Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0196-20180216

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/196 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (tekst jednolity)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/196/2018-02-16

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

02018R0196 — PL — 16.02.2018 — 000.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/196

z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

(tekst jednolity)

(Dz.U. L 044 z 16.2.2018, s. 1)


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 077, 20.3.2018, s.  18 (2018/196)
▼B

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/196

z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

(tekst jednolity)Artykuł 1

Zawiesza się koncesje celne i związane z nimi zobowiązania Unii wynikające z GATT 1994 w odniesieniu do produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Nakłada się cło przywozowe ad valorem w wysokości 4,3 %, będące cłem dodatkowym do cła stosowanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ( 1 ), na produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

1.  Komisja co roku dostosowuje poziom zawieszenia koncesji do poziomu zniweczenia lub naruszenia korzyści Unii w tym czasie spowodowanych ustawą Stanów Zjednoczonych o odszkodowaniach z tytułu kontynuacji dumpingu lub utrzymywania subsydiów (Continued Dumping and Subsidy Offset Act – CDSOA). Komisja wprowadza zmiany do stawki dodatkowego cła przywozowego lub listy w załączniku I z zastrzeżeniem następujących warunków:

a) poziom zniweczenia lub naruszenia korzyści wynosi 72 % kwot wypłaconych na mocy CDSOA, związanych z cłami antydumpingowymi i wyrównawczymi zapłaconymi z tytułu przywozu z Unii w ostatnim roku, za który w tym czasie były dostępne dane, zgodnie z informacją opublikowaną przez władze Stanów Zjednoczonych;

b) zmiany są wprowadzane w taki sposób, aby skutek dodatkowego cła przywozowego na przywóz wybranych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych odpowiadał, w skali roku, wartości handlu nieprzekraczającej poziomu zniweczenia lub naruszenia korzyści;

c) z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w lit. e), w przypadku podwyższenia poziomu zawieszenia koncesji, Komisja dodaje produkty do listy w załączniku I; produkty te są wybierane z listy w załączniku II zgodnie z ich kolejnością na tej liście;

d) z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w lit. e), w przypadku obniżenia poziomu zawieszenia koncesji, produkty zostają wycofane z listy w załączniku I; Komisja najpierw usuwa produkty, które znajdowały się na liście w załączniku II w dniu 1 maja 2005 r. i które zostały dodane do listy w załączniku I w późniejszym czasie; Komisja następnie usuwa produkty, które znajdowały się na liście w załączniku I w dniu 1 maja 2005 r., zgodnie z ich kolejnością na tej liście;

e) Komisja wprowadza zmiany do stawki dodatkowego cła przywozowego w przypadku, gdy dodanie produktów do listy w załączniku I lub ich z niej usunięcie nie umożliwia dostosowania poziomu zawieszenia do poziomu zniweczenia lub naruszenia korzyści.

2.  W przypadku gdy produkty są dodawane do listy w załączniku I, Komisja jednocześnie zmienia listę w załączniku II poprzez usunięcie wspomnianych produktów z tej listy. Kolejność produktów pozostających na liście w załączniku II nie zmienia się.

3.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 4 w celu dokonywania dostosowań i zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.

W przypadku gdy informacje o kwotach wypłaconych przez Stany Zjednoczone staną się dostępne dopiero w późnych miesiącach roku, tak że procedura przewidziana w art. 4 nie pozwoli dotrzymać terminów WTO ani terminów ustawowych, i w przypadku gdy w odniesieniu do dostosowań i zmian załączników jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie akapitu pierwszego ma zastosowanie procedura przewidziana w art. 5.

Artykuł 4

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia, o których mowa w art. 3 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 20 lutego 2014 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 5

1.  Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.

2.  Parlament Europejski albo Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 4 ust. 6. W takim przypadku Komisja uchyla akt niezwłocznie po doręczeniu przez Parlament Europejski lub Radę decyzji o sprzeciwie.

Artykuł 6

Pochodzenie każdego produktu, do którego stosuje się niniejsze rozporządzenie, określa się zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 952/2013.

Artykuł 7

1.  Produkty wymienione w załączniku I, dla których pozwolenie na przywóz zawierające zwolnienie z cła lub jego redukcję zostało wydane przed dniem 30 kwietnia 2005 r., nie podlegają dodatkowym cłom przywozowym.

2.  Produkty wymienione w załączniku I, które są zwolnione od cła przywozowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 ( 2 ), nie podlegają dodatkowym cłom przywozowym.

Artykuł 8

Rozporządzenie (WE) nr 673/2005 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku IV.

Artykuł 9

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I

Produkty, w odniesieniu do których stosuje się dodatkowe cła przywozowe, oznaczone są ośmiocyfrowymi kodami CN. Opis produktów sklasyfikowanych według tych kodów zawarto w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 ( 3 ).

0710 40 00

▼C1

ex 9003 19 00 „oprawki z metali nieszlachetnych”

▼B

8705 10 00

6204 62 31
ZAŁĄCZNIK II

Produkty w niniejszym załączniku oznaczone są ośmiocyfrowymi kodami CN. Opis produktów sklasyfikowanych według takich kodów znajduje się w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87.
ZAŁĄCZNIK III

Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmianRozporządzenie Rady (WE) nr 673/2005

(Dz.U. L 110 z 30.4.2005, s. 1).

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2006

(Dz.U. L 111 z 25.4.2006, s. 5).

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2007

(Dz.U. L 100 z 17.4.2007, s. 16).

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 283/2008

(Dz.U. L 86 z 28.3.2008, s. 19).

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2009

(Dz.U. L 100 z 18.4.2009, s. 6).

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 305/2010

(Dz.U. L 94 z 15.4.2010, s. 15).

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 311/2011

(Dz.U. L 86 z 1.4.2011, s. 51).

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 349/2013

(Dz.U. L 108 z 18.4.2013, s. 6).

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 37/2014

(Dz.U. L 18 z 21.1.2014, s. 1).

Wyłącznie pkt 11 załącznika

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 38/2014

(Dz.U. L 18 z 21.1.2014, s. 52).

Wyłącznie pkt 4 załącznika

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 303/2014

(Dz.U. L 90 z 26.3.2014, s. 6).

 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/675

(Dz.U. L 111 z 30.4.2015, s. 16).

 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/654

(Dz.U. L 114 z 28.4.2016, s. 1).

 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/750

(Dz.U. L 113 z 29.4.2017, s. 12).

 
ZAŁĄCZNIK IV

Tabela korelacjiRozporządzenie (WE) nr 673/2005

Niniejsze rozporządzenie

art. 1–4

art. 1–4

art. 4a

art. 5

art. 5

art. 6

art. 6 ust. 1

art. 7 ust. 1

art. 6 ust. 2

art. 6 ust. 3

art. 7 ust. 2

art. 6 ust. 4

art. 8

art. 8

art. 9

załącznik I

załącznik I

załącznik II

załącznik II

załącznik III

załącznik IV( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

( 2 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.U. L 324 z 10.12.2009, s. 23).

( 3 ) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

Top