Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R0475-20150327

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/475, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015 , Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan sopimuksessa määrätyistä suojatoimenpiteistä (kodifikaatio)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/475/2015-03-27

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

2015R0475 — FI — 27.03.2015 — 000.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/475,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015,

Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan sopimuksessa määrätyistä suojatoimenpiteistä

(kodifikaatio)

(EUVL L 083 27.3.2015, s. 1)


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EUVL L 267, 14.10.2015, s.  11 (2015/475,)
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/475,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015,

Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan sopimuksessa määrätyistä suojatoimenpiteistä

(kodifikaatio)EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ( 1 ),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä ( 2 ),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetusta (ETY) N:o 2843/72 ( 3 ) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin ( 4 ). Sen vuoksi mainittu asetus olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2)

Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan välinen sopimus, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 1972.

(3)

Sopimuksen 23–28 artiklassa määrättyjen suojalausekkeiden ja suojatoimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ovat tarpeen.

(4)

Sopimuksen kahdenvälisten suojalausekkeiden täytäntöönpano edellyttää yhdenmukaisia edellytyksiä suojatoimenpiteiden hyväksymiselle. Kyseiset toimenpiteet olisi hyväksyttävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 ( 5 ) mukaisesti.

(5)

Komission olisi hyväksyttävä välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, kun tämä on tarpeen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät sopimuksen 25, 25 a ja 27 artiklassa tarkoitettuihin tilanteisiin, tai kun kyse on vientituista, joilla on suora ja välitön vaikutus kauppaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Komissio voi päättää saattaa sopimuksen 23, 25, 25 a ja 27 artiklassa määrättyjen toimenpiteiden toteuttamisen Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan sopimuksella, jäljempänä ’sopimus’, perustetun sekakomitean käsiteltäväksi. Komissio hyväksyy tarvittaessa tällaiset toimenpiteet tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille, jos se päättää saattaa asian sekakomitean käsiteltäväksi.

▼C1

2 artikla

1.  Jos kyse on käytännöstä, jonka osalta voi olla perusteltua, että unioni toteuttaa sopimuksen 24 artiklassa määrättyjä toimenpiteitä, komissio päättää, tutkittuaan tapausta omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä, onko tällainen käytäntö sopimuksen mukainen. Komissio hyväksyy tarvittaessa suojatoimenpiteitä tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.  Jos kyse on käytännöstä, jonka johdosta unionissa voidaan toteuttaa suojatoimenpiteitä sopimuksen 24 artiklan perusteella, komissio päättää, tutkittuaan tapausta, onko käytäntö sopimukseen kirjattujen periaatteiden mukainen. Tarvittaessa se antaa asiasta aiheellisia suosituksia.

3 artikla

Jos kyse on käytännöstä, jonka osalta voi olla perusteltua, että unioni toteuttaa sopimuksen 26 artiklassa määrättyjä toimenpiteitä, sovelletaan neuvoston asetuksessa (EY) N:o 597/2009 ( 6 ) ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1225/2009 ( 7 ) vahvistettuja menettelyjä.

▼B

4 artikla

1.  Jos poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi on toimittava heti sopimuksen 25, 25 a ja 27 artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa tai kun kyse on suoraan ja välittömästi kauppaan vaikuttavista vientituista, komissio voi hyväksyä sopimuksen 28 artiklan 3 kohdan e alakohdassa määrätyt varotoimenpiteet tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen tai kiireellisissä tapauksissa tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2.  Kun jäsenvaltio on pyytänyt komissiota toteuttamaan toimia, tämä tekee pyyntöä koskevan päätöksensä enintään viiden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

5 artikla

Komissio tekee sopimuksen 28 artiklan 2 kohdassa määrätyn unionin ilmoituksen sekakomitealle.

6 artikla

1.  Komissiota avustaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 260/2009 ( 8 ) 4 artiklan 1 kohdalla perustettu suojatoimenpidekomitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

3.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.

7 artikla

Komissio sisällyttää tietoja tämän asetuksen täytäntöönpanosta asetuksen (EY) N:o 1225/2009 22 a artiklan mukaiseen, Euroopan parlamentille ja neuvostolle esitettävään vuosittaiseen kertomukseensa kaupan suojatoimenpiteiden soveltamisesta ja täytäntöönpanosta.

8 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 2843/72.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksistaNeuvoston asetus (ETY) N:o 2843/72

(EYVL L 301, 31.12.1972, s. 162)

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 640/90

(EYVL L 74, 20.3.1990, s. 4)

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 37/2014

(EUVL L 18, 21.1.2014, s. 1)

Ainoastaan liitteen 2 kohta
LIITE II

VastaavuustaulukkoAsetus (ETY) N:o 2843/72

Tämä asetus

1–4 artikla

1–4 artikla

6 artikla

5 artikla

7 artikla

6 artikla

8 artikla

7 artikla

8 artikla

9 artikla

Liite I

Liite II( 1 ) Lausunto annettu 10. joulukuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

( 2 ) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. helmikuuta 2015 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 2 päivänä maaliskuuta 2015.

( 3 ) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2843/72, annettu 19 päivänä joulukuuta 1972, Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan sopimuksessa määrätyistä suojatoimenpiteistä (EYVL L 301, 31.12.1972, s. 162).

( 4 ) Katso liite I.

( 5 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

( 6 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 597/2009, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2009, muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta (EUVL L 188, 18.7.2009, s. 93).

( 7 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 1225/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51).

( 8 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 260/2009, annettu 26 päivänä helmikuuta 2009, tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä (EUVL L 84, 31.3.2009, s. 1).

Top