EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016L0943-20160615

Consolidated text: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z  8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/943/2016-06-15

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

02016L0943 — SK — 15.06.2016 — 000.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

►C1  SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/943

z 8. júna 2016

o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením ◄

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 157 15.6.2016, s. 1)


Opravená a doplnená:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 159, 22.6.2018, s.  41 (2016/943)
▼B

▼C1

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/943

z 8. júna 2016

o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením

▼B

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA I

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Touto smernicou sa stanovujú pravidlá ochrany pred neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením obchodného tajomstva.

Členské štáty môžu v súlade s ustanoveniami ZFEÚ stanoviť širšiu ochranu pred neoprávneným získaním, využitím alebo sprístupnením obchodného tajomstva, ako je ochrana, ktorá sa vyžaduje touto smernicou, a to za predpokladu, že sa zabezpečí súlad s článkami 3, 5 a 6, článkom 7 ods. 1, článkom 8, článkom 9 ods. 1 druhým pododsekom, článkom 9 ods. 3 a 4, článkom 10 ods. 2, článkami 11 a 13 a článkom 15 ods. 3.

2.  Táto smernica nemá vplyv na:

a) výkon práva na slobodu prejavu a práva na informácie, ako sa stanovuje v charte, vrátane dodržiavania slobody a plurality médií;

b) uplatňovanie pravidiel Únie alebo vnútroštátnych pravidiel, ktorými sa od vlastníkov obchodného tajomstva vyžaduje, aby z dôvodu verejného záujmu sprístupnili informácie, vrátane obchodného tajomstva, orgánom verejnej moci alebo správnym alebo súdnym orgánom na účel výkonu povinností týchto orgánov;

c) uplatňovanie pravidiel Únie alebo vnútroštátnych pravidiel, ktorými sa od inštitúcií a orgánov Únie alebo vnútroštátnych verejných orgánov požaduje alebo ktoré im umožňujú, aby sprístupnili informácie poskytnuté podnikmi, ktoré tieto inštitúcie, orgány alebo vnútroštátne orgány uchovávajú v súlade s povinnosťami a podmienkami stanovenými v práve Únie alebo vnútroštátnom práve;

d) nezávislosť sociálnych partnerov a ich práva uzatvárať kolektívne zmluvy v súlade s právom a postupmi Únie a vnútroštátnym právom a postupmi.

3.  Žiadne z ustanovení tejto smernice sa nesmie vykladať tak, že ponúka akýkoľvek dôvod na obmedzenie mobility zamestnancov. Táto smernica vo vzťahu k výkonu takejto mobility predovšetkým neponúka žiadny dôvod na:

a) obmedzenie využívania informácií, ktoré nepredstavujú obchodné tajomstvo v zmysle článku 2 ods. 1, zo strany zamestnancov;

b) obmedzenie využívania skúseností a zručností zo strany zamestnancov, ktoré nadobudli poctivým spôsobom v rámci bežného výkonu svojho zamestnania;

c) uloženie akýchkoľvek ďalších obmedzení zamestnancom v ich pracovných zmluvách, ktoré sú iné ako obmedzenia uložené v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „obchodné tajomstvo“ sú informácie, ktoré spĺňajú všetky tieto požiadavky:

a) sú tajné v tom zmysle, že nie sú ako celok alebo pri presnom usporiadaní a spojení ich častí všeobecne známe alebo bežne prístupné osobám v kruhoch, ktoré sa dotknutým druhom informácií bežne zaoberajú;

b) majú obchodnú hodnotu, pretože sú tajné;

c) osoba, ktorá s týmito informáciami oprávnene nakladá, podnikla za daných okolností primerané kroky, aby ich udržala v tajnosti;

2. „vlastník obchodného tajomstva“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá oprávnene nakladá s obchodným tajomstvom;

3. „porušovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá neoprávnene získala, využila alebo sprístupnila obchodné tajomstvo;

4. „tovar porušujúci právo k obchodnému tajomstvu“, je tovar, ktorého návrh, vlastnosti, fungovanie, výrobný proces alebo uvedenie na trh má významný prospech z obchodného tajomstva, ktoré bolo neoprávnene získané, využité alebo sprístupnené.KAPITOLA II

Získanie, využitie a sprístupnenie obchodného tajomstva

Článok 3

Oprávnené získanie, využitie a sprístupnenie obchodného tajomstva

1.  Získanie obchodného tajomstva sa považuje za oprávnené, keď sa obchodné tajomstvo získalo prostredníctvom ktoréhokoľvek z týchto prostriedkov:

a) nezávislého objavu alebo vytvorenia;

b) pozorovania, skúmania, demontáže alebo testovania výrobku alebo predmetu, ktorý bol sprístupnený verejnosti alebo ktorý oprávnene vlastní osoba, ktorá informácie získala a na ktorú sa nevzťahuje žiadna právna povinnosť obmedziť získanie obchodného tajomstva;

c) výkonu práva pracovníkov alebo zástupcov pracovníkov na informácie a konzultácie v súlade s právom alebo postupmi Únie a vnútroštátnym právom alebo postupmi;

d) akéhokoľvek iného postupu, ktorý je za daných okolností v súlade so zásadami poctivého obchodného styku.

2.  Získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva sa považuje za oprávnené v rozsahu, v akom takéto získanie, využitie alebo sprístupnenie vyžaduje alebo umožňuje právo Únie alebo vnútroštátne právo.

Článok 4

Neoprávnené získanie, využitie a sprístupnenie obchodného tajomstva

1.  Členské štáty zabezpečia, aby vlastníci obchodného tajomstva boli oprávnení požiadať o opatrenia, postupy a prostriedky nápravy stanovené v tejto smernici s cieľom zamedziť neoprávnenému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu svojho obchodného tajomstva alebo dosiahnuť nápravu za neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie svojho obchodného tajomstva.

2.  Získanie obchodného tajomstva bez súhlasu vlastníka obchodného tajomstva sa považuje za neoprávnené, ak sa uskutoční prostredníctvom:

a) neoprávneného prístupu k dokumentom, predmetom, materiálom, látkam alebo elektronickým súborom, s ktorými oprávnene nakladá vlastník obchodného tajomstva a ktoré obsahujú obchodné tajomstvo alebo z ktorých možno obchodné tajomstvo odvodiť, ako aj prostredníctvom ich privlastnenia alebo kopírovania;

b) akéhokoľvek iného konania, ktoré sa za daných okolností považuje za konanie, ktoré je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku.

3.  Využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva sa považuje za neoprávnené, ak ho bez súhlasu vlastníka obchodného tajomstva vykoná osoba, o ktorej sa usudzuje, že spĺňa ktorúkoľvek z týchto podmienok:

a) získala obchodné tajomstvo neoprávnene;

b) porušuje dohodu o zachovaní dôvernosti alebo akúkoľvek inú povinnosť týkajúcu sa nesprístupnenia obchodného tajomstva;

c) porušuje zmluvnú alebo akúkoľvek inú povinnosť týkajúcu sa obmedzenia využitia obchodného tajomstva.

4.  Získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva sa považuje za neoprávnené aj vtedy, keď určitá osoba v čase získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva vedela alebo mala za daných okolností vedieť, že obchodné tajomstvo sa získalo priamo alebo nepriamo od inej osoby, ktorá obchodné tajomstvo využívala alebo sprístupňovala neoprávnene v zmysle odseku 3.

5.  Za neoprávnené využitie obchodného tajomstva sa považuje aj výroba, ponúkanie alebo uvádzanie tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu, na trh, alebo dovoz, vývoz alebo skladovanie tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu, na uvedené účely, ak osoba, ktorá takéto aktivity vykonávala, vedela alebo mala za daných okolností vedieť, že obchodné tajomstvo sa využívalo neoprávnene v zmysle odseku 3.

Článok 5

Výnimky

Členské štáty zabezpečia, aby sa návrh na uplatnenie opatrení, postupov a prostriedkov nápravy stanovených v tejto smernici zamietol, ak k údajnému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva došlo v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) výkon práva na slobodu prejavu a práva na informácie, ako sa stanovuje v charte, vrátane dodržiavania slobody a plurality médií;

b) odhalenie pochybenia, protiprávneho konania alebo protiprávnej činnosti za predpokladu, že odporca konal na účely ochrany všeobecného verejného záujmu;

c) sprístupnenie pracovníkmi svojim zástupcom v rámci legitímneho výkonu ich zastupiteľských funkcií v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom, a to za predpokladu, že takéto sprístupnenie bolo pre tento výkon funkcií nevyhnutné;

d) na účely ochrany oprávneného záujmu, ktorý sa uznáva v práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve.KAPITOLA III

Opatrenia, postupy a prostriedky nápravyOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 6

Všeobecná povinnosť

1.  Členské štáty stanovia opatrenia, postupy a prostriedky nápravy nevyhnutné na zabezpečenie dostupnosti civilnoprávnych prostriedkov nápravy v prípade neoprávneného získania, využitia a sprístupnenia obchodného tajomstva.

2.  Opatrenia, postupy a prostriedky nápravy uvedené odseku 1:

a) musia byť spravodlivé a rovnocenné;

b) nesmú byť zbytočne zložité alebo nákladné ani mať za následok neprimerané lehoty alebo bezdôvodné omeškania;

c) musia byť účinné a odrádzajúce.

Článok 7

Primeranosť a zneužitie konania

1.  Opatrenia, postupy a prostriedky nápravy stanovené v tejto smernici sa uplatňujú spôsobom, ktorý:

a) je primeraný;

b) zabraňuje vytváraniu prekážok zákonného obchodu na vnútornom trhu; a

c) poskytuje záruky proti ich zneužitiu.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné súdne orgány mohli na návrh odporcu uplatniť primerané opatrenia stanovené vo vnútroštátnom práve, ak je návrh vo veci neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva zjavne neopodstatnená a ak sa zistí, že navrhovateľ podal návrh na začatie súdneho konania s úmyslom zneužiť situáciu alebo nekonať v dobrej viere. Takéto opatrenia zahŕňajú podľa potreby priznanie náhrady ujmy odporcovi, uloženie sankcií navrhovateľovi alebo nariadenie rozšírenia informácií týkajúcich sa rozhodnutia uvedeného v článku 15.

Členské štáty môžu stanoviť, že opatrenia uvedené v prvom pododseku budú prejednávané v samostatnom konaní.

Článok 8

Premlčacia doba

1.  Členské štáty stanovia v súlade s týmto článkom pravidlá týkajúce sa premlčacích dôb v prípade hmotnoprávnych nárokov a krokov týkajúcich sa uplatnenia opatrení, postupov a prostriedkov nápravy stanovených v tejto smernici.

V pravidlách uvedených v prvom pododseku sa stanoví, kedy začne premlčacia doba plynúť, trvanie premlčacej doby, ako aj okolnosti, za ktorých sa premlčacia doba preruší alebo pozastaví.

2.  Dĺžka premlčacej doby nesmie byť viac ako šesť rokov.

Článok 9

Zachovanie dôvernosti obchodného tajomstva v priebehu súdneho konania

1.  Členské štáty zabezpečia, aby stranám konania, ich advokátom alebo iným zástupcom, súdnym úradníkom, svedkom, znalcom a všetkým ostatným osobám, ktoré sa zúčastňujú na súdnom konaní vo veci neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva alebo ktoré majú prístup k dokumentom, ktoré sú súčasťou uvedeného súdneho konania, nebolo povolené využiť ani sprístupniť žiadne obchodné tajomstvo alebo údajné obchodné tajomstvo, ktoré príslušné súdne orgány na základe riadne odôvodneného návrhu zainteresovanej strany klasifikovali ako dôverné a o ktorom sa dozvedeli v dôsledku účasti na tomto konaní alebo prístupu k týmto dokumentom. V uvedenom ohľade môžu členské štáty umožniť aj príslušným súdnym orgánom prijímanie takýchto opatrení z vlastnej iniciatívy.

Povinnosť uložená v zmysle prvého pododseku trvá aj po skončení súdneho konania. Takáto povinnosť však zaniká v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) ak sa v konečnom rozhodnutí zistí, že údajné obchodné tajomstvo nespĺňa požiadavky stanovené v článku 2 bode 1; alebo

b) ak sa dotknuté informácie časom stanú všeobecne známymi alebo bežne dostupnými osobám v kruhoch, ktoré sa uvedeným druhom informácií bežne zaoberajú.

2.  Členské štáty takisto zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány mohli na základe riadne odôvodneného návrhu niektorej zo strán konania prijať osobitné opatrenia nevyhnutné na zachovanie dôvernosti každého obchodného tajomstva alebo údajného obchodného tajomstva využitého alebo zmieneného v priebehu súdneho konania vo veci neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva. Členské štáty tiež môžu príslušným súdnym orgánom umožniť prijímanie takýchto opatrení z vlastnej iniciatívy.

Opatrenia uvedené v prvom pododseku zahŕňajú aspoň možnosť:

a) úplne alebo čiastočne obmedziť prístup k akémukoľvek dokumentu obsahujúcemu obchodné tajomstvo alebo údajné obchodné tajomstvo, ktorý predložili strany konania alebo tretie strany, na obmedzený počet osôb;

b) obmedziť účasť na pojednávaní, na ktorých môže byť sprístupnené obchodné tajomstvo alebo údajné obchodné tajomstvo, a k príslušným záznamom z týchto vypočutí alebo k ich prepisom na obmedzený počet osôb;

c) sprístupniť akejkoľvek osobe inej, ako sú osoby, ktoré patria do obmedzeného počtu osôb uvedeného v písmenách a) a b), verziu akéhokoľvek súdneho rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter a v ktorej boli časti obsahujúce obchodné tajomstvo vypustené alebo inak upravené.

Počet osôb uvedený v písmenách a) a b) druhého pododseku nie je väčší, než je nevyhnutné na zabezpečenie súladu s právom strán konania na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, a zahŕňa minimálne jednu fyzickú osobu za každú stranu a príslušných advokátov alebo iných zástupcov týchto strán konania.

3.  Príslušné súdne orgány pri rozhodovaní o opatreniach uvedených v odseku 2 a pri posudzovaní ich primeranosti zohľadňujú potrebu zaistenia práva na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, oprávnené záujmy strán konania a prípadne tretích strán a možnú ujmu spôsobenú ktorejkoľvek zo strán konania a prípadne ktorejkoľvek z tretích strán v dôsledku schválenia alebo zamietnutia takýchto opatrení.

4.  Spracovanie osobných údajov podľa odsekov 1, 2 alebo 3 musí byť v súlade so smernicou 95/46/ES.Oddiel 2

Predbežné a preventívne opatrenia

Článok 10

Predbežné a preventívne opatrenia

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné súdne orgány mohli na návrh vlastníka obchodného tajomstva nariadiť údajnému porušovateľovi ktorékoľvek z týchto predbežných a preventívnych opatrení:

a) predbežné ukončenie alebo prípadne predbežný zákaz využívania alebo sprístupňovania obchodného tajomstva;

b) zákaz výroby, ponúkania, uvádzania na trh alebo využívania tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu, alebo dovozu, vývozu alebo skladovania tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu, na uvedené účely;

c) zaistenie alebo odovzdanie tovaru podozrivého z porušovania práva, vrátane dovážaného tovaru, s cieľom zabrániť jeho vstupu na trh alebo jeho obehu na trhu.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby súdne orgány mohli alternatívne k opatreniam uvedeným v odseku 1 podmieniť pokračovanie údajného neoprávneného využívania obchodného tajomstva zložením záruk určených na zabezpečenie odškodnenia vlastníka obchodného tajomstva. Sprístupnenie obchodného tajomstva na základe zloženia zábezpeky nie je povolené.

Článok 11

Podmienky uplatňovania a záruky

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné súdne orgány mali s ohľadom na opatrenia uvedené v článku 10 právomoc vyžadovať od navrhovateľa, aby poskytol dôkazy, ktoré možno považovať za primerane dostupné, aby sa s dostatočným stupňom istoty mohli presvedčiť o tom, že:

a) obchodné tajomstvo existuje;

b) navrhovateľ je vlastníkom obchodného tajomstva; a

c) obchodné tajomstvo bolo získané neoprávnene, využíva sa alebo sprístupňuje neoprávnene alebo hrozí neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné súdne orgány boli povinné pri rozhodovaní o schválení alebo zamietnutí návrhu a pri posudzovaní jeho primeranosti zohľadniť osobitné okolnosti daného prípadu, podľa potreby aj:

a) hodnotu a iné špecifické vlastnosti obchodného tajomstva;

b) opatrenia prijaté na ochranu obchodného tajomstva;

c) konanie odporcu pri získaní, využití alebo sprístupnení obchodného tajomstva;

d) vplyv neoprávneného využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva;

e) oprávnené záujmy strán konania a vplyv, ktorý by schválenie alebo zamietnutie opatrení mohlo mať na strany konania;

f) oprávnené záujmy tretích strán;

g) verejný záujem; a

h) ochranu základných práv.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby opatrenia uvedené v článku 10 boli na návrh odporcu zrušené alebo aby sa inak skončila ich platnosť, ak:

a) navrhovateľ nezačal na príslušnom súdnom orgáne súdne konanie vedúce k rozhodnutiu vo veci samej v primeranej lehote, ktorú stanovil súdny orgán, ktorý opatrenia nariaďuje, ak to právo členského štátu umožňuje alebo ak takáto lehota nebola stanovená, v lehote nepresahujúcej 20 pracovných dní alebo 31 kalendárnych dní, podľa toho, ktorá lehota je dlhšia; alebo

b) dotknuté informácie už nespĺňajú požiadavky stanovené v článku 2 bode 1 z dôvodov, ktoré nemožno prisúdiť odporcovi.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné súdne orgány mohli opatrenia uvedené v článku 10 podmieniť zložením primeranej zábezpeky alebo rovnocennej záruky zo strany navrhovateľa, ktorej cieľom je zabezpečiť náhradu škody za akúkoľvek ujmu spôsobenú odporcovi a prípadne inej osobe, ktorej sa opatrenia týkajú.

5.  Ak sú opatrenia uvedené v článku 10 zrušené na základe odseku 3 písm. a) tohto článku, ak ich platnosť uplynie v dôsledku určitého úkonu alebo opomenutia zo strany navrhovateľa alebo ak sa následne zistí, že k neoprávnenému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva alebo k hrozbe takéhoto konania nedošlo, príslušné súdne orgány majú právomoc nariadiť navrhovateľovi na návrh odporcu alebo poškodenej tretej strany, aby odporcovi alebo poškodenej tretej strane poskytol primeranú náhradu škody za akúkoľvek ujmu spôsobenú uvedenými opatreniami.

Členské štáty môžu stanoviť, že návrh na náhradu škody uvedený v prvom pododseku je prejednávaný v samostatnom konaní.Oddiel 3

Opatrenia vyplývajúce z rozhodnutia vo veci samej

Článok 12

Súdne príkazy a nápravné opatrenia

1.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, keď bolo prijaté súdne rozhodnutie vo veci samej, podľa ktorého došlo k neoprávnenému získaniu, využitiu alebo sprístupneniu obchodného tajomstva, mohli príslušné súdne orgány na návrh navrhovateľa nariadiť porušovateľovi jedno alebo viaceré z týchto opatrení proti porušeniu:

a) ukončenie alebo prípadne zákaz využívania alebo sprístupňovania obchodného tajomstva;

b) zákaz výroby, ponúkania, uvádzania na trh alebo využívania tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu, alebo dovážania, vývozu alebo skladovania tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu, na uvedené účely;

c) prijatie primeraných nápravných opatrení, pokiaľ ide o tovar porušujúci právo k obchodnému tajomstvu;

d) zničenie všetkých dokumentov, predmetov, materiálov, látok alebo elektronických súborov obsahujúcich alebo predstavujúcich obchodné tajomstvo alebo ich častí alebo prípadne odovzdanie všetkých uvedených dokumentov, predmetov, materiálov, látok alebo elektronických súborov alebo ich častí navrhovateľovi.

2.  Nápravné opatrenia uvedené v odseku 1 písm. c) zahŕňajú:

a) stiahnutie tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu, z trhu;

b) úprava tovaru porušujúceho právo obchodného tajomstva tak, aby bola odstránená vlastnosť porušujúca právo;

c) zničenie tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu, alebo prípadne jeho stiahnutie z trhu za predpokladu, že stiahnutie nenarušuje ochranu dotknutého obchodného tajomstva.

3.  Členské štáty môžu stanoviť, aby ich príslušné súdne orgány v prípade nariadenia stiahnutia tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu z trhu mohli na návrh vlastníka obchodného tajomstva nariadiť, aby bol tovar odovzdaný vlastníkovi alebo charitatívnym organizáciám.

4.  Príslušné súdne orgány nariaďujú, aby opatrenia uvedené v odseku 1 písm. c) a d) boli vykonané na náklady porušovateľa, ak neexistujú osobitné dôvody, prečo tak neurobiť. Uvedenými opatreniami nie je dotknutá prípadná náhrada škody vlastníkovi obchodného tajomstva z dôvodu neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva.

Článok 13

Podmienky uplatňovania, záruky a alternatívne opatrenia

1.  Členské štáty zabezpečia, aby boli príslušné súdne orgány pri posudzovaní návrhu na vydanie súdnych príkazov a nápravných opatrení stanovených v článku 12 a pri posudzovaní ich primeranosti povinné zohľadniť osobitné okolnosti daného prípadu, podľa potreby aj:

a) hodnotu alebo iné špecifické vlastnosti obchodného tajomstva;

b) opatrenia prijaté na ochranu obchodného tajomstva;

c) konanie porušovateľa pri získaní, využití alebo sprístupnení obchodného tajomstva;

d) vplyv neoprávneného využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva;

e) oprávnené záujmy strán konania a vplyv, ktorý by schválenie alebo zamietnutie opatrení mohlo mať na strany konania;

f) oprávnené záujmy tretích strán;

g) verejný záujem; a

h) ochranu základných práv.

Ak príslušné súdne orgány obmedzia trvanie opatrení uvedených v článku 12 ods. 1 písm. a) a b), takéto trvanie musí postačovať na odstránenie akejkoľvek obchodnej alebo ekonomickej výhody, ktorá by pre porušovateľa mohla vyplývať z neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby opatrenia uvedené v článku 12 ods. 1 písm. a) a b) boli na návrh odporcu zrušené alebo aby sa inak skončila ich platnosť, ak dotknuté informácie medzičasom prestali spĺňať požiadavky stanovené v článku 2 ods. 1 z dôvodov, ktoré nemožno priamo alebo nepriamo prisúdiť odporcovi.

3.  Členské štáty stanovia, že na návrh osoby, na ktorú sa môžu vzťahovať opatrenia stanovené v článku 12, môže príslušný súdny orgán nariadiť peňažnú náhradu, ktorá má byť poškodenej strane zaplatená namiesto uplatnenia uvedených opatrení, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) dotknutá osoba v čase využitia alebo sprístupnenia nevedela, ani nemohla za daných okolností vedieť, že obchodné tajomstvo získala od osoby, ktorá toto obchodné tajomstvo využila alebo sprístupnila neoprávnene;

b) vykonanie dotknutých opatrení by uvedenej osobe spôsobilo neprimeranú ujmu; a

c) peňažná náhrada poškodenej strane sa javí ako dostatočne uspokojivá.

Ak sa namiesto opatrení uvedených v článku 12 ods. 1 písm. a) a b) nariadi peňažná náhrada, nesmie presiahnuť výšku odmien alebo poplatkov, ktoré by musel porušovateľ zaplatiť, ak by požiadal o oprávnenie využívať dotknuté obchodné tajomstvo, a to za obdobie, počas ktorého sa mohlo zakázať využívanie obchodného tajomstva.

Článok 14

Náhrada škody

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné súdne orgány na návrh poškodenej strany nariadili porušovateľovi, ktorý vedel alebo mal vedieť, že sa zúčastňuje na neoprávnenom získaní, využití alebo sprístupnení obchodného tajomstva, aby vlastníkovi obchodného tajomstva vyplatil náhradu škody primeranú k skutočne spôsobenej ujme v dôsledku neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva.

Členské štáty môžu obmedziť zodpovednosť zamestnancov za náhradu škody voči zamestnávateľom v prípade neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva zamestnávateľa, ak konajú neúmyselne.

2.  Pri stanovení náhrady škody uvedenej v odseku 1 príslušné súdne orgány zohľadňujú všetky náležité faktory, ako sú negatívne hospodárske dôsledky, vrátane ušlého zisku, ktoré boli spôsobené poškodenej strane, prípadný neoprávnený zisk porušovateľa a vo vhodných prípadoch iné skutočnosti než ekonomické faktory, ako je morálna ujma spôsobená vlastníkovi obchodného tajomstva neoprávneným získaním, využitím alebo sprístupnením obchodného tajomstva.

Príslušné súdne orgány prípadne môžu vo vhodných prípadoch takisto stanoviť náhradu ujmy vo forme paušálnej sumy na základe skutočností, ako je minimálne výška odmien alebo poplatkov, ktoré by musel porušovateľ zaplatiť, ak by požiadal o oprávnenie využívať dotknuté obchodného tajomstvo.

Článok 15

Zverejňovanie súdnych rozhodnutí

1.  Členské štáty zabezpečia, aby v súdnych konaniach začatých vo veci neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva mohli príslušné súdne orgány na návrh navrhovateľa a na náklady porušovateľa nariadiť vhodné opatrenia na šírenie informácií týkajúcich sa rozhodnutia vrátane zverejnenia celého rozhodnutia alebo jeho časti.

2.  Každé opatrenie uvedené v odseku 1 tohto článku musí zachovávať dôvernosť obchodného tajomstva podľa článku 9.

3.  Pri rozhodovaní, či nariadiť opatrenie uvedené v odseku 1, a pri posudzovaní jeho primeranosti zohľadňujú príslušné súdne orgány v prípade potreby hodnotu obchodného tajomstva, konanie porušovateľa pri získaní, využití alebo sprístupnení obchodného tajomstva, vplyv neoprávneného využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva a pravdepodobnosť ďalšieho neoprávneného využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva porušovateľom.

Príslušné súdne orgány takisto zohľadňujú, či by informácie o porušovateľovi umožnili identifikáciu fyzickej osoby, a ak áno, či by bolo zverejnenie takýchto informácií opodstatnené, najmä vzhľadom na možné riziko, ktoré takéto opatrenie môže vyvolať pre súkromie a povesť porušovateľa.KAPITOLA IV

Sankcie, podávanie správ a záverečné ustanovenia

Článok 16

Sankcie za nedodržanie tejto smernice

Členské štáty zabezpečujú, aby príslušné súdne orgány mohli uložiť sankcie každej osobe, ktorá nedodržiava alebo odmietne dodržiavať opatrenia prijaté podľa článkov 9, 10 a 12.

Stanovené sankcie zahŕňajú možnosť uložiť pravidelné penále v prípade nedodržania opatrenia prijatého podľa článkov 10 a 12.

Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 17

Výmena informácií a spravodajcovia

Na účely podpory spolupráce, vrátane výmeny informácií, medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a Komisiou určí každý členský štát jedného alebo viacerých vnútroštátnych spravodajcov pre akékoľvek otázky týkajúce sa vykonávania opatrení stanovených touto smernicou. Údaje o vnútroštátnom(-ych) spravodajcovi(-och) oznámi ostatným členským štátom a Komisii.

Článok 18

Správy

1.  Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo do 9. júna 2021 pripraví v rámci činnosti Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva úvodnú správu o vývoji v oblasti súdnych sporov vo veci neoprávneného získania, využitia alebo sprístupnenia obchodného tajomstva na základe uplatňovania tejto smernice.

2.  Komisia do 9. júna 2022 vypracuje priebežnú správu o uplatňovaní tejto smernice a predloží ju Európskemu parlamentu a Rade. V uvedenej správe sa náležite zohľadní správa uvedená v odseku 1.

V priebežnej správe sa preskúma najmä možný vplyv uplatňovania tejto smernice na výskum a inováciu, mobilitu pracovníkov a výkon práva na slobodu prejavu a práva na informácie.

3.  Komisia do 9. júna 2026 uskutoční hodnotenie vplyvu tejto smernice a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 19

Transpozícia

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 9. júna 2018. Bezodkladne Komisii oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 21

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

Top