EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01990R3037-20031120

Consolidated text: Council Regulation (EEC) No 3037/90 of 9 October 1990 on the statistical classification of economic activities in the European Community

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3037/2003-11-20

  The document is unavailable in your User interface language.

1990R3037 — CS — 20.11.2003 — 003.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3037/90

ze dne 9. října 1990

o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství

(Úř. věst. L 293, 24.10.1990, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EEC) No 761/93 of 24 March 1993 (*)

  L 83

1

3.4.1993

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 29/2002 ze dne 19. prosince 2001,

  L 6

3

10.1.2002

►M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003

  L 284

1

31.10.2003(*)

Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3037/90

ze dne 9. října 1990

o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenstvíRADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

ve spolupráci s Evropským parlamentem ( 2 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 3 ),

vzhledem k tomu, že pro své fungování potřebuje vnitřní trh statistické normy použitelné při shromažďování, přenosu a zveřejňování statistických informací na úrovni členských států a Společenství, aby podniky, finanční instituce, orgány státní správy a všechny ostatní subjekty jednotného trhu mohly dostávat spolehlivé a srovnatelné statistické údaje;

vzhledem k tomu, že takové informace jsou nezbytné k tomu, aby podniky mohly posoudit svoji konkurenceschopnost, a jsou užitečné pro orgány Společenství při zabraňování narušování hospodářské soutěže;

vzhledem k tomu, že poskytování integrovaných informací s takovým stupněm spolehlivosti, rychlosti, pružnosti a podrobnosti, jaký vyžaduje řízení vnitřního trhu, bude možné jen tehdy, budou-li členské státy používat klasifikaci činností propojenou s klasifikací Společenství;

vzhledem k tomu, že je nezbytné přijmout opatření, aby s ohledem na své vnitrostátní potřeby mohly členské státy ve svých národních klasifikacích zachovat nebo přidávat dodatečné členění vycházející z položek statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství;

vzhledem k tomu, že pro dosažení mezinárodní srovnatelnosti ekonomických statistik je nezbytné, aby členské státy a orgány Společenství používaly klasifikace ekonomických činností, které přímo navazují na mezinárodní standardní klasifikaci ekonomických činností OSN (dále jen ISIC);

vzhledem k tomu, že při používání klasifikace ekonomických činností ve Společenství je nezbytné, aby Komisi byl při jakékoli záležitosti týkající se provádění tohoto nařízení nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom ( 4 ), zejména při interpretaci a menších změnách této klasifikace, navrhování a aktualizaci vysvětlivek a stanovení obecných zásad pro klasifikaci statistických jednotek v souladu s klasifikací ekonomických činností;

vzhledem k tomu, že je nevyhnutelné, aby všechny položky klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství byly ve všech členských státech vykládány jednotně;

vzhledem k tomu, že pro zavedení nové klasifikace je nezbytné přechodné období,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

1.  Účelem tohoto nařízení je zavést společnou statistickou klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství s cílem zajištění srovnatelnosti klasifikací členských států a Společenství, a tím i srovnatelnosti jejich statistik.

2.  Toto nařízení se použije pouze u klasifikace pro statistické účely.

3.  Toto nařízení samo o sobě nezavazuje členské státy ke sběru, zveřejňování nebo poskytování údajů a nestanoví povinné používání určitého druhu statistických jednotek nebo úrovně členění používaných při statistických zjišťováních a analýzách.

Článek 2

1.  Tímto se zavádí společný základ pro statistické klasifikace ekonomických činností, dále jen „NACE Rev. 1“. NACE Rev. 1 je tvořena:

 první úrovní, jejíž položky jsou označeny jednomístným alfabetickým kódem (sekce),

 mezistupněm, jehož položky jsou označeny dvoumístným alfabetickým kódem (subsekce),

 druhou úrovní, jejíž položky jsou označeny dvoumístným číselným kódem (oddíly),

 třetí úrovní, jejíž položky jsou označeny trojmístným číselným kódem (skupiny),

 čtvrtou úrovní, jejíž položky jsou označeny čtyřmístným číselným kódem (třídy).

2.  NACE Rev. 1 tvoří přílohu tohoto nařízení.

Článek 3

1.  Komise bude používat NACE Rev. 1 pro všechny statistiky ekonomických činností.

2.  Všechny statistiky ekonomických činností jednotlivých členských států se sestaví podle NACE Rev. 1 nebo podle vnitrostátní klasifikace ekonomických činností, která vychází z NACE Rev. 1 a která dodržuje tyto pravidla:

a) vnitrostátní klasifikace obsahují úrovně odpovídající úrovním NACE Rev. 1, tj. každá úroveň obsahuje buď stejné položky jako odpovídající úroveň NACE Rev. 1, nebo položky představující přesné členění dané úrovně;

b) je možné navíc zavést další úrovně členění;

c) s výjimkou nejvyšší úrovně tvoří každá z úrovní součást nejbližší vyšší úrovně NACE Rev. 1;

d) je povoleno používat rozdílné kódování.

3.  Členské státy zašlou Komisi ke schválení před jejich zveřejněním návrhy stanovící nebo pozměňující vnitrostátní klasifikace. Komise prověří shodu těchto návrhů s odstavcem 2 tohoto článku. Vnitrostátní klasifikace schválené Komisí se předají ostatním členským státům pro informaci. Zveřejněné klasifikace členských států budou obsahovat tabulku srovnávající vnitrostátní klasifikaci s NACE Rev. 1.

4.  Členské státy hodlající používat vnitrostátní klasifikaci odvozenou z NACE Rev. 1 přijmou co nejdříve — nejpozději do 31. prosince 1992 — nezbytná opatření k zavedení vnitrostátní klasifikace podle tohoto článku.

Článek 4

Vedle opatření uvedených v článku 3 může Komise v případě neslučitelnosti některých položek NACE Rev. 1 s vnitrostátní ekonomickou strukturou povolit, aby na dané úrovni členský stát použil agregaci položek daného sektoru.

Pro obdržení takového povolení musí dotyčný členský stát Komisi dodat veškeré informace nezbytné k posouzení žádosti.

Takové povolení však bez ohledu na ustanovení čl. 3 odst. 2 písm. a) neumožňuje danému členskému státu rozdělovat agregované položky odchylně od NACE Rev. 1.

Komise a daný stát spolu pravidelně přezkoumají provádění těchto ustanovení za účelem prověření, zda jsou tato ustanovení stále odůvodněná.

Článek 5

Komise přijme veškerá opatření nezbytná k zavádění a udržování NACE Rev. 1.

Článek 6

Komise přijme na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu a po konzultaci s výborem uvedeným v článku 7 nezbytná opatření pro zabezpečení jednotného uplatňování NACE Rev. 1.

Článek 7

Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, dále jen „výbor“, složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

Článek 8

Výbor může posuzovat jakékoli otázky týkající se NACE Rev. 1 předložené jeho předsedou z jeho vlastního podnětu nebo na žádost zástupce některého členského státu, které mají vliv na provádění tohoto nařízení, zejména s ohledem na:

a) interpretaci NACE Rev. 1;

b) provádění menších změn v NACE Rev. 1

 navržených s přihlédnutím k technologickému nebo ekonomickému rozvoji,

 navržených za účelem sjednocení a vysvětlení textu,

 navržených v důsledku změn v ostatních ekonomických klasifikacích, zejména v ISIC Rev. 3;

c) přípravu a koordinaci prací na revizi NACE Rev. 1;

d) vypracování a aktualizace vysvětlivek k NACE Rev. 1;

e) vypracování pokynů pro klasifikaci statistických jednotek v souladu s NACE Rev. 1;

f) posouzení problémů vzniklých při zavádění NACE Rev. 1 do vnitrostátních klasifikací ekonomických činností;

g) přípravu případného společného stanoviska týkajícího se práce mezinárodních organizací na klasifikacích ekonomických činností, zejména na ISIC a na vysvětlivkách k této klasifikaci.

Opatření uvedená v písmenech a) až g) budou přijata postupem podle článku 9.

▼M3

Článek 9

1.  Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES ( 5 ) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

2.  Výbor přijme svůj jednací řád.

▼B

Článek 10

1.  Statistiky s údaji shromážděnými po 1. lednu 1993 obsahující klasifikaci podle ekonomických činností se vypracovávají podle NACE Rev. 1 nebo vnitrostátní klasifikace odvozené z NACE Rev. 1 podle článku 3.

2.  Členské státy použijí klasifikaci NACE Rev. 1 pro předání statistik s údaji shromážděnými po 1. lednu 1993 a tříděnými podle ekonomických činností.

Článek 11

1.  Stanovuje se přechodné období začínající dne 1. ledna 1993 a končící 31. prosince 1994. Během tohoto období může Komise na základě opodstatněných technických nebo provozních důvodů povolit členskému státu pro některé údaje sebrané po 1. lednu 1993, aby použil jinou klasifikaci, než která je stanovena článkem 3.

2.  Komise může na žádost členského státu přechodné období prodloužit.

Článek 12

1.  Při předávání údajů uvedených v článku 11 Komisi se členské státy na žádost Komise vynasnaží je dodat ve formě přizpůsobené NACE Rev. 1.

2.  Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) nezbytné informace o srovnávacích tabulkách použitých pro tyto údaje. Komise tyto srovnávací tabulky zveřejní.

Článek 13

Komise zveřejní srovnávací tabulku k platné klasifikaci NACE a NACE Rev. 1 během šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 14

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M2
PŘÍLOHANACE REV. 1.1

SEKCE A

ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ

ISIC

01

 
 

ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI

 

01.1

 

Rostlinná výroba vč. zelinářství a zahradnictví

011

01.11

Pěstování obilovin a jiných kulturních plodin j.n.

0111

01.12

Pěstování zeleniny, zahradnických specialit a školkařských výpěstků

0112

01.13

Pěstování ovoce, ořechů a rostlin pěstovaných pro výrobu nápojů a koření

0113

01.2

 

Živočišná výroba

012

01.21

Chov skotu

0121x

01.22

Chov ovcí, koz, koní, oslů, mul a mezků

0121x

01.23

Chov prasat

0122x

01.24

Chov drůbeže

0122x

01.25

Chov ostatních zvířat

0122x

01.3

 

Rostlinná výroba kombinovaná s živočišnou výrobou (smíšené hospodářství)

013

01.30

Rostlinná výroba kombinovaná s živočišnou výrobou (smíšené hospodářství)

0130

01.4

 

Zemědělské a chovatelské činnosti kromě veterinárních, činnosti související s terénní úpravou zahrad a jiných zelených ploch

014

01.41

Zemědělské činnosti, činnosti související s terénní úpravou zahrad a jiných zelených ploch

0140x

01.42

Chovatelské činnosti (kromě veterinárních)

0140x

01.5

 

Lov, odchyt a chov divokých zvířat a související činnosti

015

01.50

Lov, odchyt a chov divokých zvířat a související činnosti

0150

02

 
 

LESNICTVÍ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI

 

02.0

 

Lesnictví a související činnosti

020

02.01

Lesnictví a těžba dřeva

0200x

02.02

Činnosti související s pěstováním lesa a těžbou dřeva

0200x

SEKCE B

RYBOLOV A CHOV RYB

05

 
 

RYBOLOV, CHOV RYB A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI

 

05.0

 

Rybolov, chov ryb a související činnosti

050

05.01

Rybolov

0501

05.02

Chov ryb

0502

SEKCE C

TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN

SUBSEKCE CA

TĚŽBA ENERGETICKÝCH SUROVIN

10

 
 

TĚŽBA UHLÍ, LIGNITU A RAŠELINY

 

10.1

 

Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket

101

10.10

Těžba černého uhlí a výroba černouhelných briket

1010

10.2

 

Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket

102

10.20

Těžba hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket

1020

10.3

 

Těžba rašeliny a výroba rašelinových briket

103

10.30

Těžba rašeliny a výroba rašelinových briket

1030

11

 
 

TĚŽBA ROPY, ZEMNÍHO PLYNU A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI KROMĚ PRŮZKUMNÝCH VRTŮ

 

11.1

 

Těžba ropy a zemního plynu

111

11.10

Těžba ropy a zemního plynu

1110

11.2

 

Činnosti související s těžbou ropy a zemního plynu kromě průzkumných vrtů

112

11.20

Činnosti související s těžbou ropy a zemního plynu kromě průzkumných vrtů

1120

12

 
 

TĚŽBA URANOVÝCH A THORIOVÝCH RUD

 

12.0

 

Těžba uranových a thoriových rud

120

12.00

Těžba uranových a thoriových rud

1200

SUBSEKCE CB

TĚŽBA OSTATNÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN

13

 
 

TĚŽBA RUD KOVŮ

 

13.1

 

Těžba železných rud

131

13.10

Těžba železných rud

1310

13.2

 

Těžba neželezných rud kromě uranových a thoriových rud

132

13.20

Těžba neželezných rud kromě uranových a thoriových rud

1320

14

 
 

TĚŽBA OSTATNÍCH NEROSTNÝCH SUROVIN

 

14.1

 

Těžba kamene

141x

14.11

Těžba kamene pro výtvarné nebo stavební účely

1410x

14.12

Těžba vápence, sádrovce, křídy a dolomitu

1410x

14.13

Těžba břidlice

1410x

14.2

 

Těžba kameniva, písků, štěrkopísků, jílů a kaolinu

141x

14.21

Těžba kameniva, písků a štěrkopísku

1410x

14.22

Těžba jílů a kaolinu

1410x

14.3

 

Těžba surovin pro chemický průmysl a pro výrobu hnojiv

142x

14.30

Těžba surovin pro chemický průmysl a pro výrobu hnojiv

1421

14.4

 

Produkce soli

142x

14.40

Produkce soli

1422

14.5

 

Těžba ostatních nerostných surovin j.n.

142x

14.50

Těžba ostatních nerostných surovin j.n.

1429

SEKCE D

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

SUBSEKCE DA

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

15

 
 

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ

 

15.1

 

Výroba, zpracování a konzervování masa a masných výrobků

151x

15.11

Výroba, zpracování a konzervování masa (kromě drůbeže)

1511x

15.12

Výroba, zpracování a konzervování drůbežího masa

1511x

15.13

Výroba masných výrobků

1511x

15.2

 

Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků

151x

15.20

Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků

1512

15.3

 

Zpracování a konzervování ovoce, zeleniny a brambor

151x

15.31

Zpracování a konzervování brambor

1513x

15.32

Výroba ovocných a zeleninových šťáv

1513x

15.33

Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny j.n.

1513x

15.4

 

Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků

151x

15.41

Výroba surových olejů a tuků

1514x

15.42

Výroba rafinovaných olejů a tuků

1514x

15.43

Výroba margarínu a podobných jedlých tuků

1514x

15.5

 

Produkce mléčných výrobků a zmrzliny

152

15.51

Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků a sýrů

1520x

15.52

Výroba zmrzliny

1520x

15.6

 

Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků

153x

15.61

Výroba mlýnských výrobků

1531

15.62

Výroba škrobárenských výrobků

1532

15.7

 

Výroba průmyslových krmiv

153x

15.71

Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata

1533x

15.72

Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

1533x

15.8

 

Výroba ostatních potravinářských výrobků

154

15.81

Výroba pekárenských a cukrářských výrobků kromě trvanlivých

1541x

15.82

Výroba trvanlivých pekárenských výrobků

1541x

15.83

Výroba cukru

1542

15.84

Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek

1543

15.85

Výroba těstovin

1544

15.86

Zpracování kávy a čaje

1549x

15.87

Výroba koření a aromatických výtažků

1549x

15.88

Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin

1549x

15.89

Výroba ostatních potravinářských výrobků j.n.

1549x

15.9

 

Výroba nápojů

155

15.91

Výroba destilovaných alkoholických nápojů

1551x

15.92

Výroba etylalkoholu kvašením

1551x

15.93

Výroba hroznového vína

1552x

15.94

Výroba jiného ovocného vína

1552x

15.95

Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů

1552x

15.96

Výroba piva ze sladu

1553x

15.97

Výroba sladu

1553x

15.98

Produkce minerálních vod a nealkoholických nápojů

1554

16

 
 

VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

 

16.0

 

Výroba tabákových výrobků

160

16.00

Výroba tabákových výrobků

1600

SUBSEKCE DB

VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ

17

 
 

VÝROBA TEXTILIÍ A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ

 

17.1

 

Úprava a spřádání textilních vláken a příze

171x

17.11

Úprava a spřádání bavlnářských vláken

1711x

17.12

Úprava a spřádání vlnařských mykaných vláken

1711x

17.13

Úprava a spřádání vlnařských česaných vláken

1711x

17.14

Úprava a spřádání lnářských vláken

1711x

17.15

Soukání a úprava hedvábí (vč. šapového hedvábí), soukání a tvarování syntetických nebo umělých přízí

1711x

17.16

Výroba šicích nití

1711x

17.17

Úprava a spřádání ostatních textilních vláken

1711x

17.2

 

Tkaní textilií

171x

17.21

Tkaní bavlnářských tkanin

1711x

17.22

Tkaní vlnařských mykaných tkanin

1711x

17.23

Tkaní vlnařských česaných tkanin

1711x

17.24

Tkaní hedvábnických tkanin

1711x

17.25

Tkaní ostatních tkanin

1711x

17.3

 

Konečná úprava textilií

171x

17.30

Konečná úprava textilií

1712

17.4

 

Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů

172x

17.40

Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů

1721

17.5

 

Výroba ostatních textilních výrobků kromě oděvů

172x

17.51

Výroba koberců a jiných textilních podlahových krytin

1722

17.52

Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků

1723

17.53

Výroba netkaných textilií a výrobků z nich kromě oděvů

1729x

17.54

Výroba ostatních textilií j.n.

1729x

17.6

 

Výroba pletených nebo háčkovaných textilií

173x

17.60

Výroba pletených nebo háčkovaných textilií

1730x

17.7

 

Výroba pletených nebo háčkovaných výrobků

173x

17.71

Výroba pletených nebo háčkovaných punčochových výrobků

1730x

17.72

Výroba pletených nebo háčkovaných výrobků kromě punčochových

1730x

18

 
 

VÝROBA ODĚVŮ, ZPRACOVÁNÍ A BARVENÍ KOŽEŠIN

 

18.1

 

Výroba oděvů z usně

181x

18.10

Výroba oděvů z usně

1810x

18.2

 

Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků

181x

18.21

Výroba pracovních oděvů

1810x

18.22

Výroba ostatních svrchních oděvů

1810x

18.23

Výroba osobního prádla

1810x

18.24

Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků j.n.

1810x

18.3

 

Zpracování a barvení kožešin, výroba kožešinových výrobků

182

18.30

Zpracování a barvení kožešin, výroba kožešinových výrobků

1820

SUBSEKCE DC

VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNĚ

19

 
 

ČINĚNÍ A ÚPRAVA USNÍ, VÝROBA BRAŠNÁŘSKÝCH A SEDLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A OBUVI

 

19.1

 

Činění a úprava usní (vyčiněných kůží)

191x

19.10

Činění a úprava usní (vyčiněných kůží)

1911

19.2

 

Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků

191x

19.20

Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků

1912

19.3

 

Výroba obuvi

192

19.30

Výroba obuvi

1920

SUBSEKCE DD

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH VÝROBKŮ KROMĚ NÁBYTKU

20

 
 

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ (KROMĚ NÁBYTKU)

 

20.1

 

Výroba pilařská a impregnace dřeva

201

20.10

Výroba pilařská a impregnace dřeva

2010

20.2

 

Výroba dýh, překližovaných desek a aglomerovaných dřevařských výrobků

202x

20.20

Výroba dýh, překližovaných, laminovaných, dřevotřískových a dřevovláknitých a jiných desek, dílců apod.

2021

20.3

 

Výroba dílů a součástí pro stavební truhlářství a tesařství ze dřeva

202x

20.30

Výroba dílů a součástí pro stavební truhlářství a tesařství ze dřeva

2022

20.4

 

Výroba dřevěných obalů

202x

20.40

Výroba dřevěných obalů

2023

20.5

 

Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku

202x

20.51

Výroba ostatních dřevěných výrobků kromě nábytku

2029x

20.52

Výroba ostatních korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku

2029x

SUBSEKCE DE

VÝROBA BUNIČINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK

21

 
 

VÝROBA BUNIČINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

 

21.1

 

Výroba buničiny, papíru a lepenky

210x

21.11

Výroba buničiny

2101x

21.12

Výroba papíru a lepenky

2101x

21.2

 

Výroba výrobků z papíru a lepenky

210x

21.21

Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů

2102

21.22

Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru

2109x

21.23

Výroba kancelářských potřeb z papíru

2109x

21.24

Výroba papírových tapet

2109x

21.25

Výroba výrobků z papíru a lepenky j.n.

2109x

22

 
 

VYDAVATELSKÉ A TISKAŘSKÉ ČINNOSTI

 

22.1

 

Vydavatelství

221

22.11

Vydávání knih

2211

22.12

Vydávání novin

2212x

22.13

Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací

2212x

22.14

Vydávání zvukových nahrávek

2213

22.15

Ostatní vydavatelské činnosti

2219

22.2

 

Tisk a činnosti související s tiskem

222

22.21

Tisk novin

2221x

22.22

Ostatní tisk j. n.

2221x

22.23

Vázání knih

2222x

22.24

Příprava tisku

2222x

22.25

Ostatní činnosti související s tiskem

2222x

22.3

 

Rozmnožování nahraných médií

222

22.31

Rozmnožování nahraných médií záznamu zvuku

2230x

22.32

Rozmnožování nahraných médií záznamu obrazu

2230x

22.33

Rozmnožování programového vybavení

2230x

SUBSEKCE DF

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY

23

 
 

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY

 

23.1

 

Výroba koksárenských produktů

231

23.10

Výroba koksárenských produktů

2310

23.2

 

Rafinérské zpracování ropy

232

23.20

Rafinérské zpracování ropy

2320

23.3

 

Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin

233

23.30

Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin

2330

SUBSEKCE DG

VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, VÝROBKŮ A CHEMICKÝCH VLÁKEN

24

 
 

VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, VÝROBKŮ A CHEMICKÝCH VLÁKEN

 

24.1

 

Výroba základních chemických látek

241

24.11

Výroba technických plynů

2411x

24.12

Výroba barviv a pigmentů

2411x

24.13

Výroba jiných základních anorganických chemických látek

2411x

24.14

Výroba jiných základních organických chemických látek

2411x

24.15

Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin

2412

24.16

Výroba plastů v primárních formách

2413x

24.17

Výroba syntetického kaučuku v primárních formách

2413x

24.2

 

Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků

242x

24.20

Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků

2421

24.3

 

Výroba nátěrových barev a podobných ochranných materiálů, tiskařských barev a tmelů

242x

24.30

Výroba nátěrových barev a podobných ochranných materiálů, tiskařských barev a tmelů

2422

24.4

 

Výroba farmaceutických výrobků

242x

24.41

Výroba základních látek pro farmaceutické přípravky

2423x

24.42

Výroba farmaceutických přípravků a farmaceutických výrobků j.n.

2423x

24.5

 

Výroba mýdel a detergentů, čisticích a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků

242x

24.51

Výroba mýdla a detergentů, čisticích a lešticích prostředků

2424x

24.52

Výroba parfémů a toaletních přípravků

2424x

24.6

 

Výroba ostatních chemických látek a chemických přípravků

242x

24.61

Výroba výbušnin

2429x

24.62

Výroba klihů a želatiny

2429x

24.63

Výroba vonných silic

2429x

24.64

Výroba fotochemického materiálu

2429x

24.65

Výroba hotových nenahraných médií

2429x

24.66

Výroba ostatních chemických látek a chemických přípravků j.n.

2429x

24.7

 

Výroba chemických vláken

243

24.70

Výroba chemických vláken

2430

SUBSEKCE DH

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

25

 
 

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

 

25.1

 

Výroba pryžových výrobků

251

25.11

Výroba pryžových plášťů a duší

2511x

25.12

Protektorování pneumatik

2511x

25.13

Výroba ostatních pryžových výrobků

2519

25.2

 

Výroba plastových výrobků

252

25.21

Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů

2520x

25.22

Výroba plastových obalů

2520x

25.23

Výroba plastových výrobků pro stavebnictví

2520x

25.24

Výroba ostatních plastových výrobků

2520x

SUBSEKCE DI

VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ

26

 
 

VÝROBA OSTATNÍCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ

 

26.1

 

Výroba skla a skleněných výrobků

261

26.11

Výroba plochého skla

2610x

26.12

Tvarování a zpracování plochého skla

2610x

26.13

Výroba dutého skla

2610x

26.14

Výroba skleněných vláken

2610x

26.15

Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického

2610x

26.2

 

Výroba nežáruvzdorných keramických a porcelánových výrobků pro jiné účely než stavební; výroba žáruvzdorných keramických výrobků

269x

26.21

Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů

2691x

26.22

Výroba keramických sanitárních výrobků

2691x

26.23

Výroba keramických elektrických izolátorů a izolačního příslušenství

2691x

26.24

Výroba ostatních technických keramických výrobků

2691x

26.25

Výroba keramických výrobků j. n.

2691x

26.26

Výroba žáruvzdorných keramických výrobků

2692

26.3

 

Výroba keramických obkladaček a dlaždic

269x

26.30

Výroba keramických obkladaček a dlaždic

2693x

26.4

 

Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků

269x

26.40

Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků

2693x

26.5

 

Výroba cementu, vápna a sádry

269x

26.51

Výroba cementu

2694x

26.52

Výroba vápna

2694x

26.53

Výroba sádry

2694x

26.6

 

Výroba betonových, sádrových a cementových výrobků

269x

26.61

Výroba betonových výrobků pro stavební účely

2695x

26.62

Výroba sádrových výrobků pro stavební účely

2695x

26.63

Výroba betonu připraveného pro lití

2695x

26.64

Výroba suchých maltových a omítkových směsí

2695x

26.65

Výroba osinkocementových a obdobných vláknocementových výrobků

2695x

26.66

Výroba ostatních betonových, sádrových a cementových výrobků

2695x

26.7

 

Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů pro výtvarné nebo stavební účely

269x

26.70

Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů pro výtvarné nebo stavební účely

2696

26.8

 

Výroba jiných nekovových minerálních výrobků

269x

26.81

Výroba brusiv

2699x

26.82

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.

2699x

SUBSEKCE DJ

VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ

27

 
 

VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ A HUTNÍCH VÝROBKŮ

 

27.1

 

Výroba surového železa, oceli a feroslitin

271x

27.10

Výroba surového železa, oceli a feroslitin

2710x

27.2

 

Výroba trub a trubek

271x

27.21

Výroba litinových trub, trubek a potrubních tvarovek

2710x

27.22

Výroba ocelových trub, trubek a potrubních tvarovek

2710x

27.3

 

Ostatní hutní zpracování železa a oceli

271x

27.31

Tažení oceli za studena

2710x

27.32

Válcování ocelových úzkých pásů za studena

2710x

27.33

Tváření ocelových profilů za studena

2710x

27.34

Tažení ocelového drátu

2710x

27.4

 

Výroba a hutní zpracování neželezných kovů

272

27.41

Výroba a hutní zpracování drahých kovů

2720x

27.42

Výroba a hutní zpracování hliníku

2720x

27.43

Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu

2720x

27.44

Výroba a hutní zpracování mědi

2720x

27.45

Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů

2720x

27.5

 

Slévárenství

273

27.51

Odlévání železa

2731x

27.52

Odlévání oceli

2731x

27.53

Odlévání lehkých kovů

2732x

27.54

Odlévání ostatních neželezných kovů

2732x

28

 
 

VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

 

28.1

 

Výroba kovových konstrukcí a prefabrikátů

281x

28.11

Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů

2811x

28.12

Výroba kovových prefabrikátů

2811x

28.2

 

Výroba kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob; výroba radiátorů a kotlů pro ústřední topení

281x

28.21

Výroba kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob

2812x

28.22

Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení

2812x

28.3

 

Výroba parních kotlů (kromě kotlů pro ústřední topení)

281x

28.30

Výroba parních kotlů (kromě kotlů pro ústřední topení)

2813

28.4

 

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie

289x

28.40

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie

2891

28.5

 

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; všeobecné strojírenství

289x

28.51

Povrchová úprava a zušlechťování kovů

2892x

28.52

Všeobecné strojírenství

2892x

28.6

 

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků

289x

28.61

Výroba nožířských výrobků

2893x

28.62

Výroba nástrojů a nářadí

2893x

28.63

Výroba zámků a kování

2893x

28.7

 

Výroba ostatních kovodělných výrobků

289x

28.71

Výroba ocelových sudů a podobných nádob

2899x

28.72

Výroba drobných kovových obalů

2899x

28.73

Výroba drátěných výrobků

2899x

28.74

Výroba spojovacích materiálů, řetězů a pružin

2899x

28.75

Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.

2899x

SUBSEKCE DK

VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N.

29

 
 

VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N.

 

29.1

 

Výroba strojů pro výrobu a užití mechanické energie kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly

291x

29.11

Výroba motorů a turbín kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly

2911

29.12

Výroba čerpadel a kompresorů

2912x

29.13

Výroba potrubních armatur

2912x

29.14

Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků

2913

29.2

 

Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely

291x

29.21

Výroba pecí a hořáků pro topeniště

2914

29.22

Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení

2915

29.23

Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení

2919x

29.24

Výroba ostatních strojů pro všeobecné účely j. n.

2919x

29.3

 

Výroba zemědělských a lesnických strojů

292x

29.31

Výroba zemědělských a lesnických traktorů

2921x

29.32

Výroba ostatních zemědělských a lesnických strojů

2921x

29.4

 

Výroba obráběcích a tvářecích strojů

292x

29.41

Výroba ručního mechanizovaného nářadí

2922x

29.42

Výroba ostatních strojů na obrábění kovů

2922x

29.43

Výroba ostatních obráběcích strojů j.n.

2922x

29.5

 

Výroba ostatních účelových strojů

292x

29.51

Výroba strojů pro metalurgii

2923

29.52

Výroba těžebních a stavebních strojů

2924

29.53

Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku

2925

29.54

Výroba strojů na výrobu textilu, textilních a oděvních výrobků a usní a výrobků z usně

2926

29.55

Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky

2929x

29.56

Výroba ostatních účelových strojů j. n.

2929x

29.6

 

Výroba zbraní a střeliva

292x

29.60

Výroba zbraní a střeliva

2927

29.7

 

Výroba přístrojů a zařízení pro domácnost j.n.

293

29.71

Výroba elektrických přístrojů a zařízení pro domácnost

2930x

29.72

Výroba neelektrických přístrojů a zařízení pro domácnost

2930x

SUBSEKCE DL

VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ

30

 
 

VÝROBA KANCELÁŘSKÝCH STROJŮ A POČÍTAČŮ

 

30.0

 

Výroba kancelářských strojů a počítačů

300

30.01

Výroba kancelářských strojů

3000x

30.02

Výroba počítačů a ostatních zařízení pro zpracování dat

3000x

31

 
 

VÝROBA ELEKTRICKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N.

 

31.1

 

Výroba střídavých a stejnosměrných motorů, generátorů a transformátorů

311

31.10

Výroba střídavých a stejnosměrných motorů, generátorů a transformátorů

3110

31.2

 

Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení

312

31.20

Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení

3120

31.3

 

Výroba izolovaných vodičů a kabelů

313

31.30

Výroba izolovaných vodičů a kabelů

3130

31.4

 

Výroba akumulátorů, galvanických článků a baterií

314

31.40

Výroba akumulátorů, galvanických článků a baterií

3140

31.5

 

Výroba svítidel a elektrických zdrojů světla

315

31.50

Výroba svítidel a elektrických zdrojů světla

3150

31.6

 

Výroba elektrického zařízení j.n.

319

31.61

Výroba elektrických zařízení pro motory a vozidla

3190x

31.62

Výroba ostatního elektrického zařízení j. n.

3190x

32

 
 

VÝROBA RÁDIOVÝCH, TELEVIZNÍCH A SPOJOVÝCH ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJŮ

 

32.1

 

Výroba elektronek a jiných elektronických součástek

321

32.10

Výroba elektronek a jiných elektronických součástek

3210

32.2

 

Vysílací rozhlasových a televizních vysílačů a přístrojů pro drátovou telefonii a telegrafii

322

32.20

Vysílací rozhlasových a televizních vysílačů a přístrojů pro drátovou telefonii a telegrafii

3220

32.3

 

Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných zařízení

323

32.30

Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných zařízení

3230

33

 
 

VÝROBA ZDRAVOTNICKÝCH, PŘESNÝCH, OPTICKÝCH A ČASOMĚRNÝCH PŘÍSTROJŮ

 

33.1

 

Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení vč. chirurgických a ortopedických prostředků

331x

33.10

Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení vč. chirurgických a ortopedických prostředků

3311

33.2

 

Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů

331x

33.20

Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů

3312

33.3

 

Výroba zařízení pro řízení průmyslových procesů

331x

33.30

Výroba zařízení pro řízení průmyslových procesů

3313

33.4

 

Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení

332

33.40

Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení

3320

33.5

 

Výroba časoměrných přístrojů

333

33.50

Výroba časoměrných přístrojů

3330

SUBSEKCE DM

VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ

34

 
 

VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ

 

34.1

 

Výroba motorových vozidel a jejich motorů

341

34.10

Výroba motorových vozidel a jejich motorů

3410

34.2

 

Výroba karosérií motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů

342

34.20

Výroba karosérií motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů

3420

34.3

 

Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motorů

343

34.30

Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motorů

3430

35

 
 

VÝROBA OSTATNÍCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ

 

35.1

 

Stavba a opravy lodí a člunů

351

35.11

Stavba a opravy lodí

3511

35.12

Stavba a opravy rekreačních a sportovních člunů

3512

35.2

 

Výroba a opravy železničních a tramvajových lokomotiv a vozového parku

352

35.20

Výroba a opravy železničních a tramvajových lokomotiv a vozového parku

3520

35.3

 

Výroba letadel a kosmických lodí

353

35.30

Výroba letadel a kosmických lodí

3530

35.4

 

Výroba motocyklů, jízdních kol a vozíků pro invalidy

359x

35.41

Výroba motocyklů

3591

35.42

Výroba jízdních kol

3592x

35.43

Výroba vozíků pro invalidy

3592x

35.5

 

Výroba jiných dopravních prostředků a zařízení

359x

35.50

Výroba jiných dopravních prostředků a zařízení

3599

SUBSEKCE DN

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL J. N.

36

 
 

VÝROBA NÁBYTKU; ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL J. N.

 

36.1

 

Výroba nábytku

361

36.11

Výroba sedacího nábytku

3610x

36.12

Výroba ostatního kancelářského nábytku a dřevěného zařízení obchodů

3610x

36.13

Výroba dřevěného kuchyňského nábytku

3610x

36.14

Výroba ostatního nábytku

3610x

36.15

Výroba matrací a pružinových koster

3610x

36.2

 

Výroba klenotů a příbuzných výrobků a mincí

369x

36.21

Ražení mincí

3691x

36.22

Výroba klenotů a příbuzných výrobků j. n.

3691x

36.3

 

Výroba hudebních nástrojů

369x

36.30

Výroba hudebních nástrojů

3692

36.4

 

Výroba sportovních potřeb

369x

36.40

Výroba sportovních potřeb

3693

36.5

 

Výroba her a hraček

369x

36.50

Výroba her a hraček

3694

36.6

 

Ostatní zpracovatelský průmysl

369x

36.61

Výroba bižuterie

3699x

36.62

Výroba kartáčnických výrobků

3699x

36.63

Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.

3699x

37

 
 

RECYKLACE DRUHOTNÝCH SUROVIN

 

37.1

 

Recyklace kovových druhotných surovin

371

37.10

Recyklace kovových druhotných surovin

3710

37.2

 

Recyklace nekovových druhotných surovin

372

37.20

Recyklace nekovových druhotných surovin

3720

SEKCE E

VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE, PLYNU A VODY

40

 
 

VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE, PLYNU, TEPELNÉ ENERGIE

 

40.1

 

Výroba a rozvod elektrické energie

401

40.11

Výroba elektrické energie

4010x

40.12

Přenos elektrické energie

4010x

40.13

Rozvod elektrické energie a obchod s elektrickou energií

4010x

40.2

 

Výroba a rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí

402

40.21

Výroba plynných paliv

4020x

40.22

Rozvod plynných paliv a obchod s plynnými palivy prostřednictvím sítí

4020x

40.3

 

Výroba a rozvod tepelné energie vč. dodávky chladu

403

40.30

Výroba a rozvod tepelné energie vč. dodávky chladu

4030

41

 
 

SHROMAŽĎOVÁNÍ, ÚPRAVA A ROZVOD VODY

 

41.0

 

Shromažďování, úprava a rozvod vody

410

41.00

Shromažďování, úprava a rozvod vody

4100

SEKCE F

STAVEBNICTVÍ

45

 
 

STAVEBNICTVÍ

 

45.1

 

Příprava staveniště

451

45.11

Demolice, příprava území a zemní práce

4510x

45.12

Průzkumné vrtné práce

4510x

45.2

 

Pozemní a inženýrské stavitelství

452

45.21

Výstavba pozemních a inženýrských staveb

4520x

45.22

Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin

4520x

45.23

Výstavba komunikací, letišť a sportovních areálů

4520x

45.24

Výstavba vodních děl

4520x

45.25

Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla

4520x

45.3

 

Stavební montážní práce

453

45.31

Elektroinstalace

4530x

45.32

Izolační práce

4530x

45.33

Instalatérské práce

4530x

45.34

Ostatní stavební montážní práce

4530x

45.4

 

Kompletační a dokončovací práce

454

45.41

Omítkářské a štukatérské práce

4540x

45.42

Truhlářské a zámečnické kompletační práce

4540x

45.43

Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin

4540x

45.44

Sklenářské, malířské a natěračské práce

4540x

45.45

Ostatní dokončovací stavební práce

4540x

45.5

 

Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou

455

45.50

Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou

4550

SEKCE G

OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

50

 
 

OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT

 

50.1

 

Obchod s motorovými vozidly (kromě motocyklů)

501

50.10

Obchod s motorovými vozidly (kromě motocyklů)

5010

50.2

 

Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů)

502

50.20

Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů)

5020

50.3

 

Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (kromě motocyklů)

503

50.30

Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (kromě motocyklů)

5030

50.4

 

Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

504

50.40

Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

5040

50.5

 

Maloobchodní prodej pohonných hmot

505

50.50

Maloobchodní prodej pohonných hmot

5050

51

 
 

VELKOOBCHOD A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VELKOOBCHODU (KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL)

 

51.1

 

Zprostředkování velkoobchodu

511

51.11

Zprostředkování velkoobchodu se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary

5110x

51.12

Zprostředkování velkoobchodu s palivy, rudami, kovy a technickými chemikáliemi

5110x

51.13

Zprostředkování velkoobchodu se dřevem a stavebními materiály a výrobky

5110x

51.14

Zprostředkování velkoobchodu se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly

5110x

51.15

Zprostředkování velkoobchodu s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost

5110x

51.16

Zprostředkování velkoobchodu s textilem, oděvy, oděvními doplňky, obuví a výrobky z usní

5110x

51.17

Zprostředkování velkoobchodu s potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky

5110x

51.18

Zprostředkování specializovaného velkoobchodu s ostatním zbožím

5110x

51.19

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu

5110x

51.2

 

Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty

512x

51.21

Velkoobchod s obilím, osivem a krmivem

5121x

51.22

Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami

5121x

51.23

Velkoobchod se živými zvířaty

5121x

51.24

Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi

5121x

51.25

Velkoobchod se surovým tabákem

5121x

51.3

 

Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

512x

51.31

Velkoobchod s ovocem, zeleninou a bramborami

5122x

51.32

Velkoobchod s masem a masnými výrobky

5122x

51.33

Velkoobchod s mlékárenskými výrobky, vejci, jedlými tuky a oleji

5122x

51.34

Velkoobchod s nápoji

5122x

51.35

Velkoobchod s tabákovými výrobky

5122x

51.36

Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami

5122x

51.37

Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením

5122x

51.38

Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami vč. ryb, korýšů a měkkýšů

5122x

51.39

Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

5122x

51.4

 

Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost

513

51.41

Velkoobchod s textilem

5131x

51.42

Velkoobchod s oděvy a obuví

5131x

51.43

Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost

5139x

51.44

Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky, kovovými kuchyňskými potřebami, tapetami a čisticími prostředky

5139x

51.45

Velkoobchod s kosmetickými a toaletními výrobky

5139x

51.46

Velkoobchod s farmaceutickými výrobky

5139x

51.47

Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost

5139x

51.5

 

Velkoobchod s meziprodukty (kromě zemědělských), odpadem a šrotem

514

51.51

Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky

5141

51.52

Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky

5142

51.53

Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály, nátěrovými hmotami a sanitárním vybavením

5143x

51.54

Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami

5143x

51.55

Velkoobchod s chemickými výrobky

5149x

51.56

Velkoobchod s ostatními meziprodukty

5149x

51.57

Velkoobchod s odpadem a šrotem

5149x

51.8

 

Velkoobchod se stroji, strojním zařízením a potřebami

515

51.81

Velkoobchod s obráběcími stroji

5159x

51.82

Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením

5159x

51.83

Velkoobchod se strojním zařízením určeným pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji

5159x

51.84

Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a programovým vybavením

5151

51.85

Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením

5159x

51.86

Velkoobchod s ostatními elektronickými součástkami a zařízením

5152

51.87

Velkoobchod s ostatním strojním zařízením určeným pro průmysl, obchod a navigaci

5159x

51.88

Velkoobchod se zemědělskými stroji, příslušenstvím a nářadím vč. traktorů

5159x

51.9

 

Ostatní velkoobchod

519

51.90

Ostatní velkoobchod

5190

52

 
 

MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

 

52.1

 

Maloobchod provozovaný v nespecializovaných prodejnách

521

52.11

Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách

5211

52.12

Ostatní maloobchod provozovaný v nespecializovaných prodejnách

5219

52.2

 

Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách

522

52.21

Maloobchod s ovocem, zeleninou a bramborami

5220x

52.22

Maloobchod s masem a masnými výrobky

5220x

52.23

Maloobchod s rybami, korýši, měkkýši a s výrobky z nich

5220x

52.24

Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami

5220x

52.25

Maloobchod s nápoji

5220x

52.26

Maloobchod s tabákovými výrobky

5220x

52.27

Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách

5220x

52.3

 

Maloobchod se zdravotnickými prostředky, farmaceutickým, kosmetickým, toaletním a drogistickým zbožím ve specializovaných prodejnách

523x

52.31

Maloobchod s farmaceutickými přípravky

5231x

52.32

Maloobchod se zdravotnickými prostředky vč. ortopedických

5231x

52.33

Maloobchod s kosmetickým, toaletním a drogistickým zbožím

5231x

52.4

 

Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách

523x

52.41

Maloobchod s textilem

5232x

52.42

Maloobchod s oděvy

5232x

52.43

Maloobchod s obuví a koženým zbožím

5232x

52.44

Maloobchod s nábytkem, svítidly a výrobky převážně pro domácnost j. n.

5233x

52.45

Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost

5233x

52.46

Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily

5234

52.47

Maloobchod s knihami, novinami, časopisy a papírnickým zbožím

5239x

52.48

Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách

5239x

52.5

 

Maloobchod s použitým zbožím provozovaný v prodejnách

524

52.50

Maloobchod s použitým zbožím provozovaný v prodejnách

5240

52.6

 

Maloobchod provozovaný mimo prodejny

525

52.61

Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby

5251

52.62

Maloobchod provozovaný ve stáncích a na trzích

5252

52.63

Ostatní maloobchod provozovaný mimo prodejny

5259

52.7

 

Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

526

52.71

Opravy obuvi, brašnářských a podobných výrobků

5260x

52.72

Opravy elektrospotřebičů a elektroniky převážně pro domácnost

5260x

52.73

Opravy časoměrných přístrojů a klenotů

5260x

52.74

Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j.n.

5260x

SEKCE H

POHOSTINSTVÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

55

 
 

POHOSTINSTVÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

 

55.1

 

Hotely a podobná ubytovací zařízení

551x

55.10

Hotely a podobná ubytovací zařízení

5510x

55.2

 

Kempy a jiná zařízení pro krátkodobé ubytování

551x

55.21

Turistické ubytovny a horské boudy

5510x

55.22

Kempy

5510x

55.23

Ostatní zařízení pro krátkodobé ubytování

5510x

55.3

 

Restaurace

552x

55.30

Restaurace

5520x

55.4

 

Výčepy a bary

552x

55.40

Výčepy a bary

5520x

55.5

 

Stravování účelové a dodávky hotových jídel

552x

55.51

Stravování účelové

5520x

55.52

Dodávky hotových jídel

5520x

SEKCE I

DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE

60

 
 

POZEMNÍ A POTRUBNÍ PŘEPRAVA

 

60.1

 

Železniční doprava

601

60.10

Železniční doprava

6010

60.2

 

Ostatní pozemní doprava

602

60.21

Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava

6021

60.22

Osobní taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem

6022x

60.23

Ostatní nepravidelná osobní pozemní doprava

6022x

60.24

Silniční nákladní doprava

6023

60.3

 

Potrubní doprava

603

60.30

Potrubní doprava

6030

61

 
 

VODNÍ DOPRAVA

 

61.1

 

Námořní a pobřežní doprava

611

61.10

Námořní a pobřežní doprava

6110

61.2

 

Vnitrozemská vodní doprava

612

61.20

Vnitrozemská vodní doprava

6120

62

 
 

LETECKÁ A KOSMICKÁ DOPRAVA

 

62.1

 

Pravidelná letecká doprava

621

62.10

Pravidelná letecká doprava

6210

62.2

 

Nepravidelná letecká doprava

622x

62.20

Nepravidelná letecká doprava

6220x

62.3

 

Kosmická doprava

622x

62.30

Kosmická doprava

6220x

63

 
 

VEDLEJŠÍ A POMOCNÉ ČINNOSTI V DOPRAVĚ; ČINNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

 

63.1

 

Manipulace s nákladem a skladování

630x

63.11

Manipulace s nákladem

6301

63.12

Skladování

6302

63.2

 

Ostatní vedlejší činnosti v dopravě

630x

63.21

Ostatní vedlejší činnosti v pozemní dopravě

6303x

63.22

Ostatní vedlejší činnosti ve vodní dopravě

6303x

63.23

Ostatní vedlejší činnosti v letecké dopravě

6303x

63.3

 

Činnosti cestovních kanceláří a agentur; průvodcovské činnosti

630x

63.30

Činnosti cestovních kanceláří a agentur; průvodcovské činnosti

6304

63.4

 

Ostatní činnosti související s dopravou

630x

63.40

Ostatní činnosti související s dopravou

6309

64

 
 

SPOJE

 

64.1

 

Poštovní a kurýrní činnosti

641

64.11

Činnosti státní pošty

6411

64.12

Kurýrní činnosti jiné než činnosti státní pošty

6412

64.2

 

Telekomunikační služby

642

64.20

Telekomunikační služby

6420

SEKCE J

FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

65

 
 

FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KROMĚ POJIŠŤOVNICTVÍ A PENZIJNÍHO FINANCOVÁNÍ

 

65.1

 

Peněžní zprostředkování

651

65.11

Centrální bankovnictví

6511

65.12

Ostatní peněžní zprostředkování

6519

65.2

 

Ostatní finanční zprostředkování

659

65.21

Finanční leasing

6591

65.22

Ostatní poskytování úvěrů

6592

65.23

Ostatní finanční zprostředkování j. n.

6599

66

 
 

POJIŠŤOVNICTVÍ A PENZIJNÍ FINANCOVÁNÍ KROMĚ POVINNÉHO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

 

66.0

 

Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního zabezpečení

660

66.01

Životní pojištění

6601

66.02

Penzijní financování

6602

66.03

Neživotní pojištění

6603

67

 
 

POMOCNÉ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S FINANČNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍM

 

67.1

 

Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním kromě pojišťovnictví a penzijního financování

671

67.11

Řízení a správa finančních trhů

6711

67.12

Obchodování s cennými papíry, makléřské činnosti a správa fondů

6712

67.13

Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním j. n.

6719

67.2

 

Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním

672

67.20

Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním

6720

SEKCE K

ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ A PRONÁJMU; PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

70

 
 

ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

 

70.1

 

Činnosti v oblasti vlastních nemovitostí

701x

70.11

Činnosti související s organizací výstavby nemovitostí za účelem prodeje

7010x

70.12

Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí

7010x

70.2

 

Pronájem vlastních nemovitostí

701x

70.20

Pronájem vlastních nemovitostí

7010x

70.3

 

Činnosti v oblasti nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy

702

70.31

Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

7020x

70.32

Správa nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy

7020x

71

 
 

PRONÁJEM STROJŮ A PŘÍSTROJŮ BEZ OBSLUHY, PRONÁJEM VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ SPOTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

 

71.1

 

Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do 3,5 t

711x

71.10

Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do 3,5 t

7111x

71.2

 

Pronájem ostatních dopravních prostředků

711x

71.21

Pronájem ostatních pozemních dopravních prostředků

7111x

71.22

Pronájem vodních dopravních prostředků

7112

71.23

Pronájem leteckých dopravních prostředků

7113

71.3

 

Pronájem ostatních strojů a zařízení

712

71.31

Pronájem zemědělských strojů a zařízení

7121

71.32

Pronájem stavebních strojů a zařízení

7122

71.33

Pronájem kancelářských strojů a zařízení vč. počítačů

7123

71.34

Pronájem ostatních strojů a zařízení j. n.

7129

71.4

 

Pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j.n.

713

71.40

Pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j.n.

7130

72

 
 

ČINNOSTI V OBLASTI VÝPOČETNÍ TECHNIKY

 

72.1

 

Poradenství v oblasti technického vybavení počítačů

721

72.10

Poradenství v oblasti technického vybavení počítačů

7210

72.2

 

Publikování, dodávky a poradenství v oblasti programového vybavení počítačů

722

72.21

Publikování a dodávky standardního programového vybavení počítačů

7221

72.22

Jiné dodávky a poradenské služby programového vybavení počítačů

7229

72.3

 

Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby

723

72.30

Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby

7230

72.4

 

Činnosti v oblasti databází

724

72.40

Činnosti v oblasti databází

7240

72.5

 

Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů

725

72.50

Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů

7250

72.6

 

Jiné činnosti související s výpočetní technikou

729

72.60

Jiné činnosti související s výpočetní technikou

7290

73

 
 

VÝZKUM A VÝVOJ

 

73.1

 

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

731

73.10

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

7310

73.2

 

Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd

732

73.20

Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd

7320

74

 
 

OSTATNÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

 

74.1

 

Účetnictví a audit, daňové poradenství; průzkum trhu a veřejného mínění, poradenství v oblasti podnikání a řízení; činnosti holdingových společností

741

74.11

Právní činnosti

7411

74.12

Účetnictví a audit; daňové poradenství

7412

74.13

Průzkum trhu a veřejného mínění

7413

74.14

Poradenství v oblasti podnikání a řízení

7414x

74.15

Činnosti v oblasti řízení holdingových společností

7414x

74.2

 

Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování a s ním spojené technické poradenství

742x

74.20

Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování a s ním spojené technické poradenství

7421

74.3

 

Technické testování a analýza

742x

74.30

Technické testování a analýza

7422

74.4

 

Reklamní služby

743

74.40

Reklamní služby

7430

74.5

 

Personální agentury

749x

74.50

Personální agentury

7491

74.6

 

Pátrací a bezpečnostní služby

749x

74.60

Pátrací a bezpečnostní služby

7492

74.7

 

Průmyslové čištění a všeobecný úklid

749x

74.70

Průmyslové čištění a všeobecný úklid

7493

74.8

 

Různé podnikatelské činnosti j. n.

749x

74.81

Fotografické činnosti

7494

74.82

Balicí činnosti

7495

74.85

Sekretářské a překladatelské činnosti

7499x

74.86

Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu

7499x

74.87

Ostatní podnikatelské činnosti j. n.

7499x

SEKCE L

VEŘEJNÁ SPRÁVA, OBRANA A POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

75

 
 

VEŘEJNÁ SPRÁVA, OBRANA A POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

 

75.1

 

Veřejná správa a hospodářská a společenská politika

751

75.11

Všeobecné činnosti veřejné správy

7511

75.12

Usměrňování institucí poskytujících zdravotní péči, vzdělávání, kulturní a jiné sociální služby kromě sociálního zabezpečení

7512

75.13

Činnosti usměrňující podnikání a přispívající k jeho efektivnějšímu chodu

7513

75.14

Podpůrné činnosti pro vládní instituce jako celek

7514

75.2

 

Činnosti pro společnost jako celek

752

75.21

Činnosti v oblasti zahraničních věcí

7521

75.22

Činnosti v oblasti obrany

7522

75.23

Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví

7523x

75.24

Činnosti v oblasti veřejné bezpečnosti, zákona a pořádku

7523x

75.25

Činnosti v oblasti protipožární ochrany a ostatní záchranné práce

7523x

75.3

 

Činnosti v oblasti povinného sociální zabezpečení

753

75.30

Činnosti v oblasti povinného sociální zabezpečení

7530

SEKCE M

VZDĚLÁVÁNÍ

80

 
 

VZDĚLÁVÁNÍ

 

80.1

 

Předškolní výchova a základní vzdělávání (primární a preprimární vzdělávání)

801

80.10

Předškolní výchova a základní vzdělávání (primární a preprimární vzdělávání)

8010

80.2

 

Střední (sekundární) vzdělávání

802

80.21

Střední (sekundární) všeobecné vzdělávání

8021

80.22

Střední (sekundární) odborné vzdělávání

8022

80.3

 

Vyšší (postsekundární) a vysokoškolské(terciární) vzdělávání

803

80.30

Vyšší (postsekundární) a vysokoškolské (terciární) vzdělávání

8030

80.4

 

Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání

809

80.41

Činnosti autoškol, leteckých a obdobných škol

8090x

80.42

Vzdělávání dospělých a vzdělávání j.n.

8090x

SEKCE N

ZDRAVOTNICTVÍ, VETERINÁŘSTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

85

 
 

ZDRAVOTNICTVÍ, VETERINÁŘSTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

85.1

 

Činnosti související se zdravotní péčí

851

85.11

Ústavní zdravotní péče

8511

85.12

Ambulantní zdravotní péče (kromě zubní)

8512x

85.13

Zubní péče

8512x

85.14

Ostatní činnosti související se zdravotní péčí

8519

85.2

 

Veterinární činnosti

852

85.20

Veterinární činnosti

8520

85.3

 

Sociální péče

853

85.31

Ústavní sociální péče

8531

85.32

Mimoústavní sociální péče

8532

SEKCE O

OSTATNÍ VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ SLUŽBY

90

 
 

SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE KANALIZACÍ A ODVOZU ODPADU, SANITÁRNÍ A PODOBNÉ SLUŽBY

 

90.0

 

Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu, sanitární a podobné služby

900

90.01

Odvádění a čištění odpadních vod

9000x

90.02

Sběr a zpracování ostatních odpadů

9000x

90.03

Čištění města, sanační a podobné činnosti

9000x

91

 
 

ČINNOSTI ODBOROVÝCH, PROFESNÍCH A PODOBNÝCH ORGANIZACÍ J. N.

 

91.1

 

Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací

911

91.11

Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací

9111

91.12

Činnosti profesních organizací

9112

91.2

 

Činnosti odborových svazů

912

91.20

Činnosti odborových svazů

9120

91.3

 

Činnosti ostatních členských organizací

919

91.31

Činnosti náboženských organizací

9191

91.32

Činnosti politických stran a organizací

9192

91.33

Činnosti ostatních členských organizací j. n.

9199

92

 
 

REKREACE, KULTURA A SPORT

 

92.1

 

Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů

921x

92.11

Výroba filmů a videozáznamů

9211x

92.12

Půjčování a distribuce filmů a videozáznamů

9211x

92.13

Promítání filmů a videozáznamů

9212

92.2

 

Rozhlasové a televizní činnosti

921x

92.20

Rozhlasové a televizní činnosti

9213

92.3

 

Umělecké a ostatní zábavní činnosti

921x

92.31

Umělecká a literární tvorba

9214x

92.32

Provoz kulturních zařízení

9214x

92.33

Činnosti lunaparků a zábavních parků

9219x

92.34

Ostatní zábavní činnosti j. n.

9219x

92.4

 

Činnost zpravodajských tiskových kanceláří a agentur

922

92.40

Činnost zpravodajských tiskových kanceláří a agentur

9220

92.5

 

Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení

923

92.51

Činnosti knihoven a archivů

9231

92.52

Činnosti muzeí a galerií, ochrana historických památek

9232

92.53

Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků

9233

92.6

 

Sportovní činnosti

924x

92.61

Provoz sportovních areálů a stadionů

9241x

92.62

Ostatní sportovní činnosti

9241x

92.7

 

Ostatní rekreační činnosti

924x

92.71

Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

9249x

92.72

Ostatní rekreační činnosti j. n.

9249x

93

 
 

OSTATNÍ ČINNOSTI

 

93.0

 

Ostatní činnosti

930

93.01

Praní a chemické čištění

9301

93.02

Kadeřnické, kosmetické a podobné služby

9302

93.03

Pohřební a související služby

9303

93.04

Služby v oblasti tělesné hygieny

9309x

93.05

Ostatní služby j. n.

9309x

SEKCE P

ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ

95

 
 

ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ DOMÁCÍHO PERSONÁLU

 

95.0

 

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

950

95.00

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu

9500

96

 
 

ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ PRODUKUJÍCÍCH BLÍŽE NEURČENÉ VÝROBKY PRO VLASTNÍ POTŘEBU

 

96.0

 

Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu

960

96.00

Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu

9600

97

 
 

ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ POSKYTUJÍCÍCH BLÍŽE NEURČENÉ SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU

 

97.0

 

Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu

970

97.00

Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu

9700

SEKCE Q

EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE

99

 
 

EXTERITORIÁLNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE

 

99.0

 

Exteritoriální organizace a instituce

990

99.00

Exteritoriální organizace a instituce

9900( 1 ) Úř. věst. C 58, 8.3.1990, s. 25.

( 2 ) Úř. věst. C 175, 16.7.1990, s. 84 a rozhodnutí ze dne 12. září 1990 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

( 3 ) Úř. věst. C 182, 23.7.1990, s. 1.

( 4 ) Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

( 5 ) Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

Top