EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011A0618(02)

Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis

OJ L 160, 18.6.2011, p. 21–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 007 P. 268 - 280

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2011/350/oj

Related Council decision
  The document is unavailable in your User interface language

19/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

265


22011A0618(02)


L 160/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

28.02.2008.


PROTOKOL

između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine

EUROPSKA UNIJA

i

EUROPSKA ZAJEDNICA

i

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA

i

KNEŽEVINA LIHTENŠTAJN,

dalje u tekstu „ugovorne stranke”,

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum potpisan 26. listopada 2004. između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (1) (dalje u tekstu „Sporazum o pridruživanju”),

POZIVAJUĆI SE NA članak 16. Sporazuma o pridruživanju koji predviđa mogućnost da Kneževina Lihtenštajn navedenom Sporazumu o pridruživanju pristupi Protokolom,

UZIMAJUĆI U OBZIR zemljopisni položaj Kneževine Lihtenštajna,

UZIMAJUĆI U OBZIR tijesnu povezanost između Kneževine Lihtenštajna i Švicarske Konfederacije, koja se pokazuje na području bez kontrole na granicama između Kneževine Lihtenštajna i Švicarske Konfederacije,

UZIMAJUĆI U OBZIR želju Kneževine Lihtenštajna da u svim schengenskim zemljama uspostavi ili održi područje bez kontrole na granicama i zato se pridružuje schengenskoj pravnoj stečevini,

BUDUĆI DA su, Sporazumom koji je Vijeće Europske unije 18. svibnja 1999. sklopilo s Republikom Islandom i Kraljevinom Norveškom (2), te dvije države pridružene provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine,

BUDUĆI DA je poželjno da Kneževina Lihtenštajn pri pridruživanju provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine ima iste uvjete kao i Island, Norveška i Švicarska,

BUDUĆI DA bi između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna trebalo sklopiti protokol kojim se za Lihtenštajn određuju prava i obveze slični pravima i obvezama koje su dogovorene između Vijeća Europske unije, s jedne strane, i Islanda i Norveške te Švicarske, s druge strane,

BUDUĆI DA se odredbe glave IV. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i akata donesenih na temelju te glave ne primjenjuju za Kraljevinu Dansku u skladu s Protokolom o položaju Danske koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice te budući da na temelju odluka u vezi s razvojem schengenske pravne stečevine primjenom te glave koju je Danska prenijela u svoje domaće pravo mogu nastati samo obveze međunarodnog prava između Danske i ostalih državâ članica,

BUDUĆI DA Irska i Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske sudjeluju u nekim odredbama schengenske pravne stečevine, u skladu s odlukama donesenim na temelju Protokola o uključivanju schengenske pravne stečevine u okvir Europske unije koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice (3),

BUDUĆI DA je potrebno osigurati da države pridružene Europskoj uniji u svrhu provedbe, primjene i razvoja schengenske pravne stečevine tu stečevinu također primjenjuju i u svojim međusobnim odnosima,

BUDUĆI DA je za neometano djelovanje schengenske pravne stečevine potreban istodoban početak primjene ovog Protokola i Sporazuma između različitih ugovornih stranaka koje su pridružene ili koje sudjeluju u provedbi i razvoju schengenske pravne stečevine kojom se uređuju njihovi međusobni odnosi,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za obradu zahtjeva za azil uloženog u jednoj državi članici ili u Švicarskoj (4),

UZIMAJUĆI U OBZIR povezanost između schengenske pravne stečevine i pravne stečevine Zajednice o utvrđivanju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države odgovorne za obradu zahtjeva za azil uloženog u jednoj državi članici i o uspostavi sustava „Eurodac”,

BUDUĆI DA ta povezanost zahtijeva istodoban početak primjene schengenske pravne stečevine i pravne stečevine Zajednice o utvrđivanju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države odgovorne za obradu zahtjeva za azil uloženog u jednoj državi članici i o uspostavi sustava „Eurodac”,

SUGLASILE SU SE:

Članak 1.

U skladu s člankom 16. Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine („Sporazum o pridruživanju”), Kneževina Lihtenštajn (dalje u tekstu „Lihtenštajn”) pristupa Sporazumu o pridruživanju u skladu s uvjetima utvrđenim u ovom Protokolu.

To pristupanje stvara uzajamna prava i obveze među ugovornim strankama u skladu s pravilima i postupcima utvrđenim u ovom Protokolu.

Članak 2.

1.   Odredbe schengenske pravne stečevine navedene u Prilogu A i Prilogu B Sporazumu o pridruživanju, kako se primjenjuju za države članice Europske unije, Lihtenštajn provodi i primjenjuje pod uvjetima predviđenim u tim prilozima.

2.   Osim toga, Lihtenštajn provodi i primjenjuje odredbe akata Europske unije i Europske zajednice navedene u Prilogu ovom Protokolu koje su zamijenile ili su dalje razvile odredbe schengenske pravne stečevine.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 5., Lihtenštajn prihvaća, provodi i primjenjuje akte i mjere Europske unije i Europske zajednice kojima se mijenjaju ili razvijaju odredbe schengenske pravne stečevine, za koje se primjenjuju postupci iz Sporazuma o pridruživanju i iz ovog Protokola.

Članak 3.

Za Lihtenštajn se primjenjuju prava i obveze iz članka 3. stavaka od 1. do 4., članaka od 4. do 6., članaka od 8. do 10., članka 11. stavaka 2., 3. i 4. te članka 13. Sporazuma o pridruživanju.

Članak 4.

Zadaće predsjednika Mješovitog odbora, kako je osnovan člankom 3. Sporazuma o pridruživanju, na razini stručnjaka obavlja predstavnik Europske unije. Zadaće na razini viših dužnosnika i ministara obavljaju naizmjence po šest mjeseci predstavnik Europske unije i predstavnik vlade Lihtenštajna ili Švicarske.

Članak 5.

1.   Donošenje novih akata ili mjera koje se odnose na stvari iz članka 2. pridržano je za nadležne institucije Europske unije. Podložno stavku 2. ovog članka, takvi akti ili mjere stupaju na snagu istodobno za Europsku uniju, Europsku zajednicu i njezine predmetne države članice i za Lihtenštajn, osim ako je u tim aktima ili mjerama određeno drukčije. U tom je smislu potrebno na odgovarajući način uzeti u obzir razdoblje koje Lihtenštajn u Mješovitom odboru navodi kao potrebno da ispuni svoje ustavne zahtjeve.

2.

(a)

Vijeće Europske unije (dalje u tekstu „Vijeće”) odmah obavješćuje Lihtenštajn o donošenju akata ili mjera iz stavka 1. za koje su primijenjeni postupci navedeni u ovom Protokolu. Lihtenštajn odlučuje je li njihov sadržaj za njega prihvatljiv i hoće li ih prenijeti u svoj unutarnji pravni poredak. O toj odluci obavješćuje Vijeće i Komisiju Europskih zajednica (dalje u tekstu „Komisija”) u roku trideset dana od donošenja predmetnih akata ili mjera.

(b)

Ako sadržaj takvog akta ili mjere može za Lihtenštajn postati obvezujući tek nakon ispunjavanja ustavnih zahtjeva, Lihtenštajn o tome obavješćuje Vijeće i Komisiju u trenutku svoje obavijesti. Lihtenštajn odmah u pisanom obliku obavješćuje Vijeće i Komisiju o ispunjavaju svih ustavnih zahtjeva. Kad se ne zahtijeva referendum, obavijest se šalje najkasnije trideset dana od isteka roka za referendum. Ako se zahtijeva referendum, Lihtenštajn za svoju obavijest ima osamnaest mjeseci od datuma obavijesti Vijeća. Od datuma utvrđenog za početak stupanja na snagu akta ili mjere za Lihtenštajn i do dostavljanja obavijesti od strane Lihtenštajna da su ispunjeni ustavni zahtjevi, Lihtenštajn, kad je to moguće, privremeno provodi predmetni akt ili mjeru.

Ako Lihtenštajn ne može privremeno provoditi akt ili mjeru o kojoj je riječ te ako to prouzročuje poteškoće koje narušavaju funkcioniranje schengenske suradnje, stanje ispituje Mješoviti odbor. Europska unija i Europska zajednica mogu poduzeti razmjerne odgovarajuće mjere protiv Lihtenštajna kako bi osigurale neometano funkcioniranje schengenske suradnje.

3.   Prihvaćanje od strane Lihtenštajna akata i mjera iz stavka 2. stvara prava i obveze između Lihtenštajna, s jedne strane, i Europske unije, Europske zajednice i državâ članica, u mjeri u kojoj ih ti akti i mjere obvezuju, i Švicarske s druge strane.

4.   U slučaju da:

(a)

Lihtenštajn pošalje obavijest o svojoj odluci da ne prihvaća sadržaj akta ili mjere iz stavka 2. za koju su bili primijenjeni postupci utvrđeni u ovom Protokolu; ili

(b)

Lihtenštajn ne dostavi obavijest u roku trideset dana iz stavka 2. točke (a) ili stavka 5. točke (a); ili

(c)

Lihtenštajn ne dostavi obavijest najkasnije trideset dana od isteka roka za referendum ili, u slučaju referenduma, u roku osamnaest mjeseci propisnih u stavku 2. točki (b), ili ako ne osigura privremenu provedbu kako je predviđena u istom stavku, od datuma utvrđenog za stupanje na snagu predmetnog akta ili mjere.

Smatra se da je ovaj Protokol prestao važiti, osim ako Mješoviti odbor u roku devedeset dana od detaljnog ispitivanja mogućnosti za nastavka Protokola, odluči drukčije. Prestanak važenja ovog Protokola ima pravni učinak 3 mjeseca od isteka roka od devedeset dana.

5.

(a)

Ako odredbe novog akta ili mjere djeluju tako da državama članicama, u vezi sa zahtjevima za uzajamnu pravnu pomoć u kaznenim stvarima ili priznavanjem naloga ostalih državâ članica za pretragu prostorija i/ili oduzimanje dokaznog materijala, nije dopušteno, kako bi postupile u skladu s uvjetima iz članka 51. Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma (5), Lihtenštajn može u roku trideset dana iz stavka 2. točke (a) obavijestiti Vijeće i Komisiju da te odredbe neće prihvatiti ili provoditi u svom domaćem zakonodavstvu kad se primjenjuju na zahtjeve za pretragu ili oduzimanje, ili na naloge za potrebe istrage ili progona kaznenih djela u području izravnog oporezivanja koja, da su počinjena u Lihtenštajnu, prema pravu Lihtenštajna ne bi bila kažnjena lišavanjem slobode. U tom se slučaju ne smatra da je Protokol prestao važiti, u suprotnosti s odredbama iz stavka 4.

(b)

Mješoviti odbor na temelju zahtjeva jednog od svojih članova sastaje se u roku dva mjeseca od takva zahtjeva te, uzimajući u obzir međunarodne prilike, raspravlja o položaju koji proizlazi iz obavijesti na temelju točke (a).

Nakon što Mješoviti odbor jednoglasno postigne dogovor o punom prihvaćanju i provedbi odgovarajućih odredaba novog akta ili mjere od strane Lihtenštajna, primjenjuju se stavak 2. točka (b), stavak 3. i stavak 4. Podaci iz stavka 2. prve rečenice točke (b) osiguravaju se u roku trideset dana od dogovora u Mješovitom odboru.

Članak 6.

Lihtenštajn pri ispunjavanju svojih obveza u vezi sa Schengenskim informacijskim sustavom, može za pristup tim sustavima upotrijebiti tehničku infrastrukturu Švicarske.

Članak 7.

Kad je riječ o administrativnim troškovima koji su povezani s provedbom ovog Protokola, Lihtenštajn godišnje pridonosi u opći proračun Europske unije 0,071 % iznosa u visini 8 100 000 EUR, uzimajući u obzir godišnju prilagodbu na temelju stope inflacije u Europskoj uniji.

Članak 8.

1.   Ovaj Protokol ne utječe na Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru ili na bilo koji drugi sporazum sklopljen između Europske zajednice i Lihtenštajna.

2.   Ovaj Protokol ne utječe na Sporazume koji obvezuju Lihtenštajn, s jedne strane, ili jednu ili više državâ članica, s druge strane, ako su spojivi s ovim Protokolom. Ako su takvi Sporazumi nespojivi s ovim Protokolom, prevladava ovaj Protokol.

3.   Ovaj Protokol ni na koji način ne utječe na buduće sporazume sklopljene između Lihtenštajna i Europske zajednice, ili Europske zajednice i njezinih državâ članica, s jedne strane, i Lihtenštajna, s druge strane, ili sporazume sklopljene na temelju članaka 24. i 38. Ugovora o Europskoj uniji.

4.   Ovaj Protokol ne utječe na Sporazume između Lihtenštajna i Švicarske ako su spojivi s ovim Protokolom. Ako su takvi Sporazumi nespojivi s ovim Protokolom, prevladava ovaj Protokol.

Članak 9.

1.   Ovaj Protokol stupa na snagu 1 mjesec od datuma na koji glavni tajnik Vijeća, koji je depozitar Sporazuma, utvrdi da su ispunjeni svi formalni zahtjevi u vezi s iskazivanjem suglasnosti ugovornih stranaka, ili u njihovo ime, da ih ovaj Protokol obvezuje.

2.   Članci 1. i 4. i članak 5. stavak 2. točka (a) prva rečenica ovog Protokola te prava i obveze navedene u članku 3. stavcima od 1. do 4. i članci od 4. do 6. Sporazuma o pridruživanju privremeno se primjenjuju za Lihtenštajn od datuma na koji je Protokol potpisan.

3.   Kad je riječ o aktima i mjerama donesenim nakon potpisivanja ovog Protokola, ali prije njegova stupanja na snagu, na dan početka stupanja na snagu ovog Protokola započinje teći tridesetodnevni rok iz članka 5. stavka 2. točke (a) posljednje rečenice.

Članak 10.

1.   Odredbe iz članka 2. u Lihtenštajnu stupaju na snagu na datum koji odredi Vijeće, jednoglasnom odlukom svojih članova koji predstavljaju vlade onih državâ članica koje primjenjuju sve odredbe iz članka 2. nakon savjetovanja s Mješovitim odborom i nakon što se Vijeće uvjeri da je Lihtenštajn ispunio sve preduvjete za provedbu odgovarajućih odredaba.

Članovi Vijeća koji predstavljaju vlade Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske uključeni su u donošenje te odluke u mjeri u kojoj se ona odnosi na odredbe schengenske pravne stečevine, i akte koji se na njoj temelje ili su s njom povezani, u kojima te države članice sudjeluju.

Članovi Vijeća koji predstavljaju vlade državâ članica, za koje se u skladu s njihovim Ugovorom o pristupanju primjenjuju samo neke odredbe iz članka 2., uključeni su u donošenje te odluke u mjeri u kojoj se ona odnosi na odredbe schengenske pravne stečevine koje se za te države članice već primjenjuju.

2.   Provedba odredaba iz stavka 1. stvara prava i obveze između Švicarske i Lihtenštajna, s jedne strane, te između Lihtenštajna i Europske unije, Europske zajednice i državâ članica, ako je primjereno, u mjeri u kojoj ih te odredbe obvezuju, s druge strane.

3.   Ovaj se Protokol primjenjuje samo ako se provode i Sporazumi iz članka 13. Sporazuma o pridruživanju koje Lihtenštajn još mora sklopiti.

4.   Osim toga, ovaj se Protokol primjenjuje samo ako se provodi i Protokol između Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za određivanje države odgovorne za obradu zahtjeva za azil koji je uložen u državi članici ili u Švicarskoj.

Članak 11.

1.   Ovaj Protokol mogu otkazati Lihtenštajn ili Švicarska; otkazati ga može i Vijeće jednoglasnom odlukom svojih članova. O otkazu se obavješćuje depozitar, a otkaz stupa na snagu 6 mjeseci od obavijesti.

2.   U slučaju otkaza ovog Protokola ili Sporazuma o pridruživanju od strane Švicarske ili u slučaju prestanka važenja Sporazuma o pridruživanju, za Švicarsku ostaju na snazi Sporazum o pridruživanju i ovaj Protokol s obzirom na odnose Europske unije i Europske zajednice, s jedne strane, i Lihtenštajna, s druge strane. U tom slučaju Vijeće nakon savjetovanja s Lihtenštajnom odlučuje o potrebnim mjerama. Međutim, te su mjere za Lihtenštajn obvezujuće samo ako ih Lihtenštajn prihvati.

3.   Smatra se da je ovaj Protokol prestao važiti ako Lihtenštajn otkaže jedan sporazum iz članka 13. Sporazuma o pridruživanju koji je sklopio ili ako raskine Protokol iz članka 10. stavka 4.

Članak 12.

Ovaj je Protokol sastavljen u tri primjerka na bugarskom, češkom, danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, talijanskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom i švedskom jeziku, od kojih je svaki jednako vjerodostojan.

U potvrdu toga dolje potpisani punomoćnici potpisali su ovaj akt.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  SL L 53, 27.2.2008., str. 52.

(2)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(3)  SL L 64, 7.3.2002., str. 20. i SL L 131, 1.6.2000., str. 43.

(4)  SL L 160, 18.6.2011., str. 39.

(5)  Konvencija o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada Gospodarske unije država Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama (SL L 239, 22.9.2000., str. 19.).


PRILOG

Prilog Protokolu o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine

Odredbe iz članka 2. stavka 2. koje Lihtenštajn primjenjuje od dana koji odredi Vijeće u skladu s člankom 10.:

Uredba Vijeća (EZ) br. 2007/2004/EZ od 26. listopada 2004. o osnivanju Europske agencije za upravljanje i operativnu suradnju na vanjskim granicama država članica Europske unije (SL L 349, 25.11.2004., str. 1.),

Uredba Vijeća (EZ) br. 2252/2004/EZ od 13. prosinca 2004. o standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice (SL L 385, 29.12.2004., str. 1.); Odluka Komisije od 28.2.2005. o tehničkim specifikacijama u vezi sa standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice (C(2005) 409 konačna) i Odluka Komisije od 28. lipnja 2006. o tehničkim specifikacijama u vezi sa standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice (C(2006) 2909 konačna),

Odluka Vijeća br. 2005/211/PUP od 24. veljače 2005. o uvođenju nekih novih funkcija u Schengenski informacijski sustav, uključujući i one povezane s borbom protiv terorizma (SL L 68, 15.3.2005., str. 44.),

Odluka Vijeća 2005/719/PUP od 12. listopada 2005. o određivanju datuma primjene nekih odredaba Odluke 2005/211/PUP o uvođenju nekih novih funkcija u Schengenski informacijski sustav, uključujući i one povezane s borbom protiv terorizma (SL L 271, 15.10.2005., str. 54.),

Odluka Vijeća 2005/727/PUP od 12. listopada 2005. o određivanju datuma primjene nekih odredaba Odluke 2005/211/PUP o uvođenju nekih novih funkcija u Schengenski informacijski sustav, uključujući borbu protiv terorizma (SL L 273, 19.10.2005., str. 25.),

Odluka Vijeća 2006/228/PUP od 9. ožujka 2006. o određivanju datuma primjene nekih odredaba Odluke 2005/211/PUP o uvođenju nekih novih funkcija u Schengenski informacijski sustav, uključujući i one povezane s borbom protiv terorizma (SL L 81, 18.3.2006., str. 45.),

Odluka Vijeća 2006/229/PUP od 9. ožujka 2006. o određivanju datuma primjene nekih odredaba Odluke 2005/211/PUP o uvođenju nekih novih funkcija u Schengenski informacijski sustav, uključujući i one povezane s borbom protiv terorizma (SL L 81, 18.3.2006., str. 46.),

Odluka Vijeća 2006/631/PUP od 24. srpnja 2006. o određivanju datuma primjene nekih odredaba Odluke 2005/211/PUP o uvođenju nekih novih funkcija u Schengenski informacijski sustav, uključujući i one povezane s borbom protiv terorizma (SL L 256, 20.9.2006., str. 18.),

Odluka Vijeća 2005/267/EZ od 16. ožujka 2005. o uspostavi sigurnosne internetski podržane informacijske i koordinacijske mreže namijenjene službama državâ članica za migracije (SL L 83, 1.4.2005., str. 48.),

Odluka Komisije od 15. prosinca 2005. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Odluke Vijeća 2005/267/EZ o uspostavi sigurnosne internetski podržane informacijske i koordinacijske mreže namijenjene službama državâ članica za migracije (C(2005) 5159 konačna),

Uredba Vijeća (EZ) br. 851/2005 od 2. lipnja 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani pri prijelazu vanjskih granica moraju imati vizu i zemalja čiji su državljani izuzeti od te obveze u vezi s mehanizmom reciprociteta (SL L 141, 4.6.2005., str. 3.),

Odluka Vijeća 2005/451/PUP od 13. lipnja 2005. o određivanju datuma primjene nekih odredaba Uredbe (EZ) br. 871/2004 o uvođenju nekih novih funkcija u Schengenski informacijski sustav, uključujući i one povezane s borbom protiv terorizma (SL L 158, 21.6.2005., str. 26.),

Uredba (EZ) br. 1160/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. o postupnom ukidanju kontrole na zajedničkim granicama u vezi s pristupom služba državâ članica, odgovornih za izdavanje potvrda o registraciji vozila, Schengenskom informacijskom sustavu (SL L 191, 22.7.2005., str. 18.),

Preporuka 2005/761/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. rujna 2005. za lakše izdavanje jedinstvenih viza koje države članice izdaju za kratkotrajan boravak istraživačima iz trećih zemalja koji putuju unutar Zajednice u svrhu provođenja znanstvenih istraživanja (SL L 289, 3.11.2005., str. 23.),

Odluka Komisije od 29. rujna 2005. (2005/687/EZ) o obliku izvješća o aktivnostima mreže časnika za vezu za imigraciju te o položaju u državi domaćinu u stvarima koje se odnose na nezakonitu imigraciju (SL L 264, 8.10.2005., str. 8.),

Odluka Vijeća 2005/728/PUP od 12. listopada 2005. o određivanju datuma primjene nekih odredaba Uredbe (EZ) br. 871/2004 o uvođenju nekih novih funkcija u Schengenski informacijski sustav, uključujući i one povezane s borbom protiv terorizma (SL L 273, 19.10.2005., str. 26.),

Uredba (EZ) br. 2046/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2005. o mjerama za pojednostavnjenje viznih postupaka i izdavanje viza za članove olimpijske obitelji koji sudjeluju na Olimpijskim i/ili Paraolimpijskim zimskim igrama 2006. u Torinu (SL L 334, 20.12.2005., str. 1.),

Uredba (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o uspostavi Kodeksa Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granice (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 105, 13.4.2006., str. 1.),

Odluka Vijeća (2006/440/EZ) od 1. lipnja 2006. o izmjeni Priloga 12. Zajedničkim konzularnim uputama i Priloga 14.a Zajedničkom priručniku o pristojbama za odgovarajuće upravne troškove obrade zahtjeva za izdavanje vize (SL L 175, 29.6.2006., str. 77.),

Odluka Vijeća (2006/628/EZ) od 24. srpnja 2006. o određivanju datuma primjene članka 1. stavaka 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 871/2004 o uvođenju nekih novih funkcija u Schengenski informacijski sustav, uključujući i one povezane s borbom protiv terorizma (SL L 256, 20.9.2006., str. 15.),

Odluka Komisije (2006/648/EZ) od 22. rujna 2006. o tehničkim specifikacijama u vezi sa standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u vezi s razvojem viznog informacijskog sustava, (SL L 267, 27.9.2006., str. 41.),

Ispravak Odluke Vijeća 2004/512/EZ od 8. lipnja 2004. o uspostavi viznog informacijskog sustava (VIS) (SL L 271, 30.9.2006., str. 85.),

Odluka Komisije (2006/757/EZ) od 22. rujna 2006. o izmjeni priručnika Sirene (SL L 317, 16.11.2006., str. 1.),

Odluka Komisije (2006/758/EZ) od 22. rujna 2006. o izmjeni priručnika Sirene (SL L 317, 16.11.2006., str. 41.),

Odluka Vijeća (2006/684/EZ) od 5. listopada 2006. o izmjeni popisa A iz Priloga 2. Zajedničkim konzularnim uputama o viznim obvezama za nositelje indonezijskih, diplomatskih i službenih putovnica (SL L 280, 12.10.2006., str. 29.),

Odluka Komisije (2006/752/EZ) od 3. studenoga 2006. o određivanju lokacija za vizni informacijski sustav tijekom razvojne faze (SL L 305, 4.11.2006., str. 13.),

Preporuka Komisije od 6. studenoga 2006. o uspostavi „Praktičnog priručnika za granične policajce (graničnu stražu) (Schengenski priručnik)” kojim se koriste nadležna tijela država članica pri obavljanju granične kontrole osoba (C(2006) 5186 konačna),

Okvirna odluka Vijeća 2006/960/PUP od 18. prosinca 2006. o pojednostavnjenju razmjene informacija i obavještajnih podataka među tijelima kaznenog progona država članica Europske unije, (SL L 386, 29.12.2006., str. 89. i Ispravak u SL L 75, 15.3.2007., str. 26.),

Uredba (EZ) br. 1986/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. u vezi s pristupom služba državâ članica nadležnih za izdavanje potvrda o registraciji vozila drugoj generaciji Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (SL L 381, 28.12.2006., str. 1.),

Uredba (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavi, djelovanju i uporabi druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (SL L 381, 28.12.2006., str. 4.),

Uredba (EZ) br. 1931/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o pravilima za lokalni granični promet na vanjskim kopnenim granicama država članica i o izmjeni odredaba Schengenske konvencije (SL L 405, 30.12.2006., str. 1. Ispravljena verzija u SL L 29, 3.2.2007., str. 3.),

Uredba Vijeća (EZ) br. 1932/2006 od 21. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani pri prijelazu vanjskih granica moraju imati vizu i zemalja čiji su državljani izuzeti od te obveze (SL L 405, 30.12.2006., str. 23. Ispravljena verzija u SL L 29, 3.2.2007., str. 10.),

Uredba Vijeća (EZ) br. 1988/2006 od 21. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2424/2001 o razvoju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (SL L 411, 30.12.2006., str. 1. Ispravljena verzija u SL L 27, 2.2.2007., str. 3.),

Odluka Vijeća 2006/1007/PUP od 21. prosinca 2006. o izmjeni Odluke 2001/886/PUP o razvoju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (SL L 411, 30.12.2006., str. 78. Ispravljena verzija u SL L 27, 2.2.2007., str. 43.),

Odluka Komisije (2007/170/EZ) od 16. ožujka 2007. o određivanju zahtjeva mreže za Schengenski informacijski sustav II (1. stup) (SL L 79, 20.3.2007., str. 20.),

Odluka Komisije (2007/171/EZ) od 16. ožujka 2007. o određivanju zahtjeva mreže za Schengenski informacijski sustav II (3. stup) (SL L 79, 20.3.2007., str. 29.),

Odluka br. 574/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. svibnja 2007. o osnivanju Fonda za vanjske granice za razdoblje 2007. – 2013. u okviru Općeg programa „Solidarnost i upravljanje migracijskim tokovima” (SL L 144, 6.6.2007., str. 22.),

Odluka Vijeća 2007/533/PUP od 12. lipnja 2007. o uspostavi, djelovanju i uporabi druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (SL L 205, 7.8.2007., str. 63.),

Odluka Vijeća 2007/472/EZ od 25. lipnja 2007. o izmjeni odluke Izvršnog odbora osnovanog Schengenskom konvencijom iz 1990., o izmjeni Financijske uredbe o troškovima postavljanja i djelovanja za tehnički potporni dio Schengenskog informacijskog sustava (C.SIS) (SL L 179, 7.7.2007., str. 50.),

Uredba (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uspostavi mehanizma za osnivanje timova za žurne intervencije na granicama i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 u vezi s tim mehanizmom te o uređenju zadaća i ovlasti gostujućih službenika (SL L 199, 31.7.2007., str. 30.),

Odluka Vijeća 2007/519/EZ od 16. srpnja 2007. o izmjeni dijela 2. Schengenske konzultacijske mreže (tehničke specifikacije) (SL L 192, 24.7.2007., str. 26.),

Odluka Komisije (2007/599/EZ) od 27. kolovoza 2007. o provedbi Odluke br. 574/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s donošenjem strateških smjernica za razdoblje 2007. – 2013. (SL L 233, 5.9.2007., str. 3.),

Odluka Vijeća (2007/866/EZ) od 6. prosinca 2007. o izmjeni dijela 1. Schengenske konzultacijske mreže (tehničke specifikacije) (SL L 340, 22.12.2007., str. 92.).


ZAVRŠNI AKT

Opunomoćenici

EUROPSKE UNIJE

i

EUROPSKE ZAJEDNICE

i

ŠVICARSKE KONFEDERACIJE

i

KNEŽEVINE LIHTENŠTAJNA,

dalje u tekstu „ugovorne stranke”,

koji su se sastali u Bruxellesu dana dvadesetosme veljače godine 2008. zbog potpisivanja Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, usvojili su Protokol.

Opunomoćenici ugovornih stranaka upoznali su se sa sljedećim dolje navedenim izjavama koje su priložene ovom Završnom aktu:

Zajednička izjava ugovornih stranaka o Europskoj agenciji za upravljanje i operativnu suradnju na vanjskim granicama država članica Europske unije,

Zajednička izjava ugovornih stranaka o članku 23. stavku 7. Konvencije od 29. svibnja 2000. o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije (1),

Izjava Europske zajednice i Lihtenštajna o vanjskim odnosima,

Izjava Lihtenštajna o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima,

Izjava Lihtenštajna o članku 5. stavku 2. točki (b),

Izjava Lihtenštajna o primjeni Europske konvencije o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima i Europskoj konvenciji o izručenju,

Izjava Europske zajednice o Fondu za vanjske granice za razdoblje 2007. – 2013.,

Izjava Europske komisije o prosljeđivanju prijedloga,

Zajedničke izjave o zajedničkim sastancima.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  SL C 197, 12.7.2000., str. 1.

ZAJEDNIČKE IZJAVE UGOVORNIH STRANAKA

ZAJEDNIČKA IZJAVA UGOVORNIH STRANAKA O EUROPSKOJ AGENCIJI ZA UPRAVLJANJE I OPERATIVNU SURADNJU NA VANJSKIM GRANICAMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE

Ugovorne stranke primaju na znanje da će se sklapati daljnji dogovori za pridruživanje Švicarske i Lihtenštajna Europskoj agenciji za upravljanje i operativnu suradnju na vanjskim granicama država članica Europske unije slijedom dogovora sklopljenih s Norveškom i Islandom.

ZAJEDNIČKA IZJAVA UGOVORNIH STRANAKA O ČLANKU 23. STAVKU 7. KONVENCIJE OD 29. SVIBNJA 2000. O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA MEĐU DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

Ugovorne stranke su suglasne da Lihtenštajn može, podložno odredbama članka 23. stavka 1. točke (c) Konvencije o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima između državâ članica Europske unije, u okolnostima pojedinog slučaja, osim ako predmetna država članica dobije suglasnost osobe na koju se podaci odnose, zahtijevati da se osobni podaci ne koriste za potrebe iz članka 23. stavka 1. točaka (a) i (b) bez prethodne suglasnosti Lihtenštajna u postupcima u kojima Lihtenštajn može odbiti ili ograničiti prijenos ili uporabu osobnih podataka u skladu s Konvencijom ili instrumentima iz članka 1. Konvencije.

Ako u određenom slučaju Lihtenštajn odbije dati svoju suglasnost na zahtjev države članice u skladu s navedenim odredbama, razloge za svoju odluku mora dati u pisanom obliku.

DRUGE IZJAVE

IZJAVA EUROPSKE ZAJEDNICE I LIHTENŠTAJNA O VANJSKIM ODNOSIMA

Europska zajednica i Lihtenštajn slažu se da se Europska zajednica obvezuje poticati treće zemlje ili međunarodne organizacije, s kojima sklapa sporazume u područjima koji su povezani sa schengenskom suradnjom, uključujući viznu politiku, da sklapaju slične sporazume s Kneževinom Lihtenštajn, ne dovodeći pritom u pitanje nadležnost Lihtenštajna za sklapanje takvih sporazuma.

IZJAVA LIHTENŠTAJNA O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA

Lihtenštajn izjavljuje da porezna kaznena djela koja istražuju tijela Lihtenštajna ne mogu biti temelj za ulaganje žalbe na sudu koji je, između ostalog, nadležan za kaznene stvari.

IZJAVA LIHTENŠTAJNA O ČLANKU 5. STAVKU 2. TOČKI (B)

(Rok za prihvaćanje novog razvoja schengenske pravne stečevine)

Najdulji rok od osamnaest mjeseci iz članka 5. stavka 2. točke (b) obuhvaća odobrenje i provedbu akta ili mjere. Uključuje sljedeće faze:

pripremnu fazu,

parlamentarni postupak,

tridesetodnevni rok za referendum,

kad je to primjereno, referendum (organizaciju i glasovanje),

sankcioniranje od strane kneza na vlasti.

Vlada Lihtenštajna odmah obavješćuje Vijeće i Komisiju o završetku svake faze.

Vlada Lihtenštajna obvezuje se upotrijebiti sva raspoloživa sredstva da osigura da se gore navedene faze završe što je prije moguće.

IZJAVA LIHTENŠTAJNA O PRIMJENI EUROPSKE KONVENCIJE O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA I EUROPSKOJ KONVENCIJI O IZRUČENJU

Lihtenštajn se obvezuje da će se pri ratifikaciji Europske konvencije o izručenju od 13. prosinca 1957. i Europske konvencije o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima od 20. travnja 1959. suzdržati od pozivanja na prava i davanja izjava ako su prava i izjave nespojivi s ovim Sporazumom.

IZJAVA EUROPSKE ZAJEDNICE O FONDU ZA VANJSKE GRANICE ZA RAZDOBLJE 2007. – 2013.

Europska zajednica trenutačno uspostavlja Fond za vanjske granice za razdoblje 2007. – 2013., za koje će se s trećim zemljama koje su pridružene schengenskoj pravnoj stečevini sklapati daljnji dogovori.

IZJAVA EUROPSKE KOMISIJE O PODNOŠENJU PRIJEDLOGA

Kad Komisija Vijeću Europske unije i Europskom parlamentu prosljeđuje prijedloge u vezi s ovim Sporazumom, kopije tih prijedloga šalje Lihtenštajnu.

Sudjelovanje u odborima koji pomažu Europskoj komisiji u obnašanju njezinih izvršnih ovlasti:

Vijeće je Komisiju 1. lipnja 2006. ovlastilo da započne pregovore s Republikom Islandom, Kraljevinom Norveškom, Švicarskom Konfederacijom i Kneževinom Lihtenštajnom s ciljem sklapanja sporazuma o pridruživanju tih država radu odbora koji pomažu Europskoj komisiji u obnašanju njezinih izvršnih ovlasti u vezi s provedbom, primjenom i razvojem schengenske pravne stečevine.

Do sklapanja takvog sporazuma za Lihtenštajn se primjenjuje Sporazum u obliku razmjene pisama između Vijeća Europske unije i Švicarske Konfederacije o odborima koji pomažu Europskoj komisiji u obnašanju njezinih izvršnih ovlasti; neovisno o tome u vezi s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka (1), uvjeti za sudjelovanje Lihtenštajna utvrđeni su u članku 100. Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

ZAJEDNIČKA IZJAVA O ZAJEDNIČKIM SASTANCIMA

Izaslanstva koja predstavljaju vlade država članica Europske unije,

Izaslanstvo Europske komisije,

Izaslanstvo koje predstavlja vlade Republike Islanda i Kraljevine Norveške,

Izaslanstvo koje predstavlja vladu Švicarske Konfederacije,

Izaslanstvo koje predstavlja vladu Kneževine Lihtenštajna,

Konstatiraju da Lihtenštajn Protokolom ovom Sporazumu pristupa Mješovitom odboru osnovanom Sporazumom o pridruživanju Švicarske provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine.

Odlučila su da će, neovisno o razini sastanka, organizirati zajedničke sastanke MješovitIh odbora osnovanih Sporazumom o pridruživanju Islanda i Norveške provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, s jedne strane, i Sporazumom o pridruživanju Švicarske provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine kako je dopunjen Protokolom o pridruživanju Lihtenštajna, s druge strane.

Konstatiraju da održavanje takvih zajedničkih sastanaka zahtijeva pragmatična rješenja u vezi s predsjedanjem takvih sastanaka, kad predsjedanje preuzimaju pridružene države u skladu sa Sporazumom između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruženju potonje provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, kako je dopunjen Protokolom o pridruživanju Lihtenštajna, ili u skladu sa Sporazumom koji su sklopili Vijeće Europske unije i Republika Island i Kraljevina Norveška o pridruživanju potonjih provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine.

Konstatiraju da su pridružene države od stupanja na snagu Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju potonje provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, te od stupanja na snagu Protokola o pridruživanju Lihtenštajna, prema potrebi, spremne ustupiti obnašanje predsjedanja i predsjedanja između sebe odrediti rotacijom abecednim redoslijedom.


(1)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).


Top