EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01979L0409-20040501

Consolidated text: Council Directive of 2 April 1979 on the conservation of wild birds (79/409/EEC)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/409/2004-05-01

  The document is unavailable in your User interface language.

1979L0409 — CS — 01.05.2004 — 005.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 2. dubna 1979

o ochraně volně žijících ptáků

(79/409/EHS)

(Úř. věst. L 103, 25.4.1979, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

SMĚRNICE RADY 81/854/EHS ze dne 19. října 1981,

  L 319

3

7.11.1981

 M2

COMMISSION DIRECTIVE 85/411/EEC of 25 July 1985 (*)

  L 233

33

30.8.1985

 M3

COUNCIL DIRECTIVE 86/122/EEC of 8 April 1986 (*)

  L 100

22

16.4.1986

 M4

SMĚRNICE KOMISE 91/244/EHS ze dne 6. března 1991,

  L 115

41

8.5.1991

 M5

SMĚRNICE RADY 94/24/ES ze dne 8. června 1994,

  L 164

9

30.6.1994

 M6

SMĚRNICE KOMISE 97/49/ES ze dne 29. července 1997,

  L 223

9

13.8.1997

►M7

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 807/2003 ze dne 14. dubna 2003

  L 122

36

16.5.2003


Ve znění:

 A1

Akt o přistoupení Řecka

  L 291

17

19.11.1979

 A2

  L 302

23

15.11.1985

►A3

Akt o přistoupení Rakouska, Švédska a Finska

  C 241

21

29.8.1994

►A4

Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie

  L 236

33

23.9.2003(*)

Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.
▼B

SMĚRNICE RADY

ze dne 2. dubna 1979

o ochraně volně žijících ptáků

(79/409/EHS)RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 2 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 3 ),

vzhledem k tomu, že prohlášení Rady ze dne 22. listopadu 1973 o akčním programu Evropských společenství v oblasti životního prostředí ( 4 ) vyzývá ke specifickým opatřením na ochranu ptáků a je doplněno usnesením Rady Evropských společenství a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 17. května 1977 o pokračování a provádění politiky a akčního programu Evropského společenství v oblasti životního prostředí ( 5 );

vzhledem k tomu, že početnost velkého množství druhů volně žijících ptáků přirozeně se vyskytujících na evropském území členských států klesá, a to v některých případech velmi rychle; že tento pokles představuje vážnou hrozbu pro ochranu přírodního prostředí, především protože takový vývoj ohrožuje biologickou rovnováhu;

vzhledem k tomu, že druhy volně žijících ptáků přirozeně se vyskytující na evropském území členských států jsou zejména stěhovavé druhy; že takové druhy tvoří společné dědictví a jejich účinná ochrana je typický problém životního prostředí překračující hranice státu, který vyžaduje společnou odpovědnost;

vzhledem k tomu, že životní podmínky ptáků v Grónsku jsou zásadně odlišné od jiných oblastí evropského území členských států s ohledem na obecné okolnosti a zejména podnebí, malou hustotu osídlení a výjimečnou rozlohu a zeměpisnou polohu tohoto ostrova;

vzhledem k tomu, že by se tato směrnice proto na Grónsko neměla vztahovat;

vzhledem k tomu, že zachování druhů volně žijících ptáků vyskytujících se v přírodě na evropském území členských států je pro uskutečnění cílů Společenství v oblastech zlepšování životních podmínek, harmonického rozvoje hospodářské činnosti v celém Společenství a nepřetržitého a vyváženého rozšiřování v rámci společného trhu nezbytné, avšak Smlouva pro to nestanoví potřebné specifické pravomoci;

vzhledem k tomu, že přijímaná opatření je nutno uplatnit na různé činitele ovlivňující početnost ptáků, a sice na následky lidské činnosti, zejména na ničení a znečišťování stanovišť ptáků, na odchyt a usmrcování ptáků člověkem a obchod vyplývající z takových postupů; že přísnost těchto opatření by v rámci strategie ochrany ptactva měla být upravena podle specifické situace různých druhů;

vzhledem k tomu, že cílem je dlouhodobá ochrana přírodních zdrojů a péče o ně jako o nedílnou součást dědictví evropských národů; že to umožňuje regulovat přírodní zdroje a usměrňovat jejich využívání na základě opatření nezbytných pro uchovávání a zlepšení přírodní rovnováhy mezi druhy v rámci únosných mezí;

vzhledem k tomu, že zachování, udržování nebo obnova dostatečné rozmanitosti a rozlohy stanovišť jsou pro ochranu všech druhů ptáků nezbytné; že některé druhy ptáků by měly být předmětem zvláštních opatření chránících jejich stanoviště, aby v rámci jejich areálů rozšíření bylo zajištěno jejich přežití a rozmnožování; že taková opatření také musí brát v úvahu stěhovavé druhy a musí být koordinována s ohledem na vytvoření komplexního celku;

vzhledem k tomu, že je nezbytné zabránit negativním dopadům komerčních zájmů, které vyvolávají nepříznivý tlak na stupeň využívání ptačích populací, je nutno uplatnit všeobecný zákaz uvádění na trh a veškeré odchylky omezit jen na druhy, jejichž biologický stav to umožňuje s přihlédnutím ke specifickým podmínkám v jednotlivých oblastech;

vzhledem k tomu, že ve Společenství jako celku mohou být určité druhy loveny s ohledem na vysokou početnost jejich populací, zeměpisné rozšíření a reprodukční potenciál, což představuje přijatelné využití, jsou-li stanoveny a dodržovány určité limity a je-li takový lov slučitelný s udržením populace těchto druhů na uspokojivé úrovni;

vzhledem k tomu, že je nezbytné zakázat různé prostředky, zařízení nebo metody hromadného nebo nevýběrového odchytu či usmrcování a rovněž lovení z určitých dopravních prostředků, s ohledem na nadměrné snížení početnosti, jež u příslušných druhů způsobují nebo mohou způsobit;

vzhledem k tomu, že s ohledem na význam, který je možno přikládat některým specifickým situacím, by za určitých podmínek měla existovat možnost udělovat odchylky, které by dlouhodobě a pravidelně sledovala Komise;

vzhledem k tomu, že ochrana ptáků, zejména stěhovavých, představuje i nadále problém vyžadující vědecký výzkum; že takový výzkum rovněž umožní posoudit účinnost přijatých opatření;

vzhledem k tomu, že by mělo být po konzultacích s Komisí postaráno o to, aby vysazení některých druhů volně žijících ptáků, které se na evropském území členských států v přírodě nevyskytují, nepoškodilo místní rostliny a živočichy;

vzhledem k tomu, že Komise každé tři roky vypracuje a rozešle členským státům souhrnnou zprávu založenou na informacích, které jí členské státy o provádění vnitrostátních právních předpisů přijatých podle této směrnice předložily;

vzhledem k tomu, že je nezbytné urychleně přizpůsobovat některé přílohy této směrnice z hlediska dosaženého technického a vědeckého pokroku; že pro usnadnění uplatňování opatření potřebných pro tento účel by měl být stanoven postup zavádějící úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí ve Výboru pro přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:Článek 1

1.  Tato směrnice se týká ochrany všech druhů ptáků přirozeně se vyskytujících ve volné přírodě na evropském území členských států, na něž se vztahuje Smlouva. Zahrnuje ochranu, regulování těchto druhů a péči o ně a stanoví pravidla pro jejich využívání.

2.  Vztahuje se na ptáky, jejich vejce, hnízda a stanoviště.

3.  Tato směrnice se nevztahuje na Grónsko.

Článek 2

Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby populace druhů uvedených v článku 1 byly zachovány na úrovni nebo přivedeny na úroveň, která odpovídá zejména ekologickým, vědeckým a kulturním požadavkům, přičemž budou brát v úvahu hospodářské požadavky a požadavky rekreace.

Článek 3

1.  S přihlédnutím k požadavkům uvedeným v článku 2 přijmou členské státy nezbytná opatření na ochranu, zachování nebo obnovení dostatečné rozmanitosti a rozlohy stanovišť pro všechny druhy ptáků, na které se vztahuje článek 1.

2.  Ochrana, uchování a obnova biotopů a stanovišť bude zahrnovat zejména následující opatření:

a) zřizování chráněných území;

b) udržování a péči v souladu s ekologickými potřebami stanovišť uvnitř chráněných území i mimo ně;

c) obnovu zničených biotopů;

d) vytváření biotopů.

Článek 4

1.  Druhy uvedené v příloze I musí být předmětem zvláštních opatření týkajících se ochrany jejich stanovišť s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožování v jejich areálu rozšíření.

V této souvislosti musí být brány v úvahu:

a) druhy ohrožené vyhubením;

b) druhy citlivé vůči specifickým změnám na jejich stanovišti;

c) druhy pokládané za vzácné s ohledem na málo početné populace nebo prostorově omezené místní rozšíření;

d) ostatní druhy vyžadující zvláštní pozornost z důvodů specifického charakteru jejich stanoviště.

Trendy a kolísání početnosti populací musí být zohledněny jako podklady pro hodnocení.

Členské státy především označí území nejvhodnější z hlediska počtu druhů a rozlohy jako zvláště chráněné oblasti určené pro ochranu těchto druhů, přičemž vezmou v úvahu jejich požadavky na ochranu na pevnině a na moři v zeměpisné oblasti, na niž se tato směrnice vztahuje.

2.  Členské státy přijmou obdobná opatření pro pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy, které nejsou uvedeny v příloze I, přičemž vezmou v úvahu potřebu jejich ochrany na moři a na pevnině v zeměpisné oblasti, na niž se tato směrnice vztahuje, pokud jde o zimoviště, místa zastávek na jejich tahových cestách, místa, kde se tažné druhy rozmnožují a pelichají. V této souvislosti věnují členské státy zvláštní pozornost ochraně mokřadů, a zejména mokřadů mezinárodního významu.

3.  Členské státy zašlou Komisi veškeré příslušné informace, aby mohla vyvinout odpovídající iniciativu s ohledem na koordinaci nezbytnou k tomu, aby území uvedená v odstavci 1 a 2 vytvořila souvislý celek, který by splňoval požadavky těchto druhů na moři i na pevnině v zeměpisné oblasti, na niž se tato směrnice vztahuje.

4.  S ohledem na ochranu oblastí uvedených v odstavcích 1 a 2 přijmou členské státy vhodná opatření pro předcházení znečišťování nebo poškozování stanovišť nebo jakýchkoli rušivých zásahů, které negativně ovlivňují ptáky, pokud by mohly být významné z hlediska cílů tohoto článku. Členské státy musí rovněž usilovat o předcházení znečišťování nebo poškozování stanovišť mimo tyto chráněné oblasti.

Článek 5

Aniž jsou dotčeny články 7 a 9, přijmou členské státy opatření nezbytná k vytvoření obecné právní úpravy ochrany všech druhů ptáků uvedených v článku 1, která zejména zakáže:

a) úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoli způsobem;

b) úmyslné ničení nebo poškozování jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd;

c) sběr jejich vajec ve volné přírodě a jejich držení, a to i prázdných;

d) úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů této směrnice;

e) držení druhů ptáků, jejichž lov a odchyt jsou zakázány.

Článek 6

1.  Aniž jsou dotčena ustanovení odstavců 2 a 3, zakážou členské státy u všech druhů ptáků uvedených v článku 1 prodej, přepravu za účelem prodeje, držení za účelem prodeje a nabízení za účelem prodeje živých nebo mrtvých ptáků a jakýchkoli snadno rozpoznatelných částí těchto ptáků nebo odvozenin.

2.  Činnosti uvedené v odstavci 1 nejsou zakázány, týkají-li se druhů uvedených v příloze III/1, za předpokladu, že ptáci byli legálně usmrceni či odchyceni nebo získáni jiným zákonným způsobem.

3.  Členské státy mohou u druhů uvedených v příloze III/2 povolit na svém území činnosti uvedené v odstavci 1 a stanovit při tom určitá omezení za předpokladu, že ptáci byli legálně usmrceni nebo odchyceni nebo získáni jiným zákonným způsobem.

Členské státy, které chtějí udělit takové povolení, musí věc nejprve projednat s Komisí, s níž společně posoudí, zda by uvádění jedinců příslušného druhu na trh ohrozilo nebo mohlo ohrozit početnost populace, zeměpisné rozšíření nebo úspěšnost rozmnožování v celém Společenství. Pokud by toto posouzení prokázalo, že zamýšlené povolení povede z pohledu Komise k ohrožení či možnému ohrožení kteréhokoli z dotčených druhů, předloží Komise příslušnému členskému státu zdůvodněné doporučení, v němž uvede své nesouhlasné stanovisko k uvádění příslušných druhů na trh. Pokud podle názoru Komise takové riziko neexistuje, uvědomí o tom příslušný členských stát.

Doporučení Komise bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropských společenství.

Členské státy, které vydají povolení podle tohoto odstavce, budou pravidelně ověřovat, zda jsou podmínky pro udělení takového povolení plněny.

4.  U druhů uvedených v příloze III/3 zajistí Komise vypracování studií o jejich biologickém stavu a o tom, jaké dopady má na tento stav jejich uvádění na trh.

Nejpozději čtyři měsíce před uplynutím lhůty podle čl. 18 odst. 1 této směrnice předloží Komise výboru uvedenému v článku 16 zprávu a své návrhy na zařazení těchto druhů do přílohy III/2.

Až do tohoto rozhodnutí mohou členské státy na tyto druhy uplatňovat stávající vnitrostátní předpisy, aniž je dotčeno ustanovení odstavce 3.

Článek 7

1.  S ohledem na početnost populace, zeměpisné rozšíření a úspěšnost rozmnožování ve Společenství mohou být druhy uvedené v příloze II loveny podle vnitrostátních právních předpisů daného státu. Členské státy zajistí, aby lov těchto druhů nenarušil úsilí o jejich zachování v oblasti jejich rozšíření.

2.  Druhy uvedené v příloze II/1 mohou být loveny na moři i na pevnině v zeměpisné oblasti, na niž se vztahuje tato směrnice.

3.  Druhy uvedené v příloze II/2 mohou být loveny pouze v členských státech, které jsou u jejich jmen uvedeny.

4.  Členské státy zajistí, aby lov včetně případného sokolnictví byl prováděn v souladu s platnými vnitrostátními předpisy a v souladu se zásadami rozumného využívání a ekologicky vyvážené regulace příslušných ptačích druhů a že tento lov je u populací těchto druhů, zejména stěhovavých, slučitelný s opatřeními vyplývajícími z článku 2. Postarají se zejména o to, aby druhy, na které se předpisy o lovu vztahují, nebyly loveny během období odchovu mláďat ani v jednotlivých stádiích rozmnožování. V případě stěhovavých druhů se zejména postarají o to, aby druhy, na něž se předpisy o lovu vztahují, nebyly loveny během období rozmnožování nebo během období jejich návratu na hnízdiště. Členské státy zašlou Komisi veškeré příslušné informace o praktickém uplatňování svých loveckých předpisů.

Článek 8

1.  Pokud jde o lov, odchyt nebo usmrcování ptáků v souladu s touto směrnicí, zakážou členské státy užití všech prostředků, zařízení nebo metod, jimiž jsou ptáci ve velkém měřítku nebo nevýběrovým způsobem chytáni nebo usmrcováni nebo jejichž použití by mohlo způsobit vymizení druhů v určitých územích, a to zejména druhů, které jsou uvedeny v příloze IV a).

2.  Členské státy navíc zakážou jakýkoli lov z dopravních prostředků uvedených v příloze IV b) a za podmínek uvedených tamtéž.

Článek 9

1.  Pokud neexistuje jiné uspokojivé řešení, mohou se členské státy odchýlit od ustanovení článků 5, 6, 7 a 8 z následujících důvodů:

a) 

 v zájmu veřejného zdraví a bezpečnosti,

 v zájmu bezpečnosti leteckého provozu,

 pro předcházení závažných škod na úrodě, dobytku, lesích, rybářství a vodním hospodářství,

 za účelem ochrany rostlin a živočichů;

b) pro účely výzkumu a výuky, opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo vysazení v původním areálu výskytu druhu a pro chov v zajetí pro tyto účely;

c) aby v malém množství za přísně kontrolovaných podmínek a na základě výběru umožnily odchyt, držení nebo jiné rozumné využívání některých druhů ptáků.

2.  Odchylky musí upřesnit:

 druhy, na něž se vztahují,

 prostředky, zařízení nebo metody povolené pro odchyt nebo usmrcování,

 charakter rizika a časové a místní okolnosti, kdy lze takové odchylky povolit,

 orgán, který je oprávněn vyhlásit, že požadované podmínky nastaly, a rozhodnout, jaké prostředky, zařízení nebo metody mohou být použity, za jakých omezení a kým,

 kontroly, které budou prováděny.

3.  Členské státy zašlou každoročně Komisi zprávu o provádění tohoto článku.

4.  Na základě poskytnutých informací, a zejména na základě informací sdělených Komisi podle odstavce 3 musí Komise vždy dbát, aby důsledky těchto odchylek nebyly v rozporu s touto směrnicí. Za tímto účelem přijme odpovídající opatření.

Článek 10

1.  Členské státy podpoří výzkum a jakékoli činnosti nezbytné pro ochranu, využívání populací všech druhů ptáků uvedených v článku 1 a pro péči o ně.

2.  Zvláštní pozornost musí být věnována výzkumu a činnostem zaměřeným na jednotlivé body přílohy V. Členské státy zašlou Komisi veškeré informace nezbytné pro přijetí odpovídajících opatření ke koordinaci výzkumu a dalších činností uvedených v tomto článku.

Článek 11

Členské státy dbají, aby vysazování druhů ptáků, jež se ve volné přírodě na evropském území členských států nevyskytují, nepříznivě neovlivnilo místní rostliny a živočichy. V této souvislosti jednají s Komisí.

Článek 12

1.  Po uplynutí lhůty uvedené v čl. 18 odst. 1 předloží členské státy Komisi každé tři roky zprávu o provádění vnitrostátních předpisů vydaných na základě této směrnice.

2.  Na základě informací uvedených v odstavci 1 vypracuje Komise každé tři roky souhrnnou zprávu. Část návrhu zprávy týkající se informací poskytnutých určitým členským státem bude předložena orgánům tohoto členského státu k ověření. Konečná verze zprávy bude předložena členským státům.

Článek 13

Uplatnění opatření přijatých na základě této směrnice nesmí, pokud jde o ochranu druhů ptáků uvedených v článku 1, vést ke zhoršení současné situace.

Článek 14

Členské státy mohou zavést přísnější ochranná opatření, než stanoví tato směrnice.

Článek 15

Změny, které jsou nezbytné pro úpravu příloh I a V této směrnice v souladu s technickým a vědeckým pokrokem, a změny uvedené v druhém pododstavci čl. 6 odst. 4 budou přijaty postupem podle článku 17.

Článek 16

1.  Pro účely změn uvedených v článku 15 této směrnice se zřizuje Výbor pro přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku (dále jen „výbor“) složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

▼M7 —————

▼M7

Článek 17

1.  Komisi je nápomocen výbor pro přizpůsobování technickému a vědeckému pokroku.

2.  Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES ( 6 )

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Výbor přijme svůj jednací řád.

▼B

Článek 18

1.  Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do dvou let ode dne jejího oznámení. Uvědomí o nich Komisi.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátního práva, která přijmou v oblasti působnosti této směrnice

Článek 19

Tato směrnice je určena členským státům.

▼A4
ANEXO I —PŘÍLOHA I —BILAG I —ANHANG I —I LISA —ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I —ANNEX I —ANNEXE I —ALLEGATO I —I PIELIKUMS —I PRIEDAS —I. MELLÉKLET —ANNESS I —BIJLAGE I —ZAŁĄCZNIK I —ANEXO I —PRÍLOHA I —PRILOGA I —LITTLE I —BILAGA I

GAVIIFORMES

Gaviidae

Gavia stellata

Gavia arctica

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

Bulweria bulwerii

Calonectris diomedea

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

Puffinus yelkouan

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

Pelagodroma marina

Hydrobates pelagicus

Oceanodroma leucorhoa

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

Botaurus stellaris

Ixobrychus minutus

Nycticorax nycticorax

Ardeola ralloides

Egretta garzetta

Egretta alba (Ardea alba)

Ardea purpurea

Ciconiidae

Ciconia nigra

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

Cygnus cygnus

Anser albifrons flavirostris

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Tadorna ferruginea

Marmaronetta angustirostris

Aythya nyroca

Polysticta stelleri

Mergus albellus (Mergellus albellus)

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

Pandion haliaetus

Accipitridae

Pernis apivorus

Elanus caeruleus

Milvus migrans

Milvus milvus

Haliaeetus albicilla

Gypaetus barbatus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aegypius monachus

Circaetus gallicus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Circus macrourus

Circus pygargus

Accipiter gentilis arrigonii

Accipiter nisus granti

Accipiter brevipes

Buteo rufinus

Aquila pomarina

Aquila clanga

Aquila heliaca

Aquila adalberti

Aquila chrysaetos

Hieraaetus pennatus

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

Falco naumanni

Falco vespertinus

Falco columbarius

Falco eleonorae

Falco biarmicus

Falco cherrug

Falco rusticolus

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus mutus pyrenaicus

Lagopus mutus helveticus

Tetrao tetrix tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Alectoris graeca saxatilis

Alectoris graeca whitakeri

Alectoris barbara

Perdix perdix italica

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

Grus grus

Rallidae

Porzana porzana

Porzana parva

Porzana pusilla

Crex crex

Porphyrio porphyrio

Fulica cristata

Otididae

Tetrax tetrax

Chlamydotis undulata

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

Himantopus himantopus

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

Cursorius cursor

Glareola pratincola

Charadriidae

Charadrius alexandrinus

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

Pluvialis apricaria

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

Calidris alpina schinzii

Philomachus pugnax

Gallinago media

Limosa lapponica

Numenius tenuirostris

Tringa glareola

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

Phalaropus lobatus

Laridae

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus audouinii

Larus minutus

Sternidae

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

Sterna caspia

Sterna sandvicensis

Sterna dougallii

Sterna hirundo

Sterna paradisaea

Sterna albifrons

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Alcidae

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

Pterocles orientalis

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus azorica

Columba trocaz

Columba bollii

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

Bubo bubo

Nyctea scandiaca

Surnia ulula

Glaucidium passerinum

Strix nebulosa

Strix uralensis

Asio flammeus

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Coraciidae

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

Picus canus

Dryocopus martius

Dendrocopos major canariensis

Dendrocopos major thanneri

Dendrocopos syriacus

Dendrocopos medius

Dendrocopos leucotos

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

Chersophilus duponti

Melanocorypha calandra

Calandrella brachydactyla

Galerida theklae

Lullula arborea

Motacillidae

Anthus campestris

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

Luscinia svecica

Saxicola dacotiae

Oenanthe leucura

Oenanthe cypriaca

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

Acrocephalus melanopogon

Acrocephalus paludicola

Hippolais olivetorum

Sylvia sarda

Sylvia undata

Sylvia melanothorax

Sylvia rueppelli

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

Ficedula parva

Ficedula semitorquata

Ficedula albicollis

Paridae

Parus ater cypriotes

Sittidae

Sitta krueperi

Sitta whiteheadi

Certhiidae

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

Lanius collurio

Lanius minor

Lanius nubicus

Corvidae

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

Fringilla coelebs ombriosa

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

Loxia scotica

Bucanetes githagineus

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

Emberiza cineracea

Emberiza hortulana

Emberiza caesia
ANEXO II/1 —PŘÍLOHA II/1 —BILAG II/1 —ANHANG II/1 —II/1 LISA —ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/1 —ANNEX II/1 —ANNEXE II/1 —ALLEGATO II/1 —II/1. PIELIKUMS —II/1 PRIEDAS —II/1. MELLÉKLET —ANNESS II/1 —BIJLAGE II/1 —ZAŁĄCZNIK II/1 —ANEXO II/1 —PRÍLOHA II/1 —PRILOGA II/1 —LITTLE II/1 —BILAGA II/1

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser fabalis

Anser anser

Branta canadensis

Anas penelope

Anas strepera

Anas crecca

Anas platyrhynchos

Anas acuta

Anas querquedula

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

Lagopus mutus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris rufa

Perdix perdix

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Columba palumbus
ANEXO II/2 —PŘÍLOHA II/2 —BILAG II/2 —ANHANG II/2 —II/2 LISA —ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2 —ANNEX II/2 —ANNEXE II/2 —ALLEGATO II/2 —II/2. PIELIKUMS —II/2 PRIEDAS —II/2. MELLÉKLET —ANNESS II/2 —BIJLAGE II/2 —ZAŁĄCZNIK II/2 —ANEXO II/2 —PRÍLOHA II/2 —PRILOGA II/2 —LITTLE II/2 —BILAGA II/2

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus olor

Anser brachyrhynchus

Anser albifrons

Branta bernicla

Netta rufina

Aythya marila

Somateria mollissima

Clangula hyemalis

Melanitta nigra

Melanita fusca

Bucephala clangula

Mergus serrator

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus lagopus lagopus

Tetrao tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Francolinus francolinus

Alectoris barbara

Alectoris chukar

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

Rallus aquaticus

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

Haematopus ostralegus

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Pluvialis squatarola

Vanellus vanellus

Scolopacidae

Calidris canutus

Philomachus pugnax

Limosa limosa

Limosa lapponica

Numenius phaeopus

Numenius arquata

Tringa erythropus

Tringa totanus

Tringa nebularia

Laridae

Larus ridibundus

Larus canus

Larus fuscus

Larus argentatus

Larus cachinnans

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba oenas

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

Alauda arvensis

Muscicapidae

Turdus merula

Turdus pilaris

Turdus philomelos

Turdus iliacus

Turdus viscivorus

Sturnidae

Sturnus vulgaris

Corvidae

Garrulus glandarius

Pica pica

Corvus monedula

Corvus frugilegus

Corvus corone 

BE

CZ

DK

DE

EE

GR

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

Cygnus olor

 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 

Anser brachyrhynchus

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

Anser albifrons

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

 
 

+

 

+

+

Branta bernicla

 
 

+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netta rufina

 
 
 
 
 
 

+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aythya marila

+

 

+

+

 

+

 

+

+

 
 

+

 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 

+

Somateria mollissima

 
 

+

 

+

 
 

+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Clangula hyemalis

 
 

+

 

+

 
 

+

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

Melanitta nigra

 
 

+

+

+

 
 

+

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

Melanitta fusca

 
 

+

+

 
 
 

+

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

Bucephala clangula

 
 

+

 

+

+

 

+

+

 
 

+

+

 

+

 
 

+

 
 
 
 

+

+

+

Mergus serrator

 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 

+

+

 

Mergus merganser

 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Bonasa bonasia

 
 
 
 

+

 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

+

 
 

+

+

+

 

Lagopus lagopus lagopus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Tetrao tetrix

+

 
 

+

 
 
 

+

 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 

+

+

+

Tetrao urogallus

 
 
 

+

 
 
 

+

 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 

+

+

+

Francolinus francolinus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alectoris barbara

 
 
 
 
 
 

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alectoris chukar

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coturnix coturnix

 
 
 
 
 

+

+

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 

+

 

+

 
 
 
 
 

Meleagris gallopavo

 

+

 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 

+

 
 
 

Rallus aquaticus

 
 
 
 
 
 
 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gallinula chloropus

+

 
 
 
 

+

 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 

+

Haematopus ostralegus

 
 

+

 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pluvialis apricaria

+

 

+

 
 

+

 

+

+

 
 
 
 
 
 

+

+

 
 

+

 
 
 
 

+

Pluvialis squatarola

 
 

+

 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 

+

Vanellus vanellus

+

 

+

 
 

+

+

+

+

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calidris canutus

 
 

+

 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philomachus pugnax

 
 
 
 
 
 
 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limosa limosa

 
 

+

 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limosa lapponica

 
 

+

 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

Numenius phaeopus

 
 

+

 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

Numenius arquata

 
 

+

 
 
 
 

+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

Tringa erythropus

 
 

+

 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tringa totanus

 
 

+

 
 
 
 

+

 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

Tringa nebularia

 
 

+

 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larus ridibundus

+

 

+

+

+

 

+

 
 
 
 
 
 
 

+

 
 

+

 
 
 

+

 

+

 

Larus canus

 
 

+

+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Larus fuscus

 
 

+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larus argentatus

+

 

+

+

+

 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Larus cachinnans

 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larus marinus

 
 

+

+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Columba oenas

 
 
 
 
 

+

+

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 

Streptopelia decaocto

 

+

+

+

 
 
 

+

 
 

+

 
 
 

+

 
 

+

 
 
 

+

 
 
 

Streptopelia turtur

 
 
 
 
 

+

+

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 

+

 

+

 
 
 
 
 

Alauda arvensis

 
 
 
 
 

+

 

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turdus merula

 
 
 
 
 

+

 

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 
 
 

+

 
 
 

+

 

Turdus pilaris

 
 
 
 

+

+

+

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 

+

 

+

 
 

+

+

 

Turdus philomelos

 
 
 
 
 

+

+

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 
 

Turdus iliacus

 
 
 
 
 

+

+

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 
 

Turdus viscivorus

 
 
 
 
 

+

+

+

 
 

+

 
 
 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 
 

Sturnus vulgaris

 
 
 
 
 

+

+

+

 
 

+

 
 
 

+

+

 
 
 

+

 
 
 
 
 

Garrulus glandarius

+

 

+

+

 
 
 

+

 

+

 
 
 

+

+

 

+

 
 

+

+

+

 

+

+

Pica pica

+

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

 

+

 
 

+

+

+

+

+

+

Corvus monedula

 
 
 
 
 

+

+

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

+

+

Corvus frugilegus

 
 
 
 

+

 
 

+

 
 
 
 

+

 

+

 
 
 
 
 
 

+

 

+

+

Corvus corone

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

 

+

 
 

+

+

+

+

+

+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, GR = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

+ +Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas. Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas.

+ +Členské státy, které mohou podle čl. 7 odst. 3 povolit lov uvedených druhů. Členské státy, které mohou podle čl. 7 odst. 3 povolit lov uvedených druhů.

+ +Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter. Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.

+ +Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können. Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.

+ +Liikmesriigid, kes võivad artikli 7 lõike 3 alusel lubada loetelus nimetatud liikidele jahipidamist. Liikmesriigid, kes võivad artikli 7 lõike 3 alusel lubada loetelus nimetatud liikidele jahipidamist.

+ +Κράτη Μέλη που δύνανται να επιτρέψουν, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3, το κυνήγι των ειδών που αριθμούνται. Κράτη Μέλη που δύνανται να επιτρέψουν, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3, το κυνήγι των ειδών που αριθμούνται.

+ +Member States which under Article 7(3) may authorize hunting of the species listed. Member States which under Article 7(3) may authorize hunting of the species listed.

+ +États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées. États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.

+ +Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articulo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate. Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articulo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.

+ +Dalībvalstis, kurās saskaņā ar 7. panta 3. punktu ir atļautas sarakstā minēto sugu medības. Dalībvalstis, kurās saskaņā ar 7. panta 3. punktu ir atļautas sarakstā minēto sugu medības.

+ +Šalys narės, kurios pagal 7 straipsnio 3 punktą gali leisti medžioti išvardintas rūšis. Šalys narės, kurios pagal 7 straipsnio 3 punktą gali leisti medžioti išvardintas rūšis.

+ +Tagállamok, melyek a 7. cikkének (3) bekezdése alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok vadászatát. Tagállamok, melyek a 7. cikkének (3) bekezdése alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok vadászatát.

+ +Stati Membri li bis-saħħa ta' l-Artikolu 7(3) jistgħu jawtorizzaw kaċċa ta' l-ispeċi indikati. Stati Membri li bis-saħħa ta' l-Artikolu 7(3) jistgħu jawtorizzaw kaċċa ta' l-ispeċi indikati.

+ +Lid-Staten die overeenkonstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten. Lid-Staten die overeenkonstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.

+ +Państwa członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 mogą udzielić zezwolenia na polowanie na wyliczone gatunki. Państwa członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 mogą udzielić zezwolenia na polowanie na wyliczone gatunki.

+ +Estados-membros que podem autorizar, conforme o n.o 3 do artigo 7.o, acaça das espécies enumeradas. Estados-membros que podem autorizar, conforme o n.o 3 do artigo 7.o, acaça das espécies enumeradas.

+ +Členské štáty, ktoré podľa článku 7 odseku 3 môžu povoliť poľovanie na uvedené druhy. Členské štáty, ktoré podľa článku 7 odseku 3 môžu povoliť poľovanie na uvedené druhy.

+ +Države članice, ki po členu 7(3) lahko dovolijo lov na navedene vrste. Države članice, ki po členu 7(3) lahko dovolijo lov na navedene vrste.

+ +Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivt sallia luettelossa mainittujen lajien metsästyksen. Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivt sallia luettelossa mainittujen lajien metsästyksen.

+ +Medlemsstater, som enligt artikel 7.3, får tillåta jakt på de angivna artena. Medlemsstater, som enligt artikel 7.3, får tillåta jakt på de angivna artena.
ANEXO III/1 —PŘÍLOHA III/1 —BILAG III/1 —ANHANG III/1 —III/1 LISA —ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/1 —ANNEX III/1 —ANNEXE III/1 —ALLEGATO III/1 —III/1. PIELIKUMS —III/1 PRIEDAS —III/1. MELLÉKLET —ANNESS III/1 —BIJLAGE III/1 —ZAŁĄCZNIK III/1 —ANEXO III/1 —PRÍLOHA III/1 —PRILOGA III/1 —LITTLE III/1 —BILAGA III/1

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

Alectoris rufa

Alectoris barbara

Perdix perdix

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus
ANEXO III/2 —PŘÍLOHA III/2 —BILAG III/2 —ANHANG III/2 —III/2 LISA —ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/2 —ANNEX III/2 —ANNEXE III/2 —ALLEGATO III/2 —III/2. PIELIKUMS —III/2 PRIEDAS —III/2. MELLÉKLET —ANNESS III/2 —BIJLAGE III/2 —ZAŁĄCZNIK III/2 —ANEXO III/2 —PRÍLOHA III/2 —PRILOGA III/2 —LITTLE III/2 —BILAGA III/2

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser albifrons albifrons

Anser anser

Anas penelope

Anas crecca

Anas acuta

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

Aythya marila

Somateria mollissima

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus mutus

Tetrao tetrix britannicus

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

▼B
PŘÍLOHA IV

a) 

 Smyčky (pytlácká oka) ►A3  (vyjma Finsko a Švédsko pro odchyt druhů Lagopus lagopus lagopus a Lagopus mutus severně od 58. stupně severní šířky) ◄ , lepidla, háčky, slepá nebo zmrzačená živá zvířata použitá jako návnada, magnetofony, elektrická zařízení schopná usmrtit nebo omráčit

 Zdroje umělého světla, zrcadla, zařízení na osvětlení cílů, hledí pro střelbu v noci s elektronickým zařízením na zvětšení nebo konverzi obrazu

 Výbušniny

 Sítě, pasti, jed a návnady s jedem nebo s anestetickým prostředkem

 Poloautomatické a automatické zbraně se zásobníkem schopným pojmout více než dva náboje

b) 

 Letadlo, motorová vozidla

 Lodi jedoucí rychlostí vyšší než pět km/h. Na otevřeném moři mohou členské státy z bezpečnostních důvodů povolit použití motorových lodí s maximální rychlostí 18 km/h. O jakémkoli uděleném povolení uvědomí členské státy Komisi.
PŘÍLOHA V

a) Vnitrostátní seznamy druhů ohrožených vyhynutím nebo zvláště ohrožených druhů s ohledem na jejich zeměpisné rozšíření

b) Seznam a ekologický popis oblastí obzvláště významných pro stěhovavé druhy na tažných trasách, zimovištích a hnízdištích

c) Seznam údajů o populačních stavech stěhovavých druhů na základě kroužkování

d) Posuzování vlivu metod odebírání z volné přírody na populační stavy

e) Vývoj a zdokonalování metod předcházení škod způsobených ptáky

f) Stanovení role určitých druhů jako ukazatelů znečištění

g) Studium nepříznivých účinků chemického znečištění na populační stavy druhů ptáků.( 1 ) Úř. věst. C 24, 1.2.1977, s. 3; Úř. věst. C 201, 23.8.1977, s. 2.

( 2 ) Úř. věst. C 163, 11.7.1977, s. 28.

( 3 ) Úř. věst. C 152, 29.6.1977, s. 3.

( 4 ) Úř. věst. C 112, 20.12.1973, s. 40.

( 5 ) Úř. věst. C 139, 13.6.1977, s. 1.

( 6 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

Top