EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0517-20190329

Consolidated text: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/517, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019, .eu-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta sekä asetuksen (EY) N:o 733/2002 muuttamisesta ja kumoamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/517/2019-03-29

02019R0517 — FI — 29.03.2019 — 000.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/517,

annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019,

.eu-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta sekä asetuksen (EY) N:o 733/2002 muuttamisesta ja kumoamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 091 29.3.2019, s. 25)


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 221, 10.7.2020, s.  164 (2019/517,)
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/517,

annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019,

.eu-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta sekä asetuksen (EY) N:o 733/2002 muuttamisesta ja kumoamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde ja tavoitteet

▼C1

1.  Tällä asetuksella toteutetaan .eu-maatunnus ja sen muiden kirjoitusjärjestelmien mukaiset saatavilla olevat versiot, jotta voidaan tukea digitaalisia sisämarkkinoita, rakentaa unionin verkkoidentiteetti ja edistää rajatylittäviä verkkotoimintoja. Siinä myös vahvistetaan sen toteuttamisen ehdot, mukaan lukien rekisterin nimeäminen ja ominaispiirteet. Tässä asetuksessa vahvistetaan myös oikeudellinen kehys ja yleiset toimintaperiaatteet, joita nimetyn rekisterin toiminnassa noudatetaan.

2.  Tämän asetuksen soveltaminen ei vaikuta kansallisia maatunnuksia koskeviin jäsenvaltioiden järjestelyihin.

▼B

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) 

’rekisterillä’ tahoa, jonka tehtäväksi on annettu .eu-aluetunnuksen organisointi, hallinto ja hallinnointi. Tähän kuuluu muun muassa asianomaisten tietokantojen ja niihin liittyvien julkisten hakupalvelujen ylläpito, verkkotunnusten rekisteröinti, verkkotunnusrekisterin toiminta, ►C1  rekisterin juurinimipalvelinten toiminta ja aluetunnuksen vyöhyketiedostojen jakelu eri nimipalvelimille; ◄

▼C1

2) 

’verkkotunnusvälittäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka rekisterin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella tarjoaa verkkotunnuksia rekisteröiville henkilöille verkkotunnusten rekisteröintipalveluja;

▼B

3) 

’IDN-yhteyskäytännöillä’ (Internationalised Domain Name) standardeja ja yhteyskäytäntöjä, jotka tukevat verkkotunnusten käyttöä muilla kuin ASCII-merkeillä;

4) 

’WHOIS-tietokannalla’ datakokoelmaa, joka sisältää tietoja .eu-aluetunnuksen rekisteröintien teknisistä ja hallinnollisista näkökohdista;

5) 

’.eu-aluetunnuksen toimintaperiaatteilla ja -menettelyillä’ .eu-aluetunnuksen toimintaa ja hallinnointia koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä;

▼C1

6) 

’rekisteröinnillä’ menettelyn aloittamisesta sen loppuun saattamiseen ulottuvaa toimien ja menettelyvaiheiden sarjaa, jonka verkkotunnusvälittäjät ja rekisteri toteuttavat luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön pyynnöstä verkkotunnuksen rekisteröimiseksi määräajaksi.

▼BII LUKU

.eu-ALUETUNNUKSEN TOTEUTTAMINEN1 JAKSO

Yleiset periaatteet

3 artikla

Kelpoisuusvaatimukset

Yhden tai useamman verkkotunnuksen rekisteröintiä .eu-aluetunnuksen alle voi pyytää

a) 

unionin kansalainen asuinpaikastaan riippumatta;

b) 

luonnollinen henkilö, joka ei ole unionin kansalainen ja joka asuu jossain jäsenvaltiossa;

c) 

unioniin sijoittautunut yritys; ja

d) 

unioniin sijoittautunut organisaatio, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lain soveltamista.

4 artikla

Verkkotunnusten rekisteröinti ja sulkeminen

1.  Verkkotunnus on annettava sille kelpoisuusvaatimukset täyttävälle osapuolelle, jonka pyynnön rekisteri on vastaanottanut ensimmäisenä teknisesti oikealla tavalla siten kuin 11 artiklan b alakohdassa tarkoitetuissa rekisteröintipyyntöjä koskevissa menettelyissä määrätään.

2.  Rekisteröityä verkkotunnusta ei voi enää rekisteröidä uudelleen, ennen kuin rekisteröinnin voimassaolo on lakannut eikä sitä ole uusittu tai ennen kuin verkkotunnus on suljettu.

3.  Rekisteri voi sulkea verkkotunnuksen omasta aloitteestaan ilman, että se alistaa riitaa vaihtoehtoiseen riitojenratkaisumenettelyyn tai tuomioistuinmenettelyyn, seuraavin perustein:

a) 

rekisterille on maksamattomia velkoja;

b) 

verkkotunnuksen haltija ei täytä 3 artiklan mukaisia kelpoisuusvaatimuksia;

c) 

verkkotunnuksen haltija rikkoo 11 artiklan b ja c alakohdassa tarkoitettuja rekisteröintipyyntöjä koskevia vaatimuksia.

4.  Verkkotunnus voidaan myös sulkea ja tämän jälkeen tarvittaessa siirtää toiselle osapuolelle asianmukaisen vaihtoehtoisen riitojenratkaisumenettelyn tai tuomioistuinmenettelyn jälkeen 11 artiklan nojalla vahvistettujen .eu-aluetunnuksen toimintaperiaatteiden ja -menettelyjen mukaisesti, jos kyseinen verkkotunnus on identtinen tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin nimi, johon kohdistuu jokin unionin oikeudessa tai kansallisessa oikeudessa vahvistettu oikeus, ja jos

a) 

verkkotunnuksen haltija on rekisteröinyt verkkotunnuksen ilman oikeuksia tai oikeutettua etua verkkotunnukseen; tai

b) 

verkkotunnus on rekisteröity tai sitä käytetään vilpillisessä mielessä.

5.  Jos jokin jäsenvaltion tuomioistuin toteaa päätöksellään verkkotunnuksen loukkaavaksi, rasistiseksi taikka yleisen järjestyksen tai yleisen turvallisuuden vastaiseksi unionin oikeuden tai unionin oikeuden mukaisen kansallisen oikeuden nojalla, rekisterin on poistettava kyseinen verkkotunnus käytöstä saatuaan ilmoituksen tuomioistuimen päätöksestä ja suljettava se saatuaan ilmoituksen lainvoimaisesta tuomioistuimen päätöksestä. Rekisterin on suljettava tulevien rekisteröintien ulkopuolelle sellaiset verkkotunnukset, joista on annettu tällainen tuomioistuimen päätös, niin kauan kuin päätös on lainvoimainen.

6.  .eu-aluetunnuksen alle rekisteröidyt verkkotunnukset saadaan siirtää ainoastaan osapuolille, joilla on kelpoisuus .eu-verkkotunnusten rekisteröintiin.

5 artikla

Kielet, sovellettava laki ja lainkäyttövalta

1.  Verkkotunnukset on rekisteröitävä kaikilla unionin toimielinten virallisten kielten kirjoitusmerkeillä noudattaen saatavilla olevia kansainvälisiä standardeja siten kuin kansainvälistettyjä verkkotunnuksia koskevat asiaankuuluvat IDN-yhteyskäytännöt sallivat.

2.   ►C1  Rekisterin ja verkkotunnusvälittäjien välisissä sopimuksissa tai verkkotunnusvälittäjien ja verkkotunnusten rekisteröijien välisissä sopimuksissa ◄ ei saa nimetä mitään muuta lakia kuin jonkin jäsenvaltion laki sovellettavaksi laiksi eikä nimetä unionin ulkopuolella sijaitsevaa tuomioistuinta, välimiesoikeutta tai muuta elintä asiaankuuluvaksi riitojenratkaisuelimeksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 ( 1 ) soveltamista tai jäsenvaltioiden tai unionin tunnustamia kansainvälisistä oikeudellisista asiakirjoista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia.

6 artikla

Verkkotunnusten varaaminen

1.  Rekisteri voi varata tai rekisteröidä 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun sopimuksen nojalla tietyn määrän verkkotunnuksia, joita se pitää välttämättöminä omaa toimintaansa varten.

2.  Komissio voi neuvoa rekisteriä varaamaan tai rekisteröimään verkkotunnuksen suoraan .eu-aluetunnuksen alle unionin toimielinten ja elinten käyttöön.

3.  Rajoittamatta jo varattujen tai rekisteröityjen verkkotunnusten käyttöä jäsenvaltiot voivat ilmoittaa komissiolle luettelon verkkotunnuksista,

a) 

joita ei saa rekisteröidä niiden kansallisen lain nojalla; tai

b) 

jotka ainoastaan jäsenvaltiot voivat rekisteröidä tai varata ylemmän tason tunnuksena.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdan osalta tällaisten verkkotunnusten on rajoituttava laajalti tunnustettuihin maantieteellisten tai geopoliittisten käsitteiden nimiin, jotka liittyvät jäsenvaltioiden poliittiseen tai alueelliseen organisaatioon.

4.  Komissio hyväksyy jäsenvaltioiden ilmoittamat luettelot täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

▼C1

7 artikla

Verkkotunnusvälittäjät

1.  Rekisterin on akkreditoitava verkkotunnusvälittäjät käyttäen kohtuullisia, läpinäkyviä ja syrjimättömiä akkreditointimenettelyjä, jotka komissio on hyväksynyt etukäteen. Rekisterin on asetettava akkreditointimenettelyt julkisesti saataville helposti saatavilla olevassa muodossa.

2.  Rekisterin on sovellettava vastaavia ehtoja vastaavissa olosuhteissa vastaavia palveluja tarjoaviin akkreditoituihin .eu-verkkotunnusvälittäjiin. Rekisterin on tarjottava kyseisille verkkotunnusvälittäjille palveluja ja tietoja samoilla ehdoilla ja samanlaatuisina kuin omia vastaavia palvelujaan varten.

▼B2 JAKSO

Rekisteri

8 artikla

Rekisterin nimeäminen

1.  Komissio antaa 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla kelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet sekä rekisterin nimeämismenettely.

2.  Komissio vahvistaa komission ja rekisterin väliseen sopimukseen sisällytettävät periaatteet täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.  Komissio nimeää rekisterinä toimivan tahon 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn loppuun saattamisen jälkeen.

4.  Komissio tekee sopimuksen nimetyn rekisterin kanssa. Sopimuksessa määritellään säännöt, periaatteet ja menettelyt, joiden mukaisesti rekisteri tarjoaa palveluja, sekä ehdot, joiden mukaisesti komissio valvoo rekisterin harjoittamaa .eu-aluetunnuksen organisointia, hallintoa ja hallinnointia. Sopimuksen on oltava määräaikainen, ja se on voitava uusia kerran ilman, että on tarpeen järjestää uusi valintamenettely. Sopimuksen on vastattava niitä rekisterin velvollisuuksia ja sisällettävä ne .eu-aluetunnuksen toimintaperiaatteet ja -menettelyt, joista on säädetty 10 ja 11 artiklassa.

5.  Komissio voi 1, 2 ja 3 kohdasta poiketen nimetä erittäin kiireellisissä tapauksissa rekisterin välittömästi sovellettavilla täytäntöönpanosäädöksillä 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

9 artikla

Rekisterin ominaispiirteet

1.  Rekisterin on oltava voittoa tavoittelematon organisaatio. Sen sääntömääräisen kotipaikan, keskushallinnon ja pääasiallisen toimipaikan on oltava unionin alueella.

2.  Rekisteri voi periä maksuja. Maksujen on vastattava välittömästi aiheutuneita kustannuksia.

10 artikla

Rekisterin velvollisuudet

Rekisterin on

a) 

edistettävä .eu-aluetunnuksen käyttöä unionissa ja kolmansissa maissa;

b) 

noudatettava tässä asetuksessa säädettyjä sääntöjä, periaatteita ja menettelyjä, 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua sopimusta ja erityisesti unionin tietosuojalainsäädäntöä;

c) 

organisoitava, hallittava ja hallinnoitava .eu-aluetunnuksen toimintaa yleisen edun mukaisesti sekä varmistettava kaikilla .eu-aluetunnuksen hallinnan ja hallinnoinnin osa-alueilla laadukkuus, avoimuus, turvallisuus, vakaus, ennakoitavuus, luotettavuus, saatavuus, tehokkuus, syrjimättömyys, tasapuoliset kilpailuedellytykset ja kuluttajansuoja;

d) 

tehtävä asianmukainen sopimus .eu-aluetunnuksen jakamisesta edellyttäen, että komissio antaa tähän etukäteen suostumuksensa;

e) 

rekisteröitävä .eu-aluetunnuksen alaisia verkkotunnuksia 3 artiklassa tarkoitetun kelpoisuusvaatimukset täyttävän osapuolen sitä pyytäessä;

f) 

►C1  varmistettava verkkotunnusvälittäjien ja verkkotunnusten rekisteröijien mahdollisuus ratkaista kaikki sopimusriidat ◄ rekisterin kanssa vaihtoehtoisessa riitojenratkaisumenettelyssä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta turvautua tuomioistuinmenettelyihin ja edellyttäen, että asianomaisille osapuolille annetaan riittävät menettelylliset takeet;

g) 

varmistettava verkkotunnusten tietokantojen saatavuus ja eheys;

h) 

tehtävä omalla kustannuksellaan ja komission suostumuksella unionin alueelle sijoittuneen hyvämaineisen uskotun miehen tai muun turvatalletusasiamiehen kanssa sopimus, jossa komissio nimetään turvatalletussopimuksen edunsaajaksi, ja toimitettava tälle uskotulle miehelle tai turvatalletusasiamiehelle päivittäin ajantasainen sähköinen kopio .eu-aluetunnuksen tietokannan sisällöstä;

i) 

pantava täytäntöön 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut luettelot;

j) 

edistettävä unionin tavoitteita internetin hallinnon alalla muun muassa osallistumalla kansainvälisiin foorumeihin;

k) 

julkaistava 11 artiklan mukaisesti vahvistetut .eu-aluetunnuksen toimintaperiaatteet ja -menettelyt kaikilla unionin toimielinten virallisilla kielillä;

l) 

teetettävä omalla kustannuksellaan riippumattomalla elimellä tarkastus vähintään kahden vuoden välein sen varmentamiseksi, että rekisteri noudattaa tätä asetusta, ja toimitettava tarkastusten tulokset komissiolle;

m) 

osallistuttava komission pyynnöstä sidosryhmien yhteisen neuvoa-antavan .eu-ryhmän työhön ja tehtävä yhteistyötä komission kanssa .eu-aluetunnuksen toiminnan ja hallinnoinnin parantamiseksi.

11 artikla

.eu-aluetunnuksen toimintaperiaatteet ja -menettelyt

Komission ja nimetyn rekisterin välillä 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehdyn sopimuksen on sisällettävä .eu-aluetunnuksen tämän asetuksen mukaista toimintaa koskevat periaatteet ja menettelyt, muun muassa seuraavat:

a) 

vaihtoehtoista riitojenratkaisua koskevat periaatteet;

b) 

rekisteröintipyyntöjä koskevat vaatimukset ja menettelyt, rekisteröintiperusteiden varmentamista koskevat periaatteet, verkkotunnusten rekisteröijien tietojen varmentamista koskevat periaatteet ja verkkotunnusten rekisteröinnillä keinottelua koskevat periaatteet;

c) 

verkkotunnusten rekisteröinnin väärinkäyttöä koskevat periaatteet ja 4 artiklassa tarkoitettujen vilpillisessä mielessä rekisteröityjen ja käytettyjen verkkotunnusten nopeaa havaitsemista koskevat periaatteet;

d) 

verkkotunnusten sulkemista koskevat periaatteet;

e) 

teollis- ja tekijänoikeuksien käsittely;

f) 

toimenpiteet, joilla toimivaltaisille viranomaisille annetaan pääsy rekisterin hallussa oleviin tietoihin rikosten ennalta estämistä, paljastamista ja tutkimista sekä rikoksiin liittyviä syytetoimia varten siten kuin unionin oikeudessa tai unionin oikeuden mukaisessa kansallisessa lainsäädännössä säädetään ja joihin sovelletaan asianmukaista keskinäistä valvontajärjestelmää;

g) 

sopimuksen muuttamista koskevat yksityiskohtaiset menettelyt.

12 artikla

WHOIS-tietokanta

▼C1

1.  Rekisterin on perustettava WHOIS-tietokanta, jonka tarkoituksena on varmistaa .eu-aluetunnuksen turvallisuus, vakaus ja häiriönsietokyky antamalla tarkkoja ja ajantasaisia rekisteröintitietoja .eu-maatunnuksen alaisista verkkotunnuksista, ja hallinnoitava tätä tietokantaa asianmukaista huolellisuutta noudattaen.

▼B

2.  WHOIS-tietokannan on sisällettävä olennaiset tiedot .eu-aluetunnuksen alaisia verkkotunnuksia hallinnoivien tahojen yhteyspisteistä ja verkkotunnusten haltijoista. WHOIS-tietokannan tiedot eivät saa olla tietokannan tarkoituksen kannalta liiallisia. Rekisterin on noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 ( 2 ).3 JAKSO

Rekisterin valvonta

13 artikla

Valvonta

1.  Komissio seuraa ja valvoo rekisterin harjoittamaa .eu-aluetunnuksen organisointia, hallintoa ja hallinnointia.

2.  Komissio varmentaa, että rekisterin varainhoito on moitteetonta ja että rekisteri noudattaa tätä asetusta ja 11 artiklassa tarkoitettuja .eu-aluetunnuksen toimintaperiaatteita ja -menettelyjä. Komissio voi pyytää rekisteriltä tietoja tätä tarkoitusta varten.

3.  Komissio voi valvontatoimiensa yhteydessä antaa rekisterille erityisiä ohjeita .eu-aluetunnuksen organisoinnin, hallinnon ja hallinnoinnin korjaamiseksi tai parantamiseksi.

4.  Komissio voi tarvittaessa kuulla sidosryhmien yhteistä neuvoa-antavaa .eu-ryhmää ja muita asiaankuuluvia sidosryhmiä ja kuulla asiantuntijoita tässä artiklassa säädettyjen valvontatoimien tuloksista ja siitä, millä tavoin rekisteri voi parantaa .eu-aluetunnuksen organisointia, hallintoa ja hallinnointia.

14 artikla

Sidosryhmien yhteinen neuvoa-antava .eu-ryhmä

1.  Komissio perustaa sidosryhmien yhteisen neuvoa-antavan .eu-ryhmän. Sidosryhmien yhteisellä neuvoa-antavalla .eu-ryhmällä on seuraavat tehtävät:

a) 

antaa komissiolle neuvoja tämän asetuksen täytäntöönpanossa;

b) 

antaa komissiolle lausuntoja .eu-aluetunnuksen organisointiin, hallintoon ja hallinnointiin liittyvistä strategisista kysymyksistä, mukaan lukien kyberturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvät kysymykset;

c) 

antaa komissiolle neuvoja rekisterin seurantaan ja valvontaan liittyvissä asioissa etenkin 10 artiklan l alakohdassa tarkoitetun tarkastuksen osalta;

d) 

antaa komissiolle neuvoja verkkotunnusten rekisteröinnin väärinkäytön ja etenkin ilman oikeuksia tai oikeutettua etua tehtyjen rekisteröintien ja vilpillisessä mielessä käytettyjen rekisteröintien vastaisia toimintalinjoja ja toimenpiteitä koskevista parhaista käytänteistä.

2.  Komissio ottaa tämän asetuksen täytäntöönpanossa huomioon sidosryhmien yhteisen neuvoa-antavan .eu-ryhmän mahdollisesti antamat neuvot.

3.  Sidosryhmien yhteinen neuvoa-antava .eu-ryhmä koostuu unioniin sijoittautuneiden sidosryhmien edustajista. Nämä edustajat valitaan siten, että he edustavat yksityistä sektoria, tekniikan alan toimijoita, kansalaisyhteiskuntaa ja tiedeyhteisöä sekä jäsenvaltioiden viranomaisia ja kansainvälisiä järjestöjä. Komissio nimittää muut kuin jäsenvaltioiden viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen edustajat avoimen, syrjimättömän ja läpinäkyvän menettelyn pohjalta ottaen mahdollisimman tarkasti huomioon sukupuolten tasa-arvon periaatteen.

4.  Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään, sidosryhmien yhteiseen neuvoa-antavaan .eu-ryhmään voi kuulua yksi unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden sidosryhmien edustaja.

5.  Sidosryhmien yhteisen neuvoa-antavan .eu-ryhmän puheenjohtajana toimii komission edustaja tai komission nimeämä henkilö. Komissio huolehtii sidosryhmien yhteisen neuvoa-antavan .eu-ryhmän sihteeripalveluista.III LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

15 artikla

Oikeuksien pidättäminen

Unioni pidättää itsellään kaikki .eu-aluetunnukseen liittyvät oikeudet, mukaan lukien erityisesti teollis- ja tekijänoikeudet sekä muut sellaiset oikeudet rekisteritietokantoihin, joita tarvitaan tämän asetuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi, sekä oikeuden vaihtaa rekisterinä toimiva taho.

16 artikla

Arviointi ja uudelleentarkastelu

1.  Komissio arvioi .eu-aluetunnuksen toteutusta, vaikutuksia ja toimintaa viimeistään 13 päivänä lokakuuta 2027 ja sen jälkeen kolmen vuoden välein erityisesti niiden tietojen perusteella, joita rekisteri on toimittanut 10 artiklan l alakohdan nojalla.

2.  Komissio arvioi viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2020 nykyisen käytännön huomioon ottaen, onko rekisterin tehtävä yhteistyötä EUIPOn ja muiden unionin virastojen kanssa verkkotunnusten rekisteröinnillä keinottelun ja rekisteröinnin väärinkäytön torjumiseksi ja onko otettava käyttöön etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevia yksinkertaisia hallinnollisia menettelyjä ja millä tavoin yhteistyö ja menettelyt on toteutettava. Komissio voi tarvittaessa ehdottaa tähän liittyviä lisätoimenpiteitä.

3.  Komissio arvioi viimeistään 13 päivänä lokakuuta 2024 mahdollisuutta laajentaa 9 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja voi tarvittaessa esittää lainsäädäntöehdotuksen.

4.  Komissio toimittaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tuloksista kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

17 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2018/1972 ( 3 ) perustettu viestintäkomitea (COCOM). Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

3.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.

18 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle 18 päivästä huhtikuuta 2019 viiden vuoden ajaksi 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

19 artikla

Siirtymäsäännökset

1.  Verkkotunnusten haltijat, joiden verkkotunnukset on rekisteröity asetuksen (EY) N:o 733/2002 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, säilyttävät oikeutensa olemassa olevien rekisteröityjen verkkotunnusten osalta.

2.  Komissio toteuttaa viimeistään 12 päivänä lokakuuta 2021 tarvittavat toimenpiteet rekisterinä toimivan tahon nimeämiseksi ja sopimuksen tekemiseksi rekisterin kanssa tämän asetuksen mukaisesti. Sopimus tulee voimaan 13 päivänä lokakuuta 2022.

3.  Komission ja rekisterin välillä asetuksen (EY) N:o 733/2002 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tehty sopimus on voimassa 12 päivään lokakuuta 2022.

20 artikla

Asetuksen (EY) N:o 733/2002 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EY) N:o 733/2002 4 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b) 

►C1  rekisteröitävä minkä tahansa akkreditoidun aluetunnusta ”.eu” tarjoavan verkkotunnusvälittäjän välityksellä aluetunnuksen ”.eu” alaisia verkkotunnuksia niitä hakeneille ◄

i) 

unionin kansalaisille näiden asuinpaikasta riippumatta;

ii) 

luonnollisille henkilöille, jotka eivät ole unionin kansalaisia ja jotka asuvat jossain jäsenvaltiossa;

iii) 

unioniin sijoittautuneille yrityksille; tai

iv) 

unioniin sijoittautuneille organisaatioille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lain soveltamista.”

21 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetukset (EY) N:o 733/2002 ja (EY) N:o 874/2004 13 päivästä lokakuuta 2022.

22 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 13 päivästä lokakuuta 2022.

Edellä olevaa 20 artiklaa sovelletaan kuitenkin 19 päivästä lokakuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).

( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

( 3 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1972, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (EUVL L 321, 17.12.2018, s. 36).

Top