EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006L0025-20060427

Consolidated text: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie)(19. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/25/2006-04-27

2006L0025 — SK — 27.04.2006 — 000.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/25/ES

z 5. apríla 2006

o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie)(19. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

(Ú. v. ES L 114, 27.4.2006, p.38)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 163, 23.6.2007, s. 24  (06/25)
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/25/ES

z 5. apríla 2006

o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie)(19. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 137 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ) predložený po porade s Poradným výborom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy ( 3 ), v zmysle spoločného textu schváleného Zmierovacím výborom dňa 31. januára 2006,

keďže:

(1)

Podľa zmluvy môže Rada prostredníctvom smerníc prijať minimálne požiadavky na podporu zlepšovania najmä pracovného prostredia, aby sa zaručila vyššia úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov. Takéto smernice by nemali ukladať správne, finančné a zákonné obmedzenia spôsobom, ktorý by bránil vzniku a rozvoju malých a stredných podnikov (MSP).

(2)

Oznámenie Komisie týkajúce sa akčného programu súvisiaceho s vykonávaním Charty Spoločenstva o základných sociálnych právach pracovníkov ustanovuje zavedenie minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadaviek týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov. V septembri 1990 Európsky parlament prijal uznesenie o tomto akčnom programe ( 4 ), ktoré vyzýva predovšetkým Komisiu, aby pripravila osobitnú smernicu o rizikách spôsobených hlukom, vibráciami a všetkými ďalšími fyzikálnymi faktormi na pracovisku.

(3)

Európsky parlament a Rada prijali ako prvý krok smernicu 2002/44/ES z 25. júna 2002 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) (16. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) ( 5 ). Ďalej 6. februára 2003 Európsky parlament a Rada prijali smernicu 2003/10/ES o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk) (17. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) ( 6 ). Následne Európsky parlament a Rada 29. apríla 2004 prijali smernicu 2004/40/ES o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (elektromagnetické polia) (18. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) ( 7 ).

(4)

V súčasnosti sa považuje za potrebné zaviesť opatrenia na ochranu pracovníkov pred rizikami spojenými s optickým žiarením v dôsledku jeho účinkov na zdravie a bezpečnosť pracovníkov, najmä poškodenie očí a kože. Zámerom týchto opatrení nie je len zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosť každého pracovníka jednotlivo, ale aj vytvoriť minimálny základ ochrany pre všetkých pracovníkov v Spoločenstve, aby sa vyhlo možnému narušeniu hospodárskej súťaže.

(5)

Jedným z cieľov tejto smernice je včasné zistenie nepriaznivých účinkov na zdravie vyplývajúcich z vystavenia optickému žiareniu.

(6)

Táto smernica stanovuje minimálne požiadavky, a teda umožňuje členským štátom zachovať alebo prijať prísnejšie ustanovenia na ochranu pracovníkov, najmä stanovenie nižších limitných hodnôt expozície. Vykonávanie tejto smernice nesmie byť dôvodom na zhoršenie dosiahnutej situácie, ktorá už prevláda v jednotlivých členských štátoch.

(7)

Systém ochrany pred rizikami optického žiarenia by sa bez prílišných podrobností mal obmedziť na stručné vymedzenie cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť, zásad, ktoré je potrebné dodržiavať, a základných hodnôt, ktoré sa majú uplatňovať, tak aby sa členským štátom umožnilo rovnakým spôsobom uplatňovať minimálne požiadavky.

(8)

Úroveň vystavenia optickému žiareniu sa môže účinnejšie znížiť začlenením preventívnych opatrení do projektovania pracovných stanovíšť a voľbou pracovných prostriedkov, postupov a metód, tak aby sa uprednostnilo znižovanie rizík pri zdroji. Ustanovenia súvisiace s pracovnými prostriedkami a metódami takto prispievajú k ochrane dotknutých pracovníkov. V súlade so všeobecnými zásadami prevencie stanovenými v článku 6 ods. 2 smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci ( 8 ) majú kolektívne ochranné opatrenia prednosť pred individuálnymi ochrannými opatreniami.

(9)

Zamestnávatelia by mali urobiť úpravy s ohľadom na technický pokrok a vedecké poznatky, pokiaľ ide o riziká spojené s vystavením optickému žiareniu na účely zlepšenia ochrany bezpečnosti a zdravia pracovníkov.

(10)

Keďže táto smernica je samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS, uvedená smernica sa uplatňuje na vystavenie pracovníkov optickému žiareniu bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo osobitnejšie ustanovenia obsiahnuté v tejto smernici.

(11)

Táto smernica predstavuje praktický krok pre vytvorenie sociálneho rozmeru vnútorného trhu.

(12)

Doplnkový prístup na podporu zásady lepšej regulácie a zabezpečenia vyššej úrovne ochrany možno dosiahnuť, ak výrobky zhotovené výrobcami zdrojov optického žiarenia a príslušenstva sú v súlade s harmonizovanými štandardami zameranými na ochranu zdravia a bezpečnosti užívateľov pred nebezpečenstvom obsiahnutým v týchto výrobkoch; preto nie je potrebné, aby zamestnávatelia opakovali merania alebo výpočty, ktoré už uskutočnili výrobcovia na určenie súladu so základnými bezpečnostnými požiadavkami daného zariadenia, ako je určené v príslušných smerniciach Spoločenstva, ak bolo zariadenie riadne a pravidelne udržiavané.

(13)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijímať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 9 ).

(14)

Dodržiavanie limitných hodnôt expozície by malo poskytovať vysokú úroveň ochrany, pokiaľ ide o účinky na zdravie, ktoré môžu vyplývať z vystavenia optickému žiareniu.

(15)

Komisia by mala vypracovať praktickú príručku na pomoc zamestnávateľom, najmä manažérom MSP, aby lepšie pochopili technické ustanovenia tejto smernice. Komisia by sa mala snažiť čo najrýchlejšie dokončiť túto príručku, a tak uľahčila členským štátom prijatie potrebných opatrení na vykonávanie tejto smernice.

(16)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodárstve ( 10 ) sa členské štáty podporujú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali vlastné tabuľky, ktoré budú podľa možnosti vysvetľovať vzájomný vzťah medzi smernicou a transpozičnými opatreniami, a uverejnili ich,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:ODDIEL I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Účel a rozsah pôsobnosti

1.  Táto smernica, ktorá je 19. samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS, stanovuje minimálne požiadavky na ochranu pracovníkov pred rizikami na ich zdravie a bezpečnosť, vyplývajúcimi, alebo u ktorých je pravdepodobnosť, že vyplývajú z vystavenia umelému optickému žiareniu počas ich práce.

2.  Táto smernica sa vzťahuje na riziko pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov v dôsledku nepriaznivých účinkov na oči a kožu spôsobených vystavením umelému optickému žiareniu.

3.  Smernica 89/391/EHS sa v plnom rozsahu uplatňuje na celú oblasť uvádzanú v odseku 1 bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo osobitnejšie ustanovenia obsiahnuté v tejto smernici.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto pojmy:

a) optické žiarenie: akékoľvek elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou od 100 nm do 1 mm. Spektrum optického žiarenia sa delí na ultrafialové žiarenie, viditeľné žiarenie a infračervené žiarenie:

i) ultrafialové žiarenie: optické žiarenie s vlnovou dĺžkou od 100 nm do 400 nm. Ultrafialová oblasť sa delí na UVA (315 – 400 nm), UVB (280 – 315 nm) a UVC (100 – 280 nm);

ii) viditeľné žiarenie: optické žiarenie s vlnovou dĺžkou od 380 nm do 780 nm;

iii) infračervené žiarenie: optické žiarenie s vlnovou dĺžkou od 780 nm do 1 mm. Infračervená oblasť sa delí na IRA (780 – 1 400 nm), IRB ((1 400 – 3 000 nm) a IRC ((3 000 nm – 1 mm);

b) laser (zosilňovanie svetla pomocou stimulovanej emisie žiarenia): akékoľvek zariadenie, ktoré môže byť prispôsobené na výrobu alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia v rozsahu vlnovej dĺžky optického žiarenia predovšetkým procesom kontrolovanej stimulovanej emisie;

c) žiarenie laserov: optické žiarenie laserov;

d) nekoherentné žiarenie: akékoľvek iné optické žiarenie ako žiarenie laserov;

e) limitné hodnoty expozície: limitné hodnoty vystavenia optickému žiareniu, ktoré sa priamo zakladajú na známych účinkoch na zdravie a biologických dôvodoch. Dodržiavanie týchto limitov zabezpečí, že pracovníci, ktorí sú vystavení umelým zdrojom optického žiarenia, sú chránení proti všetkým známym zdraviu škodlivým účinkom;

f) ožiarenosť (E) alebo hustota žiarivého toku: žiarivý tok dopadajúci na jednotku plochy na povrch vyjadrený vo wattoch na meter štvorcový (W m-2);

g) dávka ožiarenia (H): časový integrál ožiarenosti vyjadrený v jouloch na meter štvorcový (J m-2);

h) žiara (L): žiarivý tok alebo výstup energie na jednotku priestorového uhla na jednotku plochy vyjadrený vo wattoch na meter štvorcový na steradián (W m sr-1);

i) úroveň: kombinácia intenzity ožiarenia, dávky ožiarenia a žiary, ktorej je pracovník vystavený.

Článok 3

Limitné hodnoty expozície

1.  Limitné hodnoty expozície pre nekoherentné žiarenie odlišné od prírodných zdrojov optického žiarenia sú stanovené v prílohe I.

2.  Limitné hodnoty expozície pre laserové žiarenie sú stanovené v prílohe II.ODDIEL II

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽOV

Článok 4

Určenie expozície a posúdenie rizík

1.  Pri plnení povinností stanovených v článku 6 ods. 3 a článku 9 ods. 1 smernice 89/391/EHS zamestnávateľ v prípade pracovníkov vystavených umelým zdrojom optického žiarenia posúdi, a ak je to potrebné zmeria a/alebo vypočíta úrovne optického žiarenia, ktorému sú pracovníci pravdepodobne vystavení tak, aby bolo možné určiť opatrenia a zaviesť do praxe platné obmedzenia obmedzujúce expozíciu. Metodika, ktorá sa uplatňuje pri posúdení, meraní a/alebo výpočte dodržiava pri laserovom žiarení normy Medzinárodnej elektrotechnickej komisie (IEC) a pri nekoherentnom žiarení odporúčanie Medzinárodnej komisie pre osvetlenie (CIE) a Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN). V prípadoch expozícií, na ktoré sa nevzťahujú tieto normy a odporúčania, a kým sa nezavedú vhodné štandardy alebo odporúčania EÚ, sa posúdenie, meranie a/alebo výpočet uskutoční použitím dostupných vnútroštátnych alebo medzinárodných vedecky založených usmernení. V oboch prípadoch expozície sa pri posúdení môžu zohľadniť údaje poskytnuté výrobcami zariadenia, ak sa naň vzťahujú príslušné smernice Spoločenstva.

2.  Posúdenie, meranie a/alebo výpočet uvedený v odseku 1 plánujú a vykonávajú príslušné služby alebo osoby vo vhodných intervaloch, berúc do úvahy najmä ustanovenia článku 7 a článku 11 smernice 89/391/EHS týkajúce sa nevyhnutných príslušných služieb alebo osôb a konzultácie a účasti pracovníkov. Údaje získané z posúdenia vrátane údajov získaných z merania a/alebo výpočtu úrovne expozície uvedenej v odseku 1 sa zachovajú vo vhodnej forme, aby bolo možné do nich neskôr nahliadnuť.

3.  Podľa článku 6 ods. 3 smernice 89/391/EHS zamestnávateľ pri hodnotení rizík venuje osobitnú pozornosť:

a) úrovni, rozsahu vlnovej dĺžky a trvania expozície umelým zdrojom optického žiarenia;

b) limitným hodnotám expozície uvedeným v článku 3 tejto smernice;

c) všetkým vplyvom týkajúcim sa zdravia a bezpečnosti pracovníkov, ktorí patria do osobitne citlivých rizikových skupín;

d) všetkým možným vplyvom na zdravie a bezpečnosť pracovníkov, ktoré vyplývajú zo vzájomného pôsobenia medzi optickým žiarením a fotosenzitívnymi chemickými látkami na pracovisku;

e) všetkým nepriamym vplyvom, ako je dočasné oslepenie, výbuch alebo požiar;

f) existencii náhradného zariadenia určeného na zníženie úrovní vystavenia umelému optickému žiareniu;

g) primeraným informáciám získaným z vykonávania zdravotného dozoru vrátane publikovaných informácií, pokiaľ je to možné;

h) viacnásobným zdrojom vystavenia umelému optickému žiareniu;

i) klasifikácii lasera tak, ako je definovaná v súlade s príslušnými normami IEC a vo vzťahu ku každému umelému zdroju, ktorý by mohol spôsobiť podobné poškodenie ako laser triedy 3B alebo 4, každej podobnej klasifikácii;

j) informáciám poskytovaným výrobcami zdrojov optického žiarenia a súvisiacich pracovných prostriedkov v súlade s príslušnými smernicami Spoločenstva.

4.  Zamestnávateľ musí mať posúdenie rizika v súlade s článkom 9 ods. 1 písm. a) smernice 89/391/EHS a určí, ktoré opatrenia sa musia prijať v súlade s článkami 5 a 6 tejto smernice. Posúdenie rizík sa zaznamená na vhodné médium podľa vnútroštátneho práva a postupu; môže obsahovať odôvodnenie zamestnávateľa, že povaha a rozsah rizika súvisiaceho s optickým žiarením si nevyžaduje ďalšie podrobné posúdenie rizika. Posúdenie rizík sa pravidelne aktualizuje, najmä ak došlo k závažným zmenám, ktoré by mohli spôsobiť jeho neaktuálnosť, alebo ak výsledky zdravotného dozoru ukážu, že aktualizácia je potrebná.

Článok 5

Ustanovenia zamerané na odstránenie alebo zníženie rizík

1.  Berúc do úvahy technický pokrok a dostupnosť opatrení na kontrolu rizika pri zdroji, riziká vznikajúce z vystavenia umelému optickému žiareniu sa obmedzujú alebo znižujú na minimum.

Zníženie rizík vznikajúcich vystavením umelému optickému žiareniu sa zakladá na všeobecných zásadách prevencie ustanovených v smernici 89/391/EHS.

2.  Ak posúdenie rizika uskutočnené v súlade s článkom 4 ods. 1 pre pracovníkov vystavených umelým zdrojom optického žiarenia ukazuje akúkoľvek možnosť, že limitné hodnoty expozície môžu byť prekročené, zamestnávateľ vypracuje a uskutoční akčný plán zložený z technických a/alebo organizačných opatrení zameraných na predchádzanie expozícii prekračujúcej limitné hodnoty, ktorý zohľadní predovšetkým:

a) ostatné pracovné metódy, ktoré znižujú riziko optického žiarenia;

b) voľbu zariadenia, ktoré vzhľadom k práci, ktorá sa má vykonať, vyžaruje menej optického žiarenia;

c) technické opatrenia na zníženie optického žiarenia vrátane použitia blokovacích, tieniacich alebo podobných mechanizmov na ochranu zdravia tam, kde je to potrebné;

d) vhodné programy na údržbu pracovných prostriedkov, pracovísk a systémov pracovných stanovíšť;

e) návrh a dispozičné riešenie pracovísk a pracovných stanovíšť;

f) obmedzenie trvania a úrovne expozície;

g) dostupnosť vhodných osobných ochranných prostriedkov;

h) pokyny výrobcu zariadenia, pokiaľ sa naň vzťahujú príslušné smernice Spoločenstva.

3.   ►C1  Na základe posúdenia rizika vykonaného v súlade s článkom 4 pracoviská, na ktorých by pracovníci mohli byť vystavení úrovni optického žiarenia z umelých zdrojov presahujúcej limitné hodnoty expozície ◄ , sa označia vhodnými označeniami v súlade so smernicou Rady 92/58/EHS z 24. júna 1992 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostných a/alebo zdravotných označení pri práci (9. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) ( 11 ). Kde je to technicky možné a kde je riziko, že by mohli byť prekročené limitné hodnoty expozície, príslušné oblasti sa vyznačujú a obmedzuje sa prístup do nich.

4.  V žiadnom prípade pracovníci nesmú byť vystavení vyšším hodnotám ako limitným hodnotám expozície. Ak sú napriek opatreniam prijatým zamestnávateľom na dodržiavanie tejto smernice v súvislosti s umelými zdrojmi optického žiarenia limitné hodnoty expozície prekročené, zamestnávateľ okamžite podnikne kroky na zníženie expozície pod limitné hodnoty expozície. Zamestnávateľ zisťuje dôvody, pre ktoré boli limitné hodnoty expozície prekročené, a príslušným spôsobom upravuje ochranné a preventívne opatrenia, aby zabránil opakovanému prekročeniu limitných hodnôt expozície.

5.  Podľa článku 15 smernice 89/391/EHS zamestnávateľ prispôsobuje opatrenia uvedené v tomto článku požiadavkám pracovníkov patriacich k osobitne citlivým rizikovým skupinám.

Článok 6

Informovanie a školenie pracovníkov

Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 12 smernice 89/391/EHS, zamestnávateľ zabezpečí, aby pracovníci, ktorí sú vystavení rizikám umelého optického žiarenia pri práci, a/alebo ich zástupcovia dostali všetky potrebné informácie a školenie súvisiace s výsledkami posúdenia rizika stanoveného v článku 4 tejto smernice, ktoré sa týkajú najmä:

a) opatrení prijatých na vykonávanie tejto smernice;

b) limitných hodnôt expozície a s nimi spojených možných rizík;

c) výsledkov posúdenia, merania a/alebo výpočtov úrovne vystavenia umelému optickému žiareniu vykonaných v súlade s článkom 4 tejto smernice spolu s výkladom ich významu a možných rizík;

d) spôsobov zistenia škodlivých účinkov expozície na zdravie a spôsobov ako ich oznámiť;

e) podmienok, za ktorých majú pracovníci právo na zdravotnú prehliadku;

f) bezpečných pracovných postupov na minimalizovanie rizík z expozície;

g) správneho používania vhodných osobných ochranných prostriedkov.

Článok 7

Porady a účasť pracovníkov

Podľa článku 11 smernice 89/391/EHS sa konajú porady s pracovníkmi a/alebo s ich zástupcami o veciach upravených touto smernicou.ODDIEL III

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 8

Zdravotné prehliadky

1.  Členské štáty prijmú opatrenia, aby zabezpečili primerané zdravotné prehliadky pracovníkov podľa článku 14 smernice 89/391/EHS s cieľom prevencie a včasného zistenia akýchkoľvek nepriaznivých účinkov na zdravie, ako aj prevencie akýchkoľvek dlhodobých zdravotných rizík a akýchkoľvek rizík chronických chorôb vyplývajúcich z vystavenia optickému žiareniu.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby zdravotné prehliadky vykonával lekár, závodný lekár alebo zdravotnícky orgán zodpovedný za zdravotnú prehliadku v súlade s vnútroštátnym právom a praxou.

3.  Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pre každého pracovníka, ktorý sa podrobuje zdravotnej prehliadke v súlade s odsekom 1, vyhotovili a aktualizovali zdravotné záznamy. Zdravotné záznamy obsahujú súhrn výsledkov vykonaných zdravotných prehliadok. Uchovávajú sa vo vhodnej forme, aby sa do nich mohlo nahliadnuť aj neskôr, berúc do úvahy ich dôvernosť. Kópie príslušných záznamov sa na požiadanie vydajú príslušnému orgánu, berúc do úvahy ich dôvernosť. Zamestnávateľ prijme vhodné opatrenia, aby zabezpečil, že lekár, závodný lekár alebo zdravotnícky orgán zodpovedný za zdravotné prehliadky, ktorí sú určení v prípade potreby členskými štátmi, majú prístup k výsledkom posúdenia rizika uvedeného v článku 4, ak môžu byť takéto výsledky relevantné pre zdravotnú prehliadku. Jednotliví pracovníci majú na požiadanie prístup k ich osobným zdravotným záznamom.

4.  Vždy, keď sa zistí expozícia, ktorá prekračuje limitné hodnoty, umožní sa dotknutému pracovníkovi (pracovníkom) podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu v súlade s vnútroštátnym právom alebo praxou. Toto lekárske vyšetrenie sa tiež uskutoční, ak sa z výsledku zdravotnej prehliadky zistilo, že pracovník má identifikovateľné ochorenie alebo nepriaznivý zdravotný dôsledok, ktorý lekár alebo závodný lekár považuje za výsledok vystavenia umelému optickému žiareniu pri práci. V oboch prípadoch, ak sa prekročia limitné hodnoty alebo sa zistia nepriaznivé účinky na zdravie (vrátane chorôb):

a) lekár alebo iná vhodne kvalifikovaná osoba informuje pracovníka o výsledku osobne. Pracovník dostáva predovšetkým informácie a rady, ktoré sa týkajú každej zdravotnej prehliadky, ktorú má podstúpiť po ukončení expozície;

b) zamestnávateľ je informovaný o všetkých závažných zisteniach zdravotnej prehliadky, berúc do úvahy lekárske tajomstvo;

c) zamestnávateľ:

 preskúma posúdenie rizík, ktoré je vykonané podľa článku 4,

 preskúma opatrenia prijaté v zmysle článku 5 na vylúčenie alebo zníženie rizika,

 zohľadní rady závodného lekára alebo inej príslušne kvalifikovanej osoby alebo príslušného úradu pri vykonávaní akéhokoľvek opatrenia potrebného na vylúčenie alebo zníženie rizika v súlade s článkom 5 a

 zabezpečí priebežné zdravotné prehliadky a kontrolu zdravotného stavu všetkých ostatných pracovníkov, ktorí boli podobne exponovaní. V takýchto prípadoch môže príslušný lekár alebo závodný lekár alebo príslušný úrad navrhnúť, aby sa exponované osoby podrobili lekárskemu vyšetreniu.

Článok 9

Sankcie

Členské štáty ustanovia vhodné sankcie za porušenie vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 10

Technické zmeny a doplnenia

1.  Akúkoľvek úpravu limitných hodnôt expozície stanovených v prílohách prijme Rada a Európsky parlament v súlade s postupom stanoveným v článku 137 ods. 2 zmluvy.

2.  Zmeny a doplnenia príloh výlučne technického charakteru v súlade s:

a) prijatím smerníc v oblasti technickej harmonizácie a štandardizácie s ohľadom na navrhovanie, stavbu, výrobu alebo konštrukciu pracovných prostriedkov a/alebo pracovísk;

b) technickým pokrokom, zmenami v najpodstatnejších harmonizovaných európskych normách alebo medzinárodných špecifikáciách a novými vedeckými poznatkami o vystavení optickému žiareniu na pracoviskách

sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 11 ods. 2.

Článok 11

Výbor

1.  Komisii pomáha výbor uvedený v článku 17 smernice 89/391/EHS.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.ODDIEL IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Správy

Každých päť rokov členské štáty poskytnú Komisii správu o praktickom vykonávaní tejto smernice s uvedením stanovísk sociálnych partnerov.

Každých päť rokov Komisia informuje Európsky parlament, Radu, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci o obsahu týchto správ, o hodnotení týchto správ, o vývoji v danej oblasti a akejkoľvek činnosti, ktorá môže byť opodstatnená v zmysle nových vedeckých poznatkov.

Článok 13

Praktická príručka

Komisia vypracuje praktickú príručku k ustanoveniam článku 4 a 5 a prílohám I a II, aby uľahčila vykonávanie tejto smernice.

Článok 14

Transpozícia

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 27. apríla 2010. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú alebo prijali v oblasti pôsobnosti tejto smernice

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 16

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.
PRÍLOHA I

Nekoherentné optické žiarenie

Biofyzikálne významné hodnoty vystavenia optickému žiareniu možno stanoviť pomocou nasledujúcich vzorcov. Výber vzorcov, ktoré sa majú použiť, závisí od rozsahu žiarenia vyžiareného zdrojom a výsledky by sa mali porovnať so zodpovedajúcimi limitnými hodnotami expozície, ktoré sú uvedené v tabuľke 1.1. Danému zdroju optického žiarenia môže zodpovedať viacero hodnôt expozície a zodpovedajúcich limitných hodnôt expozície.

Číslovanie a) až o) sa týka zodpovedajúcich riadkov tabuľky 1.1.a)

image

(Heff platí len v rozsahu 180 až 400 nm)

b)

image

(HUVA platí len v rozsahu 315 až 400 nm)

c), d)

image

(LB platí len v rozsahu 300 až 700 nm)

e), f)

image

(EB platí len v rozsahu 300 až 700 nm)

g) až l)

image

(príslušné hodnoty λ1 a λ2 pozri v tabuľke 1.1)

m), n)

image

(EIR platí len v rozsahu 780 až 3 000 nm)

o)

image

(Hskin platí len v rozsahu 380 až 3 000 nm)

Na účely tejto smernice vyššie uvedené vzorce môžu byť nahradené nasledujúcimi výrazmi a môžu sa používať diskrétne hodnoty, ktoré sú uvedené v týchto tabuľkách:(a)

image

a

image

b)

image

a

image

c), d)

image

 

e), f)

image

 

g) až l)

image

(príslušné hodnoty λ1 a λ2 pozri v tabuľke 1.1)

m), n)

image

 

o)

image

a

image

Poznámky:

Eλ (λ, t), Eλ

spektrálna ožiarenosť alebo spektrálna hustota žiarivého toku: žiarivý tok dopadajúci na jednotku plochy na povrch, vyjadrený vo wattoch na meter štvorcový na nanometer [W m–2 nm–1]; hodnoty Eλ (λ, t) a Eλ pochádzajú z meraní alebo ich môže poskytnúť výrobca zariadenia;

Eeff

efektívna ožiarenosť (UV časť spektra): vypočítaná ožiarenosť v rozsahu UV vlnových dĺžok 180 až 400 nm, spektrálne vážená pomocou S (λ), vyjadrená vo wattoch na meter štvorcový [W m-2];

H

dávka ožiarenia: integrál ožiarenosti v čase, vyjadrený v jouloch na meter štvorcový (J m-2);

Heff

efektívna dávka ožiarenia: dávka ožiarenia, spektrálne vážená pomocou S (λ), vyjadrená v jouloch na meter štvorcový [J m-2];

EUVA

celková ožiarenosť (UVA): vypočítaná ožiarenosť v rozsahu UVA vlnových dĺžok 315 až 400 nm, vyjadrená vo wattoch na meter štvorcový [W m-2];

HUVA

dávka ožiarenia: integrál v čase a vlnovej dĺžke v rozsahu UVA vlnových dĺžok 315 až 400 nm, vyjadrená v jouloch na meter štvorcový [J m-2;]

S (λ)

spektrálna váhová funkcia, ktorá zohľadňuje zdravotné účinky UV žiarenia na oči a kožu v závislosti od vlnovej dĺžky, (tabuľka 1.2) [bezrozmerná];

t, Δt

čas, doba expozície, vyjadrené v sekundách [s];

λ

vlnová dĺžka, vyjadrená v nanometroch [nm];

Δ λ

šírka pásma intervalov vo výpočte alebo pri meraní, vyjadrená v nanometroch [nm];

Lλ (λ), Lλ

spektrálna žiara zdroja, vyjadrená vo wattoch na meter štvorcový na steradián na nanometer [W m-2 sr –1 nm-1];

R (λ)

spektrálna váhová funkcia, ktorá zohľadňuje účinky viditeľného a IRA žiarenia na tepelné poškodenie očí v závislosti od vlnovej dĺžky (tabuľka 1.3) [bezrozmerná];

LR

efektívna žiara (tepelné poškodenie): vypočítaná žiara, spektrálne vážená pomocou R (λ), vyjadrená vo wattoch na meter štvorcový na steradián [W m-2 sr –1];

B (λ)

spektrálna váhová funkcia, ktorá zohľadňuje závislosť fotochemického poškodenia očí od vlnovej dĺžky žiarenia modrého svetla, (tabuľka 1.3) [bezrozmerná];

LB

efektívna žiara (modré svetlo): vypočítaná žiara, spektrálne vážená pomocou B (λ), vyjadrená vo wattoch na meter štvorcový na steradián [W m-2 sr –1];

EB

efektívna ožiarenosť (modré svetlo): vypočítaná ožiarenosť, spektrálne vážená pomocou B (λ), vyjadrená vo wattoch na meter štvorcový [W m-2];

EIR

celková ožiarenosť (tepelné poškodenie): vypočítaná ožiarenosť v rozsahu infračervených vlnových dĺžok 780 až 3 000 nm, vyjadrená vo wattoch na meter štvorcový [W m-2];

Eskin

celková ožiarenosť (viditeľné, IRA a IRB): vypočítaná ožiarenosť v rozsahu viditeľných a infračervených vlnových dĺžok 380 až 3 000 nm, vyjadrená vo wattoch na meter štvorcový [W m-2];

Hskin

dávka ožiarenia, integrál v čase a vlnovej dĺžke alebo súčet ožiarenosti v rozsahu viditeľných a infračervených vlnových dĺžok 380 až 3 000 nm, vyjadrená v jouloch na meter štvorcový (J m-2);

α

zorný uhol: uhol, pod ktorým vidieť zjavný zdroj, vnímaný z bodu v priestore, vyjadrený v miliradiánoch (mrad). Zjavný zdroj je skutočný alebo virtuálny predmet, ktorý vytvára najmenší možný obraz na sietnici.Tabuľka 1.1

Limitné hodnoty expozície pre nekoherentné optické žiarenie

Index

Vlnová dĺžka nm

Limitné hodnoty expozície

Jednotky

Poznámka

Časť tela

Riziko

a.

180 – 400

(UVA, UVB a UVC)

Heff = 30

denná hodnota 8 hodín

[J m–2]

 


očná

rohovka

spojivka

šošovka

koža

photokeratitis

conjunctivitis

cataractogenesis

erythema

elastosis

rakovina kože

b.

315 – 400

(UVA)

HUVA = 104

denná hodnota 8 hodín

[J m–2]

 

očná šošovka

cataractogenesis

c.

300 – 700

(modré svetlo) pozri poznámku 1

image

for t ≤ 10 000 s

LB:[W m 2 sr 1]

t: [sekundy]

pre α ≥ 11 mrad

očná sietnica

photoretinitis

d.

300 – 700

(modré svetlo)

pozri poznámku 1

LB = 100

pre t ≤ 10 000 s

[W m–2 sr–1]

e.

300 – 700

(modré svetlo)

pozri poznámku 1:

image

pre t ≤ 10 000 s

EB: [W m 2]

t: [sekundy]

pre α ≥ 11 mrad

pozri poznámku 2

f.

300 – 700

(modré svetlo)

pozri poznámku 1:

EB = 0,01

t >10 000 s

[W m–2]

g.

380 – 1 400

(viditeľné a IRA)

image

pre t >10 s

[W m–2 sr–1]

Cα = 1,7 pre

α ≤ 1,7 mrad

Cα = α pre

1,7 ≤ α ≤ 100 mrad

Cα = 100 pre

α > 100 mrad

λ1= 380; λ2= 1 400

očná sietnica

popálenie očnej sietnice

h.

380 – 1 400

(viditeľné a IRA)

image

pre 10 μs ≤ t ≤ 10 s

LR:[W m–2 sr–1]

t: [sekundy]

i.

380 – 1 400

(viditeľné a IRA)

image

pre t <10 μs

[W m–2 sr–1]

j.

780 – 1 400

(IRA)

image

pre t > 10 s

[W m–2 sr–1]

Cα = 11 pre

α ≤ 11 mrad

Cα = α pre

11≤ α ≤ 100 mrad

Cα = 100 pre

α > 100 mrad

(meracie pole pohľadu: 11 mrad)

λ1= 780; λ2= 1 400

očná sietnica

popálenie očnej sietnice

k.

780 – 1 400

(IRA)

image

pre 10 μs ≤ t ≤ 10 s

LR: [W m–2 sr–1]

t: [sekundy]

l.

780 – 1 400

(IRA)

image

pre t < 10 μs

[W m–2 sr–1]

m.

780 – 3 000

(IRA a IRB)

EIR = 18 000 t0,75

pre t ≤ 1 000 s

E: [W m–2]

t: [sekundy]

 


očná

rohovka

šošovka

popálenie sietnice

cataractogenesis

n.

780 – 3 000

(IRA a IRB)

EIR = 100

pre t > 1 000 s

[W m–2]

o.

380-3 000

(viditeľné, IRA

a IRB)

Hskin = 20 000 t0,25

pre t < 10 s

H: [J m–2]

t: [sekundy]

 

koža

popálenie

Poznámka 1: Rozsah 300 až 700 nm zahŕňa časť UVB, celé UVA a väčšinu viditeľného žiarenia; avšak súvisiace riziko sa obyčajne nazýva riziko „modrého svetla“. Presne povedané, modré svetlo zahŕňa len interval približne 400 až 490 nm.

Poznámka 2: V prípade pevného zafixovania veľmi malých zdrojov so zorným uhlom < 1 mrad, LB sa môže zmeniť na EB. Toto obyčajne platí len pre prístroje na meranie zraku alebo stabilizované oko počas anestézie. Maximálny „čas tupého pohľadu“ sa určí: tmax = 100/EB, kde EB je vyjadrená v W m 2. V dôsledku pohybov oka počas normálneho videnia toto nepresiahne 100 s.Tabuľka 1.2

S (λ) [bezrozmerná], 180 nm až 400 nm

λ v nm

S (λ)

λ v nm

S (λ)

λ v nm

S (λ)

λ v nm

S (λ)

λ v nm

S (λ)

180

0,0120

228

0,1737

276

0,9434

324

0,000520

372

0,000086

181

0,0126

229

0,1819

277

0,9272

325

0,000500

373

0,000083

182

0,0132

230

0,1900

278

0,9112

326

0,000479

374

0,000080

183

0,0138

231

0,1995

279

0,8954

327

0,000459

375

0,000077

184

0,0144

232

0,2089

280

0,8800

328

0,000440

376

0,000074

185

0,0151

233

0,2188

281

0,8568

329

0,000425

377

0,000072

186

0,0158

234

0,2292

282

0,8342

330

0,000410

378

0,000069

187

0,0166

235

0,2400

283

0,8122

331

0,000396

379

0,000066

188

0,0173

236

0,2510

284

0,7908

332

0,000383

380

0,000064

189

0,0181

237

0,2624

285

0,7700

333

0,000370

381

0,000062

190

0,0190

238

0,2744

286

0,7420

334

0,000355

382

0,000059

191

0,0199

239

0,2869

287

0,7151

335

0,000340

383

0,000057

192

0,0208

240

0,3000

288

0,6891

336

0,000327

384

0,000055

193

0,0218

241

0,3111

289

0,6641

337

0,000315

385

0,000053

194

0,0228

242

0,3227

290

0,6400

338

0,000303

386

0,000051

195

0,0239

243

0,3347

291

0,6186

339

0,000291

387

0,000049

196

0,0250

244

0,3471

292

0,5980

340

0,000280

388

0,000047

197

0,0262

245

0,3600

293

0,5780

341

0,000271

389

0,000046

198

0,0274

246

0,3730

294

0,5587

342

0,000263

390

0,000044

199

0,0287

247

0,3865

295

0,5400

343

0,000255

391

0,000042

200

0,0300

248

0,4005

296

0,4984

344

0,000248

392

0,000041

201

0,0334

249

0,4150

297

0,4600

345

0,000240

393

0,000039

202

0,0371

250

0,4300

298

0,3989

346

0,000231

394

0,000037

203

0,0412

251

0,4465

299

0,3459

347

0,000223

395

0,000036

204

0,0459

252

0,4637

300

0,3000

348

0,000215

396

0,000035

205

0,0510

253

0,4815

301

0,2210

349

0,000207

397

0,000033

206

0,0551

254

0,5000

302

0,1629

350

0,000200

398

0,000032

207

0,0595

255

0,5200

303

0,1200

351

0,000191

399

0,000031

208

0,0643

256

0,5437

304

0,0849

352

0,000183

400

0,000030

209

0,0694

257

0,5685

305

0,0600

353

0,000175

 
 

210

0,0750

258

0,5945

306

0,0454

354

0,000167

 
 

211

0,0786

259

0,6216

307

0,0344

355

0,000160

 
 

212

0,0824

260

0,6500

308

0,0260

356

0,000153

 
 

213

0,0864

261

0,6792

309

0,0197

357

0,000147

 
 

214

0,0906

262

0,7098

310

0,0150

358

0,000141

 
 

215

0,0950

263

0,7417

311

0,0111

359

0,000136

 
 

216

0,0995

264

0,7751

312

0,0081

360

0,000130

 
 

217

0,1043

265

0,8100

313

0,0060

361

0,000126

 
 

218

0,1093

266

0,8449

314

0,0042

362

0,000122

 
 

219

0,1145

267

0,8812

315

0,0030

363

0,000118

 
 

220

0,1200

268

0,9192

316

0,0024

364

0,000114

 
 

221

0,1257

269

0,9587

317

0,0020

365

0,000110

 
 

222

0,1316

270

1,0000

318

0,0016

366

0,000106

 
 

223

0,1378

271

0,9919

319

0,0012

367

0,000103

 
 

224

0,1444

272

0,9838

320

0,0010

368

0,000099

 
 

225

0,1500

273

0,9758

321

0,000819

369

0,000096

 
 

226

0,1583

274

0,9679

322

0,000670

370

0,000093

 
 

227

0,1658

275

0,9600

323

0,000540

371

0,000090

 
 Tabuľka 1.3

B (λ), R (λ) [bezrozmerná], 380 nm až 1 400 nm

λ v nm

B (λ)

R (λ)

300 ≤ λ < 380

0,01

380

0,01

0,1

385

0,013

0,13

390

0,025

0,25

395

0,05

0,5

400

0,1

1

405

0,2

2

410

0,4

4

415

0,8

8

420

0,9

9

425

0,95

9,5

430

0,98

9,8

435

1

10

440

1

10

445

0,97

9,7

450

0,94

9,4

455

0,9

9

460

0,8

8

465

0,7

7

470

0,62

6,2

475

0,55

5,5

480

0,45

4,5

485

0,32

3,2

490

0,22

2,2

495

0,16

1,6

500

0,1

1

500 < λ ≤ 600

100,02·(450-λ)

1

600 < λ ≤ 700

0,001

1

700 < λ ≤ 1 050

100,002·(700- λ)

1 050 < λ ≤ 1 150

0,2

1 150 < λ ≤ 1 200

0,2· 100,02·(1 150- λ)

1 200 < λ ≤ 1 400

0,02
PRÍLOHA II

Optické žiarenie laserov

Biofyzikálne významné hodnoty vystavenia optickému žiareniu možno stanoviť pomocou nasledujúcich vzorcov. Výber vzorcov, ktoré sa majú použiť, závisí od vlnovej dĺžky a trvania žiarenia vyžiareného zdrojom a výsledky by sa mali porovnať so zodpovedajúcimi limitnými hodnotami expozície, ktoré sú uvedené v tabuľkách 2.2 – 2.4. Danému zdroju optického žiarenia lasera môže zodpovedať viac hodnôt expozície a príslušných limitných hodnôt expozície.

Koeficienty použité na výpočty v rámci tabuliek 2.2 – 2.4 sú uvedené v tabuľke 2.5 a korekcie na opakovanú expozíciu sú uvedené v tabuľke 2.6.

FOR-CL2006L0025SK0000010.0001.0026.xml.jpg

FOR-CL2006L0025SK0000010.0001.0027.xml.jpg

Poznámky:

dP

výkon vyjadrený vo wattoch [W];

dA

plocha vyjadrená v metroch štvorcových [m2];

E (t), E

ožiarenosť alebo hustota žiarivého toku: žiarivý tok na jednotku plochy, obyčajne vyjadrený vo wattoch na meter štvorcový [W m–2]; hodnoty E(t), E pochádzajú z meraní alebo ich môže poskytnúť výrobca zariadenia;

H

dávka ožiarenia, integrál ožiarenosti v čase, vyjadrený v jouloch na meter štvorcový [J m–2];

t

čas, doba expozície, vyjadrené v sekundách [s];

λ

vlnová dĺžka, vyjadrená v nanometroch [nm];

γ

hraničný priestorový uhol meraného zorného poľa, vyjadrený v miliradiánoch [mrad];

γm

merané zorné pole, vyjadrené v miliradiánoch [mrad];

α

zorný uhol zdroja zdroja, vyjadrený v miliradiánoch [mrad];

limitujúca apertúra: plocha kruhu, v ktorom sa priemerujú ožiarenosť a dávka ožiarenia;

G

integrovaná žiara: časový integrál žiary v čase za danú dobu expozície vyjadrenú ako žiarivá energia na jednotku plochy žiariaceho povrchu na jednotku priestorového uhla vyžarovania v jouloch na meter štvorcový na steradián [J m–2 sr –1].

Tabuľka 2.1

Riziká zo žiareniaVlnová dĺžka [nm]

λ

Rozsah žiarenia

Postihnutý orgán

Riziko

Tabuľka limitných hodnôt expozície

180 až 400

UV

oko

fotochemické poškodenie a tepelné poškodenie

2,2, 2,3

180 až 400

UV

koža

erytém

2,4

400 až 700

viditeľné

oko

poškodenie sietnice

2,2

400 až 600

viditeľné

oko

fotochemické poškodenie

2,3

400 až 700

viditeľné

koža

tepelné poškodenie

2,4

700 až 1 400

IRA

oko

tepelné poškodenie

2,2, 2,3

700 až 1 400

IRA

koža

tepelné poškodenie

2,4

1 400 až 2 600

IRB

oko

tepelné poškodenie

2,2

2 600 až 106

IRC

oko

tepelné poškodenie

2,2

1 400 až 106

IRB, IRC

oko

tepelné poškodenie

2,3

1 400 až 106

IRB, IRC

koža

tepelné poškodenie

2,4

Tabuľka 2.2

Limitné hodnoty expozície oka laseru – Krátka doba expozície < 10 s

Vlnová dĺžka a [nm]ApertúraaDoba expozície [s]10-13 — 10-1110-11 — 10-910-9 — 10-710-7 — 1,8 · 10-51,8 · 10-5 — 5 · 10-55 · 10-5 — 10-310-3 — 101UVC180 — 2801 mm pre t < 0,3 s; 1,5 · t0,375 pre 0,3 <t< 10 sE = 3 · 1010 · [W m-2] pozri poznámku cUVB280 — 302H = 30 [J · m-2]303H = 40 [J m-2]; if t < 2,6 · 10-9 potom H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2] pozri poznámku d304H = 60 [J m-2]; ak t < 1,3 · 10-8 potom H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2] pozri poznámku d305H = 100 [J m-2]; ak t < 1,0 · 10-7 potom H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2] pozri poznámku d306H = 160 [J m-2]; ak t < 6,7 · 10-7 potom H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2] pozri poznámku d307H = 250 [J m-2]; ak t < 4,0 · 10-6 potom H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2] pozri poznámku d308H = 400 [J m-2]; ak t < 2,6 · 10-5 potom H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2] pozri poznámku d309H = 630 [J m-2]; ak t < 1,6 · 10-4 potom H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2] pozri poznámku d310H = 103 [J m-2]; ak t < 1,0 · 10-3 potom H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2] pozri poznámku d311H = 1,6 · 103 [J m-2]; ak t < 6,7 · 10-3 potom H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2] pozri poznámku d312H = 2,5 · 103 [J m-2]; ak t < 4,0 · 10-2 potom H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2] pozri poznámku d313H = 4,0 · 103 [J m-2]; if t < 2,6 · 10-1 potom H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2] pozri poznámku d314H = 6,3 · 103 [J m-2]; ak t < 1,6 · 100 potom H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2] pozri poznámku dUVA315 — 400H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2]Viditeľn é a IRA400 — 7007 mmH = 1,5 · 10-4 CE [J m-2]H = 2,7 · 104 t 0.75 CE [J m-2]H = 5 · 10-3 CE [J m-2]H = 18 · t 0.75 CE [J m-2]700 — 1 050H = 1,5 · 10-4 CA CE [J m-2]H = 2,7 · 104 t 0.75 CA CE [J m-2]H = 5 · 10-3 CA CE [J m-2]H = 18 · t 0.75 CA CE [J m-2]1 050 - 1 400H = 1,5 · 10-3 CC CE [J m-2]H = 2,7 · 105 t 0.75 CC CE [J m-2]H = 5 · 10-2 CC CE [J m-2]H = 90 · t 0.75 CC CE [J m-2]IRB a IRC1 400 — 1 500Pozri poznámku bE = 1012 [W m-2] Pozri poznámku cH = 103 [J m-2]H=5,6 · 103 · t 0.25 [J m-2]1 500 — 1 800E = 1013 [W m-2] pozri poznámku cH = 104 [J m-2]1 800 — 2 600E = 1012 [W m-2] pozri poznámku cH = 103 [J m-2]H=5,6 · 103 · t 0.25 [J m-2]2 600 — 106E = 1011 [W m-2] pozri poznámku cH=100 [J m-2]H = 5,6 · 103 · t 0.25 [J m-2]a Ak je vlnová dĺžka lasera pokrytá dvomi limitmi, použije sa prísnejší.b Ak 1 400 ≤ λ < 105 nm: priemer apertúry = 1 mm pre t ≤ 0,3 s a 1,5 t0,375 mm pre 0,3 s < t < 10 s; ak 105 ≤ λ < 106 nm: priemer apertúry = 11 mm.c Pre nedostatok údajov o týchto dĺžkach impulzov ICNIRP odporúča použiť limity pre dobu ožiarenosti pre 1 ns.d Tabuľka stanovuje hodnoty pre jednoduché laserové impulzy. V prípade viacerých laserových impulzov sa musia trvania laserových impulzov, ktoré patria do intervalu Tmin (uvedené v tabuľke 2.6), spočítať a výsledná hodnota času sa musí doplniť namiesto t vo vzorci: 5,6 · 103 t 0,.25.

Tabuľka 2.3

Limitné hodnoty expozície oka laseru – Dlhá doba expozície ≥ 10 s

Vlnová dĺžka a [nm]ApertúraDoba expozície [s]101 — 102102 — 104104 — 3 · 104UVC180 — 280H = 30 [J m-2]280 — 3023,5 mmUVB303H = 40 [J m-2]304H = 60 [J m-2]305H = 100 [J m-2]306H = 160 [J m-2]307H = 250 [J m-2]308H = 400 [J m-2]309H = 630 [J m-2]310H = 1,0 · 103 [J m-2]311H = 1,6 · 103 [J m-2]312H = 2,5 · 103 [J m-2]313H = 4,0 · 103 [J m-2]314H = 6,3 · 103 [J m-2]UVA315 — 400H = 104 [J m-2]Viditeľné400 — 700400 — 600 fotochemickéb poškodenie sietnice7 mmH = 100 CB [J m-2](γ = 11 mrad) dE = 1 CB [W m-2]; (γ = 1,1 t0.5 mrad) dE = 1 CB [W m-2](γ = 110 mrad) d400 — 700 tepelné b poškodenie sietniceak α < 1,5 mrad, potom E = 10 [W m-2]ak α > 1,5 mrad a t ≤ T2, potom H = 18 CE t0.75 [J m-2]ak α > 1,5 mrad a t > T2, potom E = 18 CE T2-0.25 [W m-2]IRA700 — 1 4007 mmak α < 1,5 mrad, potom E = 10 CA CC [W m-2]ak α > 1,5 mrad a t ≤ T2, potom H = 18 CA CC CE t0.75 [J m-2]ak α > 1,5 mrad a t > T2 potom E = 18 CA CC CE T2-0.25 [W m-2] (nesmie prekročiť 1 000 W m-2)IRB a IRC1 400 — 106pozri cE = 1 000 [W m-2]a Ak je vlnová dĺžka laseru alebo iná charakteristika lasera pokrytá dvomi limitmi, použije sa prísnejší.b Pre malé zdroje, ktoré tvoria uhol 1,5 mrad alebo menej, sa dva limity E pre viditeľné žiarenie 400 až 600 nm redukujú na tepelné limity 10 s ≤ t < T1 a fotochemické limity na dlhšie obdobie. K T1 a T2 pozri tabuľku 2.5. Limit pre fotochemické poškodenie sietnice sa môže tiež vyjadriť ako integrál žiarenia v čase G = 106 CB [J m-2 sr -1] pre t > 10 s až do t = 10 000 s a L = 100 CB [W m-2 sr -1] pre t > 10 000 s. Na meranie G a L sa musí ako priemerné zorné pole použiť m. Oficiálna hranica medzi viditeľným a infračerveným žiarením je 780 nm, ako to vymedzila CIE. Stĺpec s menami pásiem vlnovej dĺžky slúži len na lepší prehľad pre používateľa. (Symbol G používa CEN; symbol Lt používa CIE; symbol LP používajú IEC a CENELEC.)c Pre vlnovú dĺžku 1 400 – 105 nm: priemer apertúry = 3,5 mm; pre vlnovú dĺžku 105 - 106 nm: priemer apertúry = 11 mm.d Pre meranie hodnoty expozície sa γ definuje takto: Ak α (zorný uhol zdroja) > γ (hraničný priestorový uhol, vyznačený v zátvorkách v príslušnom stĺpci), meracie zorné pole γm má mať danú hodnotu γ. (Ak sa použije väčšie meracie zorné pole, riziko by sa malo nadhodnotiť.)Ak α < γ, meracie zorné pole γm musí byť dostatočne veľké, aby úplne zahrnulo zdroj, ale inak nie je obmedzené a môže byť väčšie ako γ.

Tabuľka 2.4

Limitné hodnoty expozície kože laseru

Vlnová dĺžka a [nm]ApertúraDoba expozície [s]< 10-910-9 — 10-710-7 — 10-310-3 — 101101 — 103103 — 3 · 104UV (A, B, C)180 - 4003.,5mmE = 3 · 1010 [W · m-2]rovnaké ako limity expozície okaViditeľné a IRA400 - 7003.,5mmE = 2 · 1011 [W · m-2]H = 200 CA[J · m-2]H = 1,1 · 104 CA t 0.25 [J · m-2]E = 2 · 103 CA [W · m-2]700 - 1 400E = 2 · 1011 CA [W · m-2]IRB a IRC1 400 - 1 500E = 1012 [W· m-2]rovnaké ako limity expozície oka1 500 - 1 800E = 1013 [W· m-2]1 800 - 2 600E = 1012 [W· m-2]2 600 - 106E = 1011 [W· m-2]a Ak je vlnová dĺžka lasera alebo iná charakteristika lasera pokrytá dvomi limitmi, použije sa prísnejší.

Tabuľka 2.5

Použité opravné faktory a iné výpočtové parametreParameter uvedený v ICNIRP

Platná spektrálna oblasť (nm)

Hodnota

CA

λ < 700

CA = 1,0

700 – 1 050

CA = 10 0,002(λ – 700)

1 050 – 1 400

CA = 5,0

CB

400 – 450

CB = 1,0

450 – 700

CB = 10 0,02 (λ – 450)

CC

700 – 1 150

CC = 1,0

1 150 – 1 200

CC = 10 0,018 (λ – 1150)

1 200 – 1 400

CC = 8,0

T1

λ < 450

T1 = 10 s

450 – 500

T1 = 10 · [10 0,02 (λ – 450)] s

λ > 500

T1 = 100 sparameter uvedený v ICNIRP

platný pre biologický účinok

hodnota

αmin

všetky tepelné účinky

αmin = 1,5 mradparameter uvedený v ICNIRP

platný uhlový rozsah (mrad)

hodnota

CE

α < αmin

CE = 1,0

αmin < α < 100

CE = α/αmin

α > 100

CE = α2/(αmin · αmax) mrad s αmax = 100 mrad

T2

α < 1,5

T2 = 10 s

1,5 < α < 100

T2 = 10 · [10 (α – 1,5)/98,5] s

α > 100

T2 = 100 sparameter uvedený v ICNIRP

platný časový rozsah expozície (s)

hodnota

γ

t ≤ 100

γ = 11 [mrad]

100 < t < 104

γ = 1,1 t 0. 5 [mrad]

t > 104

γ = 110 [mrad]

Tabuľka 2.6

Korekcia na opakované expozície

Každé z nasledujúcich troch všeobecných pravidiel by sa malo uplatňovať pri všetkých opakovaných expozíciách, ku ktorým dochádza pri opakovaných impulzoch alebo skenovacích laserových systémoch:

1. Ožiarenie akýmkoľvek jedným impulzom v slede impulzov by nemalo prekročiť limitnú hodnotu expozície pre jeden impulz s dobou trvania takéhoto pulzu.

2. Ožiarenie akoukoľvek skupinou impulzov (alebo podskupinou súsledných impulzov) dodaných v čase t by nemalo prekročiť limitnú hodnotu expozície pre čas t.

3. Ožiarenie akýmkoľvek jedným impulzom v rámci skupiny impulzov by nemalo prekročiť limitnú hodnotu expozície pre jeden impulz vynásobenú faktorom kumulatívnej tepelnej korekcie Cp=N0,25, ak N je počet impulzov. Toto pravidlo sa vzťahuje len na limity expozície na ochranu proti tepelnému poškodeniu, kde sa všetky impulzy dodané v menej ako Tmin považujú za jeden impulz.Parameter

Platná vlnová dĺžka (nm)

Hodnota

Tmin

315 < λ ≤ 400

Tmin = 10 –9 s (= 1 ns)

400 < λ ≤ 1 050

Tmin = 18· 10 –6 s (= 18 μs)

1 050 < λ ≤ 1 400

Tmin = 50· 10 –6 s (= 50 μs)

1 400 < λ ≤ 1 500

Tmin = 10 –3 s (= 1 ms)

1 500 < λ ≤ 1 800

Tmin = 10 s

1 800 < λ ≤ 2 600

Tmin = 10 –3 s (= 1 ms)

2 600 < λ ≤ 10 6

Tmin = 10 –7 s (= 100 ns)
VYHLÁSENIE RADY

Vyhlásenie Rady o používaní výrazu „penalties“ v anglickom znení právnych nástrojov Európskeho spoločenstva

Rada sa domnieva, že keď sa slovo „penalties“ používa v anglickej verzii právnych aktov Európskeho spoločenstva, používa sa v neutrálnom zmysle a nevzťahuje sa konkrétne na trestnoprávne sankcie, ale mohlo by zahŕňať aj správne a finančné sankcie, ako aj iné druhy sankcií. Ak členským štátom z určitého aktu Spoločenstva vyplýva povinnosť zaviesť „penalties“, je na nich, aby zvolili primeraný druh sankcie v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.

V jazykovej databáze Spoločenstva je slovo „penalties“ do ostatných jazykov preložené takto:

v češtine „sankce“, v španielčine „sanciones“, v dánčine „sanktioner“, v nemčine „Sanktionen“, v estónčine „sanktsioonid“, vo francúzštine „sanctions“, v gréčtine „κυρώσεις“, v maďarčine „jogkövetkezmények“, v taliančine „sanzioni“, v lotyštine „sankcijas“, v litovčine „sankcijos“, v maltčine „penali“, v holandčine „sancties“, v poľštine „sankcje“, v portugalčine „sanções“, v slovinčine „kazni“, v slovenčine „sankcie“, vo fínčine „seuraamukset“ a vo švédčine „sanktioner“.

Ak sa v revidovaných anglických verziách právnych nástrojov, v ktorých sa v minulosti používalo slovo „sanctions“, toto slovo nahrádza slovom „penalties“, nejde o podstatnú zmenu.( 1 ) Ú. v. ES C 77, 18.3.1993, s. 12, a Ú. v. ES C 230, 19.8.1994, s. 3.

( 2 ) Ú. v. ES C 249, 13.9.1993, s. 28.

( 3 ) Stanovisko Európskeho parlamentu z 20. apríla 1994 (Ú. v. ES C 128, 9.5.1994, s. 146) potvrdené 16. septembra 1999 (Ú. v. ES C 54, 25.2.2000, s. 75), spoločná pozícia Rady z 18. apríla 2005 (Ú. v. EÚ C 172 E, 12.7.2005, s. 26) a pozícia Európskeho parlamentu zo 16. novembra 2005 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 23. februára 2006.

( 4 ) Ú. v. ES C 260, 15.10.1990, s. 167.

( 5 ) Ú. v. ES L 177, 6.7.2002, s. 13.

( 6 ) Ú. v. ES L 42, 15.2.2003, s. 38.

( 7 ) Ú. v. EÚ L 159, 30.4.2004, s. 1.

( 8 ) Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 9 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 10 ) Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

( 11 ) Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 23.

Top