EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006A1230(10)

Fisheries Partnership Agreement between the European Community on the one hand, and the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland, on the other - Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community on the one hand, and the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland, on the other hand

OJ L 172, 30.6.2007, p. 4–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 004 P. 162 - 183

In force

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

28.6.2007   

HR

 

L 172/


PROTOKOL

o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa u skladu sa Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda, s druge strane

Članak 1.

Razdoblje prijave i mogućnosti ribolova

1.   Za razdoblje od šest godina, počevši od 1. siječnja 2007., tijela Grenlanda odobravaju ribarskim plovilima Zajednice obavljanje ribolovnih aktivnosti u granicama ribolovnih mogućnosti koje su navedene u poglavlju I. Priloga i onih koje se utvrde u skladu sa stavkom 2.

Zajednički odbor može preispitati razine ribolovnih mogućnosti iz poglavlja I. Priloga.

2.   Najkasnije 1. prosinca 2007. godine i svake sljedeće godine Zajednički odbor utvrđuje ribolovne mogućnosti za vrste navedene u poglavlju I. Priloga za sljedeću godinu, uzimajući u obzir raspoloživa znanstvena mišljenja, načelo opreznog pristupa, potrebe ribarske industrije i naročito količine iz stavka 7. ovog članka.

Ako je razina ribolovnih mogućnosti koju odredi Zajednički odbor niža od one koja je navedena u poglavlju I. Priloga, Grenland će to nadoknaditi Zajednici tako što će joj dodijeliti odgovarajuće ribolovne mogućnosti u sljedećim godinama ili tako što će joj u toj istoj godini dodijeliti druge ribolovne mogućnosti.

Ako stranke ne dogovore nikakvo nadoknađivanje, financijske odredbe, uključujući parametre za izračunavanje vrijednosti, iz članka 2. stavka 1. ovog Protokola proporcionalno se usklađuju.

3.   Kvota za kozice predviđena za istočni Grenland može se izlovljavati na područjima zapadno od Grenlanda pod uvjetom da su sporazumi o prijenosu kvota između brodovlasnika s Grenlanda i brodovlasnika iz Europske zajednice utvrđeni za svako poduzeće posebno. Tijela Grenlanda obvezuju se olakšati sklapanje takvih sporazuma. Na području zapadnog Grenlanda prijenosi kvota mogu obuhvatiti najviše 2 000 tona godišnje. Za ribolov koji obavljaju plovila Zajednice vrijede isti uvjeti kao što su navedeni u povlastici koja je izdana brodovlasniku s Grenlanda, ne dovodeći u pitanje odredbe poglavlja III. Priloga.

4.   Odobrenja za pokusni ribolov izdaju se za pokusno razdoblje od najviše šest mjeseci, u skladu s Prilogom.

5.   Ako stranke zaključe da je pokusni ribolov dao pozitivne rezultate, tijela Grenlanda dodijelit će floti Zajednice 50 % ribolovnih mogućnosti za nove vrste, i to do isteka ovog Protokola i uz odgovarajuće povećanje dijela financijskog doprinosa iz članka 2.

6.   Grenland će ponuditi Zajednici dodatne mogućnosti ulova. Ako Zajednica prihvati takvu ponudu, bilo u cijelosti bilo djelomično, financijski doprinos iz članka 2. stavka 1. razmjerno će se povećati. Postupak dodjele dodatnih mogućnosti ulova utvrđen je u Prilogu ovog Protokola.

7.   Najmanje količine za održavanje ribolovnih aktivnosti Grenlanda utvrđuju se svake godine kako slijedi:

Vrsta (u tonama)

Zapadni stok (NAFO 0/1)

Istočni stok (ICES XIV/V)

Snježna rakovica

4 000

 

Bakalar

30 000 (1)

 

Bodečnjaci

2 500

5 000

Grenlandski list

4 700

4 000

Kozice

25 000

1 500

8.   Grenland izdaje povlastice plovilima Zajednice samo na temelju ovog Protokola.

Članak 2.

Financijski doprinos – načini plaćanja

1.   Za razdoblje iz članka 1. ovog Protokola, financijski doprinos Zajednice iz članka 7. Sporazuma iznosi EUR 85 843 464 (2). Ovom se iznosu dodaje financijska rezerva od EUR 9 240 000 iz koje se u skladu s metodom iz stavka 3. obavljaju isplate za količine bakalara i kapelina koje je Grenland stvarno stavio na raspolaganje, a koje premašuju količine iz poglavlja I. Priloga ovog Protokola.

2.   Stavak 1. primjenjuje se uz uvjete iz članka 1. stavaka 2., 5. i 6. i članka 6. ovog Protokola. Ukupan iznos financijskog doprinosa koji plaća Europska zajednica ne smije prijeći dvostruki iznos iz članka 2. stavka 1.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 1. stavke 2., 5. i 6. ovog Protokola, Zajednica plaća financijski doprinos iz stavka 1. u obliku godišnjeg iznosa u visini od EUR 14 307 244 tijekom razdoblja primjene ovog Protokola. Što se tiče bakalara i kapelina, Grenland svake godine obavješćuje tijela Zajednice o svim količinama bakalara i kapelina koje se mogu loviti, a koje premašuju količine iz poglavlja I. Priloga ovog Protokola. Za te dodatne količine Zajednica plaća 17,5 % vrijednosti prvog iskrcaja u visini od EUR 1 800 po toni bakalara i EUR 100 po toni kapelina, umanjeno za pristojbe koje su platili brodovlasnici, a najviše do EUR 1 540 000 godišnje za obje vrste. Dio ove financijske rezerve koji se ne iskoristi u jednoj godini može se prenijeti kako bi se Grenlandu platile dodatne količine bakalara i kapelina koje se stave na raspolaganje za ribolov u sljedeće dvije godine.

4.   Zajednica plaća godišnji iznos financijskog doprinosa najkasnije do 30. lipnja 2007. u prvoj godini i najkasnije do 1. ožujka sljedećih godina, a godišnji iznos financijske rezerve za bakalar i kapelin do istih datuma ili što je moguće prije nakon dobivanja obavijesti o količinama koje se mogu loviti.

5.   Uz uvjete iz članka 4. ovog Protokola, tijela Grenlanda imaju potpunu slobodu odlučivanja o tome u koje će svrhe iskoristiti financijski doprinos i financijsku rezervu, osim godišnjih iznosa od EUR 500 000 i EUR 100 000 koji se moraju iskoristiti za rad Grenlandskog instituta za prirodne resurse odnosno za osposobljavanje službenika u sektoru ribarstva, i iznosa od EUR 186 022 koji se u 2007. mora iskoristiti za studije o planu gospodarenja bakalarom.

6.   Financijska se doprinos uplaćuje na račun državne riznice otvoren kod financijske institucije koju odrede tijela Grenlanda.

Članak 3.

Suspenzija i revizija plaćanja financijskog doprinosa zbog više sile

1.   U slučaju da ozbiljne okolnosti, koje nisu prirodne pojave, sprečavaju ribolovne aktivnosti u IGP-u Grenlanda, Europska zajednica može suspendirati plaćanje financijskog doprinosa iz članka 2. stavka 1. ovog Protokola, po mogućnosti nakon savjetovanja stranaka i pod uvjetom da je Zajednica u cijelosti podmirila sve iznose dospjele do dana suspenzije plaćanja.

2.   Plaćanje financijskog doprinosa nastavlja se čim stranke sporazumno i nakon savjetovanja utvrde da okolnosti koje su sprečavale obavljanje ribolovnih aktivnosti više ne postoje.

3.   Rok važenja povlastica za ribolov dodijeljenih plovilima Zajednice na temelju članka 5. Sporazuma produžava se za razdoblje jednako onom tijekom kojeg su ribarske aktivnosti bile suspendirane.

Članak 4.

Potpora za daljnje osiguranje odgovornog ribolova u IGP-u Grenlanda

1.   Svake godine, iznos od EUR 3 261 449 (iznimno za 2007. EUR 3 224 244) financijskog doprinosa iz članka 2. stavka 1. ovog Protokola odvaja se za poboljšanje i provedbu ribarstvene politike Grenlanda s ciljem daljnjeg osiguranja odgovornog ribolova u IGP-u Grenlanda. Ovim se doprinosom upravlja u svjetlu ciljeva što su ih stranke sporazumno odredile i u skladu s godišnjim i višegodišnjim programom utvrđenim za njihovo ostvarenje.

2.   U svrhu stavka 1., čim ovaj Protokol stupi na snagu, a najkasnije tri mjeseca od tog datuma, Zajednički odbor dogovara višegodišnji sektorski program i detaljna provedbena pravila koja posebno obuhvaćaju:

(a)

godišnje i višegodišnje smjernice za korištenje dijela financijskog doprinosa iz stavka 1.;

(b)

godišnje i višegodišnje ciljeve koje treba ostvariti kako bi se osigurao nastavak odgovornog ribolova i održivog ribarstva, uzimajući u obzir prioritete koje je Grenland odredio u svojoj nacionalnoj ribarstvenoj politici i ostalim politikama koje se odnose ili utječu na nastavak odgovornog ribolova i održivog ribarstva;

(c)

kriterije i postupke za evaluaciju rezultata dobivenih svake godine.

3.   Svaku predloženu izmjenu višegodišnjeg sektorskog programa moraju odobriti obje stranke unutar Zajedničkog odbora.

4.   Grenland svake godine izdvaja dio financijskog doprinosa o kojemu se govori u stavku 1. za provedbu višegodišnjeg programa. Za prvu godinu primjene Protokola, o tom se izdvajanju Zajednica obavješćuje istodobno kad se šalje obavijest za sljedeću godinu. Za svaku godinu nakon toga, Grenland obavješćuje Zajednicu o tom izdvajanju najkasnije 1. prosinca prethodne godine.

5.   Ako to opravdava godišnja evaluacija napretka u provedbi višegodišnjeg sektorskog programa, Europska zajednica može zatražiti, uz odobrenje Zajedničkog odbora, da se promijeni korištenje financijskog doprinosa iz članka 2. stavka 1. ovog Protokola.

Članak 5.

Sporovi – privremena suspenzija primjene Protokola

1.   Svaki spor između stranaka u pogledu tumačenja ili primjene ovog Protokola mora biti predmet savjetovanja između stranaka unutar Zajedničkog odbora, prema potrebi na izvanrednom sastanku.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 6. ovog Protokola, primjena Protokola može se suspendirati na inicijativu jedne stranke ako ta stranka smatra da je druga stranka ozbiljno prekršila svoje obveze iz ovog Protokola i ako se savjetovanjem unutar Zajedničkog odbora iz stavka 1. ne postigne sporazumno rješenje spora.

3.   U slučaju suspenzije primjene Protokola, zainteresirana stranka dužna je obavijestiti o svojoj namjeri pismenim putem najmanje tri mjeseca prije datuma od kojeg bi privremena suspenzija trebala proizvoditi pravne učinke.

4.   U slučaju suspenzije, stranke nastavljaju savjetovanje s ciljem pronalaženja prijateljskog rješenja spora. Čim se postigne takvo rješenje, Protokol se nastavlja primjenjivati, a iznos financijskog doprinosa i ribolovne mogućnosti smanjit će se proporcionalno i pro rata temporis ovisno o razdoblju u kojem je primjena Protokola bila suspendirana.

Članak 6.

Suspenzija primjene Protokola zbog neplaćanja

Ako Zajednica ne izvrši plaćanja predviđena člankom 2. ovog Protokola, primjena Protokola može se suspendirati uz sljedeće uvjete:

(a)

nadležna tijela Grenlanda obavješćuju tijela Zajednice o neizvršenom plaćanju. Tijela Zajednice obavljaju potrebne provjere i, ako je potrebno, obavljaju plaćanje najkasnije u roku od 30 radnih dana od primitka obavijesti o neplaćanju;

(b)

ako se u roku iz točke (a) ne obavi plaćanje i ne navedu opravdani razlozi neplaćanja, nadležna tijela Grenlanda imaju pravo suspendirati primjenu Protokola. O tome bez odgađanja obavješćuju tijela Zajednice;

(c)

Protokol se ponovo počinje primjenjivati čim se izvrši dotično plaćanje.

Članak 7.

Revizija na polovici razdoblja

Ako tijekom 2009. jedna od stranaka to zatraži, primjena članka 1., 2. i 4. ovog Protokola preispitat će se prije 1. prosinca te godine. Tom se prigodom stranke mogu dogovoriti da izmijene ovaj Protokol, posebno u pogledu indikativnih kvota koje su navedene u poglavlju I. Priloga, financijskih odredaba i odredaba članka 4.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ovaj Protokol i njegov Prilog primjenjuju se od 1. siječnja 2007.


(1)  Može se loviti i na zapadu i na istoku.

(2)  Ovom se iznosu dodaju sljedeća sredstva:

Iznos pristojbi koje u skladu s točkom 3. poglavlja II. Priloga brodovlasnici moraju platiti izravno Grenlandu procjenjuju se na oko EUR 2 000 000 godišnje.


PRILOG

UVJETI KOJI UREĐUJU RIBOLOVNE AKTIVNOSTI PLOVILA ZAJEDNICE U IGP-u GRENLANDA

POGLAVLJE I.

INDIKATIVNE MOGUĆNOSTI ULOVA 2007.–2012. i PRILOVI

1.   Razina ribolovnih mogućnosti koje odobrava Grenland

Vrsta

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Bakalar (NAFO 0/1) (1)

1 000

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Pelagijski bodečnjaci (ICES XIV/V) (2)

10 838

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Grenlandski list (NAFO 0/1) – južno od 68°

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Grenlandski list (ICES XIV/V) (3)

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Kozice (NAFO 0/1)

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Kozice (ICES XIV/V)

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Atlantski list (NAFO 0/1)

200

200

200

200

200

200

Atlantski list (ICES XIV/V) (4)

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Kapelin (ICES XIV/V)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

Snježna rakovica (NAFO 0/1)

500

500

500

500

500

500

Prilovi (NAFO 0/1) (6)

2 600

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2.   Ograničenja prilova

Ribarska plovila Zajednice koja obavljaju ribolov u IGP-u Grenlanda moraju poštovati važeće propise o prilovu, kako za regulirane tako i za neregulirane vrste. Osim toga, u IGP-u Grenlanda zabranjeno je odbacivanje u more riba koje pripadaju reguliranim vrstama.

Prilov je svaki ulov vrsta koje u povlastici za ribolov određenog plovila nisu navedene kao ciljane vrste.

Najveće količine koje se mogu uloviti kao prilov odobravaju se pri izdavanju povlastice za ribolov ciljanih vrsta. Najveća količina svake regulirane vrste koja se može uloviti kao prilov bit će navedena u izdanoj povlasti.

Prilovi reguliranih vrsta računaju se u rezervu prilova koja je utvrđena kao dio ribolovnih mogućnosti za odgovarajuće vrste koje su dodijeljene Zajednici. Prilovi nereguliranih vrsta računaju se u rezervu prilova nereguliranih vrsta koja je utvrđena za Zajednicu.

Za prilove se ne plaća pristojba za povlasticu. Međutim, ako je količina prilova ribarskog plovila Zajednice iznad najveće odobrene količine prilova reguliranih vrsta, za količinu koja premašuje najveći dopušteni prilov izriče se kazna u visini trostruke vrijednosti uobičajene pristojbe za povlasticu za tu vrstu.

POGLAVLJE II.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJEM POVLASTICE I IZDAVANJE POVLASTICA

1.

Samo ona plovila koja ispunjavaju uvjete mogu dobiti povlasticu za ribolov u IGP-u Grenlanda.

2.

Plovilo ispunjava uvjete ako njegovom vlasniku, zapovjedniku i samom plovilu nije zabranjeno obavljati ribolov u IGP-u Grenlanda. Oni moraju imati uređene odnose s tijelima Grenlanda tako da su ispunili sve prethodne obveze koje proizlaze iz njihovih ribolovnih aktivnosti na Grenlandu ili u IGP-u Grenlanda u okviru sporazuma o ribarstvu sklopljenih sa Zajednicom.

3.

Formalnosti u vezi sa zahtjevima i izdavanjem povlastica iz članka 1. stavka 3. Sporazuma propisane su administrativnim sporazumom u Dodatku 1.

POGLAVLJE III.

RIBOLOVNE ZONE

Ribolov se obavlja u ribolovnoj zoni koja odgovara isključivom gospodarskom pojasu Grenlanda kako je definiran Uredbom br. 1020 od 15. listopada 2004. u skladu s kraljevskim dekretom br. 1005 od 15. listopada 2004. o stupanju na snagu zakona o isključivom gospodarskom pojasu Grenlanda kojim se stavlja na snagu zakon br. 411 od 22. svibnja 1996. o isključivim gospodarskim pojasevima.

Ribolov se obavlja najmanje 12 nautičkih milja od polazne crte u skladu s člankom 2. odjeljka 1. zakona o ribarstvu br. 18. od 31. listopada 1996. koji donio Grenlandski parlament (Landsting), kako je zadnje izmijenjen zakonom br. 28 koji je Grenlandski parlament (Landsting) donio 18. prosinca 2003., osim ako je predviđeno drukčije.

Polazne su crte utvrđene u skladu s kraljevskim dekretom br. 1004 od 15. listopada 2004. o izmjeni kraljevskog dekreta o razgraničenju teritorijalnih voda Grenlanda.

POGLAVLJE IV.

DODATNE MOGUĆNOSTI ULOVA

U skladu s člankom 1. stavkom 6. Protokola, tijela Grenlanda ponudit će tijelima Zajednice dodatne mogućnosti ulova iz članka 7. Sporazuma.

Tijela zajednice šalju tijelima Grenlanda svoj odgovor na ponudu najkasnije šest tjedana nakon primitka ponude. Ako tijela Zajednice odbiju ponudu ili ne odgovore na ponudu u roku od šest tjedana, tijela Grenlanda mogu ponuditi dodatne mogućnosti ulova drugim strankama.

POGLAVLJE V.

IZVJEŠĆIVANJE O ULOVU, TEHNIČKE MJERE ZA OČUVANJE RESURSA I PROGRAM PROMATRANJA

1.

Ribarskim plovilima Zajednice stavljaju se na raspolaganje dijelovi grenlandskog zakonodavstva na engleskome jeziku koji propisuju zahtjeve u vezi s prijavljivanjem ulova, tehničkim mjerama za očuvanje resursa i programom promatranja.

2.

Zapovjednici ribarskih plovila Zajednice moraju držati na plovilu očevidnik u koji moraju bilježiti svoje aktivnosti u skladu s pravilima propisanim grenlandskim zakonodavstvom.

3.

Ribolovne aktivnosti obavljaju se u skladu s tehničkim mjerama za očuvanje resursa koje su propisane grenlandskim zakonodavstvom.

4.

Svaka ribolovna operacija u IGP-u Grenlanda podliježe programu promatranja koji je predviđen grenlandskim zakonodavstvom. Zapovjednici ribarskih plovila Zajednice surađuju s tijelima Grenlanda kako bi u lukama koje odrede tijela Grenlanda na svoja plovila ukrcali promatrače.

POGLAVLJE VI.

VMS

Uvjeti u vezi s VMS-om propisani su u Dodatku 2.

POGLAVLJE VII.

PRIVREMENI ZAJEDNIČKI POTHVATI

Uvjeti u vezi s pristupom privremenih zajedničkih pothvata resursima propisani su u Dodatku 3.

POGLAVLJE VIII.

POKUSNI RIBOLOV

Uvjeti u vezi s pokusnim ribolovom propisani su u Dodatku 4.

POGLAVLJE IX.

PRAĆENJE

Ako nadležna tijela utvrde da je zapovjednik ribarskog plovila Zajednice prekršio grenlandske propise, o tome se što je moguće prije obavješćuje Europska komisija i država članica koja je država zastave. U toj se obavijesti navodi ime plovila, njegov registracijski broj i pozivni znak te imena brodovlasnika i zapovjednika plovila. U njoj se moraju opisati okolnosti koje su dovele do prekršaja i navesti sve primijenjene kazne.

Komisija dostavlja tijelima Grenlanda popis nadležnih tijela država članica i redovito im šalje revidirane verzije tog popisa.


(1)  U slučaju obnove stoka Zajednica može loviti do pm tona, uz odgovarajuće povećanje dijela financijske nadoknade iz članka 2. stavka 1. Protokola. Kvota za 2007. može se izlovljavati samo od 1. lipnja. Može se izlovljavati na istoku ili na zapadu.

(2)  Može se loviti u istočnoj ili zapadnoj zoni. Lovi se pelagijskom povlačnom mrežom (koćom).

(3)  Ova se brojka može promijeniti ovisno o dogovoru o raspodjeli mogućnosti ulova između obalnih država. Ribolovom se upravlja ograničavanjem broja plovila koja istodobno obavljaju ribolov.

(4)  1 000 tona može izloviti najviše 6 plovila Zajednice za ribolov površinskom parangalom koja love atlantski list i srodne vrste. Uvjeti za plovila koja love pridnenim parangalom dogovaraju se unutar Zajedničkog odbora.

(5)  Ako je ulov moguć, Zajednica može uloviti do 7,7 % TAC-a za kapelin za sezonu od 20. lipnja do 30. travnja sljedeće godine, uz odgovarajuće povećanje dijela financijske nadoknade iz članka 2. stavka 1. Protokola

(6)  Prilov se definira kao svaki ulov vrsta koje u povlastici za ribolov određenog plovila nisu navedene kao ciljane vrste. Sastav prilova svake se godine preispituje unutar Zajedničkog odbora. Može se loviti u istočnoj ili zapadnoj zoni.


Dodaci

(1)

Administrativni sporazum o povlasticama. Uvjeti pod kojima plovila Zajednice mogu obavljati ribolovne aktivnosti u IGP-u Grenlanda

(2)

Uvjeti u vezi sa satelitskim praćenjem ribarskih plovila

(3)

Uvjeti u vezi s privremenim zajedničkim pothvatima

(4)

Načini obavljanja pokusnog ribolova


Dodatak 1.

Administrativni sporazum o povlasticama zaključen između Europske komisije, Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda

Uvjeti pod kojima plovila Zajednice mogu obavljati ribolovne aktivnosti u IGP-u Grenlanda

A.   Formalnosti u vezi sa zahtjevima i izdavanjem povlastica

1.

Vlasnici ribarskih plovila Zajednice koji žele iskoristiti ribolovne mogućnosti u okviru ovog Sporazuma, ili njihov zastupnik, moraju najkasnije do 1. prosinca godine koja prethodi ribolovnoj godini elektroničkim putem dostaviti Komisiji preko svojih nacionalnih tijela popis predmetnih plovila, u kojemu će biti navedeni podaci iz priloženog obrasca zahtjeva. Tijela Zajednice odmah prosljeđuju taj popis tijelima Grenlanda. Sve se izmjene moraju unaprijed prijaviti u skladu s ovim postupkom.

Vlasnici ribarskih plovila Zajednice ili njihov zastupnik moraju do 1. ožujka ili 30 dana prije izlaska u ribolov dostaviti Komisiji preko svojih nacionalnih tijela zahtjev za svako plovilo koje želi obavljati ribolov u okviru ovog Sporazuma. Zahtjevi se podnose na obrascima koje u tu svrhu priprema Grenland, a čiji se uzorak nalazi u prilogu. Svakom se zahtjevu za izdavanje povlastice prilaže dokaz o uplati pristojbe za razdoblje važenja povlastice. Pristojbe uključuju sva nacionalna i lokalna davanja vezana uz pristup ribolovnim aktivnostima kao i pristojbe koje za prijenos novca naplaćuju banke. Ako plovilo ne plati pristojbu bankovnim prijenosom, taj će se iznos morati platiti pri podnošenju novog zahtjeva za izdavanjem povlastice za to plovilo i bit će preduvjet za izdavanje nove povlastice. Tijela Grenlanda naplaćuju upravnu pristojbu u visini od 1 % pristojbe za povlasticu.

Za plovila Zajednice koja pripadaju istom brodovlasniku ili zastupniku može se podnijeti skupni zahtjev za izdavanjem povlastice, pod uvjetom da ta plovila vijore zastavu iste države članice. U svakoj povlastici koja se izda na temelju skupnog zahtjeva mora se navesti ukupna količina vrste za koju je izdana povlastica, a u fusnoti se mora navesti „maksimalna količina koju dijele plovila …. (ime svakog plovila koje je navedeno u skupnom zahtjevu)”.

Skupnom se zahtjevu prilaže plan ribolova u kojemu se navodi ciljana količina za svako plovilo. O svakoj se promjeni plana ribolova moraju obavijestiti tijela Grenlanda najmanje tri dana prije nastupa promjene, a kopija te obavijesti šalje se Europskoj komisiji i nacionalnim tijelima.

Tijela Zajednice dostavljaju tijelima Grenlanda (skupni) zahtjev za izdavanjem povlastice za svako plovilo koje želi obavljati ribolov u okviru ovog Sporazuma.

Tijela Grenlanda imaju pravo privremeno ukinuti postojeću povlasticu ili ne izdati novu povlasticu ako plovilo Zajednice nije ispunilo zahtjev u pogledu slanja odgovarajućih obrazaca iz očevidnika i iskrcajnih deklaracija tijelima Grenlanda u skladu sa sustavom izvješćivanja o ulovu.

2.

Prije stupanja na snagu administrativnog sporazuma, tijela Grenlanda dostavljaju sve podatke o bankovnim računima na koje se uplaćuju pristojbe.

3.

Povlastice se izdaju za određeno plovilo i nisu prenosive – ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 4. U povlastici se navodi najveća količina koju je dopušteno uloviti i zadržati na plovilu. Za izmjenu bilo koje najveće količine koja je navedena u povlastici mora se podnijeti novi zahtjev. U slučaju da plovilo slučajno premaši bilo koju od najvećih količina navedenih u povlastici, ono mora platiti pristojbu za količinu koja je iznad najveće količine navedene u povlastici. Plovilu se neće izdati nova povlastica sve dok se ne plate pristojbe za višak količina. Ta se pristojba izračuna u skladu s dijelom B 2 i potom se utrostruči.

4.

Međutim, u slučaju više sile i na zahtjev Komisije Europskih zajednica, povlastica za plovilo može se zamijeniti novom povlasticom za drugo plovilo koje ima slične značajke kao i prvo plovilo. U novoj se povlastici navodi:

datum izdavanja,

činjenica da ona poništava i zamjenjuje povlasticu prijašnjeg plovila.

5.

Uprava za ribarstvo Grenlanda šalje povlastice Komisiji Europskih zajednica u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

6.

Izvornik povlastice ili njezina kopija moraju se uvijek držati na plovilu i dati na uvid nadležnim tijelima Grenlanda kad god ona to zatraže.

B.   Valjanost povlastica i plaćanje

1.

Povlastice vrijede od datuma izdavanja do kraja kalendarske godine u kojoj je povlastica izdana. One se izdaju u roku od 15 radnih dana od primitka zahtjeva i nakon plaćanja propisane godišnje pristojbe za povlasticu za svako plovilo.

Što se tiče ribolova kapelina, povlastice se izdaju od 20. lipnja do 31. prosinca i od 1. siječnja do 30. travnja.

Ako se do početka ribolovne godine ne donese propis Zajednice kojim se za određenu godinu utvrđuju ribolovne mogućnosti za plovila Zajednice u vodama za koje su propisana ograničenja ulova, ribarska plovila Zajednice kojima je odobren ribolov na dan 31. prosinca u prethodnoj ribolovnoj godini mogu nastaviti svoje aktivnosti s istom povlasticom i u godini za koju još nije donesen propis, pod uvjetom da znanstveno mišljenje to dopušta. Dopustit će se privremeno korištenje 1/12 kvote mjesečno, pod uvjetom da je za kvotu plaćena odgovarajuća pristojba za povlasticu.

2.

Pristojba za povlasticu iznosi 5 % preračunatih cijena koje iznose:

Vrsta

Cijena žive mase po toni

Bakalar

1 800

Bodečnjaci

1 053

Grenlandski list

2 571

Kozice

1 600

Atlantski list (1)

4 348

Kapelin

100

Snježna rakovica

2 410

3.

Pristojbe za povlasticu iznose:

Vrsta

EUR po toni

Bakalar

90

Bodečnjaci

53

Grenlandski list

129

Kozice

80

Atlantski list (2)

217

Kapelin

5

Snježna rakovica

120

Na ukupnu pristojbu za povlasticu (najveća dopuštena količina koja se može uloviti pomnožena s cijenom po toni) naplaćuje se grenlandska upravna pristojba od 1 % pristojbe za povlasticu.

Ako se najveća dopuštena količina ne ulovi, pristojba koja odgovara najvećoj dopuštenoj količini ne vraća se brodovlasniku.

Obrazac zahtjeva za izdavanjem povlastice za ribolov u IGP-u Grenlanda

1

Državljanstvo

 

2

Ime plovila

 

3

Broj u registru flote Zajednice

 

4

Vanjska identifikacijska slova i brojke

 

5

Luka upisa

 

6

Pozivni znak

 

7

Broj Inmarsat (telefon, teleks, e-mail) (3)

 

8

Godina gradnje

 

9

Vrsta plovila

 

10

Vrsta ribolovnog alata

 

11

Ciljane vrste + količina

 

12

Ribolovno područje (ICES/NAFO)

 

13

Razdoblje valjanosti povlastice

 

14

Vlasnici, adresa, telefon, teleks, e-mail

 

15

Brodar

 

16

Ime zapovjednika

 

17

Broj članova posade

 

18

Snaga motora (kW)

 

19

Duljina (L.O.A)

 

20

Tonaža izražena u GT

 

21

Predstavnik na Grenlandu Ime i adresa

 

22

Adresa na koju treba poslati povlasticu, telefaks

Europska komisija, Opća uprava za ribarstvo, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Telefaks: (32-2) 2962338


(1)  Atlantski list i srodne vrste: 3 000 eura

(2)  Pristojba za povlasticu za atlantski list i srodne vrste: 150 eura po toni

(3)  Može se poslati kad se odobri zahtjev.


Dodatak 2.

Uvjeti u vezi sa satelitskim praćenjem ribarskih plovila

1.

Ribarska plovila stranaka podliježu satelitskom praćenju dok obavljaju ribolov na vodama druge stranke.

Ribarska plovila prati Centar za praćenje ribolova (CPR) njihove države zastave dok obavljaju ribolov na vodama koje su pod jurisdikcijom druge stranke.

2.

U svrhu satelitskog praćenja, stranke jedna drugoj dostavljaju koordinate zemljopisne širine i dužine voda koje su pod njihovom jurisdikcijom. Te koordinate ne utječu na druge zahtjeve i stajališta stranaka. Podaci se dostavljaju u računalno čitljivom obliku, izraženi u decimalnim stupnjevima u formatu WGS-84.

3.

Računalna programska i strojna podrška sustava za satelitsko praćenje mora biti pouzdana, tj. ne smije omogućiti unos ili prikaz krivih pozicija i ne smije dopuštati ručnu manipulaciju. Sustav mora biti potpuno automatski i mora uvijek funkcionirati bez obzira na okolišne uvjete. Zabranjeno je uništiti, oštetiti, onesposobiti ili na drugi način ometati rad uređaja za satelitsko praćenje.

Zapovjednici plovila dužni su posebno osigurati:

da se podaci ni na koji način ne mijenjaju,

da antena ili antene povezane s opremom za satelitsko praćenje ne budu blokirane,

da se ne prekine električno napajanje opreme za satelitsko praćenje,

da se oprema za satelitsko praćenje ne ukloni s plovila.

Ribarskom plovilu Zajednice zabranjeno je ući u IGP Grenlanda bez uređaja za satelitsko praćenje. Grenlandska tijela imaju pravo odmah privremeno ukinuti povlasticu za ribolov ribarskom plovilu Zajednice koje uđe u IGP Grenlanda bez funkcionirajućeg uređaja za satelitsko praćenje. Grenlandska tijela o tome odmah obavješćuju dotično plovilo. O privremenom ukidanju povlastice grenlandska tijela odmah obavješćuju Europsku komisiju i državu članicu koja je država zastave.

4.

Pozicija plovila određuje se s granicom dopuštene pogreške manjom od 500 metara i intervalom pouzdanosti od 99 %.

5.

Kad plovilo koje podliježe satelitskom praćenju uđe ili izađe iz voda koje su pod jurisdikcijom druge stranke, država zastave dostavlja odgovarajućem CPR-u druge stranke obavijest o ulasku odnosno izlasku, kako je opisano u Prilogu. Te se obavijesti šalju bez odgađanja i temelje se na prethodnom praćenju koje se obavljalo u razmacima od jednog sata. CPR države zastave prati plovilo koje se nalazi u vodama koje su pod jurisdikcijom druge stranke svakih sat vremena ili češće ako stranke to žele.

6.

Kad plovilo uplovi u vode koje su pod jurisdikcijom druge stranke, CPR države zastave bez odgađanja, a najmanje svaka dva sata, šalje odgovarajućem CPR-u druge stranke zadnju obavijest o poziciji plovila. Te se obavijesti nazivaju „obavijesti o poziciji” i opisane su u Prilogu.

7.

Plovilima je zabranjeno isključiti uređaj za satelitsko praćenje dok obavljaju svoje aktivnosti u vodama koje su pod jurisdikcijom druge stranke.

Ako u razdoblju duljem od četiri sata uređaj za satelitsko praćenje svaki sat pošalje obavijest koja pokazuje istu poziciju plovila, može se poslati obavijest o poziciji sa šifrom aktivnosti „ANC”. Takve se obavijesti o poziciji mogu slati svakih dvanaest sati. U roku od manje od jednog sata od promjene pozicije, obavijesti se ponovo šalju svakih sat vremena.

8.

Obavijesti u skladu sa stavcima 5., 6. i 7. šalju se u računalno čitljivom obliku koristeći protokol X 25 ili neki drugi protokol o kojemu su se dotični CPR-ovi prethodno dogovorili.

Protokol X 25 odmah se zamjenjuje protokolom HTTPS ili drugim sigurnim protokolom čim NEAFC donese odluku o zamjeni.

9.

Ako na uređaju za stalno satelitsko praćenje koji je instaliran na plovilu dođe do tehničkih smetnji ili kvara, zapovjednik plovila mora CPR-u svoje države zastave pravodobno poslati podatke u skladu sa stavkom 7. U takvim je okolnostima dovoljno poslati najmanje jednu obavijest svaka četiri sata, sve dotle dok se plovilo nalazi u vodama koje su pod jurisdikcijom druge stranke. CPR države zastave ili plovilo šalju te obavijesti CPR-u druge stranke bez nepotrebnog odugovlačenja.

Takva se neispravna oprema mora popraviti ili zamijeniti prije nego plovilo započne novi izlazak u ribolov.

Izuzeća su dopuštena u slučajevima kad je očito da se oprema ne može popraviti ili zamijeniti zbog razloga koji su izvan kontrole zapovjednika ili vlasnika plovila.

10.

CPR države zastave nadzire praćenje svojih plovila dok su ona u vodama koje su pod jurisdikcijom druge stranke. Ako se otkrije da se praćenje plovila ne odvija kako je dogovoreno, o tome se odmah mora obavijestiti CPR druge stranke.

11.

Ako CPR otkrije da druga stranka ne dostavlja podatke u skladu sa stavcima 5., 6. i 7., ta se druga stranka o tome odmah obavješćuje.

Pohranjene se obavijesti šalju čim se ponovo uspostavi elektronička komunikacija između odgovarajućih CPR-ova.

Poteškoće u komunikaciji između CPR-ova ne utječu na aktivnosti plovila.

12.

Podaci o praćenju koji se dostave drugoj stranci u skladu s ovim Sporazumom ni u kojem se slučaju ne smiju otkriti drugim tijelima, osim tijelima za kontrolu i praćenje, u takvom obliku da se može prepoznati o kojemu je plovilu riječ.

13.

Što se tiče obavijesti i izvješća što ih u skladu sa stavcima 5., 6. i 7. Europska zajednica šalje Grenlandu, CPR Europske zajednice je CPR države zastave. Za potrebe slanja takvih obavijesti i izvješća iz Grenlanda Europskoj zajednici, CPR Europske zajednice je CPR države članice u čijim vodama plovilo obavlja ili je obavljalo svoje aktivnosti. CPR Grenlanda je uspostavljen u odjelu za kontrolu unutar Uprave za ribarstvo (tijelo za kontrolu povlastica za ribolov) u Nuuku.

14.

Stranke će razmjenjivati podatke o adresama i specifikacijama za elektronički prijenos podataka između svojih CPR-ova u skladu sa stavcima 5., 6. i 7. Takvi podaci uključuju, u mjeri u kojoj je to moguće, imena, telefonske brojeve i adrese elektroničke pošte koji se mogu koristiti za opću komunikaciju između CPR-ova.

15.

Ako se utvrdi da plovilo iz stavka 1. koje plovi pod zastavom jedne od stranaka obavlja ili namjerava obavljati ribolov na vodama koje su pod jurisdikcijom druge stranke, a da na plovilu nema instaliran uređaj za satelitsko praćenje i ne šalje obavijesti toj drugoj stranci, tom se plovilu može narediti da napusti vode te stranke. Stranke će uspostaviti rutinske postupke za razmjenu podataka kako bi utvrdile stvarno stanje koje je dovelo do neslanja obavijesti. Tom se razmjenom podataka mora pokušati spriječiti neopravdano isključivanje plovila.

16.

Ponavljajuće nepoštovanje predviđenih mjera može se smatrati ozbiljnim prekršajem.

17.

Stranke će prema potrebi ponovo razmotriti ove odredbe.

Slanje VMS obavijesti CPR-u druge stranke

1.

Obavijest o „ULASKU”

Podatak

Oznaka polja

Obvezno/neobvezno

Napomene

Početak zapisa

SR

O

Podatak o sustavu; označuje početak zapisa

Adresa

AD

O

Podatak o poruci; stranka primateljica – oznaka države ISO Alfa-3

Pošiljatelj

FR

O

Podatak o poruci – stranka pošiljateljica – oznaka države ISO Alfa-3

Broj zapisa

RN

N

Podatak o poruci; serijski broj zapisa u dotičnoj godini

Datum zapisa

RD

N

Podatak o poruci; datum slanja

Vrijeme zapisa

RT

N

Podatak o poruci; vrijeme slanja

Vrsta poruke

TM

O

Podatak o poruci; vrsta poruke „ENT”

Pozivni znak

RC

O

Podatak o plovilu; međunarodni pozivni znak plovila

Unutarnji referentni broj

IR

O

Podatak o plovilu; jedinstveni broj plovila ugovorne stranke (ISO Alfa-3 oznaka države zastave nakon koje slijedi broj)

Vanjski registracijski broj

XR

N

Podatak o plovilu; broj na boku plovila

Zemljopisna širina

LT

O

Podatak o poziciji plovila; pozicija +/– 99.999 (WGS-84)

Zemljopisna dužina

LG

O

Podatak o poziciji plovila; pozicija +/– 99.999 (WGS-84)

Brzina

SP

O

Podatak o poziciji plovila; brzina plovila u desetinkama čvorova

Kurs

CO

O

Podatak o poziciji plovila; kurs plovila na ljestvici od 360°

Datum

DA

O

Podatak o poziciji plovila; datum bilježenja pozicije TUC (GGGGMMDD)

Vrijeme

TI

O

Podatak o poziciji plovila; vrijeme bilježenja pozicije TUC (SSMM)

Kraj zapisa

ER

O

Podatak o sustavu; označuje kraj zapisa

2.

Obavijest o „POZICIJI”

Podatak

Oznaka polja

Obvezno/neobvezno

Napomene

Početak zapisa

SR

O

Podatak o sustavu; označuje početak zapisa

Adresa

AD

O

Podatak o poruci; stranka primateljica – oznaka države ISO Alfa-3

Pošiljatelj

FR

O

Podatak o poruci – stranka pošiljateljica – oznaka države ISO Alfa-3

Broj zapisa

RN

N

Podatak o poruci; serijski broj zapisa u dotičnoj godini

Datum zapisa

RD

N

Podatak o poruci; datum slanja

Vrijeme zapisa

RT

N

Podatak o poruci; vrijeme slanja

Vrsta poruke

TM

O

Podatak o poruci; vrsta poruke „POS” (1)

Pozivni znak

RC

O

Podatak o plovilu; međunarodni pozivni znak plovila

Unutarnji referentni broj

IR

O

Podatak o plovilu; jedinstveni broj plovila ugovorne stranke (ISO Alfa-3 oznaka države zastave nakon koje slijedi broj)

Vanjski registracijski broj

XR

N

Podatak o plovilu; broj na boku plovila

Zemljopisna širina

LT

O

Podatak o poziciji plovila; pozicija +/- 99.999 (WGS-84)

Zemljopisna dužina

LG

O

Podatak o poziciji plovila; pozicija +/- 99.999 (WGS-84)

Aktivnost

AC

N (2)

Podatak o poziciji plovila; „ANC” označava smanjeni način izvješćivanja

Brzina

SP

O

Podatak o poziciji plovila; brzina plovila u desetinkama čvorova

Kurs

CO

O

Podatak o poziciji plovila; kurs plovila na ljestvici od 360°

Datum

DA

O

Podatak o poziciji plovila; datum bilježenja pozicije TUC (GGGGMMDD)

Vrijeme

TI

O

Podatak o poziciji plovila; vrijeme bilježenja pozicije TUC (SSMM)

Kraj zapisa

ER

O

Podatak o sustavu; označuje kraj zapisa

3.

Obavijest o „IZLASKU”

Podatak

Oznaka polja

Obvezno/neobvezno

Napomene

Početak zapisa

SR

O

Podatak o sustavu; označuje početak zapisa

Adresa

AD

O

Podatak o poruci; stranka primateljica – oznaka države ISO Alfa-3

Pošiljatelj

FR

O

Podatak o poruci – stranka pošiljateljica – oznaka države ISO Alfa-3

Broj zapisa

RN

N

Podatak o poruci; serijski broj zapisa u dotičnoj godini

Datum zapisa

RD

N

Podatak o poruci; datum slanja

Vrijeme zapisa

RT

N

Podatak o poruci; vrijeme slanja

Vrsta poruke

TM

O

Podatak o poruci; vrsta poruke „EXI”

Pozivni znak

RC

O

Podatak o plovilu; međunarodni pozivni znak plovila

Unutarnji referentni broj

IR

O

Podatak o plovilu; jedinstveni broj plovila ugovorne stranke (ISO Alfa-3 oznaka države zastave nakon koje slijedi broj)

Vanjski registracijski broj

XR

N

Podatak o plovilu; broj na boku plovila

Datum

DA

O

Podatak o poziciji plovila; datum bilježenja pozicije TUC (GGGGMMDD)

Vrijeme

TI

O

Podatak o poziciji plovila; vrijeme bilježenja pozicije TUC (SSMM)

Kraj zapisa

ER

O

Podatak o sustavu; označuje kraj zapisa

4.

Podaci o obliku zapisa

Svaki prijenos podataka strukturiran je na sljedeći način:

dvostruka kosa crta (//) i oznaka „SR” označuju početak poruke,

dvostruka kosa crta (//) i oznaka polja označuju početak podatkovnog elementa,

jedna kosa crta (/) razdvaja oznaku polja i podatke,

parovi podataka razdvajaju se razmakom,

oznaka „ER” i dvostruka kosa crta (//) označuju kraj zapisa.

Sve oznake polja u ovom Prilogu navode se u sjevernoatlantskom formatu (North Atlantic Format) kako je opisan u NEAFC-ovom Programu kontrole i provedbe.


(1)  Vrsta poruke je „MAN” ako se radi o izvješćima koja šalju plovila čiji je uređaj za satelitsko praćenje u kvaru.

(2)  Primjenjuje se jedino ako plovilo šalje poruke „POS” sa smanjenom učestalošću.


Dodatak 3.

Metode i kriteriji za ocjenjivanje projekata za privremene zajedničke pothvate i zajednička poduzeća

1.

Stranke razmjenjuju podatke o predloženim projektima za osnivanje privremenih zajedničkih pothvata i zajedničkih poduzeća u skladu s člankom 2. Sporazuma.

2.

Projekti se predlažu Zajednici preko nadležnih tijela dotične države članice ili dotičnih država članica.

3.

Zajednica dostavlja Zajedničkom odboru popis projekata koji se odnose na privremene zajedničke pothvate i zajednička poduzeća. Zajednički odbor ocjenjuje projekte, između ostalog, i u skladu sa sljedećim kriterijima:

(a)

tehnike ribolova predviđene za predložene ribolovne aktivnosti;

(b)

ciljane vrste i ribolovne zone;

(c)

starost plovila;

(d)

u slučaju privremenih zajedničkih pothvata, njihovo trajanje kao i trajanje ribolovnih aktivnosti;

(e)

iskustvo u ribarstvu koje ima brodovlasnik iz Zajednice i grenlandski partner.

4.

Na temelju ocjenjivanja u skladu s točkom 3. Zajednički odbor donosi svoje mišljenje o projektima.

5.

U slučaju privremenih zajedničkih pothvata, nakon što Zajednički odbor donese pozitivno mišljenje o projektima, tijela Grenlanda izdaju potrebna odobrenja i povlastice za ribolov.

Uvjeti u vezi s pristupom privremenih zajedničkih pothvata resursima na Grenlandu

1.   Povlastice za ribolov

Povlastice za ribolov koje izdaje Grenland traju onoliko dugo koliko traju privremeni zajednički pothvati. Ribolov se obavlja na temelju kvota koje dodjeljuju tijela Grenlanda.

2.   Zamjena plovila

Plovilo Zajednice koje obavlja ribolov u okviru privremenog zajedničkog pothvata može se zamijeniti drugim plovilom Zajednice istog kapaciteta i tehničkih značajki, ali samo zbog opravdanih razloga i uz suglasnost stranaka.

3.   Opremanje

Plovila koja obavljaju ribolov u okviru privremenog zajedničkog pothvata moraju biti opremljena u skladu s pravilima i propisima koji se primjenjuju na Grenlandu, pri čemu se ti propisi primjenjuju bez diskriminacije između plovila Grenlanda i plovila Zajednice.


Dodatak 4.

Načini provedbe pokusnog ribolova

Lokalna vlada Grenlanda i Europska zajednica zajednički odlučuju o gospodarskim subjektima iz Europske zajednice koji će obavljati pokusni ribolov te o najprikladnijem vremenu i načinu obavljanja pokusnog ribolova. Kako bi plovilima olakšala istraživački rad, Lokalna vlada Grenlanda (preko Grenlandskog instituta za prirodne resurse) dostavlja im postojeće znanstvene i druge osnovne podatke.

Mora se uspostaviti tijesna suradnja s grenlandskim sektorom ribarstva (usklađivanje i dijalog o uvjetima obavljanja pokusnog ribolova).

Trajanje pokusnog ribolova: najviše šest mjeseci i najmanje tri mjeseca, osim ako se stranke drukčije dogovore.

Odabir kandidata za obavljanje pokusnog ribolova:

Europska komisija dostavlja tijelima Grenlanda zahtjeve za izdavanjem odobrenja za obavljanje pokusnog ribolova. Tehnička dokumentacija uključuje:

tehničke značajke plovila,

stručnu osposobljenost brodskih časnika u vezi s ribolovom,

prijedlog tehničkih parametara pokusnog ribolova (trajanje, ribolovni alati, područja na kojima će se obavljati istraživanje itd.).

Ako smatra potrebnim, Lokalna vlada Grenlanda organizira tehnički dijalog između upravnih tijela Grenlanda i tijela Zajednice te dotičnih brodovlasnika.

Prije početka pokusnog ribolova, vlasnici plovila dostavljaju tijelima Grenlanda i Europskoj komisiji:

izjavu o ulovu koji se već nalazi na plovilu,

tehničke značajke ribolovnih alata koji će se koristiti tijekom pokusnog ribolova,

jamstvo da će se postupati u skladu s grenlandskim propisima o ribarstvu.

Tijekom obavljanja pokusnog ribolova na moru, vlasnici dotičnih plovila moraju:

dostavljati Grenlandskom institutu za prirodne resurse, tijelima Grenlanda i Europskoj komisiji tjedna izvješća o dnevnim ulovima i ulovima po pojedinom izvlačenju mreže, uključujući opis tehničkih parametara ribolovne kampanje (pozicija, dubina, datum i vrijeme, ulovi i druga zapažanja ili primjedbe),

javljati poziciju, brzinu i smjer plovila preko VMS-a,

osigurati da na plovilu bude prisutan jedan grenlandski znanstveni promatrač ili promatrač izabran od strane tijela Grenlanda. Uloga promatrača je prikupljati znanstvene podatke na temelju ulova te uzimati uzorke ulova. Prema promatraču se postupa kao prema časniku, a njegove troškove života dok boravi na plovilu pokriva vlasnik plovila. Odluka o vremenu koji će promatrač provesti na plovilu, trajanju njegovog boravka te luci ukrcaja i iskrcaja donosi se u dogovoru s tijelima Grenlanda. Plovilo neće nikada biti obvezno uploviti u luku više od jedanput u dva mjeseca, osim ako se stranke dogovore drukčije,

na zahtjev tijela Grenlanda omogućiti da se na plovilu obavi inspekcijski pregled prije nego ono napusti IGP Grenlanda,

osigurati poštovanje grenlandskih propisa o ribarstvu.

Ulovi ostvareni u okviru i tijekom pokusnog ribolova ostaju vlasništvo vlasnika plovila.

Prije početka svake ribolovne kampanje, tijela Grenlanda utvrđuju ulove koji su dopušteni u okviru pokusnog ribolova i o tome obavješćuju zapovjednika dotičnog plovila.

Tijela Grenlanda imenovat će osobu za kontakt odgovoru za rješavanje svih nepredviđenih problema koji bi mogli ugroziti odvijanje pokusnog ribolova.

Prije početka svake kampanje, tijela Grenlanda predstavljaju pojedinosti i uvjete u vezi s pokusnim ribolovnim kampanjama u skladu s člancima 9. i 10. Sporazuma i u skladu s grenlandskim pravom.

Top

04/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

162


22006A1230(10)


L 172/4

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

28.06.2007.


SPORAZUM O PARTNERSTVU U RIBARSTVU

između Europske zajednice, s jedne strane, i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda, s druge strane

EUROPSKA ZAJEDNICA (dalje u tekstu „Zajednica”), i

VLADA DANSKE I LOKALNA VLADA GRENLANDA (dalje u tekstu „Grenland”),

dalje u tekstu „stranke”,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o posebnom aranžmanu koji se primjenjuje na Grenlandu,

PRIZNAVAJUĆI da Europska zajednica i Grenland žele ojačati međusobne veze i uspostaviti partnerstvo i suradnju kako bi ojačali, nadopunili i proširili već ranije uspostavljene odnose i suradnju,

POZIVAJUĆI SE na odluku Vijeća iz studenoga 2001. o udruživanju prekomorskih zemalja i područja s Europskom zajednicom,

IMAJUĆI U VIDU da je u veljači 2003. Vijeće priznalo potrebu za proširenjem i jačanjem budućih odnosa između Europske zajednice i Grenlanda, uzimajući u obzir važnost ribarstva i potrebu za strukturnim reformama tog sektora na Grenlandu, koje će se temeljiti na cjelovitom partnerstvu za održivi razvoj,

IMAJUĆI U VIDU Zajedničku deklaraciju Europske zajednice s jedne strane i Lokalne vlade Grenlanda i Vlade Danske s druge strane od 27. lipnja 2006. o partnerstvu između Europske zajednice i Grenlanda,

PODSJEĆAJUĆI na Odluku Vijeća od 17. srpnja 2006. o odnosima između Europske zajednice s jedne strane i Lokalne vlade Grenlanda i Vlade Danske s druge strane,

PODSJEĆAJUĆI na status Grenlanda, koji uživa autonomnost i istodobno je sastavni dio države članice Zajednice,

UZIMAJUĆI U OBZIR ukupne odnose između Zajednice i Grenlanda i njihovu zajedničku želju za nastavljanjem tih odnosa,

UZIMAJUĆI U OBZIR Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora i Sporazum o provedbi odredaba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora koje se odnose na očuvanje i gospodarenje pograničnim ribljim stokovima i vrlo migratornim vrstama,

SVJESNE važnosti načela uspostavljenih Kodeksom odgovornog ribarstva donesenog na Konferenciji FAO-a 1995.,

ODLUČNE da u zajedničkom interesu surađuju na poticanju uvođenja odgovornog ribarstva kako bi se osiguralo dugoročno očuvanje i održivo iskorištavanje biološkog bogatstva mora,

UVJERENE da takva suradnja mora biti u obliku inicijativa i mjera koje se dopunjuju i osiguravaju usklađenost politika i sinergiju napora, bez obzira poduzimaju li se zajednički ili pojedinačno,

U NAMJERI da u tu svrhu nastave dijalog s ciljem poboljšanja ribarstvene politike na Grenlandu i utvrđivanja odgovarajućih načina koji će osigurati učinkovitu provedbu te politike i uključenost gospodarskih subjekata civilnog društva u proces,

ŽELEĆI uspostaviti odredbe i uvjete koji će uređivati ribolovne aktivnosti plovila Zajednice u isključivom gospodarskom pojasu Grenlanda i potporu Zajednice osiguranju odgovornog ribolova u tim vodama,

ODLUČNE da nastave blisku gospodarsku suradnju u ribarskoj industriji i s njom povezanim djelatnostima putem osnivanja i razvoja zajedničkih poduzeća koja će uključivati poduzeća iz obje stranke i promicanje privremenih zajedničkih pothvata,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Područje primjene i ciljevi

Ovim se Sporazumom utvrđuju načela, pravila i postupci koji uređuju:

gospodarsku, financijsku, tehničku i znanstvenu suradnju u sektoru ribarstva kako bi se osiguralo da se iskorištavanje ribarstvenih resursa odvija u održivim gospodarskim i socijalnim uvjetima i omogući razvoj sektora ribarstva Grenlanda,

uvjete koji uređuju pristup ribarskih plovila Zajednice isključivom gospodarskom pojasu Grenlanda (dalje u tekstu: IGP Grenlanda),

aranžmani za uređenje ribolova koji obavljaju plovila Zajednice u IGP-u Grenlanda kako bi se osiguralo poštovanje pravila i uvjeta koji se na njih primjenjuju, učinkovitost mjera za očuvanje i gospodarenje ribljim stokovima i sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova,

partnerstva između poduzeća čiji je cilj da u zajedničkom interesu razvijaju gospodarske djelatnosti u sektoru ribarstva i s njima povezane djelatnosti.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ovog Sporazuma, Protokola i Priloga:

(a)

„tijela Grenlanda” znači Lokalna vlada Grenlanda;

(b)

„tijela Zajednice” znači Europska komisija;

(c)

„plovilo Zajednice” znači ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom države članice Zajednice i registrirano je u Zajednici;

(d)

„zajedničko poduzeće” znači svako poduzeće koje je uređeno pravom Grenlanda, a uključuje jednog ili više brodovlasnika iz Zajednice i jednog ili više partnera na Grenlandu i osnovano je radi ribolova i mogućeg iskorištavanja grenlandskih ribolovnih kvota u IGP-u Grenlanda plovilima koja plove pod zastavom Grenlanda s namjernom da svojim ulovom u prvom redu opskrbljuju tržište Zajednice;

(e)

„privremeni zajednički pothvat” znači svako udruženje koje se temelji na ugovornom sporazumu i ograničenog je trajanja, a uključuje brodovlasnike iz Zajednice i fizičke ili pravne osobe na Grenlandu koji su se udružili radi zajedničkog ribolova i iskorištavanja grenlandskih ribolovnih kvota plovilima koja plove pod zastavom države članice Europske zajednice i dijeljenja troškova, dobiti ili gubitaka koji proizlaze iz gospodarske djelatnosti koju zajednički obavljaju, a s namjernom da svojim ulovom u prvom redu opskrbljuju tržište Zajednice;

(f)

„Zajednički odbor” znači odbor sastavljen o predstavnika Zajednice i Grenlanda čije su funkcije opisane u članku 10. ovog Sporazuma.

Članak 3.

Načela i ciljevi u skladu s kojima se provodi ovaj Sporazum

1.   Stranke se obvezuju osigurati stalnu primjenu odgovornog ribolova u vodama IGP-a Grenlanda na osnovi načela nediskriminacije između različitih flota koje obavljaju ribolov u tim vodama, ne dovodeći u pitanje Protokol.

2.   Grenland će nastaviti planirati sektorsku ribarstvenu politiku i upravljati njezinom provedbom kroz godišnje i višegodišnje programe u svjetlu ciljeva što su ih stranke sporazumno utvrdile. U tu će svrhu stranke nastaviti politički dijalog o potrebnim reformama. Tijela Grenlanda obvezuju se obavijestiti tijela Zajednice o donošenju novih značajnih mjera u tom području.

3.   Na zahtjev jedne od njih, stranke surađuju pri zajedničkom ili pojedinačnom ocjenjivanju mjera, programa i djelovanja koji se provode na temelju ovog Sporazuma.

4.   Stranke se obvezuju da će osigurati da se ovaj Sporazum provodi u skladu s načelima dobroga gospodarskog i socijalnog upravljanja.

Članak 4.

Znanstvena suradnja

1.   Tijekom razdoblja obuhvaćenog ovim Sporazumom Zajednica i Grenland pratit će razvoj stanja resursa u IGP-u Grenlanda; na zahtjev Zajedničkog odbora, zajednički znanstveni odbor izradit će izvješće o svim pitanjima koje odredi taj Odbor.

2.   Na temelju najboljih znanstvenih mišljenja, stranke se međusobno savjetuju unutar Zajedničkog odbora, nakon čega Grenland donosi mjere očuvanja i gospodarenja koje smatra potrebnima za ostvarenje ciljeva ribarstvene politike Grenlanda.

3.   Stranke se obvezuju da će održavati međusobna savjetovanja bilo izravno bilo unutar nadležnih međunarodnih organizacija kako bi osigurale gospodarenje i očuvanje živih resursa u IGP-u Grenlanda i surađivale u odgovarajućim znanstvenim istraživanjima.

Članak 5.

Pristup ribolovnim područjima u IGP-u Grenlanda

1.   Grenland se obvezuje da će plovilima Zajednice odobriti obavljanje ribolovnih aktivnosti u svom IGP-u u skladu s ovim Sporazumom, uključujući Protokol i njegov Prilog. Tijela Grenlanda dodjeljuju plovilima koje odredi Zajednica povlastice izdane u skladu s Protokolom razmjerno ribolovnim mogućnostima koje su dodijeljene u skladu s Protokolom.

2.   Ribolovne mogućnosti koje Grenland dodijeli Zajednici na temelju ovog Sporazuma mogu iskorištavati plovila koja plove pod zastavom Norveške, Islanda ili Farskih otoka i registrirana su u Norveškoj, Islandu ili Farskim otocima, i to u opsegu koji je potreban za pravilnu provedbu sporazuma o ribarstvu koje je Zajednica zaključila s tim strankama. U tu se svrhu Grenland obvezuje odobriti obavljanje ribolovnih aktivnosti u svom IGP-u plovilima koja plove pod zastavom Norveške, Islanda ili Farskih otoka i registrirana su u Norveškoj, Islandu ili Farskim otocima.

3.   Na ribolovne aktivnosti koje uređuje ovaj Sporazum primjenjuju se zakoni i drugi propisi koji su na snazi na Grenlandu. Tijela Grenlanda će zatražiti od tijela Zajednice da im dostave svoje primjedbe o svakoj izmjeni tog zakonodavstva prije njegovog stupanja na snagu, osim ako je svrha zakonodavstva takva da opravdava njegovo stupanje na snagu po hitnom postupku i bez odgađanja do kojega bi moglo doći zbog savjetovanja s tijelima Zajednice. Tijela Grenlanda unaprijed i pravodobno obavješćuju tijela Zajednice o svakoj izmjeni navedenog zakonodavstva.

4.   Grenland preuzima odgovornost za učinkovitu primjenu odredaba o praćenju ribarstva koje su sadržane u Protokolu. Plovila Zajednice surađuju s nadležnim tijelima koja su odgovorna za provedbu tog praćenja.

5.   Tijela Zajednice obvezuju se poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da plovila Zajednice budu usklađena s ovim Sporazumom i zakonodavstvom koje uređuje ribarstvo u IGP-u Grenlanda.

Članak 6.

Povlastice

1.   Plovila Zajednice mogu obavljati ribolov u IGP-u Grenlanda jedino ako imaju važeću povlasticu izdanu na temelju ovog Sporazuma.

2.   Postupak dobivanja povlastice za ribolov za plovilo, odgovarajuće pristojbe i način plaćanja od strane brodovlasnika utvrđeni su u Prilogu Protokola.

3.   Ugovorne stranke osiguravaju pravilnu primjenu tih postupaka i uvjeta kroz odgovarajuću upravnu suradnju svojih nadležnih tijela.

Članak 7.

Financijski doprinos

1.   Zajednica dodjeljuje Grenlandu financijski doprinos u skladu s odredbama i uvjetima predviđenim Protokolom i njegovim Prilogom. Taj se jedinstveni doprinos sastoji od dva povezana elementa, i to:

(a)

financijskog doprinosa za pristup plovila Zajednice ribolovnim područjima Grenlanda; i

(b)

financijska potpora Zajednice za daljnje osiguranje odgovornog ribolova i za održivo iskorištavanje ribarstvenih resursa u IGP-u Grenlanda.

2.   Dijelom financijskog doprinosa o kojemu se govori u stavku 1. točki (b) upravljaju tijela Grenlanda u svjetlu ciljeva što su ih stranke sporazumno utvrdile u skladu s Protokolom, a koji se trebaju ostvariti u okviru ribarstvene politike koju je donio Grenland i u skladu s godišnjim i višegodišnjim programom za njezinu provedbu.

3.   Financijski doprinos koji dodjeljuje Zajednica plaća se u godišnjim iznosima u skladu s Protokolom. Uz uvjete iz ovog Sporazuma i Protokola, financijski se doprinos može izmijeniti zbog:

(a)

izvanrednih okolnosti, osim prirodnih pojava, koje sprečavaju ribolovne aktivnosti u IGP-u Grenlanda;

(b)

smanjenja ribolovnih mogućnosti odobrenih plovilima Zajednice, o kojemu su se stranke uzajamno dogovorile u svrhu gospodarenja dotičnim ribljim stokovima, ako se to smatra potrebnim za očuvanje i održivo iskorištavanje resursa na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih mišljenja;

(c)

posebne prednosti koja se daje Zajednici za pristup dodatnim ribolovnim mogućnostima koje premašuju one što su utvrđene Protokolom uz ovaj Sporazum, a o kojima su se stranke uzajamno dogovorile, ako najbolja raspoloživa znanstvena mišljenja potvrđuju da stanje resursa to dopušta;

(d)

preispitivanja uvjeta financijske potpore Zajednice za provedbu ribarstvene politike Grenlanda, ako to opravdavaju rezultati godišnjeg i višegodišnjeg programa što su ih utvrdile obje stranke;

(e)

suspenzije primjene ovog Sporazuma u skladu s člankom 13.

Članak 8.

Poticanje suradnje između gospodarskih subjekata i na razini civilnog društva

1.   Stranke potiču gospodarsku, trgovačku, znanstvenu i tehničku suradnju u sektoru ribarstva i s njim povezanim sektorima. Uzajamno se savjetuju kako bi uskladile različite mjere koje bi se mogle poduzeti u tu svrhu.

2.   Stranke potiču razmjenu informacija o ribolovnim tehnikama i alatima, metodama konzerviranja i industrijskoj preradi proizvoda ribarstva.

3.   Stranke posebno potiču poduzimanje privremenih zajedničkih pothvata i osnivanje zajedničkih poduzeća u obostranom interesu i u skladu sa svojim zakonodavstvom.

Članak 9.

Pokusni ribolov

Stranke će poticati obavljanje pokusnog ribolova u IGP-u Grenlanda. Stranke će zajednički obavljati pokusni ribolov u skladu s detaljnim pravilima koja su utvrđena u Prilogu Protokola.

Članak 10.

Zajednički odbor

1.   Osniva se Zajednički odbor koji će strankama služiti kao forum za praćenje primjene ovog Sporazuma i osiguranje njegove provedbe.

2.   Zajednički odbor obavlja sljedeće poslove:

(a)

nadzire izvršavanje, tumačenje i primjenu ovog Sporazuma, a naročito utvrđivanje i evaluaciju provedbe godišnjeg i višegodišnjeg programa iz članka 7. stavka 2.;

(b)

osigurava potrebnu vezu u pitanjima od obostranog interesa u području ribarstva;

(c)

djeluje kao forum za mirenje i prijateljsko rješavanje sporova u pogledu tumačenja ili primjene Sporazuma;

(d)

prema potrebi, ponovo ocjenjuje i pregovara o razini postojećih i novih ribolovnih mogućnosti koje se odnose na odgovarajuće riblje stokove u IGP-u Grenlanda na temelju raspoloživih znanstvenih mišljenja, načela opreznog pristupa i potreba ribarske industrije Grenlanda te, sukladno tomu, o razini ribolovnih mogućnosti koje su dostupne Zajednici i, prema potrebi, o visini financijskog doprinosa predviđenog Protokolom;

(e)

ocjenjuje potrebu za uspostavljanjem planova obnove stokova i dugoročnih planova gospodarenja stokovima obuhvaćenih ovim Sporazumom kako bi se osiguralo održivo iskorištavanje ribljih stokova i kako bi se utjecaj ribolovnih aktivnosti na morske ekološke sustave zadržao na održivoj razini;

(f)

prati zahtjeve za poduzimanjem privremenih zajedničkih pothvata i osnivanjem zajedničkih poduzeća pod uvjetima ovog Sporazuma, a posebno ocjenjuje projekte koje stranke predlože u svrhu poduzimanja privremenih zajedničkih pothvata i osnivanja zajedničkih poduzeća u skladu s kriterijima koji su utvrđeni u Prilogu Protokola uz ovaj Sporazum te ispituju aktivnosti plovila koja u okviru privremenih zajedničkih pothvata ili zajedničkih poduzeća djeluju u IGP-u Grenlanda;

(g)

određuju, od slučaja do slučaja, odgovarajuće vrste, uvjete i druge parametre koji se odnose na pokusni ribolov;

(h)

dogovara upravne mjere koje se odnose na pristup ribarskih plovila Zajednice IGP-u i resursima Grenlanda, uključujući povlastice za ribolov, kretanje ribarskih plovila Zajednice i prijavljivanje ulova;

(i)

dogovara načine provedbe financijske potpore koju Zajednica dodjeljuje za daljnje osiguranje održivog ribolova i održivog iskorištavanja ribarstvenih resursa u IGP-u Grenlanda;

(j)

ocjenjuje uvjete financijske potpore koju Zajednica dodjeljuje za provedbu ribarstvene politike Grenlanda, ako to opravdavaju rezultati godišnjeg i višegodišnjeg programa što su ih utvrdile obje stranke;

(k)

sve ostale poslove o kojima se stranke uzajamno dogovore.

3.   Zajednički se odbor sastaje najmanje jednom godišnje, naizmjence u Zajednici i na Grenlandu, a predsjeda mu stranka koja je domaćin sastanka. Na zahtjev jedne od stranaka održava izvanredni sastanak.

4.   Zajednički odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 11.

Zemljopisno područje na kojemu se primjenjuje Sporazum

Ovaj se Sporazum primjenjuje, s jedne strane, na područjima na kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice i pod uvjetima predviđenim tim Ugovorom i, s druge strane, na području Grenlanda i u njegovom IGP-u.

Članak 12.

Trajanje i prekid

1.   Ovaj se Sporazum primjenjuje šest godina od datuma njegovog stupanja na snagu; ostaje na snazi za dodatna šestogodišnja razdoblja, osim ako se prekine u skladu sa stavcima 2. i 3.

2.   Ovaj Sporazum može prekinuti svaka od stranaka u slučaju ozbiljnih okolnosti, kao što je smanjenje predmetnih ribljih stokova ili u slučaju neispunjavanja obveza koje su stranke preuzele u pogledu sprečavanja nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova.

3.   Ako se Sporazum prekida zbog razloga navedenih u stavku 2., dotična stranka mora obavijestiti pismenim putem drugu stranku o svojoj namjeri povlačenja iz Sporazuma, i to najmanje šest mjeseci prije datum isteka početnog razdoblja ili svakog dodatnog razdoblja. Ako se Sporazum prekida zbog bilo kojeg drugog razloga, rok za obavješćivanje iznosi devet mjeseci.

Članak 13.

Suspenzija

1.   Primjena ovog Sporazuma može se suspendirati na inicijativu jedne od stranaka ako ta stranka smatra da je druga stranka ozbiljno prekršila svoje obveze iz ovog Sporazuma. U slučaju suspenzije dotična stranka mora pismenim putem obavijestiti drugu stranku o svojoj namjeri najmanje šest mjeseci prije datuma kad bi suspenzija trebala proizvoditi pravne učinke. Po primitku te obavijesti stranke započinju savjetovanja s ciljem prijateljskog rješavanja spora.

2.   Plaćanje financijskog doprinosa iz članka 7. i ribolovne mogućnosti iz članka 5. proporcionalno se smanjuju, ovisno o trajanju suspenzije.

Članak 14.

Protokol, njegov Prilog i dodaci sastavni su dio ovog Sporazuma.

Članak 15.

Stavljanje izvan snage

Sporazum o ribarstvu od 1. veljače 1985. između Europske zajednice i Grenlanda o ribolovu na obalnim vodama Grenlanda stavlja se izvan snage i zamjenjuje ovim Sporazumom.

Članak 16.

Jezik i stupanje na snagu

Ovaj Sporazum, sastavljen u po dva primjerka na češkom, bugarskom, danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, talijanskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom i švedskom jeziku, s tim da je svaki tekst jednako vjerodostojan, stupa na snagu na datum kad stranke jedna drugu obavijeste da su završeni njihovi postupci potrebni u tu svrhu.


Top