EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0543-20130615

Consolidated text: A Bizottság 543/2013/EU rendelete ( 2013. június 14. ) a villamosenergia-piacokra vonatkozó adatok benyújtásáról és közzétételéről, valamint a 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/543/2013-06-15

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

2013R0543 — HU — 15.06.2013 — 000.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 543/2013/EU RENDELETE

(2013. június 14.)

a villamosenergia-piacokra vonatkozó adatok benyújtásáról és közzétételéről, valamint a 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 163, 2013.6.15., 1. o)


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 036, 12.2.2015, o 15  (543/2013)
▼B

A BIZOTTSÁG 543/2013/EU RENDELETE

(2013. június 14.)

a villamosenergia-piacokra vonatkozó adatok benyújtásáról és közzétételéről, valamint a 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 18. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 714/2009/EK rendelet és különösen annak 15. cikke, valamint az említett rendelet I. mellékletében megállapított, a nemzeti hálózatok közötti rendszerösszekötők rendelkezésre álló átviteli kapacitásának kezelésére és felosztására vonatkozó iránymutatások 5. pontja előírja az átvitelirendszer-üzemeltetők a hálózatok rendelkezésre állásával, a határkeresztező rendszerösszekötők kapacitásával, valamint a termelési, terhelési és a hálózati üzemszünetekkel kapcsolatos adat-közzétételi kötelezettségét.

(2)

A nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló, 2011. október 25-i 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) 4. cikkének (4) bekezdése szerint a bennfentes információknak a 714/2009/EK rendelettel vagy az annak alapján elfogadott iránymutatásokkal összhangban történő nyilvánosságra hozatala a nyilvánosság egyidejű, kimerítő és hatékony tájékoztatásának tekintendő.

(3)

Az ilyen adatok elengedhetetlenek a piaci résztvevők számára ahhoz, hogy hatékony termelési, fogyasztási és kereskedelmi döntéseket tudjanak hozni. A mélyebb piaci integráció és az időszakos, megújuló energiát, mint pl. szél- és napenergiát termelő források rohamos fejlődése megköveteli a kereslet és kínálat alapjaira vonatkozó teljes körű, időben elérhető, magas színvonalú és könnyen megérthető információk közzétételét.

(4)

A kereslet és kínálat alapjaira vonatkozó, időben elérhető teljes adatkészletek az energiaellátás biztonságát is növelik. A piaci résztvevők számára lehetővé teszik a kereslet és kínálat precíz összehangolását, és így csökkentik az áramkimaradások kockázatát. Az átvitelirendszer-üzemeltetők ennek következtében jobban tudják ellenőrizni, továbbá kiszámíthatóbb és biztonságosabb körülmények között tudják működtetni hálózataikat.

(5)

A jelenlegi átláthatósági intézkedések nem tesznek teljes mértékben eleget ezeknek a feltételeknek. Továbbá a releváns piaci információk egyenlőtlenül oszlanak meg a piaci résztvevők között, mert a piacon már jelen lévő nagy szereplőknek kizárólagos hozzáférésük van a saját eszközeikkel kapcsolatos információkhoz, ami az új piaci résztvevőket vagy a saját eszközökkel nem rendelkező résztvevőket hátrányos helyzetbe hozza.

(6)

A piaci résztvevők számára időszerű információt kell szolgáltatni a várható fogyasztásról. Ezt az információt rendszeresen frissíteni kell, és különböző időtartamokra vonatkozóan meg kell adni. A várható fogyasztás tényleges eredményét szintén rendelkezésre kell bocsátani röviddel a valós idő után.

(7)

Az energiatermelő és -fogyasztó egységek tervezett és nem tervezett rendelkezésre nem állása az egyik legfontosabb, kereslet-kínálatra vonatkozó információ a piaci résztvevők számára. A piaci résztvevők és átvitelirendszer-üzemeltetők számára részletes információt kell szolgáltatni arról, hogy hol, mikor és miért nem állnak rendelkezésre, illetve nem fognak rendelkezésre állni egységek energiatermelésre vagy -fogyasztásra, illetve hogy mikorra várható, hogy azok újra működni kezdenek. Ennek az információnak abban is segítenie kell az átvitelirendszer-üzemeltetőket, hogy a tartalékokat jobban átcsoportosítsák, és ezáltal az áramkimaradások lehetőségét csökkentsék.

(8)

A piaci résztvevőknek és átvitelirendszer-üzemeltetőknek a teljes beépített villamosenergia-termelési kapacitásra vonatkozó részletes információkat, a teljes ütemezett termelésre vonatkozó becsléseket – ideértve külön az időszakos termelésre vonatkozó becsléseket is –, valamint a nagyobb termelő létesítmények tényleges termelésére vonatkozó egységszintű adatokat is – meg kell kapniuk.

(9)

Annak érdekében, hogy a villamos energiát az elérhető helyekről a leginkább rászoruló helyekre lehessen szállítani, és ennek megfelelően lehessen a portfóliókat módosítani, a létező határkeresztező átviteli infrastruktúra tervezett és nem tervezett rendelkezésre nem állásáról, valamint a tervezett infrastruktúra-fejlesztésekről információt kell a piac rendelkezésére bocsátani. Az átvitelirendszer-üzemeltetőknek a tervezett és felkínált határkeresztező átviteli kapacitásokra vonatkozó – különböző időhorizontokra meghatározott – adatokat, valamint a kapacitások felosztásával és használatával kapcsolatos információkat is rendelkezésre kell bocsátaniuk, illetve rendszeresen frissíteniük kell.

(10)

Az időszakos termelőforrások fogyasztási központoktól távol eső rohamos telepítése miatt az átviteli infrastruktúra keresztmetszete Európa nagy részén egyre szűkebb lett. A szűk keresztmetszetek enyhítése érdekében az átvitelirendszer-üzemeltetők egyre jobban beavatkoztak a piaci műveletekbe, arra utasítva a piaci résztvevőket, hogy változtassanak termelési vagy kereskedelmi kötelezettségvállalásaikon. Annak érdekében, hogy a piac megértse, hogy hol és miért váltak szükségessé a szűk keresztmetszetek kezelésére irányuló intézkedések, az átvitelirendszer-üzemeltetőknek időszerű, részletes és indokolt információt kell szolgáltatniuk tevékenységükről.

(11)

Még óvatos tervezés esetén is előfordulhat, hogy a termelők, beszállítók és kereskedők kibillennek az egyensúlyi helyzetből, és az átvitelirendszer-üzemeltetők kiegyenlítési és elszámoltatási rendszerének lesznek kitéve. Annak érdekében, hogy az egyensúlytól való eltérésre vonatkozó kockázatot optimális mértékben csökkenteni lehessen, a piaci résztvevőknek pontos, világos és időszerű információkra van szükségük a kiegyenlítési piacokról. Az átvitelirendszer-üzemeltetőknek ezeket az információkat minden egyes tagállamban összehasonlítható formátumban kell közzétenniük, ideértve az általuk lekötött tartalékokat, a fizetett árakat és a kiegyenlítési célból aktivált mennyiségeket is.

(12)

Az átvitelirendszer-üzemeltetők gyakran az elsődleges forrásai releváns, alapvető fontosságú információknak. Az átvitelirendszer-üzemeltetők arra is alkalmasak, hogy nagy mennyiségű információt gyűjtsenek össze és értékeljenek rendszerüzemeltetési célokra. Annak érdekében, hogy Unió-szerte átfogó képet nyújtsanak a releváns információkról, az átvitelirendszer-üzemeltetőknek elő kell segíteniük az adatok begyűjtését, ellenőrzését és feldolgozását, a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának („a villamosenergia-piaci ENTSO”) pedig egy központi információs átláthatósági platformon keresztül elérhetővé kell tennie a nyilvánosság számára az adatokat. Az átláthatóságot biztosító meglévő források lehető legjobb felhasználása érdekében a villamosenergia-piaci ENTSO-nak képesnek kell lennie arra, hogy közzétételre szánt információkat fogadjon olyan harmadik felektől, mint pl. az áramtőzsdék vagy az átláthatósági platformok.

(13)

A 714/2009/EK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

E rendelet elfogadása a 714/2009/EK rendelet alapján történt, és azt kiegészíti, illetve annak szerves részét képezi. Ennek megfelelően a 714/2009/EK rendeletre való, más jogi aktusokban található hivatkozásokat úgy kell érteni, hogy egyben e rendeletre is hivatkoznak.

(15)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a 714/2009/EK rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a villamos energia termelésével, szállításával és fogyasztásával kapcsolatos adatoknak azt a minimális halmazát állapítja meg, amelyet a piaci résztvevők számára elérhetővé kell tenni. A rendelet továbbá az adatok központi gyűjtéséről és közzétételéről is rendelkezik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 714/2009/EK rendelet 2. cikkében található fogalommeghatározásokat kell alkalmazni. Ezen túlmenően a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

„kiegyenlítő tartalékok” : valamennyi – előzetesen vagy valós időben, vagy jogi kötelezettségek alapján beszerzett – erőforrás, amely az átvitelirendszer-üzemeltető számára kiegyenlítési célra rendelkezésre áll;

2.

„kiegyenlítési időegység” : az az időtartam, amelyre a kiegyenlítő tartalékok árát megállapították;

3.

„ajánlattételi övezet” : a legnagyobb földrajzi terület, amelyen belül a piaci résztvevők kapacitásfelosztás nélkül képesek villamos energiával kereskedni;

4.

„kapacitásfelosztás” : övezetközi kapacitás felosztása;

5.

„fogyasztási egység” : olyan erőforrás, amely saját használatra kap villamos energiát, kivéve az átvitelirendszer-üzemeltetőket és elosztórendszer-üzemeltetőket;

6.

„szabályozási terület” : az összekapcsolt rendszer összefüggő része, amelyet egyetlen rendszerüzemeltető üzemeltet, és amely adott esetben összekapcsolt fizikai terheléseket és/vagy termelőegységeket is magában foglal;

7.

„összehangolt nettó átviteli kapacitás” : a szomszédos ajánlattételi övezetek közötti maximális villamosenergia-kereskedelem előzetes értékelésének és meghatározásának elvén alapuló kapacitásszámítási módszer;

8.

„kritikus hálózati elem” : olyan, adott ajánlattételi övezeten belüli vagy ajánlattételi övezetek közötti hálózati elem, amelyet a kapacitásszámítási eljárásnál figyelembe vesznek, mert korlátozza a kereskedésre szánt villamos energia mennyiségét;

9.

„szabályozási területeken átnyúló kiegyenlítés” : olyan kiegyenlítési rendszer, amelyben adott átvitelirendszer-üzemeltető más átvitelirendszer-üzemeltetők területéről az aktiválásra ajánlatokat kaphat. Ez nem foglalja magában a teher-újraelosztást és a szükséghelyzetben történő villamosenergia-ellátást;

10.

„övezetközi kapacitás” : az összekapcsolt rendszer arra való képességének mérőszáma, hogy ajánlattételi övezetek között energiaátadást valósítson meg;

11.

„pénznem” : az euro, amennyiben az érintett ajánlattételi övezet(ek) legalább egy része olyan ország része, amelyben az euro a törvényes fizetési eszköz. Bármely más esetben a helyi valuta;

12.

„határidő” : az az időpont, ameddig az átvitelirendszer-üzemeltetőknek minden összeillő nominálást meg kell erősíteniük a piacon. A határidő nemcsak a napi vagy napon belüli ügyleteket lebonyolító piacokra vonatkozik, hanem azokra a különböző piacokra is, amelyek az egyensúlyi állapothoz való visszatérés érdekében tett kiigazításokat és a tartalékok felosztását foglalják magukban;

13.

„ellenkereskedelem” : a rendszerüzemeltetők által elindított övezetközi kereskedelem két ajánlattételi övezet között a fizikai szűk keresztmetszet enyhítésére;

14.

„adatszolgáltató” : az az entitás, amely megküldi az adatokat a központi információs átláthatósági platformnak;

15.

„explicit felosztás” : az övezetközi kapacitás felosztása a villamos energia átvitele nélkül;

16.

„áramlásalapú paraméterek” : a kritikus hálózati elemeken rendelkezésre álló tartalékok, a kapcsolódó villamosenergiaátvitel-elosztási tényezőkkel együtt;

17.

„termelőegység” : adott termelési egységhez tartozó villamosenergia-termelő egység;

18.

„implicit felosztás” : szűk keresztmetszet kezelésére szolgáló olyan módszer, amelynek során az energiát az övezetközi kapacitással egy időben szerzik meg;

19.

„piaci időegység” : az az időtartam, amelyre a piaci árat megállapítják, vagy a két ajánlattételi övezetre alkalmazható legrövidebb lehetséges közös időtartam, amennyiben a piaci időegységük különböző;

20.

„felkínált kapacitás” : az övezetközi kapacitás felosztója által a piacnak felkínált átviteli kapacitás;

21.

„tervezett” : az adatok elsődleges tulajdonosa által előre ismert esemény;

22.

„villamosenergiaátvitel-elosztási tényező” : adott kritikus hálózati elemen az ajánlattételi övezet nettó pozíciójának változása által kiváltott fizikai áramlás kifejezése;

23.

„adatok elsődleges tulajdonosa” : az az entitás, amely az adatokat létrehozza;

24.

„termelési egység” : villamosenergia-termelő létesítmény, amely egy termelőegységből vagy aggregált termelőegységekből áll;

25.

„profil” : földrajzi határvonal egy ajánlattételi övezet és több szomszédos ajánlattételi övezet között;

26.

„teher-újraelosztás” : egy vagy több rendszerüzemeltető által, a termelés és/vagy a terhelés szerkezetének az átviteli rendszerben folyó fizikai áramlás megváltoztatása és a fizikai szűk keresztmetszet enyhítése céljából történő módosításával kiváltott intézkedés;

27.

„teljes terhelés” : a megtermelt és az importált villamos energia összegének és az exportált és az energiatárolásra felhasznált villamos energia összegének különbségével megegyező terhelés (a fogalom az energiatárolásra felhasznált villamos energia kivételével magában foglalja a veszteségeket is);

28.

„átviteli kapacitás felosztója” : az átvitelirendszer-üzemeltetők által az övezetközi kapacitások felosztásának kezelésére feljogosított entitás;

29.

„vertikális terhelés” : azon villamos energia teljes mennyisége, amely az átviteli hálózatból az elosztási hálózatokba, a közvetlenül bekötött végfelhasználókhoz vagy a termelés fogyasztási részéhez folyik;

30.

„a következő évre előre jelzett tartalék” : az elérhető villamosenergia-termelési kapacitás éves előrejelzése és a teljes terhelés éves előrejelzése közötti különbség, amely figyelembe veszi a teljes maximális villamosenergia-termelési kapacitásra vonatkozó előrejelzést, a termelés elérhetőségére vonatkozó előrejelzést és a rendszer szolgáltatásai számára lekötött tartalékokra vonatkozó előrejelzést;

31.

„idő” : brüsszeli helyi idő.

3. cikk

Központi információs átláthatósági platform felállítása

(1)  A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatán („a villamosenergia-piaci ENTSO”) belül központi információs átláthatósági platformot kell létrehozni, illetve eredményes és költséghatékony módon üzemeltetni. A villamosenergia-piaci ENTSO a központi információs átláthatósági platformon közzétesz minden olyan adatot, amelyet az átvitelirendszer-üzemeltetőknek e rendelettel összhangban be kell nyújtaniuk a villamosenergia-piaci ENTSO számára.

A központi információs átláthatósági platform a nyilvánosság számára ingyenesen hozzáférhető az interneten, legalább angol nyelven.

Az adatoknak naprakészeknek, könnyen hozzáférhetőeknek, letölthetőeknek és legalább 5 évig elérhetőeknek kell lenniük. Az adatfrissítéseket időbélyegzővel látják el, archiválják, és a nyilvánosság számára elérhetővé teszik.

(2)  A villamosenergia-piaci ENTSO négy hónappal e rendelet hatálybalépése után a központi információs átláthatósági platform működéséről és a kapcsolódó költségekről szóló javaslatot nyújt be az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségéhez („az Ügynökség”). Az Ügynökség a javaslat benyújtását követő három hónapon belül véleményt nyilvánít.

(3)  A villamosenergia-piaci ENTSO gondoskodik arról, hogy a központi információs átláthatósági platform e rendelet hatálybalépését követő 18 hónap múlva működőképes legyen.

4. cikk

Az adatok benyújtása és közzététele

(1)  Az adatok elsődleges tulajdonosai adatokat nyújtanak be az átvitelirendszer-üzemeltetőknek a 6–17. cikkel összhangban. Az elsődleges tulajdonosok garantálják, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők vagy – a (2) bekezdésben említett esetben – az adatszolgáltatók számára benyújtott adatok teljesek, megfelelnek az előírt minőségnek, és szolgáltatásuk úgy történik, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők vagy adatszolgáltatók az adatokat időben feldolgozhassák és továbbíthassák a villamosenergia-piaci ENTSO számára, és ezt követően a villamosenergia-piaci ENTSO-nak elegendő ideje maradjon arra, hogy teljesítse az e rendeletben az információk közzétételével kapcsolatban előírt határidőket.

Az átvitelirendszer-üzemeltetők – és, ha alkalmazandó, az adatszolgáltatók – feldolgozzák az általuk kapott adatokat, és közzététel céljából időben továbbítják a villamosenergia-piaci ENTSO számára.

(2)  Az adatok elsődleges tulajdonosai az (1) bekezdésben megállapított kötelezettségüket úgy is teljesíthetik, hogy az adatokat közvetlenül a központi információs átláthatósági platformnak nyújtják be, feltéve, hogy harmadik fél jár el a nevükben adatszolgáltatóként. Az ilyen adatszolgáltatás annak az átvitelirendszer-üzemeltetőnek az előzetes beleegyezésétől függ, amelynek szabályozási területén az elsődleges tulajdonos található. Az átvitelirendszer-üzemeltető belegyezése megadásakor ellenőrzi, hogy az adatszolgáltató teljesíti-e az 5. cikk első bekezdésének b) és c) pontjában említett követelményeket.

(3)  A 6–17. cikk alkalmazásában – eltérő rendelkezés hiányában – az átvitelirendszer-üzemeltetők az adatok elsődleges tulajdonosai.

(4)  Amennyiben egy ajánlattételi övezet különböző tagállamokban található több szabályozási területből áll, a villamosenergia-piaci ENTSO az (1) bekezdésben említett adatokat külön teszi közzé az érintett tagállamokra vonatkozóan.

(5)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők és a villamosenergia-piaci ENTSO (1) bekezdésben és 3. cikkben megállapított kötelezettségeinek sérelme nélkül az adatokat az átvitelirendszer-üzemeltetők vagy egyéb felek honlapján is közzé lehet tenni.

(6)  A nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják, hogy az adatok elsődleges tulajdonosai, az átvitelirendszer-üzemeltetők és adatszolgáltatók teljesítsék az e rendeletből eredő kötelezettségeiket.

5. cikk

Eljárási kézikönyv

A villamosenergia-piaci ENTSO kézikönyvet dolgoz ki, amely meghatározza a következőket:

a) a 4. cikk (1) bekezdésében megállapított adatszolgáltatás részletei és formája;

b) az adatok elsődleges tulajdonosai, az átvitelirendszer-üzemeltetők, az adatszolgáltatók és a villamosenergia-piaci ENTSO közti adatközlés és -csere szabványosított módjai és formái;

c) technikai és működési feltételek, amelyeknek az adatszolgáltatóknak eleget kell tenniük a központi információs átláthatósági platformnak történő adatszolgáltatáskor;

d) a 14. cikk (1) bekezdés, 15. cikk (1) bekezdés és 16. cikk (1) bekezdésében említett termelési típusok megfelelő osztályozása.

A villamosenergia-piaci ENTSO a kézikönyvet az érdekelt felekkel való nyílt és átlátható egyeztetést követően dolgozza ki.

A villamosenergia-piaci ENTSO a kézikönyvet a nyilvánosság számára elérhetővé teszi.

A villamosenergia-piaci ENTSO szükség esetén frissíti a kézikönyvet. A villamosenergia-piaci ENTSO a kézikönyv közzététele vagy frissítése előtt annak tervezetét benyújtja véleményezésre az Ügynökséghez, amelyről az Ügynökség két hónapon belül véleményt nyilvánít. A villamosenergia-piaci ENTSO az első kiadás tervezetét e rendelet hatálybalépését követő négy hónapon belül benyújtja az Ügynökséghez.

6. cikk

Teljes terhelésre vonatkozó információk

(1)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők saját szabályozási területeikre vonatkozóan, minden egyes ajánlattételi övezetre lebontva kiszámítják és benyújtják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a következő adatokat:

a) teljes terhelés piaci időegységenként;

b) a következő napra előre jelzett teljes terhelés piaci időegységenként;

c) a következő hétre előre jelzett teljes terhelés a hét minden napjára, amely maximum és minimum terhelési értéket is tartalmaz minden egyes napra vonatkozóan;

d) a következő hónapra előre jelzett teljes terhelés a hónap minden hetére, amely maximum és minimum terhelési értéket is tartalmaz adott hétre vonatkozóan;

e) a következő évre előre jelzett teljes terhelés az év minden hetére, amely maximum és minimum terhelési értéket is tartalmaz adott hétre vonatkozóan;

(2)  A fenti adatokat az alábbi időpontokban kell közzétenni:

a) az (1) bekezdés a) pontjában említett információkat legkésőbb egy órával az üzemi időszakot követően;

▼C1

b) az (1) bekezdés b) pontjában említett információkat legkésőbb két órával az ajánlattételi zóna másnapi piacának kapuzárása előtt, és azokat jelentős változások esetén frissíteni kell;

▼B

c) az (1) bekezdés c) pontjában említett információkat minden pénteken, legkésőbb két órával az ajánlattételi övezetben a következő napra vonatkozó ajánlatokkal működő piac kapuzárása előtt, és azokat jelentős változások esetén frissíteni kell;

d) az (1) bekezdés d) pontjában említett információkat legkésőbb egy héttel a szállítási hónap előtt kell közzétenni, és jelentős változások esetén frissíteni kell;

e) az (1) bekezdés e) pontjában említett információkat legkésőbb az azon évet megelőző hónap 15. naptári napjáig, amelyre az adat vonatkozik.

(3)  Adott átvitelirendszer-üzemeltető szabályozási területén található termelőegységek minden olyan releváns információval ellátják az adott átvitelirendszer-üzemeltetőt, amely az (1) bekezdés a) pontjában említett adatok kiszámításához szükséges.

A termelőegységeket az általuk szolgáltatott releváns információ elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

(4)  Adott átvitelirendszer-üzemeltető szabályozási területén található elosztórendszer-üzemeltetők minden olyan releváns információval ellátják az adott átvitelirendszer-üzemeltetőt, amely az (1) bekezdés b)–e) pontjában említett adatok kiszámításához szükséges.

Az elosztórendszer-üzemeltetőket az általuk szolgáltatott releváns információ elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

7. cikk

A fogyasztási egységek rendelkezésre nem állására vonatkozó információk

(1)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők saját szabályozási területükre vonatkozóan benyújtják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a következő információkat:

a) adott fogyasztási egység 100 MW-nyi vagy annál nagyobb mértékű tervezett rendelkezésre nem állása, ideértve a fogyasztási egységek tervezett rendelkezésre nem állásában bekövetkező 100 MW-nyi vagy annál nagyobb mértékű változásokat, amelyek legalább egy piaci időegységig tartanak, a következők meghatározásával:

 ajánlattételi övezet,

 az esemény alatt piaci időegységenként rendelkezésre álló kapacitás,

 a rendelkezésre nem állás oka,

 a rendelkezésre állásban bekövetkező változás becsült kezdete és vége (nap, óra);

b) a 100 MW vagy annál nagyobb névleges teljesítményű fogyasztási egység tényleges rendelkezésre állásában bekövetkező változások, a következők meghatározásával:

 ajánlattételi övezet,

 az esemény alatt piaci időegységenként rendelkezésre álló kapacitás,

 a rendelkezésre nem állás oka,

 a rendelkezésre állásban bekövetkező változás kezdete és becsült vége (nap, óra).

(2)  Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított információkat ajánlattételi övezetenként összesítve, az adott időtartam alatt piaci időegységenként rendelkezésre nem álló fogyasztási kapacitás összegét feltüntetve, a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy órával a tervezett rendelkezésre nem állásról szóló döntés meghozatala után kell közzétenni.

Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított információkat ajánlattételi övezetenként összesítve, az adott időtartam alatt piaci időegységenként rendelkezésre nem álló fogyasztási kapacitás összegét feltüntetve, a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy órával a tényleges rendelkezésre állásban bekövetkezett változás után kell közzétenni.

(3)  Adott átvitelirendszer-üzemeltető szabályozási területén található fogyasztási egységek kiszámolják és benyújtják az adott átvitelirendszer-üzemeltetőnek az (1) bekezdésben megállapított adatokat.

A fogyasztási egységeket az általuk szolgáltatott adatok elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

8. cikk

A következő évre előre jelzett tartalék

(1)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők saját szabályozási területeikre vonatkozóan minden egyes ajánlattételi övezetre lebontva kiszámítják és benyújtják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a következő évre előre jelzett, a helyi piaci időegységben értékelt tartalékot.

Az információt egy héttel az éves kapacitásfelosztás előtt, de legkésőbb az azon évet megelőző hónap 15. naptári napjáig kell közzétenni, amelyre az adat vonatkozik.

(2)  Adott átvitelirendszer-üzemeltető szabályozási területén található termelőegységek és elosztórendszer-üzemeltetők minden olyan releváns információval ellátják az adott átvitelirendszer-üzemeltetőt, amely az (1) bekezdésben említett adatok kiszámításához szükséges.

A termelőegységeket és elosztórendszer-üzemeltetőket az általuk szolgáltatott adatok elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

9. cikk

Átviteli infrastruktúra

Az átvitelirendszer-üzemeltetők megállapítják és benyújtják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a hálózati elemeik jövőbeli változásaira és az elkövetkezendő három évben megvalósuló, az átviteli hálózatukat érintő, a rendszerösszekötők bővítésére és bontására is kiterjedő projektekre vonatkozó információkat. Ezeket az információkat kizárólag olyan intézkedések esetében kell megadni, amelyek várhatóan legalább egy piaci időegység alatt legalább 100 MW-tal befolyásolják az ajánlattételi övezetek közötti övezetközi kapacitást vagy a profilokat. Az információknak tartalmazniuk kell:

a) az érintett eszközök megjelölését;

b) a helyet;

c) az eszköz típusát;

d) az ajánlattételi övezetek közötti rendszerösszekötő kapacitásra irányonként gyakorolt hatást;

e) a befejezés becsült időpontját.

Az információkat egy héttel az éves kapacitásfelosztás előtt, de legkésőbb a felosztás tárgyévét megelőző hónap 15. naptári napjáig kell közzétenni. Az információkat a felosztás tárgyéve márciusának vége, júniusának vége és szeptemberének vége előtt a releváns változásokkal aktualizálni kell.

10. cikk

Az átviteli infrastruktúra rendelkezésre nem állására vonatkozó információk

(1)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők saját szabályozási területükre vonatkozóan kiszámítják és benyújtják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a következő adatokat:

a) tervezett rendelkezésre nem állás, ideértve a rendszerösszekötők és az átviteli hálózat tervezett rendelkezésre nem állásában bekövetkező olyan változásokat is, amelyek az ajánlattételi övezetek közötti övezetközi kapacitást legalább egy piaci időegység alatt legalább 100 MW-tal csökkentik, a következők meghatározásával:

 az érintett eszközök megjelölése,

 a hely,

 az eszköz típusa,

 az ajánlattételi övezetek közötti övezetközi kapacitásra irányonként gyakorolt becsült hatás,

 a rendelkezésre nem állás okai,

 a rendelkezésre állásban bekövetkező változás becsült kezdete és vége (nap, óra);

b) a rendszerösszekötők és az átviteli hálózat tényleges rendelkezésre állásában bekövetkező olyan változások, amelyek az ajánlattételi övezetek közötti övezetközi kapacitást legalább egy piaci időegység alatt legalább 100 MW-tal csökkentik, a következők meghatározásával:

 az érintett eszközök megjelölése,

 a hely,

 az eszköz típusa,

 az ajánlattételi övezetek közötti övezetközi kapacitásra irányonként gyakorolt becsült hatás,

 a rendelkezésre nem állás okai,

 a rendelkezésre állásban bekövetkező változás kezdete és becsült vége (nap, óra);

c) a tengeri hálózati infrastruktúra tényleges rendelkezésre állásában bekövetkező olyan változások, amelyek a szélenergia-betáplálást legalább egy piaci időegység alatt legalább 100 MW-tal csökkentik, a következők meghatározásával:

 az érintett eszközök megjelölése,

 a hely,

 az eszköz típusa,

 az eszközhöz kapcsolt beépített szélenergia-termelési kapacitás (MW),

 a rendelkezésre állásban bekövetkező változás idején betáplált szélenergia (MW),

 a rendelkezésre nem állás okai,

 a rendelkezésre állásban bekövetkező változás kezdete és becsült vége (nap, óra).

(2)  Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy órával a tervezett rendelkezésre nem állásra vonatkozó döntés meghozatala után kell közzétenni.

(3)  Az (1) bekezdés b) és c) pontjában megállapított információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy órával a tényleges rendelkezésre állásban bekövetkezett változás után kell közzétenni.

(4)  Az (1) bekezdés a) és b) pontjában megállapított információkat illetően az átvitelirendszer-üzemeltetők dönthetnek úgy, hogy nem jelölik meg az érintett eszközt, és nem határozzák meg annak helyét, ha ezeket az információkat saját tagállamaikban a 2008/114/EK tanácsi irányelv ( 3 ) 2. cikkének d) pontja értelmében a kritikus infrastruktúrák védelmével kapcsolatos érzékeny információkként sorolták be. Ez a lehetőség az átvitelirendszer-üzemeltetőknek az e cikk (1) bekezdésében megállapított további kötelezettségeit nem érinti.

11. cikk

Az övezetközi kapacitások becslésére és felkínálására vonatkozó információk

(1)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők vagy, adott esetben, az átviteli kapacitás felosztói saját szabályozási területükre vonatkozóan kellő idővel a felosztási eljárást megelőzően kiszámítják és benyújtják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a következő információkat:

a) az összehangolt nettó átviteli kapacitáson alapuló kapacitásfelosztás esetén az előre jelzett és a felkínált kapacitás (MW) ajánlattételi övezetek közötti irányonként; vagy

b) áramlásalapú kapacitásfelosztás esetén a releváns áramlásalapú paraméterek.

Az átvitelirendszer-üzemeltetőket vagy, adott esetben, az átviteli kapacitás felosztóit az általuk kiszámított és benyújtott információ elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

(2)  Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított információkat a mellékletben meghatározottak szerint kell közzétenni.

(3)  Az egyenáramú összekötőkre vonatkozóan az átvitelirendszer-üzemeltetők legkésőbb egy órával azt követően, hogy a kérdéses információk rendelkezésre állnak, naprakész információkat nyújtanak a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a rendelkezésre álló határkeresztező kapacitás használatára kivetett bármely korlátozásról, ideértve az erőművi termelés változásaira vonatkozó korlátozások vagy a napon belüli átviteli korlátok alkalmazásával történő korlátozást is.

Az egyenáramú összekötők üzemeltetőit az általuk szolgáltatott naprakész információ elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

(4)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők vagy, adott esetben, az átviteli kapacitás felosztói éves jelentést nyújtanak be a villamosenergia-piaci ENTSO-nak, amelyben feltüntetik az alábbiakat:

a) a fő kritikus hálózati elemek, amelyek a felkínált kapacitást korlátozzák;

b) a szabályozási terület(ek), amely(ek)hez a kritikus hálózati elemek tartoznak;

c) az az érték, amennyivel a felkínált kapacitás megnövekedne, ha a kritikus hálózati elemeken enyhítenének;

d) minden olyan lehetséges intézkedés, amely a felkínált kapacitás növelése érdekében végrehajtható, a becsült költségekkel együtt.

A jelentés elkészítésekor az átvitelirendszer-üzemeltetők dönthetnek úgy, hogy nem jelölik meg az érintett eszközt és nem határozzák meg annak helyét, ha ezt az információt saját tagállamaikban a 2008/114/EK irányelv 2. cikkének d) pontja rendelkezéseinek megfelelően a kritikus infrastruktúrák védelmével kapcsolatos érzékeny információként sorolták be.

Az átvitelirendszer-üzemeltetőket vagy, adott esetben, az átviteli kapacitás felosztóit az általuk benyújtott jelentés elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

12. cikk

Az övezetközi kapacitások használatára vonatkozó információk

(1)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők saját szabályozási területükre vonatkozóan kiszámítják és benyújtják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a következő információkat:

a) explicit felosztás esetén minden piaci időegységre és ajánlattételi övezetek közötti irányonként

 a piac által igényelt kapacitás (MW),

 piac számára felosztott kapacitás (MW),

 a kapacitás ára (pénznem/MW),

 az aukció bevétele (pénznemben) az ajánlattételi övezetek közötti határonként;

b) a teljes nominált kapacitás minden piaci időegységre és az ajánlattételi övezetek közötti irányonként;

c) minden egyes kapacitásfelosztás előtt az előző felosztási eljárások során felosztott teljes kapacitás mennyisége piaci időegységenként és irányonként;

d) valamennyi ajánlattételi övezetben, minden piaci időegységre a következő napra érvényes árak (pénznem/MWh);

e) implicit felosztás esetén minden piaci időegységre valamennyi ajánlattételi övezet nettó pozíciója (MW) és a szűk keresztmetszetből származó bevétel (pénznemben) az ajánlattételi övezetek közötti határonként;

f) az ajánlattételi övezetek között a következő napra ütemezett kereskedelmi ügyletek összesített formában irányonként és piaci időegységenként;

g) az ajánlattételi övezetek közötti fizikai áramlások piaci időegységenként;

h) a tagállami és harmadik országokbeli ajánlattételi övezetek között felosztott övezetközi kapacitások irányonként, felosztott termékenként és időszakonként.

(2)  A fenti adatokat az alábbi időpontokban kell közzétenni:

a) az (1) bekezdés a) és e) pontjában említett információkat legkésőbb egy órával minden egyes kapacitásfelosztást követően;

b) az (1) bekezdés b) pontjában említett információkat legkésőbb egy órával minden egyes nominálási fordulót követően;

c) az (1) bekezdés c) pontjában említett információkat legkésőbb akkor, amikor a mellékletben meghatározottaknak megfelelően esedékessé válik a felkínált kapacitásra vonatkozó számok közzététele;

d) az (1) bekezdés d) pontjában említett információkat legkésőbb egy órával a kapuzárást követően;

e) az (1) bekezdés f) pontjában említett információkat mindennap legkésőbb egy órával az utolsó határidő után, és azokat adott esetben minden egyes napon belüli nominálási eljárást követően legkésőbb két órán belül frissíteni kell;

f) az (1) bekezdés g) pontjában említett információkat minden egyes piaci időegységre, a valós időhöz a lehető legközelebb, de legkésőbb az üzemi időszak végét követő egy órán belül;

g) az (1) bekezdés h) pontjában említett információkat legkésőbb egy órával a felosztást követően.

(3)  Az átviteli kapacitás felosztói – vagy, ha alkalmazandó, az áramtőzsdék – ellátják az átvitelirendszer-üzemeltetőket az (1) bekezdésben meghatározott adatok kiszámításához szükséges valamennyi releváns információval.

Az átviteli kapacitás felosztóit az általuk szolgáltatott releváns információ elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

Az áramtőzsdéket az általuk szolgáltatott információ elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

13. cikk

A szűk keresztmetszeteket kezelő intézkedésekre vonatkozó információk

(1)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők saját szabályozási területükre vonatkozóan benyújtják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak:

a) a teher-újraelosztásra vonatkozó információkat piaci időegységenként, a következők meghatározásával:

 a megtett intézkedés (vagyis a termelés növelése vagy csökkentése, a terhelés növelése vagy csökkentése),

 az intézkedés által érintett hálózati elemek megjelölése, helye és típusa,

 az intézkedés oka,

 a megtett intézkedés által érintett kapacitás (MW);

b) az ellenkereskedelemre vonatkozó információkat piaci időegységenként, a következők meghatározásával:

 a megtett intézkedés (vagyis az övezetközi kereskedelem növelése vagy csökkentése),

 az érintett ajánlattételi övezetek,

 az intézkedés oka,

 az övezetközi kereskedelem változása (MW);

c) az egy adott hónapban az a) és a b) pontban említett intézkedések és minden más helyreállítási intézkedés következtében felmerült költségek adatait.

(2)  Az információk közzétételére a következő határidőket kell alkalmazni:

a) az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy órával az üzemi időszak végét követően kell közzétenni, kivéve az okokat, amelyeket a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy nappal az üzemi időszak végét követően kell közzétenni;

b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti információkat legkésőbb egy hónappal a tárgyhónap vége után kell közzétenni.

14. cikk

A villamosenergia-termelési kapacitások előrejelzése

(1)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők saját szabályozási területükre vonatkozóan kiszámítják és a villamosenergia-piaci ENTSO rendelkezésére bocsátják:

a) az 1 MW vagy annál nagyobb beépített villamosenergia-termelési kapacitással rendelkező termelési egységekhez kapcsolódó létező beépített villamosenergia-termelési kapacitások összegét (MW) termelési típusonként;

b) a 100 MW vagy annál nagyobb beépített villamosenergia-termelési kapacitással rendelkező (létező vagy tervezett) termelési egységekre vonatkozó információkat. Ezeknek az információknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:

 az egység neve,

 a beépített villamosenergia-termelési kapacitás (MW),

 a hely,

 csatlakozási feszültségszint,

 ajánlattételi övezet,

 a termelési típus;

c) a teljes ütemezett termelés becslését (MW) ajánlattételi övezetekként, a következő nap minden egyes piaci időegységére vonatkozóan;

d) a szél- és napenergia-termelés előrejelzését (MW) ajánlattételi övezetenként, a következő nap minden egyes piaci időegységére vonatkozóan.

(2)  A fenti adatokat az alábbi időpontokban kell közzétenni:

a) az (1) bekezdés a) pontjában említett információkat évente, legkésőbb egy héttel az év vége előtt;

b) az (1) bekezdés b) pontjában említett információkat a következő három évben évente, legkésőbb egy héttel azon első év kezdete előtt, amelyre az adatok vonatkoznak;

c) az (1) bekezdés c) pontjában említett információkat legkésőbb a tényleges szállítás előtt egy nappal, brüsszeli idő szerint 18.00 óráig.

d) az (1) bekezdés d) pontjában említett információkat legkésőbb a tényleges szállítás előtt egy nappal, brüsszeli idő szerint 18.00 óráig. Az információt rendszeresen frissíteni kell, és közzé kell tenni a napon belüli kereskedés ideje alatt úgy, hogy legalább egy frissítést a tényleges szállítás napján, brüsszeli idő szerint 8.00 órakor közzé kell tenni. Az információ az összes ajánlattételi övezetben kizárólag olyan tagállamok esetében kerül benyújtásra, amelyek több mint 1 % szél- vagy napenergia által termelt áramot tápláltak be egy évben, illetve olyan ajánlattételi övezetekben, ahol több mint 5 % szél- vagy napenergia által termelt áramot tápláltak be egy évben.

(3)  Adott átvitelirendszer-üzemeltető szabályozási területén található termelési egységek minden olyan releváns információval ellátják az adott átvitelirendszer-üzemeltetőt, amely az (1) bekezdésben említett adatok kiszámításához szükséges.

A termelési egységeket az általuk szolgáltatott releváns információ elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

15. cikk

A termelőegységek és a termelési egységek rendelkezésre nem állására vonatkozó információk

(1)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők saját szabályozási területükre vonatkozóan benyújtják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a következő információkat:

a) a termelőegységek olyan, 100 MW-nyi vagy annál nagyobb mértékű tervezett rendelkezésre nem állásai, ideértve a termelőegységek tervezett rendelkezésre nem állásában bekövetkező 100 MW-nyi vagy annál nagyobb mértékű változásokat is, amelyek várhatóan legalább egy piaci időegységig tartanak a következő három év távlatában, a következők meghatározásával:

 a termelési egység neve,

 a termelőegység neve,

 hely,

 ajánlattételi övezet,

 a beépített villamosenergia-termelési kapacitás (MW),

 a termelési típus,

 az esemény alatt rendelkezésre álló kapacitás,

 a rendelkezésre nem állás oka,

 a rendelkezésre állásban bekövetkező változás kezdete és becsült vége (nap, óra);

b) a termelőegységek tényleges rendelkezésre állásában bekövetkező olyan, legalább 100 MW nagyságú változások, amelyek várhatóan legalább egy piaci időegységig tartanak, a következők meghatározásával:

 a termelési egység neve,

 a termelőegység neve,

 hely,

 ajánlattételi övezet,

 a beépített villamosenergia-termelési kapacitás (MW),

 a termelési típus,

 az esemény alatt rendelkezésre álló kapacitás,

 a rendelkezésre nem állás oka, és

 a rendelkezésre állásban bekövetkező változás kezdete és becsült vége (nap, óra);

c) a termelési egységek olyan, 200 MW-nyi vagy annál nagyobb mértékű tervezett rendelkezésre nem állásai, ideértve a termelési egységek tervezett rendelkezésre nem állásában bekövetkező 100 MW-nyi vagy annál nagyobb mértékű, az a) pont alapján nem közzétett változásokat is, amelyek várhatóan legalább egy piaci időegységig tartanak a következő három év távlatában, a következők meghatározásával:

 a termelési egység neve,

 hely,

 ajánlattételi övezet,

 a beépített villamosenergia-termelési kapacitás (MW),

 a termelési típus,

 az esemény alatt rendelkezésre álló kapacitás,

 a rendelkezésre nem állás oka, és

 a rendelkezésre állásban bekövetkező változás kezdete és becsült vége (nap, óra);

d) a legalább 200 MW beépített villamosenergia-termelési kapacitású termelési egységek tényleges rendelkezésre állásában bekövetkező olyan, legalább 100 MW nagyságú, a b) pont alapján nem közzétett változások, amelyek várhatóan legalább egy piaci időegységig tartanak, a következők meghatározásával:

 a termelési egység neve,

 hely,

 ajánlattételi övezet,

 a beépített villamosenergia-termelési kapacitás (MW),

 a termelési típus,

 az esemény alatt rendelkezésre álló kapacitás,

 a rendelkezésre nem állás oka, és

 a rendelkezésre állásban bekövetkező változás kezdete és becsült vége (nap, óra).

(2)  Az (1) bekezdés a) és c) pontjában megállapított információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy órával a tervezett rendelkezésre nem állásról szóló döntés meghozatala után kell közzétenni.

Az (1) bekezdés b) és d) pontjában megállapított információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy órával a tényleges rendelkezésre állásban bekövetkezett változás után kell közzétenni.

(3)  Adott átvitelirendszer-üzemeltető szabályozási területén található termelőegységek ellátják az adott átivtelirendszer-üzemeltetőt az (1) bekezdésben megállapított adatokkal.

A termelőegységeket az általuk szolgáltatott adatok elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

16. cikk

Tényleges termelés

(1)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők saját szabályozási területükre vonatkozóan kiszámítják és benyújtják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a következő információkat:

a) tényleges termelési kibocsátás (MW) piaci időegységenként és 100 MW vagy több beépített termelési kapacitású termelőegységenként;

b) összesített termelési kibocsátás piaci időegységenként és termelési típusonként;

c) tényleges vagy becsült szél- és napenergia-termelés (MW) minden egyes ajánlattételi övezetben, piaci időegységenként;

d) minden víztározós és tározós vízerőmű összesített heti átlagos feltöltési mértéke (MWh) ajánlattételi övezetekként, ideértve az előző év azonos hetére vonatkozó számadatot is.

(2)  A fenti adatokat az alábbi időpontokban kell közzétenni:

a) az (1) bekezdés a) pontjában említett információkat öt nappal az üzemi időszakot követően;

b) az (1) bekezdés b) pontjában említett információkat legkésőbb egy órával az üzemi időszakot követően;

c) az (1) bekezdés c) pontjában említett információkat legkésőbb egy órával az üzemi időszakot követően, és azt a mért értékek alapján frissíteni kell, amint az adott értékek elérhetőek. Az információkat az összes ajánlattételi övezetben kizárólag olyan tagállamok esetén kell benyújtani, amelyek több mint 1 % szél- vagy napenergia által termelt áramot tápláltak be egy évben, illetve olyan ajánlattételi övezetekben, ahol több mint 5 % szél- vagy napenergia által termelt áramot tápláltak be egy évben;

d) az (1) bekezdés d) pontjában említett információkat azt a hetet követő harmadik munkanapon, amelyre az információ vonatkozik. Az információkat az összes ajánlattételi övezetben kizárólag olyan tagállamok esetén kell benyújtani, amelyek ebből a termelési típusból több mint 10 %-ot tápláltak be egy évben, illetve olyan ajánlattételi övezetekben, ahol ebből a termelési típusból több mint 30 %-ot tápláltak be egy évben.

(3)  Adott átvitelirendszer-üzemeltető szabályozási területén található termelőegységek és termelési egységek minden olyan releváns információval ellátják az adott átvitelirendszer-üzemeltetőt, amely az (1) bekezdésben említett adatok kiszámításához szükséges.

A termelőegységeket, illetve a termelési egységeket az általuk szolgáltatott releváns információ elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

17. cikk

Kiegyenlítés

(1)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők vagy, ha ilyen piac létezik, a kiegyenlítő energiapiac üzemeltetői saját szabályozási területükre vonatkozóan benyújtják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a következő információkat:

a) a kiegyenlítésre vonatkozó szabályok, ideértve az alábbiakat:

 a különböző típusú kiegyenlítési tartalékok és kiegyenlítési villamos energia beszerzésének folyamatai,

 mind a tartaléknyújtás, mind az aktivált kiegyenlítési villamos energia ellentételezésére vonatkozó módszertan,

 az egyensúlytól való eltérésért fizetendő díj számítására alkalmazott módszertan,

 adott esetben a két vagy több szabályozási terület közötti határokon átnyúló kiegyenlítés végrehajtásának és a villamosenergia-termelő egységek és terhelés részvételi feltételeinek leírása.

b) az átvitelirendszer-üzemeltető által lekötött kiegyenlítési tartalék mennyisége (MW), a következők meghatározásával:

 a tartalékforrás (termelés vagy terhelés),

 a tartalék típusa (pl. tartalék a frekvencia-eltérés helyreállítására, tartalék a frekvencia helyreállítására, helyettesítési tartalék),

 a tartalék lekötésének időtartama (pl. óra, nap, hét, hónap, év stb.);

c) az átvitelirendszer-üzemeltető által a beszerzett kiegyenlítési tartalék típusaiként és beszerzési időszakonként fizetett árak (pénznem/MW/időszak);

d) összesített elfogadott ajánlatok kiegyenlítési időegységenként, külön minden egyes kiegyenlítésitartalék-típusra;

e) az aktivált kiegyenlítési energia mennyisége (MW) kiegyenlítési időegységenként és tartaléktípusonként;

f) az átvitelirendszer-üzemeltető által az aktivált kiegyenlítési energiáért kiegyenlítési időegységenként és tartaléktípusonként fizetett árak; az árakra vonatkozó információt külön be kell nyújtani fel és le irányú szabályozás esetén;

g) az egyensúlytól való eltérésre vonatkozó árak kiegyenlítési időegységenként;

h) a teljes egyensúlytól való eltérésre vonatkozó mennyiség kiegyenlítési időegységenként;

i) a szabályozási terület havi pénzügyi mérlege, a következők meghatározásával:

 az átvitelirendszer-üzemeltetőnél a tartalékok beszerzéséért és a kiegyenlítési energia aktiválásáért felmerült kiadások,

 az átvitelirendszer-üzemeltető nettó bevétele, miután az egyensúlytól való eltérésre vonatkozó számláit elszámolta a kiegyenlítésért felelős felekkel;

j) adott esetben a szabályozási területeken átnyúló kiegyenlítésre vonatkozó információ kiegyenlítési időegységenként, a következők meghatározásával:

 a kereskedelmi ügyletek során tett vételi és eladási ajánlatok mennyisége beszerzési időegységenként,

 a kereskedelmi ügyletek során tett vételi és eladási ajánlatok maximum- és minimumárai beszerzési időegységenként,

 az érintett szabályozási területeken aktivált kiegyenlítési energia mennyisége.

A kiegyenlítési piacok üzemeltetőit az általuk szolgáltatott információ elsődleges tulajdonosainak kell tekinteni.

(2)  A fenti adatokat az alábbi időpontokban kell közzétenni:

a) az (1) bekezdés b) pontjában megállapított információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb két órával a következő beszerzési eljárás előtt;

b) az (1) bekezdés c) pontjában megállapított információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy órával a beszerzési eljárás vége után;

c) az (1) bekezdés d) pontjában megállapított információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy órával az üzemi időszak után;

d) az (1) bekezdés e) pontjában megállapított információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 perccel az üzemi időszak után. Ha az adatok előzetesek, akkor a számértékeket a végleges adatok elérhetővé válásakor aktualizálni kell;

e) az (1) bekezdés f) pontjában megállapított információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy órával az üzemi időszak után;

f) az (1) bekezdés g) pontjában megállapított információkat a lehető leghamarabb;

g) az (1) bekezdés h) pontjában megállapított információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 perccel az üzemi időszak után. Ha az adatok előzetesek, akkor a számértékeket a végleges adatok elérhetővé válásakor aktualizálni kell;

h) az (1) bekezdés i) pontjában megállapított információkat legkésőbb három hónappal az üzemeltetési hónapot követően. Ha az adatok előzetesek, akkor a számértékeket a végleges adatok elérhetővé válásakor aktualizálni kell;

i) az (1) bekezdés j) pontjában megállapított információkat legkésőbb egy órával az üzemi időszakot követően.

18. cikk

Felelősség

Az adat elsődleges tulajdonosának, az adatszolgáltatónak és a villamosenergia-piaci ENTSO-nak az e rendelet szerinti felelőssége a nagyfokú gondatlanságra és/vagy szándékos kötelességszegésre korlátozódik. Semmilyen esetben nem tartoznak kártérítést fizetni az adatokat használó személy részére bármilyen elmaradt nyereségért, elmaradt üzleti lehetőségért vagy bármely olyan közvetett velejáró, különleges vagy következményes kárért, amely az e rendelet szerinti kötelezettségeik megszegéséből ered.

19. cikk

A 714/2009/EK rendelet módosítása

A 714/2009/EK rendelet I. mellékletének 5.5–5.9. pontját 2015. január 5-i hatállyal el kell hagyni.

20. cikk

Ez a rendelet Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A 4. cikk (1) bekezdésének alkalmazását e rendelet hatálybalépését követően tizennyolc hónappal kell megkezdeni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLETA 11. cikk (2) bekezdésében említett információk közzététele

Kapacitásfelosztási időszak

Előre jelzett övezetközi kapacitás – közzéteendő

Felkínált kapacitás – közzéteendő

Éves

Egy héttel az éves felosztási eljárást megelőzően, de legkésőbb december 15-ig, a következő év minden hónapjára

Egy héttel az éves felosztási eljárást megelőzően, de legkésőbb december 15-ig

Havi

Két munkanappal a havi felosztási eljárást megelőzően a következő hónap minden egyes napjára

Két munkanappal a havi felosztási eljárást megelőzően

Heti

Minden pénteken, a következő hét minden egyes napjára

Egy nappal a heti felosztási eljárást megelőzően

Következő napi

 

1 órával az azonnali piac kapuzárását megelőzően, minden egyes piaci időegységre

Napon belüli

 

1 órával az első napon belüli felosztást megelőzően és azután valós időben, minden egyes piaci időegységre( 1 ) HL L 211., 2009.8.14., 15. o.

( 2 ) HL L 326., 2011.12.8., 1. o.

( 3 ) HL L 345., 2008.12.23., 75. o.

Top