Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0409(01)R(02)

Поправка на Известие на Комисията — Технически насоки относно класифицирането на отпадъци (ОВ C 124, 9.4.2018 г.)

C/2019/1813

OJ C 83, 5.3.2019, p. 21–23 (BG, NL)

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

5.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 83/21


Поправка на Известие на Комисията — Технически насоки относно класифицирането на отпадъци

( Официален вестник на Европейския съюз C 124 от 9 април 2018 г. )

(2019/C 83/15)

На страница 129, в приложение 4, точка 4.2 таблица 25 да се чете, както следва:

„Номер

Наименование

Изпитване на инфилтрати

CEN/TS 16660:2015

Характеризиране на отпадъци. Изпитване на поведението при излугване. Определяне на намаляващите качества и намаляващия капацитет

EN 15863:2015

Характеризиране на отпадъци. Изпитване на поведението при излугване за основно характеризиране. Динамично изпитване чрез излугване на монолитни отпадъци с периодично обновяване на излугващия агент при определени условия

EN 14997:2015

Характеризиране на отпадъци. Изпитване на поведението при излугване. Влияние на pH върху излугването с непрекъснат контрол на pH

EN 14429:2015

Характеризиране на отпадъци. Изпитване на поведението при излугване. Влияние на pH върху излугването с първоначално добавяне на киселина/основа

EN 14429:2015

Характеризиране на отпадъци. Изпитване на поведението при излугване. Влияние на pH върху излугването с първоначално добавяне на киселина/основа

EN 14997:2015

Характеризиране на отпадъци. Изпитване на поведението при излугване. Влияние на pH върху излугването с непрекъснат контрол на pH

CEN/TS 15364:2006

Характеризиране на отпадъци. Изпитвания за поведението при излугване. Изпитване на киселинния и неутрализационния капацитет

CEN/TS 14405:2004

Характеризиране на отпадъци. Изпитвания за поведението при излугване. Изпитване чрез възходящ перколационен поток (при определени условия)

EN 12457-1:2002

Характеризиране на отпадъци. Излугване. Изпитване за съответствие при излугване на зърнести отпадъчни материали и утайки. Част 1: Едностепенно изпитване на определено количество при съотношение течност към твърдо вещество 2 l/kg за материали с високо съдържание на твърдо вещество и с големина на частиците под 4 mm (със или без намаляване на големината)

EN 12457-2:2002

Характеризиране на отпадъци. Излугване. Изпитване за съответствие при излугване на зърнести отпадъчни материали и утайки. Част 2: Едностепенно изпитване на определено количество при съотношение течност към твърдо вещество 10 l/kg за материали с големина на частиците под 4 mm (със или без намаляване на големината)

EN 12457-3:2002

Характеризиране на отпадъци. Излугване. Изпитване за съответствие при излугване на зърнести отпадъчни материали и утайки. Част 3: Двустепенно изпитване на определено количество при съотношение течност към твърдо вещество 2 l/kg и 8 l/kg за материали с високо съдържание на твърдо вещество и с големина на частиците под 4 mm (със или без намаляване на големината)

EN 12457-4:2002

Характеризиране на отпадъци. Излугване. Изпитване за съответствие при излугване на зърнести отпадъчни материали и утайки. Част 4: Едностепенно изпитване на определено количество при съотношение течност към твърдо вещество 10 l/kg за материали с големина на частиците под 10 mm (със или без намаляване на големината)

Анализ на съединения

EN 16377:2013

Характеризиране на отпадъци. Определяне на бромирани инхибитори на горене (BFR) в твърди отпадъци

EN 16192:2011

Характеризиране на отпадъци. Анализ на елуати

EN 15216:2007

Характеристика на отпадъци. Определяне на общото количество разтворени твърди вещества (TDS) във вода и елуати

Общ органичен въглерод (ТОС)

EN 13137:2001

Характеристика на отпадъци. Определяне на общ органичен въглерод (ООВ) в отпадъци, утайки и седименти

Изваряване

EN 13656:2002

Характеристика на отпадъци. Гниене с помощта на микровълни и със смес от флуороводородна (HF), азотна (HNO3) и солна (HCL) киселина за последващо определяне на елементи в отпадъците

EN 13657:2002

Характеристика на отпадъци. Гниене за последващо определяне на тази част от елементите, които са разтворими в царска вода

Въглеводороди C10—C40

EN 14039:2004

Характеризиране на отпадъци. Определяне на съдържанието на въглеводороди в обхвата от C10 до C40 чрез газова хроматография

Сухо вещество

EN 14346:2006

Характеризиране на отпадъци. Изчисляване на сухото вещество чрез определяне на сух остатък или съдържание на влага

Неорганични съединения

EN 14582:2007

Характеристика на отпадъци. Съдържание на халогени и сяра. Кислородно горене в затворени системи и методи за определяне

EN 15192:2006

Характеризиране на отпадъци и почви. Определяне на хром (VI) в твърди вещества чрез алкално изваряване и йон-хроматография със спектрофотометрично определяне

Органични съединения

EN 15308:2008

Характеризиране на отпадъци. Определяне на избрани полихлорирани бифенили (PCB) в твърди отпадъци с газхроматография с електронно улавяне или масспектрометрично откриване

EN 15527:2008

Характеризиране на отпадъци. Определяне на полициклични ароматни хидрокарбони (PAH) в отпадъци с използване на газ хроматографска мас спектрометрия (GC/MS)

Елементарен състав

EN 16424:2014

Характеризиране на отпадъци. Изследователски методи за определяне на състава на елементите с преносими инструменти за рентгенова флуоресценция

EN 15309:2007

Характеристика на отпадъци и почва. Определяне на елементен състав чрез рентгенова флуоресценция“


Top