EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0180

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a multiannual recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean repealing Regulation (EC) No 302/2009

COM/2015/0180 final - 2015/0096 (COD)

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Брюксел, 24.4.2015

COM(2015) 180 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

към

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 302/2009


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложими за риболовните дейности специфични условия по член 13, параграф 2

1.    В допълнение към разпоредбите по член 8, параграф 3 максималният брой кораби с подхранка и кораби за тралене, на които е разрешено да извършват улов на червен тон в източната част на Атлантическия океан при специфичните условия за дерогация по член 13, параграф 2, буква а), се определя на броя кораби за улов на Съюза, участвали в целевия улов на червен тон през 2006 г.

2.    В допълнение към разпоредбите по член 8, параграф 3 максималният брой кораби за улов, на които е разрешено да извършват улов на червен тон в Адриатическо море с цел отглеждане при специфичните условия за дерогация по член 13, параграф 2, буква б), се определя на броя кораби за улов на Съюза, участвали в целевия улов на червен тон през 2008 г.

3.    В допълнение към разпоредбите по член 8, параграф 3 максималният брой кораби с подхранка, кораби с парагади и рибарски лодки, на които е разрешено да извършват улов на червен тон в източната част на Атлантическия океан при специфичните условия за дерогация по член 13, параграф 2, буква в), се определя на броя кораби за улов на Съюза, участвали в целевия улов на червен тон през 2008 г.

4.    Максималният брой кораби за улов, определен в съответствие с точки 1, 2 и 3 от настоящото приложение, се разпределя между държавите членки съгласно Договора и в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

5.    Не повече от 7 % от квотата на Съюза за червен тон между 8 kg или 75 cm и 30 kg или 115 cm се разпределят между корабите за улов с разрешение за риболов по член 13, параграф 2, буква а) и точка 1 от настоящото приложение. Посочените 7 % от квотата на Съюза се разпределят между държавите членки съгласно Договора и в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

6.    Чрез дерогация от член 13, параграф 2, буква а), в границите на 7 %, посочени в точка 5 от настоящото приложение, до 100 тона могат да бъдат разпределени за улов на червен тон от 6,4 kg или 70 cm от кораби с подхранка с обща дължина под 17 m.

7.    Максималното разпределение на квотата на Съюза между държавите членки за извършване на риболов при специфичните условия за дерогация по член 13, параграф 2, буква б) и точка 2 от настоящото приложение, трябва да се определи съгласно Договора и в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

 

8.    Не повече от 2 % от квотата на Съюза за червен тон между 8 kg или 75 cm и 30 kg или 115 cm се разпределят между корабите за улов с разрешение за риболов по член 13, параграф 2, буква в) и точка 3 от настоящото приложение. Тази квота се разпределя между държавите членки съгласно Договора и в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

9.    Всяка държава членка, чиито кораби с подхранка, кораби с парагади, рибарски лодки и кораби за тралене имат разрешение за улов на червен тон в съответствие с член 13, параграф 2 и настоящото приложение, установява следните изисквания за маркировка на опашката:

а)веднага след разтоварването се поставя маркировка на опашката на всеки екземпляр червен тон;

б)всяка маркировка на опашката има уникален идентификационен номер, включена е в статистическите документи за червения тон и се изписва от външната страна на всяка опаковка, съдържаща риба тон.ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изисквания по отношение на корабния дневник

A – Кораби за улов

Минимални спецификации за корабния дневник:

1.Страниците на корабния дневник трябва да са номерирани;

2.Корабният дневник трябва да се попълва всеки ден (до полунощ) или преди пристигане в пристанище;

3.В корабния дневник трябва да се вписват инспекциите в открито море;

4.Копие на всяка страница остава приложено към корабния дневник;

5.Корабният дневник трябва да се съхранява на борда и да съдържа сведения за период от една година на извършване на дейност.

Минимална стандартна информация за корабния дневник:

1.Име и адрес на капитана;

2.Дати и пристанища на заминаване; дати и пристанища на пристигане;

3.Име на кораба, регистрационен номер, номер в ICCAT, международна радиопозивна и номер в ММО (ако има такъв);

4.Риболовен уред:

а)вид код на ФАО;

б)размери (напр. дължина, размер на отвора на мрежата, брой куки);

5.Операции по море с една въдица (минимум) на ден от риболовен курс, като се посочва:

а)дейност (например риболов, плаване);

б)местоположение: точно местоположение през деня (в градуси и минути), записано за всяка риболовна операция или в 12 ч. на обяд, когато през този ден не е била провеждана риболовна операция;

в)доклад за улова, в това число:

(1)код на ФАО,

(2)закръглена стойност на теглото (RWT) в килограми на ден,

(3)брой екземпляри на ден.

   За кораби с мрежи гъргър тези данни се записват за всяка риболовна операция, включително при липса на улов;

6.Подпис на капитана;

7.Средства за претегляне: приблизителна оценка, претегляне на борда;

8.В корабния дневник се вписва еквивалентното живо тегло на рибата и се посочват използваните при изчисленията коефициенти на преобразуване.

Минимална информация за корабния дневник при разтоварване или трансбордиране:

1.Дати и пристанище на разтоварване/трансбордиране;

2.Продукти:

а)видове и представяне с кода на ФАО;

б)брой риби или кутии и количество в kg;

3.Подпис на капитана или агента на кораба;

4.При трансбордиране: име, знаме и номер в ICCAT на приемащия кораб.

Минимална информация за корабния дневник при прехвърляне в клетки:

1.Дата, час и местоположение (географска ширина/дължина) в момента на прехвърлянето;

2.Продукти:

а)идентификация на видовете с кода на ФАО;

б)количество и брой риби, прехвърлени в клетки, в kg;

3.Име, знаме и номер в ICCAT на кораба влекач;

4.Име и номер в ICCAT на стопанството по местоназначение;

5.В допълнение към информацията по точки 1—4, при съвместна риболовна операция капитанът на кораба записва в корабния дневник:

а)относно кораба за улов, от който рибата се прехвърля в клетки:

количеството на качения на борда улов,

количеството улов, приспаднато от неговата индивидуална квота,

имената на другите кораби, участващи в съвместната риболовна операция;

б)относно другите кораби за улов, участващи в съвместната риболовна операция, но неучастващи в прехвърлянето на рибата:

имената, международни радиопозивни и номерата в ICCAT на тези кораби,

уточнение, че никакъв улов не е бил качван на борда или прехвърлян в клетки,

количеството улов, приспаднато от техните индивидуални квоти,

името и номера в ICCAT на кораба за улов, посочен в буква а).

Б – Кораби влекачи

1.Капитанът на кораба влекач записва ежедневно в корабния дневник датата, времето и местоположението на прехвърлянето, прехвърлените количества (брой риби и количество в kg), номера на клетката, както и името, знамето и номера в ICCAT на риболовния кораб, името и номера в ICCAT на другия кораб или другите кораби, участващи в операцията, стопанството по местоназначение и неговия номер в ICCAT и номера на декларацията за прехвърляне на ICCAT.

2.Посочват се също по-нататъшните прехвърляния към допълнителни кораби или друг кораб влекач, като се предоставя същата информация като посочената в точка 1, както и името, знамето и номерът в ICCAT на допълнителния кораб или кораба влекач и номерът на декларацията за прехвърляне на ICCAT.

3.Корабният дневник съдържа данни за всички прехвърляния, извършени през риболовния сезон. Той се съхранява на борда и е достъпен за инспекция по всяко време.

В – Допълнителни кораби

1.Капитанът на допълнителния кораб записва ежедневно в корабния дневник дейностите, включително датата, часа и местоположението, количествата червен тон, взети на борда, и името на риболовния кораб, стопанството или капана, с които си сътрудничи.

2.Корабният дневник съдържа данни за всички дейности, извършени през риболовния сезон. Той се съхранява на борда и е достъпен за инспекция по всяко време.

Г – Кораби за преработка

1.Капитанът на кораба за преработка записва ежедневно в корабния дневник датата, времето и местоположението на дейностите и количествата, които са трансбордирани, както и броя и теглото на червения тон, получен от стопанствата, капаните или кораба за улов, когато е приложимо. Той също така съобщава имената и номерата в ICCAT на стопанствата, капаните или кораба за улов.

2.Капитанът на кораба за преработка записва ежедневно в дневник за преработка RWT и броя прехвърлени или трансбордирани риби, използвания коефициент на преобразуване, теглото и количествата за всяко продуктово представяне.

3.Капитанът на кораба за преработка има готов план за складиране, който показва разположението и количествата от всеки вид и представяне.

4.Корабният дневник съдържа данни за всяко трансбордиране, извършено през риболовния сезон. Корабният дневник, дневникът за преработката, планът за складиране и оригиналите на декларациите за трансбордиране на ICCAT се съхраняват на борда и са достъпни за инспекция по всяко време.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Документ № ................................... Декларация за трансбордиране на ICCAT

Транспортен кораб

Име на кораба и радиопозивна:

Знаме:

Разрешение на държавата на знамето №

Национален регистрационен №

Регистрационен № в ICCAT:

№ в ММО:

Риболовен кораб

Име на кораба и радиопозивна:

Знаме:

Разрешение на държавата на знамето №

Национален регистрационен №

Регистрационен № в ICCAT:

Външна идентификация:

Страница на корабния дневник №

Крайно местоназначение:

Пристанище:

Провинция/Регион:

Държава:

       Ден    Месец    Час .............Година    2_0_____     Име на капитана на риболовния кораб: Име на капитана на транспортния кораб:    

Заминаване    ____    ____    ____ От:    __________

Завръщане        ____    ____    ____    До:    __________     Подпис:         Подпис:                

Трансбордиране ____    ____    ____        __________

При трансбордиране се посочва теглото в килограми или използваната единица (например кутия, кошница), както и разтовареното тегло в килограми на съответната единица: ∣___∣ kg.  

МЯСТО НА ТРАНСБОРДИРАНЕ 

Пристанище

Море

Геогр. Геогр. шир. дълж.

Вид

Брой единици

риби

Вид на продукта

жив

Вид на

продукта
цял

Вид на

продукта
изкормен

Вид на

продукта
без глава

Вид на

продукта
филетиран

Вид на

продукта

По-нататъшно трансбордиране

Дата: Място/Местоположение:

Разрешение на договаряща се страна №

Подпис на капитана на прехвърлящия кораб:

Име на приемащия кораб:

Знаме:

Регистрационен № в ICCAT:

№ в ММО:

Подпис на капитана:

Дата: Място/Местоположение:

Разрешение на договаряща се страна №

Подпис на капитана на прехвърлящия кораб:

Име на приемащия кораб:

Знаме:

Регистрационен № в ICCAT:

№ в ММО:

Подпис на капитана:

Задължения при трансбордиране:

   1.    Оригиналът на декларацията за трансбордиране се предоставя на приемащия кораб (за преработка/за транспортиране).

   2.    Копието на декларацията за трансбордиране се съхранява от съответния кораб за улов или капан.

   3.    По-нататъшни операции за трансбордиране се разрешават от съответната ДСК, дала разрешение за риболовни операции на кораба.

   4.    Оригиналът на декларацията за трансбордиране се съхранява от приемащия кораб, който съхранява рибата, до пристигане на мястото на разтоварване.

5.    Операцията по трансбордиране се вписва в дневника на всеки кораб, който участва в операцията.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Документ №

    Декларация за прехвърляне на ICCAT

1 - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЖИВИ ЕКЗЕМПЛЯРИ ЧЕРВЕН ТОН ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ В СТОПАНСТВО

Име на риболовния кораб:
 

Позивна:

Знаме:

Разрешение за прехвърляне на

държавата на знамето №

Регистрационен № в ICCAT

Външна идентификация:

Корабен дневник №

Съвместна риболовна операция №

Име на капана:

Регистрационен № в ICCAT

Име на влекача:

Позивна:

Знаме:

Регистрационен № в ICCAT:

Външна идентификация:

Име на стопанството по местоназначение:

Регистрационен № в ICCAT:

Номер на клетката:

2 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО

Дата:_ _ / _ _ / _ _ _ _

Място/Местоположение:    Пристанище:                Геогр. ширина:                Геогр. дължина:

Брой екземпляри:

Вид:

Вид продукт:    Жив Цял Изкормен Друго (да се уточни):

Име и подпис на капитана на риболовния кораб / оператора на капана / оператора на стопанството:

Име и подпис на капитана на приемащия кораб (влекач, за преработка, транспортен):

Имена на наблюдателите, № в ICCAT и подпис:

3 - ПО-НАТАТЪШНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Дата:_ _ / _ _ / _ _ _ _

Място/Местоположение:    Пристанище:                Геогр. ширина:                Геогр. дължина:

Име на влекача:

Позивна:

Знаме:

Регистрационен № в ICCAT

Разрешение за прехвърляне на
държавата на стопанството №

Външна идентификация:

Име и подпис на капитана на приемащия кораб:

Дата:_ _ / _ _ / _ _ _ _

Място/Местоположение:    Пристанище:                Геогр. ширина:                Геогр. дължина:

Име на влекача:

Позивна:

Знаме:

Регистрационен № в ICCAT

Разрешение за прехвърляне на
държавата на стопанството №

Външна идентификация:

Име и подпис на капитана на приемащия кораб:

Дата:_ _ / _ _ / _ _ _ _

Място/Местоположение:    Пристанище:                Геогр. ширина:                Геогр. дължина:

Име на влекача:

Позивна:

Знаме:

Регистрационен № в ICCAT

Разрешение за прехвърляне на

държавата на стопанството №

Външна идентификация:

Име и подпис на капитана на приемащия кораб:

4 – КЛЕТКИ С ДВЕ ОТДЕЛЕНИЯ

№ на предаващата клетка

Kg:

Брой риби:

Име на предаващия влекач:

Позивна:

Знаме:

Регистрационен № в ICCAT

№ на приемащата клетка

Kg:

Брой риби:

Име на приемащия влекач:

Позивна:

Знаме:

Регистрационен № в ICCAT

№ на приемащата клетка

Kg:

Брой риби:

Име на приемащия влекач:

Позивна:

Знаме:

Регистрационен № в ICCAT

№ на приемащата клетка

Kg:

Брой риби:

Име на приемащия влекач:

Позивна:

Знаме:

Регистрационен № в ICCAT

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Формуляр за докладване на улова

Знаме

№ в ICCAT

Име на кораба

Начална дата на доклада

Крайна дата на доклада

Продължителност на доклада (дни)

Дата на улова

Местонахождение на улова

Улов

Приписано тегло при съвместна риболовна операция (kg)

Геогр. шир.

Геогр. дълж.

Тегло (kg)

Брой екземпляри

Средно тегло (kg)

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Съвместна риболовна операция

Държава на знамето

Име на кораба

№ в ICCAT

Продължителност на операцията

Самоличност на операторите

Индивидуална квота на корабите

Коефициент на разпределение на кораб

Стопанство по местоназначение за угояване и отглеждане

ДСК

№ в ICCAT

Дата …

Заверено от държавата на знамето …

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Програма за регионални наблюдатели на ICCAT

НАЗНАЧАВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ НАБЛЮДАТЕЛИ НА ICCAT

1.Регионалните наблюдатели на ICCAT трябва да притежават следните квалификации, за да изпълняват своите задачи:

а)достатъчен опит за разпознаване на видовете и на риболовните уреди;

б)задоволително познаване на мерките за опазване и управление на ICCAT, потвърдено със сертификат от държавите членки и основано на насоките за обучение на ICCAT;

в)способност да наблюдават и записват точно;

г)задоволително познаване на езика на държавата на знамето на наблюдавания кораб или на държавата на наблюдаваното стопанство.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ НАБЛЮДАТЕЛИ НА ICCAT

2.Регионалните наблюдатели на ICCAT трябва:

а)да са завършили успешно техническото обучение, което се изисква съгласно насоките, определени от ICCAT;

б)да са граждани на някоя от държавите членки и, доколкото е възможно, да не са граждани на държавата на знамето на стопанството, капана или кораба с мрежи гъргър. При все това, ако червеният тон се събира от клетката и се търгува като пресен продукт, регионалният наблюдател на ICCAT, който наблюдава събирането, може да бъде гражданин на държавата членка, отговаряща за стопанството;

в)да са в състояние да изпълняват задачите по точка 3;

г)да са включени в поддържания от ICCAT списък на регионални наблюдатели на ICCAT;

д)да нямат настоящи финансови интереси или облаги от улова на червен тон.

ЗАДАЧИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ НАБЛЮДАТЕЛИ НА ICCAT

3.Регионалните наблюдатели на ICCAT имат следните задачи:

а)по отношение на наблюдателите на кораби с мрежи гъргър — да наблюдават съответствието на тези кораби с мерките за опазване и управление, приети от ICCAT. По-специално наблюдателите:

(1)в случаите, когато станат свидетели на евентуално неизпълнение на препоръката на ICCAT — да съобщават незабавно тази информация на дружеството изпълнител за регионални наблюдатели на ICCAT, което своевременно ги предава на органите на държавата на знамето на кораба за улов; 

(2)да записват и докладват провежданите риболовни дейности;

(3)да извършват наблюдение и приблизителна оценка на улова и да проверяват вписаното в корабния дневник;

(4)да изготвят ежедневен доклад за дейностите на корабите с мрежи гъргър във връзка с прехвърлянето;

(5)да следят и записват кораби, които може да извършват риболовни дейности в нарушение на мерките на ICCAT за опазване и управление;

(6)да записват и докладват провежданите дейности за прехвърляне;

(7)да проверяват местоположението на кораба, когато се извършва прехвърляне;

(8)да извършват наблюдение и приблизителна оценка на прехвърляните продукти, включително чрез преглеждане на видеозаписи;

(9)да проверяват и записват името на съответния риболовен кораб и неговия номер в ICCAT;

(10)да извършват научна работа като събирането на данни по задача II при изискване на Комисията и въз основа на инструкциите на SCRS;

(11)да регистрират и проверяват за наличието на какъвто и да е вид маркировка, включително естествена, и да съобщават за всеки признак за наскоро отстранена маркировка;

б)по отношение на регионалните наблюдатели на ICCAT в стопанства и капани — да следят дали те изпълняват мерките за опазване и управление, приети от ICCAT. По-специално регионалните наблюдатели на ICCAT:

(1)проверяват данните, съдържащи се в декларациите за прехвърляне и за поставяне в клетки и в документа за улов на червен тон, включително чрез преглеждане на видеозаписите;

(2)удостоверяват данните, съдържащи се в декларациите за прехвърляне и за поставяне в клетки и в документа за улов на червен тон;

(3)изготвят дневен доклад за дейностите за прехвърляне в стопанствата и капаните;

(4)подписват декларацията за прехвърляне, декларацията за поставяне в клетки и документа за улов на червен тон единствено когато са съгласни, че съдържащата се в тях информация отговаря на техните наблюдения, включително със съответстващ видеозапис съгласно изискванията в член 33, параграф 1 и член 42, параграф 1;

(5)извършват научна работа, например събиране на проби при изискване от Комисията и въз основа на инструкциите на SCRS;

в)изготвят общ доклад, обобщаващ информацията, събрана в съответствие с настоящата точка, и предоставят на капитана и на оператора на стопанството възможността да включат в него всяка съответна информация;

г)изпращат на секретариата посочения по-горе общ доклад в рамките на 20 дни след края на периода на наблюдение;

д)изпълняват всички други функции, определени от ICCAT.

4.Регионалните наблюдатели на ICCAT разглеждат като поверителна всяка информация по отношение на риболовните операции и на операциите по прехвърляне на корабите с мрежи гъргър и на стопанствата и приемат това изискване писмено като условие за назначаването им за регионални наблюдатели на ICCAT.

5.Регионалните наблюдатели на ICCAT спазват изискванията, определени в законите и подзаконовите актове на държавата на знамето или държавата на стопанството, под чиято юрисдикция е корабът или стопанството, към които са прикрепени регионалните наблюдатели на ICCAT.

6.Регионалните наблюдатели на ICCAT спазват йерархията и общите правила за поведение, които се прилагат за целия персонал на кораба или стопанството, при положение че тези правила не засягат изпълнението на задълженията на регионалните наблюдатели на ICCAT съгласно настоящата програма, както и на задълженията на персонала на кораба или стопанството, изложени в точка 7 и в член 49, параграф 6.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЗНАМЕТО КЪМ РЕГИОНАЛНИТЕ НАБЛЮДАТЕЛИ НА ICCAT

7.Държавите членки, отговарящи за съответния кораб с мрежи гъргър, стопанство или капан, гарантират, че на регионалните наблюдатели на ICCAT:

а)се разрешава достъп до персонала на кораба и на стопанството, както и до риболовните уреди, клетките и оборудването;

б)при поискване се разрешава достъп до следното оборудване, ако същото е налице на корабите, на които са разпределени наблюдателите, с цел да се улесни изпълнението на техните задължения по приложение VI, точка 3:

(6)оборудването за спътникова навигация;

(7)екраните на радара по време на работа;

(8)електронните средства за комуникация;

в)се осигурява настаняване, включително каюта, храна и подходящи санитарни съоръжения, еднакви с тези на командния състав;

г)се осигурява подходящо място на мостика или в кабината на щурмана за писмена работа, както и място на палубата, подходящо за изпълнение на задълженията им във връзка с наблюдението.

РАЗХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РЕГИОНАЛНИ НАБЛЮДАТЕЛИ НА ICCAT

8.Всички разходи, произтичащи от дейността на регионалните наблюдатели на ICCAT, се поемат от оператора на отделното стопанство или от собственика на кораба с мрежи гъргър.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Схема на ICCAT за съвместни международни инспекции

На четвъртото си редовно заседание, проведено през ноември 1975 г. в Мадрид, и на годишното си заседание през 2008 г. в Маракеш ICCAT прие, че:

съгласно член IX, параграф 3 от Конвенцията ICCAT препоръчва установяването на следните договорености за международен контрол извън водите под национална юрисдикция, с цел да се гарантира прилагането на Конвенцията и на произтичащите от нея мерки:

I. ТЕЖКИ НАРУШЕНИЯ

1.За целите на настоящите процедури тежки са следните нарушения на разпоредбите на приетите от ICCAT мерки за опазване и управление:

а)риболов без лиценз, разрешително или разрешение, издадени от ДСК на знамето;

б)недостатъчно докладване на улова и на свързаните с улова данни в съответствие с изискванията за докладване на ICCAT или сериозни грешки при докладването на такъв улов и/или свързани с улова данни;

в)риболов в затворена зона;

г)риболов през забранен сезон;

д)умишлено улавяне или задържане на видове в противоречие с приложимите мерки за опазване и управление, приети от ICCAT;

е)сериозно нарушаване на ограниченията върху улова или действащите квоти съгласно правилата на ICCAT;

ж)използване на забранени риболовни уреди;

з)подправяне или умишлено укриване на доказателства, свързани с разследването на нарушение;

и)прикриване, подправяне или премахване на доказателства, свързани с дадено разследване;

й)многократни нарушения, които в своята съвкупност представляват сериозно незачитане на действащите мерки на ICCAT;

к)нападение, съпротива, заплахи, сексуален тормоз, намеса в работата, неправомерно възпрепятстване или забавяне на упълномощен инспектор или наблюдател;

л)умишлено вмешателство или изключване на VMS;

м)други нарушения, определени от ICCAT, веднага след като те бъдат включени в преразгледана версия на настоящите процедури и разпространени;

н)риболов с помощта на самолети за наблюдение;

о)намеса в системата за спътниково наблюдение и/или използването на кораб без VMS;

п)дейност по прехвърляне без декларация за прехвърляне;

р)трансбордиране в открито море.

2.При всяко качване на борда и инспекция на риболовен кораб, при които упълномощеният инспектор наблюдава дейност или условие, които биха представлявали тежко нарушение по точка 1, органите на държавата на знамето на инспекционния кораб незабавно уведомяват органите на държавата на знамето на риболовния кораб както пряко, така и чрез секретариата на ICCAT. В такива ситуации инспекторът уведомява също така всеки инспекционен кораб, плаващ под знамето на държавата на риболовния кораб, за който има информация, че се намира в близост.

3.Инспекторът на ICCAT регистрира проведените инспекции и установените нарушения в дневника на риболовния кораб.

4.Държавата членка на знамето гарантира, че след инспекцията по точка 2 от настоящото приложение съответният риболовен кораб прекратява всички риболовни дейности. Държавата членка на знамето изисква от риболовния кораб да се отправи в рамките на 72 часа към определено от нея пристанище, където започва разследване.

5.Ако корабът не бъде призован в пристанище, държавата членка на знамето своевременно представя надлежна обосновка на Европейската комисия, която предава информацията на секретариата на ICCAT, а той при поискване я предоставя на останалите договарящи се страни.

II. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСПЕКЦИИТЕ

6.Инспекциите се провеждат от инспектори, определени от договарящите се страни. Имената на оправомощените правителствени агенции и на всеки инспектор, назначен за такъв от своето правителство, се съобщават на ICCAT.

7.Корабите, които изпълняват международни дейности по качване на борда и инспекции в съответствие с настоящото приложение, плават със специално знаме или вимпел, одобрени от ICCAT и издадени от секретариата на ICCAT. Имената на използваните за целта кораби се съобщават на секретариата на ICCAT възможно най-бързо преди започване на дейностите по инспекцията. Секретариатът на ICCAT предоставя на всички ДСК информация, свързана с определените инспекционни кораби, включително чрез публикация на своята интернет страница, защитена с парола.

8.Всеки инспектор носи документ за самоличност, издаден от съответните органи на държавата на знамето съгласно образеца в точка 21 от настоящото приложение.

9.При спазване на съгласуваните по точка 16 от настоящото приложение договорености, кораб, плаващ под знаме на договаряща се страна и извършващ улов на риба тон или подобни видове в обхванатата от Конвенцията зона извън водите под национална юрисдикция, спира, когато получи съответния сигнал съгласно Международния кодекс за сигнали, подаден от кораб, обозначен с вимпела на ICCAT по точка 7, и с инспектор на борда, освен ако по това време извършва риболовни операции, като в този случай спира веднага след тяхното приключване. Капитанът на кораба разрешава на инспекционния екип по точка 10 от настоящото приложение да се качи на борда и предоставя стълба за качване. Той дава възможност на инспекционния екип да направи такава проверка на оборудването, улова или риболовния уред, както и на всички съответни документи, каквато инспекторът прецени за необходима, за да се установи спазването на приложимите препоръки на ICCAT по отношение на държавата на знамето или на инспектирания кораб. Също така инспекторът може да поиска всички обяснения, които сметне за необходими.

10.Числеността на инспекционния екип се определя от командващия инспекционния кораб, като се вземат предвид съответните обстоятелства. Инспекционният екип трябва да бъде възможно най-малоброен, за да изпълни посочените в настоящото приложение задължения по безопасен и надежден начин.

11.При качването си на борда инспекторът представя документите за самоличност, описани в точка 8 от настоящото приложение. Инспекторите спазват общоприетите международни правила, процедури и практики, свързани с безопасността на инспектирания кораб и неговия екипаж, и свеждат до минимум намесата си в риболовните дейности и складирането на продуктите; същевременно, доколкото е възможно, те се въздържат от всякакви мерки, които биха могли да повлияят неблагоприятно върху качеството на улова на борда. 

Всеки инспектор свежда събирането на сведения до необходимото, за да установи дали се спазват приложимите препоръки на ICCAT по отношение на държавата на знамето на съответния кораб. При извършването на проверката инспекторът може да поиска от капитана на риболовния кораб всяка необходима подкрепа. Той изготвя доклад за инспекцията си в одобрен от ICCAT формат. Инспекторът подписва доклада си в присъствието на капитана на кораба, който има право да добавя или е добавил към доклада всички констатации, които смята за уместни и под които се подписва.

12.Копия на доклада се предоставят на капитана на кораба и на правителството на инспекционния екип, което ги предава на съответните органи на държавата, под чието знаме плава инспектираният кораб, както и на ICCAT. При откриване на нарушение на препоръките на ICCAT инспекторът също така уведомява, ако има такава възможност, всеки инспекционен кораб, плаващ под знамето на държавата на риболовния кораб, за който има информация, че се намира в близост.

13.Противопоставянето на инспектор или неспазването на указанията му се разглежда от държавата на знамето на инспектирания кораб по същия начин, по който се разглежда противопоставяне на инспектор на тази държава или неспазване на указанията му.

14.Инспекторите изпълняват задълженията си по тези договорености съгласно определените в настоящия регламент правила, но остават под оперативния контрол на националните си органи и са отговорни пред тях.

15.Договарящите се страни вземат предвид докладите от инспекциите, формулярите за информация от наблюдението съгласно Препоръка 94-09 и декларациите от документните проверки от чуждестранни инспектори според тези договорености по същия начин, както докладите от национални инспектори, в съответствие с националното си законодателство. Разпоредбите на настоящата точка не налагат на договарящата се страна задължение да придава на доклада на чуждестранен инспектор по-висока доказателствена сила, отколкото докладът би имал в държавата на инспектора. Договарящите се страни си сътрудничат с цел да улеснят правните или други процедури, произтичащи от доклад на инспектор при настоящите договорености.

16.а) В срок до 15 февруари всяка година договарящите се страни информират ICCAT за временните си планове за провеждане на инспекции в съответствие с настоящия регламент през същата календарна година, като ICCAT може да отправи предложения към договарящите се страни за координирането на национални операции в тази област, включително по отношение на броя инспектори и превозващите инспектори кораби.

б) Определените в настоящия регламент договорености и планове за участие се прилагат между договарящите се страни, освен ако между тях е договорено друго, като тази договореност се съобщава на ICCAT, при условие обаче че прилагането на схемата се спира временно между които и да е две договарящи се страни, ако някоя от тях съобщи на ICCAT за това, до постигането на споразумение.

17.а) Риболовните уреди се инспектират в съответствие с приложимите правила за подзоната, в която се извършва инспекцията. В доклада за инспекцията инспекторът посочва подзоната, в която е била проведена инспекцията, и описва всички констатирани нарушения.

б) Инспекторът е оправомощен да инспектира всички риболовни уреди, които се използват или се намират на борда.

18.Инспекторът поставя одобрен от ICCAT идентификационен знак на всеки инспектиран риболовен уред, който се окаже в нарушение на приложимите препоръки на ICCAT по отношение на държавата на знамето на въпросния кораб, и записва тази констатация в доклада си.

19.Инспекторът може да заснеме уреда, оборудването, документацията и всеки друг елемент, който счита за необходим, така че да се онагледят елементите, които според него не съответстват на приложимото правило, като в такъв случай заснетите обекти се изброяват в доклада и копия на снимките се прилагат към копието на доклада за държавата на знамето.

20.Ако е необходимо, инспекторът извършва проверка на целия улов на борда, за да установи дали са спазени препоръките на ICCAT.

21.Моделът на карта за самоличност на инспекторите е следният:

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Минимални стандарти за процедурите за видеозапис

Операции по прехвърляне

(1)Устройството за електронно съхранение, съдържащо оригиналния видеозапис, се предава на регионалния наблюдател на ICCAT веднага след края на операцията по прехвърляне. Той незабавно го инициализира с цел да се избегне по-нататъшна манипулация.

(2)Оригиналният запис се съхранява на борда на кораба за улов или от оператора на стопанството или капана (според случая) по време на целия период на действие на разрешението.

(3)Видеозаписите се представят в две еднакви копия. Едното копие се предава на присъстващия регионален наблюдател, а другото — на националния наблюдател на борда на кораба влекач, като последното придружава декларацията за прехвърляне и свързания с нея улов, за които се отнася. Тази процедура се отнася само за национални наблюдатели в случай на прехвърляния между кораби влекачи.

(4)В началото и/или в края на всеки видеозапис трябва да бъде показан номерът на разрешението на ICCAT за прехвърляне.

(5)Часът и датата на записа трябва да са видни през цялото време за всеки видеозапис.

(6)Преди началото на прехвърлянето видеозаписът трябва да включва отварянето и затварянето на мрежата/вратата и да показва дали в приемащите и предаващите клетки вече има червен тон.

(7)Видеозаписът трябва да бъде непрекъснат, без паузи и изрязани кадри, и да обхваща цялата операция по прехвърлянето.

(8)Видеозаписът трябва да бъде с достатъчно добро качество, за да се извърши приблизителна оценка на количеството прехвърлен червен тон.

(9)Ако качеството на видеозаписа е незадоволително и не позволява приблизителна оценка на количеството прехвърлен червен тон, контролните органи изискват ново прехвърляне. Новото прехвърляне трябва да включва цялото количество червен тон от клетката за приемане в друга клетка, която трябва да бъде празна.

Операции по поставяне в клетки

(1)Устройството за електронно съхранение, съдържащо оригиналния видеозапис, се предава на регионалния наблюдател на ICCAT веднага след края на операцията по поставяне в клетки. Той незабавно го инициализира с цел да се избегне по-нататъшна манипулация.

(2)Оригиналният запис се съхранява от стопанството през целия период на действие на разрешението.

(3)Видеозаписите се представят в две еднакви копия. Едното се предава на регионалния наблюдател на ICCAT, намиращ се в стопанството.

(4)В началото и/или в края на всеки видеозапис трябва да бъде показан номерът на разрешението на ICCAT за поставяне в клетки.

(5)Часът и датата на записа трябва да са видни през цялото време за всеки видеозапис.

(6)Преди началото на поставянето в клетки видеозаписът трябва да включва отварянето и затварянето на мрежата/вратата и да показва дали в приемащите и предаващите клетки вече има червен тон.

(7)Видеозаписът трябва да бъде непрекъснат, без паузи и изрязани кадри, и да обхваща цялата операция по поставяне в клетки.

(8)Видеозаписът трябва да бъде с достатъчно добро качество, за да се извърши приблизителна оценка на количеството прехвърлен червен тон.

(9)Ако качеството на видеозаписа е незадоволително и не позволява приблизителна оценка на количеството прехвърлян червен тон, контролните органи изискват нова операция по поставяне в клетки. Тази нова операция трябва да включва цялото количество червен тон от приемащата клетка на стопанството до друга клетка на стопанството, която трябва да бъде празна.ПРИЛОЖЕНИЕ X

Стандарти и процедури за програми и задълженията за докладване по член 44, параграфи 2—7 и член 45, параграф 1

A. Използване на системи от стереоскопични камери

Използването на системи от стереоскопични камери в контекста на операциите по поставяне в клетки съгласно изискването на член 44 от настоящия регламент трябва да отговаря на следните условия:

1.    Честотата на вземане на проби от живи риби не трябва да бъде под 20 % от количеството риба, което се поставя в клетки. Когато има техническа възможност, вземането на проби от жива риба трябва да се извършва последователно и чрез измерване на един от всеки пет екземпляра; тази проба трябва да се състои от риба, измерена на разстояние между 2 m и 8 m от камерата.

2.    Размерите на вратата за прехвърляне, свързваща предаващата и приемащата клетка, са следните: максимална ширина 10 m и максимална височина 10 m.

3.    Когато измерванията на дължината на рибата представляват мултимодално разпределение (две или повече групи от различни размери), е възможно да се използва повече от един алгоритъм за преобразуване за една и съща операция по поставяне в клетки; за преобразуване на дължината на тялото до развилката на опашната перка в общо тегло съгласно категорията размер на рибата, измерена по време на операцията по поставяне в клетки, се използва най-актуалният алгоритъм (или алгоритми), установен от SCRS.

4.    Заверяването на резултатите от измерването на дължината, получени по стереоскопичен начин, се извършва преди всяка операция по поставяне в клетки, като се използва измервателна рейка на разстояние от 2 m и 8 m.

5.    Когато се оповестяват резултатите от стереоскопичната програма, в информацията се посочва допустимата грешка, присъща на техническите спецификации на системата от стереоскопични камери, която не може да надвишава +/- 5 %.

6.    В доклада с резултатите от стереоскопичната програма се съдържа подробна информация за всички посочени по-горе технически спецификации, включително честотата и методиката на вземане на проби, разстоянието от камерата, размерите на вратата за прехвърляне и алгоритмите (съотношение между дължина и тегло). SCRS разглежда тези спецификации и при необходимост отправя препоръки за тяхното изменение.

7.    В случаите, в които качеството на записа от стереоскопичната камера е незадоволително и не позволява приблизителна оценка на количеството поставян в клетки червен тон, органите на държавата членка, отговарящи за съответния кораб за улов, капан или стопанство, разпореждат извършването на нова операция по поставяне в клетки.

Б. Представяне и използване на резултатите от програмите

1.    По отношение на съвместните риболовни операции и общия улов с капани, предназначен за стопанство, свързано с една ДСК и/или държава членка, решенията относно разликите между доклада за улова и резултатите от стереоскопичната програма се вземат на равнището на улова от съвместната риболовна операция или общия улов с капани. По отношение на съвместните риболовни операции, свързани с повече от една ДСК и/или държава членка, решението относно разликите между доклада за улова и резултатите от стереоскопичната програма се взема на равнището на операциите по поставяне в клетки, освен ако е постигната друга уговорка между органите на ДСК/държавата членка на знамето на кораба за улов, участващ в съвместната риболовна операция.

2.    Държавата членка, отговаряща за стопанството, представя доклад както пред държавата членка или ДСК, отговаряща за кораба за улов или капана, така и до Комисията, който включва следните документи:

a)    технически доклад за системата от стереоскопични камери, който обхваща:

обща информация: вид, обект, клетка, дата, алгоритъм;

статистическа информация относно размерите: средно тегло и средна дължина, минимално тегло и минимална дължина, максимално тегло и максимална дължина, брой включени в извадката риби, разпределение по тегло, разпределение по размер;

б)    подробни резултати от програмата, в това число размера и теглото на всяка включена в извадката риба;

в)    доклад за поставяне в клетки, който включва:

обща информация за операцията: номер на операцията по поставяне в клетки, име на стопанството, номер на клетката, номер на документа за улов на червен тон, номер на декларацията за прехвърляне на ICCAT, име и знаме на кораба за улов или капана, име и знаме на кораба влекач, дата на операцията със система от стереоскопични камери и име на видеофайла;

алгоритъма, използван за преобразуване на дължината в тегло;

сравнение между количествата, декларирани в документа за улов на червен тон и установени чрез системата от стереоскопични камери, изразено в брой риби, средно тегло и общо тегло (използва се следната формула за изчисление на разликата: (количество, установено чрез системата от стереоскопични камери – количество, декларирано в документа за улов на червен тон * 100);

допустима грешка на системата;

за докладите за поставяне в клетки във връзка със съвместни риболовни операции/капани, последният такъв доклад трябва да съдържа също така обобщение на цялата информация от предходните доклади за поставяне в клетки.

3.    При получаване на доклада за поставяне в клетки органите на държавата членка на кораба за улов или капана предприемат всички необходими мерки в съответствие със следните ситуации:

a)    общото тегло, декларирано от кораба за улов или капана в документа за улов на червен тон, е в диапазона на резултатите, получени чрез системата от стереоскопични камери:

не се разпорежда освобождаване на рибата,

в документа за улов на червен тон се коригират броят (като се използва броят риби, установен чрез контролни камери или алтернативни технологии) и средното тегло, като общото тегло не се променя;

б)    общото тегло, декларирано от кораба за улов или капана в документа за улов на червен тон, е под най-ниската стойност в диапазона на резултатите, получени чрез системата от стереоскопични камери:

разпорежда се освобождаване на рибата, като се използва най-ниската стойност в диапазона на резултатите, получени чрез системата от стереоскопични камери,

освобождаването на рибата се извършва в съответствие с процедурите, установени в член 32, параграф 2 и приложение XI;

след освобождаването на рибата в документа за улов на червен тон се коригират броят (като се използва броят риби, установен чрез контролни камери или алтернативни технологии, минус броя освободени риби) и средното тегло, като общото тегло не се променя;

в)    общото тегло, декларирано от кораба за улов или капана в документа за улов на червен тон, е над най-високата стойност в диапазона на резултатите, получени чрез системата от стереоскопични камери:

не се разпорежда освобождаване на рибата,

в документа за улов на червен тон се коригират съответно общото тегло (като се използва най-високата стойност в диапазона на резултатите, получени чрез системата от стереоскопични камери), броят риби (като се използват резултатите, получени чрез контролните камери) и средното тегло.

4.    За всяка корекция на документа за улов на червен тон вписаните в раздел 2 стойности (брой и тегло) трябва да съответстват на тези в раздел 6, а стойностите в раздели 3, 4 и 6 не трябва да надвишават посочените в раздел 2.

5.    При компенсация на установените разлики в отделните доклади за поставяне в клетки във всички операции по поставяне в клетки от дадена съвместна риболовна операция/капан — независимо дали се изисква освобождаване на рибата или не — всички съответни документи за улов на червен тон се коригират предвид най-ниската стойност в диапазона на резултатите, получени чрез системата от стереоскопични камери. Документите за улов на червен тон, свързани с количествата освободен червен тон, също се коригират, така че да се отрази теглото/броят на освободените риби. Документите за улов на червен тон, които са свързани с количествата неосвободен червен тон, но за които резултатите, получени чрез системата от стереоскопични камери или алтернативни технологии, се различават от декларираните количества уловена и прехвърлена риба, също се коригират, така че да се отразят тези разлики.

Документите за улов на червен тон, свързани с улова от мястото, на което е била освободена рибата, също се коригират, така че да се отрази теглото/броят на освободените риби.ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Протокол за освобождаване на рибата

1.    Освобождаването на червения тон от клетки за транспортиране/отглеждане се записва с видеокамера и се извършва в присъствието на регионален наблюдател на ICCAT, който изготвя и изпраща на секретариата на ICCAT доклад, придружен от видеозаписа.

2.    Когато е издадена заповед за освобождаване, операторът на стопанството изисква разполагането на регионален наблюдател на ICCAT.

3.    Освобождаването на червения тон от капани се извършва в присъствието на национален наблюдател, който изготвя и изпраща доклад на контролните органи на отговорната държава членка.

4.    Преди операция за освобождаване контролните органи на съответната държава членка могат да разпоредят контролно прехвърляне, като се използват стандартни и/или стереоскопични камери, за да се установи приблизителният брой и тегло на рибата, която ще бъде освободена.

5.    Органите на съответната държава членка могат да приложат всички допълнителни мерки, които според тях са необходими, за да се гарантира, че освобождаването се извършва в най-подходящото време и на най-подходящото място с оглед да се увеличи вероятността рибата да се присъедини към запаса. Отговорност за оцеляването на рибата преди нейното освобождаване носи операторът. Освобождаването се извършва в рамките на три седмици от приключване на операциите по поставяне в клетки.

6.    След приключване на операциите по събиране на улова рибата, която остава в стопанството и която не фигурира в документ за улов на червен тон на ICCAT, се освобождава в съответствие с процедурите, описани в член 32, параграф 2 и в настоящото приложение.ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Третиране на мъртвата риба

По време на риболовни операции, извършвани от кораби с мрежи гъргър, намерените в мрежите количества мъртва риба се записват в корабния дневник и съответно се приспадат от квотата на държавата членка.

Записване/третиране на мъртва риба при първото прехвърляне

1.    На оператора на кораба влекач се предоставя документът за улов на червен тон, в които са попълнени раздел 2 (Общо количество на улова), раздел 3 (Търговия с жива риба) и раздел 4 (Прехвърляне — включително мъртва риба).

Сумата на количествата, посочени в раздели 3 и 4, трябва е равна на количеството по раздел 2. В съответствие с разпоредбите на настоящия регламент документът за улов на червен тон се придружава от оригиналната декларация за прехвърляне на ICCAT. Количествата, посочени в декларацията за прехвърляне на ICCAT (прехвърляни живи), трябва да са равни на количествата, вписани в раздел 3 на съответния документ за улов на червен тон.

2.    Попълва се копие на раздел 8 (Търговска информация) на документа за улов на червен тон, което се предоставя на оператора на помощния кораб, превозващ мъртвия червен тон до брега (или копието се задържа на кораба за улов, ако разтоварването се извършва директно на брега). Мъртвата риба и копието на документа за улов на червен тон се придружават от копие на декларацията за прехвърляне на ICCAT.

3.    Количествата мъртва риба се записват в документа за улов на червен тон на съответния кораб за улов или — в случай на съвместна риболовна операция — в документите на участващите в тази операция кораби за улов или кораб под друго знаме.ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 302/2009

Настоящият регламент

Член 1

Членове 1 и 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4, параграф 1

Член 5, параграф 1

Член 4, параграф 2

Член 6, параграф 1, буква а)

Член 4, параграфи 3 и 5

Член 7

Член 4, параграф 4, втора алинея

Член 6, параграф 1, буква а) и член 6, параграф 2

Член 4, параграф 6, букви а) и б) и втора

алинея

Член 52

Член 4, параграф 6, трета алинея

Член 20, параграф 2

Член 4, параграфи 7, 8, 9, 10, 11 и 12

Член 4, параграф 13

Член 5, параграф 3

Член 4, параграф 15

Член 17

Член 5, параграф 1

Член 6, параграф 1, буква б)

Член 5, параграфи 2, 3, 4, 5 и 6

Член 8, параграфи 1, 2, 3, 4, 5 и 6

Член 5, параграфи 7, 8, 9, първа алинея

Член 5, параграф 9, втора алинея

Член 6, параграф 2

Член 6

Член 9

Член 7

Членове 10 и 11

Член 8

Член 16

Член 9, параграфи 1 и 2

Член 13, параграфи 1 и 2

Член 9, параграфи 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 10

Приложение I

Член 9, параграф 6

Член 9, параграф 11

Член 13, параграф 3

Член 9, параграфи 12, 13, 14 и 15

Член 14

Член 10

Член 11

Член 15, параграфи 2, 3 и 5

Член 12, параграфи 1, 2, 3 и 4

Член 18

Член 12, параграф 5

Член 13, параграфи 1, 2 и 3

Член 18

Член 13, параграф 4

Член 14, параграфи 1, 2, 3 и 5

Член 19

Член 14, параграф 4

Член 20, параграф 1

Член 15

Член 21

Член 16

Член 27, параграфи 1, 3 и 4

Член 17

Член 28

Член 18, параграф 1

Член 23

Член 18, параграф 2

Приложение ІІ

Член 19

Член 22, параграфи 1, 2 и 3

Член 20, параграфи 1 и 2

Член 24, параграфи 1, 2 и 3

Член 20, параграфи 3 и 4

Член 25

Член 21

Член 29, параграфи 1, 2, 3, 4, 6 и 7

Член 22, параграф 1 и параграф 2,

първа алинея

Член 31, параграфи 1, 3 и 5

Член 22, параграф 2, втора алинея

Член 32, параграф 1

Член 22, параграф 3

Член 32, параграф 2

Член 22, параграф 4

Член 36, параграфи 1, 2 и 3

Член 22, параграф 5

Приложение ІІ

Член 22, параграф 6

Член 31, параграф 6

Член 22, параграф 7

Член 33, параграф 1 и приложение IX

Член 22, параграф 8 и параграф 9, първа алинея

Член 34

Член 22, параграф 9, втора алинея

Член 22, параграф 10

Член 37

Член 23

Член 30

Член 24, параграф 1

Член 45, параграф 1

Член 24, параграфи 2, 4 и 6

Член 38, параграфи 2, 3, 4 и 5

Член 24, параграф 3

Член 39, параграфи 1 и 2

Член 24, параграф 5

Член 40

Член 24, параграф 7

Член 42, параграф 1 и приложение IX

Член 24, параграф 8, първа алинея

Член 43, параграфи 1 и 2

Член 24, параграф 9

Член 24, параграф 10

Член 46

Член 24a

Приложение X

Член 25

Член 47

Член 26, параграф 1

Член 24, параграф 4

Член 26, параграф 2

Член 25, параграф 1

Член 26, параграф 3

Член 24, параграф 5

Член 27, параграф 1

Член 29, параграф 5

Член 27, параграф 2

Член 41

Член 27, параграф 3

Член 3, параграф 24

Член 28

Член 53

Член 29

Член 50

Член 30

Член 48

Член 31, параграф 1 и параграф 2, букви а), б), в) и з)

Член 51, параграфи 2, 3, 4, 5 и 6

Член 31, параграф 2, букви г), д), е) и ж)

Приложение VII

Член 31, параграфи 3 и 4

Приложение VII

Член 32

Член 33, параграфи 2, 3 и 4

Член 42, параграфи 2, 3 и 4

Член 33

Член 33a

Член 51

Член 34

Член 54

Член 35

Член 36

Член 37

Член 55

Член 38

Член 56

Член 38a

Член 59, параграфи 1 и 2

Член 39

Член 61

Член 40

Член 41

Член 62

Top

???????, 24.4.2015

COM(2015) 180 final

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 302/2009


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Целта на предложението е транспониране в правото на Съюза на мерките от многогодишния план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, приет от Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) 1 на нейните годишни заседания между 2012 г. и 2014 г. ICCAT — по която Съюзът е договаряща страна — е регионална организация за управление на рибарството, отговорна за управлението на рибата тон и тоноподобните видове в Атлантическия океан и съседните морета. Многогодишният план за възстановяване на червения тон беше установен през 2006 г. 2 и влезе в сила през 2007 г. 

ICCAT разполага с правомощия да приема решения (наречени „препоръки“) за запазването и управлението на рибарството в своята област на компетентност, които имат задължителен характер и по същество са насочени към договарящите страни по ICCAT, но съдържат и задължения за операторите (например капитаните на кораби). Препоръките на ICCAT влизат в сила шест месеца след приемането им и, в случая на Европейския съюз, трябва да бъдат транспонирани в правото на Съюза, ако все още не са част от него. 

Някои мерки на ICCAT по отношение на червения тон бяха транспонирани чрез Регламент (ЕС) № 544/2014 от 15 май 2014 г. 3 , който изменя Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета от 6 април 2009 г. 4 Целта на това изменение беше да се транспонират мерките относно риболовните сезони, приети от ICCAT през 2012 г. и 2013 г. С цел да се осигури еднаквото и ефективно прилагане в целия Европейски съюз на всички мерки от плана за възстановяване, приет между 2012 г. и 2014 г., чрез настоящото предложение те ще бъдат включени в регламент относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море. Този регламент ще отмени Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета.

2.РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Не беше необходима нито консултация със заинтересованите страни, нито оценка на въздействието.

3.ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Обобщение на предлаганите мерки

Законодателната инициатива е отговор на стремежа да се осигури еднакво и ефективно прилагане на най-новите мерки от многогодишния план на ICCAT за възстановяване на червения тон в Европейския съюз. Съответните мерки за опазване и управление, установени в препоръките на ICCAT, не са пряко приложими спрямо отделни кораби или граждани на Съюза. Поради това е необходимо мерките на ICCAT по отношение на червения тон, приети през 2012 г., 2013 г. и 2014 г., да бъдат транспонирани в правото на Съюза. Предложението съдържа технически мерки — например във връзка с прехвърлянето и поставянето в клетки на живи екземпляри червен тон, в това число на мерки относно използването на стереоскопични камери, с чиято помощ да се изготви приблизителна оценка на количествата уловен и освободен червен тон, изискванията за докладване на улова и изпълнението на програмата за регионални наблюдатели на ICCAT.

С член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета 5 се въвежда задължение за разтоварване, като по отношение на червения тон то се прилага от 1 януари 2015 г. Въпреки това, съгласно член 15, параграф 2 от въпросния регламент задължението за разтоварване не засяга международните задължения на Съюза, като например тези, произтичащи от препоръките на ICCAT. По силата на същата разпоредба Комисията е оправомощена да приема делегирани актове за целите на въвеждането на такива международни задължения в правото на Съюза, в това число изключенията от задължението за разтоварване. От това следва, че изхвърлянето на улов от червен тон се разрешава в определени случаи, описани в Делегиран регламент (ЕС) 2015/98 на Комисията от 18 ноември 2014 г. 6 , и не е пряко обхванато от настоящото предложение.

Правно основание

Член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Принцип на субсидиарност

Предложението попада в изключителната компетентност на Съюза (член 3, параграф 1, буква г) от ДФЕС). Поради това принципът на субсидиарност не се прилага.

Принцип на пропорционалност

С предложението ще се гарантира транспонирането на съответните мерки на ICCAT в правото на Съюза, без да се надхвърля необходимото за постигане на преследваните цели.

Избор на инструмент

Предлаган инструмент: Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на план за възстановяване съгласно член 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

С оглед на големия брой нови елементи и промени, както и от съображения за яснота, опростяване и правна сигурност, настоящият регламент ще отмени Регламент (ЕО) № 302/2009.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Мярката не поражда допълнителни разходи за Съюза.

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 302/2009

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 7 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Целта на общата политика в областта на рибарството, формулирана в Регламент (ЕС) № 1380/2013 8 , е да се гарантира експлоатация на живите водни ресурси, която осигурява устойчиви икономически, екологични и социални условия.

(2)Съюзът е страна по Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан („Конвенцията“) 9 .

(3)На своето 15-о извънредно заседание през 2006 г. създадената с Конвенцията Международна комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) прие Препоръка 06-05 10 относно установяване на многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море със срок на действие до 2022 г. („план за възстановяване“). Тази препоръка влезе в сила на 13 юни 2007 г.

(4)Препоръка 06-05 на IССАТ беше транспонирана в правото на Съюза с Регламент (ЕО) № 1559/2007 на Съвета за установяване на многогодишен план за възстановяване на ресурсите от червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море 11 .

(5)На своето 16-о извънредно заседание през 2008 г. ICCAT прие Препоръка 08-05 12 за изменение на Препоръка 06-05.

   С цел да се възстанови запасът, планът за възстановяване, установен през 2006 г. и изменен през 2008 г., предвижда постепенно намаляване на равнището на общия допустим улов от 2007 г. до 2011 г., ограничения на риболова в определени зони и периоди, нов минимален размер за екземплярите червен тон, мерки относно спортния и любителския риболов, мерки относно капацитета за риболов и за развъждане, както и засилено прилагане на схемата на ICCAT за съвместни международни инспекции.

(6)Препоръка 08-05 на IССАТ беше транспонирана в правото на Съюза с Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море и за отмяна на Регламент (EО) № 1559/2007 13 .

(7)На своето 17-о извънредно заседание през 2010 г. ICCAT прие Препоръка 10-04 14 за изменение на Препоръка 08-05. С цел да се възстанови запасът, в Препоръка 10-04 се постановява допълнително намаляване на общия допустим улов и на риболовния капацитет и засилване на мерките за контрол, по-специално тези, отнасящи се до операциите по прехвърляне и поставяне в клетки. В нея също така се предоставят допълнителни становища, формулирани през 2012 г. от Постоянния комитет за изследвания и статистика (SCRS) относно установяване на местата за размножаване и създаване на резервати.

(8)С цел транспониране в правото на Съюза на преразгледаните международни мерки за опазване, установени в Препоръка 10-04, Регламент (ЕО) № 302/2009 беше изменен с Регламент (ЕС) № 500/2012 на Европейския парламент и на Съвета 15 .

(9)На своето 18-о извънредно заседание през 2012 г. ICCAT прие Препоръка 12-03 16 за изменение на Препоръка 10-04. С цел да бъде засилена ефективността на плана за възстановяване бяха въведени технически мерки по отношение на операциите по прехвърляне и поставяне в клетки на живи екземпляри червен тон, както и нови изисквания за докладване на улова, прилагането на програмата за регионални наблюдатели на ICCAT и промени на риболовните сезони. Също така беше засилена ролята на SCRS във връзка с оценката на запасите от червен тон.

(10)На своето 23-то редовно заседание през 2013 г. ICCAT прие Препоръка 13-07 17 за изменение на Препоръка 12-03 чрез въвеждането на незначителни промени в риболовните сезони, които не се отразяват върху флота на Съюза. Също така беше приета Препоръка 13-08 18 , с която бяха въведени допълнения в плана за възстановяване. С нея беше установена обща процедура за използване на системи със стереоскопични камери за приблизителна оценка на количествата червен тон на мястото на поставянето в клетки и беше въведена гъвкава начална дата на риболовния сезон за кораби с подхранка и кораби за тралене в източната част на Атлантическия океан.

(11)С цел транспониране в правото на Съюза на някои съществени мерки, като например тези за риболовните сезони, установени в препоръки 12-03 и 13-08, в Регламент (ЕО) № 302/2009 бяха добавени допълнителни изменения с Регламент (ЕС) № 544/2014 на Европейския парламент и на Съвета 19 .

(12)На своето 19-о извънредно заседание през 2014 г. ICCAT прие Препоръка 14-04 20 за изменение на Препоръка 13-07 и за отмяна на Препоръка 13-08. Наред с рационализирането на някои от съществуващите разпоредби за контрол бяха уточнени процедурите за използване на стереоскопични камери на мястото на поставяне в клетки и в плана за възстановяване бяха въведени специфични мерки по отношение на операциите по освобождаване на рибата и третирането на мъртвата риба.

(13)Препоръка 14-04 е задължителна за Съюза.

(14)Всички изменения на плана за възстановяване, приети от ICCAT през 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които все още не са транспонирани, следва да бъдат интегрирани в правото на Съюза. Тъй като това транспониране се отнася до план, чиито цели и мерки са определени от ICCAT, настоящият регламент не обхваща цялото съдържание на многогодишните планове, посочени в членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета 21 .

(15)Необходимо е бъдещите изменения със задължителен характер на плана за възстановяване да се транспонират в правото на Съюза. С оглед на своевременното интегриране в правото на Съюза на тези изменения, на Европейската комисия („Комисията“) следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета в срок и по подходящ начин.

(16)С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на разпоредбите на настоящия регламент по отношение на операциите по прехвърляне и поставяне в клетки и записването и докладването на свързани с капани и кораби дейности, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията 22 .

(17)Комисията следва да приема незабавно приложими актове за изпълнение в надлежно обосновани случаи при операции по прехвърляне и поставяне в клетки и записване и докладване на свързани с капани и кораби дейности, когато това се изисква по наложителни и спешни причини.

(18)От съображения за яснота, опростяване и правна сигурност Регламент (ЕО) № 302/2009 следва да бъде отменен с настоящия регламент.

(19)Някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 302/2009 вече не са актуални, тъй като междувременно са били обхванати от други законодателни актове на Съюза, и следва да бъдат заличени. Други разпоредби следва да бъдат актуализирани, за да отразяват промените в законодателството — по-специално тези, които произтичат от приемането на Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(20)С Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета 23 се създава по-конкретно система на Съюза за контрол, инспекции и правоприлагане с глобален и интегриран подход, за да се осигури спазване на всички правила на общата политика в областта на рибарството, като подробните правила за прилагане на този регламент се съдържат в Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията 24 . С Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета 25 се създава система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Тези актове вече включват някои въпроси от Регламент (ЕО) № 302/2009 — по-специално относно мерките за изпълнение съгласно член 33 и изпращането на данни от VMS съгласно приложение VIII. Следователно не е необходимо тези разпоредби да бъдат включени и в настоящия регламент.

(21)В съответствие с член 49, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията коефициентите на преобразуване, приети от SCRS, се прилагат за изчисляване на еквивалентното закръглено тегло на преработения червен тон, включително за целите на настоящия регламент.

(22)В съответствие с член 95 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета беше прието Решение за изпълнение № 2014/156/ЕС на Комисията 26 . В това решение за изпълнение се определят целеви показатели и цели за контрол на улова на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море.

(23)По силата на параграф 2, буква в) от Препоръка 06-07 на ICCAT 27 се създава програма за вземане на проби за прогнозна оценка на броя чрез размера в контекста на развъждането на червен тон. Тази разпоредба беше транспонирана чрез член 10 от Регламент (ЕО) № 302/2009. Не е необходимо в настоящия регламент изрично да се предвиди програма за вземане на проби, тъй в момента нейните функции са напълно обхванати от програмите, установени в параграф 83 от Препоръка 14-04, който следва да се транспонира чрез настоящия регламент. Този параграф предвижда използването на системи със стереоскопични камери или алтернативни технологии, които осигуряват еквивалентна точност, и обхваща всички операции по поставяне в клетки с цел уточняване броя и теглото на рибата.

(24)В член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се въвежда задължение за разтоварване, като по отношение на червения тон то се прилага от 1 януари 2015 г. Въпреки това, съгласно член 15, параграф 2 от същия регламент, задължението за разтоварване не засяга международните задължения на Съюза, като например тези, произтичащи от препоръките на ICCAT. По силата на същата разпоредба Комисията е оправомощена да приема делегирани актове за целите на въвеждането на такива международни задължения в правото на Съюза, в това число изключенията от задължението за разтоварване. В този контекст изхвърлянето на улов от червен тон се разрешава в определени случаи, които са описани в Делегиран регламент (ЕС) № 2015/98 на Комисията от 18 ноември 2014 г 28 . Поради това не е необходимо тези задължения за изхвърляне да бъдат включени в настоящия регламент,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.С настоящия регламент се установяват общите правила за прилагане от страна на Съюза на плана за възстановяване по смисъла на член 3, параграф 1.

2.Настоящият регламент се прилага по отношение на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море.

Член 2

Цел

Целта на настоящия регламент, в съответствие с плана за възстановяване по смисъла на член 3, точка 1, е до 2022 г. да се постигне биомаса, отговаряща на максималния устойчив улов, с вероятност най-малко 60 %.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)    „план за възстановяване“ означава многогодишният план за възстановяване на червения тон (Thunnus thynnus), който се прилага от 2007 г. до 2022 г. по препоръка на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT);

(2)    „риболовен кораб“ означава всеки моторен кораб, използван или предназначен за използване за целите на търговската експлоатация на ресурсите от червен тон, включително кораби за улов, за преработка на риба, помощни кораби, кораби влекачи, кораби, участващи в трансбордиране, както и транспортни кораби, оборудвани за транспортирането на продукти от риба тон, и допълнителни кораби, с изключение на кораби контейнери;

(3)    „кораб за улов“ означава кораб, използван за целите на търговския риболов на ресурсите от червен тон;

(4)    „кораб за преработка“ означава кораб, на борда на който продуктите от риболов подлежат на една или повече от следните операции преди опаковането им: филетиране или нарязване, замразяване и/или преработка;

(5)    „допълнителен кораб“ означава всеки кораб, използван за транспортиране на мъртви екземпляри червен тон (непреработени) от клетка за транспортиране/отглеждане, от мрежа гъргър или от капан до определено пристанище и/или кораб за преработка;

(6)    „кораб влекач“ означава всеки кораб, използван за теглене на клетките;

(7)    „помощен кораб“ означава всеки друг риболовен кораб, посочен в точка 2;

(8)    „извършващ активен риболов“ означава, че целта на кораба за улов или капана е извършването на улов на червен тон през даден риболовен сезон;

(9)    „съвместна риболовна операция“ означава всяка операция на два или повече кораба с мрежи гъргър, при която уловът на един такъв кораб се приписва на един или повече други кораби с мрежи гъргър съгласно коефициент на разпределение;

10.    „операции по прехвърляне“ означава:

i)всяко прехвърляне на живи екземпляри червен тон от мрежа на кораб за улов в клетка за транспортиране;

ii)всяко прехвърляне на живи екземпляри червен тон от една клетка за транспортиране в друга;

iii)всяко прехвърляне на клетка с екземпляри червен тон от един кораб влекач към друг;

iv)всяко прехвърляне на живи екземпляри червен тон от едно стопанство в друго;

v)всяко прехвърляне на живи екземпляри червен тон от капан в клетка за транспортиране;

(11)    „контролно прехвърляне“ означава всяко допълнително прехвърляне, което се осъществява по искане на операторите, извършващи улов/отглеждане, или от контролните органи, с цел да се провери броят на прехвърляните риби;

(12)    „капан“ означава неподвижен, закотвен за дъното уред, обикновено снабден с направляваща мрежа за насочване на червения тон към едно или няколко заграждения, където се задържа рибата преди събирането на улова;

(13)    „поставяне в клетки“ означава прехвърляне на живи екземпляри червен тон от клетка за транспортиране или капан в клетки за развъждане;

(14)    „развъждане“ означава поставяне на червен тон в клетки в стопанства и храненето му с цел угояване и увеличаване на общата му биомаса;

(15)    „стопанство“ означава инсталация, която се използва за развъждане на червен тон, уловен посредством капани и/или риболовни кораби с мрежи гъргър;

(16)    „капацитет за развъждане“ означава капацитетът (в тонове) за угояване и развъждане на риба на дадено стопанство;

(17)    „събиране на улова“ означава умъртвяване на червения тон в стопанства или капани;

(18)    „трансбордиране“ означава разтоварването на всичката или на част от рибата от борда на един риболовен кораб на друг риболовен кораб. Натоварването на мъртви екземпляри червен тон от кораб с мрежи гъргър или кораб влекач към допълнителен кораб не се смята за трансбордиране;

(19)    „спортен риболов“ означава риболов с нетърговска цел, извършван от членове на национална спортна организация или от лица, които притежават национален спортен лиценз;

(20)    „любителски риболов“ означава риболов с нетърговска цел, чиито участници не членуват в национална спортна организация и не притежават национален спортен лиценз;

(21)    „стереоскопична камера“ означава камера с две или повече лещи, с отделен сензор за изображение или филмова рамка за всяка леща, което дава възможност за отчитане на триизмерни изображения;

(22)    „контролни камери“ означава стереоскопични камери и/или конвенционални видеокамери, които се използват за целите на проверките, предвидени в настоящия регламент;

(23)    „документ за улов на червен тон“ или „електронен документ за улов на червен тон“ е документ за улова на червен тон. Според случая препратките към „документ за улов на червен тон“ се заменят с „електронен документ за улов на червен тон“;

(24)    „отговорна държава членка“ и „държава членка, отговаряща за“ означава държавата членка на знамето или държавата членка, под чиято юрисдикция са капанът или стопанството, или — ако стопанството или капанът се намират в открито море — държавата членка, в която са установени операторът на капана или на стопанството;

(25)    „задача II“ означава задача II съгласно определението на ICCAT в „Оперативно ръководство за статистика и изследване на рибата тон и подобните ѝ видове в Атлантическия океан“ 29 ;

(26)    „ДСК“ означава договарящи страни по Конвенцията, както и сътрудничещи страни, организации или риболовни организации, които не са договарящи страни;

(27)    „SCRS“ означава Постоянният комитет за изследвания и статистика на ICCAT;

(28)    „зона на Конвенцията“ означава географската зона, обхваната от мерките на ICCAT съгласно член 1 от Конвенцията.

Член 4

Дължина на корабите

Всички дължини на кораби, посочени в настоящия регламент, се разбират като обща дължина.

ГЛАВА II

Мерки за управление

Член 5

Условия, свързани с мерките за управление

1.Всяка държава членка взема необходимите мерки, за да гарантира, че риболовните дейности на нейните кораби за улов и капани са съизмерими с възможностите за риболов на червен тон, с които държавата членка разполага в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море.

2.В рамките на плана за възстановяване не се предвижда никакъв пренос на улов под предвиденото количество.

3.Забранява се наемането на риболовни кораби на Съюза с цел улов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море.

Член 6

Представяне на планове за управление на риболовния капацитет, риболовни планове и планове за управление на развъждането

1.В срок до 31 януари всяка година всяка държава членка представя на Комисията:

а)риболовен план за корабите за улов и капаните за червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море;

б)план за управление на риболовния капацитет, в който се гарантира, че риболовният капацитет на държавата членка е съизмерим с разпределената ѝ квота.

2.Комисията събира посочените в параграф 1 планове и ги интегрира в плана за управление на риболовния капацитет на Съюза, който се предава на секретариата на ICCAT до 15 февруари всяка година за обсъждане и одобрение от ICCAT.

3.    В срок до 15 април всяка година всяка държава членка, която възнамерява да промени действащия и одобрен от ICCAT план за капацитета за развъждане, представя план за управление на развъждането на Комисията, която го предава на секретариата на ICCAT.

Член 7

Риболовни планове

1.В представения от всяка държава членка годишен риболовен план се определят квотите, отпуснати на всяка група уреди по членове 10 и 11, като се уточняват:

а)корабите за улов с дължина над 24 m, включени в списъка на корабите по член 19, параграф 1, буква а), индивидуалната квота, която им е разпределена, и мерките, които са въведени, за да се гарантира спазването на индивидуалните квоти, както и разрешените количества прилов;

б) по отношение на корабите за улов с дължина под 24 m и на капаните — най-малко квотата, отпусната на организации на производителите или на групи кораби, извършващи риболов с подобен вид уред.

2.Съответната държава членка представя на Комисията всяка последваща промяна в годишния риболовен план или в рамките на предоставените индивидуални квоти за кораби за улов с дължина над 24 m, включени в списъка по член 19, параграф 1, буква а), най-малко три дни, преди да се пристъпи към дейността, съответстваща на промяната. Комисията изпраща тази промяна на секретариата на ICCAT най-малко 48 часа, преди да се пристъпи към дейността, съответстваща на промяната.

Член 8

Планове за управление на риболовния капацитет

1.Предоставеният от всяка държава членка годишен план за управление на риболовния капацитет трябва да отговаря на условията, предвидени в настоящия член.

2.Максималният брой на капаните, регистрирани в дадена държава членка, и на риболовните кораби, плаващи под знамето на дадена държава членка, които могат да извършват риболов, да задържат на борда, да трансбордират, да транспортират или да разтоварват червен тон, се определя съгласно Договора и в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

3.Максималният брой на риболовните кораби, които плават под знамето на дадена държава членка и извършват улов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, е ограничен до броя и общия съответен брутен тонаж на риболовните кораби под знамето на същата държава членка, които през периода от 1 януари 2007 г. до 1 юли 2008 г. са улавяли, задържали на борда, трансбордирали, транспортирали или разтоварвали червен тон. Това ограничение се прилага за корабите за улов по вид на риболовния уред.

4.За корабите, на които е разрешено да извършват улов на червен тон по силата на дерогацията по член 13, параграф 2, в приложение I са посочени допълнителни условия за определяне на максималния брой риболовни кораби.

5.Максималният брой на капаните на държава членка, извършваща улов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, се ограничава до броя на капаните, позволени от тази държава членка преди 1 юли 2008 г.

6.    Чрез дерогация от разпоредбите по параграфи 3 и 5, ако през 2015 г., 2016 г. и 2017 г. дадена държава членка е в състояние да докаже, че нейният риболовен капацитет не би позволил използването на цялата квота, тя може да реши да предвиди по-голям брой капани и кораби в своя годишен риболовен план, посочен в член 7.

7.    Чрез дерогация от параграф 3 и 6, през 2015 г., 2016 г. и 2017 г. всяка държава членка ограничава броя на своите кораби с мрежи гъргър, които не разполагат с разрешение за улов на червен тон съгласно дерогацията по член 13, параграф 2, буква б), до броя на корабите с мрежи гъргър, на които е издала такова разрешение през 2013 г. или 2014 г.

8.    При подготовката на плановете за управление на риболовния капацитет на държавите членки изчисляването на риболовния капацитет на всяка от тях трябва да се основава на най-добрите равнища на улова за отделните кораби и уреди в съответствие с приблизителната оценка, изготвена през 2009 г. от SCRS 30 и приета на междусесийното заседание на Комитета по изпълнение на разпоредбите на ICCAT през 2010 г. 31 След всеки извършван от SCRS преглед на тези равнища на улова държавите членки трябва да прилагат най-актуалните равнища, приети от ICCAT.

Член 9

Планове за управление на развъждането

1.Предоставеният от всяка държава членка план за управление на развъждането трябва да отговаря на условията, предвидени в настоящия член.

2.Максималният капацитет за развъждане и угояване на риба тон за всяка държава членка и максималното количество уловен див червен тон, което всяка държава членка може да разпредели, се определя съгласно Договора и в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

3.Максималният капацитет за развъждане и угояване на риба тон на дадена държава членка се ограничава до капацитета за развъждане и угояване на нейните стопанства, които са били вписани в регистъра на ICCAT на съоръжения за отглеждане на риба или са получили разрешение и са декларирани пред ICCAT към 1 юли 2008 г.

4.Максималното количество уловен див червен тон, въвеждан в стопанствата на държава членка, се ограничава на равнището на въвежданите количества, регистрирани в ICCAT от стопанствата на тази държава членка през 2005, 2006, 2007 или 2008 г.

5.В рамките на максималното количество уловен див червен тон, посочено в параграф 4, всяка държава членка разпределя максималните годишни количества на своите стопанства.

ГЛАВА III

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ

РАЗДЕЛ 1

РИБОЛОВНИ СЕЗОНИ

Член 10

Кораби с парагади, кораби с мрежи гъргър, пелагични траулери, спортен и любителски риболов

1.Уловът на червен тон от големи пелагични кораби за улов с парагади с дължина над 24 m се разрешава в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море за периода от 1 януари до 31 май, с изключение на зоната, ограничена на запад от 10◦ з.д. и на север от 42◦ с.ш., както и на норвежката изключителна икономическа зона, където такъв риболов се разрешава от 1 август до 31 януари.

2.Уловът на червен тон с мрежи гъргър се разрешава в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море за периода от 26 май до 24 юни, с изключение на норвежката изключителна икономическа зона, където такъв риболов се разрешава от 25 юни до 31 октомври.

3.Уловът на червен тон с пелагични траулери се разрешава в източната част на Атлантическия океан за периода от 16 юни до 14 октомври.

4.Любителският и спортният риболов на червен тон се разрешават в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море за периода от 16 юни до 14 октомври.

5.Уловът на червен тон с уреди, различни от посочените в параграфи 1—4 и член 11, включително капани, е разрешен през цялата година.

Член 11

Кораби с подхранка и кораби за тралене

1.Уловът на червен тон от кораби с подхранка и от кораби за тралене се разрешава в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море за периода от 1 юли до 31 октомври.

2.При условие че защитата на местата за размножаване не е засегната и че общата продължителност на риболовния сезон за тези риболовни дейности не надхвърля четири месеца, всяка държава членка може да вземе решение за прилагане на различна начална дата за корабите с подхранка и корабите за тралене, плаващи под нейно знаме и извършващи дейност в източната част на Атлантическия океан.

3.В риболовния си план по член 7 всяка държава членка уточнява дали началната дата за тези риболовни дейности е била изменена, и посочва координатите на съответните зони.

РАЗДЕЛ 2

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР, СЛУЧАЕН УЛОВ, ПРИЛОВ

Член 12

Задължение за разтоварване

Разпоредбите на настоящия раздел се прилагат, без да се засяга член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, включително всяка дерогация съгласно член 15, параграф 2 от същия регламент.

Член 13

Минимален размер

1.Минималният размер за червения тон, уловен в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, се определя на 30 kg или 115 cm дължина на тялото до развилката на опашната перка.

2.Чрез дерогация от параграф 1 минималният размер за червен тон от 8 kg или 75 cm дължина на тялото до развилката на опашната перка се прилага при следните риболовни дейности:

а)червен тон, уловен в източната част на Атлантическия океан от кораби с подхранка и кораби за тралене;

б)червен тон, уловен в Адриатическо море с цел развъждане;

в)червен тон, уловен в Средиземно море за целите на крайбрежния и непромишления улов на прясна риба от кораби с подхранка, кораби с парагади и рибарски лодки.

3.Специфичните условия за прилагане на дерогацията по параграф 2 са определени в приложение I.

4.Съответните държави членки издават на корабите специални разрешения за извършване на риболов съгласно дерогацията по параграф 2. Съответните кораби се включват в списъка на корабите за улов по член 19, параграф 1, буква а). С оглед на това се прилагат разпоредбите на членове 19 и 20.

Член 14

Случаен улов

1.За всички кораби и капани, които извършват активен риболов на червен тон, се разрешава случаен улов от най-много 5 % червен тон с тегло между 8 и 30 kg или с дължина на тялото до развилката на опашната перка между 75 и 115 cm.

2.Посочената в параграф 1 ставка от 5 % се изчислява въз основа на общия улов на червен тон, измерен в брой риби, които са задържани по всяко време на борда на кораба или в капана след всяка риболовна операция.

3.Случайният улов се приспада от квотата на държавата членка, отговаряща за съответния кораб или капан.

4.По отношение на случайния улов на червен тон се прилагат членове 23, 28, 29 и 30.

Член 15

Прилов

1.Всяка държава членка разпределя специална квота за прилова на червен тон и я съобщава на Комисията при предаване на риболовния си план.

2.Корабите на Съюза, които не извършват активен улов на червен тон, избягват във всеки един момент след риболовна операция превишаването на 5 % от общия улов на борда по тегло или брой екземпляри на прилова на червен тон. Изчислението на тази ставка по броя на рибите се прилага само по отношение на рибата тон и тоноподобните видове, управлявани от ICCAT.

3.Всяка държава членка приспада от квотата си мъртвата риба от прилова, посочен в параграф 2. За държавите членки без квота за червен тон съответният прилов се приспада от специалната квота за прилов на червен тон на Съюза, установена съгласно Договора и в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

4.Ако разпределената на държавата членка на риболовния кораб или на капана квота вече е изчерпана, уловът на червен тон се избягва. Мъртвият червен тон трябва да се разтовари и подлежи на конфискация и съответните последващи действия. В съответствие с член 27 всяка държава членка ежегодно предоставя информация за тези количества на Комисията, която я препраща на секретариата на ICCAT.

5.По отношение на прилова се прилагат процедурите по членове 25, 28, 29, 30 и 54.

РАЗДЕЛ 3

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САМОЛЕТИ

Член 16

Използване на летателни средства

Забранява се използването на всякакви летателни средства, включително самолети, вертолети или всички видове безпилотни летателни средства за търсене на червен тон.

ГЛАВА IV

СПОРТЕН И ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ

Член 17

Специална квота за любителски и спортен риболов

Всяка държава членка регулира любителския и спортния риболов чрез разпределяне на специална квота за прилова на червен тон и съобщава тази квота на Комисията при предаване на риболовния си план.

Член 18

Любителски и спортен риболов

1.Всяка държава членка с квота за червен тон регулира любителския и спортния риболов чрез издаване на разрешения за риболов на кораби за целите на любителския и спортния риболов.

2.При любителския и спортния риболов се забранява уловът на повече от един екземпляр червен тон на кораб на ден.

3.Разтовареният червен тон трябва да бъде цял или без хриле, и/или изкормен.

4.Продажбата на червен тон, уловен при любителски и спортен риболов, се забранява.

5.Всяка държава членка записва данните за улова от любителски и спортен риболов — включително теглото и дължината на всеки екземпляр червен тон — за предходната година и до 30 юни всяка година ги съобщава на Комисията. Комисията изпраща тази информация на SCRS.

6.Всяка държава членка приспада мъртвия улов, произхождащ от любителски и спортен риболов, от квотата, отпусната ѝ съгласно член 7, параграф 1 и член 17.

ГЛАВА V

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ

РАЗДЕЛ 1

РЕГИСТРИ НА КОРАБИ И КАПАНИ

Член 19

Регистри на кораби

1.Когато е приложимо, един месец преди началото на риболовните сезони, посочени в членове 10 и 11, а в останалите случаи — един месец преди началото на периода на разрешението, всяка държава членка представя ежегодно на Комисията по електронен път:

а)списък на всички кораби за улов под нейно знаме, на които е разрешено да извършват активен риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море посредством издаване на специално разрешение за риболов;

б)списък на всички други риболовни кораби (без корабите за улов), които плават под нейно знаме и имат разрешение за извършване дейности по улова на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море.

2.Двата списъка се изготвят според образеца, посочен в Насоките за изпращане на данни и информация, изисквани от ICCAT.

3.Всеки риболовен кораб може да фигурира в списъците по параграф 1 в рамките на една календарна година, при условие че не е включен едновременно в двата списъка.

4.Списъците по параграф 1 съдържат името на кораба и номера му в регистъра на флота на Съюза, както е посочено в приложение I към Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията 32 .

5.Документи, подадени със задна дата, не се приемат. Последващи изменения в списъците по параграф 1 в хода на една календарна година се приемат единствено ако риболовен кораб, за който е било изпратено уведомление, е възпрепятстван да участва поради легитимни оперативни причини или поради непреодолима сила. При такива обстоятелства съответната държава членка незабавно уведомява Комисията за този факт, като предоставя:

а)пълни подробности относно кораба (или корабите) за улов, предназначен да замени кораба, включен в списъка по параграф 1; и

б)изчерпателно описание на причините, обосноваващи замяната, както и всякакви приложими доказателства или препратки в подкрепа на това действие.

6.Комисията изпраща на секретариата на ICCAT информацията по параграфи 1 и 2, така че корабите да могат да бъдат вписани в регистъра на ICCAT на кораби за улов с разрешение за активен улов на червен тон или в регистъра на ICCAT на всички други риболовни кораби (без корабите за улов) с разрешение да извършват дейности по улова на червен тон.

7.    Член 8a, параграфи 2, 6, 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 1936/2001 33 се прилагат с необходимите изменения.

Член 20

Разрешения за риболов за кораби

1.    Без да се засягат разпоредбите на член 15, риболовните кораби на Съюза, които не са вписани в списъците на ICCAT по член 19, параграф 1, нямат право да извършват риболов, задържат на борда, трансбордират, транспортират, прехвърлят, преработват или разтоварват червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море.

2.    Когато индивидуалната квота бъде счетена за изчерпана, държавата членка на знамето отнема разрешението за улов на червен тон и изисква от кораба да се отправи незабавно към определено от нея пристанище.

Член 21

Регистри на капани, чието използване е разрешено за улов на червен тон

1.    В срок до 15 февруари всяка година всяка държава членка изпраща на Комисията по електронен път списък на своите капани, чието използване е разрешено със специално разрешение за улов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море. Списъкът включва името на капаните и регистрационния им номер и се изготвя според образеца, посочен в Насоките за изпращане на данни и информация, изисквани от ICCAT.

2.    Комисията изпраща списъка на секретариата на ICCAT, така че тези капани да могат да бъдат вписани в регистъра на ICCAT на капани, чието използване е разрешено за улов на червен тон.

3.    Не се разрешава капани на Съюза, които не са вписани в регистъра на ICCAT, да бъдат използвани за риболов, задържане, прехвърляне, поставяне в клетки или разтоварване на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море.

4.    Член 8a, параграфи 2, 4, 6, 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 1936/2001 се прилагат с необходимите изменения.

Член 22

Съвместни риболовни операции

1.    Всички съвместни риболовни операции за червен тон се разрешават само със съгласието на съответната държава членка (или държави членки) на знамето. За да получи разрешение, всеки кораб с мрежи гъргър се оборудва за улов на червен тон и разполага с индивидуална квота. Не се разрешават съвместни риболовни операции с други ДСК.

2.    Всяка държава членка взема необходимите мерки, за да получи следната информация от своите риболовни кораби, кандидатстващи за разрешение да участват в съвместна риболовна операция:

а)продължителност;

б) идентификационни данни на участващите оператори;

в) индивидуални квоти на корабите;

г)коефициент на разпределение на съответния улов между риболовните кораби; и

д) информация за стопанствата, за които е предназначена рибата.

3.    Най-малко 15 дни преди началото на операцията всяка държава членка изпраща на Комисията информацията по параграф 2 според образеца в приложение VI. Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT и на държавата на знамето на другите риболовни кораби, участващи в съвместната риболовна операция, най-малко 10 дни преди началото на операцията.

4.    При наличие на непреодолима сила срокът по параграф 3 не се прилага по отношение на информацията, изисквана съгласно параграф 2, буква д). В този случай държавите членки могат възможно най-скоро да представят на Комисията посочената информация в актуализиран вид, заедно с описание на събития, представляващи непреодолима сила. Комисията препраща тази информация на секретариата на ICCAT. 

Раздел 2
Улов

Член 23

Изисквания към документацията

1.    В допълнение към спазването на членове 14, 15, 23 и 24 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и ако е приложимо, капитанът на кораб за улов на Съюза вписва в корабния дневник информацията, посочена в приложение II, част А.

2.    Капитаните на корабите влекачи, допълнителните кораби и корабите за преработка записват дейностите си съгласно изискванията, посочени в приложение II, части Б, В и Г.

Член 24

Доклади за улова, изпратени от капитаните и операторите на капани

1.    Капитаните на корабите, извършващи активен улов на червен тон, изпращат ежедневно на компетентните органи на държавата членка на знамето данни от корабните дневници, включително регистрационния номер в ICCAT, името на кораба, началото и края на периода на разрешението, датата, часа, местоположението (географска ширина и географска дължина) и теглото и броя на червения тон, уловен в зоната на Конвенцията. Те изпращат тази информация по електронен път според образеца в приложение V по време на целия период, през който се разрешава на кораба да извършва улов на червен тон.

2.    Капитаните на корабите с мрежи гъргър изготвят ежедневни доклади в съответствие с параграф 1 за всяка риболовна операция, включително за операции с нулев улов.

3.    Докладите по параграфи 1 и 2 се подават ежедневно от операторите до органите на техните държави членки на знамето най-късно в 9,00 часа (GMT) за предходния ден за корабите с мрежи гъргър и корабите с дължина над 24 m, и най-късно в понеделник полунощ за предходната седмица до неделя в полунощ (GMT) за останалите кораби за улов.

4.    Операторите на капани, извършващи активен улов на червен тон, ежедневно изпращат отчет за извършения улов, в който се посочват регистрационният номер в ICCAT, датата, часът, уловът (тегло и брой риби), включително за операции с нулев улов. Те изпращат тази информация по електронен път на органите на своите държави членки в рамките на 48 часа и според образеца в приложение V по време на целия период, през който е разрешен уловът на червен тон.

5.    Комисията може да приема актове за изпълнение за установяване на подробни правила относно записването и докладването на дейностите на корабите и капаните съгласно параграфи 1—4. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане по член 59, параграф 2.

Когато са налице надлежно обосновани наложителни причини за спешност, Комисията приема незабавно приложими актове за изпълнение в съответствие с процедурата по член 59, параграф 3.

Член 25

Седмични и месечни доклади за улова, изпращани от държавите членки

1.    При получаване на докладите за улова по член 24 всяка държава членка своевременно ги препраща на Комисията по електронен път и своевременно предоставя на Комисията седмични доклади за улова за всички кораби за улов и капани според образеца в приложение V. Комисията ежеседмично препраща тази информация на секретариата на ICCAT според образеца, посочен в Насоките за изпращане на данни и информация, изисквани от ICCAT.

2.    Преди 15-о число на всеки месец всяка държава членка информира Комисията за количествата червен тон, уловен в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, които през предходния месец са били разтоварени, трансбордирани, уловени в капани или поставени в клетки от риболовните кораби, плаващи под знамето на съответната държава членка, или от капаните, регистрирани в нея. Предоставената информация е структурирана по вид на уреда и включва прилова, улова от спортен и любителски риболов и нулевия улов. Комисията своевременно препраща тази информация на секретариата на ICCAT.

Член 26

Информация за изчерпването на квоти

1.В допълнение към разпоредбите на член 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, всяка държава членка информира Комисията, когато бъде преценено, че квотата, отпусната за дадена група уреди по членове 10 и 11 от настоящия регламент, е достигнала 80 %.

2.В допълнение към разпоредбите на член 35 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, всяка държава членка информира Комисията, когато бъде преценено, че квотата, отпусната за дадена група уреди по членове 10 и 11 от настоящия регламент, или за дадена съвместна риболовна операция, или за кораб с мрежи гъргър, е изчерпана.

3.Информацията по параграф 2 се придружава от официални документи, доказващи преустановяването на риболова или призоваването в пристанище, които са издадени от държавата членка за флота, групата уреди, съвместната риболовна операция или отделните кораби с индивидуална квота и в които ясно се указва датата и часът на преустановяването.

Член 27

Годишно докладване на улова от страна на държавите членки

1.В срок до 15 март всяка година всяка държава членка изпраща на Комисията подробна информация относно улова на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море за предходната риболовна година. Тази информация включва:

а)името и номера в ICCAT на всеки кораб за улов;

б)срока на валидност на разрешението на всеки кораб за улов;

в)общия улов на всеки кораб за улов, включително когато уловът е бил нулев през целия срок на валидност на разрешението (или разрешенията);

г)общия брой дни, през които всеки кораб за улов е извършвал риболов в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море през целия срок на валидност на разрешението (или разрешенията); и

д)общия улов извън срока на валидност на разрешението (прилова), включително когато уловът е бил нулев.

2.Ако даден кораб не разполага с разрешение за извършване на активен улов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, но е уловил червен тон като прилов, информацията, която трябва да бъде представена на Комисията в посочения в параграф 1 срок, включва:

а)името и номера в ICCAT, или националния регистрационен номер на кораба, ако не е регистриран в ICCAT; и

б)общия улов на червен тон.

3.Всяка държава членка съобщава на Комисията всякаква информация относно корабите, които не са обхванати от параграф 1, но за които се знае или се предполага, че са извършвали улов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море.

4.Комисията препраща на секретариата на ICCAT информацията, получена съгласно параграфи 1, 2 и 3.

Раздел 3
Разтоварване и трансбордиране

Член 28

Определени пристанища

1.Всяка държава членка определя пристанищата или местата близо до брега (определени пристанища), където се разрешават операции по разтоварване или трансбордиране на червен тон.

2.За да бъде посочено дадено пристанище като определено, пристанищната държава членка уточнява разрешеното време и разрешените места за разтоварване и трансбордиране.

3.В срок до 15 февруари всяка година всяка държава членка изпраща списък с определените пристанища на Комисията, която предава тази информация на секретариата на ICCAT.

4.На риболовните кораби се забранява разтоварването и трансбордирането на каквото и да е количество червен тон, уловен в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, на което и да е място, различно от пристанищата или от местата близо до брега, определени от ДСК и от държавите членки в съответствие с параграфи 1 и 2.

Член 29

Разтоварвания

1.По отношение на капитаните на риболовни кораби на Съюза с дължина над 12 m, които са включени в списъка с кораби на ICCAT по член 19, се прилага член 17 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Посочените в член 17 от същия регламент предварителни уведомления за пристигане в пристанището се изпращат на компетентния орган на държавата членка (в това число държавата членка на знамето) или на ДСК, чиито пристанища или съоръжения за разтоварване капитаните възнамеряват да използват.

2.Наред с това, най-малко четири часа преди очаквания час на пристигане в пристанището, капитаните на риболовни кораби на Съюза с дължина над 12 m, които са включени в списъка на ICCAT по член 19, уведомяват компетентния орган на държавата членка (в това число държавата членка на знамето) или на ДСК, чиито пристанища или съоръжения за разтоварване възнамеряват да използват, за следното:

а) очакван час на пристигане;

б) приблизително количество червен тон, задържан на борда; и

в)информация за географската зона, където е извършен уловът.

3.Когато държавите членки прилагат член 80, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 404/2011 по отношение на уведомленията по параграфи 1 и 2, уведомленията за приблизителните количества червен тон, задържан на борда, могат да бъдат изпратени в договорения за тази цел срок преди пристигането.

4.Органите на пристанищната държава членка водят отчет за всички предварителни уведомления за текущата година.

5.Всички разтоварени количества се проверяват от съответните органи за контрол на пристанищната държава членка, като определен процент от тях се проверяват въз основа на система за оценка на риска при отчитане на квотата, размера на флота и риболовното усилие. Всяка държава членка описва подробно приетата от нея система за контрол в годишния план за инспекции по член 51. Тази система за контрол се прилага и за дейностите по събирането на улова.

6.В рамките на 48 часа след приключване на разтоварването органите на пристанищната държава членка изпращат данни за разтоварването на органите на държавата членка на знамето на риболовния кораб.

7.В допълнение към разпоредбите на член 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, капитаните на корабите за улов на Съюза изпращат след всеки рейс декларация за разтоварване независимо от дължината на тези кораби:

а)до компетентните органи на държавата членка на знамето;

б)и — ако разтоварването е било извършено в пристанище на друга държава членка или ДСК — до компетентните органи на съответната пристанищна държава членка или ДСК.

8.Целият разтоварен улов трябва да се претегли.

Член 30

Трансбордиране

1.Чрез дерогация от член 20 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 трансбордирането в открито море на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море се забранява при каквито и да било обстоятелства.

2.Риболовните кораби трансбордират улова на червен тон само в определените пристанища и при условията по член 28.

3.    Пристанищната държава членка обезпечава провеждането на инспекции през цялото време на трансбордиране и на всички места за трансбордиране.

4.Най-малко 48 часа преди очаквания час на пристигане в пристанище капитаните или представителите на трансбордиращия риболовен кораб предоставят на компетентните органи на държавата членка или на ДСК, чието пристанище искат да използват, следната информация:

а)очакван ден, час и пристанище на пристигане;

б)приблизително количество червен тон, задържан на борда, и данни за географската зона, където е извършен уловът;

в)името на трансбордиращия риболовен кораб и неговия номер в регистъра на ICCAT на кораби за улов с разрешение за извършване на активен риболов на червен тон или в регистъра на ICCAT на други риболовни кораби с разрешение за извършване на дейности по улова на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море;

г)името на приемащия риболовен кораб и неговия номер в регистъра на ICCAT за кораби за улов с разрешение за извършване на активен риболов на червен тон или в регистъра на ICCAT на други риболовни кораби с разрешение за извършване на дейности по улова на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море; и

д)тонажа и географската зона на улова на червен тон, който ще се трансбордира.

5.На риболовните кораби се разрешава трансбордиране само ако са получили предварително разрешение от своята държава на знамето.

6.Преди началото на трансбордирането капитаните на трансбордиращите риболовни кораби предоставят на своите държави на знамето следната информация:

а)количествата червен тон, които ще се трансбордират;

б)датата и пристанището на трансбордиране;

в)името, регистрационния номер и знамето на приемащия риболовен кораб и неговия номер в регистъра на ICCAT на кораби за улов с разрешение за активен улов на червен тон или в регистъра на ICCAT на други риболовни кораби с разрешение за извършване на дейности по улова на червен тон; и

г) географската зона на улова на червения тон.

7.Всяко трансбордиране се инспектира от органите на държавата членка в определеното пристанище. Компетентният орган на държавата членка:

а)инспектира приемащия риболовен кораб при пристигането и проверява товара и документацията, свързана с операцията по трансбордиране;

б)изпраща протокол от трансбордирането на органа на държавата на знамето на трансбордиращия риболовен кораб в рамките на 5 часа след приключване на трансбордирането.

8.Чрез дерогация от членове 21 и 22 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 капитаните на риболовните кораби на Съюза — независимо от дължината на тези кораби — попълват и изпращат декларацията за трансбордиране на ICCAT на компетентните органи на държавата членка, под чието знаме плава риболовният кораб. Декларацията се предава не по-късно от 48 часа след датата на трансбордиране в пристанището в съответствие с формата, установен в приложение III.

Раздел 4
Операции по прехвърляне

Член 31

Разрешение за прехвърляне

1.Преди всяка дейност по прехвърляне капитанът на кораба за улов или операторът на стопанството или на капана, от които се извършва това прехвърляне, изпраща на компетентните органи на съответната държава членка предварително уведомление за прехвърляне, съдържащо:

а)името на кораба за улов, кораба влекач, стопанството или капана, заедно с регистрационния номер в ICCAT;

б)очаквания час на прехвърляне;

в)приблизителното количеството червен тон, което ще се прехвърля;

г)информация за местоположението (географска ширина/дължина), където ще се извърши прехвърлянето, както и установимите номера на клетките;

д)името на приемащия кораб влекач, броя на теглените клетки и, по целесъобразност, регистрационния номер в ICCAT;

е)пристанището, стопанството или клетката, за които е предназначен червеният тон.

2.За тази цел на всяка клетка се издава уникален номер. Номерата се издават с единна система за номериране, която съдържа най-малко трибуквения алфа код, съответстващ на знамето на корабите влекачи, следван от три цифри.

3.На риболовните кораби, стопанствата или капаните се разрешава прехвърляне само ако са получили предварително разрешение от своята държава. Органите на отговорната държава членка решават дали да предоставят разрешение за всяка отделна дейност по прехвърляне. За тази цел се издава уникален идентификационен номер, който се съобщава на капитана на риболовния кораб, на оператора на капана или на оператора на стопанството (според случая). Когато е предоставено такова разрешение, номерът съдържа трибуквения код на държавата членка, четирите цифри на съответната година и трибуквеното обозначение „AUT“ (разрешение), следвани от последователни номера. При отказ за издаване на разрешение номерът съдържа трибуквения код на държавата членка, четирите цифри на съответната година и трибуквеното обозначение „NEG“ (отказ), следвани от последователни номера.

4.    В случай че при операцията по прехвърляне умре риба, отговорните държави членки и операторите, участващи в прехвърлянето, прилагат разпоредбите, установени в приложение XII.

5.Държавата членка, отговаряща за съответния кораб за улов, кораб влекач, стопанство или капан (според случая), издава или отказва разрешението за прехвърляне в срок от 48 часа след подаване на предварителното уведомление за прехвърляне.

6.Разрешението за прехвърляне от отговорната държава членка не предопределя разрешението за операцията по поставяне в клетки.

Член 32

Отказ на разрешение за прехвърляне

1.Държавата членка, отговаряща за съответния кораб, капан или стопанство, не издава разрешение за прехвърляне, ако при получаване на предварителното уведомление за прехвърляне прецени, че:

а)корабът за улов или капанът, за който е декларирано, че е уловил рибата, не разполага с достатъчна квота;

б)корабът за улов или операторът на капана не е докладвал надлежно за количеството риба или не е било издадено разрешение за поставянето в клетки на тази риба или нейното количество не е било взето предвид при изразходване на квотата, която може да бъде приложена в този случай;

в)корабът за улов или капанът, за който е декларирано, че е уловил рибата, няма разрешение за улов на червен тон; или

г)корабът влекач, за който е декларирано, че приема прехвърлянето на рибата, не фигурира в регистъра на ICCAT на всички други риболовни кораби (с изключение на корабите за улов) с разрешение за извършване на дейности по улова на червен тон по член 19, параграф 1, буква б) или не е оборудван със система за наблюдение на кораби (VMS).

2.При отказ за прехвърляне:

а)държавата членка, отговаряща за съответния кораб за улов или капан, връчва на капитана на кораба за улов или на оператора на капана или оператора на стопанството (според случая) заповед за освобождаване на рибата, като го информира, че прехвърлянето не се разрешава и нарежда уловената риба да бъде освободена;

б)капитанът на кораба за улов, операторът на стопанството или операторът на капана (според случая) освобождават рибата;

в)освобождаването на червения тон се извършва в съответствие с процедурите, установени в приложение XI.

Член 33

Наблюдение с видеокамера

1.При операциите по прехвърляне капитанът на кораба за улов, кораба влекач, операторът на стопанството или операторът на капана, който прехвърля червен тон, взема мерки тези операции да се наблюдават с видеокамера във водата, за да се установи броят на прехвърляните риби. Минималните стандарти и процедури за записване трябва да бъдат в съответствие с приложение IX.

2.Всяка държава членка, отговаряща за съответния кораб, капан или стопанство, гарантира, че видеозаписите по параграф 1 се предоставят на инспекторите и регионалните наблюдатели на ICCAT.

3.Всяка държава членка, отговаряща за съответния кораб, капан или стопанство, гарантира, че видеозаписите по параграф 1 се предоставят на инспекторите на Съюза и на националните наблюдатели.

4.Всяка държава членка, отговаряща за съответния кораб, капан или стопанство, предприема необходимите мерки за предотвратяване на замяната, монтирането или друга намеса в оригиналния видеозапис.

Член 34 

Проверка от регионални наблюдатели на ICCAT, започване и провеждане на разследване

1.    В съответствие с програмата за регионални наблюдатели на ICCAT, посочена в член 49 и приложение VII, регионалните наблюдатели на ICCAT на борда на съответния кораб за улов или капан записват и докладват за провежданите операции по прехвърляне, извършват наблюдение и приблизителна оценка на прехвърляния улов и проверяват въведената информация в предварителното разрешение за прехвърляне по член 31 и в декларацията за прехвърляне на ICCAT по член 36.

2.Когато има разлика от повече от 10 % между няколко приблизителни оценки на улова, извършени от регионалния наблюдател на ICCAT, съответните контролни органи и/или капитана на кораба за улов или представителя на капана, или когато видеозаписите са с незадоволително качество или яснота и не позволяват такива приблизителни оценки, държавата членка, отговаряща за съответния кораб за улов, стопанство или капан, започва разследване, което приключва преди момента на поставяне в клетки в стопанството, и във всеки случай в рамките на 96 часа след като е започнало. Преди да станат известни резултатите от това разследване, не се разрешава поставянето в клетки и заверяването на раздела относно улова в документа за улов на червен тон.

3.Независимо от това, когато качеството или яснотата на видеозаписа не позволяват приблизителна оценка на броя, операторът може да поиска от органите на държавата на знамето на кораба, капана или стопанството да проведат нова операция по прехвърляне и да предоставят съответния видеозапис на регионалния наблюдател на ICCAT.

4.Без да се засягат проверките, извършвани от инспектор, регионалните наблюдатели на ICCAT подписват декларацията за прехвърляне на ICCAT само ако наблюденията им съответстват с мерките за опазване и управление на ICCAT и ако информацията, съдържаща се в декларацията за прехвърляне, отговаря на забележките им, включително видеозапис съгласно изискванията по член 33, параграф 1. Те подписват тази декларация, като посочват ясно своето име и номер в ICCAT.

5.Регионалните наблюдатели на ICCAT проверяват също така дали декларацията за прехвърляне на ICCAT е предадена на капитана на кораба влекач или на представителя на стопанството или капана.

Член 35

Мерки за изготвяне на приблизителна оценка на броя и теглото на червения тон, предназначен за поставяне в клетки

Държавите членки предприемат необходимите мерки и действия за по-нататъшно проучване на методиките, чрез които могат да се изготвят по-точни приблизителни оценки на броя и теглото на червения тон на мястото на улов и поставяне в клетки. В срок до 22 август всяка година държавите членки докладват тези мерки на Комисията, която представя докладите на SCRS.

Член 36

Декларация за прехвърляне

1.В края на операцията по прехвърляне капитаните на съответните кораби за улов или кораби влекачи, операторите на съответния капан или операторите на съответното стопанство попълват и изпращат на компетентните органи на своята държава членка декларацията за прехвърляне на ICCAT според образеца в приложение IV.

2.Компетентните органи на държавата членка, отговаряща за кораба, стопанството или капана, от които се извършва прехвърлянето, номерират формулярите на декларацията за прехвърляне. Системата за номериране включва трибуквения код на държавата членка, четирите цифри на съответната година и три последователни цифри, следвани от трите букви ITD (MS-20**/xxx/ITD).

3.Прехвърлянето на рибата се съпровожда от оригиналната декларация за прехвърляне. Капитанът на кораба за улов, операторът на капана, капитанът на кораба влекач или операторът на стопанството съхраняват копие на декларацията.

4.Капитаните на кораби, извършващи операции по прехвърляне (в това число кораби влекачи), докладват за дейностите си съгласно изискванията, посочени в приложение II.

Член 37

Актове за изпълнение

Комисията може да приема актове за изпълнение за установяване на подробни правила относно операциите по прехвърляне съгласно членове 31—36. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане по член 59, параграф 2.

Когато са налице надлежно обосновани наложителни причини за спешност, Комисията приема незабавно приложими актове за изпълнение в съответствие с процедурата по член 59, параграф 3.

Раздел 5
Операции по поставяне в клетки

Член 38

Разрешение за поставяне в клетки

1.    Преди началото на всяка операция по поставяне в клетки се забранява закотвянето на клетките за транспортиране в рамките на 0,5 морска миля от съоръженията за отглеждане на риба.

2.Преди всяка операция по поставяне в клетки компетентният орган на държавата членка, отговаряща за съответното стопанство, уведомява държавата членка или ДСК, отговаряща за съответния кораб за улов или капан, за количествата, уловени от кораба или капана, и изисква разрешение за поставяне в клетки.

3.Операцията по поставяне в клетки не може да започне без предварително разрешение от:

а) ДСК или държавата членка, отговаряща за кораба за улов или капана, или

б)ДСК или държавата членка, отговаряща за стопанството, ако това е договорено между участващата държава членка (или държави членки) или с ДСК на знамето.

4.Разрешението за поставяне в клетки се издава или се отказва от държавата членка или ДСК, отговаряща за кораба за улов, капана или стопанството (според случая), в рамките на един работен ден след получаване на искането и подаване на информацията по параграф 2. Ако в рамките на един работен ден не бъде получен отговор, ДСК или държавата членка, отговаряща за стопанството, може да разреши поставянето в клетки.

5.Поставянето на червения тон в клетки се извършва преди 15 август, освен ако държавата членка или ДСК, отговаряща за получаващото рибата стопанство, изтъкне обосновани причини за противното. Тези причини се прилагат към доклада за поставяне в клетки.

Член 39

Отказ на разрешение за поставяне в клетки

1.Държавата членка, отговаряща за съответния кораб за улов, капан или стопанство (според случая), отказва разрешението за поставяне в клетки, ако при получаване на информацията по член 38, параграф 2 прецени, че:

а)корабът за улов или капанът, за който е декларирано, че е уловил рибата, няма достатъчна квота за червения тон, поставен в клетката;

б)количеството риба не е било надлежно докладвано от страна на кораба за улов или капана или не е било взето предвид при изчисляването на приложимата квота;

в)корабът за улов или капанът, за който е декларирано, че е уловил рибата, няма разрешение за улов на червен тон.

2.В случай че поставянето в клетки не е разрешено, държавата членка или ДСК, отговаряща за кораба за улов, изисква от държавата членка или ДСК, отговаряща за стопанството, да задържи улова и да освободи рибата чрез издаване на заповед за освобождаване.

3.    При получаване на тази заповед операторът на стопанството пристъпва към освобождаване на рибата в съответствие с разпоредбите на приложение XI.

Член 40

Документация за улов на червен тон

Държавите членки, отговарящи за съответните стопанства, забраняват поставянето на червен тон в клетки с цел отглеждане, ако това поставяне не е придружено от документацията, изисквана от ICCAT в съответствие с Регламент (ЕС) № 640/2010 на Европейския парламент и на Съвета 34 . Тази документация трябва да бъде точна и изчерпателна и да бъде потвърдена и заверена от органите на държавата членка или на ДСК на корабите за улов или капаните.

Член 41

Инспекции

Държавите членки, отговарящи за съответните стопанства, вземат необходимите мерки за инспектиране на всяка операция по поставяне в клетки в тези стопанства.

Член 42

Наблюдение с видеокамера

1.Всяка държава членка, отговаряща за съответното стопанство, взема мерки дейностите по поставяне в клетки да се наблюдават с видеокамера във водата. В съответствие с разпоредбите на приложение IX, за всяка операция по поставяне в клетки се изготвя видеозапис.

2.Всяка държава членка, отговаряща за съответното стопанство, гарантира, че видеозаписите по параграф 1 се предоставят на инспекторите и регионалните наблюдатели на ICCAT.

3.Всяка държава членка, отговаряща за съответното стопанство, гарантира, че видеозаписите по параграф 1 се предоставят на инспекторите на Съюза и на националните наблюдатели.

4. Всяка държава членка, отговаряща за съответното стопанство, предприема необходимите мерки за предотвратяване на замяната, монтирането или друга намеса в оригиналния видеозапис.

Член 43

Започване и провеждане на разследвания

1.В случай че разликата между броя на екземплярите червен тон, посочен в приблизителните оценки, извършени от регионалния наблюдател на ICCAT, съответните контролни органи на държавата членка или оператора на съответното стопанство, е 10 % или повече, държавата членка, отговаряща за стопанството, предприема разследване в сътрудничество с държавата членка, отговаряща за кораба за улов или капана.

2.Не се разрешава събирането на улова от стопанството и заверяването на раздела относно отглеждането в документа за отглеждане на червен тон, преди да станат известни резултатите от това разследване.

3.Държавата членка, която извършва разследването и която отговаря за стопанството и за кораба за улов или капана, може да използва друга информация, с която разполага, включително резултатите от програмите по член 44, за да приключи това разследване.

Член 44

Мерки и програми за изготвяне на приблизителна оценка на броя и теглото на червения тон, предназначен за поставяне в клетки

1.Държавите членки предприемат необходимите мерки и действия по член 35.

2.Програмата, при която се използват стереоскопични системи или алтернативни технологии, осигуряващи еквивалентна точност, трябва да обхваща 100 % от операциите по поставяне в клетки с оглед на по-точното установяване на броя и теглото на рибата при всяка такава операция.

3.Тази програма се изпълнява в съответствие с процедурите, определени в приложение X.

4.Съгласно приложение X, част Б държавата членка, отговаряща за съответното стопанство, съобщава резултатите от програмата на държавата членка, отговаряща за кораба или капана, и на Комисията. Комисията предоставя тези резултати на секретариата на ICCAT, който ги препраща на регионалния наблюдател на ICCAT.

5.Ако резултатите от програмата показват, че количествата червен тон, който се поставя в клетки, се различават от докладваните количества уловен и прехвърлен червен тон, държавата членка, отговаряща за стопанството, предприема разследване в сътрудничество с държавата членка, отговаряща за кораба за улов или за капана. Ако разследването не приключи в рамките на 10 работни дни след съобщаването на резултатите, посочени в параграф 4, или ако заключението от него гласи, че броят или средното тегло на червения тон надвишава количеството, декларирано като уловено и прехвърлено, ДСК на знамето или държавата членка, отговаряща за кораба за улов или капана, издава заповед за освобождаване на рибата, която е в повече, и която трябва да бъде освободена в съответствие с процедурите, посочени в приложение XI.

6.В съответствие с процедурите, установени в приложение X, част Б, точка 3, и след освобождаването на рибата, ако е приложимо, количествата, получени от програмата, ще се използват за:

а) определяне на окончателните данни за улова, който да се приспадне от националната квота;

б) попълване на посочените данни в декларациите за поставяне в клетки и съответните раздели на документа за улов на червен тон.

7.В срок до 30 август всяка година всяка държава членка, отговаряща за стопанството, докладва резултатите от тези програми на Комисията, която представя докладите на SCRS.

8.    Прехвърлянето на живи екземпляри червен тон от една клетка за отглеждане в друга такава клетка не може да бъде извършено без разрешението и присъствието на контролните органи на държавата на стопанството.

9.    Наличието на посочената в параграф 5 и в член 43 разлика от 10 % или повече между количествата червен тон, декларирани като уловени от кораба/капана, и количествата, установени с помощта на контролните камери, представлява потенциално нарушение на съответния кораб/капан и държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират подходящи последващи действия.

Член 45

Доклад за поставяне в клетки

1.    В рамките на една седмица след приключване на операцията по поставяне в клетки държавата членка, отговаряща за съответното стопанство, изпраща доклад за тази операция, съдържащ определените в приложение X, част Б елементи, до държавата членка или ДСК, чиито кораби или капани са уловили червения тон, както и до Комисията. В доклада също така се съдържа информацията относно отглеждането на червен тон, която е включена в декларацията, посочена в член 4б от Регламент (ЕО) № 1936/2001 на Съвета и в приложение Iа към него. Комисията препраща този доклад на секретариата на ICCAT.

2.    За целите на параграф 1 операциите по поставяне в клетки се считат за завършени едва когато са завършени евентуалните предприети разследвания и, ако е приложимо, когато е издадено нареждане за операции по освобождаване на рибата.

Член 46

Актове за изпълнение

Комисията може да приема актове за изпълнение, в които се установяват подробни правила относно операциите по поставяне в клетки съгласно членове 38—45. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане по член 59, параграф 2.

Когато са налице надлежно обосновани наложителни причини за спешност, Комисията приема незабавно приложими актове за изпълнение в съответствие с процедурата по член 59, параграф 3.

Раздел 6
Контрол и наблюдение

Член 47

Система за наблюдение на кораби

1.Задълженията, свързани с устройството за наблюдение на кораби по силата на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, се прилагат за всички кораби влекачи, които са включени в регистъра на ICCAT на корабите по член 19, параграф 6, независимо от тяхната дължина.

2.Предаването на данни от VMS до ICCAT от страна на риболовните кораби с дължина над 15 m, които са включени в регистъра на ICCAT на корабите за улов по член 19, параграф 1, буква а), или в регистъра на ICCAT на другите кораби по член 19, параграф 1, буква б) от настоящия регламент, започва най-малко 15 дни преди откриването на риболовния сезон и продължава най-малко 15 дни след неговото закриване, освен в случаите, когато до Комисията предварително бъде изпратено искане за изваждане на кораба от регистъра на ICCAT на кораби.

3.С оглед на контрола предаването на данни от VMS от страна на кораби за улов с разрешение за извършване на активен улов на червен тон не се прекъсва, когато корабите са в пристанище, освен в случаите, когато е налице система за сигнализиране за влизане и излизане от пристанище.

4.Държавите членки гарантират, че техните центрове за наблюдение на риболова препращат на Комисията и посочен от нея орган в реално време и във формата „https data feed“ (подаване на данни по обезопасен протокол https) съобщенията на VMS, получени от риболовните кораби под тяхно знаме. Комисията изпраща по електронен път тези съобщения на секретариата на ICCAT.

5.Държавите членки гарантират, че:

а) съобщенията на VMS от риболовните кораби под тяхно знаме се препращат на Комисията най-малко на всеки два часа, когато те извършват дейности в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море;

б) в случай на техническа неизправност на VMS, алтернативните съобщения, изпратени от плаващите под тяхно знаме риболовни кораби в съответствие с член 24, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 404/2011, се препращат на Комисията в рамките на 24 часа от получаването им в техните центрове за наблюдение на риболова;

в) съобщенията, препратени на Комисията, са последователно номерирани (с уникален номер) с цел да се избегне дублиране;

г) съобщенията, препратени на Комисията, са в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 404/2011.

6.Всяка държава членка взема необходимите мерки за гарантиране на поверителността на всички съобщения, предоставени на техните инспекционни кораби, и използването им единствено за целите на инспекциите при операции в открито море.

Член 48

Програма за национални наблюдатели

1.Държавите членки гарантират обезпечаването с наблюдатели на корабите, извършващи улов на червен тон, най-малко за:

а)20 % от своите пелагични траулери (над 15 m);

б)20 % от своите кораби за улов с парагада (над 15 m);

в)20 % от своите кораби с подхранка (над 15 m);

г)100 % от корабите влекачи;

д)100 % от дейностите по събиране на улова от капаните.

2.Държавите членки издават официални документи за самоличност на националните наблюдатели.

3.Националните наблюдатели имат по-специално следните задачи:

а)да наблюдават спазването на настоящия регламент от страна на риболовните кораби и капаните;

б)да записват и докладват информация за риболовната дейност, която включва следното:

i)размера на улова (в това число прилова), което обхваща и разпределението по видове, като задържаните на борда или изхвърлените мъртви или живи риби;

ii)зоната на улова с ширина и дължина;

iii)измерване на усилието (например броя набори, броя куки и др.), както е определено в оперативното ръководство на ICCAT за различните уреди;

iv)датата на улова;

в)наблюдават и извършват приблизителна оценка на улова, като проверяват също данните в корабния дневник;

г)набелязват и записват кораби, които може да извършват риболовни дейности в нарушение на мерките на ICCAT за опазване.

4.Националните наблюдатели извършват също така научна работа като събиране на данни по задача II, както е определено и когато се изисква от ICCAT и въз основа на инструкциите на SCRS.

5.По отношение на прилагането на параграфи 1—4 всяка държава членка:

а)осигурява представително времево и пространствено присъствие на националните наблюдатели на своите кораби и капани, за да се гарантира, че Комисията получава адекватни и подходящи данни и информация за улова, усилието и другите научни и управленски аспекти, вземайки предвид характеристиките на флотовете и видовете риболов;

б)осигурява надеждни протоколи за събиране на данни;

в)следи за правилното обучение и одобрение на националните наблюдатели преди тяхното разполагане;

г)гарантира, доколкото е практически възможно, минимални нарушения на дейността на кораби, извършващи риболов в зоната на Конвенцията.

6.Събраните данни и информация в рамките на програмите за наблюдение на всяка държава членка се предоставят на Комисията до 15 юли всяка година. Комисията предоставя тези данни и информация на SCRS и на секретариата на ICCAT (според случая).

Член 49

Програма за регионални наблюдатели на ICCAT

1.В Съюза се прилага програмата за регионални наблюдатели на ICCAT, изложена в параграфи 2—6 от настоящия член и допълнително уточнена в приложение VII.

2.Държавите членки осигуряват присъствието на регионален наблюдател на ICCAT:

а)на борда на всички кораби с мрежи гъргър с разрешение за улов на червен тон;

б)по време на всички операции по прехвърляне на червен тон от мрежите гъргър;

в)по време на всички операции по прехвърляне на червен тон от капаните към клетките за транспортиране;

г)по време на всички операции по поставяне в клетки на червен тон в стопанствата;

д)по време на всички операции по събиране на улова на червен тон в стопанствата.

3.На корабите с мрежи гъргър, на борда на които няма регионален наблюдател на ICCAT, не се позволява да извършват риболов или дейности, свързани с улова на червен тон.

4.Държавите членки, отговарящи за съответните стопанства, осигуряват присъствието на регионален наблюдател на ICCAT по време на всички операции по поставяне в клетки и по събиране на улова на риба от стопанствата.

5.Задачите на регионалните наблюдатели на ICCAT са по-конкретно следните:

а)да наблюдават и контролират съответствието на дейностите по улова и отглеждането с член 42 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, член 90 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и с разпоредбите на настоящия регламент;

б)да подписват декларациите на ICCAT за прехвърляне по член 36 от настоящия регламент, докладите по поставяне в клетки по член 45 от настоящия регламент и документите за улов на червен тон, когато са на мнение, че съдържащата се в тях информация е в съответствие с техните наблюдения;

в)да извършват научна работа, като например събиране на проби, при изискване от ICCAT и въз основа на инструкциите на SCRS.

6.Държавата членка на знамето гарантира, че капитаните, екипажът и собствениците на стопанството, капана и кораба не възпрепятстват, не заплашват, не се намесват, не влияят, не подкупват и не извършват опити за подкуп на регионалните наблюдатели на ICCAT при изпълнение на техните задължения.

Раздел 7
Инспекции и кръстосани проверки

Член 50

Схема на ICCAT за съвместни международни инспекции

1.Схемата на ICCAT за съвместни международни инспекции, определена в приложение VIII, се прилага в Съюза.

2.Държавите членки, чиито риболовни кораби имат разрешение за улов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, назначават инспектори и извършват инспекции в открито море съгласно схемата на ICCAT.

3.Ако през даден период повече от 15 риболовни кораба, плаващи под знамето на дадена държава членка, извършват дейности по улов на червен тон в зоната на Конвенцията, държавата членка разполага инспекционен кораб с оглед на инспекциите и контрола в открито море в зоната на Конвенцията за целия период, през който корабите се намират там. Това задължение се счита за изпълнено, когато държавите членки си сътрудничат при разполагането на инспекционен кораб или когато инспекционен кораб на Съюза е разположен в зоната на Конвенцията.

4.Комисията или определен от нея орган може да назначава инспектори на Съюза по схемата на ICCAT.

5.Комисията или определен от нея орган координира дейностите за надзор и инспекции на Съюза. Съгласувано със заинтересованите държави членки тя може да изготви програми за съвместни инспекции, което ще позволи на Съюза да изпълни задължението си по схемата на ICCAT. Държавите членки, чиито риболовни кораби участват в улов на червен тон, приемат необходимите мерки, за да улеснят изпълнението на тези програми, особено с оглед на необходимите човешки и материални ресурси, както и на периодите и географските зони, където тези ресурси трябва да се използват.

6.В срок до 1 април всяка година държавите членки съобщават на Комисията имената на инспекторите и на инспекционните кораби, които възнамеряват да включат в схемата на ICCAT през годината. Въз основа на тази информация и в сътрудничество с държавите членки Комисията изготвя план за ежегодното участие на Съюза в схемата на ICCAT, който изпраща на секретариата на ICCAT и на държавите членки.

Член 51

Представяне на плановете за инспекции

1.В срок до 31 януари всяка година държавите членки представят на Комисията своите планове за инспекции. Плановете за инспекции се изготвят в съответствие с:

а)целите, приоритетите и процедурите, както и референтните показатели за инспекционните дейности, определени в специалната програма за контрол и инспекции за червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, създадена по силата на член 95 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

б)националната програма за контролна дейност за червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, създадена по силата на член 46 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

2.Комисията събира националните планове за инспекции и ги включва в плана за инспекции на Съюза. Тя представя този план за инспекции заедно с плановете по член 6, параграф 1 на секретариата на ICCAT за одобрение от ICCAT.

Член 52

Инспекции в случай на нарушения

1.Държавата членка на знамето предприема действията по параграф 2, когато кораб, плаващ под нейното знаме:

а)не е спазил изискването за докладване по членове 23 и 24; или

б)е извършил нарушение на разпоредбите, установени в настоящия регламент, в членове 89—93 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и в глава IX на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета.

2.Държавата членка на знамето гарантира извършването на физическа инспекция под нейно ръководство в нейните пристанища или от друго лице, определено от държавата членка на знамето, когато корабът не е в едно от нейните пристанища.

Член 53

Кръстосана проверка

1.Всяка държава членка проверява — включително чрез използване на доклади от инспекции, доклади на наблюдатели и данни от VMS — представянето на корабните дневници и съответната информация, вписана в корабните дневници на своите риболовни кораби, в документите за прехвърляне или трансбордиране и в документите за улов на червен тон, в съответствие с член 109 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

2.    За всяко разтоварване, трансбордиране или поставяне в клетки всяка държава членка извършва кръстосани проверки между вписаните в дневника на риболовните кораби количества по видове или вписаните в декларацията за трансбордиране количества по видове, от една страна, и количествата, вписани в декларацията за разтоварване или в декларацията за поставяне в клетки, както и във всеки друг съответен документ, като фактура и/или документ за продажба, от друга страна, в съответствие с член 109 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Раздел 8
Предлагане на пазара

Член 54

Пазарни мерки

1.Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1224/2009, Регламент (ЕО) № 1005/2008 и Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета 35 , в Съюза се забраняват търговията, разтоварването, вносът, износът, поставянето в клетки за угояване или отглеждане, реекспортът и трансбордирането на червен тон от източната част на Атлантическия океан и от Средиземно море, който не е придружен от точна, пълна и заверена документация съгласно Регламент (ЕС) № 640/2010 и член 4б от Регламент (ЕО) № 1936/2001 на Съвета.

2. В Съюза се забраняват търговията, вносът, разтоварването, поставянето в клетки за угояване или отглеждане, преработката, износът, реекспортът и трансбордирането на червен тон от източната част на Атлантическия океан и от Средиземно море, ако той:

а)е бил уловен от риболовни кораби или капани на държава, която не разполага с квота, ограничение на улова или разпределен дял за риболовно усилие за източната част на Атлантическия океан и за Средиземно море, при условията на управление и мерките за опазване на ICCAT; или

б)е бил уловен от риболовен кораб или от капан, чиято индивидуална квота или възможностите за риболов на чиято държава са били изчерпани към момента на улова.

3.Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1224/2009, Регламент (ЕО) № 1005/2008 и Регламент (ЕС) № 1379/2013, в Съюза се забраняват търговията, вносът, разтоварването, преработката и износът от стопанства за угояване или отглеждане, които не отговарят на регламентите, посочени в параграф 1.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 55

Оценка

В срок до 15 септември всяка година държавите членки изпращат на Комисията подробен доклад относно прилагането от тяхна страна на настоящия регламент. Въз основа на информацията, получена от държавите членки, до 15 октомври всяка година Комисията изпраща на секретариата на ICCAT подробен доклад относно прилагането на Препоръка 14-04 на ICCAT.

Член 56

Финансиране

Многогодишният план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море се счита за многогодишен план по смисъла на член 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Член 57

Процедура за изменение

1.    Доколкото е необходимо с оглед включване в правото на Съюза на измененията на съществуващите разпоредби на плана за възстановяване на червения тон, които стават задължителни за Съюза, Комисията може да изменя несъществени разпоредби от настоящия регламент посредством делегирани актове в съответствие с член 58.

Член 58

Упражняване на делегирането за изменения

1.Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.Делегираните правомощия по член 57 се предоставят на Комисията за неопределен срок.

3.Делегираните правомощия по член 57 могат да бъдат оттеглени по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегирано правомощие. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.Делегиран акт, приет съгласно член 57, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 59

Изпълнение

1.Комисията се подпомага от Комитета по рибарство и аквакултури, създаден по силата на член 47 от Регламент (ЕО) № 1380/2013. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от същия регламент.

Член 60

Отмяна

1.Регламент (ЕО) № 302/2009 се отменя.

2.Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение XIII.

Член 61

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1) http://www.iccat.int/en/
(2) Препоръка 06-05 на ICCAT относно установяване на многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море.
(3) Регламент (ЕС) № 544/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (ОВ L 163, 29.5.2012 г., стр. 1).
(4) Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕО) № 43/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1559/2007 (ОВ L 96, 15.4.2009 г., стр. 1).
(5) Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354/22, 28.12.2013 г., стр. 1).
(6) Делегиран регламент (ЕС) 2015/98 на Комисията от 18 ноември 2014 г. относно изпълнението на международните задължения на Съюза, посочени в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, съгласно Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан и Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан (ОВ L 16/23, 23.1.2015 г., стр. 1).
(7) [Да се добавят референтните данни].
(8) Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354/22, 28.12.2013 г., стр. 1).
(9) Международна конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан („Конвенцията“) (L 162, 18.6.1986 г., стр. 34).
(10) Препоръка 06-05 на ICCAT относно установяване на многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море.
(11) Регламент (ЕО) № 1559/2007 на Съвета от 17 декември 2007 г. за установяване на многогодишен план за възстановяване на ресурсите от червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (OВ L 340, 22.12.2007 г., стр. 1).
(12) Препоръка 08-05 за изменение на Препоръка 06-05 на ICCAT относно установяване на многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море.
(13) Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета от 6 април 2009 г. относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕО) № 43/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1559/2007 (ОВ L 96, 15.4.2009 г., стр. 1).
(14) Препоръка 10-04 за изменение на Препоръка 06-05 на ICCAT относно установяване на многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море.
(15) Регламент (ЕС) № 500/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (ОВ L 157, 16.6.2012 г., стр. 1).
(16) Препоръка 12-03 за изменение на Препоръка 06-05 на ICCAT относно установяване на многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море.
(17) Препоръка 13-07 за изменение на Препоръка 12-03 на ICCAT относно установяване на многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море.
(18) Препоръка 13-08 на ICCAT, допълваща Препоръка 12-03, с която се установява многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море .
(19) Регламент (ЕС) № 544/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (ОВ L 163, 29.5.2012 г., стр. 1).
(20) Препоръка 14-04 за изменение на Препоръка 13-07 на ICCAT относно установяване на многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море.
(21) Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354/22, 28.12.2013 г., стр. 1).
(22) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 1).
(23) Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).
(24) Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 112, 30.4.2011 г., стр. 1).
(25) Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1).
(26) Решение за изпълнение 2014/156/EС на Комисията от 19 март 2014 г. за създаване на специална програма за контрол и инспекции на риболовни дейности, експлоатиращи запасите от червен тон в източната част на Атлантическия океан и Средиземно море, риба меч в Средиземно море, и на риболовни дейности, експлоатиращи запасите от сардина и хамсия в Северно Адриатическо море (OВ L 85, 21.3.2014 г., стр. 1).
(27) Препоръка 06-07 на ICCAT относно развъждането на червен тон.
(28) Делегиран регламент (ЕС) 2015/98 на Комисията от 18 ноември 2014 г. относно изпълнението на международните задължения на Съюза, посочени в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, съгласно Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан и Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан (ОВ L 16/23, 23.1.2015 г.).
(29) Трето издание, ICCAT, 1990 г.
(30) Доклад на SCRS за 2009 г. (на английски език), стр. 128.
(31) Доклад от междусесийното заседание на Комитета по изпълнение на разпоредбите на ICCAT, Мадрид (Испания), 24—26 февруари 2010 г., точка 5 и допълнение 3 към приложение 4.2.
(32) Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията от 30 декември 2003 г. относно регистъра на риболовния флот на Общността (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 25).
(33) Регламент (ЕО) № 1936/2001 на Съвета от 27 септември 2001 г. за определяне на мерки за контрол, приложими към риболовните дейности спрямо някои запаси от далекомигриращи видове (ОВ L 263, 3.10.2001 г., стр. 1).
(34) Регламент (ЕС) № 640/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за създаване на програма за документацията за улова на червен тон (Thunnus thynnus) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1984/2003 на Съвета (OВ L 194, 24.7.2010 г., стр.1).
(35) Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).
Top