EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008A0222(03)

Fisheries Partnership Agreement between the Republic of Côte d’Ivoire and the European Community

OJ L 48, 22.2.2008, p. 41–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 222 - 226

In force

04/Sv. 008

HR

Službeni list Europske unije

222


22008A0222(03)


L 048/41

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

12.02.2008.


SPORAZUM O PARTNERSTVU U RIBARSTVU

između Republike Côte d’Ivoirea i Europske zajednice

REPUBLIKA CÔTE D’IVOIRE, dalje u tekstu „Côte d’Ivoire”,

i

EUROPSKA ZAJEDNICA, dalje u tekstu „Zajednica”,

dalje u tekstu „stranke”.

UZIMAJUĆI U OBZIR blisku suradnju između Zajednice i Côte d’Ivoirea, posebno u okviru Sporazuma iz Cotonoua te njihove obostrane želje za produbljivanjem te suradnje,

UZIMAJUĆI U OBZIR želju dviju stranaka da suradnjom promiču održivo iskorištavanje ribolovnih resursa,

UZIMAJUĆI U OBZIR Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora,

ODLUČNE u provedbi odluka i preporuka Međunarodnog povjerenstva za očuvanje atlantskih tuna, dalje u tekstu „ICCAT”,

SVJESNE važnosti načela uspostavljenih Kodeksom odgovornog ribarstva donesenog na Konferenciji FAO-a 1995.godine,

ODLUČNE da u zajedničkom interesu surađuju na poticanju uvođenja odgovornog ribarstva kako bi se osiguralo dugoročno očuvanje i održivo iskorištavanje živih morskih resursa,

UVJERENE da takva suradnja mora biti u obliku inicijativa i mjera koje se dopunjuju i osiguravaju usklađenost politika i sinergiju napora, bez obzira poduzimaju li se zajednički ili pojedinačno,

U NAMJERI da u tu svrhu započnu dijalog o sektorskoj ribarstvenoj politici koju je usvojila Vlada Côte d’Ivoirea i odrede odgovarajuće načine koji će osigurati učinkovitu provedbu te politike, te uključenost gospodarskih subjekata i civilnog društva u taj proces,

U ŽELJI da osiguraju odredbe i uvjete koji će uređivati ribolovne aktivnosti plovila Zajednice u vodama Côte d’Ivoirea i potporu Zajednice za uvođenje odgovornog ribarstva u tim vodama,

ODLUČNE da ustraju u pronalaženju bliskije gospodarske suradnje u ribarskoj industriji i s njom povezanim aktivnostima putem uspostavljanja i razvoja zajedničkih poduzeća koja uključuju poduzeća obiju stranaka,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Područje primjene

Ovim se Sporazumom utvrđuju načela, pravila i postupci koji uređuju:

gospodarsku, financijsku, tehničku i znanstvenu suradnju u sektoru ribarstva u pogledu promicanja odgovornog ribolova u ribolovnoj zoni Côte d’Ivoirea kako bi se osiguralo očuvanje i održivo iskorištavanje ribolovnih resursa i razvoj sektora ribarstva u Côte d’Ivoireu,

uvjete koji uređuju pristup ribarskih plovila Zajednice ribolovnim zonama Côte d’Ivoirea,

suradnja u provođenju nadzora ribolova u ribolovnim zonama Côte d’Ivoirea kako bi se osiguralo poštovanje gore navedenih pravila i uvjeta, učinkovitost mjera za očuvanje i gospodarenje ribljim stokovima, te sprječavanja nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova,

partnerstvo između poduzeća čiji je cilj razvoj gospodarskih djelatnosti u sektoru ribarstva i srodnih djelatnosti, u zajedničkom interesu.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

„tijela Côte d’Ivoirea” znači ministarstvo odgovorno za ribolovne resurse;

(b)

„tijela Zajednice” znači Europska komisija;

(c)

„ribolovna zona Côte d’Ivoirea” znači vode nad kojima Côte d’Ivoire ima suverenitet ili nadležnost;

(d)

„ribarsko plovilo” znači svako plovilo opremljeno za gospodarsko iskorištavanje živih vodenih bogatstava;

(e)

„plovilo Zajednice” znači ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom države članice Zajednice i registrirano je u Zajednici;

(f)

„Zajednički odbor” znači odbor sastavljen od predstavnika Zajednice i Côte d’Ivoirea čije su zadaće opisane u članku 9. ovoga Sporazuma;

(g)

„pretovar” znači prijenos dijela ili cjelokupnog ulova ribarskog plovila na drugo plovilo u luci/ili na sidrištu;

(h)

„izvanredne okolnosti” znači okolnosti koje nisu prirodna pojava i izvan su razumnog nadzora jedne od stranaka i onemogućuju ribolovne aktivnosti u vodama Côte d’Ivoirea;

(i)

„pomorci AKP-a” znači svi pomorci koji su državljani izvaneuropske države potpisnice Sporazuma iz Cotonoua. U tu je svrhu pomorac iz Côte d’Ivoirea mornar AKP-a;

Članak 3.

Načela i ciljevi u skladu s kojima se provodi ovaj Sporazum

1.   Stranke se obvezuju promicati odgovorni ribolov u ribolovnoj zoni Côte d’Ivoirea na temelju načela nediskriminacije između različitih ribarskih flota koje obavljaju ribolov u tim vodama, ne dovodeći u pitanje sporazume zaključene između zemalja u razvoju unutar zemljopisne regije, uključujući i uzajamne sporazume o ribarstvu.

2.   Stranke surađuju s ciljem provedbe sektorske ribarstvene politike koju je usvojila Vlada Côte d’Ivoirea i u tu svrhu započinju politički dijalog o potrebnim reformama. Savjetuju se u pogledu usvajanja mogućih mjera u tom području.

3.   Stranke također surađuju pri zajedničkom i jednostranom ex ante, tekućem i ex post ocjenjivanju mjera, programa i djelovanja koji se provode na temelju ovog Sporazuma.

4.   Stranke se obvezuju osigurati provedbu ovoga Sporazuma u skladu s načelima dobrog gospodarskog i socijalnog upravljanja, poštujući stanje ribolovnih stokova.

5.   Osobito se zapošljavanje pomoraca iz država potpisnica AKP-a na plovilima Zajednice uređuje Deklaracijom Međunarodne organizacije rada (ILO) o temeljnim načelima i pravima na radu koja se neposredno primjenjuje na odgovarajuće ugovore i opće uvjete zapošljavanja. To se posebno odnosi na slobodu udruživanja i učinkovitog priznavanja prava na kolektivno pregovaranje i ukidanje diskriminacije u pogledu zapošljavanja i zanimanja.

Članak 4.

Znanstvena suradnja

1.   Tijekom razdoblja obuhvaćenog ovim Sporazumom, Zajednica i Côte d’Ivoire zajednički prate razvoj stanja resursa u ribolovnoj zoni Côte d’Ivoirea.

2.   Na temelju preporuka i rezolucija usvojenih u okviru Međunarodnog povjerenstva za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT) i u svjetlu najboljih raspoloživih znanstvenih mišljenja, stranke se međusobno savjetuju unutar Zajedničkog odbora koji je predviđen u članku 9. Sporazuma i, prema potrebi nakon znanstvenog skupa i, međusobnim dogovorom donose mjere za osiguravanje održivog gospodarenja ribolovnim resursima koje utječu na aktivnosti plovila Zajednice.

3.   Stranke se obvezuju na međusobna savjetovanja, izravno ili u okviru nadležnih međunarodnih ili regionalnih organizacija, kako bi osigurale upravljanje i očuvanje ribolovnih zaliha u Atlantskom oceanu, te surađivale u odgovarajućim znanstvenim istraživanjima.

Članak 5.

Pristup plovila Zajednice ribolovnim područjima u vodama Côte d’Ivoirea

1.   Côte d’Ivoire obvezuje se da će plovilima Zajednice odobriti obavljanje ribolovnih aktivnosti u svojim ribolovnim zonama u skladu s ovim Sporazumom, uključujući i njegov Protokol i Prilog.

2.   Na ribolovne aktivnosti koje uređuje ovaj Sporazum primjenjuju se zakoni i drugi propisi koji su na snazi u Côte d’Ivoireu. Nadležna tijela Côte d’Ivoirea obavješćuju Komisiju o svakoj izmjeni tih zakonskih propisa.

3.   Côte d’Ivoire poduzima odgovarajuće korake koji su potrebni za učinkovitu provedbu odredaba o praćenju ribarstva iz Protokola. Plovila Zajednice surađuju s tijelima Côte d’Ivoirea koja su odgovorna za provođenje takvog praćenja.

4.   Zajednica se obvezuje poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurala da njezina plovila poštuju ovaj Sporazum i zakonske propise koji uređuju ribolov u vodama pod nadležnošću Côte d’Ivoirea.

Članak 6.

Povlastice

1.   Plovila Zajednice mogu obavljati ribolov u ribolovnoj zoni Côte d’Ivoirea samo ako imaju važeću povlasticu za ribolov koju su, sukladno ovom Sporazumu i njegovom Protokolu, izdala nadležna tijela Côte d’Ivoirea.

2.   Postupak za dobivanje povlastice za ribolov za plovilo, odgovarajuće takse i način plaćanja za brodovlasnike utvrđen je u Prilogu Protokolu.

Članak 7.

Financijski doprinos

1.   Zajednica dodjeljuje Côte d’Ivoireu financijski doprinos u skladu s odredbama i uvjetima utvrđenim u Protokolu i prilozima. Taj se doprinos temelji na dva elementa, i to:

(a)

pristupu plovila Zajednice ribolovnoj zoni Côte d’Ivoirea i ribolovnim resursima; i

(b)

financijskoj potpori Zajednice za uspostavljanje nacionalne politike ribarstva na temelju odgovornog ribolova i održivog iskorištavanja ribolovnih resursa u vodama Côte d’Ivoirea.

2.   Dio financijskog doprinosa iz točke (b) stavka 1. utvrđuje se međusobnim sporazumom i u skladu s Protokolom u svjetlu ciljeva za koje su stranke odlučile da ih treba postići u okviru sektorske ribarstvene politike koju je odredila Vlada Côte d’Ivoireu i u skladu s godišnjim i višegodišnjim programom za njezinu provedbu.

3.   Financijski doprinos koji dodjeljuje Zajednica isplaćuje se godišnje u skladu s Protokolom i podložno odredbama ovoga Sporazuma i Protokola u slučaju svake promjene visine njegova iznosa zbog:

(a)

izvanrednih okolnosti;

(b)

smanjenja ribolovnih mogućnosti odobrenih plovilima Zajednice na temelju međusobnog sporazuma u svrhu upravljanja dotičnim ribljim stokovima, ako se to smatra potrebnim za očuvanje i održivo iskorištavanje resursa na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih mišljenja;

(c)

povećanja ribolovnih mogućnosti odobrenih plovilima Zajednice na temelju međusobnog sporazuma među stranama ako najbolja raspoloživa znanstvena mišljenja potvrđuju da stanje resursa to dopušta;

(d)

preispitivanja uvjeta financijske potpore za provedbu ribarstvene politike u Côte d’Ivoireu, ako to opravdavaju rezultati godišnjeg i višegodišnjeg programa što su ih utvrdile obje stranke;

(e)

ukidanja ovog Sporazuma u skladu s člankom 13.;

(f)

obustavljanja primjene ovoga Sporazuma u skladu s člankom 12.

Članak 8.

Promicanje suradnje između gospodarskih subjekata i civilnog društva

1.   Stranke potiču gospodarsku, znanstvenu i tehničku suradnju u sektoru ribarstva i srodnim sektorima. Uzajamno se savjetuju kako bi uskladile različite mjere koje bi se mogle poduzeti u tu svrhu.

2.   Stranke potiču razmjenu informacija o ribolovnim tehnikama i alatima, metodama konzerviranja i industrijskoj preradi proizvoda ribarstva.

3.   Stranke nastoje stvoriti odgovarajuće uvjete za promicanje odnosa između njihovih poduzeća u tehničkom, gospodarskom i trgovinskom pogledu, potičući stvaranje okruženja pogodnog za razvoj poslovanja i ulaganja.

4.   Stranke osobito potiču osnivanje zajedničkih poduzeća, u obostranom interesu, koja se sustavno pridržavaju zakona Côte d’Ivoirea i Zajednice.

Članak 9.

Zajednički odbor

1.   Osniva se Zajednički odbor s ciljem praćenja i nadzora primjene ovog Sporazuma. Zajednički odbor obavlja sljedeće zadaće:

(a)

nadgleda izvršavanje, tumačenje i primjenu ovog Sporazuma i osobito utvrđivanje godišnjeg i višegodišnjeg programa iz članka 7. stavka 2. i vrednovanje njegove provedbe;

(b)

osigurava potrebnu vezu u pitanjima od obostranog interesa u pogledu ribarstva;

(c)

djeluje kao forum za sporazumno rješavanje svih sporova u pogledu tumačenja ili primjene Sporazuma;

(d)

prema potrebi ponovno ocjenjuje razinu ribolovnih mogućnosti i, sukladno tomu, financijskog doprinosa;

(e)

sve ostale zadaće o kojima se stranke uzajamno dogovore.

2.   Zajednički odbor sastaje se najmanje jednom godišnje, naizmjence u Côte d’Ivoireu i Zajednici, i predsjedava mu stranka koja je domaćin sastanka. Na zahtjev bilo koje od stranaka održava se izvanredni sastanak.

Članak 10.

Zemljopisno područje na kojem se primjenjuje Sporazum

Ovaj se Sporazum primjenjuje, s jedne strane, na državnim područjima na kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice i pod uvjetima utvrđenim u Ugovoru i, s druge strane, na državnom području Côte d’Ivoirea.

Članak 11.

Trajanje

Ovaj se Sporazum primjenjuje u razdoblju od šest godina od datuma njegovog stupanja na snagu; produžava se automatski za razdoblje od šest godina, osim u slučaju obavijesti o njegovu ukidanju u skladu s člankom 13.

Članak 12.

Suspenzija

1.   Primjena ovog Sporazuma može se suspendirati na inicijativu jedne od stranaka u slučaju ozbiljnog neslaganja u pogledu primjene odredaba utvrđenih u ovom Sporazumu. U slučaju suspenzije zainteresirana stranka mora pismenim putem obavijestiti o svojoj namjeri najmanje šest mjeseci prije datuma kad bi suspenzija trebala proizvoditi pravne učinke. Po primitku te obavijesti, stranke započinju savjetovanja s ciljem sporazumnog rješavanja njihovih neslaganja.

2.   Plaćanje financijskog doprinosa iz članka 7. umanjuje se razmjerno i pro rata temporis, u skladu s trajanjem suspenzije.

Članak 13.

Prekid

1.   Ovaj Sporazum može prekinuti svaka od stranaka u slučaju izvanrednih okolnosti kao što je smanjenje predmetnih ribljih stokova, utvrđeno smanjene razine iskoristivosti ribolovnih mogućnosti dodijeljenih plovilima Zajednice ili neispunjavanje obveza koje su stranke preuzele u pogledu sprečavanja nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova.

2.   Dotična stranka u pisanom obliku obavješćuje drugu stranku o svojoj namjeri da se povuče iz Sporazuma najmanje šest mjeseci prije datuma isteka početnog razdoblja ili svakog dodatnog razdoblja.

3.   Slanjem obavijesti iz stavka 2. otvara se savjetovanje među strankama.

4.   Plaćanje financijskog doprinosa iz članka 7. za godinu u kojoj prekid stupa na snagu, smanjuje se razmjerno i pro rata temporis.

Članak 14.

Protokol i Prilog

Protokol i Prilog sastavni su dio ovog Sporazuma.

Članak 15.

Nacionalno zakonodavstvo

Aktivnosti plovila Zajednice koja djeluju u vodama Côte d’Ivoirea uređuju se važećim zakonima Côte d’Ivoirea, osim ako nije na drugi način predviđeno Sporazumom, ovim Protokolom, njegovim Prilogom i dodacima.

Članak 16.

Stavljanje izvan snage

Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Republike Côte d’Ivoirea o ribolovu u obalnim vodama Côte d’Ivoirea koji je stupio na snagu 19. prosinca 1990. stavlja se izvan snage i zamjenjuje ovim Sporazumom s datumom njegovog stupanja na snagu

Članak 17.

Stupanje na snagu

Ovaj Sporazum, sastavljen u dva primjerka na bugarskom, španjolskom, češkom, danskom, njemačkom, estonskom, grčkom, engleskom, francuskom, talijanskom, latvijskom, litvanskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, finskom i švedskom jeziku, s tim da je svaki tekst jednako vjerodostojan, stupa na snagu na datum kad stranke jedna drugu obavijeste da su završeni njihovi postupci potrebni u tu svrhu.


Top