EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008A1030(01)R(01)

Oprava Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé ( Úř. věst. L 289 ze dne 30.10.2008 )

OJ L 24, 27.1.2011, p. 126–210 (CS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/805/corrigendum/2011-01-27/1/oj

27.1.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 24/126


Oprava Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

( Úřední věstník Evropské unie L 289 ze dne 30. října 2008 )

České znění výše uvedené dohody se nahrazuje tímto zněním:

DOHODA O HOSPODÁŘSKÉM PARTNERSTVÍ

mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

ANTIGUA A BARBUDA,

BAHAMSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

BARBADOS,

BELIZE,

DOMINICKÉ SPOLEČENSTVÍ,

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA,

GRENADA,

GUYANSKÁ REPUBLIKA,

HAITSKÁ REPUBLIKA,

JAMAJKA,

SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS,

SVATÁ LUCIE,

SVATÝ VINCENC A GRENADINY,

SURINAMSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA TRINIDAD A TOBAGO,

dále jen „státy CARIFORA“,

na jedné straně a

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

strany Smlouvy o založení Evropského společenství a Smlouvy o Evropské unii, dále jen „členské státy Evropské unie“,

a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

na straně druhé,

S OHLEDEM NA revidovanou Chaguaramaskou smlouvu o založení Karibského společenství zahrnujícího jednotný trh a hospodářský prostor CARICOM, Basseterrskou smlouvu o založení Organizace východokaribských států a Dohodu o vytvoření zóny volného obchodu mezi Karibským společenstvím a Dominikánskou republikou na jedné straně a na Smlouvu o založení Evropského společenství na straně druhé,

S OHLEDEM NA Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 a revidovanou dne 25. června 2005 (dále jen „dohoda z Cotonou“),

POTVRZUJÍCE své odhodlání k dodržování lidských práv, demokratických zásad a právního státu, které představují podstatné prvky dohody z Cotonou, a k řádné správě věcí veřejných, která představuje základní prvek dohody z Cotonou,

S OHLEDEM NA potřebu podporovat a urychlit hospodářský, kulturní a sociální rozvoj států CARIFORA s cílem přispět k míru a bezpečnosti a podpořit stabilní a demokratické politické prostředí,

S OHLEDEM NA důležitost, kterou přisuzují mezinárodně dohodnutým rozvojovým cílům a rozvojovým cílům tisíciletí Organizace spojených národů,

S OHLEDEM na potřebu podporovat hospodářský a sociální pokrok pro své obyvatele způsobem, který je v souladu s udržitelným rozvojem, respektováním základních pracovních práv ve shodě se závazky, které přijaly v rámci Mezinárodní organizace práce a ochranou životního prostředí ve shodě s johannesburskou deklarací z roku 2002,

POTVRZUJÍCE svůj závazek společně pracovat na dosažení cílů dohody z Cotonou, včetně vymýcení chudoby, udržitelného rozvoje a postupné integrace afrických, karibských a tichomořských států (AKT) do světového hospodářství,

PŘEJÍCE si usnadnit provádění rozvojové vize CARICOM,

S OHLEDEM NA svůj závazek dodržovat zásady a pravidla, kterými se řídí mezinárodní obchod, zejména ta, která jsou obsažena v Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace (WTO),

S OHLEDEM NA rozdíl v úrovni hospodářského a sociálního rozvoje existující mezi státy CARIFORA a Evropským společenstvím a jeho členskými státy,

S OHLEDEM NA důležitost stávajících tradičních spojení, a zejména na jejich vzájemné úzké historické, politické a hospodářské vazby,

S OHLEDEM NA TO, ŽE si přejí posílit tyto vazby a založit trvalé vztahy na základě partnerství a vzájemných práv a závazků, podporované pravidelným dialogem s cílem zlepšit vzájemné poznání a porozumění,

PŘEJÍCE SI posílit rámec vzájemných hospodářských a obchodních vztahů prostřednictvím založení dohody o hospodářském partnerství, která může sloužit jako nástroj pro rozvoj států CARIFORA,

PŘEJÍCE SI rozšířit své hospodářské vztahy, a zejména obchodní a investiční toky, při rozvoji a zlepšování současné úrovně preferenčního přístupu států CARIFORA na trh Evropského společenství,

POTVRZUJÍCE své odhodlání podporovat proces regionální integrace mezi státy CARIFORA a zejména podporovat regionální hospodářskou integraci jako klíčový nástroj k usnadnění jejich integrace do světového hospodářství, vyrovnání se s výzvami globalizace a dosažení hospodářského růstu a sociálního pokroku slučitelného s udržitelným rozvojem, o nějž usilují,

UVĚDOMUJÍCE SI, že pro plné využití zvýšeného počtu obchodních příležitostí a pro dosažení největšího přínosu obchodních reforem je třeba budovat kapacity a řešit omezení nabídky v zemích CARIFORA, a POTVRZUJÍCE podstatnou roli, kterou může hrát rozvojová pomoc, včetně pomoci související s obchodem, při podpoře provádění a využívání této dohody státy CARIFORA,

PŘIPOMÍNAJÍCE, ŽE Evropská unie (EU) je odhodlána zvyšovat rozvojovou pomoc, včetně pomoci v oblasti obchodu, a zajistit, aby byla podstatná část závazků Evropského společenství a členských států EU věnována zemím AKT,

ROZHODNUTY zajistit, aby rozvojová spolupráce Evropského společenství v oblasti regionální hospodářské spolupráce a integrace, stanovená v dohodě z Cotonou, byla prováděna tak, aby byly co nejvíce využity očekávané přínosy této dohody,

ODHODLÁNY spolupracovat, v souladu s Pařížskou deklarací o účinnosti pomoci, Evropským konsensem o rozvoji, Partnerstvím pro růst, stabilitu a rozvoj mezi EU a Karibikem, v zájmu usnadnění příspěvků členských států EU a účasti dalších dárců na podpoře úsilí států CARIFORA dosahovat cílů této dohody,

PŘESVĚDČENY, že dohoda o hospodářském partnerství vytvoří nové a příznivější podmínky pro jejich vztahy v oblastech obchodu a investic a vytvoří nové dynamické příležitosti pro růst a rozvoj,

SE DOHODLY TAKTO:

ČÁST I

OBCHODNÍ PARTNERSTVÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Článek 1

Cíle

Cíli této dohody je

a)

přispívat k omezování a konečnému vymýcení chudoby založením obchodního partnerství v souladu s cíli udržitelného rozvoje, rozvojovými cíli tisíciletí a dohodou z Cotonou;

b)

podporovat regionální integraci, hospodářskou spolupráci a řádnou správu věcí veřejných, a takto vytvořit a provádět účinný, předvídatelný a transparentní normotvorný rámec pro obchod a investice mezi smluvními stranami a v regionu CARIFORUM;

c)

podporovat postupnou integraci států CARIFORA do světového hospodářství, v souladu s jejich politickými volbami a rozvojovými prioritami;

d)

zvýšit kapacitu států CARIFORA v oblasti obchodní politiky a v otázkách souvisejících s obchodem;

e)

podporovat podmínky pro růst investic a iniciativy soukromého sektoru a rozšiřovat kapacitu nabídky, konkurenceschopnost a hospodářský růst v regionu CARIFORUM;

f)

posilovat stávající vztahy mezi smluvními stranami na základě solidarity a společného zájmu. Při zohlednění úrovně rozvoje smluvních stran a v souladu se závazky WTO proto tato dohoda posiluje obchodní a hospodářské vztahy, podporuje novou obchodní dynamiku mezi smluvními stranami prostřednictvím postupné asymetrické liberalizace vzájemného obchodu a posiluje, rozšiřuje a prohlubuje spolupráci ve všech oblastech týkajících se obchodu a investic.

Článek 2

Zásady

1.   Tato dohoda vychází ze základních zásad a z podstatných a základních prvků dohody z Cotonou stanovených v jejích článcích 2 a 9. Tato dohoda rozvíjí ustanovení dohody z Cotonou a předchozích dohod o partnerství AKT-ES v oblasti regionální spolupráce a integrace a rovněž v oblasti hospodářské a obchodní spolupráce.

2.   Smluvní strany se dohodly, že dohoda z Cotonou a tato dohoda budou prováděny vzájemně se doplňujícím a posilujícím způsobem.

Článek 3

Udržitelný rozvoj

1.   Smluvní strany potvrzují, že se má cíl udržitelného rozvoje uplatňovat a začleňovat na všech úrovních jejich hospodářského partnerství při plnění překlenovacích závazků stanovených v článcích 1, 2 a 9 dohody z Cotonou, a zejména obecného závazku omezovat a konečně vymýtit chudobu způsobem, který je ve shodě s cíli udržitelného rozvoje.

2.   Smluvní strany v případě této dohody chápou tento cíl jako závazek, že

a)

provádění této dohody bude plně zohledňovat nejlepší lidské, kulturní, hospodářské, sociální, zdravotní a environmentální zájmy jejich obyvatelstva a budoucích generací;

b)

způsoby rozhodování budou plně ctít základní zásady vlastnictví, účasti a dialogu.

3.   Smluvní strany se proto dohodly na spolupráci při dosahování udržitelného rozvoje zaměřeného na člověka, jenž z něj má hlavní prospěch.

Článek 4

Regionální integrace

1.   Smluvní strany uznávají, že regionální integrace je nedílnou součástí jejich partnerství a silným nástrojem pro dosahování cílů této dohody.

2.   Smluvní strany uznávají a potvrzují důležitost regionální integrace mezi státy CARIFORA jako mechanismu, který umožní, aby tyto státy získávaly více obchodních příležitostí, zvyšovaly politickou stabilitu a podporovaly své účinné začlenění do světového hospodářství.

3.   Smluvní strany uznávají úsilí států CARIFORA podporovat regionální a subregionální vzájemnou integraci prostřednictvím revidované Chaguaramaské smlouvy o založení Karibského společenství zahrnujícího jednotný trh a hospodářský prostor CARICOM, Basseterrské smlouvy o založení Organizace východokaribských států a Dohody o založení zóny volného obchodu mezi Karibským společenstvím a Dominikánskou republikou.

4.   Smluvní strany dále uznávají, aniž tím jsou dotčeny závazky přijaté v této dohodě, že určení tempa a obsahu regionální integrace je výlučnou záležitostí států CARIFORA v rámci uplatňování své svrchovanosti a s ohledem na jejich současné a budoucí politické ambice.

5.   Smluvní strany uznávají, že jejich partnerství rozvíjí a usiluje o prohloubení regionální integrace a zavazují se spolupracovat na jejím dalším rozvoji s přihlédnutím k úrovni rozvoje smluvních stran, jejich potřebám, zeměpisné poloze a strategiím udržitelného rozvoje a rovněž prioritám, které si státy CARIFORA stanovily, a závazkům obsaženým ve stávajících dohodách o regionální integraci uvedených v odstavci 3.

6.   Smluvní strany se zavazují spolupracovat v zájmu usnadnění provádění této dohody a podpory regionální integrace CARIFORA.

Článek 5

Sledování

Smluvní strany se zavazují průběžně sledovat plnění dohody prostřednictvím svých participačních procesů a institucí a pomocí procesů a institucí, které jsou vymezeny v této dohodě, aby zajistily dosahování cílů této dohody, její řádné provádění a dosažení co největších přínosů vyplývajících z jejich partnerství pro muže, ženy, mládež a děti. Smluvní strany se rovněž zavazují vzájemně neprodleně konzultovat veškeré vzniklé potíže.

Článek 6

Spolupráce na mezinárodních fórech

Smluvní strany budou usilovat o spolupráci na všech mezinárodních fórech, kde jsou projednávány otázky související s tímto partnerstvím.

Článek 7

Rozvojová spolupráce

1.   Smluvní strany uznávají, že rozvojová spolupráce je podstatným prvkem jejich partnerství a zásadním faktorem pro plnění cílů této dohody uvedených v článku 1. Tato spolupráce může mít finanční i nefinanční podobu.

2.   Rozvojová spolupráce v rámci regionální hospodářské spolupráce a integrace, jak je stanoveno v dohodě z Cotonou, se uskutečňuje tak, aby přinesla co největší očekávané přínosy této dohody. Oblasti spolupráce a technické pomoci jsou stanoveny v příslušných jednotlivých kapitolách této dohody. Spolupráce se uskutečňuje v souladu s tímto článkem, podrobuje se průběžnému přezkumu a podle potřeby se reviduje v souladu s článkem 246 této dohody.

3.   Financování Evropského společenství týkající se rozvojové spolupráce mezi CARIFOREM a Evropským společenstvím na podporu provádění této dohody probíhá v rámci pravidel a příslušných postupů stanovených dohodou z Cotonou, zejména programových postupů Evropského rozvojového fondu (ERF), a v rámci příslušných nástrojů financovaných ze souhrnného rozpočtu Evropské unie. V této souvislosti je podpora provádění této dohody jednou z priorit.

4.   Úměrně svým úlohám a odpovědnosti přijímají Evropské společenství a signatářské státy CARIFORA veškerá opatření nezbytná pro zajištění účinné mobilizace, poskytování a využívání zdrojů určených pro usnadnění činností rozvojové spolupráce stanovených touto dohodou.

5.   Členské státy Evropské unie se společně zavazují prostřednictvím svých rozvojových politik a nástrojů podporovat činnosti rozvojové spolupráce pro regionální hospodářskou spolupráci a integraci a provádění této dohody ve státech CARIFORA a na regionální úrovni, v souladu se zásadami doplňkovosti a účinnosti pomoci.

6.   Stany spolupracují v zájmu usnadnění účasti dalších dárců ochotných podporovat činnosti spolupráce uvedené v odstavci 5 a úsilí států CARIFORA při dosahování cílů této dohody.

Článek 8

Priority spolupráce

1.   Rozvojová spolupráce stanovená v článku 7 se zaměřuje především na tyto oblasti, které jsou dále rozvedeny v jednotlivých kapitolách této dohody:

i)

poskytování technické pomoci pro budování kapacit v oblasti lidských zdrojů, práva a institucí ve státech CARIFORA s cílem zlepšit jejich schopnost plnit závazky stanovené v této dohodě;

ii)

poskytování pomoci pro budování kapacity a institucí pro daňovou reformu v zájmu posílení správy daní a zlepšení výběru příjmů z daní s cílem přesunout závislost na celních a dalších poplatcích na jiné formy nepřímého zdanění;

iii)

stanovení podpůrných opatření zaměřených na podporu rozvoje soukromého sektoru a podniků, zejména malých hospodářských subjektů, a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti firem států CARIFORA a diverzifikaci hospodářství států CARIFORA;

iv)

diverzifikace exportu zboží a služeb států CARIFORA prostřednictvím nových investic a rozvoje nových odvětví;

v)

rozšiřování schopností států CARIFORA v oblasti technologií a výzkumu v zájmu usnadnění rozvoje a dodržování mezinárodně uznávaných sanitárních a fytosanitárních opatření a technických norem a mezinárodně uznávaných norem v oblasti práce a životního prostředí;

vi)

rozvoj inovačních systémů států CARIFORA, včetně rozvoje technologických kapacit;

vii)

podpora rozvoje infrastruktury ve státech CARIFORA potřebné pro provádění obchodu.

2.   Priority rozvojové spolupráce, jak jsou obecně popsány v odstavci 1 a dále upřesněny v jednotlivých kapitolách této dohody, se provádějí způsoby uvedenými v článku 7.

3.   Smluvní strany uznávají, že pro mobilizaci a využívání rozvojových zdrojů souvisejících s dohodou o hospodářském partnerství pocházejících z ERF a od dalších potenciálních dárců by byl prospěšný fond regionálního rozvoje zastupující zájmy všech států CARIFORA. Státy CARIFORA v tomto ohledu usilují o založení takového fondu do dvou let ode dne podpisu této dohody.

ČÁST II

OBCHOD A OBCHODNÍ ZÁLEŽITOSTI

HLAVA I

OBCHOD ZBOŽÍM

KAPITOLA 1

Cla

Článek 9

Oblast působnosti

Tato kapitola se vztahuje na veškeré zboží pocházející ze smluvní strany ES a kteréhokoli státu CARIFORA (1).

Článek 10

Pravidla původu

Pro účely této kapitoly se „původními produkty“ rozumějí produkty splňující pravidla původu stanovená v protokolu I. Do pěti let ode dne vstupu této dohody v platnost přezkoumají smluvní strany tento protokol s cílem dále zjednodušit koncepce a metody používané pro účely určování původu s ohledem na rozvojové potřeby států CARIFORA. Při tomto přezkumu smluvní strany zohlední vývoj technologií, výrobních procesů a všechny další okolnosti, které mohou vyvolávat potřebu změnit protokol I. Veškeré takové úpravy musí být provedeny rozhodnutím Smíšené rady CARIFORUM-ES.

Článek 11

Clo

Clo zahrnuje jakákoli cla nebo poplatky jakéhokoli druhu, včetně jakékoli formy přirážky k dani nebo příplatku, jež se ukládají ve spojení s dovozem nebo vývozem zboží, avšak nezahrnují

a)

vnitřní daně nebo jiné vnitřní poplatky uložené v souladu s článkem 27;

b)

antidumpingová, vyrovnávací nebo ochranná opatření uplatněná v souladu s kapitolou 2 této hlavy;

c)

poplatky nebo jiné dávky uložené v souladu s článkem 13.

Článek 12

Zařazení zboží

Zařazení zboží, na které se vztahuje tato dohoda, odpovídá harmonizovanému systému popisu a číselného označování zboží (dále jen „HS“) v souladu s platnými pravidly pro zařazení. Veškeré otázky týkající se zařazení zboží, které mohou vyvstat při provádění této dohody, řeší Zvláštní výbor pro celní spolupráci a usnadnění obchodu uvedený v článku 36.

Článek 13

Poplatky a jiné dávky

Poplatky a jiné dávky uvedené v článku 11 jsou omezeny částkou přibližných nákladů poskytnutých služeb a nesmějí představovat nepřímou ochranu domácích produktů ani zdanění dovozů či vývozů pro fiskální účely. Nesmějí přesáhnout reálnou hodnotu poskytované služby. Za konzulární služby se poplatky ani dávky neukládají.

Článek 14

Odstranění cel u vývozu původních produktů

1.   Vývozní cla se nevztahují na zboží pocházející ze států CARIFORA a dovážené do smluvní strany ES a naopak.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 odstraní signatářské státy CARIFORA uvedené v příloze odstraní I vývozní cla stanovená v uvedené příloze do tří let ode dne podpisu této dohody.

Článek 15

Dovozní cla na produkty pocházející ze států CARIFORA

Produkty pocházející ze států CARIFORA se dovážejí do smluvních stran ES osvobozené od cla, kromě produktů uvedených v příloze II a za podmínek v ní vymezených.

Článek 16

Dovozní cla na produkty pocházející ze smluvní strany ES

1.   Produkty pocházející ze smluvní strany ES nepodléhají při dovozu do států CARIFORA clům vyšším, než jsou cla uvedená v příloze III.

2.   Produkty pocházející ze smluvní strany ES jsou při dovozu do států CARIFORA osvobozeny od veškerých cel ve smyslu článku 11 jiných než cel uvedených v příloze III.

3.   Po dobu deseti let ode dne podpisu této dohody mohou státy CARIFORA nadále uplatňovat jakákoli taková cla ve smyslu článku 11 jiná než uvedená v příloze III na jakékoli dovážené produkty pocházející ze smluvní strany ES, pokud byla tato cla použitelná pro daný produkt ke dni podpisu této dohody a pokud jsou stejná cla ukládána na obdobné produkty dovážené ze všech ostatních zemí.

4.   Signatářské státy CARIFORA nejsou po dobu sedmi let ode dne podpisu této dohody povinny zahájit postupné odstraňování cel jiných než uvedených v příloze III a v odstavci 2. Tento proces doplní podpora nezbytných daňových reforem, jak je stanoveno v článku 22.

5.   S cílem zajistit transparentnost budou tato cla do šesti měsíců ode dne podpisu této dohody oznámena Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj. Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj se rovněž neprodleně oznámí jejich odstranění.

6.   Nastanou-li při dovozu daného produktu závažné potíže, může Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj na základě vzájemné dohody přezkoumat harmonogram snižování a odstraňování cel s cílem jeho možné změny. Žádná taková změna nesmí vést k prodloužení lhůt pro příslušný produkt v harmonogramu, jehož přezkum byl požadován, přesahujícímu maximální přechodné období pro snižování nebo odstraňování cla pro tento produkt stanovené v příloze III. Nerozhodne-li Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj do třiceti dnů ode dne podání žádosti o přezkum harmonogramu, mohou státy CARIFORA harmonogram na dobu nepřesahující jeden rok pozastavit.

Článek 17

Změny závazků v oblasti celních sazeb

S ohledem na zvláštní rozvojové potřeby Antiguy a Barbudy, Belize, Dominického společenství, Grenady, Guyanské republiky, Haitské republiky, Svatého Kryštofa a Nevise, Svaté Lucie a Svatého Vincence a Grenadin se mohou smluvní strany v rámci Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj rozhodnout změnit výši cel stanovených v příloze III, kterou lze použít na určitý produkt pocházející ze smluvní strany ES při jeho dovozu do států CARIFORA. Smluvní strany zajistí, aby žádná taková změna nevedla k neslučitelnosti této dohody s požadavky článku XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (dále jen „GATT 1994“). Smluvní strany se mohou také podle potřeby rozhodnout současně upravit závazky v oblasti cel stanovené v příloze III a týkající se jiných produktů dovážených ze smluvní strany ES.

Článek 18

Pohyb zboží

Smluvní strany uznávají cíl vybírat cla z dovozu původního zboží do smluvní strany ES nebo do signatářských států CARIFORA pouze jednou. Až do založení režimu potřebného pro dosažení tohoto cíle budou signatářské státy CARIFORA vynakládat v tomto ohledu maximální úsilí. Smluvní strana ES poskytuje technickou pomoc potřebnou pro dosažení tohoto cíle.

Článek 19

Příznivější zacházení plynoucí z dohod o volném obchodu

1.   Pokud jde o záležitosti upravené v této kapitole, poskytuje smluvní strana ES státům CARIFORA jakékoli příznivější zacházení uplatnitelné v důsledku skutečnosti, že se smluvní strana ES stane po podpisu této dohody smluvní stranou dohody o volném obchodu se třetími stranami.

2.   Pokud jde o záležitosti upravené v této kapitole, poskytují státy CARIFORA nebo kterýkoli signatářský stát CARIFORA smluvní straně ES jakékoli příznivější zacházení uplatnitelné v důsledku skutečnosti, že se státy CARIFORA nebo kterýkoli signatářský stát CARIFORA stanou po podpisu této dohody smluvní stranou dohody o volném obchodu s obchodní velmocí.

3.   Tuto kapitolu nelze vykládat tak, že by zavazovala smluvní stranu ES nebo kterýkoli signatářský stát CARIFORA ke vzájemnému rozšíření jakéhokoli preferenčního zacházení uplatnitelného v důsledku toho, že smluvní strana ES nebo kterýkoli signatářský stát CARIFORA je ke dni podpisu této dohody smluvní stranou dohody o volném obchodu se třetími stranami.

4.   Pro účely tohoto článku se „obchodní velmocí“ rozumí jakákoli rozvinutá země nebo jakákoli země nebo území, která se v roce předcházejícím roku, kdy vstoupí v platnost dohoda o volném obchodu uvedená v odstavci 2, podílela na objemu světového vývozu zboží více než jedním (1) procentem, nebo jakákoli skupina zemí jednajících jednotlivě, kolektivně nebo prostřednictvím dohody o volném obchodu, která se v roce předcházejícím roku, kdy vstoupí v platnost dohoda o volném obchodu uvedená v odstavci 2, dohromady podílela na objemu světového vývozu zboží více než půldruhým (1,5) procentem. (2)

5.   Pokud se signatářský stát CARIFORA stane smluvní stranou dohody o volném obchodu uzavřené se třetí stranou uvedené v odstavci 2 a tato dohoda o volném obchodu poskytuje této třetí straně příznivější zacházení, než je zacházení poskytované signatářským státem CARIFORA smluvní straně ES na základě této dohody, zahájí smluvní strany konzultace. Smluvní strany mohou rozhodnout, zda dotyčný signatářský stát CARIFORA může smluvní straně ES odepřít poskytování příznivějšího zacházení uvedených v dohodě o volném obchodu. Smíšená rada CARIFORUM-ES může přijmout jakákoli nezbytná opatření za účelem úpravy této dohody.

Článek 20

Zvláštní ustanovení o správní spolupráci

1.   Smluvní strany uznávají, že k provádění a kontrole preferenčního zacházení podle této hlavy je nezbytná správní spolupráce, a zároveň zdůrazňují své odhodlání bojovat proti nesrovnalostem a podvodům v celních a souvisejících záležitostech.

2.   Pokud smluvní strana nebo signatářský stát CARIFORA na základě objektivních informací zjistí nedostatky při poskytování správní spolupráce nebo nesrovnalosti nebo podvod ve smyslu této hlavy, může v souladu s tímto článkem pozastavit preferenční zacházení ve vztahu k dotčenému produktu nebo produktům.

3.   Pro účely tohoto článku se za nedostatky v poskytování správní spolupráce mimo jiné považuje

a)

opakované nedodržení povinnosti ověřit status původu dotčeného produktu;

b)

opakované odmítnutí nebo bezdůvodné zdržování následného ověření dokladu o původu zboží nebo sdělení výsledků tohoto ověření;

c)

opakované odmítnutí nebo nepřípustné zpoždění při získávání povolení k provedení misí zaměřených na správní spolupráci, jejichž cílem je ověření pravosti dokumentů nebo správnosti informací souvisejících s dotčeným přiznáním preferenčního zacházení.

Pro účely tohoto článku se může jednat o nesrovnalosti nebo podvod mimo jiné v případě, že bez uspokojivého vysvětlení dojde k rychlému nárůstu dovozu zboží, který překračuje obvyklou úroveň výrobní a vývozní kapacity druhé smluvní strany a souvisí s objektivními informacemi týkajícími se nesrovnalostí nebo podvodu.

4.   Pozastavení lze uplatnit, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

Smluvní strana nebo signatářský stát CARIFORA, které zjistily na základě objektivních informací, že nebyla poskytnuta správní spolupráce nebo že došlo k nesrovnalostem nebo podvodu, oznámí své zjištění společně s objektivními informacemi bez zbytečného odkladu Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj a zahájí na základě všech příslušných informací a objektivních zjištění konzultace s Výborem CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj s cílem dosáhnout řešení přijatelného pro obě smluvní strany.

b)

Pokud smluvní strany zahájily konzultace v rámci Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj a nepodařilo se jim dohodnout se na přijatelném řešení do tří měsíců od oznámení daných skutečností, může dotčená smluvní strana nebo signatářský stát CARIFORA pozastavit příslušné preferenční zacházení s dotčenými produkty. Pozastavení se bez zbytečného prodlení oznámí Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj.

c)

Pozastavení podle tohoto článku se omezí pouze na případy, kdy jsou nezbytně nutná k ochraně finančních zájmů dotčené smluvní strany nebo signatářského státu CARIFORA. Jejich délka nesmí přesáhnout dobu šesti měsíců, kterou lze obnovit. Pozastavení se ihned po jejich přijetí oznámí Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj. Jsou předmětem pravidelných konzultací v rámci Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj, zejména s ohledem na své ukončení, jakmile přestanou existovat podmínky pro jejich uplatňování.

5.   Zároveň s oznámením Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj podle odst. 4 písm. a) dotčená smluvní strana nebo signatářský stát CARIFORA zveřejní ve svém úředním věstníku oznámení pro dovozce. Toto oznámení by mělo ve vztahu k dotčenému výrobku obsahovat sdělení, že na základě objektivních informací byly zjištěny nedostatky při poskytování správní spolupráce nebo nesrovnalosti či podvod.

Článek 20a

Na podporu úsilí smluvních stran nalézt přijatelné řešení v záležitostech uvedených v čl. 20 odst. 2 tohoto článku může smluvní strana nebo signatářský stát CARIFORA, jichž se týkalo zjištění oznámené Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj, podat odvolání k mediátorovi v souladu s čl. 205 odst. 2 až 5. Stanovisko mediátora bude oznámeno ve lhůtě tří měsíců stanovené v čl. 20 odst. 4 písm. b).

Článek 21

Řešení správních chyb

Pokud se příslušné orgány při řádné správě preferenčního systému vývozu, a zejména při uplatňování protokolu I, zmýlí a tato chyba má dopady na dovozní cla, může smluvní strana, která je těmito dopady dotčena, požádat Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj, aby posoudil možnosti přijetí veškerých vhodných opatření za účelem vyřešení této situace.

Článek 22

Spolupráce

1.   Smluvní strany uznávají důležitost spolupráce v zájmu posílení správy daní a zlepšení výběru příjmů z daní.

2.   S výhradou článku 7 se smluvní strany dohodly spolupráci, včetně spolupráce formou usnadňování podpory, v těchto oblastech:

a)

technická pomoc v oblasti daňové reformy s cílem přesunout závislost na celních a dalších poplatcích na jiné formy nepřímého zdanění a

b)

budování kapacity a institucí s ohledem na opatření uvedená v písmenu a).

KAPITOLA 2

Nástroje na ochranu obchodu

Článek 23

Antidumpingová a vyrovnávací opatření

1.   S výhradou tohoto článku nebrání žádné ustanovení této dohody smluvní straně ES nebo signatářským státům CARIFORA, jednotlivě nebo společně, přijímat antidumpingová nebo vyrovnávací opatření v souladu s příslušnými dohodami WTO. Pro účely tohoto článku se původ zboží určuje v souladu s nepreferenčními pravidly původu smluvních stran nebo signatářských států CARIFORA.

2.   Před uložením konečných dumpingových nebo vyrovnávacích opatření v souvislosti s produkty dováženými ze států CARIFORA zváží smluvní strana ES možnost konstruktivních nápravných opatření stanovených v příslušných dohodách WTO.

3.   Pokud bylo antidumpingové nebo vyrovnávací opatření uloženo regionálním nebo subregionálním orgánem jménem dvou nebo více signatářských států CARIFORA, uskuteční se soudní přezkum včetně odvolacího řízení před jediným soudem.

4.   Signatářský stát CARIFORA neuplatní antidumpingové nebo vyrovnávací opatření na produkt, který spadá do oblasti působnosti regionálního nebo subregionálního opatření uloženého na tentýž produkt. Podobně státy CARIFORA zajistí, že se regionální nebo subregionální opatření uložené na určitý produkt nebude uplatňovat vůči jakémukoli signatářskému státu CARIFORA, který uplatňuje toto opatření na tentýž produkt.

5.   Smluvní strana ES oznámí vyvážejícím signatářským státům CARIFORA obdržení řádně doložené stížnosti před zahájením šetření.

6.   Tento článek se použije na všechna šetření zahájená po vstupu této dohody v platnost.

7.   Tento článek nepodléhá ustanovením této dohody o řešení sporů.

Článek 24

Mnohostranná ochranná opatření

1.   S výhradou tohoto článku nebrání žádné ustanovení této dohody signatářskému státu CARIFORA a smluvní straně ES přijímat opatření v souladu s článkem XIX GATT 1994, Dohodou o ochranných opatřeních a článkem 5 Dohody o zemědělství připojenými k Marrákešské dohodě o zřízení Světové obchodní organizace. Pro účely tohoto článku se původ zboží určuje v souladu s nepreferenčními pravidly původu smluvních stran nebo signatářských států CARIFORA.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 a s ohledem na celkové rozvojové cíle této dohody a malou velikost hospodářství států CARIFORA vyloučí smluvní strana ES dovozy z kteréhokoli státu CARIFORA z působnosti jakýchkoli opatření přijatých v souladu s článkem XIX GATT 1994, Dohodou WTO o ochranných opatřeních a článkem 5 Dohody WTO o zemědělství.

3.   Odstavec 2 se použije po dobu pěti let počínaje dnem vstupu této dohody v platnost. Smíšená rada CARIFORUM-ES nejpozději 120 dnů před koncem tohoto období přezkoumá provádění uvedených ustanovení s ohledem na rozvojové potřeby států CARIFORA, aby rozhodla, zda prodloužit jejich použitelnost na další období.

4.   Odstavec 1 nepodléhá ustanovením této dohody o řešení sporů.

Článek 25

Ochranná doložka

1.   Bez ohledu na článek 24 může smluvní strana po posouzení alternativních řešení uplatnit ochranná opatření s omezenou dobou trvání odchylné od článku 15 nebo 16, podle situace, za podmínek a v souladu s postupy stanovenými v tomto článku.

2.   Ochranná opatření uvedená v odstavci 1 mohou být přijata, dováží-li se produkt jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v takovém zvýšeném množství a za takových podmínek, že působí nebo hrozí způsobit

a)

vážnou újmu domácímu průmyslu vyrábějícímu obdobné nebo přímo konkurující produkty na území dovážející smluvní strany, nebo

b)

narušení v hospodářském odvětví, zejména pokud tato narušení působí velké sociální potíže nebo obtíže, jež by mohly způsobit vážné zhoršení hospodářské situace dovážející smluvní strany, nebo

c)

narušení na trzích s obdobnými nebo přímo konkurujícími zemědělskými produkty (3) nebo mechanismů organizace těchto trhů.

3.   Ochranná opatření uvedená v tomto článku nepřesáhnou míru potřebnou pro nápravu nebo prevenci vážné újmy nebo narušení vymezených v odstavci 2. Tato ochranná opatření dovážející smluvní strany mohou sestávat pouze z jednoho nebo více těchto opatření:

a)

pozastavení dalšího snižování sazby dovozního cla na dotčený produkt, jak je stanoveno v této dohodě;

b)

zvýšení cla na dotčený produkt na úroveň, která nepřevýší celní sazbu použitou u ostatních členů WTO, a

c)

zavedení celních kvót na dotčený produkt.

4.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 3, dováží-li se jakýkoli produkt pocházející z jednoho nebo více signatářských států CARIFORA v takovém zvýšeném množství a za takových podmínek, že v jednom nebo několika nejvzdálenějších regionech smluvní strany ES působí nebo hrozí způsobit některou ze situací uvedených v odst. 2 písm. a), b) a c), může smluvní strana ES zavést režim dohledu nebo přijmout ochranná opatření omezená na dotčený region nebo regiony postupy stanovenými v odstavcích 6 až 9.

5.

a)

Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 3, dováží-li se jakýkoli produkt pocházející ze smluvní strany ES v takovém zvýšeném množství a za takových podmínek, že v signatářském státě CARIFORA působí nebo hrozí způsobit některou ze situací uvedených v odst. 2 písm. a), b) a c), může dotčený signatářský stát CARIFORA zavést režim dohledu nebo přijmout ochranná opatření omezená na jeho území postupy stanovenými níže v odstavcích 6 až 9.

b)

Signatářský stát CARIFORA může přijmout ochranná opatření, dováží-li se na jeho území produkt pocházející ze smluvní strany ES v takovém množství a za takových podmínek, že působí nebo hrozí způsobit narušení v teprve se rozvíjejícím průmyslovém odvětví vyrábějícím obdobné nebo přímo konkurující produkty. Takové ustanovení lze použít pouze po dobu deseti let ode dne vstupu této dohody v platnost. Opatření musí být přijímána postupy podle odstavce 6 až 9.

6.

a)

Ochranná opatření uvedená v tomto článku mohou být zachována pouze po dobu, která je zapotřebí pro prevenci nebo nápravu vážné újmy nebo narušení vymezených v odstavci 2, 4 a 5.

b)

Ochranná opatření uvedená v tomto článku nesmějí být používána po dobu přesahující dva roky. Přetrvávají-li okolnosti opravňující k uložení ochranných opatření, mohou být tato opatření prodloužena na další období nepřesahující dva roky. Uplatňují-li však státy CARIFORA nebo signatářský stát CARIFORA ochranná opatření nebo uplatňuje-li smluvní strana ES opatření omezená na území jednoho nebo více svých nejvzdálenějších regionů, lze tato opatření uplatňovat po dobu nepřesahující čtyři roky, a pokud přetrvávají okolnosti opravňující k uložení ochranných opatření, mohou být prodloužena na další období čtyř let.

c)

Ochranná opatření uvedená v tomto článku přijatá na období delší než jeden rok musí obsahovat jednoznačné prvky postupně vedoucí k jejich odstranění nejpozději na konci stanoveného období.

d)

Ochranná opatření uvedená v tomto článku se nepoužijí na dovoz produktu, na který se již dříve některé z těchto opatření vztahovalo, a to po dobu nejméně jednoho roku od zrušení tohoto opatření.

7.   Pro provádění odstavců 1 až 6 platí:

a)

Domnívá-li se smluvní strana, že nastala některá z okolností stanovených v odstavci 2, 4 nebo 5, neprodleně postoupí záležitost Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj k posouzení.

b)

Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj může předložit jakékoli doporučení potřebné pro nápravu vzniklých okolností. Pokud Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj nepředloží žádná doporučení k nápravě těchto okolností nebo pokud není dosaženo žádného jiného uspokojivého řešení do 30 dnů ode dne, kdy mu byla tato záležitost postoupena, může dovážející smluvní strana v souladu s tímto článkem přijmout vhodná opatření k nápravě těchto okolností.

c)

Před přijetím jakýchkoli opatření podle tohoto článku nebo v případech, na které se vztahuje odstavec 8, předloží dotčená smluvní strana či signatářský stát CARIFORA co nejdříve Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj veškeré příslušné údaje potřebné k důkladnému posouzení situace s cílem nalézt řešení přijatelné pro dotčené strany.

d)

Při výběru ochranných opatření podle tohoto článku musí být upřednostňována ta, která co nejméně narušují provádění této dohody.

e)

Veškerá ochranná opatření přijatá podle tohoto článku se neprodleně oznámí Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj a jsou předmětem pravidelných konzultací v rámci tohoto orgánu, zejména s cílem určit harmonogram jejich zrušení, jakmile to okolnosti umožní.

8.   Vyžadují-li mimořádné okolnosti okamžitý zásah, může dotčená dovážející smluvní strana, ať už je to smluvní strana ES, státy CARIFORA nebo signatářský stát CARIFORA, dočasně přijmout opatření stanovená v odstavci 3, 4 nebo 5, aniž by splňovala požadavky odstavce 7. Tento zásah může být uplatňován po dobu nejvýše 180 dnů, přijme-li jej smluvní strana ES, a 200 dnů, přijmou-li jej státy CARIFORA nebo signatářský stát CARIFORA nebo pokud jsou opatření přijatá smluvní stranou ES omezena na území jednoho nebo několika jejích nejvzdálenějších regionů. Trvání veškerých takových prozatímních opatření se započítá jako část počátečního období a každého prodloužení uvedeného v odstavci 6. Při přijímání takových dočasných opatření je třeba brát v úvahu zájmy všech dotčených stran. Dotčená dovážející strana je povinna o tom informovat druhou dotčenou stranu a okamžitě tuto záležitost postoupit Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj k posouzení.

9.   Podrobí-li dovážející smluvní strana dovoz produktu správnímu postupu, jehož účelem je rychlé poskytování informací o vývoji obchodních toků způsobujícím potíže uvedené v tomto článku, neprodleně o tom uvědomí Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj.

10.   Na ochranná opatření přijatá na základě tohoto článku se nevztahují ustanovení WTO o řešení sporů.

KAPITOLA 3

Necelní opatření

Článek 26

Zákaz množstevních omezení

Ode dne vstupu této dohody v platnost nezůstanou zachovávány žádné zákazy dovozu nebo vývozu či omezení dovozu nebo vývozu kromě cel, daní, poplatků a dávek stanovených v článku 13, ať působí prostřednictvím kvót, dovozních či vývozních licencí nebo jiných opatření. Nezavedou se žádná nová opatření tohoto typu. Tímto článkem nejsou dotčeny články 23 a 24.

Článek 27

Národní zacházení v oblasti vnitřního zdanění a právní úpravy

1.   Dovoz původních produktů nepodléhá přímo ani nepřímo vnitřním daním ani žádným jiným poplatkům, které by převyšovaly daně nebo poplatky uvalené přímo nebo nepřímo na obdobné domácí výrobky. Žádná smluvní strana ani signatářské státy CARIFORA ani jinak nezavede vnitřní daně nebo jiné vnitřní poplatky, které by chránily domácí produkci.

2.   Dovozu původních produktů se poskytuje neméně příznivé zacházení, než jaké je poskytováno obdobným domácím produktům, pokud jde o všechny právní předpisy a požadavky, které se týkají jejich prodeje na domácím trhu, jejich nabízení k prodeji, koupě, dopravy a odbytu nebo použití. Tímto odstavcem není dotčeno uplatňování rozdílných vnitřních poplatků za dopravu, které vycházejí výhradně z hospodářského provozu dopravních prostředků a nikoli ze státní příslušnosti produktu.

3.   Žádná smluvní strana ani signatářský stát CARIFORA nezavede ani dále nezachová v platnosti žádná vnitrostátní množstevní opatření vztahující se k míchání, zpracování nebo použití produktů v určeném množství nebo podílech, které by vyžadovalo, přímo či nepřímo, aby jakékoli takto stanovené množství nebo podíl produktu bylo nutné dodat z domácích zdrojů. Žádná smluvní strana ani signatářský stát CARIFORA ani jiným způsobem nezavede vnitrostátní množstevní opatření, která by chránila domácí produkci.

4.   Tímto článkem není dotčeno vyplácení subvencí výhradně vnitrostátním výrobcům, včetně plateb vnitrostátním výrobcům odvozeným z výnosu vnitrostátních daní nebo poplatků uplatňovaných v souladu s tímto článkem a subvencí uskutečňovaných prostřednictvím státního nákupu domácích produktů.

5.   Tento článek se nevztahuje na právní předpisy, postupy nebo praktiky týkající se veřejných zakázek, na které se vztahuje výlučně hlava IV kapitola 3.

6.   Tímto článkem není dotčen článek 23.

Článek 28

Vývozní subvence na zemědělské produkty

1.   Žádná smluvní strana ani signatářský stát CARIFORA nesmí zavést žádný nový subvenční program závislý na výsledcích vývozu nebo zvýšit jakékoli stávající subvence této povahy pro zemědělské produkty určené pro území druhé smluvní strany (4).

2.   Pokud jde o jakýkoli produkt vymezený v odstavci 3, pro nějž se státy CARIFORA zavázaly odstranit cla, zavazuje se smluvní strana ES postupně odstranit veškeré stávající subvence poskytované při vývozu tohoto produktu na území států CARIFORA. Způsob postupného odstranění určí Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj.

3.   Tento článek se použije na produkty, na které se vztahuje příloha I Dohody WTO o zemědělství.

4.   Tímto článkem není dotčeno použití čl. 9 odst. 4 Dohody WTO o zemědělství a článku 27 Dohody WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních státy CARIFORA.

KAPITOLA 4

Celní spolupráce a usnadnění obchodu

Článek 29

Cíle

1.   Smluvní strany uznávají důležitost celní spolupráce a usnadnění obchodu v rozvíjejícím se globálním obchodním prostředí a při rozvoji obchodu uvnitř CARIFORA a obchodu mezi smluvními stranami.

2.   Smluvní strany se dohodly, že posílí spolupráci v této oblasti s cílem zajistit, aby příslušné právní předpisy a postupy a správní kapacita příslušných správních orgánů splňovaly cíle účinné kontroly a podpory usnadňování obchodu a pomáhaly podporovat rozvoj a regionální integraci států CARIFORA.

3.   Smluvní strany uznávají, že prováděním této kapitoly nesmí být nijak ohroženy legitimní cíle veřejné politiky, včetně cílů týkajících se bezpečnosti a prevence podvodů.

Článek 30

Celní a správní spolupráce

1.   Pro zajištění dodržování této hlavy a účinného dosahování cílů stanovených v článku 29 smluvní strany ES a signatářské státy CARIFORA

a)

si vyměňují informace týkající se celních právních předpisů a postupů;

b)

vyvíjejí společné iniciativy ve vzájemně dohodnutých oblastech;

c)

všude tam, kde je to možné, přijímají společné postoje v mezinárodních organizacích v oblasti cel, jako je WTO a Světová celní organizace (WCO);

d)

podporují koordinaci mezi souvisejícími úřady.

2.   Smluvní strany si poskytují vzájemnou správní pomoc v celních záležitostech, jak je stanoveno v protokolu II.

Článek 31

Celní právní předpisy a postupy

1.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA se dohodly, že jejich příslušné obchodní a celní právní a správní předpisy a postupy budou vycházet z mezinárodních nástrojů a norem platných v oblasti cel a obchodu, včetně podstatných prvků revidované Kjótské úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů, rámce norem WCO pro zabezpečení a zjednodušení celosvětového obchodu, datového souboru WCO a Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží.

2.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA se dohodly, že jejich příslušné obchodní a celní právní a správní předpisy a postupy budou založeny

a)

na potřebě ochrany a usnadnění obchodu prostřednictvím prosazování a dodržování legislativních požadavků a potřebě další pomoci obchodníkům s vysokou úrovní dodržování předpisů;

b)

na potřebě zajistit, aby byly požadavky kladené na hospodářské subjekty přiměřené a nediskriminační, chránily před podvodem a nevedly k uplatňování nadměrných sankcí za drobná porušení celních předpisů nebo procesních požadavků;

c)

na potřebě používání jednotného správního dokumentu nebo jeho elektronického ekvivalentu na území smluvní strany ES a států CARIFORA. Státy CARIFORA budou nadále v tomto směru vynakládat úsilí s cílem jeho zavedení v počáteční fázi po vstupu této dohody v platnost. Tři roky po vstupu této dohody v platnost se provede společný přezkum situace;

d)

na potřebě používání moderní celní techniky, včetně posouzení rizika, zjednodušení postupů při dovozu a vývozu zboží, kontroly po propuštění zboží a objektivních postupů pro schválené obchodníky. Postupy by měly být transparentní, účinné a zjednodušené, aby se snížily náklady a zvýšila právní jistota hospodářských subjektů;

e)

na potřebě nediskriminace ve smyslu požadavků a postupů platných pro dovoz, vývoz a zboží v tranzitu, i když je přijatelné, aby se se zásilkami zacházelo rozdílně podle objektivních kritérií hodnocení rizika;

f)

na potřebě transparentnosti. Smluvní strany a signatářské státy CARIFORA se dohodly, že za tímto účelem zavedou systém závazných pravidel v celních záležitostech, a to zejména pokud jde o celní zařazení a pravidla původu, v souladu s pravidly stanovenými ve svých právních předpisech;

g)

na potřebě postupného rozvoje systémů, včetně systémů založených na informačních technologiích, pro usnadnění elektronické výměny dat mezi obchodníky, celními správami a souvisejícími úřady;

h)

na potřebě usnadnění tranzitu;

i)

na transparentních a nediskriminačních pravidlech pro udělování oprávnění celním agentům a rovněž na nevyžadování povinného využívání nezávislých celních agentů;

j)

na potřebě nevyžadování povinných kontrol před odesláním nebo jejich ekvivalentů, aniž tím jsou dotčena jejich práva a závazky vyplývající z Dohody WTO o kontrole před odesláním. Smluvní strany záležitost projednají s Výborem CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj a mohou se následně dohodnout na to, že se vzdají možnosti využívat povinných kontrol před odesláním nebo jejich ekvivalentů.

3.   Ke zlepšení pracovních postupů a k zajištění toho, že operace budou nediskriminační, transparentní, účinné, celistvé a odůvodněné, smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA

a)

učiní další kroky k omezení, zjednodušení a standardizaci údajů a dokladů;

b)

kdekoli to bude možné, zjednoduší požadavky a formality spojené s propuštěním a odbavením zboží v zájmu jeho urychlení;

c)

zajistí účinné, rychlé, nediskriminační a snadno dostupné postupy, které poskytnou právo na odvolání proti postupu, nařízení nebo rozhodnutí celní správy ve věci dovozu nebo vývozu zboží nebo zboží v tranzitu. Jakékoli poplatky musí být úměrné nákladům na odvolací postupy; a

d)

v rámci uplatňování opatření, která jsou založena na zásadách příslušných mezinárodních smluv a nástrojů v této oblasti, zajistí zachování nejvyššího standardu bezúhonnosti.

Článek 32

Vztahy s obchodní veřejností

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA se dohodly, že

a)

zajistí, aby veškeré právní předpisy, postupy a poplatky a rovněž příslušná vysvětlení, kdykoli je to možné, byly veřejně přístupné, a to pokud možno v elektronické verzi;

b)

jsou nutné včasné a pravidelné konzultace legislativních návrhů ve věci obchodních a celních postupů s hospodářskými subjekty;

c)

při zavádění nových nebo pozměněných právních předpisů a postupů budou mít hospodářské subjekty příslušné údaje k dispozici pokud možno předem. Smluvní strany a signatářské státy CARIFORA zveřejní také odpovídající oznámení administrativní povahy, včetně požadavků úřadů a vstupních postupů, pracovní doby a postupů celních úřadů v přístavech, na hraničních přechodech a v kontaktních místech pro vyřizování žádostí o informace, aby tak podnikům usnadnily plnění celních povinností a zajistily včasný pohyb zboží;

d)

budou podporovat spolupráci mezi hospodářskými subjekty a příslušnými úřady a podporovat spravedlivou soutěž v rámci obchodní veřejnosti prostřednictvím objektivních a veřejně přístupných postupů, jako jsou memoranda o porozumění, vhodným využitím memorand vyhlášených WCO;

e)

se tato spolupráce zaměří rovněž na boj proti nezákonným praktikám a ochranu bezpečnosti obyvatel a rovněž na výběr veřejných příjmů;

f)

zajistí, aby se jejich celní a související požadavky a postupy řídily osvědčenými postupy a aby co nejméně omezovaly obchod.

Článek 33

Určení celní hodnoty

1.   Pravidla pro celní hodnotu uplatňovaná v obchodě mezi smluvními stranami se řídí Dohodou o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994.

2.   Smluvní strany spolupracují s cílem dosáhnout společného přístupu k otázkám spojeným s určením celní hodnoty.

Článek 34

Regionální integrace

1.   Smluvní strany v co největším rozsahu podporují regionální integraci v oblasti cel a podílejí se na vypracování regionální celních právních předpisů, postupů a požadavků, v souladu s příslušnými mezinárodními normami.

2.   Provádění tohoto článku průběžně sleduje Zvláštní výbor pro celní spolupráci a usnadnění obchodu stanovený v článku 36.

Článek 35

Spolupráce

1.   Smluvní strany uznávají důležitost celní spolupráce a spolupráce týkající se opatření pro usnadnění obchodu pro dosahování cílů této dohody.

2.   S výhradou článku 7 se smluvní strany dohodly, že budou spolupracovat, včetně usnadňováním podpory, zejména v těchto oblastech:

a)

používání moderních celních postupů, včetně posouzení rizika, předběžně závazných pravidel, zjednodušení postupů pro vstup a propouštění zboží, kontroly po propuštění zboží a metod auditu společností;

b)

zavedení postupů, do nichž se co nejvíce promítnou mezinárodní nástroje a normy platné v oblasti cel a obchodu, včetně pravidel WTO a nástrojů a norem WCO, mimo jiné revidované Kjótské úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů a rámce norem WCO pro zabezpečení a zjednodušení celosvětového obchodu; a

c)

automatizaci celních a jiných obchodních postupů.

Článek 36

Zvláštní výbor pro celní spolupráci a usnadnění obchodu

1.   Smluvní strany se dohodly, že založí Zvláštní výbor pro celní spolupráci a usnadnění obchodu tvořený zástupci smluvních stran. Výbor se schází v den a s programem jednání, který si smluvní strany předem dohodnou. Ve funkci předsedy tohoto výboru se smluvní strany střídají po jednom roce. Tento výbor podává zprávy Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj.

2.   Funkcí výboru je

a)

sledovat provádění a správu této kapitoly;

b)

plnit úkoly a funkce stanovené v protokolu I;

c)

zajišťovat fórum pro konzultace mezi smluvními stranami, pokud jde o závazky stanovené v protokolu II;

d)

prohlubovat spolupráci a dialog mezi smluvními stranami ve věci celních sazeb, celních právních předpisů a postupů, vzájemné správní spolupráce v celních záležitostech, pravidel původu a správní spolupráce a

e)

projednávat otázky týkající se činností v oblasti technické pomoci.

KAPITOLA 5

Zemědělství a rybolov

Článek 37

Cíle

1.   Smluvní strany uznávají, že základním cílem této dohody je udržitelný rozvoj a vymýcení chudoby ve státech CARIFORA a plynulá a postupná integrace těchto zemí do světového hospodářství. V odvětvích zemědělství a rybolovu by tato dohoda měla přispět ke zvyšování konkurenceschopnosti výroby, zpracování a obchodu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu v tradičních i netradičních odvětvích mezi smluvními stranami, v souladu s udržitelným hospodařením s přírodními zdroji.

2.   Smluvní strany uznávají hospodářskou a sociální důležitost činností týkajících se rybolovu a využívání živých mořských zdrojů států CARIFORA a potřebu maximalizace tohoto přínosu z takových hledisek, jako je zajišťování potravin, zaměstnanost, omezování chudoby, devizové příjmy a sociální stabilita rybářských společenství.

3.   Smluvní strany uznávají, že rybolov a mořské ekosystémy států CARIFORA jsou složité, biologicky rozmanité a citlivé a že by se při jejich využívání měly vzít tyto okolnosti v úvahu prostřednictvím účinného zachovávání rybolovných zdrojů a souvisejících ekosystémů a hospodaření s nimi na základě spolehlivých vědeckých doporučení a zásady předběžné opatrnosti vymezené v Kodexu chování pro odpovědný rybolov Organizace pro výživu a zemědělství.

4.   Smluvní strany uznávají, že zajišťování potravin a zlepšování živobytí venkovských a rybářských společenství představují kritické prvky pro vymýcení chudoby a úsilí o dosažení udržitelného rozvoje. V důsledku toho uznávají potřebu zamezit významným narušením trhů se zemědělskými produkty, potravinami a rybími produkty ve státech CARIFORA.

5.   Smluvní strany se dohodly, že plně zohlední rozmanitost hospodářských, sociálních a environmentálních charakteristik a potřeb a rozvojových strategií států CARIFORA.

Článek 38

Regionální integrace

Smluvní strany uznávají, že integrace odvětví zemědělství, potravinářství a rybolovu mezi státy CARIFORA prostřednictvím postupného odstraňování zbývajících překážek a zajištění vhodného předpisového rámce přispěje k prohloubení procesu regionální integrace a dosažení cílů této kapitoly.

Článek 39

Politiky umožňující provádění

Státy CARIFORA se zavazují přijmout a provádět politiky a institucionální reformy pro umožnění a usnadnění dosažení cílů této kapitoly.

Článek 40

Zajišťování potravin

1.   Smluvní strany uznávají, že odstranění překážek jejich vzájemného obchodu, které předpokládá tato dohoda, může klást značné nároky na producenty z CARIFORA v odvětvích zemědělství, potravinářství a rybolovu a na spotřebitele, a dohodly se, že budou tyto otázky vzájemně konzultovat.

2.   Způsobuje-li dodržování této dohody signatářskému státu CARIFORA potíže s dostupností potravin nebo jiných produktů nezbytných pro zajištění potravin anebo s přístupem k nim a tato situace působí nebo pravděpodobně způsobí takovému státu závažné potíže, může tento signatářský stát CARIFORA přijmout vhodná opatření postupy stanovenými v čl. 25 odst. 7 písm. b) až d) a odst. 8 a 9.

Článek 41

Výměna informací a konzultace

1.   Smluvní strany se dohodly na výměně zkušeností, informací a osvědčených postupů a na konzultaci veškerých otázek souvisejících s úsilím o dosažení cílů této kapitoly a týkajících se obchodu mezi smluvními stranami.

2.   Smluvní strany uznávají, že by byl dialog zvláště užitečný v těchto oblastech:

a)

výměna informací o zemědělské výrobě, spotřebě a obchodu a o příslušném vývoji na trhu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu;

b)

podpora investic v odvětvích zemědělství, potravinářství a rybolovu států CARIFORA, včetně drobných činností;

c)

výměna informací o politikách a právních předpisech v oblasti zemědělství, rozvoje venkova a rybolovu;

d)

diskuse o změnách politik a institucí potřebných pro podporu transformace odvětví zemědělství a rybolovu a rovněž formulace a provádění regionálních politik týkajících se zemědělství, potravinářství, rozvoje venkova a rybolovu při usilování o regionální integraci;

e)

výměna názorů na nové technologie a na politiky a opatření týkající se kvality.

Článek 42

Tradiční zemědělské produkty

1.   Smluvní strany se zavazují vést předběžné konzultace týkající se změn obchodní politiky, které by mohly mít dopad na konkurenční postavení tradičních zemědělských produktů, včetně banánů, rumu, rýže a cukru na trhu smluvní strany ES.

2.   Smluvní strana ES se vynasnaží zachovat podle možnosti co nejdéle významný preferenční přístup v rámci mnohostranného obchodního systému pro tyto produkty pocházející ze států CARIFORA a vynasnaží se, aby bylo jakékoli nevyhnutelné omezení preferencí rozloženo na co nejdelší období.

Článek 43

Spolupráce

1.   Smluvní strany uznávají důležitost odvětví zemědělství, potravinářství a rybolovu pro hospodářství států CARIFORA a spolupráce při podpoře transformace těchto odvětví s cílem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a rozvoje jejich schopností vstupovat na trhy vysoké kvality a s ohledem na jejich potenciální přispění k udržitelnému rozvoji států CARIFORA. Uznávají potřebu usnadnit přizpůsobování odvětví zemědělství, potravinářství a rybolovu a hospodářství venkova postupným změnám plynoucím z této dohody, se zvláštním přihlédnutím k drobným operacím.

2.   S výhradou článku 7 se smluvní strany dohodly na spolupráci, včetně spolupráce formou usnadňování podpory, v těchto oblastech:

a)

zvyšování konkurenceschopnosti potenciálně životaschopné výroby, včetně dalšího zpracování, prostřednictvím inovací, školení, podpory vazeb a dalších podpůrných činností v oblasti zemědělských produktů a produktů rybolovu, včetně tradičních i netradičních vývozních odvětví;

b)

rozvoj schopností odbytu vývozu, včetně průzkumu trhu, jak pro obchod mezi státy CARIFORA, tak pro obchod mezi smluvními stranami, zjištění možností zlepšení odbytové infrastruktury a dopravy a zjištění možností financování a spolupráce výrobců a obchodníků;

c)

dodržování a přijetí norem kvality týkajících se potravinářské výroby a odbytu, včetně norem týkajících se environmentálně a sociálně přijatelných zemědělských postupů, jakož i ekologických a geneticky nemodifikovaných potravin;

d)

podpora soukromých investic a partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti potenciálně životaschopné výroby;

e)

zvyšování schopností subjektů ze států CARIFORA splňovat vnitrostátní, regionální a mezinárodní technické normy, zdravotní normy a normy kvality u ryb a produktů z ryb;

f)

budování nebo posilování vědecké a technické lidské a institucionální kapacity na regionální úrovni pro dosažení udržitelného obchodu s produkty rybolovu, včetně akvakultury; a

g)

proces dialogu uvedený v článku 41.

KAPITOLA 6

Technické překážky obchodu

Článek 44

Mnohostranné závazky

Smluvní strany potvrzují své odhodlání respektovat práva a povinnosti stanovené v Dohodě o technických překážkách obchodu (dále jen „dohoda WTO TBT“).

Článek 45

Cíle

Cílem této kapitoly je

a)

usnadnit obchod se zbožím mezi smluvními stranami a zároveň zachovat a zvyšovat schopnost smluvních stran chránit zdraví, bezpečnost, spotřebitele a životní prostředí;

b)

zlepšit schopnost smluvních stran zjišťovat zbytečné překážky obchodu mezi smluvními stranami, které jsou důsledkem technických předpisů, norem a postupů posuzování shody uplatňovaných některou ze smluvních stran, předcházet jejich vzniku a odstraňovat je;

c)

zvýšit schopnost smluvních stran zajišťovat soulad s mezinárodními normami a s technickými předpisy a normami druhé smluvní strany.

Článek 46

Oblast působnosti a definice

1.   Tato kapitoly se vztahuje na technické předpisy, normy a postupy posuzování shody, jak je vymezuje dohoda WTO TBT, pokud ovlivňují obchod mezi smluvními stranami.

2.   Pro účely této kapitoly se použijí definice podle dohody WTO TBT.

Článek 47

Regionální spolupráce a integrace

Smluvní strany uznávají, že spolupráce mezi vnitrostátními a regionálními orgány zabývajícími se standardizací, akreditací a dalšími technickými překážkami obchodu je důležitá pro usnadnění vnitroregionálního obchodu i obchodu mezi smluvními stranami a rovněž pro celkový proces regionální integrace CARIFORUM, a zavazují se za tímto účelem spolupracovat.

Článek 48

Transparentnost

Smluvní strany potvrzují svůj závazek provádět ustanovení dohody WTO TBT týkající se transparentnosti. Smluvní strany kromě toho vynaloží úsilí, aby se vzájemně informovaly v raných fázích návrhů na změnu nebo zavedení technických předpisů a norem, které jsou zvlášť významné pro obchod mezi smluvními stranami.

Článek 49

Výměna informací a konzultace

1.   Smluvní strany se dohodly, že při prozatímním uplatňování této dohody určí kontaktní místa pro účely výměny informací, jak je uvedeno v této kapitole. Smluvní strany se dohodly, že budou v co nejvyšší míře uskutečňovat vzájemnou výměnu informací prostřednictvím regionálních kontaktních míst.

2.   Smluvní strany se dohodly, že zlepší vzájemnou komunikaci a výměnu informací týkajících se otázek spadajících do oblasti působnosti této kapitoly, zejména o způsobech usnadňování souladu s technickými předpisy, normami a postupy posuzování shody druhé smluvní strany, a že odstraní zbytečné překážky vzájemného obchodu se zbožím.

3.   Vyvstane-li určitá otázka týkající se technických předpisů, norem nebo postupů posuzování shody, která by mohla ovlivnit obchod mezi smluvními stranami, smluvní strany se co nejdříve vzájemně informují a záležitost vzájemně konzultují s cílem dosáhnout oboustranně přijatelného řešení.

4.   Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně písemně informovat o přijatých nebo připravovaných opatřeních pro zamezení dovozu jakéhokoli zboží za účelem řešení potíží týkajících se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, a to co nejdříve po přijetí takového rozhodnutí.

5.   Smluvní strany se dohodly, že určí produkty, o nichž si budou vzájemně vyměňovat informace v zájmu spolupráce na tom, aby tyto produkty splňovaly technické předpisy a normy požadované pro přístup na trh druhé smluvní strany. Tyto informace mohou zahrnovat určení potřebné kapacity a návrhy na splnění těchto potřeb.

Článek 50

Spolupráce v rámci mezinárodních orgánů

Smluvní strany se dohodly na spolupráci v mezinárodních normalizačních orgánech, včetně usnadňování účasti zástupců států CARIFORA na zasedáních a práci těchto orgánů.

Článek 51

Spolupráce

1.   Smluvní strany uznávají důležitost spolupráce v oblasti technických předpisů, norem a postupů posuzování shody pro usnadnění obchodu v zájmu dosahování cílů této dohody.

2.   S výhradou článku 7 se smluvní strany dohodly na spolupráci, včetně spolupráce formou usnadňování podpory, v těchto oblastech:

a)

zavedení odpovídajících opatření pro sdílení odborných znalostí, včetně vhodného školení pro zajištění odpovídající a trvalé technické pravomoci příslušných orgánů pro normalizaci, metrologii, akreditaci, dohled nad trhem a posuzování shody, zejména orgánů v regionu CARIFORUM;

b)

vybudování středisek odborných znalostí v rámci CARIFORA pro posuzování zboží za účelem vstupu tohoto zboží na trh smluvní strany ES;

c)

rozvoj schopnosti podniků, zejména podniků v CARIFORU, splňovat regulační a tržní požadavky;

d)

vypracování a přijetí harmonizovaných technických předpisů, norem a postupů posuzování shody založených na odpovídajících mezinárodních normách.

KAPITOLA 7

Sanitární a fytosanitární opatření

Článek 52

Mnohostranné závazky

Smluvní strany potvrzují své odhodlání respektovat práva a povinnosti podle Dohody WTO o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření. Smluvní strany také potvrzují svá práva a závazky podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC), Codexu Alimentarius a Mezinárodní organizace pro zdraví zvířat (OIE).

Článek 53

Cíle

Cílem této kapitoly je

a)

usnadnit obchod se zbožím mezi smluvními stranami při zachování a zvyšování schopnosti smluvních stran chránit zdraví rostlin, zvířat a veřejnosti;

b)

zlepšit schopnost smluvních stran odhalovat nežádoucí narušení nebo překážky obchodu mezi smluvními stranami vzniklé v důsledku opatření potřebných pro ochranu zdraví rostlin, zvířat a veřejnosti smluvních stran, předcházet jejich vzniku a minimalizovat je;

c)

pomoci státům CARIFORA stanovit harmonizovaná vnitroregionální sanitární a fytosanitární opatření také s cílem usnadnit uznávání rovnocennosti takových opatření s opatřeními existujícími na území smluvní strany ES;

d)

pomoci státům CARIFORA zajistit shodu se sanitárními a fytosanitárními opatřeními smluvní strany ES.

Článek 54

Oblast působnosti a definice

1.   Tato kapitoly se vztahuje na sanitární a fytosanitární opatření, jak je vymezuje Dohoda WTO o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření, pokud ovlivňují obchod mezi smluvními stranami.

2.   Pro účely této kapitoly se použijí definice podle Dohody WTO o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření.

Článek 55

Příslušné orgány

1.   Smluvní strany se dohodly, že při prozatímním uplatňování této dohody určí příslušné orgány pro účely provádění opatření uvedených v této kapitole. Smluvní strany se vzájemně včas informují o jakýchkoli významných změnách struktury, povahy, organizace a rozdělení pravomocí svých příslušných orgánů.

2.   Smluvní strany se dohodly, že si budou co nejvíce navzájem vyměňovat informace týkající se provádění opatření uvedených v této kapitole prostřednictvím regionálního orgánu zastupujícího příslušné orgány.

Článek 56

Regionální spolupráce a integrace

1.   Smluvní strany uznávají, že spolupráce mezi vnitrostátními a regionálními orgány, které se zabývají záležitostmi sanitárních a fytosanitárních opatření, včetně příslušných orgánů, je důležitá pro usnadnění vnitroregionálního obchodu i obchodu mezi smluvními stranami a pro celkový proces regionální integrace států CARIFORA.

2.   V tomto ohledu se smluvní strany dohodly, že je důležité zavést harmonizovaná sanitární a fytosanitární opatření na území smluvní strany ES a mezi státy CARIFORA, a zavazují se za tímto účelem spolupracovat. Smluvní strany se rovněž dohodly, že povedou vzájemné konzultace za účelem zavedení dvoustranných opatření pro uznávání rovnocennosti určených sanitárních a fytosanitárních opatření.

3.   Smluvní strany se dohodly, že v případě absence harmonizovaných sanitárních a fytosanitárních opatření nebo v případě neuznání rovnocennosti budou vzájemně konzultovat způsoby, jak usnadnit obchod a omezit zbytečné administrativní překážky.

Článek 57

Transparentnost

Smluvní strany potvrzují svůj závazek provádět ustanovení přílohy B Dohody WTO o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření týkající se transparentnosti. Smluvní strany se kromě toho vynasnaží vzájemně se informovat v raných fázích návrhů na změnu nebo zavedení sanitárních a fytosanitárních předpisů nebo opatření, které jsou zvlášť významné pro obchod mezi smluvními stranami.

Článek 58

Výměna informací a konzultace

1.   Smluvní strany se dohodly, že zlepší vzájemnou komunikaci a výměnu informací týkajících se otázek spadajících do oblasti působnosti této kapitoly, které mohou ovlivnit obchod mezi smluvními stranami.

2.   Vyvstane-li určitá otázka týkající se sanitárních a fytosanitárních opatření, která může ovlivnit obchod mezi smluvními stranami, příslušné orgány smluvních stran se co nejdříve vzájemně informují a záležitost vzájemně konzultují s cílem nalézt oboustranně přijatelné řešení.

Článek 59

Spolupráce

1.   Smluvní strany uznávají důležitost spolupráce v oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření pro dosažení cílů této dohody.

2.   S výhradou článku 7 se smluvní strany dohodly na spolupráci, včetně spolupráce formou usnadňování podpory, v těchto oblastech:

a)

posilování regionální integrace a zlepšování sledování, provádění a prosazování sanitárních a fytosanitárních opatření v souladu s článkem 56, včetně školení a informačních akcí pro pracovníky regulačních orgánů. V zájmu dosažení těchto cílů může být podporováno partnerství veřejného a soukromého sektoru;

b)

zavedení vhodných opatření pro sdílení odborných znalostí, řešení otázek zdraví rostlin, zvířat a veřejnosti a rovněž vzdělávací a informační akce pro pracovníky regulačních orgánů;

c)

rozvoj schopnosti podniků, zejména podniků v CARIFORU, splňovat legislativní a tržní požadavky;

d)

spolupráce v rámci mezinárodních orgánů uvedených v článku 52, včetně usnadňování účasti zástupců států CARIFORA na zasedáních těchto orgánů.

HLAVA II

INVESTICE, OBCHOD SLUŽBAMI A ELEKTRONICKÝ OBCHOD

KAPITOLA 1

Obecná ustanovení

Článek 60

Cíl a oblast působnosti

1.   Smluvní strany a signatářské státy CARIFORA, potvrzujíce své závazky podle dohody WTO a s cílem usnadnit regionální integraci a udržitelný rozvoj signatářských států CARIFORA a jejich plynulou a postupnou integraci do světového hospodářství, tímto stanovují potřebná opatření pro postupnou, vzájemnostní a asymetrickou liberalizaci investic a obchodu službami a pro spolupráci v oblasti elektronického obchodování.

2.   Žádné ustanovení této hlavy nesmí být vykládáno jako vyžadující privatizaci veřejných podniků nebo ukládající jakoukoli povinnost, pokud jde o veřejné zakázky.

3.   Tato hlavy se nevztahuje na subvence poskytované smluvními stranami nebo signatářskými státy CARIFORA.

4.   V souladu s touto hlavou si smluvní strany a signatářské státy CARIFORA zachovávají právo udržovat v platnosti a zavádět novou právní úpravu pro splnění legitimních politických cílů.

5.   Tato hlava se nevztahuje na opatření týkající se fyzických osob usilujících o vstup na pracovní trh smluvní strany ES nebo signatářských států CARIFORA, ani na opatření týkající se občanství, trvalého pobytu nebo zaměstnávání v trvalém pracovním poměru.

Žádné ustanovení této hlavy nebrání smluvním stranám nebo signatářským státům CARIFORA uplatňovat opatření pro regulaci vstupu fyzických osob na své území nebo jejich dočasného pobytu, včetně opatření potřebných pro ochranu integrity a zajištění řádného pohybu fyzických osob přes jejich hranice, pokud tato opatření nejsou uplatňována způsobem, který by ničil nebo ohrožoval přínosy, které smluvní strana získává na základě podmínek konkrétního závazku.

Článek 61

Definice

Pro účely této hlavy se rozumí:

a)

„opatřením“ opatření smluvních stran nebo signatářských států CARIFORA ve formě právního předpisu, pravidla, postupu, rozhodnutí, správního zásahu nebo v jakékoli jiné podobě;

b)

„opatřeními přijatými nebo zachovávanými smluvními stranami nebo signatářskými státy CARIFORA“ opatření přijatá

i)

ústředními, regionálními nebo místními orgány veřejné moci; a

ii)

nevládními orgány při výkonu pravomocí přenesených ústředními, regionálními nebo místními orgány veřejné moci;

c)

„fyzickou osobou smluvní strany ES“ nebo „fyzickou osobou signatářských států CARIFORA“ státní příslušník některého členského státu Evropské unie nebo signatářských států CARIFORA podle jejich právních předpisů;

d)

„právnickou osobou“ právní subjekt řádně založený nebo jinak organizovaný podle platného práva, za účelem zisku nebo z jiného důvodu, v soukromém nebo státním vlastnictví, včetně jakékoli korporace, trustu, partnerství, společného podniku, podniku jednotlivce nebo sdružení;

e)

„právnickou osobou smluvní strany“ právnická osoba smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA založená v souladu s právními předpisy členského státu Evropské unie nebo signatářského státu CARIFORA se sídlem, ústřední správou nebo hlavní provozovnou na území, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, nebo na území signatářského státu CARIFORA.

Pokud má právnická osoba na území, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, nebo na území signatářského státu CARIFORA pouze své sídlo nebo ústřední správu, je považována za právnickou osobu smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA, pouze pokud se účastní podstatných obchodních operací (5) na území, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, nebo na území signatářského státu CARIFORA.

Bez ohledu na předchozí pododstavec se tato dohoda vztahuje rovněž na společnosti námořní přepravy usazené mimo smluvní stranu ES nebo signatářský stát CARIFORA a řízené státními příslušníky členského státu Evropské unie nebo signatářského státu CARIFORA, jsou-li jejich plavidla v souladu s jejich právními předpisy registrována v daném členském státě Evropské unie nebo v signatářském státě CARIFORA a plují-li pod vlajkou členského státu Evropské unie nebo signatářského státu CARIFORA;

f)

„dohodou o hospodářské integraci“ dohoda podstatně liberalizující obchod službami a investice v souladu s pravidly WTO.

Článek 62

Budoucí liberalizace

Při úsilí o dosahování cílů této dohody smluvní strany zahájí další jednání o investicích a obchodu službami do pěti let ode dne vstupu této dohody v platnost s cílem rozšířit celkové závazky přijaté na základě této hlavy.

Článek 63

Uplatnění pro Bahamské společenství a Haitskou republiku

S cílem začlenit do přílohy IV závazky Bahamského společenství a Haitské republiky, které musí být slučitelné s příslušnými požadavky podle Všeobecné dohody o obchodu službami (dále jen „GATS“), pozmění smluvní strany a signatářské státy CARIFORA do šesti měsíců ode dne podepsání této dohody uvedenou přílohu na základě rozhodnutí Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj. Do přijetí uvedeného rozhodnutí se na Bahamské společenství a Haitskou republiku nebude vztahovat preferenční zacházení poskytované smluvní stranou ES na základě této hlavy.

Článek 64

Regionální integrace států CARIFORA

1.   Smluvní strany uznávají, že hospodářská integrace mezi státy CARIFORA prostřednictvím postupného odstraňování zbývajících překážek a stanovení vhodného předpisového rámce pro obchod službami a investice přispěje k prohloubení procesu jejich regionální integrace a dosažení cílů této dohody.

2.   Smluvní strany dále uznávají, že zásady stanovené v kapitole 5 této hlavy na podporu postupné liberalizace investic a obchodu službami mezi smluvními stranami stanoví užitečný rámec pro další liberalizaci investic a obchodu službami mezi státy CARIFORA v souvislostech jejich regionální integrace.

KAPITOLA 2

Obchodní přítomnost

Článek 65

Definice

Pro účely této kapitoly se rozumí:

a)

„obchodní přítomností“ jakýkoli druh obchodního nebo profesního usazení na základě

i)

ustavení, nabytí nebo udržování právnické osoby (6); nebo

ii)

vytvoření nebo udržování pobočky nebo zastoupení na území smluvní strany ES nebo signatářských států CARIFORA za účelem výkonu hospodářské činnosti;

b)

„investorem“ fyzická nebo právnická osoba vykonávající hospodářskou činnost prostřednictvím zřízení obchodní přítomnosti;

c)

„investorem smluvní strany“ fyzická nebo právnická osoba smluvní strany ES nebo fyzická nebo právnická osoba signatářského státu CARIFORA provádějící hospodářskou činnost prostřednictvím zřízení obchodní přítomnosti;

d)

„hospodářská činnost“ činnosti jiné než činnosti prováděné při výkonu veřejné moci, tj. činnosti neprováděné ani na obchodním základě, ani v rámci soutěže s jedním nebo více hospodářskými subjekty;

e)

„dceřinou společností“ právnické osoby právnická osoba, která je skutečně řízena jinou právnickou osobou (7);

f)

„pobočkou“ právnické osoby místo podnikání, které nemá právní subjektivitu a má rys trvalosti, například odbočka mateřské organizace, má vlastní vedení a je hmotně vybaveno pro zprostředkovávání obchodů se třetími osobami, takže tyto třetí osoby, i když vědí, že případně vznikne právní vztah s mateřskou společností sídlící v zahraničí, nemusí jednat přímo s touto mateřskou organizací, nýbrž mohou uzavírat obchody přímo v místě podnikání pobočky.

Článek 66

Oblast působnosti

Tato kapitola se vztahuje na opatření smluvních stran nebo signatářských států CARIFORA týkajících se obchodní přítomnosti (8) u všech hospodářských činností kromě

a)

těžby, výroby a zpracování jaderného materiálu;

b)

výroby zbraní, munice a válečného materiálu a obchodu s nimi;

c)

audiovizuálních služeb;

d)

vnitrostátní námořní kabotáže (9) a

e)

vnitrostátních a mezinárodních leteckých přepravních služeb, pravidelných i nepravidelných, a služeb přímo spjatých s uplatňováním přepravních práv, kromě

i)

služeb spojených s údržbou a opravami letadel, během nichž je letadlo staženo z provozu;

ii)

prodeje a marketingu leteckých přepravních služeb;

iii)

služeb počítačového rezervačního systému (CRS) a

iv)

jiných doplňkových služeb, které usnadňují provoz leteckých dopravců, jako jsou pozemní odbavovací služby, pronájem letadel s posádkou a služby řízení letiště.

Článek 67

Přístup na trh

1.   Pokud jde o přístup na trh prostřednictvím obchodní přítomnosti, poskytne smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA přítomnostem a investorům druhé smluvní strany zacházení neméně příznivé, než je zacházení stanovené v konkrétních závazcích uvedených v příloze IV.

2.   V odvětvích, kde jsou přijaty závazky týkající se přístupu na trh, jsou opatření, která smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA nesmějí udržovat v platnosti ani přijímat, ať už v rámci regionálního členění nebo na celém svém území, není-li v příloze IV stanoveno jinak, vymezena jako

a)

omezení počtu obchodních přítomností, ať už formou početních kvót, monopolů, výhradních práv nebo jiných požadavků na obchodní přítomnost, jako jsou testy ekonomické potřebnosti;

b)

omezení celkové hodnoty transakcí nebo aktiv formou číselných kvót nebo požadavkem na provedení testu ekonomické potřebnosti;

c)

omezení celkového počtu operací nebo celkového množství produkce vyjádřeného v určených číselných jednotkách formou kvót nebo požadavku na provedení testu ekonomické potřebnosti (10);

d)

omezení účasti cizího kapitálu ve formě maximální procentní výše držby akcií cizinci nebo celkové hodnoty výše jednotlivých nebo úhrnných zahraničních investic;

e)

opatření, která omezují nebo vyžadují specifické typy obchodní přítomnosti (dceřiná společnost, pobočka, zastoupení) (11) nebo společné podniky, jejichž prostřednictvím může investor nebo druhá smluvní strana vykonávat hospodářskou činnost.

Článek 68

Národní zacházení

1.   V odvětvích, pro která jsou v příloze IV stanoveny závazky přístupu na trh, při dodržení jakýchkoli podmínek a omezení v ní stanovených ve vztahu ke všem opatřením týkajícím se obchodní přítomnosti, poskytnou smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA obchodním přítomnostem a investorům druhé smluvní strany zacházení neméně příznivé než je zacházení, jaké poskytují svým vlastním obdobným obchodním přítomnostem a investorům.

2.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA mohou splnit požadavek odstavce 1 tím, že poskytnout obchodním přítomnostem a investorům druhé smluvní strany buď formálně totožné zacházení, nebo formálně odlišné zacházení, než které poskytují svým vlastním obdobným obchodním přítomnostem a investorům.

3.   Formálně totožné nebo formálně odlišné zacházení se považuje za méně příznivé, pokud mění podmínky hospodářské soutěže ve prospěch obchodních přítomností a investorů smluvní strany ES nebo signatářských států CARIFORA ve srovnání s obdobnými obchodními přítomnostmi a investory druhé smluvní strany.

4.   Konkrétní závazky přijaté podle tohoto článku nesmějí být vykládány tak, že vyžadují po smluvní straně ES nebo signatářských státech CARIFORA, aby vyrovnávaly přirozené konkurenční znevýhodnění způsobené zahraniční povahou příslušných obchodních přítomností a investorů.

Článek 69

Seznam závazků

Odvětví liberalizovaná smluvní stranou ES a signatářskými státy CARIFORA podle této kapitoly a omezení přístupu na trh a vnitrostátního zacházení na základě výhrad platná pro obchodní přítomnosti a investory druhé smluvní strany v těchto odvětvích jsou uvedena v seznamu závazků v příloze IV.

Článek 70

Doložka nejvyšších výhod

1.   Pokud jde o jakákoli opatření týkající se obchodní přítomnosti, na která se vztahuje tato kapitola,

a)

smluvní strana ES poskytne obchodním přítomnostem a investorům signatářských států CARIFORA zacházení neméně příznivé, než je nejpříznivější zacházení použitelné pro obdobné obchodní přítomnosti a investory ze kterékoli třetí země, s níž po podepsání této dohody uzavře dohodu o hospodářské integraci;

b)

signatářské státy CARIFORA poskytnou obchodním přítomnostem a investorům smluvní strany ES zacházení neméně příznivé, než je nejpříznivější zacházení použitelné pro obdobné obchodní přítomnosti a investory z kterékoli obchodní velmoci, se kterou po podepsání této dohody uzavřou dohodu o hospodářské integraci.

2.   Uzavře-li smluvní strana nebo signatářský stát CARIFORA dohodu o regionální hospodářské integraci vytvářející vnitřní trh nebo vyžadující, aby strany této dohody výrazně sblížily své právní předpisy za účelem odstranění nediskriminačních překážek obchodní přítomnosti a obchodu službami, nevztahuje se odstavec 1 na zacházení, které tato smluvní strana nebo signatářský stát CARIFORA poskytne obchodním přítomnostem a investorům třetích zemí v odvětvích, která jsou předmětem vnitřního trhu nebo výrazného sblížení právních předpisů. (12)

3.   Povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevztahují na zacházení poskytované

a)

na základě opatření zajišťujících uznávání kvalifikací, licencí nebo obezřetnostních opatření v souladu s článkem VII dohody GATS nebo její přílohy o finančních službách;

b)

na základě jakékoli mezinárodní dohody nebo opatření týkajících se zcela nebo zejména zdanění nebo

c)

na základě opatření, na které se vztahuje výjimka z doložky nejvyšších výhod zapsaná v souladu s čl. II odst. 2 GATS.

4.   Pro účely tohoto ustanovení se „obchodní velmocí“ rozumí jakákoli rozvinutá země nebo jakákoli země, která se v roce předcházejícím roku, kdy vstoupila v platnost dohoda o hospodářské integraci uvedená v odstavci 1, podílela na objemu světového vývozu zboží více než jedním (1) procentem nebo jakákoli skupina zemí jednajících jednotlivě nebo kolektivně nebo prostřednictvím dohody o hospodářské integraci, která se v roce předcházejícím roku, kdy vstoupila v platnost dohoda o hospodářské integraci uvedená v odstavci 1, dohromady podílela na objemu světového vývozu zboží více než půldruhým (1,5) procentem. (13)

5.   Pokud se signatářský stát CARIFORA stane smluvní stranou dohody o hospodářské integraci uvedené v odst. 1 písm. b) uzavřené se třetí stranou a zmíněná dohoda o hospodářské integraci poskytuje této třetí straně výhodnější podmínky, než jsou podmínky poskytované signatářským státem CARIFORA smluvní straně ES na základě této dohody, zahájí smluvní strany konzultace. Smluvní strany mohou rozhodnout, zda dotyčný signatářský stát CARIFORA může smluvní straně ES odepřít poskytování výhodnějších podmínek uvedených v dohodě o hospodářské integraci. Smíšená rada CARIFORUM-ES může přijmout jakákoli nezbytná opatření za účelem úpravy této dohody.

Článek 71

Ostatní ujednání

Žádné ustanovení této hlavy nelze vykládat tak, že omezuje práva investorů smluvních stran využívat jakékoli příznivější zacházení poskytované na základě jakékoli stávající nebo budoucí mezinárodní dohody týkající se investic, jíž je členský stát Evropské unie nebo signatářský stát CARIFORA smluvní stranou.

Článek 72

Chování investorů

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA budou spolupracovat a přijmou na svých územích, mimo jiné prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů, taková opatření, která mohou být nezbytná pro zajištění toho, že

a)

investorům je zakázáno nabízení, slibování nebo udělování jakékoli nepatřičné finanční nebo jiné výhody, ať už přímo či pomocí prostředníků, jakémukoli veřejnému činiteli nebo členovi jeho rodiny nebo obchodním společníkům nebo jiné osobě blízké veřejnému činiteli, pro tuto osobu nebo třetí stranu, za účelem, aby veřejný činitel nebo třetí strana jednal nebo se zdržel jednání v souvislosti s výkonem úředních povinností nebo za účelem dosažení jakékoli výhody v souvislosti s navrhovanou investicí nebo jakýmikoli licencemi, povoleními, kontrakty nebo jinými právy souvisejícími s investicí; investoři nesou za takové jednání odpovědnost;

b)

investoři jednají v souladu se základními pracovními normami, jak to požaduje Deklarace Mezinárodní organizace práce (MOP) o základních principech a právech v práci z roku 1998, jejímiž smluvními stranami smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA jsou; (14)

c)

investoři neřídí ani neprovozují své investice způsobem, který obchází mezinárodní environmentální nebo pracovní závazky vyplývající z dohod jejichž smluvními stranami smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA jsou;

d)

investoři stanoví a udržují případně postupy pro styky s místním společenstvím, zejména u projektů týkajících se rozsáhlých činností v oblasti přírodních zdrojů, tak aby nedošlo k ničení nebo ohrožení přínosů plynoucích pro druhou smluvní stranu na základě podmínek konkrétního závazku.

Článek 73

Zachovávání norem

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA zajistí, že přímé zahraniční investice nejsou pobízeny snižováním úrovně vnitrostátních právních předpisů a norem v oblasti životního prostředí, práce nebo zdraví a bezpečnosti při práci ani uvolňováním základních pracovních norem nebo právních předpisů na ochranu a podporu kulturní rozmanitosti.

Článek 74

Přezkum

S cílem postupné liberalizace investic smluvní stany přezkoumají, zda je právní rámec pro investice, investiční prostředí a tok investic mezi nimi v souladu s jejich závazky v mezinárodních dohodách, a to do tří let od vstupu této dohody v platnost a poté v pravidelných odstupech.

KAPITOLA 3

Přeshraniční poskytování služeb

Článek 75

Oblast působnosti a definice

1.   Tato kapitola se vztahuje na opatření smluvních stran nebo signatářských států CARIFORA týkajících se přeshraničního poskytování všech služeb s výjimkou

a)

audiovizuálních služeb;

b)

vnitrostátní námořní kabotáže (15) a

c)

vnitrostátních a mezinárodních leteckých přepravních služeb, pravidelných i nepravidelných, a služeb přímo spjatých s uplatňováním přepravních práv, kromě:

i)

služeb spojených s údržbou a opravami letadel, během nichž je letadlo staženo z provozu,

ii)

prodeje a marketingu leteckých přepravních služeb,

iii)

služeb počítačového rezervačního systému (CRS) a

iv)

jiných doplňkových služeb, které usnadňují provoz leteckých dopravců, jako jsou pozemní odbavovací služby, pronájem letadel s posádkou a služby řízení letiště.

2.   Pro účely této kapitoly se rozumí:

a)

„přeshraničním poskytnutím služby“ poskytnutí služby

i)

z území smluvní strany na území druhé smluvní strany (způsob 1),

ii)

na území smluvní strany spotřebiteli služby pocházejícímu z druhé smluvní strany (způsob 2);

b)

„službou“ služba v jakémkoli odvětví kromě služeb poskytovaných při výkonu veřejné moci;

c)

„službou poskytovanou při výkonu veřejné moci“ služba, která není poskytována ani na obchodním základě, ani v rámci soutěže s jedním nebo více poskytovateli služeb;

d)

„poskytovatelem služby“ fyzická nebo právnická osoba usilující o poskytnutí služby nebo poskytující službu;

e)

„poskytovatelem služby smluvní strany“ fyzická nebo právnická osoba smluvní strany ES nebo fyzická nebo právnická osoba signatářského státu CARIFORA usilující o poskytnutí služby nebo poskytující službu;

f)

„poskytnutím služby“ vytvoření, distribuce, marketing, prodej a poskytnutí služby.

Článek 76

Přístup na trh

1.   Pokud jde o přístup na trh přeshraničním poskytováním služeb, poskytnou smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA službám a poskytovatelům služeb druhé smluvní strany zacházení neméně příznivé, než je zacházení stanovené v konkrétních závazcích v příloze IV.

2.   V odvětvích, kde jsou přijaty závazky týkající se přístupu na trh, jsou opatření, která smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA nesmějí udržovat v platnosti ani přijímat, ať už v rámci regionálního členění nebo na celém svém území, není-li v příloze IV stanoveno jinak, vymezena jako

a)

omezení počtu poskytovatelů služeb, ať už formou početních kvót, monopolů, výhradních poskytovatelů služeb nebo požadavků na test ekonomické potřebnosti;

b)

omezení celkové hodnoty transakcí služeb nebo aktiv formou početních kvót nebo požadavkem na provedení testu ekonomické potřebnosti;

c)

omezení celkového počtu operací služeb nebo celkového množství produkce služeb vyjádřeného určenými číselnými jednotkami formou kvót nebo požadavku na provedení testu ekonomické potřebnosti.

Článek 77

Národní zacházení

1.   V odvětvích, pro která jsou v příloze IV stanoveny závazky přístupu na trh, a při dodržení jakýchkoliv podmínek a omezení v nich stanovených, poskytnou smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA službám a poskytovatelům služeb druhé smluvní strany ve vztahu ke všem opatřením dotýkajícím se poskytování služeb zacházení neméně příznivé, než je zacházení, jaké poskytují svým vlastním obdobným službám a poskytovatelům služeb.

2.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA mohou splnit požadavek odstavce 1 tím, že udělí službám a poskytovatelům služeb druhé smluvní strany buď formálně totožné zacházení, nebo formálně odlišné zacházení, než které poskytují svým vlastním obdobným službám a poskytovatelům služeb.

3.   Formálně totožné nebo formálně odlišné zacházení se považuje za méně příznivé, pokud mění podmínky hospodářské soutěže ve prospěch služeb nebo poskytovatelů služeb smluvní strany ES nebo signatářských států CARIFORA ve srovnání s obdobnými službami a poskytovateli služeb druhé smluvní strany.

4.   Konkrétní závazky přijaté podle tohoto článku nesmějí být vykládány tak, že vyžadují po smluvní straně ES nebo signatářských státech CARIFORA, aby vyrovnávaly přirozené konkurenční znevýhodnění způsobené zahraniční povahou příslušných služeb a poskytovatelů služeb.

Článek 78

Seznam závazků

Odvětví liberalizovaná smluvní stranou ES a signatářskými státy CARIFORA podle této kapitoly a omezení přístupu na trh a národního zacházení prostřednictvím výhrad platná pro služby a poskytovatele služeb druhé smluvní strany v těchto odvětvích jsou uvedena v seznamu závazků v příloze IV.

Článek 79

Doložka nejvyšších výhod

1.   Pokud jde o jakékoli opatření týkající se přeshraničního poskytování služeb, na které se vztahuje tato kapitola,

a)

smluvní strana ES poskytne službám a poskytovatelům služeb signatářských států CARIFORA zacházení neméně příznivé, než je nejpříznivější zacházení použitelné pro obdobné služby a poskytovatele služeb kterékoli třetí země, s níž po podepsání této dohody uzavře dohodu o hospodářské integraci;

b)

signatářské státy CARIFORA poskytnou službám a poskytovatelům služeb smluvní strany ES zacházení neméně příznivé, než je nejpříznivější zacházení použitelné pro obdobné služby a poskytovatele služeb z kteréhokoli obchodní velmoci, se kterou po podepsání této dohody uzavřou dohodu o hospodářské integraci.

2.   Uzavře-li smluvní strana nebo signatářský stát CARIFORA dohodu o regionální hospodářské integraci vytvářející vnitřní trh nebo vyžadující, aby strany této dohody výrazně sblížily své právní předpisy za účelem odstranění nediskriminačních překážek obchodu službami, nevztahuje se odstavec 1 na zacházení, které tato smluvní strana nebo signatářský stát CARIFORA poskytne službám a poskytovatelům služeb třetích zemí v odvětvích, která jsou předmětem vnitřního trhu nebo výrazného přizpůsobení právních předpisů. (16)

3.   Povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevztahují na zacházení poskytované

a)

na základě opatření zajišťujících uznávání kvalifikací, licencí nebo obezřetnostních opatření v souladu s článkem VII dohody GATS nebo její přílohy o finančních službách;

b)

na základě jakékoli mezinárodní dohody nebo opatření týkajících se zcela nebo zejména zdanění nebo

c)

na základě opatření, na které se vztahuje výjimka z doložky nejvyšších výhod zapsaná v souladu s čl. II odst. 2 GATS.

4.   Pro účely tohoto ustanovení se „obchodní velmocí“ rozumí jakákoli rozvinutá země nebo jakákoli země, která se v roce předcházejícím roku, kdy vstoupila v platnost dohoda o hospodářské integraci uvedená v odstavci 1 podílela na objemu světového vývozu zboží více než jedním (1) procentem, nebo jakákoli skupina zemí jednajících jednotlivě nebo kolektivně nebo prostřednictvím dohody o hospodářské integraci, která se v roce předcházejícím roku, kdy vstoupila v platnost dohoda o hospodářské integraci uvedená v odstavci 1 dohromady podílela na objemu světového vývozu zboží více než půldruhým (1,5) procentem. (17)

5.   Pokud se signatářský stát CARIFORA stane smluvní stranou dohody o hospodářské integraci uvedené v odst. 1 písm. b) uzavřené se třetí stranou a zmíněná dohoda o hospodářské integraci poskytuje této třetí straně výhodnější podmínky, než jsou podmínky poskytované signatářským státem CARIFORA smluvní straně ES na základě této dohody, zahájí smluvní strany konzultace. Smluvní strany mohou rozhodnout, zda dotyčný signatářský stát CARIFORA může smluvní straně ES odepřít poskytování výhodnějších podmínek uvedených v dohodě o hospodářské integraci. Smíšená rada CARIFORUM-ES může přijmout jakákoli nezbytná opatření za účelem úpravy této dohody.

KAPITOLA 4

Dočasná přítomnost fyzických osob za účelem obchodu

Článek 80

Oblast působnosti a definice

1.   Tato kapitola se vztahuje na opatření smluvních stran nebo signatářských států CARIFORA týkajících se vstupu a dočasného pobytu klíčových zaměstnanců, stážistů-absolventů, prodejců podnikatelských služeb, smluvních poskytovatelů služeb, nezávislých odborníků a krátkodobých návštěvníků na jejich území za účelem obchodu, v souladu s čl. 60 odst. 5.

2.   Pro účely této kapitoly se rozumí:

a)

„klíčovými zaměstnanci“ fyzické osoby, které zaměstnává právnická osoba smluvní strany ES nebo signatářských států CARIFORA jiná než nezisková organizace a které jsou odpovědné za zřízení nebo řádnou kontrolu řízení, správu a provozování obchodní přítomnosti.

Ke „klíčovým zaměstnancům“ patří „obchodní návštěvy“ odpovědné za zřízení obchodní přítomnosti a „osoby převedené v rámci společnosti“;

„obchodní návštěvou“ se rozumějí fyzické osoby, které pracující jako vedoucí pracovníci odpovědní za zřízení obchodní přítomnosti. Nevykonávají žádné přímé transakce s širokou veřejností a nedostávají odměnu ze zdroje nacházejícího se uvnitř hostitelské smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA,

„osobami převedenými v rámci společnosti“ se rozumějí fyzické osoby smluvní strany ES nebo signatářských států CARIFORA zaměstnávané právnickou osobou nebo působící v ní jako partneři nejméně jeden rok, které jsou dočasně převedeny do obchodní přítomnosti na území druhé smluvní strany. Dotyčná fyzická osoba musí náležet k jedné z těchto kategorií:

1)

Manažeři:

Osoby, které právnická osoba zaměstnává jako vedoucí pracovníky a které v první řadě řídí vedení obchodní přítomnosti, dostávají pokyny zejména od správní rady nebo od akcionářů podniku nebo od jim rovnocenných osob a jsou pod jejich obecným dohledem, včetně osob, které:

i)

řídí obchodní přítomnost nebo její oddělení nebo nižší útvar,

ii)

vykonávají dohled nad prací a řídí práci ostatních kontrolních, odborných nebo vedoucích zaměstnanců,

iii)

mají pravomoc osobně přijímat a propouštět zaměstnance nebo doporučovat jejich přijetí a propuštění nebo jiné personální záležitosti.

2)

Odborníci:

Osoby, které pracují v rámci právnické osoby a které mají neobvyklé znalosti podstatného významu pro obchodní přítomnost týkající se výroby, výzkumného vybavení, technologií nebo řízení. Při hodnocení takových znalostí se přihlédne nejen ke znalostem specifickým pro danou obchodní přítomnost, ale také k tomu, zda má tato osoba vysokou úroveň kvalifikace pro práci nebo živnost, které vyžadují specifické technické znalosti, včetně příslušnosti k akreditované profesi;

b)

„stážisty-absolventy“ fyzické osoby smluvní strany ES nebo signatářských států CARIFORA zaměstnávané právnickou osobou uvedené smluvní strany ES nebo signatářského státu nejméně jeden rok, mající vysokoškolské vzdělání a dočasně převedené do obchodní přítomnosti nebo mateřské společnosti právnické osoby na území druhé smluvní strany za účelem rozvoje kariéry nebo pro zaškolení v oblasti obchodních technik nebo metod (18);

c)

„prodejci podnikatelských služeb“ fyzické osoby smluvní strany ES nebo signatářských států CARIFORA, které jsou zástupci poskytovatele služby z této smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA usilující o dočasný vstup na území druhé smluvní strany za účelem jednání o prodeji služeb nebo uzavření dohod o prodeji služeb pro uvedeného poskytovatele služeb. Neangažují se v přímém prodeji široké veřejnosti a nedostávají odměnu ze zdroje nacházejícího se uvnitř hostitelské smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA;

d)

„smluvními poskytovateli služeb“ fyzické osoby smluvní strany ES nebo signatářských států CARIFORA zaměstnávané právnickou osobou uvedené smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA, které nemají obchodní přítomnost na území druhé smluvní strany a které s konečným spotřebitelem z druhé smluvní strany uzavřely v dobré víře (nikoli prostřednictvím agentury, jak je vymezuje CPC 872) smlouvu o poskytnutí služby, která vyžaduje dočasnou přítomnost jejích zaměstnanců na území dané smluvní strany za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb;

e)

„nezávislými odborníky“ fyzické osoby smluvní strany ES nebo signatářských států CARIFORA podílející se na poskytnutí služby a registrovaní jako osoby samostatně výdělečně činné na území uvedené smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA, které nemají obchodní přítomnost na území druhé smluvní strany a které s konečným spotřebitelem z druhé smluvní strany uzavřely v dobré víře (nikoli prostřednictvím agentury, jak je vymezuje CPC 872) smlouvu o poskytnutí služby, která vyžaduje jejich dočasnou přítomnost na území této smluvní strany za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb; (19)

f)

„kvalifikací“ diplomy, osvědčení a jiné doklady (formální kvalifikace) vystavené orgánem k tomu určeným právními nebo správními předpisy, osvědčující úspěšné dokončení odborného vzdělávání.

Článek 81

Klíčoví zaměstnanci a stážisté-absolventi

1.   Pro každé odvětví liberalizované v souladu s kapitolou 2 této hlavy, s výhradou jakýchkoli výhrad uvedených v příloze IV, smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA umožní investorům druhé smluvní strany zaměstnávat ve své obchodní přítomnosti fyzické osoby této druhé smluvní strany za předpokladu, že tito zaměstnanci jsou klíčovými zaměstnanci nebo stážisty-absolventy, jak je vymezuje článek 80. Délka trvání dočasného vstupu a pobytu klíčových zaměstnanců a stážistů-absolventů nepřesáhne v případě převedení v rámci společnosti tři roky, v případě obchodních návštěv devadesát dnů v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců a v případě stážistů-absolventů jeden rok.

2.   Pro každé odvětví liberalizované v souladu s kapitolou 2 této hlavy jsou opatření, která smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA nesmějí udržovat v platnosti ani přijímat, ať už v rámci regionálního členění nebo na celém svém území, není-li v příloze IV stanoveno jinak, vymezena jako omezení celkového počtu fyzických osob, které může investor zaměstnávat jako klíčové zaměstnance nebo stážisty-absolventy v daném odvětví formou početních kvót nebo požadavku provedení testu ekonomické potřebnosti a jako diskriminační omezení.

Článek 82

Prodejci podnikatelských služeb

Pro každé odvětví liberalizované v souladu s kapitolami 2 nebo 3 této hlavy a s výhradou jakýchkoli výhrad uvedených v příloze IV smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA povolí dočasný vstup a pobyt prodejcům podnikatelských služeb na dobu až devadesáti dnů v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců.

Článek 83

Smluvní poskytovatelé služeb a nezávislí odborníci

1.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA potvrzují své povinnosti vyplývající z jejich závazků podle GATS, pokud jde o vstup a dočasný pobyt smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých odborníků.

2.   Aniž je dotčen odstavec 1, smluvní strana ES povolí poskytování služeb na území svých členských států smluvními poskytovateli služeb ze států CARIFORA prostřednictvím přítomnosti fyzických osob, s výhradou podmínek uvedených níže a v příloze IV, v těchto pododvětvích:

1)

právní poradenství v oblasti mezinárodního práva veřejného a cizího práva (tj. práva mimo EU);

2)

účetní služby a služby vedení účetnictví;

3)

daňové poradenství;

4)

architektonické služby;

5)

urbanistické služby a služby v oblasti krajinářské architektury;

6)

inženýrské služby;

7)

integrované inženýrské služby;

8)

lékařské a zubolékařské služby;

9)

veterinární služby;

10)

služby porodních asistentek;

11)

služby poskytované zdravotními sestrami, rehabilitačními pracovníky a ostatními zdravotníky;

12)

počítačové a související služby;

13)

služby v oblasti výzkumu a vývoje;

14)

reklamní služby;

15)

průzkum trhu a veřejného mínění;

16)

podnikové poradenství;

17)

služby související s podnikovým poradenstvím;

18)

služby zkušeben a provádění analýz;

19)

služby související s vědeckým a technickým poradenstvím;

20)

opravy a údržba zařízení včetně dopravních zařízení, zejména v souvislosti se smlouvami o službách po prodeji a leasingu;

21)

služby vrchních kuchařů;

22)

modelingové služby;

23)

překladatelské a tlumočnické služby;

24)

práce na průzkumu staveniště;

25)

služby vysokoškolského vzdělávání (pouze soukromě financované služby);

26)

služby v oblasti životního prostředí;

27)

služby cestovních kanceláří a organizátorů zájezdů;

28)

průvodcovské služby;

29)

služby zábavního průmyslu, jiné než audiovizuální služby.

Aniž je dotčen odstavec 1, signatářské státy CARIFORA umožní poskytování služeb na území svých členských států smluvními poskytovateli služeb ze smluvní strany ES prostřednictvím přítomnosti fyzických osob, s výhradou podmínek uvedených níže a v příloze IV.

Na závazky přijaté smluvní stranou ES a signatářskými státy CARIFORA se vztahují tyto podmínky:

a)

fyzické osoby se musí účastnit na poskytnutí služby na dočasném základě jako zaměstnanci právnické osoby, která získala smlouvu na poskytování služeb na období nepřesahující dvanáct měsíců;

b)

fyzické osoby vstupující na území druhé smluvní strany musí nabízet takové služby jako zaměstnanci právnické osoby poskytující služby po dobu nejméně jednoho roku bezprostředně předcházejícímu datu podání žádosti o vstup na území druhé smluvní strany. Fyzické osoby navíc musí mít ke dni podání žádosti o vstup na území druhé smluvní strany nejméně tříletou odbornou praxi (20) v oblasti, která je předmětem smlouvy;

c)

s výjimkou modelingových služeb, služeb vrchních kuchařů a zábavních služeb jiných než audiovizuálních musí fyzické osoby vstupující na území druhé smluvní strany mít i) vysokoškolské vzdělání nebo kvalifikaci prokazující znalosti na rovnocenné úrovni (21) a ii) odbornou kvalifikaci, pokud je vyžadována pro výkon činnosti podle právních a správních předpisů nebo požadavků smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA, kde je služba poskytována;

d)

fyzická osoba nesmí dostávat za poskytnutí služby odměnu jinou, než je odměna vyplácená smluvním poskytovatelem služeb během jejího pobytu na území druhé smluvní strany;

e)

dočasný vstup a pobyt fyzických osob na území dotčené smluvní strany nesmí v souhrnu přesáhnout délku šesti měsíců, nebo, v případě Lucemburska, dvacet pět týdnů v období dvanácti po sobě jdoucích měsících nebo je omezen na dobu trvání smlouvy, podle toho, co je kratší;

f)

přístup udělený na základě tohoto článku se vztahuje pouze na činnost v oblasti služby, která je předmětem smlouvy, a jeho součástí není právo používat profesní označení smluvní strany, kde se služba poskytuje;

g)

počet osob, na které se vztahuje smlouva o poskytování služby, není větší, než je nezbytné pro plnění smlouvy, o tomto počtu může být rozhodnuto podle právních předpisů a požadavků smluvní strany, kde je služba poskytována;

h)

další diskriminační omezení, včetně počtu fyzických osob ve formě testů ekonomické potřebnosti, jak se uvádí v příloze IV.

3.   Aniž je dotčen odstavec 1, umožní smluvní strana ES poskytování služeb na území svých členských států nezávislými odborníky ze signatářských států CARIFORA, s výhradou podmínek uvedených níže a v příloze IV, v těchto pododvětvích:

1)

právní poradenství v oblasti mezinárodního práva veřejného a cizího práva (tj. práva mimo EU);

2)

architektonické služby;

3)

urbanistické služby a služby v oblasti krajinářské architektury;

4)

inženýrské služby;

5)

integrované inženýrské služby;

6)

počítačové a související služby;

7)

služby v oblasti výzkumu a vývoje;

8)

průzkum trhu a veřejného mínění;

9)

podnikové poradenství;

10)

služby související s podnikovým poradenstvím;

11)

překladatelské a tlumočnické služby.

Aniž je dotčen odstavec 1, umožní signatářské státy CARIFORA poskytování služeb na svém území nezávislými odborníky ze smluvní strany ES, s výhradou podmínek uvedených níže a v příloze IV.

Na závazky přijaté smluvní stranou ES a signatářskými státy CARIFORA se vztahují tyto podmínky:

a)

fyzické osoby se musí účastnit na poskytnutí služby na dočasném základě jako osoby samostatně výdělečně činné registrované na území druhé smluvní strany a musí mít uzavřenou smlouvu o poskytování služeb na období nepřesahující dvanáct měsíců;

b)

fyzické osoby vstupující na území druhé smluvní strany musí mít ke dni podání žádosti o vstup na území druhé smluvní strany nejméně šestiletou odbornou praxi v oblasti, která je předmětem smlouvy;

c)

fyzické osoby vstupující na území druhé smluvní strany musí mít i) vysokoškolské vzdělání nebo kvalifikaci prokazující znalosti na rovnocenné úrovni (22) a ii) odbornou kvalifikaci, pokud je vyžadována pro výkon činnosti podle právních a správních předpisů nebo požadavků smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA, kde je služba poskytována;

d)

dočasný vstup a pobyt fyzických osob na území dotčené smluvní strany nesmí v souhrnu přesáhnout délku šesti měsíců, nebo, v případě Lucemburska, dvacet pět týdnů v období dvanácti po sobě jdoucích měsících nebo je omezen na dobu trvání smlouvy, podle toho, co je kratší;

e)

přístup udělený na základě tohoto článku se vztahuje pouze na činnost v oblasti služby, která je předmětem smlouvy, a jeho součástí není právo používat profesní označení smluvní strany, kde se služba poskytuje;

f)

další diskriminační omezení, včetně počtu fyzických osob ve formě testů ekonomické potřebnosti, jak se uvádí v příloze IV.

Článek 84

Krátkodobé návštěvy za účelem obchodu

1.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA v souladu se svými právními předpisy usilují o usnadnění vstupu na svá území a dočasného pobytu na těchto územích krátkodobých návštěv za účelem obchodu ze smluvní strany ES nebo ze signatářských států CARIFORA s cílem vykonávat tyto činnosti:

a)

výzkum a projektování: pracovníci provádějící technický, vědecký a statistický výzkum pro společnost usazenou na území druhé smluvní strany;

b)

marketingový průzkum: pracovníci provádějící průzkum nebo analýzu, včetně průzkumu trhu, pro společnost usazenou na území druhé smluvní strany;

c)

školicí semináře: zaměstnanci společnosti ze smluvní strany ES nebo signatářských států CARIFORA, kteří vstupují na území druhé smluvní strany za účelem svého vyškolení v oblasti technik a pracovních metod využívaných společnostmi nebo organizacemi této smluvní strany, za předpokladu, že absolvované školení je omezeno pouze na pozorování, seznámení se a výuku v učebně;

d)

veletrhy a výstavy: pracovníci účastnící se veletrhu za účelem propagace své společnosti nebo jejích produktů či služeb;

e)

prodej: obchodní zástupci a agenti přijímající objednávky nebo sjednávající smlouvy na dodávky zboží pro společnost nacházející se uvnitř druhé smluvní strany, kteří však nedodávají zboží;

f)

nákup: nákupčí nakupující jménem společnosti nebo řídící či vedoucí pracovníci účastnící se obchodní transakce vykonávané na území druhé smluvní strany;

g)

pracovníci v cestovním ruchu (zástupci hotelů, pracovníci cestovních kanceláří, průvodci nebo organizátoři zájezdů) účastnící se konferencí nebo výstav cestovního ruchu nebo vystupující na nich,

za předpokladu, že se nezabývají prodejem svého zboží nebo služeb široké veřejnosti ani sami nedodávají své zboží nebo neposkytují své služby, při svém dočasném pobytu sami nedostávají žádnou odměnu ze zdroje nacházejícího se ve smluvní straně ES nebo signatářském státě CARIFORA a nezabývají se poskytováním služby v rámci smlouvy uzavřené mezi právnickou osobou, která nemá obchodní přítomnost na území smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA, kde dočasně pobývají krátkodobé návštěvy za účelem obchodu, a spotřebitelem ze smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA.

2.   Tento vstup a dočasný pobyt na jejich území, je-li povolen, nesmí v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců přesahovat 90 dnů.

KAPITOLA 5

Předpisový rámec

Oddíl 1

Obecně použitelná ustanovení

Článek 85

Vzájemné uznávání

1.   Žádné ustanovení této hlavy nebrání smluvní straně ES nebo signatářským státům CARIFORA požadovat, aby fyzické osoby měly potřebnou kvalifikaci nebo odborné zkušenosti stanovené pro dotčenou oblast činnosti na území, kde je služba poskytována.

2.   Smluvní strany vyzvou příslušné profesní organizace na svých územích, aby společně vypracovaly a Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj poskytly doporučení pro vzájemné uznávání pro účely posuzování, zda investoři a poskytovatelé služeb v plném rozsahu nebo částečně splňují kritéria uplatňovaná smluvní stranou ES a signatářskými státy CARIFORA pro povolení, licence, provozování a osvědčení investorů a poskytovatelů služeb, zejména v oblasti odborných služeb.

3.   Smluvní strany zejména vyzvou příslušné profesní organizace na svých územích, aby do tří let po vstupu této dohody v platnost zahájily jednání k tomu, aby společně vypracovaly a poskytly tato doporučení pro vzájemné uznávání, mimo jiné, v těchto oborech: účetnictví, architektura, inženýrství a cestovní ruch.

4.   Po obdržení doporučení uvedeného v předchozím odstavci Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj v přiměřeném termínu doporučení přezkoumá, aby určil, zda je v souladu s touto dohodou.

5.   Pokud se postupem stanoveným v odstavci 2 dospěje k závěru, že doporučení podle tohoto článku je v souladu s touto dohodou a existuje dostatečná míra souladu mezi příslušnými právními předpisy smluvních stran a signatářských států CARIFORA, sjednají smluvní strany prostřednictvím svých příslušných orgánů dohodu o vzájemném uznávání požadavků, kvalifikací, licencí a dalších právních předpisů s cílem zavést uvedené doporučení.

6.   Jakákoli taková dohoda musí být v souladu s příslušnými ustanoveními dohody WTO, a zejména s článkem VII GATS.

7.   Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj každé dva roky posoudí dosažený pokrok v oblasti vzájemného uznávání.

Článek 86

Transparentnost

S výhradou čl. 235 odst. 3 smluvní strany a signatářské státy CARIFORA odpovědí bezodkladně na všechny žádosti druhé smluvní strany o konkrétní informace o jakýchkoli jejich obecně závazných opatřeních nebo mezinárodních dohodách, které se týkají této dohody nebo ji ovlivňují. Smluvní strany rovněž ustaví jedno nebo více informačních míst, která investorům a poskytovatelům služeb na požádání poskytnou konkrétní informace o všech těchto otázkách. Tato informační místa jsou uvedena v příloze V. V informačních místech nemusí být právní předpisy uloženy.

Článek 87

Postupy

1.   V případech, kdy se vyžaduje povolení pro poskytnutí služby nebo obchodní přítomnost, na které byl učiněn specifický závazek, nebo obchodní přítomnost, pro níž je přijat konkrétní závazek, požadováno povolení, vyrozumí příslušné orgány smluvních stran a signatářských států CARIFORA žadatele v přiměřené lhůtě po podání žádosti považované podle vnitrostátních právních předpisů za úplnou o rozhodnutí ve věci žádosti. Na žádost žadatele poskytnou příslušné orgány smluvních stran nebo signatářských států CARIFORA bez zbytečného prodlení informace o stavu vyřizování žádosti.

2.   Smluvní strany a signatářské státy CARIFORA budou udržovat nebo ustaví soudní, rozhodčí nebo správní orgány nebo řízení, které umožní na žádost dotčeného investora nebo poskytovatele služby provést bezodkladný přezkum, a kde je to odůvodněné, přijmout vhodná opatření k nápravě správních rozhodnutí týkajících se obchodní přítomnosti, přeshraničního poskytování služeb nebo dočasné přítomnosti fyzických osob za účelem obchodu. Nejsou-li tato řízení nezávislá na orgánu pověřeném přijmout příslušné správní rozhodnutí, zajistí smluvní strany a signatářské státy CARIFORA, aby tato řízení skutečně skýtala možnost objektivního a nestranného přezkumu.

Oddíl 2

Počítačové služby

Článek 88

Porozumění o počítačových službách

1.   V rozsahu, ve kterém je obchod s počítačovými službami liberalizován v souladu s kapitolami 2, 3 a 4 této hlavy, smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA potvrzují porozumění vymezené v odstavci 2, 3 a 4.

2.   CPC 84, kód Organizace spojených národů pro charakteristiku počítačových a souvisejících služeb, pokrývá základní funkce používané po poskytování všech počítačových a souvisejících služeb: počítačové programy vymezené jako soubory instrukcí potřebných pro chod a komunikaci počítačů (včetně jejich vývoje a zavádění), zpracování a ukládání dat a související služby, jako je poradenství a školení pro pracovníky zákazníků. Technologický pokrok přinesl zvýšenou nabídku těchto služeb jakožto souboru nebo balíčku souvisejících služeb, který může obsahovat některé nebo všechny tyto základní funkce. Například web-hostingové služby nebo hosting domény, služby vytěžování dat (data mining) a výpočetního gridu (grid computing) jsou tvořeny kombinací základních funkcí počítačových služeb.

3.   Počítačové a související služby, bez ohledu na to, zda jsou poskytovány po síti, včetně internetu, zahrnují všechny služby, které poskytují

a)

poradenství, strategie, analýzu, plánování, specifikaci, navrhování, vývoj, instalaci, zavádění, integraci, testování, ladění, aktualizaci, podporu, technickou pomoc nebo správu počítačů nebo počítačových systémů; nebo

b)

počítačové programy vymezené jako soubor instrukcí potřebných pro chod a komunikaci počítačů (práce na nich a jich samotných) a poradenství, strategie, analýzu, plánování, specifikaci, navrhování, vývoj, instalaci, zavádění, integraci, testování, ladění, aktualizaci, úpravu, údržbu, podporu, správu nebo používání počítačových programů nebo

c)

zpracování dat, ukládání dat, hostování dat nebo databázové služby nebo

d)

služby oprav a údržby kancelářské techniky a zařízení včetně počítačů nebo

e)

služby odborného vzdělávání pro pracovníky klientů týkající se počítačových programů, počítačů nebo počítačových systémů, jinde nezařazené.

4.   Počítačové a související služby umožňují poskytování jiných služeb (např. bankovnictví) jak elektronickými, tak jinými prostředky. Nicméně existuje důležitý rozdíl mezi umožňující službou (např. web-hosting nebo aplikační hosting) a obsahovou nebo základní službou, která se poskytuje elektronickým způsobem (např. bankovnictví). V takových případech se na obsahovou nebo základní službu nevztahuje kód CPC 84.

Oddíl 3

Kurýrní služby

Článek 89

Oblast působnosti a definice

1.   Tento oddíl stanoví zásady předpisového rámce pro všechny kurýrní služby liberalizované v souladu s kapitolami 2, 3 a 4 této hlavy.

2.   Pro účely tohoto oddílu a kapitol 2, 3 a 4 této hlavy se rozumí:

a)

„univerzální službou“ trvalé poskytování poštovní služby v stanovené kvalitě ve všech místech na území smluvní strany ES a signatářských států CARIFORA za dostupné ceny pro všechny uživatele;

b)

„individuální licencí“ oprávnění udělené individuálnímu poskytovateli regulačním orgánem, které je vyžadováno před poskytováním dané služby.

Článek 90

Předcházení postupům, jež v odvětví kurýrních služeb narušují hospodářskou soutěž

V souladu s kapitolou 1 hlavy IV musí smluvní strana ES nebo signatářské státy CARIFORA zachovávat nebo přijmout opatření, která by poskytovatelům, kteří, ať už sami nebo společně, mají v důsledku svého postavení na trhu schopnost podstatně ovlivnit podmínky účasti (pokud jde o cenu a nabídku) na příslušném trhu s kurýrními službami, bránila zavádět nebo používat postupy narušující hospodářskou soutěž.

Článek 91

Univerzální služba

Smluvní strana ES nebo kterýkoli signatářský stát CARIFORA mají právo vymezit druh povinností univerzální služby, které si přejí zachovat. Takové povinnosti nejsou samy o sobě považovány za protisoutěžní za předpokladu, že jsou spravovány transparentním, nediskriminačním a z hlediska hospodářské soutěže neutrálním způsobem a že nezatěžují více, než je nezbytné pro druh univerzální služby vymezené smluvní stranou ES a signatářskými státy CARIFORA.

Článek 92

Individuální licence

1.   Individuální licenci je možné požadovat pouze pro služby, které spadají do oblasti působnosti univerzální služby.

2.   Je-li vyžadována individuální licence, je třeba veřejně zpřístupnit

a)

veškerá licenční kritéria a lhůtu, již je běžně třeba k rozhodnutí o žádosti o licenci, a

b)

podmínky jednotlivých licencí.

3.   Důvody zamítnutí individuální licence se žadateli na požádání sdělí a na úrovni smluvní strany ES a signatářských států CARIFORA bude zavedeno odvolací řízení u nezávislého orgánu. Tento postup musí být transparentní, nediskriminační, přiměřený a založený na objektivních kritériích.

Článek 93

Nezávislost regulačních orgánů

Regulační orgány musí být právně odděleny od jakéhokoli poskytovatele kurýrních služeb a nejsou mu odpovědné. Rozhodnutí regulačních orgánů a postupy, jež používají, musí být nestranné vůči všem účastníkům na trhu.

Oddíl 4

Telekomunikační služby

Článek 94

Definice a oblast působnosti

1.   Pro účely této hlavy se rozumí:

a)

„telekomunikačními službami“ služby, jejichž předmětem je vysílání a příjem elektromagnetických signálů; nezahrnují hospodářskou činnost, jejímž předmětem je poskytování obsahu, k jehož přepravě jsou nutné telekomunikační služby;

b)

„regulačním orgánem“ v odvětví telekomunikací orgán nebo orgány pověřené regulací telekomunikací uvedených v této kapitole;

c)

„hlavními telekomunikačními zařízeními“ zařízení veřejné telekomunikační sítě nebo služeb, která

i)

jsou výhradně či převážně poskytována jediným poskytovatelem nebo omezeným počtem poskytovatelů a

ii)

za účelem poskytování služby není ekonomicky ani technicky možné nahradit;

d)

„hlavním poskytovatelem“ v odvětví telekomunikací poskytovatel, který je schopen podstatně ovlivnit podmínky účasti (pokud jde o cenu a nabídku) na příslušném trhu s telekomunikačními službami v důsledku kontroly nad hlavním zařízením nebo využívání svého postavení na trhu;

e)

„propojením“ spojování s poskytovateli veřejných telekomunikačních dopravních sítí nebo služeb, která mají uživatelům jednoho poskytovatele umožnit komunikaci s uživateli jiného poskytovatele a přístup ke službám jiného poskytovatele;

f)

„univerzální službou“ soubor služeb, které musí být zpřístupněny v požadované kvalitě všem uživatelům na území smluvní strany ES a signatářských států CARIFORA za dostupné ceny bez ohledu na jejich zeměpisné umístění; o jejich rozsahu a provádění rozhodnou smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA.

2.   Tento oddíl stanoví zásady předpisového rámce pro tyto telekomunikační služby, jiné než vysílání, liberalizované v souladu s kapitolami 2, 3 a 4 této hlavy: hlasové telefonní služby, služby přenosu dat s přepojováním paketů, služby přenosu dat s přepojováním okruhů, telexové služby, telegrafní služby, faxové služby, služby soukromých pronajatých okruhů a služby a systémy mobilní a osobní komunikace.

Článek 95

Regulační orgán

1.   Regulační orgány pro telekomunikační služby musí být právně odlišeny a funkčně nezávislé na jakémkoli poskytovateli telekomunikačních služeb.

2.   Regulační orgán musí mít dostatečnou pravomoc pro regulaci tohoto odvětví. Úkoly, které má regulační orgán plnit, se zveřejní ve snadno přístupné a jasné formě, zejména pokud jsou tyto úkoly uloženy více než jednomu orgánu.

3.   Rozhodnutí regulačních subjektů a postupy, jež používají, musí být nestranné vůči všem účastníkům na trhu.

4.   Poskytovatel, který je dotčen rozhodnutím vnitrostátního regulačního orgánu, má právo podat opravný prostředek proti rozhodnutí k subjektu rozhodujícímu o opravném prostředku, který je nezávislý na zúčastněných stranách. Pokud subjekt rozhodující o opravném prostředku není soudní povahy, musí jeho rozhodnutí vždy obsahovat písemné odůvodnění a jeho rozhodnutí rovněž podléhá přezkumu nestranným a nezávislým soudním orgánem. Rozhodnutí přijatá subjekty rozhodujícími o opravném prostředku musí být účinně vykonávána.

Článek 96

Oprávnění k poskytování telekomunikačních služeb

1.   Pro poskytování služeb musí být v co největší míře udělováno oprávnění na základě prostého oznámení.

2.   Pro řešení otázek přidělování čísel a kmitočtů může být požadována licence. Podmínky pro udělení těchto licencí musí být veřejně přístupné.

3.   Tam, kde se vyžaduje se licence,

a)

veškerá licenční kritéria a přiměřená lhůta, již je běžně třeba k rozhodnutí o žádosti o licenci, musí být veřejně přístupná;

b)

důvody zamítnutí licence musí být žadateli na požádání písemně sděleny;

c)

žadatel o licenci musí mít možnost podat opravný prostředek k subjektu rozhodujícímu o opravném prostředku v případě, že byla licence bezdůvodně odepřena;

d)

poplatky požadované smluvní stranou ES nebo signatářské státy CARIFORA za udělení licence nesmějí přesahovat správní náklady obvykle vynakládané na řízení, kontrolu a prosazování příslušných licencí.

Článek 97

Opatření na ochranu hospodářské soutěže týkající se velkých poskytovatelů

V souladu s kapitolou 1 hlavy IV musí smluvní strana ES nebo signatářské státy CARIFORA udržovat v platnosti nebo přijmout opatření, která by zabránila poskytovatelům, kteří, ať už sami nebo společně, jsou velkými poskytovateli, zavádět nebo používat praktiky narušující hospodářskou soutěž. Výše uvedené praktiky narušující hospodářskou soutěž zahrnují zejména

a)

křížové financování narušující hospodářskou soutěž;

b)

použití informací získaných od konkurentů pro účely narušující hospodářskou soutěž a

c)

neposkytnutí technických informací o hlavních zařízeních a obchodně významných informací, které jsou pro poskytování služeb nezbytné, včas ostatním poskytovatelům.

Článek 98

Propojení

1.   Kterýkoli poskytovatel oprávněný poskytovat telekomunikační služby má právo sjednávat propojení s dalšími poskytovateli veřejně přístupných telekomunikačních sítí a služeb. Propojení by mělo být v zásadě vyjednáno v rámci obchodních jednání mezi dotčenými osobami.

2.   Regulační orgány zajistí, aby poskytovatelé, kteří získají informace od jiných poskytovatelům před sjednáním dohod o propojování, využívali tyto informace výhradně k účelu, pro který byly poskytnuty, a aby vždy respektovali důvěrnost sdělovaných nebo uchovávaných informací.

3.   Propojení s velkým poskytovatelem musí být zajištěno v jakémkoli bodě sítě, kde je to technicky proveditelné. Takové propojení je zajištěno

a)

za nediskriminačních podmínek (včetně technických norem a specifikací) a sazeb a v kvalitě, jež nesmí být nižší, než jaká je poskytována pro obdobné služby poskytované tímto subjektem samotným nebo jeho pobočkami či dceřinými společnostmi nebo nepřidruženými dodavateli služeb;

b)

včas za podmínek (včetně technických norem a specifikací) a za ceny (23), jež jsou transparentní a přiměřené, zohledňují kritérium hospodářské proveditelnosti a jsou dostatečně podrobné, aby poskytovatel nemusel platit za síťové prvky nebo zařízení, které za účelem poskytování služby nepotřebuje; a

c)

na žádost i v jiných bodech sítě než v koncových, jež jsou přístupné většině uživatelů, za poplatky odrážející náklady na vybudování dalších nezbytných zařízení.

4.   Postupy týkající se propojení s velkým poskytovatelem musí být veřejně přístupné.

5.   Velcí poskytovatelé veřejně zpřístupní buď své dohody o propojení, nebo své referenční nabídky na propojení.

6.   Poskytovatel služby požadující propojení s velkým poskytovatelem musí mít možnost obrátit se, buď kdykoli nebo po přiměřené době, která byla oznámena, k nezávislému vnitrostátnímu orgánu, kterým může být regulační orgán uvedený v článku 95, aby vyřešil spory týkající se vhodných podmínek a cen za propojení.

Článek 99

Omezené zdroje

Všechny způsoby přidělování a využívání omezených zdrojů, včetně kmitočtů, čísel a práva přístupu, musí být prováděny objektivně, včas, transparentně a nediskriminujícím způsobem. Současný stav přidělených kmitočtových okruhů musí být zveřejněn, ale podrobná identifikace kmitočtů přidělených pro zvláštní státní účel není požadována.

Článek 100

Univerzální služba

1.   Smluvní strana ES nebo jakýkoli signatářský stát CARIFORA mají právo vymezit druh povinností univerzální služby, které si přejí zachovat.

2.   Takové povinnosti nebudou samy o sobě považovány za narušující hospodářskou soutěž za předpokladu, že budou plněny transparentním, objektivním a nediskriminačním způsobem. Plnění těchto povinností musí rovněž probíhat z hlediska hospodářské soutěže neutrálním způsobem a nesmí zatěžovat více, než je nezbytné pro druh univerzální služby vymezené smluvní stranou ES a signatářskými státy CARIFORA.

3.   Všichni poskytovatelé musí být způsobilí zajistit univerzální službu. Určení poskytovatelů musí být učiněno prostřednictvím účinného, transparentního a nediskriminačního mechanismu. Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA v případě potřeby posoudí, zda poskytování univerzální služby nepředstavuje nespravedlivou zátěž pro organizace určené pro poskytování univerzální služby. Bude-li to na základě výpočtu odůvodněné, a s přihlédnutím k případné tržní výhodě, která vyplyne pro organizace poskytující univerzální služby, mohou vnitrostátní regulační orgány rozhodnout o zavedení mechanismu náhrady dotčenému poskytovateli nebo poskytovatelům nebo o sdílení čistých nákladů na povinnosti univerzální služby.

4.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA zajistí, že

a)

uživatelé mají k dispozici seznamy veškerých účastníků v podobě schválené vnitrostátním regulačním orgánem, tištěné, elektronické nebo obojí, a že jsou pravidelně nejméně jednou ročně aktualizovány;

b)

organizace poskytující služby uvedené v písmenu a) uplatňují zásadu nediskriminace při nakládání s informacemi, které jim byly poskytnuty jinými organizacemi.

Článek 101

Důvěrnost informací

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA zajistí důvěrný charakter sdělení přenášených pomocí veřejné telekomunikační sítě a veřejně dostupných telekomunikačních služeb a s nimi souvisejících provozních údajů, aniž tím je omezen obchod službami.

Článek 102

Spory mezi poskytovateli

1.   Dojde-li ke sporu mezi poskytovateli telekomunikačních sítí nebo služeb v souvislosti s právy a povinnostmi vyplývajícími z této kapitoly, příslušný vnitrostátní regulační orgán na žádost některé ze stran sporu vydá v co nejkratší době závazné rozhodnutí řešící tento spor.

2.   Týká-li se tento spor přeshraničního poskytování služeb, dotčené vnitrostátní regulační orgány koordinují své kroky s cílem dospět k rozřešení sporu.

Oddíl 5

Finanční služby

Článek 103

Oblast působnosti a definice

1.   Tento oddíl stanoví zásady předpisového rámce pro všechny finanční služby liberalizované podle kapitol 2, 3 a 4 této hlavy.

2.   Pro účely této kapitoly a kapitol 2, 3 a 4 této hlavy se rozumí:

a)

„finanční službou“ služba finanční povahy nabízená poskytovatelem finančních služeb smluvní strany ES a signatářských států CARIFORA. Mezi finanční služby patří tyto činnosti:

A.

Pojišťovací služby a služby související s pojištěním

1)

přímé pojištění (včetně spolupojištění):

i)

životní pojištění;

ii)

jiné než životní pojištění;

2)

zajištění a retrocese;

3)

zprostředkování pojištění, například makléřství a agentury a

4)

pomocné pojišťovatelské služby, například služby v oblasti poradenství, pojistné matematiky, ocenění rizik a řešení pojistných nároků.

B.

Bankovní a ostatní finanční služby (kromě pojištění):

1)

přijímání vkladů a jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti;

2)

půjčky všech druhů, včetně spotřebitelského úvěru, hypotečního úvěru, faktoringu a financování obchodních transakcí;

3)

finanční leasing;

4)

veškeré služby týkající se plateb a peněžních převodů, včetně úvěrových, platebních a obdobných karet, cestovních šeků a bankovních směnek;

5)

záruky a závazky;

6)

obchodování na vlastní účet nebo na účet zákazníků, ať už na burze, na mimoburzovním trhu nebo jinak:

i)

s nástroji peněžního trhu (včetně šeků, směnek, vkladových certifikátů);

ii)

s peněžními prostředky v cizích měnách;

iii)

s deriváty, včetně termínovaných a opčních obchodů;

iv)

s nástroji využívajícími směnných kurzů a úrokových sazeb, včetně takových produktů jako swapy a dohody o termínových úrokových sazbách;

v)

s převoditelnými cennými papíry;

vi)

s ostatními obchodovatelnými nástroji a finančními aktivy, včetně drahých kovů;

7)

účast na vydávání všech druhů cenných papírů, včetně upisování a umisťování jako zástupce (veřejně i soukromě), a poskytování služeb souvisejících s takovými emisemi;

8)

peněžní makléřství;

9)

správa aktiv, například správa hotovosti nebo portfolia, všechny formy správy kolektivního investování, správa penzijních fondů, správcovské, depozitní a svěřenecké služby;

10)

platební a clearingové služby týkající se finančních aktiv, včetně cenných papírů, derivátů a jiných obchodovatelných nástrojů;

11)

poskytování a přenos finančních informací a zpracování finančních dat a souvisejícího programového vybavení;

12)

poradenské, zprostředkovatelské a jiné pomocné finanční služby ve vztahu ke všem činnostem uvedeným v seznamu v pododstavcích 1) až 11), včetně úvěrových referencí a rozborů výzkumu a poradenství v oblasti investic a portfolia, poradenství v oblasti akvizic a podnikové restrukturalizace a strategie;

b)

„poskytovatelem finančních služeb“ fyzická nebo právnická osoba ze smluvní strany ES nebo signatářských států usilující o poskytování finančních služeb nebo poskytující finanční služby. Pojem „poskytovatel finančních služeb“ nezahrnuje veřejnoprávní subjekt;

c)

„veřejnoprávním subjektem“

1)

vláda, centrální banka nebo měnová instituce smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA nebo subjekt vlastněný nebo řízený smluvní stranou ES nebo signatářským státem CARIFORA, který se převážně zabývá prováděním veřejných funkcí nebo činnostmi pro veřejné účely, a který se převážně nezabývá poskytováním finančních služeb na obchodním základě; nebo

2)

soukromý subjekt vykonávající funkce, které obvykle vykonává centrální banka nebo měnová instituce při výkonu těchto funkcí;

d)

„novou finanční službou“ služba finanční povahy, včetně služeb týkajících se stávajících a nových produktů nebo způsobu, jakým je produkt poskytován, která není poskytována žádným jiným poskytovatelem finančních služeb na území smluvní strany ES nebo signatářských států CARIFORA, ale která je poskytována na území druhé smluvní strany.

Článek 104

Výjimka pro obezřetnostní opatření

1.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA mohou přijmout nebo zachovat obezřetnostní opatření, jako například

a)

ochranu investorů, vkladatelů, pojistníků nebo osob, vůči nimž má poskytovatel finančních služeb fiduciární povinnost;

b)

zajištění integrity a stability jejich finančního systému.

2.   Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat jako povinnost smluvní strany ES nebo signatářských států CARIFORA zveřejnit informace o obchodech a účetnictví jednotlivých zákazníků nebo jakékoliv důvěrné nebo vlastnické informace ve vlastnictví veřejnoprávních subjektů.

Článek 105

Účinná a transparentní regulace

1.   Smluvní strany a signatářské státy CARIFORA usilují o to, aby předem informovaly všechny zainteresované osoby o jakýchkoli opatřeních s obecnou působností, jejichž přijetí smluvní strana ES nebo signatářských států CARIFORA navrhují, aby tak daly těmto osobám příležitost se k tomuto opatření vyjádřit. Toto opatření je zajištěno

a)

prostřednictvím úředního zveřejnění nebo

b)

jinou písemnou nebo elektronickou formou.

2.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA zainteresovaným osobám zpřístupní své požadavky na vyplnění žádostí týkajících se poskytování finančních služeb.

Dotčená smluvní strana ES nebo signatářský stát CARIFORA informují žadatele na požádání o stavu vyřizování jeho žádosti. Pokud dotčená smluvní strana ES nebo signatářský stát CARIFORA vyžaduje po žadateli další informace, neprodleně o tom žadatele vyrozumí.

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA na svém území usilují o usnadnění provádění a používání mezinárodně dohodnutých norem pro regulaci a dohled v odvětví finančních služeb.

Článek 106

Nové finanční služby (24)

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA povolí poskytovateli finančních služeb druhé smluvní strany poskytovat jakékoli nové finanční služby obdobného druhu jako služby, jejichž poskytování smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA povolují svým vlastním poskytovatelům finančních služeb podle vnitrostátního práva za obdobných okolností. Smluvní strana ES a signatářských států CARIFORA mohou určit právní formu, jejímž prostřednictvím může být služba poskytována, a mohou poskytování služby podmínit udělením oprávnění. Vyžaduje-li se takové oprávnění, rozhodnutí o jeho udělení by se mělo přijmout v přiměřené době a může být odmítnuto jen z obezřetnostních důvodů.

Článek 107

Zpracování údajů

1.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA povolí poskytovateli finančních služeb druhé smluvní strany přenášet finanční informace v elektronické nebo jiné formě na své území a ze svého území, za účelem zpracování údajů, pokud je toto zpracování zapotřebí pro běžný obchodní provoz takového poskytovatele finančních služeb.

2.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA přijmou dostatečná ochranná opatření na ochranu soukromí a základních práv a svobody jednotlivců, zejména pokud jde o přenos osobních údajů.

Článek 108

Zvláštní výjimky

1.   Žádné ustanovení této hlavy nelze vykládat tak, že brání smluvní straně ES a signatářským státům CARIFORA na svém území výhradně provádět činnosti nebo poskytovat služby tvořící součást veřejných důchodových plánů nebo zákonného systému sociálního zabezpečení, kromě případů, kdy tyto činnosti mohou být prováděny, jak stanovují vnitrostátní předpisy smluvní strany ES nebo dotčeného signatářského státu CARIFORA, poskytovateli finančních služeb v konkurenci s veřejnoprávními subjekty nebo soukromými institucemi.

2.   Žádné ustanovení této dohody se nevztahuje na činnosti vykonávané centrální bankou nebo měnovou institucí nebo jakýmkoli jiným veřejnoprávním subjektem při provádění měnové nebo devizové politiky.

3.   Žádné ustanovení této hlavy nelze vykládat tak, že brání smluvní straně ES a signatářským státům CARIFORA, včetně jejich veřejnoprávních subjektů, na svém území výhradně provádět činnosti nebo poskytovat služby na účet nebo se zárukou nebo s využitím finančních zdrojů smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA nebo jejich veřejnoprávních subjektů.

Oddíl 6

Služby v mezinárodní námořní dopravě

Článek 109

Oblast působnosti, definice a zásady

1.   Tento oddíl stanoví zásady týkající se liberalizace služeb v mezinárodní námořní dopravě podle kapitol 2, 3 a 4 této hlavy.

2.   Pro účely tohoto oddílu a kapitol 2, 3 a 4 této hlavy se rozumí:

a)

„mezinárodní námořní dopravou“ rovněž operace typu „z domu do domu“ a multimodální dopravní operace, tj. přeprava zboží, při níž je použito více než jednoho způsobu dopravy pod jedním přepravním dokladem, a k tomuto účelu zahrnuje právo přímo uzavírat smlouvy s poskytovateli jiných způsobů dopravy;

b)

„službami při manipulaci s nákladem“ činnosti vykonávané dokařskými společnostmi, včetně terminálových operací, ale mimo přímé činnosti dokařů, pokud je tato pracovní síla organizována nezávisle na dokařských nebo terminálových společnostech. K zahrnutým činnostem patří organizace a dohled nad

i)

nakládkou a vykládkou nákladu z lodi a na loď,

ii)

uvazováním a odvazováním nákladu,

iii)

přijetím, dodáním a úschovou nákladu před odesláním nebo po vyložení;

c)

„službami celního odbavení“ (též „služby celních agentů“) činnosti, které spočívají v provádění celních formalit týkajících se dovozu, vývozu nebo tranzitu nákladů jménem jiné osoby, ať už je tato činnost hlavní činností poskytovatele služeb nebo je běžným doplňkem jeho hlavní činnosti;

d)

„službami skladování a úschovy kontejnerů“ činnosti spočívající ve skladování kontejnerů, ať již v přístavních oblastech nebo ve vnitrozemí, s ohledem na jejich nakládání, vykládání, opravy a připravení pro nalodění;

e)

„službami námořních agentur“ činnosti spočívající v zastupování obchodních zájmů jedné nebo více lodních linek nebo rejdařství v určité zeměpisné oblasti, a to za tímto účelem:

i)

marketing a prodej služeb v odvětví námořní dopravy a služeb s ní souvisejících, od cenových nabídek až po fakturaci a vystavování konosamentů jménem společností, získávání a opětovný prodej nezbytných souvisejících služeb, příprava dokumentace a poskytování informací,

ii)

jednání jménem společností, které organizují připlouvání lodí do přístavů nebo převzetí nákladu, je-li to vyžadováno;

f)

„zasilatelskými nákladními službami“ činnosti, které spočívají v organizaci a sledování odesílání zásilek jménem lodních zasilatelů, opatřování dopravních a souvisejících služeb, přípravou dokumentace a poskytováním obchodních informací.

3.   S ohledem na stávající úrovně liberalizace mezi smluvními stranami v oblasti mezinárodní námořní dopravy

a)

smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA účinně uplatňují zásadu neomezeného přístupu na mezinárodní námořní trhy a k mezinárodní námořní dopravě na obchodním a nediskriminačním základě;

b)

smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA poskytnou plavidlům, která plují pod vlajkou druhé smluvní strany nebo kteréhokoli signatářského státu CARIFORA nebo je provozují poskytovatelé služeb druhé strany, zacházení, které není méně příznivé než zacházení, které poskytují vlastním plavidlům, mimo jiné pokud jde o přístup do přístavů, využití infrastruktury a pomocných námořních služeb v přístavech a rovněž o související platby a poplatky, celní služby a přidělení prostoru pro přistání a vybavení pro nakládku a vykládku.

4.   Při používání těchto zásad smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA

a)

nezačlení do budoucích dvoustranných dohod o službách v námořní dopravě s třetími zeměmi ustanovení o sdílení nákladu, včetně suchého sypkého a kapalného nákladu a pravidelné námořní dopravy, a v případě, že takováto ustanovení existují v předchozích dvoustranných dohodách, v přiměřené časové lhůtě je ukončí;

b)

při vstupu této dohody v platnost zruší všechna jednostranná opatření, správní, technické a ostatní překážky, které by mohly mít omezující nebo diskriminační účinky na svobodné poskytování služeb v mezinárodní námořní dopravě, a upustí od jejich zavádění.

5.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA povolí poskytovatelům služeb v mezinárodní námořní přepravě mít obchodní přítomnost na svém území za podmínek registrace a provozu, které nejsou méně příznivé než podmínky, které uděluje poskytovatelům služeb z vlastní země nebo kterékoli jiné třetí země, podle toho, co je příznivější.

6.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA zpřístupní poskytovatelům mezinárodní námořní přepravy druhé smluvní strany za přiměřených a nediskriminačních podmínek tyto služby v přístavech: pronájem plavidel s posádkou, tažné a vlečné služby, dodávky zásob, paliva a vody, likvidaci odpadů a balastní vody z vypouštění nádrží, služby kapitána přístavu, navigační služby, provozní služby na pobřeží nezbytné pro provoz plavidla, včetně komunikace, dodávek vody a elektrické energie, zařízení pro nouzové opravy, kotvení a přistání.

Oddíl 7

Služby cestovního ruchu

Článek 110

Oblast působnosti

Tento oddíl stanoví zásady předpisového rámce pro všechny služby cestovního ruchu liberalizované podle kapitol 2, 3 a 4 této hlavy.

Článek 111

Předcházení postupům, jež narušují hospodářskou soutěž

V souladu s kapitolou 1 hlavy IV musí smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA udržovat v platnosti nebo přijmout vhodná opatření, která by poskytovatelům, zejména v souvislosti s distribučními sítěmi cestovního ruchu (25), bránila podstatně ovlivňovat podmínky účasti na příslušném trhu se službami cestovního ruchu zaváděním nebo pokračováním provádění postupů narušujících hospodářskou soutěž, včetně mimo jiné zneužívání dominantního postavení uvalením nepřiměřených cen, doložek o výlučnosti, odmítnutí prodeje, vázaných prodejů, množstevních omezení nebo vertikální integrace.

Článek 112

Přístup k technologiím

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA usilují o usnadnění převodu technologií na obchodním základě do obchodních přítomností v signatářských státech CARIFORA.

Článek 113

Malé a střední podniky

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA usilují o usnadnění účasti malých a středních podniků na trhu služeb cestovního ruchu.

Článek 114

Vzájemné uznávání

Smluvní strany spolupracují na vzájemném uznávání požadavků, kvalifikací, licencí a dalších právních předpisů v souladu s článkem 85.

Článek 115

Zvyšování vlivu cestovního ruchu na udržitelný rozvoj

Smluvní strany podporují účast poskytovatelů služeb ze států CARIFORA na mezinárodních, regionálních, subregionálních, dvoustranných a soukromých programech financování na podporu udržitelného rozvoje cestovního ruchu.

Článek 116

Environmentální normy a normy kvality

Smluvní strany a signatářské státy CARIFORA podporují dodržování environmentálních norem a norem kvality týkajících se služeb cestovního ruchu přiměřeným a objektivním způsobem, aniž by vytvářely zbytečné překážky obchodu, a usilují o usnadnění účasti signatářských států CARIFORA v příslušných mezinárodních organizacích stanovujících environmentální normy a normy kvality týkající se služeb cestovního ruchu.

Článek 117

Rozvojová spolupráce a technická pomoc

1.   Smluvní strany spolupracují na rozvoji odvětví cestovního ruchu v signatářských státech CARIFORA s ohledem na přirozenou asymetrii úrovní rozvoje smluvních stran.

2.   S výhradou článku 7 se smluvní strany dohodly na spolupráci, včetně spolupráce formou usnadňování podpory, v těchto oblastech:

a)

aktualizace národních účetních systémů s cílem usnadnit zavedení satelitních účtů cestovního ruchu na regionální a místní úrovni;

b)

budování kapacity pro environmentální řízení v turistických oblastech na regionální a místní úrovni;

c)

rozvoj internetových marketingových strategií pro malé a střední podniky v oblasti služeb cestovního ruchu;

d)

mechanismy pro zajištění účinné účasti signatářských států CARIFORA v mezinárodních normalizačních orgánech zaměřených na vývoj norem pro udržitelný cestovní ruch; programy pro dosažení a zajištění rovnocennosti vnitrostátních/regionálních a mezinárodních norem pro udržitelný cestovní ruch; a programy zaměřené na zvyšování úrovně dodržování norem udržitelného cestovního ruchu ze strany regionálních poskytovatelů služeb cestovního ruchu;

e)

výměnné programy a školení v oblasti cestovního ruchu, včetně jazykových kurzů, určené pro poskytovatele služeb cestovního ruchu.

Článek 118

Výměna informací a konzultace

1.   Smluvní strany se dohodly na výměně zkušeností, informací a osvědčených postupů a na konzultaci všech otázek uvedených v tomto oddíle a týkajících se obchodu mezi smluvními stranami. Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj vypracuje pravidla pro tento pravidelný dialog o otázkách uvedených v tomto oddíle.

2.   Smluvní strany k tomuto dialogu pozvou soukromé a jiné zúčastněné osoby, pokud je to relevantní a pokud s tím souhlasí.

3.   Smluvní strany se dále dohodly, že pravidelný dialog by byl užitečný pro vydávání informačních zpráv pro cestovatele.

KAPITOLA 6

Elektronický obchod

Článek 119

Cíl a zásady

1.   Smluvní strany uznávají, že elektronický obchod zvyšuje obchodní příležitosti v mnoha odvětvích, a dohodly se na podpoře rozvoje vzájemného elektronického obchodu, zejména prostřednictvím spolupráce v otázkách souvisejících s elektronickým obchodem podle této hlavy.

2.   Smluvní strany uznávají, že rozvoj elektronického obchodu musí být plně slučitelný s nejpřísnějšími mezinárodními normami pro ochranu údajů, aby byla zaručena ochrana soukromí uživatelů elektronického obchodu.

3.   Smluvní strany se dohodly, že poskytování elektronickou cestou bude považováno za poskytování služeb ve smyslu kapitoly 3 této hlavy, které nemohou podléhat clu.

Článek 120

Regulační aspekty elektronického obchodu

1.   Smluvní strany povedou dialog o otázkách regulace v souvislosti s elektronickým obchodem, které se budou mimo jiné týkat těchto oblastí:

a)

uznávání certifikátů elektronických podpisů vydaných veřejnosti a usnadnění přeshraničních certifikačních služeb;

b)

odpovědnost zprostředkujících poskytovatelů služeb, pokud jde o přenos údajů nebo ukládání údajů;

c)

nakládání s nevyžádanými elektronickými obchodními sděleními;

d)

ochrana spotřebitelů ve sféře elektronického obchodování;

e)

jakékoli další otázky související s rozvojem elektronického obchodu.

2.   Tato spolupráce může mít podobu výměny informací o právních předpisech smluvních stran a signatářských států CARIFORA o těchto otázkách a informací o provádění těchto právních předpisů.

KAPITOLA 7

Spolupráce

Článek 121

Spolupráce

1.   Smluvní strany uznávají důležitost technické spolupráce a pomoci s cílem doplnit liberalizaci služeb a investic, podpořit snahy signatářských států CARIFORA o posílit jejich schopnosti poskytovat služby, usnadnit provádění závazků podle této hlavy a dosahovat cílů této dohody.

2.   S výhradou článku 7 se smluvní strany dohodly na spolupráci, včetně spolupráce formou poskytování podpory pro technickou pomoc, školení a budování kapacit, mimo jiné v těchto oblastech:

a)

zvyšování schopnosti poskytovatelů služeb ze signatářských států CARIFORA získávat informace o předpisech a normách smluvní strany ES na úrovni Evropského společenství a na celostátní a nižší úrovni, jakož i splňovat je;

b)

zvyšování vývozní schopnosti poskytovatelů služeb signatářských států CARIFORA se zvláštním důrazem na marketing cestovního ruchu a kulturních služeb, potřeby malých a středních podniků, franšízing a sjednávání dohod o vzájemném uznávání;

c)

usnadňování součinnosti a dialogu mezi poskytovateli služeb ze smluvní strany ES a signatářských států CARIFORA;

d)

řešení potřeb v oblasti kvality a norem v odvětvích, kde signatářské státy CARIFORA přijaly závazky na základě této dohody a s ohledem na jejich vnitrostátní a regionální trhy a rovněž obchod mezi smluvními stranami, a za účelem zajištění účasti na vývoji a přijímání norem pro udržitelný cestovní ruch;

e)

vývoj a provádění regulačních režimů pro specifická odvětví služeb na úrovni regionu úrovni CARIFORUM a v signatářských státech CARIFORA v těch odvětvích, kde přijaly závazky na základě této dohody; a

f)

zřízení mechanismů pro podporu investic a společných podniků mezi poskytovateli služeb ze smluvní strany ES a ze signatářských států CARIFORA a rozšíření kapacit agentur na podporu investic v signatářských státech CARIFORA.

HLAVA III

BĚŽNÉ PLATBY A POHYB KAPITÁLU

Článek 122

Běžné platby

Aniž je dotčen článek 124, zavazují se signatářské státy CARIFORA a smluvní strana ES, že neuvalí žádná omezení a umožní provádění všech plateb ve volně směnitelné měně za běžné transakce mezi rezidenty smluvní strany ES a signatářských států CARIFORA.

Článek 123

Pohyb kapitálu

1.   Pokud jde o transakce na kapitálovém účtu platební bilance, zavazují se signatářské státy CARIFORA a smluvní strana ES neuvalit žádná omezení na volný pohyb kapitálu souvisejícího s přímými investicemi prováděnými v souladu s právními předpisy hostitelské země a s investicemi založenými v souladu s hlavou II, ani na likvidaci či repatriaci těchto investic a veškerých z nich plynoucích zisků.

2.   Smluvní strany povedou vzájemné konzultace s cílem usnadnit pohyb kapitálu mezi nimi za účelem podpory cílů této dohody.

Článek 124

Ochranná opatření

1.   Pokud ve výjimečných případech pohyb plateb a kapitálu mezi smluvními stranami způsobuje nebo hrozí způsobit závažné potíže pro provádění měnové politiky nebo devizové politiky v jednom nebo více státech CARIFORA nebo v jednom nebo více členských státech Evropské unie, mohou smluvní strana ES nebo dotčený signatářský stát nebo státy CARIFORA na dobu nepřesahující šest měsíců přijmout ochranná opatření týkající se pohybu kapitálu, jež jsou nezbytně nutná.

2.   Smíšená rada CARIFORUM-ES musí být okamžitě informována o přijetí jakýchkoli ochranných opatření a co nejdříve i o časovém plánu jejich zrušení.

HLAVA IV

OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S OBCHODEM

KAPITOLA 1

Hospodářská soutěž

Článek 125

Definice

Pro účely této kapitoly rozumí:

1)

„orgánem pro hospodářskou soutěž“ v případě smluvní strany ES „Evropská komise“ a v případě států CARIFORA podle okolností jeden nebo oba tyto orgány pro hospodářskou soutěž: Komise pro hospodářskou soutěž CARICOMU a Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Dominikánské republiky;

2)

„donucovacím řízením“ řízení zahájené příslušným orgánem pro hospodářskou soutěž smluvní strany proti jednomu nebo více podnikům s cílem zjistit a napravit chování narušující hospodářskou soutěž,

3)

„předpisy v oblasti hospodářské soutěže“ mimo jiné

a)

v případě smluvní strany ES články 81, 82 a 86 Smlouvy o založení Evropského společenství a jejich prováděcí předpisy nebo změny;

b)

v případě států CARIFORA kapitola 8 revidované Chaguaramaské smlouvy ze dne 5. července 2001, vnitrostátní právní předpisy o hospodářské soutěži, které jsou v souladu s revidovanou Chaguaramaskou smlouvou, a vnitrostátní právní předpisy o hospodářské soutěži Baham a Dominikánské republiky. Po vstupu této dohody v platnost a v dalším období bude přijetí těchto právních předpisů oznámeno smluvní straně ES prostřednictvím Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj.

Článek 126

Zásady

Smluvní strany uznávají důležitost volné a nerušené hospodářské soutěže v obchodních vztazích. Smluvní strany uznávají, že obchodní postupy narušující hospodářskou soutěž mohou narušit řádné fungování trhů a celkově ohrozit přínosy liberalizace obchodu. Proto uznávají, že následující praktiky omezující hospodářskou soutěž nejsou slučitelné s řádným fungováním této dohody, nakolik mohou ovlivnit obchod mezi smluvními stranami:

a)

dohody a jednání ve vzájemné shodě mezi podniky, jejichž cílem nebo důsledkem je znemožnit nebo podstatně omezit hospodářskou soutěž na celém území smluvní strany ES nebo států CARIFORA nebo na jeho podstatné části;

b)

zneužívání tržní síly jedním nebo více podniky na území smluvní strany ES nebo států CARIFORA jako celku nebo na jeho podstatné části.

Článek 127

Provádění

1.   Smluvní strany a signatářské státy CARIFORA zajistí, aby do pěti let od vstupu této dohody v platnost uvedly v účinnost právní předpisy upravující omezování hospodářské soutěže v rámci své jurisdikce a zřídily orgány uvedené v čl. 125 odst. 1.

2.   Po nabytí účinnosti právních předpisů a zřízení orgánů uvedených odstavci 1 uvedou smluvní strany v účinnost článek 128. Smluvní strany se rovněž dohodly, že přezkoumají provádění této kapitoly po uplynutí období budování důvěry mezi orgány pro hospodářskou soutěž v délce trvání šesti let od zahájení provádění článku 128.

Článek 128

Výměna informací a spolupráce v oblasti donucování

1.   Každý orgán pro hospodářskou soutěž může informovat ostatní orgány pro hospodářskou soutěž o své ochotě spolupracovat při donucovací činnosti. Tato spolupráce nebrání smluvním stranám ani signatářským státům CARIFORA přijímat samostatná rozhodnutí.

2.   S cílem usnadnit účinné uplatňování svých předpisů v oblasti hospodářské soutěže si mohou orgány pro hospodářskou soutěž vyměňovat důvěrné informace. Veškerá výměna informací podléhá normám ochrany důvěrnosti platným v každé smluvní straně a signatářských státech CARIFORA.

3.   Kterýkoli orgán pro hospodářskou soutěž může poskytnout jinému orgánu pro hospodářskou soutěž veškeré informace, které má k dispozici a které poukazují na to, že na území druhé smluvní strany dochází k obchodním praktikám narušujícím hospodářskou soutěž spadajícím do oblasti působnosti této kapitoly. Orgán pro hospodářskou soutěž každé smluvní strany může rozhodnout o způsobu výměny informací v souladu s jeho osvědčenými postupy. Každý orgán pro hospodářskou soutěž může rovněž informovat ostatní orgány pro hospodářskou soutěž o jakýchkoli donucovacích řízeních, a to v těchto případech:

i)

k činnosti, která je předmětem šetření, dochází zcela anebo z podstatné části v oblasti působnosti kteréhokoli z ostatních orgánů pro hospodářskou soutěž,

ii)

nápravné opatření, které bude pravděpodobně uloženo, by vyžadovalo zákaz daného jednání na území jiné smluvní strany nebo signatářských států CARIFORA,

iii)

činnost, která je předmětem šetření, zahrnuje jednání, které bylo zřejmě vyžadováno, podporováno nebo schváleno jinou smluvní stranou nebo signatářskými státy CARIFORA.

Článek 129

Veřejné podniky a podniky pověřené zvláštními nebo výlučnými právy, včetně určených monopolů

1.   Nic v této dohodě nebrání smluvní straně nebo signatářskému státu CARIFORA, aby zavedl nebo zachoval veřejný nebo soukromý monopol v souladu se svými právními předpisy.

2.   Pokud jde o veřejné podniky a podniky, kterým byla udělena zvláštní nebo výlučná práva, zajistí smluvní strany a signatářské státy CARIFORA, aby ode dne vstupu této dohody v platnost nebylo přijato ani zachováno žádné opatření, které narušuje obchod se zbožím nebo službami mezi smluvními stranami do míry, která je v rozporu se zájmy smluvních stran, a aby takové podniky podléhaly pravidlům hospodářské soutěže, pokud jim uplatnění těchto pravidel právně ani fakticky nebrání ve výkonu přidělených konkrétních úkolů.

3.   Odchylně od odstavce 2 se smluvní strany dohodly, že pokud se na veřejné podniky v signatářských státech CARIFORA vztahují specifická odvětvová pravidla stanovená jejich příslušnými předpisovými rámci, nejsou tyto podniky vázány tímto článkem a nebudou se jím řídit.

4.   Smluvní strany a signatářské státy CARIFORA postupně upraví, aniž tím jsou dotčeny jejich závazky podle dohody WTO, veškeré státní monopoly obchodní povahy tak, aby do konce pátého roku po vstupu této dohody v platnost nedocházelo k žádné diskriminaci, pokud jde o podmínky prodeje zboží nebo služeb, mezi zbožím a službami pocházejícími ze smluvní strany ES a zbožím a službami pocházejícími ze signatářských států CARIFORA nebo mezi státními příslušníky členských států Evropské unie a státními příslušníky států CARIFORA, kromě případů, kdy taková diskriminace nezbytně vyplývá z existence daného monopolu.

5.   Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj je informován o přijetí odvětvových pravidel uvedených v odstavci 3 a o opatřeních přijatých k provedení odstavce 4.

Článek 130

Spolupráce

1.   Smluvní strany uznávají důležitost technické pomoci a budování kapacity pro usnadnění provádění závazků a dosahování cílů této kapitoly, a zvláště pro zajištění účinného a řádného prosazování politik a pravidel hospodářské soutěže, zejména během období budování důvěry uvedeného v článku 127.

2.   S výhradou článku 7 se smluvní strany dohodly, že budou spolupracovat, včetně spolupráce formou usnadňování podpory, v těchto oblastech:

a)

účinné fungování orgánů CARIFORA pro hospodářskou soutěž;

b)

pomoc při vypracování návrhů pokynů, příruček a v případě potřeby právních předpisů;

c)

zajištění nezávislých odborníků; a

d)

zajišťování školení pro klíčové pracovníky podílející se na provádění a prosazování politiky hospodářské soutěže.

KAPITOLA 2

Inovace a duševní vlastnictví

Článek 131

Souvislosti

1.   Smluvní strany uznávají, že podpora inovací a tvořivosti zvyšuje konkurenceschopnost a je klíčovým prvkem jejich hospodářského partnerství v jejich úsilí o dosažení udržitelného rozvoje, podpoře vzájemného obchodu a zajištění postupného začleňování států CARIFORA do světového hospodářství.

2.   Uznávají rovněž, že ochrana a prosazování práv duševního vlastnictví hraje klíčovou roli při podpoře tvořivosti, inovací a konkurenceschopnosti, a jsou odhodlány zajistit rostoucí míru ochrany odpovídající jejich úrovni vývoje.

Článek 132

Cíle

Cílem této kapitoly je

a)

podporovat inovační procesy, včetně ekologických inovací, podniků usazených na území smluvních stran;

b)

podporovat konkurenceschopnost podniků smluvních stran, a zejména mikropodniků a malých a středních podniků;

c)

usnadňovat výrobu a uvádění na trh inovativních a tvořivých produktů mezi smluvními stranami;

d)

dosahovat odpovídající a účinné úrovně ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví;

e)

přispívat k podpoře technologických inovací a převodu a šíření technologií a know-how;

f)

podporovat, rozvíjet a usnadňovat kooperativní činnosti v oblasti výzkumu a vývoje ve vědě a technice mezi smluvními stranami a rovněž rozvíjet trvalé vztahy mezi vědeckými obcemi smluvních stran;

g)

podporovat, rozvíjet a usnadňovat činnosti spolupráce v oblasti výroby a vývoje v tvůrčích odvětvích mezi smluvními stranami a rovněž rozvíjet trvalé vztahy mezi tvůrčími obcemi smluvních stran;

h)

podporovat a posilovat regionální kooperativní činnosti zahrnující nejvzdálenější regiony Evropského společenství a umožnit tak, aby tyto regiony a státy CARIFORA měly vzájemný prospěch ze své blízkosti a sousedství rozvojem inovativní a soutěživé regionální oblasti.

Oddíl 1

Inovace

Článek 133

Regionální integrace

Smluvní strany uznávají, že opatření a politiky, které mají být přijímány na regionální úrovni, jsou nezbytné pro dosahování cílů tohoto oddílu. Státy CARIFORA se dohodly, že zesílí činnost na regionální úrovni s cílem poskytnout podnikům regulační a politický rámec vedoucí k podpoře konkurenceschopnosti prostřednictvím inovace a tvořivosti.

Článek 134

Účast v rámcových programech

1.   Je usnadňována a podporována účast smluvních stran a signatářských států CARIFORA na stávajících a budoucích rámcových programech, zvláštních programech a dalších činnostech druhé smluvní strany, nakolik to umožňují vnitřní pravidla každé smluvní strany upravující přístup k dotčeným programům a činnostem.

2.   Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj může vydat doporučení za účelem usnadnění účasti institucí a podniků v CARIFORU v programech uvedených v odstavci 1 a bude tuto účast pravidelně přezkoumávat.

Článek 135

Spolupráce v oblasti konkurenceschopnosti a inovací

1.   Smluvní strany uznávají, že podpora tvořivosti a inovací je nezbytná pro rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti a dosahování celkových cílů této dohody.

2.   S výhradou článků 7 a 134 se smluvní strany dohodly na spolupráci, včetně spolupráce formou usnadňování podpory, v těchto oblastech:

a)

podpora inovací, diverzifikace, modernizace, rozvoje a kvality produktů a procesů u firem;

b)

podpora tvořivosti a designu, zejména u mikropodniků a malých a středních podniků, a výměn mezi sítěmi designových středisek usazených na území smluvní strany ES a států CARIFORA;

c)

podpora dialogu a výměn zkušeností a informací mezi sítěmi hospodářských subjektů;

d)

technická pomoc, konference, semináře, výměnné návštěvy, hledání průmyslových a technických příležitostí, účast na kulatých stolech a všeobecné a odvětvové veletrhy;

e)

podpora kontaktů a průmyslové spolupráce mezi hospodářskými subjekty, podpora společných investic a podniků a sítí prostřednictvím stávajících a budoucích programů;

f)

podpora partnerství pro výzkumné a vývojové činnosti ve státech CARIFORA za účelem zlepšení jejich inovačních systémů; a

g)

zesílení činností na podporu převodu vazeb, inovací a technologií mezi CARIFOREM a partnery z Evropského společenství.

Článek 136

Vědeckotechnická spolupráce

1.   Smluvní strany budou podporovat účast svých orgánů pro výzkum a technologický vývoj na kooperativních činnostech v souladu se svými vnitřními pravidly. Spolupráce může mít tuto podobu:

a)

společné iniciativy pro zvýšení povědomí o programech Evropského společenství pro budování vědecké a technologické kapacity, včetně vnitřní dimenze sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj a případných následných programů;

b)

sítě pro společný výzkum v oblastech společného zájmu;

c)

výměny výzkumných pracovníků a odborníků pro podporu připravenosti projektu a účast na sedmém rámcovém programu a dalších výzkumných programech Evropského společenství;

d)

společná vědecká zasedání, která podpoří výměny informací a vzájemné ovlivňování a určí oblasti společného výzkumu;

e)

podpora moderních vědeckých a technologických studií přispívajících k dlouhodobě udržitelnému rozvoji obou smluvních stran;

f)

rozvoj vazeb mezi veřejným a soukromým sektorem;

g)

hodnocení společné práce a šíření jejích výsledků;

h)

politický dialog a výměny vědeckých a technologických informací a zkušeností na regionální úrovni;

i)

výměna informací na regionální úrovni týkajících se regionálních vědeckotechnických programů;

j)

účast ve znalostních a inovačních obcích Evropského inovačního a technologického institutu.

2.   Zvláštní důraz je kladen na budování lidského potenciálu jakožto dlouhodobé základny vědecké a technologické excelence a vytváření udržitelných vazeb mezi vědeckými a technologickými obcemi smluvních stran na státní i regionální úrovni.

3.   Na této spolupráci se podle okolností podílejí výzkumná střediska, instituce vysokoškolského vzdělávání a další zúčastněné subjekty, včetně mikropodniků a malých a středních podniků usazených na území smluvních stran.

4.   Smluvní strany podporují účast svých příslušných subjektů na vědeckých a technologických programech druhé smluvní strany za účelem dosahování vzájemně přínosné vědecké excelence v souladu se svými příslušnými předpisy, které upravují účast právnických osob z třetích zemí.

Článek 137

Spolupráce v oblasti informační společnosti a informačních a komunikačních technologií

1.   Smluvní strany uznávají, že informační a komunikační technologie jsou klíčovými odvětvími moderní společnosti a mají zásadní význam pro podporu tvořivosti, inovací a konkurenceschopnosti a rovněž pro plynulý přechod k informační společnosti.

2.   S výhradou článků 7 a 134 se smluvní strany dohodly na spolupráci, včetně spolupráce formou usnadňování podpory, v těchto oblastech:

a)

dialog o různých otázkách politiky týkajících se podpory a monitorování informační společnosti;

b)

výměna informací týkající se regulačních otázek;

c)

výměna informací v otázkách norem a interoperability;

d)

podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje informačních a komunikačních technologií a v oblasti výzkumných infrastruktur založených na informačních a komunikačních technologiích;

e)

vývoj neobchodního obsahu a pilotních aplikací v oblastech s vysokým dopadem na společnost; a

f)

budování kapacity v oblasti informačních a komunikačních technologií, a to zejména podporou vytváření sítí, výměny a školení odborníků, zejména v oblasti regulace.

Článek 138

Spolupráce v oblasti ekologických inovací a obnovitelných zdrojů energie

1.   S cílem dosažení udržitelného rozvoje a za účelem dosažení co největších příznivých dopadů této dohody na životní prostředí a za účelem předcházení jejím nepříznivým dopadům na životní prostředí uznávají smluvní strany důležitost podpory takových forem inovací, které jsou prospěšné pro životní prostředí, ve všech odvětvích svých hospodářství. K těmto formám ekologických inovací patří energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie.

2.   S výhradou článků 7 a 134 se smluvní strany dohodly na spolupráci, včetně spolupráce formou usnadňování podpory, v těchto oblastech:

a)

projekty týkající se produktů, technologií, výrobních procesů, služeb, metod řízení a podnikání šetrných k životnímu prostředí, včetně těch, které se týkají vhodného šetření vodou a uplatnění mechanismu čistého rozvoje;

b)

projekty týkající se energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie;

c)

podpora sítí a klastrů ekologických inovací, včetně využití partnerství veřejného a soukromého sektoru;

d)

výměny informací, know-how a odborníků;

e)

činnosti na poli zvyšování povědomí a vzdělávací činnosti;

f)

vypracování studií a poskytování technické pomoci;

g)

spolupráce na výzkumu a vývoji; a

h)

pilotní a demonstrační projekty.

Oddíl 2

Duševní vlastnictví

Pododdíl 1

Zásady

Článek 139

Povaha a rozsah závazků

1.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA zajistí náležité a účinné provádění mezinárodních úmluv týkajících se duševního vlastnictví, jichž jsou smluvními stranami, a Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví obsažené v příloze IC Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (dále jen „dohoda TRIPS“).

2.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA se dohodly, že se zásady stanovené v článku 8 dohody TRIPS budou vztahovat na tento oddíl. Smluvní strany dále uznávají, že přiměřené a účinné prosazování práv duševního vlastnictví by mělo zohledňovat rozvojové potřeby států CARIFORA, poskytovat rovnováhu práv a závazků mezi nositeli práv a uživateli a umožnit smluvní straně ES a signatářským státům CARIFORA chránit veřejné zdraví a výživu. Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že by omezovalo schopnost smluvních stran a signatářských států CARIFORA podporovat přístup k lékům.

3.   Pro účely této dohody zahrnuje duševní vlastnictví autorská práva (včetně autorských práv k počítačovým programům a práv příbuzných), užitné vzory, patenty včetně patentů na biotechnologické vynálezy, ochranu odrůd rostlin, průmyslové vzory, topografie integrovaných obvodů, zeměpisná označení, ochranné známky výrobků a služeb, ochranu databází, ochranu proti nekalé hospodářské soutěži podle článku 10a Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a ochranu nezveřejněných důvěrných informací o know-how.

4.   Aniž tím jsou narušeny jejich stávající a budoucí mezinárodní závazky, smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA dále uvedou v účinnost tento oddíl a zajistí jeho odpovídající a účinné provádění nejpozději od 1. ledna 2014, ledaže by Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj rozhodl jinak, s přihlédnutím k rozvojovým prioritám a úrovním rozvoje signatářských států CARIFORA. Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA mají právo určit vhodný způsob provádění tohoto oddílu podle svého právního systému a praxe.

5.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA mohou, ale nemusí, zavést do svého právního řádu rozsáhlejší ochranu, než se vyžaduje v tomto oddílu, za předpokladu, že tato ochrana není v rozporu s tímto oddílem.

Článek 140

Nejméně rozvinuté země

Aniž je dotčen čl. 139 odst. 1 a 4, nejméně rozvinuté země, které jsou smluvními stranami této dohody, musí použít tato ustanovení pouze tak, jak je stanoveno v tomto článku:

a)

závazky podle dohody TRIPS ve stejných krocích, které po nich mohou být vyžadovány, pokud jde o provádění dohody TRIPS podle příslušných rozhodnutí Rady pro TRIPS nebo jiných použitelných rozhodnutí Generální rady WTO;

b)

závazky podle pododdílů 2 a 3 tohoto oddílu do 1. ledna 2021, ledaže Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj rozhodne jinak při zohlednění příslušných rozhodnutí uvedených v písmenu a).

Článek 141

Regionální integrace

1.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA se zavazují nadále zvažovat další kroky směrem k hlubší integraci ve svých regionech v oblasti práv duševního vlastnictví. Tento proces by měl zahrnovat další harmonizaci právních a správních předpisů v oblasti práv duševního vlastnictví, dále pokročit směrem k regionální správě a prosazování vnitrostátních práv duševního vlastnictví a rovněž k tvorbě a správě regionálních práv duševního vlastnictví, podle potřeby.

2.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA se zavazují směřovat k harmonizované úrovni ochrany duševního vlastnictví ve všech svých příslušných regionech.

Článek 142

Převod technologií

1.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA se dohodly na výměně názorů a informací ohledně svých postupů a politik týkajících se převodu technologií, jak v rámci svých regionů, tak se třetími zeměmi. Týká se to zejména opatření pro usnadnění informačních toků, obchodních partnerství, udělování licencí a subdodávek. Zvláštní pozornost je věnována podmínkám nezbytným pro vytvoření odpovídajícího prostředí v hostitelských zemích umožňujícího převod technologií, včetně otázek, jako je rozvoj lidského kapitálu a právního rámce.

2.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA přijmou vhodná opatření pro prevenci a kontrolu praktik udělování licencí nebo podmínek týkajících se práv duševního vlastnictví, které by mohly nepříznivě ovlivnit mezinárodní převod technologií a které představují zneužívání práv duševního vlastnictví nositeli práv nebo zneužívání zřejmých informačních asymetrií při sjednávání licencí.

3.   Smluvní strana ES usnadní a podpoří využívání pobídek udělovaných institucím a podnikům na svém území pro převod technologií do institucí a podniků států CARIFORA, aby tak umožnila státům CARIFORA vybudovat životaschopnou technologickou základnu. Smluvní strana ES se vynasnaží informovat o jakýchkoli známých opatřeních Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj k projednání a přezkumu.

Pododdíl 2

Normy týkající se práv duševního vlastnictví

Článek 143

Autorské právo a práva příbuzná

1.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA budou dodržovat

a)

Smlouvu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o právu autorském (Ženeva, 1996); a

b)

Smlouvu WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (Ženeva, 1996).

2.   Signatářské státy CARIFORA budou usilovat o přistoupení k Římské úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací (1961).

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA usnadní uzavírání dohod mezi svými kolektivními správci za účelem vzájemného zajištění přístupu a poskytování licencí pro používání obsahu na regionální úrovni na celém území smluvní strany ES a signatářských států CARIFORA tak, aby byli nositelé práv za využívání tohoto obsahu náležitě odměňováni.

Článek 144

Ochranné známky

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA stanoví systém pro zápis obchodních známek, v němž bude každé konečné rozhodnutí přijaté příslušnou správou ochranných známek zdůvodněné a bude mít písemnou podobu. Žadatel bude mít možnost podat odpor vůči zamítnutí zápisu ochranné známky a napadnout konečné zamítnutí před soudem. Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA dále zavedou možnost podat námitku proti zápisu ochranné známky po zveřejnění přihlášek. Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA zpřístupní veřejnosti elektronické databáze přihlášek ochranných známek a jejich zápisu.

Smluvní strana ES signatářské státy CARIFORA připomínají závazek daný dohodou TRIPS uplatňovat u ochranných známek pojetí všeobecně známých ochranných známek. Při určování, zda je ochranná známka všeobecně známá, budou smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA usilovat o uplatňování společného doporučení přijatého shromážděním Pařížské unie na ochranu průmyslového vlastnictví a valným shromážděním WIPO v rámci třicáté čtvrté řady zasedání shromáždění členských států WIPO ve dnech 20. až 29. září 1999.

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA uznávají potřebu jasného právního rámce pro majitele ochranných známek, kteří chtějí používat své ochranné známky na internetu a podílet se na rozvoji elektronického obchodu, což zahrnuje ustanovení upravující otázky, zda použití označení na internetu přispívá k získání nebo porušení ochranné známky nebo zda takové používání představuje akt nekalé soutěže, a dále určení souvisejících nápravných opatření. V tomto směru bude smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA usilovat o uplatňování společného doporučení o ochraně známek a dalších práv průmyslového vlastnictví v označeních na internetu přijatého WIPO v rámci třicáté šesté řady zasedání shromáždění členských států WIPO ve dnech 24. září až 3. října 2001.

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA vyvinou úsilí o uplatňování společných doporučení přijatých shromážděním Pařížské unie pro ochranu průmyslového vlastnictví a valným shromážděním WIPO v rámci třicáté páté řady zasedání shromáždění členských států WIPO ve dnech 25. září až 3. října 2000.

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA vyvinou úsilí o přistoupení k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (1989) a revidované Smlouvě o známkovém právu (2006).

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA umožní jako omezenou výjimku z práv udělených ochrannou známkou řádné užívání popisných výrazů, včetně zeměpisných označení. Tato omezená výjimka zohlední oprávněné zájmy majitele ochranné známky a třetích osob.

Článek 145

Zeměpisná označení

1.   Nic v této dohodě nevyžaduje, aby smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA chránily na svých územích zeměpisná označení, která nejsou chráněna v zemi jejich původu.

2.   Signatářské státy CARIFORA do 1. ledna 2014 zavedou na svých příslušných územích systém ochrany zeměpisných označení. Smluvní strany budou spolupracovat prostřednictvím Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj v souladu s čl. 164 odst. 2 písm. c) na rozvoji zeměpisných označení na území států CARIFORA. Za tímto účelem předloží státy CARIFORA Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj do šesti měsíců od vstupu této dohody v platnost ke zvážení seznam potenciálních zeměpisných označení v původem ve státech CARIFORA k projednání a připomínkám.

3.   Smluvní strany s Výborem CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj projednají účinné provádění tohoto článku a výměnu informací o vývoji právních předpisů a politiky v oblasti zeměpisných označení.

1.   Ochrana poskytovaná s ohledem na zeměpisná označení na území smluvní strany ES a signatářských států CARIFORA je udělována v souladu s právním řádem a praxí smluvní strany ES nebo příslušného signatářského státu CARIFORA a to na dobu neurčitou (26).

2.   Tato ochrana musí zajistit, aby používání zeměpisných označení zboží chráněného podle odstavce 1 bylo na území smluvní strany ES a signatářských států CARIFORA výlučně vyhrazeno pro zboží pocházející z dotčené zeměpisné oblasti a vyráběné v souladu s příslušnými produktovými specifikacemi.

3.   Pokud jde o ochranu zeměpisných označení, zakáží a zabrání smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA, z úřední moci nebo na žádost zúčastněné osoby:

a)

bez ohledu na kategorii produktu, u kterého se používá, užívání jakýchkoli způsobu označení nebo obchodní úpravy zboží na jejich území, které tvrdí nebo naznačuje, že dané zboží pochází z jiné zeměpisné oblasti, než je skutečné místo původu, a to způsobem, který uvádí veřejnost v omyl, pokud jde o skutečný zeměpisný původ zboží, nebo jakékoli jiné užívání, které představuje akt nekalé soutěže ve smyslu článku 10a Pařížské úmluvy;

b)

jakékoli užívání chráněných názvů pro zboží ve stejné kategorii produktů, na kterou se vztahuje zeměpisné označení, jestliže zboží nepochází z uvedené zeměpisné oblasti, a to i v případě kdy

i)

je uveden skutečný původ zboží;

ii)

je zeměpisné označení použito v překladu;

iii)

je název doprovázen výrazy jako „druh“, „typ“, „styl“, „napodobenina“, „způsob“ nebo jinými obdobnými výrazy.

4.   Zápis zeměpisného označení je možné zrušit. Příslušné řízení musí umožňovat účast jakékoli fyzické nebo právnické osoby s oprávněným zájmem.

1.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA nemusí uplatňovat ochranu zeměpisných označení podle oddílu B, pokud jde o zboží, u něhož je příslušné označení shodné s výrazem obvyklým v běžné řeči jako běžný název tohoto zboží na příslušném území.

2.   Žádné ustanovení tohoto oddílu po smluvní straně ES a signatářských státech CARIFORA nevyžaduje uplatňování ochrany zeměpisných označení podle oddílu B, pokud jde o produkty z vinné révy, rostlin a zvířat, jejichž příslušné označení je totožné s názvem odrůdy hroznů, odrůdy rostlin nebo plemene zvířat existujícím na území smluvní strany ES nebo dotčeného signatářského státu CARIFORA ke dni vstupu této dohody v platnost.

3.   V případě stejně znějících zeměpisných označení musí smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA poskytnout ochranu označení za předpokladu, že v praxi se dostatečně rozlišuje mezi již chráněnými zeměpisnými označeními a následně chráněnými homonymy, s ohledem na potřebu rovného zacházení s dotčenými výrobci a neuvádění zákazníka v omyl. Stejně znějící název, který svádí zákazníka, aby se domníval, že produkty pocházejí z jiného území, smluvní strana ES nebo dotčený signatářský stát CARIFORA chránit nesmí.

4.   Pokud je zeměpisné označení smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA stejně znějící jako zeměpisné označení třetí země, použije se obdobně čl. 23 odst. 3 dohody TRIPS.

1.   Označení původu nebo zeměpisné označení se na území smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA nezapíše, pokud by zápis s ohledem na dobrou pověst a proslulost ochranné známky a dobu, po kterou byla užívána, mohl uvést spotřebitele v omyl, pokud jde o skutečnou totožnost produktu.

2.   Po dni vstupu této dohody v platnost bude na území smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA zamítnuto zapsání ochranné známky, která je totožná nebo obdobná nebo obsahuje zeměpisné označení chráněné na území smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA podle oddílu B a týká se stejné kategorie produktů. Dále bude zápis ochranné známky za těchto okolností na území smluvní strany ES nebo signatářských států CARIFORA zamítnut, pokud přihláška k zápisu byla podána po dni podání žádosti o ochranu zeměpisného označení na dotčeném území a ochrana zeměpisného označení je následně udělena.

3.   Ochranné známky zapsané v rozporu s předchozím odstavcem se prohlásí za neplatné.

4.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA zajistí, aby se s výhradou oddílu D odst. 1, 2 a 3 ochranná známka, jejíž používání odpovídá jedné ze situací podle oddílu B odst. 3, a která byla přihlášena, zapsána nebo zavedena používáním, pokud tuto možnost dovolují platné právní předpisy, v dobré víře na území smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA přede dnem použitelnosti závazků vůči WTO na území smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA nebo přede dnem podání žádosti o ochranu zeměpisného označení na příslušných územích, mohla nadále používat bez ohledu na registraci zeměpisného označení za předpokladu, že podle právních předpisů smluvní strany ES nebo dotčeného signatářského státu CARIFORA neexistují důvody pro prohlášení ochranné známky za neplatnou nebo pro její odvolání. V takovém případě se používání zeměpisného označení povolí vedle dotyčné ochranné známky.

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA do 1. ledna 2014 zahájí jednání za účelem dosažení dohody o ochraně zeměpisných označení na svých územích, aniž tím jsou dotčeny jakékoli jednotlivé žádosti o ochranu, které mohly být podány přímo.

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA uznávají potřebu jasného právního rámce pro majitele zeměpisných označení, kteří chtějí používat svá zeměpisná označení na internetu a podílet se na rozvoji elektronického obchodu, což zahrnuje ustanovení upravující otázky, zda použití označení na internetu přispívá k přivlastnění, evokaci, získání ve zlé víře nebo porušení zeměpisného označení nebo zda takové používání představuje akt nekalé soutěže, a dále určení nápravných opatření, včetně případného převodu nebo zrušení názvu domény. V tomto směru budou smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA usilovat o uplatňování společného doporučení o ochraně známek a dalších práv průmyslového vlastnictví na internetu přijatého WIPO v rámci třicáté šesté řady zasedání shromáždění členských států WIPO ve dnech 24. září až 3. října 2001.

Článek 146

Průmyslové vzory

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA budou usilovat o přistoupení k Haagské dohodě o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů (1999).

1.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA zajistí ochranu nezávisle vytvořeným průmyslovým vzorům, které jsou nové nebo původní a mají jedinečnou povahu.

2.   (Průmyslový) vzor je považován za nový, pokud nebyl zpřístupněn veřejnosti shodný (průmyslový) vzor.

3.   (Průmyslový) vzor má jedinečnou povahu, pokud se celkový dojem, který vyvolá u informovaného uživatele, liší od celkového dojmu vyvolaného u tohoto uživatele jakýmkoli (průmyslovým) vzorem, který byl zpřístupněn veřejnosti.

4.   Tato ochrana (průmyslových) vzorů bude zajištěna zápisem a uděluje výlučná práva jejich majitelům v souladu s tímto článkem. Nezapsané (průmyslové) vzory udělují stejná výlučná práva, ale pouze pokud je napadené užití výsledkem kopírování chráněného (průmyslového) vzoru. Ochrana nezapsaných (průmyslových) vzorů a textilních vzorů může být zajištěna úpravou průmyslových vzorů nebo autorských práv.

1.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA mohou poskytovat omezené výjimky z ochrany průmyslových vzorů za předpokladu, že tyto výjimky nejsou nepřiměřeně v rozporu s běžným užíváním chráněných průmyslových vzorů a nedotýkají se nepřiměřeně oprávněných zájmů majitele chráněného (průmyslového) vzoru, s přihlédnutím k oprávněným zájmům třetích osob.

2.   Ochrana (průmyslového) vzoru se nevztahuje na vzory v zásadě vynucené technickými nebo funkčními hledisky.

3.   Právo k (průmyslovému) vzoru nevznikne, pokud by bylo v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy.

1.   Majitel chráněného průmyslového vzoru bude mít právo zabránit třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby vyráběly, nabízely, prodávaly, dovážely, skladovaly nebo využívaly výrobky, které zahrnují chráněný vzor, pokud se taková jednání uskutečňují pro obchodní účely nebo nenáležitě narušují obvyklé využívání průmyslového vzoru nebo nejsou v souladu s postupy spravedlivého obchodování.

2.   U nezapsaných vzorů se napadené užití nepovažuje za výsledek kopírování chráněného (průmyslového) vzoru, pokud vyplývá z nezávislé tvůrčí práce původce (průmyslového) vzoru, u něhož se lze důvodně domnívat, že nebyl obeznámen s (průmyslovým) vzorem, který byl zpřístupněn veřejnosti majitelem.

1.   Počáteční doba ochrany dostupná na území smluvní strany ES a signatářských států CARIFORA po zapsání činí nejméně pět let. Na návrh nositele práv může být zápis obnoven na jedno nebo více pětiletých období, ale nejvýše na 25 let ode dne podání žádosti, za předpokladu, že byl zaplacen obnovovací poplatek.

2.   Doba trvání ochrany dostupná na území smluvní strany ES a signatářských států CARIFORA u nezapsaných vzorů bude činit nejméně tři roky ode dne, kdy byl vzor zpřístupněn veřejnosti na příslušném území.

(Průmyslový) vzor chráněný podle tohoto článku právem k (průmyslovému) vzoru, který je v jedné ze smluvních stran nebo v signatářském státě CARIFORA zapsán, může požívat ochrany také podle autorského práva takového státu, a to ode dne, kdy byl (průmyslový) vzor vytvořen nebo v jakékoliv podobě zachycen.

Článek 147

Patenty

1.   Smluvní strana ES bude dodržovat

a)

Smlouvu o patentové spolupráci (Washington, 1970, naposledy pozměněnou v roce 1984);

b)

Smlouvu o patentovém právu (Ženeva, 2000);

c)

Budapešťskou smlouvu o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení (1977, pozměněnou v roce 1980).

2.   Signatářské státy CARIFORA přistoupí

a)

ke Smlouvě o patentové spolupráci (Washington, 1970, naposledy pozměněné v roce 1984);

b)

k Budapešťské smlouvě o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení (1977, pozměněné v roce 1980).

3.   Signatářské státy CARIFORA budou usilovat o přistoupení ke Smlouvě o patentovém právu (Ženeva, 2000).

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA uznávají důležitost prohlášení z Dohá o dohodě TRIPS a veřejném zdraví přijatého dne 14. listopadu 2001 na ministerské konferenci WTO a rozhodnutí Generální rady WTO ze dne 30. srpna 2003 o odstavci 6 prohlášení z Dohá o dohodě TRIPS a veřejném zdraví a se dohodly, že podniknou potřebné kroky pro přijetí protokolu o změně dohody TRIPS sjednaného v Ženevě dne 6. prosince 2005.

Článek 148

Užitné vzory

1.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA mohou poskytnout ochranu pro jakékoli produkty nebo postupy v jakékoli technologické oblasti za předpokladu, že jsou nové, vyznačují se určitou mírou neobvyklosti a je možné jejich průmyslové využití.

2.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA mohou vyloučit z ochrany všechny produkty a postupy, jejichž obchodní využití na jejich území musí být zakázáno v zájmu ochrany veřejného pořádku nebo mravnosti, života a zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, nebo k zabránění vážnému poškození životního prostředí, pokud toto vyloučení není stanoveno pouze proto, že jejich právo toto využití zakazuje.

3.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA mohou z ochrany vyloučit také

a)

diagnostické, terapeutické a chirurgické postupy pro léčení lidí nebo zvířat;

b)

s výhradou článku 150 rostliny a zvířata jiné než mikroorganismy a zásadní biologické postupy pro pěstování rostlin nebo chov zvířat jiné než nebiologické a mikrobiologické postupy.

4.   Tímto článkem nejsou dotčeny stávající právní předpisy smluvní strany ES nebo signatářských států CARIFORA.

Dostupná doba ochrany nesmí být kratší než pět let a delší než deset let, počítáno ode dne podání, nebo v případě uplatnění práva přednosti ode dne vzniku práva přednosti.

1.   Všechny ostatní podmínky a možnosti stanovené pro patenty v oddíle 5 dohody TRIPS se obdobně použijí na užitné vzory, zejména na ty, které mohou být potřebné pro zajištění veřejného zdraví.

2.   Žádost o udělení patentu může být převedena na žádost o ochranu užitného vzoru za předpokladu, že požadavek na převod je podán před udělením patentu.

Článek 149

Odrůdy rostlin

1.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA mají právo stanovit výjimky z výhradních práv udělených pěstitelům, aby umožnily farmářům ukládat, používat a vyměňovat chráněná farmářská osiva nebo rozmnožovací materiál.

2.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA stanoví ochranu odrůd rostlin v souladu s dohodou TRIPS. V tomto ohledu zváží přistoupení k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin – UPOV (ve znění z roku 1991).

Článek 150

Genetické zdroje, tradiční vědomosti a folklór

1.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA v mezích svých vnitrostátních právních předpisů respektují, chrání a udržují poznatky, inovace a postupy domorodých a místních společenství ztělesňujících tradiční životní styl vhodný pro ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti a podporují jejich širší využívání se souhlasem a zapojením nositelů takových poznatků, inovací a postupů a zasazují se o spravedlivé rozdělování přínosů vyplývajících z využívání takových poznatků, inovací a postupů.

2.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA uznávají důležitost přijetí vhodných opatření, v mezích svých vnitrostátních právních předpisů, pro ochranu tradičních vědomostí a dohodly se, že budou nadále směřovat k vypracování mezinárodně dohodnutých modelů svého druhu pro právní ochranu tradičních vědomostí.

3.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA se dohodly, že ustanovení tohoto pododdílu týkající se patentů a ustanovení Úmluvy o biologické rozmanitosti budou prováděna ve vzájemném souladu.

4.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA mohou vyžadovat jako součást správních požadavků pro patentovou přihlášku týkající se vynálezu, který využívá jako svou nezbytnou součást biologický materiál, aby žadatel upřesnil zdroje biologického materiálu použitého žadatelem a popsaného jako součást vynálezu.

5.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA se dohodly, že si budou pravidelně vyměňovat stanoviska a informace o relevantních mnohostranných jednáních

a)

ve WIPO, o otázkách projednávaných v rámci mezivládního výboru pro genetické zdroje, tradiční vědomosti a folklór; a

b)

ve WTO, o otázkách týkajících se vztahu mezi dohodou TRIPS a Úmluvou o biologické rozmanitosti, ochranou tradičních vědomostí a folklórem.

6.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA se dohodly, že po vydání závěrů mnohostranných jednání zmiňovaných v odstavci 5 a na žádost smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA přezkoumají tento článek v rámci Smíšené rady CARIFORUM-ES s ohledem na závěry těchto mnohostranných jednání.

Pododdíl 3

Dodržování práv duševního vlastnictví

Článek 151

Obecné povinnosti

1.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA, aniž by byla dotčena jejich práva a povinnosti podle dohody TRIPS, a zejména její části III, stanoví opatření, řízení a nápravná opatření potřebná k zajištění dodržování práv duševního vlastnictví, na něž se vztahuje tato část. Tato opatření, řízení a nápravná opatření musí být spravedlivá a nestranná a nesmí být nadměrně složitá nebo nákladná, nesmí obsahovat nepřiměřené lhůty ani nesmí mít za následek bezdůvodná zdržení.

2.   Tato opatření a nápravná opatření musí být rovněž účinná, přiměřená a odrazující a musí být používána způsobem, který zabraňuje vzniku překážek právně dovoleného obchodu a poskytuje záruky proti jejich zneužití.

Článek 152

Způsobilí žadatelé

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA uznávají jako osoby způsobilé žádat o použití opatření, řízení a nápravných opatření uvedených v tomto oddílu a části III dohody TRIPS

a)

nositele práv duševního vlastnictví v souladu s použitelným právem;

b)

všechny ostatní osoby oprávněné užívat tato práva, zejména držitele licence, v rozsahu povoleném použitelným právem a v souladu s tímto právem;

c)

kolektivní správce práv duševního vlastnictví, kteří jsou řádně uznáni jako osoby oprávněné zastupovat nositele práv duševního vlastnictví, v rozsahu stanoveném použitelným právem a v souladu s tímto právem;

d)

profesní subjekty ochrany práv, které jsou řádně uznávány jako oprávněné zastupovat nositele práv duševního vlastnictví, v rozsahu povoleném použitelným právem a v souladu s tímto právem.

Článek 153

Důkazy

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA přijmou opatření nezbytná k tomu, aby příslušné soudní orgány mohly v případě porušení práva duševního vlastnictví spáchaného v obchodním měřítku, nařídit v případě potřeby a na návrh strany předložení bankovních, finančních nebo obchodních dokumentů, které jsou v držení protistrany, s výhradou ochrany důvěrných informací.

Článek 154

Opatření k zajištění důkazů

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA zajistí, aby příslušné soudní orgány mohly i před zahájením řízení ve věci samé, na návrh subjektu, který předložil přiměřeně dostupné důkazy dostatečně podporující jeho tvrzení, že bylo porušeno jeho právo duševního vlastnictví nebo že toto porušení hrozí, nařídit okamžitá a účinná předběžná opatření k zajištění významných důkazů údajného porušování, s výhradou ochrany důvěrných informací. Tato opatření mohou zahrnovat podrobný popis, včetně odebrání vzorků nebo bez něj, či fyzické zabavení zboží porušujícího právo, a ve vhodných případech i materiálů a nástrojů použitých k výrobě nebo distribuci tohoto zboží a dokumentů vztahujících se k tomuto zboží.

Článek 155

Právo na informace

1.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA zajistí, aby v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví a na základě odůvodněné a přiměřené žádosti navrhovatele mohly příslušné soudní orgány nařídit, že informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo duševního vlastnictví, musí poskytnout porušovatel nebo každá jiná osoba,

a)

která prokazatelně v obchodním měřítku držela zboží porušující právo;

b)

která prokazatelně v obchodním měřítku užívala služby porušující právo;

c)

která prokazatelně v obchodním měřítku poskytovala služby používané při činnostech porušujících právo, nebo

d)

byla označena osobou uvedenou v písmenech a), b) nebo c) jako účastník na výrobě, zpracování, nebo distribuci zboží či poskytování služeb.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 případně obsahují

a)

jména a adresy producentů, výrobců, distributorů, dodavatelů, poskytovatelů a jiných předchozích držitelů zboží nebo služeb, stejně jako velkoobchodníků a maloobchodníků;

b)

informace o vyrobeném, zpracovaném, dodaném, poskytnutém, přijatém nebo objednaném množství a o ceně za dané zboží nebo služby.

3.   Odstavce 1 a 2 se použijí, aniž jsou dotčeny jiné právní předpisy, které

a)

přiznávají nositeli práv práva na získání úplnějších informací;

b)

upravují použití informací poskytnutých na základě tohoto článku v občanském soudním řízení či trestním řízení;

c)

upravují odpovědnost za zneužití práva na informace;

d)

poskytují možnost odepřít poskytnutí informací, které by nutily osobu uvedenou v odstavci 1 přiznat svou účast nebo účast osoby sobě blízké na porušení práva duševního vlastnictví; nebo

e)

upravují ochranu důvěrnosti informačních zdrojů nebo zpracování osobních údajů.

Článek 156

Předběžná a zajišťovací opatření

1.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA zajistí, aby soudní orgány na žádost žadatele mohly vydat vůči údajnému porušovateli práv předběžné opatření s cílem zamezit hrozícímu porušení práva duševního vlastnictví nebo prozatímně zakázat, případně pod pokutou, pokud to vnitrostátní právo umožňuje, pokračování v údajném porušování tohoto práva, nebo podmínit takové pokračování složením záruky k zajištění odškodnění nositele práva; předběžné opatření lze vydat za stejných podmínek i vůči zprostředkovateli, jehož služeb využívá třetí osoba k porušování práv duševního vlastnictví, pokud je takové porušení zjištěno. Předběžné opatření lze vydat za stejných podmínek i vůči zprostředkovateli, jehož služeb využívá třetí osoba k porušování práv duševního vlastnictví.

2.   Předběžné opatření lze rovněž vydat za účelem nařízení zabavení nebo vydání zboží, u kterého je podezření, že jsou jím porušována práva duševního vlastnictví, aby se zabránilo jeho vstupu do obchodních kanálů nebo oběhu v nich.

3.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA zajistí, aby v případě porušení, ke kterému došlo v obchodním měřítku, prokáže-li poškozený okolnosti, které by mohly ohrozit náhradu škody, soudní orgány mohly nařídit předběžné zabavení movitého a nemovitého majetku údajného porušovatele práv, včetně zmrazení jeho bankovních účtů nebo jiného majetku. K tomuto účelu mohou příslušné orgány nařídit předání bankovních, finančních nebo obchodních dokladů, nebo přiměřený přístup k souvisejícím informacím.

Článek 157

Nápravná opatření

1.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA zajistí, aby příslušné soudní orgány mohly na žádost navrhovatele, aniž by tím bylo dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla nositeli práv porušením práv, a aniž by tím bylo dotčeno odškodnění jiného druhu, nařídit stažení, konečné odstranění z obchodních kanálů nebo zničení zboží, u něhož bylo prokázáno, že porušuje právo duševního vlastnictví.

2.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA zajistí, aby tato opatření byla provedena na náklady porušovatele práv, ledaže tomu odporují zvláštní důvody.

Článek 158

Soudní zákazy

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA zajistí, aby v případě vydání soudního rozhodnutí zjišťujícího porušení práva duševního vlastnictví mohly soudní orgány vydat vůči porušovateli práv soudní zákaz dalšího porušování. Stanoví-li tak vnitrostátní právo, může být za nedodržení tohoto zákazu případně uloženo penále k zajištění jeho dodržování. Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA rovněž zajistí, aby nositelé práv mohli požádat o vydání soudního zákazu vůči prostředníkům, jejichž služby jsou užívány třetími osobami k porušování práva duševního vlastnictví.

Článek 159

Alternativní opatření

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA mohou stanovit, že ve vhodných případech a na žádost osoby, na niž se vztahují opatření uvedená v části III dohody TRIPS a v této kapitole, mohou příslušné soudní orgány nařídit zaplacení peněžního vyrovnání poškozenému namísto použití opatření uvedených v části III dohody TRIPS nebo v této kapitole, pokud tato osoba nejednala úmyslně ani z nedbalosti, výkon dotyčných opatření by jí způsobil nepřiměřenou újmu a pokud se peněžní vyrovnání poškozenému jeví dostatečným.

Článek 160

Náhrada škody

1.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA zajistí, že soudní orgány při stanovení náhrady škody

a)

přihlédnou ke všem patřičným okolnostem, jako jsou nežádoucí hospodářské důsledky, včetně ztráty zisku, kterou poškozený utrpěl, k neoprávněným ziskům porušovatele práv a případně i k jiným než hospodářským hlediskům, jako je morální újma způsobená nositeli práv porušovatelem; nebo

b)

jako alternativu k písmenu a) mohou ve vhodných případech stanovit náhradu škody jako paušální částku na základě takových hledisek, jako je alespoň výše licenčních poplatků nebo poplatků, které by musely být zaplaceny, kdyby porušovatel práv požádal o udělení oprávnění k užívání dotyčného práva duševního vlastnictví.

2.   Jestliže porušovatel při výkonu činností nevěděl ani rozumně nemohl vědět, že dochází k porušení práv, může smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA stanovit, že soudní orgány mohou nařídit náhradu zisků nebo škod, které mohou být předem stanoveny.

Článek 161

Náklady řízení

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA zajistí, aby jejich vnitrostátní právo obsahovalo ustanovení o náhradě nákladů řízení, která zpravidla požadují, aby náklady byly uhrazeny stranou, která ve sporu neuspěla, pokud se jiné rozvržení nákladů řízení nejeví jako spravedlivější.

Článek 162

Zveřejnění soudních rozhodnutí

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA zajistí, aby v případě soudního řízení zahájeného pro porušení práva duševního vlastnictví byly soudní orgány oprávněny nařídit na žádost navrhovatele a na náklady porušovatele práv vhodná opatření k rozšíření informace týkající se rozhodnutí, včetně zveřejnění celého rozhodnutí nebo jeho části. Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA mohou stanovit další opatření zahrnující zveřejnění odpovídající zvláštním okolnostem, včetně inzerce.

Článek 163

Opatření na hranicích

1.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA, není-li v tomto oddílu uvedeno jinak, přijmou postupy (27), které umožní nositeli práva, který má oprávněné důvody se domnívat, že může dojít k dovozu, vývozu, zpětnému vývozu, vstupu nebo výstupu z celního prostoru, propuštění do režimu s podmíněným osvobozením od cla nebo umístění do svobodného pásma nebo svobodného skladu, u zboží porušujícího právo duševního vlastnictví (28), podat příslušným orgánům, správním či soudním, písemnou žádost , o pozastavení propuštění do volného oběhu nebo o zadržení tohoto zboží celními orgány.

2.   Použijí se články 52 a 60 dohody TRIPS. Jakákoli práva a povinnosti stanovené podle těchto ustanovení týkajících se dovozce se použijí také na vývozce nebo držitele zboží.

Pododdíl 4

Spolupráce

Článek 164

Spolupráce

1.   Spolupráce směřuje k podpoře provádění závazků a povinností přijatých v rámci tohoto oddílu. Smluvní strany uznávají, že činnosti v rámci spolupráce budou důležité zvláště v přechodném období podle článku 139 a 140.

2.   S výhradou článku 7 se smluvní strany dohodly na spolupráci, včetně spolupráce formou usnadňování podpory, v těchto oblastech:

a)

posilování regionálních iniciativ, organizací a kanceláří v oblasti práv duševního vlastnictví, včetně odborného vzdělávání pracovníků a vytváření veřejně dostupných databází, s cílem zvýšit regionální regulativní kapacitu, zlepšit regionální právní předpisy a rovněž regionální provádění, pokud jde o závazky v oblasti duševního vlastnictví přijaté na základě tohoto oddílu, včetně jejich dodržování. To se týká zejména podpory zemí, které nejsou smluvními stranami regionálních iniciativ, ale chtěly by se k regionálním iniciativám připojit, a rovněž regionální správy autorských práv a práv příbuzných;

b)

podpora při přípravě vnitrostátních právních předpisů na ochranu a dodržování práv duševního vlastnictví, při zakládání a posilování vnitrostátních kanceláří a dalších agentur v oblasti práv duševního vlastnictví, včetně odborného vzdělávání pracovníků v oblasti vymáhání práva; a dále stanovení způsobů spolupráce mezi těmito agenturami smluvních stran a signatářských států CARIFORA, rovněž za účelem usnadnit přistoupení signatářských států CARIFORA ke smlouvám a úmluvám uvedeným v tomto oddíle a jejich dodržování těmito státy;

c)

určení produktů, které by mohly požívat ochranu jako zeměpisná označení, a jakékoli další činnosti zaměřené na dosahování ochrany jako zeměpisných označení těchto produktů. Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA přitom kladou zvláštní důraz na podporu a zachování místních tradičních vědomostí a biologické rozmanitosti pomocí stanovení zeměpisných označení;

d)

vypracování pravidel chování obchodními nebo profesními sdruženími nebo organizacemi s cílem přispět k dodržování práv duševního vlastnictví na základě konzultací s příslušnými orgány smluvních stran a signatářských států CARIFORA.

KAPITOLA 3

Veřejné zakázky

Článek 165

Obecný cíl

Smluvní strany uznávají důležitost transparentních veřejných zakázek pro hospodářský rozvoj s náležitým přihlédnutím ke zvláštní situaci hospodářství států CARIFORA.

Článek 166

Definice

Pro účely této kapitoly se rozumí:

1)

„veřejnou zakázkou“ pořízení zboží, služeb nebo jejich kombinace, včetně prací, zadavateli uvedenými v příloze VI pro veřejné účely a nikoli s cílem dalšího obchodního prodeje nebo s cílem použití při výrobě zboží nebo poskytování služeb pro obchodní prodej, není-li stanoveno jinak. Zahrnuje pořízení takovými způsoby, jako je koupě, koupě na leasing, pronájem nebo koupě na splátky s možností odkupu či nikoli;

2)

„zadavateli“ subjekty signatářských států CARIFORA a smluvní strany ES uvedené v příloze VI, které zadávají veřejné zakázky v souladu s touto kapitolou;

3)

„dodavatelem“ fyzická nebo právnická osoba nebo orgán veřejné moci nebo skupina těchto osob nebo orgánů signatářského státu CARIFORA nebo smluvní strany ES, které mohou dodávat zboží, poskytovat služby nebo zhotovovat práce. Tento pojem zahrnuje jak dodavatele zboží, tak poskytovatele služeb i zhotovitele prací;

4)

„kvalifikovaným dodavatelem“ dodavatel, jehož zadavatel uznává jako splňujícího podmínky účasti;

5)

„způsobilým dodavatelem“ dodavatel, který se smí účastnit veřejných zakázek smluvní strany nebo signatářského státu CARIFORA v souladu s vnitrostátními právními předpisy, aniž je dotčena tato kapitola;

6)

„stálým seznamem“ seznam dodavatelů, kteří podle zadavatele splňují podmínky pro účast na tomto seznamu a které zadavatel zamýšlí využít více než jednou;

7)

„právnickou osobou“ právní subjekt řádně založený nebo jinak organizovaný podle platného práva za účelem zisku nebo z jiného důvodu, v soukromém nebo veřejném vlastnictví, včetně jakékoli korporace, trustu, osobní společnosti (partnerství), společného podniku (joint venture), podniku jednotlivce nebo sdružení;

8)

„právnickou osobou smluvní strany“ právnická osoba řádně založená nebo jinak organizovaná podle práva smluvní strany ES nebo signatářských států CARIFORA. Pokud má taková právnická osoba na území jednoho ze signatářských států CARIFORA nebo smluvní strany ES své sídlo nebo správní ústředí, nemusí být považována za právnickou osobu smluvní strany, ledaže by vyvíjela podstatnou obchodní činnost na tomto území;

9)

„fyzickou osobou“ státní příslušník členského státu Evropské unie nebo signatářského státu CARIFORA podle jejich příslušných právních předpisů;

10)

„službou“ rovněž stavební práce, není-li uvedeno jinak;

11)

výrazem „písemně“ nebo „písemný“ vyjádření informací pomocí slov, čísel nebo jiných symbolů, včetně elektronických prostředků, které lze číst, reprodukovat a ukládat;

12)

„oznámením zamýšlené veřejné zakázky“ oznámení zveřejněné zadavatelem vyzývající zainteresované dodavatele k podání žádosti o účast, nabídky nebo obojího;

13)

„otevřeným nabídkovým řízením“ řízení, při němž může nabídku předložit jakýkoli zainteresovaný dodavatel;

14)

„výběrovým nabídkovým řízením“ řízení, při němž v souladu s příslušnými ustanoveními této kapitoly mohou nabídku předložit pouze kvalifikovaní dodavatelé, které k tomu zadavatel vyzval;

15)

„omezeným nabídkovým řízením“ řízení, ve kterých zadavatelé mohou kontaktovat dodavatele dle svého výběru a sjednávat si smluvní podmínky s jedním nebo s více dodavateli;

16)

„technickými specifikacemi“ specifikace, které stanoví vlastnosti výrobků nebo služeb, které mají být pořízeny, jako jsou jakost, výkon, bezpečnost a rozměry, symboly, terminologie, balení, značení a označování, nebo postupy a způsoby jejich výroby a požadavky týkající se postupů při posuzování shody předepsané zadavateli, na něž se vztahuje tato kapitola;

17)

„kompenzacemi“ v oblasti veřejných zakázek podmínky nebo opatření, které se využívají k podpoře místního rozvoje nebo ke zlepšení platební bilance, jako je použití vnitrostátního obsahu, udělování licencí na technologii, investiční požadavky, výměnný obchod nebo podobná opatření.

Článek 167

Oblast působnosti

1.   Tato kapitola se vztahuje pouze na zadavatele uvedené v příloze VI a na zadávání veřejných zakázek převyšující hranici stanovenou v uvedené příloze.

2.   Smluvní strany a signatářské státy CARIFORA zajistí, aby se zadávání veřejných zakázek, na něž se vztahuje tato kapitola, jejich zadavateli uskutečňovalo transparentním způsobem v souladu s tuto kapitolou a s ní souvisejícími přílohami, přičemž se s každým způsobilým dodavatelem ze signatářských států CARIFORA nebo smluvní strany ES zachází rovnocenně v souladu se zásadou otevřené a účinné hospodářské soutěže.

1.   Smluvní strany uznávají hospodářskou důležitost zřízení konkurenčních regionálních trhů s veřejnými zakázkami.

2.

a)

Pokud jde o jakákoli opatření týkající veřejných zakázek, na něž se vztahuje tato kapitola, usilují každý signatářský stát CARIFORA i jeho zadavatelé o to, aby nezacházel s dodavatelem usazeným v kterémkoli státě CARIFORA méně příznivě než s jiným místním dodavatelem.

b)

Pokud jde o jakékoli opatření týkající se veřejných zakázek, na něž se vztahuje tato kapitola, smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA i jejich zadavatelé

i)

se snaží nediskriminovat dodavatele usazeného v kterékoli smluvní straně na základě toho, že zboží nebo služby nabízené tímto dodavatelem pro příslušnou veřejnou zakázku jsou zbožím nebo službou pocházející z určité smluvní strany;

ii)

nezacházejí s jedním místním dodavatelem méně příznivě než s jiným místně usazeným dodavatelem na základě míry jeho zahraničního propojení nebo vlastnictví hospodářskými subjekty nebo státními příslušníky kteréhokoli signatářského státu CARIFORA nebo smluvní strany ES.

3.   S výhradou oddílu A odst. 4 poskytne každá smluvní strana i její zadavatelé v případě jakýchkoli opatření týkajících veřejných zakázek, na něž se vztahuje tato kapitola, zboží a službám druhé smluvní strany a dodavatelům druhé smluvní strany nabízejícím zboží nebo služby kterékoli smluvní strany zacházení, které není méně příznivé, než jaké dotyčná smluvní strana i její zadavatelé poskytují domácímu zboží, službám a dodavatelům.

4.   Smluvní strany nejsou povinny poskytnout zacházení uvedené v oddíle A odst. 3, dokud tak nerozhodne Smíšená rada CARIFORUM-ES. V takovém rozhodnutí může být uvedeno, na jaké veřejné zakázky každé smluvní strany se zacházení uvedené v oddíle A odst. 3 má vztahovat a za jakých podmínek.

Zadavatelé nezvolí určitou metodu oceňování ani zakázku nerozdělí s úmyslem vyhnout se použití této kapitoly. Při oceňování se berou v úvahu všechny formy odměňování, včetně všech prémií, honorářů, provizí a úroků.

1.   Tuto kapitolu nelze vykládat tak, že by bránila signatářskému státu CARIFORA nebo smluvní straně ES uložit nebo prosazovat opatření týkající se zboží nebo služeb poskytovaných osobami se zdravotním postižením, dobročinnými institucemi nebo vězni.

2.   Tato kapitola se nevztahuje na

a)

nabývání nebo nájem půdy, stávajících budov nebo jiného nemovitého majetku nebo práv k nim;

b)

mimosmluvní ujednání nebo jakoukoli formu pomoci, kterou smluvní strana nebo signatářský stát CARIFORA poskytuje, včetně dohod spolupráci, grantů, půjček, kapitálových injekcí, záruk a daňových pobídek;

c)

pořizování nebo získávání služeb finančních agentur nebo depozitních služeb, konkursních služeb a služeb pro řízení v případě regulovaných finančních institucí nebo odbytových, výplatních a distribučních služeb pro cenné papíry vydané orgány veřejné správy, včetně půjček a vládních dluhopisů, směnek a jiných cenných papírů;

d)

získání, vývoj, produkci nebo koprodukci programového materiálu určeného pro vysílání vysílacími společnostmi a smlouvy o vysílacím čase;

e)

rozhodčí a smírčí služby;

f)

smlouvy na zajišťování veřejné zaměstnanosti;

g)

služby ve vědě a výzkumu;

h)

pořízení zemědělských produktů na podporu programů podpory zemědělství a programů výživy lidí, včetně potravinové pomoci;

i)

mezivládní veřejné zakázky;

j)

zakázky prováděné

i)

za přímým účelem poskytování mezinárodní pomoci, včetně rozvojové pomoci;

ii)

v rámci konkrétního postupu nebo podmínky mezinárodní dohody o rozmisťování vojsk nebo týkající se společného provádění projektu smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA se zemí, která není smluvní stranou;

iii)

na podporu vojenských sil umístěných mimo území dotčené smluvní strany nebo signatářského státu CARIFORA;

iv)

podle zvláštního postupu nebo podmínky mezinárodní organizace nebo financované mezinárodními granty, půjčkami nebo jinou pomocí, kde by platný postup nebo podmínka byla v rozporu s touto kapitolou.

Článek 168

Transparentnost veřejných zakázek

1.   S výhradou čl. 180 odst. 4 každá smluvní strana nebo signatářský stát CARIFORA neprodleně zveřejní jakýkoli právní předpis, soudní rozhodnutí, správní rozhodnutí s obecnou působností a postupy týkající se veřejných zakázek, na něž se vztahuje tato kapitola, a jednotlivé příležitosti k veřejným zakázkám ve vhodných publikacích uvedených v příloze VII, včetně úředně k tomu určených elektronických sdělovacích prostředků. Každá smluvní strana nebo signatářský stát CARIFORA neprodleně stejným způsobem zveřejní všechny změny těchto opatření a v přiměřené lhůtě o jakýchkoli takových změnách informuje ostatní.

2.   Smluvní strany a signatářské státy CARIFORA zabezpečí, aby jejich zadavatelé zajistili účinné informování o příležitostech k veřejným zakázkám nabízených v rámci příslušných veřejných postupů a poskytly způsobilým dodavatelům veškeré informace potřebné pro účast v takových veřejných zakázkách. Každá smluvní strana zřídí a bude udržovat odpovídající elektronické informační místo pro zajištění efektivního informování o příležitostech k veřejným zakázkám.

a)

Zadávací dokumentace poskytovaná dodavatelům musí obsahovat všechny informace potřebné pro předložení odpovídajících nabídek.

b)

Pokud zadavatelé neposkytnou volný přímý přístup k celé zadávací dokumentaci a jakýmkoli podpůrným dokumentům elektronickými prostředky, jsou povinni tuto dokumentaci neprodleně zpřístupnit na žádost jakéhokoli způsobilého dodavatele smluvních stran.

3.   Pro každou veřejnou zakázku, na niž se vztahuje tato kapitola, jsou zadavatelé povinni, není-li uvedeno jinak, předem zveřejnit oznámení zamýšlené veřejné zakázky. Každé oznámení musí být přístupné po celou dobu, která je pro podávání nabídek pro příslušnou veřejnou zakázku stanovena.

4.   V každém oznámení zamýšlené veřejné zakázky musí být uvedeny alespoň tyto informace:

a)

jméno nebo název zadavatele, jeho adresa, faxové číslo, telefonní číslo, elektronická adresa (je-li k dispozici), a pokud se liší, i adresa, kde je možné obdržet veškerou dokumentaci týkající se veřejné zakázky;

b)

zvolený způsob nabídkového řízení a forma smlouvy;

c)

popis zamýšlené veřejné zakázky a základní smluvní požadavky, které mají být splněny;

d)

veškeré podmínky, které musí dodavatelé splňovat pro účast na veřejné zakázce;

e)

lhůty pro předložení nabídek a případně lhůty pro podání žádostí o účast na veřejné zakázce;

f)

veškerá kritéria, která se použijí pro udělení zakázky a

g)

je-li to možné, platební a další podmínky.

5.   Zadavatelé se vyzývají, aby v každém finančním roce co nejdříve zveřejnili oznámení o plánovaných veřejných zakázkách. Toto oznámení by mělo obsahovat předmět veřejné zakázky a plánované datum zveřejnění oznámení zamýšlené veřejné zakázky.

6.   Zadavatelé působící v oblasti veřejných služeb mohou využívat toto oznámení o plánovaných veřejných zakázkách jako oznámení zamýšlené veřejné zakázky za předpokladu, že toto oznámení obsahuje veškeré dostupné informace stanovené v odstavci 4 a poznámku, že dodavatelé mají zadavateli sdělit svůj zájem o veřejnou zakázku.

Článek 169

Způsoby zadávání veřejných zakázek

1.   Aniž je dotčen způsob zadávání veřejných zakázek použitý v případě konkrétní zakázky, zadavatelé zajistí, aby byly tyto způsoby popsány v oznámení zamýšlené veřejné zakázky nebo v zadávací dokumentaci.

2.   Smluvní strany nebo signatářské státy CARIFORA zajistí, aby jejich právní předpisy jednoznačně stanovily podmínky, za nichž mohou zadavatelé využívat omezená nabídková řízení. Zadavatelé nesmějí tyto způsoby využívat za účelem netransparentního omezování účasti v nabídkovém řízení.

3.   Při zadávání veřejné zakázky elektronickými prostředky je zadavatel povinen

a)

zajistit, aby byla zakázka zadávána s použitím obecně dostupných a interoperabilních produktů informačních technologií a softwaru, včetně těch, které se týkají ověřování pravost a kódování informací;

b)

udržovat mechanismy zajišťující neporušenost žádostí o účast a nabídek a bránící neoprávněnému přístupu k nim.

Článek 170

Výběrové nabídkové řízení

1.   Je-li použito výběrové nabídkové řízení, jsou zadavatelé povinni

a)

zveřejnit oznámení zamýšlené veřejné zakázky;

b)

v oznámení zamýšlené veřejné zakázky vyzvat způsobilé dodavatele k podání žádosti o účast;

c)

spravedlivě vybrat dodavatele, kteří budou vyzváni k účasti na omezeném nabídkovém řízení;

d)

uvést lhůtu pro podání žádostí o účast.

2.   Zadavatelé uznávají za kvalifikované všechny dodavatele, kteří splňují podmínky pro účast na konkrétní veřejné zakázce, pokud zadavatel v oznámení nebo v zadávací dokumentaci, je-li veřejně přístupná, neomezí počet dodavatelů, kteří se nabídkového řízení smějí zúčastnit, a neuvede objektivní kritéria pro toto omezení.

3.   Pokud zadávací dokumentace není veřejně přístupná ode dne zveřejnění oznámení podle odstavce 1, zadavatelé zajistí, aby tyto dokumenty byly zpřístupněny všem vybraným kvalifikovaným dodavatelům ve stejnou dobu.

Článek 171

Omezené nabídkové řízení

1.   Při použití omezeného nabídkového řízení se může zadavatel rozhodnout, že nepoužije článek 168, čl. 169 odst. 1 a 3, článek 170, čl. 173 odst. 1 a články 174, 175, 176 a 178.

2.   Zadavatelé mohou zadat své veřejné zakázky pomocí omezeného nabídkového řízení v těchto případech:

a)

pokud nebyly při otevřeném nebo výběrovém nabídkovém řízení podány žádné vhodné nabídky za podmínky, že se požadavky původního nabídkového řízení podstatně nezměnily;

b)

v případě, že z technických nebo uměleckých důvodů nebo z důvodů souvisejících s ochranou výhradních práv může zakázku zajistit pouze určitý dodavatel a neexistuje žádná přiměřená alternativa nebo náhrada;

c)

v nezbytně nutných případech, pokud z důvodů krajní naléhavosti vyvolaných událostmi, které zadavatel nepředvídal, nemohly být výrobky nebo služby získány včas prostřednictvím otevřeného nebo výběrového nabídkového řízení;

d)

v případě dodatečných dodávek zboží nebo poskytnutí služeb původním dodavatelem, kde by změna dodavatele znamenala pro zadavatele nutnost pořídit si vybavení nebo služby, které nesplňují požadavky zaměnitelnosti se stávajícím vybavením nebo službami pořízenými při počáteční zakázce, a tato nejednotnost by mohla zadavateli způsobovat značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

e)

pokud zadavatel pořizuje prototypy nebo první výrobek nebo službu, které jsou vyvinuty na jeho žádost v průběhu plnění nebo pro plnění určité zakázky na výzkum, pokus, studii nebo původní vývoj;

f)

pokud se další služby, které nebyly zahrnuty do původní zakázky, ale které byly zahrnuty v původní zadávací dokumentaci, z důvodů nepředvídatelných okolností stanou nezbytnými pro dokončení služeb popsaných v dané dokumentaci. Celková hodnota zakázek zadaných na dodatečné služby však nesmí překročit 50 % hodnoty hlavní zakázky;

g)

v případě nových služeb skládajících se z opakování podobných služeb, které jsou v souladu se základním projektem, pro který byla zadána počáteční zakázka v otevřeném nebo výběrovém nabídkovém řízení a u kterého zadavatel v oznámení zamýšlené veřejné zakázky uvedl, že při zadávání zakázek na tyto nové služby může být použita metoda omezeného nabídkového řízení;

h)

v případě výrobků zakoupených na komoditním trhu;

i)

v případě zakázek, které byly zadány vítězi veřejné soutěže na projekt; v případě několika úspěšných kandidátů se tito kandidáti zvou k účasti na jednáních, jak je uvedeno v oznámení zamýšlené veřejné zakázky nebo zadávací dokumentaci, a

j)

v případě nákupů za výjimečně výhodných podmínek, které jsou nabízeny pouze krátkodobě v souvislosti s neobvyklým prodejem, jako je konkurs, nucená správa nebo likvidace, a kdy nejde o běžné nákupy od pravidelných dodavatelů.

Článek 172

Pravidla původu

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA po účely této kapitoly neuplatní pro zboží nebo služby dovážené z ES nebo signatářských států CARIFORA nebo jimi případně dodávané nebo poskytované pravidla původu, která se liší od pravidel původu uplatňovaných ve stejné době při běžném obchodování pro dovoz, dodávky nebo poskytnutí stejného zboží nebo služeb od stejného signatářského státu CARIFORA nebo smluvní strany ES.

Článek 173

Technické specifikace

1.   V souladu s cíli této kapitoly zadavatelé zajistí, aby byly technické specifikace použité nebo zamýšlené pro veřejné zakázky, na něž se vztahuje tato kapitola, uvedeny v oznámení zamýšlené veřejné zakázky nebo v zadávací dokumentaci.

2.   Zadavatel si nevyžádá ani nepřijme způsobem, který by ve svém důsledku bránil hospodářské soutěži, doporučení, které by mohlo být použito při vypracování nebo přijetí technických specifikací pro určitou veřejnou zakázku, od osoby, která může mít na veřejné zakázce obchodní zájem.

3.   Při definování technických specifikací pořizovaného zboží nebo služby je zadavatel, je-li to vhodné, povinen

a)

stanovit technické specifikace spíše ve smyslu výkonnostních a funkčních požadavků než vzhledových nebo popisných charakteristik a

b)

technické specifikace založit na mezinárodních normách, pokud takové normy existují; jinak na vnitrostátních technických předpisech, uznávaných vnitrostátních normách nebo na stavebních předpisech.

4.   Používají-li se v technických specifikacích vzhledové nebo popisné charakteristiky, je zadavatel, je-li to vhodné, povinen zahrnout do technických specifikací například výraz „nebo rovnocenný“ a brát v úvahu nabídky prokazatelně splňující požadované vzhledové nebo popisné charakteristiky, které jsou vhodné pro zamýšlený účel.

5.   Zadavatel nesmí v technických specifikacích uvádět požadavek nebo odkaz na určitou ochrannou známku nebo obchodní jméno, patent, autorské právo, průmyslový vzor nebo typ, specifický původ, výrobce nebo dodavatele, pokud existuje dostatečně přesný nebo srozumitelný způsob, jak popsat požadavky na veřejnou zakázku; jinak se musí v zadávací dokumentaci použít například výraz „nebo rovnocenný“.

Článek 174

Kvalifikace dodavatelů

1.   U veřejných zakázek, na něž se vztahuje tato kapitola, jsou zadavatelé povinni zajistit, aby všechny podmínky a kritéria účasti na zadávacím řízení veřejné zakázky byly zveřejněny předem v oznámení zamýšlené veřejné zakázky nebo v zadávací dokumentaci. Veškeré takové podmínky a kritéria se omezují na podmínky a kritéria nezbytné pro zajištění schopnosti dodavatele danou zakázku splnit.

2.   Signatářské státy CARIFORA a smluvní strana ES nesmí účast dodavatele ve veřejné zakázce podmínit dřívějším zadáním jedné nebo více zakázek zadavatelem této smluvní strany nebo státu nebo předchozími pracovními zkušenostmi dodavatele na daném území. Tento odstavec se nevztahuje na veřejné zakázky v oblasti průzkumů a studií sociálních dopadů.

3.   Zadavatel založí své hodnocení finanční, obchodní a technické způsobilosti dodavatele na podmínkách, které předem stanovil v oznámení nebo v zadávací dokumentaci.

4.   Tento článek nebrání vyloučit jakéhokoli dodavatele například z důvodu úpadku, nepravdivých prohlášení nebo odsouzení pro závažný trestný čin.

5.   Zadavatelé mohou vést stálé seznamy za předpokladu, že oznámení vyzývající zainteresované dodavatele k podání žádosti o zařazení na seznam je

a)

zveřejňováno každý rok a

b)

je-li zveřejňováno elektronicky, je neustále přístupné v některém z vhodných sdělovacích prostředků uvedených v příloze VII.

6.   Zadavatelé zajistí, aby dodavatelé mohli kdykoliv požádat o zařazení prostřednictvím zveřejnění oznámení vyzývajícího dodavatele k podání žádosti o zařazení na seznam, které obsahuje tyto údaje:

a)

popis zboží a služeb nebo jejich kategorií, pro něž lze seznam využívat;

b)

podmínky účasti, které musí dodavatelé splňovat, a způsob, jakým bude zadavatel ověřovat splnění těchto podmínek dodavatelem;

c)

název a adresu zadavatele a další údaje potřebné pro kontaktování zadavatele a získání všech příslušných dokumentů, které se seznamem souvisejí;

d)

dobu platnosti seznamu a způsob jejího obnovení nebo ukončení, nebo není-li uvedena doba platnosti, popis způsobu, jakým bude oznámeno, že je platnost seznamu ukončena.

Zadavatelé v přiměřeně krátké době do seznamu zařadí všechny kvalifikované dodavatele.

7.   Podá-li žádost o zařazení ve stanovené lhůtě a včetně všech požadovaných souvisejících dokumentů nekvalifikovaný dodavatel, zadavatel bez ohledu na to, zda používá stálý seznam či nikoliv, posoudí a přijme žádost dodavatele o zařazení, ledaže by z důvodu složitosti zadávacího řízení nebyl zadavatel schopen posouzení žádosti dokončit. Zadavatelé jsou rovněž povinni zajistit, aby dodavatel, který požádal o zařazení na seznam, byl o rozhodnutí v této záležitosti včas informován.

8.   Zadavatelé působící v oblasti veřejných služeb mohou využívat oznámení vyzývající dodavatele k žádosti o zařazení do stálého seznamu jako oznámení zamýšlené veřejné zakázky a mohou vyloučit žádosti o účast od dodavatelů, kteří ještě nejsou pro danou veřejnou zakázku kvalifikováni, na základě toho, že zadavatel nemá na posouzení žádosti dostatek času.

Článek 175

Jednání

1.   Signatářské státy CARIFORA a smluvní strana ES mohou stanovit, že jejich zadavatelé vedou jednání

a)

v souvislosti s veřejnými zakázkami, u kterých uvedli tento záměr v oznámení zamýšlené veřejné zakázky, nebo

b)

pokud se na základě vyhodnocení jeví, že žádná nabídka není zjevně nejvýhodnější z hlediska zvláštních hodnotících kritérií stanovených v oznámení zamýšlené veřejné zakázky nebo v zadávací dokumentaci.

2.   Zadavatel je povinen

a)

zajistit, aby každé vyloučení dodavatelů při jednáních bylo provedeno v souladu s hodnotícími kritérii stanovenými v oznámení zamýšlené veřejné zakázky nebo v zadávací dokumentaci, a

b)

povolit po ukončení jednání všem zbývajícím dodavatelům podat nové nebo přepracované nabídky ve společné lhůtě.

Článek 176

Otevření nabídek a zadání zakázek

1.   Všechny nabídky, které si zadavatelé vyžádali v rámci otevřeného nebo výběrového nabídkového řízení, jsou přijímány a otevírány postupem a za podmínek, které zaručují spravedlnost a transparentnost.

2.   Pokud se zadavatel nerozhodne zakázku z důvodu veřejného zájmu nezadat, zadá zakázku tomu dodavateli, o kterém bylo na základě předložených informací rozhodnuto, že je plně schopen zakázku zajistit a jehož nabídka je buď cenově nejnižší, nebo je na základě zvláštních hodnotících kritérií stanovených v oznámení nebo zadávací dokumentaci označena za nejvýhodnější. Zakázky se zadávají v souladu s kritérii a základními požadavky, které jsou stanoveny v oznámení zamýšlené veřejné zakázky nebo v zadávací dokumentaci.

Článek 177

Informace o zadání zakázky

1.   Smluvní strany a signatářské státy CARIFORA zajistí, aby jejich zadavatelé zabezpečili účinné informování o výsledcích postupů zadávání veřejných zakázek.

2.   Zadavatelé neprodleně a, jsou-li o to požádáni, taktéž písemně informují dodavatele o rozhodnutích týkajících se zadání zakázky. Zadavatelé na žádost informují vyřazené dodavatele o důvodech odmítnutí jejich nabídky a o relativních výhodách nabídky vítězného dodavatele.

3.   Zadavatelé mohou rozhodnout, že určité informace o zadání zakázky nezveřejní, pokud by zveřejnění takových informací mohlo narušit prosazování práva nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, poškozovalo by oprávněné obchodní zájmy dodavatelů nebo by mohlo ohrozit poctivou hospodářskou soutěž mezi dodavateli.

4.   S výhradou čl. 180 odst. 4 zadavatel do sedmdesáti dvou (72) dnů po zadání každé veřejné zakázky, na niž se vztahuje tato kapitola, zveřejní oznámení v příslušném tištěném nebo elektronickém sdělovacím prostředku uvedeném v příloze VII. Používá-li se pouze elektronický sdělovací prostředek, měly by informace zůstat dostupné po přiměřeně dlouhou dobu. Oznámení musí obsahovat alespoň tyto informace:

a)

popis zboží nebo služeb, které jsou předmětem zakázky;

b)

název a adresu zadavatele;

c)

název a adresu vítězného dodavatele;

d)

hodnotu vítězné nabídky nebo nejvyšší a nejnižší nabídky, která byla při zadávání zakázky vzata v úvahu;

e)

datum zadání zakázky a

f)

použitý druh nabídkového řízení a v případě použití omezeného nabídkového řízení též popis okolností odůvodňujících použití tohoto řízení.

Článek 178

Lhůty

1.   Při určování lhůt, které se mají použít pro veřejné zakázky, na něž se vztahuje tato kapitola, jsou zadavatelé povinni, v souladu s vlastními přiměřenými potřebami, zohlednit faktory, jako je složitost zamýšlené veřejné zakázky a obvyklá doba pro doručení nabídek.

2.   Smluvní strany a signatářské státy CARIFORA zajistí, aby jejich zadavatelé při stanovování lhůty pro přijímání nabídek nebo žádostí o účast nebo o kvalifikaci k uvedení na seznam dodavatelů braly náležitý ohled na prodlení při zveřejňování. Tyto lhůty, včetně jakýchkoli prodloužení, jsou společné pro všechny zainteresované nebo zúčastněné dodavatele.

3.   Zadavatelé jednoznačně stanoví lhůty platné pro jednotlivá nabídková řízení v oznámení zamýšlené veřejné zakázky nebo v zadávací dokumentaci.

Článek 179

Námitky

1.   Smluvní strany a signatářské státy CARIFORA zajistí transparentní, včasné, nestranné a účinné postupy, které dodavatelům umožní zpochybnit vnitrostátní opatření provádějící tuto kapitolu u veřejných zakázek, na kterých mají nebo měli oprávněný obchodní zájem. Každá smluvní strana nebo signatářský stát CARIFORA za tímto účelem zřídí, určí nebo pověří nejméně jeden nestranný správní nebo soudní orgán, který je nezávislý na zadavatelích a který bude přijímat a přezkoumávat námitky podané dodavatelem v souvislosti s veřejnou zakázkou, na niž se vztahuje tato kapitola.

2.   Každému dodavateli se na vypracování a podání námitky poskytne dostatečný čas počínající běžet od okamžiku, kdy se dodavatel o důvodech námitky dozvěděl nebo se rozumně dozvědět mohl. Tento odstavec nebrání smluvním stranám nebo signatářským státům CARIFORA po stěžovatelích požadovat, aby své stížnosti podali v přiměřené lhůtě, pokud je její délka oznámena předem.

3.   Zadavatelé zajistí, aby byli schopni reagovat na požadavky na přezkum tím, že budou uchovávat odpovídající záznamy o jednotlivých veřejných zakázkách, na něž se vztahuje tato kapitola.

4.   Úprava námitkových řízení bude obsahovat účinná rychlá prozatímní opatření k nápravě porušení vnitrostátních opatření provádějících tuto kapitolu.

Článek 180

Doba pro provedení

1.   Aby mohly signatářské státy CARIFORA uvést svá opatření v soulad se všemi procedurálními povinnostmi podle této kapitoly, mají na provedení k dispozici dobu dvou let počínaje dnem vstupu této dohody v platnost.

2.   Pokud přezkum Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj na konci lhůty pro provedení ukáže, že jeden nebo více signatářských států CARIFORA potřebuje pro uvedení svých opatření v soulad s povinnostmi podle této kapitoly další rok, může dotyčným jednotlivým signatářským státům CARIFORA lhůtu pro provedení uvedenou v odstavci 1 prodloužit o jeden rok.

3.   Odchylně od odstavců 1 a 2 mají Antigua a Barbuda, Belize, Dominické společenství, Grenada, Haitská republika, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie a Svatý Vincenc a Grenadiny nárok na lhůtu pro provedení v délce pěti (5) let.

4.   Požadavky stanovené v čl. 168 odst. 1 a odst. 2 poslední větě, v čl. 170 odst. 1 písm. a) a v čl. 177 odst. 4 začnou pro signatářské státy CARIFORA platit až v okamžiku, kdy bude zajištěna potřebná kapacita pro jejich provedení, avšak nejpozději pět let po vstupu této dohody v platnost.

Článek 181

Doložka o přezkumu

Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj každé tři roky přezkoumá používání této kapitoly, též s ohledem na veškeré změny v oblasti působnosti, a může za tímto účelem podle potřeby učinit vhodná doporučení Smíšené radě CARIFORUM-ES. Aniž je dotčen článek 182, může Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj při provádění tohoto úkolu též vydávat vhodná doporučení týkající se další spolupráce smluvních stran v oblasti veřejných zakázek a provádění této kapitoly.

Článek 182

Spolupráce

1.   Smluvní strany uznávají důležitost spolupráce za účelem usnadnění provádění závazků a dosažení cílů této kapitoly.

2.   S výhradou článku 7 se smluvní strany se dohodly na spolupráci, též prostřednictvím usnadňování podpory a zřizování vhodných kontaktních míst, v těchto oblastech:

a)

výměna zkušeností a informací o osvědčených postupech a právní úpravě,

b)

zřizování a udržování vhodných systémů a mechanismů za účelem usnadnění plnění závazků této kapitoly a

c)

vytvoření elektronického informačního místa na regionální úrovni pro efektivní informování o příležitostech k veřejným zakázkám ve snaze zvýšit povědomí všech podniků o zadávacích řízeních.

KAPITOLA 4

Životní prostředí

Článek 183

Cíle a souvislosti udržitelného rozvoje

1.   Smluvní strany potvrzují, že zásady udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a životním prostředím mají být uplatňovány a zahrnuty na všech úrovních jejich partnerství jako součást jejich prvořadé oddanosti udržitelnému rozvoji stanovenému v článcích 1 a 2 dohody z Cotonou.

2.   Smluvní strany připomínají, že článek 32 dohody z Cotonou zahrnuje životní prostředí a přírodní zdroje mezi tematické a průřezové otázky a že základní zásady vlastnictví, účasti, dialogu a diferenciace stanovené v článku 2 dohody z Cotonou jsou proto zvláště významné.

3.   Smluvní strany a signatářské státy CARIFORA jsou odhodlány zachovat, chránit a zlepšovat životní prostředí, též prostřednictvím vícestranných a regionálních dohod o životním prostředí, jejímiž jsou smluvními stranami.

4.   Smluvní strany potvrzují svůj závazek podporovat rozvoj mezinárodního obchodu tak, aby zajistily udržitelné a zdravé řízení životního prostředí v souladu se svými závazky v této oblasti, včetně mezinárodních úmluv, jichž jsou smluvními stranami, a s náležitým ohledem na svou úroveň rozvoje.

5.   Smluvní strany a signatářské státy CARIFORA jsou odhodlány usilovat o usnadnění obchodu se zbožím a službami, které smluvní strany považují za přínosné pro životní prostředí. K těmto produktům mohou patřit například technologie v oblasti životního prostředí, obnovitelné a energeticky účinné zboží a služby a zboží s ekoznačkou.

Článek 184

Úrovně ochrany a právo regulovat

1.   Uznávaje právo smluvních stran a signatářských států CARIFORA regulovat za účelem dosažení vlastní úrovně vnitrostátní ochrany životního prostředí a veřejného zdraví a vlastních priorit udržitelného rozvoje a odpovídajícím způsobem přijímat a upravovat své právní předpisy a politiky v oblasti životního prostředí, každá smluvní strana a signatářský stát CARIFORA se snaží zajistit, aby jeho vlastní právní předpisy a politiky v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví umožňovaly a podporovaly vysokou úroveň ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, a usiluje o průběžné zdokonalování těchto právních předpisů a politik.

2.   Smluvní strany uznávají, že při navrhování a provádění opatření zaměřených na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví, které ovlivňují obchod mezi smluvními stranami, musí být zohledněny zvláštní potřeby a požadavky států CARIFORA.

3.   Nic v této dohodě nelze vykládat tak, že by bránila kterékoli smluvní straně a signatářským státům CARIFORA přijmout nebo zachovat opatření nezbytná pro ochranu života nebo zdraví lidí, zvířat nebo rostlin a související s uchováním přírodních zdrojů nebo ochranou životního prostředí, pokud tato opatření nejsou použita způsobem, který by představoval prostředek svévolné nebo neoprávněné diskriminace mezi smluvními stranami nebo skryté omezení jejich vzájemného obchodu.

Článek 185

Regionální integrace a použití mezinárodních norem v oblasti životního prostředí

S ohledem na potíže v oblasti životního prostředí, se kterými se potýkají jejich jednotlivé regiony, a za účelem podpory rozvoje mezinárodního obchodu způsobem, který by zajistil udržitelné a zdravé hospodaření s životním prostředím, uznávají smluvní strany, že je důležité stanovit efektivní strategie a opatření na regionální úrovni. Smluvní strany se dohodly, že v případě neexistence příslušných norem v oblasti životního prostředí v rámci vnitrostátních nebo regionálních předpisů budou usilovat o přijetí a provádění příslušných mezinárodních norem, pokynů a doporučení, bude-li to proveditelné a vhodné.

Článek 186

Vědecké informace

Smluvní strany uznávají důležitost zohlednění vědeckých a technických informací, zásad předběžné opatrnosti a příslušných mezinárodních norem, pokynů a doporučení při přípravě a provádění opatření zaměřených na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví, které ovlivňují obchod mezi smluvními stranami.

Článek 187

Transparentnost

Smluvní strany a signatářské státy CARIFORA se zavazují připravovat, zavádět a provádět veškerá opatření zaměřená na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví, která ovlivňují obchod mezi smluvními stranami, transparentním způsobem a dohlédnout na to, aby byla tato opatření oznamována a předkládána k veřejným a vzájemným konzultacím, náležitě a včas sdělována nestátním subjektům včetně soukromého sektoru a s těmito subjekty konzultována. Smluvní strany souhlasí, že splnění ustanovení hlavy I kapitol 6 a 7 týkající se transparentnosti je též považováno za splnění tohoto článku.

Článek 188

Zachování úrovní ochrany

1.   S výhradou čl. 184 odst. 1 se smluvní strany dohodly, než nebudou podporovat obchod ani přímé zahraniční investice s cílem zvýšit nebo zachovat konkurenční výhodu prostřednictvím

a)

snižování úrovně ochrany stanovené vnitrostátními právními předpisy pro ochranu životního prostředí a veřejného zdraví;

b)

odchýlení se od těchto právních předpisů nebo jejich neuplatnění.

2.   Smluvní strany a signatářské státy CARIFORA se zavazují nepřijímat ani neuplatňovat právní předpisy ani jiná správní opatření týkající se regionálního nebo vnitrostátního obchodu nebo investic způsobem, který by mařil opatření, jež mají podporovat, chránit nebo šetřit životní prostředí nebo přírodní zdroje nebo chránit veřejné zdraví.

Článek 189

Konzultace a sledování

1.   Smluvní strany uznávají důležitost sledovat a posuzovat dopad provádění této dohody na udržitelný rozvoj prostřednictvím svých participačních procesů a orgánů, jakož i těch, které byly zřízeny touto dohodou.

2.   Smluvní strany mohou vzájemně mezi sebou a s Poradním výborem CARIFORUM-ES konzultovat otázky v oblasti životního prostředí, na které se vztahují články 183 až 188. Členové Poradního výboru CARIFORUM-ES mohou smluvním stranám předkládat ústní nebo písemná doporučení ohledně šíření a sdílení osvědčených postupů týkajících se otázek, na které se vztahuje tato kapitola.

3.   Smluvní strany se mohou dohodnout, že ve věci jakýchkoli otázek, na které se vztahují články 183 až 188, požádají příslušné mezinárodní subjekty o radu ohledně osvědčených postupů, použití účinných politických nástrojů pro řešení otázek životního prostředí souvisejících s obchodem a určení případných překážek, které by mohly bránit účinnému provádění norem v oblasti životního prostředí podle příslušných vícestranných dohod v oblasti životního prostředí.

4.   Smluvní strana může požádat druhou smluvní stranu o konzultaci v záležitostech týkajících se výkladu a použití článků 183 až 188. Konzultace nepřesáhnou dobu tří měsíců. V rámci tohoto postupu může příslušné mezinárodní subjekty o radu nezávisle požádat kterákoli smluvní strana. V takovém případě se tato lhůta pro konzultace prodlužuje o další tři měsíce.

5.   Pokud by záležitost nebyla uspokojivě vyřešena konzultacemi mezi smluvními stranami podle odstavce 3, může kterákoli smluvní strana požádat, aby byl pro přezkoumání záležitosti svolán výbor odborníků.

6.   Výbor odborníků tvoří tři členové s odbornými znalostmi problematiky, které se tato kapitola týká. Předsedou je osoba, která není státním příslušníkem žádné ze smluvních stran. Výbor odborníků do tří měsíců od svého svolání předloží smluvním stranám zprávu. Tato zpráva bude poskytnuta Poradnímu výboru CARIFORUM-ES.

Článek 190

Spolupráce

1.   Smluvní strany uznávají důležitost spolupráce v oblasti životního prostředí pro dosažení cílů této dohody.

2.   S výhradou článku 7 se smluvní strany dohodly na spolupráci, též prostřednictvím usnadňování podpory, v těchto oblastech:

a)

technická pomoc poskytovaná výrobcům v souvislosti s plněním příslušných produktových a jiných norem, které platí na trzích smluvní strany ES;

b)

podpora a usnadňování soukromých a veřejných dobrovolnických a tržně orientovaných programů, včetně odpovídajících programů pro označování a akreditaci;

c)

technická pomoc a zajišťování kapacit, zejména ve veřejném sektoru, při provádění a prosazování vícestranných dohod v oblasti životního prostředí, též s ohledem na tržní aspekty;

d)

usnadňování obchodu mezi smluvními stranami v oblasti přírodních zdrojů, včetně dřeva a výrobků ze dřeva, pocházejících ze zákonných a udržitelných zdrojů;

e)

pomoc výrobcům při rozvoji nebo zdokonalování výroby zboží a služeb, které smluvní strany považují za přínosné pro životní prostředí; a

f)

podpora a usnadňování programů pro zvyšování povědomí a vzdělávání v oblasti životního prostředí za účelem podpory obchodu s těmito produkty mezi smluvními stranami.

KAPITOLA 5

Sociální aspekty

Článek 191

Cíle a vícestranné závazky

1.   Smluvní strany potvrzují svůj závazek dodržovat mezinárodně uznávané základní pracovní normy definované v příslušných úmluvách MOP, zejména svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání, zrušení nucené práce, odstranění nejhorších forem dětské práce a nediskriminaci s ohledem na zaměstnávání. Smluvní strany také potvrzují své povinnosti členů MOP a své závazky podle deklarace MOP o základních principech a právech v práci a jejího následného dokumentu (1998).

2.   Smluvní strany potvrzují svůj závazek vůči ministerskému prohlášení Hospodářské a sociální rady OSN o plné zaměstnanosti a slušné práci z roku 2006, které podporuje rozvoj mezinárodního obchodu způsobem, který vede k plné a produktivní zaměstnanosti a slušné práci pro všechny, včetně mužů, žen a mladých lidí.

3.   Smluvní strany uznávají příznivý vliv, který mohou mít základní pracovní normy a slušná práce na hospodářskou efektivitu, inovace a produktivitu, a vyzdvihují hodnotu větší soudržnosti obchodních politik na jedné straně a politiky zaměstnanosti a sociální politiky na straně druhé.

4.   Smluvní strany uznávají, že by pracovní normy neměly být užívány k protekcionistickým účelům v oblasti obchodu.

5.   Smluvní strany uznávají výhody obchodování s výrobky spravedlivého a etického obchodu a důležitost usnadňování tohoto vzájemného obchodování.

Článek 192

Úrovně ochrany a právo regulovat

Uznávaje právo smluvních stran a signatářských států CARIFORA regulovat za účelem stanovení vlastních sociálních předpisů a pracovních norem v souladu s vlastními prioritami sociálního rozvoje a odpovídajícím způsobem přijímat a upravovat své právní předpisy a politiky, každá smluvní strana a signatářský stát CARIFORA zajistí, aby jeho vlastní právní předpisy a politiky v sociální oblasti umožňovaly a podporovaly vysokou úroveň sociálních a pracovních norem v souladu s mezinárodně uznávanými právy stanovenými v článku 191, a usiluje o průběžné zdokonalování těchto právních předpisů a politik.

Článek 193

Zachování úrovní ochrany

S výhradou článku 192 se smluvní strany se dohodly, že nebudou podporovat obchod ani přímé zahraniční investice s cílem zvýšit nebo zachovat konkurenční výhodu prostřednictvím

a)

snižování úrovně ochrany stanovené vnitrostátními sociálními a pracovněprávními předpisy;

b)

odchýlení se od těchto právních předpisů nebo jejich neuplatnění.

Článek 194

Regionální integrace

S ohledem na sociální potíže, se kterými se potýkají jejich jednotlivé regiony, a za účelem podpory udržitelného rozvoje mezinárodního obchodu uznávají smluvní strany, že je důležité stanovit politiky sociální soudržnosti a opatření pro podporu slušné práce na regionální úrovni.

Článek 195

Konzultace a sledování

1.   Smluvní strany v souladu s článkem 191 uznávají důležitost sledovat a posuzovat dopad provádění této dohody na slušnou práci a další oblasti udržitelného rozvoje prostřednictvím svých participačních procesů a orgánů, jakož i těch, které byly zřízeny na základě této dohody.

2.   Smluvní strany mohou vzájemně mezi sebou a s Poradním výborem CARIFORUM-ES konzultovat sociální otázky, na které se vztahují články 191 až 194. Členové Poradního výboru CARIFORUM-ES mohou smluvním stranám předkládat ústní nebo písemná doporučení ohledně šíření a sdílení osvědčených postupů týkající se otázek, na které se vztahuje tato kapitola.

3.   Smluvní strany se mohou dohodnout, že ve věci jakýchkoli otázek, na které se vztahují články 191 až 194, požádají MOP o radu ohledně osvědčených postupů, použití účinných politických nástrojů pro řešení sociálních otázek souvisejících s obchodem, jako je například přizpůsobení trhu práce, a určení případných překážek, které by mohly bránit účinnému provádění základních pracovních norem.

4.   Smluvní strana může požádat druhou smluvní stranu o konzultaci v záležitostech týkajících se výkladu a použití článků 191 až 194. Konzultace nepřesáhnou dobu tří měsíců. V rámci tohoto postupu může MPO o radu nezávisle požádat kterákoli smluvní strana. V takovém případě se tato lhůta pro konzultace prodlužuje o další tři měsíce.

5.   Pokud by záležitost nebyla uspokojivě vyřešena konzultacemi mezi smluvními stranami podle odstavce 3, může kterákoli smluvní strana požádat, aby byl pro přezkoumání záležitosti svolán výbor odborníků.

6.   Výbor odborníků tvoří tři členové s odbornými znalostmi problematiky, které se tato kapitola týká. Předsedou je osoba, která není státním příslušníkem žádné ze smluvních stran. Výbor odborníků do tří měsíců od svého svolání předloží smluvním stranám zprávu. Tato zpráva bude poskytnuta Poradnímu výboru CARIFORUM-ES.

Článek 196

Spolupráce

1.   Smluvní strany uznávají důležitost spolupráce v oblasti sociálních a pracovních otázek pro dosažení cílů této dohody.

2.   S výhradou článku 7 se smluvní strany dohodly na spolupráci, též prostřednictvím usnadňování podpory, v těchto oblastech:

a)

výměna informací o příslušných sociálních a právních předpisech a souvisejících politikách, nařízeních a dalších opatřeních;

b)

formulování vnitrostátních právních předpisů v sociální a pracovní oblasti, a posilování stávající právních předpisů, jakož i mechanismů pro sociální dialog, včetně opatření zaměřených na podporu agendy slušné práce, jak ji definuje MOP;

c)

programy vzdělávání a zvyšování povědomí, včetně odborné přípravy a politik pro přizpůsobení pracovního trhu, a zvyšování povědomí o odpovědnosti v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce, právech zaměstnanců a povinnostech zaměstnavatelů; a

d)

prosazování vnitrostátních právních předpisů a pracovních předpisů, včetně iniciativ inspektorů práce na poli odborné přípravy a zajišťování kapacit, a podpory sociální odpovědnosti společností prostřednictvím šíření informací a zpráv.

KAPITOLA 6

Ochrana osobních údajů

Článek 197

Obecný cíl

1.   Smluvní strany a signatářské státy CARIFORA uznávají

a)

své společné zájmy v oblasti ochrany základních práv a svobod fyzických osob, zejména jejich práva na soukromí, v souvislosti se zpracováním osobních údajů;

b)

důležitost udržování účinných režimů ochrany údajů jako prostředku ochrany zájmů spotřebitelů, který zvyšuje důvěru investorů a usnadňuje přeshraniční tok osobních údajů;

c)

že sběr a zpracování osobních údajů by měly být prováděny transparentním a spravedlivým způsobem s náležitým ohledem na subjekt údajů,

a dohodly se, že zavedou vhodné právní rámce a že zajistí odpovídající správní kapacity pro jejich provádění, včetně nezávislých orgánů dozoru, s cílem zajistit odpovídající úroveň ochrany osob z hlediska zpracování osobních údajů v souladu se stávajícími vysokými mezinárodními normami (29).

2.   Signatářské státy CARIFORA budou usilovat o co nejrychlejší provedení odstavce 1, nejpozději sedm let ode dne vstupu této dohody v platnost.

Článek 198

Definice

Pro účely této kapitoly se rozumí:

a)

„osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě (subjektu údajů);

b)

„zpracováním osobních údajů“ úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení, kombinování, blokování, výmaz nebo zničení a přenos dat přes státní hranice;

c)

„správcem údajů“ fyzická nebo právnická osoba, orgán nebo jakýkoli jiný subjekt určující účel a způsob zpracování osobních údajů.

Článek 199

Zásady a obecná pravidla

Smluvní strany se dohodly, že právní rámce a správní kapacita, jež mají být zřízeny, musí obsahovat alespoň tyto obsahové zásady a donucovací mechanismy:

a)

Obsahové zásady

i)

zásada omezení účelu – údaje musí být zpracovány pro konkrétní účel a následně používány nebo dále sdělovány pouze v rozsahu slučitelném s účelem jejich předávání. Jedinými výjimkami z této zásady jsou případy stanovené zákonem a nezbytné v demokratické společnosti z důvodu významných veřejných zájmů;

ii)

zásada kvality údajů a přiměřenosti – údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizovány. Údaje musí být přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účely, pro které jsou shromažďovány nebo dále zpracovávány;

iii)

zásada transparentnosti– jednotlivcům musí být poskytnuty informace o účelu zpracování a o totožnosti správce údajů ve třetí zemi, jakož i další informace v míře nezbytné pro zajištění řádného zpracování. Jedinými přípustnými výjimkami jsou výjimky stanovené zákonem a nezbytné v demokratické společnosti z důvodu významných veřejných zájmů;

iv)

zásada bezpečnosti – správce údajů musí přijmout technická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou úměrná rizikům spojeným se zpracováním. Každá osoba jednající z pověření správce údajů, včetně zpracovatele, smí údaje zpracovávat pouze na základě pokynů správce údajů;

v)

právo na přístup, opravu a námitku – subjekt údajů musí mít právo obdržet kopii všech údajů, jež se ho týkají a jsou zpracovávány, a právo na opravu těchto údajů, pokud se ukáže, že jsou nepřesné. Za jistých okolností musí mít také možnost vznést námitku proti zpracování údajů, jež se ho týkají. Jedinými výjimkami z této zásady jsou případy stanovené zákonem a nezbytné v demokratické společnosti z důvodu významných veřejných zájmů;

vi)

omezení dalšího předávání – předávání osobních údajů příjemcem původně předaných údajů lze ze zásady povolit pouze tehdy, je-li další příjemce v řadě (tj. příjemce dále předávaných údajů) také podřízen pravidlům zaručujícím odpovídající úroveň ochrany;

vii)

citlivé údaje – zpracovávají-li se zvláštní kategorie údajů, které odhalují rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborových organizacích, dále údaje o zdraví nebo sexuálním životě a údaje týkající se protiprávních jednání, odsuzujících rozsudků v trestních věcech nebo bezpečnostních opatření, nesmějí být takové údaje zpracovávány, pokud k tomu vnitrostátní právo nestanoví dodatečné ochranné záruky.

b)

Donucovací mechanismy

Je třeba vytvořit vhodné mechanismy pro dosažení těchto cílů:

i)

zajistit dobrou úroveň dodržování pravidel, a to prostřednictvím vysoké míry povědomí mezi správci údajů, pokud jde o jejich povinnosti, a mezi subjekty údajů, pokud jde o jejich práva a prostředky k jejich uplatňování; prostřednictvím existence účinných a odrazujících sankcí a dále prostřednictvím systému přímého ověřování orgány, auditory nebo nezávislými úředníky pro ochranu údajů;

ii)

poskytovat podporu a pomoc jednotlivým subjektům údajů při výkonu jejich práv, přičemž tyto subjekty musí mít možnost domáhat se svých práv rychle a účinně, bez znepřístupňujících nákladů, a to i prostřednictvím přiměřeného institucionálního rámce, který umožňuje nezávislé šetření stížností;

iii)

poskytovat přiměřené náhrady poškozeným v případech nedodržení pravidel, přičemž je třeba podle okolností umožnit výplatu odškodnění anebo uložení sankcí v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.

Článek 200

Soulad s mezinárodními závazky

1.   Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA se vzájemně prostřednictvím Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj informují o mezinárodních závazcích nebo ujednáních se třetími zeměmi, které případně přijmou, nebo o jakýchkoli povinnostech, kterým mají dostát a jež mohou být významné pro provádění této kapitoly, a zejména o jakýchkoli opatřeních upravujících zpracování osobních údajů, jako je sběr, uchovávání, přístup nebo přenos osobních údajů třetím subjektům.

2.   V tomto ohledu smluvní strana ES nebo signatářské státy CARIFORA na žádost smluvní strany ES nebo signatářských států CARIFORA zahájí konzultace za účelem řešení případně vzniklých potíží.

Článek 201

Spolupráce

1.   Smluvní strany uznávají důležitost spolupráce za účelem usnadnění přípravy příslušného právního, soudního a institucionálního rámce a odpovídající úrovně ochrany osobních údajů v souladu s cíli a zásadami obsažnými v této kapitole.

2.   S výhradou článku 7 se smluvní strany dohodly na spolupráci, též prostřednictvím usnadňování podpory, v těchto oblastech:

a)

výměna informací a odborných znalostí;

b)

pomoc při vypracování předloh právních předpisů, pokynů a příruček;

c)

vyškolení klíčových pracovníků;

d)

pomoc při zavádění a provozování příslušných institucionálních rámců;

e)

pomoc při vypracování a provádění iniciativ pro zajištění souladu zacílených na hospodářské subjekty a zákazníky za účelem zvyšování důvěry investorů a veřejnosti.

ČÁST III

PŘEDCHÁZENÍ SPORŮM A JEJICH ŘEŠENÍ

Článek 202

Cíl

Cílem této části je předcházet sporům mezi smluvními stranami a řešit je za účelem dosažení oboustranně přijatelného řešení.

Článek 203

Oblast působnosti

1.   Tato část se vztahuje na jakékoli spory týkající se výkladu nebo používání této dohody.

2.   Aniž je dotčen odstavec 1, použije se v případě sporu týkajícího se rozvojové finanční spolupráce stanovené dohodou z Cotonou postup stanovený v článku 98 dohody z Cotonou.

KAPITOLA 1

Konzultace a zprostředkování

Článek 204

Konzultace

1.   Smluvní strany se snaží veškeré spory uvedené v článku 203 řešit v dobré víře konzultacemi s cílem dohodnout se na vzájemně přijatelném řešení.

2.   Smluvní strana, která si přeje zahájit konzultaci, podá písemnou žádost druhé smluvní straně a v kopii Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj, ve které uvede sporné opatření a ustanovení dohody, s nímž je podle jejího názoru toto opatření v rozporu.

3.   Konzultace se uskuteční do čtyřiceti (40) dnů ode dne podání žádosti. Konzultace se považují za ukončené do šedesáti (60) dnů od podání žádosti, pokud se obě smluvní strany nedohodnou, že budou v konzultacích pokračovat. Veškeré informace sdělené během konzultací zůstanou důvěrné.

4.   Konzultace v naléhavých případech, včetně těch, které se týkají zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo sezónního zboží, se uskuteční do patnácti (15) dnů ode dne podání žádosti a považují se za ukončené do třiceti (30) kalendářních dnů od podání žádosti.

5.   Pokud se konzultace neuskuteční ve lhůtách stanovených v odstavci 3 nebo odstavci 4 nebo pokud se konzultace uskuteční, ale smluvní strany se nedohodnou na vzájemně přijatelném řešení, může stěžující smluvní strana požádat o ustavení rozhodčího soudu podle článku 206.

6.   Smluvní strana vyvolá spor podle této části týkající se výkladu a použití hlavy IV kapitol 4 a 5, pouze pokud použila postupy uvedené v čl. 189 odst. 3, 4 a 5 a čl. 195 odst. 3, 4 a 5 a záležitost nebyla uspokojivě vyřešena do devíti (9) měsíců od zahájení konzultací. Konzultace podle uvedených ustanovení nahrazují konzultace, které by byly uskutečněny podle tohoto článku.

Článek 205

Zprostředkování

1.   Pokud nelze na základě konzultací dosáhnout vzájemně přijatelného řešení, mohou smluvní strany po dohodě vyhledat prostředníka. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, uvedou se podmínky zprostředkování v žádosti o konzultace.

2.   Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka do patnácti (15) dnů ode dne, kdy se dohodly na žádosti o zprostředkování, vybere předseda Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj nebo jeho zástupce losem prostředníka z osob, které jsou uvedeny na seznamu podle článku 221 a nejsou státními příslušníky ani jedné ze smluvních stran. Výběr se provede do dvaceti pěti (25) kalendářních dnů od podání žádosti o zprostředkování a za přítomnosti zástupců jednotlivých smluvních stran. Prostředník se do třiceti (30) dnů od svého jmenování sejde s účastníky sporu. Smluvní strany předloží prostředníkovi veškeré podklady nejpozději patnáct (15) dnů před setkáním a prostředník vydá své stanovisko do čtyřiceti pěti (45) dnů ode dne, kdy byl vybrán.

3.   Stanovisko prostředníka může obsahovat doporučení pro řešení sporu v souladu s touto dohodou. Stanovisko prostředníka není pro smluvní strany závazné.

4.   Lhůty uvedené v odstavci 2 mohou smluvní strany po vzájemné dohodě změnit. Tyto lhůty může změnit také prostředník na žádost některé ze smluvních stran nebo z vlastního podnětu s ohledem na konkrétní potíže dotčené smluvní strany nebo z důvodu složitosti případu.

5.   Vlastní zprostředkování a zejména všechny sdělované údaje a stanoviska zaujímaná smluvními stranami v těchto řízeních musí zůstat důvěrná.

KAPITOLA 2

Postupy řešení sporů

Oddíl 1

Rozhodčí řízení

Článek 206

Zahájení rozhodčího řízení

1.   Pokud se smluvním stranám nepodaří vyřešit spor na základě konzultací podle článku 204, ani na základě zprostředkování podle článku 205, může žalující smluvní strana požádat o ustavení rozhodčího soudu.

2.   Písemná žádost o ustavení rozhodčího soudu se zašle žalované smluvní straně a Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj. Žalující smluvní strana ve své žádosti uvede konkrétní sporná opatření a vysvětlí, jakým způsobem tato opatření porušují tuto dohodu.

Článek 207

Ustavení rozhodčího soudu

1.   Rozhodčí soud se skládá ze tří rozhodců.

2.   Do deseti (10) dnů od podání žádosti o ustavení rozhodčího soudu Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj se smluvní strany konzultují s cílem dohodnout se na složení rozhodčího soudu.

3.   Pokud se smluvní strany nejsou schopny dohodnout na složení rozhodčího soudu ve lhůtě stanovené v odstavci 2, může každá smluvní strana požádat předsedu Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj nebo jeho zástupce, aby byli všichni tři členové vybráni losem ze seznamu sestaveného podle článku 221, a to jedna osoba z osob navržených žalující smluvní stranou, jedna osoba z osob navržených žalovanou smluvní stranou a jedna osoba z osob, které obě smluvní strany navrhly na funkci předsedy. V případě, že se smluvní strany dohodnou na jednom či více členech rozhodčího soudu, zbývající člen či členové se vyberou stejným postupem.

4.   V případě sporu týkajícího se výkladu a použití hlavy IV kapitol 4 a 5 jsou členy rozhodčího soudu nejméně dva členové s odbornými znalostmi problematiky, které se tato kapitola týká, již jsou losem vybráni ze seznamu patnácti (15) osob, který sestavil Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj podle článku 221.

5.   Předseda Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj nebo jeho zástupce do pěti (5) dnů od podání žádosti uvedené v odstavci 3 některou ze smluvních stran vybere rozhodce za přítomnosti zástupců jednotlivých smluvních stran.

6.   Za datum ustavení rozhodčího soudu se považuje datum, kdy byli vybráni tři rozhodci.

Článek 208

Průběžná zpráva rozhodčího soudu

Rozhodčí soud předloží smluvním stranám zpravidla do sto dvaceti (120) dnů od svého ustavení průběžnou zprávu obsahující popisnou část a jeho zjištění a závěry. Kterákoli smluvní strana může do patnácti (15) dnů od předložení zprávy rozhodčímu soudu předložit písemné vyjádření ke konkrétním aspektům jeho průběžné zprávy.

Článek 209

Rozhodnutí rozhodčího soudu

1.   Rozhodčí soud oznámí své rozhodnutí smluvním stranám a Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj do sto padesáti (150) dnů ode dne ustavení rozhodčího soudu. Pokud usoudí, že tuto lhůtu není možno dodržet, uvědomí o tom předseda rozhodčího soudu písemně Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj a obě smluvní strany s uvedením důvodů zpoždění a data předpokládaného dokončení práce rozhodčího soudu. Rozhodnutí rozhodčího soudu nesmí být v žádném případě oznámeno později než sto osmdesát (180) dnů po jeho ustavení.

2.   V naléhavých případech, včetně těch, které se týkají zboží podléhajícího rychlé zkáze a sezónního zboží, vyvine rozhodčí soud veškeré úsilí, aby bylo rozhodnutí oznámeno do sedmdesáti pěti (75) dnů ode dne jeho ustavení. Rozhodnutí rozhodčího soudu nesmí být v žádném případě oznámeno později než devadesát (90) dnů po jeho ustavení. Pokud se rozhodčí soud domnívá, že jde o naléhavý případ, může vydat předběžné rozhodnutí do deseti (10) dnů ode dne svého ustavení.

3.   Každá smluvní strana může požádat rozhodčí soud, aby vydal doporučení, jakým způsobem by žalovaná smluvní strana měla splnit požadavky rozhodnutí. V případě sporu týkajícího se výkladu a použití hlavy IV kapitol 4 a 5 vydá rozhodčí soud doporučení, jak zajistit dodržení příslušných ustanovení těchto kapitol.

Oddíl 2

Splnění požadavků

Článek 210

Splnění požadavků rozhodnutí rozhodčího soudu

Každá smluvní strana přijme veškerá opatření nezbytná ke splnění požadavků rozhodnutí rozhodčího soudu a obě smluvní strany usilují o dohodu ohledně přiměřené lhůty pro jeho splnění.

Článek 211

Přiměřená lhůta pro splnění požadavků rozhodnutí

1.   Do třiceti (30) dnů od oznámení rozhodnutí rozhodčího soudu dotčeným smluvním stranám oznámí žalovaná smluvní strana žalující smluvní straně a Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj, jakou lhůtu potřebuje ke splnění požadavků rozhodnutí (dále jen „přiměřená lhůta“).

2.   Pokud se smluvní strany nedohodnou na přiměřené lhůtě ke splnění požadavků rozhodnutí rozhodčího soudu, požádá žalující smluvní strana do dvaceti (20) dnů od oznámení učiněného podle odstavce 1 písemně rozhodčí soud, aby délku přiměřené lhůty určil. Tato žádost musí být oznámena současně druhé smluvní straně a Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj. Rozhodčí soud oznámí své rozhodnutí smluvním stranám a Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj do třiceti (30) dnů ode dne podání žádosti.

3.   Rozhodčí soud při určování délky přiměřené lhůty vezme v úvahu dobu, kterou obvykle trvá žalované smluvní straně přijmout právní a správní opatření srovnatelná s těmi, které má tato smluvní strana přijmout pro zajištění souladu. Rozhodčí soud rovněž vezme v úvahu prokazatelná omezení kapacit, která mohou ovlivnit přijímání potřebných opatření žalovanou smluvní stranou.

4.   V případě, že není možné znovu svolat původní rozhodčí soud nebo některé jeho členy, použijí se postupy stanovené v článku 207. Rozhodčí soud oznámí své rozhodnutí do čtyřiceti pěti (45) dnů ode dne podání žádosti zmiňované v odstavci 2.

5.   Přiměřená lhůta může být po dohodě smluvních stran prodloužena.

Článek 212

Přezkum opatření přijatých ke splnění požadavků rozhodnutí rozhodčího soudu

1.   Žalovaná smluvní strana oznámí druhé smluvní straně a Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj před uplynutím přiměřené lhůty opatření, která přijala s cílem splnit požadavky rozhodnutí rozhodčího soudu.

2.   V případě sporu mezi smluvními stranami, který se týká souladu opatření oznámených v odstavci 1 s touto dohodou, může žalující smluvní strana písemně požádat rozhodčí soud o rozhodnutí v této věci. Tato žádost musí obsahovat konkrétní sporná opatření a vysvětlovat, jakým způsobem porušují tuto dohodu. Rozhodčí soud oznámí své rozhodnutí do devadesáti (90) dnů ode dne podání žádosti. V naléhavých případech, včetně těch, které se týkají zboží podléhajícího rychlé zkáze a sezónního zboží, oznámí rozhodčí soud své rozhodnutí do čtyřiceti pěti (45) dnů ode dne podání žádosti.

3.   V případě, že není možné znovu svolat původní rozhodčí soud nebo některé jeho členy, použijí se postupy stanovené v článku 207. Rozhodčí soud oznámí své rozhodnutí do sto pěti dnů (105) dnů ode dne podání žádosti zmiňované v odstavci 2.

Článek 213

Dočasná nápravná opatření v případě nesplnění požadavků rozhodnutí

1.   Pokud dotčená smluvní strana neoznámí opatření přijatá ke splnění požadavků rozhodnutí rozhodčího soudu před uplynutím přiměřené lhůty nebo pokud podle rozhodnutí rozhodčího výboru není opatření oznámené podle čl. 212 odst. 1 v souladu s povinnostmi smluvní strany podle této dohody, předloží žalovaná smluvní strana, pokud je požádána žalující smluvní stranou, nabídku vyrovnání. Tuto dohodu nelze vykládat tak, že by žalovaná smluvní strana byla povinna nabídnout finanční vyrovnání.

2.   Pokud není dohody o vyrovnání dosaženo do třiceti (30) dnů po uplynutí přiměřené lhůty nebo rozhodnutí rozhodčího soudu, že přijaté opatření s cílem splnit požadavky není slučitelné s touto dohodou, je žalující smluvní strana oprávněna po oznámení druhé smluvní straně přijmout vhodná opatření. Žalující smluvní strana se při přijímání těchto opatření snaží volit opatření, která co nejméně ovlivňují dosahování cílů této dohody, a zohlední jejich dopad na hospodářství žalované smluvní strany a jednotlivých států CARIFORA. Pokud navíc smluvní strana ES získala právo přijmout tato opatření, zvolí opatření, která jsou konkrétně zaměřena na nápravu ve státě nebo státech CARIFORA, jejichž opatření byla shledána v rozporu s touto dohodu, do souladu. Ostatní státy CARIFORA usnadní přijímání opatření s cílem splnit požadavky rozhodnutí rozhodčího soudu státem nebo státy CARIFORA, u nichž byl rozpor zjištěn. V případech týkajících se sporu podle kapitol 4 a 5 hlavy IV vhodná opatření nezahrnují pozastavení obchodních koncesí poskytovaných na základě této dohody. Žalující smluvní strana může přijmout vhodná opatření do desíti (10) dnů ode dne oznámení.

3.   Smluvní strana ES postupuje při požadování náhrady nebo přijímání odpovídajících opatření podle odstavců 1 nebo 2 zdrženlivě.

4.   Náhrada nebo odpovídající opatření jsou dočasné a použijí se pouze do doby, než je opatření porušující tuto dohodu zrušeno či změněno tak, aby bylo v souladu s těmito ustanoveními, nebo dokud se smluvní strany nedohodnou na řešení sporu.

Článek 214

Přezkum opatření přijatých ke splnění požadavků po přijetí odpovídajících opatření

1.   Žalovaná smluvní strana oznámí druhé smluvní straně a Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj veškerá opatření, která přijme s cílem splnit požadavky rozhodnutí rozhodčího soudu, a svou žádost o ukončení používání vhodných opatření ze strany žalující smluvní strany.

2.   Pokud smluvní strany nedospějí k dohodě ohledně slučitelnosti oznámeného opatření s touto dohodou do třiceti (30) dnů ode dne podání tohoto oznámení, požádá žalující smluvní strana písemně rozhodčí soud o přijetí rozhodnutí v této věci. Tato žádost musí být oznámena druhé smluvní straně a Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj. Rozhodčí soud oznámí své rozhodnutí smluvním stranám a Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj do čtyřicet pěti (45) dnů ode dne podání. Pokud rozhodčí soud rozhodne, že přijaté opatření s cílem splnit požadavky rozhodnutí není v souladu s touto dohodou, určí, zda žalující smluvní strana může pokračovat v uplatňování odpovídajících opatření. Pokud rozhodčí soud rozhodne, že opatření přijaté s cílem splnit požadavky rozhodnutí je v souladu s touto dohodou, uplatňování odpovídajících opatření se ukončí.

3.   V případě, že není možné znovu svolat původní rozhodčí soud nebo některé jeho členy, použijí se postupy stanovené v článku 207. Rozhodčí soud oznámí své rozhodnutí do šedesáti (60) dnů ode dne podání žádosti zmiňované v odstavci 2.

Oddíl 3

Společná ustanovení

Článek 215

Vzájemně dohodnuté řešení

Smluvní strany se mohou kdykoliv dohodnout na vzájemně přijatelném řešení sporu podle této části. Toto řešení oznámí Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj. Po přijetí vzájemně přijatelného řešení se postup ukončí.

Článek 216

Jednací řád

1.   Postupy řešení sporů podle kapitoly 2 této části se řídí jednacím řádem, který přijme Smíšená rada CARIFORUM-ES do tří (3) měsíců od počátku prozatímního uplatňování této dohody.

2.   Veškerá jednání rozhodčího soudu jsou v souladu s jednacím řádem otevřena veřejnosti, pokud se tento soud sám nebo na žádost smluvních stran nerozhodne jinak.

Článek 217

Informace a technické poradenství

Na žádost některé ze smluvních stran nebo z vlastního podnětu může rozhodčí soud požádat o informace jakýkoli zdroj, včetně účastníků sporu, který považuje pro účely rozhodčího řízení za vhodný. Rozhodčí soud má také právo si vyžádat znalecký posudek, považuje-li to za vhodné. Zainteresované smluvní strany jsou oprávněny předložit rozhodčímu soudu informace amicus curiae za podmínek stanovených v jednacím řádu. Informace získané tímto způsobem musí být zpřístupněny všem smluvním stranám a předloženy těmto smluvním stranám k vyjádření.

Článek 218

Jazyky podání

1.   Písemná a ústní podání smluvních stran se činí v kterémkoli úředním jazyce smluvních stran.

2.   Smluvní strany usilují o dosažení dohody ohledně společného pracovního jazyka pro jednotlivá řízení podle této části. Nedohodnou-li se smluvní strany na společném pracovním jazyce, zajistí každá smluvní strana překlad svých písemných podání a tlumočení při jednáních do jazyka zvoleného žalovanou smluvní stranou a hradí náklady na tyto překlady a tlumočení, není-li tento jazyk úředním jazykem žalované smluvní strany (30).

Článek 219

Pravidla výkladu

Rozhodčí soud vykládá ustanovení této dohody v souladu s obvyklými pravidly výkladu mezinárodního práva veřejného, včetně pravidel stanovených ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu. Rozhodnutím rozhodčího soudu nelze rozšířit ani omezit práva a povinnosti stanovené v této dohodě.

Článek 220

Rozhodnutí rozhodčího soudu

1.   Rozhodčí soud se snaží rozhodnutí dosáhnout cestou konsensu. Pokud však není k rozhodnutí možné dospět cestou konsensu, přijme rozhodnutí většinovým hlasováním. Nesouhlasná stanoviska rozhodců však nejsou v žádném případě zveřejňována.

2.   Rozhodnutí obsahuje zjištěný skutkový stav, použitelnost příslušných ustanovení této dohody a odůvodnění daného zjištění a učiněných závěrů. Rozhodnutí rozhodčího soudu Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj zveřejní, nerozhodne-li se jinak.

Článek 221

Seznam rozhodců

1.   Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj do tří měsíců od prozatímního provádění této dohody sestaví seznam patnácti (15) osob, které jsou ochotny a schopny zastávat funkci rozhodců. Každá ze smluvních stran vybere pět osob. Smluvní strany se rovněž dohodnou na pěti osobách, které nejsou státními příslušníky ani jedné z nich a které mohou zastávat funkci předsedy rozhodčího soudu. Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj odpovídá za udržování seznamu na výše uvedené úrovni.

2.   Rozhodci musí mít odborné znalosti a zkušenosti v oblasti práva a mezinárodního obchodu. Musí být nezávislí a zastávat tuto funkci jako soukromé osoby, nesmějí jednat podle pokynů žádné organizace nebo vlády ani být spojeni s vládou žádné ze smluvních stran a musí jednat ve shodě s kodexem chování obsaženým v příloze jednacího řádu.

3.   Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj může sestavit další seznam patnácti (15) osob s odborným znalostmi ve zvláštních oborech, kterých se tato dohoda týká. Použije-li se výběr podle článku 207, může předseda Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj na základě dohody obou smluvních stran použít tento oborový seznam. Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj sestaví další seznam patnácti (15) osob s odbornými znalostmi problematiky, které se týká hlava IV kapitola 4 a 5.

Článek 222

Vztah k závazkům WTO

1.   Rozhodčí orgány ustavené podle této dohody nerozhodují spory týkající se práv a povinností smluvních stran nebo signatářských států CARIFORA na základě Dohody o zřízení WTO.

2.   Uplatněním ustanovení této dohody o řešení sporů není dotčeno žádné z opatření v rámci WTO, včetně opatření pro řešení sporů. Pokud však některá ze smluvních stran nebo signatářský stát CARIFORA ve vztahu ke konkrétnímu opatření zahájí řízení za účelem řešení sporu podle čl. 206 odst. 1 této části nebo podle Dohody o zřízení WTO, nesmí do doby, než je první řízení ukončeno, zahájit řešení téhož sporu u jiného soudu. Pro účely tohoto odstavce se řízení o řešení sporu podle Dohody o zřízení WTO považuje za zahájené žádostí smluvní strany nebo signatářského státu CARIFORA o ustavení skupiny odborníků podle článku 6 Ujednání WTO o pravidlech a řízení při řešení sporů.

3.   Nic v této dohodě nebrání smluvní straně nebo signatářskému státu CARIFORA uplatnit pozastavení závazků schválených orgánem pro řešení sporů WTO. Dohoda o zřízení WTO nebrání smluvním stranám pozastavit poskytování výhod podle této dohody.

Článek 223

Lhůty

1.   Všechny lhůty stanovené v této části, včetně lhůt pro oznamování rozhodnutí rozhodčích soudů, se počítají v kalendářních dnech ode dne následujícího po úkonu nebo události, které se týkají.

2.   Veškeré lhůty uvedené v této části mohou být prodlouženy vzájemnou dohodou smluvních stran.

ČÁST IV

OBECNÉ VÝJIMKY

Článek 224

Doložka o obecných výjimkách

1.   S výhradou požadavku, aby tato opatření nebyla použita způsobem, který by představoval prostředek svévolné nebo neoprávněné diskriminace mezi smluvními stranami, kde existují obdobné podmínky, anebo skryté omezení obchodu se zbožím a službami mezi smluvními stranami, nelze tuto dohodu vykládat tak, že by bránila smluvní straně ES nebo signatářským státům CARIFORA nebo signatářskému státu CARIFORA přijímat nebo prosazovat opatření, která

a)

jsou nebytná po ochranu veřejné bezpečnosti a veřejné mravnosti (31) nebo pro udržení veřejného pořádku;

b)

jsou nezbytná k ochraně života nebo zdraví lidí, zvířat nebo rostlin;

c)

jsou nezbytná k zajištění souladu s právními předpisy, které nejsou neslučitelné s ustanoveními této dohody, včetně opatření týkajících se

i)

předcházení klamavým a podvodným praktikám nebo řešení následků neplnění závazků ze smluv o službách,

ii)

ochrany soukromí jednotlivců, pokud jde o zpracování a šíření osobních údajů a ochrany důvěrné povahy záznamů a účtů jednotlivých osob,

iii)

bezpečnosti,

iv)

uplatňování celních předpisů nebo

v)

ochrany práv duševního vlastnictví;

d)

se vztahují k dovozu nebo vývozu zlata nebo stříbra;

e)

jsou nezbytná pro ochranu národních kulturních památek umělecké, historické nebo archeologické hodnoty;

f)

se vztahují k ochraně neobnovitelných přírodních zdrojů, pokud jsou tato opatření uplatňována společně s omezeními domácí produkce nebo spotřeby zboží, domácí nabídky nebo spotřeby služeb a domácích investorů;

g)

se vztahují k produktům vězeňské práce nebo

h)

jsou v rozporu s články 68 a 77, za předpokladu, že cílem rozdílného zacházení je zajištění účinného a nestranného ukládání nebo vybírání přímých daní v případě hospodářských činností, investorů nebo poskytovatelů služeb smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA. (32)

2.   Hlava II a příloha IV se nevztahují na sociální systémy smluvní strany ES a signatářských států CARIFORA nebo na činnosti na území příslušné smluvní strany, které jsou spojeny, byť jen příležitostně, s výkonem veřejné moci.

Článek 225

Bezpečnostní výjimky

1.   Tuto dohodu nelze vykládat tak, že by

a)

vyžadovala od smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA podávat jakoukoliv informaci, jejíž zveřejnění tato strana nebo stát považuje za odporující svým hlavním bezpečnostním zájmům;

b)

bránila smluvní straně ES nebo signatářskému státu CARIFORA učinit jakékoliv opatření, které tato strana nebo stát považuje za potřebné pro ochranu svých hlavních bezpečnostních zájmů,

i)

vztahující se ke štěpným a termonukleárním materiálům nebo materiálům, které slouží k jejich výrobě;

ii)

týkající se hospodářských činností prováděných přímo nebo nepřímo za účelem zásobování vojenských sil;

iii)

týkající se výroby zbraní, střeliva a válečného materiálu a obchodu s nimi;

iv)

týkající se veřejných zakázek nezbytných pro účely národní bezpečnosti nebo národní obrany;

v)

přijaté v době války nebo jiné naléhavé situace v mezinárodních vztazích;

c)

bránila smluvní straně ES nebo signatářskému státu CARIFORA přijmout jakékoli opatření ve snaze dostát svým závazkům za účelem zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

2.   Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj musí být o opatřeních přijatých podle odst. 1 písm. b) a c) a o jejich ukončení informován v co největší míře.

Článek 226

Daně

1.   Nic v této dohodě ani opatřeních přijatých na jejím základě nelze vykládat tak, že by smluvní straně ES nebo signatářskému státu CARIFORA bránily uplatňovat příslušná ustanovení jejich daňových předpisů, která rozlišují mezi daňovými poplatníky podle rezidence nebo místa, kde je jejich kapitál investován.

2.   Tuto dohody ani opatření přijatá podle ní nelze vykládat tak, že by smluvním stranám bránily přijímat nebo vynucovat jakákoli opatření, jejichž cílem je zabránit daňovým únikům podle daňových ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění nebo jiných daňových opatření nebo vnitrostátních daňových předpisů.

3.   Touto dohodou nejsou dotčena práva a povinnosti smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORA podle jakýchkoli daňových úmluv. V případě jakéhokoli rozporu mezi touto dohodou a jakoukoli takovou úmluvou má v rozporné otázce přednost příslušná úmluva.

ČÁST V

USTANOVENÍ O ORGÁNECH

Článek 227

Smíšená rada CARIFORUM-ES

1.   Zřizuje se Smíšená rada CARIFORUM-ES, která dohlíží na provádění této dohody. Smíšená rada CARIFORUM-ES se schází na úrovni ministrů v pravidelných odstupech nepřesahujících dobu dvou let a mimořádně, kdykoli to okolnosti vyžadují, dohodnou-li se tak smluvní strany.

2.   Aniž jsou dotčeny funkce Rady ministrů, které vymezuje článek 15 dohody z Cotonou, odpovídá Smíšená rada CARIFORUM-ES obecně za používání a provádění této dohody a dohlíží na plnění jejích cílů. Posuzuje též veškeré významné otázky vzniklé v rámci této dohody a jakékoli jiné dvoustranné, vícestranné nebo mezinárodní otázky společných zájmů ovlivňující obchod mezi smluvními stranami.

3.   Smíšená rada CARIFORUM-ES rovněž posuzuje návrhy a doporučení smluvních stran týkající se přezkumu této dohody.

Článek 228

Složení a jednací řád

1.   Smíšenou radu CARIFORUM-ES tvoří na jedné straně členové Rady Evropské unie a členové Evropské komise a na straně druhé zástupci vlád signatářských států CARIFORA.

2.   Státy CARIFORA pověří jednoho ze svých zástupců, aby jejich jménem jednal ve všech záležitostech v rámci této dohody, v nichž se státy dohodly jednat společně.

3.   Smíšená rada CARIFORUM-ES přijme svůj jednací řád.

4.   Smíšené radě CARIFORUM-ES střídavě předsedá zástupce ES a zástupce CARIFORA v souladu s jejím jednacím řádem. Smíšená rada CARIFORUM-ES předkládá pravidelné zprávy o používání této dohody Radě ministrů zřízené podle článku 15 dohody z Cotonou.

5.   Členové Smíšené rady CARIFORUM-ES se mohou nechat zastupovat za podmínek stanovených v jejím jednacím řádu.

Článek 229

Rozhodovací pravomoci a postupy

1.   Za účelem dosažení cílů této dohody má Smíšená rada CARIFORUM-ES pravomoc přijímat rozhodnutí ve všech záležitostech, kterých se týká tato dohoda.

2.   Přijímaná rozhodnutí jsou závazná pro smluvní strany a signatářské státy CARIFORA, které přijmou všechna nezbytná opatření pro jejich provedení v souladu s vnitřními pravidly jednotlivých smluvních stran a signatářských států CARIFORA.

3.   Smíšená rada CARIFORUM-ES může rovněž předkládat vhodná doporučení.

4.   V záležitostech, v nichž se signatářské státy CARIFORA dohodly jednat společně, přijímá Smíšená rada CARIFORUM-ES rozhodnutí a doporučení na základě vzájemné dohody smluvních stran. V záležitostech, v nichž se signatářské státy CARIFORA nedohodly jednat společně, je pro přijetí jakéhokoli rozhodnutí nutný souhlas dotčeného signatářského státu nebo států CARIFORA.

Článek 230

Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj

1.   Smíšené radě CARIFORUM-ES je při plnění jejích úkolů nápomocen Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj složený ze zástupců smluvních stran, obvykle na úrovni vyšších úředníků. Státy CARIFORA pověří jednoho ze svých zástupců, aby jejich jménem jednal ve všech záležitostech, v nichž se dohodly jednat společně a které se týkají této dohody. Kterákoli smluvní strana nebo signatářský stát CARIFORA se může na Výbor obrátit s jakoukoli otázkou související s používáním dohody nebo dosahováním jejích cílů.

2.   Smíšená rada CARIFORUM-ES stanoví jednací řád Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj. Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj předsedají střídavě po roce zástupci obou smluvních stran. Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj předkládá Smíšené radě CARIFORUM-ES každý rok zprávu.

3.   Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj plní zejména tyto funkce:

a)

v oblasti obchodu:

i)

dohlíží na provádění a řádné používání dohody a odpovídá za ně a projednává a doporučuje v tomto směru priority spolupráce;

ii)

dohlíží na přípravu nových ustanovení této dohody a vyhodnocuje výsledky dosažené jejich použitím;

iii)

podniká kroky pro předcházení sporům a řešení sporů, které mohou vzniknout v souvislosti s výkladem a používáním dohody v souladu s částí III;

iv)

pomáhá Smíšené radě CARIFORUM-ES při plnění jejích funkcí;

v)

sleduje vývoj regionální integrace a hospodářských a obchodních vztahů mezi smluvními stranami;

vi)

sleduje a posuzuje dopad provádění této dohody na udržitelný rozvoj smluvních stran;

vii)

projednává a podniká kroky, které mohou usnadnit obchod, investice a obchodní příležitosti mezi smluvními stranami; a

viii)

projednává jakékoli záležitosti týkající se této dohody a jakékoli otázky ohrožující plnění jejích cílů;

b)

v oblasti rozvoje:

i)

pomáhá Smíšené radě CARIFORUM-ES při plnění jejích funkcí týkajících se rozvoje spolupráce v záležitostech, na které se vztahuje tato dohoda;

ii)

sleduje provádění ustanovení této dohody týkajících se spolupráce a koordinuje tyto činnosti s dárci ze třetích stran;

iii)

vydává doporučení k obchodní spolupráci smluvních stran;

iv)

pravidelně přezkoumává priority spolupráce stanovené v této dohodě a v případě potřeby vydává doporučení ohledně zahrnutí nových priorit a

v)

přezkoumává a projednává otázky spolupráce týkající se regionální integrace a provádění této dohody.

4.   Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj při výkonu svých funkcí může

a)

zřizovat zvláštní komise nebo orgány pro řešení otázek spadajících do jeho působnosti a určovat jejich složení, úkoly a jednací řád a dohlížet na ně;

b)

scházet se v jakémkoli termínu, na němž se smluvní strany dohodnou;

c)

posuzovat jakékoli otázky, které spadají do působnosti této dohody, a podnikat odpovídající kroky při výkonu svých funkcí a

d)

přijímat rozhodnutí nebo vydávat doporučení v případech stanovených touto dohodou nebo v případech, kdy mu Smíšená rada CARIFORUM-ES tuto prováděcí pravomoc svěří. Výbor v takových případech přijímá rozhodnutí nebo vydává doporučení v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 229 odst. 4.

5.   Výbor CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj se obvykle schází jednou ročně s cílem zhodnotit provádění této dohody, přičemž datum a program jednání se stanoví předem po vzájemné dohodě smluvních stran, a jeden rok se schází území smluvní strany ES a následující rok na území státu CARIFORA. Výbor pořádá zvláštní pracovní zasedání za účelem výkonu svých funkcí podle odst. 3 písm. a) a b).

Článek 231

Parlamentní výbor CARIFORUM-ES

1.   Zřizuje se Parlamentní výbor CARIFORUM-ES. Slouží jako fórum pro setkávání členů Evropského parlamentu a zákonodárců států CARIFORA a pro jejich vzájemnou výměnu názorů. Schází se ve lhůtách, které si sám určí. Spolupracuje se Společným parlamentním shromážděním podle článku 17 dohody z Cotonou.

2.   Parlamentní výbor CARIFORUM-ES tvoří členové Evropského parlamentu na jedné straně a členové zákonodárných sborů států CARIFORA na straně druhé. Schůzí Parlamentního výboru CARIFORUM-ES se mohou účastnit zástupci smluvních stran.

3.   Parlamentní výbor CARIFORUM-ES přijme svůj jednací řád a uvědomí o tom Smíšenou radu CARIFORUM-ES.

4.   Parlamentnímu výboru CARIFORUM-ES střídavě předsedá zástupce Evropského parlamentu a zástupce zákonodárců státu CARIFORA v souladu s podmínkami stanovenými v jeho jednacím řádu.

5.   Parlamentní výbor CARIFORUM-ES může požádat Smíšenou radu CARIFORUM-ES o důležité informace týkající se provádění této dohody a Smíšená rada CARIFORUM-ES požadované informace Výboru poskytne.

6.   Parlamentní výbor CARIFORUM-ES musí být informován o rozhodnutích a doporučeních Smíšené rady CARIFORUM-ES.

7.   Parlamentní výbor CARIFORUM-ES může Smíšené radě CARIFORUM-ES a Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj podávat doporučení.

Článek 232

Poradní výbor CARIFORUM-ES

1.   Zřizuje se Poradní výbor CARIFORUM-ES, jehož úkolem je být Smíšené radě CARIFORUM-ES nápomocen při podporování dialogu a spolupráce mezi zástupci organizací občanské společnosti, včetně akademické obce, a sociálními a hospodářskými partnery. Tento dialog a spolupráce zahrnují veškeré aspekty vztahů mezi smluvní stranou ES a státy CARIFORA, které mohou vyvstávat v souvislosti s prováděním této dohody a které se týkají hospodářské a sociální oblasti a oblasti životního prostředí.

2.   O účasti v Poradním výboru CARIFORUM-ES rozhoduje Smíšená rada CARIFORUM-ES s cílem zajistit široké zastoupení všech zúčastněných osob.

3.   Poradní výbor CARIFORUM-ES vykonává své činnosti na základě konzultací se Smíšenou radou CARIFORUM-ES nebo z vlastního podnětu a podává Smíšené radě CARIFORUM-ES doporučení. Schůzí Poradního výboru CARIFORUM-ES se mohou účastnit zástupci smluvních stran.

4.   Poradní výbor CARIFORUM-ES si ve spolupráci se Smíšenou radou CARIFORUM-ES stanoví svůj jednací řád.

5.   Poradní výbor CARIFORUM-ES může předkládat doporučení Smíšené radě CARIFORUM-ES a Výboru CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj.

ČÁST VI

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 233

Definice smluvních stran a plnění povinností

1.   Smluvními stranami této dohody jsou Antigua a Barbuda, Bahamské společenství, Barbados, Belize, Dominické společenství, Grenada, Guyanská republika, Haitská republika, Jamajka, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Surinamská republika a Republika Trinidad a Tobago, dále jen „státy CARIFORA“, na jedné straně a Evropské společenství nebo jeho členské státy anebo Evropské společenství a jeho členské státy, v rámci svých pravomocí podle Smlouvy o založení Evropského společenství, jinde jen „smluvní strana ES“, na straně druhé.

2.   Pro účely této dohody se státy CARIFORA dohodly jednat společně.

3.   Pro účely této dohody se výrazem „smluvní strana“ rozumějí buď státy CARIFORA jednající společně, nebo smluvní strana ES. Výrazem „smluvní strany“ se rozumějí státy CARIFORA jednající společně a smluvní strana ES.

4.   Je-li za účelem výkonu práv nebo plnění požadavků podle této dohody stanoveno samostatné jednání, odkazuje se na „signatářské státy CARIFORA“.

5.   Smluvní strany nebo signatářské státy CARIFORA přijímají veškerá obecná nebo zvláštní opatření potřebná k plnění svých povinností podle této dohody a zajišťují, aby plnily cíle stanovené v této dohodě.

Článek 234

Koordinátoři a výměna informací

1.   K usnadnění komunikace a zajištění účinného provádění dohody smluvní strana ES, státy CARIFORA společně a každý signatářský stát CARIFORA jmenují koordinátora pro prozatímní uplatňování této dohody. Jmenováním koordinátorů není dotčeno zvláštní určení příslušných orgánů na základě zvláštních ustanovení této dohody.

2.   Na žádost kterékoli smluvní strany poskytne koordinátor druhé smluvní strany nebo signatářského státu CARIFORA informace o úřadu nebo úředníkovi příslušných pro jakoukoli záležitost týkající se provádění této dohody a poskytne potřebnou podporu pro usnadnění komunikace se žádající smluvní stranou.

3.   Na žádost kterékoli smluvní strany a v právně přípustném rozsahu poskytne každá smluvní strana a signatářské státy CARIFORA prostřednictvím svých koordinátorů informace a neprodleně odpoví na jakékoli otázky týkající se existujícího nebo navrhovaného opatření, které může mít vliv na obchod mezi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že své vzájemné výměny informací budou v co největší míře uskutečňovat prostřednictvím koordinátora CARIFORA.

Článek 235

Transparentnost

1.   Každá smluvní strana a signatářský stát CARIFORA zajistí, aby právní předpisy, postupy a správní rozhodnutí s obecnou působností a mezinárodní závazky týkající se jakékoli obchodní záležitosti, na niž se vztahuje tato dohoda, byly neprodleně zveřejněny nebo veřejně zpřístupněny a druhá smluvní strana na ně byla upozorněna.

2.   Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení této dohody týkající se transparentnosti, považují se informace uvedené v tomto článku za poskytnuté v okamžiku, kdy byly zpřístupněny prostřednictvím příslušného oznámení WTO nebo kdy byly zveřejněny na oficiální, veřejné a bezplatně přístupné internetové stránce dotčené smluvní strany nebo signatářského státu CARIFORA.

3.   Nic v této dohodě neukládá smluvní straně nebo signatářským státům CARIFORA povinnost poskytovat důvěrné informace, jejichž sdělení by bránilo v prosazování práva nebo bylo jinak v rozporu s veřejným zájmem anebo by ohrožovalo oprávněné obchodní zájmy určitých podniků, veřejných či soukromých, ledaže by jejich sdělení bylo nezbytné v souvislosti s postupy řešení sporů podle části III této dohody. Pokud by takové sdělení považoval za nezbytné rozhodčí soud ustavený podle článku 207, zajistí tento soud, aby byla plně zachována důvěrnost dotyčných informací.

Článek 236

Dialog o finančních otázkách

Smluvní strany a signatářské státy CARIFORA se zavazují podporovat dialog, transparentnost a sdílet osvědčené postupy v oblasti daňové politiky a správy daní.

Článek 237

Spolupráce v boji proti protiprávním finančním aktivitám

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA se zavazují bránit protiprávním, podvodným a korupčním aktivitám, legalizaci výnosů trestné činnosti a financování terorismu a bojovat s nimi a přijmou potřebná právní a správní opatření ve snaze dosáhnout souladu s mezinárodními normami, včetně norem stanovených v Úmluvě OSN proti korupci, Úmluvě OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a protokolech k ní a Úmluvě OSN o potlačování financování terorismu. Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORA se dohodly na výměně informací a spolupráci v těchto oblastech.

Článek 238

Regionální preference

1.   Nic v této dohodě nezavazuje smluvní stranu poskytnout druhé smluvní straně jakékoli příznivější zacházení, než jaké se uplatňuje uvnitř každé ze smluvních stran v souvislosti s jejich procesem regionální integrace.

2.   Jakéhokoli příznivějšího zacházení a zvýhodnění, které může podle této dohody signatářský stát CARIFORA poskytnout smluvní straně ES, požívá též každý signatářský stát CARIFORA.

3.   Odchylně od odstavce 2

i)

se příznivější zacházení a zvýhodnění uplatňuje od okamžiku podpisu této dohody u všech produktů s nulovou sazbou cla uvedených v příloze III;

ii)

se příznivější zacházení a zvýhodnění po dobu jednoho roku ode dne podpisu této dohody uplatňuje mezi státy CARIFORA, které patří mezi „rozvinutější země“ Karibského společenství (Bahamské společenství, Barbados, Guyanská republika, Jamajka, Surinamská republika a Republika Trinidad a Tobago), a Dominikánskou republikou u všech ostatních produktů uvedených v přílohách III a IV;

iii)

se příznivější zacházení a zvýhodnění po dobu dvou let ode dne podpisu této dohody uplatňuje mezi státy CARIFORA, které patří mezi „méně rozvinuté země“ Karibského společenství (Antigua a Barbuda, Belize, Dominické společenství, Grenada, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny), a Dominikánskou republikou u všech ostatních produktů uvedených v přílohách III a IV. Haitská republika není povinna rozšířit jakékoli příznivější zacházení a zvýhodnění na Dominikánskou republiku dříve než za pět let ode dne podpisu této dohody.

Článek 239

Nejvzdálenější regiony Evropského společenství

1.   S ohledem na zeměpisnou blízkost nejvzdálenějších regionů Evropského společenství a států CARIFORA a za účelem posílení hospodářských a sociálních vazeb mezi těmito regiony a státy CARIFORA smluvní strany usilují zejména o usnadnění spolupráce ve všech oblastech, na něž se tato dohoda vztahuje, a o usnadnění obchodu se zbožím a službami, podporu investic a podporu dopravního a komunikačního spojení mezi nejvzdálenějšími regiony a státy CARIFORA.

2.   Cíle uvedené v odstavci 1 budou rovněž v co největší míře plněny podporou společné účasti států CARIFORA a nejvzdálenějších regionů na rámcových a zvláštních programech Evropského společenství v oblastech, na něž se tato dohoda vztahuje.

3.   Smluvní strana ES se snaží zajistit koordinaci různých finančních nástrojů politiky soudržnosti a rozvoje Evropského společenství za účelem podpory spolupráce mezi státy CARIFORA a nejvzdálenějšími regiony Evropského společenství v oblastech, na něž se tato dohoda vztahuje.

4.   Nic v této dohodě nebrání smluvní straně ES uplatňovat stávající opatření, jejichž cílem je řešit strukturální sociální a hospodářskou situaci nejvzdálenějších regionů podle čl. 299 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství.

Článek 240

Potíže s platební bilancí

1.   Má-li kterýkoli signatářský stát CARIFORA nebo smluvní strana ES vážné potíže s platební bilancí nebo s vnější finanční situací nebo hrozí-li mu tyto potíže, může přijmout nebo zachovat omezující opatření týkající se obchodu se zbožím, služeb a usazování.

2.   Signatářské státy CARIFORA a smluvní strana ES se snaží uplatňování omezujících opatření uvedených v odstavci 1 vyhýbat.

3.   Omezující opatření přijatá nebo zachovaná podle tohoto článku musí být nediskriminující, mít omezenou dobu trvání a nesmí přesahovat to, co je nezbytné pro vyřešení situace v oblasti platební bilance a vnější finanční situace. Musí být v souladu s použitelnými podmínkami stanovenými v dohodách WTO a se stanovami Mezinárodního měnového fondu.

4.   Signatářský stát CARIFORA nebo smluvní strana ES, který zachovává nebo přijímá omezující opatření nebo jejich změny, je musí neprodleně oznámit druhé smluvní straně a co nejdříve předložit časový plán jejich zrušení.

5.   Neprodleně budou zahájeny konzultace s Výborem CARIFORUM-ES pro obchod a rozvoj. Jejich cílem bude posoudit situaci platební bilance dotčených signatářských států CARIFORA nebo smluvní strany ES a omezení přijatá nebo zachovaná podle tohoto článku, přičemž jsou mimo jiné zohledněny tyto okolnosti:

a)

povaha a rozsah potíží s platební bilancí nebo s vnějším financováním;

b)

vnější hospodářské a obchodní prostředí;

c)

alternativní nápravná opatření, která by bylo možné využít.

V rámci konzultací bude posouzen soulad omezujících opatření s odstavci 3 a 4. Budou přijata veškerá zjištění statistických a jiných skutečností, která předloží Mezinárodní měnový fond a která se týkají deviz, peněžních rezerv a platební bilance, a závěry se budou opírat o zhodnocení platební bilance a vnější finanční situace dotčeného signatářského státu CARIFORA nebo smluvní strany ES provedené uvedeným fondem.

Článek 241

Vztah s dohodou z Cotonou

1.   S výjimkou ustanovení hlavy II části 3 dohody z Cotonou týkajících se rozvojové spolupráce má v případě jakéhokoli rozporu mezi touto dohodou a hlavou II části 3 dohody z Cotonou přednost tato dohoda.

2.   Tuto dohodu nelze vykládat tak, že by smluvní straně ES nebo signatářskému státu CARIFORA bránila přijmout jakákoli opatření, včetně opatření souvisejících s obchodem podle této dohody, která jsou považována za vhodná podle čl. 11 písm. b) a článků 96 a 97 dohody z Cotonou, postupy stanovenými v uvedených článcích.

Článek 242

Vztah k Dohodě o zřízení WTO

Smluvní strany uznávají, že žádné ustanovení této dohody nevyžaduje, aby tyto smluvní strany či signatářské státy CARIFORA jednaly způsobem, který by byl v rozporu s jejich povinnostmi v rámci WTO.

Článek 243

Vstup v platnost

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž si smluvní strany vzájemně oznámí, že byly dokončeny jejich příslušné vnitřní postupy pro vstup dohody v platnost.

2.   Oznámení se zasílají generálnímu tajemníkovi Rady Evropské unie, jenž je depozitářem této dohody.

3.   Evropské společenství a signatářské státy CARIFORA se dohodly, že do vstupu této dohody v platnost bude dohoda v plném nebo částečném rozsahu prováděna prozatímně. To je možné uskutečnit prozatímním prováděním v souladu s právními předpisy signatáře nebo ratifikací této dohody. Prozatímní provádění se oznámí depozitáři. Dohoda se začne prozatímně provádět deset (10) dnů poté, co depozitář obdrží oznámení o prozatímním provádění od Evropského společenství nebo od všech signatářských států CARIFORA, podle toho, co nastane později. Prozatímní provádění musí započít co nejdříve, nejpozději však dne 31. října 2008.

4.   Bez ohledu na odstavec 3 Evropské společenství a signatářské státy CARIFORA mohou učinit kroky k provádění dohody v přípustném rozsahu i před jejím prozatímním prováděním.

Článek 244

Doba trvání

1.   Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

2.   Každá smluvní strana nebo signatářský stát CARIFORA mohou podat ostatním smluvním stranám písemné oznámení o svém záměru vypovědět tuto dohodu.

3.   Výpověď nabývá účinku šest měsíců po tomto oznámení.

Článek 245

Územní působnost

Tato dohoda se vztahuje na jedné straně na území, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství za podmínek v ní stanovených, a na straně druhé na území signatářských států CARIFORA. Odkazy na výraz „území“ v této dohodě je nutno chápat v tomto smyslu.

Článek 246

Doložka o přezkumu

1.   Smluvní strany se zavazují, že zváží rozšíření této dohody s cílem zvětšit a doplnit oblast její působnosti v souladu se svými příslušnými právními předpisy tím, že ji pozmění nebo uzavřou dohody o zvláštních odvětvích nebo činnostech s ohledem na zkušenosti získané během jejího provádění. Smluvní strany mohou také zvážit revizi této dohody za účelem zařazení zámořských zemí a území přidružených k Evropskému společenství do působnosti této dohody.

2.   Pokud jde o provádění této dohody, mohou smluvní strany podávat návrhy na úpravu obchodní spolupráce s ohledem na zkušenosti získané během jejího provádění.

3.   Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu může být nutné přezkoumat s ohledem na ukončení platnosti dohody z Cotonou.

Článek 247

Přistoupení nových členských států EU

1.   Smíšená rada CARIFORUM-ES bude informována o každé žádosti třetího státu, který si přeje stát se členem Evropské unie (EU). Během vyjednávání mezi EU a žadatelským státem poskytne smluvní strana ES státům CARIFORA veškeré důležité informace a tyto státy naopak uvědomí smluvní stranu ES o svých obavách, aby je smluvní strana ES mohla vzít plně v úvahu. Smluvní strana ES oznámí státům CARIFORA každé přistoupení k EU.

2.   Každý nový členský stát EU se stává stranou této dohody ode dne svého přistoupení k EU prostřednictvím doložky s takovým účinkem v aktu o přistoupení. Pokud akt o přistoupení k Unii nestanoví toto automatické přistoupení členského státu EU k této dohodě, přistoupí dotyčný členský stát EU uložením aktu o přistoupení u generálního sekretariátu Rady Evropské unie, jenž zašle ověřené kopie státům CARIFORA.

3.   Smluvní strany přezkoumají důsledky přistoupení nových členských států EU na tuto dohodu. Smíšená rada CARIFORUM-ES může rozhodnout o jakýchkoli přechodných nebo pozměňovacích opatřeních, jež mohou být nezbytná.

Článek 248

Přistoupení

1.   K této dohodě může přistoupit kterýkoli karibský stát, a to za podmínek, které mohou být dohodnuty mezi touto zemí a smluvní stranou ES a signatářskými státy CARIFORA a na základě schválení v souladu s platnými právními postupy smluvní strany ES a signatářských států CARIFORA a přistupující země.

2.   Listina o přistoupení se uloží u depozitáře.

Článek 249

Platná znění

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Článek 250

Přílohy

Přílohy, protokoly a poznámky pod čarou tvoří nedílnou součást této dohody. Dodatek 1 k příloze III je sepsán pouze v anglickém jazyce.

Съставено в Бриджтаун, Барбадос на петнадесети октомври две хиляди и осма година.

Hecho en Bridgetown, Barbados, el quince de octubre de dosmile ocho.

V Bridgetownu na Barbadosu dne patnáctého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bridgetown, Barbados, den femtende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Bridgetown, Barbados, am fünfzehnten Oktober zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Bridgetownis Barbadosel.

Έγινε στο Bridgetown των Μπαρμπάντος, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Bridgetown, Barbados on the fifteenth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Bridgetown, la Barbade, le quinze octobre deux mille huit.

Fatto a Bridgetown, Barbados, addì quindici ottobre duemilaotto.

Bridžtaunā, Barbadosā, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā oktobrī.

Priimta Bridžtaune, Barbadose, du tūkstančiai aštuntų metų spalio penkioliktą antrą dieną.

Kelt Bridgetownban, Barbadoson a kétezer-nyolcadik év október tizenötödik napján.

Magħmul fi Bridgetown, il-Barbados fil-ħmistax-il jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Bridgetown, Barbados, de vijftiende oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Bridgetown na Barbadosie dnia piętnastego października roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bridgetown, Barbados, em quinze de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Bridgetown, Barbados, la cincisprezece octombrie două mii opt.

V Bridgetowne na Barbadose dňa pätnásteho októbra dvetisícosem.

V Bridgetownu, Barbados, dne petnajstega oktobra leta dva tisoč osem.

Tehty Bridgetownissa Barbadoksessa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdad i Bridgetown, Barbados, den femtonde oktober tjugohundraåtta.

For Antigua and Barbuda

Image

For the Commonwealth of the Bahamas

Image

For Barbados

Image

For Belize

Image

For the Commonwealth of Dominica

Image

Por la República Dominicana

Image

For Grenada

Image

For the Republic of Guyana

Image

Pour la République d'Haïti

For Jamaica

Image

For Saint Christopher and Nevis

Image

For Saint Lucia

Image

For Saint Vincent and the Grenadines

Image

Voor de Republiek Suriname

Image

For the Republic of Trinidad and Tobago

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de France Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία,

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għall Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image


(1)  Pokud není výslovně stanoveno jinak, mají pojmy „zboží“ a „produkt“ tentýž význam.

(2)  Pro tento výpočet se použijí úřední údaje Světové obchodní organizace o předních vývozcích na světovém trhu se zbožím (mimo obchod uvnitř EU).

(3)  Pro účely tohoto článku se zemědělskými produkty rozumějí produkty, na které se vztahuje příloha I Dohody WTO o zemědělství.

(4)  Pro účely odstavce 1 se jakékoli změny vyplácení subvencí v rámci stávajících subvenčních programů z důvodu kolísání tržních podmínek nebudou považovat za nový subvenční program ani za zvýšení subvencí.

(5)  V souladu se svým oznámením Světové obchodní organizaci o Smlouvě o založení Evropského společenství (dokument WT/REG39/1) smluvní strana ES vyvozuje, že pojem „skutečné a trvalé vazby“ s hospodářstvím členského státu Evropské unie popsaný v článku 48 Smlouvy o založení Evropského společenství je rovnocenný pojmu „podstatných obchodních operací“ uvedenému v čl. V odst. 6 GATS a v této dohodě.

(6)  Rozumí se, že „ustavení“ a „nabytí“ právnické osoby zahrnují kapitálovou účast na právnické osobě s cílem vytvořit nebo udržovat dlouhodobé hospodářské vztahy. Má-li právnická osoba status akciové společnosti, dlouhodobé hospodářské vztahy existují, pokud balík držených akcií umožňuje akcionáři, na základě vnitrostátních právních předpisů týkajících se akciových společností a jiných obchodních společností, účinně se podílet na správě společnosti nebo na jejím řízení. Dlouhodobými půjčkami majícími povahu účasti se rozumějí půjčky poskytnuté na dobu delší než pět let za účelem založení nebo udržení dlouhodobých hospodářských vztahů; Jako nejvýznamnější příklady je možno jmenovat půjčky, které společnost poskytne svým dceřiným společnostem nebo společnostem, ve kterých má účast, a dále půjčky spojené s ujednáním o podílu na zisku.

(7)  Právnická osoba je řízena jinou právnickou osobou, pokud má tato druhá právnická osoba pravomoc jmenovat většinu jejích ředitelů nebo jinak zákonně řídit její aktivity.

(8)  Opatření týkající se vyvlastnění a urovnání sporů mezi investorem a státem, jako jsou opatření uvedená ve dvoustranných investičních smlouvách, nejsou považována za opatření týkající se obchodní přítomnosti.

(9)  Vnitrostátní námořní kabotáž zahrnuje přepravní služby v rámci signatářského státu CARIFORUM nebo v rámci členského státu Evropské unie v oblasti přepravy cestujících nebo zboží pocházejícího a zakončujícího svou přepravu v tomto signatářském státě CARIFORUM nebo v tomto členském státě Evropské unie.

(10)  Ustanovení odst. 2 písm. a), b) a c) se nevztahují na opatření přijatá za účelem omezení produkce zemědělského výrobku.

(11)  Každá smluvní strana nebo signatářský stát CARIFORUM může požadovat, aby v případě registrace společnosti podle vlastního práva investoři přijali určitou právní formu. Je-li tento požadavek uplatňován nediskriminačním způsobem, nemusí být jeho udržování v platnosti nebo přijetí uvedeno v seznamu závazků smluvní strany.

(12)  Má se za to, že ke dni podpisu této dohody spadají do této výjimky Evropský hospodářský prostor, předvstupní dohody s Evropskou unií, jednotný trh a hospodářský prostor CARICOM a dohoda o volném obchodu mezi Dominikánskou republikou a CARICOM.

(13)  Po tento výpočet budou použity oficiální údaje Světové obchodní organizace o předních vývozcích na světovém trhu se zbožím (mimo obchod uvnitř EU).

(14)  Tyto základní pracovní normy jsou v souladu s deklarací dále rozpracovány v úmluvách Mezinárodní organizace práce (MOP) týkajících se svobody sdružování, zrušení nucené práce, odstranění dětské práce a odstranění diskriminace v zaměstnání.

(15)  Vnitrostátní námořní kabotáž zahrnuje přepravní služby v rámci signatářského státu CARIFORUM nebo v rámci členského státu Evropské unie v oblasti přepravy cestujících nebo zboží pocházejícího a zakončujícího svou přepravu v daném státě CARIFORUM nebo v daném členském státě.

(16)  Má se za to, že ke dni podpisu této dohody spadají do této výjimky Evropský hospodářský prostor, předvstupní dohody s Evropskou unií, jednotný trh a hospodářský prostor CARICOM a dohoda o volném obchodu mezi Dominikánskou republikou a CARICOM.

(17)  Po tento výpočet budou použity oficiální údaje Světové obchodní organizace o předních vývozcích na světovém trhu se zbožím (mimo obchod uvnitř EU).

(18)  Přijímající obchodní přítomnost může být povinna předložit program školení pro dobu pobytu ke schválení předem a doložit tak, že účelem pobytu je zaškolení. Ve Španělsku, Francii, Německu, Rakousku a Maďarsku musí školení souviset se získaným vysokoškolským vzděláním.

(19)  Smlouva o poskytování služeb, na kterou se odkazuje v písmenech d) a e), musí být v souladu s právními a správními předpisy a požadavky smluvní strany nebo signatářských států CARIFORUM, kde se smlouva provádí.

(20)  Získanou po dosažení zletilosti.

(21)  Nebylo-li vzdělání nebo kvalifikace získáno na území smluvní strany, kde je služba poskytována, může tato smluvní strana posoudit, zda je rovnocenné vysokoškolskému vzdělání požadovanému na jejím území.

(22)  Nezískala-li dotyčná osoba vzdělání či kvalifikaci na území smluvní strany, kde je služba poskytována, může tato smluvní strana posoudit rovnocennost s vysokoškolským vzděláním požadovaným na jejím území.

(23)  Tyto ceny jsou nákladově orientovanými cenami na území smluvní strany ES a cenami založenými na nákladech v signatářských státech CARIFORUM.

(24)  Tento článek se vztahuje pouze na činnosti finančních služeb zahrnuté v článku 103 a liberalizované podle této hlavy.

(25)  Pro účely tohoto oddílu se distribučními sítěmi cestovního ruchu rozumějí organizátoři zájezdů a další velkoobchodníci v oblasti cestovního ruchu (pro pasivní i aktivní), počítačové rezervační systémy a globální distribuční systémy (připojené či nepřipojené k leteckým společnostem nebo poskytované prostřednictvím internetu), cestovní kanceláře a další distributoři služeb cestovního ruchu.

(26)  Pro účely tohoto článku se použití neomezeného počtu obnovitelných období v délce deseti let a více považuje za dobu neurčitou.

(27)  Rozumí se, že není povinnost použít takové postupy v případě dovozu zboží uváděného na trh v jiné zemi nebo se souhlasem držitele práv.

(28)  Pro účely tohoto oddílu se „zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví“ rozumí:

a)

„padělky“, jmenovitě:

i)

zboží, včetně obalů označené neoprávněně ochrannou známkou, která je totožná s ochrannou známkou platně zapsanou pro stejný druh zboží nebo která nemůže být ve svých podstatných znacích odlišena, a tím porušuje práva držitele ochranné známky;

ii)

jakýkoli symbol ochranné známky (logo, etiketa, nálepka, leták, návod k použití nebo záruční list), a to i tehdy, je-li předkládán samostatně, za stejných podmínek jako zboží zmíněné v bodě i);

iii)

obalové materiály padělků označené ochrannými známkami předkládané samostatně za stejných podmínek jako zboží uvedené v bodě i);

b)

„nedovolené napodobeniny“, konkrétně zboží, které je kopií nebo obsahuje kopie vytvořené bez souhlasu držitele autorského nebo souvisejícího práva nebo práva k užitnému vzoru v zemi výroby, bez ohledu na to, zda je zapsáno podle vnitrostátního práva, nebo bez souhlasu osoby tímto držitelem řádně oprávněné;

c)

zboží, které podle práva smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORUM, kde byla žádost o celní zásah podána, porušuje:

i)

průmyslový vzor;

ii)

zeměpisné označení.

Smluvní strana ES a signatářské státy CARIFORUM se zavazují spolupracovat na rozšíření oblasti působnosti této definice, aby se vztahovala na zboží porušující všechna práva duševního vlastnictví.

(29)  Tyto normy jsou obsaženy v těchto mezinárodních dokumentech:

i)

Pokyny pro úpravu automatizovaných souborů s osobními údaji, pozměněné Valným shromážděním Spojených národů dne 20. listopadu 1990;

ii)

Doporučení Rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj týkající se obecných zásad, kterými se řídí ochrana soukromí a přeshraniční toky osobních údajů ze dne 23. září 1980.

(30)  Pro účely tohoto článku jsou úředními jazyky států CARIFORA nizozemština, angličtina, francouzština a španělština a úředními jazyky smluvní strany ES jsou jazyky uvedené v článku 249.

(31)  Smluvní strany se dohodly, že v souladu s kapitolou 5 hlavy IV se má za to, že opatření pro boj proti dětské práci jsou zahrnuta pod opatření nezbytná pro ochranu veřejné mravnosti nebo pod opatření k ochraně zdraví.

(32)  Opatření, která jsou zaměřena na zajištění spravedlivého nebo účinného ukládání nebo vybírání přímých daní, zahrnují opatření, která přijala smluvní strana ES nebo signatářský stát CARIFORUM v rámci svých daňových systémů a která: i) se vztahují na investory a poskytovatele služeb – nerezidenty, při uznání skutečnosti, že daňová povinnost nerezidentů je určena s ohledem na daňové položky pořizované nebo umístěné na území smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORUM; nebo ii) se vztahují na nerezidenty za účelem uložení nebo výběru daní na území smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORUM; nebo iii) se vztahují na nerezidenty nebo rezidenty s cílem zamezit vyhýbání se daňové povinnosti nebo daňovým úniků, včetně opatření pro zajištění shody; nebo iv) se vztahují na spotřebitele služeb poskytnutých na území nebo z území druhé strany s cílem zajistit uložení nebo výběr daní od těchto spotřebitelů pocházejících ze zdrojů na území smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORUM; nebo v) rozlišují investory a poskytovatele služeb podléhající zdanění u celosvětově zdanitelných položek od jiných investorů a poskytovatelů služeb, při uznání rozdílného charakteru jejich daňového základu; nebo vi) stanoví, vyměřují nebo rozdělují příjem, zisk, výnos, ztrátu, srážky nebo pohledávku osob nebo poboček, které jsou rezidenty, nebo mezi osobami ve spojení nebo pobočkami stejné osoby s cílem zachovat základ daně smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORUM. Výrazy nebo pojmy z oblasti daní uvedené v písmenu h) tohoto ustanovení a v této poznámce pod čarou se stanoví podle definic nebo pojmů z oblasti daní podle vnitrostátního práva smluvní strany ES nebo signatářského státu CARIFORUM přijímajícího toto opatření.


Top