EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006L0115-20061227

Consolidated text: Direktiva 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine (kodificirano besedilo)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/115/2006-12-27

2006L0115 — SL — 27.12.2006 — 000.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DIREKTIVA 2006/115/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 12. decembra 2006

o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine

(kodificirano besedilo)

(UL L 376 27.12.2006, str. 28)


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 205, 30.7.2016, str.  27 (2006/115/ES)
▼B

DIREKTIVA 2006/115/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 12. decembra 2006

o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine

(kodificirano besedilo)POGLAVJE I

PRAVICA DAJANJA V NAJEM IN PRAVICA POSOJANJA

Člen 1

Predmet usklajevanja

1.  V skladu z določbami iz tega poglavja države članice v skladu s členom 6 predvidijo pravico do dovoljenja ali prepovedi dajanja v najem in posojanja izvirnikov ter primerkov avtorsko-pravno varovanih del in predmetov sorodnih pravic, kot je določeno v členu 3(1).

2.  Pravice iz odstavka 1 se ne izčrpajo z odsvojitvijo ali drugim dejanjem distribuiranja izvirnikov in primerkov avtorsko-pravno varovanih del ter predmetov sorodnih pravic po členu 3(1).

Člen 2

Opredelitev pojmov

1.  V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „najem“ pomeni dajanje na voljo za uporabo za omejeno časovno obdobje zaradi neposredne ali posredne gospodarske ali komercialne koristi;

(b) „posojanje“ pomeni dajanje na voljo za uporabo za omejeno časovno obdobje brez neposredne ali posredne gospodarske ali komercialne koristi, kadar se izvaja preko ustanov, dostopnih javnosti;

(c) „film“ pomeni kinematografsko ali avdiovizualno delo ali gibljive slike, ne glede na to, ali jih spremlja zvok;

2.  Glavni režiser kinematografskega ali avdiovizualnega dela velja za njegovega avtorja ali enega od avtorjev. Države članice lahko predvidijo, da za soavtorje veljajo tudi druge osebe.

Člen 3

Imetniki pravic in predmet pravice dajanja v najem in pravice posojanja

1.  Izključna pravica, da dovoli ali prepove dajanje v najem in posojanje, pripada:

(a) avtorju za izvirnik in primerke njegovega dela;

(b) izvajalcu za posnetke njegove izvedbe;

(c) proizvajalcu fonogramov za njegove fonograme;

(d) producentu prvega posnetka filma za izvirnik in kopije njegovega filma.

2.  Ta direktiva ne vključuje pravice dajanja v najem in pravice posojanja v zvezi s stavbami in deli uporabne umetnosti.

3.  Pravice iz odstavka 1 se lahko prenesejo, dodelijo ali so predmet pogodbenih licenc.

4.  Kadar izvajalci s producentom filma sklenejo individualno ali kolektivno pogodbo v zvezi s produkcijo filma, se brez poseganja v odstavek 6 domneva, če v pogodbi ni določeno drugače, da je izvajalec, zajet v tej pogodbi, prenesel svojo pravico dajanja v najem, pod pogoji iz člena 5.

5.  Države članice lahko glede avtorjev predvidijo podobno domnevo kot v odstavku 4.

6.  Države članice lahko predvidijo, da podpis pogodbe, sklenjene med izvajalcem in producentom filma v zvezi s produkcijo filma, učinkuje kot dovoljenje najema ob pogoju, da takšna pogodba predvideva pravično nadomestilo v pomenu člena 5. Države članice lahko predvidijo tudi to, da se ta odstavek smiselno uporablja za pravice iz poglavja II.

Člen 4

Najem računalniških programov

Ta direktiva ne vpliva na člen 4(c) Direktive Sveta št. 91/250/EGS z dne 14. maja 1991 o pravnem varstvu računalniških programov ( 1 ).

Člen 5

Neodpovedljiva pravica do pravičnega nadomestila

1.  Kadar je avtor ali izvajalec prenesel ali dodelil svojo pravico dajanja v najem v zvezi s fonogramom oziroma izvirnikom ali kopijo filma producentu fonograma ali filma, ta avtor ali izvajalec obdrži pravico, da za najem dobi pravično nadomestilo.

2.  Pravici do pridobitve pravičnega nadomestila za najem se avtorji ali izvajalci ne morejo odpovedati.

3.  Uveljavljanje pravice do pridobitve pravičnega nadomestila se lahko zaupa kolektivnim organizacijam, ki zastopajo avtorje ali izvajalce.

4.  Države članice lahko določijo, ali in v kakšnem obsegu je uveljavljanje pravice do pridobitve pravičnega nadomestila po kolektivnih organizacijah obvezno, pa tudi vprašanje, za koga se lahko takšno plačilo zahteva ali pobira.

Člen 6

Odstopanje od izključne pravice do javnega posojanja

1.  Države članice lahko odstopajo od izključne pravice iz člena 1 glede javnega posojanja pod pogojem, da dobijo nadomestilo za takšno posojanje vsaj avtorji. Države članice prosto določajo takšno nadomestilo, pri čemer upoštevajo svoje kulturno-politične cilje.

2.  Kadar države članice ne uporabijo izključne pravice posojanja iz člena 1 v zvezi s fonogrami, filmi in računalniškimi programi, uvedejo nadomestilo vsaj za avtorje.

3.  Države članice lahko pri izplačevanju nadomestila iz odstavka 1 in 2 izvzamejo določene kategorije ustanov.POGLAVJE II

AVTORSKI SORODNE PRAVICE

Člen 7

Pravica do snemanja

1.  Države članice za izvajalce predvidijo izključno pravico, da dovolijo ali prepovedo snemanje svojih izvedb.

2.  Države članice za RTV organizacije predvidijo izključno pravico, da dovolijo ali prepovedo snemanje svojih oddaj, če se te prenašajo po žici ali po zraku, vključno preko kabla ali satelita.

3.  Kabelski distributer nima pravice iz odstavka 2, če zgolj opravi kabelsko retransmisijo oddaj RTV organizacij.

Člen 8

Oddajanje in priobčitev javnosti

1.  Države članice za izvajalce predvidijo izključno pravico, da dovolijo ali prepovedo brezžično oddajanje in priobčitev javnosti svojih izvedb, razen kadar je že sama izvedba radiodifuzna ali pa je narejena po posnetku.

2.   ►C1  Države članice predvidijo pravico, s katero zagotovijo, da uporabnik plača enkratno pravično nadomestilo, če se fonogram, izdan v komercialne namene, ali reprodukcija takšnega fonograma uporablja za brezžično oddajanje ali za kakršno koli priobčitev javnosti, ter zagotovijo, da se to nadomestilo razdeli med zadevne izvajalce in proizvajalce fonogramov. ◄ Države članice lahko, če ni dogovora med izvajalci in proizvajalci fonogramov, določijo pogoje glede medsebojne delitve nadomestila.

3.  Države članice za RTV organizacije predvidijo izključno pravico, da dovolijo ali prepovedo retransmisijo svojih oddaj na brezžični način, pa tudi priobčitev svojih oddaj javnosti, če do te priobčitve pride na javno dostopnih krajih ob plačilu vstopnine.

Člen 9

Pravica distribuiranja

1.  Države članice predvidijo izključno pravico do dajanja na voljo javnosti predmetov iz točk (a) do (d), vključno z njihovimi kopijami, s prodajo ali kako drugače, v nadaljnjem besedilu „pravica distribuiranja“ za:

(a) izvajalce za posnetke njihovih izvedb;

(b) proizvajalce fonogramov za njihove fonograme;

(c) producente prvega posnetka filmov za izvirnik in kopije njihovih filmov;

(d) RTV organizacije za posnetke njihovih oddaj, kot je določeno v členu 7(2).

2.  Pravica distribuiranja v zvezi s predmetom iz odstavka 1 se v Skupnosti ne izčrpa, razen če prva prodaja tega predmeta v Skupnosti izvrši s strani imetnika pravic ali z njegovim privoljenjem.

3.  Pravica distribuiranja ne vpliva na posamezne določbe poglavja I, še posebej člena 1(2).

4.  Pravica distribuiranja se lahko prenaša, dodeli ali je predmet pogodbenih licenc.

Člen 10

Omejitve pravic

1.  Države članice lahko predvidijo omejitve pravic iz tega poglavja za:

(a) zasebno uporabo;

(b) uporabo kratkih odlomkov v zvezi s poročanjem o aktualnih dogodkih;

(c) efemerni posnetek RTV organizacije z lastnimi sredstvi in za lastne oddaje;

(d) uporabo izključno v namene pouka ali znanstvenega raziskovanja.

2.  Ne glede na odstavek 1 lahko vsaka država članica predvidi enake vrste omejitev glede varstva izvajalcev, proizvajalcev fonogramov, RTV organizacij in producentov prvega posnetka filma, kot jih predvidi v zvezi z varstvom avtorske pravice pri književnih in umetniških delih.

Vendar lahko predvidijo prisilne licence le do mere, v kateri se te ujemajo z Rimsko konvencijo.

3.  Omejitve iz odstavkov 1 in 2 se uporabijo samo v določenih posebnih primerih, ki niso v nasprotju z normalno uporabo predmeta in ne bi nerazumno prizadele legitimnih interesov imetnika pravic.POGLAVJE III

SKUPNE DOLOČBE

Člen 11

Časovna uporaba

1.  Ta direktiva se uporablja za vsa avtorsko-pravno varovana dela, izvedbe, fonograme, oddaje in prve posnetke filmov, navedene v tej direktivi, ki jih je dne 1. julija 1994 še vedno varovala zakonodaja držav članic na področju avtorske in sorodnih pravic ali ki so ustrezali kriterijem varstva po določbah te direktive na tisti dan.

2.  Ta direktiva ne vpliva na nobena dejanja izkoriščanja, izvedena pred 1. julijem 1994.

3.  Države članice lahko predvidijo, da se za imetnike pravic domneva, da so dali dovoljenje za najem ali posojanje predmeta iz točk (a) do (d) člena 3(1), za katerega se dokaže, da je bil dan na voljo tretjim strankam oziroma je bil pridobljen pred 1. julijem 1994.

Vendar pa države članice lahko, še posebej kadar je ta predmet digitalni posnetek, predvidijo, da imajo imetniki pravic pravico do pravičnega nadomestila za najem ali posojanje tega predmeta.

4.  Državam članicam ni treba uporabiti določb člena 2(2) za kinematografska ali avdiovizualna dela, ki so nastala pred 1. julijem 1994.

5.  Ta direktiva brez vpliva na odstavek 3 in v skladu z odstavkom 7 ne vpliva na nobeno pogodbo, sklenjeno pred 19. novembrom 1992.

6.  Države članice lahko v skladu z odstavkom 7 predvidijo za primer, da so imetniki pravic, ki pridobijo nove pravice po nacionalnih določbah, sprejetih za izvajanje te direktive, pred 1. julijem 1994 privolili v izkoriščanje, domnevo, da so prenesli nove izključne pravice.

7.  Pri pogodbah, sklenjenih pred 1. julijem 1994, velja neodpovedljiva pravica do pravičnega nadomestila iz člena 5 le v primerih, ko avtorji, izvajalci ali njihovi zastopniki oddajo zahtevo za to do 1. januarja 1997. Če ni dogovora med imetniki pravic v zvezi z višino nadomestila, lahko države članice določijo višino pravičnega nadomestila.

Člen 12

Razmerje med avtorsko in sorodnimi pravicami

Varstvo avtorski sorodnih pravic po tej direktivi se ne dotika in nikakor ne vpliva na varstvo avtorske pravice.

Člen 13

Sporočilo

Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 14

Razveljavitev

Direktiva 92/100/EGS se razveljavi brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv, kakor so določeni v delu B Priloge I.

Sklici na razveljavljeno direktivo se upoštevajo kot sklici na to direktivo in bi se morali brati v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi II

Člen 15

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 16

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.
PRILOGA I

DEL A

Razveljavljena direktiva z njenimi zaporednimi spremembamiDirektiva Sveta 92/100/EGS

(UL L 346, 27.11.1992, str. 61)

 

Direktiva Sveta 93/98/EGS

(UL L 290, 24.11.1993, str. 9)

Samo člen 11(2)

Direktiva 2001/29/EGS Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 167, 22.6.2001, str. 10)

Samo člen 11(1)

DEL B

Roki za prenos v nacionalno pravo

(iz člena 14)Direktiva

Roki za prenos

92/100/EGS

1. julij 1994

93/98/EGS

30. junij 1995

2001/29/ES

21. december 2002
PRILOGA II

KORELACIJSKA TABELADirektiva 92/100/EGS

Ta direktiva

Člen 1(1)

Člen 1(1)

Člen 1(2)

Člen 2(1), uvodne besede in točka (a)

Člen 1(3)

Člen 2(1), točka (b)

Člen 1(4)

Člen 1(2)

Člen 2(1), uvodne besede

Člen 3(1), uvodne besede

Člen 2(1), prva alinea

Člen 3(1)(a)

Člen 2(1), druga alinea

Člen 3(1)(b)

Člen 2(1), tretja alinea

Člen 3(1)(c)

Člen 2(1), četrta alinea, prvi stavek

Člen 3(1)(d)

Člen 2(1), četrta alinea, drugi stavek

Člen 2(1), točka (c)

Člen 2(2)

Člen 2(2)

Člen 2(3)

Člen 3(2)

Člen 2(4)

Člen 3(3)

Člen 2(5)

Člen 3(4)

Člen 2(6)

Člen 3(5)

Člen 2(7)

Člen 3(6)

Člen 3

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 5(1) do (3)

Člen 6(1) do (3)

Člen 5(4)

Člen 6

Člen 7

Člen 8

Člen 8

Člen 9(1), uvodne besede in končne besede

Člen 9(1), uvodne besede

Člen 9(1), prva alinea

Člen 9(1)(a)

Člen 9(1), druga alinea

Člen 9(1)(b)

Člen 9(1), tretja alinea

Člen 9(1)(c)

Člen 9(1), četrta alinea

Člen 9(1)(d)

Člen 9(2), (3) in (4)

Člen 9(2), (3) in (4)

Člen 10(1)

Člen 10(1)

Člen 10(2), prvi stavek e

Člen 10(2), prvi pododstavek

Člen 10(2), drugi stavek

Člen 10(2), drugi pododstavek

Člen 10(3)

Člen 10(3)

Člen 13(1) in (2)

Člen 11(1) in (2)

Člen 13(3), prvi stavek

Člen 11(3), prvi pododstavek

Člen 13(3), drugi stavek

Člen 11(3), drugi pododstavek

Člen 13(4)

Člen 11(4)

Člen 13(5)

Člen 13(6)

Člen 11(5)

Člen 13(7)

Člen 11(6)

Člen 13(8)

Člen 13(9)

Člen 11(7)

Člen 14

Člen 12

Člen 15(1)

Člen 15(2)

Člen 13

Člen 14

Člen 15

Člen 16

Člen 16

Priloga I

Priloga II( 1 ) UL L 122, 17.5.1991, str. 42. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 93/98/EGS (UL L 290, 24.11.1993, str. 9).

Top