Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A1219(05)

Agreement between the European Community and the Republic of Albania on the facilitation of the issuance of visas - Declarations

OJ L 334, 19.12.2007, p. 85–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 128 P. 163 - 173

In force

11/Sv. 128

HR

Službeni list Europske unije

163


22007A1219(05)


L 334/85

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM

između Europske zajednice i Republike Albanije o pojednostavljenju izdavanja viza

EUROPSKA ZAJEDNICA,

dalje u tekstu „Zajednica”,

i

REPUBLIKA ALBANIJA,

(dalje u tekstu „stranke”),

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum o stabilizaciji pridruživanju (SSP) između Europske zajednice i Republike Albanije koji je potpisan 12. lipnja 2006., prema kojemu se trenutačno ravnaju odnosi s Republikom Albanijom,

PONOVNO POTVRĐUJUĆI svoju namjeru da Republika Albanija i Europska unija usko surađuju u okviru postojećih struktura SSP-a za liberalizaciju viznog režima između Republike Albanije i Europske unije, u skladu sa zaključcima Sastanka na vrhu EU-Zapadni Balkan održanom u Solunu 21. lipnja 2003.,

U ŽELJI da se kao prvi konkretan korak ka bezviznom režimu putovanja, kako bi se olakšali međusobni kontakti između ljudi, što je važan uvjet za stabilan razvoj gospodarskih, humanitarnih, kulturnih, znanstvenih i ostalih veza, pojednostavi izdavanje viza građanima Republike Albanije,

BUDUĆI DA su od 4. kolovoza 2000., građani EU-a izuzeti od obaveze ishođenja viza kad putuju u Republiku Albaniju na rok koji ne prelazi 90 dana u razdoblju od 180 dana ili kad prolaze državnim područjem Republike Albanije,

PRIZNAJUĆI da će se, ako Republika Albanija ponovno uvede obavezu ishođenja viza za građane EU-a, iste olakšice koje su odobrene ovim sporazumom građanima Republike Albanije automatski primjenjivati na građane EU-a, na osnovi uzajamnosti,

PRIZNAJUĆI da pojednostavnjenje ne bi smjelo dovesti do ilegalnih migracija te pridajući posebnu pažnju sigurnosti i ponovnom prihvatu,

UZIMAJUĆI U OBZIR stupanje na snagu Sporazuma između Europske zajednice i Republike Albanije o ponovnom prihvatu osoba koje borave bez dozvole

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o stajalištu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske te Irske i Protokol o uključivanju schngenske pravne stečevine u okvir Europske unije, koji su priloženi Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice te potvrđujući da se odredbe ovog Sporazuma ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o stajalištu Danske priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice te potvrđujući da se odredbe ovog Sporazuma ne primjenjuju na Kraljevinu Dansku,

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak 1.

Svrha i područje primjene

1.   Svrha je ovog Sporazuma pojednostaviti izdavanje viza građanima Republike Albanije za namjeravani boravak od najviše 90 dana u razdoblju od 180 dana.

2.   Ako Republika Albanija ponovno uvede obavezu ishođenja viza za građane EU-a ili za određene kategorije građana EU-a, iste olakšice koje su odobrene ovim sporazumom građanima Republike Albanije automatski bi se primjenjivale na dotične građane EU-a, na osnovi uzajamnosti.

Članak 2.

Opća odredba

1.   Pojednostavnjenja viznih postupaka utvrđena ovim Sporazumom primjenjuju se na građane Republike Albanije samo ako oni nisu izuzeti od zahtjeva koje u pogledu viza postavljaju zakoni i propisi Zajednice ili država članica, ovaj sporazum ili drugi međunarodni sporazumi.

2.   Nacionalno zakonodavstvo Republike Albanije ili država članica ili propisi Zajednice primjenjuju se na pitanja koja nisu obuhvaćena odredbama ovog Sporazuma, poput odbijanja izdavanja vize, priznanja putnih isprava, dokaza o dostatnim sredstvima za uzdržavanje i odbijanja ulaska te mjera izgona.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

„država članica” znači svaka država članica Europske unije, osim Kraljevine Danske, Republike Irske i Ujedinjene Kraljevine;

(b)

„građanin Europske unije” znači državljanin države članice kako je definirana u točki (a);

(c)

„državljanin Republike Albanije” znači svaka osoba koja ima albansko državljanstvo;

(d)

„viza” znači odobrenje koje je izdala ili odluka koju je donijela država članica, a koja je potrebna za:

ulazak zbog namjeravanog boravka u toj državi članici ili u nekoliko država članica od ukupno najviše 90 dana,

ulazak zbog provoza preko državnog područja te države članice ili nekoliko država članica;

(e)

„osoba koja zakonito boravi” znači državljanina Republike Albanije koji ima dozvolu ili pravo boravka dužeg od 90 dana na državnom području države članice, na temelju propisa Zajednice ili nacionalnog zakonodavstva.

Članak 4.

Pisani dokazi o svrsi putovanja

1.   Za sljedeće kategorije državljana Republike Albanije dostatni su sljedeći dokumenti za opravdanje svrhe putovanja u drugu stranku:

(a)

za članove službenih delegacija koji na temelju službenog poziva naslovljenog Republici Albaniji sudjeluju na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događanjima koja na državnim područjima država članica održavaju međuvladine organizacije:

dopis koji je izdalo albansko državno tijelo u kojem se potvrđuje da je podnositelj molbe član albanske delegacije koja putuje na državno područje država članica kako bi sudjelovao u ranije navedenim događanjima, uz priloženi primjerak službenog poziva;

(b)

za poslovne ljude i predstavnike poslovnih organizacija:

pisani zahtjev pravne osobe-domaćina ili trgovačkog društva, organizacije ili ureda ili njihovih podružnica, državnih i lokalnih tijela država članica ili organizacijskih odbora trgovinskih ili industrijskih izložbi, konferencija i simpozija koji se održavaju na državnim područjima država članica koji je ovjerila Gospodarska komora Republike Albanije;

(c)

za novinare:

potvrda ili drugi dokument koji je izdala strukovna organizacija koji dokazuje da je predmetna osoba kvalificirani novinar te dokument koji je izdao njegov/njezin poslodavac u kojem se navodi da je svrha putovanja obavljanje novinarskog posla;

(d)

za osobe koje sudjeluju u znanstvenim, kulturnim i umjetničkim aktivnostima, uključujući sveučilišne i druge programe razmjene:

pisani zahtjev organizacije domaćina za sudjelovanje u tim aktivnostima;

(e)

za predstavnike organizacija civilnog društva kad putuju radi stručnog osposobljavanja, seminara, konferencija, uključujući i one u okviru programa razmjene:

pisani zahtjev koji izdaje organizacija domaćin, potvrda da osoba predstavlja organizaciju civilnog društva i potvrda o osnivanju takve organizacije iz nadležnog registra koju izdaje neko državno tijelo u skladu s nacionalnim propisima;

(f)

za učenike, studente, studente poslijediplomskih studija i učitelje koji se nalaze u pratnji, a koji putuju zbog studija ili strukovnog obrazovanja, kako u okviru programa razmjene, tako i drugih školskih aktivnosti:

pisani zahtjev ili potvrda o upisu sveučilišta, akademije, instituta, visoke škole ili škole domaćina ili studentske iskaznice ili potvrde o tečajevima koje će osoba pohađati;

(g)

za sudionike međunarodnih sportskih događaja i osobe koje ih prate u svojstvu stručnjaka:

pisani zahtjev organizacije domaćina: nadležnih tijela, nacionalnih sportskih federacija i nacionalnih olimpijskih odbora država članica;

(h)

za sudionike službenih programa razmjene koje organiziraju gradovi-prijatelji:

pisani zahtjev voditelja uprave/gradonačelnika tih gradova;

(i)

za bliske rođake – bračne drugove, djecu (uključujući usvojenu djecu), roditelje (uključujući skrbnike), djedove i bake te unuke – u posjetu albanskim državljanima koji zakonito borave na državnom području država članica:

pisani zahtjev osobe-domaćina;

(j)

za posjet vojnim i civilnim grobljima:

službeni dokument koji potvrđuje postojanje i održavanje groba, kao i obiteljsku ili drugu vezu između podnositelja molbe i pokopane osobe;

(k)

za osobe koje su bile progonjene po političkoj osnovi za vrijeme komunističkog režima u Republici Albaniji:

uvjerenje koje izdaje Institut za integraciju progonjenih osoba u skladu sa Zakonom br. 7748 od 29. srpnja 1993., u kojem se navodi status osobe koja je za vrijeme komunističkog režima u Republici Albaniji bila progonjena na političkoj osnovi i pozivno pismo od nekog nadležnog tijela, nacionalne ili međunarodne organizacije, što uključuje i nevladinu organizaciju države članice ili poziv od kakve europske institucije na sudjelovanje u odgovarajućim aktivnostima, uključujući aktivnosti povezane s njihovim statusom.

(l)

za vozače koji obavljaju usluge međunarodnog prijevoza roba i putnika na državna područja država članica u vozilima koja su registrirana u Republici Albaniji:

pisani zahtjev nacionalnog udruženja (sindikata) prijevoznika Republike Albanije koji pružaju usluge međunarodnog cestovnog prijevoza, uz navođenje svrhe, trajanja i učestalosti tih putovanja;

(m)

za osobe koje putuju turistički:

potvrda ili vaučer putničke agencije ili organizatora putovanja kojega su za to ovlastile države članice u sklopu lokalne konzularne suradnje, kojim se potvrđuje rezervacija organiziranog putovanja;

(n)

za osobe koje u posjet odlaze zbog zdravstvenih razloga i osobe u nužnoj pratnji:

službeni dokument zdravstvene ustanove kojim se potvrđuje potreba za zdravstvenom skrbi u toj ustanovi, potreba za pratnjom i dokaz da postoje dovoljna financijska sredstva za plaćanje liječenja;

(o)

za stručnjake raznih zanimanja koji sudjeluju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijima, seminarima ili na drugim sličnim događanjima koja se održavaju na državnom području država članica;

pisani zahtjev organizacije domaćina u kojem se potvrđuje da će dotična osoba sudjelovati na tom događaju;

(p)

za članove posada na vlakovima, hladnjačama i lokomotivama na međunarodnim vlakovima koji putuju na državna područja država članica:

pisani zahtjev nadležnog željezničkog trgovačkog društva Republike Albanije, u kojem se navode svrha, trajanje i učestalost tih putovanja;

(q)

za osobe koje putuju radi sudjelovanja na sahranama:

službeni dokument koji potvrđuje smrtni slučaj kao i obiteljsku ili drugu vezu između podnositelja molbe i pokopane osobe;

(r)

za predstavnike vjerskih zajednica:

pisani zahtjev vjerske zajednice Republike Albanije, u kojem se navode svrha, trajanje i učestalost tih putovanja;

2.   Pisani zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati sljedeće stavke:

(a)

za pozvanu osobu – ime i prezime, datum rođenja, spol, državljanstvo, broj identifikacijske isprave, vrijeme i svrhu putovanja, broj ulazaka i, prema potrebi, ime maloljetnog djeteta ili supružnika koji su u pratnji pozvane osobe;

(b)

za osobu koja upućuje poziv: ime i prezime i adresu; ili

(c)

za pravnu osobu, trgovačkog društvo ili organizaciju koja upućuje poziv - puni naziv i adresu, a

ako je zahtjev izdala organizacija, ime i položaj osobe koja je zahtjev potpisala,

ako je osoba koja je uputila poziv pravna osoba ili trgovačko društvo ili ured ili njihova podružnica osnovana na državnom području države članice, registracijski broj kako ga propisuje nacionalno zakonodavstvo predmetne države članice.

3.   Za kategorije osoba iz stavka 1. ovog članka sve kategorije viza izdaju se prema pojednostavnjenom postupku bez traženja bilo kakvog drugog opravdanja, poziva ili potvrde u pogledu svrhe putovanja koje je predviđeno zakonodavstvom država članica.

Članak 5.

Izdavanje viza za višekratni ulazak

1.   Diplomatska i konzularna predstavništva država članica izdaju vize za višekratni ulazak s rokom valjanosti do najviše pet godina sljedećim kategorijama osoba:

(a)

članovima Vijeća ministara, parlamenta, Ustavnog suda i Vrhovnog suda, ako ovim Sporazumom nisu izuzeti od zahtjeva u pogledu viza, za izvršavanje njihovih dužnosti, s rokom valjanosti koji je ograničen njihovim mandatom, ako je on kraći od pet godina;

(b)

stalnim članovima službenih delegacija koji na temelju službenog poziva naslovljenog Republici Albaniji redovito sudjeluju na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događanjima koja na državnim područjima država članica održavaju međuvladine organizacije;

(c)

bračnim drugovima i djeci (uključujući usvojenu djecu) koja su mlađa od 21 godine ili su uzdržavani, i roditeljima (uključujući skrbnike) u posjetu albanskim državljanima koji zakonito borave na državnom području država članica, s rokom valjanosti koji je ograničen trajanjem valjanosti njihove dozvole za zakonito boravljenje.

2.   Diplomatska i konzularna predstavništva država članica izdaju vize za višekratni ulazak s rokom valjanosti do najviše jedne godine sljedećim kategorijama osoba, pod uvjetom da su tijekom prethodne godine dobili barem jednu vizu, iskoristili je u skladu sa zakonima o ulasku i boravku države koju posjećuju te da postoje razlozi za traženje izdavanja vize za višekratni ulazak:

(a)

članovima službenih delegacija koji na temelju službenog poziva naslovljenog Republici Albaniji redovito sudjeluju na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događanjima koja na državnim područjima država članica održavaju međuvladine organizacije;

(b)

poslovnim ljudima i predstavnicima poslovnih organizacija koji redovito putuju u države članice;

(c)

osobama koje sudjeluju u znanstvenim, kulturnim i umjetničkim aktivnostima, uključujući sveučilišne i druge programe razmjene, koje redovito putuju u države članice;

(d)

sudionicima međunarodnih sportskih događaja i osobama koje ih prate u svojstvu stručnjaka;

(e)

novinarima;

(f)

sudionicima službenih programa razmjene koje organiziraju gradovi-prijatelji;

(g)

vozačima koji obavljaju usluge međunarodnog prijevoza roba i putnika na državna područja država članica u vozilima koja su registrirana u Republici Albaniji;

(h)

osobama koje trebaju putovati redovito zbog medicinskih razloga i osobama u njihovoj pratnji;

(i)

članovima posada na vlaku, hladnjačama i lokomotivama na međunarodnim vlakovima koji putuju na državna područja država članica;

(j)

studentima, studentima poslijediplomskih studija koji redovito putuju zbog studija ili strukovnog obrazovanja, uključujući i u okviru programa razmjene;

(k)

predstavnicima vjerskih zajednica Republike Albanije koji redovito putuju u države članice;

(l)

predstavnicima organizacija civilnog društva koji redovito putuju u države članice radi stručnog osposobljavanja, seminara, konferencija, uključujući i one u okviru programa razmjene:

(m)

stručnjacima raznih zanimanja koji sudjeluju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijima, seminarima ili na drugim sličnim događanjima, koji redovito putuju u države članice.

3.   Diplomatska i konzularna predstavništva država članica izdaju vize za višekratni ulazak s rokom valjanosti od najmanje dvije, a najviše pet godina kategorijama osobama iz stavka 2. ovog članka, pod uvjetom da su tijekom protekle dvije godine iskoristili vize za višekratni ulazak izdane na godinu dana u skladu sa zakonima o ulasku i boravku države koju posjećuju te da su razlozi za traženje izdavanja vize za višekratni ulazak još uvijek valjani.

4.   Ukupno vremensko razdoblje boravka osoba iz stavaka 1. do 3. ovog članka na državnom području država članica ne smije biti dulje od 90 dana u razdoblju od 180 dana.

Članak 6.

Naknade za obradu molbi za izdavanje vize

1.   Naknada za obradu molbi za izdavanje vize koje podnose državljani Republike Albanije iznosi 35 EUR.

Gore navedeni iznos može se revidirati u skladu s postupkom predviđenim u članku 14. stavku 4.

Ako bi Republika Albanija ponovno uvela obvezu ishođenja viza za građane EU-a, naknada koju će Republika Albanija naplaćivati ne smije biti veća od 35 EUR ili od usuglašenog iznosa ako se naknada preispituje u skladu s postupkom predviđenim u članku 14. stavku 4.

2.   Naknade za obradu molbi za izdavanje vize ne naplaćuju se sljedećim kategorijama osoba:

(a)

bliskim rođacima – supružnicima, djeci (uključujući usvojenu djecu), roditeljima (uključujući skrbnike), djedovima i bakama te unucima – u posjetu albanskim državljanima koji zakonito borave na državnom području država članica;

(b)

članovima službenih delegacija koji na temelju službenog poziva naslovljenog Republici Albaniji sudjeluju na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događajima koje na državnim područjima država članica održavaju međuvladine organizacije;

(c)

članovima Vijeća ministara, parlamenta, Ustavnog suda i Vrhovnog suda, ako ovim Sporazumom nisu izuzeti od obaveze ishođenja vize;

(d)

učenicima, studentima, studentima poslijediplomskih studija i učiteljima koji se nalaze u pratnji, a koji putuju zbog studija ili strukovnog obrazovanja;

(e)

djeci mlađoj od šest godina;

(f)

invalidima i osobama koje ih prate, prema potrebi;

(g)

osobama koje su dostavile dokumente koji dokazuju nužnost njihova putovanja iz humanitarnih razloga, uključujući primanje hitne medicinske skrbi, te osobama koje su u pratnji tih osoba ili osobama koje prisustvuju pogrebu bliskog rođaka ili osobama koje posjećuju teško bolesnog bliskog rođaka;

(h)

sudionicima međunarodnih sportskih događaja i osobama koje ih prate u svojstvu stručnjaka;

(i)

osobama koje sudjeluju u znanstvenim, kulturnim i umjetničkim aktivnostima, uključujući sveučilišne i druge programe razmjene;

(j)

sudionicima službenih programa razmjene koje organiziraju gradovi-prijatelji;

(k)

osobama koje su bile progonjene po političkoj osnovi za vrijeme komunističkog režima;

(l)

umirovljenicima;

(m)

predstavnicima organizacija civilnog društva koji putuju kako bi sudjelovali na sastancima, u programima razmjene ili na tečajevima;

(n)

novinarima;

(o)

predstavnicima vjerskih zajednica registriranih u Republici Albaniji;

(p)

vozačima koji obavljaju usluge međunarodnog prijevoza roba i putnika na državna područja država članica u vozilima koja su registrirana u Republici Albaniji;

(q)

članovima posada na vlaku, hladnjačama i lokomotivama na međunarodnim vlakovima koji putuju na državna područja država članica;

(r)

stručnjacima raznih zanimanja koji sudjeluju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijima, seminarima ili na drugim sličnim događanjima koja se održavaju na državnom području država članica.

Članak 7.

Trajanje postupaka za obradu zahtjeva za izdavanje viza

1.   Diplomatska i konzularna predstavništva država članica odlučuju o zahtjevu za izdavanje vize u roku od 10 kalendarskih dana od datuma primitka zahtjeva i dokumenata koji su potrebni za izdavanje vize.

2.   Vremensko razdoblje za donošenje odluke o zahtjevu za izdavanje vize može u pojedinačnim slučajevima biti produljeno do 30 kalendarskih dana, posebno ako je zathjev potrebno dodatno proučiti.

3.   Vremensko razdoblje za donošenje odluke o zahtjevu za izdavanje vize može u hitnim slučajevima biti skraćeno na tri radna dana ili manje.

Članak 8.

Odlazak u slučaju izgubljenih ili ukradenih dokumenata

Građani Europske unije i državljani Republike Albanije koji su izgubili svoje osobne dokumente ili kojima su ti dokumenti ukradeni tijekom boravka na državnom području Republike Albanije ili država članica smiju napustiti to državno područje na temelju valjanih osobnih dokumenata za prijelaz granice koje su izdala diplomatska i konzularna predstavništva država članica ili Republike Albanije, bez bilo kakve vize ili druge dozvole.

Članak 9.

Produljenje vize u iznimnim okolnostima

Državljanima Republike Albanije koji zbog više sile nisu u mogućnosti napustiti državno područje države članice do datuma navedenog u njihovim vizama, produljuje se rok valjanosti njihovih viza bez ikakve naknade, u skladu s propisima koje primjenjuje država primateljica, za vrijeme koje je potrebno za njihov povratak u državu prebivališta.

Članak 10.

Diplomatske putovnice

1.   Državljani Republike Albanije koji posjeduju valjane diplomatske putovnice smiju bez viza ulaziti u državna područja država članica napuštati ih i prolaziti kroz njih.

2.   Osobe iz stavka 1. ovog članka smiju boraviti na državnim područjima država članica u razdoblju koje ne smije biti dulje od 90 dana u razdoblju od 180 dana.

Članak 11.

Teritorijalna valjanost viza

Podložno nacionalnim pravilima i propisima o nacionalnoj sigurnosti država članica te podložno pravilima EU-a o vizama s ograničenom teritorijalnom valjanosti, državljani Republike Albanije imaju pravo putovati unutar državnog područja država članica na jednakoj osnovi kao i građani Europske unije.

Članak 12.

Zajednički odbor za upravljanje Sporazumom

1.   Stranke osnivaju zajednički odbor stručnjaka (dalje u tekstu „Odbor”), koji čine predstavnici Europske zajednice i Republike Albanije. Zajednicu zastupa Komisija Europskih zajednica uz pomoć stručnjaka iz država članica.

2.   Odbor posebno obavlja sljedeće zadaće:

(a)

praćenje provedbe ovog Sporazuma;

(b)

predlaganje izmjena ili dodataka ovom Sporazumu;

(c)

rješavanje sporova proizašlih iz tumačenja ili primjene odredaba ovog Sporazuma.

3.   Odbor se sastaje kad god je to potrebno, na zahtjev jedne od stranaka, a najmanje jednom godišnje.

4.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 13.

Odnos ovog Sporazuma prema bilateralnim sporazumima između država članica i Republike Albanije.

1.   Od njegova stupanja na snagu, ovaj Sporazum ima prednost pred odredbama bilo kojih dvostranih ili višestranih sporazuma ili dogovora sklopljenih između pojedinačnih država članica i Republike Albanije, u onoj mjeri u kojoj odredbe potonjih sporazuma ili dogovora obuhvaćaju pitanja koja su obuhvaćena ovim Sporazumom.

2.   Odredbe dvostranih sporazuma ili dogovora između država članica i Republike Albanije koji su potpisani prije 1. siječnja 2007. i kojima se predviđa izuzeće nositelja službenih putovnica od obaveze ishođenja vize, nastavljaju se primjenjivati u razdoblju od pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma ne dovodeći u pitanje pravo predmetnih država članica ili Republike Albanije da otkažu ili privremeno obustave te dvostrane sporazume tijekom tog petogodišnjeg razdoblja.

Članak 14.

Završne odredbe

1.   Stranke ratificiraju ili odobravaju ovaj Sporazum u skladu sa svojim pojedinačnim postupcima, a Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon datuma na koji stranke jedna drugu obavijeste o završetku ranije spomenutih postupaka.

2.   Ovaj Sporazum sklapa se na neograničeno vremensko razdoblje, osim ako bude prekinut u skladu sa stavkom 5. ovog članka.

3.   Ovaj se Sporazum može izmijeniti pisanim sporazumom stranaka. Izmjene stupaju na snagu nakon što stranke jedna drugu obavijeste o dovršetku svojih unutarnjih postupaka koji su u tu svrhu potrebni.

4.   Svaka stranka može u cijelosti ili djelomično suspendirati ovaj Sporazum zbog javnog poretka, zaštite nacionalne sigurnosti i zaštite javnog zdravlja. Druga stranka mora o odluci o suspenziji biti obaviještena najkasnije 48 sati prije stupanja na snagu te odluke. Stranka koja je suspendirala primjenu ovog Sporazuma odmah obavješćuje drugu stranku kada razlozi za suspenziju više ne vrijede.

5.   Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum upućivanjem pisane obavijesti drugoj stranci. Ovaj Sporazum prestaje biti na snazi 90 dana nakon datuma takve obavijesti.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog rujna dvije tisuće i sedme u dva primjerka na svakom od službenih jezika stranaka, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску заједнитгу

Për Kommunitetin Europian

Image Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

For Republikken Albanien

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατiα της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica d'Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albānia

Pentru Republica Albânia

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

Image


PRILOG

PROTOKOL UZ SPORAZUM O DRŽAVAMA ČLANICAMA KOJE NE PRIMJENJUJU U POTPUNOSTI SCHENGENSKU PRAVNU STEČEVINU

Države članice koje schengenska pravna stečevina obvezuje, ali koje još uvijek ne izdaju schengenske vize, dok Vijeće o tome ne donese relevantnu odluku, izdaju nacionalne vize čija je valjanost ograničena na njihovo vlastito državno područje.

Te države članice mogu jednostrano priznati schengenske vize i boravišne dozvole za potrebe prolaza preko svojeg državnog područja, u skladu s Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća br. 895/2006/EZ od 14. lipnja 2006.

Kako se Odluka Europskog parlamenta i Vijeća br. 895/2006/EZ od 14. lipnja 2006. ne primjenjuje na Rumunjsku i Bugarsku, Europska komisija predložit će slične odredbe kako bi se tim zemljama omogućilo jednostrano priznavanje schengenskih viza i boravišnih dozvola i drugih sličnih isprava koje izdaju države članice koje još uvijek nisu u potpunosti integrirane u schengensko područje u svrhu prolaza preko njihovih državnih područja.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O DANSKOJ

Stranke primaju na znanje da se ovaj Sporazum ne primjenjuje na postupke za izdavanje viza u diplomatskim i konzularnim predstavništvima Kraljevine Danske.

U takvim je okolnostima poželjno da državna tijela Danske i Republike Albanije bez odlaganja sklope dvostrani sporazum o pojednostavljenju postupka izdavanja viza za kratkotrajni boravak prema sličnim uvjetima prema kojima je sklopljen Sporazum između Europske zajednice i Republike Albanije.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O UJEDINJENOJ KRALJEVINI I IRSKOJ

Stranke primaju na znanje da se ovaj Sporazum ne primjenjuje na državnom području Ujedinjene Kraljevine i Irske.

U takvim je okolnostima poželjno da državna tijela Ujedinjene Kraljevine, Irske i Republike Albanije sklope bilateralne sporazume o pojednostavljenju postupka izdavanja viza.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O ISLANDU I NORVEŠKOJ

Stranke primaju na znanje bliske odnose između Europske zajednice i Norveške i Islanda, posebno na temelju Sporazuma od 18. svibnja 1999. o pridruživanju tih država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine.

U takvim je okolnostima poželjno da državna tijela Norveške, Islanda i Republike Albanije bez odlaganja sklope dvostrane sporazume o pojednostavljenju postupka izdavanja viza za kratkotrajni boravak prema sličnim uvjetima prema kojima je sklopljen Sporazum između Europske zajednice i Republike Albanije.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O ŠVICARSKJ KONFEDERACIJI I LIHTENŠTAJNU

(prema potrebi)

Ako Sporazum između EU-a, EZ-a i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvijanju schengenske pravne stečevine i o protokolima uz taj Sporazum koji se odnose na Lihtenštajn stupe na snagu do okončanja pregovora s Republikom Albanijom, slična izjava bit će sastavljena i vezano za Švicarsku i Lihtenštajn.


IZJAVA EUROPSKE ZAJEDNICE O PRISTUPU PODNOSITELJA ZAHTJEVA ZA VIZU I USKLAĐIVANJU INFORMACIJA O POSTUPKU ZA IZDAVANJE VIZA ZA KRATKOTRAJNI BORAVAK TE DOKUMENTI KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEVE ZA IZDAVANJE VIZA ZA KRATKOTRAJNI BORAVAK

Priznajući kako je za podnositelje zahtjeva za vizu važna transparentnost, Europska zajednica podsjeća kako je Europska komisija 19. srpnja 2006. usvojila zakonodavni prijedlog o preradi Općih konzularnih uputa o vizama za diplomatska i konzularna predstavništva kojim se uređuju uvjeti pristupa za podnositelje zahtjeva za vize diplomatskim i konzularnim predstavništvima država članica.

U vezi s informacijama koje treba ponuditi podnositeljima zahtjeva, Europska zajednica smatra kako treba poduzeti odgovarajuće mjere:

općenito je potrebno za podnositelje zahtjeva sastaviti popis osnovnih informacija o postupcima i uvjetima podnošenja zahtjeva za vize i o njihovoj valjanosti,

Europska zajednica izradit će popis minimalnih zahtjeva kako bi osigurala da albanski podnositelji zahtjeva imaju usklađene i ujednačene osnovne informacije te da se od njih, u načelu, traži da podnesu iste prateće dokumente,

Gore navedene informacije, uključujući i popis ovlaštenih putničkih agencija i organizatora putovanja u okviru konzularne suradnje na lokalnoj razini, treba distribuirati naširoko (na oglasnim pločama konzulata, na letcima, na mrežnim stranicama itd.).

Diplomatska i konzularna predstavništva država članica pružaju informacije o postojećim mogućnostima, u skladu sa schengenskom pravnom stečevinom, za lakše izdavanje viza za kratkotrajni boravak za svaki pojedinačni slučaj posebno.


IZJAVA EUROPSKE ZAJEDNICE O PREISPITIVANJU OBAVEZE ISHOĐENJA VIZE ZA NOSITELJE SLUŽBENIH PUTOVNICA

Budući da se primjena izuzeća od obaveze ishođenja viza za nositelje službenih putovnica koje je predviđeno dvostranim sporazumima ili dogovorima između država članica i Republike Albanije koji su potpisani prije 1. siječnja 2007. nastavlja samo kroz razdoblje od pet godina nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, ne dovodeći u pitanje pravo predmetnih država članica ili Republike Albanije da otkažu ili privremeno obustave te dvostrane sporazume tijekom tog petogodišnjeg razdoblja, Europska zajednica će pitanje nositelja službenih putovnica preispitati najkasnije četiri godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, kako bi se Sporazum eventualno izmijenio u tu svrhu i u skladu s postupkom predviđenim člankom 14. stavkom 3.


IZJAVA EUROPSKE ZAJEDNICE O POJEDNOSTAVLJENJU ZA ČLANOVE OBITELJI I PODNOSITELJE ZAHTJEVA U DOBROJ VJERI

Europska zajednica prima na znanje prijedlog Republike Albanije da se proširi definicija pojma članovi obitelji koji bi trebali imati pogodnosti od pojednostavljenja izdavanja viza, kao i važnost koju Republika Albanija daje pojednostavljenju kretanja te kategorije osoba.

Kako bi se olakšala mobilnost i proširio broj osoba koje imaju obiteljske veze (posebno sestre i braća i njihova djeca) s albanskim državljanima koji zakonito borave na državnim područjima država članica, Europska zajednica poziva konzularne urede država članica da u cijelosti iskoriste postojeće mogućnosti iz pravne stečevine kako bi se pojednostavilo izdavanje viza toj kategoriji osoba, posebno uključujući jednostavnije zahtjeve u pogledu dokumenata koje podnositelji trebaju priložiti, izuzeća od naknada za obradu zahtjeva i, ako je primjenjivo, izdavanje viza za višekratne ulaske.

Osim toga, Europska zajednica poziva konzularne urede država članica da ove mogućnosti u potpunosti iskoriste kako bi se olakšalo izdavanje viza podnositeljima zahtjeva u dobroj vjeri.


Top