EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01989L0655-20010719

Consolidated text: Council Directive of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) (89/655/EEC)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/655/2001-07-19

1989L0655 — BG — 19.07.2001 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 30 ноември 1989 година

относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работни съоръжения по време на работа (втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

(89/655/ЕИО)

(ОВ L 393, 30.12.1989, p.13)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

ДИРЕКТИВА 95/63/ЕО НА СЪВЕТА от 5 декември 1995 година

  L 335

28

30.12.1995

►M2

ДИРЕКТИВА 2001/45/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 27 юни 2001 година

  L 195

46

19.7.2001
▼B

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 30 ноември 1989 година

относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работни съоръжения по време на работа (втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

(89/655/ЕИО)СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 118а от него,

като взе предвид предложението на Комисията ( 1 ), представено след консултации с Консултативния комитет по безопасност, хигиена и опазване на здравето на работното място,

в сътрудничество с Европейския парламент ( 2 ),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет ( 3 ),

като има предвид, че член 118а от Договора предвижда Съветът да приема с директиви минимални изисквания за насърчаване на подобряванията, в частност на работната среда, за да се гарантира по-високо равнище на безопасност и опазване на здравето на работниците;

като има предвид, че съгласно посочения член тези директиви избягват да налагат административни, финансови и правни ограничения, които биха възпрепятствали създаването и развитието на малки и средни предприятия;

като има предвид, че съобщението на Комисията относно програмата ѝ за безопасността, хигиената и здравето на работното място ( 4 ) предвижда да се приеме директива за използването на работни съоръжения при работа;

като има предвид, че Съветът в своята резолюция от 21 декември 1987 г. относно безопасността, хигиената и здравето на работното място ( 5 ) отбелязва намерението на Комисията да му представи в близко бъдеще минимални изисквания за организацията на безопасността и здравето при работа;

като има предвид, че спазването на минималните изисквания, разработени да гарантират по-високо равнище на безопасност и закрила на здравето при използване на работни съоръжения, е задължително за осигуряването на безопасността и здравето на работниците;

като има предвид, че настоящата директива е специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждането на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място ( 6 ); като има предвид, че поради това разпоредбите на посочената директива се прилагат изцяло по отношение на използването на работни съоръжения от работниците при работа, без да се засягат по-строгите и/или специалните разпоредби, съдържащи се в настоящата директива;

като има предвид, че настоящата директива представлява конкретна стъпка към изграждането на социалното измерение на вътрешния пазар;

като има предвид, че по силата на Директива 83/189/ЕИО ( 7 ) държавите-членки са длъжни да уведомяват Комисията за всеки проект за техническа уредба, приложима за машините, апаратите и инсталациите;

като има предвид, че по силата на Решение 74/325/ЕИО ( 8 ), последно изменено с Акта за присъединяване от 1985 г., Комисията проведе консултации с Консултативния комитет по безопасност, хигиена и опазване на здравето на работното място с оглед изготвянето на предложения в тази област,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.  Настоящата директива, която е втората специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО, определя минималните изисквания за безопасност и здраве при използването на работно съоръжение от работниците при работа, определени в член 2.

2.  Разпоредбите на Директива 89/391/ЕИО са изцяло приложими за цялата област, посочена в параграф 1, без да се засягат по-строгите и/или специалните разпоредби, съдържащи се в настоящата директива.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящата директива:

а) „работно съоръжение“ е всяка машина, апарат, инструмент или инсталация, използвани при работа;

б) „използване на работно съоръжение“ е всяка дейност, свързана с работното съоръжение, като пускане или спиране, използване, превоз, ремонт, изменение, поддръжка и обслужване, включително, в частност почистване;

в) „опасна зона“ е всяка зона във и/или около работното съоръжение, в която присъствието на изложен на въздействие работник представлява риск за неговата безопасност или неговото здраве;

г) „работник, изложен на риск“ е всеки работник, който се намира изцяло или отчасти в опасна зона;

д) „оператор“ е работникът или работниците, на които е възложено да използват работно съоръжение.РАЗДЕЛ II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Член 3

Общи задължения

1.  Работодателят взема необходимите мерки с оглед работното съоръжение, предоставено на работниците в предприятието и/или ведомството, да е съобразено с извършваната работа или подходящо приспособено за тази цел, като дава възможност да се осигурят безопасността и здравето на работниците при използването на това работно съоръжение.

При избора на работното съоръжение, което възнамерява да използва, работодателят се съобразява със специфичните условия и характеристики на работа и съществуващите в предприятието или ведомството рискове, в частност на работните места, за безопасността и здравето на работниците, и/или рисковете, които е възможно да възникнат допълнително поради използването на въпросното работно съоръжение.

2.  Когато не е възможно да се осигурят в такава пълнота безопасността и здравето на работниците при използването на работно съоръжение, работодателят взема подходящи мерки за свеждане на рисковете до минимум.

Член 4

Правила за работното съоръжение

1.  Без да се засяга член 3, работодателят трябва да достави и/или да използва:

а) работно съоръжение, което, ако е предоставено за първи път на работниците в предприятието и/или ведомството след 31 декември 1992 г., удовлетворява:

i) разпоредбите на всяка съответно приложима общностна директива;

ii) минималните изисквания, предвидени ►M1  в приложение I ◄ , доколкото никаква друга общностна директива не е приложима или е приложима само частично;

б) работно съоръжение, което, ако е вече предоставено на работниците в предприятието и/или ведомството до 31 декември 1992 г., отговаря най-късно четири години след тази дата на минималните изисквания, предвидени в приложението ►M1  I ◄ ;

▼M1

в) без да се засягат разпоредбите на буква а), i) и независимо от буква а), ii) и буква б), специфичните работни съоръжения, подчинени на изискванията на точка 3 от приложение I, които вече са били предоставени на работниците в предприятието и/или учреждението до 5 декември 1998 г., най-късно четири години след тази дата трябва да отговарят на минималните изисквания, предвидени в приложение I.

▼B

2.  Работодателят взема необходимите мерки с оглед да се запази работното съоръжение за срока на неговото използване чрез подходяща поддръжка на ниво, което да удовлетворява разпоредбите на параграф 1, букви а) или б), според случая.

▼M1

3.  Държавите-членки, след съгласуване със социалните партньори и съобразно националното законодателство и/или практики, определят условията и реда, които позволяват да се постигне равнище на безопасност, съответстващо на целите, визирани от разпоредбите на приложение II.

Член 4а

Проверка на работните съоръжения

1.  Работодателят следи работните съоръжения, чиято безопасност зависи от условията на монтиране, да се подлагат на първоначална проверка (след монтирането и преди първото пускане в експлоатация) и на проверка след всяко монтиране на нова работна площадка или на ново място, извършвани от компетентни лица по смисъла на националното законодателство и/или практики, с оглед да се гарантира правилното монтиране и нормалното функциониране на работните съоръжения.

2.  Работодателят следи работните съоръжения, изложени на влияния, предизвикващи неизправности, които могат да доведат до опасни ситуации, да се подлагат на:

 периодични проверки и ако е необходимо, на периодични изпитвания, извършвани от компетентни лица по смисъла на националното законодателство и/или практики,

 извънредни проверки, извършвани от компетентни лица по смисъла на националното законодателство и/или практики, винаги когато възникват извънредни събития, които могат да имат вредни последици за безопасността на работното съоръжение, като реконструкции, аварии, природни явления, продължителни периоди на неупотреба,

с цел да се гарантира спазването на изискванията за безопасност и здраве и за своевременното откриване и отстраняване на тези неизправности.

3.  Резултатите от проверките трябва да се записват и да са на разположение на компетентния орган. Те трябва да се съхраняват в продължение на определен период.

Когато работните съоръжения се използват извън предприятието, те трябва да се придружават от материално доказателство за последната извършена проверка.

4.  Държавите-членки определят условията и реда на тези проверки.

▼B

Член 5

Работно съоръжение със специфични рискове

Когато използването на работно съоръжение може да представлява специфичен риск за безопасността и здравето на работниците, работодателят взема необходимите мерки, за да гарантира:

 използването на работното съоръжение да бъде ограничено до работниците, на които е възложено това използване,

 в случай на ремонт, изменение, поддръжка или обслужване, съответните работници да бъдат конкретно определени да извършват такава работа.

▼M1

Член 5а

Ергономия и здраве на работното място

Работодателят трябва да вземе предвид работното място и положението на работниците при използването на работните съоръжения, както и ергономичните принципи, при прилагането на минималните изисквания за безопасност и здраве.

▼B

Член 6

Информиране на работниците

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 10 от Директива 89/391/ЕИО, работодателят взема необходимите мерки с оглед работниците да разполагат със съответната информация и, според случая, писмени инструкции за работното съоръжение, използвано при работа.

2.  Информацията и писмените инструкции трябва да съдържат най-малкото сведения за безопасността и здравето относно:

 условията за използване на работното съоръжение,

 предвидимите ненормални ситуации,

 изводите, които следва да се направят от придобития опит, според случая, при използването на работното съоръжение.

▼M1

Работниците трябва да бъдат предупредени за рисковете, които ги засягат, за работните съоръжения, намиращи се в тяхната непосредствена работна среда, както и за промените, които ги засягат, доколкото те се отнасят за работните съоръжения, разположени в непосредствената им работна среда, дори ако те не ги използват пряко.

▼B

3.  Информацията и писмените инструкции трябва да са разбираеми за работниците, за които се отнасят.

Член 7

Обучение на работниците

Без да се засягат разпоредбите на член 12 от Директива 89/391/ЕИО, работодателят взема необходимите мерки с оглед:

 работниците, на които е възложено използването на работното съоръжение, да получат необходимото обучение, включително за рисковете, които, според случая, това използване включва,

 работниците, посочени в член 5, второ тире, да получат съответното специфично обучение.

Член 8

Консултации и участие на работниците

Консултациите и участието на работниците и/или на техните представители се провеждат в съответствие с член 11 от Директива 89/391/ЕИО по въпросите, обхванати от настоящата директива, включително ►M1  приложенията ◄ към нея.РАЗДЕЛ III

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 9

Изменения ►M1  на приложенията ◄

1.  Добавянето в ►M1  приложение I ◄ на допълнителни минимални изисквания, приложими за специфичното работно съоръжение, посочено в точка 3 от ►M1  приложение I ◄ , се приема от Съвета съгласно процедурата, предвидена в член 118а от Договора.

2.  Измененията от строго технически характер на ►M1  приложенията ◄ в резултат на:

 приемането на директиви в областта на техническото съгласуване и стандартизация, отнасящи се за работното съоръжение, и/или

 техническия прогрес, развитието на международните правила или спецификации или на познанията в областта на работното съоръжение

се приемат съгласно процедурата, предвидена в член 17 от Директива 89/391/ЕИО.

Член 10

Заключителни разпоредби

1.  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 31 декември 1992 г. Те незабавно информират Комисията за това.

2.  Държавите-членки представят на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които те вече са приели или приемат в областта, уредена с настоящата директива.

3.  Държавите-членки представят на Комисията на всеки пет години доклад за практическото прилагане на разпоредбите на настоящата директива, като посочват гледните точки на социалните партньори.

Комисията уведомява за това Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Консултативния комитет по безопасността, хигиената и опазване на здравето на работното място.

4.  Комисията представя периодично на Европейския парламент, на Съвета и на Икономическия и социален комитет доклад за прилагането на настоящата директива, като взема под внимание параграфи 1 до 3.

Член 11

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ ►M1  I ◄

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1, БУКВА а), ii) И БУКВА б)

1.    Предварителни бележки

Задълженията, предвидени в настоящото приложение, се прилагат при спазване на разпоредбите на настоящата директива и когато съществува съответният риск от разглежданото работно съоръжение.

▼M1

Посочените по-долу минимални изисквания, доколкото те се прилагат за действащите работни съоръжения, по необходимост не налагат същите мерки като основните изисквания за новите работни съоръжения.

▼B

2.    Общи минимални изисквания, приложими за работното съоръжение

2.1.

Системите за управление на работното съоръжение, които са свързани с безопасността, трябва да бъдат ясно видими и да могат лесно да се идентифицират, и според случая, да бъдат подходящо маркирани.

Системите за управление трябва да бъдат разположени извън опасните зони, с изключение на някои системи за управление, ако е необходимо, и по такъв начин, че тяхното маневриране да не поражда допълнителни рискове. Те не трябва да пораждат опасност в резултат на неумишлена маневра.

Ако е необходимо, от главния пост за управление операторът трябва да има възможност да се увери в отсъствието на лица в опасните зони. Ако това е невъзможно, всяко пускане в ход трябва да се предхожда от автоматично задействане на система за безопасност като предупредителен звуков и/или видим сигнал. Работникът, изложен на въздействие, трябва да има време и/или средства бързо да избегне рисковете, пораждани от пускането и/или от спирането на работното съоръжение.

▼M1

Системите за управление трябва да са надеждни и да се избират съобразно предвидимите неизправности, смущения и ограничения в рамките на планираното използване.

▼B

2.2.

Пускането в ход на работно съоръжение трябва да бъде възможно само чрез преднамерено действие върху система за управление, предвидена за тази цел.

Същото се отнася:

 за повторното пускане в ход след спиране, независимо от причината за това,

 за осъществяването на значителна промяна в условията на работа (например, скорост, налягане и т.н.),

освен ако това повторно пускане в ход или тази промяна не представлява никакъв риск за работниците, изложени на въздействие.

Това изискване не се отнася до повторното пускане в ход или промяната в условията на работа, произтичащи от нормален период на автоматичен цикъл.

2.3.

Всяко работно съоръжение трябва да бъде снабдено със система за управление, която дава възможност за неговото спиране при безопасни условия.

Всяко работно място трябва да бъде снабдено със система за управление, която дава възможност за спирането, в зависимост от съществуващите рискове, или на цялото работно съоръжение, или само на една част по такъв начин, че работното съоръжение да бъде в безопасно състояние. Командата за спиране на работното съоръжение трябва да има приоритет пред командите за пускане. След като работното съоръжение или неговите опасни части са спрени, електрозахранването на съответните задвижващи механизми трябва да се изключи.

2.4.

Ако това е подходящо и в зависимост от рисковете, свързани с работното съоръжение, и от нормалното време за спиране, работното съоръжение трябва да бъде снабдено с устройство за аварийно спиране.

2.5.

Работно съоръжение, което създава опасност от падащи или изхвърляни обекти, трябва да бъде снабдено с подходящи предпазни устройства, съответстващи на тези опасности.

Работно съоръжение, което създава опасност, дължаща се на емисии на газ, пари, течности или прах, трябва да бъде снабдено с подходящи филтриращи и/или извличащи устройства в близост до източника, съответстващ на тази опасност.

2.6.

Работното съоръжение и неговите елементи трябва, ако това е необходимо за безопасността или здравето на работниците, да бъдат стабилизирани чрез прикрепване или по други начини.

2.7.

В случая, когато съществува риск от откъсване или от разпадане на елементи на работно съоръжение, който би могъл да представлява значителна заплаха за безопасността или здравето на работниците, трябва да се вземат подходящи предпазни мерки.

2.8.

Когато движещите се елементи на работно съоръжение пораждат риск от механичен контакт, което би могло да доведе до злополуки, те трябва да бъдат снабдени с предпазители или с устройства, възпрепятстващи достъпа до опасните зони или спиращи движенията на опасните елементи преди достъпа до опасните зони.

Предпазителите и предпазните устройства:

 трябва да имат здрава конструкция,

 не трябва да предизвикват допълнителни рискове,

 не трябва лесно да се премахват или повреждат,

 трябва да бъдат разположени на достатъчно разстояние от опасната зона,

 не трябва да ограничават повече от необходимото наблюдението на работния цикъл,

 трябва да дават възможност за бързи действия, необходими за поставянето и/или смяната на елементите, както и за работата по поддръжката, като ограничават достъпа само до този сектор, където трябва да се изпълнява работата, и, ако е възможно, без демонтаж на предпазителя или на предпазното устройство.

2.9.

Зоните и точките за работа или за обслужване на работно съоръжение трябва да бъдат подходящо осветени в зависимост от извършваните работи.

2.10.

Частите на работно съоръжение с висока или с много ниска температура трябва, ако това е подходящо, да бъдат защитени срещу рисковете от контакт или приближаване на работниците.

2.11.

Предупредителните сигнални устройства на работното съоръжение трябва да бъдат недвусмислено и лесно възприемани и разбирани.

2.12.

Работното съоръжение не може да се използва за операции и при условия, за които не е подходящо.

2.13.

Операциите по обслужването трябва да се извършват когато работното съоръжение е спряно. Ако това не е възможно, трябва да се вземат необходимите предпазни мерки за изпълнението на тези операции или същите да се извършват извън опасните зони.

За всяко работно съоръжение, притежаващо дневник за поддръжката, същият трябва да се води редовно.

2.14.

Всяко работно съоръжение трябва да бъде снабдено с лесни за идентифициране устройства, които дават възможност то да бъде изолирано от всеки от източниците му на енергия.

Повторното свързване трябва да предполага липсата на опасност за съответните работници.

2.15.

Работното съоръжение трябва да има необходимите предупредителни знаци и маркировки, за да се гарантира безопасността на работниците.

2.16.

За да извършват дейностите по производство, настройка и поддръжка на работното съоръжение, работниците трябва да имат достъп до и да бъдат в безопасност на всички необходими места.

2.17.

Всяко работно съоръжение трябва да бъде пригодено да предпазва работниците от рисковете от запалване или от прегряване на работното съоръжение или от изтичане на газ, прах, течности, пари или други вещества, произведени от работното съоръжение, или използвани, или съхранявани в същото.

2.18.

Всяко работно съоръжение трябва да бъде пригодено да предотвратява рисковете от експлозия на работното съоръжение или на вещества, произведени от работното съоръжение, или използвани, или съхранявани в същото.

2.19.

Всяко работно съоръжение трябва да бъде пригодено да предпазва изложените на въздействие работници от рисковете от пряк или непряк допир с електричеството.

▼M1

3.    Допълнителни минимални изисквания, прилагани за специфични работни съоръжения

3.1.    Минимални изисквания, прилагани за подвижните, самоходни или несамоходни работни съоръжения

3.1.1.

Работните съоръжения, на които се вози/ят работник/ци, трябва да са оборудвани по начин, който да намалява рисковете за работника или за работниците по време на придвижването.

В тези рискове трябва да се включат рисковете от контакт или притискане на работниците с колелата или с гъсеничните вериги.

3.1.2.

Когато ненавременното блокиране на задвижващите елементи между дадено подвижно работно съоръжение и неговите приспособления и/или ремаркета може да предизвика специфични рискове, това работно съоръжение трябва да е оборудвано или приспособено по начин, който да попречи да се блокират задвижващите елементи.

Когато не може да се предотврати такова блокиране, трябва да се вземат всички възможни мерки, за да се избегнат вредните последици за работниците.

3.1.3.

Ако съществува риск задвижващите елементи между подвижните работни съоръжения да се замърсят или да се повредят при влаченето им по земята, трябва да се предвидят улеснения за тяхното закрепване.

3.1.4.

Подвижните работни съоръжения, на които се вози/ят работник/ци, трябва да ограничават, при реални условия на използване, рисковете, произтичащи от преобръщане или от промяна на посоката на работното съоръжение:

 или чрез защитно устройство, което пречи на работното съоръжение да промени посоката си с повече от четвърт оборот,

 или чрез устройство, гарантиращо достатъчно пространство около работника или работниците, които се возят, ако движението може да продължи с над четвърт оборот,

 или чрез всяко друго приспособление с равностойно въздействие.

Тези защитни устройства може да са неразделна част от работното съоръжение.

Тези защитни устройства не се изискват, когато работното съоръжение е стабилизирано по време на използване, или когато работното съоръжение е проектирано така, че преобръщането му или промяната на посоката му са невъзможни.

Ако съществува риск работникът, който се вози, да бъде смазан между частите на работното съоръжение и земята при преобръщане или при промяна на посоката, трябва да се монтира система за задържане на работника или на работниците, които се возят.

3.1.5.

Елеваторните колички, на които се качват един или няколко работника, трябва да са приспособени или оборудвани по начин, който да ограничава рисковете от преобръщане на количката, например:

 или чрез монтиране на кабина за шофьора,

 или чрез устройство, пречещо на преобръщането на елеваторната количка,

 или чрез устройство, гарантиращо, че в случай на преобръщане на елеваторната количка, между земята и определени части на елеваторната количка ще остане достатъчно място за работника или работниците, които се возят,

 или чрез устройство, задържащо работника или работниците на седалката на водача, така че да се попречи те да бъдат притиснати от дадени части на елеваторната количка, която се е преобърнала.

3.1.6.

Подвижните самоходни работни съоръжения, чието придвижване може да предизвика рискове за работниците, трябва да отговарят на следните условия:

а) те трябва да са снабдени с приспособления, позволяващи да се избегне неразрешено пускане в движение;

б) те трябва да са снабдени с подходящи приспособления, намаляващи последиците от евентуален сблъсък в случай на едновременно движение на няколко работни съоръжения, движещи се по релси;

в) те трябва да са снабдени с приспособление за спиране и изключване; ако сигурността го изисква, аварийно приспособление, задействано от леснодостъпни командни механизми или от автоматични системи, трябва да дава възможност за спиране и изключване в случай на неизправност на основното приспособление;

г) те трябва да са снабдени с подходящи помощни приспособления за подобряване на видимостта, когато прякото зрително поле на водача не е достатъчно, за да се гарантира безопасността;

д) те трябва да са снабдени с осветително приспособление, съответстващо на работата, която следва да се извършва, и да гарантират достатъчна безопасност за работниците, ако са предназначени за нощно използване или за използване в тъмни места;

е) ако съществуват рискове от пожар, произтичащи от самите тях или от техните ремаркета и/или товари, които могат да застрашат работниците, те трябва да са оборудвани с подходящи противопожарни приспособления, освен ако мястото на използването им е снабдено с такива приспособления и те се намират достатъчно близо;

ж) ако се управляват дистанционно, те трябва автоматично да спират, когато излязат извън обсега на контрол;

з) ако се управляват дистанционно и ако при нормални условия на използване могат да блъснат или да притиснат работници, те трябва да са оборудвани с приспособления за защита срещу тези рискове, освен ако съществуват други подходящи приспособления за контрол на риска от сблъсък.

3.2.    Минимални изисквания, прилагани за работните съоръжения за вдигане на товари

3.2.1.

Ако работните съоръжения, служещи за вдигане на товари, са трайно инсталирани, трябва да са гарантирани тяхната здравина и стабилност по време на използване, в частност предвид товарите, които трябва да се вдигат, и напрежението в точките за окачване или за фиксиране към устройствата.

3.2.2.

На машините, служещи за вдигане на товари, трябва да има ясно видимо указание за техния номинален товар и ако е необходимо, табелка за товара, посочваща номиналния товар за всяка конфигурация на машината.

Приспособленията за вдигане трябва да са маркирани по начин, който да позволява да се идентифицират основните характеристики, необходими за безопасно използване.

Ако работното съоръжение не е предназначено за вдигане на работници и ако съществува възможност от объркване, трябва да се постави подходяща сигнализация на видимо място.

3.2.3.

Работните съоръжения, които са трайно монтирани, трябва да са монтирани по начин, който да намалява риска товарите:

а) да ударят работниците;

б) случайно да се отклонят опасно или да паднат, или

в) случайно да се откачат.

3.2.4.

Машините за издигане или за преместване на работниците трябва да са подходящи:

а) за предотвратяване на рисковете от падане на кабината, ако има такава, чрез подходящи приспособления;

б) за предотвратяване на рисковете от падане на ползвателя от кабината, ако има такава;

в) за предотвратяване на рисковете от смазване, притискане или удряне на ползвателя, в частност тези, дължащи се на случаен контакт с предмети;

г) за гарантиране на безопасността на работниците, блокирани в кабината, в случай на злополука, и възможността за тяхното освобождаване.

Ако поради причини, присъщи на работната площадка и на денивелацията, рисковете, посочени в буква а) не могат да се избегнат с никакво приспособление за безопасност, трябва да се монтира подсилен кабел и всеки работен ден да се извършва проверка на неговата изправност.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ II

РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 3

0.    Предварителни бележки

Задълженията, предвидени в настоящото приложение, се прилагат при спазване на разпоредбите на настоящата директива и когато съществува съответният риск за въпросното работно съоръжение.

1.    Общи разпоредби за всички работни съоръжения

1.1.

Работните съоръжения трябва да се монтират, разполагат и използват по начин, който да дава възможност да се намалят рисковете за ползвателите на работното съоръжение и за останалите работници, например да има достатъчно свободно пространство между подвижните елементи на работните съоръжения и фиксираните или подвижните елементи на заобикалящата ги среда и всяка използвана или произведена мощност или субстанция да се подава и/или отвежда по безопасен начин.

1.2.

Монтирането и демонтирането на работните съоръжения трябва да се извършват по безопасен начин, в частност като се спазват евентуалните указания на производителя.

1.3.

Работните съоръжения, които по време на използването им могат да бъдат поразени от мълния, трябва да са защитени с подходящи приспособления или мерки срещу последиците от мълнията.

2.    Разпоредби за използването на подвижни, самоходни или несамоходни работни съоръжения

2.1.

Управлението на самоходни работни съоръжения трябва да се поверява на работниците, които са преминали подходящо обучение за безопасно управление на тези работни съоръжения.

2.2.

Ако работно съоръжение се движи в работна зона, трябва да се установят и да се спазват подходящи правила за движение.

2.3.

Трябва да се вземат организационни мерки за предотвратяване на присъствието на работници, движещи се пеша в работната зона на самоходните работни съоръжения.

Ако присъствието на работници, движещи се пеша, е необходимо за правилното изпълнение на работата, трябва да се вземат подходящи мерки, за да се предотврати нараняването им от съоръженията.

2.4.

Придвижването на работници върху подвижни работни съоръжения с механично задвижване се разрешава само на безопасни места, оборудвани за тази цел. Ако по време на придвижването трябва да се извърши някаква дейност, скоростта трябва да е съобразена, ако е необходимо.

2.5.

Подвижните работни съоръжения, оборудвани с двигател с вътрешно горене, могат да се използват в работни зони, само ако е гарантирано достатъчно количество въздух, който не носи рискове за безопасността и здравето на работниците.

3.    Разпоредби за използването на товароподемни работни съоръжения

3.1.    Общи положения

3.1.1.

Разглобяемите или подвижни работни съоръжения, служещи за вдигане на товари, трябва да се използват по начин, който да гарантира стабилността на работното съоръжение по време на неговото използване при всички предвидими условия, като се отчита естеството на земната повърхност.

3.1.2.

Повдигането на работници се разрешава само с работни съоръжения и приспособления, предвидени за тази цел.

Без да се засягат разпоредбите на член 5 от Директива 89/391/ЕИО, по изключение за тази цел могат да се използват съоръжения, които не са предвидени за повдигането на работници, при условие че са взети подходящи мерки за осигуряване на безопасността им в съответствие с националното законодателство и/или практики, които предвиждат подходящо наблюдение.

Когато на работното съоръжение, служещо за вдигане на товари, има работници, командният пункт трябва да е постоянно зает. Работниците, които се издигат, трябва да разполагат със сигурно средство за комуникация. Трябва да се предвиди евакуирането им в случай на опасност.

3.1.3.

Освен ако това не се налага за нормалното протичане на работата, трябва да се вземат мерки под окачените товари да няма работници.

Не се разрешава прекарването на окачени товари над незащитени работни места, които обикновено са заети от работници.

При тази хипотеза, ако нормалното протичане на работата не може да се осигури по друг начин, трябва да се определят и прилагат подходящи процедури.

3.1.4.

Приспособленията за вдигане трябва да се избират в зависимост от товарите, с които се работи, от местата за захващане, от приспособлението за окачване и от атмосферните условия и като се отчитат видът и конфигурацията на товарозахващащото устройство. Сглобките на повдигателните приспособления трябва да са ясно означени, за да може ползвателят да се запознае с техните характеристики, ако не са разглобени след употреба.

3.1.5.

Повдигателните приспособления трябва да се съхраняват по начин, който да гарантира, че няма да бъдат повредени или развалени.

3.2.    Работни съоръжения, служещи за вдигане на ненаправлявани товари

3.2.1.

Ако две или повече работни съоръжения, служещи за вдигане на ненаправлявани товари, са инсталирани или монтирани на работно място по такъв начин, че техните полета на действие се припокриват, трябва да се вземат подходящи мерки за предотвратяване на сблъсъците между товарите и/или между частите на самите работни съоръжения.

3.2.2.

По време на използването на подвижно работно съоръжение, служещо за вдигане на ненаправлявани товари, трябва да се вземат мерки за предотвратяване на неговото накланяне, преобръщане и ако е необходимо, отместване и подхлъзване. Трябва да се извършва проверка за правилното изпълнение на тези мерки.

3.2.3.

Ако операторът на работно съоръжение, служещо за вдигане на ненаправлявани товари, не може да наблюдава целия път на товара нито пряко, нито чрез помощни приспособления, предоставящи полезната информация, трябва да се назначи компетентно лице по сигнализацията, което да поддържа връзка с оператора, за да го насочва, и трябва да се вземат организационни мерки, за да се предотвратят сблъсъци на товара, които могат да поставят в опасност работниците.

3.2.4.

Работата трябва да се организира по такъв начин, че когато работникът окачва или сваля товара ръчно, тези дейности да се извършват при пълна безопасност, като в частност този работник трябва да упражнява пряк или косвен контрол над тях.

3.2.5.

Всички действия по вдигането трябва да са правилно планирани, наблюдавани и извършвани по подходящ начин, с цел да се защити безопасността на работниците.

В частност, ако трябва да се вдигне товар едновременно от две или повече работни съоръжения, служещи за вдигане на ненаправлявани товари, трябва да се установи и прилага процедура, за да се осигури добрата координация между операторите.

3.2.6.

Ако работните съоръжения, служещи за вдигане на ненаправлявани товари, не могат да задържат товарите в случай на частична или пълна повреда в захранването с мощност, трябва да се вземат подходящи мерки, за да се предотврати излагането на работниците на съответните рискове.

Окачените товари не трябва да се оставят без надзор, освен ако е спрян достъпът до опасната зона и ако товарът е бил закачен при пълна безопасност и е поддържан в пълна безопасност.

3.2.7.

Използването на открито на работни съоръжения, служещи за вдигане на ненаправлявани товари, трябва да се прекрати веднага, след като метеорологичните условия се влошат до степен, при която могат да навредят на безопасното им функциониране и по този начин работниците да бъдат изложени на рискове. Трябва да се вземат подходящи мерки за защита, предназначени в частност да се предотврати преобръщането на работното съоръжение, за да се избегнат рисковете за работниците.

▼M2

4.   Разпоредби за използването на работни съоръжения, предназначени за временна работа на високо

4.1.   Общи разпоредби

4.1.1.

Ако съгласно член 6 от Директива 89/391/ЕИО и член 3 от настоящата директива временната работа на високо не може да се извърши по сигурен начин и при съответните ергономични условия от подходяща площадка, трябва да се изберат най-подходящите работни съоръжения, за да се гарантират и поддържат сигурни условия за работа. Трябва да се даде предимство на мерките за колективна защита пред мерките за индивидуална защита. Размерите на работните съоръжения трябва да са съобразени с естеството на извършваната работа и с предвидимите натоварвания и да позволяват безопасно придвижване.

Най-подходящото средство за достъп до временните работни места на високо трябва да се избере в зависимост от периодичността на придвижване, от височината, която трябва да се достигне, и от продължителността на неговото използване. Направеният избор трябва да позволява евакуиране в случай на надвиснала опасност. Преминаването в едната или в другата посока между дадено средство за достъп и платформи, дъсчени площадки или пасарели, не трябва да създава никакви допълнителни рискове от падане.

4.1.2.

Стълбите могат да се използват като работно място за работа на високо само в случаи, когато предвид точка 4.1.1. използването на други, по-сигурни съоръжения за работа, не е оправдано поради ниското равнище на риска и поради кратката продължителност на използване или поради съществуващите характерни черти на обекта, които работодателят не може да промени.

4.1.3.

Техниките за достъп и за позициониране посредством въжета могат да се използват само в случаи, когато оценката на риска показва, че въпросната работа може да се извърши по сигурен начин и когато използването на друго, по-сигурно съоръжение за работа не е оправдано.

Имайки предвид оценката на риска и по-специално в зависимост от продължителността на работата и ергономичните пречки, трябва да се предвиди седалка, оборудвана с подходящи приспособления.

4.1.4.

В зависимост от типа на съоръжението за работа, избрано въз основа на предходните точки, трябва да се определят съответните мерки за свеждане до минимум на рисковете за работници, присъщи на този тип съоръжение. Ако е необходимо, трябва да се предвиди инсталирането на защитни приспособления, за да се предотвратят паданията. Тези приспособления трябва да имат такава конфигурация и издръжливост, които да предотвратяват или да спират паданията от високо и да предотвратяват, доколкото е възможно, нанасянето на телесни повреди на работниците. Приспособленията за колективна защита за предотвратяване на паданията могат да бъдат прекъснати само в местата за достъп до стълба или стълбище.

4.1.5.

Когато извършването на конкретна работа изисква временното отстраняване на приспособление за колективна защита за предотвратяване на паданията, трябва да се вземат ефикасни компенсаторни мерки за сигурност. Работата не може да се извършва, без да са взети предварително такива мерки. След като конкретната работа приключи, окончателно или временно, приспособленията за колективна защита за предотвратяване на паданията трябва да се върнат на място.

4.1.6.

Временната работа на високо може да се извършва само когато метеорологичните условия не застрашават сигурността и здравето на работниците.

4.2.   Специфични разпоредби за използването на стълби

4.2.1. Стълбите се поставят по начин, който да гарантира тяхната стабилност по време на използване. Преносимите стълби трябва да се опират на стабилна, устойчива, с подходящи размери и неподвижна подпора, така че стъпалата да останат в хоризонтално положение. Висящите стълби се закрепват по безопасен начин и, с изключение на въжените стълби, така че да не могат да се отместват и да се избягват люлеещите се движения.

4.2.2. Предотвратяването на хлъзгането по стъпалата на преносимите стълби по време на използването им се извършва чрез закрепване на стъпалата към горната или долната част на отвесните греди или в близост до тях чрез каквото и да е приспособление против хлъзгане или чрез каквото и да е друго равностойно по ефикасност приспособяване. Стълбите, използвани за достъп, трябва да са достатъчно дълги, за да се издигат достатъчно над платформата за достъп, освен ако не са били взети други мерки, за да се гарантира здраво захващане. Подвижните стълби, съставени от няколко сглобяеми елемента, и удължаващите се стълби трябва да се използват така, че да е осигурена неподвижността на различните елементи един спрямо друг. Подвижните стълби трябва да се обездвижат преди изкачване по тях.

4.2.3. Стълбите трябва да се използват по начин, който по всяко време да дава възможност на работниците да се захващат здраво и да имат здрава опора. В частност, когато по стълба се пренася товар на ръка, това не трябва да пречи на постоянното сигурно захващане.

4.3.   Специфични разпоредби за използване на скелета

4.3.1.

Когато бележката с изчисленията за избраното скеле не е налице или когато в бележката не са обхванати замислените структурни конфигурации, трябва да се направят изчисления за устойчивостта и стабилността, освен ако скелето е монтирано при спазване на общопризната типова конфигурация.

4.3.2.

В зависимост от сложността на избраното скеле компетентно лице трябва да състави план за монтиране, използване и демонтиране. Той може да е под формата на стандартен план, допълнен с точки, отнасящи се до специфичните детайли на въпросното скеле.

4.3.3.

Опорните елементи на скелето трябва да са защитени от опасността от хлъзгане или чрез прикрепването им към опорната плоскост, или чрез приспособление против хлъзгане, или чрез каквото и да е друго равностойно по ефикасност средство и носещата повърхност трябва да има достатъчен капацитет. Трябва да се гарантира, че скелето е стабилно. Случайното поместване на скелето на колела по време на работата на високо трябва да се предотврати чрез подходящи приспособления.

4.3.4.

Размерите, формата и разположението на платформите на скелето трябва да съответстват на естеството на извършваната работа и да са пригодени за товара, който се пренася, и да позволяват безопасно да се работи и да се преминава. Платформите на скелето трябва да бъдат монтирани по такъв начин, че техните компоненти да не могат да мърдат при нормалното им използване. Не трябва да съществува никаква опасна пролука между компонентите на платформите и вертикалните приспособления за колективна защита за предотвратяване на паданията.

4.3.5.

Когато определени части от скелето не са готови за употреба, например по време на монтиране, демонтиране или реконструкция, те трябва да са маркирани с общи предупредителни знаци в съответствие с националните разпоредби, транспониращи Директива 92/58/ЕИО, и да са подходящо очертани с материални средства, предотвратяващи достъпа до опасната зона.

4.3.6.

Скелетата могат да се монтират, демонтират или значително преправят само под наблюдението на компетентно лице и на работници, които са получили подходящо и специализирано обучение за предвидените действия, обхващащи специфичните рискове, в съответствие с член 7, в частност за:

a) разчитане на плана за монтаж, демонтаж или реконструкция на съответното скеле;

б) сигурността по време на монтажа, демонтажа или реконструкцията на съответното скеле;

в) мерките за предотвратяване на риска от падане на лица или предмети;

г) мерките за сигурност в случай на промяна на метеорологичните условия, които могат да имат неблагоприятно въздействие върху сигурността на съответното скеле;

д) допустими натоварвания;

е) всеки друг риск, който може да се дължи на посочените по-горе дейности по монтаж, демонтаж и реконструкция.

Наблюдаващото лице и съответните работници трябва да разполагат с плана за монтаж и демонтаж, посочен в точка 4.3.2., включително всички инструкции, които той може да съдържа.

4.4.   Специфични разпоредби за използването на техники за достъп и позициониране посредством въжета

Използването на техники за достъп и позициониране посредством въжета трябва да съответства на следните условия:

a) системата трябва да съдържа най-малко две поотделно закрепени въжета, като едното представлява средство за достъп, за слизане и за опора (работно въже), а другото представлява резервно средство (предпазно въже);

б) работниците трябва да са снабдени и да използват подходящ ремък и да са вързани за предпазното въже посредством този ремък;

в) работното въже трябва да е снабдено с предпазни средства за изкачване и слизане и да има самоблокираща система, която предотвратява падането на ползвателя в случай, че той изгуби контрол над движенията си. Предпазното въже трябва да е снабдено с подвижна система, предпазваща от падане, която да следва движенията на работника;

г) инструментите и другите приспособления, които трябва да се използват от работник, трябва да са прикачени към ремъка или към седалката на работника, или към което и да е друго подходящо средство;

д) работата трябва да е правилно планирана и наблюдавана, за да е възможно в спешен случай да се окаже незабавна помощ на работник;

е) в съответствие с член 7 съответните работници трябва да получат подходящо и специфично за предвидените дейности обучение, в частност за спасителните процедури.

При изключителни обстоятелства, когато с оглед оценката на рисковете използването на второ въже може да намали опасността на работата, може да се разреши използването на едно-единствено въже при условие, че са взети подходящи мерки за гарантиране на сигурността в съответствие с националното законодателство и/или практика.( 1 ) ОВ С 114, 30.4.1988 г., стр. 3,

ОВ С 106, 26.4.1989 г., стр. 13 и

ОВ С 287, 15.11.1989 г., стр. 12.

( 2 ) ОВ С 326, 19.12.1988 г., стр. 132 и

ОВ С 256, 9.10.1989 г., стр. 65.

( 3 ) ОВ С 318, 12.12.1988 г., стр. 26.

( 4 ) ОВ С 28, 3.2.1988 г., стр. 3.

( 5 ) ОВ С 28, 3.2.1988 г., стр. 1.

( 6 ) ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.

( 7 ) ОВ L 109, 26.4.1983 г., стр. 8.

( 8 ) ОВ L 185, 9.7.1974 г., стр. 15.

Top