EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01987R1898-19950101

Consolidated text: Council Regulation (EEC) No 1898/87 of 2 July 1987 on the protection of designations used in marketing of milk and milk products

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1898/1995-01-01

1987R1898 — CS — 01.01.1995 — 002.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1898/87

ze dne 2. července 1987

o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh

(Úř. věst. L 182, 3.7.1987, p.36)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 222/88 ze dne 22. prosince 1987,

  L 28

1

1.2.1988


Ve znění:

►A1

Akt o přistoupení Rakouska, Švédska a Finska

  C 241

21

29.8.1994
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1898/87

ze dne 2. července 1987

o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trhRADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 2 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 3 ),

vzhledem k tomu, že nařízení Rady (EHS) č. 804/68 ( 4 ), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 773/87 ( 5 ), zavedlo společnou organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky;

vzhledem k tomu, že situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky je charakterizována strukturálními přebytky a že odbyt těchto produktů je tudíž třeba zlepšit prostřednictvím opatření podporujících jejich spotřebu;

vzhledem k tomu, že přirozené složení mléka a mléčných výrobků je třeba v zájmu producentů a spotřebitelů ve Společenství chránit;

vzhledem k tomu, že k dosažení těchto cílů pomohou nařízení zabezpečující náležité označování etiketami a zabraňující uvádění spotřebitele v omyl;

vzhledem k tomu, že je tudíž třeba definovat mléko a mléčné výrobky a stanovit, jaká označení je pro ně třeba vyhradit;

vzhledem k tomu, že kromě případu produktů, jejichž přesná povaha vyplývá jasně z tradičního používání, je také třeba zabránit jakémukoli uvedení spotřebitele v omyl, pokud jde o záměnu mléčných výrobků a ostatních potravin, včetně potravin, které částečně obsahují mléčné složky;

vzhledem k tomu, že toto opatření má za cíl ochranu spotřebitelů a stanovení podmínek hospodářské soutěže mezi mléčnými výrobky a konkurenčními produkty v oblasti pojmenování, označování etiketami a reklamy, jež zabrání jakémukoli falešnému výkladu;

vzhledem k tomu, že konkurenční produkty mají konkurenční výhodu ve výrobních nákladech proto, že řada z nich je vyráběna ze surovin dovážených s nulovou celní sazbou, zatímco mléčné výrobky mají vyšší výrobní náklady vyplývající z potřeby zajištění příjmů zemědělských výrobců;

vzhledem k tomu, že je důležité, aby Komise pozorně sledovala vývoj na trhu s mléčnými výrobky a s konkurenčními náhradními produkty a následně o tom informovala Radu;

vzhledem k tomu, že až do předložení zprávy Komise musí členské státy, které již přijaly vnitrostátní opatření pro omezení produkce a uvádění na trh těchto produktů na svém území, dodržovat přijatá vnitrostátní opatření v souladu s obecnými ustanoveními Smlouvy až do konce pátého dvanáctiměsíčního období používání doplňkové dávky v odvětví mléka,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

1.  Toto nařízení se vztahuje na potraviny určené pro lidskou spotřebu, které se uvádí na trh ve Společenství.

2.  Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) „uváděním na trh“ skladování nebo vystavování za účelem prodeje, nabízení k prodeji, prodej, dodávání nebo jakýkoli jiný způsob uvádění na trh;

b) „označením“ pojmenování používané ve všech stádiích uvádění na trh.

Článek 2

1.  „Mlékem“ se rozumí výhradně běžná tekutina vylučovaná mléčnou žlázou získaná z jednoho nebo více dojení bez toho, aby se do ní cokoli přidávalo nebo odebíralo.

Pojem „mléko“ se však může použít:

▼M1

a) pro mléko, které bylo zpracováno, aniž došlo ke změně jeho složení, nebo pro mléko, jehož obsah tuku byl standardizován podle nařízení Rady (EHS) č. 1411/71 ze dne 29. června 1971, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, pokud jde o konzumní mléko, naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 566/76;

▼B

b) v souvislosti se slovem nebo slovy pro označení druhu, jakostní třídy, původu a/nebo zamýšleného způsobu použití takového mléka nebo pro popis fyzikálního zpracování nebo úpravy složení, kterým se podrobilo, za předpokladu, že taková úprava se omezuje na přidání a/nebo odebrání přirozených složek mléka.

2.  Pro účely tohoto nařízení se „mléčnými výrobky“ rozumí takové produkty, které jsou získané výlučně z mléka, přičemž se však mohou přidávat další látky nezbytné pro jejich výrobu, pokud tyto látky nejsou použity za účelem úplného nebo částečného nahrazení jakékoli mléčné složky.

Výhradně pro mléčné výrobky se vyhrazují:

 označení, která jsou uvedená v příloze k tomuto nařízení,

 označení nebo pojmenování skutečně používaná pro mléčné výrobky ve smyslu článku 5 směrnice Rady 79/112/EHS ze dne 18. prosince 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin určených k prodeji konečnému spotřebiteli, jejich obchodní úpravy a související reklamy ( 6 ), naposledy pozměněné směrnicí 85/7/EHS ( 7 ).

3.  Pojem „mléko“ a označení používaná pro mléčné výrobky se taktéž mohou používat v souvislosti se slovem nebo slovy na označení složených produktů, u nichž žádná část nenahrazuje a ani nemá nahrazovat žádnou složku mléka a jejichž základní součástí ve smyslu množství nebo charakteristiky produktu je mléko nebo mléčný výrobek.

4.  Pokud nejde o kravské mléko, musí se uvést původ mléka a mléčných výrobků definovaných postupem podle článku 30 nařízení (EHS) č. 804/68.

Článek 3

1.  Označení podle článku 2 se mohou používat pouze pro produkty uvedené v článku 2.

Toto ustanovení se však nepoužije na označování produktů, jejichž přesná povaha vyplývá jasně z tradičního používání a/nebo pokud se označení jasně používají pro popis charakteristické vlastnosti produktu.

2.  Pokud jde o jiné produkty, než jsou produkty uvedené v článku 2, nesmí se použít žádná etiketa, obchodní dokument, publikační materiál nebo forma reklamy (podle definice čl. 2 odst. 1 směrnice 84/450/EHS ( 8 )), nebo jakákoli forma obchodní úpravy, vyvolávající dojem, že se u daného produktu jedná o mléčný výrobek.

Pokud však jde o produkt obsahující mléko nebo mléčné výrobky, může se použít označení „mléko“ nebo označení uvedená v čl. 2 odst. 2 druhém pododstavci pouze pro popis základních surovin a uvedení složek v souladu se směrnicí 79/112/EHS.

Článek 4

1.  Členské státy zašlou Komisi do 1. října 1987 předběžný seznam označení produktů, které považují za takové, které na jejich území odpovídají produktům uvedeným v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci.

Členské státy vypracují v případě potřeby dodatek k tomuto seznamu.

2.  Postupem podle článku 30 nařízení (EHS) č. 804/68 Komise:

a) přijme prováděcí pravidla k tomuto nařízení;

b) v případě potřeby vypracuje a doplní seznam produktů uvedený v čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci na základě seznamu, který jí zaslaly členské státy;

c) v případě potřeby vypracuje dodatky k seznamu označení uvedených v příloze k tomuto nařízení.

3.  Každý rok nejpozději do 1. října a poprvé nejpozději do 1. října 1988 zašlou členské státy Komisi zprávu o vývoji na trhu s mléčnými výrobky a s konkurenčními produkty v souvislosti s prováděním tohoto nařízení, aby Komise mohla zaslat zprávu Radě do 1. března následujícího roku.

Článek 5

Členské státy mohou až do konce pátého období používání článku 5c nařízení (EHS) č. 804/68 a v souladu s obecnými ustanoveními Smlouvy používat své vnitrostátní právní a správní předpisy, které omezují na jejich území produkci a uvádění na trh produktů, které nesplňují podmínky uvedené v článku 2 tohoto nařízení.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 1987.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA

Označení, na která odkazuje čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec první odrážka

 syrovátka

 smetana

 máslo

 podmáslí

 máselný olej

 kaseiny

 bezvodý mléčný tuk

 sýr

 jogurt

 kefír

 kumys

▼A1

 viili/fil

 smetana

 fil( 1 ) Úř. věst. C 111, 26.4.1984, s. 7.

( 2 ) Úř. věst. C 72, 18.3.1985, s. 127.

( 3 ) Úř. věst. C 307, 19.11.1984, s. 1.

( 4 ) Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 13.

( 5 ) Úř. věst. L 78, 20.3.1987, s. 1.

( 6 ) Úř. věst. L 33, 3.2.1979, s. 1.

( 7 ) Úř. věst. L 2, 3.1.1985, s. 22.

( 8 ) Úř. věst. L 250, 9.9.1984, s. 17.

Top