EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R1563-20170920

Consolidated text: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1563, annettu 13 päivänä syyskuuta 2017, tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston saavutettavassa muodossa olevien kappaleiden rajatylittävästä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1563/2017-09-20

02017R1563 — FI — 20.09.2017 — 000.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/1563,

annettu 13 päivänä syyskuuta 2017,

tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston saavutettavassa muodossa olevien kappaleiden rajatylittävästä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi

(EUVL L 242 20.9.2017, s. 1)


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 163, 29.6.2023, s.  107 ((EU) 2017/1563)
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2017/1563,

annettu 13 päivänä syyskuuta 2017,

tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston saavutettavassa muodossa olevien kappaleiden rajatylittävästä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt tiettyjen teosten ja muun aineiston saavutettavassa muodossa olevien kappaleiden rajat ylittävälle vaihdolle unionin ja Marrakeshin sopimuksen osapuolina olevien kolmansien maiden välillä ilman oikeudenhaltijan lupaa sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi direktiiveillä 2001/29/EY ja (EU) 2017/1564 yhdenmukaistetulla alalla sen varmistamiseksi, että yksinoikeuksien ja poikkeusten yhdenmukaistaminen sisämarkkinoilla ei vaarannu.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) 

’teoksella tai muulla aineistolla’ tekijänoikeudella tai lähioikeuksilla suojattuja ja julkaistuja tai muutoin laillisesti yleisön saataville asetettuja teoksia kirjojen, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, aikakauslehtien tai muiden kirjoitusten, merkkijärjestelmien, myös nuottilehtien, muodossa niihin liittyvine kuvituksineen missä tahansa esitysvälineessä, myös äänimuodossa, kuten äänikirjoina, ja digitaalisessa muodossa;

2) 

’edunsaajahenkilöllä’ riippumatta mahdollisista muista vammoista

a) 

sokeaa henkilöä;

b) 

heikkonäköistä henkilöä, jonka näköä ei voida parantaa siinä määrin, että hänen näkönsä olennaisilta osin vastaisi sellaisen henkilön näköä, jolla ei ole tällaista rajoitetta, ja joka tämän seurauksena ei kykene lukemaan painettuja teoksia olennaisilta osin samassa määrin kuin henkilö, jolla ei ole tällaista rajoitetta;

c) 

havaitsemis- tai lukemisesteistä henkilöä, joka tämän seurauksena ei kykene lukemaan painettuja teoksia olennaisilta osin samassa määrin kuin henkilö, jolla ei ole tällaista vammaa; tai

d) 

henkilöä, joka ei fyysisen vamman vuoksi muutoin kykene pitelemään tai käsittelemään kirjaa taikka kohdistamaan tai liikuttamaan silmiään siinä määrin kuin lukeminen tavanomaisesti edellyttää;

3) 

’saavutettavassa muodossa olevalla kappaleella’ teoksen tai muun aineiston muulla tavalla tai muussa muodossa valmistettua kappaletta, joka on edunsaajahenkilön saatavilla siten, että hän voi käyttää teosta tai muuta aineistoa yhtä helposti ja vaivattomasti kuin henkilö, jolla ei ole 2 alakohdassa tarkoitettua rajoitetta tai vammaa;

▼C1

4) 

’jäsenvaltioon sijoittautuneella valtuutetulla yhteisöllä’ yhteisöä, jonka jäsenvaltio on valtuuttanut tai hyväksynyt tarjoamaan voittoa tavoittelematta edunsaajahenkilöille palveluja koulutuksen, käytönopetuksen, yksilöllisesti mukautetun lukemisen tai tiedonsaannin alalla.

▼B

3 artikla

Saavutettavassa muodossa olevien kappaleiden vienti kolmansiin maihin

Jäsenvaltioon sijoittautunut valtuutettu yhteisö voi levittää tai välittää edunsaajahenkilöille tai Marrakeshin sopimuksen osapuolena olevaan kolmanteen maahan sijoittautuneelle valtuutetulle yhteisölle taikka asettaa näiden saataville teoksen tai muun aineiston saavutettavassa muodossa olevan kappaleen, joka on valmistettu direktiivin (EU) 2017/1564 nojalla annetun kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

4 artikla

Saavutettavassa muodossa olevien kappaleiden tuonti kolmansista maista

Edunsaajahenkilö tai jäsenvaltioon sijoittautunut valtuutettu yhteisö voi direktiivin (EU) 2017/1564 nojalla annetun kansallisen lainsäädännön mukaisesti tuoda tai muutoin hankkia taikka saada saataville teoksen tai muun aineiston saavutettavassa muodossa olevan kappaleen, jonka Marrakeshin sopimuksen osapuolena olevaan kolmanteen maahan sijoittautunut valtuutettu yhteisö on levittänyt tai välittänyt edunsaajahenkilöille tai valtuutetuille yhteisöille taikka asettanut näiden saataville, ja sen jälkeen käyttää kyseistä kappaletta.

5 artikla

Valtuutettujen yhteisöjen velvoitteet

1.  

Jäsenvaltioon sijoittautuneen valtuutetun yhteisön, joka toteuttaa 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja toimia, on vahvistettava omat menettelytapansa ja noudatettava niitä varmistaakseen, että se

a) 

levittää, välittää ja asettaa saataville saavutettavassa muodossa olevia kappaleita ainoastaan edunsaajahenkilöille tai muille valtuutetuille yhteisöille;

b) 

toteuttaa asianmukaiset toimet, joilla ehkäistään saavutettavassa muodossa olevien kappaleiden luvatonta valmistamista, levitystä, yleisölle välittämistä ja yleisön saataville asettamista;

c) 

osoittaa asianmukaista huolellisuutta käsitellessään teoksia tai muuta aineistoa ja niiden saavutettavassa muodossa olevia kappaleita sekä pitää kirjaa tästä käsittelystä; ja

d) 

julkaisee, tarvittaessa omalla verkkosivustollaan tai muita verkossa tai sen ulkopuolella olevia kanavia käyttäen, tietoja siitä, miten se noudattaa a–c alakohdassa vahvistettuja velvoitteita, ja päivittää kyseiset tiedot.

Jäsenvaltioon sijoittautuneen valtuutetun yhteisön on vahvistettava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut menettelytavat ja sovellettava niitä noudattaen täysimääräisesti 6 artiklassa tarkoitettuja edunsaajahenkilöiden henkilötietojen käsittelyyn sovellettavia sääntöjä.

2.  

Jäsenvaltioon sijoittautuneen valtuutetun yhteisön, joka toteuttaa 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja toimia, on pyynnöstä toimitettava seuraavat tiedot saavutettavalla tavalla edunsaajahenkilöille, muille valtuutetuille yhteisöille tai oikeudenhaltijoille:

a) 

luettelo teoksista tai muusta aineistosta, joista sillä on saavutettavassa muodossa olevia kappaleita, sekä saatavilla olevista muodoista; ja

b) 

niiden valtuutettujen yhteisöjen nimi ja yhteystiedot, joiden kanssa se on harjoittanut saavutettavassa muodossa olevien kappaleiden vaihtoa 3 ja 4 artiklan nojalla.

6 artikla

Henkilötietojen suoja

Tämän asetuksen puitteissa tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava direktiivejä 95/46/EY ja 2002/58/EY.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio toteuttaa viimeistään 11 päivänä lokakuuta 2023 tämän asetuksen arvioinnin ja esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksessa keskeiset havaintonsa sekä tarvittaessa ehdotukset tämän asetuksen muuttamiseksi.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle arviointikertomuksen laadintaa varten tarvittavat tiedot.

8 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 12 päivästä lokakuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Top