EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003L0035-20030625

Consolidated text: Директива 2003/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/35/2003-06-25

2003L0035 — BG — 25.06.2003 — 000.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 2003/35/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 май 2003 година

за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета

(ОВ L 156, 25.6.2003, p.17)


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 298, 16.11.2007,  23  (03/35)
▼B

ДИРЕКТИВА 2003/35/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 май 2003 година

за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на СъветаЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРАЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 2 ),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите ( 3 ),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора ( 4 ), в светлината на съвместния проект, одобрен от Помирителния комитет на 15 януари 2003 г.,

като имат предвид, че:

(1)

Законодателството на Общността в областта на околната среда има за цел да допринася за съхраняването, опазването и подобряването на качеството на околната среда и опазването на човешкото здраве.

(2)

Законодателството на Общността в областта на околна среда включва разпоредби за вземането на решения от обществените органи и други органи, които могат да окажат значителен ефект върху околната среда, както и върху личното здраве и благосъстояние на човека.

(3)

Ефективното участие на обществеността във вземането на решения дава възможност на обществеността да изрази, а отговорникът за вземането на решения да вземе предвид мненията и проблемите, които могат да бъдат свързани с тези решения, като по такъв начин се увеличава отговорността и прозрачността на процеса на вземането на решения и се допринася за общественото разбиране на въпросите, свързани с околната среда и за подкрепа относно взетите решения.

(4)

Участието, включително участието на сдружения, организации и групи, по-специално на неправителствени организации, подкрепящи опазването на околната среда, следва да бъде съответно поощрено, включително inter alia чрез насърчаване на екологичното образование на обществеността.

(5)

На 25 юни 1998 г. Общността подписа Конвенцията на ИКЕ-ООН за достъпа до информация, участието на обществеността във вземането на решения и достъпа до правосъдието по проблеми на околната среда (Конвенцията от Архус). Правото на Общността следва да бъде правилно приведено в съответствие с тази конвенция с оглед на нейното ратифициране от Общността.

(6)

Сред целите на Конвенцията от Архус е желанието да се гарантират правата на участието на обществеността във вземането на решения по въпроси, свързани с околната среда, за да се допринесе за защитата на правото на всеки на живот в околна среда, която е подходяща за личното здраве и благосъстояние.

(7)

Член 6 от Конвенцията от Архус предвижда участие на обществеността в решения по специфични дейности, изброени в приложение I от нея, както и по дейности, които не са включени, които могат да имат значителен ефект върху околната среда.

(8)

Член 7 от Конвенцията от Архус предвижда участие на обществеността относно планове и програми, отнасящи се до околната среда.

(9)

Член 9, параграфи 2 и 4 от Конвенцията от Архус предвижда достъп до съдебни или други процедури, оспорващи материалната или процесуалната законосъобразност на решения, действия или бездействия, предмет на разпоредбите на член 6 от Конвенцията за участие на обществеността.

(10)

Следва да се предвидят разпоредби по отношение на определени директиви в областта на околната среда, които изискват от държавите-членки да изготвят планове и програми, отнасящи се до околната среда, но които не съдържат достатъчно разпоредби за участието на обществеността, така че да се осигури участието на обществеността в съответствие с разпоредбите на Конвенцията от Архус, и по-специално член 7 от нея. Другото приложимо законодателство на Общността вече предвижда участие на обществеността при подготовката на планове и програми, а занапред изискванията за участие на обществеността в съответствие с Конвенцията от Архус ще бъдат включени в съответното законодателство от самото начало.

(11)

Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. за оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда ( 5 ), и Директива 91/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г. за интегрираната превенция и контрол на замърсяването ( 6 ) следва да бъдат изменени, за да се гарантира, че те са напълно съвместими с разпоредбите на Конвенцията от Архус, по-специално член 6 и член 9, параграфи 2 и 4 от нея.

(12)

Тъй като целта на предложеното действие, а именно да се допринесе за изпълнението на задълженията, произтичащи от Конвенцията от Архус, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки, и поради това може, предвид обхвата и ефекта на действието, да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорциалност, определен в посочения по-горе член, настоящата директива не надвишава това, което е необходимо, за да се постигне тази цел.

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:Член 1

Цел

Целта на настоящата директива е да допринесе за изпълнението на задълженията, произтичащи от Конвенцията от Архус, по-специално чрез:

а) предвиждане на участие на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда;

б) подобряване на участието на обществеността и предвиждане на разпоредби за достъпа до правосъдие в рамките на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета.

Член 2

Участие на обществеността във връзка с планове и програми

1.  По смисъла на този член „общественост“ означава едно или повече физически или юридически лица и, в съответствие с националното законодателство или практика, техните сдружения, организации или групи.

2.  Държавите-членки гарантират, че на обществеността са дадени навременни и ефективни възможности за участие в изготвянето и промените или преразглеждането на плановете и програмите, които се изисква да бъдат съставени съгласно разпоредбите, изброени в приложение I.

За тази цел държавите-членки гарантират, че:

а) обществеността е информирана, независимо чрез публични съобщения или други подходящи средства, като електронните медии, когато има такива, за всички планове или програми, или за тяхното изменение или преразглеждане, и че съответната информация за такива предложения е направена достояние на обществеността, включително inter alia информация за правото да се участва при вземането на решения и относно компетентния орган, на когото могат да бъдат представени коментари или въпроси;

б) обществеността има право да изразява коментари и мнения, когато всички възможности са допустими, преди да са взети решенията по плановете и програмите;

в) при вземането на тези решения следва да се държи точна сметка за резултатите от участието на обществеността;

г) след като е прегледал коментарите и мненията, изразени от обществеността, компетентният орган полага разумни усилия да информира обществеността за взетите решения и за причините и обсъжданията, на които се основават тези решения, включително информация за процеса на участие на обществеността.

3.  Държавите-членки определят обществеността, която има право да участва за целите на параграф 2, включително съответните неправителствени организации, отговарящи на всички изисквания, предвидени от националното законодателство, като тези, насърчаващи опазването на околната среда.

Държавите-членки определят точно реда и условията за участието на обществеността съгласно настоящия член, за да може обществеността да се подготви и участва ефективно.

Следва да се предвидят разумни срокове, които предоставят достатъчно време за всеки от различните етапи на участие на обществеността, изисквани от настоящия член.

4.  Настоящият член не се прилага за планове и програми, разработени с единствената цел да служат на националната отбрана или предприемани в случаи на извънредни граждански ситуации.

5.  Настоящият член не се прилага за планове и програми, посочени в приложение I, за които се осъществява процедурата за участие на обществеността съгласно Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. за оценката на ефектите на определени планове и програми върху околната среда ( 7 ) или съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за водата ( 8 ).

Член 3

Изменение на Директива 85/337/ЕИО

Директива 85/337/ЕИО се изменя, както следва:

1. В член 1, параграф 2 се добавят следните определения:

„„общественост“ означава едно или повече физически или юридически лица и, в съответствие с националното законодателство или практика, техните сдружения, организации или групи;

„заинтересованата общественост“ означава обществеността, която е засегната или може да бъде засегната, или се интересува от процедурите за вземане на решения в областта на околна среда, посочени в член 2, параграф 2; за целите на това определение неправителствените организации, които подкрепят опазването на околната среда и отговарят на всички изисквания съгласно националното право, се счита, че имат интерес.“

2. В член 1, параграф 4 се заменя със следното:

„4.  Държавите-членки могат да решават, за всеки отделен случай, ако това е предвидено съгласно националното право, да не прилагат настоящата директива за проекти, които служат на целите на националната защита, ако считат, че такова прилагане би имало обратен ефект върху тези цели.“

3. В член 2, параграф 3, букви а) и б) се заменят със следното:

„а) да се прецени дали друга форма на оценяване би била подходяща;

б) да предостави на заинтересованата общественост информацията, получена чрез други форми на оценяване, цитирана в буква а), информацията, отнасяща се до решението за освобождаване и до причините за предоставянето на това освобождаване“.

4. В член 6, параграфи 2 и 3 се заменят със следните параграфи:

„2.  Обществеността се информира, чрез публично оповестяване или други подходящи средства като електронните медии, където има такива, по следните въпроси на ранен етап от процедурите по вземане на решения по околна среда, посочени в член 2, параграф 2, и най-късно веднага след като информацията може разумно се предостави, за:

а) молбата относно съгласието за развитие;

б) факта, че проектът подлежи на процедура за оценка на въздействието върху околната среда и, когато е целесъобразно, факта, че се прилага член 7;

в) подробности за компетентните органи, отговорни за вземането на решението; тези, от които може да бъде получена съответната информация; тези, на които могат да бъдат предоставяни коментари и въпроси, и подробности за графика за предаване на коментари и въпроси;

г) същността на възможни решения или проекторешение, ако има такова;

д) указване на наличността на информацията, събрана съгласно член 5;

е) указване на времето и местата, където ще бъде предоставена съответната информация на обществеността, както и средствата, чрез които това ще бъде направено;

ж) точните условия за участие на обществеността съгласно точка 5 от настоящия член.

3.  Държавите-членки гарантират, че в разумни срокове се предоставя на разположение на заинтересованата общественост:

а) всяка информация, събрана съгласно член 5;

б) в съответствие с националното законодателство, основните доклади и становища, издавани от компетентния орган или компетентните органи в момента, когато заинтересованата общественост е била информирана в съответствие с параграф 2 от настоящия член;

в) в съответствие с разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда ( 9 ), информация, различна от тази, посочена в параграф 2 от настоящия член, която е от значение за решението в съответствие с член 8, и която става достояние след като заинтересованата общественост е била информирана в съответствие с точка 2 от настоящия член.

4.  На заинтересованата общественост се предоставят навременни и ефективни възможности да участва в процедурите по вземане на решения по околната среда, посочени в член 2, параграф 2, и за тази цел има право да изразява мнения и коментари, когато всички възможности са допустими, пред компетентния орган или органи преди да бъде взето решението по молбата относно съгласието за развитието.

5.  Точните условия за информирането на обществеността (например чрез пускане на бюлетини по пощата в определен радиус или публикуване в местни вестници) и за консултиране на заинтересованата общественост (например писмено или чрез обществено допитване) се определят от държавите-членки.

6.  Предоставят се разумни срокове за различните фази, които позволяват достатъчно време за информиране на обществеността, и за да може заинтересованата общественост да се подготви и да участва ефективно при вземането на решения по околната среда, предмет на разпоредбите на настоящия член.

5. Член 7 се изменя, както следва:

а) параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.  Когато държава-членка установи, че един проект има вероятност да има значими ефекти върху околната среда в друга държава-членка, или ако държавата-членка, която има вероятност да бъде засегната в значителна степен, поиска, то държавата-членка, на чиято територия е предвидено да се проведе проектът, изпраща на засегнатата държава-членка във възможно най-кратък срок, и не по-късно от информирането на нейната собствена общественост, inter alia:

а) описание на проекта, заедно с цялата налична информация за неговото трансгранично въздействие;

б) информация за същността на решението, което може да бъде взето,

и дава на другата държава-членка разумен срок, в който да покаже дали тя желае да участва в процедурите по вземане на решение по околната среда, посочени в точка 2 от настоящия член.

2.  Ако държавата-членка, която получава информация съгласно параграф 1 покаже, че възнамерява да участва в процедурите по вземане на решение, посочени в член 2, параграф 2, държавата-членка, в чиято територия се предвижда провеждането на проекта, изпраща, ако вече не го е направила, на засегнатата държава-членка, информацията, която следва да се предостави съгласно член 6, параграф 2 и я прави достояние съгласно член 6, параграф 3, букви а) и б).“;

б) точка 5 се заменя със следното:

„5.  Точните условия за прилагането на настоящия член могат да бъдат определени от съответните държави-членки и следва да дават възможност на заинтересованата общественост на територията на засегнатата държава-членка да участва ефективно в процедурите по вземане на решения по околната среда, посочени в член 2, параграф 2 за проекта.“

6. Член 9 се изменя, както следва:

а) точка 1 се заменя със следното:

„1.  Когато е взето решение за предоставяне или отказ на съгласие за развитие, компетентният орган или органи следва да информират обществеността за това в съответствие със съответните процедури и следва да осигури достъп на обществеността до следната информация:

 съдържанието на решението и на всички свързани с него условия,

 след като са прегледани опасенията и мненията, изразени от заинтересованата общественост, главните причини и съображения, върху които се основава решението, включително информация за процеса на участие на обществеността,

 описание, където е необходимо, на основните мерки, за да се избегнат, намалят, и — ако е възможно — премахнат главните отрицателни ефекти.“

б) параграф 2 се заменя със следното:

„2.  Компетентният орган или органи информират всяка държава-членка, която е била консултирана съгласно член 7, като ѝ изпращат информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член.

Консултираните държави-членки гарантират, че такава информация е била предоставена по подходящ начин на заинтересованата общественост на тяхната собствена територия.“

7. Добавя се следният член:

„Член 10а

Държавите-членки гарантират, че в съответствие със съответната национална правна система членовете на заинтересованата общественост:

а) които имат достатъчно интерес, или по друг начин;

б) които продължават да накърняват право, когато административно-процесуалното право на държавата-членка изисква това като предварително условие,

имат достъп до процедура за преразглеждане пред съд или друг независим и безпристрастен орган, установен по закон, да оспорва материалната или процесуалната законосъобразност на решения, действия или бездействия, които са предмет на разпоредбите на настоящата директива за участие на обществеността.

Държавите-членки да определят на какъв етап могат да се оспорват решения, действия или бездействия.

Какво представлява достатъчен интерес и накърняване на право се определя от държавите-членки в съответствие с целта да се даде широк достъп до правосъдие на заинтересованата общественост. За тази цел интересите на всяка неправителствена организация, отговаряща на посочените в член 1, параграф 2 изисквания, се считат за достатъчни за целите на буква а) от настоящия член. Такива организации също се счита, че имат права, които могат да бъдат накърнени за целите на буква б) от настоящия член.

Разпоредбите на настоящия член не изключват възможността от процедура за предварително преразглеждане пред административен орган и няма да повлияят на изискването за изчерпване на административните процедури за преразглеждане преди преминаването към съдебни процедури за преразглеждане, ако съществува такова изискване съгласно националното право.

Всяка подобна процедура следва да бъде честна, справедлива, своевременна и да не бъде възпрепятстващо скъпа.

За да се увеличи ефекта от разпоредбите на настоящия член, държавите-членки гарантират, че на обществеността е предоставена практическата информация относно достъпа до административни и съдебни процедури за преразглеждане.“

8. В приложение I се добавя следната точка:

„22. Всяка промяна или удължаване на проекти, включени в настоящото приложение, когато такава промяна или удължаване сами по себе си отговарят на праговите нива, ако такива съществуват, посочени в настоящото приложение.“

9. В приложение II, точка 13, първо тире, в края се добавя следното:

„(промяна или удължаване, които не са включени в приложение I)“.

Член 4

Изменение на Директива 96/61/ЕО

С настоящото Директива 96/61/ЕО се изменя, както следва:

1. Член 2 се изменя, както следва:

а) добавя се следното изречение към точка 10, буква б):

„За целите на настоящото определение всяка промяна или удължаване на дейността се счита за съществена, ако промяната или удължаването само по себе си отговаря на праговите нива, ако има такива, определени в приложение I.“;

б) добавят се следните точки:

„13. „общественост“ означава едно или повече физически или юридически лица и, в съответствие с националното право или практика, техните сдружения, организации или групи;

14. „заинтересованата общественост“ означава обществеността, която е засегната или е вероятно да бъде засегната, или има интерес, чрез вземането на решение или чрез актуализирането на разрешително или условията за разрешително; за целите на настоящото определение неправителствените организации, които подкрепят опазването на околната среда и отговарят на всички изисквания съгласно националното право, се считат за заинтересовани;“

2. в член 6, параграф 1, първа алинея се добавя следното тире:

„— основните алтернативи, ако има такива, проучени от заявителя, под формата на резюме.“

3. Член 15 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се заменя със следното:

„1.  Държавите-членки гарантират, че на заинтересованата общественост са дадени навременни и ефективни възможности да участва в процедурите за:

 издаване на разрешително за нови инсталации,

 издаване на разрешително за всяка съществена промяна в работата на една инсталация,

 актуализиране на разрешителното или на условията на разрешително за една инсталация в съответствие с член 13, параграф 2, първо тире.

Процедурата, предвидена в приложение V, се прилага за целите на такова участие.“;

б) добавя се следният параграф:

„5.  Когато е взето решение, компетентният орган информира обществеността в съответствие със съответните процедури и прави обществено достъпна следната информация:

а) съдържанието на решението, включително копие от разрешителното и от всички условия, и всички последващи актуализации; и

б) след като са прегледани тревогите и мненията, изразени от заинтересованата общественост, причините и съображенията, на които се основава решението, включително информация по процеса на участие на обществеността.“

4. Добавя се следният член:

„Член 15а

Достъп до правосъдие

▼C1

Държавите-членки гарантират, че в съответствие със съответната национална правна система членовете на заинтересованата общественост:

а) които имат достатъчен интерес, или

б) които твърдят нарушение на право, когато административно-процесуалното право на държавата-членка изисква това като предварително условие,

имат достъп до процедурата за преразглеждане пред съд или друг независим и безпристрастен орган, установен със закон, за да оспорят материалната или процесуалната законосъобразност на решенията, действията или бездействията, предмет на разпоредбите на настоящата директива за участие на обществеността.

▼B

Държавите-членки определят на какъв етап могат да бъдат оспорвани решенията, действията или бездействията.

Държавите-членки определят това, което представлява достатъчен интерес или накърняване на правата в съответствие с целта да се даде на заинтересованата общественост широк достъп до правосъдие. За тази цел интересите на всяка неправителствена организация, отговаряща на посочените в член 2, параграф 14 изисквания, се считат за достатъчни за целите на буква а) от настоящия член. За такива организации също се счита, че имат права, които могат да бъдат накърнени за целите на буква б) от настоящия член.

Разпоредбите на настоящия член не изключват възможността от предварителна процедура на преразглеждане пред административния орган и не засягат изискването за изчерпване на административните процедури на преразглеждане, предхождащи преминаването към съдебни процедури на преразглеждане, ако съществува такова изискване съгласно националното право.

Всяка подобна процедура следва да бъде честна, справедлива, своевременна и да не бъде възпрепятстващо скъпа.

За да се увеличи ефекта от разпоредбите на настоящия член, държавите-членки гарантират, че на обществеността е предоставена практическата информация относно достъпа до административни и съдебни процедури за преразглеждане.“

5. Член 17 се изменя, както следва:

а) параграф 1 се изменя, както следва:

„1.  Когато една държавата-членка установи, че работата на една инсталация може да има значителни отрицателни ефекти върху околната среда на друга държава-членка, или когато държава-членка, която може да бъде засегната в значителна степен, помоли, държавата-членка, на чиято територия е подадена молбата за разрешително съгласно член 4 или член 12, параграф 2 изпраща на другата държава-членка цялата информация, която се изисква да се предостави или направи обществено достояние съгласно приложение V по същото време, когато я предоставя на своите собствени граждани. Такава информация служи за основа за всякакви консултации, необходими в рамките на двустранните връзки между двете държави-членки на реципрочна и еквивалентна основа.“;

б) добавят се следните параграфи:

„3.  Резултатите от всички консултации съгласно параграфи 1 и 2 трябва да бъдат взети предвид, когато компетентният орган е готов с решение по молбата.

4.  Компетентният орган информира всяка държава-членка, която е била консултирана съгласно параграф 1, за взетото решение по молбата и ѝ изпраща информацията, посочена в член 15, параграф 5. Тази държава-членка взема необходимите мерки, за да гарантира, че тази информация е предоставена на заинтересованата общественост по подходящ начин на нейната собствена територия.“

6. Добавя се приложение V, както е посочено в приложение II към настоящата директива.

Член 5

Докладване и преглед

До 25 юни 2009 г. Комисията следва да изпрати доклад по прилагането и ефективността на настоящата директива на Европейския парламент и на Съвета. С оглед по-нататъшното интегриране на изискванията за опазване на околната среда, в съответствие с член 6 от Договора и отчитайки придобития опит при прилагането на настоящата директива в държавите-членки, този доклад ще се придружава от предложения за изменения на настоящата директива, ако е целесъобразно. В частност Комисията ще обсъди възможността от разширяване на приложното поле на настоящата директива, като се включат други планове и програми, отнасящи се до околната среда.

Член 6

Прилагане

Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива преди 25 юни 2005 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат такива разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 7

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 8

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

РАЗПОРЕДБИ ЗА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2

а) Член 7, параграф 1 от Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 г. за отпадъците ( 10 ).

б) Член 6 от Директива 91/157/ЕИО на Съвета от 18 март 1991 г. относно батериите и акумулаторите, съдържащи някои опасни вещества ( 11 ).

в) Член 5, параграф 1 от Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопанските източници ( 12 ).

г) Член 6, параграф 1 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци ( 13 ).

д) Член 14 от Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. за опаковките и отпадъците от опаковки ( 14 ).

е) Член 8, параграф 3 от Директива 96/62/ЕО на Съвета от 27 септември 1996 г. за качеството и управление на качеството на атмосферния въздух ( 15 ).
ПРИЛОЖЕНИЕ II

В Директива 96/61/ЕО се добавя следното приложение:
„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Участие на обществеността при вземането на решения

1.

Обществеността се информира (чрез публично известяване или други подходящи средства като електронни медии, ако има такива) по следните въпроси на ранен етап от процедурата по вземане на решение или най-късно веднага след като информацията може да бъде надлежно предоставена:

а) молбата за разрешително или, ако случаят е такъв, предложението за актуализиране на разрешителното или условията за разрешителното в съответствие с член 15, параграф 1, включително описание на елементите изброени в член 6, параграф 1;

б) когато е приложимо, факта, че едно решение е предмет на национална или трансгранична оценка на въздействието върху околната среда, или на консултации между държавите-членки в съответствие с член 17;

в) данни за компетентните органи, отговорни за вземането на решение; тези, от които може да бъде получена съответната информация; тези, до които могат да бъдат отправени коментари или въпроси, и данни за графика за предаване на коментари или въпроси;

г) същността на вероятните решения, или на проекторешението, ако има такова;

д) когато е приложимо, данни, отнасящи се до предложение за актуализиране на разрешителното или условията за разрешителното;

е) посочване на времето и мястото или средствата, чрез които съответната информация ще се предостави;

ж) точни условия за участие на обществеността и направените консултации съгласно точка 5.

2.

Държавите-членки да гарантират, че в подходящи срокове на заинтересованата общественост е предоставено следното:

а) в съответствие с националното законодателство основните доклади и становища, издадени до компетентния орган или органи в момент, когато заинтересованата общественост е била информирана в съответствие с точка 1;

б) в съответствие с разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. за достъпа на обществеността до информация по околната среда ( 16 ), информация, различна от посочената в точка 1, която се отнася до решението в съответствие с член 8, и която се предоставя след като заинтересованата общественост е била информирана в съответствие с точка 1.

3.

Заинтересованата общественост има право да изрази коментари и мнения пред компетентния орган преди да е взето решение.

4.

Резултатите от направените консултации съгласно настоящото приложение трябва да бъдат взети под внимание при вземането на решение.

5.

Точните условия за информиране на обществеността (например чрез пускане на брошури по пощата в определен радиус или публикуване в местни вестници) и консултиране на заинтересованата общественост (например писмено или чрез общественото допитване) се определят от държавите-членки. Предоставят се разумни срокове за различните етапи, които позволяват достатъчно време за информиране на обществеността, и за да може заинтересованата общественост да се подготви участва ефективно при вземането на решение за околната среда, предмет на разпоредбите на настоящото приложение.“( 1 ) ОВ С 154 Е, 29,5,2001 г., стр. 123.

( 2 ) ОВ С 221, 7.8.2001 г., стр. 65.

( 3 ) ОВ С 357, 14.12.2001 г., стр. 58.

( 4 ) Становище на Европейския парламент от 23 октомври 2001 г. (ОВ С 112 Е, 9.5.2002 г., стр. 125). Обща позиция на Съвета от 25 април 2002 г. (ОВ С 170 Е, 16.7.2002 г., стр. 22) и Решение на Европейския парламент от 5 септември 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник). Решение на Европейския парламент от 30 януари 2003 г. и Решение на Съвета от 4 март 2003 г.

( 5 ) ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40. Директива, последно изменена с Директива 97/11/ЕО (ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5).

( 6 ) ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26.

( 7 ) ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.

( 8 ) ОВ L 327, 22.12.2001 г., стр. 1. Директива, изменена с Решение 2455/2001/ЕО (ОВ L 331, 15.12.2001 г., стр. 1).

( 9 ) ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26“

( 10 ) ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39. Директива, последно изменена с Решение 96/350/ЕО на Комисията (ОВ L 135, 6.6.1996 г., стр. 32).

( 11 ) ОВ L 78, 26.3.1991 г., стр. 38. Директива, последно изменена с Директива 98/101/ЕО Комисията (ОВ L 1, 5.1.1999 г., стр. 1).

( 12 ) ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1.

( 13 ) ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20. Директива, последно изменена с Директива 94/31/ЕО (ОВ L 168, 2.7.1994 г., стр. 28).

( 14 ) ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10.

( 15 ) ОВ L 296, 21.11.1996 г., стр. 55.

( 16 ) ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.

Top