Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01995R1518-19960101

Consolidated text: Commission Regulation (EC) No 1518/95 of 29 June 1995 laying down detailed rules for the application of Regulations (EEC) No 1418/76 and (EEC) No 1766/92 as regards the import and export system for products processed from cereals and rice and amending Regulation (EC) No 1162/95 laying down special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1518/1996-01-01

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

1995R1518 — BG — 01.01.1996 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1518/95 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 1995 година

за определяне на подробни правила за прилагането на Регламенти (ЕИО) № 1418/76 и (ЕИО) № 1766/92 по отношение на режима за внос и износ на преработени продукти от зърнени култури и ориз и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1162/95 за определяне на специални подробни правила за прилагането на режима на вносни и износни лицензии в сектора на зърнените култури и ориза

(ОВ L 147, 30.6.1995, p.55)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2993/95 НА КОМИСИЯТА от 19 декември 1995 година

  L 312

25

23.12.1995
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1518/95 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 1995 година

за определяне на подробни правила за прилагането на Регламенти (ЕИО) № 1418/76 и (ЕИО) № 1766/92 по отношение на режима за внос и износ на преработени продукти от зърнени култури и ориз и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1162/95 за определяне на специални подробни правила за прилагането на режима на вносни и износни лицензии в сектора на зърнените култури и оризаКОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури ( 1 ), последно изменен с Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция и с Регламент (ЕО) № 3290/94 ( 2 ), и по-специално член 10, параграф 4, член 11, параграф 4, член 13, параграф 11 и член 16, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1418/76 на Съвета от 21 юни 1976 г. относно общата организация на пазара на ориз ( 3 ), последно изменен с Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция и с Регламент (ЕО) № 3290/94, и по-специално член 12, параграф 4, член 13, параграф 4, член 14, параграф 16 и член 17, параграф 11 от него,

като има предвид, че прилагането на Споразумението за селското стопанство, подписано като част от Уругвайския кръг, изисква големи изменения на режима на внос и износ и като има предвид, че следва да бъдат определени правила за прилагане на режима на вносни мита и възстановявания, приложими в търговията с трети страни с преработени продукти от зърнени култури и ориз, с изключение на комбинираните фуражи, за които са определени специални правила;

като има предвид, че възстановяването следва да има за цел да покрива разликата между цените на продуктите на територията на Общността и цените на световния пазар; като има предвид, че за тази цел следва да бъдат определени критерии за определяне на възстановяването, по-специално като се отчитат цените на основните продукти във и извън Общността, както и възможностите и условията за продажба на преработени продукти на световния пазар;

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 1620/93 на Комисията ( 4 ) следва да бъде отменен на 1 юли 1995 г. и като има предвид, че в резултат на това настоящият регламент следва да включи неговите текстове, като ги адаптира към сегашните условия на пазара и към прилагането на споразуменията, сключени в рамките на Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори;

като има предвид, че предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнени култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

1.  По смисъла на настоящия регламент „преработени продукти“ означава продуктите или групите продукти, изброени:

а) в приложение А към Регламент (ЕИО) № 1766/92, с изключение на продуктите, попадащи под код по КН ex 2309;

б) в член 1, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 1418/76.

2.  По смисъла на настоящия регламент „основни продукти“ означава зърнените култури, изброени в член 1, букви а) и б) от Регламент (ЕИО) № 1766/92, както и натрошен ориз.ДЯЛ I

Възстановявания

Член 2

1.  Възстановяването, което може да се предоставя за преработени продукти, се определя, като се отчитат по-специално:

а) развитието на цените на основните продукти на територията на Общността, съпоставени с цените на световния пазар;

б) количествата основни продукти, необходими за производството на въпросния продукт, и когато е приложимо — тяхната взаимозаменяемост;

в) евентуалното натрупване на възстановявания за различни продукти, получени от един и същ процес на преработване и от един и същ основен продукт;

г) възможностите и условията за продажба на преработените продукти на световния пазар.

2.  Възстановяванията се определят най-малко веднъж месечно.

Член 3

1.  Възстановяването се коригира в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 1162/95 на Комисията ( 5 ). Корекцията се извършва чрез увеличаване или намаляване на възстановяването със сумата, получена в резултат на всяка от корекциите, посочени в член 12, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1162/95, на тон основен продукт, умножено с коефициента от колона 4 от приложение I срещу съответния преработен продукт.

2.  За целите на член 13, параграф 8 от Регламент (ЕИО) № 1766/92 сумата нула не се счита за възстановавяне и следователно корекцията по член 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1162/95 не се прилага.

Член 4

1.  Държавите-членки информират Комисията всеки ден до 15,00 ч (Брюкселско време) за количествата, за които са подадени заявления за лицензии.

2.  За непосочени в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1162/95 преработени продукти от зърнени култури и ориз държавите-членки информират Комисията до сряда всяка седмица по отношение на предшестващата седмица, за всеки код на продукт, както е определен в приложението към Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията ( 6 ), за количествата, за които са били издадени лицензии, с разбивка по изнесени продукти с възстановяване и изнесени продукти без възстановяване.ДЯЛ II

Клауза при недостиг Общи разпоредби

Член 5

1.  Когато за един или повече продукти са изпълнени условията, посочени в член 16 от Регламент (ЕИО) № 1766/92 и в член 17 от Регламент (ЕИО) № 1418/76, Комисията може да вземе следните мерки:

а) прилагане на експортна такса; тази такса се определя от Комисията веднъж седмично; тя може да варира в зависимост от местоназначението;

б) пълно или частично спиране на издаването на износни лицензии;

в) пълно или частично отхвърляне на висящи заявления за износни лицензии.

2.  Експортната такса, посочена в параграф 1, буква а), е таксата, прилагана в деня, в който са изпълнени митническите формалности.

Въпреки това по искане на заявителя, подадено едновременно със заявлението за лицензия, експортната такса, която е приложима в деня на подаване на заявлението за лицензия, се прилага за операция по износ, която ще се извърши в срока на валидност на лицензията.

3.  Комисията уведомява държавите-членки за своето решение и го публикува.

Член 6

Методите, използвани за определяне на съдържанието на пепел, съдържанието на мазнини и на скорбяла, процеса на денатуриране и други методи за анализ, необходими за изпълнението на настоящия регламент по отношение на режима за внос и износ, се определят при необходимост в съответствие с процедурата по член 23 от Регламент (ЕИО) № 1766/92 и член 27 от Регламент (ЕИО) № 1418/76.

Член 7

В член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1162/95 код по КН 1104 22 99 се добавя след код по КН 1104 21 50.

Член 8

Регламент (ЕИО) № 1620/93 се отменя от 1 юли 1995 г. Въпреки това той остава приложим за износни лицензии, издадени преди 1 юли 1995 г.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага за износни лицензии, които се издават от 1 юли 1995 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕКод по КН/

код на продукта

Описание на стоката

Основен продукт

Коефициент

1

2

3

4

1102

Брашна от житни растения, различни от пшеничното или от брашното от смес от пшеница и ръж:

 
 

1102 20 10 200

Царевично брашно с тегловно съдържание на мазнини, по-малко или равно на 1,3 % и с тегловно съдържание на непреработена целулоза, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 0,8 %

Царевица

1,40

1102 20 10 400

Царевично брашно с тегловно съдържание на мазнини, по-голямо от 1,3 %, но по-малко или равно на 1,5 % и с тегловно съдържание на непреработена целулоза, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 1 %

Царевица

1,20

1102 20 90 200

Царевично брашно с тегловно съдържание на мазнини, по-голямо от 1,5 %, но по-малко или равно на 1.7 % и с тегловно съдържание на непреработена целулоза, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 1 %

Царевица

1,20

1102 90 10 100

Други, ечемичено брашно, с тегловно съдържание на пепел, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 0,9 % и с тегловно съдържание на непреработена целулоза, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 0,9 %

Ечемик

1,50

1102 90 10 900

Други, ечемичено брашно, други

Ечемик

1,02

1102 90 30 100

Други, овесено брашно, с тегловно съдържание на пепел, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 2,3 % и с тегловно съдържание на непреработена целулоза, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 1,8 %, с влажност, по-малка или равна на 11 %, където перохидазата е на практика дезактивирана

Овес

1,80

1103

Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули, от житни растения:

 
 

1103 12 00 100

Едрозърнест и дребнозърнест грис от овес, с тегловно съдържание на пепел, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 2,3 %, със съдържание на люспи по-малко или равно на 0,1 %, с влажност, по-малка или равна на 11 %, където перохидазата е на практика дезактивирана

Овес

1,80

1103 13 10 100

Едрозърнест и дребнозърнест грис от царевица, с тегловно съдържание на мазнини, по-малко или равно на 0,9 % и с тегловно съдържание на непреработена целулоза, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 0,6 %

Царевица

1,80

1103 13 10 300

Едрозърнест и дребнозърнест грис от царевица, с тегловно съдържание на мазнини, по-голямо от 0,9 %, но по-малко или равно на 1,3 % и с тегловно съдържание на непреработена целулоза, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 0,8 %

Царевица

1,40

1103 13 10 500

Едрозърнест и дребнозърнест грис от царевица, с тегловно съдържание на мазнини, по-голямо от 1,3 %, но по-малко или равно на 1,5 % и с тегловно съдържание на непреработена целулоза, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 1 %

Царевица

1,20

1103 13 90 100

Едрозърнест и дребнозърнест грис от царевица, други, с тегловно съдържание на мазнини, по-голямо от 1,5 %, но по-малко или равно на 1,7 % и с тегловно съдържание на непреработена целулоза, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 1 %

Царевица

1,20

1103 19 10 000

Едрозърнест и дребнозърнест грис от ръж

Ръж

1,00

1103 19 30 100

Едрозърнест и дребнозърнест грис от ечемик, с тегловно съдържание на пепел, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 1 % и с тегловно съдържание на непреработена целулоза, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 0,9 %

Ечемик

1,55

1103 21 00 000

Агломерати под формата на гранули от пшеница (жито)

Жито

1,02

1103 29 20 000

Агломерати под формата на гранули от ечемик

Ечемик

1,02

1104

Зърна от житни растения, обработени по друг начин (например обелени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени), с изключение на ориза от № 1006; кълнове на житни растения, цели, сплескани, на люспи или смлени:

 
 

1104 11 90 100

Зърна, сплескани или на люспи, от ечемик, люспи, с тегловно съдържание на пепел, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 1 % и с тегловно съдържание на непреработена целулоза, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 0,9 %

Ечемик

1,50

1104 12 90 100

Зърна, сплескани или на люспи, от овес, люспи, с тегловно съдържание на пепел, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 2,3 %, със съдържание на люспи, по-малко или равно на 0,1 %, с влажност, по-малка или равна на 12 %, където перохидазата е на практика дезактивирана

Овес

2,00

1104 12 90 300

Зърна, сплескани или на люспи, от овес, люспи, с тегловно съдържание на пепел, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 2,3 %, със съдържание на люспи, по-голямо от 0,1 %, но по-малко или равно на 1,5 %, с влажност, по-малка или равна на 12 %, където перохидазата е на практика дезактивирана

Овес

1,60

1104 19 10 000

Зърна, сплескани или на люспи, от пшеница (жито)

Жито

1,02

1104 19 50 110

Зърна, сплескани или на люспи, от царевица, с тегловно съдържание на мазнини, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 0,9 % и с тегловно съдържание на непреработена целулоза, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно 0,7 %

Царевица

1,60

1104 19 50 130

Зърна, сплескани или на люспи, от царевица, с тегловно съдържание на мазнини, изчислено в сухо вещество, по-голямо от 0,9 %, но по-малко или равно на 1,3 % и с тегловно съдържание на непреработена целулоза, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно 0,8 %

Царевица

1,30

1104 21 10 100

Зърна от ечемик, обелени (олющени или обелени), с тегловно съдържание на пепел, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 1 % и с тегловно съдържание на непреработена целулоза, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 0,9 %

Ечемик

1,50

1104 21 30 100

Зърна от ечемик, обелени и нарязани или натрошени (наречени „Grütze“ или „grutten“), с тегловно съдържание на пепел, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 1 % и с тегловно съдържание на непреработена целулоза, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 0,9 %

Ечемик

1,50

1104 21 50 100

Зърна от ечемик, закръглени, с тегловно съдържание на пепел, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 1 % (без талк) — първа категория

Ечемик

2,00

1104 21 50 300

Зърна от ечемик, закръглени, с тегловно съдържание на пепел, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 1 % (без талк) — втора категория

Ечемик

1,60

►M1  1104 22 20 100 ◄

Зърна от овес, обелени (олющени или обелени), с тегловно съдържание на пепел, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 2,3 %, със съдържание на люспи, по-малко или равно на 0,5 %, с влажност, по-малка или равна на 11 %, където перохидазата е на практика дезактивирана

Овес

1,60

1104 22 30 100

Зърна от овес, обелени и нарязани или натрошени (наречени „Grütze“ или „grutten“), с тегловно съдържание на пепел, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 2,3 %, със съдържание на люспи, по-малко или равно на 0,1 %, с влажност, по-малка или равна на 11 %, където перохидазата е на практика дезактивирана

Овес

1,70

▼M1 —————

▼B

1104 23 10 100

Зърна от царевица, обелени (олющени или обелени), дори нарязани или натрошени, с тегловно съдържание на мазнини, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 0,9 % и с тегловно съдържание на непреработена целулоза, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 0,6 % (наречени „Grütze“ или „grutten“)

Царевица

1,50

1104 23 10 300

Зърна от царевица, обелени (олющени или обелени), дори нарязани или натрошени, с тегловно съдържание на мазнини, изчислено в сухо вещество, по-голямо от 0,9 %, но по-малко или равно на 1,3 % и с тегловно съдържание на непреработена целулоза, изчислено в сухо вещество, по-малко или равно на 0,8 % (наречени „Grütze“ или „grutten“)

Царевица

1,15

1104 29 11 000

Зърна от пшеница (жито), обелени (олющени или обелени), нито нарязани, нито натрошени

Жито

1,02

1104 29 51 000

Зърна от пшеница (жито), обелени (олющени или обелени), само натрошени

Жито

1,00

1104 29 55 000

Зърна от ръж, обелени (олющени или обелени), само натрошени

Жито

1,00

1104 30 10 000

Зародиши от пшеница (жито), цели, сплескани, на люспи или смлени

Жито

0,25

1104 30 90 000

Зародиши от житни растения, други, цели, сплескани, на люспи или смлени

Царевица

0,25

1107

Малц, дори печен:

 
 

1107 10 11 000

Непечен, от пшеница (жито), представен под формата на брашно

Жито

1,78

1107 10 91 000

Непечен, друг, представен под формата на брашно

Ечемик

1,78

1108

Скорбяла и нишесте; инулин:

 
 

1108 11 00 200

Скорбяла от пшеница (жито), с тегловно съдържание в сух продукт, по-голямо или равно на 87 % и чистота в сух продукт, по-голяма или равна на 97 %

Жито

2,00

1108 11 00 300

Скорбяла от пшеница (жито), с тегловно съдържание в сух продукт, по-голямо или равно на 84 %, но не по-голямо от 87 % и чистота в сух продукт, по-голяма или равна на 97 %

Жито

2,00

1108 12 00 200

Скорбяла от царевица, с тегловно съдържание в сух продукт, по-голямо или равно на 87 % и чистота в сух продукт, по-голяма или равна на 97 %

Царевица

1,60

1108 12 00 300

Скорбяла от царевица, с тегловно съдържание в сух продукт, по-голямо или равно на 84 %, но не по-голямо от 87 % и чистота в сух продукт, по-голяма или равна на 97 %

Царевица

1,60

1108 13 00 200

Нишесте от картофи, с тегловно съдържание в сух продукт, по-голямо или равно на 80 % и чистота в сух продукт, по-голяма или равна на 97 %

Царевица

1,60

1108 13 00 300

Нишесте от картофи, с тегловно съдържание в сух продукт, по-голямо или равно на 77 %, но не по-голямо от 80 % и чистота в сух продукт, по-голяма или равна на 97 %

Царевица

1,60

1108 19 10 200

Скорбяла от ориз, с тегловно съдържание в сух продукт, по-голямо или равно на 87 % и чистота в сух продукт, по-голяма или равна на 97 %

Ориз

1,52

1108 19 10 300

Скорбяла от ориз, с тегловно съдържание в сух продукт, по-голямо или равно на 84 %, но не по-голямо от 87 % и чистота в сух продукт, по-голяма или равна на 97 %

Ориз

1,52

1702

Други видове захар, включително лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи

 
 

1702 30 51 000

Глюкоза и сироп от глюкоза, несъдържащи фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състояние по-малко от 20 % фруктоза, съдържаща тегловно в сухо състояние 99 % или повече глюкоза, под формата на бял кристален прах, дори агломерирани

Царевица

2,09

1702 30 59 000

Глюкоза и сироп от глюкоза, несъдържащи фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състояние по-малко от 20 % фруктоза, съдържаща тегловно в сухо състояние 99 % или повече глюкоза, други

Царевица

1,60

1702 30 91 000

Глюкоза и сироп от глюкоза, несъдържащи фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състояние по-малко от 20 % фруктоза, други, под формата на бял кристален прах, дори агломерирани

Царевица

2,09

1702 30 99 000

Глюкоза и сироп от глюкоза, несъдържащи фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състояние по-малко от 20 % фруктоза, други

Царевица

1,60

1702 40 90 000

Глюкоза и сироп от глюкоза, несъдържащи фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състояние не по-малко от 20 % но не повече от 50 % фруктоза, други

Царевица

1,60

1702 90 50 100

Малодекстрин, под формата на бял кристален прах, дори агломериран

Царевица

2,09

1702 90 50 900

Малтодекстрин и сироп от малтодекстрин, други

Царевица

1,60

1702 90 75 000

Карамелизирани захари и меласи, на прах, дори агломерирани

Царевица

2,19

1702 90 79 000

Карамелизирани захари и меласи, други

Царевица

1,52

2106 90 55 000

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде, захарни сиропи, ароматизирани или с прибавка на оцветители, от глюкоза или от малтодекстрин

Царевица

1,60( 1 ) ОВ L 181, 1.7.1992 г., стр. 21.

( 2 ) ОВ L 349, 31.12.1994 г., стр. 105.

( 3 ) ОВ L 166, 25.6.1976 г., стр. 1.

( 4 ) ОВ L 155, 26.6.1993 г., стр. 29.

( 5 ) ОВ L 117, 24.5.1995 г., стр. 2.

( 6 ) ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1.

Top