EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01993R3604-19940101

Consolidated text: A Tanács 3604/93/EK rendelete (1993. december 13.) a Szerződés 104a. cikkében említett kiváltságos hozzáférés tilalmának alkalmazásához szükséges fogalmak meghatározásáról

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3604/1994-01-01

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

1993R3604 — HU — 01.01.1994 — 000.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 3604/93/EK RENDELETE

(1993. december 13.)

a Szerződés 104a. cikkében említett kiváltságos hozzáférés tilalmának alkalmazásához szükséges fogalmak meghatározásáról

(HL L 332, 31.12.1993, p.4)


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 227, 19.8.2006, o 63  (3604/93)
▼B

A TANÁCS 3604/93/EK RENDELETE

(1993. december 13.)

a Szerződés 104a. cikkében említett kiváltságos hozzáférés tilalmának alkalmazásához szükséges fogalmak meghatározásárólAZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 104a. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

az Európai Parlamenttel együttműködve ( 2 ),

mivel a pénzügyi szervezetekhez történő kiváltságos hozzáférésnek a Szerződés 104a. cikke szerinti tilalma lényeges elemét képezi a közszektor finanszírozási műveletei piaci mechanizmusoknak történő alárendelésének, és ily módon hozzájárul a költségvetési fegyelem megszilárdításához; mivel ezenkívül ez a tilalom egyenlő helyzetbe hozza a tagállamokat a közszektorral a pénzügyi szervezetek igénybevétele szempontjából;

mivel a Tanácsnak meg kell határoznia a tilalom alkalmazásához szükséges fogalmakat;

mivel a tagállamoknak és a Közösségnek tekintettel kell lennie a szabad versenyen alapuló nyitott piacgazdaság elvére;

mivel e rendelet különösen nem érinti az ezen elvnek megfelelő piacszervezési módszereket;

mivel e rendelet nem kíván beavatkozni az ugyanezen elvnek megfelelő közhitelintézetek működésébe;

mivel a Szerződés 104a. cikke tiltja a kiváltságos hozzáférést létrehozó intézkedéseket; mivel meg kell határozni, hogy a tilalom milyen típusú cselekményekre vonatkozik; mivel a pénzügyi szervezetek által szerződéses kapcsolatok keretében szabadon vállalt kötelezettségeket a tilalom nem érintheti;

mivel ugyanezen cikk értelmében prudenciális megfontolások igazolhatják a fent említett tilalmi elvtől való eltérést; mivel ugyanakkor a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések nem szolgálhatják - prudenciális megfontolások ürügyén - rejtett kiváltságos hozzáférés megteremtését;

mivel a közvállalkozásokra ugyanez a tilalom vonatkozik; mivel ezeket a vállalkozásokat a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról szóló, 1980. június 25-i 80/723/EGK bizottsági irányelv ( 3 )módosított irányelv határozza meg;

mivel monetáris politikai okokból a pénzügyi szervezeteket és különösen a hitelintézeteket kötelezni lehet arra, hogy az Európai Központi Bankkal és/vagy a nemzeti központi bankokkal szemben fennálló követeléseket szerezzenek;

mivel az Európai Központi Bank és a nemzeti központi bankok mint hatóságok nem tehetnek kiváltságos hozzáférést biztosító intézkedéseket; mivel az Európai Központi Bank vagy a nemzeti központi bankok által kibocsátott adósságinstrumentumok mobilizációjára vagy elzálogosítására vonatkozó szabályok nem szolgálhatnak arra, hogy kijátsszák a kiváltságos hozzáférés tilalmát;

mivel a tilalom kijátszásának elkerülése érdekében a pénzügyi szervezetek különböző típusainak a közösségi jogszabályokban található meghatározásait ki kell egészíteni az olyan pénzügyi tevékenységet folytató szervezetekre történő utalással, amelyekre még nem terjedt ki a közösségi szintű jogharmonizáció, így például a harmadik országbeli fióktelepekre, holding és faktoring társaságokra, a nem koordinált átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV), nyugdíjintézetekre stb.,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

(1)  A Szerződés 104a. cikkének alkalmazásában „kiváltságos hozzáférést biztosító intézkedés” minden olyan törvény, rendelet vagy egyéb, hatóságok által elfogadott kötelező erejű jogi eszköz, amely:

 arra kötelez pénzügyi szervezeteket, hogy megszerezzék vagy megtartsák a közösségi intézmények vagy szervek, a tagállamok központi kormányzatai, regionális, helyi vagy egyéb közigazgatási hatóságai, egyéb közintézményei vagy közvállalkozásai ►C1   (a továbbiakban: „közszektor”) tartozásait, vagy

 ◄

 kizárólag a pénzügyi szervezetek által igénybe vehető adókedvezményben részesít, vagy olyan pénzügyi előnyöket biztosít, amelyek nem felelnek meg a piacgazdasági elveknek, annak érdekében, hogy az említett intézményeket ilyen tartozások megszerzésére vagy megtartására ösztönözze.

(2)  Nem tekinthetőek kiváltságos hozzáférést biztosító intézkedésnek azok az intézkedések, amelyek következménye:

 különleges feltételek, különösen a források közhitelintézeteknél történő centralizációjához kötött szociális lakásépítés finanszírozására vonatkozó kötelezettségek, amennyiben a közszektorra érvényes finanszírozási feltételek megegyeznek az azonos természetű, de magánvállalkozó hitelfelvevőknek ugyanazzal a céllal nyújtott finanszírozási feltételekkel,

 források közhitelintézetnél történő centralizációjára vonatkozó kötelezettség, amennyiben ez a korlátozás szerves része - az 1994. január 1-ji állapot szerint - a hitelintézetek egy adott hálózattá szervezésének vagy a háztartások részére tervezett sajátos megtakarítási formáknak, és azt szolgálja, hogy pénzügyi biztonságot nyújtson az egész hálózatnak vagy a sajátos megtakarítási formáknak. Az ilyen centralizált alapok felhasználását az érintett közhitelintézet vezető szerveinek kell meghatározniuk, és annak meg kell felelnie a szabad versenyen alapuló piacgazdaság elvének,

 katasztrófák okozta károk helyreállítását elősegítő finanszírozásra vonatkozó kötelezettségek, amennyiben a helyreállítás finanszírozási feltételei nem kedvezőbbek, ha a közszektor szenvedte el a károkat, mint ha a magánszektor.

2. cikk

A Szerződés 104a. cikkének alkalmazásában „prudenciális megfontolások” azok az EK-jogon alapuló vagy azzal összhangban lévő, nemzeti törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések alapjául szolgáló megfontolások, amelyek célja, hogy elősegítse a pénzügyi szervezetek szilárd működését az egész pénzügyi rendszer stabilitásának és az érintett intézmények ügyfeleinek védelme érdekében.

3. cikk

(1)  A Szerződés 104a. cikkének alkalmazásában „közvállalkozás” az a vállalkozás, amely felett tulajdonosi alapon, a vállalkozásban fennálló pénzügyi részesedése vagy a vállalkozásra vonatkozó szabályok értelmében az állam vagy más regionális vagy helyi hatóság közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást gyakorol.

Az állami vagy más regionális vagy helyi hatóságok meghatározó befolyását vélelmezni kell, ha egy vállalkozás vonatkozásában, közvetlenül vagy közvetve:

a) a vállalkozás jegyzett tőkéjének nagyobb részét birtokolják;

b) ellenőrzést gyakorolnak a vállalkozás által kibocsátott részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok többsége felett; vagy

c) kinevezhetik a vállalkozás igazgatási, vezetői, illetve felügyeleti szerveiben helyet foglaló tagok több mint felét.

(2)  Állami hatóságként fennálló kötelezettségük - mely szerint a Szerződés 104a. cikke értelmében nem tesznek kiváltságos hozzáférést biztosító intézkedéseket - sérelme nélkül, e cikk alkalmazásában az Európai Központi Bank és a nemzeti központi bankok ►C1   nem képezik a közszektor részét.

 ◄

(3)  „Nemzeti központi bankok” a tagállamok központi bankjai és a Luxemburgi Monetáris Intézet.

4. cikk

(1)  A Szerződés 104a cikkének alkalmazásában „pénzügyi szervezetek” a következők:

 hitelintézetek, a 77/780/EGK irányelv 1. cikkének első francia bekezdésében meghatározottak szerint ( 4 ),

 biztosítóintézetek, a 92/49/EGK irányelv ( 5 )1. cikkének a) pontjában meghatározottak szerint,

 biztosítóintézetek, a 92/96/EGK irányelv ( 6 )1. cikkének a) pontjában meghatározottak szerint,

 ÁÉKBV-k, a 85/611/EGK irányelv ( 7 ) 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerint,

 befektetési vállalkozások, a 93/22/EGK irányelv ( 8 )1. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerint,

 egyéb vállalkozások, amelyek tevékenysége hasonló az előző francia bekezdésekben említett vállalkozások tevékenységéhez, vagy amelyek alaptevékenysége a pénzügyi eszközök megszerzése vagy a pénzügyi követelések átalakítása.

(2)  A következő intézmények nem tartoznak az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi szervezetek közé:

 az Európai Központi Bank és a nemzeti központi bankok,

 a postai pénzügyi szolgáltatások, amennyiben ezek az Integrált Nemzeti Számlák Európai Rendszerével összhangban meghatározottak szerint ►C1  a közszektor részét képezik, ◄ vagy ha fő tevékenységük a kormányzat fiskális megbízottjaként eljárni, és

 azok az intézmények, amelyek az Integrált Nemzeti Számlák Európai Rendszerével összhangban meghatározottak szerint ►C1  a közszektor részét képezik, ◄ vagy amelyek kötelezettségei teljes egészében megfelelnek egy államadósságnak.

5. cikk

Ez a rendelet 1994. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.( 1 ) HL C 324., 1993.12.1., 7. o. és

HL C 340., 1993.12.17., 6. o.

( 2 ) HL C 329., 1993.12.6. és az 1993. december 2-i határozat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL L 195., 1980.7.29., 35. o. A legutóbb a 93/84/EGK irányelvvel (HL L 254., 1993.10.12., 16. o.) módosított irányelv.

( 4 ) A Tanács 1977. december 12-i 77/780/EGK irányelve a hitelintézetek tevékenységének megkezdésére és folytatására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 322., 1977.12.17., 30. o.). A legutóbb a 89/646/EGK irányelvvel (HL L 386., 1989.12.30., 1. o.) módosított irányelv.

( 5 ) A Tanács 1992. június 18-i 92/49/EGK irányelve az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenységekre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (harmadik nem életbiztosítási irányelv) összehangolásáról (HL L 228., 1992.8.11., 1. o.).

( 6 ) A Tanács 1992. november 10-i 92/96/EGK irányelve a közvetlen életbiztosítási tevékenységekre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (harmadik életbiztosítási irányelv) (HL L 360., 1992.12.9., 1. o.).

( 7 ) A Tanács 1985. december 20-i 85/611/EGK irányelve az átruházható értékpapírokkal fogalakozó kollektív befektetési vállalkozásokra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 375., 1985.12.31., 3. o.). A legutóbb a 88/220/EGK irányelvvel (HL L 100., 1988.4.19., 31. o.) módosított irányelv.

( 8 ) A Tanács 1993. május 10-i 93/22/EGK irányelve az értékpapírok terén a befektetési szolgáltatásokról (HL L 141., 1993.6.11., 27. o.).

Top