EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0051-20040430

Consolidated text: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/51/EB 2004 m. balandžio 29 d. iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/51/2004-04-30

2004L0051 — LT — 30.04.2004 — 000.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2004/51/EB

2004 m. balandžio 29 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros

(OL L 220, 21.6.2004, p.58)


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 041, 12.2.2009, p. 34  (04/51)
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2004/51/EB

2004 m. balandžio 29 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtrosEUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą ( 1 ),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ( 2 ),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę ( 3 ),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje ( 4 ) nustatytos tvarkos, atsižvelgdami į 2004 m. kovo 23 d. Taikinimo komiteto patvirtintą bendrą tekstą,

kadangi:

(1)

1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva 91/440/EEB ( 5 ) numato, kad licencijuotoms geležinkelio bendrovėms suteikiamos teisės teikiant tarptautines krovinių vežimo geležinkeliais paslaugas naudotis Transeuropiniu krovinių vežimo geležinkeliais tinklu, o ne vėliau kaip nuo 2008 m. — visu tinklu.

(2)

Nuo 2006 m. sausio 1 d. išplėstos minėtos teisės teikti tarptautines krovinių vežimo geležinkeliais paslaugas visame tinkle turėtų duoti daugiau nė tikėtasi naudos modaliniam perkėlimui ir tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais plėtrai.

(3)

Nuo 2007 m. sausio 1 d. išplėstos minėtos naudojimosi teisės visoms tarptautinių krovinių vežimo geležinkeliais paslaugų rūšims, vadovaujantis laisvės teikti paslaugas principu, pagerintų geležinkelių transporto efektyvumą palyginti su kitomis transporto rūšimis. Tai taip pat padėtų sudaryti sąlygas tvariam transportavimui tarp valstybių narių ir jų viduje skatinant konkurenciją ir patekti naujam kapitalui bei pradėti veiklą naujoms bendrovėms.

(4)

Ši direktyva yra Baltąja knyga dėl transporto politikos paskelbto priemonių komplekso, apimančio Direktyvą 2004/49/EB dėl Bendrijos geležinkelių saugos (Geležinkelių saugos direktyva) ( 6 ), Direktyvą 2004/50/EB, iš dalies pakeičiančią sąveikos direktyvas ( 7 ), ir Reglamentą (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantį Europos geležinkelių agentūrą (Agentūros reglamentas) ( 8 ), dalis. Šis priemonių kompleksas, pavadintas „antruoju geležinkelių paketu“, buvo priimtas, siekiant toliau plėtoti Bendrijos geležinkelių srities norminę bazę, kaip visų pirma nustatyta Direktyvomis 2001/12/EB ( 9 ), 2001/13/EB ( 10 ) ir 2001/14/EB ( 11 ), kurios vadinamos „pirmuoju geležinkelių paketu“. Siekdama baigti kurti norminę bazę ir dėti pastangas sukurti integruotą Europos geležinkelių erdvę, 2004 m. kovo 3 d. Komisija pasiūlė trečiąjį priemonių kompleksą, kuris taip pat prisidėtų prie šios direktyvos tikslo įgyvendinimo. Šis siūlomas trečiasis etapas skirtas traukinių mašinistų licencijavimui, krovinių vežimo geležinkeliais transporto priežiūros kokybei, keleivių teisėms naudojantis tarptautiniu geležinkelių transportu ir rinkos atvėrimui tarptautinėms keleivių vežimo geležinkeliais paslaugoms. Europos Parlamentas vykdydamas šią įstatymų leidybos procedūrą 2003 m. spalio mėn. jau balsavo dėl pakeitimo, skirto atverti rinką visoms keleivių vežimo paslaugoms iki 2008 m. Europos Parlamentas ir Taryba sutiko nuodugniai išnagrinėti trečiąjį priemonių kompleksą. Komisija pasiūlyti 2010 m. — rinkos atvėrimo tarptautinėms keleivių vežimo paslaugoms data, turi būti laikomi tikslu, suteikiančiu visiems operatoriams galimybę tinkamai pasirengti.

(5)

Komisija turėtų išnagrinėti eismo, saugos, darbo sąlygų ir operatorių padėties pokyčius bei iki 2006 m. sausio 1 d. parengti ataskaitą apie tokius pokyčius, tam tikrais atvejais pateikdama naujus pasiūlymus, suteikiančius pagrindą geriausioms įmanomoms sąlygoms valstybių narių ūkiams, geležinkelių bendrovėms ir jų darbuotojams bei geležinkelių naudotojams.

(6)

Krovinių vežimo geležinkeliais paslaugos suteikia nemažai galimybių nacionaliniu ir Europos mastu kurti naujas transporto paslaugos ir gerinti dabartines paslaugas.

(7)

Kad būtų visiškai konkurencingas, krovinių vežimo geležinkeliais transportas turi teikti vis daugiau kompleksinių paslaugių, įskaitant vežimą tarp valstybių narių ir jų viduje.

(8)

Kadangi geležinkelių saugą reglamentuoja Direktyva 2004/49/EB, sudaranti naujos nuoseklios Bendrijos geležinkelių sektoriaus norminės bazės dalį, turėtų būti panaikintos Direktyvos 91/440/EEB nuostatos dėl saugos.

(9)

Todėl Direktyva 91/440/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:1 straipsnis

Direktyva 91/440/EEB iš dalies keičiama taip:

1. 7 straipsnio 2 dalis panaikinama 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB dėl Bendrijos geležinkelių saugos įsigaliojimo dieną.

2. 10 straipsnis iš dalies pakeičiamas taip:

a) šio straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.  Geležinkelio bendrovėms, įtrauktos į 2 straipsnio taikymo sritį, suteikiama teisė teikiant tarptautines krovinių vežimo paslaugas lygiavertėmis sąlygomis naudotis Transeuropiniu krovinių vežimo geležinkeliais tinklu, kaip apibrėžta 10a straipsnyje ir I priede, o visu geležinkelių tinklu — ne vėliau kaip iki 2006 m. sausio 1 d.. ►C1  Be to, geležinkelio bendrovėms, įtrauktoms į 2 straipsnio taikymo sritį, ne vėliau kaip iki 2007 m. sausio 1 d. suteikiama teisė lygiavertėmis sąlygomis naudotis geležinkelių infrastruktūra visose valstybėse narėse visų rūšių krovinių vežimo geležinkeliais paslaugoms teikti. ◄

b) šio straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.  Kiekviena geležinkelio bendrovė, teikianti geležinkelių transporto paslaugas, su naudojamos geležinkelių infrastruktūros valdytojais viešosios ar privatinės teisės pagrindu sudaro būtinas sutartis. Tokias sutartis reglamentuojančios sąlygos turi būti nediskriminuojančios ir skaidrios, laikantis 2001 vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo nuostatų ( 12 ).“

c) šio straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.  Prieiga prie kelių, vedančių į geležinkelių terminalus ir uostus, ir teisė teikti paslaugas terminaluose ir uostuose, susijusiuose su šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyta geležinkelių veikla ir aptarnaujančiuose ar potencialiai aptarnaujančiuose daugiau negu vieną galutinį klientą, nediskriminaciniu ir skaidriu būdu suteikiama visoms geležinkelio bendrovėms, o apribojimai geležinkelio bendrovių pateiktiems prašymams gali būti taikomi tik tuo atveju, jei rinkoje yra perspektyvių vežimo geležinkeliais alternatyvų.“

d) šio straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:

„8.  Komisija Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Tarybai iki 2006 m. sausio 1 d. pateikia ataskaitą apie šios direktyvos įgyvendinimą.

Šioje ataskaitoje aptariama:

 šios direktyvos įgyvendinimas valstybėse narėse ir veiksmingas įvairių susijusių institucijų darbas,

 rinkos raida, visų pirma tarptautinio vežimo tendencijos, visų rinkos dalyvių veikla ir rinkos dalis, įskaitant naujus jos dalyvius,

 poveikis visam transporto sektoriui, visų pirma modaliniam perkėlimui,

 poveikis saugos lygiui kiekvienoje valstybėje narėje,

 sektoriaus darbo sąlygos kiekvienoje valstybėje narėje.

Jei būtina, su ataskaita kartu pateikiami tinkami pasiūlymai arba rekomendacijos dėl tolesnių Bendrijos veiksmų siekiant plėtoti geležinkelių rinką ir ją reglamentuojančią teisinę bazę.“

3. 10b straipsnio 4 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c) Europos geležinkelių tinklo būklė“.

4. 14 straipsnis panaikinamas.

2 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2005 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyjedieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.( 1 ) OL C 291 E, 2002 11 26, p. 1.

( 2 ) OL C 61, 2003 3 14, p. 131.

( 3 ) OL C 66, 2003 3 19, p. 5.

( 4 ) 2003 m. sausio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 38 E, 2004 2 12, p. 89), 2003 m. birželio 26 d. Bendroji Tarybos pozicija (OL C 270 E, 2003 11 11, p. 1) ir 2003 m. spalio 23 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2004 m. balandžio 22 d. įstatyminė rezoliucija ir 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas.

( 5 ) OL L 237, 1991 8 24, p. 25. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/12/EB (OL L 75, 2001 3 15, p. 1).

( 6 ) Žr. šio Oficialiojo leidinio 16 puslapį.

( 7 ) Žr. šio Oficialiojo leidinio 40 puslapį.

( 8 ) Žr. šio Oficialiojo leidinio 3 puslapį.

( 9 ) OL L 75, 2001 3 15, p. 1.

( 10 ) OL L 75, 2001 3 15, p. 26.

( 11 ) OL L 75, 2001 3 15, p. 29. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2002/844/EB (OL L 289, 2002 10 26, p. 30).

( 12 ) OL L 75, 2001 3 15, p. 29. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2002/844/EB (OL L 289, 2002 10 26, p. 30).

Top