EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0431

Decision 2004/431/EC of29 April 2004approving certain contingency plans for the control of classical swine fever

OJ L 154, 30.4.2004, p. 40–42 (DE, FR, NL, FI, SV)
OJ L 154, 30.4.2004, p. 39–41 (ES, DA, EL, IT, PT)
OJ L 154, 30.4.2004, p. 41–43 (EN)

This document has been published in a special edition(s) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Repealed by 32007D0019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/431/oj

32004D0431Úřední věstník L 154 , 30/04/2004 S. 0040 - 0042


Rozhodnutí Komise

ze dne 29. dubna 2004,

kterým se schvalují některé pohotovostní plány pro tlumení klasického moru prasat

(oznámeno pod číslem K(2004) 1609)

(Text s významem pro EHP)

(2004/431/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na článek 21 tohoto aktu,

s ohledem na směrnici Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat [1], a zejména na čl. 22 odst. 3 druhý pododstavec a čl. 29 odst. 3 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutí Komise 1999/246/ES ze dne 30. března 1999, kterým se schvalují některé pohotovostní plány pro tlumení klasického moru prasat [2], schválilo tyto pohotovostní plány pro Belgii, Dánsko, Německo, Řecko, Španělsko, Francii, Irsko, Itálii, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Finsko, Švédsko a Spojené království.

(2) Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko předložily Komisi ke schválení pohotovostní plány pro tlumení klasického moru prasat.

(3) Tyto pohotovostní plány splňují kritéria stanovená ve směrnici 2001/89/ES a s výhradou pravidelné aktualizace a účinného provádění umožní dosáhnout požadovaného cíle.

(4) Pohotovostní plány předložené novými členskými státy je proto třeba schválit.

(5) Opatření stanovená v tomto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pohotovostní plány pro tlumení klasického moru prasat předložené novými členskými státy, které jsou uvedeny v příloze, se schvalují.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije s výhradou a ode dne vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska v platnost.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. dubna 2004.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 316, 1.12.2001, s. 5. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

[2] Úř. věst. L 93, 8.4.1999, s. 24. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2000/113/ES (Úř. věst. L 33, 8.2.2000, s. 23).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Seznam nových členských států uvedených v článku 1

Kód | Země |

CY | Kypr |

CZ | Česká republika |

EE | Estonsko |

HU | Maďarsko |

LV | Lotyšsko |

LT | Litva |

MT | Malta |

PL | Polsko |

SI | Slovinsko |

SK | Slovensko |

--------------------------------------------------

Top