EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01993L0024-20031120

Consolidated text: Council Directive 93/24/EEC of 1 June 1993 on the statistical surveys to be carried out on bovine animal production

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/24/2003-11-20

1993L0024 — BG — 20.11.2003 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 93/24/ЕИО НА СЪВЕТА

от 1 юни 1993 година

относно статистическите изследвания, които трябва да се извършват за отглежданите животни от рода на едрия рогат добитък

(ОВ L 149, 21.6.1993, p.5)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

COMMISSION DECISION 94/433/EC of 30 May 1994 (*)

  L 179

27

13.7.1994

►M2

ДИРЕКТИВА 97/77/ЕО НА СЪВЕТА от 14 декември 1997 година

  L 10

28

16.1.1998

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1882/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 септември 2003 година

  L 284

1

31.10.2003


Изменен с

 A1

Акт за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция

  C 241

21

29.8.1994(*)

Настоящият акт никога не е публикуван на български език.
▼B

ДИРЕКТИВА 93/24/ЕИО НА СЪВЕТА

от 1 юни 1993 година

относно статистическите изследвания, които трябва да се извършват за отглежданите животни от рода на едрия рогат добитъкСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската икономическа общност, и по-специално член 43 от него,

като взе предвид предложението на Комисията ( 1 ),

като взе предвид становището на Европейския парламент ( 2 ),

като има предвид, че Директива 73/132/ЕИО на Съвета от 15 май 1973 г. относно статистическите изследвания, които трябва да се извършват от държавите-членки за едрия рогат добитък, относно прогнозирането на количествата едър рогат добитък за клане и относно статистиката за заклания едър рогат добитък ( 3 ), и Директива 78/53/ЕИО на Съвета от 19 декември 1977 г. относно определянето на допълнителни мерки във връзка със статистическите изследвания, които трябва да се извършват от държавите-членки за едрия рогат добитък ( 4 ) са изменяни неколкократно; като има предвид, че са необходими допълнителни изменения и поради това техните разпоредби следва да бъдат преработени за по-голяма яснота;

като има предвид, че следва да се предвиди възможността, за държавите-членки, чийто едър рогат добитък съставлява малък процент от общия брой на животните в Общността, да намалят броя на провежданите годишни статистически изследвания;

като има предвид, че за да се гарантира правилното управление на Общата селскостопанска политика, особено по отношение на пазара на говеждо и телешко месо, Комисията трябва да разполага редовно с данни относно тенденциите при едрия рогат добитък и в производството на говеждо и телешко месо;

като има предвид, че събирането и обработката на данни, както и организацията на изследванията на национално равнище, следва и в бъдеще да остане в компетенциите на статистическите служби на държавите-членки, като Комисията отговаря за координацията и хармонизирането на статистическата информация на европейско равнище и за приемането на хармонизирани методологии, необходими за изпълнението на политиките на Общността;

като има предвид, че, за да се улесни прилагането на настоящата директива, е необходимо тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията, като то следва конкретно да се осъществява чрез Постоянния комитет за земеделска статистика, създаден с Решение 72/279/ЕИО ( 5 ),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:РАЗДЕЛ I

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЖИВОТНИТЕА.

На национално равнищеЧестота — обхват на изследването

Член 1

▼M2

1.  Държавите-членки извършват статистически изследвания върху популацията от говеда на тяхната територия всяка година, считано към определена дата от месец май/юни и считано към определена дата от месец ноември/декември.

На държавите-членки може да бъде разрешено да заменят изследването през май/юни с наблюдение върху поголовието свине през април, ако изпратят до Комисията преди 30 септември на същата година прогноза за популацията от говеда считано към първите дни на юни.

2.  На държавите-членки може да бъде разрешено, по тяхна молба, да извършат изследванията през май/юни или през ноември/декември в избрани райони, при условие че тези изследвания обхващат най-малко 70 % от популацията на говеда.

▼B

На държавите-членки, в които броят на едрия рогат добитък е по-малък от 1,5 милиона, може да бъде разрешено да отменят едното от двете изследвания, предвидени в параграф 1 или да ги извършват само в определени региони.

На държавите-членки може, по тяхно искане, да бъде разрешено да ползват административни източници вместо предвидените в параграф 1 статистически изследвания.

3.  Комисията разглежда предвидените в параграф 2 искания и взема решения по тях в съответствие с предвидената в член 17 процедура, като взема предвид задълженията, произтичащи от член 6.

Член 2

1.  За целите на настоящата директива терминът „едър рогат добитък“ означава домашни животни от видовете Bos taurus, Bubalus bubalus и Beefalo.

2.  Изследванията, посочени в член 1, обхващат всички животни от рода на едрия рогат добитък, отглеждани в земеделските стопанства, дефинирани според предвидената в член 17 процедура. Изследванията обхващат достатъчно стопанства, за да бъдат включени най-малко 95 % от броя на едрия рогат добитък, определен при последното изследване на структурата на земеделските стопанства.

3.  Доколкото е възможно, държавите-членки допълват резултатите от предвидените в параграф 2 изследвания с разчети за броя на едрия рогат добитък, който не е обхванат от изследванията.Класифициране по категории

Член 3

1.  Изследванията, посочени в член 1, се извършват по такъв начин, че да осигурят класифициране на едрия рогат добитък в следните категории:

А. едър рогат добитък на възраст под една година:

а) телета за клане;

б) други;

ба) мъжки;

бб) женски;

Б. едър рогат добитък между 1 и 2 години:

а) мъжки;

б) женски;

ба) животни за клане;

бб) други;

В. едър рогат добитък на 2 и повече години:

а) мъжки;

б) женски;

ба) юници;

1. юници за клане;

2. други;

бб) крави:

1. млечни крави;

2. други;

Г. биволи:

а) биволици за размножаване;

б) други биволи.

2.  Категориите, посочени в параграф 1, могат да бъдат изменяни в съответствие с процедурата, определена в член 17.

3.  Категориите се дефинират в съответствие с процедурата, предвидена в член 17.Точност

Член 4

1.  Предвидените в член 1 изследвания се извършват под формата на изчерпателни изследвания или посредством представителна извадка.

2.  За всяка държава-членка грешките в предвидената в член 2, параграф 2 представителна извадка не надхвърлят 1 % от общия брой на едрия рогат добитък и 1,5 % от общия брой на кравите (доверителен интервал 68 %).

3.  В допълнение към матрицата на извадката и допълнителните разчети, посочени в член 2, параграф 3, държавите-членки вземат всички необходими по тяхна преценка мерки, за да поддържат качеството на резултатите от изследванията.Срокове за предаване

Член 5

1.  Държавите-членки уведомяват Комисията за предварителните резултати от изследванията и допълнителните разчети преди:

 30 септември на същата година за ►M2  майското/юнското ◄ изследване,

 15 февруари на следващата година за ноември/декември изследване.

2.  Държавите-членки уведомяват Комисията за резултатите от изследванията и допълнителните разчети, така, както са определени в член 4, параграф 2, преди:

 15 октомври на същата годината за майското/юнското изследване,

 1 април на следващата година за ►M2  ноември/декември ◄ изследване.Б.

На регионално равнищеТериториални подразделения

Член 6

1.  Окончателните резултати от ►M2  ноември/декември ◄ изследване се установяват за всяко териториално подразделение, така, както е определено в съответствие с процедурата, предвидена в член 17.

2.  В съответстиве с предвидената в член 17 процедура Комисията може да одобри искане от държава-членка да ползва посочената в параграф 1 регионална класификация за окончателните резултати от майското/юнското изследване.

3.  Посочените в параграф 1 териториални подразделения могат да бъдат изменяни в съответствие с предвидената в член 17 процедура.Срокове за предаване

Член 7

Държавите-членки уведомяват Комисията за предвидените в член 6 данни преди 15 май на годината, следваща референтния месец.В.

Класификация според размера на стадотоКласове по големина

Член 8

1.  В нечетните години държавите-членки класифицират на национално равнище окончателните резултати от ►M2  ноември/декември ◄ изследвания според размера на стадата си в съответствие с предвидената в член 17 процедура.

2.  В съответствие с предвидената в член 17 процедура Комисията може да одобри искане на държава-членка да използва предвидената в параграф 1 класификация според размера на стадото си за окончателните резултати от четни години и/или за окончателните резултати от майското/юнското изследване.

3.  Посочените в параграф 1 класове според размера на стадото могат да бъдат изменяни в съответствие с предвидената в член 17 процедура.Срокове за предаване

Член 9

Държавите-членки изпращат на Комисията посочените в член 8 данни до 15 май на годината, следваща референтния месец.РАЗДЕЛ II

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ЗАКЛАНИТЕ ЖИВОТНИ

Член 10

1.  Държавите-членки съставят месечни статистически отчети, отразяващи броя и трупното тегло на заклания едър рогат добитък в кланиците на тяхна територия, чието месо се счита годно за човешка консумация.

Когато това се налага, те също така предоставят разчети за невключените в статистическите отчети заклани животни, така че данните да включват всички заклани на тяхна територия животни от рода на едрия рогат добитък.

2.  Предвидените в параграф 1 статистически отчети се изготвят за следните категории животни:

А. телета

Б. юници;

В. крави;

Г. бикове;

Д. волове.

3.  Трупното тегло, посочено в параграф 1, и категориите, посочени в параграф 2, се дефинират в съответствие с процедурата, предвидена в член 17.Срокове за предаване

Член 11

Държавите-членки информират Комисията за резултатите от посочените в член 10, параграф 1 статистически изследвания в срок до два месеца от референтния месец.РАЗДЕЛ III

ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО

Член 12

1.  Държавите-членки използват резултатите от проведените изследвания, както и друга налична информация, за да направят прогнози за предлагането на едър рогат добитък за всяко календарно полугодие.

Това предлагане се изразява като брутното местно производство, което включва всички заклани животни от рода на едрия рогат добитък и баланса на тъговията с едър рогат добитък в рамките на Общността и на външната търговия.

2.  Прогнозите, посочени в параграф 1, се изготвят за следните категории:

А. телета;

Б. юници;

В. крави;

▼M1

Г. bulls and bullocks.

▼B

Тази класификация може да бъде изменена в съответствие с процедурите, предвидени в член 17.

3.  Дефиницията на „предлагане“, посочена в параграф 1, и тази на „категории“, посочени в параграф 2, могат да бъдат изменяни в съответствие с процедурата, предвидена в член 17.Срокове за предаване

Член 13

Държавите-членки изпращат до Комисията прогнозите, посочени в член 12, параграф 1, на следните дати и за следните шестмесечни периоди:

а) до 15 февруари за прогнози до края на първото полугодие на следващата година (включително);

б) до 1 октомври за прогнози до края на второто полугодие на следващата година (включително).РАЗДЕЛ IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Държавите-членки изпращат на Комисията данните, посочени в членове 5, 7, 9, 11 и 13, в съответствие с Регламент (Евратом, ЕИО) № 1588/90 на Съвета от 11 юни 1990 г. относно предаването на данни, които са предмет на статистическа поверителност на Статистическата служба на Европейските общности ( 6 ).

Член 15

Комисията, в консултация с държавите-членки, разглежда:

а) представените резултати;

б) възникналите технически проблеми, по-специално при подготовката и извършването на изследванията и разчетите;

в) достоверността на резултатите от изследванията и разчетите.

Член 16

Държавите-членки информират Комисията за всяка методологична или друга промяна, която оказва значително влияние върху провеждането на статистическите изследвания. Това се извършва не по-късно от три месеца след влизането в сила на съответната промяната. Комисията уведомява останалите държави-членки за всяко подобно уведомление чрез съотвените работни групи.

▼M3

Член 17

1.  Комисията се подпомага от Постоянния комитет за селскостопанска статистика, наричан по-долу „комитета“.

2.  При позоваване на настоящия член се прилагат разпоредбите на членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО ( 7 ), като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от същото решение.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.  Комитетът приема свой процедурен правилник.

▼B

Член 18

1.  Директиви 73/132/ЕИО и 78/53/ЕИО се отменят от 1 януари 1994 година.

2.  Позоваванията на отменените директиви се считат за позовавания на настоящата директива.

Член 19

Държавите-членки приемат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 1 януари 1994 г.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 20

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.( 1 ) ОВ C 18, 23.1.1993 г., стр. 19.

( 2 ) ОВ C 115, 26.4.1993 г.

( 3 ) ОВ L 153, 9.6.1973 г., стр. 25. Директива, последно изменена с Регламент (ЕИО) № 1057/91 (ОВ L 107, 27.4.1991 г., стр. 11).

( 4 ) ОВ L 16, 20.1.1978 г., стр. 20. Директива, последно изменена с Директива 86/80/ЕИО (ОВ L 77, 22.3.1986 г., стр. 27).

( 5 ) ОВ L 179, 7.8.1972 г., стр. 1.

( 6 ) ОВ L 151, 15.6.1990 г., стр. 1.

( 7 ) Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23).

Top