EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R2403-20151219

Consolidated text: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015 , kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2403/2015-12-19

02015R2403 — CS — 19.12.2015 — 000.002


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2403

ze dne 15. prosince 2015,

kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 333 19.12.2015, s. 62)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 059, 7.3.2017, s.  55 (2015/2403)
▼B

▼C1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2403

ze dne 15. prosince 2015,

kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby

▼B

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Oblast působnosti

1.  Toto nařízení se použije na ►C1  palné zbraně ◄ kategorií A, B, C nebo D podle definic v příloze I směrnice 91/477/EHS.

2.  Toto nařízení se nepoužije na ►C1  palné zbraně ◄ znehodnocené před dnem použitelnosti tohoto nařízení, ledaže jsou tyto zbraně převedeny do jiného členského státu nebo uvedeny na trh.

Článek 2

Osoby a subjekty oprávněné znehodnocovat ►C1  palné zbraně ◄

Znehodnocení ►C1  palných zbraní ◄ provádějí veřejné nebo soukromé subjekty nebo jednotlivci k tomu oprávnění v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Článek 3

Ověřování a osvědčování znehodnocení ►C1  palných zbraní ◄

1.  Členské státy určí příslušný orgán, který ověřuje, zda znehodnocení ►C1  palné zbraně ◄ bylo provedeno v souladu s technickými specifikacemi uvedenými v příloze I (dále jen „ověřující subjekt“).

2.  Je-li ověřující subjekt zároveň oprávněn znehodnocovat ►C1  palné zbraně ◄ , členský stát zajistí, aby tyto činnosti a osoby je vykonávající v rámci tohoto subjektu byly od sebe zřetelně odděleny.

3.  Komise na svých internetových stránkách zveřejní seznam ověřujících subjektů určených členskými státy spolu s podrobnými informacemi o nich, jejich značkami a kontaktními údaji.

4.  Bylo-li znehodnocení ►C1  palné zbraně ◄ provedeno v souladu s technickými specifikacemi uvedenými v příloze I, ověřující subjekt vystaví majiteli ►C1  palné zbraně ◄ osvědčení o znehodnocení podle vzoru uvedeného v příloze III. Veškeré údaje v osvědčení o znehodnocení se uvádějí v jazyce členského státu, v němž bylo osvědčení o znehodnocení vydáno, a v anglickém jazyce.

5.  Majitel znehodnocené ►C1  palné zbraně ◄ osvědčení o znehodnocení trvale uschová. Je-li znehodnocená ►C1  palná zbraň ◄ uvedena na trh, musí k ní být přiloženo osvědčení o znehodnocení.

6.  Členské státy zajistí, aby osvědčení vydaná ke znehodnoceným ►C1  palným zbraním ◄ byla po dobu nejméně 20 let vedena v evidenci s uvedením dne znehodnocení a čísla osvědčení.

Článek 4

Žádosti o pomoc

Kterýkoli členský stát může požádat subjekty jiným členským státem oprávněné znehodnocovat ►C1  palné zbraně ◄ o pomoc se znehodnocením ►C1  palné zbraně ◄ nebo subjekty určené jiným členským státem jako ověřující subjekty o pomoc s ověřením znehodnocení ►C1  palné zbraně ◄ . Je-li taková žádost přijata a týká-li se taková žádost ověření znehodnocení ►C1  palné zbraně ◄ , vydá ověřující subjekt, který poskytuje pomoc, osvědčení o znehodnocení podle čl. 3 odst. 4.

Článek 5

Označování znehodnocených ►C1  palných zbraní ◄

Znehodnocené ►C1  palné zbraně ◄ se označují společným jednoznačným označením podle vzoru uvedeného v příloze II, které označuje, že byly znehodnoceny v souladu s technickými specifikacemi stanovenými v příloze I. Ověřovací subjekt tímto označením opatří všechny části upravené za účelem znehodnocení ►C1  palné zbraně ◄ , přičemž označení musí splňovat tato kritéria:

a) je zřetelně viditelné a neodstranitelné;

b) nese údaje o členském státě, ve kterém bylo provedeno znehodnocení, a o ověřujícím subjektu, který znehodnocení osvědčil;

c) původní sériové číslo (sériová čísla) ►C1  palné zbraně ◄ zůstává zachováno.

Článek 6

Doplňková opatření související se znehodnocováním

1.  Členské státy mohou zavést doplňková opatření související se znehodnocováním ►C1  palných zbraní ◄ na svém území, která jdou nad rámec technických specifikací uvedených v příloze I.

2.  Komise spolu s výborem zřízeným směrnicí 91/477/EHS pravidelně analyzuje veškerá doplňková opatření přijatá členskými státy a zvažuje, zda je namístě revidovat technické specifikace uvedené v příloze I.

Článek 7

Převod znehodnocených ►C1  palných zbraní ◄ v rámci Unie

1.  Znehodnocené ►C1  palné zbraně ◄ mohou být převáděny do jiného členského státu jen tehdy, pokud nesou společné jednoznačné označení a je k nim přiloženo osvědčení o znehodnocení podle tohoto nařízení.

2.  Členské státy uznávají osvědčení o znehodnocení vydaná jiným členským státem, splňuje-li takové osvědčení požadavky podle tohoto nařízení. Členské státy, které zavedly doplňková opatření podle článku 6, však mohou požadovat důkaz o tom, že znehodnocená ►C1  palná zbraň ◄ , která má být převedena na jejich území, je v souladu s těmito doplňkovými opatřeními.

Článek 8

Požadavky na oznamování

Členské státy Komisi oznámí veškerá opatření, která přijmou v oblasti působnosti tohoto nařízení, jakož i jakákoli další opatření, která zavedou podle článku 6. Pro tento účel členské státy použijí postupy oznamování podle směrnice (EU) 2015/1535.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 8. dubna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Technické specifikace znehodnocování ►C1  palných zbraní ◄

I. Postupy znehodnocování ►C1  palných zbraní ◄ k zajištění toho, aby tyto ►C1  palné zbraně ◄ byly nevratně neschopné střelby, jsou definovány na základě tří tabulek:

 tabulka I uvádí různé druhy ►C1  palných zbraní ◄ ,

 tabulka II popisuje postupy, které mají být provedeny k zajištění toho, aby každá hlavní část ►C1  palné zbraně ◄ byla nevratně neschopná střelby,

 tabulka III stanoví, které postupy znehodnocení se použijí u různých druhů ►C1  palných zbraní ◄ .

II. Za účelem zohlednění technického vývoje ►C1  palných zbraní ◄ i postupů znehodnocování se tyto technické specifikace pravidelně revidují a aktualizují, a to nejméně jednou za dva roky.

III. Pro zajištění správného a jednotného používání postupů znehodnocování ►C1  palných zbraní ◄ vypracuje Komise ve spolupráci s členskými státy definice.TABULKA I: Seznam druhů ►C1  palných zbraní ◄

Druhy ►C1  palných zbraní ◄

1

Pistole (jednoranové, poloautomatické)

2

Revolvery (včetně revolverů nabíjených válcem)

3

Dlouhé jednoranové ►C1  palné zbraně ◄ (nikoli zlamovací)

4

Zlamovací ►C1  palné zbraně ◄ (např. s hladkým vývrtem hlavně, s drážkovaným vývrtem hlavně, kombinované, s kývavým/otočným blokovým závěrem, krátké a dlouhé ►C1  palné zbraně ◄ )

5

Opakovací dlouhé ►C1  palné zbraně ◄ (s hladkým vývrtem hlavně, s drážkovaným vývrtem hlavně)

6

Poloautomatické dlouhé ►C1  palné zbraně ◄ (s hladkým vývrtem hlavně, s drážkovaným vývrtem hlavně)

7

(Plně) automatické ►C1  palné zbraně ◄ : např. vybrané útočné pušky, samopaly, kulomety, (plně) automatické pistole

8

►C1  Palné zbraně ◄ nabíjené ústím hlavněTABULKA II: Postupy specifické pro části zbraně

ČÁST

POSTUP

1.  HLAVEŇ

1.1  Je-li hlaveň připevněna k rámu (1), zajistěte hlaveň kolíkem z tvrzené oceli (průměr > 50 % nábojové komory, minimálně 4,5 mm), který prochází komorou a rámem. Kolík musí být přivařen (2).

1.2  Je-li hlaveň volná (nikoli připevněná), vyřežte po celé délce stěny nábojové komory podélnou štěrbinu (šířka > 1/2 ráže a maximálně 8 mm) a pevně přivařte zátku nebo tyč vloženou do hlavně ze strany nábojové komory (L ≥ 2/3 délky hlavně).

1.3  V první třetině hlavně ze strany nábojové komory buď vyvrtejte otvory (o průměru minimálně 2/3 průměru vývrtu u zbraní s hladkým vývrtem hlavně a celého průměru u všech ostatních zbraní; jeden za druhým, 3 u krátkých zbraní, 6 u dlouhých zbraní), nebo za nábojovou komorou vyřežte otevřenou štěrbinu ve tvaru V (úhel 60 ± 5°), nebo za nábojovou komorou vyřežte podélnou štěrbinu (šířka 8–10 mm ± 0,5 mm, délka ≥ 52 mm) ve stejném místě, kde jsou otvory, nebo vyřežte podélnou štěrbinu (šířka 4–6 mm ± 0,5 mm) od nábojové komory k ústí (šířka štěrbiny u ústí 5 mm).

1.4  U hlavní s náběhem do komory odstraňte náběh do komory.

1.5  Pomocí kolíku z tvrzené oceli nebo svařením zajistěte, aby nebylo možné oddělit hlaveň od rámu.

2.  BLOK ZÁVĚRU, HLAVA ZÁVĚRU

2.1  Odstraňte nebo zkraťte zápalník.

2.2  Strojírensky obrobte čelo závěru pod úhlem nejméně 45 stupňů a na povrchu větším než 50 % čela závěru.

2.3  Zavařte otvor zápalníku.

3.  VÁLEC

3.1  Odstraňte z válce všechny vnitřní stěny nejméně na 2/3 jeho délky vysoustružením prstencovitého kroužku ≥ průměru nábojnice.

3.2  Je-li to proveditelné, přivařte válec k rámu, aby se nedal vyjmout, a není-li to možné, použijte vhodná opatření, aby válec nebylo možné vyjmout.

4.  ZÁVĚR PISTOLOVÝ

4.1  Strojírensky obrobte nebo odstraňte více než 50 % čela závěru pod úhlem v rozmezí 45 až 90 stupňů.

4.2  Odstraňte nebo zkraťte zápalník.

4.3  Strojírensky obrobte a zavařte otvor zápalníku.

4.4  Strojírensky odstraňte uzamykací ozuby v závěru.

4.5  V odpovídajících případech strojírensky obrobte vnitřek horní přední hrany výhozního okénka v závěru pod úhlem 45 stupňů.

5.  RÁM (PISTOLE)

5.1  Odstraňte náběh do komory hlavně.

5.2  Strojírensky odstraňte alespoň 2/3 vodicích lišt závěru na obou stranách rámu.

5.3  Zavařte záchyt závěru.

5.4  Přivařením zajistěte, aby pistole s polymerovým rámem nebylo možné rozebrat. V závislosti na vnitrostátních právních předpisech může být tento krok prováděn po kontrole vnitrostátního orgánu.

6.  SYSTÉM AUTOMATIKY

6.1  Rozřezáním nebo rozvařením zničte píst a plynový systém.

6.2  Odstraňte závěr, nahraďte jej ocelovým kusem, který se přivaří, nebo odstraňte minimálně 50 % závěru, zavařte jej a odřežte uzamykací ozuby z hlavy závěru.

6.3  Přivařte spoušťový mechanismus k sobě a pokud možno také k rámu. Nelze-li přivařit k rámu: odstraňte zápalníkový mechanismus a prázdné místo vhodným způsobem vyplňte (např. vlepením vhodného kusu nebo zalitím epoxidovou pryskyřicí).

6.4  Přivařením nebo jiným vhodným způsobem zabraňujícím rozebrání zajistěte, aby nebylo možné rozebrat spušťadlo od rámu. Pevně zavařte podávací mechanismus pásem nabíjených zbraní.

7.  ZÁVĚR

7.1  Strojírensky obrobte kužel s úhlem vrcholu minimálně 60 stupňů a průměrem základny rovným 1 cm nebo nejméně průměru čela závěru.

7.2  Odstraňte zápalník, zvětšete otvor zápalníku na průměr minimálně 5 mm a zavařte jej.

8.  ZÁSOBNÍK (v příslušných případech)

8.1  Bodovým přivařením zásobníku na rám nebo rukojeť (v závislosti na typu zbraně) zajistěte, aby zásobník nebylo možné odstranit.

8.2  Pokud zásobník chybí, aplikujte bodové návarky v místě zásobníku nebo znehybněte záchyt zásobníku tak, aby bylo trvale znemožněno nasazení zásobníku.

8.3  Přes zásobník, komoru a rám vsaďte kolík z tvrzené oceli. Připevněte svarem.

9.  NABÍJENÍ ÚSTÍM HLAVNĚ

9.1  Odstraňte nebo zavařte piston (pistony), zavařte zátravku (zátravky).

10.  ZESLABOVAČ ZVUKU

10.1  Je-li zeslabovač zvuku součástí zbraně, zajistěte pomocí kolíku z tvrzené oceli nebo svaru, aby nebylo možné zeslabovač oddělit od hlavně.

10.2  Odstraňte veškeré vnitřní součásti a upevňovací body zeslabovače tak, aby zůstala pouze trubka. Do vnější části zbývající trubky vyvrtejte každých 5 cm otvory.

Tvrdost vložek

Tvrdost kolíku/zátky/tyče = 58 -0; + 6 HRC

Svařování nerezavějící oceli metodou TIG – ER 316 L

(1)   Hlaveň připevněná k rámu zašroubováním, zalisováním nebo jinak.

(2)   Svařování je výrobní nebo modelovací proces, při němž tavením dochází ke spojení materiálů, obvykle kovů nebo termoplastů.TABULKA III: Specifické postupy pro hlavní části každého druhu ►C1  palné zbraně ◄

DRUH

1

2

3

4

5

6

7

8

POSTUP

Pistole (kromě automatických)

Revolvery

Jednoranové dlouhé ►C1  palné zbraně ◄ (nikoli zlamovací)

Zlamovací ►C1  palné zbraně ◄ (hladký, drážkovaný, kombinovaný vývrt)

Opakovací dlouhé ►C1  palné zbraně ◄ (hladký, drážkovaný vývrt)

Poloautomatické dlouhé ►C1  palné zbraně ◄ (hladký, drážkovaný vývrt)

Automatické ►C1  palné zbraně ◄ : útočné pušky, samopaly, kulomety

►C1  Palné zbraně ◄ nabíjené ústím hlavně

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 a 1.3

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (u automatických pistolí)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

5.4

X (polymerový rám)

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 nebo 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (trubicový zásobník)

X (trubicový zásobník)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 
PŘÍLOHA II

Vzor označení znehodocených zbraní

image

1)  značka znehodnocení

2)  země znehodnocení – úřední mezinárodní kód

3)  značka subjektu, který osvědčil znehodnocení zbraně

4)  rok znehodnocení

Celé označení se připevní jen na rám ►C1  palné zbraně ◄ , zatímco značka znehodnocení (1) a země znehodnocení (2) se připevní na všechny ostatní hlavní části.
PŘÍLOHA III

▼C1

image

Top