Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012A0811(01)

Agreement between the United States of America and the European Union on the use and transfer of passenger name records to the United States Department of Homeland Security

OJ L 215, 11.8.2012, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 144 - 153

In force

07/Sv. 23

HR

Službeni list Europske unije

144


22012A0811(01)


L 215/5

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM

između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o upotrebi i prijenosu podataka iz Zapisnika imena putnika Ministarstvu domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE,

dalje u tekstu „Sjedinjene Države”, i

EUROPSKA UNIJA,

dalje u tekstu „EU”,

zajednički dalje u tekstu „stranke”,

ŽELEĆI učinkovito spriječiti i suzbiti terorizam i teška transnacionalna kaznena djela kao način zaštite njihovih demokratskih društava i zajedničkih vrijednosti,

TEŽEĆI unapređenju i poticanju suradnje između stranki u duhu transatlantskog partnerstva,

PREPOZNAJUĆI pravo i odgovornost Sjedinjenih Država da osiguraju sigurnost svojih građana i zaštite svoje granice te imajući na umu odgovornost svih nacija prema zaštiti života i sigurnosti javnosti uključujući onih koji se koriste sustavom međunarodnog prijevoza,

UVJERENI da je razmjena informacija neophodna komponenta u borbi protiv terorizma i teških transnacionalnih kaznenih djela te da je u tom kontekstu obrada i upotreba podataka iz zapisnika imena putnika (ZIP) neophodno sredstvo koje daje informacije do kojih nije moguće doći drugim sredstvima,

ODLUČNI u sprečavanju i suzbijanju kaznenih djela terorizma i transnacionalnih kaznenih djela, istodobno poštujući osnovna prava i slobode i prepoznajući važnost privatnosti i zaštite osobnih podataka i informacija,

UZIMAJUĆI U OBZIR međunarodne instrumente, statute i propise SAD-a koji zahtijevaju da svaki zračni prijevoznik koji upravlja putničkim letovima u stranom zračnom prostoru prema ili iz Sjedinjenih Država mora Ministarstvu domovinske sigurnosti (MDS) dostaviti Zapisnik imena putnika (ZIP) u mjeri u kojoj su prikupljeni i sadržani u automatiziranim upravljačkim sustavima rezervacija/odlazaka zračnog prijevoznika, i slične zahtjeve koji su ili mogu biti primijenjeni unutar EU-a,

PRIMJEĆUJUĆI da Ministarstvo domovinske sigurnosti obrađuje i upotrebljava ZIP-ove u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istraživanja i progona kaznenih djela terorizma i transnacionalnih kaznenih djela u skladu sa zaštitnim mehanizmima privatnosti i zaštite osobnih podataka i informacija, kako je utvrđeno u ovom Sporazumu,

NAGLAŠAVAJUĆI važnost razmjene ZIP-ova i relevantnih i odgovarajućih analitičkih informacija koje su Sjedinjene Države pribavile iz ZIP-ova s nadležnim policijskim i sudskim tijelima država članica Europske unije, dalje u tekstu „države članice EU-a”, i Europola ili Eurojusta kao sredstva potpore međunarodnoj policijskoj i pravosudnoj suradnji,

POTVRĐUJUĆI dugotrajne tradicije poštovanja individualne privatnosti obiju stranaka, sukladno njihovim zakonima i dokumentima o osnivanju,

IMAJUĆI U VIDU obveze EU-a sukladno članku 6. Ugovora o Europskoj uniji o poštovanju temeljnih prava, prava na privatnost s obzirom na obradu osobnih podataka kako je određeno člankom 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, načela proporcionalnosti i potrebe u vezi prava na privatan i obiteljski život, o poštovanju privatnosti i zaštite osobnih podataka prema članku 8. Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, Konvenciji Vijeća Europe br. 108 o zaštiti osoba pri automatskoj obradi osobnih podataka i njezinom dodatnom Protokolu 181., i člancima 7. i 8. Povelje o temeljnim pravima Europske unije,

IMAJUĆI U VIDU da Ministarstvo domovinske sigurnosti trenutačno koristi snažne procese za zaštitu osobne privatnosti i osiguravanje cjelovitosti podataka, uključujući fizičku sigurnost, kontrolu pristupa, odvajanje i enkripciju podataka, sposobnost revizije i učinkovite mjere odgovornosti,

PREPOZNAJUĆI važnost osiguravanja kvalitete podataka, točnosti, cjelovitosti, i sigurnosti, te uvođenja primjerene odgovornosti kako bi se osigurala usklađenost sa ovim načelima,

PRIMJEĆUJUĆI posebno načelo transparentnosti te razne mjere kojima Sjedinjene Države osiguravaju da su putnici, čije podatke je Ministarstvo domovinske sigurnosti prikupilo iz ZIP-a, svjesni potrebe za upotrebom i same upotrebe njihovih podataka,

NADALJE PREPOZNAJUĆI da je sabiranje i analiza ZIP-ova potrebna kako bi Ministarstvo domovinske sigurnosti moglo izvršavati svoju zadaću osiguravanja granica istodobno osiguravajući da sabiranje i upotreba ZIP-ova ostaje relevantna i potrebna za svrhu za koju se sabire,

PREPOZNAJUĆI da se, u skladu s ovim Sporazumom i njegovom provedbom, smatra da Ministarstvo domovinske sigurnosti pruža odgovarajuću razinu zaštite podataka za obradu i upotrebu zapisnika imena putnika koji su mu preneseni,

IMAJUĆI U VIDU da su Sjedinjene Države i Europska unija posvećene osiguravanju visoke razine zaštite osobnih podataka pri suzbijanju kaznenih djela i terorizma, te da su odlučne u sklapanju, bez odgode, sporazuma o zaštiti osobnih podataka razmijenjenih u kontekstu suzbijanja kaznenih djela i terorizma na sveobuhvatan način koji će unaprijediti naše zajedničke ciljeve,

POTVRĐUJUĆI uspješne zajedničke revizije sporazumâ između stranaka o prijenosu zapisnika imena putnika iz 2004. i 2007. godine, koje su provedene u 2005. i 2010.,

PRIMJEĆUJUĆI interes stranaka, kao i država članica EU-a, za razmjenu informacija u vezi s metodama prijenosa ZIP-ova kao i njihovog daljnjeg prijenosa kako je utvrđeno u relevantnim člancima ovog Sporazuma, i nadalje primjećujući interes EU-a da se tome pristupi u kontekstu mehanizama savjetovanja i revizije koji su utvrđeni ovim Sporazumom,

POTVRĐUJUĆI da ovaj Sporazum ne čini presedan za buduće sporazume između stranaka, ili između bilo koje od stranaka i bilo koje treće stranke, u vezi obrade, upotrebe ili prijenosa zapisnika imena putnika ili bilo kojeg drugog oblika podataka, ili u vezi zaštite podataka,

PREPOZNAJUĆI srodna načela proporcionalnosti kao i važnost i potrebe kojima se vode ovaj Sporazum i njegova provedba od strane Europske unije i Sjedinjenih Država, i

UZIMAJUĆI U OBZIR mogućnost stranaka o daljnjoj raspravi oko prijenosa podataka iz zapisnika imena putnika unutar pomorskog prijevoza,

SPORAZUMJELE SU SE:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Svrha

1.   Svrha ovog Sporazuma je osigurati sigurnost i zaštitu javne sigurnosti i života.

2.   U tu svrhu, ovaj Sporazum utvrđuje odgovornosti stranaka s obzirom na uvjete pod kojima se zapisnici imena putnika mogu prenositi, obrađivati i upotrebljavati, i zaštititi.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Zapisnik imena putnika, kako je određeno smjernicama Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva, znači zapis stvoren od strane zračnih prijevoznika ili njihovih ovlaštenih agenata za svako putovanje rezervirano od strane ili u ime bilo kojeg putnika te sadržano u sustavima rezervacija, sustavima upravljanja odlascima ili istovrsnim sustavima (zajednički dalje u tekstu Sporazuma „sustavi rezervacija”) zračnog prijevoznika. Izričito, kako se koristi u ovom Sporazumu, Zapisnik imena putnika se sastoji od vrsta podataka koji su određeni Prilogom ovom Sporazumu („Prilog”).

2.   Ovaj Sporazum odnosi se na zračne prijevoznike koji upravljaju putničkim letovima između Europske unije i Sjedinjenih Država.

3.   Ovaj Sporazum odnosi se također na zračne prijevoznike koji su osnovani ili koji pohranjuju podatke u Europskoj uniji, a koji upravljaju putničkim letovima prema ili iz Sjedinjenih Država.

Članak 3.

Pružanje podataka iz zapisnika imena putnika

Stranke su suglasne da zračni prijevoznici prosljeđuju zapisnike imena putnika iz svojih sustava rezervacija Ministarstvu domovinske sigurnosti prema njegovim zahtjevima i u skladu sa njegovim standardima i sukladno ovom Sporazumu. U slučaju da zračni prijevoznici prenesu zapisnik imena putnika koji sadrži više podataka od onih navedenih u Prilogu, Ministarstvo domovinske sigurnosti te podatke briše po primitku.

Članak 4.

Upotreba zapisnika imena putnika

1.   Sjedinjene Države sabiru, upotrebljavaju i obrađuju zapisnike imena putnika u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istraživanja i progona:

(a)

kaznenih djela terorizma i povezanih kaznenih djela, uključujući:

i.

postupanje koje -

1.

uključuje nasilan čin ili čin opasan po ljudski život, imovinu ili infrastrukturu; i

2.

koje ima za namjeru -

a.

zastrašivanje ili vršenje prisile nad civilnim stanovništvom;

b.

utjecanje na državnu politiku zastrašivanjem ili vršenjem prisile; ili

c.

utjecanje na ponašanje vlade putem masovnog uništenja, atentatom, otmicom ili uzimanjem talaca;

ii.

aktivnosti koje čine prekršaj unutar područja primjene i kako je definirano u primjenjivim međunarodnim konvencijama i protokolima koji se odnose na terorizam;

iii.

davanje ili sakupljanje sredstava, bilo kojim putem, izravno ili neizravno, s namjerom da se sredstva upotrijebe ili sa znanjem da će se upotrijebiti, u potpunosti ili djelomično, u svrhu izvršavanja bilo kojih radnji navedenih u podstavcima i. ili ii.;

iv.

pokušaj počinjenja bilo kojih djela opisanih u podstavcima i., ii. ili iii.;

v.

sudjelovanje kao supočinitelj u počinjenju bilo kojih djela opisanih u podstavcima i., ii. ili iii.;

vi.

organiziranje ili upućivanje drugih na počinjenje bilo kojih djela opisanih u podstavcima i., ii. ili iii.;

vii.

sudjelovanje na bilo koji način u počinjenju bilo kojih djela opisanih u podstavcima i., ii. ili iii.;

viii.

prijetnje počinjenjem djela opisanih u podstavku i. pod okolnostima koje navode na zaključak da je prijetnja vjerodostojna;

(b)

ostala kaznena djela koja su kažnjiva kaznom zatvora od tri ili više godina i koja su po prirodi transnacionalna.

Kazneno djelo se smatra transnacionalnim posebno ako je:

i.

počinjeno u više od jedne države;

ii.

počinjeno u jednoj državi, ali se značajan dio njegove pripreme, planiranja, usmjeravanja ili upravljanja odvijao u drugoj državi;

iii.

počinjeno u jednoj državi, ali uključuje organiziranu kriminalnu skupinu koja sudjeluje u kriminalnim djelima u više od jedne države;

iv.

počinjeno u jednoj državi, ali ima značajne posljedice na drugu državu; ili

v.

počinjeno u jednoj državi i počinitelj je otputovao ili planira otputovati u drugu državu.

2.   Zapisnik imena putnika se može upotrebljavati i obrađivati na pojedinačnoj osnovi kada je to potrebno imajući u vidu ozbiljnu prijetnju te za zaštitu vitalnih interesa svakog pojedinca ili ako je tako odredio sud.

3.   Ministarstvo domovinske sigurnosti može upotrebljavati i obrađivati zapisnike imena putnika u svrhu identifikacije osoba koje bi bile podvrgnute detaljnom ispitivanju ili istraživanju pri dolasku u ili izlasku iz Sjedinjenih Država ili za koje je potrebno daljnje istraživanje.

4.   Stavci 1., 2. i 3. ne dovode u pitanje domaća tijela kaznenog progona, sudske ovlasti, ili postupke, kada su druga kršenja zakona ili indikacije o njima otkriveni tijekom upotrebe i obrade zapisnika imena putnika.

POGLAVLJE II.

ZAŠTITNE MJERE PRIMJENJIVE NA UPOTREBU ZAPISNIKA IMENA PUTNIKA

Članak 5.

Sigurnost podataka

1.   Ministarstvo domovinske sigurnosti dužno je osigurati primjenu odgovarajućih tehničkih mjera i organizacijskih rješenja radi zaštite osobnih podataka i osobnih informacija sadržanih unutar zapisnika imena putnika od slučajnog, nezakonitog ili neovlaštenog uništavanja, gubitka, razotkrivanja, izmjene, pristupa, obrade ili upotrebe.

2.   Ministarstvo domovinske sigurnosti pravilno primjenjuje tehnologiju u svrhu osiguravanja zaštite, sigurnosti, povjerljivosti i cjelokupnosti podataka. Posebno, Ministarstvo domovinske sigurnosti osigurava sljedeće:

(a)

primjenu priznatih postupaka enkripcije, ovlašćivanja i postupaka dokumentacije od strane nadležnih tijela. Posebno, pristup zapisniku imena putnika treba biti zaštićen i ograničen na izričito ovlaštene službenike;

(b)

čuvanje zapisnika imena putnika u sigurnoj fizičkoj okolini i zaštitu od fizičkog upada; i

(c)

postojanje mehanizma za osiguravanje usklađenosti traženja zapisnika imena putnika u skladu s člankom 4.

3.   U slučaju poremećaja u vezi privatnosti podataka (uključujući neovlašten pristup ili razotkrivanje podataka), Ministarstvo domovinske sigurnosti poduzima prihvatljive mjere kako bi o tome prema potrebi obavijestio pogođene pojedince, radi ublažavanja rizika štete nastale neovlaštenim razotkrivanjem osobnih podataka i informacija, i radi uspostave mjera otklanjanja koliko je to tehnički moguće.

4.   U okviru ovog Sporazuma, Ministarstvo domovinske sigurnosti bez odgode izvješćuje nadležna europska tijela o slučajevima poremećaja u vezi privatnosti značajnih razmjera koji uključuju zapisnik imena putnika građana ili rezidenata EU-a koji su nastali slučajnim ili nezakonitim uništavanjem ili slučajnim gubitkom, izmjenama, neovlaštenim razotkrivanjem ili pristupom, ili bilo kojim oblikom nezakonite obrade ili upotrebe.

5.   Sjedinjene Države potvrđuju da su u skladu sa zakonima SAD-a dostupne učinkovite mjere administrativnog, civilnog i kaznenog progona za poremećaje u vezi privatnosti. Ministarstvo domovinske sigurnosti može poduzeti disciplinske mjere protiv osoba koje su odgovorne za takve poremećaje, prema potrebi, uključujući ukidanje pristupa sustavu, formalni ukor, suspenziju, degradaciju ili uklanjanje sa dužnosti.

6.   Ministarstvo domovinske sigurnosti bilježi ili dokumentira sve pristupe zapisniku imena putnika, kao i njegove obrade i upotrebe. Zapisi ili dokumentacija koriste se isključivo za nadzor, reviziju i potrebe održavanja sustava ili kako inače predviđa zakon.

Članak 6.

Podaci osjetljive prirode

1.   U mjeri u kojoj prikupljeni zapisnik imena putnika sadrži osjetljive podatke (odnosno osobne podatke i informacije koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, političke stavove, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima, ili podatke koji se odnose na zdravlje ili spolni život pojedinca), Ministarstvo domovinske sigurnosti upotrebljava automatizirani sustav filtriranja i maskiranja osjetljivih podataka iz zapisnika imena putnika. Dodatno, Ministarstvo domovinske sigurnosti ne smije dalje obrađivati ili upotrebljavati takve podatke, osim u skladu sa stavcima 3. i 4.

2.   Ministarstvo domovinske sigurnosti daje Europskoj komisiji zapisnik oznaka i termina kojima se identificiraju osjetljivi podaci koje je potrebno filtrirati u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

3.   Pristup, kao i obrada i upotreba osjetljivih podataka dopuštena je u iznimnim okolnostima kada postoji mogućnost da bi život pojedinca mogao biti ugrožen ili ozbiljno oštećen. Takvim podacima moguće je pristupiti isključivo koristeći ograničavajuće postupke na pojedinačnoj osnovi uz odobrenje višeg dužnosnika Ministarstva domovinske sigurnosti.

4.   Ministarstvo domovinske sigurnosti trajno briše osjetljive podatke najkasnije 30 dana nakon zaprimanja posljednjeg zapisnika imena putnika koji sadrži takve podatke. Međutim, osjetljivi podaci mogu se zadržati tijekom razdoblja koje je određeno zakonima SAD-a za potrebe pojedine istrage, progona ili provedbenih djelovanja.

Članak 7.

Automatske pojedinačne odluke

Sjedinjene Države ne donose odluke koje nepovoljno utječu na zakonite interese pojedinaca temeljene isključivo na automatskoj obradi i upotrebi zapisnika imena putnika.

Članak 8.

Zadržavanje podataka

1.   Ministarstvo domovinske sigurnosti zadržava zapisnik imena putnika u aktivnoj bazi podataka do pet godina. Nakon početnih šest mjeseci ovog razdoblja, zapisnik imena putnika se depersonalizira i maskira u skladu sa stavkom 2. ovog članka. Pristup ovoj aktivnoj bazi podataka, osim ako je drukčije predviđeno ovim Sporazumom, ograničen je na određeni broj posebno ovlaštenih službenika.

2.   Radi postizanja depersonalizacije, osobne informacije sadržane u sljedećim vrstama zapisnika imena putnika se maskiraju:

(a)

ime(na);

(b)

ostala imena na zapisniku imena putnika;

(c)

sve dostupne informacije o kontaktu (uključujući informacije o izvorištu);

(d)

općenite napomene, uključujući ostale dopunske informacije (ODI), posebne uslužne informacije (PUI) te zahtjeve za posebnom uslugom (ZPU); i

(e)

sve informacije prikupljene iz Naprednog putničkog informacijskog sustava (APIS).

3.   Nakon ovog aktivnog razdoblja, zapisnik imena putnika prenosi se u latentnu bazu podataka na razdoblje do deset godina. Latentna baza podataka podliježe dodatnim kontrolama, uključujući ograničen broj ovlaštenog osoblja, kao i višu razinu nadzornog odobrenja prije pristupa. U ovoj latentnoj bazi podataka, zapisnik imena putnika ne smije biti ponovno personaliziran osim u vezi s aktivnostima kaznenog progona, a i tada samo u vezi sa prepoznatljivim slučajem, prijetnjom ili rizikom. U pogledu svrhe kako je utvrđeno u članku 4., stavku 1., točki (b), zapisnik imena putnika se u latentnoj bazi podataka može ponovno personalizirati samo na razdoblje do pet godina.

4.   Nakon latentnog razdoblja, zadržani podaci moraju se u potpunosti anonimizirati brisanjem svih vrsta podataka koji mogu poslužiti za identifikaciju putnika na kojeg se zapisnik imena putnika odnosi bez mogućnosti ponovne personalizacije.

5.   Podaci koji se odnose na određeni slučaj ili istragu mogu se zadržati u aktivnoj bazi podataka iz zapisnika imena putnika do arhiviranja slučaja ili istrage. Ovaj stavak ne utječe na zahtjeve za zadržavanje podataka radi zapisa pojedinačnih istraga ili progona.

6.   Stranke se slažu da će, unutar okvira revizije kako je predviđeno člankom 23. stavkom 1., razmotriti potrebu za desetogodišnjim latentnim razdobljem zadržavanja.

Članak 9.

Nediskriminacija

Sjedinjene Države trebaju osigurati da se zaštitne mjere primjenjive na obradu i upotrebu zapisnika imena putnika prema ovom Sporazumu primjenjuju jednako na sve putnike bez nezakonite diskriminacije.

Članak 10.

Transparentnost

1.   Ministarstvo domovinske sigurnosti putnicima pruža informacije o upotrebi i obradi zapisnika imena putnika na sljedeći način:

(a)

objavama u Federalnom registru;

(b)

objavama na svojim internetskim stranicama;

(c)

obavijestima koje zračni prijevoznici mogu uključiti u ugovore o prijevozu;

(d)

zakonski obveznim izvješćima Kongresu; i

(e)

ostalim prikladnim mjerama koje se razviju.

2.   Ministarstvo domovinske sigurnosti objavljuje i dostavlja EU-u svoje postupke i modalitete u vezi postupaka za pristup, ispravak ili popravak te pravnu zaštitu, radi mogućeg objavljivanja.

3.   Stranke rade zajedno sa zrakoplovnom industrijom radi poticanja veće vidljivosti svrhe sabiranja, obrade i upotrebe zapisnika imena putnika od strane Ministarstva domovinske sigurnosti te o načinima na koje putnici mogu zatražiti pristup, ispravak i pravnu zaštitu.

Članak 11.

Pristup za pojedince

1.   U skladu s odredbama Zakona o slobodi informacija, svaki pojedinac, bez obzira na nacionalnost, državu podrijetla ili mjesto boravka ima pravo zatražiti svoj zapisnik imena putnika od Ministarstva domovinske sigurnosti. Ministarstvo domovinske sigurnosti pravovremeno dostavlja taj zapisnik imena putnika sukladno odredbama stavaka 2. i 3. ovog članka.

2.   Razotkrivanje informacija sadržanih u zapisniku imena putnika može ovisiti o opravdanim zakonskim ograničenjima, primjenjivima prema zakonima SAD-a, uključujući sva ograničenja koja su potrebna radi zaštite informacija radi privatnosti, nacionalne sigurnosti i provedbe zakona.

3.   Svako odbijanje ili ograničavanje pristupa sastavlja se u pisanom obliku te pravovremeno dostavlja pojedincu koji je potraživao informacije. Takva obavijest uključuje pravnu osnovu na kojoj je informacija zadržana i informira pojedinca o dostupnim mogućnostima za traženje pravnog lijeka prema zakonima SAD-a.

4.   Ministarstvo domovinske sigurnosti ne razotkriva zapisnik imena putnika javnosti, osim pojedincima čiji je zapisnik imena putnika bio obrađen i upotrijebljen te njegovom ili njenom predstavniku, ili kako je potrebno prema zakonima SAD-a.

Članak 12.

Ispravljanje na zahtjev pojedinca

1.   Svaki pojedinac bez obzira na nacionalnost, državu podrijetla ili mjesto boravka može od Ministarstva domovinske sigurnosti tražiti ispravak, uključujući mogućnost brisanja ili blokiranja njegovog ili njenog zapisnika imena putnika u skladu s procesima opisanima u ovom Sporazumu.

2.   Ministarstvo domovinske sigurnosti dužno je pisanim putem obavijestiti pojedinca koji traži ispravak, bez nepotrebnog odgađanja, o odluci hoće li se ili ne zapisnik imena putnika ispraviti.

3.   Svako odbijanje ispravka sastavlja se u pisanom obliku te pravovremeno dostavlja pojedincu koji je informacije potraživao. Takva obavijest uključuje pravnu osnovu na kojoj je ispravak odbijen i informira pojedinca o dostupnim mogućnostima za traženje pravne zaštite prema zakonima SAD-a.

Članak 13.

Pravna zaštita za pojedinca

1.   Svaki pojedinac bez obzira na nacionalnost, državu podrijetla ili mjesto boravka čiji su osobni podaci i osobne informacije obrađene ili upotrijebljene na način koji odstupa od odredbi ovog Sporazuma može tražiti učinkovitu administrativnu i sudsku pravnu zaštitu u skladu sa zakonima SAD-a.

2.   Svaki pojedinac ima pravo administrativno osporiti odluke Ministarstva domovinske sigurnosti u vezi sa upotrebom i obradom zapisnika imena putnika.

3.   Prema odredbama Zakona o upravnom postupku i ostalim primjenjivim zakonima, svaki pojedinac ima pravo tražiti sudsko preispitivanje svake konačne mjere Ministarstva domovinske sigurnosti na Saveznom sudu SAD-a. Nadalje, svaki pojedinac ima pravo tražiti sudsko preispitivanje u skladu s primjenjivim propisima i relevantnim odredbama:

(a)

Zakona o slobodi informacija;

(b)

Zakona o računalnoj prevari i zloporabi;

(c)

Zakona o zaštiti privatnosti elektroničkih komunikacija; i

(d)

drugim primjenjivim odredbama propisa SAD-a.

4.   Posebno, Ministarstvo domovinske sigurnosti svim pojedincima pruža administrativna sredstva (trenutačno MDS Program o upitu za traženje pravne zaštite (MDS PUPL) radi odgovaranja na upite vezane za putovanja uključujući one vezane za upotrebu zapisnika imena putnika. MDS PUPL omogućava postupak pravne zaštite za pojedince koji vjeruju da im je odgođen ili uskraćen ukrcaj na komercijalni zrakoplov jer su pogrešno identificirani kao prijetnja. Sukladno Zakonu o upravnom postupku i glavi 49. Kodeksa Sjedinjenih Država, odjeljak 46110., svaki oštećeni pojedinac ima pravo tražiti sudsko preispitivanje bilo koje konačne odluke Ministarstva domovinske sigurnosti u vezi takvih pitanja na Saveznom sudu SAD-a.

Članak 14.

Nadzor

1.   Provjera usklađenosti s mjerama zaštite privatnosti iz ovog Sporazuma vrši se putem neovisne revizije i nadzora Službenika za zaštitu privatnosti Ministarstva, kao što je Glavni službenik za zaštitu privatnosti Ministarstva domovinske sigurnosti, koji:

(a)

ima dokazanu samostalnost;

(b)

koristi učinkovite ovlasti nadzora, istraživanja, intervencije i revizije; i

(c)

ima ovlasti uputiti slučajeve kršenja propisa vezana za ovaj Sporazum na kazneni progon ili stegovne mjere, ako je potrebno.

Oni ponajprije osiguravaju da se pritužbe koje se odnose na neusklađenosti s ovim Sporazumom, zaprime, istraže, da se na njih odgovori te da se primijeni prikladna pravna zaštita. Te pritužbe može uložiti svaki pojedinac bez obzira na nacionalnost, državu podrijetla ili mjesto boravka.

2.   Dodatno, provjera primjene ovog Sporazuma od strane Sjedinjenih Država vrši se putem neovisne revizije i putem nadzora jednog ili više sljedećih tijela:

(a)

Ured Glavnog inspektora Ministarstva domovinske sigurnosti;

(b)

Ured državne odgovornosti kako ga je ustanovio Kongres; i

(c)

Kongres Sjedinjenih Država.

Takav nadzor može se prikazati u nalazima i prijedlozima javnih izvješća, javnih saslušanja i analizama.

POGLAVLJE III.

NAČINI PRIJENOSA

Članak 15.

Načini prijenosa zapisnika imena putnika

1.   Za potrebe ovog Sporazuma, od zračnih prijevoznika zahtijeva se prijenos zapisnika imena putnika Ministarstvu domovinske sigurnosti koristeći „push” metodu, radi točnosti, pravovremenosti i cjelovitosti zapisnika imena putnika.

2.   Od zračnih prijevoznika zahtijeva se prijenos zapisnika imena putnika Ministarstvu domovinske sigurnosti sigurnim elektroničkim putem u skladu s tehničkim zahtjevima Ministarstva.

3.   Od zračnih prijevoznika zahtijeva se prijenos zapisnika imena putnika Ministarstvu domovinske sigurnosti u skladu sa stavcima 1. i 2., prvotno 96 sati prije polaska planiranog leta i dodatno bilo u stvarnom vremenu ili za određeni broj rutinskih i planiranih prijenosa kako ih odredi Ministarstvo.

4.   U svakom slučaju, stranke se slažu da se od svih zračnih prijevoznika zahtijeva osiguranje tehničkih mogućnosti radi uporabe „push” metode ne kasnije od 24 mjeseca nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma.

5.   Ministarstvo domovinske sigurnosti može, kada je to potrebno, ovisno o slučaju, zahtijevati od zračnog prijevoznika pružanje zapisnika imena putnika između ili nakon redovitih prijenosa opisanih u stavku 3. Kada zračni prijevoznici nisu u mogućnosti iz tehničkih razloga pravovremeno odgovoriti na zahtjeve iz ovog članka u skladu sa standardima Ministarstva domovinske sigurnosti, ili u iznimnim okolnostima radi odgovaranja na pojedinu, hitnu i ozbiljnu prijetnju, Ministarstvo može zahtijevati od zračnog prijevoznika da omogući drugi način za pristup podacima.

Članak 16.

Domaća razmjena podataka

1.   Ministarstvo domovinske sigurnosti može razmjenjivati zapisnike imena putnika isključivo sukladno pažljivoj procjeni sljedećih mjera zaštite:

(a)

isključivo u skladu s člankom 4.;

(b)

samo sa domaćim državnim tijelima kada se radi o poticanju upotreba opisanih u članku 4.;

(c)

tijela koja zaprimaju te podatke dužna su osigurati istovjetne ili usporedive mjere zaštite kako je utvrđeno u ovom Sporazumu; i

(d)

Zapisnik imena putnika razmjenjuje se samo s ciljem potpore slučajevima pod istragom ili razmatranjem te u skladu s pisanim dogovorom i propisima Sjedinjenih Država o razmjeni informacija između domaćih državnih tijela.

2.   Pri prijenosu analitičkih informacija dobivenih iz zapisnika imena putnika prema ovom Sporazumu, treba poštovati mjere zaštite postavljene u stavku 1. ovog članka.

Članak 17.

Daljnji prijenos

1.   Sjedinjene Države mogu prenijeti zapisnik imena putnika nadležnim državnim tijelima trećih zemalja samo pod uvjetima usklađenima sa ovim Sporazumom i samo nakon što se utvrdi da je namjera upotrebe primatelja u skladu s tim uvjetima.

2.   Osim u izvanrednim okolnostima, do svakog takvog prijenosa podataka dolazi u skladu sa izričitim dogovorom da su uključene mjere zaštite privatnosti usporedive s onima koje Ministarstvo domovinske sigurnosti primjenjuje na zapisnik imena putnika kako su utvrđene u ovom Sporazumu.

3.   Zapisnik imena putnika razmjenjuje se samo s ciljem potpore slučajevima pod istragom ili razmatranjem.

4.   U slučaju prijenosa zapisnika imena putnika građana ili rezidenta države članice EU-a, o tome se obavješćuju nadležna tijela odnosne države članice što je prije moguće.

5.   Pri prijenosu analitičkih informacija dobivenih iz zapisnika imena putnika prema ovom Sporazumu, poštuju se mjere zaštite iz stavaka 1. do 4.

Članak 18.

Suradnja policije, tijela kaznenog progona i pravosudna suradnja

1.   Sukladno postojećim sporazumima ili dogovorima o razmjeni podataka između tijela kaznenog progona, ili sporazuma između Sjedinjenih Država i bilo koje države članice EU-a ili Europola i Eurojusta, Ministarstvo domovinske sigurnosti nadležnoj policiji, drugim specijaliziranim tijelima kaznenog progona ili sudstva država članica EU-a i Europolu i Eurojustu, unutar odgovornosti njihovih nadležnosti, čim je izvedivo, pruža odgovarajuće i prikladne analitičke informacije dobivene iz zapisnika imena putnika u slučajevima pod razmatranjem ili istragom radi sprečavanja, otkrivanja, istraživanja, ili progona kaznenih djela terorizma i povezanih kaznenih djela ili transnacionalnih kaznenih djela unutar Europske unije kako su opisana u članku 4. stavku 1. točki (b).

2.   Policijsko ili pravosudno tijelo države članice EU-a, ili Europol ili Eurojust mogu zatražiti, unutar svoje nadležnosti, pristup zapisniku imena putnika ili odgovarajućim analitičkim podacima dobivenima iz zapisnika imena putnika koji su potrebni za pojedini slučaj sprečavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona kaznenih djela terorizma i povezanih kaznenih djela ili transnacionalnih kaznenih djela unutar Europske unije kako su opisana u članku 4. stavku 1. točki (b). Ministarstvo domovinske sigurnosti dužno je, prema sporazumima i dogovorima iz stavka 1. ovog članka, pružiti takve informacije.

3.   Sukladno stavcima 1. i 2. ovog članka, Ministarstvo domovinske sigurnosti razmjenjuje zapisnik imena putnika samo nakon pažljive procjene sljedećih mjera zaštite:

(a)

isključivo kako je usklađeno s člankom 4.;

(b)

samo kada se djeluje prema poticanju upotreba opisanih u članku 4.; i

(c)

tijela koja zaprimaju te podatke pružaju istovjetne ili usporedive mjere zaštite kako je utvrđeno u ovom Sporazumu.

4.   Pri prijenosu analitičkih informacija dobivenih iz zapisnika imena putnika prema ovom Sporazumu poštuju se mjere zaštite utvrđene u stavcima 1. do 3. ovog članka.

POGLAVLJE IV.

PROVEDBENE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Prikladnost

U skladu s ovim Sporazumom i njegovom provedbom, smatra se da Ministarstvo domovinske sigurnosti pruža, u smislu odgovarajućih zakona o zaštiti podataka, odgovarajuću razinu zaštite za obradu i upotrebu zapisnika imena putnika. U tom smislu, smatra se da su zračni prijevoznici, koji su prenijeli zapisnik imena putnika Ministarstvu domovinske sigurnosti u skladu sa ovim Sporazumom, zadovoljili primjenjive zakonske zahtjeve EU-a vezane za prijenos takvih podataka iz EU-a prema Sjedinjenim Državama.

Članak 20.

Reciprocitet

1.   Stranke aktivno promiču suradnju zračnih prijevoznika unutar njihovih nadležnosti sa bilo kojim sustavom zapisnika imena putnika koji djeluje ili će biti usvojen u nadležnosti druge stranke, sukladno ovom Sporazumu.

2.   S obzirom da bi uspostavljanje EU sustava zapisnika imena putnika moglo imati značajan učinak na obveze stranaka prema ovom Sporazumu, ako i kada EU sustav zapisnika imena putnika bude usvojen, stranke se savjetuju po pitanju potrebe prilagodbe Sporazuma radi osiguravanja potpunog reciprociteta. Takvo savjetovanje posebno preispituje da li bi budući EU sustav zapisnika imena putnika primjenjivao manje stroge standarde zaštite podataka od onih koji su predviđeni ovim Sporazumom, i da li je, stoga, potrebno izmijeniti Sporazum.

Članak 21.

Provedba i neodstupanje

1.   Ovaj Sporazum ne stvara ni ne dodjeljuje, prema zakonima SAD-a, nikakvo pravo ili pogodnosti niti jednoj osobi ili subjektu, fizičkoj ili pravnoj. Svaka stranka osigurava pravilnu provedbu odredaba ovog Sporazuma.

2.   Ništa u ovom Sporazumu ne odstupa od postojećih obveza Sjedinjenih Država i država članica EU-a, uključujući obveze utvrđene Sporazumom o uzajamnoj pravnoj pomoći između Europske unije i Sjedinjenih Država od 25. lipnja 2003. i povezanih bilateralnih instrumenata uzajamne pravne pomoći između Sjedinjenih Država i država članica EU-a.

Članak 22.

Prijava izmjena domaćih propisa

Stranke uzajamno prijavljuju stupanje na snagu onih propisa koji bitno utječu na provedbu ovog Sporazuma.

Članak 23.

Preispitivanje i ocjena

1.   Stranke zajednički preispituju provedbu ovog Sporazuma godinu dana nakon stupanja na snagu i nakon toga redovito prema dogovoru. Nadalje, stranke zajednički ocjenjuju ovaj Sporazum četiri godine nakon stupanja na snagu.

2.   Stranke zajednički unaprijed određuju načine i uvjete zajedničkog preispitivanja i međusobno si dostavljaju sastav svojih timova. Za potrebe zajedničkog preispitivanja, Europsku uniju predstavlja Europska komisija, a Sjedinjene Države predstavlja Ministarstvo domovinske sigurnosti. Timovi mogu sadržavati primjerene stručnjake za zaštitu podataka i provedbu zakona. U skladu s primjenjivim zakonima, sudionici zajedničkog preispitivanja imaju prikladnu razinu sigurnosne provjere te poštuju povjerljivost rasprava. Za potrebe zajedničkog preispitivanja, Ministarstvo domovinske sigurnosti osigurava odgovarajući pristup relevantnoj dokumentaciji, sustavima i osoblju.

3.   Nakon zajedničkog preispitivanja, Europska komisija predstavlja izvješće Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije. Sjedinjene Države imaju priliku dodati pisane komentare koji će biti priloženi izvješću.

Članak 24.

Rješavanje sporova i suspenzija sporazuma

1.   Svaki spor koji proizađe iz provedbe ovog Sporazuma, i sva povezana pitanja, zahtjeva savjetovanje između stranaka s ciljem postizanja uzajamno prihvatljivog rješenja, uključujući pružanje prilike za pravnu zaštitu objema strankama unutar razumnog vremena.

2.   U slučaju da savjetovanja ne rezultiraju rješenjem spora, bilo koja stranka može suspendirati primjenu ovog Sporazuma pisanim putem diplomatskim kanalima, te suspenzija stupa na snagu 90 dana od datuma obavijesti, osim ako se stranke ne dogovore oko drugog datuma.

3.   Neovisno o suspenziji ovog Sporazuma, svi zapisnici imena putnika sabrani sukladno ovom Sporazumu prije suspenzije nastavljaju se obrađivati i upotrebljavati u skladu sa mjerama zaštite ovog Sporazuma.

Članak 25.

Raskid Sporazuma

1.   Bilo koja stranka može raskinuti ovaj Sporazum bilo kada pisanom obavijesti putem diplomatskih kanala.

2.   Raskid Sporazuma stupa na snagu 120 dana nakon datuma takve obavijesti, osim ako se stranke ne dogovore oko drugog datuma.

3.   Prije raskida ovog Sporazuma, stranke se savjetuju na način koji dopušta dovoljno vremena za rješavanje sporova na uzajamno prihvatljiv način.

4.   Neovisno o raskidu ovog Sporazuma, svi zapisnici imena putnika sabrani sukladno ovom Sporazumu prije raskida nastavljaju se obrađivati i upotrebljavati u skladu sa mjerama zaštite ovog Sporazuma.

Članak 26.

Trajanje

1.   Sukladno članku 25., ovaj Sporazum ostaje na snazi tijekom razdoblja od sedam godina od datuma njegovog stupanja na snagu.

2.   Nakon isteka razdoblja iz stavka 1. ovog članka, kao i svakog naknadnog razdoblja produljenja iz ovog stavka, Sporazum se produljuje na dodatno razdoblje od sedam godina osim ako jedna od stranaka pisano obavijesti drugu stranku putem diplomatskih kanala, barem dvanaest mjeseci unaprijed, o svojim namjerama o neproduljivanju Sporazuma.

3.   Neovisno o isteku ovog Sporazuma, svi zapisnici imena putnika sabrani sukladno ovom Sporazumu nastavljaju se obrađivati i upotrebljavati u skladu s mjerama zaštite ovog Sporazuma. Slično tome, svi zapisnici imena putnika sabrani prema uvjetima Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o obradi i prijenosu podataka iz zapisnika imena putnika od zračnih prijevoznika prema Ministarstvu domovinske sigurnosti Sjedinjenih Država, potpisanom u Bruxellesu i Washingtonu 23. i 26. srpnja 2007., nastavljaju se obrađivati i upotrebljavati u skladu s mjerama zaštite tog Sporazuma.

Članak 27.

Završne odredbe

1.   Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana mjeseca nakon datuma kada stranke razmijene obavijesti da su okončani unutarnji postupci potrebni u ovu svrhu.

2.   Ovaj Sporazum, od datuma stupanja na snagu, ukida Sporazum od 23. i 26. srpnja 2007.

3.   Ovaj Sporazum primjenjuje se na državno područje Danske, Ujedinjene Kraljevine ili Irske samo ako Europska komisija pisanim putem obavijesti Sjedinjene Države da su Danska, Ujedinjena Kraljevina ili Irska pristale biti obvezane ovim Sporazumom.

4.   Ako Europska komisija obavijesti Sjedinjene Države da se Sporazum primjenjuje na Dansku, Ujedinjenu Kraljevinu ili Irsku prije stupanja ovog Sporazuma na snagu, Sporazum se primjenjuje na državno područje odnosne države od istog dana kao i za ostale države članice EU-a obvezane ovim Sporazumom.

5.   Ako Europska komisija obavijesti Sjedinjene Države da se Sporazum primjenjuje na Dansku, Ujedinjenu Kraljevinu ili Irsku prije stupanja ovog Sporazuma na snagu, Sporazum se primjenjuje na državno područje odnosne države od prvog dana nakon zaprimanja obavijesti od strane Sjedinjenih Država.

Sastavljeno u Bruxellesu četrnaestog dana mjeseca prosinca godine dvije tisuće i jedanaeste, u dva originala.

Sukladno pravu EU-a, ovaj Sporazum sastavljen je od strane EU-u na bugarskom, češkom, danskom, nizozemskom, estonskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, talijanskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom i švedskom jeziku.

Za Europsku uniju

Image

Za Sjedinjene Američke Države

Image


PRILOG

VRSTE PODATAKA IZ ZAPISNIKA IMENA PUTNIKA

1.

Oznaka lociranja zapisa iz zapisnika imena putnika

2.

Datum rezervacije/izdavanja putne karte

3.

Datum(i) planiranog putovanja

4.

Ime(na)

5.

Dostupne informacije o čestim putovanjima i pogodnostima (npr. besplatne putne karte, unapređenja itd.)

6.

Ostala imena na zapisniku imena putnika, uključujući broj putnika na zapisniku imena putnika

7.

Sve dostupne kontaktne informacije (uključujući informacije o izvorištu)

8.

Svi dostupni podaci o plaćanju/naplati (ne uključujući ostale transakcijske detalje vezane uz kreditnu karticu ili račun i nepovezane sa transakcijom vezanom uz putovanje)

9.

Raspored putovanja za pojedini zapisnik imena putnika

10.

Putnička agencija/putnički agent

11.

Informacije o dijeljenju oznake

12.

Podijeljene informacije

13.

Putnički status putnika (uključujući potvrde i statuse prijave na let)

14.

Informacije o putnoj karti, uključujući broj karte, jednosmjerne karte i automatizirani navod cijene putne karte

15.

Svi podaci o prtljazi

16.

Podaci o sjedalu, uključujući broj sjedala

17.

Opće napomene uključujući ODI, PUI i ZPU informacije

18.

Svi sakupljeni APIS podaci

19.

Sve arhivske promjene zapisnika imena putnika navedene pod točkama 1. do 18.


Top