EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01995D0453-20010905

Consolidated text: Commision Decision of 23 October 1995 laying special conditions for the import of bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods originating in the Republic Korea (Text with EEA relevance) (95/453/EC)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/453/2001-09-05

1995D0453 — CS — 05.09.2001 — 002.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. října 1995,

kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Korejské republiky

(Text s významem pro EHP)

(95/453/ES)

(Úř. věst. L 264, 7.11.1995, p.35)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. července 1999,

  L 203

76

3.8.1999

►M2

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. srpna 2001,

  L 236

18

5.9.2001
▼B

 

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 23. října 1995,

kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Korejské republiky

 ◄

(Text s významem pro EHP)

(95/453/ES)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/492/EHS ze dne 15. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění živých mlžů na trh ( 1 ), naposledy pozměněnou aktem o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, a zejména na čl. 9 odst. 3 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že podle právních předpisů Korejské republiky je hygienickou kontrolou živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů a sledováním hygienických podmínek a zdravotní nezávadnosti produkce pověřen úřad „Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries - National Fisheries Administration - National Fishery Products Inspection Station (NFPIS)“; že tytéž právní předpisy zmocňují NFPIS povolit nebo zakázat v určitých oblastech sběr mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů;

vzhledem k tomu, že NFPIS a jeho laboratoře jsou schopny účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů Korejské republiky;

vzhledem k tomu, že příslušné úřady Korejské republiky se zavázaly, že budou pravidelně a rychle sdělovat Komisi údaje o přítomnosti planktonu obsahujícího toxiny v oblastech sběru;

vzhledem k tomu, že příslušné úřady Korejské republiky vydaly oficiální ujištění, že budou dodržována pravidla uvedená v kapitole V přílohy směrnice 91/492/EHS a splněny požadavky na klasifikaci produkčních a sádkovacích oblastí, schválení středisek pro expedici a čištění, kontrolu veřejného zdraví a sledování produkce, které jsou rovnocenné požadavkům stanoveným uvedenou směrnicí; že zejména veškeré možné změny oblastí sběru budou sděleny Komisi;

vzhledem k tomu, že Korejská republika může být zařazena na seznam třetích zemí, které splňují podmínky rovnocennosti podle čl. 9 odst. 3 písm. a) směrnice 91/492/EHS;

vzhledem k tomu, že si Korejská republika přeje vyvážet do Společenství zmrazené nebo zpracované mlže, ostnokožce, pláštěnce a mořské plže;

vzhledem k tomu, že k tomuto účelu musejí být podle čl. 9 odst. 3 písm. b) bodu ii) směrnice 91/492/EHS určeny produkční oblasti, v nichž mohou být mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži sbíráni a vyváženi do Společenství;

vzhledem k tomu, že platí zvláštní podmínky dovozu, aniž jsou dotčena rozhodnutí přijatá k provádění směrnice Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh ( 2 ), naposledy pozměněné aktem o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:▼M2

Článek 1

Příslušným úřadem v Korejské republice, který ověřuje a potvrzuje, že mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži splňují požadavky směrnice 91/492/EHS, je „National Fisheries Products Quality Inspection Service (NFPQIS)“.

▼M1

Článek 2

Mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži pocházející z Korejské republiky a určení pro lidskou spotřebu musejí pocházet z povolených produkčních oblastí uvedených v příloze tohoto rozhodnutí.

▼B

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
PŘÍLOHA

PRODUKČNÍ OBLASTI SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY KAPITOLY I BODU 1 PÍSM. a) PŘÍLOHY SMĚRNICE 91/492/EHSZeměpisné hranice

Kódové číslo

Hansando Kojeman

1

Charanman Saryangdo

2

Mirukto

3

Kamakman

4( 1 ) Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 1.

Top