EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01997D0020-20020624

Consolidated text: Commission Decision of 17 December 1996 establishing the list of third countries fulfilling the equivalence conditions for the production and placing on the market of bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods (Text with EEA relevance) (97/20/EC)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/20(1)/2002-06-24

  The document is unavailable in your User interface language.

1997D0020 — CS — 24.06.2002 — 008.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 17. prosince 1996,

kterým se stanoví seznam třetích zemí splňující rovnocenné podmínky pro produkci a uvádění mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů na trh

(Text s významem pro EHP)

(97/20/ES)

(Úř. věst. L 006, 10.1.1997, p.46)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

COMMISSION DECISION of 28 July 1997 (*)

  L 232

15

23.8.1997

 M2

COMMISSION DECISION of 12 October 1998 (*)

  L 277

42

14.10.1998

 M3

COMMISSION DECISION of 25 April 2000 (*)

  L 114

40

13.5.2000

 M4

COMMISSION DECISION of 22 December 2000 (*)

  L 10

66

13.1.2001

 M5

COMMISSION DECISION of 21 March 2001 (*)

  L 91

89

31.3.2001

 M6

COMMISSION DECISION of 20 August 2001 (*)

  L 236

16

5.9.2001

 M7

COMMISSION DECISION of 11 January 2002 (*)

  L 10

79

12.1.2002

►M8

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. června 2002,

  L 163

16

21.6.2002(*)

Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.
▼B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 17. prosince 1996,

kterým se stanoví seznam třetích zemí splňující rovnocenné podmínky pro produkci a uvádění mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů na trh

(Text s významem pro EHP)

(97/20/ES)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/492/EHS ze dne 15. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění živých mlžů na trh ( 1 ) naposledy pozměněnou aktem o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, a zejména na čl. 9 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že Komise stanovila pro určité třetí země zvláštní podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů;

vzhledem k tomu, že Komise stanovila vzor standardního osvědčení o zdravotní nezávadnosti pro dovozy živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů ze třetích zemí, na které se dosud nevztahuje rozhodnutí tohoto typu;

vzhledem k tomu, že je nyní nutné sestavit seznam třetích zemí, které splňují rovnocenné podmínky uvedené v čl. 9 odst. 2 směrnice 91/492/EHS a které mohou proto zaručit, že měkkýši vyvážení do Společenství splňují požadavky zdravotní nezávadnosti stanovené k ochraně zdraví spotřebitelů;

vzhledem k tomu, že tento seznam musí zahrnovat třetí země, na které se již vztahuje zvláštní rozhodnutí, jakož i třetí země, které splňují požadavky čl. 9 odst. 2 a pro které může být sestaven prozatímní seznam oprávněných provozoven postupem podle rozhodnutí Rady 95/408/ES ze dne 22. června 1995 o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů provozoven třetích zemí, pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže ( 2 );

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh ( 3 ) stanoví v čl. 3 odst. 4 písm. b), že zpracovaní mlži musejí před svým zpracováním odpovídat ustanovením směrnice 91/492/EHS; že proto seznam třetích zemí, které splňují podmínky podle směrnice 91/492/EHS, se rovněž vztahuje na dovozy zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů;

vzhledem k tomu, že je seznam třetích zemí sestaven, aniž jsou dotčeny předpisy Společenství nebo vnitrostátní předpisy o ochraně zdraví zvířat nebo životního prostředí;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:Článek 1

Seznam zemí, které splňují rovnocenné podmínky podle čl. 9 odst. 3 písm. a) směrnice 91/492/EHS pro produkci a uvádění živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů na trh, je stanoven v příloze k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Aniž jsou dotčena ustanovení vztahující se k ochraně zdraví zvířat a životního prostředí, členské státy zajistí, aby byli dováženi živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži v jakékoli podobě určené k lidské spotřebě pouze ze třetích zemí uvedených na seznamu v příloze.

Článek 3

Článek 2 se nevztahuje na stahovací svaly hřebenatkovitých nepocházejících z akvakultury, jež jsou zcela oddělené od vnitřností a pohlavních žláz.

Článek 4

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 1997.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

▼M8
PŘÍLOHA

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů v jakékoliv podobě, kteří jsou určeni k lidské spotřebě

I. 1. Třetí země, na něž se vztahuje zvláštní rozhodnutí na základě směrnice 91/492/EHS.

AU

AUSTRÁLIE

CL

CHILE

JM

JAMAJKA (pouze pro mořské plže)

JP

JAPONSKO

KR

JIŽNÍ KOREA

MA

MAROKO

PE

PERU

TH

THAJSKO

TU

TUNISKO

TR

TURECKO

UT

URUGUAY

VN

VIETNAMSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

II. Třetí země, na něž se může vztahovat prozatímní rozhodnutí na základě rozhodnutí 95/408/ES.

CA

KANADA

GL

GRÓNSKO

NZ

NOVÝ ZÉLAND

US

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ( 1 ) Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 17.

( 3 ) Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15.

Top