EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R0313-20160305

Consolidated text: Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/313 ( 2016. gada 1. marts ), ar ko attiecībā uz pārskatu sniegšanu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/313/2016-03-05

  The document is unavailable in your User interface language.

2016R0313 — LV — 05.03.2016 — 000.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/313

(2016. gada 1. marts),

ar ko attiecībā uz pārskatu sniegšanu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 060, 5.3.2016., 5. lpp)


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 239, 7.9.2016, lpp 4 (2016/313)
▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/313

(2016. gada 1. marts),

ar ko attiecībā uz pārskatu sniegšanu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 groza šādi:

1) regulas 1. pantam pievieno šādu g) punktu:

“g) papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 415. panta 3. punkta b) apakšpunktu.”;

2) iekļauj šādu 7.b nodaļu:

“7.b NODAĻA

FORMĀTS UN BIEŽUMS, KĀDĀ INDIVIDUĀLI UN KONSOLIDĒTI SNIEDZ PĀRSKATU PAR PAPILDU LIKVIDITĀTES NOVĒRTĒŠANAS RĪKIEM

16.b pants

1.  Lai individuāli un konsolidēti sniegtu pārskatu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 415. panta 3. punkta b) apakšpunktu, iestādes reizi mēnesī iesniedz visu turpmāk minēto informāciju:

a) XVIII pielikumā noteikto informāciju, ievērojot XIX pielikumā iekļautās norādes;

b) XX pielikumā noteikto informāciju, ievērojot XXI pielikumā iekļautās norādes.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, iestāde var reizi ceturksnī sniegt pārskatu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)  ►C1  iestāde nav daļa no grupas ar meitasuzņēmumiem vai mātesiestādēm ◄ , kuras atrodas citās jurisdikcijās nekā tās kompetentā iestāde;

b) iestādes individuālās kopējās bilances attiecība pret visu iestāžu individuālo kopējo bilanču summu attiecīgajā dalībvalstī divus secīgus gadus pirms pārskata sniegšanas gada ir bijusi zemāka par 1 %;

c) iestādes aktīvu kopsumma, kas aprēķināta saskaņā ar Padomes Direktīvu 86/635/EEK ( 1 ), nepārsniedz EUR 30 miljardus.

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkā kopējās bilances dati, ko izmanto attiecības aprēķināšanai, ir balstīti uz gada beigu revidētajiem datiem par gadu pirms tā gada, kurš ir bijis pirms pārskata sniegšanas atsauces datuma.

3.  Lai pildītu 1. un 2. punktā izklāstītos pienākumus, pirmais mēnesis, par kuru ir jāsniedz pārskats par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem, ir 2016. gada aprīlis.

3) regulas 18. pantam pievieno šādu sesto daļu:

“Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta, attiecībā uz mēnešiem no 2016. gada aprīļa līdz 2016. gada oktobrim ieskaitot mēneša pārskatu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem nosūtīšanas datums ir trīsdesmitā kalendārā diena pēc pārskatu atsauces datuma.”;

4) regulas XVIII līdz XXI pielikumu pievieno atbilstoši šīs regulas pielikuma tekstam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
PIELIKUMS
“XVIII PIELIKUMS

PAPILDU LIKVIDITĀTES NOVĒRTĒŠANAS RĪKI SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 575/2013 415. PANTA 3. PUNKTA b) APAKŠPUNKTUALMM VEIDNES

Veidnes numurs

Veidnes kods

Veidnes/veidņu grupas nosaukums

PAPILDU NOVĒRTĒŠANAS RĪKU VEIDNES

67

C 67.00

FINANSĒJUMA KONCENTRĀCIJA DARĪJUMU PARTNERA DALĪJUMĀ

68

C 68.00

FINANSĒJUMA KONCENTRĀCIJA PRODUKTA VEIDA DALĪJUMĀ

69

C 69.00

CENAS PAR DAŽĀDU FINANSĒJUMA ILGUMU

70

C 70.00

FINANSĒJUMA PAGARINĀŠANAC 67.00 — FINANSĒJUMA KONCENTRĀCIJA DARĪJUMU PARTNERA DALĪJUMĀ

z ass  Kopējās un būtiskās valūtas

Finansējuma koncentrācija pēc darījumu partnera

 

Darījumu partnera nosaukums

LEI kods

Darījumu partnera sektors

Darījumu partnera valsts

Produktu veids

Saņemtā summa

Vidējais svērtais sākotnējais termiņš

Vidējais svērtais atlikušais termiņš

Rinda

ID

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.  DESMIT GALVENIE DARĪJUMU PARTNERI, NO KURIEM KATRS PĀRSNIEDZ 1 % NO KOPĒJĀM SAISTĪBĀM

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,01

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,02

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,03

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,04

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,05

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,06

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1,08

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1,09

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

120

2.  VISAS PĀRĒJĀS SAISTĪBAS

 

 

 

 

 

 

 

 C 68.00 – FINANSĒJUMA KONCENTRĀCIJA PRODUKTA VEIDA DALĪJUMĀ

z ass  Kopējās un būtiskās valūtas

Finansējuma koncentrācija pēc produkta veida

Rinda

ID

Produkta nosaukums

Saņemtā kopsumma

Summa, uz ko attiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī

Summa, uz ko neattiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī

Vidējais svērtais sākotnējais termiņš

Vidējais svērtais atlikušais termiņš

 

 

 

010

020

030

040

050

PRODUKTI, KAS LIELĀKI PAR 1 % NO KOPĒJĀM SAISTĪBĀM

010

1

PRIVĀTPERSONU UN MVU FINANSĒJUMS

 

 

 

 

 

020

1,1

Beztermiņa noguldījumi

 

 

 

 

 

030

1,2

Fiksēta termiņa noguldījumi ar sākotnējo termiņu, kas mazāks par 30 dienām

 

 

 

 

 

040

1,3

Fiksēta termiņa noguldījumi ar sākotnējo termiņu, kas lielāks par 30 dienām

 

 

 

 

 

050

1.3.1.

ar tādu sodu par priekšlaicīgu izņemšanu, kas ir būtiski lielāks par zaudētajiem procentu ienākumiem, kurus varētu gūt par atlikušo termiņu

 

 

 

 

 

060

1.3.2.

bez tāda soda par priekšlaicīgu izņemšanu, kas ir būtiski lielāks par zaudētajiem procentu ienākumiem, kurus varētu gūt par atlikušo termiņu

 

 

 

 

 

070

1,4

Krājkonti

 

 

 

 

 

080

1.4.1.

ar tādu iepriekšējās paziņošanas periodu par izņemšanu, kas lielāks par 30 dienām

 

 

 

 

 

090

1.4.2.

bez tāda iepriekšējās paziņošanas perioda par izņemšanu, kas lielāks par 30 dienām

 

 

 

 

 

100

2

KORPORATĪVAIS FINANSĒJUMS

 

 

 

 

 

110

2,1

Nenodrošinātais korporatīvais finansējums

 

 

 

 

 

120

2.1.1.

no kā: finanšu klienti

 

 

 

 

 

130

2.1.2.

no kā: nefinanšu klienti

 

 

 

 

 

140

2.1.3.

no kā: no grupas iekšējām sabiedrībām

 

 

 

 

 

150

2,2

Nodrošinātais korporatīvais finansējums

 

 

 

 

 

160

2.2.1.

no kā: atpirkšanas līgumi

 

 

 

 

 

170

2.2.2.

no kā: segto obligāciju emisija

 

 

 

 

 

180

2.2.3.

no kā: ar aktīviem segtu vērtspapīru emisija

 

 

 

 

 

190

2.2.4.

no kā: no grupas iekšējām sabiedrībām

 

 

 

 

 C 69.00 – CENAS PAR DAŽĀDU FINANSĒJUMA ILGUMU

z ass  Kopējās un būtiskās valūtas

Cenas par dažādu finansējuma ilgumu

 

Uz nakti

1 nedēļa

1 mēnesis

3 mēneši

6 mēneši

1 gads

2 gadi

5 gadi

10 gadi

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Starpība

Apjoms

Rinda

ID

Kategorija

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

1

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,1

no kā: privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,2

no kā: nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,3

no kā: nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,4

no kā: augstākās prioritātes nenodrošinātie vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,5

no kā: segtās obligācijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,6

no kā: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, tostarp ABCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 70.00 – FINANSĒJUMA PAGARINĀŠANA

z ass  Kopējās un būtiskās valūtas

Finansējuma pagarināšana

 

Uz nakti

> 1 diena ≤ 7 dienas

> 7 dienas ≤ 14 dienas

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

010

1.1.

1

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2.

2

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

> 14 dienas ≤ 1 mēnesis

> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši

> 3 mēneši ≤ 6 mēneši

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

010

1.1.

1

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2.

2

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

> 6 mēneši

Kopā neto naudas plūsmas

Vidējā termiņš (dienās)

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš

Pagarināto līdzekļu termiņš

Jauni līdzekļi Termiņš

Kopējais finansējuma profils

Rinda

ID

Diena

Kategorija

250

260

270

280

290

300

310

320

330

010

1.1.

1

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2.

2

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

Uz nakti

> 1 diena ≤ 7 dienas

> 7 dienas ≤ 14 dienas

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

090

1.3.

3

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4.

4

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5.

5

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

> 14 dienas ≤ 1 mēnesis

> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši

> 3 mēneši ≤ 6 mēneši

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

090

1.3.

3

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4.

4

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5.

5

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

> 6 mēneši

Kopā neto naudas plūsmas

Vidējā termiņš (dienās)

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš

Pagarināto līdzekļu termiņš

Jauni līdzekļi Termiņš

Kopējais finansējuma profils

Rinda

ID

Diena

Kategorija

250

260

270

280

290

300

310

320

330

090

1.3.

3

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4.

4

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5.

5

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

Uz nakti

> 1 diena ≤ 7 dienas

> 7 dienas ≤ 14 dienas

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

210

1.6.

6

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7.

7

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8.

8

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

> 14 dienas ≤ 1 mēnesis

> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši

>3 mēneši ≤ 6 mēneši

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

210

1.6.

6

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7.

7

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8.

8

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

> 6 mēneši

Kopā neto naudas plūsmas

Vidējā termiņš (dienās)

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš

Pagarināto līdzekļu termiņš

Jauni līdzekļi Termiņš

Kopējais finansējuma profils

Rinda

ID

Diena

Kategorija

250

260

270

280

290

300

310

320

330

210

1.6.

6

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7.

7

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8.

8

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

Uz nakti

> 1 diena ≤ 7 dienas

> 7 dienas ≤ 14 dienas

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

330

1.9.

9

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10.

10

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

> 14 dienas ≤ 1 mēnesis

> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši

> 3 mēneši ≤ 6 mēneši

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

330

1.9.

9

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10.

10

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

> 6 mēneši

Kopā neto naudas plūsmas

Vidējā termiņš (dienās)

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš

Pagarināto līdzekļu termiņš

Jauni līdzekļi Termiņš

Kopējais finansējuma profils

Rinda

ID

Diena

Kategorija

250

260

270

280

290

300

310

320

330

330

1.9.

9

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10.

10

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

Uz nakti

> 1 diena ≤ 7 dienas

> 7 dienas ≤ 14 dienas

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

450

1,12

12

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

> 14 dienas ≤ 1 mēnesis

> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši

>3 mēneši ≤ 6 mēneši

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

450

1,12

12

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

> 6 mēneši

Kopā neto naudas plūsmas

Vidējā termiņš (dienās)

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš

Pagarināto līdzekļu termiņš

Jauni līdzekļi Termiņš

Kopējais finansējuma profils

Rinda

ID

Diena

Kategorija

250

260

270

280

290

300

310

320

330

450

1,12

12

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

Uz nakti

> 1 diena ≤ 7 dienas

> 7 dienas ≤ 14 dienas

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

570

1,15

15

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

> 14 dienas ≤ 1 mēnesis

> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši

>3 mēneši ≤ 6 mēneši

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

570

1,15

15

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

> 6 mēneši

Kopā neto naudas plūsmas

Vidējā termiņš (dienās)

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš

Pagarināto līdzekļu termiņš

Jauni līdzekļi Termiņš

Kopējais finansējuma profils

Rinda

ID

Diena

Kategorija

250

260

270

280

290

300

310

320

330

570

1,15

15

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

Uz nakti

> 1 diena ≤ 7 dienas

> 7 dienas ≤ 14 dienas

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

690

1,18

18

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20.

20

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

> 14 dienas ≤ 1 mēnesis

> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši

>3 mēneši ≤ 6 mēneši

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

690

1,18

18

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20.

20

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

> 6 mēneši

Kopā neto naudas plūsmas

Vidējā termiņš (dienās)

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš

Pagarināto līdzekļu termiņš

Jauni līdzekļi Termiņš

Kopējais finansējuma profils

Rinda

ID

Diena

Kategorija

250

260

270

280

290

300

310

320

330

690

1,18

18

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20.

20

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

Uz nakti

> 1 diena ≤ 7 dienas

> 7 dienas ≤ 14 dienas

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

810

1,21

21

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

> 14 dienas ≤ 1 mēnesis

> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši

>3 mēneši ≤ 6 mēneši

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

810

1,21

21

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

> 6 mēneši

Kopā neto naudas plūsmas

Vidējā termiņš (dienās)

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš

Pagarināto līdzekļu termiņš

Jauni līdzekļi Termiņš

Kopējais finansējuma profils

Rinda

ID

Diena

Kategorija

250

260

270

280

290

300

310

320

330

810

1,21

21

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansējuma pagarināšana

 

Uz nakti

> 1 diena ≤ 7 dienas

> 7 dienas ≤ 14 dienas

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Termiņš beidzas

Pagarināts

Jauni līdzekļi

Neto

Rinda

ID

Diena

Kategorija

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

930

1,24

24

Kopējais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

1.24.1.

Privātpersonu un MVU noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

1.24.2.

Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

1.24.3.

Nodrošinātais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

1,25

25

Kopējais finansējums