EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R0654-20210422

Consolidated text: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/654 z 18. decembra 2020, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 stanovením jednotnej maximálnej sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platnej v celej Únii a jednotnej maximálnej sadzby za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platnej v celej Únii (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/654/2021-04-22

02021R0654 — SK — 22.04.2021 — 000.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/654

z 18. decembra 2020,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 stanovením jednotnej maximálnej sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platnej v celej Únii a jednotnej maximálnej sadzby za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platnej v celej Únii

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 137 22.4.2021, s. 1)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 195, 3.6.2021, s.  9 (2021/654)
▼B

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/654

z 18. decembra 2020,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 stanovením jednotnej maximálnej sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platnej v celej Únii a jednotnej maximálnej sadzby za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platnej v celej Únii

(Text s významom pre EHP)Článok 1

1.  
Týmto nariadením sa stanovuje jednotná maximálna sadzba za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platná v celej Únii a jednotná maximálna sadzba za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platná v celej Únii, ktorú budú účtovať poskytovatelia veľkoobchodných služieb ukončenia hlasového volania za poskytovanie služieb ukončenia hlasového volania v mobilnej a pevnej sieti.
2.  
Týmto nariadením nie sú dotknuté právomoci národných regulačných orgánov podľa článku 64 ods. 3 a článkov 67 a 68 smernice (EÚ) 2018/1972.
3.  
►C1  Články 4 a 5 sa uplatňujú na volania prichádzajúce z čísel Únie a ukončené na číslach Únie. ◄
4.  

Články 4 a 5 sa takisto uplatňujú na volania prichádzajúce z čísel tretích krajín a ukončené na číslach Únie, ak je splnená jedna z týchto dvoch podmienok:

a) 

ak poskytovateľ služieb ukončenia hlasového volania v tretej krajine uplatní na volania prichádzajúce z čísel Únie sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej alebo pevnej sieti, ktoré sú rovnaké alebo nižšie ako maximálne sadzby ukončenia volania v mobilnej alebo pevnej sieti stanovené v článku 4 alebo 5, a to za každý rok a každý členský štát na základe sadzieb, ktoré uplatňujú alebo navrhujú poskytovatelia služieb ukončenia hlasového volania v tretích krajinách poskytovateľom služieb ukončenia hlasového volania v Únii; alebo

b) 

ak:

i) 

Komisia určí že, na základe informácií poskytnutých treťou krajinou, sú sadzby za ukončenie hlasových volaní prichádzajúcich z čísel Únie a ukončených na číslach danej tretej krajiny regulované v súlade so zásadami, ktoré sú rovnocenné so zásadami stanovenými v článku 75 smernice (EÚ) 2018/1972 a v prílohe III k danej smernici, a

ii) 

daná tretia strana je uvedená v prílohe k tomuto nariadeniu.

5.  
Články 4 a 5 sa chápu ako sadzby za minútu (bez DPH) a budú sa účtovať na základe sekundovej tarifikácie.

Článok 2

1.  

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) 

„služba ukončenia hlasového volania v mobilnej sieti“ je veľkoobchodná služba, ktorá je potrebná na ukončenie volaní na mobilné čísla, ktoré sú verejne pridelené zdroje číslovania, konkrétne čísla z národných číslovacích plánov, ktorú poskytujú prevádzkovatelia so schopnosťou kontrolovať ukončenie volania a stanovovať sadzby za ukončenie volania na takéto čísla, ak existuje prepojenie s aspoň jednou sieťou bez ohľadu na použitú technológiu vrátane prepojovacích portov;

b) 

„služba ukončenia hlasového volania v pevnej sieti“ je veľkoobchodná služba, ktorá je potrebná na ukončenie volaní na geografické a negeografické čísla používané na pevné prenosné služby a na prístup k záchranným službám, ktoré sú verejne pridelené zdroje číslovania, konkrétne čísla z národných číslovacích plánov, ktorú poskytujú prevádzkovatelia so schopnosťou kontrolovať ukončenie volania a stanovovať sadzby za ukončenie volania na také čísla, ak existuje prepojenie s aspoň jednou sieťou bez ohľadu na použitú technológiu vrátane prepojovacích portov;

c) 

„číslo Únie“ je číslo z národných číslovacích plánov, ktoré zodpovedá kódom krajín E.164 pre zemepisné oblasti patriace k územiu Únie.

Článok 3

1.  
Poskytovateľ služieb ukončenia hlasového volania v mobilnej alebo pevnej sieti nebude účtovať vyššiu sadzbu, ako je príslušná maximálna sadzba za ukončenie hlasového volania, za službu ukončenia volania u koncového používateľa v jeho sieti, ako sa stanovuje v článkoch 4 a 5.
2.  
Ak sú sadzby za ukončenie hlasového volania v súčasnosti stanovené v inej mene ako euro, prepočítajú sa maximálne sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej a pevnej sieti podľa článku 4 ods. 1, 2, 4 a 5 a článku 5 ods. 1 na národnú menu na základe priemeru referenčných výmenných kurzov uverejnených 1. januára, 1. februára a 1. marca 2021 Európskou centrálnou bankou v Úradnom vestníku Európskej únie.
3.  
Maximálne sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej a pevnej sieti vyjadrené v iných menách ako euro sa budú každoročne revidovať a aktualizovať do 1. januára každého roka na základe najnovšieho priemeru referenčných výmenných kurzov uverejnených 1. septembra, 1. októbra a 1. novembra Európskou centrálnou bankou v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

1.  
Jednotná maximálna sadzba za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platná v celej Únii je 0,2 eurocenta za minútu.
2.  

Odchylne od odseku 1 môžu poskytovatelia služieb ukončenia hlasového volania v mobilnej sieti uplatňovať tieto maximálne sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti:

a) 

od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021 v členských štátoch okrem štátov uvedených v odseku 3: 0,7 eurocenta za minútu;

b) 

od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 v členských štátoch okrem štátov uvedených v odseku 4: 0,55 eurocenta za minútu;

c) 

od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 v členských štátoch okrem štátov uvedených v odseku 5: 0,4 eurocenta za minútu.

3.  

Odchylne od odseku 1 môžu poskytovatelia služieb ukončenia hlasového volania v mobilnej sieti od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021 uplatňovať tieto maximálne sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti v týchto členských štátoch:

a) 

0,045 HRK za minútu v Chorvátsku;

b) 

0,20 eurocenta za minútu na Cypre;

c) 

0,0385 DKK za minútu v Dánsku;

d) 

0,622 eurocenta za minútu v Grécku;

e) 

1,71 HUF za minútu v Maďarsku;

f) 

0,43 eurocenta za minútu v Írsku;

g) 

0,67 eurocenta za minútu v Taliansku;

h) 

0,4045 eurocenta za minútu na Malte;

i) 

0,581 eurocenta za minútu v Holandsku;

j) 

0,36 eurocenta za minútu v Portugalsku;

k) 

0,64 eurocenta za minútu v Španielsku;

l) 

0,0216 SEK za minútu vo Švédsku.

4.  

Odchylne od odseku 1 môžu poskytovatelia služieb ukončenia hlasového volania v mobilnej sieti od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 uplatňovať tieto maximálne sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti v týchto členských štátoch:

a) 

0,20 eurocenta za minútu na Cypre;

b) 

0,52 eurocenta za minútu v Dánsku;

c) 

0,47 eurocenta za minútu v Maďarsku;

d) 

0,43 eurocenta za minútu v Írsku;

e) 

0,40 eurocenta za minútu na Malte;

f) 

0,36 eurocenta za minútu v Portugalsku;

g) 

0,21 eurocenta za minútu vo Švédsku.

5.  

Odchylne od odseku 1 môžu poskytovatelia služieb ukončenia hlasového volania v mobilnej sieti od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 uplatňovať tieto maximálne sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti v týchto členských štátoch:

a) 

0,20 eurocenta za minútu na Cypre;

b) 

0,36 eurocenta za minútu v Portugalsku;

c) 

0,21 eurocenta za minútu vo Švédsku.

Článok 5

1.  
Jednotná maximálna sadzba za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platná v celej Únii je 0,07 eurocenta za minútu.
2.  

Odchylne od odseku 1 môžu poskytovatelia služieb ukončenia hlasového volania v pevnej sieti od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021 uplatňovať tieto maximálne sadzby za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti v týchto členských štátoch:

a) 

0,089 eurocenta za minútu v Rakúsku;

b) 

0,093 eurocenta za minútu v Belgicku;

c) 

0,0057 HRK za minútu v Chorvátsku;

d) 

0,0264 CZK za minútu v Česku;

e) 

0,111 eurocenta za minútu vo Fínsku;

f) 

0,076 eurocenta za minútu v Lotyšsku;

g) 

0,072 eurocenta za minútu v Litve;

h) 

0,110 eurocenta za minútu v Luxembursku;

i) 

0,111 eurocenta za minútu v Holandsku;

j) 

0,005 PLN za minútu v Poľsku;

k) 

0,078 eurocenta za minútu v Rumunsku;

l) 

0,078 eurocenta za minútu na Slovensku.

Článok 6

1.  
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
2.  
Uplatňuje sa od 1. júla 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA

Zoznam tretích krajín podľa článku 1 ods. 4 písm. b) tohto nariadenia:

1.

Top