EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020D0491-20200403

Consolidated text: Kommissionens afgørelse (EU) 2020/491 af 3. april 2020 om fritagelse for importafgifter og momsfritagelse ved import af varer, der er nødvendige for at bekæmpe virkningerne af covid-19-udbruddet i 2020 (meddelt under nummer C(2020) 2146)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/491/2020-04-03

02020D0491 — DA — 03.04.2020 — 000.001


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2020/491

af 3. april 2020

om fritagelse for importafgifter og momsfritagelse ved import af varer, der er nødvendige for at bekæmpe virkningerne af covid-19-udbruddet i 2020

(meddelt under nummer C(2020) 2146)

(EUT L 103I af 3.4.2020, s. 1)


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 230, 17.7.2020, s.  38 (2020/491)
▼B

KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2020/491

af 3. april 2020

om fritagelse for importafgifter og momsfritagelse ved import af varer, der er nødvendige for at bekæmpe virkningerne af covid-19-udbruddet i 2020

(meddelt under nummer C(2020) 2146)Artikel 1

1.  Varer indføres uden importafgifter, jf. artikel 2, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1186/2009, og fritages for merværdiafgift (moms) ved import, jf. artikel 2, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/132/EF, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) 

Varerne er bestemt til enten:

i) 

gratis uddeling af de organer og organisationer, der er omhandlet i litra c), til personer, der er smittet med eller i risiko for at blive smittet med covid-19, eller der er involveret i bekæmpelsen af covid-19-udbruddet

ii) 

gratis tilrådighedsstillelse til personer, der er smittet med eller risikerer at blive smittet med covid-19, eller der er involveret i bekæmpelsen af covid-19-udbruddet, idet de organer og organisationer, der er omhandlet i litra c), bevarer ejendomsretten.

b) 

Varerne opfylder kravene i artikel 75, 78, 79 og 80 i forordning (EF) nr. 1186/2009 og i artikel 52, 55, 56 og 57 i direktiv 2009/132/EF.

c) 

Varerne importeres med henblik på fri omsætning af eller på vegne af statslige organisationer, herunder statslige organer, offentlige organer og andre offentligretlige organer, eller af eller på vegne af organisationer, der er godkendt af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.

2.  Varer indføres ligeledes uden importafgifter, jf. artikel 2, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1186/2009, og fritages for moms ved import, jf. artikel 2, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/132/EF, hvis de importeres med henblik på fri omsætning af eller på vegne af hjælpeenheder til dækning af deres behov i den tid, de yder ►C1  katastrofehjælp til personer ◄ , der er smittet med eller risikerer at blive smittet med covid-19, eller der er involveret i bekæmpelsen af covid-19-udbruddet.

Artikel 2

Medlemsstaterne meddeler senest den 30. november 2020 Kommissionen følgende oplysninger:

a) 

en liste over de organisationer, som de kompetente myndigheder i medlemsstaterne har godkendt, jf. artikel 1, stk. 1, litra c)

b) 

arten og mængden af de varer, der indføres uden importafgifter og moms i medfør af artikel 1

c) 

en beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at artikel 78, 79 og 80 i forordning (EF) nr. 1186/2009 og artikel 55, 56 og 57 i direktiv 2009/132/EF overholdes, hvad angår de varer, der er omfattet af nærværende afgørelse.

Artikel 3

Artikel 1 finder anvendelse på varer, der importeres mellem den 30. januar 2020 og den 31. juli 2020.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Top