EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017L0853-20170524

Consolidated text: Директива (ЕС) 2017/853 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/853/2017-05-24

02017L0853 — BG — 24.05.2017 — 000.004


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/853 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 май 2017 година

за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 137, 24.5.2017 г., стp. 22)


Поправена със:

►C1

Поправка, ОВ L 191, 16.6.2020, стp.  6 (2017/853)
▼B

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/853 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 май 2017 година

за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Директива 91/477/ЕИО се изменя, както следва:

1) 

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

1.  За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1) 

„огнестрелно оръжие“ означава всяко преносимо цевно оръжие, което произвежда, проектирано е да произведе или може да бъде видоизменяно, така че да произведе изстрел с ►C1  куршум или проектил ◄ чрез действието на взривно вещество, освен ако е изключено от това определение по някоя от причините, изброени в приложение I, част III. Огнестрелните оръжия са класифицирани в приложение I, част II.

Даден предмет се счита, че може да бъде видоизменен, така че да произведе изстрел с ►C1  куршум или проектил ◄ чрез действието на взривно вещество, ако:

а) 

външният му вид наподобява огнестрелно оръжие, и

б) 

конструкцията или материалът, от който е направен, могат да бъдат лесно видоизменени по този начин;

2) 

„основен компонент“ означава цев, затворна рама, цевна кутия, включително, когато е приложимо, както горната, така и долната ѝ част, затвор, барабан, ударен механизъм или затворен блок, които като отделни предмети са включени в категорията на огнестрелните оръжия, на които са монтирани или са предназначени да бъдат монтирани;

3) 

„боеприпаси“ означава целия патрон или неговите компоненти, включително гилзи, капсули, барутен заряд, ►C1  куршуми или проектили ◄ , които се използват в огнестрелно оръжие, при условие че тези компоненти сами по себе си подлежат на разрешителен режим в съответната държава-членка;

4) 

„предупредителни и сигнални оръжия“ означава устройства с пълнител, които са проектирани само за изстрелване на халосни патрони, патрони с дразнещи вещества и други активни вещества или на пиротехнически сигнални изделия и които не могат да бъдат видоизменяни така, че да произвеждат изстрел с ►C1  куршум или проектил ◄ чрез действието на взривно вещество;

5) 

„салютни и акустични оръжия“ означава огнестрелни оръжия, специално видоизменени единствено за използването им за изстрелване на халосни патрони, с приложение например в театрални представления, фотографски сесии, заснемане на филми и телевизионни продукции, възстановка на исторически събития, шествия, спортни събития и обучение;

6) 

„дезактивирани огнестрелни оръжия“ означава огнестрелни оръжия, които са били доведени до трайна негодност за употреба чрез дезактивиране, като се гарантира, че всички основни компоненти на съответното огнестрелно оръжие са доведени до постоянна нефункционалност и невъзможност за тяхното отстраняване, подмяна или модификация по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба по какъвто и да било начин;

7) 

„музей“ означава трайно установена институция, действаща в полза на обществото и неговото развитие, отворена за обществеността, която придобива, съхранява, проучва и излага на показ огнестрелни оръжия, основни компоненти или боеприпаси за исторически, културни, научни, технически, образователни, свързани с историческото наследство или развлекателни цели и е призната за такава от съответната държава членка;

8) 

„колекционер“ означава всяко физическо или юридическо лице, отдадено на събирането и съхраняването на огнестрелни оръжия, основни компоненти или боеприпаси за исторически, културни, научни, технически, образователни или свързани с историческото наследство цели и признато като такова от съответната държава членка;

9) 

„оръжейник“ означава всяко физическо или юридическо лице, чиято търговска или стопанска дейност се състои изцяло или отчасти от някоя от изброените по-долу дейности:

а) 

производство, търговия, обмен, отдаване под наем, ремонтиране, модифициране или видоизменяне на огнестрелни оръжия или на основни компоненти;

б) 

производство, търговия, обмен, модифициране или видоизменяне на боеприпаси;

10) 

„оръжеен посредник“ означава всяко физическо или юридическо лице, различно от оръжейник, чиято търговска или стопанска дейност се състои изцяло или отчасти от някоя от изброените по-долу дейности:

а) 

договаряне или уреждане на сделки за закупуване, продажба или доставка на огнестрелни оръжия, основни компоненти или боеприпаси;

б) 

организиране на пренасянето на огнестрелни оръжия, основни компоненти или боеприпаси в рамките на една държава членка, от една държава членка към друга държава членка, от държава членка към трета държава или от трета държава към държава членка;

11) 

„незаконно производство“ означава производство или сглобяване на огнестрелни оръжия, техни основни компоненти и боеприпаси:

а) 

от който и да е основен компонент на тези огнестрелни оръжия, предмет на незаконен трафик;

б) 

без разрешително, издадено в съответствие с член 4 от компетентен орган на държавата членка, където се извършва производството или сглобяването; или

в) 

без маркиране на огнестрелните оръжия в момента на производство съгласно член 4;

12) 

„незаконен трафик“ означава придобиването, продажбата, доставката, движението или пренасянето на огнестрелни оръжия, техни основни компоненти или боеприпаси от или през територията на една държава членка към територията на друга държава членка, ако някоя от съответните държави членки не е издала разрешително за това в съответствие с настоящата директива или ако огнестрелните оръжия, основните компоненти или боеприпасите не са маркирани в съответствие с член 4;

13) 

„проследяване“ означава системно следене на огнестрелните оръжия и, при възможност, на техните основни компоненти и боеприпаси, от производителя до купувача, с цел осигуряване на съдействие на компетентните органи на държавите членки при откриването, разследването и анализирането на незаконно производство и незаконен трафик.

2.  За целите на настоящата директива лицето се счита за пребиваващо в държавата, указана с адреса, посочен в официален документ, установяващ мястото на пребиваване, като паспорт или национална лична карта, които в случай на проверка при придобиване или притежаване на оръжие, се представят на компетентните органи на държава членка или на оръжейник, или на оръжеен посредник. Ако адресът на лицето не е посочен в неговия паспорт или национална лична карта, държавата на пребиваване се определя въз основа на друг официален документ за пребиваване, който е признат от съответната държава членка.

3.  „Европейски паспорт за огнестрелно оръжие“ се издава от компетентните органи на държава членка по искане на лице, което става законен притежател и ползвател на огнестрелно оръжие. Неговият максимален срок на валидност е пет години и може да бъде удължаван. Той съдържа данните, предвидени в приложение II. Европейският паспорт за огнестрелно оръжие е непрехвърлим документ, в който са отбелязани огнестрелното оръжие или огнестрелните оръжия, притежавани и използвани от титуляря на паспорта. Паспортът трябва да бъде носен винаги от лицето, което използва огнестрелното оръжие. В паспорта се отбелязват промените, настъпили във връзка с притежаването или характеристиките на огнестрелното оръжие, както и загубата или кражбата на огнестрелното оръжие.“

2) 

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

1.  Настоящата директива не засяга прилагането на националните разпоредби, отнасящи се до носенето на оръжие, лова или спортната стрелба, при използване на оръжия, законно придобити и притежавани в съответствие с настоящата директива.

2.  Настоящата директива не се прилага по отношение на придобиването или притежаването в съответствие с националното право на оръжия и боеприпаси от страна на въоръжените сили, полицията или публичните органи. Тя не се прилага и за трансфери, уредени в Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( *1 ).

3) 

Член 4 се изменя, както следва:

а) 

параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следното:

„1.  По отношение на огнестрелни оръжия, произведени или внесени в Съюза на или след 14 септември 2018 г., държавите членки гарантират, че всяко такова огнестрелно оръжие или основен компонент, пуснати на пазара:

а) 

са маркирани с ясна, постоянна и уникална маркировка веднага след като са били произведени и най-късно преди пускането им на пазара или незабавно след внасянето им в Съюза; и

б) 

са регистрирани в съответствие с настоящата директива незабавно след като са били произведени и най-късно преди пускането им на пазара или незабавно след внасянето им в Съюза.

2.  Уникалната маркировка, посочена в параграф 1, буква а), включва името на производителя или марката, държавата или мястото на производство, серийния номер и годината на производство, ако тя не представлява част от серийния номер, както и по възможност модела. Това не засяга възможността за поставяне на търговската марка на производителя. Когато основен компонент е твърде малък, за да бъде маркиран в съответствие с настоящия член, той бива маркиран поне със сериен номер, буквено-цифров или цифров код.

Изискванията за маркировката на огнестрелни оръжия или на основни компоненти, които са от особено историческо значение, се определят в съответствие с националното право.

Държавите членки гарантират, че върху всяка единична елементарна опаковка готови боеприпаси се поставя маркировка по начин, който да посочва името на производителя, партидния идентификационен номер, калибъра и вида боеприпаси.

За целите на параграф 1 и на настоящия параграф държавите членки могат да решат да прилагат разпоредбите на Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели на преносимите огнестрелни оръжия от 1 юли 1969 г.

Освен това в момента на прехвърляне на огнестрелно оръжие или на негови основни компоненти от държавния резерв към постоянна гражданска употреба държавите членки осигуряват уникалната маркировка, посочена в параграф 1, която позволява да бъде идентифициран субектът, извършващ прехвърлянето.

2а.  Комисията приема актове за изпълнение за установяване на техническите спецификации за маркирането. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13б, параграф 2.

3.  Всяка държава членка установява система за регулиране на дейността на оръжейниците и оръжейните посредници. Тези системи включват най-малко следните мерки:

а) 

регистрация на оръжейниците и оръжейните посредници, които извършват дейност на територията на тази държава членка;

б) 

лицензиране или издаване на разрешително за дейността на оръжейниците и оръжейните посредници на територията на тази държава членка; и

в) 

проверка на личната и професионалната почтеност и на релевантните способности на съответните оръжейници или оръжейни посредници. В случай на юридическо лице, проверката се извършва както по отношение на юридическото лице, така и по отношение на физическото лице (лица), което (които) ръководи (ръководят) предприятието.“;

б) 

параграф 4 се изменя, както следва:

i) 

в първата алинея второто изречение се заменя със следното:

„Тази система за регистриране на данни записва цялата информация, свързана с огнестрелните оръжия, която е необходима за тяхното проследяване и идентифициране, включително:

а) 

типа, марката, модела, калибъра и серийния номер на всяко огнестрелно оръжие, както и на маркировката, нанесена върху неговата затворна рама или цевна кутия като уникална маркировка в съответствие с параграф 1, която служи за уникален идентификатор на всяко огнестрелно оръжие;

б) 

серийния номер или уникалната маркировка, нанесена върху основните компоненти, когато се различават от маркировката върху затворната рама или цевната кутия на всяко огнестрелно оръжие;

в) 

имената и адресите на доставчиците и на лицата, които придобиват или притежават огнестрелното оръжие, заедно със съответната дата или дати; и

г) 

всички видоизменяния или модификации на огнестрелно оръжие, водещи до промяна в неговата категория или подкатегория, включително неговото удостоверено дезактивиране или унищожаване, и съответната дата или дати.

Държавите членки гарантират, че записите относно огнестрелните оръжия и основните компоненти, включително свързаните с тях лични данни, се съхраняват от компетентните органи в системите за регистриране на данни за срок от 30 години след унищожаването на съответните огнестрелни оръжия или основни компоненти.

Записите относно огнестрелни оръжия и основни компоненти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, и свързаните с тях лични данни могат да бъдат достъпни:

а) 

за органите, компетентни за издаване или отнемане на разрешителните, посочени в член 6 или в член 7, или за компетентните органи в митническото производство — за срок от 10 години след унищожаването на съответното огнестрелно оръжие или на съответните основни компоненти; и

б) 

за органите, компетентни за предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания — за срок от 30 години след унищожаването на съответното огнестрелно оръжие или на съответните основни компоненти.

Държавите членки гарантират, че личните данни са заличени от системите за регистриране на данни след изтичането на сроковете, посочени във втора и трета алинеи. Това не засяга случаите, в които определени лични данни са били прехвърлени на орган, компетентен за предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, и се използват в този специфичен контекст, или на други органи, със сходна компетентност, предвидени в националното право. В тези случаи обработката на такива данни от компетентните органи се урежда от националното право на съответните държави членки, при пълно съответствие с правото на Съюза, по-специално относно защитата на данните.“;

ii) 

втора алинея се заменя със следното:

„За цялото времетраене на тяхната дейност оръжейниците и оръжейните посредници са длъжни да водят регистър, в който да вписват всяко огнестрелно оръжие и всеки основен компонент, попадащи в приложното поле на настоящата директива, които са получени или предоставени от тях, заедно с данните, позволяващи идентифицирането и проследяването на съответното огнестрелно оръжие или основен компонент, и по-специално типа, марката, модела, калибъра, серийния номер и имената и адресите на доставчиците и на лицата, които го придобиват.

При прекратяване на дейността си оръжейниците и оръжейните посредници предават този регистър на националните органи, които отговарят за системите за регистриране на данни, предвидени в първа алинея.

Държавите членки гарантират, че оръжейниците и оръжейните посредници, установени на тяхна територия, докладват незабавно сделките с огнестрелни оръжия или основни компоненти на националните компетентни органи, че оръжейниците и оръжейните посредници имат електронна връзка с тези органи за целите на такова докладване и че системите за регистриране на данни се актуализират веднага след получаването на информация за подобни сделки.“;

в) 

параграф 5 се заменя със следното:

„5.  Държавите членки гарантират, че всички огнестрелни оръжия могат във всеки момент да бъдат свързани с техните настоящи собственици.“

4) 

Член 4а се заменя със следното:

„Член 4а

Без да се засягат разпоредбите на член 3, държавите членки разрешават придобиването и притежаването на огнестрелни оръжия само от лица, които са получили лиценз, или, по отношение на огнестрелни оръжия, класифицирани в категория C, които са получили специално разрешително да придобиват и притежават такива огнестрелни оръжия в съответствие с националното право.“

5) 

Член 4б се заличава.

6) 

Членове 5 и 6 се заменят със следното:

„Член 5

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 3, държавите членки разрешават придобиването и притежаването на огнестрелни оръжия само от лица, които имат основателна причина за това и които:

а) 

са навършили 18 години, с изключение на придобиването, по друг начин освен чрез закупуване, и притежаването на огнестрелни оръжия за лов и спортна стрелба, при условие че в този случай лицата, които не са навършили 18 години, имат разрешение от родителите си или се намират под надзора на родител или на друго пълнолетно лице, притежаващо валидно разрешително за огнестрелно оръжие или за лов, или са в лицензиран или одобрен по друг начин тренировъчен център, и родителят или пълнолетно лице, притежаващо валидно разрешително за огнестрелно оръжие или за лов, поеме отговорност за правилното съхранение съгласно член 5а; и

б) 

не е вероятно да представляват опасност за себе си или за другите, за обществения ред или за обществената безопасност; наличието на присъда за тежко умишлено престъпление се смята за показателно за такава опасност.

2.  Държавите членки разполагат със система за мониторинг, която могат да използват непрекъснато или периодично, за да гарантират, че условията относно издаването на разрешително, определени от националното право, се спазват за целия срок на действие на разрешителното и, освен това, се прави оценка на съответната медицинска и психологическа информация. Специалните условия се определят в съответствие с националното право.

Когато някое от условията относно издаването на разрешително вече не се спазва, държавите членки оттеглят съответното разрешително.

Държавите членки не могат да забраняват на лица, които пребивават на тяхна територия, притежаването на огнестрелно оръжие, придобито в друга държава членка, освен ако не забраняват придобиването на същия вид огнестрелно оръжие на своя територия.

3.  Държавите членки гарантират, че разрешителното за придобиване и разрешителното за притежаване на огнестрелно оръжие, класифицирано в категория B, се отнема, ако се установи, че лицето, на което е издадено разрешителното, притежава пълнител, който може да се постави на полуавтоматични огнестрелни оръжия с централно възпламеняване или на полуавтоматични многозарядни огнестрелни оръжия, които:

а) 

могат да поберат повече от 20 патрона; или

б) 

в случай на дългоцевни огнестрелни оръжия — могат да поберат повече от 10 патрона,

освен ако на съответното лице е издадено разрешително съгласно член 6 или разрешително, което е потвърдено, подновено или удължено съгласно член 7, параграф 4а.

Член 5а

За да се сведе до минимум рискът огнестрелните оръжия и боеприпасите да станат достъпни за лица, които не са получили разрешително, държавите членки установяват правила за подходящ надзор на огнестрелните оръжия и боеприпасите, както и правила за правилното им съхранение по сигурен начин. Огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях не са лесно достъпни едновременно заедно. Подходящ надзор означава упражняването на контрол от лицето, което законно притежава съответното огнестрелно оръжие или боеприпаси, върху тях по време на тяхното транспортиране и употреба. Нивото на контрол по отношение на режима на правилно съхранение отразява броя и категорията на съответните огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Член 5б

Държавите членки гарантират, че в случаи, които включват придобиване и продажба на огнестрелни оръжия, основни компоненти или боеприпаси, класифицирани в категории А, В или С, чрез „договори от разстояние“ съгласно определението на член 2, точка 7 от Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( *2 ), самоличността, а при необходимост и разрешителното на купувача на огнестрелното оръжие, основните компоненти или боеприпасите, се проверяват преди или най-късно по време на доставката им до това лице от:

а) 

получил лиценз или разрешително оръжейник или оръжеен посредник; или

б) 

публичен орган или представител на този орган.

Член 6

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 2, параграф 2, държавите членки предприемат всички необходими мерки за забрана на придобиването и притежаването на огнестрелните оръжия, основните компоненти и боеприпасите, класифицирани в категория А. Те гарантират, че огнестрелните оръжия, основните компоненти и боеприпасите, държани незаконно в нарушение на тази забрана, се отнемат.

2.  За защита на сигурността на критичната инфраструктура, търговското корабоплаване, особено ценните конвои и чувствителните обекти, както и за цели, свързани с национална отбрана, образователни, културни, научноизследователски и исторически цели, и без да се засягат разпоредбите на параграф 1, националните компетентни органи в отделни случаи, по изключение и при надлежно обосноваване, издават разрешителни за огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси, класифицирани в категория А, когато това не противоречи на обществената сигурност или обществения ред.

3.  Държавите членки могат да изберат в специални и надлежно обосновани отделни случаи по изключение да издават разрешителни на колекционери за придобиването и притежаването на огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси, класифицирани в категория А, при спазване на строги условия за сигурност, включително като се докаже на националните компетентни органи, че са взети мерки за справяне с всякакви рискове за обществената сигурност или обществения ред, както и че съответните огнестрелни оръжия, основни компоненти или боеприпаси се съхраняват при ниво на сигурност, което е пропорционално на рисковете, свързани с неразрешения достъп до такива изделия.

Държавите членки гарантират, че колекционерите, получили разрешително съгласно първата алинея от настоящия параграф, могат да бъдат идентифицирани в системите за регистриране на данни, посочени в член 4. От получилите разрешително колекционери се изисква да водят регистър на всички огнестрелни оръжия, които притежават и които са класифицирани в категория А, като регистърът трябва да бъде достъпен за националните компетентни органи. Държавите членки създават подходяща система за мониторинг по отношение на получилите разрешение колекционери, като отчитат всички относими фактори.

4.  Държавите членки могат да разрешат на оръжейниците или на оръжейните посредници, в съответното им професионално качество, да придобиват, произвеждат, дезактивират, ремонтират, доставят, предават и притежават огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси, класифицирани в категория А, при спазване на строги условия за сигурност.

5.  Държавите членки могат да разрешат на музеи да придобиват и притежават огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси, класифицирани в категория А, при спазване на строги условия за сигурност.

6.  Държавите членки могат да разрешат на практикуващи спортна стрелба да придобиват и притежават полуавтоматични огнестрелни оръжия, класифицирани в категория А, точки 6 или 7, при спазване на следните условия:

а) 

задоволителна оценка на относимата информация, произтичаща от прилагането на член 5, параграф 2;

б) 

представяне на доказателство, че съответният практикуващ спортна стрелба активно тренира с цел участие или участва в състезания по стрелба, признати от официално призната организация по спортна стрелба в съответната държава членка или от международно утвърдена и официално призната федерация по спортна стрелба; и

в) 

представяне на удостоверение от официално призната организация по спортна стрелба, в което се потвърждава, че:

i) 

практикуващият спортна стрелба е член на клуб по спортна стрелба и редовно практикува спортна стрелба в него от поне 12 месеца, и

ii) 

съответното огнестрелно оръжие отговаря на спецификациите, които се изискват за дадена дисциплина в спортната стрелба, призната от международно утвърдена и официално призната федерация по спортна стрелба.

По отношение на огнестрелни оръжия, класифицирани в категория А, точка 6, държавите членки, които прилагат военна система, основана на обща наборна служба, и които през последните 50 години са прилагали система на прехвърляне на огнестрелни оръжия на лица, напускащи армията след изпълнение на военните им задължения, могат да дадат разрешително на такива лица в качеството им на практикуващи спортна стрелба, да задържат едно огнестрелно оръжие, използвано по време на задължителната военна служба. Съответният публичен орган преобразува тези огнестрелни оръжия в полуавтоматични огнестрелни оръжия и извършва периодични проверки дали лицата, използващи такива огнестрелни оръжия, не представляват риск за обществената сигурност. Прилагат се разпоредбите, посочени в букви а), б) и в) от първа алинея.

7.  Разрешенията, издадени съгласно настоящия член, се преразглеждат периодично на интервали, които не надвишават пет години.“

7) 

Член 7 се изменя, както следва:

а) 

в параграф 4 се добавя следната алинея:

„Разрешителните за притежаване на огнестрелни оръжия се преразглеждат периодично на интервали, които не надвишават пет години. Разрешителното може да бъде подновено или удължено, ако условията, въз основа на които то е издадено, продължават да се спазват.“;

б) 

вмъква се следният параграф:

„4а.  Държавите членки могат да вземат решение да потвърдят, подновят или удължат разрешителни за полуавтоматични огнестрелни оръжия, класифицирани в точки 6, 7 или 8 от категория A, за огнестрелно оръжие, което е било класифицирано в категория B, и което е било законно придобито и регистрирано преди 13 юни 2017 г. при спазване на другите условия, определени в настоящата директива. Освен това държавите членки могат да позволят такива огнестрелни оръжия да бъдат придобивани от други лица, получили разрешително от държавите членки в съответствие с настоящата директива, както е изменена с Директива (ЕС) 2017/853 на Европейския парламент и на Съвета ( *3 ).

8) 

Член 8 параграф 3 се заменя със следното:

„3.  Ако държава членка забранява или въвежда разрешителен режим на своята територия за придобиването и притежаването на огнестрелно оръжие, класифицирано в категория B или C, тя уведомява другите държави членки, които изрично включват декларация в този смисъл върху всеки европейски паспорт за огнестрелно оръжие, който издават за подобно огнестрелно оръжие съгласно член 12, параграф 2.“

9) 

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

1.  Режимът за придобиване и притежаване на боеприпаси е идентичен с този за притежаване на огнестрелните оръжия, за които те са предназначени.

Придобиването на пълнители за полуавтоматични огнестрелни оръжия с централно възпламеняване, които могат да поберат повече от 20 патрона или, в случаите на дългоцевни огнестрелни оръжия, повече от 10 патрона, се разрешава единствено за лица, на които е издадено разрешително съгласно член 6 или разрешително, което е потвърдено, подновено или удължено съгласно член 7, параграф 4а.

2.  Оръжейниците и оръжейните посредници могат да откажат да сключат сделка за придобиване на фабрично произведени боеприпаси или на компоненти за производство на боеприпаси, която имат разумна причина да считат за подозрителна поради естеството или мащаба ѝ, и докладват за опити за такава сделка на компетентните органи.“

10) 

Вмъкват се следните членове:

„Член 10а

1.  Държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че устройства с пълнител, който е проектиран за изстрелване само на халосни патрони, патрони с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически сигнални изделия, не могат да бъдат видоизменяни така, че да произвеждат изстрел с ►C1  куршум или проектил ◄ чрез действието на взривно вещество.

2.  Държавите членки класифицират като огнестрелни оръжия устройства с пълнител, който е проектиран за изстрелване само на халосни патрони, патрони с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически сигнални изделия и които могат да бъдат видоизменяни така, че да произвеждат изстрел с ►C1  куршум или проектил ◄ чрез действието на взривно вещество.

3.  Комисията приема актове за изпълнение за установяване на технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия, произведени или внесени в Съюза на или след 14 септември 2018 г. с цел да гарантира, че същите не могат да бъдат видоизменяни така, че да произвеждат изстрел с ►C1  куршум или проектил ◄ чрез действието на взривно вещество. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13б, параграф 2. Комисията приема първия такъв акт за изпълнение до 14 септември 2018 г.

Член 10б

1.  Държавите членки определят режим за проверка от компетентен орган на дезактивирането на огнестрелните оръжия с цел да се гарантира, че модификациите, извършени по отношение на дадено огнестрелно оръжие, са привели всички негови основни компоненти в състояние на постоянна нефункционалност и невъзможност за отстраняване, подмяна или модификация по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба по какъвто и да било начин. В рамките на тази проверка държавите членки предвиждат издаване на сертификат и протокол, удостоверяващ дезактивирането на огнестрелното оръжие, и щамповане на ясна маркировка върху него със същата цел.

2.  Комисията приема актове за изпълнение за установяване на стандарти и методи за дезактивиране с цел да гарантира, че всички основни компоненти на огнестрелното оръжие са приведени в състояние на постоянна нефункционалност и невъзможност за отстраняване, подмяна или модификация по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба по какъвто и да било начин. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13б, параграф 2.

3.  Актовете за изпълнение, посочени в параграф 2, не се прилагат за огнестрелни оръжия, дезактивирани преди датата на прилагане на тези актове за изпълнение, освен ако съответните огнестрелни оръжия са прехвърлени в друга държава членка или са пуснати на пазара след тази дата.

4.  Държавите членки нотифицират на Комисията в срок от два месеца след 13 юни 2017 г. своите национални стандарти и методи за дезактивиране, прилагани преди 8 април 2016 г., обосновавайки причините, поради които нивото на сигурност, гарантирано от тези национални стандарти и методи за дезактивиране, е равностойно на това, гарантирано от техническите спецификации за дезактивиране, определени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията ( *4 ), приложими към 8 април 2016 г.

5.  Когато държавите членки нотифицират Комисията в съответствие с параграф 4 от настоящия член, Комисията, най-късно 12 месеца след нотификацията, приема актове за изпълнение, като взема решение дали националните стандарти и методи, както са нотифицирани, са гарантирали, че огнестрелните оръжия са дезактивирани с ниво на сигурност, което е равностойно на техническите спецификации за дезактивиране на огнестрелни оръжия, посочени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403, приложими към 8 април 2016 г. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13б, параграф 2.

6.  До датата на прилагане на актовете за изпълнение, посочени в параграф 5, когато огнестрелни оръжия, дезактивирани в съответствие с националните стандарти и методи за дезактивиране, прилагани преди 8 април 2016 г., се прехвърлят в друга държава членка или се пускат на пазара, съответстват на техническите спецификации за дезактивиране на огнестрелни оръжия, определени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403.

7.  Огнестрелните оръжия, дезактивирани преди 8 април 2016 г. в съответствие с националните стандарти и методи за дезактивиране, за които се установи, че нивото на сигурност, което гарантират, е равностойно на това, гарантирано от техническите спецификации за дезактивиране на огнестрелни оръжия, определени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403, приложими към 8 април 2016 г., се считат за дезактивирани огнестрелни оръжия, включително и когато се прехвърлят в друга държава членка или пускат на пазара след датата на прилагане на актовете за изпълнение, посочени в параграф 5.

11) 

В заглавието на глава 3 думата „Общността“ се заменя с думата „Съюза“.

12) 

В член 11 параграф 1 се заменя със следното:

„1.  Без да се засягат разпоредбите на член 12, огнестрелни оръжия могат да бъдат пренасяни от една държава членка в друга само при спазване на процедурата, която е предвидена в настоящия член. Тази процедура се прилага и към пренасянето на огнестрелни оръжия след продажба чрез „договори от разстояние“ съгласно определението на член 2, точка 7 от Директива 2011/83/ЕС.“

13) 

Член 12, параграф 2 се изменя, както следва:

а) 

първата алинея се заменя със следното:

„Независимо от разпоредбите на параграф 1, ловците и лицата, участващи във възстановки на исторически събития, по отношение на огнестрелни оръжия, класифицирани в категория C, и практикуващите спортна стрелба, по отношение на огнестрелни оръжия, класифицирани в категория B или C, и огнестрелни оръжия, класифицирани в категория А, за които е издадено разрешително съгласно член 6, параграф 6, или разрешителното за които е било потвърдено, подновено или удължено съгласно член 7, параграф 4а, могат да притежават без предварителното разрешително, посочено в член 11, параграф 2, едно или няколко огнестрелни оръжия по време на пътуване през две или повече държави членки с цел практикуване на своята дейност, при условие че:

а) 

притежават европейски паспорт за огнестрелно оръжие, в който са посочени това оръжие или оръжия; и

б) 

са в състояние да обосноват причините за пътуването си, по-специално чрез представяне на покана или друго доказателство за практикуването на лов, спортна стрелба или възстановка на исторически събития в държавата членка по местоназначение.“;

б) 

трета алинея се заменя със следното:

„Въпреки това тази дерогация не се прилага за пътуванията към държава членка, в която съгласно член 8, параграф 3, е забранено придобиването и притежаването на съответното огнестрелно оръжие или в която има разрешителен режим за него. В този случай това се отбелязва изрично в европейския паспорт за огнестрелно оръжие. Държавите членки могат да откажат също така прилагането на дерогацията по отношение на огнестрелни оръжия, класифицирани в категория А, за които е издадено разрешително съгласно член 6, параграф 6, или разрешителното за които е било потвърдено, подновено или удължено съгласно член 7, параграф 4а.“

14) 

В член 13 се добавят следните параграфи:

„4.  Компетентните органи на държавите членки обменят по електронен път информация относно разрешителните, издадени за пренасяне на огнестрелни оръжия към друга държава членка и информация по отношение на отказите за издаване на разрешителни, предвидени в членове 6 и 7, въз основа на причини, свързани със сигурността или с надеждността на съответното лице.

5.  Комисията предвижда система за обмен на информацията, посочена в настоящия член.

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 13а, с цел да допълни настоящата директива чрез определяне на реда и условията за системен обмен на информация по електронен път. Комисията приема първия такъв делегиран акт до 14 септември 2018 г.“

15) 

Член 13а се заменя със следното:

„Член 13а

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 13, параграф 5, се предоставя на Комисията за неограничен срок, считано от 13 юни 2017 г.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 13, параграф 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 13, параграф 5, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

16) 

Вмъква се следният член:

„Член 13б

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( *5 ).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

17) 

В член 15, параграф 1, думата „Общността“ се заменя с думата „Съюза“.

18) 

Член 17 се заменя със следното:

„Член 17

До 14 септември 2020 г. и на всеки пет години след това, Комисията представя доклад до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на настоящата директива, включително проверка на пригодността на нейните разпоредби, който се придружава, ако това е целесъобразно, от законодателни предложения по отношение, по-специално на категориите огнестрелни оръжия в приложение I и въпросите, свързани с прилагането на системата за европейския паспорт за огнестрелно оръжие, поставянето на маркировка и последиците от новите технологии, като триизмерния печат, използването на QR код и използването на радиочестотна идентификация (RFID).“

19) 

Приложение I се изменя, както следва:

1) 

Част II се изменя, както следва:

а) 

уводната част се заменя със следното:

„За целите на настоящата директива, огнестрелните оръжия се класифицират в следните категории:“;

б) 

раздел А се изменя, както следва:

i) 

уводната част се заличава;

ii) 

в категория A се добавят следните точки:

„6. Автоматичните огнестрелни оръжия, които са видоизменени в полуавтоматични огнестрелни оръжия, без да се засяга член 7, параграф 4а.

7. Всяко от следните полуавтоматични огнестрелни оръжия с централно възпламеняване:

а) 

късоцевните огнестрелни оръжия, които могат да изстрелват повече от 21 патрона без презареждане, ако:

i) 

пълнител с капацитет над 20 патрона е част от огнестрелното оръжие; или

ii) 

към него е добавен сменяем пълнител с капацитет над 20 патрона;

б) 

дългоцевните огнестрелни оръжия, които могат да изстрелват повече от 11 патрона без презареждане, ако:

i) 

пълнител с капацитет над 10 патрона е част от огнестрелното оръжие; или

ii) 

към него е добавен сменяем пълнител с капацитет над 10 патрона.

8. Дългоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия (тоест огнестрелни оръжия, които първоначално са били предназначени за стрелба от рамо), чиято дължина може да бъде сведена под 60 cm без загуба на функционалност чрез сгъващ се или телескопичен приклад или чрез приклад, който може да бъде отстранен без използване на инструменти.

9. Всяко огнестрелно оръжие в тази категория, което е било видоизменено в изстрелващо халосни патрони, патрони с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически изделия, или в салютно или акустично оръжие.“;

iii) 

категория B се заменя със следното:

„Категория В — Огнестрелни оръжия, подлежащи на разрешителен режим

1. Многозарядните късоцевни огнестрелни оръжия.

2. Късоцевните огнестрелни оръжия с единичен изстрел, с централно действие на ударника.

3. Късоцевните огнестрелни оръжия с единичен изстрел, с периферно действие на ударника, с обща дължина под 28 сантиметра.

4. Дългоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия, пълнителят и патронникът на които заедно могат да поберат повече от три патрона за огнестрелни оръжия с периферно действие на ударника, и повече от три, но по-малко от дванадесет патрона — за огнестрелни оръжия с централно действие на ударника.

5. Късоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия, различни от изброените в категория A, точка 7, буква а).

6. Дългоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия, изброени в категория A, точка 7, буква б), пълнителят и патронникът на които заедно не могат да поберат повече от три патрона, когато пълнителят е сменяем или за които не може да се гарантира, че оръжието не може да бъде видоизменено с помощта на обикновен инструментариум в оръжие, пълнителят и патронникът на което заедно могат да побират повече от три патрона.

7. Дългоцевните многозарядни и полуавтоматични огнестрелни оръжия с гладкостенна цев, чиято дължина не надвишава 60 сантиметра.

8. Всяко огнестрелно оръжие в тази категория, което е било видоизменено в изстрелващо халосни патрони, патрони с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически изделия, или в салютно или акустично оръжие.

9. Полуавтоматичните огнестрелни оръжия за граждански цели, които имат вид на автоматично огнестрелно оръжие, различни от изброените в категория A, точки 6, 7 или 8.“;

iv) 

категория C се заменя със следното:

„Категория C — Огнестрелни оръжия и други оръжия, подлежащи на деклариране

1. Дългоцевните многозарядни огнестрелни оръжия, различни от изброените в категория B, точка 7.

2. Дългоцевните еднозарядни огнестрелни оръжия с винтонарезна цев.

3. Дългоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия, различни от изброените в категория А или В.

4. Късоцевните еднозарядни огнестрелни оръжия, с периферно действие на ударника и с обща дължина не по-малка от 28 cm.

5. Всяко огнестрелно оръжие в тази категория, което е било видоизменено в изстрелващо халосни патрони, патрони с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически изделия, или в салютно или акустично оръжие.

6. Огнестрелните оръжия, класифицирани в категория A или B или настоящата категория, дезактивирани в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403.

7. Дългоцевните еднозарядни огнестрелни оръжия с гладкостенна цев, пуснати на пазара на или след 14 септември 2018 г.“;

v) 

категория D се заличава;

в) 

раздел Б се заличава.

2) 

Част III се заменя със следното:

„III. За целите на настоящото приложение в определението за огнестрелни оръжия не са включени предмети, които отговарят на определението, но които:

а) 

са проектирани за подаване на тревога, за сигнализация, за спасяване, за поваляне на животни, за риболов с харпун или са предназначени за промишлени или технически цели, при условие че могат да се използват единствено за такава цел;

б) 

са считани за антични оръжия, когато не са включени в категориите, установени в част II, и подлежат на регулиране от националното право.

До момента на координиране на равнището на Съюза държавите членки могат да прилагат своето национално право по отношение на огнестрелните оръжия, отбелязани в настоящата част.“

20) 

В приложение II буква е) се заменя със следното:

„е) обозначението:

„Правото за извършване на пътуване към друга държава членка с едно оръжие или няколко оръжия, класифицирани в категория A, B или C, отбелязани в настоящия паспорт, зависи от предварителното издаване на едно или няколко съответни разрешителни от държавата членка, която се посещава. Такива разрешителни могат да бъдат отбелязани в паспорта.

Изискването за предварително разрешително, посочено по-горе, по принцип не е необходимо при извършване на пътуване с оръжие, класифицирано в категория C, използвано за практикуване на лов или възстановка на исторически събития, или с оръжие, класифицирано в категория A, B или C, използвано за практикуване на спортна стрелба, при условие че пътуващото лице притежава паспорта за огнестрелното оръжие и може да обоснове причината за пътуването.“

Когато дадена държава членка е уведомила другите държави членки, в съответствие с член 8, параграф 3, че притежаването на някои огнестрелни оръжия, класифицирани в категория B или C, е забранено или подлежи на разрешителен режим, се прибавя някое от следните обозначения:

„Пътуване в … (съответната/ите държава/и) с оръжието … (идентификация) е забранено.“

„Пътуване в … (съответната/ите държава/и) с оръжието … (идентификация) е възможно след получаване на разрешително.“

Член 2

1.  Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до 14 септември 2018 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 4, параграфи 3 и 4 от Директива 91/477/ЕИО, както е изменена с настоящата директива, до 14 декември 2019 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

3.  Когато държавите членки приемат мерките съгласно параграфи 1 и 2, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

4.  Независимо от параграф 1, държавите членки могат, по отношение на огнестрелните оръжия, придобити преди 14 септември 2018 г. да спрат да прилагат изискването за деклариране на огнестрелните оръжия, класифицирани в категория C, точки 5, 6 или 7 до 14 март 2021 г.

5.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.( *1 ) Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1).“

( *2 ) Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).

( *3 ) Директива (ЕС) 2017/853 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (ОВ L 137, 24.5.2017 г., стр. 22).“

( *4 ) Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември 2015 г. за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност (ОВ L 333, 19.12.2015 г., стр. 62).“

( *5 ) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“

Top