EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018D1927-20181210

Consolidated text: Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1927 z 5. decembra 2018, ktorým sa stanovujú interné predpisy týkajúce sa spracúvania osobných údajov Európskou komisiou v oblasti hospodárskej súťaže v súvislosti s poskytovaním informácií dotknutým osobám a obmedzením určitých práv

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1927/2018-12-10

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

02018D1927 — SK — 10.12.2018 — 000.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1927

z 5. decembra 2018,

ktorým sa stanovujú interné predpisy týkajúce sa spracúvania osobných údajov Európskou komisiou v oblasti hospodárskej súťaže v súvislosti s poskytovaním informácií dotknutým osobám a obmedzením určitých práv

(Ú. v. ES L 313 10.12.2018, s. 39)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 082, 25.3.2019, s.  40 (2018/1927)
▼B

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1927

z 5. decembra 2018,

ktorým sa stanovujú interné predpisy týkajúce sa spracúvania osobných údajov Európskou komisiou v oblasti hospodárskej súťaže v súvislosti s poskytovaním informácií dotknutým osobám a obmedzením určitých právČlánok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Týmto rozhodnutím sa stanovujú predpisy, ktorými sa bude riadiť Komisia pri informovaní dotknutých osôb o spracúvaní ich údajov v súlade s článkami 14, 15 a 16 nariadenia (EÚ) 2018/1725 v rámci činností Komisie v oblasti hospodárskej súťaže.

Stanovujú sa v ňom aj podmienky, za ktorých Komisia môže obmedziť uplatňovanie článkov 4, 14 až 17, 19, 20 a 35 nariadenia (EÚ) 2018/1725 v súlade s jeho článkom 25.

2.  Rozhodnutie sa uplatňuje pri spracúvaní osobných údajov zo strany Komisie na účel činností vykonávaných s cieľom plniť úlohy vyplývajúce z článkov 101 až 109 Zmluvy alebo v súvislosti s takýmito činnosťami.

Článok 2

Uplatniteľné výnimky a obmedzenia

1.  V prípadoch, keď Komisia plní svoje povinnosti týkajúce sa dodržiavania práv dotknutých osôb vyplývajúcich z nariadenia (EÚ) 2018/1725, zváži, či sa neuplatňuje niektorá z výnimiek stanovených v uvedenom nariadení.

▼C1

2.  Komisia môže s výhradou článkov 3 až 7 tohto rozhodnutia obmedziť uplatňovanie článkov 14 až 17, 19, 20 a 35 nariadenia (EÚ) 2018/1725, ako aj zásady transparentnosti stanovenej v článku 4 ods. 1 písm. a), pokiaľ jeho ustanovenia zodpovedajú právam a povinnostiam stanoveným v článkoch 14 až 17, 19, 20 a 35 nariadenia (EÚ) 2018/1725, ak by výkon týchto práv a povinností ohrozil účel vyšetrovania a presadzovania pravidiel zo strany Komisie, okrem iného tým, že by došlo k zverejneniu jej nástrojov a metód vyšetrovania, alebo by nepriaznivo ovplyvnil práva a slobody iných dotknutých osôb.

▼B

3.  Komisia môže ►C1  s výhradou článkov 3 až 7 ◄ obmedziť práva a povinnosti uvedené v odseku 2 tohto článku v súvislosti s osobnými údajmi získanými od iných inštitúcií, orgánov, agentúr a úradov Únie, príslušných orgánov členských štátov alebo tretích krajín alebo od medzinárodných organizácií, a to za týchto okolností:

a) pokiaľ by výkon týchto práv a povinností mohol byť obmedzený inými inštitúciami, subjektmi, agentúrami a úradmi Únie na základe iných aktov stanovených v článku 25 nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo v súlade s kapitolou IX uvedeného nariadenia alebo v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 ( 1 ) alebo nariadením Rady (EÚ) 2017/1939 ( 2 );

b) pokiaľ by výkon týchto práv a povinností mohol byť obmedzený príslušnými orgánmi členských štátov na základe aktov uvedených v článku 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 ( 3 ) alebo na základe vnútroštátnych opatrení, ktorými sa transponuje článok 13 ods. 3, článok 15 ods. 3 alebo článok 16 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 ( 4 );

c) pokiaľ by výkon týchto práv a povinností mohol ohroziť spoluprácu Komisie s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami pri vyšetrovaní hospodárskej súťaže alebo presadzovaní rozhodnutí v tejto oblasti.

Komisia pred uplatnením obmedzení za okolností uvedených v prvom pododseku písmenách a) a b) konzultuje s príslušnými inštitúciami, orgánmi, agentúrami a úradmi Únie alebo príslušnými orgánmi členských štátov, okrem prípadov, keď je Komisii zrejmé, že uplatnenie obmedzenia je stanovené niektorým z aktov uvedených v týchto písmenách.

Ustanovenie prvého pododseku písmena c) sa neuplatňuje, ak záujmy alebo základné práva a sloboda dotknutých osôb prevážia nad záujmom Komisie o spoluprácu s tretími krajinami alebo medzinárodnou organizáciou.

▼C1

4.  Ustanoveniami odsekov 1, 2 a 3 nie je dotknuté uplatňovanie iných rozhodnutí Komisie, ktorými sa stanovujú interné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií dotknutým osobám a obmedzenia určitých práv podľa článku 25 nariadenia (EÚ) 2018/1725, ani článok 23 rokovacieho poriadku Komisie.

▼B

Článok 3

Poskytovanie informácií dotknutým osobám

1.  Komisia uverejní na svojom webovom sídle oznámenia o ochrane údajov, v ktorých informuje všetky dotknuté osoby o svojich činnostiach zahŕňajúcich spracúvanie osobných údajov týchto osôb.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 14 ods. 5 a článok 16 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/1725, ak Komisia úplne alebo čiastočne obmedzí poskytovanie informácií dotknutým osobám, ktorých údaje spracúva na účely vyšetrovania hospodárskej súťaže alebo presadzovania jej pravidiel (vrátane súvisiacich operačných činností), zaznamená a zaregistruje dôvody obmedzenia v súlade s článkom 6.

Článok 4

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom, právo na vymazanie a na obmedzenie spracúvania

1.  Ak Komisia úplne alebo čiastočne obmedzí právo dotknutých osôb na prístup k údajom, na vymazanie alebo na obmedzenie spracúvania v zmysle článkov 17, 19, resp. 20 nariadenia (EÚ) 2018/1725, informuje v odpovedi na žiadosť o prístup k údajom, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania príslušnú dotknutú osobu o uplatnenom obmedzení a jeho hlavných dôvodoch, ako aj o možnosti podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov alebo využiť súdny prostriedok nápravy na Súdnom dvore Európskej únie.

2.  Od poskytnutia informácií týkajúcich sa dôvodov obmedzenia uvedených v odseku 1 je možné upustiť na obdobie, počas ktorého by takéto informácie narušili účel obmedzenia.

3.  Komisia zaznamenáva a  ►C1  registruje dôvody ◄ obmedzenia v súlade s článkom 6.

4.  V prípade, že je právo na prístup k údajom úplne alebo čiastočne obmedzené, dotknutá osoba uplatní svoje právo na prístup prostredníctvom zástupcu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov v súlade s článkom 25 ods. 6, 7 a 8 nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Článok 5

Oznamovanie prípadov porušenia ochrany osobných údajov dotknutým osobám

Keď Komisia obmedzí informovanie dotknutej osoby o porušení ochrany osobných údajov v zmysle článku 35 nariadenia (EÚ) 2018/1725, zaznamená a zaregistruje dôvody obmedzenia v súlade s článkom 6 tohto rozhodnutia.

Článok 6

Zaznamenávanie a registrácia obmedzení

1.  Komisia zaznamená dôvody každého obmedzenia uplatneného podľa tohto rozhodnutia vrátane posúdenia nutnosti a primeranosti daného obmedzenia.

2.  Na tento účel príslušný záznam obsahuje informácie o tom, akým spôsobom by výkon práva ohrozil účel vyšetrovania hospodárskej súťaže a presadzovania jej pravidiel zo strany Komisie alebo obmedzení uplatnených na základe článku 2 ods. 2 alebo ods. 3, alebo by nepriaznivo ovplyvnil práva a slobody ostatných dotknutých osôb.

3.  Registruje sa záznam a prípadne dokumenty obsahujúce podkladové faktické a právne prvky. Na požiadanie sa sprístupnia európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Článok 7

Trvanie obmedzení

1.  Obmedzenia uvedené v článkoch 3, 4 a 5 sa uplatňujú tak dlho, kým sú platné dôvody, ktoré ich opodstatňujú.

2.  Ak dôvody na obmedzenie uvedené v článku 3 alebo 5 už neplatia, Komisia zruší obmedzenie a informuje dotknutú osobu o dôvodoch príslušného obmedzenia. Komisia zároveň informuje dotknutú osobu o možnosti kedykoľvek podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov alebo využiť súdny prostriedok nápravy na Súdnom dvore Európskej únie.

3.  Komisia preskúma uplatňovanie obmedzení uvedených v článkoch 3 a 5 raz ročne a po skončení príslušného vyšetrovania.

Článok 8

Preskúmanie zodpovednou osobou

1.  Zodpovedná osoba je bezodkladne informovaná o každom prípade obmedzenia práv dotknutých osôb v súlade s týmto rozhodnutím. Na požiadanie sa zodpovednej osobe poskytne prístup k záznamu a  ►C1  všetkým dokumentom ◄ obsahujúcim podkladové faktické a právne prvky.

2.  Zodpovedná osoba môže požiadať o preskúmanie obmedzenia. Zodpovedná osoba je informovaná o výsledku požadovaného preskúmania.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) 2018/1725.( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

( 2 ) Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

( 3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

( 4 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

Top