EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R1860-20181207

Consolidated text: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1860, 28. november 2018, Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1860/2018-12-07

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

02018R1860 — ET — 07.12.2018 — 000.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1860,

28. november 2018,

Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks

(ELT L 312 7.12.2018, lk 1)


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 240, 18.9.2019, lk  17 (2018/1860)
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1860,

28. november 2018,

Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseksArtikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

Käesolevas määruses sätestatakse tingimused ja menetlused selliste hoiatusteadete sisestamiseks määrusega (EL) 2018/1861 loodud Schengeni infosüsteemi (SIS) ja nende seal töötlemiseks, mis käsitlevad kolmandate riikide kodanikke, kelle kohta liikmesriigid on teinud tagasisaatmisotsuse, ning nende hoiatusteadete kohta täiendava teabe vahetamiseks.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„tagasisaatmine“ – direktiivi 2008/115/EÜ artikli 3 punktis 3 määratletud tagasisaatmine;

2)

„kolmanda riigi kodanik“ – direktiivi 2008/115/EÜ artikli 3 punktis 1 määratletud kolmanda riigi kodanik;

3)

„tagasisaatmisotsus“ – haldus- või kohtuotsus või -akt, millega tunnistatakse kolmanda riigi kodaniku riigis viibimine ebaseaduslikuks ja kehtestatakse või nähakse ette tagasipöördumiskohustus, järgides direktiivi 2008/115/EÜ;

4)

„hoiatusteade“ – määruse (EL) 2018/1861 artikli 3 punktis 1 määratletud hoiatusteade;

5)

„täiendav teave“ – määruse (EL) 2018/1861 artikli 3 punktis 2 määratletud täiendav teave;

6)

„väljasaatmine“ – direktiivi 2008/115/EÜ artikli 3 punktis 5 määratletud väljasaatmine;

7)

„vabatahtlik lahkumine“ – direktiivi 2008/115/EÜ artikli 3 punktis 8 määratletud vabatahtlik lahkumine;

8)

„hoiatusteate sisestanud liikmesriik“ – määruse (EL) 2018/1861 artikli 3 punktis 10 määratletud hoiatusteate sisestanud liikmesriik;

9)

„elamisluba või viisat andev liikmesriik“ – määruse (EL) 2018/1861 artikli 3 punktis 11 määratletud elamisluba või viisat andev liikmesriik;

10)

„täideviiv liikmesriik“ – määruse (EL) 2018/1861 artikli 3 punktis 12 määratletud täideviiv liikmesriik;

11)

„isikuandmed“ – määruse (EL) 2016/679 artikli 4 punktis 1 määratletud isikuandmed;

12)

„CS-SIS“ – määruse (EL) 2018/1861 artikli 4 lõike 1 punktis a osutatud keskse SISi tehnilise toe funktsioon;

13)

„elamisluba“ – määruse (EL) 2016/399 artikli 2 punktis 16 määratletud elamisluba;

14)

„pikaajaline viisa“ – 19. juuni 1990. aasta konventsiooni (millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta) ( 1 ) artikli 18 lõikes 1 osutatud pikaajaline viisa;

15)

„päringutabamus“ – määruse (EL) 2018/1861 artikli 3 punktis 8 määratletud päringutabamus;

16)

„oht rahvatervisele“ – määruse (EL) 2016/399 artikli 2 punktis 21 määratletud oht rahvatervisele;

17)

„välispiirid“ – määruse (EL) 2016/399 artikli 2 punktis 2 määratletud välispiirid.

Artikkel 3

Tagasisaatmist käsitlevate hoiatusteadete sisestamine SISi

1.  Liikmesriik sisestab SISi hoiatusteate sellise kolmanda riigi kodaniku kohta, kelle kohta on tehtud tagasisaatmisotsus, et saaks kontrollida, kas tagasipöördumiskohustus on täidetud, ning toetada tagasisaatmisotsuse täitmist. Tagasisaatmist käsitlev hoiatusteade sisestatakse SISi viivitamata pärast tagasisaatmisotsuse tegemist.

2.  Liikmesriik võib jätta tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate SISi sisestamata, kui tagasisaatmisotsus puudutab kolmanda riigi kodanikku, kes on väljasaatmiseni kinni peetud. Kui asjaomane kolmanda riigi kodanik vabastatakse kinnipidamiskohast, ent teda riigist välja ei saadeta, sisestatakse tagasisaatmist käsitlev hoiatusteade viivitamata SISi.

3.  Liikmesriik võib jätta sisestamata tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate, kui tagasisaatmisotsus tehakse mõne liikmesriigi välispiiril ning viiakse kohe täide.

4.  Tagasisaatmist käsitlevasse hoiatusteatesse märgitakse viivitamata direktiivi 2008/115/EÜ artikli 7 kohaselt määratud vabatahtliku lahkumise tähtaeg. Hoiatusteatesse märgitakse viivitamata kõnealuse tähtaja pikendamine.

5.  Tagasisaatmist käsitlevasse hoiatusteatesse märgitakse viivitamata tagasisaatmisotsuse täitmise peatamine ja edasilükkamine, sealhulgas juhul, kui see toimub edasikaebamise tulemusel.

Artikkel 4

Andmekategooriad

1.  Vastavalt käesoleva määruse artiklile 3 hõlmavad SISi sisestatavad tagasisaatmist käsitlevad hoiatusteated üksnes järgmisi andmeid:

a) perekonnanimed;

b) eesnimed;

c) sünnijärgsed nimed;

d) varem kasutatud nimed ja varjunimed;

e) sünnikoht;

f) sünnikuupäev;

g) sugu;

h) kodakondsus(ed);

i) kas asjaomane isik:

i) on relvastatud;

ii) on vägivaldne;

iii) hoiab õigusemõistmisest kõrvale või on põgenenud;

iv) on suitsiidne;

v) kujutab endast ohtu rahvatervisele või

vi) on seotud mõne direktiivi (EL) 2017/541 artiklites 3–14 osutatud tegevusega;

j) hoiatusteate põhjus;

k) hoiatusteate koostanud asutus;

l) viide otsusele, mille alusel hoiatusteade sisestati;

m) päringutabamuse korral võetavad meetmed;

n) lingid muudele hoiatusteadetele kooskõlas määruse (EL) 2018/1861 artikliga 48;

o) kas tagasisaatmisotsus on tehtud kolmanda riigi kodaniku kohta, kes kujutab endast ohtu avalikule korrale, avalikule julgeolekule või riigi julgeolekule;

p) süüteo liik;

q) isikut tõendava dokumendi liik;

r) isikut tõendava dokumendi välja andnud riik;

s) isikut tõendava dokumendi number;

t) isikut tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev;

u) fotod ja näokujutised;

v) daktüloskoopilised andmed;

w) isikut tõendava dokumendi koopia, võimaluse korral värviline;

x) vabatahtliku lahkumise tähtaja määramise korral selle viimane kuupäev;

y) kas tagasisaatmisotsuse täitmine on peatatud või edasi lükatud, sealhulgas edasikaebamise tulemusel;

z) kas tagasisaatmisotsuses on kehtestatud ka määruse (EL) 2018/1861 artikli 24 lõike 1 punkti b kohane sissesõidukeeld, mis on aluseks riiki sisenemise ja riigis viibimise keeldu käsitlevale hoiatusteatele.

2.  Hoiatusteate SISi sisestamiseks vajalikud miinimumandmed on lõike 1 punktides a, f, j, l, m, x ja z osutatud andmed. SISi sisestatakse ka muud nimetatud lõikes osutatud andmed, kui need on kättesaadavad.

3.  Lõike 1 punktis v osutatud daktüloskoopilised andmed võivad olla:

a) asjaomase kolmanda riigi kodaniku üks kuni kümme vajutatud sõrmejälge ja üks kuni kümme pööratud sõrmejälge;

b) kuni kaks peopesajälge kolmandate riikide kodanike puhul, kellelt ei ole võimalik sõrmejälgi võtta;

c) kuni kaks peopesajälge kolmandate riikide kodanike puhul, kes saadetakse tagasi kriminaalkaristusena või kes on pannud toime kuriteo tagasisaatmisotsuse teinud liikmesriigi territooriumil.

Artikkel 5

Ametiasutus, kes vastutab täiendava teabe vahetamise eest

Määruse (EL) 2018/1861 artikli 7 kohaselt määratud SIRENE büroo tagab kogu täiendava teabe vahetamise kolmandate riikide kodanike kohta, kelle kohta on sisestatud tagasisaatmist käsitlev hoiatusteade, vastavalt nimetatud määruse artiklitele 7 ja 8.

Artikkel 6

Päringutabamused välispiiri kaudu riigist lahkumisel – kinnitus tagasipöördumise kohta

1.  Kui saadakse päringutabamus sellise kolmanda riigi kodaniku tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate alusel, kes lahkub liikmesriikide territooriumilt mõne liikmesriigi välispiiri kaudu, siis täideviiv liikmesriik edastab hoiatusteate sisestanud liikmesriigile täiendava teabe vahetamise käigus järgmise teabe:

a) kolmanda riigi kodanik on tuvastatud;

b) kontrollimise koht ja aeg;

c) kolmanda riigi kodanik on liikmesriikide territooriumilt lahkunud;

d) kolmanda riigi kodanik on riigist välja saadetud, kui see on asjakohane.

Kui kolmanda riigi kodanik, kelle kohta on sisestatud tagasisaatmist käsitlev hoiatusteade, lahkub liikmesriikide territooriumilt hoiatusteate sisestanud liikmesriigi välispiiri kaudu, saadetakse kinnitus tagasipöördumise kohta kõnealuse liikmesriigi pädevale asutusele kooskõlas siseriiklike menetlustega.

2.  Hoiatusteate sisestanud liikmesriik kustutab tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate viivitamata pärast tagasipöördumise kohta kinnituse saamist. Kui see on asjakohane, sisestatakse vastavalt määruse (EL) 2018/1861 artikli 24 lõike 1 punktile b viivitamata riiki sisenemise ja riigis viibimise keeldu käsitlev hoiatusteade.

3.  Liikmesriigid esitavad Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ametile (eu-LISA) kord kvartalis statistika kinnitatud tagasipöördumiste arvu kohta ja selliste kinnitatud tagasipöördumiste arvu kohta, mille puhul kolmanda riigi kodanik on riigist välja saadetud. eu-LISA koostab kvartalistatistika põhjal käesoleva määruse artiklis 16 osutatud iga-aastase statistikaaruande. Kõnealune statistika ei tohi sisaldada isikuandmeid.

Artikkel 7

Tagasisaatmisotsuse täitmata jätmine

1.  CS-SIS teavitab hoiatusteate sisestanud liikmesriiki automaatselt, kui tagasisaatmist käsitlevas hoiatusteates märgitud vabatahtliku lahkumise tähtaeg, sealhulgas pikendatud tähtaeg on möödunud.

2.  Ilma et see piiraks artikli 6 lõikes 1 ning artiklites 8 ja 12 osutatud menetluse kohaldamist, võtab täideviiv liikmesriik, kui ta saab päringutabamuse tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate alusel, kohe ühendust hoiatusteate sisestanud liikmesriigiga täiendava teabe vahetamise teel, et määrata kindlaks võetavad meetmed.

Artikkel 8

Päringutabamused välispiiri kaudu riiki sisenemisel

Kui saadakse päringutabamus sellise kolmanda riigi kodaniku tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate alusel, kes siseneb liikmesriikide territooriumile välispiiri kaudu, kohaldatakse järgmist:

a) kui tagasisaatmisotsuses on kehtestatud ka sissesõidukeeld, teavitab täideviiv liikmesriik sellest kohe hoiatusteate sisestanud liikmesriiki täiendava teabe vahetamise teel. Hoiatusteate sisestanud liikmesriik kustutab kohe tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate ja sisestab määruse (EL) 2018/1861 artikli 24 lõike 1 punkti b kohase riiki sisenemise ja riigis viibimise keeldu käsitleva hoiatusteate;

b) kui tagasisaatmisotsuses ei ole kehtestatud lisaks sissesõidukeeldu, teavitab täideviiv liikmesriik sellest kohe hoiatusteate sisestanud liikmesriiki täiendava teabe vahetamise teel, et hoiatusteate sisestanud liikmesriik kustutataks viivitamata tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate.

Täideviiv liikmesriik teeb otsuse kolmanda riigi kodaniku riiki sisenemise kohta kooskõlas määrusega (EL) 2016/399.

Artikkel 9

Konsulteerimine enne elamisloa või pikaajalise viisa andmist või nende kehtivuse pikendamist

1.  Kui liikmesriik kaalub elamisloa või pikaajalise viisa andmist kolmanda riigi kodanikule, kelle kohta teine liikmesriik on sisestanud tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate koos sissesõidukeeluga, või kaalub nende kehtivuse pikendamist, konsulteerivad asjaomased liikmesriigid üksteisega täiendava teabe vahetamise teel vastavalt järgmistele normidele:

a) elamisluba või viisat andev liikmesriik konsulteerib hoiatusteate sisestanud liikmesriigiga enne elamisloa või pikaajalise viisa andmist või nende kehtivuse pikendamist;

b) hoiatusteate sisestanud liikmesriik vastab konsulteerimistaotlusele 10 kalendripäeva jooksul;

c) punktis b osutatud tähtajaks vastuse saatmata jätmine tähendab, et hoiatusteate sisestanud liikmesriik ei ole vastu elamisloa või pikaajalise viisa andmisele või nende kehtivuse pikendamisele;

d) asjakohase otsuse tegemisel võtab elamisluba või viisat andev liikmesriik arvesse hoiatusteate sisestanud liikmesriigi otsuse põhjused ning kaalub kooskõlas siseriikliku õigusega avalikku korda või avalikku julgeolekut ähvardavat ohtu, mida asjaomase kolmanda riigi kodaniku viibimine liikmesriigi territooriumil võib endast kujutada;

e) elamisluba või viisat andev liikmesriik teavitab hoiatusteate sisestanud liikmesriiki oma otsusest ning

f) kui elamisluba või viisat andev liikmesriik teavitab hoiatusteate sisestanud liikmesriiki, et ta kavatseb anda elamisloa või pikaajalise viisa või nende kehtivust pikendada või et ta on teinud vastavasisulise otsuse, kustutab hoiatusteate sisestanud liikmesriik tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate.

Lõpliku otsuse kolmanda riigi kodanikule elamisloa või pikaajalise viisa andmise kohta teeb elamisluba või viisat andev liikmesriik.

2.  Kui liikmesriik kaalub elamisloa või pikaajalise viisa andmist kolmanda riigi kodanikule, kelle kohta teine liikmesriik on sisestanud tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate ilma sissesõidukeeluta, või kaalub nende kehtivuse pikendamist, teavitab elamisluba või viisat andev liikmesriik viivitamata hoiatusteate sisestanud liikmesriiki, et ta kavatseb anda või on andnud elamisloa või pikaajalise viisa. Hoiatusteate sisestanud liikmesriik kustutab viivitamata tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate.

Artikkel 10

Konsulteerimine enne tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate sisestamist

Kui liikmesriik on teinud tagasisaatmisotsuse vastavalt direktiivi 2008/115/EÜ artikli 6 lõikele 2 ja kaalub tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate sisestamist kolmanda riigi kodaniku kohta, kellel on teise liikmesriigi antud kehtiv elamisluba või pikaajaline viisa, siis konsulteerivad asjaomased liikmesriigid üksteisega täiendava teabe vahetamise teel vastavalt järgmistele normidele:

a) tagasisaatmisotsuse teinud liikmesriik teavitab otsusest elamisloa või viisa andnud liikmesriiki;

b) käesoleva lõike punktis a osutatud teabevahetuse käigus antakse piisavat teavet tagasisaatmisotsuse põhjuste kohta;

c) elamisloa või viisa andnud liikmesriik kaalub tagasisaatmisotsuse teinud liikmesriigi esitatud teabe põhjal, kas on alust elamisloa või pikaajalise viisa kehtetuks tunnistamiseks;

d) asjakohase otsuse tegemisel võtab elamisloa või viisa andnud liikmesriik arvesse tagasisaatmisotsuse teinud liikmesriigi otsuse põhjuseid ning kaalub kooskõlas siseriikliku õigusega avalikku korda või avalikku julgeolekut ähvardavat ohtu, mida asjaomase kolmanda riigi kodaniku viibimine liikmesriigi territooriumil võib endast kujutada;

e) elamisloa või viisa andnud liikmesriik teavitab 14 kalendripäeva jooksul pärast konsulteerimistaotluse saamist tagasisaatmisotsuse teinud liikmesriiki oma otsusest või kui tal ei olnud selle aja jooksul võimalik otsust teha, siis esitab põhjendatud taotluse erandkorras vastamise tähtaja pikendamiseks maksimaalselt veel 12 kalendripäeva võrra;

f) kui elamisloa või viisa andnud liikmesriik teavitab tagasisaatmisotsuse teinud liikmesriiki, et ta jätab elamisloa või pikaajalise viisa kehtima, siis ei sisesta tagasisaatmisotsuse teinud liikmesriik tagasisaatmist käsitlevat hoiatusteadet.

Artikkel 11

Konsulteerimine pärast tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate sisestamist

Kui ilmneb, et liikmesriik on sisestanud tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate kolmanda riigi kodaniku kohta, kellel on teise liikmesriigi antud kehtiv elamisluba või pikaajaline viisa, võib hoiatusteate sisestanud liikmesriik otsustada tagasisaatmisotsuse kehtetuks tunnistada. Kehtetuks tunnistamise korral kustutab ta viivitamata tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate. Kui aga hoiatusteate sisestanud liikmesriik otsustab direktiivi 2008/115/EÜ artikli 6 lõike 2 kohaselt tehtud tagasisaatmisotsuse kehtima jätta, konsulteerivad asjaomased liikmesriigid üksteisega täiendava teabe vahetamise teel vastavalt järgmistele normidele:

a) hoiatusteate sisestanud liikmesriik teavitab elamisloa või viisa andnud liikmesriiki tagasisaatmisotsusest;

b) punktis a osutatud teabevahetuse käigus antakse piisavalt üksikasjalikku teavet tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate põhjuste kohta;

c) elamisloa või viisa andnud liikmesriik kaalub hoiatusteate sisestanud liikmesriigi esitatud teabe põhjal, kas on alust elamisloa või pikaajalise viisa kehtetuks tunnistamiseks;

d) oma otsuse tegemisel võtab elamisloa või viisa andnud liikmesriik arvesse hoiatusteate sisestanud liikmesriigi otsuse põhjuseid ning kaalub kooskõlas siseriikliku õigusega avalikku korda või avalikku julgeolekut ähvardavat ohtu, mida asjaomase kolmanda riigi kodaniku viibimine liikmesriigi territooriumil võib endast kujutada;

e) elamisloa või viisa andnud liikmesriik teavitab 14 kalendripäeva jooksul pärast konsulteerimistaotluse saamist hoiatusteate sisestanud liikmesriiki oma otsusest, või kui tal ei olnud selle aja jooksul võimalik otsust teha, siis esitab põhjendatud taotluse erandkorras vastamise tähtaja pikendamiseks maksimaalselt veel 12 kalendripäeva võrra;

f) kui elamisloa või viisa andnud liikmesriik teavitab hoiatusteate sisestanud liikmesriiki, et ta jätab elamisloa või pikaajalise viisa kehtima, kustutab hoiatusteate sisestanud liikmesriik viivitamata tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate.

Artikkel 12

Konsulteerimine päringutabamuse saamisel kolmanda riigi kodaniku kohta, kellel on kehtiv elamisluba või pikaajaline viisa

Kui liikmesriik saab päringutabamuse tagasisaatmist käsitleva hoiatusteate alusel, mille mõni liikmesriik on sisestanud kolmanda riigi kodaniku kohta, kellel on teise liikmesriigi antud kehtiv elamisluba või pikaajaline viisa, konsulteerivad asjaomased liikmesriigid üksteisega täiendava teabe vahetamise teel vastavalt järgmistele normidele:

a) täideviiv liikmesriik teavitab olukorrast hoiatusteate sisestanud liikmesriiki;

b) hoiatusteate sisestanud liikmesriik algatab artiklis 11 sätestatud menetluse;

c) hoiatusteate sisestanud liikmesriik teavitab täideviivat liikmesriiki konsultatsiooni tulemusest.

Artikkel 13

Statistika teabevahetuse kohta

Liikmesriigid esitavad igal aastal eu-LISA-le statistika artiklite 8–12 kohase teabevahetuse kohta ning juhtude kohta, mil nimetatud artiklites sätestatud tähtaegadest ei peetud kinni.

Artikkel 14

Hoiatusteadete kustutamine

1.  Lisaks artiklites 6 ja 8–12 sätestatule kustutatakse tagasisaatmist käsitlevad hoiatusteated, kui pädev asutus on hoiatusteate sisestamise aluseks olnud otsuse kehtetuks tunnistanud või tühistanud. Tagasisaatmist käsitlevad hoiatusteated kustutatakse ka juhul, kui asjaomane kolmanda riigi kodanik suudab tõendada, et ta on vastavalt asjakohasele tagasisaatmisotsusele liikmesriikide territooriumilt lahkunud.

2.  Tagasisaatmist käsitlevad hoiatusteated, mis on sisestatud sellise liikmesriigi või muu riigi kodakondsuse omandanud isiku kohta, kelle kodanikel on liidu õiguse kohaselt vaba liikumise õigus, kustutatakse niipea, kui hoiatusteate sisestanud liikmesriigile saab teatavaks või talle teatatakse vastavalt määruse (EL) 2018/1861 artiklile 44, et asjaomane isik on omandanud sellise kodakondsuse.

Artikkel 15

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele tagasisaatmise eesmärgil

1.  Erandina määruse (EL) 2018/1861 artiklist 50 võib käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 punktides a, b, c, d, e, f, g, h, q, r, s, t, u, v ja w osutatud andmeid ja nendega seotud täiendavat teavet kolmandale riigile edastada või kättesaadavaks teha hoiatusteate sisestanud liikmesriigi nõusolekul.

2.  Andmed edastatakse kolmandale riigile kooskõlas liidu õiguse asjakohaste sätetega, eelkõige isikuandmete kaitset käsitlevate sätetega, sealhulgas määruse (EL) 2016/679 V peatükiga, ning kui see on asjakohane, siis samuti kooskõlas tagasivõtulepingutega ning andmeid edastava liikmesriigi õigusega.

3.  Andmed edastatakse kolmandale riigile üksnes siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) andmed edastatakse või tehakse kättesaadavaks üksnes selleks, et ebaseaduslikult riigis viibiv kolmanda riigi kodanik tuvastada või anda talle välja isikut tõendav dokument või reisidokument, et teda saaks tagasi saata;

b) asjaomasele kolmanda riigi kodanikule on teatatud, et tema isikuandmeid ja täiendavat teavet võidakse jagada kolmanda riigi ametiasutustega.

4.  Käesoleva artikli kohane isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ei piira rahvusvahelist kaitset taotlevate ja rahvusvahelise kaitse saanud isikute õigusi, eelkõige seoses tagasi- ja väljasaatmise lubamatusega, ega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/32/EL ( 2 ) artiklis 30 sätestatud teabe avaldamise või kogumise keeldu.

5.  SISis käesoleva määruse kohaselt töödeldavaid andmeid ja nendega seotud vahetatavat täiendavat teavet ei tehta kättesaadavaks kolmandale riigile, kui tagasisaatmisotsuse täitmine on peatatud või edasi lükatud, sealhulgas edasikaebamise tulemusel, sest tagasisaatmine rikuks tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet.

6.  Määruse (EL) 2016/679 kohaldamist, sealhulgas seoses käesoleva artikli kohase isikuandmete edastamisega kolmandatele riikidele ja eelkõige seoses kõnealuse määruse artikli 49 lõike 1 punkti d alusel edastatavate andmete kasutamise, proportsionaalsuse ja vajalikkusega, jälgivad kõnealuse määruse artikli 51 lõikes 1 osutatud sõltumatud järelevalveasutused.

Artikkel 16

Statistika

eu-LISA teeb päeva-, kuu- ja aastastatistikat SISi sisestatud tagasisaatmist käsitlevate hoiatusteadete arvu kohta nii liikmesriigiti kui ka koondandmetena. Statistika hõlmab artikli 4 lõike 1 punktis y osutatud andmeid, artikli 7 lõikes 1 osutatud teadete arvu ja tagasisaatmist käsitlevate kustutatud hoiatusteadete arvu. eu-LISA teeb statistikat andmete kohta, mille liikmesriigid on esitanud vastavalt artikli 6 lõikele 3 ja artiklile 13. Kõnealune statistika ei tohi sisaldada isikuandmeid.

Kõnealune statistika lisatakse määruse (EL) 2018/1861 artikli 60 lõikes 3 sätestatud iga-aastasesse statistikaaruandesse.

Artikkel 17

SISi andmetele juurdepääsuõigust omavad pädevad asutused

1.  Juurdepääs SISi andmetele ja õigus neis andmetes päringuid teha on üksnes määruse (EL) 2018/1861 artikli 34 lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud riiklikel pädevatel asutustel.

2.  Europolil on oma pädevuse piires SISi andmetele juurdepääsu ja neis andmetes päringute tegemise õigus vastavalt määruse (EL) 2018/1861 artiklile 35 eesmärgiga toetada ja tugevdada liikmesriikide pädevate asutuste meetmeid ja nende koostööd rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja ebaseaduslikule rändele kaasaaitamise ärahoidmisel ja selle vastu võitlemisel.

▼C1

3.  Määruse (EL) 2016/1624 artikli 2 punktides 8 ja 9 osutatud rühmade liikmetel on oma volituste piires SISi andmetele juurdepääsu ja neis andmetes päringute tegemise õigus vastavalt määruse (EL) 2018/1861 artiklile 36 eesmärgiga teha kontrolle piiril, patrull- ja vaatlustegevust ning tagasisaatmisoperatsioone Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti loodud ja hallatava tehnilise liidese kaudu.

▼B

Artikkel 18

Hindamine

Komisjon hindab käesoleva määruse kohaldamist kahe aasta jooksul alates selle kohaldamise alguskuupäevast. Kõnealune hindamine hõlmab käesoleva määruse ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2226 ( 3 ) võimalikku koostoimet.

Artikkel 19

Määruse (EL) 2018/1861 sätete kohaldamine

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse käesoleva määruse kohaselt SISi sisestatud ja selles töödeldavate andmete suhtes määruse (EL) 2018/1861 artiklite 6–19, artikli 20 lõigete 3 ja 4, artiklite 21, 23, 32, 33, artikli 34 lõike 5 ja artiklite 38–60 sätteid hoiatusteadete sisestamise, töötlemise ja ajakohastamise, liikmesriikide ja eu-LISA vastutuse, hoiatusteadetele juurdepääsu tingimuste ja hoiatusteadete läbivaatamistähtaja, andmetöötluse, andmekaitse, vastutuse, seire ja statistika kohta.

Artikkel 20

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates kuupäevast, mille komisjon määrab kindlaks vastavalt määruse (EL) 2018/1861 artikli 66 lõikele 2.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.( 1 ) EÜT L 239, 22.9.2000, lk 19.

( 2 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (ELT L 180, 29.6.2013, lk 60).

( 3 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2226, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeeluandmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ning määruseid (EÜ) nr 767/2008 ja (EL) nr 1077/2011 (ELT L 327, 9.12.2017, lk 20).

Top