iz članka 32., u kojima se postavlja pitanje tumačenja ove Konvencije, isti će biti upućeni Zajedničkom odboru.

U svim će slučajevima rješavanje sporova između uvoznika i carinske službeugovorne stranke uvoznice podlijegati zakonodavstvu spomenute zemlje.

Članak 34.

Kazne

Kazne će biti primjenjivane na bilo koju osobu koja izradi ili dade izraditi dokument koji sadrži netočne podatke radi pribavljanja povlaštenog tretmana za proizvode.

Članak 35.

Slobodne zone

1.   Ugovorne stranke poduzet će sve potrebne korake kojima će osigurati da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o podrijetlu, te da tijekom prijevoza koriste slobodnu zonu smještenu na njihovom teritoriju, ne budu zamijenjeni drugom robom te da ne budu podvrgnuti drugom rukovanju osim redovitih postupaka za sprečavanje njihova propadanja.

2.   Izuzećem od odredaba iz stavka 1., kada se proizvodi s podrijetlom iz ugovorne stranke uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o podrijetlu te se podvrgavaju tretmanu ili preradi, vlasti u pitanju izdat će novu potvrdu o prometu EUR.1 ili EUR-MED na zahtjev izvoznika, ukoliko su tretman ili prerada usklađeni s odredbama ove Konvencije.


(1)  Zbog carinske unije između Lihtenštajna i Švicarske, proizvodi podrijetlom iz Lihtenštajna se smatraju podrijetlom iz Švicarske.

(2)  Kneževina Lihtenštajn je u carinskoj uniji sa Švicarskom i ugovorna stranka u ugovoru o Europskom gospodarskom prostoru.

PRILOG I.

Uvodne napomene uz popis iz Priloga II.

Napomena 1:

Popis donosi uvjete koje trebaju ispunjavati svi proizvodi da bi se smatrali dostatno obrađenim ili prerađenim u smislu značenja članka 5. Dodatka I. Konvencije.

Napomena 2:

2.1.

Prva dva stupca popisa opisuju dobiveni proizvod. U prvom je stupcu naveden broj tarifnog broja ili poglavlja iz Harmoniziranog sustava, a u drugom je stupcu dan opis robe koji se rabi u tome Sustavu za taj tarifni broj ili poglavlje. Za svaki navod iz prva dva stupca dano je pravilo u stupcu 3. ili 4. Kada u nekim slučajevima navodu iz prvog stupca prethodi oznaka „ex”, to znači da se pravila iz stupaca 3. ili 4. odnose samo na dio tog tarifnog broja ili poglavlja opisanog u stupcu 2.

2.2.

Kada je nekoliko tarifnih brojeva grupirano zajedno u stupcu 1. ili je naveden broj poglavlja te se zbog toga u stupcu 2. daje općenit opis proizvoda, susjedna pravila u stupcima 3. ili 4. odnose se na sve proizvode koji su, prema Harmoniziranom sustavu, razvrstani pod tarifni broj poglavlja u pitanju ili pod bilo koji od tarifnih brojeva grupiranih u stupcu 1.

2.3.

Kada su u popisu različita pravila koja se primjenjuju na različite proizvode unutar nekog tarifnog broja, svaki uvučeni redak sadrži opis toga dijela tarifnog broja obuhvaćenog susjednim pravilima u stupcima 3. ili 4.

2.4.

Kada se za navod u prva dva stupca daje pravilo i u stupcu 3. i u stupcu 4., izvoznik može alternativno birati primjenu pravila bilo navedenog u stupcu 3. ili onog navedenog u stupcu 4. Ako u stupcu 4. nije dano nikakvo pravilo u pogledu podrijetla, mora se primijeniti pravilo navedeno u stupcu 3.

Napomena 3:

3.1.

Odredbe članka 5. Dodatka I. Konvencije u vezi s proizvodima koji su stekli status proizvoda s podrijetlom, a rabe se u proizvodnji drugih proizvoda, primjenjivat će se bez obzira je li taj status stečen u tvornici u kojoj se ti proizvodi rabe ili u nekoj drugoj tvornici u ugovornoj stranci.

Primjer:

Motor iz tarifnog broja 8407, za koji pravilo kaže da vrijednost materijala bez podrijetla koji mogu biti ugrađeni ne smije premašivati 40 % tvorničke cijene, izrađen je od „drugog legiranog čelika grubo oblikovanog kovanjem” iz tarifnog broja ex 7224.

Ako je to kovanje obavljeno u Europskoj uniji na ingotu bez podrijetla, on je već stekao podrijetlo na temelju pravila za tarifni broj ex 7224 u popisu. Kovani materijal može se tada računati kao materijal s podrijetlom u obračunu vrijednosti motora, bez obzira je li on proizveden u istoj ili u drugoj tvornici u Europskoj uniji. Time se pri zbrajanju vrijednosti upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne uzima u obzir vrijednost ingota bez podrijetla.

3.2.

Pravilo iz popisa predstavlja minimalnu količinu potrebne obrade ili prerade, pa se poduzimanjem većega stupnja obrade ili prerade također stječe status proizvoda s podrijetlom; i obratno, obavljanjem manjeg stupnja obrade ili prerade ne može se steći status proizvoda s podrijetlom. Ako je pravilom predviđeno da se na određenoj razini proizvodnje može rabiti materijal bez podrijetla, dopušteno je rabljenje takvoga materijala u ranijoj fazi izrade, dok u kasnijoj fazi izrade nije dopušteno rabljenje toga materijala.

3.3.

Ne dovodeći u pitanje Napomenu 3.2, kada se u pravilu rabi izraz „proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja”, tada materijali iz bilo kojeg tarifnog(ih) broja(eva) (uključujući materijale istoga opisa i tarifnog broja kao i proizvod) mogu biti upotrijebljeni, ali uz bilo koja specifična ograničenja koja također mogu biti sadržana u pravilu.

Međutim, pojam „proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja …” ili „proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod”, znači da se mogu upotrebljavati materijali iz bilo kog tarifnog(ih) broja(eva), osim onih istoga opisa kao proizvod, kako je navedeno u stupcu 2. popisa.

3.4.

Kada je pravilom iz popisa navedeno da se proizvod može izrađivati od više od jednog materijala, to znači da se može rabiti bilo koji materijal ili materijali. To ne zahtijeva da svi moraju biti rabljeni.

Primjer:

Pravilom za tkanine iz tarifnih br. od 5208 do 5212 određeno je da se mogu rabiti prirodna vlakna te da se između ostalih materijala također mogu rabiti i kemijski materijali. To ne znači da se moraju rabiti i jedni i drugi; mogu se rabiti jedni ili drugi, ili i jedni i drugi.

3.5.

Kada je pravilom iz popisa navedeno da proizvod mora biti izrađen od određenoga materijala, taj uvjet očito ne sprečava upotrebu drugih materijala koji, zbog svoje unutarnje prirode, ne mogu udovoljiti tome pravilu. (Vidi također Napomenu 6.2. u vezi s tekstilom).

Primjer:

Pravilom za gotovu hranu iz tarifnog broja 1904 kojim je konkretno isključena upotreba žitarica i njihovih prerađevina ne sprečava upotrebu mineralnih soli, kemikalija i drugih dodataka koji nisu proizvedeni od žitarica.

Međutim, to se ne primjenjuje na proizvode koji se, iako ne mogu biti izrađeni od konkretnog materijala navedenog u popisu, mogu proizvesti od materijala jednake prirode u ranijoj fazi proizvodnje.

Primjer:

U slučaju odjevnog predmeta iz ex Poglavlja 62. izrađenog od netkanih materijala, ukoliko je za tu klasu proizvoda dopušteno korištenje samo pređe bez podrijetla, nije moguće započeti s netkanom tkaninom - čak i ako se netkane tkanine inače ne mogu izrađivati od pređe. U takvim bi slučajevima početni materijal obično bio u fazi koja prethodi pređi - a to je stanje vlakana.

3.6.

Kada su u pravilu iz popisa navedena dva postotka maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla koji se mogu rabiti, tada se ti postotci ne mogu zbrajati. Drugim riječima, maksimalna vrijednost svih rabljenih materijala bez podrijetla nikada ne smije premašiti najviši navedeni postotak. Nadalje, pojedinačni postotci ne smiju biti premašeni u pogledu konkretnih materijala na koje se primjenjuju.

Napomena 4:

4.1.

Pojam „prirodna vlakna” rabi se u popisu za vlakna koja nisu umjetna ili sintetička. Ograničen je na faze prije predenja, uključujući i otpad te, osim ukoliko nije drukčije određeno, uključuje nepredena vlakna koja nisu grebena, češljana ili na drugi način prerađena.

4.2.

Pojam „prirodna vlakna” uključuje konjsku dlaku iz tarifnog broja 0511, svilu iz tarifnih brojeva 5002 i 5003, kao i vunena vlakna i finu ili grubu životinjsku dlaku iz tarifnih brojeva od 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tarifnih brojeva od 5201 do 5203 i druga biljna vlakna iz tarifnih brojeva od 5301 do 5305.

4.3.

Pojmovi „tekstilna pulpa”, „kemijski materijali” i „materijali za izradu papira” rabe se u popisu za opis materijala koji nisu razvrstani u poglavljima od 50. do 63, a mogu se rabiti za izradu umjetnih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili pređe.

4.4.

Pojam „proizvedena sortirana vlakna” rabi se u popisu za sintetičku ili umjetnu kudjelju, sortirana vlakna ili otpad iz tarifnih br. od 5501 do 5507.

Napomena 5:

5.1.

Kada se za određeni proizvod iz popisa upućuje na ovu Napomenu, uvjeti navedeni u stupcu 3. neće se primjenjivati na bilo koje osnovne tekstilne materijale rabljene za izradu toga proizvoda i koji zajedno čine 10 % ili manje od ukupne težine svih upotrijebljenih osnovnih tekstilnih materijala. (Vidi također Napomene 5.3. i 5.4.).

5.2.

Međutim, tolerancija navedena u Napomeni 5.1. može se primijeniti samo na mješovite proizvode izrađene od dvaju ili više osnovnih tekstilnih materijala.

Sljedeći materijali su osnovni tekstilni materijali:

svila,

vuna,

gruba životinjska dlaka,

fina životinjska dlaka,

konjska dlaka,

pamuk,

materijali za izradu papira i papir,

lan,

prirodna konoplja,

juta i druga tekstilna vlakna od drvenog lika,

sisal i druga tekstilna vlakna iz roda agava,

kokos, abaka, rami i druga biljna tekstilna vlakna,

sintetički proizvedeni filamenti,

umjetni proizvedeni filamenti,

provodljivi filamenti,

sintetička proizvedena sortirana vlakna od polipropilena,

sintetička proizvedena sortirana vlakna od poliestera,

sintetička proizvedena sortirana vlakna od poliamida,

sintetička proizvedena sortirana vlakna od poliakrilonitrila,

sintetička proizvedena sortirana vlakna od poliimida,

sintetička proizvedena sortirana vlakna od politetrafluoroetilena,

sintetička proizvedena sortirana vlakna od poli(fenilen sulfida),

sintetička proizvedena sortirana vlakna od poli(vinil klorida),

druga sintetička proizvedena sortirana vlakna,

umjetna proizvedena sortirana vlakna od viskoze,

druga umjetna proizvedena sortirana vlakna,

poliuretanska pređa segmentirana s fleksibilnim segmentima od polietera, upletena ili neupletena,

poliuretanska pređa segmentirana s fleksibilnim segmentima od poliestera, upletena ili neupletena,

proizvodi iz tarifnog broja 5605 (metalizirana pređa) koji uključuju vrpcu koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskog praha ili bez njega, debljine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnog ili bojenog ljepila između dvaju slojeva plastične folije,

drugi proizvodi iz tarifnog broja 5605.

Primjer:

Pređa iz tarifnog broja 5205 izrađena od pamučnih vlakana iz tarifnog broja 5203 i sintetičkih sortiranih vlakana iz tarifnog broja 5506 je miješana pređa. Stoga, mogu biti rabljena sintetička sortirana vlakna bez podrijetla koja ne udovoljavaju pravilima o podrijetlu (koja zahtijevaju proizvodnju od kemijskih materijala ili tekstilne pulpe), pod uvjetom da njihova ukupna masa ne premašuje 10 % mase pređe.

Primjer:

Vunena tkanina iz tarifnog broja 5112 izrađena od vunene pređe iz tarifnog broja 5107 i sintetičkih sortiranih vlakana iz tarifnog broja 5509 mješovita je tkanina. Stoga, može biti rabljena sintetička pređa koje ne udovoljava pravilima o podrijetlu (koja zahtijevaju proizvodnju od kemijskih materijala ili tekstilne pulpe) ili vunena pređa koja ne udovoljava pravilima o podrijetlu (koja zahtijevaju proizvodnju od prirodnih vlakana negrebanih ili nečešljanih ili drukčije pripremljenih za predenje) ili njihova kombinacija, pod uvjetom da njihova ukupna masa ne premašuje 10 % mase tkanine.

Primjer:

Čupava tekstilna tkanina iz tarifnog broja 5802 izrađena od pamučne pređe iz tarifnog broja 5205 i pamučne tkanine iz tarifnog broja 5210 miješani je proizvod, samo ako je pamučna tkanina i sama miješana tkanina izrađena od pređe razvrstane u dva različita tarifna broja ili ako su rabljene pamučne pređe i sama mješavina.

Primjer:

Ako je čupava tekstilna tkanina u pitanju bila izrađena od pamučne pređe iz tarifnog broja 5205 i sintetičke tkanine iz tarifnog broja 5407, onda su rabljene pređe očito dva zasebna osnovna tekstilna materijala, pa je čupava tekstilna tkanina, u skladu s tim, miješani proizvod.

5.3.

U slučaju proizvoda koji uključuju „poliuretansku pređu segmentiranu s fleksibilnim segmentima od polietera, upleteno ili neupleteno”, tolerancija za tu pređu je 20 %.

5.4.

U slučaju proizvoda koji uključuju „vrpcu koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskog praha ili bez njega, debljine do 5 mm, spojenoj u sendvič pomoću prozirnog ili bojenog ljepila između dvaju slojeva plastične folije”, tolerancija za tu vrpcu iznosi 30 %.

Napomena 6:

6.1.

Kada se u popisu upućuje na ovu Napomenu, mogu se rabiti tekstilni materijali (uz izuzeće podstava i međupodstava) koji ne udovoljavaju pravilu utvrđenom u stupcu 3. popisa za izrađeni proizvod u pitanju, pod uvjetom da su razvrstani u tarifni broj različit od broja proizvoda te da njihova vrijednost ne premaši 8 % tvorničke cijene proizvoda.

6.2.

Ne dovodeći u pitanje Napomenu 6.3, materijali koji nisu razvrstani u poglavljima od 50. do 63. mogu se slobodno rabiti u proizvodnji tekstilnih proizvoda, bilo da oni sadrže tekstil ili ne.

Primjer:

Ako je pravilom iz popisa propisano da se za određeni tekstilni proizvod (poput hlača), mora rabiti pređa, to ne sprečava uporabu kovinskih proizvoda poput dugmadi, jer dugmad nisu razvrstana u poglavljima od 50. do 63. Iz istog razloga to ne sprečava ni rablje- nje patentnih zatvarača, iako patentni zatvarači uobičajeno sadrže tekstil.

6.3.

Kada se primjenjuje pravilo o postotku, pri izračunu vrijednosti uključenih materijala bez podrijetla mora se uzeti u obzir vrijednost materijala koji nisu razvrstani u poglavljima od 50. do 63.

Napomena 7:

7.1.

Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707, od 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, „specifični postupci” su sljedeći:

(a)

vakuumska destilacija;

(b)

redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;

(c)

krekiranje;

(d)

popravljanje;

(e)

ekstrakcija pomoću selektivnih otapala;

(f)

postupak koji obuhvaća sve sljedeće aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornog trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; de-kolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(g)

polimerizacija;

(h)

alkilacija;

(i)

izomerizacija.

7.2.

Za potrebe tarifnih brojeva 2710, 2711 i 2712, „specifični postupci” su sljedeći:

(a)

vakuumska destilacija;

(b)

redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja;

(c)

krekiranje;

(d)

popravljanje;

(e)

ekstrakcija pomoću selektivnih otapala;

(f)

postupak koji obuhvaća sve sljedeće aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornog trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(g)

polimerizacija;

(h)

alkilacija;

(i)

izomerizacija;

(j)

samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, odsumporenje vodikom koje rezultira smanjenjem od najmanje 85 % sadržaja sumpora u prerađivanim proizvodima (ASTM D 1266-59 T-metoda);

(k)

samo u odnosu na proizvode iz tarifnog broja 2710, deparafinacija nekim drugim procesom osim filtriranja;

(l)

samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretman vodikom pod tlakom većim od 20 bara i temperaturom većom od 250 °C uz upotrebu katalizatora, u neku drugu svrhu nego što je odsumporenje, kada vodik tvori aktivni element u kemijskoj reakciji. Daljnji tretman vodikom ulja za podmazivanje iz tarifnog broja ex 2710 (npr. hidrofiniširanje ili dekolorizacija) radi poboljšanja boje ili stabilnosti ne smatra se specifičnim procesom;

(m)

samo u odnosu na loživa ulja iz tarifnog broja ex 2710, atmosferska destilacija, pod uvjetom da se manje od 30 % tih proizvoda - po zapremini, uključujući i gubitke - destilira na 300 °C pomoću metode ASTM D 86;

(n)

samo u pogledu drugih teških ulja, osim plinskih i lo- živih ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretman pomoću visokofrekventnog električnog pražnjenja bez iskrenja;

(o)

samo u slučaju sirovih proizvoda (osim vazelina, ozoke- rita, voska od lignita ili treseta, parafinskog voska koji sadrži maseni udio ulja manji od 0,75 %) iz tarifnog broja ex 2712, uklanjanje ulja frakcijskom kristalizacijom.

7.3.

Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707, od 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, jednostavne operacije, kakve su: čišćenje, pretakanje, desalinizacija, odvajanje vode, filtriranje, bojenje, obilježavanje, dobivanje sadržaja sumpora miješanjem proizvoda s različitim sadržajima sumpora ili bilo koja kombinacija ovih operacija ili slične operacije, ne daju podrijetlo.

PRILOG II.

Popis prerada ili obrada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi prerađeni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom

HS tarifni broj

Opis proizvoda

Obrada ili prerada obavljena na materijalima bez podrijetla koja daje status proizvoda s podrijetlom

(1)

(2)

(3) ili (4)

Poglavlje 1.

Žive životinje

Sve životinje iz Poglavlja 1. moraju biti cjelovito dobivene

 

Poglavlje 2.

Meso i drugi jestivi klaonički proizvodi

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 1. i 2. cjelovito dobiveni

 

Poglavlje 3.

Ribe, ljuskavci, mekušci i ostali vodeni beskralješnjaci

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz Poglavlja 3. cjelovito dobiveni

 

ex Poglavlje 4.

Mliječni proizvodi; ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog podrijetla, nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu, osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz Poglavlja 4. cjelovito dobiveni

 

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugim sladilima ili aromama ili s dodanim ili bez dodanog voća, orašastog voća ili kakaa

Proizvodnja u kojoj:

su svi upotrijebljeni materijali iz Poglavlja 4. cjelovito dobiveni,

je sav upotrijebljeni voćni sok (osim onog od ananasa, limuna i limeta ili grejpa) iz tarifnog broja 2009 s podrijetlom,

vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17. ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex Poglavlje 5.

Proizvodi životinjskog podrijetla, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali upotrijebljeni iz Poglavlja 5. cjelovito dobiveni

 

ex ex0502

Čekinje i dlake pitomih ili divljih svinja, prerađene

Čišćenje, dezinfekcija, sortiranje i ispravljanje čekinja i dlaka

 

Poglavlje 6.

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korjenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće

Proizvodnja u kojoj:

su svi upotrijebljeni materijali u Poglavlju 6. cjelovito dobiveni, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

Poglavlje 7.

Jestivo povrće i određeno korjenje i gomolji

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz Poglavlja 7. cjelovito dobiveni

 

Poglavlje 8.

Jestivo i orašasto voće; kore agruma ili dinja i lubenica

Proizvodnja u kojoj:

svo upotrijebljeno voće i orašasto voće cjelovito dobiveno;

vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17. ne smije premašiti 30 % vrijednosti cijene proizvoda fco tvornica

 

ex Poglavlje 9.

Kava, čaj, čaj Mate i začini; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz Poglavlja 9. cjelovito dobiveni

 

0901

Kava, pržena ili nepržena, s ili bez kofeina; kavine ljuske i opne; zamjene za kavu koje sadrže kavu bilo u kojem postotku

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

 

0902

Čaj, aromatizirani ili nearomatizirani

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

 

ex ex0910

Mješavine začina

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

 

Poglavlje 10.

Žitarice

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz Poglavlja 10. cjelovito dobiveni

 

ex Poglavlje 11.

Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični gluten; osim:

Proizvodnja u kojoj su sve upotrijebljene žitarice, jestivo povrće, korjeni i gomolji iz tarifnog broja 0714 cjelovito dobiveni

 

ex ex1106

Brašno, krupica i brašno od osušenog, ljuštenog mahunastog povrća iz tarifnog broja 0713

Sušenje i mljevenje mahunastog povrća iz tarifnog broja 0708

 

Poglavlje 12.

Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje, sjeme i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i glomazna stočna hrana

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz Poglavlja 12. cjelovito dobiveni

 

1301

Šelak; prirodne gume, smole, gume-smole i oleo smole (npr. balzami)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 1301 ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušćivači, modificirani ili nemodi- ficirani, dobiveni od biljnih proizvoda:

 

 

– Sluzi i zgušćivači, modificirani, dobiveni iz biljnih proizvoda

Proizvodnja od nemodificiranih sluzi i zgušćivača

 

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

Poglavlje 14.

Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz Poglavlja 14. cjelovito dobiveni

 

ex Poglavlje 15.

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla te proizvodi njihove razgradnje; prerađene jestive masti; životinjski ili biljni voskovi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

1501

Svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi, osim onih iz tarifnog broja 0209 ili 1503:

 

 

– Mast iz kostiju ili otpadaka

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih iz tarifnih brojeva 0203, 0206 ili 0207 ili od kostiju iz tarifnog broja 0506

 

– Ostalo

Proizvodnja od mesa ili jestivih otpadaka svinjskog podrijetla iz tarifnog broja 0203 ili 0206, ili od mesa i jestivih otpadaka peradi iz tarifnog broja 0207

 

1502

Masti od goveda, ovaca ili koza, osim onih iz tarifnog broja 1503

 

 

– Masti iz kostiju ili otpadaka

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osimonih iz tarifnog broja 0201, 0202, 0204 ili 0206 ili od kostijuiz tarifnog broja 0506

 

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz Poglavlja 2. cjelovito dobiveni

 

1504

Masti i ulja i njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:

 

 

– Čvrste frakcije

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja 1504

 

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglav lja 2. i 3. cjelovito dobiveni

 

ex ex1505

Rafinirani lanolin

Proizvodnja od sirove masti od vune iz tarifnog broja 1505

 

1506

Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:

 

 

– Čvrste frakcije

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 1506

 

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj svi materijali upotrijebljeni iz Poglavlja 2. moraju biti cjelovito dobiveni

 

1507 do 1515

Biljna ulja i njihove frakcije:

 

 

– Sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino ulje, ulje od kokosovog oraha (kopre), ulje od palmine jezgre, „babassu” ulje, tungovo ulje, oitikika ulje, vosak od mirike i japanski vosak, frakcije jojoba ulja i ulja za tehničku ili industrijsku primjenu osim onih za proizvodnju od prehrambenih proizvoda za ljudsku prehranu

Čvrste frakcije, osim onih od ulja jojobe

 

– Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

Proizvodnja od drugih materijala iz tarifnih brojeva 1507 do 1515

 

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj su sve upotrijebljene biljne tvari cjelovito dobivene

 

1516

Masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenizirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, bez obzira jesu li rafinirani ili nerafinirani, ali dalje nepripremljeni

Proizvodnja u kojoj:

su svi upotrijebljeni materijali iz Poglavlja 2. cjelovito dobiveni, i

su sve upotrijebljene biljne tvari cjelovito dobivene. Me đutim, materijali iz tarifnih brojeva 1507, 1508, 1511 i 1513 mogu biti upotrijebljeni

 

1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci masti ili ulja živo tinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog Poglavlja, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516

Proizvodnja u kojoj:

su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2. i 4. cjelovito dobiveni, i

su sve upotrijebljene biljne tvari cjelovito dobivene. Međutim, materijali iz tarifnih brojeva 1507, 1508, 1511 i 1513 mogu biti upotrijebljeni

 

Poglavlje 16.

Prerađevine od mesa, riba, ljuskavaca, mekušaca ili drugih vodenih beskralješnjaka

Proizvodnja:

od životinja iz Poglavlja 1. i/ili

u kojoj su svi upotrijebljeni materiali iz Poglavlja 3. cjelovito dobiveni

 

ex Poglavlje 17.

Šećer i proizvodi od šećera; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim materijala iz tarifnog broja proizvoda

 

ex ex1701

Šećer od šećerne trske i šećerne repe i kemijski čista saharoza u čvrstom stanju, koji sadrži tvari za aromatiziranje ili bojenje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17. ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

 

1702

Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih sredstava za aromatizaciju ili za bojenje; umjetni med, miješan ili ne s prirodnim medom; karamel:

 

 

– Kemijski čista maltoza i fruktoza

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja 1702

 

– Ostali šećeri u krutom stanju, koji sadrže tvari za aromatiziranje ili bojenje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17. ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj svi upotrijebljeni materijali imaju podrijetlo

 

ex ex1703

Melase dobivene pri ekstrakciji ili rafiniranju šećera, koje sadrže tvari za aromatiziranje ili bojenje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17. ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

 

1704

Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17. ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

 

Poglavlje 18.

Kakao i proizvodi od kakaa

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17. ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

 

1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, koji ne sadrže kakao ili s masenim udjelom manjim od 40 % računato na potpuno odmašćenu osnovu, nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih br. od 0401 do 0404, koji ne sadrže kakao ili s masenim udjelom manjim od 5 % računato na potpuno odmašćenu osnovu, nespomenuti ili neobuhvaćeni na drugom mjestu:

 

 

– Sladni ekstrakt

Prerada od žitarica iz Poglavlja 10.

 

– Ostalo

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17 ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

 

1902

Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni, „couscous” (kuskus), pripremljeni ili nepripremljeni:

 

 

– Koji sadrže 20 % ili manje mesa, mesnih proizvoda, ribe, ljuskavaca, mekušaca

Proizvodnja u kojoj su sve upotrijebljene žitarice i njihovi derivati (osim tvrdog žita i njihovih derivata) cjelovito dobiveni

 

– Koji sadrže više od 20 % mesa, mesnih proizvoda, ribe, lju- skavaca ili mekušaca

Proizvodnja u kojoj:

su sve upotrijebljene žitarice i njihovi derivati (osim tvrdog žita i njihovih derivata) cjelovito dobiveni;

svi upotrijebljeni materijali iz Poglavlja 2. i 3. cjelovito dobiveni

 

1903

Tapioka i zamjene za tapioku pripremljeni od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca, kuglica ili u sličnim oblicima

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim od krumpirovog škroba iz tarifnog broja 1108

 

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu, ili pahuljicama ili drukčije pripremljene (osim brašna, prekrupe i pogače), prethodno kuhane, ili drukčije pripremljene, nespomenute ili neobuhvaćene na drugom mjestu

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih iz tarifnog broja 1806,

u kojoj su sve upotrijebljene žitarice i brašno (osim pšenice durum i njenih derivata i kukuruza Zea indurata) cjelovito dobiveni, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17. ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

 

1905

Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi s dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, rižin papir i slični proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih iz Poglavlja 11.

 

ex Poglavlje 20.

Proizvodi od povrća, voća, orašastog voća ili ostalih dijelova biljaka, osim:

Proizvodnja u kojoj je svo voće, orašasto voće i povrće cjelovito dobiveno

 

ex ex2001

Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi povrća koji sadrže 5 % ili više škroba, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex ex2004 i ex ex2005

Krumpir u obliku brašna, krupice ili pahuljica, pripremljeni ili konzervirani na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

2006

Povrće, voće, orasi, kore od voća i drugi dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (osušeno, preliveno ili kristalizirano)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17. ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

 

2007

Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća i od orašastog voća dobiveni kuhanjem, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugim sladilima

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17. ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex2008

– Orašasto voće, bez dodatka šećera ili alkohola

Proizvodnja u kojoj vrijednost svog upotrijebljenog jezgriča- vog voća i uljnatog sjemena s podrijetlom iz tarifnih brojeva 0801, 0802 i 1202 do 1207 premašuje 60 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– Maslac od kikirikija; mješavine na osnovi žitarica; palmine jezgre; kukuruz

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

– Ostalo, osim voća i jezgričavog voća, ukuhano drukčije nego na pari ili vodi, bez dodatka šećera, zamrznuto

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17. ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

 

2009

Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugim sladilima

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17. ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex Poglavlje 21.

Razni prehrambeni proizvodi, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati kave, čaja ili čaja mate i dodaci na bazi tih proizvoda ili na bazi kave, čaja ili čaja mate; pržena cikorija i druge pržene zamjene za kavu, i njihovi ekstrakti, esencije i koncentrati

Proizvodnja:

od materiala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj je sva upotrijebljena cikorija cjelovito dobivena

 

2103

Umaci i pripravci za umake; miješani začini i miješana za- činska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf):

 

 

– Umaci i pripravci za umake; miješani začini i miješana za- činska sredstva

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, smije se upotrijebiti brašno od gorušice ili pripremljena gorušica (senf)

 

– Brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

 

ex ex2104

Juhe i guste juhe i dodaci za te proizvode

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim od prerađenog ili konzerviranog povrća iz tarifnih brojeva od 2002 do 2005

 

2106

Prehrambeni proizvodi nespomenuti ili neobuhvaćeni na drugom mjestu

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17. ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco rnica

 

ex Poglavlje 22.

Pića, alkoholi i ocat; osim:

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

u kojoj je svo upotrijebljeno grožđe i bilo koji materijali dobiveni iz grožđa cjelovito dobiveno

 

2202

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromama, i ostala be- zakoholna pića, koji ne sadrže sokove od voća ili povrća iz tarifnog broja 2009

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 17. ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u kojoj svi upotrijebljeni voćni sokovi (osim soka od ananasa, limete ili grejpa) imaju podrijetlo

 

2207

Nedenaturirani etil-alkohol alkoholne jačine 80 % volumena ili jači; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, bilo koje jačine

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja 2207 ili 2208, i

u kojoj je svo upotrijebljeno grožđe ili prerađevine od grožđa dobiveno u cijelosti ili, ako su svi drugi upotrijebljeni materijali već s podrijetlom, arrack može biti upotrijebljen do 5 % ukupnog volumena

 

2208

Nedenaturirani etilni alkohol, alkoholne jačine manje od 80 % volumena; rakije, likeri i ostala alkoholna pića

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja 2207 ili 2208, i

u kojoj je svo upotrijebljeno grožđe ili prerađevine od grožđa dobiveno u cijelosti ili, ako su svi drugi upotrijebljeni materijali već s podrijetlom, arrack može biti upotrijebljen do 5 % ukupnog volumena

 

ex Poglavlje 23.

Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex ex2301

Kitovo brašno; brašno, krupica, pelete od ribe ili od ljuskava- ca, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka, neprikladni za ljudsku prehranu

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz Poglavlja 2. i 3. cjelovito dobiveni

 

ex ex2303

Ostaci od proizvodnje škroba iz kukuruza (izuzevši koncentrirane tekućine za namakanje), što sadrže u suhoj materiji više od 40 % proteina

Proizvodnja u kojoj je sav upotrijebljeni kukuruz cjelovito dobiven

 

ex ex2306

Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobiveni pri ekstrakciji maslinova ulja, što sadrže više od 3 % maslinova ulja

Proizvodnja u kojoj su sve upotrijebljene masline cjelovito dobivene

 

2309

Proizvodi koji se upotrebljavaju za prehranu životinja

Proizvodnja u kojoj:

su sve upotrijebljene žitarice, šećer ili melase, meso ili mlijeko s podrijetlom, i

svi upotrijebljeni materijali iz Poglavlja 3. cjelovito dobiveni

 

ex Poglavlje 24.

Duhan i prerađene zamjene za duhan; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz Poglavlja 24. cjelovito dobiveni

 

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili zamjena za duhan

Proizvodnja u kojoj je najmanje 70 % težine upotrijebljenog neprerađenog duhana ili otpadaka duhana iz tarifnog broja 2401 s podrijetlom

 

ex ex2403

Duhan za pušenje

Proizvodnja u kojoj je najmanje 70 % težine upotrijebljenog neprerađenog duhana ili otpadaka duhana iz tarifnog broja 2401 s podrijetlom

 

ex Poglavlje 25.

Sol; sumpor; zemlja i kamen; gips; kreč i cement, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex ex2504

Grafit prirodni, kristalasti, obogaćen ugljičnim hidratima, pročišćen i u prahu

Obogaćenje sadržaja ugljikom, pročišćavanje i mljevenje grubog kristalastog grafita

 

ex ex2515

Mramor, grubo oblikovan piljenjem ili drukčije, u blokovima ili pločama u pravokutnim oblicima (uključujućii četverokutne), do 25 cm debljine

Obrada mramora debljine veće od 25 cm, piljenjem ili drukčije (i ako je već ispiljen)

 

ex ex2516

Granit, porfir, bazalt, pješčar i drugo kamenje za spomenike i građevine, jednostavno obrađeno piljenjem ili na drugi način, u blokovima ili pločama u pravokutnim oblicima (uključujući četverokutne), do 25 cm debljine

Obrada kamena debljine veće od 25 cm, piljenjem ili drukčije (i ako je već ispiljen)

 

ex ex2518

Pečeni dolomit

Pečenje nepečenog dolomita

 

ex ex2519

Drobljeni prirodni magnezijev karbonat (magnezit) u hermetički zatvorenim kontejnerima, i magnezijev oksid, čisti ili nečisti, osim topljenog magnezievog oksida ili mrtvo pečenog (sinteriranog) magnezijevog oksida

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, dopuštena je upotreba prirodnog magnezijevog karbonata (magnezita)

 

ex ex2520

Gips, posebno obrađen za zubarstvo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex2524

Prirodno azbestno vlakno

Proizvodnja od koncentriranog azbesta

 

ex ex2525

Tinjac u prahu

Mljevenje tinjca ili otpadaka od tinjca

 

ex ex2530

Zemljane boje, pečene ili u prahu

Mljevenje ili pečenje zemljanih boja

 

Poglavlje 26.

Rude, troske i pepeli

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex Poglavlje 27.

Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destila cije; bitumenske tvari; mineralni vosak; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex ex2707

Ulja u kojima masa aromatskih premašuje masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobivenim destilacijom ugljenih katrana na visokim temperaturama, gdje je destilirano više od 65 % njihovog obujma na temperaturi do 250°C (uključujući mješavinu esencije nafte i benzola), a namijenjeni su za pogonsko ili toplinsko gorivo

Radnje rafiniranja i/ili jednog ili više specifičnih procesa (1)

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex2709

Sirova ulja dobivena od bitumenskih minerala

Destruktivna destilacija bitumenskih materijala

 

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu, s masenim udjelom od 70 % ili više naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih materijala, ako čine osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja

Radnje rafiniranja i/ili jednog ili više specifičnih procesa (2)

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

2711

Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici

Radnje rafiniranja i/ili jednog ili više specifičnih procesa (2)

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

2712

Vazelin; parafinski vosak, mikrokristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak od mrkog ugljena i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni

Radnje rafiniranja i/ili jednog ili više specifičnih procesa (2)

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

2713

Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci iz nafte ili iz ulja od bitumenskih materijala

Radnje rafiniranja i/ili jednog ili više specifičnih procesa (1)

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijed nost ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

2714

Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenozni i uljni škriljci i terpijesak; asfaltiti i asfaltne stijene

Radnje rafiniranja i/ili jednog ili više specifičnih procesa (1)

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijed nost ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

2715

Bitumenske mješavine na bazi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (na primjer, bitumenske smole, „cut- backs”)

Radnje rafiniranja i/ili jednog ili više specifičnih procesa (1)

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex Poglavlje 28.

Neorganski kemijski proizvodi; organski i neorganski spojevi plemenitih kovina, kovina rijetkih zemlji, radioaktivnih elemenata ili izotopa; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex2805

„Mischmetall”

Proizvodnja elektrolitičkim ili termalnim tretmanom u kojem vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex2811

Sumpor-trioksid

Proizvodnja od sumpor-dioksida

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex2833

Aluminij-sulfat

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex2840

Natrij-perborati

Proizvodnja od disodij-tetraborat- pentahidrata

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex2852

– Živini spojevi interni eteri i njihovi halogeni sulfonirani, ni- trirani ili nitrozni derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 2909 ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

– Živini spojevi nukleinskih kiselina i njihovih soli, kemijski definiranih ili nedefiniranih; ostali heterociklični spojevi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2852, 2932, 2933 i 2934 ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 29.

Organski spojevi kemijski, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex2901

Aciklični ugljikovodici koji se upotrebljavaju kao pogonsko ili toplinsko gorivo

Radnje rafiniranja i/ili jednog ili više specifičnih procesa (1)

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex2902

Ciklani i cikleni (izuzev azulena), benzen, toluen, ksileni, za upotrebu kao pogonsko ili toplinsko gorivo

Radnje rafiniranja i/ili jednog ili više specifičnih procesa (1)

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex2905

Metalni alkoholati alkohola iz ovoga tarifnog broja, te od etanola

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja 2905. Međutim, metalni alkoholati iz ovog tarifnog broja mogu se upotrijebiti, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

2915

Zasićene aciklične monougljične kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i peroksid-kiseline; njihovi halogeni, sulfo-nitro ili nitrozo derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2915 i 2916 ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex2932

– Interni eteri i njihovi halogeni sulfonirani, nitrirani ili ni- trozni derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 2909 ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

– Ciklični acetati i hemi-acetali, te njihovi halogeni, sulfoni- rani, nitrirani ili nitrozni derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

2933

Heterociklični spojevi samo s dušičnim heteroatomom (heteroatomima)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2932 i 2933 ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

2934

Nukleinske kiseline i njihove soli, kemijski definirane ili nedefinirane; ostali heterociklični spojevi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2932, 2933 i 2934 ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex2939

Koncentrati slame od maka s masenim udjelom ne manjim od 50 % alkaloida

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex Poglavlje 30.

Farmaceutski proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

 

3002

Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za upotrebu u terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; antiserumi i ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi do biveni biotehnološkim procesima ili na drugi način; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasca) i slični proizvodi:

 

 

– Proizvodi koji se sastoje od dvaju ili više sastojaka, pomiješani za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu ili ne pomiješani proizvodi za ove svrhe, pakirani u odmjerene doze ili u oblike ili pakirani za maloprodaju

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja 3002. Međutim materijali istoga tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– Ostalo

 

 

– – Ljudska krv

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja 3002. Međutim, materijali istoga tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– – Životinjska krv pripremljena za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja 3002. Međutim, materijali istoga tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– – Frakcije krvi osim antiseruma, hemoglobina, globulina od krvi i serum globulina

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja 3002. Međutim, materijali istoga tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– – Hemoglobin, globulini od krvi i serum-globulini

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja 3002. Međutim, materijali istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– – Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja 3002. Međutim, materijali istoga tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

 

3003 i 3004

Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnog broja 3002, 3005 ili 3006):

 

 

– Dobiveni iz amikacina iz tarifnog broja 2941

Proizvodnja od materijala iz istog tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz tarifnih brojeva 3003 i 3004 mogu biti upotrijebljeni pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– Ostalo

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz tarifnih brojeva 3003 i 3004 mogu biti upotrijebljeni pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex3006

– Farmaceutski otpaci navedeni u napomeni 4(k) u ovom Poglavlju

Podrijetlo proizvoda u njegovoj originalnoj klasifikaciji se neće mijenjati

 

– Sterilni kirurški ili zubarski ljepljivi materijal neovisno o tome je li apsorpcijski ili nije

 

 

– – izrađen od plastičnih masa

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 39. ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica (4)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

– – izrađen od tkanine

Proizvodnja od (6):

prirodnih vlakana

umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana, ne grebanih ili češljanih ili drukčije pripremljenih za predenje,

ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

– uređaji koje se rabe za ostomiju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex Poglavlje 31.

Gnojiva, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex3105

Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa: dušik, fosfor i kalij; ostala gnojiva; proizvodi iz ovog Poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima, ili pakiranjima do 10 kg bruto mase, osim:

– natrij-nitrata

– kalcij-cianamida

– kalij-sulfata

– magnezij-kalij-sulfata

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 32.

Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; boje, pigmenti i druge tvari za bojenje; pripremljena premazna sredstva i lakovi; kitovi i druge mase za brtvljenje; tiskarske boje i crnila; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex3201

Tanini i njihove soli, esteri, eteri i ostali derivati

Proizvodnja od ekstrakta tanina biljnog podrijetla

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

3205

Lak boje; pripravci na bazi lak boja navedeno u Napomeni 3. uz ovo Poglavlje (4)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnih brojeva 3203, 3204 i 3205. Međutim, materijali iz tarifnog broja 3205 mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 33.

Eterična ulja i rezinoidi; parfumerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broj proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

3301

Eterična ulja (bez terpentina ili s terpentinom), uključujući tzv. konkrete i absolute; rezinoidi; ekstrahirane uljane smole; koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeteričnim uljima, vo- sku ili sličnom, dobiveni ekstrakcijom eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući materijale različite „skupine” (3) ovog tarifnog broja. Međutim, materijali is iste skupine mogu se rabiti, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 34.

Sapun, organska površinski aktivna sredstva, pripravci za pranje, pripravci za podmazivanje, umjetni vosak, pripremljeni vosak, dodaci za poliranje ili čišćenje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, „zubarski vosak” te zubarski dodaci na bazi gipsa, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex3403

Sredstva za podmazivanje koji po masi sadrže manje od 70 % naftnog ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala

Radnje rafiniranja i/ili jednog ili više specifičnih procesa (1)

ili

Druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

3404

Umjetni voskovi i pripremljeni voskovi:

 

 

– Na bazi parafina, naftnog voska, voska dobivenog od bitu- menskih minerala, stisnutog parafina ili parafina s odstranjenim uljem

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim:

hidrogenih ulja koja imaju svojstva voska iz tarifnog broja 1516,

kemijski neodređene masne kiseline ili industrijski masni alkoholi koji imaju svojstva voska iz tarifnog broja 3823, i

materijali iz tarifnog broja 3404

Međutim, ovi se materijali mogu upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 35.

Bjelančevinaste tvari; modificirani škrob; ljepila; enzimi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

3505

Dekstrini i ostali modificirani škrob (npr. preželatinirani i esterificirani škrob); ljepila od škroba, ili dekstrina ili drugih vrsta modificiranog škroba:

 

 

– Škrobni eteri i esteri

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući i druge materijale iz tarifnog broja 3505

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

– Ostali

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih iz tarifnog broja 1108

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex3507

Pripremljeni enzimi nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

Poglavlje 36.

Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne smjese; određeni zapaljivi dodaci

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 37.

Fotografski ili kinematografski proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

3701

Fotografske ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo kog materijala osim od papira, kartona ili tekstila; ravni filmovi za trenutnu fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, u kasetama ili bez kaseta:

 

 

– Film za trenutnu kolor fotografiju, u kasetam

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih iz tarifnih brojeva 3701 i 3702. Međutim, materijali iz tarifnog broja 3702 mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

– Ostali

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih iz tarifnih brojeva 3701 i 3702. Međutim, materijali iz tarifnih brojeva 3701 i 3702, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

3702

Fotografski filmovi u rolama, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo kog materijala osim od papira, kartona ili tek stila; filmovi u rolama za trenutne (brze) fotografije, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih iz tarifnih brojeva 3701 i 3702.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

3704

Fotografske ploče, filmovi, papir, karton i tekstil, osvijetljeni ali nerazvijeni

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih iz tarifnih brojeva 3701 do 3704

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 38.

Razni kemijski proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 %cijene proizvoda fco tvornica

ex ex3801

– Koloidni grafit u rastvoru ulja i polukoloidni grafit; karbonska pasta za elektrode

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– Grafit u obliku paste, gdje mješavina grafita i mineralnih ulja sudjeluje u više od 30 % mase

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 3403 ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex3803

Rafinirano tal-ulje

Rafiniranje sirovog tal-ulja

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex3805

Alkoholi sulfatnog terpentina, prečišćeni

Pročišćavanje destilacijom ili rafiniranjem sirovih alkohola od sulfatnog terpentina

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex3806

Smolni esteri

Proizvodnja od smolnih kiselina

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex3807

Katran od drveta (smola drvnog katrana)

Destilacija drvnog katrana

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja i sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi, pripremljeni u oblicima ili pakirani za pro daju na malo ili kao dodaci ili proizvodi (npr. posumporene vrpce, fitilji, svijeće i papiri za ubijanje muha)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

3809

Sredstva za doradu, nosači boja, sredstva za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje boje i drugi proizvodi i dodaci (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), koja se upotrebljavaju u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj ili sličnim industrijama, nespomenuta i neobuhvaćena na drugom mjestu

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

3810

Pripravci za dekapiranje kovinskih površina; topitelji i drugi pomoćni dodaci za lemljenje i zavarivanje; prašci i paste za lemljenje i zavarivanje; koje se sastoje od kovina i drugih materijala; dodaci koji se upotrebljavaju kao jezgre ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

3811

Dodaci protiv detonacije, dodaci za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšivači viskoziteta, dodaci za sprečavanje korozije i drugi pripremljeni aditivi za mine ralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao mineralna ulja:

 

 

– Pripremljeni dodaci za ulje za podmazivanje što sadrže naftna ulja ili ulja dobivena od bitumenskih minerala

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 3811 ne smije premašiti 50 % cijene proizvo da fco tvornica

 

– Ostali

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala

 

3812

Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složeni plastifikatori za gumu ili plastiku, nespomenuti i neobuhvaćeni na drugom mjestu; dodaci za sprečavanje oksidacije i drugi složeni stabilizatori za gumu ili plastiku

ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

3813

Dodaci i punjenja za uređaje za gašenje požara; napunjene granate za gašenje požara

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

3814

Složena organska otapala i razrjeđivači, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu; sredstva pripremljena za skidanje premazanih sredstava ili lakova

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

3818

Kemijski elementi dopirani za upotrebu u elektronici, u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; kemijski spojevi dopirani za upotrebu u elektronici

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

3819

Tekućine za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tekućine za hidrauličnu transmisiju, s masenim udjelom manjim od 70 % po težini naftnih ulja, ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

3820

Dodaci protiv smrzavanja i pripremljene tekućine za odleđivanje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex3821

Pripremljene podloge za održavanje mikroorganizama (uključujući viruse i slično) ili biljnih, ljudskih ili životinjskih stanica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

3822

Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi ili ne, osim onih iz tarifnog broja 3002 ili 3006; certificirani referentni materijali

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

3823

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije, industrijski masni alkoholi:

 

 

– Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

– Industrijski masni alkoholi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući druge materijale iz tarifnog broja 3823

 

3824

Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre; kemijski proizvodi i dodaci kemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mješavina prirodnih proizvoda), nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu:

 

 

– Sljedeće iz ovog tarifnog broja:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

– – Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre od prirodnih smolnih proizvoda

 

 

– – Naftenske kiseline, njihove soli netopive u vodi i njihovi esteri

 

 

– – Sorbitol osim onog iz tarifnog broja 2905

 

 

– – Sulfonat nafte, osim sulfonata nafte alkalnih kovina, amonija ili etanolimina ili tiofenizirane sulfonske kiseline ulja dobivenih od bitumenskih minerala, i njihove soli

 

 

– – Izmjenjivači iona

 

 

– – Sušači vakuumskih cijevi

 

 

– – Alkanizirani željezni oksidi za pročišćavanje plina

 

 

– – Tekući amonijski plin i potrošni oksid proizveden u pročišćavanju ugljenog plina

 

 

– – Sulfonaftene kiseline i njihove soli netopive u vodi, te njihovi esteri

 

 

– – Fusel-ulje i Dippel-ulje

 

 

– – Mješavine soli što sadrže razne anione

 

 

– – Želatinaste paste za grafičke reprodukcije, s ili bez papirne ili tekstilne podloge

 

 

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

3901 do 3915

Plastične mase u primarnim oblicima, otpaci, strugotine i ostaci plastičnih masa; osim proizvoda iz tarifnih brojeva ex ex3907 i 3912 za koje vrijede pravila u nastavku:

 

 

– Proizvodi adicijske homopolimerizacije u kojima jedan monomer sudjeluje s više od 99 % u težini u ukupnom sastavu polimera

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u sklopu gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 39. ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica (4)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 39. ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica (4)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex3907

– Kopolimeri od polikarbonata i akrilonitril-butadien-stirene kopolimera (ABS)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao proizvod, mogu se rabiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica (4)

 

– Poliester

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 39. ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica i/ili proizvodnja od polikarbonat tetrabroma (bis- fenol A)

 

3912

Celuloza i njezini kemijski derivati, nespomenuti ili neobuhvaćeni na drugom mjestu, u primarnim oblicima

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

 

3916 do 3921

Poluproizvodi i proizvodi od plastičnih masa; osim proizvoda iz ex ex3916, ex ex3917, ex ex3920 i ex ex3921 za koje vrijede sljedeća pravila:

 

 

– Ravni proizvodi, bolje obrađeni nego samo površinski ili razrezani drukčije nego četvrtasto (uključujući pravokutno); ostali proizvodi obrađeni bolje nego samo površinski

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 39 ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo:

 

 

– – Proizvodi adicijske homopolimerizacije u kojima jedan monomer sudjeluje s više od 99 % u težini u ukupnom sastavu polimera

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u sklopu gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 39. ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica (4)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

– – Ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz Poglavlja 39. ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica (4)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex3916 i ex ex3917

Profili i cijevi

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u sklopu gornjeg ograničenja, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod, ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex3920

– Ploče ili prevlake ionomera

Proizvodnja od termoplastične djelomične soli koja je kopoli- mer etilena i metakrilične kiseline, djelomično neutralizirane kovinskim ionima, u prvom redu cinka i natrija

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

– Listovi regenerirane celuloze, poliamida ili polietilena

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex3921

Folije od plastičnih masa, metalizirane

Proizvodnja od jako prozirne poliesterske folije debljine manje od 23 mikrona (5)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

3922 do 3926

Proizvodi od plastičnih masa

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex Poglavlje 40.

Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex ex4001

Laminirane ploče od krep gume za potplate

Laminiranje listova prirodnog kaučuka

 

4005

Mješavine kaučuka, nevulkanizirane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili vrpci

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala, osim prirodne gume, ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

4012

Protektirane ili upotrebljavane vanjske pneumatske gume; pune gume i gume sa zračnim komorama, protektori i štitnici od gume:

 

 

– Protektirane gume, pune gume i gume sa zračnim komorama, od gume

Protektiranje upotrebljavanih guma

 

– Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih iz tarifnih brojeva 4011 ili 4012

 

ex ex4017

Proizvodi od tvrde gume

Proizvodnja od tvrde gume

 

ex Poglavlje 41.

Sirova krupna i sitna koža (osim krzna) i stavljena koža, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex ex4102

Sirova ovčja ili janjeća koža, bez vune

Struganje ovčjih i janjećih koža sa vunom

 

4104 do 4106

Stavljena ili očišćena krupna i sitna koža, bez vune ili dlake, rezana ili nerezana, ali dalje nepripremljena

Ponovno štavljenje koža

ili

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

4107, 4112 i 4113

Koža daljnje obrađena nakon štavljenja ili čišćenja, uključujući sušenu kožu, bez vune, sječenu ili nesječenu, osim kože iz tarifnog broja 4114

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnih brojeva od 4104 do 4113

 

ex ex4114

Lakirana koža i lakirana slojevita koža; metalizirana koža

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 4104 do 4106, 4107, 4112 ili 4113 pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvorica

 

Poglavlje 42.

Proizvodi od kože; sedlarski i remenarski proizvodi; predmeti za putovanje, ručne torbe i slični spremnici; proizvodi od životinjskih crijeva (osim od dudovog svilca)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex Poglavlje 43.

Prirodno i umjetno krzno; proizvodi od krzna, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex ex4302

Štavljena ili obrađena krzna, sastavljena:

 

 

– Nape, odsječci i slični oblici

Bijeljenje ili bojenje, uz to rezanje ili sastavljanje štavljenih ili obrađenih kožica krzna

 

– Ostalo

Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih nesastavljenih kožica krzna

 

4303

Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi od krzna

Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih kožica krzna nesastavljenih iz tarifnog broja 4302

 

ex Poglavlje 44.

Drvo i drvni proizvodi; drveni ugljen; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex ex4403

Drvo, grubo, četvrtasto tesano

Proizvodnja od grubo obrađenog drveta, s korom ili bez kore ili okresanog

 

ex ex4407

Drvo obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, ravno brušeno ili zupčasto spojeno, debljine veće od 6 mm

Blanjanje, brušenje ili zupčasto spajanje

 

ex ex4408

Listovi furnira i listovi za šperploče debljine do 6 mm, spojeni, i drugo drvo piljeno po dužini, rezano nožem ili ljušteno, debljine do 6 mm, ravnano, brušeno ili zupčasto spojeno

Spajanje, blanjanje, brušenje ili zupčasto spajanje

 

ex ex4409

Drvo profilirano po dužini bilo kojeg ruba, krajeva ili lica, brušeno ili zupčasto spojeno:

 

 

– Brušeno ili zupčasto spojeno

Brušenje ili zupčasto spajanje

 

– Rubne letvice i vijenci

Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca

 

ex ex4410 do ex ex4413

Rubne letvice i vijenci od drveta za namještaj, okvire, za unutrašnju dekoraciju

Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca

 

ex ex4415

Drveni sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slična pakiranja, od drveta

Proizvodnja od dasaka, nerezanih u bilo kojim veličinama

 

ex ex4416

Drvene bačve, burad, kace, vjedra i drugi bačvarski proizvodi i dijelovi, od drveta

Proizvodnja od dužica, piljenih ili nepiljenih na dvije glavne strane, ali ne drukčije obrađenih

 

ex ex4418

– Građevinska stolarija i građa od drveta

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, mogu se rabiti celulozne daske od drveta, šindra i „šejl”

 

– Rubne letvice i vijenci

Prerada u obliku rubnih letvica i vijenaca

 

ex ex4421

Drvo obrađeno za šibice; drvene zakovice za cipele

Proizvodnja od drveta iz bilo kojeg tarifnog broja, osim obrađenog drveta iz tarifnog broja 4409

 

ex Poglavlje 45.

Pluto i proizvodi od pluta; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

4503

Proizvodi od prirodnog pluta

Proizvodnja od pluta iz tarifnog broja 4501

 

Poglavlje 46.

Proizvodi od slame, esparta ili od ostalih materijala za pletarstvo; košarački i pletarski proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

Poglavlje 47.

Drvna celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; papir ili karton (ostaci i otpaci) namijenjeni ponovnoj preradi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex Poglavlje 48.

Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili od kartona; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex ex4811

Papir i karton, namotan, sa crtama ili kockama

Proizvodnja od materijala za izradu papira iz Poglavlja 47.

 

4816

Karbon-papir, samokopirajući papir i drugi papir za kopiranje ili prenošenje (osim onih iz tarifnog broja 4809), matrice za umnažanje i ofset-ploče, od papira, u kutijama ili bez kutija

Proizvodnja od materijala za izradu papira iz Poglavlja 47.

 

4817

Poštanske omotnice, pisma omotnice, dopisnice i karte za dopisivanje, bez slike, od papira ili kartona; setovi za dopisivanje u kutijama, vrećicama i sličnim pakiranjima, od papira ili kartona

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex4818

Toaletni papir

Manufacture from paper-making materials of Chapter 47

 

ex ex4819

Kutije, vreće i vrećice i drugi spremnici za pakiranje od papira, kartona, celulozne vate ili listova ili vrpci od celuloznih vlakana

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex4820

Blokovi listovnog papira

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex4823

Ostali papir, karton, celulozna vata te listovi i vrpce od celu- loznih vlakana, rezani u određene veličine ili oblike

Proizvodnja od materijala za proizvodnju papira iz Poglavlja 47.

 

ex Poglavlje 49.

Tiskane knjige, novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije; rukopisi, tipkani tekstovi i nacrti; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

4909

Poštanske razglednice; čestitke i karte koje imaju osobne poruke, tiskane, ilustrirane ili neilustrirane, s ili bez poštanskih omotnica ili ukrasa

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih iz tarifnih brojeva 4909 i 4911

 

4910

Kalendari svih vrsta, tiskani, uključujući i kalendarske blokove:

 

 

— „Vječni” kalendari ili kalendari s promjenjivim listovima na podlozi što nije ni papir ni karton

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih iz tarifnih brojeva 4909 i 4911

 

ex Poglavlje 50.

Svila; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex ex5003

Svileni otpaci (uključujući čahure neprikladne za odmotavanje, otpatke pređe i raščupane tekstilne materijale), grebani ili češljani

Grebanje ili češljanje svilenih otpadaka

 

5004 do ex ex5006

Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka

Proizvodnja od (6):

sirove svile ili otpadaka svile, grebanih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

ostalih prirodnih vlakna, ne grebanih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala za proizvodnju papira

 

5007

Tkanine od svile ili svilenih otpadaka:

 

 

– Koje sadrže gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe (6)

 

– Ostalo

Proizvodnja od (6):

kokosove pređe

prirodnih vlakana

sintetičkog ili umjetnog rezanog vlakna, ni grebanog ni češljanog ni drukčije pripremljenog za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i apretura), pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne smije premašiti 47,5 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex Poglavlje 51.

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; pređa i tkanine od konjske dlake; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

 

5106 do 5110

Pređa od vune, fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

Proizvodnja od (6):

sirove svile ili otpadaka svile, grebanih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

prirodnih vlakana, ne grebanih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala za proizvodnju papira

 

5111 do 5113

Tkanine od vune, fine ili grube životinjske dlake ili od konjske dlake:

 

 

– Koje sadrže gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe (6)

 

– Ostalo

Proizvodnja od (6):

kokosove pređe

prirodnih vlakana

sintetičkog ili umjetnog rezanog vlakna, ni grebanog ni češljanog ni drukčije pripremljenog za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i apretura), pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne smije premašiti 47,5 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex Poglavlje 52.

Pamuk; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

5204 do 5207

Pamučna pređa i konac

Proizvodnja od (6):

sirove svile ili otpadaka svile, grebanih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

prirodnih vlakana, ne grebanih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala za proizvodnju papira

 

5208 do 5212

Pamučne tkanine:

 

 

– Koje sadrže gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe (6)

 

– Ostalo

Proizvodnja od (6):

kokosove pređe

prirodnih vlakana

sintetičkog ili umjetnog rezanog vlakna, ni grebanog ni češljanog ni drukčije pripremljenog za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i apretura), pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne smije premašiti 47,5 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex Poglavlje 53.

Ostala biljna tekstilna vlakna; pređa od papira i tkanine od pređe od papira; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

5306 do 5308

Pređa od drugih biljnih tekstilnih vlakana, pređa od papira

Proizvodnja od (6):

sirove svile ili otpadaka svile, grebanih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

prirodnih vlakana, ne grebanih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala za proizvodnju papira

 

5309 do 5311

Tkanina od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanina od papirnih vlakana:

 

 

– Koja sadrži gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe (6)

 

– Ostalo

Proizvodnja od (6):

kokosove pređe

jutenog prediva

prirodnih vlakana

sintetičkog ili umjetnog rezanog vlakna, ni grebanog ni češljanog ni drukčije pripremljenog za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i apretura), pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne smije premašiti 47,5 % cijene proizvoda fco tvornica

 

5401 do 5406

Pređa, monofilamenti i konac od umjetnih ili sintetičkih filamenata

Proizvodnja od (6):

sirove svile ili otpadaka svile, grebanih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

prirodnih vlakana, ne grebanih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala za proizvodnju papira

 

5407 i 5408

Tkanine od umjetne ili sintetičke filament pređe:

 

 

– Koje sadrže gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe (6)

 

– Ostalo

Proizvodnja od (6):

kokosove pređe

prirodnih vlakana

sintetičkog ili umjetnog rezanog vlakna, ni grebanog ni češljanog ni drukčije pripremljenog za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i apretura), pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne smije premašiti 47,5 % cijene proizvoda fco tvornica

 

5501 do 5507

Umjetna ili sintetička rezana vlakna

Proizvodnja od kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

5508 do 5511

Pređa i konac za šivanje od umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana

Proizvodnja od (6):

sirove svile ili otpadaka svile, grebanih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

prirodnih vlakana, ne grebanih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala za proizvodnju papira

 

5512 do 5516

Tkanina od umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana:

 

 

– Koja sadrži gumene niti

Proizvodnja od jednonitne pređe (6)

 

– Ostalo

Proizvodnja od (6):

kokosove pređe

prirodnih vlakana

sintetičkog ili umjetnog rezanog vlakna, ni grebanog ni češljanog ni drukčije pripremljenog za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

papira

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i apretura), pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne smije premašiti 47,5 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex Poglavlje 56.

Vata, pust i netkani materijal; specijalna pređa; konopi, užad, konopci i kablovi i proizvodi od njih; osim:

Proizvodnja od (6):

kokosove pređe,

prirodnih vlakana

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala za proizvodnju papira

 

5602

Pust, impregniran ili neimpregniran, premazan, prevučen ili laminiran:

 

 

– Iglani pust

Proizvodnja od (6):

prirodnih vlakana, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Međutim:

predivo od polipropilenskog vlakna iz tarifnog broja 5402,

rezano polipropilensko vlakno iz tarifnog broja 5503 ili 5506, ili

kabeli od polipropilenskog filamenta iz tarifnog broja 5501

kod kojih je u svim primjerima udio svakog monofilamenta ili vlakna manje od 9 deciteksa, mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– Ostalo

Proizvodnja od (6):

prirodnih vlakana

rezanih vlakana dobivenih od kazeina, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

5604

Nit i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilna pređa, vrpce i slično iz tarifnog broja 5404 ili 5405, impregnirani, prevučeni, premazani, obloženi gumom ili plastičnom masom:

 

 

– Nit i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom

Proizvodnja od gumenih niti ili jezgri, ne prekrivenih tekstilnim materijalnom

 

– Ostalo

Proizvodnja od gumenih niti ili jezgri, ne prekrivenih tekstilnim materijalnom

Proizvodnja od (6):

prirodnih vlakana, ne grebanih ili češljanih ili na drugi način obrađenih za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala za proizvodnju papira

 

5605

Metalizirana pređa, uključujući obavijenu pređu, koja se sastoji od tekstilne pređe, ili vrpci ili sličnog iz tarifnog broja 5404 ili 5405, kombinirano s kovinom u obliku niti, vrpci ili praha, ili prekrivenih kovinom

Proizvodnja od (6):

prirodnih vlakana

sintetičkog ili umjetnog vlakna, ne grebanog ili češljanog ili na drugi način obrađenog za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala za proizvodnju papira

 

5606

Obavijena pređa, obavijene vrpce i slični oblici iz tarifnog broja 5404 ili 5405, (osim onih iz tarifnog broja 5605 i oba- vijene pređe od konjskih dlaka); žanila pređa (uključujući flokiranu žanila pređu); efektna pređa

Proizvodnja od (6):

prirodnih vlakana

sintetičkog ili umjetnog rezanog vlakna, ne grebanog ili češljanog ili na drugi način obrađenog za predenje,

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili

materijala za proizvodnju papira

 

Poglavlje 57.

Sagovi i drugi tekstilni podni pokrivači:

 

 

– Od iglanog pusta

Proizvodnja od (6):

prirodnih vlakana, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

Međutim:

pređa od polipropilenskog vlakna iz tarifnog broja 5402,

polipropilensko vlakno iz tarifnog broja 5503 ili 5506, ili

kabeli od polipropilenskog filamenta iz tarifnog broja 5501,

kod kojih je u svim primjerima udio svakog monofilamen- ta ili vlakna manji od 9 deciteksa, mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica.

Tkanine od jute smiju se koristiti kao podloga

 

– Od ostalog pusta

Proizvodnja od (6):

prirodnih vlakana, ne grebanih ili češljanih ili na drugi način obrađenih za predenje, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

– Ostalo

Proizvodnja od (6):

kokosove pređe ili juta pređe,

pređe od sintetičkih ili umjetnih filamenata,

prirodnih vlakana, ili

sintetičkog ili umjetnog rezanog vlakna ne grebanog ili češljanog ili na drugi način obrađenog za predenje

Tkanine od jute smiju se koristiti kao podloga

 

ex Poglavlje 58.

Specijalne tkanine; tafting tkanine; čipke; tapiserije; poza- menterija; vez; osim:

 

 

– Kombinirane s gumenim nitima

Proizvodnja od jednonitne pređe (6)

 

– Ostalo

Proizvodnja od (6):

prirodnih vlakana

sintetičkog ili umjetnog rezanog vlakna, ne grebanog ili češljanog ili na drugi način odrađenog za predenje, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i apretura), pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne smije premašiti 47,5 % cijene proizvoda fco tvornica

 

5805

Tapiserije ručno tkane, vrsta Gobelins, Flanders, Aubusson, Bauveais i slično i tapiserije rađene iglom (npr. sitnim bodom i unakrsnim brodom), konfekcionirane ili ne

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

5810

Vez u metraži, u vrpcama ili motivima

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

5901

Tekstilne tkanine prevučene ljepilom ili škrobnim tvarima koje se upotrebljavaju za vanjsko uvezivanje knjiga i u slične svrhe; tkanine za kopiranje; platno pripremljeno za slikanje; čvrste tkanine („buckram”) i slične tkanine koje se upotre bljavaju u izradi šešira

Proizvodnja od pređe

 

5902

Kord tkanine za vanjske pneumatske gume od najlonske pređe i ostalih poliamida, poliestera i viskoznog rajona, velike čvrstoće:

 

 

– Sa sadržajem 90 % ili manje tekstilnih tvari u masi

Proizvodnja od pređe

 

– Ostalo

Proizvodnja od kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

5903

Tekstilne tkanine impregnirane, premazane, prevučene ili laminirane plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902

Proizvodnja od pređe

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i apretura), pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tisak ne smije premašiti 47,5 % cijene proizvoda fco tvornica

 

5904

Linoleum, rezan ili nerezan u oblike, podni pokrivači na tekstilnoj podlozi koja je premazana, prevučena ili prekrivena,rezani ili nerezani u oblike

Proizvodnja od pređe (6)

 

5905

Zidne tapete od tekstila:

 

 

– Impregnirane, premazane, prekrivene ili laminirane gumom, plastičnim masama ili drugim masama

Proizvodnja od pređe

 

– Ostalo

Proizvodnja od (6):

kokosove pređe

prirodnih vlakana

sintetičkog ili umjetnog rezanog vlakna, ne grebanog ili češljanog ili na drugi način odrađenog za predenje, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i apretura), pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne smije premašiti 47,5 % cijene proizvoda fco tvornica

 

5906

Gumirane tekstilne tkanine, osim onih iz tarifnog broja 5902:

 

 

– Pletene ili kačkane tkanine

Proizvodnja od (6):

prirodnih vlakana

sintetičkog ili umjetnog rezanog vlakna, ne grebanog ili češljanog ili na drugi način obrađenog za predenje, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

– Ostale tkanine od pređe na bazi sintetičkog vlakna, s masenim udjelom većim od 90 % tekstilnih tvari

Proizvodnja od kemijskih materijala

 

– Ostalo

Proizvodnja od pređe

 

5907

Tkanine na drugi način impregnirane, premazane ili prevučene; platna slikana za kazališne kulise, tkanine za atelje i slične svrhe

Proizvodnja od pređe

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i apretura), pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne smije premašiti 47,5 % cijene proizvoda fco tvornica

 

5908

Tekstilni stijenjevi, tkani, opleteni ili pleteni, za svjetiljke, peći, upaljače, svijeće ili slično; čarapice za plinsku rasvjetu i cjevaste pletene tkanine za čarapice; impregnirane ili ne impregnirane:

 

 

– Čarapice za plinsku rasvjetu, impregnirane

Proizvodnja od cjevasto pletenog vlakna za plinsku rasvjetu

 

– Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

5909 do 5911

Tekstilni proizvodi za industrijsku upotrebu:

 

 

– Diskovi ili obruči za poliranje, osim od filca iz tarifnog broja 5911

Proizvodnja od pređe ili ostataka vlakna ili krpa iz tarifnog broja 6310

 

– Tkanine, najčešće korištene u proizvodnji papira ili u druge tehničke svrhe, postavljene ili ne, impregnirane ili neimpre- gnirane ili presvučene, okrugli, beskonačni ili s jednim ili više osnova i/ili potki, ili ravno tkani s više osnova i/ili potki iz tarifnog broja 5911

Proizvodnja od (6):

kokosove pređe

sljedećih materijala:

– –

pređe od politetraflouroetilena (7),

– –

pređe, višenitnog, od poliamida, presvučene, impregnirane ili prekrivene fenolskom smolom,

– –

pređe od sintetičkog tekstilnog vlakna aromatiziranog poliamida, dobivenog polikondenzacijom m-fenolenediami- na i isoftalične kiseline,

– –

monofila od politetrafloureotilena (7),

– –

pređe od sintetičkog tekstilnog vlakna od poli(p-fenilena tereftalamida),

– –

pređe od staklenih vlakana, presvučene fenolnom smolom i pojačano akrilnom pređom (7),

– –

kopoliestera monofilamenta i smola tereftalične kiseline i 1,4 cikloheksanedimetanol i isoftalična kiselina,

– –

prirodnih vlakana

– –

sintetičkog ili umjetnog rezanog vlakna, ne grebanog ili češljanog ili na drugi način obrađenog za predenje, ili

– –

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

– Ostalo

Proizvodnja od (6):

kokosove pređe,

prirodnih vlakana,

sintetičkog ili umjetnog rezanog vlakna, negrebanog ili češljanog ili na drugi način obrađenog za predenje, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

Poglavlje 60.

Pleteni ili kačkani materijali

Proizvodnja od (6):

prirodnih vlakana,

sintetičkih ili umjetnih rezanih vlakana, ne grebanih ili češljanih ili na drugi način obrađenih za predenje, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

Poglavlje 61.

Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili kačkani kukičani:

 

 

– Dobiveni šivanjem ili spajanjem na drugi način, dvaju ili više dijelova trikotaže, što su bili razrezani u kroj ne oblike ili bili proizvedeni već oblikovani

Proizvodnja od pređe (6)  (8)

 

– Ostalo

Proizvodnja od (6):

prirodnih vlakana,

sintetičkih ili umjetnih rezanih vlakana, ne grebanih ili češljanih ili na drugi način obrađenih za predenje, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

ex Poglavlje 62.

Odjeća i pribor za odjeću, nepleteni ili kačkani; osim:

Proizvodnja od pređe (6)  (8)

 

ex ex6202, ex ex6204, ex ex6206, ex ex6209 i ex ex6211

Odjeća za žene, djevojčice i dojenčad, te drugi izrađeni pribor za odjeću, vezeni

Proizvodnja od pređe (8)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih nevezenih tkanina ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica (8)

 

ex ex6210 i ex ex6216

Protupožarna oprema od tkanine pokrivena poliesterskom aluminiziranom folijom

Proizvodnja od pređe (8)

ili

Proizvodnja od nepresvučenih tkanina pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih nepresvučenih tkanina ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica (8)

 

6213 i 6214

Rupčići, šalovi, marame, rupci, velovi i slični proizvodi:

 

 

– Vezeni

Proizvodnja od jednonitne nebijeljene pređe (6)  (8)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih nevezenih tkanina ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica (8)

 

– Ostalo

Proizvodnja od jednonitne nebijeljene pređe (6)  (8)

ili

Slaganje kojem slijedi tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, ter- mofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i apretura), pod uvjetom da vrijednost svih upotrijebljenih tkanina bez tiska iz tarifnih brojeva 6213 i 6214 ne smije premašiti 47,5 % cijene proizvoda fco tvornica

 

6217

Ostali gotovi pribor za odjeću; dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, osim onih iz tarifnog broja 6212:

 

 

– Vezeni

Proizvodnja od pređe (8)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih nevezenih tkanina ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica (8)

 

– Protupožarna oprema od tkanine pokrivene poliesterskom aluminiziranom folijom

Proizvodnja od pređe (8)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih nevezenih tkanina ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica (8)

 

– Pribor za okovratnike i orukvice, razrezano

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– Ostalo

Proizvodnja od pređe (8)

 

ex Poglavlje 63.

Ostali gotovi tekstilni proizvodi; kompleti; upotrebljavana odjeća i upotrebljavani tekstilni proizvodi; krpe; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

6301 do 6304

Deke, pokrivači, posteljina, itd; zavjese, itd; ostali proizvodi za uređenje stana:

 

 

– Od pusta, od netkanog materijala

Proizvodnja od (6):

prirodnih vlakana, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

– Ostali:

 

 

– – Vezeni

Proizvodnja od jednonitne nebijeljene pređe (8)  (9)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina (osim pletenih i kačkanih), pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih nevezenih tkanina ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– – Ostalo

Proizvodnja od jednonitne nebijeljene pređe (8)  (9)

 

6305

Vreće i vrećice za pakiranje robe

Proizvodnja od (6):

prirodnih vlakana

sintetičkih ili umjetnih rezanih vlakana, ne grebanih ili češljanih ili na drugi način obrađenih za predenje, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

6306

Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni zastori; šatori; jedra za čamce, daske za jedrenje ili suhozemna vozila; proizvodi za kampiranje:

 

 

– Od netkanog materijala

Proizvodnja od (6)  (8):

prirodnih vlakana, ili

kemijskih materijala ili tekstilne pulpe

 

– Ostalo

Proizvodnja od jednonitne nebijeljene pređe (6)  (8)

 

6307

Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

6308

Kompleti koji se sastoje od komada tkanine i pređe, s priborom ili bez pribora, za izradu prostirki, tapiserija, vezenih stolnjaka ili savleta ili sličnih tekstilnih proizvoda, pripremljeni u pakiranja za prodaju na malo

Svaki proizvod u setu mora zadovoljavati određeno pravilo što važi i kad nije u setu. Međutim, u setu mogu biti proizvodi bez podrijetla, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 15 % cijene seta fco tvornica

 

ex Poglavlje 64.

Obuća, nazuvci i slični proizvodi; dijelovi takvih proizvoda; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim od složenog gornjeg dijela obuće pričvršćenog na unutarnje potplate ili druge dijelove potplata iz tarifnog broja 6406

 

6406

Dijelovi obuće (uključujući gornji dio koji je pričvršćen ili ne na unutarnji potplat, osim na vanjski potplat); ulošci za obuću, umeci za potpetice i slični proizvodi; nazuvci i slični proizvodi i njihovi dijelovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex Poglavlje 65.

Šeširi, kape i ostala pokrivala za glavu i njihovi dijelovi, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

6505

Šeširi i druga pokrivala za glavu, pleteni ili kačkani, ili izrađeni od čipke, pusta ili drugih tekstilnih metražnih materijala (osim od vrpci), postavljeni ili nepostavljeni ili ukrašeni; mreže za kosu bilo od kojeg materijala, postavljene ili nepostavljene ili ukrašene

Proizvodnja od pređe ili tekstilnih vlakana (8)

 

ex Poglavlje 66.

Kišobrani, suncobrani, štapovi, bičevi, korbači i njihovi dijelovi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

6601

Kišobrani, suncobrani (uključujući štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

Poglavlje 67.

Perje i paperje; preparirano i proizvodi izrađeni od perja i paperja; umjetno cvijeće; proizvodi od ljudske kose

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex Poglavlje 68.

Proizvodi od kamena, sadre, cementa, betona, azbesta, tinjca ili sličnih materijala; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex ex6803

Proizvodi od prirodnog ili aglomeriranog škriljca

Proizvodnja od obrađenog škriljca

 

ex ex6812

Proizvodi od azbesta; proizvodi od mješavina na bazi azbesta i magnezijevog karbonata

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

 

ex ex6814

Proizvodi od tinjca, uključujući i aglomerirani ili rekonstitui- rani tinjac, na podlozi od papira, kartona ili ostalih materijala

Proizvodnja od obrađenog tinjca (obuhvaćen aglomerirani ili rekonstituirani tinjac)

 

Poglavlje 69.

Keramički proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex Poglavlje 70.

Staklo i stakleni proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex ex7003, ex ex7004 i ex ex7005

Staklo sa nereflektirajućim slojem

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

 

7006

Staklo iz tarifnih brojeva 7003, 7004 ili 7005, savijeno, s obrađenim rubovima, gravirano, brušeno, emajlirano ili na drugi način obrađeno, ali neuokvireno ili spojeno s drugim materijalima:

 

 

– Postakljene podloge, obložene tankim dielektričnim filmom, poluvodljivim, u skladu sa standardima SEMII-a (10)

Proizvodnja od neobložene ostakljene podloge iz tarifnog broja 7006

 

– Ostalo

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

 

7007

Sigurnosno staklo, od kaljenog ili slojevitog stakla

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

 

7008

Višeslojni zidni elementi za izolaciju, od stakla

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

 

7009

Staklena zrcala, uokvirena ili neuokvirena, uključujući retrovizore

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

 

7010

Pletenke, boce, staklenke, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, od stakla, za prijevoz ili pakiranje robe; staklenke za konzerviranje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Rezanje staklenih predmeta, pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih nerezanih staklenih predmeta ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

7013

Stakleni proizvodi koji se upotrebljavaju za stolom, u kuhinji, u toaletene svrhe, u uredima, za unutarnju dekoraciju ili slične svrhe (osim onih iz tarifnih brojeva 7010 ili 7018)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Rezanje staklenih predmeta, pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih nerezanih staklenih predmeta ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

ili

Ukrašavanje rukom (osim tiskanja svile) puhanih staklenih proizvoda, pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih puhanih staklenih predmeta ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex7019

Predmeti od staklenih vlakana (osim pređe)

Proizvodnja od:

neobojenih svitaka, rovings pređe, pređe ili rezanog vlakna, ili

staklene vune

 

ex Poglavlje 71.

Prirodni ili kultivirani biseri, dragulji ili poludragulji, plemenite kovine, kovine platirane plemenitim kovinama, i proizvodi od njih, imitacije nakita; kovani novac, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex ex7101

Prirodni ili kultivirani biseri sortirani i privremeno nanizani radi lakšeg prijevoza

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex7102, ex ex7103 i ex ex7104

Obrađeni dragulji ili poludragulji (prirodni, sintetički ili rekonstruirani)

Proizvodnja od neobrađenih dragulja ili poludragulja

 

7106, 7108 i 7110

Plemenite kovine:

 

 

– Neobrađeni

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih iz tarifnih brojeva 7106, 7108 i 7110

ili

Elektrolitička, termička ili kemijska separacija plemenitih kovina iz tarifnih brojeva 7106, 7108 ili 7110

ili

Međusobno legiranje plemenitih kovina iz tarifnih brojeva 7106, 7108 ili 7110 ili njihovo legiranje s običnim kovinama

 

– Poluobrađeni ili u prahu

Proizvodnja od neobrađenih plemenitih kovina

 

ex ex7107, ex ex7109 i ex ex7111

Kovine obložene plemenitim kovinama, poluprerađene

Proizvodnja od plemenitih kovina, neobrađenih

 

7116

Predmeti od prirodnih ili kultiviranih bisera, dragulja ili po- ludragulja (prirodnih, sintetičkih ili rekonstruiranih)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

7117

Imitacije nakita

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja od dijelova običnih kovina, ne platiranih ili prevučenih plemenitim kovinama, pod uvjetom da vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex Poglavlje 72.

Željezo i čelik; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

7207

Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 7201, 7202, 7203, 7204 ili 7205

 

7208 do 7216

Valjani ravni proizvodi, žica i šipke, profili od željeza ili ne- legiranog čelika

Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tarifnog broja 7206

 

7217

Hladno dobivena žica, od željeza ili nelegiranog čelika

Proizvodnja od poluproizvoda iz tarifnog broja 7207

 

ex ex7218, 7219 do 7222

Polugotovi proizvodi, valjani ravni proizvodi, šipke i profili od nehrđajućeg čelika

Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tarifnog broja 7218

 

7223

Hladno dobivena žica od nehrđajućeg čelika

Proizvodnja od poluproizvoda iz tarifnog broja 7218

 

ex ex7224, 7225 do 7228

Polugotovi proizvodi, valjani ravni proizvodi, toplovaljana žica i šipke nepravilno namotani na kolutovima; šipke i profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za svrdla, od legiranih ili nelegiranih čelika

Proizvodnja od ingota i drugih primarnih oblika iz tarifnih brojeva 7206, 7218 ili 7224

 

7229

Hladno dobivena žica od ostalih legiranih čelika

Proizvodnja od poluproizvoda iz tarifnog broja 7224

 

ex Poglavlje 73.

Proizvodi od željeza ili čelika; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex ex7301

Žmurje (priboj)

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206

 

7302

Dijelovi za izgradnju željezničkih ili tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika; tračnice, tračnice-vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, srcišta, potezne motke i drugi dijelovi križanja ili skretnica, pragovi, vezice, tračničke stolice, klinovi tračničkih stolica, podložne pločice, pričvrsne pločice, distantne šipke i motke i drugi dijelovi specijalno konstruirani za postavljanje, spajanje ili pričvršćivanje tračnica

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206

 

7304, 7305 i 7306

Cijevi, šuplji profili od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206, 7207, 7218 ili 7224

 

ex ex7307

Cijevi ili pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika (ISO br. X5Cr- NiMo 1712), koji se sastoji iz više dijelova

Izvrtanje, bušenje, razvrtavanje, izvlačenje, bušenje, pjeska- renje od neobrađenih materijala, pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih neobrađenih kovina ne smije premašiti 35 % cijene proizvoda fco tvornica

 

7308

Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tarifnog broja 9406) i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi i sekcije mostova, vrata za splavnice, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, roloi, ograde i stubovi), od željeza ili čelika; limovi, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama, željezni ili čelični

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, zavareni uglovi, kalupi i profili iz tarifnog broja 7301 ne smiju se upotrijebiti

 

ex ex7315

Lanci protiv klizanja

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 7315 ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex Poglavlje 74.

Bakar i bakreni proizvodi; osim:

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

7401

Bakrenac; cement bakar (precipitat bakar)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

7402

Nerafinirani bakar; bakrene anode za elektrolitičku rafinaciju

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

7403

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

 

– Rafinirani bakar

Rafinirani bakar i slitine bakra, sirovi:

 

– Slitine bakra i rafinirani bakar koji sadrži druge elemente

Proizvodnja od rafiniranog bakra, sirovog ili od strugotina

 

7404

Otpaci i ostaci, bakreni

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

7405

Predslitine bakra

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex Poglavlje 75.

Nikl i proizvodi od nikla; osim:

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

7501 do 7503

Niklov kamenac, sinterirani oksidi nikla i drugi međupro- izvodi metalurgije nikla; sirovi nikl; nikleni otpaci i ostaci

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex Poglavlje 76.

Aluminij i aluminijski proizvodi osim:

Proizvodnja u kojoj:

svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od tarifnog broja proizvoda, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

7601

Aluminij, sirovi

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

ili

Proizvodnja termičkim ili elektrolitičkim postupkom od nele- giranog aluminija ili od otpadaka i ostataka aluminija

 

7602

Otpaci i ostaci od aluminija

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex ex7616

Proizvodi aluminija osim mreža, ograda, rešetaka, proizvoda za pojačanje i sličnih (uključujući beskrajne vrpce) od aluminijske žice, te ekspandirane kovine aluminija

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, žičane mreže, ograde, rešetke, proizvodi za pojačanje i slično (uključujući beskrajne vrpce) od aluminijske žice, ili ekspandirane kovine aluminija, mogu se upotrijebiti; i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

Poglavlje 77.

Rezervirano za eventualnu novu upotrebu u HS

 

 

ex Poglavlje 78.

Olovo i olovni proizvodi; osim:

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

7801

Sirovo olovo:

 

 

– Rafinirano olovo

Proizvodnja od olova u prvoj obradi ili „obrađenog” olova

 

– Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz tarifnog broja 7802 se ne mogu koristiti

 

7802

Ostaci i otpaci, olovni

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex Poglavlje 79.

Cink i proizvodi od cinka; osim:

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

7901

Cink, sirovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda Međutim, otpaci i ostaci iz tarifnog broja 7902 se ne mogu koristiti

 

7902

Ostaci i otpaci, od cinka

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda.

 

ex Poglavlje 80.

Kositar i proizvodi od kositra; osim:

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

8001

Kositar, sirovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz tarifnog broja 8002 se ne mogu koristiti

 

8002 i 8007

Ostaci i otpaci od kositra; ostali proizvodi od kositra

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

Poglavlje 81.

Ostale obične kovine, kermeti; proizvodi od njih:

 

 

– Ostale obične kovine, sirovi; proizvodi od njih

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex Poglavlje 82.

Alati, nožarski proizvodi, žlice i vilice, od običnih kovina; njihovi dijelovi od običnih kovina; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

8206

Alati iz dva ili više tarifnih brojeva od 8202 do 8205, u setovima za prodaju na malo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih iz tarifnih brojeva od 8202 do 8205. Međutim, alati iz tarifnih brojeva od 8202 do 8205 mogu biti upotrijebljeni u sklopu seta, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 15 % cijene proizvoda fco tvornica

 

8207

Izmjenjivi alat za ručne sprave, s ili bez mehaničkog pogona, ili za alatne strojeve (npr. za prešanje, utiskivanje, duboko izvlačenje, kovanje, štancanje, probijanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta, provlačenje, glodanje ili tokarenje) uključujući matrice za vučenje ili istiskivanje kovina te alat za bušenje stijena i zemlje

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

8208

Noževi i oštrice, za strojeve ili mehaničke uređaje

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 %cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex8211

Noževi sa oštricama, nazubljenim ili ne (uključujući vrtne noževe), osim noževa iz tarifnog broja 8208

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, oštrice noževa i drške od običnih kovina se mogu upotrijebiti

 

8214

Ostali nožarski proizvodi (npr. strojevi za šišanje i strižu, mesarske ili kuhinjske satare, mesarske sjekire i noževi za sjeckanje mesa, noževi za papir); setovi i instrumenti za ma- nikir ili pedikir (uključujući i rašpe za nokte)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, ručke od običnih kovina se mogu upotrijebiti

 

8215

Žlice, vilice, kutljače, žlice za pjenu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i sličan kuhinjski ili stolni pribor

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, ručke od običnih kovina se mogu upotrijebiti

 

ex Poglavlje 83.

Razni proizvodi od običnih kovina; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex ex8302

Ostali okov, pribor i slični proizvodi prikladni za građenje, i automatski zatvarači vrata

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, drugi materijali iz tarifnog broja 8302 mogu se upotrijebiti, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex8306

Kipići i drugi ukrasni predmeti, od običnih kovina

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, drugi materijali iz tarifnog broja 8306 mogu biti upotrijebljeni, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex Poglavlje 84.

Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji; njihovi dijelovi; osim:

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex8401

Nuklearni gorivi elementi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda (11)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

8402

Kotlovi za proizvodnju vodene ili druge pare (osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom koji mogu proizvoditi paru niskog pritiska); kotlovi za pregrijanu vodu

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

8403 i ex ex8404

Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tarifnog broja 8402 i pomoćni uređaji za kotlove za centralno grijanje

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih iz tarifnih brojeva 8403 i 8404

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

8406

Turbine na vodenu i drugu paru

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

8407

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, s pravocrtnim ili rotacijskim kretanjem klipa

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

8408

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

8409

Dijelovi pogodni isključivo ili uglavnom za upotrebu s motorima iz tarifnog broja 8407 ili 8408

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

8411

Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale plinske turbine

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

8412

Ostali pogonski strojevi i motori

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex8413

Crpke za potiskivanje s rotacijskim kretanjem

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex8414

Industrijski ventilatori, puhala i slično

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

8415

Uređaji za klimatizaciju, s ventilatorom na motorni pogon i elementima za mijenjanje topline i vlažnosti, uključujući strojeve u kojima vlažnost ne može biti posebno regulirana

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

8418

Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili drugi; toplinske crpke, osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex8419

Strojevi i uređaji za drvnu industriju, industriju za proizvodnju papirne mase i papira i kartona

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u gore spomenutim granicama, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod, ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

8420

Kalandri ili ostali strojevi za valjanje, osim onih za kovine ili staklo, te valjci za njih

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u gore spomenutim granicama, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod, ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

8423

Vage (s izuzetkom vaga osjetljivosti od 5 centigrama ili finijih), uključujući i strojeve za brojenje ili kontrolu koje rade na osnovi vaganja mase; utezi za vage svih vrsta

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog

broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

8425 do 8428

Strojevi i uređaji za dizanje, rukovanje, istovar ili utovar

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u gore spomenutim granicama, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8431, ne smije premašiti 10 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

8429

Buldožeri, angldozeri, grejderi, ravnjači, skrejperi, jaružala (gliboderi), utovarivači sa žlicom, strojevi za nabijanje i cestovni valjci, samohodni:

 

 

– Cestovni valjci

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– Ostali

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u gore spomenutim granicama, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8431, ne premašuje 10 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

8430

Ostali strojevi za premještanje, ravnanje, struganje, kopanje, nabijanje, vađenje ili bušenje, zemlje, minerala ili ruda; za bijala i strojevi za vađenje šipova; plugovi za snijeg i strojevi što otpuhuju snijeg

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u gore spomenutim granicama, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8431, ne smije premašiti 10 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex8431

Dijelovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa cestovnim valjcima

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

8439

Strojevi za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala ili strojevi za proizvodnju ili dovršavanje papira ili kartona

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u gore spomenutim granicama, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod, ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

8441

Ostali strojevi za preradu papirne mase, papira ili kartona, uključujući sve vrste strojeva za rezanje

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u gore spomenutim granicama, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz istog tarifnog broja kao proizvod, ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex8443

Pisači, za uredske uređaje (na primjer uređaji za automatsku obradu podataka, uređaji za obradu teksta i dr.)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

8444 do 8447

Strojevi iz ovih tarifnih brojeva za upotrebu u tekstilnoj industriji

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex8448

Pomoćni strojevi i strojevi za upotrebu sa strojevima iz tarifnog broja 8444 i 8445

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

8452

Strojevi za šivanje, osim strojeva za prošivanje knjiga iz tarifnog broja 8440; namještaj, postolja i poklopci posebice pripremljeni za strojeve za šivanje; igle za šivaće strojeve:

 

 

– Strojevi za šivanje (samo strojevi sa štep bodom), s glavama težine najviše 16 kg bez motora ili 17 kg s motorom

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica,

vrijednost svih materijala bez podrijetla upotrijebljenih za slaganje glave (bez motora) ne smije premašiti vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom, i

uređaji za zatezanje niti, za kukičanje i aparati za cik-cak moraju biti s podrijetlom

 

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

8456 do 8466

Alatni strojevi i strojevi te njihovi dijelovi i pribor iz tarifnih brojeva od 8456 do 8466

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

8469 do 8472

Uredski strojevi (npr. pisaći strojevi, strojevi za računanje, strojevi za automatsku obradu podataka, strojevi za umnažanje, strojevi za spajanje)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

8480

Kalupnici za ljevaonice kovina; modelne ploče; modeli za kalupe; kalupi za kovine (osim kalupa za ingote), kovinske karbide, staklo, mineralne tvari, gumu ili plastične mase

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

8482

Kuglični ili valjni ležaji

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

8484

Brtve od kovinskih listova kombinirani s drugim materijalom ili od dvaju ili više slojeva kovina; setovi brtvi, različitih po sastavu materijala, u vrećicama, omotima ili sličnim pakiranjima; mehaničke brtve

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex8486

– Alatni strojevi za obradu svih vrsta materijala odvajanjem materijala laserom ili drugim svjetlosnim ili fotonskim snopom, ultrazvukom, elektroerozijom, elektrokemijskim postupkom, snopom elektrona, snopom iona ili mlazom plazme; njihovi dijelovi ili oprema

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– Alatni strojevi (uključujući preše) za obradu kovina savijanjem, presavijanjem, ispravljanjem, ravnanjem; njihovi dijelovi ili oprema

 

 

– Alatni strojevi za obradu kamena, keramike, betona, azbestnog cementa ili sličnih mineralnih materijala ili za hladnu obradu stakla; njihovi dijelovi ili oprema

 

 

– šablonski instrumenti za obilježavanje koji se rabe za proizvodnju maski i mrežica od podloga prevučenih fotoosjetljivim tvarima; njihovi dijelovi i pribor

 

 

– kalupi, za livenje pod pritiskom ili brizganjem

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– ostali strojevi za dizanje, rukovanje, utovar ili istovar

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u gore spomenutim granicama, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8431, ne smije premašiti 10 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

8487

Dijelovi strojeva bez električnih priključaka, izolatora, svitaka, kontakata, ili drugih električnih obilježja, koji nisu spo menuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovome Poglavlju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex Poglavlje 85.

Električni strojevi i oprema te njihovi dijelovi; aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijski aparati za snimanje ili reprodukciju slike i zvuka, i dijelovi i pribor za te proizvode; osim:

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % vrijednosti proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

8501

Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata)

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u gore spomenutim granicama, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8503, ne smije premašiti 10 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

8502

Električni generatorski agregati i rotacijski konvertori (pretvarači)

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u gore spomenutim granicama, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 8501 i 8503, ne smije premašiti 10 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex8504

Uređaji za napajanje strojeva za automatsku obradu podataka

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex8517

Ostali aparati za prijenos ili prijam glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u bežičnoj mreži (kao lokalna mreža ili mreža širokog dosega) osim aparata za prijenos ili prijem iz tarifnih brojeva 8443, 8525, 8527 ili 8528

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex8518

Mikrofoni i njihovi stalci; zvučnici, u zvučnim kutijama ili ne; audiofrekvencijska električna pojačala; električni setovi za pojačavanje zvuka

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

8519

Aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

8521

Aparati za pohranu i reprodukciju slike, s ili bez videoprijamnika

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

8522

Dijelovi i pribor pogodni za upotrebu samo ili uglavnom s aparatima iz tarifnih brojeva od 8519 do 8521

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

8523

Diskovi, vrpce, poluvodički uređaji za pohranu podataka, „pametne kartice” i ostali mediji za snimanje zvuka ili drugih pojava, neovisno jesu li snimljeni ili ne, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz poglavlja 37:

 

 

– pripremljene nesnimljene podloge za snimanje zvuka ili slič na snimanja drugih zapisa, osim proizvoda iz Poglavlja 37.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– ploče, vrpce i ostale snimljene podloge sa zvučne ili druge slično snimljene pojave, s izuzetkom proizvoda iz Poglavlja 37.

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u gore spomenutim granicama, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8523, ne smije premašiti 10 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

– matrice i galvanski otisci za proizvodnju ploča, s izuzetkom proizvoda iz Poglavlja 37.

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prema šuje 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u gore spomenutim granicama, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8523, ne smije premašiti 10 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

– kartice za detekciju i „pametne kartice” s dva ili više elektronički integrirana sklopa

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog

broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

– „pametne kartice” s jednim elektronički integriranim sklopom

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u gore spomenutim granicama, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 8541 i 8542, ne smijepremašiti 10 % cijene proizvoda fco tvornica

ili

Postupak raspršivanja (pri čemu su integrirani sklopovi oblikovani na poluprovodničkoj podlozi selektivnim uvođenjemodgovarajućeg topila - dopanta), ne uzimajući u obzir, da li su sklopovi sastavljeni i/ili testirani u državi, koja nije navedena u čl. 3.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

8525

Odašiljači za radiotelefoniju, radiotelegrafiju, radiodifuziju ili televiziju, s ugrađenim prijamnikom ili aparatom za snimanje zvuka ili reprodukciju zvuka ili bez; televizijske kamere; videokamere za statičke slike i druge videokamere (kamkorderi); digitalne kamere

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

8526

Radari, uređaji za radionavigaciju i radiouređaji za daljinsko upravljanje

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

8527

Prijamnici za radiotelefoniju, radiotelegrafiju i radiodifuziju, kombinirani ili ne, u istom kućištu, s aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili satom

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

8528

Monitori i projektori, bez ugrađenog televizijskog prijamnika; televizijski prijamnici s ili bez ugrađenog prijemnika za radiodifuziju ili aparata za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike:

 

 

– monitori i projektori, bez ugrađenog televizijskog prijamnika, koji se uglavnom ili isključivo rabe u sustavu za automat sku obradu podataka iz tarifnog broja 8471

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– ostali monitori i projektori, bez ugrađenog televizijskog prijamnika; televizijski prijamnici s ili bez ugrađenog prijemnika za radiodifuziju ili aparata za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike;

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

8529

Dijelovi prikladni uglavnom ili isključivo za upotrebu s aparatima iz tarifnih brojeva od 8525 do 8528:

 

 

– Namijenjeni uglavnom ili isključivo za upotrebu s videoaparatima za snimanje ili reprodukciju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

–Namijenjeni uglavnom ili isključivo za upotrebu s monitorima i projektorima, bez ugrađenog televizijskog prijamnika, koji se uglavnom ili isključivo rabe u sustavu za automatsku obradu podataka iz tarifnog broja 8471

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

8535

Električni aparati za uklapanje i isklapanje ili zaštitu električnih strujnih kola, ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim krugovima za napon preko 1000 V

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u gore spomenutim granicama, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8538, ne smije premašiti 10 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

8536

Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola, ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim krugovima za napon ne veći od 1000 V; konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili kablove

 

 

– Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola, ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim krugovima za napon ne veći od 1000 V

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u gore spomenutim granicama, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8538, ne smije premašiti 10 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

– konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili kablove

 

 

– – od plastike

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– – od keramike

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

– – od bakra

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

8537

Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali nosači, opremljeni s dva ili više aparata iz tarifnog broja 8535 ili 8536, za električno upravljanje ili razdiobu električne struje, uključujući one s ugrađenim instrumentima ili aparatima iz Poglavlja 90, i uređajima za numeričko upravljanje, osim komutacijskih aparata iz tarifnog broja 8517

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u gore spomenutim granicama, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8538, ne smije premašiti 10 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex8541

Diode, tranzistori i slični poluprovodnički aparati, osim ploča još neizrezanih u čipove

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

8542

Elektronički integrirani krugovi i mikrosklopovi:

 

 

– Monolitni integrirani krugovi

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u gore spomenutim granicama, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 8541 i 8542, ne smije premašiti 10 % cijene proizvoda fco tvornica

ili

Postupak difuzije (u kojoj su integrirani krugovi formirani na podlozi poluprovodiča selektivnim uvođenjem dgovarajućeg dopanta), skopljena ili nesklopljena i/ili testirana u zemlji koja nije navedena u čl. 3.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

– multičipni integrirani krugovi koja su dijelovi strojeva ili aparata, koji nisu spomenuti niti obuhvaćeni na drugom mje stu u ovome Poglavlju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u gore spomenutim granicama, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 8541 i 8542, ne smije premašiti 10 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

8544

Izolirana žica (uključujući lakiranu ili anodiranu žicu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči, s ili bez konektora; kabeli od optičkih vlakana, izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinirani ili ne s električnim vodičima ili s ili bez konektora

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

8545

Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugljen za žarulje, ugljen za baterije i drugi proizvodi od grafita ili od drugih vrsta ugljena, s ili bez kovine, za električne svrhe

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

8546

Električni izolatori od bilo kojeg materijala

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

8547

Izolacijski dijelovi za električne strojeve, uređaje ili opremu, izrađeni u cijelosti od izolacijskog materijala ili samo s manjim sastavnicama od kovine (npr. čahure s navojem) ugrađenim za vrijeme prešanja isključivo radi spajanja, osim izolatora iz tarifnog broja 8546; cijevi za električne vodiče i spojnice za njih, od običnih kovina, obložene izolacijskim materijalom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

8548

Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori; električni dijelovi strojeva ili aparata, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovome Poglavlju

 

 

– elektronski mikrosklopovi

Proizvodnja:

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

unutar gornje granice vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 8541 i 8542 ne smije premašiti 10 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex Poglavlje 86.

Željezničke ili tramvajske lokomotive, njihovi dijelovi; želje znički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor i njihovi dijelovi; mehanička (uključujući elektromehaničku) signalna oprema za promet svih vrsta; osim:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

8608

Željeznički ili tramvajski tračnički sklopovi i pribor; mehanička (uključujući elektromehaničku) oprema za signalizaciju, sigurnost ili oprema za nadzor i upravljanje u prometu na željeznici, tramvajima, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima, lučkim instalacijama ili zračnim lukama; njihovi dijelovi

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 87.

Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih tračničkih vozila, i njihovi dijelovi i pribor; osim:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

8709

Samohodna radna kolica (autokare), bez uređaja za dizanje ili rukovanje, koja se upotrebljavaju u tvornicama, skladištima, lukama ili zračnim lukama za prijevoz robe na kratkim udaljenostima; vučna vozila koja se upotrebljavaju na peronima željezničkih kolodvora; dijelovi navedenih vozila

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

8710

Tenkovi i druga oklopna borbena vozila, motorizirana, opremljena ili neopremljena oružjem, i dijelovi takvih vozila

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

8711

Motocikli (uključujući mopede) i bicikli opremljeni s pomoćnim motorom, s ili bez bočne prikolice; bočne prikolice:

 

 

– S klipnim motorom (osim rotacijskih klipnih motora) obujma cilindra:

 

 

– – Do 50 cm3

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 20 % cijene proizvoda fco tvornica

– – Preko 50 cm3

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne premašuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex8712

Bicikli bez kugličnih ležaja

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih iz tarifnog broja 8714

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

8715

Dječja kolica i njihovi dijelovi

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

8716

Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamokretna; njihovi dijelovi

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 88.

Letjelice, svemirske letjelice, i njihovi dijelovi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex8804

Ispuštalice (rotošuti)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 8804

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

8805

Oprema za lansiranje zrakoplova; palubni zaustavljivači zrakoplova ili slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; dijelovi navedenih proizvoda

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

Poglavlje 89.

Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, trupovi broda iz tarifnog broja 8906 ne smiju se upotrebljavati

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex Poglavlje 90.

Optički, fotografski, kinematografski, mjerni i kontrolni instrumenti, instrumenti za ispitivanje točnosti, medicinski ili kirurški instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor; osim:

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog

broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

9001

Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kabeli od optičkih vlakana osim onih iz tarifnog broja 8544; listovi i ploče od polarizirajućeg materijala, leće (uključujući kontaktne leće), prizme, ogledala, i ostali optički elementi, od bilo kojeg materijala, nemontirani, osim takvih elemenata od stakla optički neobrađenih

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

9002

Leće, prizme, ogledala, i drugi optički elementi, od bilo kojeg materijala, montirani, koji su dijelovi ili pribor za instrumente ili uređaje, osim takvih elemenata od stakla optički neobrađenih

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

9004

Naočale i slični proizvodi, korektivni, zaštitni ili ostali

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex9005

Dalekozori (s jednim ili dva objektiva), optički teleskopi i njihova postolja, osim astronomskih refrakcijskih teleskopa i njihovih postolja

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica; i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex9006

Fotografske (osim kinematografskih) kamere; uređaj za fotografske bliceve i žarulje -blicevi osim žarulja s električnim paljenjem

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u kojoj vrijednosti svih upotrijebljenih materijala bez po drijetla ne smije premašiti vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene proizvoda fco tvornica

9007

Kinematografske kamere i projektori, s ili bez ugrađenih aparata za snimanje ili reprodukciju zvuka

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u kojoj vrijednosti svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

9011

Optički mikroskopi, uključujući one za mikrofotografiju, mikrokinefotografiju i mikroprojekciju

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda,

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u kojoj vrijednosti svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex9014

Ostali instrumenti i uređaji za navigaciju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

9015

Instrumenti i aparati za geodeziju, topografiju, zemljomjerstvo, niveliranje, fotogrametriju, hidrografiju, oceanografiju, hidrologiju, meteorologiju ili geofiziku, osim kompasa; daljinomjeri

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

9016

Vage osjetljivosti do 5 centigrama ili finije, s ili bez utega

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

9017

Instrumenti za crtanje, obilježavanje ili matematičko računanje (npr. aparati za crtanje, pantografi, kutomjeri, pribor za crtanje u setu, logaritamska računala, kalkulatori u obliku okrugle ploče); instrumenti za mjerenje dužine, koji se drže u ruci (npr. mjerne šipke i vrpce, mikrometri, pomična mjerila) nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovome Poglavlju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

9018

Instrumenti i aparati u upotrebi u medicinskim, kirurškim, zubarskim ili veterinarskim znanostima, uključujući scinti- grafske aparate, i druge elektromedicinske aparate te instrumente za ispitivanje vida:

 

 

– Zubarske stolice s ugrađenom zubarskom opremom ili aparatom za ispiranje usta vodom

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 9018

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

– Ostalo

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

9019

Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu, aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosol terapiju, umjetno disanje ili ostali terapeutski aparati za disanje

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

9020

Ostali aparati za disanje i plinske maske, osim zaštitnih maski bez mehaničkih dijelova i zamjenjivih filtera;

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica

9024

Strojevi i aparati za ispitivanje tvrdoće, čvrstoće na kidanje ili sabijanje, elastičnosti ili ostalih mehaničkih svojstava materijala (npr. kovina, drveta, tekstila, papira, plastičnih masa)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

9025

Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, piro- metri, barometri, higrometri i spirometri, s ili bez mogućnosti registriranja, i kombinacije ovih instrumenta

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

9026

Instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu protoka, razine, tlaka ili ostalih promjenjivih veličina tekućine ili plinova (npr. mjerači protoka, pokazivači razine, manometri, toplino- mjeri), osim instrumenata i aparata iz tarifnih brojeva 9014, 9015, 9028 ili 9032

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

9027

Instrumenti i aparati za fizikalne ili kemijske analize (npr. polarimetri, refraktometri, spektrometri, uređaji za analizu plina ili dima); instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu viskoziteta, poroznosti, dilatacije, površinskog napona i slično; instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i fotometrijska mjerenja ili kontrolu (uključujući ekspozime- tre); mikrotomi

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

9028

Mjerila potrošnje ili proizvodnje plina, tekućine ili elektriciteta, uključujući mjerila za njihovo baždarenje:

 

 

– Dijelovi i pribor

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

9029

Brojači okretaja, brojači proizvodnje, taksimetri, brojači kilometara, brojači koraka i slično; pokazivači brzine i tahometri, osim onih iz tarifnog broja 9014 ili 9015; stroboskopi:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

9030

Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za mjerenje ili ispitivanje električnih veličina, isključujući mjerila iz tarifnog broja 9028; instrumenti i aparati za mjerenje ili otkrivanje alfa-, beta-, gama-, rentgenskih, svemirskih ili ostalih ionizirajućih zračenja

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

9031

Instrumenti, aparati i strojevi za mjerenje ili ispitivanje, nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovome Poglavlju; projektori profila

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

9032

Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

9033

Dijelovi i pribor (nespomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovome Poglavlju) za strojeve, uređaje, instrumente ili aparate iz Poglavlja 90.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex Poglavlje 91.

Satovi i ručni satovi i njihovi dijelovi; osim:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

9105

Ostali satovi

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

9109

Ostali satni mehanizmi, kompletni i sastavljeni

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti vrijednost svih upotrijebljenih materijala s podrijetlom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

9110

Kompletni satni mehanizmi (za ručne ili druge satove) nesastavljeni ili djelomično sastavljeni (mehanizmi u setovima); nesastavljeni satni mehanizmi (za ručne ili druge satove), sastavljeni; grubo kompletirani mehanizmi za satove (ručne ili druge)

Proizvodnja u kojoj:

vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica, i

u gore spomenutim granicama, vrijednost svih upotrije bljenih materijala iz tarifnog broja 9114 ne smije premašiti 10 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 30 % cijene pro izvoda fco tvornica

9111

Kućišta za ručne satove i dijelovi kutija

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

9112

Kućišta i kutije za kućne, uredske i slične satove i kućišta i kutije sličnog tipa za drugu robu iz ovoga Poglavlja, i njihovi dijelovi

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog

broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda fco tvornica

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

9113

Remeni i narukvice za ručne satove i dijelovi za remene i narukvice:

 

 

– Od obične kovine, pozlaćeni, posrebreni, platirani ili prevučeni plemenitim kovinama

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

– Ostalo

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

Poglavlje 92.

Glazbeni instrumenti; dijelovi i pribor za takve proizvode

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

 

Poglavlje 93.

Oružje i streljivo; njihovi dijelovi i pribor

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex Poglavlje 94.

Namještaj; posteljina; madraci; nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; svjetiljke i druga svjetleća tijela, na drugom mjestu nespomenuti ili uključeni; osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice s imenima i slično; montažne zgrade; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

ex ex9401 i ex ex9403

Namještaj od običnih kovina, prevučen netapeciranom pamučnom tkaninom težine 300 g/m2 ili manje

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja od pamučnih tkanina već proizvedenih u oblicima spremnim za upotrebu sa materijalima iz tarifnog broja 9401 ili 9403, pod uvjetom da:

vrijednost tkanina ne smije premašiti 25 % cijene proizvoda fco tvornica, i

su svi ostali upotrijebljeni materijali s podrijetlom i razvrstani unutar tarifnog broja različitog od tarifnog broja 9401 ili 9403

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 40 % cijene proizvoda fco tvornica

9405

Svjetiljke i druga svjetleća tijela, uključujući reflektore i njihovi dijelovi, na drugom mjestu nespomenuti niti obuhvaćeni; osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice s imenima i slično, sa stalno fiksiranim svjetlosnim izvorom, i njihovi djelovi na drugom mjestu nespomenuti niti obuhvaćeni

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

9406

Montažne zgrade

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex Poglavlje 95.

Igračke, rekviziti za društvene igre i šport; njihovi dijelovi i pribor; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex ex9503

Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, s pogonom ili ne; slagalice svih vrsta

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex9506

Palice za golf i ostala oprema za golf

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, grubo oblikovani blokovi za izradu glava za golf štapove mogu biti upotrijebljeni

 

ex Poglavlje 96.

Razni proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

ex ex9601 i ex ex9602

Proizvodi životinjskog, biljnog ili mineralnog podrijetla, za rezbarenje

Proizvodnja od materijala za rezbarenje iz istog tarifnog broja kao proizvod

 

ex ex9603

Metle i četke (osim metli i metlica od pruća, bez ili s drškom, i četki od vjeveričje i lasičje dlake), mehaničke sprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, soboslikarski ulošci i valjci; brisači za podove i pajalice

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

9605

Putni setovi (neseseri) za osobnu toaletu, šivanje ili čišćenje cipela ili odijela

Svaki proizvod u setu mora udovoljavati pravilu koje bi važilo za taj proizvod u slučaju da nije uvršten u set. Međutim, set može sadržavati i proizvode bez podrijetla, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne smije premašiti 15 % cijene seta fco tvornica

 

9606

Dugmad, kopčice, koje se zatvaraju utiskivanjem ili na drugi način, dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi tih proizvoda; nedovršena dugmad

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

9608

Kemijske olovke; flomasteri i markeri s vrhom od filca ili drugog poroznog materijala; nalivpera i slična pera na punjenje; pera za kopiranje; patentne olovke, držala za pera, držala za olovke i slična držala; dijelovi (uključujući kape i klipse) navedenih proizvoda osim iz tarifnog broja 9609

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, pera ili njihovi vrhovi iz istog tarifnog broja kao proizvod mogu se rabiti

 

9612

Vrpce za pisaće strojeve ili slične vrpce, natopljene tiskarskom bojom ili drukčije pripremljene za davanje otisaka, uključujući na rolama ili u patronama; jastučići za pečate, natopljeni ili nenatopljeni, s kutijom ili bez kutije

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne smije premašiti 50 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex9613

Upaljači s električnom iskrom (piezo)

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 9613 ne smije premašiti 30 % cijene proizvoda fco tvornica

 

ex ex9614

Lule za pušenje i glave lula

Proizvodnja od grubo obrađenih blokova

 

Poglavlje 97.

Umjetnine, kolekcionarski predmeti i starine (antikviteti)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda

 

(3)

U napomeni 3. uz poglavlje 32. određeno je da su ovi ovdje uključeni pripravci za bojenje bilo kakvog materijala, odnosno koji su namijenjeni kao sastojak u proizvodnji sredstava za bojenje, pod uvjetom da nisu uvršteni u neki drugi tarifni broj u poglavlju 32.


(1)  Za specijalne uvjete u vezi sa „specifičnim procesima” vidi uvodne napomene 7.1. i 7.3.

(2)  Za specijalne uvjete u vezi sa „specifičnim procesima” vidi uvodnu napomenu 7.2.

(3)

U napomeni 3. uz poglavlje 32. određeno je da su ovi ovdje uključeni pripravci za bojenje bilo kakvog materijala, odnosno koji su namijenjeni kao sastojak u proizvodnji sredstava za bojenje, pod uvjetom da nisu uvršteni u neki drugi tarifni broj u poglavlju 32.

(3)  „Skupina” podrazumijeva bilo koji dio tarifnog broja odvojen od ostalog polustupcem.

(4)  U slučaju proizvoda sačinjenih od materijala razvrstanih u tarifne br. od 3901 do 3906 i od materijala razvrstanih u tarifne br. od 3907 do 3911, ovo se ograničenje odnosi samo na onu skupinu materijala koja po težini prevladava u proizvodu.

(5)  Sljedeće se folije smatraju jako prozirnim: folije čije se optičko dimljenje mjeri prema ASTM-D 1003-16 Gardner Hazemeter (tj. Hazefactor), je manji od 2 %

(6)  Za specijalne uvjete u vezi s proizvodima izrađenih od mješavina tekstilnih materijala, vidjeti uvodnu napomenu 5.

(7)  Upotreba ovog materijala ograničena je na proizvodnju tkanina kakve se rabe za strojeve za izradu papira.

(8)  Vidjeti uvodnu napomenu 6.

(9)  Za vezene ili kačkane proizvode, neelastične ili gumirane, dobivene spajanjem dijelova trikotaže (rezanih ili odmah oblikovanih), vidjeti uvodnu napomenu 6.

(10)  SEMII - Institut za poluprovodničku opremu i materijale.

(11)  Ovo pravilo se primjenjuje do 31.12.2005.

PRILOG III. a

Uzorci potvrde o prometu robe EUR.1 i zahtjeva za izdavanje potvrde o prometu robe EUR.1

Naputak za tiskanje

1.

Svaki formular bit će 210x297 mm; može se dopustiti odstupanje od minus 5 mm ili plus 8 mm po dužini. Mora se rabiti bijeli papir, prilagođen za pisanje, bez mehaničke pulpe i težine ne manje od 25 g/m2. Na pozadini će imati otisnut zeleni uzorak guilloche, što omogućuje uočljivost bilo kakvog krivotvorenja mehaničkim ili kemijskim sredstvima.

2.

Nadležne vlasti ugovornih stranaka mogu zadržati pravo tiskanja potvrde ili taj posao mogu povjeriti ovlaštenoj tiskari. U zadnjem slučaju, svaki formular mora sadržavati bilješku o takvom dopuštenju. Svaki formular mora imati otisnut naziv i adresu tiskare ili znak po kojemu tiskara može biti prepoznata. Također će imati serijski broj, tiskan ili ne, na temelju kojega je se može prepoznati.

Image

Image

Image

IZJAVA IZVOZNIKA

Ja, dolje potpisani izvoznik robe opisane na poleđini,

IZJAVLJUJEM da roba zadovoljava uvjete za izdavanje priložene potvrde;

DAJEM kako slijedi podatke na temelju kojih roba zadovoljava gore navedene uvjete:

PODNOSIM sljedeće dokazne dokumente (1):

OBVEZUJEM se da na zahtjev nadležnih vlasti podnesem svaki potrebni dokument koji te vlasti mogu tražiti, radi izdavanja priložene potvrde, te se obavezujem da ću, ukoliko bude zatraženo, prihvatiti svaku potrebnu provjeru moga knjigovodstva i svaku provjeru procesa proizvodnje gore spomenute robe, koju će provoditi navedene vlasti;

MOLIM izdavanje priložene potvrde za ovu robu.

(Mjesto i datum)

(Potpis)


(1)  Na primjer: uvozni dokumenti, potvrde o kretanju robe, računi, izjave proizvođača itd., u vezi s proizvodima rabljenim u proizvodnji ili ponovno izvezenoj robi, u nepromijenjenom stanju.

PRILOG III. b

Uzorci potvrde o prometu robe EUR-MED i zahtjeva za izdavanje potvrde o prometu robe EUR-MED

Naputak za tiskanje

1.

Svaki formular bit će 210x297 mm; može se dopustiti odstupanje od minus 5 mm ili plus 8 mm po dužini. Mora se rabiti bijeli papir, prilagođen za pisanje, bez mehaničke pulpe i težine ne manje od 25 g/m2. Na pozadini će imati otisnut zeleni uzorak guilloche, što omogućuje uočljivost bilo kakvog krivotvorenja mehaničkim ili kemijskim sredstvima.

2.

Nadležne vlasti ugovornih stranaka mogu zadržati pravo tisaknja potvrde ili taj posao mogu povjeriti ovlaštenoj tiskari. U zadnjem slučaju, svaki formular mora sadržavati bilješku o takvom dopuštenju. Svaki formular mora imati otisnut naziv i adresu tiskare ili znak po kojemu tiskara može biti prepoznata. Također će imati serijski broj, tiskan ili ne, na temelju kojega je se može prepoznati.

Image

Image

Image

IZJAVA IZVOZNIKA

Ja, dolje potpisani izvoznik robe opisane na poleđini,

IZJAVLJUJEM da roba zadovoljava uvjete za izdavanje priložene potvrde;

DAJEM kako slijedi podatke na temelju kojih roba zadovoljava gore navedene uvjete:

OBVEZUJEM sljedeće dokazne dokumente (1):

<