EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R0534-20150331

Consolidated text: Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2015/534, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015 , valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EKP/2015/13)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/534/2015-03-31

2015R0534 — FI — 31.03.2015 — 000.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2015/534,

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015,

valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EKP/2015/13)

(EUVL L 086 31.3.2015, s. 13)


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EUVL L 132, 29.5.2015, s.  91 (2015/534,)
▼B

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2015/534,

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015,

valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EKP/2015/13)EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 ( 1 ), ja erityisesti sen 4 artiklan 1 ja 3 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan, 5 kohdan d alakohdan ja 10 artiklan,

ottaa huomioon kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) ( 2 ), ja erityisesti sen 21 artiklan 1 kohdan, 140 artiklan ja 141 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Luottolaitoksiin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 575/2013 ( 3 ) (josta käytetään jäljempänä myös nimitystä ’vakavaraisuusasetus’) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 680/2014 ( 4 ) säädettyjä säännöllistä raportointia koskevia vaatimuksia. EKP kerää raportoidut tiedot päätöksen EKP/2014/29 ( 5 ) nojalla. Tällä asetuksella täydennetään päätöstä EKP/2014/29 ja täsmennetään tarkemmin valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointivaatimuksia.

(2)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 680/2014 säädetään kaikkia asetuksen (EU) N:o 575/2013 soveltamisalaan kuuluvia laitoksia koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista, jotka liittyvät vakavaraisuusraportointiin toimivaltaisille viranomaisille tietyillä, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 1 artiklassa täsmennetyillä aloilla. Yksi näistä aloista koskee konsolidoituja rahoitustietoja. Asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 2 kohdan mukaan valvontaan liittyvien rahoitustietojen ilmoittaminen konsolidoidusti on pakollista luottolaitoksille, jotka laativat konsolidoidut tilinpäätöksensä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2002 ( 6 ) 6 artiklan 2 kohdassa vahvistetun menettelyn mukaisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaan on pakollista, että kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat valvontaan liittyvät rahoitustiedot EKP:lle sekä merkittävien että vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen osalta; tiedot toimitetaan nykyisin päätöksen EKP/2014/29 mukaisesti, eikä tällä asetuksella ole vaikutusta tähän menettelyyn, sillä se ei kuulu tämän asetuksen sääntelykohteeseen.

(3)

Harkintavalta sen suhteen, vaaditaanko luottolaitoksia asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti käyttämään valvontaan liittyvässä raportoinnissa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja, sellaisina kuin niitä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla, ei kuulu tämän asetuksen sääntelykohteeseen. Ottaen huomioon asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 150 artiklan, tällä asetuksella ei ole vaikutusta kansallisten toimivaltaisten viranomaisten aikaisempiin päätöksiin tämän harkintavallan käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 3 artiklan mukaisesti sellaisten luottolaitosten osalta, jotka soveltavat asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan nojalla valvontaan liittyvässä raportoinnissa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja, sellaisina kuin niitä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla, valvontaan liittyvien rahoitustietojen ilmoittaminen konsolidoidusti edellyttää toimivaltaisen viranomaisen päätöstä tämän raportoinnin laajentamisesta. EKP:n tulisi myös päättää valvontaan liittyvien rahoitustietojen toimittamista koskevan vaatimuksen laajentamisesta sellaisiin merkittäviin valvottaviin ryhmittymiin, jotka soveltavat asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan nojalla valvontaan liittyvässä raportoinnissa asetusta (EY) N:o 1606/2002.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 6 artiklan mukaisesti sellaisten luottolaitosten osalta, jotka soveltavat neuvoston direktiiviin 86/635/ETY ( 7 ) perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä, valvontaan liittyvien rahoitustietojen ilmoittaminen konsolidoidusti edellyttää toimivaltaisen viranomaisen aiempaa päätöstä tämän raportoinnin laajentamisesta. EKP:n tulisi myös päättää valvontaan liittyvien rahoitustietojen toimittamista koskevan vaatimuksen laajentamisesta sellaisiin merkittäviin valvottaviin ryhmittymiin, jotka soveltavat direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä. Euroopan pankkiviranomaista on kuultu asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

(6)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 680/2014 säädetään valvontaan liittyvää raportointia koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista sen soveltamisalan piirissä. Asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 5 ja 6 kohdan mukaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014 koskee ainoastaan konsolidoituja valvontaan liittyviä rahoitustietoja. Valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointi yksittäisen laitoksen tasolla jää sen soveltamisalan ulkopuolelle; tämän vuoksi toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa vaatimuksia valvontaan liittyvien rahoitustietojen ilmoittamisesta yksittäisen laitoksen tasolla. Ottaen huomioon tarpeen saada vertailukelpoisia rahoitustietoja merkittävistä ja vähemmän merkittävistä valvottavista yhteisöistä, tässä asetuksessa olisi säädettävä valvontaan liittyvistä rahoitustiedoista, jotka merkittävien ja vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen tulisi ilmoittaa kansallisille toimivaltaisille viranomaisille yksittäisen laitoksen tasolla. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten olisi tämän jälkeen toimitettava nämä tiedot EKP:lle asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 140 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU ( 8 ) 40 artiklan nojalla vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia, että kaikki sen alueella sivuliikkeitä pitävät luottolaitokset antavat niille määräajoin kertomuksen vastaanottavan jäsenvaltion alueella harjoittamistaan toimista. Asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 2 artiklan 20 kohdan mukaan osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautuneen luottolaitoksen osallistuvaan jäsenvaltioon perustamat sivuliikkeet ovat valvottavia yhteisöjä. Ottaen huomioon tarpeen saada vertailukelpoisia rahoitustietoja merkittävistä valvottavista yhteisöistä, tässä asetuksessa olisi säädettävä tiedoista, joita osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautuneen luottolaitoksen osallistuvaan jäsenvaltioon perustamien sivuliikkeiden olisi raportoitava kansallisille toimivaltaisille viranomaisille. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten olisi tämän jälkeen toimitettava nämä tiedot EKP:lle asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 140 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(8)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklan 4 kohdassa säädetään, että EKP:lla on vastuu luottolaitosten, rahoitusalan holdingyhtiöiden tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden taikka osallistumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden luottolaitosten osallistuviin jäsenvaltioihin perustamien sivuliikkeiden valvonnasta. Näin ollen kolmansista maista olevien luottolaitosten osallistuviin jäsenvaltioihin perustamien sivuliikkeiden valvonta ei kuulu EKP:lle osoitettujen tehtävien piiriin. Tämän johdosta näihin sivuliikkeisiin ei tulisi soveltaa tämän asetuksen mukaisia raportointivaatimuksia. Lisäksi osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneen luottolaitoksen toiseen osallistuvaan jäsenvaltioon perustamat sivuliikkeet olisi suljettava näiden raportointivaatimusten ulkopuolelle, koska nämä vaatimukset on tarkoitettu sovellettaviksi sivuliikkeen perustaneen valvottavan yhteisön tasolla.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyillä vaatimuksilla, jotka koskevat merkittäviä ja vähemmän merkittäviä valvottavia yhteisöjä, mukaan lukien osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautuneen luottolaitoksen osallistuvaan jäsenvaltioon perustamat sivuliikkeet, tulisi pyrkiä varmistamaan, että nämä valvottavat yhteisöt ilmoittavat yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaiset tietosarjat kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, eikä asettaa yhdenmukaisia raportointivaatimuksia. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kannalta voi olla tarkoituksenmukaista kerätä tarpeelliset vähimmäisvaatimusten mukaiset tiedot osana laajempaa raportointikehikkoa, jonka ne laativat soveltuvien unionin tai kansallisten lakien mukaisesti ja joka palvelee myös muita kuin valvontaan liittyviä tarkoituksia, kuten tilastointia.

(10)

EKP:lle on tehtäviensä hoitamiseksi tarpeellista saada rahoitustiedot sellaisilta vähemmän merkittäviltä valvottavilta ryhmittymiltä, jotka eivät laadi konsolidoitua tilinpäätöstä asetuksen (EY) N:o 1606/2002 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen. Tässä asetuksessa olisi sen vuoksi säädettävä valvontaan liittyvistä rahoitustiedoista, jotka tällaisten ryhmittymien tulee raportoida kansallisille toimivaltaisille viranomaisille. Erityisesti olisi täsmennettävä kyseessä olevien tietojen toimittamisen muoto, raportointitiheys, viitepäivämäärät ja ilmoitusjaksot sekä määräajat. Näillä vaatimuksilla tulisi pyrkiä varmistamaan, että tällaiset valvottavat ryhmittymät raportoivat yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaiset tietosarjat kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, eikä asettaa yhdenmukaisia raportointivaatimuksia.

(11)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklan 2 kohdan ja asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 21 artiklan mukaan sekä EKP:llä että kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on velvollisuus tietojenvaihtoon. Sanotun rajoittamatta EKP:n oikeutta saada raportoituja tietoja suoraan luottolaitoksilta tai jatkuvasti saada kyseisiä tietoja käyttöönsä suoraan, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tulisi erityisesti toimittaa EKP:lle kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen asetuksessa (EU) N:o 1024/2013 EKP:lle osoitettujen tehtävien hoitamiseksi.

(12)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti laitoksille voidaan antaa lupa käyttää kalenterivuodesta poikkeavaa tilikautta, kun valvontaan liittyviä rahoitustietoja raportoidaan konsolidoidusti. Tässä asetuksessa tulisi myös sallia kalenterivuodesta poikkeavan tilikauden käyttö tällaisen raportoinnin yhteydessä.

(13)

EKP on toteuttanut tätä asetusta koskevan julkisen kuulemisen ja analysoinut mahdolliset kustannukset ja edut,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:I OSASTO

KOHDE JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

1.  Tässä asetuksessa säädetään valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, kun ilmoittajina ovat

a) merkittävät valvottavat ryhmittymät, jotka soveltavat asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan nojalla valvontaan liittyvään raportointiin kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti, mukaan lukien niiden alaryhmät;

b) muut kuin a alakohdassa tarkoitetut merkittävät valvottavat ryhmittymät, joihin sovelletaan direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä, mukaan lukien niiden alaryhmät;

c) merkittävät valvottavat yhteisöt, mukaan lukien osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautuneen luottolaitoksen osallistuvaan jäsenvaltioon perustamat sivuliikkeet;

d) merkittävät valvottavat ryhmittymät osallistumattomaan jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan perustettujen tytäryritysten osalta;

e) vähemmän merkittävät valvottavat ryhmittymät, jotka soveltavat asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan nojalla valvontaan liittyvään raportointiin kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti, mukaan lukien niiden alaryhmät;

f) muut kuin e alakohdassa tarkoitetut vähemmän merkittävät valvottavat ryhmittymät, joihin sovelletaan direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä, mukaan lukien niiden alaryhmät;

g) vähemmän merkittävät valvottavat yhteisöt, mukaan lukien osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautuneen luottolaitoksen osallistuvaan jäsenvaltioon perustamat sivuliikkeet.

2.  Tämän asetuksen mukaista valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointia ei 7 ja 14 artiklasta poiketen vaadita valvottavilta yhteisöiltä, joille on myönnetty poikkeus vakavaraisuusvaatimusten soveltamisesta yksittäisen laitoksen tasolla asetuksen (EU) N:o 575/2013 7 tai 10 artiklan mukaisesti.

3.  Jos toimivaltaiset viranomaiset, EKP mukaan luettuna, vaativat laitoksia noudattamaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 toisessa, kolmannessa ja neljännessä osassa sekä kuudennessa, seitsemännessä ja kahdeksannessa osassa sekä direktiivin 2013/36/EU VII osastossa säädettyjä velvoitteita alakonsolidointiryhmän tasolla asetuksen (EU) N:o 575/2013 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti, näiden laitosten on noudatettava tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia alakonsolidointiryhmän tasolla.

4.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja/tai kansalliset keskuspankit voivat käyttää tämän asetuksen nojalla kerättyjä tietoja muihinkin tarkoituksiin.

5.  Tällä asetuksella ei ole vaikutusta tilinpitosäännöstöihin, joita valvottavat ryhmittymät ja yhteisöt soveltavat konsolidoidussa tilinpäätöksessään tai vuosittaisessa tilinpäätöksessään, eikä sillä muuteta valvontaan liittyvään raportointiin sovellettavia tilinpitosäännöstöjä. Valvottavat ryhmittymät ja yhteisöt voivat soveltaa erilaisia tilinpäätösstandardeja, minkä vuoksi olisi toimitettava ainoastaan sellaisiin arvostussääntöihin liittyviä tietoja, jotka ovat voimassa kyseessä olevien tilinpäätösstandardien mukaan ja joita asianomainen valvottava ryhmittymä tai yhteisö tosiasiassa soveltaa, mukaan lukien luottoriskitappioiden arvioinnissa käytetyt menetelmät. Tätä varten direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä soveltavien valvottavien ryhmittymien ja yhteisöjen käyttöön annetaan erityiset raportointimallit. Malleihin sisältyviä tietopisteitä, jotka eivät ole asianomaisten valvottavien yhteisöjen kannalta merkityksellisiä, ei tarvitse raportoida.

6.  Osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautuneen luottolaitoksen osallistuvaan jäsenvaltioon perustama sivuliike voi ilmoittaa tiedot, joita siltä tämän asetuksen mukaan edellytetään, asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen sivuliikkeen perustaneen luottolaitoksen välityksellä.

2 artikla

Määritelmät

Ellei toisin säädetä, tätä asetusta sovellettaessa sovelletaan asetukseen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) sisältyviä määritelmiä yhdessä seuraavien määritelmien kanssa:

1. ’IAS’ ja ’IFRS’ tarkoittavat kansainvälisiä IAS- (International Accounting Standards) ja IFRS-tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards), jotka on mainittu asetuksen (EY) N:o 1606/2002 2 artiklassa;

2. ’tytäryritys’ tarkoittaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 16 alakohdassa määriteltyä tytäryritystä, joka on asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettu luottolaitos;

3. ’alaryhmä’ tarkoittaa ryhmää, jonka emoyritys ei itse ole toisen samassa osallistuvassa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen laitoksen taikka samaan jäsenvaltioon sijoittautuneen rahoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryritys;

4. ’konsolidoinnin perusteella’ tarkoittaa samaa kuin asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 48 alakohdan määritelmässä;

5. ’alakonsolidointiryhmän tasolla’ tarkoittaa samaa kuin asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 49 alakohdan määritelmässä.

3 artikla

Valvottavan yhteisön tai valvottavan ryhmittymän aseman muutos

1.  Tätä asetusta sovellettaessa valvottava yhteisö tai valvottava ryhmittymä luokitellaan merkittäväksi 18 kuukautta sen jälkeen, kun asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 45 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätös on annettu sille tiedoksi. Sen tulee raportoida tämän asetuksen II osaston mukaisesti merkittävänä valvottavana yhteisönä tai merkittävänä valvottavana ryhmittymänä sellaisesta ensimmäisestä viitepäivämäärästä lähtien, joka seuraa sen luokittelua merkittäväksi.

2.  Tätä asetusta sovellettaessa valvottava yhteisö tai valvottava ryhmittymä luokitellaan vähemmän merkittäväksi, kun asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 46 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päätös on annettu sille tiedoksi. Tämän jälkeen sen tulee raportoida tämän asetuksen III osaston mukaisesti.II OSASTO

MERKITTÄVÄT VALVOTTAVAT RYHMITTYMÄT JA YHTEISÖTI LUKU

Merkittävät valvottavat ryhmittymät

4 artikla

Raportoinnin muoto ja tiheys konsolidoinnin perusteella sekä viite- ja ilmoituspäivämäärät merkittävillä valvottavilla ryhmittymillä, jotka soveltavat IFRS-standardeja valvontaan liittyvään raportointiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan mukaan

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 3 kohdan mukaan sellaisten merkittävien valvottavien ryhmittymien, jotka asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti soveltavat valvontaan liittyvässä raportoinnissa IFRS-standardeja asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 2, 3 ja 10 artiklassa säädetyllä tavalla konsolidoinnin perusteella. Niiden alaryhmien, jotka soveltavat valvontaan liittyvässä raportoinnissa IFRS-standardeja asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla, on samoin raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot täytäntöönpanoasetuksen (EY) N:o 680/2014 2, 3 ja 10 artiklassa säädetyllä tavalla konsolidoinnin perusteella.

5 artikla

Raportoinnin muoto ja tiheys konsolidoinnin perusteella sekä viite- ja ilmoituspäivämäärät merkittävillä valvottavilla ryhmittymillä jotka soveltavat direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 6 kohdan nojalla muiden kuin edellä 4 artiklassa tarkoitettujen merkittävien valvottavien ryhmittymien, joihin sovelletaan direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä, mukaan lukien niiden alaryhmät, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 2, 3 ja 11 artiklassa säädetyllä tavalla konsolidoinnin perusteella.II LUKU

Merkittävät valvottavat yhteisöt

6 artikla

Raportoinnin muoto ja tiheys yksittäisen laitoksen tasolla yhteisöillä, jotka eivät kuulu merkittävään valvottavaan ryhmittymään

1.  Merkittävien valvottavien yhteisöjen, jotka eivät kuulu merkittävään valvottavaan ryhmittymään ja jotka soveltavat IFRS-tilinpäätösstandardeja asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla joko siksi, että ne laativat vuosittaisen tilinpäätöksensä siinä tarkoitettujen tilinpäätösstandardien mukaisesti tai siksi, että ne soveltavat näitä standardeja valvontaan liittyvään raportointiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle yksittäisen laitoksen tasolla. Sanottua sovelletaan myös sivuliikkeisiin, jotka osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautunut luottolaitos on perustanut osallistuvaan jäsenvaltioon.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun valvontaan liittyvän rahoitustietojen raportoinnin tulee sisältää täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 9 artiklassa täsmennetyt tiedot ja tapahtua samassa artiklassa täsmennettyä raportointitiheyttä noudattaen.

3.  Muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen merkittävien valvottavien yhteisöjen, jotka eivät kuulu merkittävään valvottavaan ryhmittymään ja joihin sovelletaan direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä, mukaan lukien sivuliikkeet, jotka osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautunut luottolaitos on perustanut osallistuvaan jäsenvaltioon, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

4.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetun valvontaan liittyvän rahoitustietojen raportoinnin tulee sisältää täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 11 artiklassa täsmennetyt tiedot ja tapahtua samassa artiklassa täsmennettyä raportointitiheyttä noudattaen.

5.  Edellä 2 ja 4 kohdassa täsmennettyjen tietojen tulee sisältää ainoastaan tiedot, jotka liittyvät

a) varoihin, velkoihin, pääomaan, tuottoihin ja kuluihin, jotka valvottava yhteisö on kirjannut sovellettavan tilinpitosäännöstön nojalla;

b) taseen ulkopuolisiin vastuisiin ja toimintoihin, joissa valvottava yhteisö on osallisena;

c) muihin kuin a ja b kohdassa täsmennettyihin, valvottavan yhteisön toteuttamiin taloustoimiin;

d) arvostussääntöihin, jotka ovat voimassa sovellettavan tilinpitosäännöstön mukaan ja joita valvottava yhteisö tosiasiassa soveltaa, mukaan lukien menetelmät luottoriskitappioiden arvioimiseksi.

6.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat kerätä 2 ja 4 kohdassa täsmennettyjä EKP:lle toimitettavia tietoja osana laajempaa kansallista raportointikehikkoa, joka sisältää – sovellettavan unionin tai kansallisen lain mukaisesti – täydentäviä valvontaan liittyviä rahoitustietoja ja palvelee myös muita tarkoituksia kuin valvontaa, esimerkiksi tilastointia.

7 artikla

Raportoinnin muoto ja tiheys yksittäisen laitoksen tasolla yhteisöillä, jotka kuuluvat merkittävään valvottavaan ryhmittymään

1.  Merkittävien valvottavien yhteisöjen, jotka soveltavat IFRS-standardeja asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti joko siksi, että ne laativat vuosittaisen tilinpäätöksensä siinä tarkoitettujen tilinpäätösstandardien mukaisesti, tai siksi, että soveltavat näitä standardeja valvontaan liittyvään raportointiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja jotka kuuluvat merkittävään valvottavaan ryhmittymään, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle yksittäisen laitoksen tasolla. Näiden yhteisöjen on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 9 artiklassa täsmennetyin aikavälein ja raportoinnin on katettava liitteessä I täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.

2.  Kunkin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava EKP:lle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä III tarkoitetut muut mallit, jotka se on kerännyt. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EKP:lle etukäteen tällaisista muista malleista, joita ne aikovat toimittaa.

3.  Muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen merkittävien valvottavien yhteisöjen, joihin sovelletaan direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä ja jotka kuuluvat merkittävään valvottavaan ryhmittymään, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

4.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetut valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 11 artiklassa täsmennetyin aikavälein ja raportoinnin on katettava liitteessä I täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.

5.  Kunkin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava EKP:lle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV tarkoitetut muut mallit, jotka se on kerännyt. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EKP:lle etukäteen tällaisista muista malleista, joita ne aikovat toimittaa.

6.  Edellä 1, 2, 4 ja 5 kohdassa täsmennetyt tiedot on raportoitava tämän asetuksen 6 artiklan 5 kohdassa säädetyllä tavalla.

7.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat kerätä 1, 2 4 ja 5 kohdassa täsmennettyjä EKP:lle toimitettavia tietoja osana laajempaa kansallista raportointikehikkoa, joka sisältää – sovellettavan unionin tai kansallisen lain mukaisesti – täydentäviä valvontaan liittyviä rahoitustietoja ja palvelee myös muita tarkoituksia kuin valvontaa, esimerkiksi tilastointia.

8 artikla

Viite- ja ilmoituspäivämäärät merkittävillä valvottavilla yhteisöillä

1.  Edellä 6 ja 7 artiklassa täsmennettyjä merkittäviä valvottavia yhteisöjä koskevien tietojen viitepäivämäärät ovat seuraavat:

a) neljännesvuosittainen raportointi: 31. maaliskuuta, 30. kesäkuuta, 30. syyskuuta ja 31. joulukuuta;

b) puolivuosittainen raportointi: 30. kesäkuuta ja 31. joulukuuta;

c) vuosittainen raportointi: 31. joulukuuta.

2.  Jaksoa koskevat tiedot on raportoitava kumulatiivisesti kalenterivuoden ensimmäisestä päivästä viitepäivämäärään.

3.  Jos merkittävillä valvottavilla yhteisöillä on lupa laatia tilinpäätöksensä kalenterivuodesta poikkeavalta tilikaudelta, kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 ja 2 kohdasta poiketen muuttaa viitepäivämääriä tilikauden loppua vastaavasti. Muutettujen viitepäivämäärien on oltava kolme, kuusi, yhdeksän ja kaksitoista kuukautta tilikauden alkamisesta lukien. Jaksoa koskevat tiedot on raportoitava kumulatiivisesti tilikauden ensimmäisestä päivästä viitepäivämäärään.

4.  Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EKP:lle tiedot 6 ja 7 artiklassa täsmennetyistä merkittävistä valvottavista yhteisöistä viimeistään seuraavina ilmoituspäivämäärinä virka-ajan päättyessä:

a) niiden merkittävien valvottavien yhteisöjen osalta, jotka eivät kuulu merkittävään valvottavaan ryhmittymään, kyseessä olevaa viitepäivämäärää seuraavana 40. työpäivänä;

b) niiden merkittävien valvottavien yhteisöjen osalta, jotka kuuluvat merkittävään valvottavaan ryhmittymään, kyseessä olevaa viitepäivämäärää seuraavana 55. työpäivänä.

5.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset päättävät milloin valvottavien yhteisöjen on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot jotta ne pystyvät noudattamaan mainittuja määräaikoja.III LUKU

Merkittävien valvottavien ryhmittymien raportointi sellaisten tytäryritysten osalta, jotka on perustettu osallistumattomaan jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan

9 artikla

Merkittävien valvottavien ryhmittymien raportoinnin muoto ja tiheys sellaisten tytäryritysten osalta, jotka on perustettu osallistumattomaan jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan

1.  Osallistuvassa jäsenvaltiossa olevien emoyritysten ja sellaisten osallistuvassa jäsenvaltiossa olevien laitosten, jotka ovat rahoitusalan holdingyhtiöinä tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöinä toimivien emoyritysten määräysvallassa, on varmistettava, että valvontaa koskevat rahoitustiedot raportoidaan osallistumattomaan jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan perustettujen tytäryritysten osalta asianomaisille kansallisille toimivaltaisille viranomaisille yksittäisen laitoksen tasolla seuraavasti:

a) niiden merkittävien valvottavien ryhmittymien osalta, jotka soveltavat osallistuvassa jäsenvaltiossa korkeimmalla konsolidointitasolla IFRS-standardeja asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti joko siksi, että ne laativat vuosittaisen tilinpäätöksensä siinä tarkoitettujen tilinpäätösstandardien mukaisesti, tai siksi, että ne soveltavat näitä standardeja valvontaan liittyvään raportointiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti, valvontaa koskevat rahoitustiedot on raportoitava niin, että ne kattavat liitteessä II olevassa 1 kohdassa täsmennetyt tiedot, ja noudattaen täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 9 artiklassa täsmennettyjä aikavälejä;

b) sellaisten muiden kuin edellä mainittujen merkittävien valvottavien ryhmittymien osalta, joihin sovelletaan osallistuvassa jäsenvaltiossa korkeimmalla konsolidointitasolla direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä, valvontaa koskevat rahoitustiedot on raportoitava niin, että ne kattavat liitteessä II olevassa 2 kohdassa täsmennetyt tiedot, ja noudattaen täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 11 artiklassa täsmennettyjä aikavälejä.

2.  Edellä 1 kohdasta poiketen siinä tarkoitetut emoyritykset eivät kuitenkaan raportoi rahoitustietoja sellaisten tytäryhtiöiden osalta, joiden varojen kokonaisarvo kolme miljardia euroa tai vähemmän. Tässä yhteydessä varojen kokonaisarvo määritetään asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) IV osan 3 osastossa olevien kriteerien perusteella.

3.  Jos asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) IV osan 2 osaston 3 jakson mukainen valvottavien yhteisöjen luettelon päivitys osoittaa, että tytäryrityksen varojen kokonaisarvo ylittää kolme miljardia euroa, tytäryritys on sisällytettävä 1 kohdan mukaisesti raportoitaviin tietoihin ensimmäisenä viitepäivämääränä sen jälkeen, kun valvottavien yhteisöjen päivitetyn luettelon julkaisusta on kulunut 18 kuukautta. Jos päivitys osoittaa, että tytäryrityksen varojen kokonaisarvo on kolme miljardia euroa tai vähemmän, emoyrityksen on aloitettava tietojen raportointi 2 kohdan mukaisesti ensimmäisenä viitepäivämääränä valvottavien yhteisöjen päivitetyn luettelon julkaisun jälkeen.

10 artikla

Merkittävien valvottavien ryhmittymien viite- ja ilmoituspäivämäärät sellaisten tytäryritysten osalta, jotka on perustettu osallistumattomaan jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan

1.  Edellä 9 artiklassa täsmennetyt tiedot on kerättävä samojen viitepäivämäärien mukaisesti kuin etuyhteydessä olevaa merkittävää valvottavaa ryhmittymää koskevat, valvontaan liittyvät rahoitustiedot. Jaksoa koskevat tiedot on raportoitava kumulatiivisesti rahoitustietojen raportoinnissa sovellettavan tilikauden ensimmäisestä päivästä viitepäivämäärään.

2.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat EKP:lle tiedot 9 artiklassa täsmennettyjen osallistumattomaan jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan perustettujen tytäryritysten osalta viimeistään kyseessä olevaa viitepäivämäärää seuraavana 55. työpäivänä virka-ajan päättyessä.

3.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset päättävät, milloin valvottavien yhteisöjen on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot jotta ne pystyvät noudattamaan mainittua määräaikaa.III OSASTO

VÄHEMMÄN MERKITTÄVÄT VALVOTTAVAT RYHMITTYMÄT JA YHTEISÖTI LUKU

Vähemmän merkittävät valvottavat ryhmittymät

11 artikla

Raportoinnin muoto ja tiheys vähemmän merkittävillä valvottavilla ryhmittymillä konsolidoinnin perusteella

1.  Vähemmän merkittävien valvottavien ryhmittymien, jotka soveltavat IFRS-standardeja asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti valvontaan liittyvään raportointiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan nojalla, mukaan lukien niiden alaryhmät, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle konsolidoinnin perusteella.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 9 artiklassa täsmennetyin aikavälein ja niin, että ne kattavat liitteessä I olevassa 1 kohdassa täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.

3.  Kunkin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava EKP:lle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä III tarkoitetut muut mallit, jotka se on kerännyt. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EKP:lle etukäteen tällaisista muista malleista, joita ne aikovat toimittaa.

4.  Muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen vähemmän merkittävien valvottavien ryhmittymien, joihin sovelletaan direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Nämä valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 11 artiklassa täsmennetyin aikavälein ja niin, että ne kattavat liitteessä I olevassa 2 kohdassa täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.

5.  Kunkin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava EKP:lle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV tarkoitetut muut mallit, jotka se on kerännyt. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EKP:lle etukäteen tällaisista muista malleista, joita ne aikovat toimittaa.

6.  Edellä 4 ja 5 kohdasta poiketen valvontaan liittyviä rahoitustietoja koskevan raportoinnin tulee tämän artiklan 4 kohdassa täsmennettyjen tietojen sijasta sisältää yleisinä vähimmäisvaatimuksina liitteessä III täsmennetyt tiedot, jos vähemmän merkittävän ryhmittymän varojen kokonaisarvo on kolme miljardia euroa tai vähemmän. Tässä yhteydessä valvottavien ryhmittymien varojen kokonaisarvo on se arvo, jota käytetään määritettäessä, onko valvottava yhteisö asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) IV osan 4 osaston mukaisesti kokonsa perusteella merkittävä vai ei.

7.  Jos asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) IV osan 2 osaston mukainen valvottavien yhteisöjen luettelon päivitys osoittaa, että vähemmän merkittävän valvottavan ryhmittymän varojen kokonaisarvo ylittää kolme miljardia euroa, tämän ryhmittymän on aloitettava tietojen raportointi 4 ja 5 kohdan mukaisesti ensimmäisenä viitepäivämääränä sen jälkeen, kun valvottavien yhteisöjen päivitetyn luettelon julkaisusta on kulunut 18 kuukautta. Jos päivitys osoittaa, että vähemmän merkittävän valvottavan ryhmittymän varojen kokonaisarvo on kolme miljardia euroa tai vähemmän, tämän ryhmittymän on aloitettava tietojen raportointi 6 kohdan mukaisesti ensimmäisenä viitepäivämääränä sen jälkeen, kun valvottavien yhteisöjen päivitetty luettelo on julkaistu.

8.  Edellä 2, 3, 4, 5 ja 6 kohdassa täsmennetyt tiedot on raportoitava tämän asetuksen 6 artiklan 5 kohdassa säädetyllä tavalla.

9.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat kerätä 2, 3, 4, 5 ja 6 kohdassa täsmennettyjä EKP:lle toimitettavia tietoja osana laajempaa raportointikehikkoa, joka sisältää – asiaa koskevan unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti – täydentäviä valvontaan liittyviä rahoitustietoja ja palvelee myös muita tarkoituksia kuin valvontaa, esimerkiksi tilastointia.

12 artikla

Viite- ja ilmoituspäivämäärät vähemmän merkittävillä valvottavilla ryhmittymillä

1.  Edellä 11 artiklassa täsmennettyjä vähemmän merkittäviä valvottavia ryhmittymiä koskevien tietojen viitepäivämäärät ovat seuraavat:

a) neljännesvuosittainen raportointi: 31. maaliskuuta, 30. kesäkuuta, 30. syyskuuta ja 31. joulukuuta;

b) puolivuosittainen raportointi: 30. kesäkuuta ja 31. joulukuuta;

c) vuosittainen raportointi: 31. joulukuuta.

2.  Jaksoa koskevat tiedot on raportoitava kumulatiivisesti kalenterivuoden ensimmäisestä päivästä viitepäivämäärään.

3.  Jos vähemmän merkittävillä valvottavilla ryhmittymillä on kansallisen toimivaltaisen viranomaisen lupa raportoida valvontaan liittyvät rahoitustiedot kalenterivuodesta poikkeavalta tilikaudelta, kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 ja 2 kohdasta poiketen muuttaa viitepäivämääriä tilikauden loppua vastaavasti. Muutettujen viitepäivämäärien tulee olla kolme, kuusi, yhdeksän ja kaksitoista kuukautta tilikauden alkamisesta lukien. Jaksoa koskevat tiedot on raportoitava kumulatiivisesti niin, että ne kattavat jakson tilikauden ensimmäisestä päivästä viitepäivämäärään.

4.  Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EKP:lle 11 artiklassa täsmennetyt tiedot viimeistään seuraavina ilmoituspäivämäärinä virka-ajan päättyessä:

a) konsolidoinnin perusteella raportoivista vähemmän merkittävistä valvottavista ryhmittymistä, alaryhmät mukaan luettuina, viitepäivämäärää, joihin tiedot liittyvät, seuraavana 55. työpäivänä;

b) edellä 1 artiklan 3 kohdan nojalla alakonsolidointiryhmän tasolla raportoivista vähemmän merkittävistä valvottavista ryhmittymistä kyseessä olevaa viitepäivämäärää seuraavana 65. työpäivänä;

5.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset päättävät milloin valvottavien yhteisöjen on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot jotta ne pystyvät noudattamaan mainittuja määräaikoja.II LUKU

Vähemmän merkittävät valvottavat yhteisöt

13 artikla

Raportoinnin muoto ja tiheys yksittäisen laitoksen tasolla vähemmän merkittävillä valvottavilla yhteisöillä, jotka eivät kuulu ryhmittymään

1.  Vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen, jotka soveltavat IFRS-standardeja asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti joko siksi, että ne laativat vuosittaisen tilinpäätöksensä siinä tarkoitettujen tilinpäätösstandardien mukaisesti, tai siksi, että ne soveltavat näitä standardeja valvontaan liittyvään raportointiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja jotka eivät kuulu valvottavaan ryhmittymään, mukaan lukien osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautuneen luottolaitoksen osallistuvaan jäsenvaltion perustamat sivuliikkeet, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle yksittäisen laitoksen tasolla.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 9 artiklassa täsmennetyin aikavälein ja niin, että ne kattavat liitteessä I täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.

3.  Kunkin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava EKP:lle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä III tarkoitetut muut mallit, jotka se on kerännyt. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EKP:lle etukäteen tällaisista muista malleista, joita ne aikovat toimittaa.

4.  Muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen, joihin sovelletaan direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä ja jotka eivät kuulu valvottavaan ryhmittymään, mukaan lukien osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautuneen luottolaitoksen osallistuvaan jäsenvaltioon perustamat sivuliikkeet, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle.

5.  Edellä 4 kohdassa tarkoitetut valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 11 artiklassa täsmennetyin aikavälein ja niin, että ne kattavat liitteessä I olevassa 2 kohdassa täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.

6.  Kunkin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava EKP:lle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV tarkoitetut muut mallit, jotka se on kerännyt. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EKP:lle etukäteen tällaisista muista malleista, joita ne aikovat toimittaa.

7.  Edellä 2, 3, 5 ja 6 kohtaan sovelletaan seuraavia poikkeuksia:

▼C1

a) valvontaan liittyviä rahoitustietoja koskevan raportoinnin tulee tämän artiklan 2, 3, 5 ja 6 kohdassa täsmennettyjen tietojen sijasta sisältää yleisinä vähimmäisvaatimuksina liitteessä III täsmennetyt tiedot, jos vähemmän merkittävän luottolaitoksen varojen kokonaisarvo on alle kolme miljardia euroa.

b) osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautuneen luottolaitoksen osallistuvaan jäsenvaltioon perustamaa sivuliikettä ei sisällytetä valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointiin, jos sen varojen kokonaisarvo on alle kolme miljardia euroa.

▼B

8.  Edellä 7 kohtaa sovellettaessa valvottavan yhteisön varojen kokonaisarvo on se arvo, jota käytetään määritettäessä, onko valvottava yhteisö asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) IV ja III osan mukaisesti kokonsa perusteella merkittävä vai ei.

9.  Jos asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) IV osan 2 osaston 3 jakson mukainen valvottavien yhteisöjen luettelon päivitys osoittaa, että vähemmän merkittävän valvottavan yhteisön varojen kokonaisarvo ylittää kolme miljardia euroa, tämän yhteisön on aloitettava tietojen raportointi 2, 3, 5 ja 6 kohdan mukaisesti ensimmäisenä viitepäivämääränä sen jälkeen, kun valvottavien yhteisöjen päivitetyn luettelon julkaisusta on kulunut 18 kuukautta. Jos päivitys osoittaa, että vähemmän merkittävän valvottavan yhteisön varojen kokonaisarvo on kolme miljardia euroa tai vähemmän, tämän yhteisön on aloitettava tietojen raportointi 7 kohdan mukaisesti ensimmäisenä viitepäivämääränä sen jälkeen, kun valvottavien yhteisöjen päivitetty luettelo on julkaistu.

10.  Edellä 2, 3, 5, 6 ja 7 kohdassa täsmennetyt tiedot on raportoitava tämän asetuksen 6 artiklan 5 kohdassa säädetyllä tavalla.

11.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat kerätä 2, 3, 5, 6 ja 7 kohdassa täsmennettyjä, EKP:lle toimitettavia tietoja osana laajempaa kansallista raportointikehikkoa, joka sisältää – sovellettavan unionin tai kansallisen lain mukaisesti – täydentäviä valvontaan liittyviä rahoitustietoja ja palvelee myös muita tarkoituksia kuin valvontaa, esimerkiksi tilastointia.

14 artikla

Raportoinnin muoto ja tiheys yksittäisen laitoksen tasolla yhteisöillä, jotka kuuluvat vähemmän merkittävään valvottavaan ryhmittymään

1.  Vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen, jotka soveltavat IFRS-standardeja asetuksen (EY) No 1606/2002 mukaisesti joko siksi, että ne laativat vuosittaisen tilinpäätöksensä siinä tarkoitettujen tilinpäätösstandardien mukaisesti, tai siksi, että ne soveltavat näitä standardeja valvontaan liittyvään raportointiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja jotka kuuluvat vähemmän merkittävään valvottavaan ryhmittymään, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle yksittäisen laitoksen tasolla.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 9 artiklassa täsmennetyin aikavälein ja niin, että ne kattavat liitteessä II täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.

3.  Kunkin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava EKP:lle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä III tarkoitetut muut mallit, jotka se on kerännyt. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EKP:lle etukäteen tällaisista muista malleista, joita ne aikovat toimittaa.

4.  Muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen, joihin sovelletaan direktiiviin 86/635/ETY perustuvia kansallisia tilinpitosäännöstöjä ja jotka kuuluvat vähemmän merkittävään valvottavaan ryhmittymään, on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot asianomaiselle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

5.  Edellä 4 kohdassa tarkoitetut valvontaan liittyvät rahoitustiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 11 artiklassa täsmennetyin aikavälein ja niin, että ne kattavat liitteessä II täsmennettyjä yhteisiä vähimmäisvaatimuksia vastaavat tiedot.

6.  Kunkin kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava EKP:lle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV tarkoitetut muut mallit, jotka se on kerännyt. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EKP:lle etukäteen tällaisista muista malleista, joita ne aikovat toimittaa.

7.  Vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen, joiden varojen kokonaisarvo on vähemmän kuin kolme miljardia euroa, on sisällytettävä valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointiin 2, 3, 5 ja 6 kohdasta poiketen liitteessä III täsmennetyt tiedot. Edellä sanottua sovellettaessa valvottavan yhteisön varojen kokonaisarvo on se arvo, jota käytetään määritettäessä, onko valvottava yhteisö asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) IV osan 3 osaston mukaisesti kokonsa perusteella merkittävä vai ei.

8.  Jos asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) IV osan 2 osaston 3 jakson mukainen valvottavien yhteisöjen luettelon päivitys osoittaa, että vähemmän merkittävän valvottavan yhteisön varojen kokonaisarvo ylittää kolme miljardia euroa, tämän yhteisön on aloitettava tietojen raportointi 2, 3, 5 ja 6 kohdan mukaisesti ensimmäisenä viitepäivämääränä sen jälkeen, kun valvottavien yhteisöjen päivitetyn luettelon julkaisusta on kulunut 18 kuukautta. Jos päivitys osoittaa, että vähemmän merkittävän valvottavan yhteisön varojen kokonaisarvo on kolme miljardia euroa tai vähemmän, tämän yhteisön on aloitettava tietojen raportointi 7 kohdan mukaisesti ensimmäisenä viitepäivämääränä sen jälkeen, kun valvottavien yhteisöjen päivitetty luettelo on julkaistu.

9.  Edellä 2, 3, 5, 6 ja 7 kohdassa täsmennetyt tiedot on raportoitava tämän asetuksen 6 artiklan 5 kohdassa säädetyllä tavalla.

10.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat kerätä 2, 3, 5, 6 ja 7 kohdassa täsmennettyjä, EKP:lle toimitettavia tietoja osana laajempaa kansallista raportointikehikkoa, joka sisältää, sovellettavan unionin tai kansallisen lain mukaisesti, täydentäviä valvontaan liittyviä rahoitustietoja ja palvelee myös muita tarkoituksia kuin valvontaa, esimerkiksi tilastointia.

15 artikla

Viite- ja ilmoituspäivämäärät vähemmän merkittävillä valvottavilla yhteisöillä

1.  Edellä 13 ja 14 artiklassa täsmennettyjä vähemmän merkittäviä valvottavia yhteisöjä koskevien tietojen viitepäivämäärät ovat seuraavat:

a) neljännesvuosittainen raportointi: 31. maaliskuuta, 30. kesäkuuta, 30. syyskuuta ja 31. joulukuuta;

b) puolivuosittainen raportointi: 30. kesäkuuta ja 31. joulukuuta;

c) vuosittainen raportointi: 31. joulukuuta

2.  Jaksoa koskevat tiedot on raportoitava kumulatiivisesti kalenterivuoden ensimmäisestä päivästä viitepäivämäärään.

3.  Jos vähemmän merkittävillä valvottavilla yhteisöillä on kansallisen toimivaltaisen viranomaisen lupa raportoida valvontaan liittyvät rahoitustiedot kalenterivuodesta poikkeavalta tilikaudelta, kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 ja 2 kohdasta poiketen muuttaa viitepäivämääriä tilikauden loppua vastaavasti. Muutettujen viitepäivämäärien tulee olla kolme, kuusi, yhdeksän ja kaksitoista kuukautta tilikauden alkamisesta lukien. Jaksoa koskevat tiedot on raportoitava kumulatiivisesti tilikauden ensimmäisestä päivästä viitepäivämäärään.

4.  Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EKP:lle valvontaan liittyvät rahoitustiedot 13 ja 14 artiklassa täsmennetyistä vähemmän merkittävistä valvottavista yhteisöistä viimeistään seuraavina ilmoituspäivämäärinä virka-ajan päättyessä:

a) niiden vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen osalta, jotka eivät kuulu valvottavaan ryhmittymään, kyseessä olevaa viitepäivämäärää seuraavana 65. työpäivänä;

b) niiden vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen osalta, jotka kuuluvat vähemmän merkittävään valvottavaan ryhmittymään, kyseessä olevaa viitepäivämäärää seuraavana 55. työpäivänä.

5.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset päättävät,, milloin valvottavien yhteisöjen on raportoitava valvontaan liittyvät rahoitustiedot jotta ne pystyvät noudattamaan mainittuja määräaikoja.IV OSASTO

TIETOJEN LAATU JA SÄHKÖINEN RAPORTOINTIKIELI

16 artikla

Tiedon laatua koskevat tarkistukset

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on seurattava ja varmistettava, että EKP:lle toimitetut tiedot ovat laadukkaita ja luotettavia. Tällöin kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava päätöksen EKP/2014/29 4 ja 5 artiklassa olevia määrittelyjä.

17 artikla

Tietotekniikan kieli toimitettaessa tietoja kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta EKP:lle

Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava tässä asetuksessa täsmennetyt tiedot ”eXtensible Business Reporting Language” -taksonomiaa noudattaen, jotta täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 680/2014 täsmennettyjen tietojen vaihdossa käytettäisiin yhdenmukaisia teknisiä muotoja. Tällöin kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava päätöksen EKP/2014/29 6 artiklassa olevia määrittelyjä.V OSASTO

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

18 artikla

Raportoinnin ensimmäiset viitepäivämäärät

1.  Valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnin ensimmäinen viitepäivämäärä tämän asetuksen mukaisesti on 31. joulukuuta 2015 tiedoille, jotka koskevat

a) merkittäviä valvottavia ryhmittymiä;

b) merkittäviä valvottavia yhteisöjä, jotka eivät kuulu valvottavaan ryhmittymään.

2.  Valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnin ensimmäinen viitepäivämäärä tämän asetuksen mukaisesti on 30. kesäkuuta 2016 tiedoille, jotka koskevat

a) merkittäviä valvottavia yhteisöjä, jotka kuuluvat valvottavaan ryhmittymään;

b) merkittävien valvottavien ryhmittymien tytäryrityksiä, jotka on perustettu osallistumattomaan jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan.

3.  Valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnin ensimmäinen viitepäivämäärä tämän asetuksen mukaisesti on 30. kesäkuuta 2017 tiedoille, jotka koskevat

a) vähemmän merkittäviä valvottavia ryhmittymiä;

b) vähemmän merkittäviä valvottavia yhteisöjä.

19 artikla

Siirtymäsäännökset

Päätökset, joita kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet merkittävien valvottavien ryhmittymien ja yhteisöjen suorittamasta raportoinnista, joka koskee tämän asetuksen kohteena olevia valvontaan liittyviä rahoitustietoja, säilyvät voimassa kaikkien 17 artiklassa täsmennettyjä ensimmäisiä raportoinnin viitepäivämääriä edeltävien viitepäivämäärien osalta.

20 artikla

Loppusäännös

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.
LIITE I

Yksinkertaistettu valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointi

1. Asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti IFRS-standardeja soveltaville valvottaville ryhmittymille ja valvottaville yhteisöille, samoin kuin direktiiviin 86/635/ETY perustuvia, IFRS-standardien kanssa yhteensopivia kansallisia tilinpitosäännöstöjä soveltaville valvottaville yhteisöille ”yksinkertaistettu valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointi” käsittää taulukossa 1 luetellut, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä III olevat mallit.

2. Valvottaville ryhmittymille ja valvottaville yhteisöille, jotka soveltavat direktiiviin 86/635/ETY perustuvia, muita kuin 1 kohdassa mainittuja kansallisia tilinpitosäännöstöjä, ”yksinkertaistettu valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointi” käsittää taulukossa 2 luetellut, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV olevat mallit.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevien ohjeiden mukaisesti.

4. Taulukoissa 1 ja 2 olevat mallit 17.1, 17.2 ja 17.3 on tarkoitettu vain valvottaville ryhmittymille, kun taas taulukossa 1 ja 2 oleva malli 40.1 on tarkoitettu valvottaville ryhmittymille ja ryhmittymään kuulumattomille valvottaville yhteisöille.

5. Tämän liitteen taulukoissa 1 ja 2 olevassa 2 osassa mainittuja rajoituksia laskettaessa sovelletaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 5 artiklan a kohdan 4 alakohtaa.Taulukko 1

Mallin numero

Mallin tai malliryhmän nimi

OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI]

Taselaskelma [tase]

1.1

Taselaskelma: varat

1.2

Taselaskelma: velat

1.3

Taselaskelma: pääoma

2

Tuloslaskelma

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain

4.1

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat

4.2

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

4.3

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: myytävissä olevat rahoitusvarat

4.4

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: lainat ja saatavat sekä eräpäivään saakka pidettävät sijoitukset

4.5

Etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevat rahoitusvarat

5

Lainojen ja ennakkomaksujen jaottelu tuotteittain

6

Muiden kuin finanssialan yritysten lainojen ja ennakkomaksujen jaottelu NACE-koodeittain

Rahoitusvelkojen jaottelu

8.1

Rahoitusvelkojen jaottelu tuotteittain ja vastapuolialoittain

8.2

Etuoikeusasemaltaan huonommat rahoitusvelat

Lainasitoumukset, rahoitusvakuudet ja muut sitoumukset

9.1

Taseen ulkopuolisiin eriin liittyvät vastuut: lainasitoumukset, rahoitusvakuudet ja muut annetut sitoumukset

9.2

Lainasitoumukset, rahoitusvakuudet ja muut saadut sitoumukset

10

Johdannaiset – kaupankäynti

Johdannaiset – suojauslaskenta

11.1

Johdannaiset – suojauslaskenta: jaottelu riskityypeittäin ja suojaustyypeittäin

12

Luottotappioita koskevien vähennysten muutokset sekä oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden arvonalennus

Saadut vakuudet ja takaukset

13.1

Lainojen ja ennakkomaksujen jaottelu vakuuksittain ja takauksittain

13.2

Vakuudet, jotka on saatu ottamalla ne omistukseen kauden aikana [raportointipäivänä pidetyt]

13.3

Vakuudet, jotka on saatu ottamalla kertyneet omistukseen [aineelliset hyödykkeet]

14

Käyvän arvon hierarkia: käypään arvoon arvostetut rahoitusvälineet

Tuloslaskelman tiettyjen erien jaottelu

16.1

Korkotulot ja -menot instrumenteittain ja vastapuolialoittain

16.3

Kaupankäyntiä varten pidettyihin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai tappiot instrumenteittain

Kirjanpidon ja vakavaraisuusasetuksen konsolidoinnin soveltamisalan välinen täsmäytys: tase

17.1

Kirjanpidon ja vakavaraisuusasetuksen konsolidoinnin soveltamisalan välinen täsmäytys: varat

17.2

Kirjanpidon ja vakavaraisuusasetuksen konsolidoinnin soveltamisalan välinen täsmäytys: taseen ulkopuolisiin eriin liittyvät vastuut – lainasitoumukset, rahoitusvakuudet ja muut annetut sitoumukset

17.3

Kirjanpidon ja vakavaraisuusasetuksen konsolidoinnin soveltamisalan välinen täsmäytys: velat

18

Järjestetyt ja järjestämättömät vastuut

19

Laiminlyödyt vastuut

OSA 2 [NELJÄNNESVUOSITTAIN RAJOITUKSIN: NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI TAI EI RAPORTOINTIA]

Maantieteellinen jaottelu

20.4

Varojen jaottelu maantieteellisesti vastapuolen asuinpaikan perusteella

20.5

Taseen ulkopuolisiin eriin liittyvien vastuiden maantieteellinen jaottelu vastapuolen asuinpaikan perusteella

20.6

Velkojen jaottelu maantieteellisesti vastapuolen asuinpaikan perusteella

OSA 4 [VUOSITTAIN]

Ryhmän rakenne

40.1

Ryhmän rakenne: ”yhteisöittäin”Taulukko 2

Mallin numero

Mallin tai malliryhmän nimi

OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI]

Taselaskelma [tase]

1.1

Taselaskelma: varat

1.2

Taselaskelma: velat

1.3

Taselaskelma: pääoma

2

Tuloslaskelma

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain

4.1

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat

4.2

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

4.3

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: myytävissä olevat rahoitusvarat

4.4

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: lainat ja saatavat sekä eräpäivään saakka pidettävät sijoitukset

4.5

Etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevat rahoitusvarat

4.6

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat

4.7

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin liittyvät rahoitusvarat (muut kuin johdannaiset), jotka arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti

4.8

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin liittyvät rahoitusvarat (muut kuin johdannaiset), jotka arvostetaan pääomaan käyvän arvon perusteella

4.9

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntivaraston ulkopuoliset vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvälineet, jotka arvostetaan hankintamenoon perustuvalla kirjaamisella

4.10

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: muut kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin kuuluvat rahoitusvarat, jotka eivät ole johdannaisia

5

Lainojen ja ennakkomaksujen jaottelu tuotteittain

6

Muiden kuin finanssialan yritysten lainojen ja ennakkomaksujen jaottelu NACE-koodeittain

Rahoitusvelkojen jaottelu

8.1

Rahoitusvelkojen jaottelu tuotteittain ja vastapuolialoittain

8.2

Etuoikeusasemaltaan huonommat rahoitusvelat

Lainasitoumukset, rahoitusvakuudet ja muut sitoumukset

9.1

Taseen ulkopuolisiin eriin liittyvät vastuut: lainasitoumukset, rahoitusvakuudet ja muut annetut sitoumukset

9.2

Lainasitoumukset, rahoitusvakuudet ja muut saadut sitoumukset

10

Johdannaiset – kaupankäynti

Johdannaiset – suojauslaskenta

11.2

Johdannaiset – suojauslaskenta kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaan: jaottelu riskityypeittäin

12

Luottotappioita koskevien vähennysten muutokset sekä oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden arvonalennus

Saadut vakuudet ja takaukset

13.1

Lainojen ja ennakkomaksujen jaottelu vakuuksittain ja takauksittain

13.2

Vakuudet, jotka on saatu ottamalla ne omistukseen kauden aikana [raportointipäivänä pidetyt]

13.3

Vakuudet, jotka on saatu ottamalla kertyneet omistukseen [aineelliset hyödykkeet]

14

Käyvän arvon hierarkia: käypään arvoon arvostetut rahoitusvälineet

Tuloslaskelman tiettyjen erien jaottelu

16.1

Korkotulot ja -menot instrumenteittain ja vastapuolialoittain

16.4

Kaupankäyntiä varten pidettyihin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai tappiot riskeittäin

Kirjanpidon ja vakavaraisuusasetuksen konsolidoinnin soveltamisalan välinen täsmäytys: tase

17.1

Kirjanpidon ja vakavaraisuusasetuksen konsolidoinnin soveltamisalan välinen täsmäytys: varat

17.2

Kirjanpidon ja vakavaraisuusasetuksen konsolidoinnin soveltamisalan välinen täsmäytys: taseen ulkopuolisiin eriin liittyvät vastuut – lainasitoumukset, rahoitusvakuudet ja muut annetut sitoumukset

17.3

Kirjanpidon ja vakavaraisuusasetuksen konsolidoinnin soveltamisalan välinen täsmäytys: velat

18

Järjestetyt ja järjestämättömät vastuut

19

Laiminlyödyt vastuut

OSA 2 [NELJÄNNESVUOSITTAIN RAJOITUKSIN: NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI TAI EI RAPORTOINTIA]

Maantieteellinen jaottelu

20.4

Varojen jaottelu maantieteellisesti vastapuolen asuinpaikan perusteella

20.5

Taseen ulkopuolisiin eriin liittyvien vastuiden maantieteellinen jaottelu vastapuolen asuinpaikan perusteella

20.6

Velkojen jaottelu maantieteellisesti vastapuolen asuinpaikan perusteella

OSA 4 [VUOSITTAIN]

Ryhmän rakenne

40.1

Ryhmän rakenne: ”yhteisöittäin”
LIITE II

Pitkälti yksinkertaistettu valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointi

1. Asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti IFRS-standardeja soveltaville valvottaville yhteisöille, samoin kuin direktiiviin 86/635/ETY perustuvia, IFRS-standardien kanssa yhteensopivia kansallisia tilinpitosäännöstöjä soveltaville valvottaville yhteisöille ”pitkälti yksinkertaistettu valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointi” käsittää taulukossa 3 luetellut, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä III olevat mallit.Taulukko 3

Mallin numero

Mallin tai malliryhmän nimi

OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI]

Taselaskelma [tase]

1.1

Taselaskelma: varat

1.2

Taselaskelma: velat

1.3

Taselaskelma: pääoma

2

Tuloslaskelma

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain

4.1

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat

4.2

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

4.3

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: myytävissä olevat rahoitusvarat

4.4

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: lainat ja saatavat sekä eräpäivään saakka pidettävät sijoitukset

4.5

Etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevat rahoitusvarat

5

Lainojen ja ennakkomaksujen jaottelu tuotteittain

Rahoitusvelkojen jaottelu

8.1

Rahoitusvelkojen jaottelu tuotteittain ja vastapuolialoittain

8.2

Etuoikeusasemaltaan huonommat rahoitusvelat

Lainasitoumukset, rahoitusvakuudet ja muut sitoumukset

9.1

Taseen ulkopuolisiin eriin liittyvät vastuut: lainasitoumukset, rahoitusvakuudet ja muut annetut sitoumukset

10

Johdannaiset – kaupankäynti

Johdannaiset – suojauslaskenta

11.1

Johdannaiset – suojauslaskenta: jaottelu riskityypeittäin ja suojaustyypeittäin

12

Luottotappioita koskevien vähennysten muutokset sekä oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden arvonalennus

14

Käyvän arvon hierarkia: käypään arvoon arvostetut rahoitusvälineet

18

Järjestetyt ja järjestämättömät vastuut

19

Laiminlyödyt vastuut

2. Valvottaville yhteisöille, jotka soveltavat direktiiviin 86/635/ETY perustuvia, muita kuin 1 kohdassa mainittuja kansallisia tilinpitosäännöstöjä, ”pitkälti yksinkertaistettu valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportointi” käsittää taulukossa 4 luetellut, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV olevat mallit.Taulukko 4

Mallin numero

Mallin tai malliryhmän nimi

OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI]

Taselaskelma [tase]

1.1

Taselaskelma: varat

1.2

Taselaskelma: velat

1.3

Taselaskelma: pääoma

2

Tuloslaskelma

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain

4.1

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat

4.2

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

4.3

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: myytävissä olevat rahoitusvarat

4.4

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: lainat ja saatavat sekä eräpäivään saakka pidettävät sijoitukset

4.5

Etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevat rahoitusvarat

4.6

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat

4.7

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin liittyvät rahoitusvarat (muut kuin johdannaiset), jotka arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti

4.8

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin liittyvät rahoitusvarat (muut kuin johdannaiset), jotka arvostetaan pääomaan käyvän arvon perusteella

4.9

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: kaupankäyntivaraston ulkopuoliset vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvälineet, jotka arvostetaan hankintamenoon perustuvalla kirjaamisella

4.10

Rahoitusvarojen jaottelu instrumenteittain ja vastapuolialoittain: muut kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin kuuluvat rahoitusvarat, jotka eivät ole johdannaisia

5

Lainojen ja ennakkomaksujen jaottelu tuotteittain

Rahoitusvelkojen jaottelu

8.1

Rahoitusvelkojen jaottelu tuotteittain ja vastapuolialoittain

8.2

Etuoikeusasemaltaan huonommat rahoitusvelat

Lainasitoumukset, rahoitusvakuudet ja muut sitoumukset

9.1

Taseen ulkopuolisiin eriin liittyvät vastuut: lainasitoumukset, rahoitusvakuudet ja muut annetut sitoumukset

10

Johdannaiset – kaupankäynti

Johdannaiset – suojauslaskenta

11.2

Johdannaiset – suojauslaskenta kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaan: jaottelu riskityypeittäin

12

Luottotappioita koskevien vähennysten muutokset sekä oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden arvonalennus

18

Järjestetyt ja järjestämättömät vastuut

19

Laiminlyödyt vastuut

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevien ohjeiden mukaisesti.
LIITE III

Valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnin tietopisteet

1. Asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti IFRS-standardeja soveltaville valvottaville yhteisöille, samoin kuin direktiiviin 86/635/ETY perustuvia, IFRS-standardien kanssa yhteensopivia kansallisia tilinpitosäännöstöjä soveltaville valvottaville yhteisöille ”valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnin tietopisteet” käsittävät liitteessä IV olevat, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä III mainitut tietopisteet.

2. Valvottaville yhteisöille, jotka soveltavat direktiiviin 86/635/ETY perustuvia, muita kuin 1 kohdassa mainittuja kansallisia tilinpitosäännöstöjä, ”valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnin tietopisteet” käsittävät liitteessä V olevat, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä IV mainitut mallit.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on raportoitava täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevien ohjeiden mukaisesti.
LIITE IV

’FINREP-tietopisteet’ IFRS:n tai IFRS:n kanssa yhteensopivan kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaanMallin numero

Mallin tai malliryhmän nimi

OSA 1 [NELJÄNNESVUOSITTAINEN RAPORTOINTI]

Taselaskelma [tase]

1.1

Taselaskelma: varat

1.2

Taselaskelma: velat

1.3

Taselaskelma: pääoma

2

Tuloslaskelma

5

Lainojen ja ennakkomaksujen jaottelu tuotteittain

Rahoitusvelkojen jaottelu

8.1

Rahoitusvelkojen jaottelu tuotteittain ja vastapuolialoittain

8.2

Etuoikeusasemaltaan huonommat rahoitusvelat

10

Johdannaiset – Kaupankäynti

Johdannaiset – Suojauslaskenta

11.1

Johdannaiset – Suojauslaskenta: Jaottelu riskityypeittäin ja suojaustyypeittäin

18

Järjestetyt ja järjestämättömät vastuut

19

Laiminlyödyt vastuutMALLIEN VÄRIKOODI:

Toimitettava tietopiste

1.    Taselaskelma [tase]

1.1    Varat 

Viiteasiakirjat

Kirjanpitoarvo

010

010

Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset

IAS 1.54 (i)

 

020

Käteinen raha

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liite V (jäljempänä ’liite V’), 2 osan 1 kohta

 

030

Kassan saldot keskuspankeissa

Liite V, 2 osan 2 kohta

 

040

Muut vaadittaessa maksettavat talletukset

Liite V, 2 osan 3 kohta

 

050

Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat

IFRS 7.8(a)(ii); IAS 39.9 soveltamisohjeiden (jäljempänä ’AG’) 14 kohta

 

060

Johdannaiset

IAS 39.9

 

070

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

IAS 32.11

 

080

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osan 24 ja 26 kohta

 

090

Lainat ja ennakkomaksut

Liite V, 1 osan 24 ja 27 kohta

 

100

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

IFRS 7.8(a)(i); IAS 39.9

 

110

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

IAS 32.11

 

120

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osan 24 ja 26 kohta

 

130

Lainat ja ennakkomaksut

Liite V, 1 osan 24 ja 27 kohta

 

140

Myytävissä olevat rahoitusvarat

IFRS 7.8(d); IAS 39.9

 

150

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

IAS 32.11

 

160

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osan 24 ja 26 kohta

 

170

Lainat ja ennakkomaksut

Liite V, 1 osan 24 ja 27 kohta

 

180

Lainat ja muut saatavat

IFRS 7.8(c); IAS 39.9, AG 16, AG 26; liite V, 1 osan 16 kohta

 

190

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osan 24 ja 26 kohta

 

200

Lainat ja ennakkomaksut

Liite V, 1 osan 24 ja 27 kohta

 

210

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

IFRS 7.8(b); IAS 39.9, AG 16, AG 26

 

220

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osan 24 ja 26 kohta

 

230

Lainat ja ennakkomaksut

Liite V, 1 osan 24 ja 27 kohta

 

240

Johdannaiset – Suojauslaskenta

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

 

250

Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa

IAS 39.89A(a)

 

260

Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin

IAS 1.54(e); liite V, 2 osan 4 kohta

 

270

Aineelliset hyödykkeet

 

 

280

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

IAS 16.6; IAS 1.54(a)

 

290

Sijoituskiinteistöt

IAS 40.5; IAS 1.54(b)

 

300

Aineettomat hyödykkeet

IAS 1.54(c); asetuksen (EU) N:o 575/2013 (jäljempänä ’CRR’) 4 artiklan 1 kohdan 115 alakohta

 

310

Liikearvo

IFRS 3.B67(d); CRR 4 artiklan 1 kohdan 113 alakohta

 

320

Muut aineettomat hyödykkeet

IAS 38.8.118

 

330

Verosaamiset

IAS 1.54(n-o)

 

340

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

350

Laskennalliset verosaamiset

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR 4 artiklan 1 kohdan 106 alakohta

 

360

Muut varat

Liite V, 2 osan 5 kohta

 

370

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, liite V, 2 osan 6 kohta

 

380

VARAT YHTEENSÄ

IAS 1.9(a), IAS toteuttamisohjeiden (jäljelmpänä ’IG’) 6 kohta

 

1.2    Velat 

Viiteasiakirjat

Kirjanpitoarvo

010

010

Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat

IFRS 7.8 (e) (ii); IAS 39.9, AG 14-15

 

020

Johdannaiset

IAS 39.9, AG 15(a)

 

030

Lyhyet positiot

IAS 39.AG 15(b)

 

040

Talletukset

Asetuksen (EY) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohta; liite V, 1 osan 30 kohta

 

050

Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osan 31 kohta

 

060

Muut rahoitusvelat

Liite V, 1 osan 32–34 kohta

 

070

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat

IFRS 7.8 (e)(i); IAS 39.9

 

080

Talletukset

Asetuksen (EY) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohta; liite V, 1 osan 30 kohta

 

090

Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osan 31 kohta

 

100

Muut rahoitusvelat

Liite V, 1 osan 32–34 kohta

 

110

Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

 

120

Talletukset

Asetuksen (EY) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohta; liite V, 1 osan 30 kohta

 

130

Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osan 31 kohta

 

140

Muut rahoitusvelat

Liite V, 1 osan 32–34 kohta

 

150

Johdannaiset – Suojauslaskenta

IFRS 7.22(b); IAS 39.9; liite V, 1 osan 23 kohta

 

160

Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa

IAS 39.89A(b)

 

170

Varaukset

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

 

180

Eläkkeet ja muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvat velvoitteet

IAS 19.63; IAS 1.78(d); liite V, 2 osan 7 kohta

 

190

Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet

IAS 19,153; IAS 1.78(d); liite V, 2 osan 8 kohta

 

200

Uudelleenjärjestely

IAS 37.71, 84(a)

 

210

Vireillä olevat oikeusjutut ja veroriidat

IAS 37, lisäys C, esimerkit 6 ja 10

 

220

Annetut sitoumukset ja takaukset

IAS 37, lisäys C.9

 

230

Muut varaukset

 

 

240

Verovelat

IAS 1.54(n-o)

 

250

Kauden verovelat

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

260

Laskennalliset verovelat

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR 4 artiklan 1 kohdan 108 alakohta

 

270

Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma

IAS 32, havainnollisten esimerkkien (jäljempänä ’IE’) 33 kohta; kansainvälinen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitea (jäljempänä ’IFRIC’), tulkintasuositus 2; liite V, 2 osan 9 kohta

 

280

Muut velat

Liite V, 2 osan 10 kohta

 

290

Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, liite V, 2 osan 11 kohta

 

300

VELAT YHTEENSÄ

IAS 1.9(b); IG 6

 

1.3    Oma pääoma 

Viiteasiakirjat

Kirjanpitoarvo

010

010

Pääoma

IAS 1.54(r); direktiivin 86/635/ETY (jäljempänä ’BAD’) 22 artikla

 

020

Maksettu pääoma

IAS 1.78(e)

 

030

Maksamaton pääoma, joka on vaadittu maksettavaksi

IAS 1.78(e); liite V, 2 osan 14 kohta

 

040

Rahasto, johon ylikurssi kirjataan

IAS 1.78(e); CRR 4 artiklan 1 kohdan 124 alakohta

 

050

Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma)

Liite V, 2 osan 15-16 kohta

 

060

Yhdistelmäinstrumenttien oman pääoman komponentti

IAS 32.28-29; liite V, 2 osan 15 kohta

 

070

Muut liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit

Liite V, 2 osan 16 kohta

 

080

Muu pääoma

IFRS 2.10; liite V, 2 osan 17 kohta

 

090

Kertyneet muun laajan tuloksen erät

CRR 4 artiklan 1 kohdan 100 alakohta

 

095

Erät, joita ei uudelleenluokitella voitoiksi tai tappioiksi

IAS 1.82A(a)

 

100

Aineelliset hyödykkeet

IAS 16.39-41

 

110

Aineettomat hyödykkeet

IAS 38.85-87

 

120

Vakuutusmatemaattiset voitot tai (-) tappiot etuuspohjaisista järjestelyistä

IAS 1.7

 

122

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät

IFRS 5.38, IG, esimerkki 12

 

124

Muiden kirjattujen tulojen osuus ja kulut sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin

IAS 1.82(h); IAS 28.11

 

128

Erät, jotka voidaan uudelleenluokitella voitoksi tai tappioksi

IAS 1.82A(a)

 

130

Suojausosuus nettosijoituksista ulkomaisiin yksiköihin [efektiivinen osuus]

IAS 39.102(a)

 

140

Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen

IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38–49

 

150

Suojausjohdannaiset. Rahavirran suojaukset [efektiivinen osuus]

IFRS 7.23(c); IAS 39.95–101

 

160

Myytävissä olevat rahoitusvarat

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.55(b)

 

170

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät

IFRS 5.38, IG, esimerkki 12

 

180

Muiden kirjattujen tulojen osuus ja kulut sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin

IAS 1.82(h); IAS 28.11

 

190

Kertyneet voittovarat

CRR 4 artiklan 1 kohdan 123 alakohta

 

200

Uudelleenarvostusrahastot

IFRS 1.30, D5-D8; liite V, 2 osan 18 kohta

 

210

Muut rahastot

IAS 1.54; IAS 1.78(e)

 

220

Rahastot tai kertyneet tappiot sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin

IAS 28.11; liite V, 2 osan 19 kohta

 

230

Muut

Liite V, 2 osan 19 kohta

 

240

(-) Omat osakkeet

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; liite V, 2 osan 20 kohta

 

250

Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio

IAS 27.28; IAS 1.83(a)(ii)

 

260

(-) Väliosingot

IAS 32.35

 

270

Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet]

IAS 27.4; IAS 1.54(q); IAS 27.27

 

280

Kertyneet muut laajan tuloksen erät

IAS 27.27-28; CRR 4 artiklan 1 kohdan 100 alakohta

 

290

Muut erät

IAS 27.27-28

 

300

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

IAS 1.9(c), IG 6

 

310

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

IAS 1.IG6

 

2.    Tuloslaskelma 

Viiteasiakirjat

Kuluva kausi

010

010

Korkotuotot

IAS 1.97; IAS 18.35(b)(iii); liite V, 2 osan 21 kohta

 

020

Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); liite V, 2 osan 24 kohta

 

030

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

040

Myytävissä olevat rahoitusvarat

IFRS 7.20(b); IAS 39.55(b); IAS 39.9

 

050

Lainat ja muut saatavat

IFRS 7.20(b); IAS 39.9, 39.46(a)

 

060

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

IFRS 7.20(b); IAS 39.9, 39.46(b)

 

070

Johdannaiset – suojauslaskenta, korkoriski

IAS 39.9; liite V, 2 osan 23 kohta

 

080

Muut varat

Liite V, 2 osan 25 kohta

 

090

(Korkokulut)

IAS 1.97; liite V, 2 osan 21 kohta

 

100

(Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat)

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); liite V, 2 osan 24 kohta

 

110

(Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat)

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

120

(Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat)

IFRS 7.20(b); IAS 39.47

 

130

(Johdannaiset – suojauslaskenta, korkoriski)

IAS 39.9; liite V, 2 osan 23 kohta

 

140

(Muut velat)

Liite V, 2 osan 26 kohta

 

150

(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta)

IFRIC 2.11

 

160

Osinkotulot

IAS 18.35(b)(v); liite V, 2 osan 28 kohta

 

170

Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

180

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); IAS 39.9

 

190

Myytävissä olevat rahoitusvarat

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.9, 39.55(b)

 

200

Palkkiotulot

IFRS 7.20(c)

 

210

(Palkkiokulut)

IFRS 7.20(c)

 

220

Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto

IFRS 7.20(a) (ii-v); liite V, 2 osan 97 kohta

 

230

Myytävissä olevat rahoitusvarat

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.9, 39.55(b)

 

240

Lainat ja muut saatavat

IFRS 7.20(a)(iv); IAS 39.9, 39.56

 

250

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

IFRS 7.20(a)(iii); IAS 39.9, 39.56

 

260

Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat

IFRS 7.20(a)(v); IAS 39.56

 

270

Muut

 

 

280

Kaupankäyntiä varten pidettyihin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto

IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)

 

290

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto

IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)

 

300

Voitot tai (-) tappiot suojauslaskennasta, netto

IFRS 7.24; liite V, 2 osa, 30 kohta

 

310

Kurssierot [voitto tai (-) tappio], netto

IAS 21.28, 52 (a)

 

330

Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto

IAS 1.34

 

340

Liiketoiminnan muut tuotot

Liite V, 2 osan 141–143 kohta

 

350

(Liiketoiminnan muut kulut)

Liite V, 2 osan 141–143 kohta

 

355

LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO

 

 

360

(Hallinnon kulut)

 

 

370

(Henkilöstökulut)

IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6

 

380

(Muut hallinnon kulut)

 

 

390

(Poistot)

IAS 1.102, 104

 

400

(Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet)

IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)

 

410

(Sijoituskiinteistöt)

IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)

 

420

(Muut aineettomat hyödykkeet)

IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)

 

430

(Varaukset tai (-) varausten peruutukset)

IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

 

440

(Annetut sitoumukset ja takaukset)

 

 

450

(Muut varaukset)

 

 

460

(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina)

IFRS 7.20(e)

 

470

(Hankintamenoon kirjatut rahoitusvarat)

IFRS 7.20(e); IAS 39.66

 

480

(Myytävissä olevat rahoitusvarat)

IFRS 7.20(e); IAS 39.67

 

490

(Lainat ja muut saatavat)

IFRS 7.20(e); IAS 39.63

 

500

(Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset)

IFRS 7.20(e); IAS 39.63

 

510

(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus)

IAS 28.40-43

 

520

(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus)

IAS 36.126(a)(b)

 

530

(Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet)

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

540

(Sijoituskiinteistöt)

IAS 40.79(d)(v)

 

550

(Liikearvo)

IFRS 3, lisäys B67(d)(v); IAS 36.124

 

560

(Muut aineettomat hyödykkeet)

IAS 38.118 (e)(iv)(v)

 

570

(Muut)

IAS 36.126(a)(b)

 

580

Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo

IFRS 3, lisäys B64(n)(i)

 

590

Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin

IAS 1.82(c)

 

600

Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina

IFRS 5.37; liite V, 2 osan 27 kohta

 

610

VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

620

(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin)

IAS 1.82(d); IAS 12.77

 

630

VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN

IAS 1, IG 6

 

640

Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen

IAS 1.82(e); IFRS 5.33(a), 5.33 A

 

650

Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista ennen veroja

IFRS 5.33(b)(i)

 

660

(Lopetettuihin toimintoihin liittyvät verokulut tai (-) -tulot)

IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)

 

670

KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO

IAS 1.82(f)

 

680

Vähemmistön osuuteen kohdistettavat [määräysvallattomien omistajien osuudet]

IAS 1.83(a)(i)

 

690

Emoyrityksen omistajiin kohdistettavat

IAS 1.83(a)(ii)

 

5.    Lainojen ja ennakkomaksujen jaottelu tuotteittain 

 

Viiteasiakirjat

Keskuspankit

Julkisyhteisöt

Luottolaitokset

Muut finanssialan yritykset

Muut kuin finanssialan yritykset

Kotitaloudet

Liite V, 1 osan 35 kohdan a alakohta

Liite V, 1 osan 35 kohdan b alakohta

Liite V, 1 osan 35 kohdan c alakohta

Liite V, 1 osan 35 kohdan d alakohta

Liite V, 1 osan 35 kohdan e alakohta

Liite V, 1 osan 35 kohdan f alakohta

010

020

030

040

050

060

Tuotteittain

010

Vaadittaessa [optio] ja lyhyellä varoitusajalla [käyttötili]

Liite V, 2 osan 41 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

020

Luottokorttivelat

Liite V, 2 osan 41 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

030

Myyntisaamiset

Liite V, 2 osan 41 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

040

Rahoitusleasing

Liite V, 2 osan 41 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

050

Takaisinmyyntisopimuksiin liittyvät lainat

Liite V, 2 osan 41 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

060

Muunpituiset lainat

Liite V, 2 osan 41 kohdan f alakohta

 

 

 

 

 

 

070

Ennakkomaksut, jotka eivät ole lainoja

Liite V, 2 osan 41 kohdan g alakohta

 

 

 

 

 

 

080

LAINAT JA ENNAKKOMAKSUT

Liite V, 1 osan 24 ja 27 kohta

 

 

 

 

 

 

Vakuuksittain

090

josta: kiinnitysluotot [lainat, joiden vakuutena on kiinteistö]

Liite V, 2 osan 41 kohdan h alakohta

 

 

 

 

 

 

100

josta: muut vakuudelliset lainat

Liite V, 2 osan 41 kohdan i alakohta

 

 

 

 

 

 

Tarkoituksen mukaan

110

josta: kulutusluotto

Liite V, 2 osan 41 kohdan j alakohta

 

 

 

 

 

 

120

josta: lainattu asunnonostoa varten

Liite V, 2 osan 41 kohdan k alakohta

 

 

 

 

 

 

Etuoikeusasemittain

130

josta: hankerahoituslainat

Liite V, 2 osan 41 kohdan l alakohta

 

 

 

 

 

 

8.    Rahoitusvelkojen jaottelu

8.1    Rahoitusvelkojen jaottelu tuotteittain ja vastapuolialoittain 

Viiteasiakirjat

Kirjanpitoarvo

Luottoriskin muutoksiin liittyvä käypien arvojen kumulatiivisen muutoksen määrä

Sopimusperusteisesti eräpäivänä maksettava määrä

Kaupankäyntiä varten pidettävä

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattava

Jaksotettu hankintameno

Suojauslaskenta

IFRS 7.8 (e) (ii); IAS 39.9, AG 14-15

IFRS 7.8 (e)(i); IAS 39.9

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

IFRS 7.10(a); CRR 30 artiklan b kohta, 424 artiklan 1 kohdan d alakohdan i luetelmakohta

IFRS 7.10(b)

010

020

030

037

040

050

010

Johdannaiset

IAS 39.9, AG 15(a)

 

 

 

 

 

 

020

Lyhyet positiot

IAS 39 AG 15(b)

 

 

 

 

 

 

030

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

040

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osan 24 ja 26 kohta

 

 

 

 

 

 

050

Talletukset

Asetuksen (EY) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohta; liite V, 1 osan 30 kohta

 

 

 

 

 

 

060

Keskuspankit

Liite V, 1 osan 35 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

070

Käyttötilit/yliyön talletukset

Asetuksen (EY) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohdan 1 alakohta

 

 

 

 

 

 

080

Talletukset, joilla on sovittu erääntymispäivä

Asetuksen (EY) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohdan 2 alakohta

 

 

 

 

 

 

090

Irtisanomisehtoiset talletukset

Asetuksen (EY) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohdan 3 alakohta; liite V, 2 osan 51 kohta

 

 

 

 

 

 

100

Takaisinostosopimukset

Asetuksen (EU) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohdan 4 alakohta

 

 

 

 

 

 

110

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osa, 35 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

120

Käyttötilit/yli yön -talletukset

Asetuksen (EY) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohdan 1 alakohta

 

 

 

 

 

 

130

Talletukset, joilla on sovittu erääntymispäivä

Asetuksen (EY) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohdan 2 alakohta

 

 

 

 

 

 

140

Irtisanomisehtoiset talletukset

Asetuksen (EY) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohdan 3 alakohta; liite V, 2 osan 51 kohta

 

 

 

 

 

 

150

Takaisinostosopimukset

Asetuksen (EU) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohdan 4 alakohta

 

 

 

 

 

 

160

Luottolaitokset

Liite V, 1 osan 35 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

170

Käyttötilit/yli yön -talletukset

Asetuksen (EU) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohdan 1 alakohta

 

 

 

 

 

 

180

Talletukset, joilla on sovittu erääntymispäivä

Asetuksen (EY) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohdan 2 alakohta

 

 

 

 

 

 

190

Irtisanomisehtoiset talletukset

Asetuksen (EY) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohdan 3 alakohta; liite V, 2 osan 51 kohta

 

 

 

 

 

 

200

Takaisinostosopimukset

Asetuksen (EU) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohdan 4 alakohta

 

 

 

 

 

 

210

Muut finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

220

Käyttötilit/yliyön talletukset

Asetuksen (EY) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohdan 1 alakohta

 

 

 

 

 

 

230

Talletukset, joilla on sovittu erääntymispäivä

Asetuksen (EY) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohdan 2 alakohta

 

 

 

 

 

 

240

Irtisanomisehtoiset talletukset

Asetuksen (EY) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohdan 3 alakohta; liite V, 2 osan 51 kohta

 

 

 

 

 

 

250

Takaisinostosopimukset

Asetuksen (EU) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohdan 4 alakohta

 

 

 

 

 

 

260

Muut kuin finanssialan yritykset

Liite V, 1 osa, 35 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

270

Käyttötilit/yliyön talletukset

Asetuksen (EU) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohdan 1 alakohta

 

 

 

 

 

 

280

Talletukset, joilla on sovittu erääntymispäivä

Asetuksen (EY) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohdan 2 alakohta

 

 

 

 

 

 

290

Irtisanomisehtoiset talletukset

Asetuksen (EY) N:o 25/2009 liite II, 2.9.3 kohta; liite V, 2.5.1 kohta

 

 

 

 

 

 

300

Takaisinostosopimukset

Asetuksen (EU) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohdan 4 alakohta

 

 

 

 

 

 

310

Kotitaloudet

Liite V, 1 osan 35 kohdan f alakohta

 

 

 

 

 

 

320

Käyttötilit/yliyön talletukset

Asetuksen (EU) N:o 25/2009 liiteen II, 2 osan 9 kohdan 1 alakohta

 

 

 

 

 

 

330

Talletukset, joilla on sovittu erääntymispäivä

Asetuksen (EY) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohdan 2 alakohta

 

 

 

 

 

 

340

Irtisanomisehtoiset talletukset

Asetuksen (EY) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohdan 3 alakohta; liite V, 2 osan 51 kohta

 

 

 

 

 

 

350

Takaisinostosopimukset

Asetuksen (EU) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohdan 4 alakohta

 

 

 

 

 

 

360

Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osan 31 kohta; liite V, 2 osan 52 kohta

 

 

 

 

 

 

370

Sijoitustodistukset

Liite V, 2 osan 52 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

380

Omaisuusvakuudelliset arvopaperit

CRR 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohta

 

 

 

 

 

 

390

Katetut joukkolainat

CRR 129 artiklan 1 kohta

 

 

 

 

 

 

400

Hybridisopimukset

IAS 39.10-11, AG27, AG29; IFRIC 9; liite V, 2 osan 52 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

410

Muut liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 2 osan 52 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

420

Vaihdettavat yhdistelmäinstrumentit

IAS 32.AG 31

 

 

 

 

 

 

430

Sidotut

 

 

 

 

 

 

 

440

Muut rahoitusvelat

Liite V, 1 osan 32–34 kohta

 

 

 

 

 

 

450

RAHOITUSVELAT

 

 

 

 

 

 

 

8.2    Etuoikeusasemaltaan huonommat rahoitusvelat 

Kirjanpitoarvo

 

Viiteasiakirjat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattava rahoitusvelka

Jaksotettu hankintameno

IFRS 7.8 (e)(i); IAS 39.9

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

010

020

010

Talletukset

Asetuksen (EY) N:o 25/2009 liite II, 2 osan 9 kohta; liite V, 1 osan 30 kohta

 

 

020

Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osan 31 kohta

 

 

030

ETUOIKEUSASEMALTAAN HUONOMMAT RAHOITUSVELAT

Liite V, 2 osan 53 ja 54 kohta

 

 

10.    Johdannaiset – KaupankäyntiRiskityypeittäin/tuotteittain tai markkinatyypeittäin

MALLIN NUMERO

Kirjanpitoarvo

Nimellismäärä

Viiteasiakirjat

Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat

Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat

Kaupankäynti yhteensä

Josta: myyty

Liite V, 2 osan 69 kohta

Liite V, 2 osan 69 kohta

Liite V, 2 osan 70-71 kohta

Liite V, 2 osan 72 kohta

010

020

030

040

010

Korko

Liite V, 2 osan 67 kohdan a alakohta

 

 

 

 

020

josta: taloudelliset suojaukset

Liite V, 2 osan 74 kohta

 

 

 

 

030

OTC-optiot

 

 

 

 

 

040

OTC muut

 

 

 

 

 

050

Järjestäytyneet optiomarkkinat

 

 

 

 

 

060

Muut järjestäytyneet markkinat

 

 

 

 

 

070

Oma pääoma

Liite V, 2 osan 67 kohdan b alakohta

 

 

 

 

080

josta: taloudelliset suojaukset

Liite V, 2 osan 74 kohta

 

 

 

 

090

OTC-optiot

 

 

 

 

 

100

OTC muut

 

 

 

 

 

110

Järjestäytyneet optiomarkkinat

 

 

 

 

 

120

Muut järjestäytyneet markkinat

 

 

 

 

 

130

Valuuttakauppa ja kulta

Liite V, 2 osan 67 kohdan c alakohta

 

 

 

 

140

josta: taloudelliset suojaukset

Liite V, 2 osan 74 kohta

 

 

 

 

150

OTC-optiot

 

 

 

 

 

160

OTC muut

 

 

 

 

 

170

Järjestäytyneet optiomarkkinat

 

 

 

 

 

180

Muut järjestäytyneet markkinat

 

 

 

 

 

190

Luotot

Liite V, 2 osan 67 kohdan d alakohta

 

 

 

 

200

josta: taloudelliset suojaukset

Liite V, 2 osan 74 kohta

 

 

 

 

210

Luottoriskin vaihtosopimukset

 

 

 

 

 

220

Luottoriskimarginaalioptio

 

 

 

 

 

230

Tuottojenvaihtosopimukset yhteensä

 

 

 

 

 

240

Muut

 

 

 

 

 

250

Hyödykkeet

Liite V, 2 osa, 67 kohdan e alakohta

 

 

 

 

260

josta: taloudelliset suojaukset

Liite V, 2 osan 74 kohta

 

 

 

 

270

Muut

Liite V, 2 osan 67 kohdan f alakohta

 

 

 

 

280

josta: taloudelliset suojaukset

Liite V, 2 osan 74 kohta

 

 

 

 

290

JOHDANNAISET

IAS 39.9

 

 

 

 

300

josta: OTC – luottolaitokset

Liite V, 1 osan 35 kohdan c alakohta, 2 osan 75 kohdan a alakohta

 

 

 

 

310

josta: OTC – muut finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan d alakohta, 2 osan 75 kohdan b alakohta

 

 

 

 

320

josta: OTC – muut

Liite V, 2 osan 75 kohdan c alakohta

 

 

 

 

11.    Johdannaiset – Suojauslaskenta

11.1.    Johdannaiset – Suojauslaskenta Jaottelu riskityypeittäin ja suojaustyypeittäinTuotteittain tai markkinatyypeittäin

Viiteasiakirjat

Kirjanpitoarvo

Nimellismäärä

Varat

Velat

Suojaus yhteensä

Josta: myyty

Liite V, 2 osan 69 kohta

Liite V, 2 osan 69 kohta

Liite V, 2 osan 70 ja 71 kohta

Liite V, 2 osan 72 kohta

010

020

030

040

010

Korot

Liite V, 2 osan 67 kohdan a alakohta

 

 

 

 

020

OTC-optiot

 

 

 

 

 

030

OTC muut

 

 

 

 

 

040

Järjestäytyneet optiomarkkinat

 

 

 

 

 

050

Muut järjestäytyneet markkinat

 

 

 

 

 

060

Oma pääoma

Liite V, 2 osan 67 kohdan b alakohta

 

 

 

 

070

OTC-optiot

 

 

 

 

 

080

OTC muut

 

 

 

 

 

090

Järjestäytyneet optiomarkkinat

 

 

 

 

 

100

Muut järjestäytyneet markkinat

 

 

 

 

 

110

Valuuttakauppa ja kulta

Liite V, 2 osan 67 kohdan c alakohta

 

 

 

 

120

OTC-optiot

 

 

 

 

 

130

OTC muut

 

 

 

 

 

140

Järjestäytyneet optiomarkkinat

 

 

 

 

 

150

Muut järjestäytyneet markkinat

 

 

 

 

 

160

Luotot

Liite V, 2 osan 67 kohdan d alakohta

 

 

 

 

170

Luottoriskin vaihtosopimukset

 

 

 

 

 

180

Luottoriskimarginaalioptio

 

 

 

 

 

190

Tuottojenvaihtosopimukset yhteensä

 

 

 

 

 

200

Muut

 

 

 

 

 

210

Hyödykkeet

Liite V, 2 osan 67 kohdan e alakohta

 

 

 

 

220

Muut

Liite V, 2 osan 67 kohdan f alakohta

 

 

 

 

230

KÄYVÄN ARVON SUOJAUKSET

IFRS 7.22(b); IAS 39.86(a)

 

 

 

 

240

Korko

Liite V, 2 osan 67 kohdan a alakohta

 

 

 

 

250

OTC-optiot

 

 

 

 

 

260

OTC muut

 

 

 

 

 

270

Järjestäytyneet optiomarkkinat

 

 

 

 

 

280

Muut järjestäytyneet markkinat

 

 

 

 

 

290

Osakkeet

Liite V, 2 osan 67 kohdan b alakohta

 

 

 

 

300

OTC-optiot

 

 

 

 

 

310

OTC muut

 

 

 

 

 

320

Järjestäytyneet optiomarkkinat

 

 

 

 

 

330

Muut järjestäytyneet markkinat

 

 

 

 

 

340

Valuuttakauppa ja kulta

Liite V, 2 osan 67 kohdan c alakohta

 

 

 

 

350

OTC-optiot

 

 

 

 

 

360

OTC muut

 

 

 

 

 

370

Järjestäytyneet optiomarkkinat

 

 

 

 

 

380

Muut järjestäytyneet markkinat

 

 

 

 

 

390

Luotot

Liite V, 2 osan 67 kohdan d alakohta

 

 

 

 

400

Luottoriskin vaihtosopimukset

 

 

 

 

 

410

Luottoriskimarginaalioptio

 

 

 

 

 

420

Tuottojenvaihtosopimukset yhteensä

 

 

 

 

 

430

Muut

 

 

 

 

 

440

Hyödykkeet

Liite V, 2 osan 67 kohdan e alakohta

 

 

 

 

450

Muut

Liite V, 2 osan 67 kohdan f alakohta

 

 

 

 

460

RAHAVIRRAN SUOJAUKSET

IFRS 7.22(b); IAS 39.86(b)

 

 

 

 

470

SUOJAUSOSUUS NETTOSIJOITUKSISTA ULKOMAISIIN YKSIKÖIHIN

IFRS 7.22(b); IAS 39.86(c)

 

 

 

 

480

SALKUN KÄYVÄN ARVON SUOJAUKSEN KORKORISKIN OSALTA

IAS 39.89A, IE 1–31

 

 

 

 

490

SALKUN RAHAVIRRAN SUOJAUKSEN KORKORISKIN OSALTA

IAS 39 IG F6 1–3

 

 

 

 

500

JOHDANNAISET – SUOJAUSLASKENTA

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

 

 

 

 

510

josta: OTC – luottolaitokset

Liite V, 1 osan 35 kohdan c alakohta, 2 osan 75 kohdan a alakohta

 

 

 

 

520

josta: OTC – muut finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan d alakohta, 2 osan 75 kohdan b alakohta

 

 

 

 

530

josta: OTC – muut

Liite V, 2 osan 75 kohdan c alakohta

 

 

 

 

18.    Järjestetyt ja järjestämättömät vastuut 

Viiteasiakirjat

Bruttokirjanpitoarvo

Kertynyt arvonalentuminen, kertyneet muutokset käyvässä arvossa luottoriskin ja järjestämättömiä vastuita koskevien varausten vuoksi

Saadut vakuudet ja rahoitustakaukset

 

Järjestetyt

Järjestämättömät

 

järjestetyt vastuut

järjestämättömät vastuut

 

Ei erääntynyt tai erääntynyt <= 30 päivää

Erääntynyt > 30 päivää <= 60 päivää

Erääntynyt > 60 päivää <= 90 päivää

 

Maksu epätodennäköinen, ei erääntynyt tai erääntynyt < 90 päivää

Erääntynyt > 90 päivää <= 180 päivää

Erääntynyt > 180 päivää <= 1 vuosi

Erääntynyt > 1 vuosi

Josta maksukyvyttömyystilassa

Josta arvoltaan alentuneet

 

Maksu epätodennäköinen, ei erääntynyt tai erääntynyt < 90 päivää

Erääntynyt > 90 päivää <= 180 päivää

Erääntynyt > 180 päivää <= 1 vuosi

Erääntynyt > 1 vuosi

Järjestämättömille vastuille saadut vakuudet

Järjestämättömille vastuille saadut rahoitustakaukset

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Liite V, 2 osan 45, 109 ja 145-162 kohta

Liite V, 2 osan 145-162 kohta

Liite V, 2 osan 158 kohta

Liite V, 2 osan 158 kohta

Liite V, 2 osan 158 kohta

Liite V, 2 osan 145-162 kohta

Liite V, 2 osan 159 kohta

Liite V, 2 osan 159 kohta

Liite V, 2 osan 159 kohta

Liite V, 2 osan 159 kohta

CRR 178 artikla; liite V, 2 osan 61 kohta

IAS 39, 58-70

Liite V, 2 osan 46 kohta

Liite V, 2 osan 161 kohta

Liite V, 2 osan 161 kohta

Liite V, 2 osan 159 ja 161 kohta

Liite V, 2 osan 159 ja 161 kohta

Liite V, 2 osan 159 ja 161 kohta

Liite V, 2 osan 159 ja 161 kohta

Liite V, 2 osan 162 kohta

Liite V, 2 osan 162 kohta

010

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osan 24 ja 26 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Keskuspankit

Liite V, 1 osan 35 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osan 35 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Luottolaitokset

Liite V, 1 osan 35 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Muut finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Muut kuin finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Lainat ja ennakkomaksut

Liite V, 1 osan 24 ja 27 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Keskuspankit

Liite V, 1 osan 35 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osan 35 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Luottolaitokset

Liite V, 1 osan 35 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Muut finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Muut kuin finanssialan yritykset

Liite V, 1 osa, 35 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Josta: Pienet ja keskisuuret yritykset

SME 1 artiklan 2 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Josta: Liikekiinteistö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Kotitaloudet

Liite V, 1 osan 35 kohdan f alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Josta: Asuntolainat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Josta: Kulutusluotot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

JAKSOTETTUUN HANKINTAMENOON KIRJATUT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET RAHOITUSVÄLINEET

Liite V, 1 osan 13 kohdan d ja e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osan 24 ja 26 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Keskuspankit

Liite V, 1 osan 35 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osan 35 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Luottolaitokset

Liite V, 1 osan 35 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Muut finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Muut kuin finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Lainat ja ennakkomaksut

Liite V, 1 osan 24 ja 27 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Keskuspankit

Liite V, 1 osan 35 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osan 35 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Luottolaitokset

Liite V, 1 osan 35 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Muut finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Muut kuin finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Kotitaloudet

Liite V, 1 osan 35 kohdan f alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

KÄYPÄÄN ARVOON KIRJATUT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET RAHOITUSVÄLINEET, pl. kaupankäyntiä varten tarkoitetut, held for trading, HFT

Liite V, I osan 13 kohdan b ja c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET RAHOITUSVÄLINEET, pl. HFT

Liite V, I osan 13 kohdan b, c, d ja e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Annetut luottositoumukset

IAS 39.2 (h), 4 (a) (c), BC 15; CRR liite I; liite V, 2 osan 56 ja 57 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Keskuspankit

Liite V, 1 osan 35 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osan 35 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Luottolaitokset

Liite V, 1 osan 35 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Muut finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Muut kuin finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Kotitaloudet

Liite V, 1 osan 35 kohdan f alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Annetut takaukset

IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 A; CCR liite I; liite V, 2 osan 56 ja 58 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Keskuspankit

Liite V, 1 osan 35 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osan 35 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Luottolaitokset

Liite V, 1 osan 35 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Muut finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Muut kuin finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Kotitaloudet

Liite V, 1 osan 35 kohdan f alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Muut sitoumukset annetut

Vakavaraisuusasetuksen liite I; liite V, 2 osan 56 ja 59 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Keskuspankit

Liite V, 1 osan 35 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osan 35 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Luottolaitokset

Liite V, 1 osan 35 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Muut finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Muut kuin finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Kotitaloudet

Liite V, 1 osan 35 kohdan f alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

TASEEN ULKOPUOLISIIN ERIIN LIITTYVÄT VASTUUT

Liite V, 2 osan 55 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Viiteasiakirjat

Bruttokirjanpitoarvo

Kertynyt arvonalentuminen, kertyneet muutokset käyvässä arvossa luottoriskin ja järjestämättömiä vastuita koskevien varausten vuoksi

Saadut vakuudet ja rahoitustakaukset

 

Järjestetyt

Järjestämättömät

 

järjestetyt vastuut

järjestämättömät vastuut

 

Ei erääntynyt tai erääntynyt <= 30 päivää

Erääntynyt > 30 päivää <= 60 päivää

Erääntynyt > 60 päivää <= 90 päivää

 

Maksu epätodennäköinen, ei erääntynyt tai erääntynyt < 90 päivää

Erääntynyt > 90 päivää <= 180 päivää

Erääntynyt > 180 päivää <= 1 vuosi

Erääntynyt > 1 vuosi

Josta maksukyvyttömyystilassa

Josta arvoltaan alentuneet

 

Maksu epätodennäköinen, ei erääntynyt tai erääntynyt < 90 päivää

Erääntynyt > 90 päivää <= 180 päivää

Erääntynyt > 180 päivää <= 1 vuosi

Erääntynyt > 1 vuosi

Järjestämättömille vastuille saadut vakuudet

Järjestämättömille vastuille saadut rahoitustakaukset

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Liite V, 2 osan 45, 109 ja 145-162 kohta

Liite V, 2 osan 145-162 kohta

Liite V, 2 osan 158 kohta

Liite V, 2 osan 158 kohta

Liite V, 2 osan 158 kohta

Liite V, 2 osan 145-162 kohta

Liite V, 2 osan 159 kohta

Liite V, 2 osan 159 kohta

Liite V, 2 osan 159 kohta

Liite V, 2 osan 159 kohta

CRR 178 artikla; liite V, 2 osan 61 kohta

IAS 39, 58-70

Liite V, 2 osan 46 kohta

Liite V, 2 osan 161 kohta

Liite V, 2 osan 161 kohta

Liite V, 2 osan 159 ja 161 kohta

Liite V, 2 osan 159 ja 161 kohta

Liite V, 2 osan 159 ja 161 kohta

Liite V, 2 osan 159 ja 161 kohta

Liite V, 2 osan 162 kohta

Liite V, 2 osan 162 kohta

010

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osan 24 ja 26 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Keskuspankit

Liite V, 1 osan 35 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osan 35 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Luottolaitokset

Liite V, 1 osan 35 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Muut finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Muut kuin finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Lainat ja ennakkomaksut

Liite V, 1 osan 24 ja 27 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Keskuspankit

Liite V, 1 osan 35 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osan 35 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Luottolaitokset

Liite V, 1 osan 35 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Muut finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Muut kuin finanssialan yritykset

Liite V, 1 osa, 35 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Josta: Pienet ja keskisuuret yritykset

SME 1 artiklan 2 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Josta: Liikekiinteistö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Kotitaloudet

Liite V, 1 osan 35 kohdan f alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Josta: Asuntolainat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Josta: Kulutusluotot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

JAKSOTETTUUN HANKINTAMENOON KIRJATUT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET RAHOITUSVÄLINEET

Liite V, 1 osan 13 kohdan d ja e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Liite V, 1 osan 24 ja 26 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Keskuspankit

Liite V, 1 osan 35 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osan 35 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Luottolaitokset

Liite V, 1 osan 35 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Muut finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Muut kuin finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Lainat ja ennakkomaksut

Liite V, 1 osan 24 ja 27 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Keskuspankit

Liite V, 1 osan 35 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osan 35 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Luottolaitokset

Liite V, 1 osan 35 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Muut finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Muut kuin finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Kotitaloudet

Liite V, 1 osan 35 kohdan f alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

KÄYPÄÄN ARVOON KIRJATUT VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET RAHOITUSVÄLINEET, pl. kaupankäyntiä varten tarkoitetut, held for trading, HFT

Liite V, I osan 13 kohdan b ja c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISET RAHOITUSVÄLINEET, pl. HFT

Liite V, I osan 13 kohdan b, c, d ja e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Annetut luottositoumukset

IAS 39.2 (h), 4 (a) (c), BC 15; CRR liite I; liite V, 2 osan 56 ja 57 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Keskuspankit

Liite V, 1 osan 35 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osan 35 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Luottolaitokset

Liite V, 1 osan 35 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Muut finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Muut kuin finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Kotitaloudet

Liite V, 1 osan 35 kohdan f alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Annetut takaukset

IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 A; CCR liite I; liite V, 2 osan 56 ja 58 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Keskuspankit

Liite V, 1 osan 35 kohdan a alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Julkisyhteisöt

Liite V, 1 osan 35 kohdan b alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Luottolaitokset

Liite V, 1 osan 35 kohdan c alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Muut finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan d alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Muut kuin finanssialan yritykset

Liite V, 1 osan 35 kohdan e alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Kotitaloudet

Liite V, 1 osan 35 kohdan f alakohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Muut sitoumukset annetut

Vakavaraisuusasetuksen liite I; liite V, 2 osan 56 ja 59 kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Keskuspankit

Liite V, 1 osan 35 kohdan a alakohta