?

17.3.2017    | EN | Official Journal of the European Union | L 72/2917.3.2017    | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 72/29
COMMISSION REGULATION (EU) 2017/460KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/460
of 16 March 2017av den 16 mars 2017
establishing a network code on harmonised transmission tariff structures for gasom fastställandet av nätföreskrifter för harmoniserade tariffstrukturer för överföring av gas
(Text with EEA relevance)(Text av betydelse för EES)
THE EUROPEAN COMMISSION,EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
Having regard to Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005 (1), and in particular Article 6(11) thereof,med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 (1), särskilt artikel 6.11, och
Whereas:av följande skäl:
(1) | In line with Regulation (EC) No 715/2009, it is necessary to establish a network code on harmonised transmission tariff structures for gas, and set out the Union-wide rules which have the objectives of contributing to market integration, enhancing security of supply and promoting the interconnection between gas networks.(1) | I linje med förordning (EG) nr 715/2009 är det nödvändigt att fastställa nätföreskrifter för harmoniserade tariffstrukturer för överföring av gas, och att fastställa unionsomfattande regler som har till syfte att bidra till marknadsintegration, förbättra försörjningstryggheten och främja sammanlänkningar mellan gasnäten.
(2) | A crucial step in reaching these objectives is to increase the transparency of transmission tariff structures and procedures towards setting them. Therefore, it is necessary to set out the requirements for publishing the information related to the determination of the revenues of transmission system operators and to the derivation of different transmission and non-transmission tariffs. These requirements should enable network users to understand better the tariffs set for both transmission services and non-transmission services, as well as how such tariffs have changed, are set and may change. Additionally, network users should be able to understand the costs underlying transmission tariffs and to forecast transmission tariffs to a reasonable extent. The transparency requirements set out in this Regulation further harmonise the rule laid down in point 3.1.2(a) of Annex I to Regulation (EC) No 715/2009.(2) | Ett viktigt steg för att nå dessa mål är att öka insynen i strukturer för överföringstariffer och i förfaranden för att fastställa dem. Därför är det nödvändigt att fastställa kraven för offentliggörande av information om hur intäkterna för de systemansvariga för överföringssystem fastställs och om hur de olika tarifferna för överföringstjänster och andra tjänster än överföringstjänster beräknas. Dessa krav bör göra det möjligt för nätanvändare att bättre förstå de fastställda tarifferna för både överföringstjänster och andra tjänster än överföringstjänster, samt hur dessa tariffer har förändrats, hur de fastställs och hur de kan komma att förändras. Dessutom bör nätanvändarna kunna förstå överföringstariffernas underliggande kostnader och i rimlig utsträckning kunna förutse överföringstariffer. De krav på transparens som fastställs i denna förordning innebär en vidare harmonisering av den regel som föreskrivs i punkt 3.1.2 a i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009.
(3) | After the introduction of the concept of the entry-exit system by Regulation (EC) No 715/2009, transmission costs are no longer directly associated to one specific route as entry and exit capacity can be contracted separately, and network users can have gas transported from any entry to any exit point. Under this framework, the transmission system operator decides the most efficient way of flowing gas through the system. Hence, in order to achieve and ensure a reasonable level of cost reflectivity and predictability in such a system, transmission tariffs need to be based on a reference price methodology using specific cost drivers. The guiding principles in order to apply a consistent and transparent reference price methodology should be set out. The obligation to consult on the proposed reference price methodology should be laid down. Where the proposed reference price methodology is other than the capacity weighted distance reference price methodology, the latter should serve as a counterfactual for comparison with the proposed reference price methodology.(3) | Efter införandet av begreppet entry-exitsystem (även kallat inmatnings-/uttagssystem) genom förordning (EG) nr 715/2009 är överföringskostnaderna inte längre direkt kopplade till en specifik väg, eftersom entry- och exitkapacitet kan ingå i separata avtal, och nätanvändare kan låta gas transporteras från vilken entrypunkt som helst till vilken exitpunkt som helst. Inom denna ram beslutar den systemansvarige för överföringssystemet om det effektivaste sättet att transportera gas genom systemet. I syfte att uppnå och säkerställa en rimlig nivå av kostnadsåterspegling och förutsägbarhet i detta system måste överföringstariffer baseras på en referensprismetod med hjälp av specifika kostnadsdrivande faktorer. De vägledande principerna för att tillämpa en enhetlig och transparent referensprismetod bör fastställas. Skyldigheten att samråda om den föreslagna referensprismetoden bör fastställas. Om den föreslagna referensprismetoden är en annan än referensprismetoden med kapacitetsviktade avstånd bör den senare fungera som ett kontrafaktiskt scenario, att jämföras med den föreslagna referensprismetoden.
(4) | In order to avoid double charging for transmission to and from storage facilities, this Regulation should set a minimum discount acknowledging the general contribution to system flexibility and security of supply of such infrastructure. Storage facilities with direct access to the transmission systems of two or more transmission system operators in directly connected entry-exit systems, or simultaneously to a transmission system and a distribution system allow for transporting gas between directly connected systems. Applying a discount at entry points from or exit points to storage facilities in cases where storage facilities are used to transport gas between directly connected systems would benefit these network users compared to other network users booking capacity products without a discount at interconnection points or using storage facilities to transport gas within the same system. This Regulation should introduce mechanisms to avoid such discrimination.(4) | För att undvika dubbla avgiftsuttag för överföring till och från lagringsanläggningar bör denna förordning fastställa en minimirabatt som understryker sådan infrastrukturs allmänna bidrag till systemets flexibilitet och till försörjningstryggheten. Lagringsanläggningar med direkt tillträde till överföringssystemen hos två eller flera systemansvariga för överföringssystem i entry-exitsystem som är direkt anslutna till varandra, eller samtidigt tillträde till ett överföringssystem och ett distributionssystem, ger möjlighet att transportera gas mellan system som är direkt anslutna till varandra. Tillämpning av en rabatt vid entrypunkter från eller exitpunkter till lagringsanläggningar i de fall där lagringsanläggningarna används för att transportera gas mellan system som är direkt anslutna till varandra skulle gynna dessa nätanvändare i förhållande till andra nätanvändare som bokar kapacitetsprodukter utan någon rabatt vid sammanlänkningspunkter eller använder lagringsanläggningar för att transportera gas inom samma system. Denna förordning bör införa mekanismer för att undvika sådan diskriminering.
(5) | In order to promote security of supply, the granting of discounts should be considered for entry points from LNG facilities, and at entry points from and exit points to infrastructure developed with the purpose of ending the isolation of Member States in respect of their gas transmission systems.(5) | För att främja försörjningstryggheten bör ett beviljande av rabatter övervägas för entrypunkter från LNG-anläggningar, och för entrypunkter från och exitpunkter till infrastruktur som utvecklas i syfte att bryta isoleringen av medlemsstater när det gäller deras överföringssystem för gas.
(6) | Transmission system operators in certain entry-exit systems transport significantly more gas into other systems than for consumption into their own entry-exit system. Consequently, reference price methodologies should include safeguards required to shelter such captive customers from risks related to large transit flows.(6) | Systemansvariga för överföringssystem i vissa entry-exitsystem transporterar betydligt mer gas till andra system än till förbrukning i sina egna entry-exitsystem. Följaktligen bör referensprismetoder inbegripa skyddsåtgärder som krävs för att skydda sådana fysiskt bundna kunder från risker i samband med stora transitflöden.
(7) | In order to promote stability of transmission tariffs for network users, to foster financial stability and to avoid detrimental effects on the revenue and cash flow positions of transmission system operators, principles for revenue reconciliation should be set out.(7) | Principer för avräkning av intäkter bör fastställas i syfte att främja stabila överföringstariffer för nätanvändare, främja finansiell stabilitet och undvika negativa effekter på intäkterna och kassaflödena för de systemansvariga för överföringssystemen.
(8) | In addition, rules should be set out on tariff principles for incremental capacity realised in a market-based manner according to the process set out in Articles 26 to 30 of Commission Regulation (EU) 2017/459 (2). In case realisation of incremental capacity leads to a level of cross-subsidisation that cannot be justified, as captive costumers would be exposed to a large share of the volume risk, this Regulation should introduce mechanisms to alleviate such risks.(8) | Dessutom bör det fastställas regler om tariffprinciper för inkrementell kapacitet som införs på ett marknadsbaserat sätt i enlighet med den process som fastställs i artiklarna 26–30 i kommissionens förordning (EU) 2017/459 (2). Om införandet av inkrementell kapacitet leder till en nivå av korssubventionering som inte kan motiveras, eftersom de fysiskt bundna kunderna skulle utsättas för en stor andel av volymrisken, bör denna förordning införa mekanismer för att minska sådana risker.
(9) | This Regulation should be applicable to the non-exempted part of major new infrastructures which have received an exemption pursuant to Article 36 of Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council (3) from Article 41(6), (8) and (10) of that Directive. In cases where the specific nature of interconnectors has been acknowledged at European level by an exemption in accordance with Article 36 of Directive 2009/73/EC or by other means, national regulatory authorities should have the power to grant a derogation from requirements of this Regulation which would jeopardise the efficient operation of such interconnectors.(9) | Denna förordning bör vara tillämplig på den icke undantagna delen av större nya infrastrukturer som i enlighet med artikel 36 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (3) beviljats undantag från artikel 41.6, 41.8 och 41.10 i detta direktiv. Om den specifika beskaffenheten hos sammanlänkningar har erkänts på EU-nivå genom ett undantag i enlighet med artikel 36 i direktiv 2009/73/EG, eller på annat sätt, bör de nationella tillsynsmyndigheterna ha befogenhet att bevilja ett undantag från krav i denna förordning som skulle äventyra effektiv drift av dessa sammanlänkningar.
(10) | This Regulation should be without prejudice to application of Union and national competition rules, in particular the prohibitions of restrictive agreements (Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union) and of abuse of a dominant position (Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union). The harmonised transmission tariff structures put in place should be designed in such a way as to avoid foreclosure of downstream supply markets.(10) | Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av unionens och medlemsstaternas konkurrensregler, i synnerhet inte förbuden mot konkurrensbegränsande avtal (artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och missbruk av dominerande ställning (artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). De harmoniserade tariffstrukturer för överföring som införs bör vara utformade på ett sådant sätt att man undviker avskärmning av försörjningen på marknader nedströms.
(11) | National regulatory authorities and transmission system operators should have regard to best practices and endeavours to harmonise processes for the implementation of this Regulation. Acting in accordance with Article 7 of Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council (4), the Agency for the Cooperation of Energy Regulators and the national regulatory authorities should ensure that rules on harmonised transmission tariff structures for gas are implemented across the Union in the most effective way.(11) | Nationella tillsynsmyndigheter och systemansvariga för överföringssystem bör beakta bästa praxis och insatser för att harmonisera förfarandena för genomförandet av denna förordning. I enlighet med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 (4) bör Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och de nationella tillsynsmyndigheterna säkerställa att reglerna om harmoniserade tariffstrukturer för överföring av gas genomförs så effektivt som möjligt i hela unionen.
(12) | The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee established in accordance with Article 51 of Directive 2009/73/EC,(12) | De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 51 i direktiv 2009/73/EG.
HAS ADOPTED THIS REGULATION:HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
CHAPTER IKAPITEL I
GENERAL PROVISIONSALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Article 1Artikel 1
Subject matterSyfte
This Regulation establishes a network code setting out the rules on harmonised transmission tariff structures for gas, including rules on the application of a reference price methodology, the associated consultation and publication requirements as well as the calculation of reserve prices for standard capacity products.I denna förordning fastställs nätföreskrifter med regler för harmoniserade strukturer för överföringstariffer, inklusive regler om tillämpning av en referensprismetod, därtill hörande krav på samråd och offentliggörande, samt beräkningen av acceptpriser för standardkapacitetsprodukter.
Article 2Artikel 2
ScopeTillämpningsområde
1.   This Regulation shall apply to all entry points and all exit points of gas transmission networks with the exception of Chapters III, V, VI, Article 28, Article 31(2) and (3) and Chapter IX which shall apply only to interconnection points. Chapters III, V, VI, Article 28 and Chapter IX shall apply to entry points from third countries or exit points to third countries, or both, where the national regulatory authority takes a decision to apply Regulation (EU) 2017/459 at those points.1.   Denna förordning ska tillämpas på alla entrypunkter och exitpunkter i överföringsnät för gas, med undantag för kapitlen III, V, VI, artikel 28, artikel 31.2 och 31.3 och kapitel IX som endast ska tillämpas på sammanlänkningspunkter. Kapitlen III, V, VI, artikel 28 och kapitel IX ska tillämpas på entrypunkter från tredjeländer och exitpunkter till tredjeländer, eller bådadera, om den nationella tillsynsmyndigheten beslutar att tillämpa förordning (EU) 2017/459 vid dessa punkter.
2.   This Regulation shall not apply in Member States which have been granted a derogation under Article 49 of Directive 2009/73/EC, for the duration of that derogation.2.   Denna förordning ska inte tillämpas i medlemsstater som har beviljats undantag i enlighet med artikel 49 i direktiv 2009/73/EG, under det undantagets giltighetstid.
Article 3Artikel 3
DefinitionsDefinitioner
For the purposes of this Regulation, the definitions in Article 2 of Regulation (EC) No 715/2009, Article 3 of Regulation (EU) 2017/459, Article 3 of Commission Regulation (EU) No 312/2014 (5), Article 2 of Commission Regulation (EU) 2015/703 (6) as well as Article 2 of Directive 2009/73/EC shall apply. In addition, the following definitions shall apply:I denna förordning gäller definitionerna i artikel 2 i förordning (EG) nr 715/2009, artikel 3 i förordning (EU) 2017/459, artikel 3 i kommissionens förordning (EU) nr 312/2014 (5), artikel 2 i kommissionens förordning (EU) 2015/703 (6) samt artikel 2 i direktiv 2009/73/EG. Dessutom gäller följande definitioner:
(1) | ‘reference price’ means the price for a capacity product for firm capacity with a duration of one year, which is applicable at entry and exit points and which is used to set capacity-based transmission tariffs;1.    referenspris : det pris för en produkt för fast kapacitet, med en löptid på ett år, som är tillämpligt vid entry- och exitpunkter och som används för att bestämma kapacitetsbaserade överföringstariffer.
(2) | ‘reference price methodology’ means the methodology applied to the part of the transmission services revenue to be recovered from capacity-based transmission tariffs with the aim of deriving reference prices;2.    referensprismetod : den metod som tillämpas på den del av intäkterna från överföringstjänster som erhålls genom kapacitetsbaserade överföringstariffer, i syfte att beräkna referenspriser.
(3) | ‘non-price cap regime’ means a regulatory regime, such as the revenue cap, rate of return and cost plus regime, under which the allowed revenue for the transmission system operator is set in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC;3.    system utan pristak : ett regleringssystem, baserat på t.ex. intäktstak, avkastningsgrad eller självkostnader plus påslag, enligt vilket de tillåtna intäkterna för den systemansvarige för överföringssystemet fastställs i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG.
(4) | ‘non-transmission services revenue’ means the part of the allowed or target revenue which is recovered by non-transmission tariffs;4.    intäkter från andra tjänster än överföringstjänster : den del av de tillåtna eller eftersträvade intäkterna som erhålls genom tariffer för andra tjänster än överföringstjänster.
(5) | ‘regulatory period’ means the time period for which the general rules for the allowed or target revenue are set in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC;5.    regleringsperiod : den tidsperiod för vilken de allmänna reglerna för de tillåtna eller eftersträvade intäkterna fastställs i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG.
(6) | ‘transmission services revenue’ means the part of the allowed or target revenue which is recovered by transmission tariffs;6.    intäkter från överföringstjänster : den del av de tillåtna eller eftersträvade intäkterna som erhålls genom tariffer för överföringstjänster.
(7) | ‘transmission tariffs’ means the charges payable by network users for transmission services provided to them;7.    tariffer för överföringstjänster : de avgifter som betalas av nätanvändare för de överföringstjänster som tillhandahålls dem.
(8) | ‘intra-system network use’ means transporting gas within an entry-exit system to customers connected to that same entry-exit system;8.    systemintern nätanvändning : transport av gas inom ett entry/exitsystem till kunder som är anslutna till just detta entry/exitsystem.
(9) | ‘cross-system network use’ means transporting gas within an entry-exit system to customers connected to another entry-exit system;9.    systemöverskridande nätanvändning : transport av gas inom ett entry/exitsystem till kunder som är anslutna till ett annat entry/exitsystem.
(10) | ‘homogeneous group of points’ means a group of one of the following types of points: entry interconnection points, exit interconnection points, domestic entry points, domestic exit points, entry points from storage facilities, exit points to storage facilities, entry points from liquefied natural gas facilities (hereinafter, referred to as ‘LNG facilities’), exit points to LNG facilities and entry points from production facilities;10.    homogen grupp av punkter : en grupp som omfattar en av följande typer av punkter: entrypunkter för sammanlänkning, exitpunkter för sammanlänkning, inhemska entrypunkter, inhemska exitpunkter, entrypunkter från lagringsanläggningar, exitpunkter till lagringsanläggningar, entrypunkter från anläggningar för flytande naturgas (nedan kallade LNG-anläggningar), exitpunkter till LNG-anläggningar och entrypunkter från produktionsanläggningar.
(11) | ‘allowed revenue’ means the sum of transmission services revenue and non-transmission services revenue for the provision of services by the transmission system operator for a specific time period within a given regulatory period which such transmission system operator is entitled to obtain under a non-price cap regime and which is set in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC;11.    tillåten intäkt : den summa av intäkter från överföringstjänster och intäkter från andra tjänster än överföringstjänster, för de tjänster som tillhandahålls av den systemansvarige för överföringssystemet under en viss tidsperiod inom en given regleringsperiod, som den systemansvarige för överföringssystemet har rätt att erhålla inom ett system utan pristak och som fastställs i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG.
(12) | ‘transmission services’ means the regulated services that are provided by the transmission system operator within the entry-exit system for the purpose of transmission;12.    överföringstjänster : de reglerade tjänster för överföringsändamål som tillhandahålls av den systemansvarige för överföringssystemet inom entry-exitsystemet.
(13) | ‘non-transmission tariffs’ means the charges payable by network users for non-transmission services provided to them;13.    tariffer för andra tjänster än överföringstjänster : de avgifter som betalas av nätanvändare för de tjänster, andra än överföringstjänster, som tillhandahålls dem.
(14) | ‘target revenue’ means the sum of expected transmission services revenue calculated in accordance with the principles set out in Article 13(1) of Regulation (EC) No 715/2009 and expected non-transmission services revenue for the provision of services by the transmission system operator for a specific time period within a given regulatory period under a price cap regime;14.    eftersträvad intäkt : den summa av förväntade intäkter från överföringstjänster som beräknas i enlighet med artikel 13.1 i förordning (EG) nr 715/2009 och förväntade intäkter från andra tjänster än överföringstjänster, för de tjänster som tillhandahålls av den systemansvarige för överföringssystemet under en viss tidsperiod inom en given regleringsperiod och inom ett system med pristak.
(15) | ‘non-transmission services’ means the regulated services other than transmission services and other than services regulated by Regulation (EU) No 312/2014 that are provided by the transmission system operator;15.    andra tjänster än överföringstjänster : de reglerade tjänster, andra än överföringstjänster och andra än de tjänster som regleras genom förordning (EU) nr 312/2014, som tillhandahålls av den systemansvarige för överföringssystemet.
(16) | ‘multiplier’ means the factor applied to the respective proportion of the reference price in order to calculate the reserve price for a non-yearly standard capacity product;16.    multiplikator : den faktor som tillämpas på respektive andel av referenspriset för att beräkna acceptpriset för en standardkapacitetsprodukt med annan löptid än ett år.
(17) | ‘price cap regime’ means a regulatory regime under which a maximum transmission tariff based on the target revenue is set in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC;17.    system med pristak : ett regleringssystem enligt vilket en maximal överföringstariff, grundad på den eftersträvade intäkten, fastställs i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG.
(18) | ‘cost driver’ means a key determinant of the transmission system operator's activity which is correlated to the costs of that transmission system operator, such as distance or technical capacity;18.    kostnadsdrivande faktor : en nyckelfaktor för verksamheten hos den systemansvarige för överföringssystemet som står i förhållande till kostnaderna för den systemansvarige för överföringssystemet, t.ex. avstånd eller teknisk kapacitet.
(19) | ‘cluster of entry or exit points’ means a homogeneous group of points or group of entry points or of exit points located within the vicinity of each other and which are considered as, respectively, one entry point or one exit point for the application of the reference price methodology;19.    kluster av entry- eller exitpunkter : en eller flera homogena grupper av entry- eller exitpunkter i närheten av varandra, som anses utgöra en (1) entrypunkt respektive en (1) exitpunkt vid tillämpning av referensprismetoden.
(20) | ‘flow scenario’ means a combination of an entry point and an exit point which reflects the use of the transmission system according to likely supply and demand patterns and for which there is at least one pipeline route allowing to flow gas into the transmission network at that entry point and out of the transmission network at that exit point, irrespective of whether the capacity is contracted at that entry point and that exit point;20.    flödesscenario : en kombination av en entrypunkt och en exitpunkt som återspeglar användningen av överföringssystemet i enlighet med sannolika mönster för tillgång och efterfrågan, och för vilken det finns minst en rörledningsväg som möjliggör ett gasflöde in i överföringsnätet vid entrypunkten och ut ur överföringsnätet vid exitpunkten, oavsett om kapaciteten är avtalad vid den entrypunkten och den exitpunkten.
(21) | ‘seasonal factor’ means the factor reflecting the variation of demand within the year which may be applied in combination with the relevant multiplier;21.    säsongsfaktor : den faktor som återspeglar årsvariationer i efterfrågan och som kan tillämpas tillsammans med den relevanta multiplikatorn.
(22) | ‘fixed payable price’ means a price calculated in accordance with Article 24(b) where the reserve price is not subject to any adjustments;22.    fast betalpris : ett pris som beräknas i enlighet med artikel 24 b, om acceptpriset inte är föremål för några justeringar.
(23) | ‘tariff period’ means the time period during which a particular level of reference price is applicable, which minimum duration is one year and maximum duration is the duration of the regulatory period;23.    tariffperiod : den tidsperiod under vilken en viss nivå för referenspriset är tillämplig, och vars varaktighet är minst ett år och högst regleringsperiodens varaktighet.
(24) | ‘regulatory account’ means the account aggregating at least under- and over-recovery of the transmission services revenue under a non-price cap regime;24.    regleringskonto : konto för aggregering av åtminstone under- och överintäkter från överföringstjänster i ett system utan pristak.
(25) | ‘auction premium’ means the difference between the clearing price and the reserve price in an auction;25.    auktionstillägg : skillnaden mellan clearingpriset och acceptpriset på en auktion.
(26) | ‘floating payable price’ means a price calculated in accordance with Article 24(a) where the reserve price is subject to adjustments such as revenue reconciliation, adjustment of the allowed revenue or adjustment of the forecasted contracted capacity.26.    rörligt betalpris : ett pris som beräknas i enlighet med artikel 24 a, om acceptpriset är föremål för justeringar, t.ex. avräkning av intäkter, justering av den tillåtna intäkten eller justering av den prognostiserade avtalade kapaciteten.
Article 4Artikel 4
Transmission and non-transmission services and tariffsÖverföringstjänster och andra tjänster än överföringstjänster och deras tariffer
1.   A given service shall be considered a transmission services where both of the following criteria are met:1.   En viss tjänst ska anses vara en överföringstjänst om båda av följande kriterier är uppfyllda:
(a) | the costs of such service are caused by the cost drivers of both technical or forecasted contracted capacity and distance;a) | Kostnaderna för sådana tjänster orsakas av de kostnadsdrivande faktorerna i form av både teknisk eller prognostiserad avtalad kapacitet och avstånd.
(b) | the costs of such service are related to the investment in and operation of the infrastructure which is part of the regulated asset base for the provision of transmission services.b) | Kostnaderna för sådana tjänster är kopplade till investeringar i och drift av den infrastruktur som ingår i den reglerade tillgångsbasen för tillhandahållandet av överföringstjänster.
Where any of the criteria set out in points (a) and (b) are not complied with, a given service may be attributed to either transmission or non-transmission services subject to the findings of the periodic consultation by the transmission system operator(s) or the national regulatory authority and decision by the national regulatory authority, as set out in Articles 26 and 27.Om något av de kriterier som beskrivs i punkterna a och b inte uppfylls får en viss tjänst räknas till antingen överföringstjänster eller andra tjänster än överföringstjänster, beroende på resultaten av de periodiska samråden med den eller de systemansvariga för överföringssystemen eller den nationella tillsynsmyndigheten, och av den nationella tillsynsmyndighetens beslut, i enlighet med artiklarna 26 och 27.
2.   Transmission tariffs may be set in a manner as to take into account the conditions for firm capacity products.2.   Överföringstarifferna får fastställas på ett sätt som tar hänsyn till villkoren för kapacitetsprodukter för fast kapacitet.
3.   The transmission services revenue shall be recovered by capacity-based transmission tariffs.3.   Intäkterna från överföringstjänster ska erhållas genom kapacitetsbaserade överföringstariffer.
As an exception, subject to the approval of the national regulatory authority, a part of the transmission services revenue may be recovered only by the following commodity-based transmission tariffs which are set separately from each other:I undantagsfall, och efter godkännande från den nationella tillsynsmyndigheten, får en del av intäkterna från överföringstjänster erhållas endast genom följande volymbaserade överföringstariffer som fastställs separat från varandra:
(a) | a flow-based charge, which shall comply with all of the following criteria: | (i) | levied for the purpose of covering the costs mainly driven by the quantity of the gas flow; | (ii) | calculated on the basis of forecasted or historical flows, or both, and set in such a way that it is the same at all entry points and the same at all exit points; | (iii) | expressed in monetary terms or in kind.a) | En flödesbaserad avgift som ska uppfylla samtliga följande kriterier: | i) | Den tas ut för att täcka de kostnader som främst beror på gasflödets kvantitet. | ii) | Den beräknas på grundval av prognostiserade eller historiska flöden, eller bådadera, och fastställs på ett sådant sätt att den är densamma vid alla entrypunkter och densamma vid alla exitpunkter. | iii) | Den uttrycks i monetära termer eller in natura.
(b) | a complementary revenue recovery charge, which shall comply with all of the following criteria: | (i) | levied for the purpose of managing revenue under- and over-recovery; | (ii) | calculated on the basis of forecasted or historical capacity allocations and flows, or both; | (iii) | applied at points other than interconnection points; | (iv) | applied after the national regulatory authority has made an assessment of its cost-reflectivity and its impact on cross-subsidisation between interconnection points and points other than interconnection points.b) | En kompletterande avgift för erhållna intäkter som ska uppfylla samtliga följande kriterier: | i) | Den tas ut i syfte att hantera under- och överintäkter. | ii) | Den beräknas på grundval av prognostiserade eller historiska flöden, eller bådadera. | iii) | Den tillämpas vid andra punkter än sammanlänkningspunkter. | iv) | Den tillämpas efter det att den nationella tillsynsmyndigheten har gjort en bedömning av hur den återspeglar kostnaderna och dess inverkan på korssubventionering mellan sammanlänkningspunkter och andra punkter än sammanlänkningspunkter.
4.   The non-transmission services revenue shall be recovered by non-transmission tariffs applicable for a given non-transmission service. Such tariffs shall be as follows:4.   Intäkterna från andra tjänster än överföringstjänster ska erhållas genom de tariffer för andra tjänster än överföringstjänster som tillämpas för en viss tjänst som inte är en överföringstjänst. Dessa tariffer ska
(a) | cost-reflective, non-discriminatory, objective and transparent;a) | återspegla kostnaderna och vara icke-diskriminerande, objektiva och transparenta,
(b) | charged to the beneficiaries of a given non-transmission service with the aim of minimising cross-subsidisation between network users within or outside a Member State, or both.b) | gälla dem som gynnas av en given tjänst som inte är en överföringstjänst, i syfte att minimera korssubventionering mellan nätanvändare inom eller utanför en medlemsstat, eller bådadera.
Where according to the national regulatory authority a given non-transmission service benefits all network users, the costs for such service shall be recovered from all network users.Om den nationella tillsynsmyndigheten anser att en viss tjänst som inte är en överföringstjänst gynnar alla nätanvändare ska kostnaderna för denna tjänst täckas av samtliga nätanvändare.
Article 5Artikel 5
Cost allocation assessmentsBedömningar av kostnadsfördelningar
1.   The national regulatory authority or the transmission system operator, as decided by the national regulatory authority, shall perform the following assessments and shall publish them as part of the final consultation referred to in Article 26:1.   Den nationella tillsynsmyndigheten eller den systemansvarige för överföringssystemet, i enlighet med vad som beslutas av den nationella tillsynsmyndigheten, ska utföra följande bedömningar och offentliggöra dem som en del av det slutliga samråd som avses i artikel 26:
(a) | a cost allocation assessment relating to the transmission services revenue to be recovered by capacity-based transmission tariffs and based exclusively on the cost drivers of | (i) | technical capacity; or | (ii) | forecasted contracted capacity; or | (iii) | technical capacity and distance; or | (iv) | forecasted contracted capacity and distance;a) | En bedömning av den kostnadsfördelning som gäller de intäkter från överföringstjänster som ska erhållas genom kapacitetsbaserade överföringstariffer och som ska baseras uteslutande på de kostnadsdrivande faktorerna i form av | i) | teknisk kapacitet, eller | ii) | prognostiserad avtalad kapacitet, eller | iii) | teknisk kapacitet och avstånd, eller | iv) | prognostiserad avtalad kapacitet och avstånd.
(b) | a cost allocation assessment relating to the transmission services revenue to be recovered by commodity-based transmission tariffs, if any, and based exclusively on the cost drivers of: | (i) | the amount of gas flows; or | (ii) | the amount of gas flows and distance.b) | En bedömning av den kostnadsfördelning som gäller de intäkter från överföringstjänster som ska erhållas genom eventuella volymbaserade överföringstariffer och som ska baseras uteslutande på de kostnadsdrivande faktorerna i form av | i) | gasflödets storlek, eller | ii) | gasflödets storlek och avståndet.
2.   The cost allocation assessments shall indicate the degree of cross-subsidisation between intra-system and cross-system network use based on the proposed reference price methodology.2.   Bedömningen av kostnadsfördelning ska ange graden av korssubventionering mellan systemintern och systemöverskridande nätanvändning, baserat på den föreslagna referensprismetoden.
3.   The cost allocation assessment referred to in paragraph 1(a) shall be carried out as follows:3.   Den bedömning av kostnadsfördelning som avses i punkt 1 a ska utföras på följande sätt:
(a) | the transmission services capacity revenue to be obtained from intra-system network use at both all entry points and all exit points shall be divided by the value of the relevant capacity cost driver(s) for intra-system network use in order to calculate the intra-system capacity ratio, which is defined as a monetary unit per measurement unit, such as in euro per MWh/day, in accordance with the following formula: | Where: |   | is the revenue, defined in a monetary unit such as the euro, which is obtained from capacity tariffs and charged for intra-system network use; |   | is the value of capacity-related cost driver(s) for intra-system network use, such as the sum of the average daily forecasted capacities contracted at each intra-system entry point and intra-system exit point, or cluster of points, and is defined in a measurement unit such as MWh/day.a) | De kapacitetsbaserade intäkter från överföringstjänster som ska erhållas från systemintern nätanvändning, vid både samtliga entrypunkter och samtliga exitpunkter, ska divideras med värdet av den eller de relevanta kapacitetsbaserade kostnadsdrivande faktorerna för systemintern nätanvändning i syfte att beräkna den systeminterna kapacitetskvoten, som definieras som en monetär enhet per måttenhet, t.ex. euro per MWh/dag, i enlighet med följande formel: | där |   | är den intäkt, definierad i en monetär enhet, t.ex. euro, som erhålls genom kapacitetstariffer och som gäller systemintern nätanvändning, |   | är värdet av de kapacitetsbaserade kostnadsdrivande faktorerna för systemintern nätanvändning, t.ex. summan av de genomsnittliga prognostiserade avtalade kapaciteterna per dag vid varje systemintern entrypunkt och systemintern exitpunkt, eller kluster av punkter, och som definieras i en måttenhet, t.ex. MWh/dag.
(b) | the transmission services capacity revenue to be obtained from cross-system network use at both all entry points and all exit points shall be divided by the value of the relevant capacity cost driver(s) for cross-system network use in order to calculate the cross-system capacity ratio, which is defined as a monetary unit per measurement unit, such as in euro per MWh/day, in accordance with the following formula: | Where: |   | is the revenue, defined in a monetary unit such as the euro, which is obtained from capacity tariffs and charged for cross-system network use; |   | is the value of capacity-related cost driver(s) for cross-system network use, such as the sum of the average daily forecasted capacities contracted at each cross-system entry and exit point, or cluster of points, and is defined in a measurement unit such as MWh/day.b) | De kapacitetsbaserade intäkter från överföringstjänster som ska erhållas från systemöverskridande nätanvändning, vid både samtliga entrypunkter och samtliga exitpunkter, ska divideras med värdet av den eller de relevanta kapacitetsbaserade kostnadsdrivande faktorerna för systemöverskridande nätanvändning i syfte att beräkna den systemöverskridande kapacitetskvoten, som definieras som en monetär enhet per måttenhet, t.ex. euro per MWh/dag, i enlighet med följande formel: | där |   | är den intäkt, definierad i en monetär enhet, t.ex. euro, som erhålls genom kapacitetstariffer och som gäller systemöverskridande nätanvändning, |   | är värdet av de kapacitetsbaserade kostnadsdrivande faktorerna för systemöverskridande nätanvändning, t.ex. summan av de genomsnittliga prognostiserade avtalade kapaciteterna per dag vid varje systemöverskridande entry- och exitpunkt, eller kluster av punkter, och som definieras i en måttenhet, t.ex. MWh/dag.
(c) | the capacity cost allocation comparison index between the ratios referred to in points (a) and (b), which is defined in percentage, shall be calculated in accordance with the following formula:c) | Jämförelseindexet för fördelning av kapacitetsbaserade kostnader, mellan de kvoter som avses i punkterna a och b, som definieras i procent, ska beräknas enligt följande formel:
4.   The cost allocation assessment referred to in paragraph 1(b) shall be carried out as follows:4.   Den bedömning av kostnadsfördelning som avses i punkt 1 b ska utföras på följande sätt:
(a) | the transmission services commodity revenue to be obtained from intra-system network use at both all entry points and all exit points shall be divided by the value of the relevant commodity cost driver(s) for intra-system network use in order to calculate the intra-system commodity ratio, which is defined as a monetary unit per measurement unit, such as in euro per MWh, in accordance with the following formula: | Where: |   | is the revenue, defined in a monetary unit such as the euro, which is obtained from commodity tariffs and charged for intra-system network use; |   | is the value of commodity-related cost driver(s) for intra-system network use, such as the sum of the average daily forecasted flows at each intra-system entry and exit point, or cluster of points, and is defined in a measurement unit such as MWh.a) | De volymbaserade intäkter från överföringstjänster som ska erhållas från systemintern nätanvändning, vid både samtliga entrypunkter och samtliga exitpunkter, ska divideras med värdet av den eller de relevanta volymbaserade kostnadsdrivande faktorerna för systemintern nätanvändning i syfte att beräkna den systeminterna volymkvoten, som definieras som en monetär enhet per måttenhet, t.ex. euro per MWh, i enlighet med följande formel: | där |   | comm är den intäkt, definierad i en monetär enhet, t.ex. euro, som erhålls genom volymtariffer och som gäller systemintern nätanvändning, |   | är värdet av de volymbaserade kostnadsdrivande faktorerna för systemintern nätanvändning, t.ex. summan av de genomsnittliga prognostiserade flödena per dag vid varje systemintern entry- och exitpunkt, eller kluster av punkter, och som definieras i en måttenhet, t.ex. MWh.
(b) | the transmission services commodity revenue to be obtained from cross-system network use at both all entry points and all exit points shall be divided by the value of the relevant commodity cost driver(s) for cross-system network use in order to calculate the cross-system commodity ratio, which is defined as a monetary unit per measurement unit, such as in euro per MWh, in accordance with the following formula: | Where: |   | is the revenue, defined in a monetary unit such as the euro, which is obtained from commodity tariffs and charged on cross-system network use; |   | is the value of commodity-related cost driver(s) for cross-system network use, such as the sum of the average daily forecasted flows at each cross-system entry and exit point, or cluster of points, and is defined in a measurement unit such as MWh.b) | De volymbaserade intäkter från överföringstjänster som ska erhållas från systemöverskridande nätanvändning, vid både samtliga entrypunkter och samtliga exitpunkter, ska divideras med värdet av den eller de relevanta volymbaserade kostnadsdrivande faktorerna för systemöverskridande nätanvändning i syfte att beräkna den systemöverskridande volymkvoten, som definieras som en monetär enhet per måttenhet, t.ex. euro per MWh, i enlighet med följande formel: | där |   | är den intäkt, definierad i en monetär enhet, t.ex. euro, som erhålls genom volymtariffer och som gäller systemöverskridande nätanvändning, |   | är värdet av de volymbaserade kostnadsdrivande faktorerna för systemöverskridande nätanvändning, t.ex. summan av de genomsnittliga prognostiserade flödena per dag vid varje systemöverskridande entry- och exitpunkt, eller kluster av punkter, och som definieras i en måttenhet, t.ex. MWh.
(c) | the commodity cost allocation comparison index between the ratios referred to in points (a) and (b), which is defined in percentage, shall be calculated in accordance with the following formula:c) | Jämförelseindexet för fördelning av volymbaserade kostnader, mellan de kvoter som avses i punkterna a och b, som definieras i procent, ska beräknas enligt följande formel:
5.   The transmission services revenue to be obtained from intra-system network use at entry points referred to in paragraphs 3(a) and 4(a) shall be calculated as follows:5.   De intäkter från överföringstjänster som ska erhållas för systemintern nätanvändning vid entrypunkter som avses i punkterna 3 a och 4 a ska beräknas enligt följande:
(a) | the amount of allocated capacity or, respectively, flows attributed to the provision of transmission services for cross-system network use at all entry points shall be deemed equal to the amount of capacity or, respectively, flows attributed to the provision of transmission services for cross-system network use at all exit points;a) | Den tilldelade kapacitet respektive de tilldelade flöden som hänför sig till tillhandahållandet av överföringstjänster för systemöverskridande nätanvändning vid samtliga entrypunkter ska anses vara lika med den kapacitet respektive de flöden som hänför sig till tillhandahållandet av överföringstjänster för systemöverskridande nätanvändning vid samtliga exitpunkter.
(b) | the capacity and, respectively, flows, determined as set out in point (a) of this paragraph shall be used to calculate the transmission services revenue to be obtained from cross-system network use at entry points;b) | Kapaciteten respektive flödena, fastställda i enlighet med vad som fastställs i led a i denna punkt ska användas för att beräkna de intäkter från överföringstjänster som ska erhållas för systemöverskridande nätanvändning vid entrypunkter.
(c) | the difference between the overall transmission services revenue to be obtained at entry points and the resulting value referred to in point (b) of this paragraph shall be equal to the transmission services revenue to be obtained from intra-system network use at entry points.c) | Skillnaden mellan de totala intäkter från överföringstjänster som ska erhållas vid entrypunkter och det erhållna värde som avses i led b i denna punkt ska vara lika med de intäkter från överföringstjänster som ska erhållas för systemintern nätanvändning vid entrypunkter.
6.   Where distance is used as a cost driver in combination with technical or forecasted contracted capacity or flows, the capacity weighted average distance or, respectively, commodity weighted average distance shall be used. Where the results of the capacity, or respectively commodity cost allocation comparison indexes referred to in paragraph 3(c) or, respectively paragraph 4(c), exceed 10 percent, the national regulatory authority shall provide the justification for such results in the decision referred to in Article 27(4).6.   Om avstånd används som en kostnadsdrivande faktor i kombination med teknisk eller prognostiserad kapacitet eller tekniska eller prognostiserade flöden ska det kapacitetsviktade genomsnittsavståndet respektive det volymviktade genomsnittsavståndet användas. Om resultaten i form av de jämförelseindex för fördelning av kapacitetsbaserade respektive volymbaserade kostnader som avses i punkt 3 c respektive punkt 4 c överstiger 10 procent ska den nationella tillsynsmyndigheten tillhandahålla en motivering för sådana resultat i det beslut som avses i artikel 27.4.
CHAPTER IIKAPITEL II
REFERENCE PRICE METHODOLOGIESREFERENSPRISMETODER
Article 6Artikel 6
Reference price methodology applicationTillämpning av referensprismetod
1.   The reference price methodology shall be set or approved by the national regulatory authority as set out in Article 27. The reference price methodology to be applied shall be subject to the findings of the periodic consultations carried out in accordance with Article 26 by the transmission system operator(s) or the national regulatory authority, as decided by the national regulatory authority.1.   Referensprismetoden ska fastställas eller godkännas av den nationella tillsynsmyndigheten i enlighet med vad som fastställs i artikel 27. Den referensprismetod som ska tillämpas ska anpassas till resultaten av de periodiska samråd som genomförs i enlighet med artikel 26 av den eller de systemansvariga för överföringssystemen eller av den nationella tillsynsmyndigheten, i enlighet med vad som beslutas av den nationella tillsynsmyndigheten.
2.   The application of the reference price methodology shall provide a reference price.2.   Tillämpningen av referensprismetoden ska tillhandahålla ett referenspris.
3.   The same reference price methodology shall be applied to all entry and exit points in a given entry-exit system subject to the exceptions set out in Articles 10 and 11.3.   Samma referensprismetod ska tillämpas på alla entry- och exitpunkter inom ett visst entry-exitsystem, med förbehåll för de undantag som anges i artiklarna 10 och 11.
4.   Adjustments to the application of the reference price methodology to all entry and exit points may only be made in accordance with Article 9 or as a result of one or more of the following:4.   Justeringar av referensprismetodens tillämpning på alla entry- och exitpunkter får endast göras i enlighet med artikel 9 eller som ett resultat av en eller flera av följande:
(a) | benchmarking by the national regulatory authority, whereby reference prices at a given entry or exit point are adjusted so that the resulting values meet the competitive level of reference prices;a) | Jämförelser utförda av den nationella tillsynsmyndigheten, enligt vilka referenspriserna vid en viss entry- eller exitpunkt justeras så att de erhållna värdena motsvarar referensprisernas konkurrensnivå.
(b) | equalisation by the transmission system operator(s) or the national regulatory authority, as decided by the national regulatory authority, whereby the same reference price is applied to some or all points within a homogeneous group of points;b) | Utjämning utförd av den eller de systemansvariga för överföringssystemen eller av den nationella tillsynsmyndigheten, i enlighet med vad som beslutas av den nationella tillsynsmyndigheten, varvid samma referenspris tillämpas på vissa eller samtliga punkter inom en homogen grupp av punkter.
(c) | rescaling by the transmission system operator(s) or the national regulatory authority, as decided by the national regulatory authority, whereby the reference prices at all entry or all exit points, or both, are adjusted either by multiplying their values by a constant or by adding to or subtracting from their values a constant.c) | Omgradering utförd av den eller de systemansvariga för överföringssystemen eller av den nationella tillsynsmyndigheten, i enlighet med vad som beslutas av den nationella tillsynsmyndigheten, varvid referenspriserna vid samtliga entrypunkter eller samtliga exitpunkter, eller bådadera, justeras antingen genom att deras värden multipliceras med en konstant eller genom att en konstant läggs till eller dras ifrån deras värden.
Article 7Artikel 7
Choice of a reference price methodologyVal av referensprismetod
The reference price methodology shall comply with Article 13 of Regulation (EC) No 715/2009 and with the following requirements. It shall aim at:Referensprismetoden ska överensstämma med artikel 13 i förordning (EG) nr 715/2009 och med följande krav. Den ska inriktas på att
(a) | enabling network users to reproduce the calculation of reference prices and their accurate forecast;a) | ge nätanvändarna möjlighet att återskapa beräkningen av referenspriserna och exakta prognoser av referenspriserna,
(b) | taking into account the actual costs incurred for the provision of transmission services considering the level of complexity of the transmission network;b) | ta hänsyn till de uppkomna faktiska kostnaderna för att tillhandahålla överföringstjänster med tanke på överföringsnätets komplexitetsgrad,
(c) | ensuring non-discrimination and prevent undue cross-subsidisation including by taking into account the cost allocation assessments set out in Article 5;c) | säkerställa icke-diskriminering och förhindra otillbörlig korssubventionering, bl.a. genom att ta hänsyn till de bedömningar av kostnadsfördelning som anges i artikel 5,
(d) | ensuring that significant volume risk related particularly to transports across an entry-exit system is not assigned to final customers within that entry-exit system;d) | säkerställa att betydande volymrisker som särskilt rör transporter genom ett helt entry-exitsystem inte överförs till slutanvändare inom det entry-exitsystemet,
(e) | ensuring that the resulting reference prices do not distort cross-border trade.e) | säkerställa att de resulterande referenspriserna inte snedvrider den gränsöverskridande handeln.
Article 8Artikel 8
Capacity weighted distance reference price methodologyReferensprismetod med kapacitetsviktade avstånd
1.   The parameters for the capacity weighted distance reference price methodology shall be as follows:1.   Parametrarna för en referensprismetod med kapacitetsviktade avstånd ska vara följande:
(a) | the part of the transmission services revenue to be recovered from capacity-based transmission tariffs;a) | Den del av intäkterna från överföringstjänster som ska erhållas genom kapacitetsbaserade överföringstariffer.
(b) | the forecasted contracted capacity at each entry point or a cluster of entry points and at each exit point or a cluster of exit points;b) | Den prognostiserade avtalade kapaciteten vid varje entrypunkt eller ett kluster av entrypunkter och vid varje exitpunkt eller ett kluster av exitpunkter.
(c) | where entry points and exit points can be combined in a relevant flow scenario, the shortest distance of the pipeline routes between an entry point or a cluster of entry points and an exit point or a cluster of exit points;c) | Om entrypunkter och exitpunkter kan kombineras i ett relevant flödesscenario: rörledningsvägen med det kortaste avståndet mellan en entrypunkt eller ett kluster av entrypunkter och en exitpunkt eller ett kluster av exitpunkter.
(d) | the combinations of entry points and exit points, where some entry points and some exit points can be combined in a relevant flow scenario;d) | Kombinationerna av entrypunkter och exitpunkter, om vissa entrypunkter och vissa exitpunkter kan kombineras i ett relevant flödesscenario.
(e) | the entry-exit split referred to in Article 30(1)(b)(v)(2) shall be 50/50.e) | Den uppdelning mellan entry och exit som avses i artikel 30.1 b v 2 ska vara 50/50.
Where entry points and exit points cannot be combined in a flow scenario, this combination of entry and exit points shall not be taken into account.Om entrypunkter och exitpunkter inte kan kombineras i ett flödesscenario ska denna kombination av entrypunkter och exitpunkter inte beaktas.
2.   The reference prices shall be derived in the following sequential steps:2.   Referenspriserna ska beräknas stegvis i följande ordning:
(a) | the weighted average distance for each entry point or each cluster of entry points and for each exit point or each cluster of exit points shall be calculated, taking into account, where relevant, the combinations referred to in paragraph 1(d), in accordance with the following respective formulas: | (i) | for an entry point or cluster of entry points, as the sum of the products of capacity at each exit point or cluster of exit points and the distance from this entry point or cluster of entry points to each exit point or cluster of exit points, divided by the sum of capacities at each exit point or cluster of exit points: | Where: |   | ADEn is the weighted average distance for an entry point or a cluster of entry points; |   | CAPEx is the forecasted contracted capacity at an exit point or a cluster of exit points; |   | DEn,Ex is the distance between a given entry point or a cluster of entry points and a given exit point or a cluster of exit points referred to in paragraph 1(c). | (ii) | for an exit point or cluster of exit points, as the sum of the products of capacity at each entry point or cluster of entry points and the distance to this exit point or cluster of exit points from each entry point or cluster of entry points, divided by the sum of capacities at each entry point or cluster of entry points: | Where: |   | ADEx is the weighted average distance for an exit point or a cluster of exit points; |   | CAPEn is the forecasted contracted capacity at an entry point or a cluster of entry points; |   | DEn,Ex is the distance between a given entry point or a cluster of entry points and a given exit point or a cluster of exit points referred to in paragraph 1(c).a) | Det viktade genomsnittsavståndet för varje entrypunkt eller varje kluster av entrypunkter och för varje exitpunkt eller varje kluster av exitpunkter ska beräknas, med beaktande, om detta är relevant, av de kombinationer som avses i punkt 1 d, i enlighet med följande respektive formler: | i) | För en entrypunkt eller ett kluster av entrypunkter: summan av produkterna av kapaciteten och avståndet från denna entrypunkt eller detta kluster av entrypunkter till varje exitpunkt eller kluster av exitpunkter, dividerad med summan av kapaciteten vid varje exitpunkt eller kluster av exitpunkter: | där |   | ADEn är det viktade genomsnittsavståndet för en entrypunkt eller ett kluster av entrypunkter, |   | CAPEx är den prognostiserade avtalade kapaciteten vid en exitpunkt eller ett kluster av exitpunkter, |   | DEn,Ex är avståndet mellan en viss entrypunkt eller ett visst kluster av entrypunkter och en viss exitpunkt eller ett visst kluster av exitpunkter som avses i punkt 1 c. | ii) | För en exitpunkt eller ett kluster av exitpunkter: summan av produkterna av kapaciteten och avståndet från denna exitpunkt eller detta kluster av exitpunkter till varje entrypunkt eller kluster av entrypunkter, dividerad med summan av kapaciteten vid varje entrypunkt eller kluster av entrypunkter: | där |   | ADEx är det viktade genomsnittsavståndet för en exitpunkt eller ett kluster av exitpunkter, |   | CAPEn är den prognostiserade avtalade kapaciteten vid en entrypunkt eller ett kluster av entrypunkter, |   | DEn,Ex är avståndet mellan en viss entrypunkt eller ett visst kluster av entrypunkter och en viss exitpunkt eller ett visst kluster av exitpunkter som avses i punkt 1 c.
(b) | the weight of cost for each entry point or each cluster of entry points and for each exit point or each cluster of exit points shall be calculated in accordance with the following respective formulas: |   |   | Where: |   | Wc,En is the weight of cost for a given entry point or a cluster of entry points; |   | Wc,Ex is the weight of cost for a given exit point or a cluster of exit points; |   | ADEn is the weighted average distance for an entry point or a cluster of entry points; |   | ADEx is the weighted average distance for an exit point or a cluster of exit points; |   | CAPEn is the forecasted contracted capacity at an entry point or a cluster of entry points; |   | CAPEx is the forecasted contracted capacity at an exit point or a cluster of exit points.b) | Kostnadsandelen för varje entrypunkt eller varje kluster av entrypunkter och för varje exitpunkt eller varje kluster av exitpunkter ska beräknas i enlighet med följande respektive formler: |   |   | där |   | Wc,En är kostnadsandelen för en viss entrypunkt eller ett visst kluster av entrypunkter, |   | Wc,Ex är kostnadsandelen för en viss exitpunkt eller ett visst kluster av exitpunkter, |   | ADEn är det viktade genomsnittsavståndet för en entrypunkt eller ett kluster av entrypunkter, |   | ADEx är det viktade genomsnittsavståndet för en exitpunkt eller ett kluster av exitpunkter, |   | CAPEn är den prognostiserade avtalade kapaciteten vid en entrypunkt eller ett kluster av entrypunkter, |   | CAPEx är den prognostiserade avtalade kapaciteten vid en exitpunkt eller ett kluster av exitpunkter.
(c) | the part of the transmission services revenue to be recovered from capacity-based transmission tariffs at all entry points and the part of the transmission services revenue to be recovered from capacity-based transmission tariffs at all exit points shall be identified by applying the entry-exit split;c) | Den del av intäkterna från överföringstjänster som ska erhållas genom kapacitetsbaserade överföringstariffer vid samtliga entrypunkter och den del av intäkterna från överföringstjänster som ska erhållas genom kapacitetsbaserade överföringstariffer vid samtliga exitpunkter ska identifieras genom tillämpning av uppdelningen mellan entry och exit.
(d) | the part of the transmission services revenue to be recovered from capacity-based transmission tariffs at each entry point or each cluster of entry points and for each exit point or each cluster of exit points shall be calculated in accordance with the following respective formulas: |   | REn = Wc,En × RΣEn |   | REx = Wc,Ex × RΣEx | Where: |   | Wc,En is the weight of cost for a given entry point or a cluster of entry points; |   | Wc,Ex is the weight of cost for a given exit point or a cluster of exit points; |   | REn is the part of the transmission services revenue to be recovered from capacity-based transmission tariffs at an entry point or a cluster of entry points; |   | REx is the part of the transmission services revenue to be recovered from capacity-based transmission tariffs at an exit point or a cluster of exit points; |   | RΣEn is the part of the transmission services revenue to be recovered from capacity-based transmission tariffs at all entry points; |   | RΣEx is the part of the transmission services revenue to be recovered from capacity-based transmission tariffs at all exit points.d) | Den del av intäkterna från överföringstjänster som ska erhållas genom kapacitetsbaserade överföringstariffer vid varje entrypunkt eller varje kluster av entrypunkter och för varje exitpunkt eller varje kluster av exitpunkter ska beräknas i enlighet med följande respektive formler: |   | REn = Wc,En × RΣEn |   | REx = Wc,Ex × RΣEx | där |   | Wc,En är kostnadsandelen för en viss entrypunkt eller ett visst kluster av entrypunkter, |   | Wc,Ex är kostnadsandelen för en viss exitpunkt eller ett visst kluster av exitpunkter, |   | REn är den del av intäkterna från överföringstjänster som ska erhållas genom kapacitetsbaserade överföringstariffer för en entrypunkt eller ett kluster av entrypunkter, |   | REx är den del av intäkterna från överföringstjänster som ska erhållas genom kapacitetsbaserade överföringstariffer för en exitpunkt eller ett kluster av exitpunkter, |   | RΣEn är den del av intäkterna från överföringstjänster som ska erhållas genom kapacitetsbaserade överföringstariffer för samtliga entrypunkter, |   | RΣEx är den del av intäkterna från överföringstjänster som ska erhållas genom kapacitetsbaserade överföringstariffer för samtliga exitpunkter.
(e) | the resulting values referred to in point (d) shall be divided by the forecasted contracted capacity at each entry point or each cluster of entry points and at each exit point or each cluster of exit points in accordance with the following respective formulas: |   |   | Where: |   | TEn is the reference price at an entry point or each entry point within a cluster of entry points; |   | TEx is the reference price at an exit point or each exit point within a cluster of exit points; |   | CAPEn is the forecasted contracted capacity at an entry point or a cluster of entry points; |   | CAPEx is the forecasted contracted capacity at an exit point or a cluster of exit points.e) | De erhållna värden som avses i led d ska divideras med den prognostiserade avtalade kapaciteten vid varje entrypunkt eller varje kluster av entrypunkter och vid varje exitpunkt eller varje kluster av exitpunkter i enlighet med följande respektive formler: |   |   | där |   | TEn är referenspriset för en entrypunkt eller en entrypunkt inom ett kluster av entrypunkter, |   | TEx är referenspriset för en exitpunkt eller en exitpunkt inom ett kluster av exitpunkter, |   | CAPEn är den prognostiserade avtalade kapaciteten vid en entrypunkt eller ett kluster av entrypunkter, |   | CAPEx är den prognostiserade avtalade kapaciteten vid en exitpunkt eller ett kluster av exitpunkter.
Article 9Artikel 9
Adjustments of tariffs at entry points from and exit points to storage facilities and at entry points from LNG facilities and infrastructure ending isolationJusteringar av tariffer vid entrypunkter från lagringsanläggningar och exitpunkter till lagringsanläggningar och vid entrypunkter från LNG-anläggningar och infrastruktur som bryter isolering
1.   A discount of at least 50 % shall be applied to capacity-based transmission tariffs at entry points from and exit points to storage facilities, unless and to the extent a storage facility which is connected to more than one transmission or distribution network is used to compete with an interconnection point.1.   En rabatt på minst 50 % ska tillämpas på kapacitetsbaserade överföringstariffer vid entrypunkter från och exitpunkter till lagringsanläggningar, såvida inte en lagringsanläggning som är ansluten till fler än ett överförings- eller distributionsnät faktiskt används för att konkurrera med en sammanlänkningspunkt.
2.   At entry points from LNG facilities, and at entry points from and exit points to infrastructure developed with the purpose of ending the isolation of Member States in respect of their gas transmission systems, a discount may be applied to the respective capacity-based transmission tariffs for the purposes of increasing security of supply.2.   För entrypunkter från LNG-anläggningar, och för entrypunkter från och exitpunkter till infrastruktur som utvecklas i syfte att bryta isoleringen av medlemsstater när det gäller deras överföringssystem för gas, får en rabatt tillämpas på respektive kapacitetsbaserade överföringstariffer, i syfte att öka försörjningstryggheten.
Article 10Artikel 10
Rules for entry-exit systems within a Member State where more than one transmission system operator is activeRegler för entry-exitsystem inom en medlemsstat med flera aktiva systemansvariga för överföringssystem
1.   In accordance with Article 6(3), the same reference price methodology shall be applied jointly by all transmission system operators within an entry-exit system within a Member State.1.   I enlighet med artikel 6.3 ska samma referensprismetod tillämpas gemensamt av alla systemansvariga för överföringssystem i ett entry-exitsystem inom en medlemsstat.
2.   As an exception to paragraph 1 and subject to paragraph 3, the national regulatory authority may decide:2.   Genom undantag från punkt 1 och med förbehåll för punkt 3 får den nationella tillsynsmyndigheten besluta följande:
(a) | that the same reference price methodology is applied separately by each transmission system operator within an entry-exit system;a) | Att samma referensprismetod tillämpas separat av varje systemansvarig för överföringssystem inom ett entry-exitsystem.
(b) | as an exception to Article 6(3), when planning entry-exit system mergers, on intermediate steps allowing for different reference price methodologies to be applied separately by each transmission system operator within the entry-exit systems concerned. Such a decision shall set out the time period for the application of the intermediate steps. The national regulatory authority or the transmission system operators, as decided by the national regulatory authority, shall carry out an impact assessment and a cost benefit analysis prior to implementing such intermediate steps.b) | Som ett undantag från artikel 6.3, vid planering av sammanslagning till entry-exitsystem: mellansteg som ger möjlighet till olika referensprismetoder som tillämpas separat av varje systemansvarig för överföringssystem inom de berörda entry-exitsystemen. I ett sådant beslut ska anges den tidsperiod för vilken mellanstegen ska tillämpas. Den nationella tillsynsmyndigheten eller de systemansvariga för överföringssystemen, enligt vad som beslutas av den nationella tillsynsmyndigheten, ska utföra en konsekvensbedömning och en kostnads-nyttoanalys innan sådana mellansteg genomförs.
As a result of applying different reference price methodologies separately, the transmission services revenue of the transmission system operators involved shall be adjusted accordingly.Om olika referensprismetoder tillämpas separat ska intäkterna från överföringstjänster hos de berörda systemansvariga för överföringssystemen justeras i enlighet med detta.
3.   In order to allow for the proper application of the same reference price methodology jointly, an effective inter-transmission system operator compensation mechanism shall be established.3.   För att möjliggöra en korrekt och gemensam tillämpning av samma referensprismetod ska en effektiv kompensationsmekanism inrättas mellan de systemansvariga för överföringssystemen.
The decision referred to in paragraph 2(a) or, respectively, paragraph 2(b) may be taken where the following conditions are complied with:Det beslut som avses i punkt 2 a respektive punkt 2 b får fattas om följande villkor är uppfyllda:
(a) | an effective inter-transmission system operator compensation mechanism is established with the aim to: | (i) | prevent detrimental effects on the transmission services revenue of the transmission system operators involved; | (ii) | avoid cross-subsidisation between intra-system and cross-system network use;a) | En effektiv kompensationsmekanism mellan de systemansvariga för överföringssystemen inrättas i syfte att | i) | förhindra negativ inverkan på intäkterna från överföringstjänster för de berörda systemansvariga för överföringssystemen, | ii) | undvika korssubventionering mellan systemintern och systemöverskridande nätanvändning.
(b) | such separate application ensures that the costs correspond to those of an efficient transmission system operator.b) | En sådan separat tillämpning säkerställer att kostnaderna motsvarar kostnaderna hos en effektiv systemansvarig för överföringssystem.
4.   The maximum time period set out in the decision referred to in paragraph 2(a) or, respectively, paragraph 2(b) shall be no later than five years as from the date referred to in Article 38(2). Sufficiently in advance of the date set out in that decision, the national regulatory authority may decide to postpone this date.4.   Den maximala tidsperiod som fastställs i det beslut som avses i punkt 2 a respektive punkt 2 b får inte sträcka sig längre än fem år efter det datum som avses i artikel 38.2. I god tid före det datum som fastställs i beslutet får tillsynsmyndigheten besluta att skjuta upp detta datum.
5.   At the same time as the final consultation in accordance with Article 26, the national regulatory authority shall conduct a consultation on the principles of an effective inter-transmission system operator compensation mechanism referred to in paragraph 3 and its consequences on the tariff levels. The inter-transmission system operator compensation mechanism shall be applied in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC and published together with the consultation responses received.5.   Samtidigt med det slutliga samrådet i enlighet med artikel 26 ska den nationella tillsynsmyndigheten genomföra ett samråd om principerna för den effektiva kompensationsmekanism mellan systemansvariga för överföringssystem som avses i punkt 3 och dess inverkan på tariffnivåerna. Kompensationsmekanismen mellan systemansvariga för överföringssystem ska tillämpas i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG och offentliggöras tillsammans med de svar som mottagits i samrådet.
6.   The reserve price referred to in Article 22(1) shall be calculated as set out therein. Where paragraph 2 is applied, the following two calculations shall be carried out:6.   Det acceptpris som avses i artikel 22.1 ska beräknas enligt vad som fastställs i den artikeln. Om punkt 2 tillämpas ska följande två beräkningar utföras:
(a) | the calculation set out in Article 22(1) shall be carried out by each transmission system operator involved;a) | Den beräkning som fastställs i artikel 22.1 ska utföras av varje berörd systemansvarig för överföringssystem.
(b) | the weighted average of the resulting values referred to in point (a) shall be calculated in accordance with the formula set out in Article 22(1)(b), mutatis mutandis.b) | Det viktade genomsnittet av de erhållna värden som avses i led a ska beräknas i enlighet med den formel som anges i artikel 22.1 b, i tillämpliga delar.
7.   The final consultation referred to in Article 26 shall be conducted by all transmission system operators jointly or by the national regulatory authority. Where paragraph 2 is applied, such consultation shall be conducted by each transmission system operator separately or by the national regulatory authority, as decided by the national regulatory authority.7.   Det slutliga samråd som avses i artikel 26 ska genomföras av samtliga systemansvariga för överföringssystem gemensamt eller av den nationella tillsynsmyndigheten. Om punkt 2 tillämpas ska samrådet genomföras separat av varje systemansvarig för överföringssystem eller av den nationella tillsynsmyndigheten, i enlighet med vad som beslutas av den nationella tillsynsmyndigheten.
8.   The information referred to in Articles 29 and 30 shall be published on an aggregated level for all transmission system operators involved. Where paragraph 2 is applied, the following two actions shall be carried out:8.   Den information som avses i artiklarna 29 och 30 ska offentliggöras på aggregerad nivå för samtliga berörda systemansvariga för överföringssystem. Om punkt 2 tillämpas ska följande två åtgärder genomföras:
(a) | such information shall be published individually for each transmission system operator involved;a) | Informationen ska offentliggöras individuellt för varje berörd systemansvarig för överföringssystem.
(b) | the information on the entry-exit split referred to in Article 30(1)(b)(v)(2) for the entry-exit system shall be published by the national regulatory authority.b) | Informationen om den uppdelning mellan entry och exit som avses i artikel 30.1 b v 2 för entry-exitsystemet ska offentliggöras av den nationella tillsynsmyndigheten.
Article 11Artikel 11
Rules for entry-exit systems covering more than one Member State where more than one transmission system operator is activeRegler för entry-exitsystem som omfattar flera medlemsstater med flera aktiva systemansvariga för överföringssystem
The same reference price methodology may be applied jointly or separately or different reference price methodologies may be applied separately where more than one transmission system operator is active in an entry-exit system covering more than one Member State.Om flera systemansvariga för överföringssystem är aktiva i ett entry-exitsystem som omfattar flera medlemsstater får samma referensprismetod användas gemensamt eller separat, eller får olika referensprismetoder tillämpas separat.
CHAPTER IIIKAPITEL III
RESERVE PRICESACCEPTPRISER
Article 12Artikel 12
General provisionsAllmänna bestämmelser
1.   For yearly standard capacity products for firm capacity, the reference prices shall be used as reserve prices. For non-yearly standard capacity products for firm capacity, the reserve prices shall be calculated as set out in this Chapter. For both yearly and non-yearly standard capacity products for interruptible capacity, the reserve prices shall be calculated as set out in this Chapter. The level of multipliers and of seasonal factors, set out in accordance with Article 13, and the level of discounts for the standard capacity products for interruptible capacity, set out in accordance with Article 16, may be different at interconnection points.1.   För årsvisa standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet ska referenspriserna användas som acceptpriser. För standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet med annan löptid än ett år ska acceptpriserna beräknas enligt vad som fastställs i detta kapitel. För standardkapacitetsprodukter för frånkopplingsbar kapacitet, både årsvisa och med annan löptid än ett år, ska referenspriserna beräknas enligt vad som fastställs i detta kapitel. Den nivå för multiplikatorer och säsongsfaktorer som fastställs i enlighet med artikel 13 och den nivå för rabatter på standardkapacitetsprodukter för frånkopplingsbar kapacitet som fastställs i artikel 16 får vara annorlunda vid sammanlänkningspunkter.
2.   Where the tariff period and gas year do not coincide, separate reserve prices may be applied respectively:2.   Om tariffperioden inte sammanfaller med gasåret får separata acceptpriser tillämpas för
(a) | for the time period from 1 October to the end of the prevailing tariff period; anda) | tidsperioden från den 1 oktober till slutet av den innevarande tariffperioden, respektive
(b) | for the time period from the beginning of the tariff period following the prevailing tariff period to 30 September.b) | tidsperioden från början av den tariffperiod som följer efter den innevarande tariffperioden till den 30 september.
3.   The respective reserve prices published according to Article 29 shall be binding for the subsequent gas year or beyond the subsequent gas year in case of fixed payable price, beginning after the annual yearly capacity auction, unless:3.   De respektive acceptpriser som offentliggörs i enlighet med artikel 29 ska vara bindande för det påföljande gasåret, eller efter det påföljande gasåret i händelse av fast betalpris, med början efter den årliga auktionen för årsvis kapacitet, utom i följande fall:
(a) | the discounts for monthly and daily standard capacity products for interruptible capacity are recalculated within the tariff period if the probability of interruption referred to in Article 16 changes by more than twenty percent;a) | Rabatterna på månadsvisa och dygnsvisa standardkapacitetsprodukter för frånkopplingsbar kapacitet omräknas inom tariffperioden om den sannolikhet för avbrott som avses i artikel 16 ändras med mer än tjugo procent.
(b) | the reference price is recalculated within the tariff period due to exceptional circumstances under which the non-adjustment of tariff levels would jeopardise the operation of the transmission system operator.b) | Referenspriset omräknas inom tariffperioden på grund av exceptionella omständigheter under vilka en utebliven justering av tariffnivåerna skulle äventyra verksamheten hos den systemansvarige för överföringssystemet.
Article 13Artikel 13
Level of multipliers and seasonal factorsNivå för multiplikatorer och säsongsfaktorer
1.   The level of multipliers shall fall within the following ranges:1.   Nivån för multiplikatorer ska ligga inom följande intervall:
(a) | for quarterly standard capacity products and for monthly standard capacity products, the level of the respective multiplier shall be no less than 1 and no more than 1,5;a) | För kvartalsvisa och månadsvisa standardkapacitetsprodukter ska nivån för respektive multiplikator vara minst 1 och högst 1,5.
(b) | for daily standard capacity products and for within-day standard capacity products, the level of the respective multiplier shall be no less than 1 and no more than 3. In duly justified cases, the level of the respective multipliers may be less than 1, but higher than 0, or higher than 3.b) | För dygnsvisa och inomdygns standardkapacitetsprodukter ska nivån för respektive multiplikator vara minst 1 och högst 3. I vederbörligen motiverade fall får nivån vara mindre än 1 men större än 0, eller större än 3.
2.   Where seasonal factors are applied, the arithmetic mean over the gas year of the product of the multiplier applicable for the respective standard capacity product and the relevant seasonal factors shall be within the same range as for the level of the respective multipliers set out in paragraph 1.2.   Om säsongsfaktorer tillämpas ska gasårets aritmetiska medelvärde för produkten av den multiplikator som är tillämplig på respektive standardkapacitetsprodukt och de relevanta säsongsfaktorerna ligga inom samma intervall som de respektive multiplikatorer som fastställs i punkt 1.
3.   By 1 April 2023, the maximum level of multipliers for daily standard capacity products and for within-day standard capacity products shall be no more than 1,5, if by 1 April 2021 the Agency issues a recommendation in accordance with Regulation (EC) No 713/2009 that the maximum level of multipliers should be reduced to this level. This recommendation shall take into account the following aspects related to the use of multipliers and seasonal factors before and as from 31 May 2019:3.   Senast den 1 april 2023 ska den högsta nivån för dygnsvisa och inomdygns standardkapacitetsprodukter vara högst 1,5, om byrån senast den 1 april 2021 utfärdar en rekommendation i enlighet med förordning (EG) nr 713/2009 att den högsta nivån för multiplikatorer bör sänkas till denna nivå. Denna rekommendation ska ta hänsyn till följande aspekter som rör användandet av multiplikatorer och säsongsfaktorer före och efter den 31 maj 2019:
(a) | changes in booking behaviour;a) | Förändringar i bokningsbeteende.
(b) | impact on the transmission services revenue and its recovery;b) | Inverkan på intäkterna från överföringstjänster och hur de erhålls.
(c) | differences between the level of transmission tariffs applicable for two consecutive tariff periods;c) | Skillnader mellan nivån för de överföringstariffer som tillämpas under två på varandra följande tariffperioder.
(d) | cross-subsidisation between network users having contracted yearly and non-yearly standard capacity products;d) | Korssubventionering mellan nätanvändare med avtalade årsvisa standardkapacitetsprodukter och sådana produkter med annan löptid än ett år.
(e) | impact on cross-border flows.e) | Inverkan på gränsöverskridande flöden.
Article 14Artikel 14
Calculation of reserve prices for non-yearly standard capacity products for firm capacity in absence of seasonal factorsBeräkning av acceptpriser för standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet med annan löptid än ett år, utan säsongsfaktorer
The reserve prices for non-yearly standard capacity products for firm capacity shall be calculated as follows:Acceptpriserna för standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet med annan löptid än ett år ska beräknas enligt följande:
(a) | for quarterly standard capacity products, for monthly standard capacity products and for daily standard capacity products, in accordance with the following formula: | Pst = (M × T / 365) × D | Where: |   | Pst is the reserve price for the respective standard capacity product; |   | M is the level of the multiplier corresponding to the respective standard capacity product; |   | T is the reference price; |   | D is the duration of the respective standard capacity product expressed in gas days. | For leap years, the formula shall be adjusted so that the figure 365 is substituted with the figure 366.a) | För kvartalsvisa, månadsvisa och dygnsvisa standardkapacitetsprodukter, i enlighet med följande formel: | Pst = (M × T / 365) × D | där |   | Pst är acceptpriset för respektive standardkapacitetsprodukt, |   | M är nivån för den multiplikator som motsvarar respektive standardkapacitetsprodukt, |   | T är referenspriset, |   | D är löptiden för respektive standardkapacitetsprodukt, uttryckt i gasdygn. | För skottår ska formeln justeras så att antalet 365 ersätts med antalet 366.
(b) | for within-day standard capacity products, in accordance with the following formula: | Pst = (M × T / 8760) × H | Where: |   | Pst is the reserve price for the within-day standard capacity product; |   | M is the level of the corresponding multiplier; |   | T is the reference price; |   | H is the duration of the within-day standard capacity product expressed in hours. | For leap years, the formula shall be adjusted so that the figure 8760 is substituted with the figure 8784.b) | För inomdygns standardkapacitetsprodukter, i enlighet med följande formel: | Pst = (M × T / 8760) × H | där |   | Pst är acceptpriset för respektive inomdygns standardkapacitetsprodukt, |   | M är nivån för motsvarande multiplikator, |   | T är referenspriset, |   | H är löptiden för respektive inomdygns standardkapacitetsprodukt, uttryckt i timmar. | För skottår ska formeln justeras så att antalet 8 760 ersätts med antalet 8 784.
Article 15Artikel 15
Calculation of reserve prices for non-yearly standard capacity products for firm capacity with seasonal factorsBeräkning av acceptpriser för standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet med annan löptid än ett år, med säsongsfaktorer
1.   Where seasonal factors are applied, the reserve prices for non-yearly standard capacity products for firm capacity shall be calculated in accordance with the relevant formulas set out in Article 14 which shall be then multiplied by the respective seasonal factor calculated as set out in paragraphs 2 to 6.1.   Om säsongsfaktorer tillämpas ska acceptpriserna för standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet med annan löptid än ett år beräknas i enlighet med de relevanta formler som fastställs i artikel 14 och sedan multipliceras med respektive säsongsfaktor, beräknad i enlighet med punkterna 2–6.
2.   The methodology set out in paragraph 3 shall be based on the forecasted flows, unless the quantity of the gas flow at least for one month is equal to 0. In such case, the methodology shall be based on the forecasted contracted capacity.2.   Den metod som fastställs i punkt 3 ska baseras på de prognostiserade flödena, såvida inte gasflödets kvantitet är lika med 0 under minst en månad. I detta fall ska metoden baseras på den prognostiserade avtalade kapaciteten.
3.   For monthly standard capacity products for firm capacity, the seasonal factors shall be calculated in the following sequential steps:3.   För månadsvisa standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet ska säsongsfaktorerna beräknas genom att ett antal steg utförs i följande ordning:
(a) | for each month within a given gas year the usage of the transmission system shall be calculated on the basis of forecasted flows or forecasted contracted capacity using: | (i) | the data for the individual interconnection point, where the seasonal factors are calculated for each interconnection point; | (ii) | the average data on the forecasted flows or the forecasted contracted capacity, where the seasonal factors are calculated for some or all of the interconnection points.a) | För varje månad under ett visst gasår ska användningen av överföringssystemet beräknas på grundval av prognostiserade flöden eller prognostiserad avtalad kapacitet med hjälp av | i) | data för den enskilda sammanlänkningspunkten, om säsongsfaktorerna beräknas för varje sammanlänkningspunkt, | ii) | genomsnittsdata för de prognostiserade flödena eller den prognostiserade avtalade kapaciteten, om säsongsfaktorerna beräknas för några eller samtliga sammanlänkningspunkter.
(b) | the resulting values referred to in point (a) shall be summed up;b) | De erhållna värden som avses i led a ska summeras.
(c) | the usage rate shall be calculated by dividing each of the resulting values referred to in point (a) by the resulting value referred to in point (b);c) | Användningsgraden ska beräknas genom att varje erhållet värde som avses i led a divideras med det erhållna värde som avses i led b.
(d) | each of the resulting values referred to in point (c) shall be multiplied by 12. Where the resulting values are equal to 0, these values shall be adjusted to whichever of the following is the lower: 0,1 or the lowest of the resulting values other than 0;d) | Varje erhållet värde som avses i led c ska multipliceras med 12. Om de erhållna värdena är lika med 0 ska dessa värden justeras till det lägsta av följande värden: 0,1 eller det lägsta erhållna värdet som är skilt från 0.
(e) | the initial level of the respective seasonal factors shall be calculated by raising each of the resulting values referred to in point (d) to the same power which is no less than 0 and no more than 2;e) | Den ursprungliga nivån för respektive säsongsfaktorer ska beräknas genom att vart och ett av de erhållna värden som avses i led d upphöjs till samma potens, vilken är lägst 0 och högst 2.
(f) | the arithmetic mean of the products of the resulting values referred to in point (e) and the multiplier for monthly standard capacity products shall be calculated;f) | Det aritmetiska medelvärdet för produkterna av de erhållna värden som avses i led e och multiplikatorn för månadsvisa standardkapacitetsprodukter ska beräknas.
(g) | the resulting value referred to in point (f) shall be compared with the range referred to in Article 13(1), as follows: | (i) | if this value falls within this range then the level of seasonal factors shall be equal to with the respective resulting values referred to in point (e); | (ii) | if this value falls outside of this range then point (h) shall apply.g) | Det erhållna värde som avses i led f ska jämföras med det intervall som avses i artikel 13.1 enligt följande: | i) | Om värdet ligger inom intervallet ska nivån för säsongsfaktorerna vara lika med de respektive erhållna värden som avses i led e. | ii) | Om värdet ligger utanför intervallet ska led h tillämpas.
(h) | the level of seasonal factors shall be calculated as the product of the respective resulting values referred to in point (e) and the correction factor calculated as follows: | (i) | where the resulting value referred to in point (f) is more than 1,5, the correction factor shall be calculated as 1,5 divided by this value; | (ii) | where the resulting value referred to in point (f) is less than 1, the correction factor shall be calculated as 1 divided by this value.h) | Nivån för säsongsfaktorer ska beräknas som produkten av de respektive erhållna värden som avses i led e och korrektionsfaktorn som beräknas på följande sätt: | i) | Om det erhållna värde som avses i led f är högre än 1,5 ska korrektionsfaktorn beräknas som 1,5 dividerat med det värdet. | ii) | Om det erhållna värde som avses i led f är lägre än 1 ska korrektionsfaktorn beräknas som 1 dividerat med det värdet.
4.   For daily standard capacity products for firm capacity and within-day standard capacity products for firm capacity, the seasonal factors shall be calculated by carrying out the steps set out in paragraph 3(f) to (h), mutatis mutandis.4.   För dygnsvisa och inomdygns standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet ska säsongsfaktorerna beräknas genom att utföra de steg som fastställs i punkt 3 f–h, i tillämpliga delar.
5.   For quarterly standard capacity products for firm capacity, the seasonal factors shall be calculated in sequential steps as follows:5.   För kvartalsvisa standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet ska säsongsfaktorerna beräknas på följande sätt:
(a) | the initial level of the respective seasonal factors shall be calculated as either of the following: | (i) | equal to the arithmetic mean of the respective seasonal factors applicable for the three relevant months; | (ii) | no less than the lowest and no more than the highest level of the respective seasonal factors applicable for the three relevant months.a) | Den ursprungliga nivån för respektive säsongsfaktor ska beräknas på något av följande sätt: | i) | Lika med det aritmetiska medelvärdet för de respektive säsongsfaktorer som är tillämpliga på de tre berörda månaderna. | ii) | Inte lägre än den lägsta nivån och inte högre än den högsta nivån för de respektive säsongsfaktorer som är tillämpliga på de tre berörda månaderna.
(b) | the steps set out in paragraph 3(f) to (h) shall be carried out, using the resulting values referred to in point (a), mutatis mutandis.b) | De steg som fastställs i punkt 3 f–h ska utföras med hjälp av de erhållna värden som avses i led a, i tillämpliga delar.
6.   For all non-yearly standard capacity products for firm capacity, the values resulting from the calculation referred to in paragraphs 3 to 5 may be rounded up or down.6.   För samtliga standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet med annan löptid än ett år får de erhållna värdena från den beräkning som avses i punkterna 3–5 avrundas uppåt eller nedåt.
Article 16Artikel 16
Calculation of reserve prices for standard capacity products for interruptible capacityBeräkning av acceptpriser för standardkapacitetsprodukter för frånkopplingsbar kapacitet
1.   The reserve prices for standard capacity products for interruptible capacity shall be calculated by multiplying the reserve prices for the respective standard capacity products for firm capacity calculated as set out in Articles 14 or 15, as relevant, by the difference between 100 % and the level of an ex-ante discount calculated as set out in paragraphs 2 and 3.1.   Acceptpriserna för standardkapacitetsprodukter för frånkopplingsbar ska beräknas genom att de acceptpriser för respektive standardkapacitetsprodukt för fast kapacitet som beräknas enligt vad som fastställs i artiklarna 14 eller 15, beroende på vad som är relevant, multipliceras med skillnaden mellan 100 % och den förhandsrabatt som beräknas i enlighet med vad som fastställs i punkterna 2 och 3.
2.   An ex-ante discount shall be calculated in accordance with the following formula:2.   En förhandsrabatt ska beräknas enligt följande formel:
  | Diex-ante = Pro × A × 100 %  | Diex-ante = Pro × A × 100 %
Where:där
  | Diex-ante is the level of an ex-ante discount;  | Diex-ante är nivån för en förhandsrabatt,
  | Pro factor is the probability of interruption which is set or approved in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC pursuant to Article 28, and which refers to the type of standard capacity product for interruptible capacity;  | Pro är sannolikheten för avbrott, vilken fastställs eller godkänns i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG, i enlighet med artikel 28, och avser typen av standardkapacitetsprodukt för frånkopplingsbar kapacitet,
  | A is the adjustment factor which is set or approved in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC pursuant to Article 28, applied to reflect the estimated economic value of the type of standard capacity product for interruptible capacity, calculated for each, some or all interconnection points, which shall be no less than 1.  | A är den justeringsfaktor som fastställs eller godkänns i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG, i enlighet med artikel 28, som tillämpas för att återspegla det uppskattade ekonomiska värdet av typen av standardkapacitetsprodukt för frånkopplingsbar kapacitet, beräknad för varje, några eller samtliga sammanlänkningspunkter, som inte får vara lägre än 1.
3.   The Pro factor referred to in paragraph 2 shall be calculated for each, some or all interconnection points per type of standard capacity product for interruptible capacity offered in accordance with the following formula on the basis of forecasted information related to the components of this formula:3.   Den Pro-faktor som avses i punkt 2 ska beräknas för varje, några eller samtliga sammanlänkningspunkter per typ av standardkapacitetsprodukt för frånkopplingsbar kapacitet som erbjuds, enligt följande formel, på grundval av prognostiserad information om komponenterna i formeln:
  
Where:där
  | N is the expectation of the number of interruptions over D;  | N är antalet förväntade avbrott under tiden D,
  | Dint is the average duration of the expected interruptions expressed in hours;  | Dint är den genomsnittliga varaktigheten för de förväntade avbrotten, uttryckt i timmar,
  | D is the total duration of the respective type of standard capacity product for interruptible capacity expressed in hours;  | D är den totala löptiden för respektive typ av standardkapacitetsprodukt för frånkopplingsbar kapacitet, uttryckt i timmar,
  | CAPav. int is the expected average amount of interrupted capacity for each interruption where such amount is related to the respective type of standard capacity product for interruptible capacity;  | CAPav. int är den förväntade genomsnittliga frånkopplingsbara kapacitet som berörs vid varje avbrott, där denna kapacitet rör respektive typ av standardkapacitetsprodukt för frånkopplingsbar kapacitet,
  | CAP is the total amount of interruptible capacity for the respective type of standard capacity product for interruptible capacity.  | CAP är den totala frånkopplingsbara kapaciteten för respektive typ av standardkapacitetsprodukt för frånkopplingsbar kapacitet.
4.   As an alternative to applying ex-ante discounts in accordance with paragraph 1, the national regulatory authority may decide to apply an ex-post discount, whereby network users are compensated after the actual interruptions incurred. Such ex-post discount may only be used at interconnection points where there was no interruption of capacity due to physical congestion in the preceding gas year.4.   Som ett alternativ till att tillämpa förhandsrabatter i enlighet med punkt 1 får den nationella tillsynsmyndigheten besluta att tillämpa en efterhandsrabatt, varvid nätanvändare kompenseras efter det att de faktiska avbrotten inträffade. En sådan efterhandsrabatt får endast användas vid sammanlänkningspunkter där det inte förekommit någon frånkopplad kapacitet till följd av fysisk överbelastning under det föregående gasåret.
The ex-post compensation paid for each day on which an interruption occurred shall be equal to three times the reserve price for daily standard capacity products for firm capacity.Den efterhandskompensation som betalas för varje dag under vilken det förekom ett avbrott ska vara lika med tre gånger acceptpriset för dygnsvisa standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet.
CHAPTER IVKAPITEL IV
RECONCILIATION OF REVENUEAVRÄKNING AV INTÄKTER
Article 17Artikel 17
General provisionsAllmänna bestämmelser
1.   Where and to the extent that the transmission system operator functions under a non-price cap regime, the following principles shall apply:1.   Om och i den utsträckning som den systemansvarige för överföringssystemet är verksam inom ett system utan pristak ska följande principer tillämpas:
(a) | the under- or over-recovery of the transmission services revenue shall be minimised having due regard to necessary investments;a) | Under- eller överintäkter från överföringstjänster ska minimeras med vederbörlig hänsyn tagen till nödvändiga investeringar.
(b) | the level of transmission tariffs shall ensure that the transmission services revenue is recovered by the transmission system operator in a timely manner;b) | Nivån för överföringstariffer ska säkerställa att intäkterna från överföringstjänster erhålls i rätt tid av den systemansvarige för överföringssystemet.
(c) | significant differences between the levels of transmission tariffs applicable for two consecutive tariff periods shall be avoided to the extent possible.c) | Betydande skillnader mellan nivåerna för de överföringstariffer som tillämpas under två på varandra följande tariffperioder ska undvikas så långt det är möjligt.
2.   Where and to the extent that the transmission system operator functions under a price cap regime or applies a fixed payable price approach set out in Article 24(b), no revenue reconciliation shall occur and all risks related to under- or over-recovery shall be covered exclusively by the risk premium. In such case Articles 18, 19(1) to (4) and 20 shall not apply.2.   Om och i den utsträckning som den systemansvarige för överföringssystemet är verksam inom ett system med pristak, eller tillämpar en metod med fast betalpris enligt vad som fastställs i artikel 24 b, ska ingen avräkning av intäkter göras och alla risker som rör under- eller överintäkter ska täckas uteslutande av risktillägget. I så fall ska artiklarna 18, 19.1–19.4 och 20 inte tillämpas.
3.   Subject to the requirements of periodic consultations pursuant to Article 26 and subject to approval in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC, non-transmission services revenue may be reconciled as set out in this Chapter, mutatis mutandis.3.   Med förbehåll för kraven på periodiska samråd i enlighet med artikel 26 och med förbehåll för godkännande i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG får intäkter från andra tjänster än överföringstjänster avräknas, i tillämpliga delar.
Article 18Artikel 18
Under- and over-recoveryUnder- och överintäkter
1.   The under- or over-recovery of the transmission services revenue shall be equal to:1.   Under- eller överintäkterna från överföringstjänster ska vara lika med
  | RA – R  | RA – R
Where:där
  | RA is the actually obtained revenue related to the provision of transmission services;  | RA är de faktiskt erhållna intäkter som rör tillhandahållandet av överföringstjänster,
  | R is the transmission services revenue.  | R är intäkterna från överföringstjänster.
The values of RA and R shall be attributed to the same tariff period and, where an effective inter-transmission system operator compensation mechanism referred to in Article 10(3) is established, shall take such mechanism into account.Värdena för RA och R ska räknas till samma tariffperiod och ska, om en sådan effektiv kompensationsmekanism mellan systemansvariga för överföringssystem som avses i artikel 10.3 är fastställd, ta hänsyn till denna mekanism.
2.   Where the difference calculated in accordance with paragraph 1 is positive, it shall indicate an over-recovery of the transmission services revenue. Where such difference is negative, it shall indicate an under-recovery of the transmission services revenue.2.   Om den skillnad som beräknas i enlighet med punkt 1 är positiv ska den ange en överintäkt från överföringstjänsterna. Om skillnaden är negativ ska den ange en underintäkt från överföringstjänsterna.
Article 19Artikel 19
Regulatory accountRegleringskonto
1.   The regulatory account shall indicate the information referred to in Article 18(1) for a given tariff period and may include other information, such as the difference between the anticipated and the actual cost components.1.   Regleringskontot ska visa den information som avses i artikel 18.1 för en viss tariffperiod och kan innehålla annan information, t.ex. skillnaden mellan förväntade och faktiska kostnader.
2.   The transmission system operator's under- or over-recovered transmission services revenue shall be attributed to the regulatory account, unless other rules have been enacted in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC.2.   Under- eller överintäkter från överföringstjänster för en systemansvarig för överföringssystem ska räknas till regleringskontot, såvida inte andra regler har antagits i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG.
3.   Where incentive mechanisms for capacity sales are implemented, subject to a decision in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC, only a part of the transmission system operator's under- or over-recovery shall be attributed to the regulatory account. In such case, the residual part thereof shall be kept or paid, as relevant, by the transmission system operator.3.   Om incitamentsmekanismer för kapacitetsomsättning införs, med förbehåll för ett beslut i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG, ska endast en del av under- eller överintäkten för den systemansvarige för överföringssystemet räknas till regleringskontot. I så fall ska den återstående andelen i tillämpliga fall behållas eller betalas av den systemansvarige för överföringssystemet.
4.   Each transmission system operator shall use one regulatory account.4.   Varje systemansvarig för överföringssystem ska använda ett (1) regleringskonto.
5.   Subject to a decision in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC, the earned auction premium, if any, may be attributed to a specific account separate from the regulatory account referred to in paragraph 4. The national regulatory authority may decide to use this auction premium for reducing physical congestion or, where the transmission system operator functions only under a non-price cap regime, to decrease the transmission tariffs for the next tariff period(s) as set out in Article 20.5.   Med förbehåll för ett beslut i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG får det förtjänade auktionstillägget, i förekommande fall, räknas till ett särskilt konto, separerat från det regleringskonto som avses i punkt 4. Den nationella tillsynsmyndigheten får besluta att använda detta auktionstillägg för att minska den fysiska överbelastningen eller, om den systemansvarige för överföringssystemet är verksam endast inom ett system utan pristak, sänka överföringstarifferna för den eller de nästkommande tariffperioderna enligt vad som fastställs i artikel 20.
Article 20Artikel 20
Reconciliation of regulatory accountAvräkning av regleringskonto
1.   The full or partial reconciliation of the regulatory account shall be carried out in accordance with the applied reference price methodology and, in addition, by using the charge referred to in Article 4(3)(b), if applied.1.   En partiell eller fullständig avräkning av regleringskontot ska utföras i enlighet med den referensprismetod som tillämpas och, dessutom, med hjälp av den avgift som avses i artikel 4.3 b, i tillämpliga fall.
2.   The reconciliation of the regulatory account shall be carried out pursuant to the rules enacted in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC over a given reconciliation period, meaning the time period over which the regulatory account referred to in Article 19 shall be reconciled.2.   Avräkningen av regleringskontot ska utföras i enlighet med de regler som antas i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG för en viss avräkningsperiod, dvs. den tidsperiod för vilken det regleringskonto som avses i artikel 19 ska avräknas.
3.   The regulatory account shall be reconciled with the aim of reimbursing to the transmission system operator the under-recovery and of returning to the network users the over-recovery.3.   Regleringskontot ska avräknas i syfte att ersätta underintäkter till den systemansvarige för överföringssystemet och att återlämna överintäkter till nätanvändarna.
CHAPTER VKAPITEL V
PRICING OF BUNDLED CAPACITY AND CAPACITY AT VIRTUAL INTERCONNECTION POINTSPRISSÄTTNING AV KOMBINERAD KAPACITET OCH KAPACITET VID VIRTUELLA SAMMANLÄNKNINGSPUNKTER
Article 21Artikel 21
Pricing of bundled capacityPrissättning av kombinerad kapacitet
1.   The reserve price for a bundled capacity product shall be equal to the sum of the reserve prices for the capacities contributing to such product. The reserve prices for corresponding entry and exit capacities shall be made available when the bundled capacity product is offered and allocated by means of a joint booking platform referred to in Article 37 of Regulation (EU) 2017/459.1.   Acceptpriset för en kombinerad kapacitetsprodukt ska vara lika med summan av acceptpriserna för de kapaciteter som bidrar till denna produkt. Acceptpriserna för motsvarande entry- och exitkapacitet ska göras tillgängliga när den kombinerade kapacitetsprodukten erbjuds och tilldelas med hjälp av en sådan gemensam bokningsplattform som avses i artikel 37 i förordning (EU) 2017/459.
2.   The revenue originating from the bundled capacity product sales corresponding to the reserve price for such product shall be attributed to the respective transmission system operators as follows:2.   De intäkter från försäljning av en kombinerad kapacitetsprodukt som motsvarar acceptpriset för denna produkt ska tilldelas respektive systemansvariga för överföringssystem enligt följande:
(a) | after each transaction for a bundled capacity product;a) | Efter varje transaktion som rör en kombinerad kapacitetsprodukt.
(b) | in proportion to the reserve prices for the capacities contributing to such product.b) | I förhållande till acceptpriserna för de kapaciteter som bidrar till denna produkt.
3.   The auction premium originating from the bundled capacity product sales shall be attributed in accordance with the agreement between the respective transmission system operators which is subject to the approval by the national regulatory authority or authorities to be granted no later than three months before the start of the annual yearly capacity auctions. In absence of such approval by all national regulatory authorities involved, the auction premium shall be attributed to the respective transmission system operators equally.3.   Det auktionstillägg som härrör från försäljningen av en kombinerad kapacitetsprodukt ska tilldelas i enlighet med avtalet mellan respektive systemansvariga för överföringssystem, vilket är föremål för den eller de nationella tillsynsmyndigheternas godkännande som ska beviljas senast tre månader före starten av de årliga auktionerna för årsvis kapacitet. I frånvaro av ett sådant godkännande från samtliga berörda nationella tillsynsmyndigheter ska auktionstillägget i lika delar tilldelas respektive systemansvarig för överföringssystem.
4.   Where the interconnection point concerned connects adjacent entry-exit systems of two Member States, the respective national regulatory authorities shall submit the agreement referred to in paragraph 3 to the Agency for information.4.   Om den berörda sammanlänkningspunkten förbinder angränsande entry-exitsystem i två medlemsstater ska de respektive nationella tillsynsmyndigheterna lämna in det avtal som avses i punkt 3 till byrån för kännedom.
Article 22Artikel 22
Pricing of capacity at a virtual interconnection pointPrissättning av kapacitet vid en virtuell sammanlänkningspunkt
1.   The reserve price for an unbundled standard capacity product offered at a virtual interconnection point shall be calculated in accordance with either of the following approaches:1.   Acceptpriset för en åtskild standardkapacitetsprodukt som erbjuds vid en virtuell sammanlänkningspunkt ska beräknas enligt någon av följande metoder:
(a) | calculated on the basis of the reference price, where the applied reference price methodology allows for taking into account the established virtual interconnection point;a) | Om den referensprismetod som tillämpas ger möjlighet att ta hänsyn till den fastställda virtuella sammanlänkningspunkten: beräkning på grundval av referenspriset.
(b) | equal to the weighted average of the reserve prices, where such average is calculated on the basis of the reference prices for each interconnection point contributing to such virtual interconnection point, where the applied reference price methodology does not allow for taking into account the established virtual interconnection point, in accordance with the following formula: | Where: |   | Pst, VIP is the reserve price for a given unbundled standard capacity product at the virtual interconnection point; |   | i is an interconnection point contributing to the virtual interconnection point; |   | n is the number of interconnection points contributing to the virtual interconnection point; |   | Pst, i is the reserve price for a given unbundled standard capacity product at interconnection point i; |   | CAPi is technical capacity or forecasted contracted capacity, as relevant, at interconnection point i.b) | Om den referensprismetod som tillämpas inte ger möjlighet att ta hänsyn till den fastställda virtuella sammanlänkningspunkten: det viktade genomsnittet av acceptpriserna, där detta genomsnitt beräknas på grundval av referenspriserna för respektive sammanlänkningspunkt som bidrar till den virtuella sammanlänkningspunkten, i enlighet med följande formel: | där |   | Pst, VIP är acceptpriset för en viss åtskild standardkapacitetsprodukt vid den virtuella sammanlänkningspunkten, |   | i är en sammanlänkningspunkt som bidrar till den virtuella sammanlänkningspunkten, |   | n är antalet sammanlänkningspunkter som bidrar till den virtuella sammanlänkningspunkten, |   | Pst, i är acceptpriset för en viss åtskild standardkapacitetsprodukt vid sammanlänkningspunkten i, |   | CAPi är den tekniska eller prognostiserade avtalade kapaciteten, beroende på vad som är tillämpligt, vid sammanlänkningspunkten i.
2.   The reserve price for a bundled standard capacity product offered at a virtual interconnection point shall be calculated as set out in Article 21(1).2.   Acceptpriset för en kombinerad standardkapacitetsprodukt som erbjuds vid en virtuell sammanlänkningspunkt ska beräknas enligt vad som fastställs i artikel 21.1.
CHAPTER VIKAPITEL VI
CLEARING PRICE AND PAYABLE PRICECLEARINGPRIS OCH BETALPRIS
Article 23Artikel 23
Calculation of clearing price at interconnection pointsBeräkning av clearingpris vid sammanlänkningspunkter
The clearing price for a given standard capacity product at an interconnection point shall be calculated in accordance with the following formula:Acceptpriset för en viss standardkapacitetsprodukt vid en sammanlänkningspunkt ska beräknas enligt följande formel:
  | Pcl = PR,au + AP  | Pcl = PR,au + AP
Where:där
  | Pcl is the clearing price;  | Pcl är clearingpriset,
  | PR,au is the applicable reserve price for a standard capacity product which is published at the time when this product is auctioned;  | PR,au är det tillämpliga acceptpriset för en standardkapacitetsprodukt som offentliggörs vid den tidpunkt då denna produkt auktioneras ut,
  | AP is the auction premium, if any.  | AP är auktionstillägget, i förekommande fall.
Article 24Artikel 24
Calculation of payable price at interconnection pointsBeräkning av betalpris vid sammanlänkningspunkter
The payable price for a given standard capacity product at an interconnection point shall be calculated in accordance with either of the following formulas:Betalpriset för en viss standardkapacitetsprodukt vid en sammanlänkningspunkt ska beräknas enligt någon av följande formler:
(a) | where the floating payable price approach is applied: | Pflo = PR,flo + AP | Where: |   | Pflo is the floating payable price; |   | PR,flo is the reserve price for a standard capacity product applicable at the time when this product may be used; |   | AP is the auction premium, if any.a) | Om metoden med rörligt betalpris tillämpas: | Pflo = PR,flo + AP | där |   | Pflo är det rörliga betalpriset, |   | PR,flo är det tillämpliga acceptpriset för en standardkapacitetsprodukt vid den tidpunkt då denna produkt får användas, |   | AP är auktionstillägget, i förekommande fall.
(b) | where the fixed payable price approach is applied: | Pfix = (PR,y × IND) + RP + AP | Where: |   | Pfix is the fixed payable price; |   | PR,y is the applicable reserve price for a yearly standard capacity product which is published at the time when this product is auctioned; |   | IND is the ratio between the chosen index at the time of use and the same index at the time the product was auctioned; |   | RP is the risk premium reflecting the benefits of certainty regarding the level of transmission tariff, where such premium shall be no less than 0; |   | AP is the auction premium, if any.b) | Om metoden med fast betalpris tillämpas: | Pfix = (PR,y × IND) + RP + AP | där |   | Pfix är det fasta betalpriset, |   | PR,y är det tillämpliga acceptpriset för en årsvis standardkapacitetsprodukt som offentliggörs vid den tidpunkt då denna produkt auktioneras ut, |   | IND är kvoten mellan det valda indexet vid tidpunkten för användningen och samma index vid den tidpunkt då produkten auktionerades ut, |   | RP är det risktillägg som återspeglar nyttan av säkerhet när det gäller nivån för överföringstariffer, vilket inte får vara mindre än noll, |   | AP är auktionstillägget, i förekommande fall.
Article 25Artikel 25
Conditions for offering payable price approachesVillkor för att erbjuda betalprismetoder
1.   Where and to the extent that the transmission system operator functions under a non-price cap regime, the conditions for offering payable price approaches shall be as follows:1.   Om och i den utsträckning som den systemansvarige för överföringssystemet är verksam inom ett system utan pristak ska villkoren för att erbjuda betalprismetoder vara följande:
(a) | for cases where only existing capacity is offered: | (i) | the floating payable price approach shall be offered; | (ii) | the fixed payable price approach shall not be allowed.a) | För de fall då endast befintlig kapacitet erbjuds: | i) | Metoden med rörligt betalpris ska erbjudas. | ii) | Metoden med fast betalpris får inte tillåtas.
(b) | for incremental capacity and existing capacity offered in the same auction or same alternative allocation mechanism: | (i) | the floating payable price approach may be offered; | (ii) | the fixed payable price approach may be offered where one of the following conditions is met: | (1) | an alternative allocation mechanism set out in Article 30 of Regulation (EU) 2017/459 is used; | (2) | a project is included in the Union list of projects of common interest as set out in Article 3 of Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council (7).b) | För inkrementell kapacitet och befintlig kapacitet som erbjuds i samma auktion eller samma alternativa tilldelningsmekanism: | i) | Metoden med rörligt betalpris får erbjudas. | ii) | Metoden med fast betalpris får erbjudas om något av följande villkor är uppfyllt: | 1) | En sådan alternativ tilldelningsmekanism som fastställs i artikel 30 i förordning (EU) 2017/459 används. | 2) | Ett projekt ingår i unionsförteckningen över projekt av gemensamt intresse i enlighet med vad som fastställs i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 (7).
2.   Where and to the extent that the transmission system operator functions under a price cap regime, the floating payable price approach or the fixed payable price approach, or both, may be offered.2.   Om och i den utsträckning som den systemansvarige för överföringssystemet är verksam inom ett system med pristak får metoden med rörligt betalpris, metoden med fast betalpris eller bådadera erbjudas.
CHAPTER VIIKAPITEL VII
CONSULTATION REQUIREMENTSKRAV PÅ SAMRÅD
Article 26Artikel 26
Periodic consultationPeriodiskt samråd
1.   One or more consultations shall be carried out by the national regulatory authority or the transmission system operator(s), as decided by the national regulatory authority. To the extent possible and in order to render more effective the consultation process, the consultation document should be published in the English language. The final consultation prior to the decision referred to in Article 27(4) shall comply with the requirements set out in this Article and Article 27, and shall include the following information:1.   Ett eller flera samråd ska genomföras av den nationella tillsynsmyndigheten eller den eller de systemansvariga för överföringssystemen, enligt vad som beslutas av den nationella tillsynsmyndigheten. Så långt det är möjligt, och för att effektivisera samrådsprocessen, bör samrådsdokumentet offentliggöras på engelska. Det slutliga samrådet före det beslut som avses i artikel 27.4 ska uppfylla de krav som fastställs i den här artikeln och i artikel 27, och ska omfatta följande information:
(a) | the description of the proposed reference price methodology as well as the following items: | (i) | the indicative information set out in Article 30(1)(a), including: | (1) | the justification of the parameters used that are related to the technical characteristics of the system; | (2) | the corresponding information on the respective values of such parameters and the assumptions applied. | (ii) | the value of the proposed adjustments for capacity-based transmission tariffs pursuant to Article 9; | (iii) | the indicative reference prices subject to consultation; | (iv) | the results, the components and the details of these components for the cost allocation assessments set out in Article 5; | (v) | the assessment of the proposed reference price methodology in accordance with Article 7; | (vi) | where the proposed reference price methodology is other than the capacity weighted distance reference price methodology detailed in Article 8, its comparison against the latter accompanied by the information set out in point (iii);a) | En beskrivning av den föreslagna referensprismetoden samt följande uppgifter: | i) | Den vägledande information som fastställs i artikel 30.1 a, inklusive | 1) | motiveringen för de parametrar som används och som rör systemets tekniska egenskaper, | 2) | motsvarande information om de respektive värdena för dessa parametrar och de antaganden som tillämpats. | ii) | Värdet för de föreslagna justeringarna av kapacitetsbaserade överföringstariffer i enlighet med artikel 9. | iii) | De indikativa referenspriser som är föremål för samråd. | iv) | Resultat, komponenter och närmare uppgifter om dessa komponenter för de bedömningar av kostnadsfördelning som fastställs i artikel 5. | v) | Bedömningen av den föreslagna referensprismetoden i enlighet med artikel 7. | vi) | Om den föreslagna referensprismetoden är en annan än den referensprismetod med kapacitetsviktade avstånd som beskrivs i artikel 8: en jämförelse mellan de två metoderna, åtföljd av den information som fastställs i led iii.
(b) | the indicative information set out in Article 30(1)(b)(i), (iv), (v);b) | Den vägledande information som fastställs i artikel 30.1 b i, iv och v.
(c) | the following information on transmission and non-transmission tariffs: | (i) | where commodity-based transmission tariffs referred to in Article 4(3) are proposed: | (1) | the manner in which they are set; | (2) | the share of the allowed or target revenue forecasted to be recovered from such tariffs; | (3) | the indicative commodity-based transmission tariffs; | (ii) | where non-transmission services provided to network users are proposed: | (1) | the non-transmission service tariff methodology therefor; | (2) | the share of the allowed or target revenue forecasted to be recovered from such tariffs; | (3) | the manner in which the associated non-transmission services revenue is reconciled as referred to in Article 17(3); | (4) | the indicative non-transmission tariffs for non-transmission services provided to network users;c) | Följande information om överföringstariffer och tariffer för andra tjänster än överföringstjänster. | i) | Om sådana volymbaserade överföringstariffer som avses i artikel 4.3 föreslås: | 1) | Det sätt på vilket de fastställs. | 2) | Den andel av de tillåtna eller eftersträvade intäkterna som prognostiseras att erhållas genom sådana tariffer. | 3) | De indikativa volymbaserade överföringstarifferna. | ii) | Om andra tjänster än överföringstjänster för nätanvändarna föreslås: | 1) | Tariffmetoden för dessa tjänster som inte är överföringstjänster. | 2) | Den andel av de tillåtna eller eftersträvade intäkterna som prognostiseras att erhållas genom sådana tariffer. | 3) | Det sätt på vilket de därtill hörande intäkterna från andra tjänster än överföringstjänster avräknas enligt vad som avses i artikel 17.3. | 4) | De indikativa tarifferna för andra tjänster än överföringstjänster som tillhandahålls nätanvändarna.
(d) | the indicative information set out in Article 30(2);d) | Den vägledande information som fastställs i artikel 30.2.
(e) | where the fixed payable price approach referred to in Article 24(b) is considered to be offered under a price cap regime for existing capacity: | (i) | the proposed index; | (ii) | the proposed calculation and how the revenue derived from the risk premium is used; | (iii) | at which interconnection point(s) and for which tariff period(s) such approach is proposed; | (iv) | the process of offering capacity at an interconnection point where both fixed and floating payable price approaches referred to in Article 24 are proposed.e) | Om den metod med fast betalpris som avses i artikel 24 b är under övervägande för att erbjudas inom ramen för ett system med pristak för befintlig kapacitet: | i) | Det föreslagna indexet. | ii) | Den föreslagna beräkningen och hur intäkterna från risktillägget används. | iii) | Den eller de berörda sammanlänkningspunkterna och den eller de tariffperioder för vilka metoden föreslås. | iv) | Processen för att erbjuda kapacitet vid en sammanlänkningspunkt om båda de metoder för rörligt respektive fast betalpris som avses i artikel 24 föreslås.
2.   The final consultation prior to the decision referred to in Article 27(4) shall be open for at least two months. Consultation documents for any of the consultations referred to in paragraph 1 may require that replies submitted in response to the consultation shall include a non-confidential version suitable for publication.2.   Det slutliga samrådet före det beslut som avses i artikel 27.4 ska pågå under minst två månader. Samrådsdokument som rör något av de samråd som avses i punkt 1 får innehålla krav att svar som lämnas inom samrådet ska omfatta en icke-konfidentiell version som är lämplig att offentliggöra.
3.   Within one month following the end of the consultation, the transmission system operator(s) or the national regulatory authority, depending on the entity that publishes the consultation document referred to in paragraph 1, shall publish the consultation responses received and their summary. To the extent possible and in order to render more effective the consultation process, the summary should be provided in the English language.3.   Inom en månad efter det att samrådet avslutas ska den eller de systemansvariga för överföringssystemen eller den nationella tillsynsmyndigheten, beroende på vilken enhet som offentliggör det samrådsdokument som avses i punkt 1, offentliggöra de samrådssvar som mottagits och en sammanfattning av dessa. Så långt det är möjligt, och för att effektivisera samrådsprocessen, bör sammanfattningen tillhandahållas på engelska.
4.   The subsequent periodic consultations shall be conducted in accordance with Article 27(5).4.   De efterföljande periodiska samråden ska genomföras i enlighet med artikel 27.5.
5.   After consulting the European Network of Transmission System Operators for Gas (hereinafter ‘ENTSOG’), the Agency shall develop a template for the consultation document referred to in paragraph 1. The template shall be made available to national regulatory authorities and transmission system operators before 5 July 2017.5.   Efter samråd med Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas (nedan kallat Entsog) ska byrån utarbeta en mall för det samrådsdokument som avses i punkt 1. Mallen ska göras tillgänglig för nationella tillsynsmyndigheter och systemansvariga för överföringssystem före den 5 juli 2017.
Article 27Artikel 27
Periodic national regulatory authority decision-makingDen nationella tillsynsmyndighetens periodiska beslutsfattande
1.   Upon launching the final consultation pursuant to Article 26 prior to the decision referred to in Article 27(4), the national regulatory authority or the transmission system operator(s), as decided by the national regulatory authority, shall forward the consultation documents to the Agency.1.   När det slutliga samrådet enligt artikel 26 inleds före det beslut som avses i artikel 27.4 ska den nationella tillsynsmyndigheten eller den eller de systemansvariga för överföringssystemen, enligt vad som beslutas av den nationella tillsynsmyndigheten, lämna samrådsdokumenten till byrån.
2.   The Agency shall analyse the following aspects of the consultation document:2.   Byrån ska analysera följande aspekter av samrådsdokumentet:
(a) | whether all the information referred to in Article 26(1) has been published;a) | Huruvida all information som avses i artikel 26.1 har offentliggjorts.
(b) | whether the elements consulted on in accordance with Article 26 comply with the following requirements: | (1) | whether the proposed reference price methodology complies with the requirements set out in Article 7; | (2) | whether the criteria for setting commodity-based transmission tariffs as set out in Article 4(3) are met; | (3) | whether the criteria for setting non-transmission tariffs as set out in Article 4(4) are met.b) | Huruvida de punkter som avhandlats i enlighet med artikel 26 uppfyller följande krav: | 1) | Huruvida den föreslagna referensprismetoden uppfyller kraven som fastställs i artikel 7. | 2) | Huruvida kriterierna för fastställande av volymbaserade överföringstariffer i enlighet med vad som fastställs i artikel 4.3 är uppfyllda. | 3) | Huruvida kriterierna för fastställande av tariffer för andra tjänster än överföringstjänster i enlighet med vad som fastställs i artikel 4.4 är uppfyllda.
3.   Within two months following the end of the consultation referred to in paragraph 1, the Agency shall publish and send to the national regulatory authority or transmission system operator, depending on which entity published the consultation document, and the Commission the conclusion of its analysis in accordance with paragraph 2 in English.3.   Inom två månader efter slutet av det samråd som avses i punkt 1 ska byrån offentliggöra och till den nationella tillsynsmyndigheten eller den systemansvarige för överföringssystemet, beroende på vilken enhet som offentliggjorde samrådsdokumentet, samt till kommissionen lämna slutsatserna av sin analys i enlighet med punkt 2, på engelska.
The Agency shall preserve the confidentiality of any commercially sensitive information.Byrån ska upprätthålla konfidentialitet för all information som är kommersiellt känslig.
4.   Within five months following the end of the final consultation, the national regulatory authority, acting in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC, shall take and publish a motivated decision on all items set out in Article 26(1). Upon publication, the national regulatory authority shall send to the Agency and the Commission its decision.4.   Inom fem månader från slutet av det slutliga samrådet ska den nationella tillsynsmyndigheten, i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG, fatta och offentliggöra ett motiverat beslut om samtliga punkter som fastställs i artikel 26.1. Efter offentliggörandet ska den nationella tillsynsmyndigheten lämna sitt beslut till byrån och kommissionen.
5.   The procedure consisting of the final consultation on the reference price methodology in accordance with Article 26, the decision by the national regulatory authority in accordance with paragraph 4, the calculation of tariffs on the basis of this decision, and the publication of the tariffs in accordance with Chapter VIII may be initiated as from the entry into force of this Regulation and shall be concluded no later than 31 May 2019. The requirements set out in Chapters II, III and IV shall be taken into account in this procedure. The tariffs applicable for the prevailing tariff period at 31 May 2019 will be applicable until the end thereof. This procedure shall be repeated at least every five years starting from 31 May 2019.5.   Det slutliga samrådsförfarandet om referensprismetod i enlighet med artikel 26, beslutet från den nationella tillsynsmyndigheten i enlighet med punkt 4, beräkningen av tariffer på grundval av detta beslut och offentliggörandet av tarifferna i enlighet med kapitel VIII får inledas från och med denna förordnings ikraftträdande och ska avslutas senast den 31 maj 2019. Kraven som fastställs i kapitlen II, III och IV ska beaktas i detta förfarande. De tariffer som tillämpas för den innevarande tariffperioden den 31 maj 2019 kommer att tillämpas fram till periodens slut. Detta förfarande ska upprepas minst vart femte år från och med den 31 maj 2019.
Article 28Artikel 28
Consultation on discounts, multipliers and seasonal factorsSamråd om rabatter, multiplikatorer och säsongsfaktorer
1.   At the same time as the final consultation carried out in accordance with Article 26(1), the national regulatory authority shall conduct a consultation with the national regulatory authorities of all directly connected Member States and the relevant stakeholders on the following:1.   Samtidigt med det slutliga samråd som genomförs i enlighet med artikel 26.1 ska den nationella tillsynsmyndigheten genomföra ett samråd med de nationella tillsynsmyndigheterna i samtliga medlemsstater som är direkt anslutna och med de berörda intressenterna om följande:
(a) | the level of multipliers;a) | Nivån för multiplikatorer.
(b) | if applicable, the level of seasonal factors and the calculations set out in Article 15;b) | I tillämpliga fall, nivån för säsongsfaktorer och de beräkningar som fastställs i artikel 15.
(c) | the levels of discounts set out in Articles 9(2) and 16.c) | Nivåerna för de rabatter som fastställs i artiklarna 9.2 och 16.
After the end of the consultation a motivated decision shall be taken in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC on the aspects referred to in points (a) to (c) of this paragraph. Each national regulatory authority shall consider the positions of national regulatory authorities of directly connected Member States.Efter samrådets slut ska ett motiverat beslut fattas i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG om de aspekter som avses i leden a–c i denna punkt. Varje nationell tillsynsmyndighet ska beakta ståndpunkterna hos nationella tillsynsmyndigheter i direkt anslutna medlemsstater.
2.   The subsequent consultations shall be conducted every tariff period as from the date of the decision referred to in paragraph 1. After each consultation and as set out in Article 32(a), the national regulatory authority shall take and publish a motivated decision on the aspects referred to in paragraph 1(a), (b) and (c).2.   De efterföljande samråden ska genomföras varje tariffperiod från och med dagen för det beslut som avses i punkt 1. Efter varje samråd och i enlighet med vad som fastställs i artikel 32 a ska den nationella tillsynsmyndigheten fatta och offentliggöra ett motiverat beslut om de aspekter som avses i punkt 1 a, b och c.
3.   When adopting the decision referred to in paragraphs 1 and 2, the national regulatory authority shall take into account the consultation responses received and the following aspects:3.   Vid antagandet av det beslut som avses i punkterna 1 och 2 ska den nationella tillsynsmyndigheten beakta de samrådssvar som mottagits, samt följande aspekter:
(a) | for multipliers: | (i) | the balance between facilitating short-term gas trade and providing long-term signals for efficient investment in the transmission system; | (ii) | the impact on the transmission services revenue and its recovery; | (iii) | the need to avoid cross-subsidisation between network users and to enhance cost-reflectivity of reserve prices; | (iv) | situations of physical and contractual congestion; | (v) | the impact on cross-border flows;a) | För multiplikatorer: | i) | Balansen mellan att underlätta kortfristig gashandel och att ge långsiktiga signaler för effektiva investeringar i överföringssystemet. | ii) | Inverkan på intäkterna från överföringstjänster och hur de erhålls. | iii) | Behovet av att undvika korssubventionering mellan nätanvändare och att förbättra acceptprisernas kostnadsåterspegling. | iv) | Situationer med fysisk och avtalsbetingad överbelastning. | v) | Inverkan på gränsöverskridande flöden.
(b) | for seasonal factors: | (i) | the impact on facilitating the economic and efficient utilisation of the infrastructure; | (ii) | the need to improve the cost-reflectivity of reserve prices.b) | För säsongsfaktorer: | i) | Inverkan på hur en ekonomisk och effektiv användning av infrastrukturen underlättas. | ii) | Behovet av att förbättra acceptprisernas kostnadsåterspegling.
CHAPTER VIIIKAPITEL VIII
PUBLICATION REQUIREMENTSKRAV PÅ OFFENTLIGGÖRANDE
Article 29Artikel 29
Information to be published before the annual yearly capacity auctionInformation som ska offentliggöras före den årliga auktionen för årsvis kapacitet
For interconnection points and, where the national regulatory authority takes a decision to apply Regulation (EU) 2017/459, points other than interconnection points, the following information shall be published before the annual yearly capacity auction in accordance with the requirements set out in Articles 31 and 32 by the national regulatory authority or the transmission system operator(s), as decided by the national regulatory authority:För sammanlänkningspunkter och, om den nationella tillsynsmyndigheten beslutar att tillämpa förordning (EU) 2017/459, andra punkter än sammanlänkningspunkter, ska följande information offentliggöras före den årliga auktionen för årsvis kapacitet i enlighet med kraven i artiklarna 31 och 32 av den nationella tillsynsmyndigheten eller den eller de systemansvariga för överföringssystemen, enligt vad som beslutas av den nationella tillsynsmyndigheten:
(a) | for standard capacity products for firm capacity: | (i) | the reserve prices applicable until at least the end of the gas year beginning after the annual yearly capacity auction; | (ii) | the multipliers and seasonal factors applied to reserve prices for non-yearly standard capacity products; | (iii) | the justification of the national regulatory authority for the level of multipliers; | (iv) | where seasonal factors are applied, the justification for their application.a) | För standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet: | i) | De acceptpriser som tillämpas åtminstone fram till slutet av det gasår som börjar efter den årliga auktionen för årsvis kapacitet. | ii) | De multiplikatorer och säsongsfaktorer som tillämpas på acceptpriserna för standardkapacitetsprodukter med annan löptid än ett år. | iii) | Den nationella tillsynsmyndighetens motivering för multiplikatorernas nivå. | iv) | Om säsongsfaktorer tillämpas: en motivering för deras tillämpning.
(b) | for standard capacity products for interruptible capacity: | (i) | the reserve prices applicable until at least the end of the gas year beginning after the annual yearly capacity auction; | (ii) | an assessment of the probability of interruption including: | (1) | the list of all types of standard capacity products for interruptible capacity offered including the respective probability of interruption and the level of discount applied; | (2) | the explanation of how the probability of interruption is calculated for each type of product referred to in point (1); | (3) | the historical or forecasted data, or both, used for the estimation of the probability of interruption referred to in point (2).b) | För standardkapacitetsprodukter för frånkopplingsbar kapacitet: | i) | De acceptpriser som tillämpas åtminstone fram till slutet av det gasår som börjar efter den årliga auktionen för årsvis kapacitet. | ii) | En bedömning av sannolikheten för avbrott, inklusive | 1) | en förteckning över alla typer av standardkapacitetsprodukter för frånkopplingsbar kapacitet som erbjuds, inklusive den respektive sannolikheten för avbrott och den rabattnivå som tillämpas, | 2) | en redogörelse för hur sannolikheten för avbrott beräknas för varje typ av produkt som avses i led 1, | 3) | de historiska eller prognostiserade data, eller bådadera, som används för att uppskatta den sannolikhet för avbrott som avses i led 2.
Article 30Artikel 30
Information to be published before the tariff periodInformation som ska offentliggöras före tariffperioden
1.   The following information shall be published before the tariff period in accordance with the requirements set out in Articles 31 and 32 by the national regulatory authority or the transmission system operator(s), as decided by the national regulatory authority:1.   Följande information ska offentliggöras före tariffperioden i enlighet med kraven som fastställs i artiklarna 31 och 32 av den nationella tillsynsmyndigheten eller den eller de systemansvariga för överföringssystemen, enligt vad som beslutas av den nationella tillsynsmyndigheten:
(a) | information on parameters used in the applied reference price methodology that are related to the technical characteristics of the transmission system, such as: | (i) | technical capacity at entry and exit points and associated assumptions; | (ii) | forecasted contracted capacity at entry and exit points and associated assumptions; | (iii) | the quantity and the direction of the gas flow for entry and exit points and associated assumptions, such as demand and supply scenarios for the gas flow under peak conditions; | (iv) | the structural representation of the transmission network with an appropriate level of detail; | (v) | additional technical information about the transmission network, such as the length and the diameter of pipelines and the power of compressor stations.a) | Information om de parametrar som används i den tillämpade referensprismetoden och som rör överföringssystemets tekniska egenskaper, t.ex. | i) | teknisk kapacitet vid entry- och exitpunkter och därtill hörande antaganden, | ii) | prognostiserad avtalad kapacitet vid entry- och exitpunkter och därtill hörande antaganden, | iii) | gasflödets kvantitet och riktning för entry- och exitpunkter och därtill hörande antaganden, såsom scenarier för tillgång och efterfrågan på gas vid toppbelastning, | iv) | en strukturerad redovisning av överföringsnätet med en lämplig detaljnivå, | v) | ytterligare teknisk information om överföringsnätet, såsom rörledningarnas längd och diameter och kompressorstationernas effekt.
(b) | the following information: | (i) | the allowed or target revenue, or both, of the transmission system operator; | (ii) | the information related to changes in the revenue referred to in point (i) from one year to the next year; | (iii) | the following parameters: | (1) | types of assets included in the regulated asset base and their aggregated value; | (2) | cost of capital and its calculation methodology; | (3) | capital expenditures, including: | (a) | methodologies to determine the initial value of the assets; | (b) | methodologies to re-evaluate the assets; | (c) | explanations of the evolution of the value of the assets; | (d) | depreciation periods and amounts per asset type. | (4) | operational expenditures; | (5) | incentive mechanisms and efficiency targets; | (6) | inflation indices. | (iv) | the transmission services revenue; | (v) | the following ratios for the revenue referred to in point (iv): | (1) | capacity-commodity split, meaning the breakdown between the revenue from capacity-based transmission tariffs and the revenue from commodity-based transmission tariffs; | (2) | entry-exit split, meaning the breakdown between the revenue from capacity-based transmission tariffs at all entry points and the revenue from capacity-based transmission tariffs at all exit points; | (3) | intra-system/cross-system split, meaning the breakdown between the revenue from intra-system network use at both entry points and exit points and the revenue from cross-system network use at both entry points and exit points calculated as set out in Article 5. | (vi) | where and to the extent that the transmission system operator functions under a non-price cap regime, the following information related to the previous tariff period on regarding the reconciliation of the regulatory account: | (1) | the actually obtained revenue, the under- or over-recovery of the allowed revenue and the part thereof attributed to the regulatory account and, if applicable, sub-accounts within such regulatory account; | (2) | the reconciliation period and the incentive mechanisms implemented. | (vii) | the intended use of the auction premium.b) | Följande information: | i) | De tillåtna eller eftersträvade intäkterna, eller bådadera, för den systemansvarige för överföringssystemet. | ii) | Information som rör förändringarna av de intäkter som avses i led i från ett år till nästa år. | iii) | Följande parametrar: | 1) | Typer av tillgångar som ingår i den reglerade tillgångsbasen och deras sammanlagda värde. | 2) | Kapitalkostnad och dess beräkningsmetod. | 3) | Kapitalkostnader, inklusive | a) | metoder för att fastställa tillgångarnas ursprungliga värde, | b) | metoder för att omvärdera tillgångarna, | c) | redogörelser för utvecklingen av tillgångarnas värde, | d) | avskrivningstider och belopp per typ av tillgång. | 4) | Driftskostnader. | 5) | Incitamentsmekanismer och effektivitetsmål. | 6) | Inflationsindex. | iv) | Intäkterna från överföringstjänster. | v) | Följande förhållanden för de intäkter som avses i led iv: | 1) | Uppdelning mellan kapacitet och volym, dvs. uppdelning mellan intäkterna från kapacitetsbaserade överföringstariffer och intäkterna från volymbaserade överföringstariffer. | 2) | Uppdelning mellan entry och exit, dvs. uppdelning mellan intäkterna från kapacitetsbaserade överföringstariffer vid samtliga entrypunkter och intäkterna från kapacitetsbaserade överföringstariffer vid samtliga exitpunkter. | 3) | Uppdelning mellan systeminternt och systemöverskridande, dvs. uppdelning mellan intäkterna från systemintern nätanvändning vid både entrypunkter och exitpunkter och intäkterna från systemöverskridande nätanvändning vid både entrypunkter och exitpunkter, beräknad i enlighet med vad som fastställs i artikel 5. | vi) | Om och i den utsträckning som den systemansvarige för överföringssystemet är verksam inom ett system utan pristak: följande information som rör den föregående tariffperioden i fråga om avräkning av regleringskontot: | 1) | De faktiskt erhållna intäkterna, under- eller överintäkt gentemot de tillåtna intäkterna och den andel därav som räknas till regleringskontot och, i tillämpliga fall, underkonton inom regleringskontot. | 2) | Avräkningsperioden och de incitamentsmekanismer som införs. | vii) | Den avsedda användningen av auktionstillägget.
(c) | the following information on transmission and non-transmission tariffs, accompanied by the relevant information related to their derivation: | (i) | where applied, commodity-based transmission tariffs referred to in Article 4(3); | (ii) | where applied, non-transmission tariffs for non-transmission services referred to in Article 4(4); | (iii) | the reference prices and other prices applicable at points other than those referred to in Article 29.c) | Följande information om tariffer för överföringstjänster och andra tjänster än överföringstjänster, tillsammans med relevant information om hur de beräknas: | i) | I tillämpliga fall: de volymbaserade överföringstariffer som avses i artikel 4.3. | ii) | I tillämpliga fall: de tariffer för andra tjänster än överföringstjänster som avses i artikel 4.4. | iii) | De referenspriser och andra priser som tillämpas vid andra punkter än de som avses i artikel 29.
2.   In addition, the following information shall be published with regard to transmission tariffs:2.   Dessutom ska följande information offentliggöras när det gäller överföringstariffer:
(a) | explanation of the following: | (i) | the difference in the level of transmission tariffs for the same type of transmission service applicable for the prevailing tariff period and for the tariff period for which the information is published; | (ii) | the estimated difference in the level of transmission tariffs for the same type of transmission service applicable for the tariff period for which the information is published and for each tariff period within the remainder of the regulatory period.a) | En redogörelse för följande: | i) | Skillnaden i nivån för de överföringstariffer för samma typ av överföringstjänster som tillämpas för den innevarande tariffperioden och för den tariffperiod för vilken informationen offentliggörs. | ii) | Den uppskattade skillnaden i nivån för överföringstariffer för samma typ av överföringstjänster som tillämpas för den tariffperiod för vilken informationen offentliggörs och för varje tariffperiod under återstoden av regleringsperioden.
(b) | at least a simplified tariff model, updated regularly, accompanied by the explanation of how to use it, enabling network users to calculate the transmission tariffs applicable for the prevailing tariff period and to estimate their possible evolution beyond such tariff period.b) | Åtminstone en förenklad tariffmodell som uppdateras regelbundet, åtföljd av en redogörelse för hur den ska användas, så att nätanvändare kan beräkna de överföringstariffer som tillämpas för den innevarande tariffperioden och uppskatta deras möjliga vidareutveckling efter denna tariffperiod.
3.   For the points excluded from the definition of relevant points referred to in point 3.2(1)(a) of Annex I to Regulation (EC) No 715/2009, the information on the amount of forecasted contracted capacity and the forecasted quantity of the gas flow shall be published as set out in point 3.2(2) of Annex I to Regulation (EC) No 715/2009.3.   För de punkter som inte omfattas av definitionen av relevanta punkter enligt punkt 3.2.1 a i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009 ska informationen om storleken av den prognostiserade avtalade kapaciteten och gasflödets prognostiserade kvantitet offentliggöras i enlighet med vad som fastställs i punkt 3.2.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009.
Article 31Artikel 31
Form of publicationFormen för offentliggörande
1.   The information referred to in Articles 29 and 30 shall be published as set out in Article 32 via a link on the platform referred to in point 3.1.1(1)(h) of Annex I to Regulation (EC) No 715/2009 to the website of the respective entity.1.   Den information som avses i artiklarna 29 och 30 ska offentliggöras så som fastställs i artikel 32 via en länk från den plattform som avses i punkt 3.1.1.1 h i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009 till respektive enhets webbplats.
Such information shall be accessible to the public, free of charge and of any limitations as to its use. It shall be published:Denna information ska vara tillgänglig för allmänheten utan kostnad och utan några som helst begränsningar av dess användning. Den ska offentliggöras
(a) | in a user-friendly manner;a) | på ett användarvänligt sätt,
(b) | in a clear, easily accessible way and on a non-discriminatory basis;b) | på ett tydligt, lättillgängligt och icke-diskriminerande sätt,
(c) | in a downloadable format;c) | i ett nedladdningsbart format,
(d) | in one or more of the official languages of the Member State and, unless one of the official languages of the Member State is English, to the extent possible, in English.d) | på ett eller flera av medlemsstatens officiella språk och, om engelska inte är något av medlemsstatens officiella språk, så långt det är möjligt på engelska.
2.   The following information shall be published for interconnection points on the platform referred to in point 3.1.1(1)(h) of Annex I to Regulation (EC) No 715/2009:2.   Följande information ska offentliggöras för sammanlänkningspunkter på den plattform som avses i punkt 3.1.1.1 h i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009:
(a) | at the same time as set out in Article 29, the reserve prices for standard capacity products for firm capacity and for standard capacity products for interruptible capacity;a) | Vid samma tidpunkt som fastställs i artikel 29: acceptpriserna för standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet och för standardkapacitetsprodukter för frånkopplingsbar kapacitet.
(b) | at the same time as set out in Article 30, a flow-based charge referred to in Article 4(3)(a), where applied.b) | Vid samma tidpunkt som fastställs i artikel 30: en sådan flödesbaserad avgift som avses i artikel 4.3 a, i tillämpliga fall.
3.   The information referred to in paragraph 2 shall be published in the following manner:3.   Den information som avses i punkt 2 ska offentliggöras på följande sätt:
(a) | as set out in paragraph 1(a) to (c);a) | I enlighet med vad som fastställs i punkt 1 a–c.
(b) | in English;b) | På engelska.
(c) | in a standardised table which shall include at least the following information: | (i) | the interconnection point; | (ii) | the direction of the gas flow; | (iii) | the names of the relevant transmission system operators; | (iv) | the start and the end time of the product; | (v) | whether the capacity is firm or interruptible; | (vi) | the indication of the standard capacity product; | (vii) | the applicable tariff per kWh/h and per kWh/d in the local currency and in the euro taking into account the following: | (1) | where the applied capacity unit is kWh/h, the information on the applicable tariff per kWh/d shall be non-binding, and vice versa; | (2) | where the local currency is other than the euro, the information on the applicable tariff in euro shall be non-binding.c) | I en standardiserad tabell som minst ska innehålla följande information: | i) | Sammanlänkningspunkten. | ii) | Gasflödets riktning. | iii) | Namnen på de berörda systemansvariga för överföringssystemen. | iv) | Produktens start- och sluttidpunkt. | v) | Huruvida kapaciteten är fast eller frånkopplingsbar. | vi) | En angivelse av standardkapacitetsprodukten. | vii) | Den tillämpliga tariffen per kWh/h och per kWh/d i lokal valuta och i euro med hänsyn tagen till följande: | 1) | Om kWh/h tillämpas som kapacitetsenhet ska informationen om den tillämpliga tariffen per kWh/d vara icke-bindande, och vice versa. | 2) | Om den lokala valutan inte är euro ska informationen om den tillämpliga tariffen i euro vara icke-bindande.
In addition, at the same time as set out in Article 30, such standardised table shall include the simulation of all the costs for flowing 1 GWh/day/year for each interconnection point in the local currency and in the euro subject to point vii(2).Dessutom ska, vid samma tidpunkt som fastställs i artikel 30, denna standardiserade tabell innehålla en simulering av alla kostnader för ett flöde på 1 GWh/dag/år för varje sammanlänkningspunkt i lokal valuta och i euro, med förbehåll för led vii 2.
4.   Where the information referred to in paragraph 2 is different from the respective information referred to in paragraph 1, the respective information referred to in paragraph 1 shall prevail.4.   Om den information som avses i punkt 2 skiljer sig från den motsvarande information som avses i punkt 1 ska den information som avses i punkt 1 ha företräde.
Article 32Artikel 32
Publication notice periodPeriod för offentliggörande
The deadline for the publication of the information set out in Articles 29 and 30 shall be as follows:Tidsfristen för offentliggörande av den information som avses i artiklarna 29 och 30 ska vara följande:
(a) | for the information set out in Article 29, no later than thirty days before the annual yearly capacity auction;a) | För den information som fastställs i artikel 29: senast 30 dagar före den årliga auktionen för årsvis kapacitet.
(b) | for the information set out in Article 30, no later than thirty days before the respective tariff period;b) | För den information som fastställs i artikel 30: senast 30 dagar före respektive tariffperiod.
(c) | for the respective transmission tariffs updated within the tariff period as set out in Article 12(3), immediately after the approval in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC.c) | För respektive överföringstariffer som uppdateras inom tariffperioderna i enlighet med vad som fastställs i artikel 12.3: omedelbart efter godkännandet i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG.
Each update of the transmission tariffs shall be accompanied by information indicating the reasons for the changes in their level. Where Article 12(3)(b) is applied, it shall also be accompanied by the updated report referred to in Article 29(b) for the respective types of standard capacity products for interruptible capacity.Varje uppdatering av överföringstarifferna ska åtföljas av information om orsakerna till ändringarna av tariffnivåerna. Om artikel 12.3 b tillämpas ska den även åtföljas av den uppdaterade rapport som avses i artikel 29 b för respektive typ av standardkapacitetsprodukt för frånkopplingsbar kapacitet.
CHAPTER IXKAPITEL IX
INCREMENTAL CAPACITYINKREMENTELL KAPACITET
Article 33Artikel 33
Tariff principles for incremental capacityTariffprinciper för inkrementell kapacitet
1.   The minimum price at which transmission system operators shall accept a request for incremental capacity is the reference price. For the calculation of the economic test, reference prices shall be derived by including into the reference price methodology the relevant assumptions related to the offer of incremental capacity.1.   Referenspriset är det lägsta pris till vilket systemansvariga för överföringssystem ska godta en begäran om inkrementell kapacitet. Vid beräkningen inom den ekonomiska prövningen ska referenspriserna beräknas genom att relevanta antaganden avseende erbjudandet om inkrementell kapacitet används i referensprismetoden.
2.   Where the fixed payable price approach set out in Article 24(b) is considered to be offered for incremental capacity, the reserve price referred to in Article 24(b) shall be based on projected investment and operating costs. Once the incremental capacity is commissioned, such reserve price shall be adjusted proportionally to the difference, irrespective whether positive or negative, between the projected investment costs and the actual investment costs.2.   Om den metod med fast betalpris som fastställs i artikel 24 b är under övervägande för att erbjudas för inkrementell kapacitet ska det acceptpris som avses i artikel 24 b baseras på planerade investerings- och driftskostnader. Efter det att den inkrementella kapaciteten har driftsatts ska detta acceptpris justeras i proportion till skillnaden, positiv eller negativ, mellan de planerade investeringskostnaderna och de faktiska investeringskostnaderna.
3.   In case the allocation of all incremental capacity at the reference price would not generate sufficient revenues for a positive economic test outcome, a mandatory minimum premium may be applied in the first auction or alternative allocation mechanism in which the incremental capacity is offered. The mandatory minimum premium may also be applied in subsequent auctions when the capacity is offered that initially remained unsold or when capacity is offered that was initially set aside according to Article 8(8) and (9) of Regulation (EU) 2017/459. The decision on whether and in which auctions to apply a mandatory minimum premium shall be taken in accordance with Article 41(6)(a) of Directive 2009/73/EC.3.   Om tilldelningen av all inkrementell kapacitet med användning av referenspriset inte skulle generera tillräckliga intäkter för ett positivt resultat från den ekonomiska prövningen får ett obligatoriskt minimitillägg tillämpas i den första auktion eller alternativa tilldelningsmekanism där den inkrementella kapaciteten erbjuds. Det obligatoriska minimitillägget får även tillämpas vid efterföljande auktioner när sådan kapacitet som erbjuds ursprungligen kvarstod som osåld eller när kapacitet erbjuds som ursprungligen avsatts i enlighet med artikel 8.8 och 8.9 i förordning (EU) 2017/459. Beslutet om huruvida och i vilka auktioner ett obligatoriskt minimitillägg ska tillämpas ska fattas i enlighet med artikel 41.6 a i direktiv 2009/73/EG.
4.   The level of the mandatory minimum premium shall enable a positive economic test outcome with the revenues generated by the offered capacity in the first auction or alternative allocation mechanism in which the incremental capacity is on offer. The range of the level for the mandatory minimum premium, depending on the expected allocated capacity, shall be submitted to the relevant national regulatory authorities for approval in accordance with Article 25(1)(c) of Regulation (EU) 2017/459.4.   Nivån för det obligatoriska minimitillägget ska möjliggöra ett positivt resultat från den ekonomiska prövningen med de intäkter som genereras av den erbjudna kapaciteten i den första auktionen eller alternativa tilldelningsmekanismen där den inkrementella kapaciteten erbjuds. Intervallet för nivån för det obligatoriska minimitillägget, beroende på den förväntade tilldelade kapaciteten, ska lämnas till de berörda nationella tillsynsmyndigheterna för godkännande i enlighet med artikel 25.1 c i förordning (EU) 2017/459.
5.   A mandatory minimum premium approved by the national regulatory authority shall be added to the reference price for the bundled capacity products at the respective interconnection point and shall exclusively be attributed to the transmission system operators for which the mandatory minimum premium was approved by the respective national regulatory authority. This default principle for the attribution of a mandatory minimum premium is without prejudice to the split of a possible additional auction premium according to Article 21(3) or an alternative agreement between the involved national regulatory authorities.5.   Ett obligatoriskt minimitillägg som godkänns av den nationella tillsynsmyndigheten ska läggas till referenspriset för kombinerade kapacitetsprodukter vid respektive sammanlänkningspunkt och ska tilldelas de systemansvariga för överföringssystemen för vilka det obligatoriska minimitillägget har godkänts av den nationella tillsynsmyndigheten. Denna grundläggande princip för tilldelning av ett obligatoriskt minimitillägg påverkar inte uppdelningen av ett eventuellt ytterligare auktionstillägg i enlighet med artikel 21.3 eller ett alternativt avtal mellan de berörda nationella tillsynsmyndigheterna.
CHAPTER XKAPITEL X
FINAL AND TRANSITIONAL PROVISIONSSLUTBESTÄMMELSER OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
Article 34Artikel 34
Methodologies and parameters used to determine the allowed or target revenue of transmission system operatorsMetoder och parametrar som används för att bestämma tillåtna och eftersträvade intäkter för systemansvariga för överföringssystem
1.   Before 6 April 2019, the Agency shall publish a report on the methodologies and parameters used to determine the allowed or target revenue of transmission system operators. The report shall be based on at least the parameters referred to in Article 30(1)(b)(iii).1.   Före den 6 april 2019 ska byrån offentliggöra en rapport om de metoder och parametrar som används för att bestämma tillåtna eller eftersträvade intäkter för systemansvariga för överföringssystem. Rapporten ska baseras på åtminstone de parametrar som avses i artikel 30.1 b iii.
2.   National regulatory authorities shall submit to the Agency, in accordance with the process defined by the Agency, all necessary information related to the methodologies and parameters used to determine the allowed or target revenue of transmission system operators.2.   Nationella tillsynsmyndigheter ska till byrån lämna, i enlighet med det förfarande som fastställs av byrån, all nödvändig information som rör de metoder och parametrar som används för att bestämma tillåtna eller eftersträvade intäkter för systemansvariga för överföringssystem.
Article 35Artikel 35
Existing contractsBefintliga avtal
1.   This Regulation shall not affect the levels of transmission tariffs resulting from contracts or capacity bookings concluded before 6 April 2017 where such contracts or capacity bookings foresee no change in the levels of the capacity- and/or commodity-based transmission tariffs except for indexation, if any.1.   Denna förordning ska inte påverka nivåerna för överföringstariffer som följer av avtal eller kapacitetsbokningar som har ingåtts respektive slutförts före den 6 april 2017, om dessa avtal eller kapacitetsbokningar föreskriver oförändrade nivåer för de kapacitets- och/eller volymbaserade överföringstarifferna, med undantag för indexering, i förekommande fall.
2.   The contract provisions related to transmission tariffs and capacity bookings referred to in paragraph 1 shall not be renewed, prolonged or rolled over after their expiration date.2.   Avtalets bestämmelser som rör sådana överföringstariffer och kapacitetsbokningar som avses i punkt 1 får inte förnyas, förlängas eller löpa vidare efter det att deras sista giltighetsdag passerats.
3.   Before 6 May 2017, a transmission system operator shall send the contracts or the information on capacity bookings, if any, referred to in paragraph 1 to the national regulatory authority for information.3.   Före den 6 maj 2017 ska en systemansvarig för överföringssystem skicka sådana eventuella avtal eller sådan eventuell information om kapacitetsbokningar som avses i punkt 1 till den nationella tillsynsmyndigheten för kännedom.
Article 36Artikel 36
Implementation monitoringÖvervakning av genomförande
1.   In order to assist the Agency in its monitoring duties pursuant to Article 9(1) of Regulation (EC) No 715/2009, ENTSOG shall monitor and analyse in accordance with Article 8(8) and (9) of Regulation (EC) No 715/2009 how transmission system operators have implemented this Regulation. In particular, ENTSOG shall ensure the completeness and correctness of all relevant information to be provided by transmission system operators. ENTSOG shall submit to the Agency that information in accordance with the following deadlines:1.   För att bistå byrån i dess övervakningsskyldigheter enligt artikel 9.1 i förordning (EG) nr 715/2009 ska Entsog i enlighet med artikel 8.8 och 8.9 i förordning (EG) nr 715/2009 övervaka och analysera hur de systemansvariga för överföringssystemen har genomfört denna förordning. I synnerhet ska Entsog säkerställa att all relevant information som tillhandahålls av systemansvariga för överföringssystem är fullständig och korrekt. Entsog ska lämna informationen till byrån enligt följande tidsfrister:
(a) | 31 March 2018 as regards the requirements under Chapter VIII;a) | Den 31 mars 2018 när det gäller kraven i kapitel VIII.
(b) | 31 March 2020 as regards all other provisions of this Regulation.b) | Den 31 mars 2020 när det gäller alla andra bestämmelser i denna förordning.
2.   Transmission system operators shall submit to ENTSOG all information required by ENTSOG to comply with its obligations pursuant to paragraph 1, in accordance with the following deadlines:2.   De systemansvariga för överföringssystemen ska till Entsog lämna in all information som Entsog behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt punkt 1, i enlighet med följande tidsfrister:
(a) | 31 December 2017 as regards the requirements under Chapter VIII;a) | Den 31 december 2017 när det gäller kraven i kapitel VIII.
(b) | 31 December 2019 as regards all other provisions of this Regulation.b) | Den 31 december 2019 när det gäller alla andra bestämmelser i denna förordning.
3.   The implementation monitoring cycle as set out in paragraphs 1 and 2 shall be repeated in forthcoming years subject to corresponding requests from the Commission.3.   Övervakningscykeln för genomförandet, enligt vad som fastställs i punkterna 1 och 2, ska upprepas under kommande år om kommissionen begär detta.
4.   The confidentiality of commercially sensitive information shall be preserved by ENTSOG and the Agency.4.   Entsog och byrån ska hålla kommersiellt känsliga uppgifter konfidentiella.
5.   Within three years as from the entry into force of this Regulation, the Agency shall publish a report on the application of reference price methodologies in Member States.5.   Inom tre år från denna förordnings ikraftträdande ska byrån offentliggöra en rapport om tillämpningen av referensprismetoderna i medlemsstaterna.
Article 37Artikel 37
Power to grant derogationsBefogenhet att bevilja undantag
1.   National regulatory authorities may, at the request of an entity which operates an interconnector that has benefited from an exemption from Article 41(6), (8) and (10) of Directive 2009/73/EC in accordance with Article 36 of that Directive or a similar exemption, jointly grant such entity a derogation from the application of one or more Articles of this Regulation in accordance with paragraphs 2 to 6 of this Article where the application of those Articles to such entity would have one or several of the following negative consequences. It would:1.   Nationella tillsynsmyndigheter får, på begäran av en enhet som driver en sammanlänkning som har gynnats av ett undantag från artikel 41.6, 8 och 10 i direktiv 2009/73/EG i enlighet med artikel 36 i det direktivet eller ett liknande undantag, gemensamt bevilja denna enhet ett undantag från tillämpningen av en eller flera artiklar i denna förordning i enlighet med punkterna 2–6 i den här artikeln, om tillämpningen av dessa artiklar på denna enhet skulle ha en eller flera av följande negativa konsekvenser.
(a) | not facilitate efficient gas trade and competition;a) | Den skulle inte underlätta effektiv gashandel och konkurrens.
(b) | not provide incentives for investment for new capacity or to maintain existing levels of capacity;b) | Den skulle inte ge incitament till investeringar i ny kapacitet eller upprätthållande av befintliga kapacitetsnivåer.
(c) | unreasonably distort cross-border trade;c) | Den skulle snedvrida den gränsöverskridande handeln på ett orimligt sätt.
(d) | distort competition with other infrastructure operators that offer services of a similar nature to those of the interconnector;d) | Den skulle snedvrida konkurrensen med andra infrastrukturansvariga som erbjuder tjänster av liknande slag som sammanlänkningens tjänster.
(e) | not be implementable when taking into account the specific nature of interconnectors.e) | Den skulle inte vara genomförbar med hänsyn tagen till den specifika beskaffenheten hos sammanlänkningar.
2.   The entity requesting a derogation under paragraph 1 shall include in its request a detailed reasoning, with all supporting documents, including, where appropriate, a cost-benefit analysis, demonstrating that one or more of the conditions in paragraph 1(a) to (e) are complied with.2.   Den enhet som begär ett undantag enligt punkt 1 ska i sin begäran ta med en detaljerad motivering och alla stödjande handlingar, inklusive, om så är lämpligt, en kostnads-nyttoanalys som visar att ett eller flera av villkoren i punkt 1 a–e är uppfyllda.
3.   The national regulatory authorities concerned shall jointly assess the request for a derogation and deal with it in close cooperation. Where the relevant national regulatory authorities grant a derogation, they shall specify its duration in their decisions.3.   De berörda nationella tillsynsmyndigheterna ska gemensamt bedöma begäran om undantag och hantera den i nära samarbete. Om de berörda nationella tillsynsmyndigheterna beviljar ett undantag ska de i sina beslut ange dess giltighetstid.
4.   The national regulatory authorities shall notify their decisions granting such derogations to the Agency and the Commission.4.   De nationella tillsynsmyndigheterna ska meddela sina beslut att bevilja dessa undantag till byrån och kommissionen.
5.   The national regulatory authorities may revoke a derogation if the circumstances or underlying reasons, or both, no longer apply or upon a reasoned recommendation of the Agency or the Commission to revoke a derogation due to a lack of justification.5.   De nationella tillsynsmyndigheterna får återkalla ett undantag om omständigheterna och de underliggande orsakerna, eller båda, inte längre är tillämpliga, eller efter en motiverad rekommendation från byrån eller kommissionen om att återkalla ett undantag på grund av bristande motivering.
Article 38Artikel 38
Entry into forceIkraftträdande
1.   This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
2.   It shall apply as from entry into force.2.   Den ska tillämpas från och med ikraftträdandet.
3.   However, Chapters VI and VIII shall apply as from 1 October 2017. Chapters II, III and IV shall apply as from 31 May 2019.3.   Kapitlen VI och VIII ska dock tillämpas från och med den 1 oktober 2017. Kapitlen II, III och IV ska tillämpas från och med den 31 maj 2019.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Done at Brussels, 16 March 2017.Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2017.
For the CommissionPå kommissionens vägnar
The PresidentJean-Claude JUNCKER
Jean-Claude JUNCKEROrdförande
(1)  OJ L 211, 14.8.2009, p. 36.(1)  EUT L 211, 14.8.2009, s. 36.
(2)  Commission Regulation (EU) 2017/459 of 16 March 2017 establishing a Network Code on Capacity Allocation Mechanisms in Gas Transmission Systems and repealing Regulation (EU) No 984/2013 (see page 1 of this Official Journal).(2)  Kommissionens förordning (EU) 2017/459 av den 16 mars 2017 om fastställandet av nätföreskrifter för mekanismer för kapacitetstilldelning i överföringssystem för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 984/2013 (se sidan 1 i detta nummer av EUT).
(3)  Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC (OJ L 211, 14.8.2009, p. 94).(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 94).
(4)  Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators (OJ L 211, 14.8.2009, p. 1).(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (EUT L 211, 14.8.2009, s. 1).
(5)  Commission Regulation (EU) No 312/2014 of 26 March 2014 establishing a Network Code on Gas Balancing of Transmission Networks (OJ L 91, 27.3.2014, p. 15).(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 312/2014 av den 26 mars 2014 om fastställandet av nätföreskrifter för balansering av överföringsnät för gas (EUT L 91, 27.3.2014, s. 15).
(6)  Commission Regulation (EU) 2015/703 of 30 April 2015 establishing a network code on interoperability and data exchange rules (OJ L 113, 1.5.2015, p. 13).(6)  Kommissionens förordning (EU) 2015/703 av den 30 april 2015 om fastställandet av nätföreskrifter med regler för driftskompatibilitet och informationsutbyte (EUT L 113, 1.5.2015, s. 13).
(7)  Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC and amending Regulations (EC) No 713/2009, (EC) No 714/2009 and (EC) No 715/2009 (OJ L 115, 25.4.2013, p. 39).(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 (EUT L 115, 25.4.2013, s. 39).