?

17.3.2017    | EN | Official Journal of the European Union | L 72/117.3.2017    | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 72/1
COMMISSION REGULATION (EU) 2017/459KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/459
of 16 March 2017av den 16 mars 2017
establishing a network code on capacity allocation mechanisms in gas transmission systems and repealing Regulation (EU) No 984/2013om fastställandet av nätföreskrifter för mekanismer för kapacitetstilldelning i överföringssystem för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 984/2013
(Text with EEA relevance)(Text av betydelse för EES)
THE EUROPEAN COMMISSION,EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
Having regard to Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005 (1), and in particular Article 6(11) and 7(3) thereof,med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 (1), särskilt artiklarna 6.11 och 7.3, och
Whereas:av följande skäl:
(1) | Regulation (EC) No 715/2009 sets non-discriminatory rules for access conditions to natural gas transmission systems with a view to ensuring the proper functioning of the internal market in gas.(1) | I förordning (EG) nr 715/2009 fastställs icke-diskriminerande regler när det gäller villkoren för tillträde till överföringssystem för gas i syfte att säkerställa att den inre gasmarknaden fungerar väl.
(2) | Duplication of gas transmission systems is in most cases neither economic nor efficient. Competition in natural gas markets therefore requires a transparent and non-discriminatory access to gas infrastructure for all network users. However, in large parts of the Union the lack of equal and transparent access to transmission capacity remains a major obstacle for achieving effective competition on the wholesale market. Furthermore, the fact that national rules differ from one Member State to another hampers the creation of a well-functioning internal market for gas.(2) | Dubblering av överföringssystem för gas är i de flesta fall varken ekonomiskt eller effektivt. Konkurrensen på naturgasmarknaderna förutsätter därför transparent och icke-diskriminerande tillgång till infrastruktur för alla nätanvändare. I stora delar av unionen är emellertid avsaknaden av lika och transparent tillträde till överföringskapaciteten fortfarande ett stort hinder för effektiv konkurrens på grossistmarknaden. Skillnaderna mellan de nationella reglerna hindrar dessutom inrättandet av en väl fungerande inre marknad för gas.
(3) | Inefficient use of and limited access to the Union's high-pressure gas pipelines lead to suboptimal market conditions. A more transparent, efficient and non-discriminatory system of allocation of scarce transmission capacities needs to be implemented for the Union's gas transmission systems, so that cross-border competition can further develop and market integration can progress. Developing such rules has been consistently supported by stakeholders.(3) | Ineffektiv användning av och begränsad tillgång till unionens högtrycksgasledningar leder till mindre gynnsamma marknadsvillkor. Ett mer transparent, effektivt och icke-diskriminerande system för tilldelning av den knappa överföringskapaciteten måste inrättas för unionens gasnät, så att den gränsöverskridande konkurrensen kan vidareutvecklas och marknadsintegreringen kan gå vidare. Utvecklingen av sådana regler är något som konsekvent fått stöd av berörda parter.
(4) | Bringing about effective competition between suppliers from inside and outside the Union requires that they are able to flexibly use the existing transmission systems to ship their gas according to price signals. Only a well-functioning network of interconnected transmission grids, offering equal access conditions to all, allows gas to flow freely across the Union. That in turn attracts more suppliers, increasing liquidity at the trading hubs and contributing to efficient price discovery mechanisms and consequently fair gas prices that are based on the principle of demand and supply.(4) | En förutsättning för att få till stånd en effektiv konkurrens mellan leverantörer inom och utanför unionen är att de flexibelt kan använda befintliga överföringssystem för att transportera gas på grundval av prissignaler. Endast med ett välfungerande nätverk av sammanlänkade överföringssystem, med lika tillträdesvillkor för alla, kommer gas att kunna överföras fritt i hela unionen. Detta skulle i sin tur locka fler leverantörer, öka likviditeten på handelsplatserna och bidra till en effektiv prisbildningsmekanism, och följaktligen främja rättvisa gaspriser utgående från principen om tillgång och efterfrågan.
(5) | Commission Regulation (EU) No 984/2013 (2) establishing a network code on capacity allocation mechanism in gas transmission systems aimed to achieve the necessary degree of harmonisation across the Union. The effective implementation of that Regulation furthermore relied on the introduction of tariff systems which are consistent with the capacity allocation mechanisms proposed in this Regulation, to ensure the implementation without detrimental effect on the revenues and cash flow positions of transmission system operators.(5) | Kommissionens förordning (EU) nr 984/2013 (2) om upprättandet av nätföreskrifter för mekanismer för kapacitetstilldelning i överföringssystem för gas syftar till att uppnå tillräcklig harmonisering över hela unionen. Om förordningen ska kunna tillämpas i praktiken måste man dessutom införa tariffsystem som överensstämmer med de mekanismer för kapacitetstilldelning som föreslås i förordningen, för att säkerställa att genomförandet inte medför onödiga negativa effekter på intäkterna och kassaflödena för de systemansvariga för överföringssystemen.
(6) | This Regulation has wider scope than Regulation (EU) No 984/2013 principally in terms of the rules for the offer of incremental capacity and clarifies certain provisions related to the definition and offer of firm and interruptible capacities and to improving the alignment of contractual terms and conditions of respective transmission system operators for the offer of bundled capacity. Provisions in this Regulation relative to the coordination of maintenance and the standardisation of communication should be interpreted in the context of Commission Regulation (EU) 2015/703 (3).(6) | Den här förordningen har ett vidare tillämpningsområde än förordning (EU) nr 984/2013, huvudsakligen när det gäller regler för erbjudande av inkrementell kapacitet, och förtydligar vissa bestämmelser om definitionen och erbjudandet av fast och frånkopplingsbar kapacitet och om förbättrad anpassning av avtalsvillkor för de olika systemansvarigas erbjudanden av kombinerad kapacitet. De bestämmelser i denna förordning som rör samordnat underhåll och standardiserad kommunikation bör tolkas i enlighet med kommissionens förordning (EU) 2015/703 (3).
(7) | In order to allow network users to benefit from capacity allocation mechanisms harmonised to the widest extent in an integrated market, this Regulation should apply to non-exempted capacities in major new infrastructures which have received an exemption from Article 32 of Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council (4), to the extent the application of this Regulation does not undermine such an exemption and taking into account the specific nature of interconnectors when bundling capacity.(7) | I syfte att göra det möjligt för nätanvändarna att utnyttja mekanismer för tilldelning av kapacitet som harmoniserats i mesta möjliga mån på en integrerad marknad bör denna förordning omfatta kapacitet som inte berörs av undantag för stora nya infrastrukturer, som fått undantag från artikel 32 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (4), i den mån som tillämpningen av denna förordning inte undergräver dessa undantag, och med beaktande av sammanlänkningarnas särskilda egenskaper vid kombinering av kapacitet.
(8) | This Regulation should be without prejudice to application of Union and national competition rules, in particular the prohibitions of restrictive agreements (Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union) and of abuse of a dominant position (Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union). The capacity allocation mechanisms put in place should be designed in such a way as to avoid foreclosure of downstream supply markets.(8) | Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av unionens och medlemsstaternas konkurrensregler, i synnerhet inte förbuden mot konkurrensbegränsande avtal (artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och missbruk av dominerande ställning (artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). De mekanismer för kapacitetstilldelning som införs bör vara utformade på ett sådant sätt att man undviker avskärmning av försörjningen på marknader nedströms.
(9) | In order to ensure that the offer of firm capacity is maximised by transmission system operators, a hierarchy of products should be observed by which yearly, quarterly and monthly interruptible capacity is only offered if firm capacity is not available.(9) | För att säkerställa att systemansvariga för överföringssystem erbjuder så mycket fast kapacitet som möjligt bör en rangordning iakttas för produkterna, enligt vilken årsvis, kvartalsvis och månadsvis frånkopplingsbar kapacitet endast erbjuds om fast kapacitet inte är tillgänglig.
(10) | Where the respective terms and conditions applicable to the offer of bundled capacity products by transmission system operators on two sides of an interconnection point differ substantially, the value and usefulness for network users of booking bundled capacity may be limited. A process should therefore be launched, guided by the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (‘the Agency’) and the European Network of Transmission System Operators for Gas (‘ENTSOG’), by which such terms and conditions of transmission system operators across the Union for bundled capacity products should be assessed and aligned to the extent possible, with a view to creating a common template of terms and conditions.(10) | Om de villkor som gäller de systemansvarigas erbjudanden av kombinerade kapacitetsprodukter skiljer sig kraftigt åt på vardera sidan av en sammanlänkningspunkt kan värdet och nyttan av att boka kombinerad kapacitet vara begränsad för nätanvändarna. Därför bör ett förfarande inledas, lett av Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (nedan kallad byrån) och det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för gas (nedan kallat Entsog), för att granska och i möjligaste mån anpassa sådana villkor för systemansvariga för överföringssystem i hela unionen när det gäller kombinerade kapacitetsprodukter, i syfte att skapa en gemensam mall för dessa villkor.
(11) | A streamlined and harmonised Union-wide process for the offer of incremental capacity is necessary to react to possible market demand for such capacity. Such a process should consist of regular demand assessments followed by a structured phase of design and allocation, based on effective cooperation between transmission system operators and national regulatory authorities across Union borders. Any investment decision to be taken further to the assessment of market demand for capacity should be subject to an economic test to determine the economic viability. This economic test should in turn ensure that network users demanding capacity assume the corresponding risks associated with their demand to avoid captive customers from being exposed to the risk of such investments.(11) | Det krävs ett unionsomfattande enhetligt och harmoniserat förfarande för erbjudande av inkrementell kapacitet i syfte att svara på eventuell efterfrågan på marknaden efter sådan kapacitet. Ett sådant förfarande bör omfatta regelbundna bedömningar av efterfrågan, följda av en strukturerad utformnings- och tilldelningsfas, baserad på ett effektivt samarbete mellan systemansvariga för överföringssystem och nationella tillsynsmyndigheter inom hela unionen. Eventuella investeringsbeslut som fattas efter bedömningen av marknadens efterfrågan på kapacitet bör omfattas av en ekonomisk prövning för att fastställa den ekonomiska bärkraften. En sådan ekonomisk prövning bör i sin tur säkerställa att nätanvändare som efterfrågar kapacitet tar på sig de risker som är förknippade med deras efterfrågan, för att undvika att fysiskt bundna kunder utsätts för riskerna med sådana investeringar.
(12) | Capacity allocation in the context of standard incremental projects should be undertaken in the form of the standard auction allocation process in order to guarantee the highest level of transparency and non-discrimination. In the case of large and complex projects affecting several Member States, transmission system operators should however be allowed to use alternative allocation mechanisms. Those mechanisms should provide the necessary flexibility to enable the investment in case there is genuine market demand, but they should still be aligned across borders. In case an alternative allocation mechanism is allowed, market foreclosure must be prevented by requiring a higher quota of capacity to be set aside for short-term bookings.(12) | Tilldelning av kapacitet inom ramen för standardprojekt för inkrementell kapacitet bör ske vid auktioner med det standardiserade tilldelningsförfarandet för att garantera största möjliga transparens och förebygga diskriminering. När det gäller omfattande och komplexa projekt som berör flera medlemsstater bör de systemansvariga för överföringssystemen emellertid tillåtas använda alternativa mekanismer. Sådana mekanismer bör erbjuda den flexibilitet som krävs för att möjliggöra investeringar i de fall det finns en verklig efterfrågan på marknaden, men bör fortfarande samordnas över gränserna. Om en alternativ tilldelningsmekanism tillåts måste avskärmning av marknaden förhindras genom att en större andel av kapacitet avsätts för kortfristiga bokningar.
(13) | In implementing complex entry-exit regimes, particularly with physical gas flows — destined for other markets — across those zones, transmission system operators have implemented and national regulatory authorities have approved different contractual approaches to firm capacity products the effect of which should be assessed in an Union-wide context.(13) | Vid inrättandet av komplexa system för entry-exit, särskilt för fysiska flöden av gas (avsedda för andra marknader) över dessa zoner, har ett antal olika avtalsmässiga lösningar för kapacitetsprodukter för fast kapacitet genomförts av de systemansvariga för överföringssystemen och godkänts av de nationella tillsynsmyndigheterna; följderna av detta bör bedömas i ett unionsövergripande perspektiv.
(14) | National regulatory authorities and transmission system operators should have regard to best practices and endeavours to harmonise processes for the implementation of this Regulation. Acting in accordance with Article 7 of Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council (5), the Agency and the national regulatory authorities should ensure that capacity allocation mechanisms are implemented at the applicable interconnection points across the Union in the most effective way.(14) | Nationella tillsynsmyndigheter och systemansvariga för överföringssystem bör beakta bästa praxis och insatser för att harmonisera förfarandena för genomförandet av denna förordning. I enlighet med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 (5) bör byrån och de nationella tillsynsmyndigheterna säkerställa att mekanismerna för kapacitetstilldelning genomförs så effektivt som möjligt vid relevanta sammanlänkningspunkter i hela unionen.
(15) | The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee established pursuant to Article 51 of Directive 2009/73/EC,(15) | De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 51 i direktiv 2009/73/EG.
HAS ADOPTED THIS REGULATION:HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
CHAPTER IKAPITEL I
GENERAL PROVISIONSALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Article 1Artikel 1
Subject matterSyfte
This Regulation establishes a network code setting up capacity allocation mechanisms in gas transmission systems for existing and incremental capacity. This Regulation shall set out how adjacent transmission system operators cooperate in order to facilitate capacity sales, having regard to general commercial as well as technical rules related to capacity allocation mechanisms.I denna förordning fastställs nätföreskrifter i syfte att inrätta mekanismer för tilldelning av befintlig kapacitet och inkrementell kapacitet i överföringssystem för gas. I denna förordning ska det fastställas hur angränsande systemansvariga för överföringssystem samarbetar för att underlätta omsättning av kapacitet, med beaktande av såväl allmänna kommersiella som tekniska bestämmelser i fråga om mekanismer för kapacitetstilldelning.
Article 2Artikel 2
ScopeTillämpningsområde
1.   This Regulation shall apply to interconnection points. It may also apply to entry points from and exit points to third countries, subject to the decision of the relevant national regulatory authority. This Regulation shall not apply to exit points to end consumers and distribution networks, entry points from ‘liquefied natural gas’ (LNG) terminals and production facilities, and entry points from or exit points to storage facilities.1.   Denna förordning ska tillämpas på sammanlänkningspunkter. Den kan även tillämpas på entry-/exitpunkter från och till tredjeländer, i enlighet med den berörda nationella tillsynsmyndighetens beslut. Denna förordning ska inte tillämpas på exitpunkter till slutkonsumenter och distributionsnät, entrypunkter från terminaler och produktionsanläggningar för flytande naturgas (LNG) och entrypunkter från eller exitpunkter till lagringsanläggningar.
2.   The standardised capacity allocation mechanisms set up in accordance with this Regulation shall include an auction procedure for relevant interconnection points within the Union and the standard capacity products to be offered and allocated. Where incremental capacity is offered, alternative allocation mechanisms may also be used, subject to the conditions set out in Article 30(2).2.   De standardiserade mekanismer för kapacitetstilldelning som inrättas i enlighet med denna förordning ska omfatta ett auktionsförfarande för relevanta sammanlänkningspunkter inom unionen och de standardkapacitetsprodukter som kommer att erbjudas och tilldelas. Om inkrementell kapacitet erbjuds kan även alternativa mekanismer användas, enligt de villkor som anges i artikel 30.2.
3.   This Regulation shall apply to all technical and interruptible capacity at interconnection points as well as to additional capacity in the meaning of point 2.2.1 of Annex I of Regulation (EC) No 715/2009 and to incremental capacity. This Regulation shall not apply to interconnection points between Member States where one of these Member States holds a derogation on the basis of Article 49 of Directive 2009/73/EC.3.   Denna förordning ska tillämpas på all teknisk och frånkopplingsbar kapacitet vid sammanlänkningspunkter samt på ytterligare kapacitet enligt punkt 2.2.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009 och på inkrementell kapacitet. Denna förordning ska inte gälla för sammanlänkningspunkter mellan medlemsstater om en av de berörda medlemsstaterna omfattas av ett undantag enligt artikel 49 i direktiv 2009/73/EG.
4.   Where an alternative capacity allocation mechanism according to Article 30 is applied, Article 8(1) to (7), Articles 11 to 18, Article 19(2) and Article 37 shall not be applicable to the offer levels, unless decided otherwise by the relevant national regulatory authorities.4.   Om en alternativ mekanism för kapacitetstilldelning i enlighet med artikel 30 tillämpas ska artikel 8.1–8.7, artiklarna 11–18, artikel 19.2 och artikel 37 inte vara tillämpliga på erbjudandenivåerna, såvida inte annat beslutas av de berörda nationella tillsynsmyndigheterna.
5.   Where implicit capacity allocation methods are applied, national regulatory authorities may decide not to apply Articles 8 to 37.5.   Om implicita kapacitetstilldelningsmetoder tillämpas får de nationella tillsynsmyndigheterna välja att inte tillämpa artiklarna 8–37.
6.   In order to prevent foreclosure of downstream supply markets, national regulatory authorities may, after consulting network users, decide to take proportionate measures to limit up-front bidding for capacity by any single network user at interconnection points within a Member State.6.   I syfte att undvika avskärmning av försörjningen på marknader nedströms får de nationella tillsynsmyndigheterna efter samråd med nätanvändarna besluta att vidta proportionella åtgärder för att begränsa enskilda nätanvändares budgivning i förskott för kapacitet vid sammanlänkningspunkter inom en medlemsstat.
Article 3Artikel 3
DefinitionsDefinitioner
For the purposes of this Regulation, the definitions in Article 2 of Regulation (EC) No 715/2009, Article 3 of Commission Regulation (EU) 2017/460 (6) and Article 2 Directive 2009/73/EC shall apply. In addition, the following definitions shall apply:I denna förordning ska definitionerna i artikel 2 i förordning (EG) nr 715/2009, artikel 3 i kommissionens förordning (EU) 2017/460 (6) och artikel 2 i direktiv 2009/73/EG gälla. Dessutom gäller följande definitioner:
1. | ‘incremental capacity’ means a possible future increase via market-based procedures in technical capacity or possible new capacity created where none currently exists that may be offered based on investment in physical infrastructure or long-term capacity optimisation and subsequently allocated subject to the positive outcome of an economic test, in the following cases: | (a) | at existing interconnection points; | (b) | by establishing a new interconnection point or points; | (c) | as physical reverse flow capacity at an interconnection point or points, which has not been offered before;1.    inkrementell kapacitet : en eventuell framtida ökning, med hjälp av marknadsbaserade förfaranden, av teknisk kapacitet eller eventuell ny kapacitet som skapas där det för närvarande inte finns någon att erbjuda, på grundval av investeringar i fysisk infrastruktur eller långsiktig kapacitetsoptimering och som därefter tilldelas, om utfallet av den ekonomiska prövningen är positivt, i följande fall:
2. | ‘interconnection point’ means a physical or virtual point connecting adjacent entry-exit systems or connecting an entry-exit system with an interconnector, in so far as these points are subject to booking procedures by network users;a) | Vid befintliga sammanlänkningspunkter.
3. | ‘alternative allocation mechanism’ means an allocation mechanism for offer level or incremental capacity designed on a case-by-case basis by the transmission system operators, and approved by the national regulatory authorities, to accommodate conditional demand requests;b) | Genom upprättande av en eller flera nya sammanlänkningspunkter.
4. | ‘standard capacity product’ means a certain amount of transport capacity over a given period of time, at a specified interconnection point;c) | I form av fysisk kapacitet för omvända flöden vid någon eller några sammanlänkningspunkter där detta inte har erbjudits tidigare.
5. | ‘offer level’ means the sum of the available capacity and the respective level of incremental capacity offered for each of the yearly standard capacity products at an interconnection point;2.    sammanlänkningspunkt : en fysisk eller virtuell punkt som förbinder angränsande entry-exitsystem eller förbinder ett entry-exitsystem med en sammanlänkning, i den utsträckning dessa punkter omfattas av bokningsförfaranden för nätanvändare.
6. | ‘implicit allocation method’ means a capacity allocation method where, possibly by means of an auction, both transmission capacity and a corresponding quantity of gas are allocated at the same time;3.    alternativ tilldelningsmekanism : en tilldelningsmekanism för erbjudandenivå eller inkrementell kapacitet, utarbetad från fall till fall av systemansvariga för överföringssystem och godkänd av den nationella tillsynsmyndigheten, för att hantera begäran om villkorad efterfrågan.
7. | ‘bidding round’ means the period of time during which network users can submit, amend and withdraw bids;4.    standardkapacitetsprodukt : transportkapacitet med en viss storlek för en viss tidsperiod och en bestämd sammanlänkningspunkt.
8. | ‘large price step’ means a fixed or variable amount that is defined per interconnection point and standard capacity product;5.    erbjudandenivå : summan av den tillgängliga kapaciteten och respektive nivå för inkrementell kapacitet som erbjuds för var och en av de årsvisa standardkapacitetsprodukterna vid en sammanlänkningspunkt.
9. | ‘incremental capacity project’ means a project to increase the amount of technical capacity at an existing interconnection point or to establish a new interconnection point based on capacity allocation in the preceding incremental capacity process;6.    implicit tilldelningsmetod : kapacitetstilldelningsmetod där både överföringskapacitet och motsvarande kvantitet gas tilldelas samtidigt, eventuellt genom en auktion.
10. | ‘economic test’ means a test applied to assess the economic viability of incremental capacity projects;7.    budrunda : den tidsperiod under vilken nätanvändarna kan lämna in, ändra och återkalla bud.
11. | ‘incremental capacity process’ means a process to assess the market demand for incremental capacity that includes a non-binding phase, in which network users express and quantify their demand for incremental capacity, and a binding phase, in which binding commitments for contracting capacity are requested from network users by one or more transmission system operators;8.    stort prissteg : ett fast eller variabelt belopp som definieras per sammanlänkningspunkt och standardkapacitetsprodukt.
12. | ‘bundled capacity’ means a standard capacity product offered on a firm basis which consists of corresponding entry and exit capacity at both sides of every interconnection point;9.    projekt för inkrementell kapacitet : ett projekt för att öka den tekniska kapaciteten vid en befintlig sammanlänkningspunkt eller etablera en ny sammanlänkningspunkt på grundval av kapacitetstilldelning i det föregående förfarandet för inkrementell kapacitet.
13. | ‘interconnection agreement’ means an agreement entered into by adjacent transmission system operators, whose systems are connected at a particular interconnection point, which specifies terms and conditions, operating procedures and provisions, in respect of delivery and/or withdrawal of gas at the interconnection point with the purpose of facilitating efficient interoperability of the interconnected transmission networks, as set out in Chapter II of Regulation (EU) 2015/703;10.    ekonomisk prövning : ett test för att bedöma den ekonomiska bärkraften för projekt för inkrementell kapacitet.
14. | ‘competing capacities’ means capacities for which the available capacity at one point of the network cannot be allocated without fully or partly reducing the available capacity at another point of the network;11.    förfarande för inkrementell kapacitet : förfarande för att bedöma marknadens efterfrågan efter inkrementell kapacitet, som innefattar en icke-bindande fas under vilken nätanvändarna anmäler och kvantifierar sin efterfrågan efter inkrementell kapacitet, och en bindande fas under vilken en eller flera systemansvariga för överföringssystem begär bindande åtaganden från nätanvändare att ingå avtal om kapacitet.
15. | ‘auction calendar’ means a table displaying information relating to specific auctions which is published by ENTSOG by January of every calendar year for auctions taking place during the period of March until February of the following calendar year and consisting of all relevant timings for auctions, including starting dates and standard capacity products to which they apply;12.    kombinerad kapacitet : en standardkapacitetsprodukt för fast kapacitet bestående av motsvarande entry- och exitkapacitet som erbjuds på båda sidor av varje sammanlänkningspunkt.
16. | ‘gas day’ means the period from 5.00 to 5.00 UTC the following day for winter time and from 4.00 to 4.00 UTC the following day when daylight saving is applied;13.    sammanlänkningsavtal : avtal som ingås mellan angränsande systemansvariga för överföringssystem som är förbundna vid en viss sammanlänkningspunkt; i avtalet anges villkor, driftsförfaranden och bestämmelser avseende inmatning och/eller uttag av gas vid sammanlänkningspunkten, i syfte att underlätta effektiv driftskompatibilitet hos de sammanlänkade överföringsnäten, enligt vad som fastställs i kapitel II i förordning (EU) 2015/703.
17. | ‘within-day capacity’ means capacity offered and allocated after the closure of the day-ahead capacity auctions with respect to that day;14.    konkurrerande kapacitet : situation där tillgänglig kapacitet vid en punkt i nätet inte kan tilldelas utan att den tillgängliga kapaciteten vid en annan punkt i nätet minskas helt eller delvis.
18. | ‘ascending clock auction’ means an auction in which a network user places requested quantities against defined price steps, which are announced sequentially;15.    auktionskalender : en tabell med uppgifter om specifika auktioner, som offentliggörs av Entsog i januari månad varje kalenderår för auktioner som äger rum under perioden mars–februari följande kalenderår, och som omfattar alla relevanta tider för auktionerna, inbegripet startdatum och uppgifter om de standardkapacitetsprodukter som omfattas.
19. | ‘uniform-price auction’ means an auction in which the network user in a single bidding round bids price as well as quantity and all network users, who are successful in gaining capacity, pay the price of the lowest successful bid;16.    gasdygn : tiden mellan kl. 5.00 UTC-tid en viss dag och kl. 5.00 UTC-tid följande dag när sommartid inte tillämpas, och mellan kl. 4.00 UTC-tid en viss dag och kl. 4.00 UTC-tid följande dag när sommartid tillämpas.
20. | ‘reserve price’ means the eligible floor price in the auction;17.    inomdygnskapacitet (within-day) : den kapacitet som för ett visst dygn erbjuds och tilldelas efter avslutande av auktionerna för kapacitet nästkommande gasdygn.
21. | ‘small price step’ means a fixed or variable amount that is defined per interconnection point and standard capacity product which is smaller than the large price step;18.    ascending-clock-auktion : en auktion där en nätanvändare placerar begärda kvantiteter i förhållande till fastställda prissteg, som anges i stigande ordning.
22. | ‘first-time undersell’ means an occurrence where the aggregate demand across all network users is less than the capacity offered at the end of the second bidding round or a subsequent bidding round;19.    enhetsprisauktion : en auktion där nätanvändare i en enda budrunda bjuder ett pris och en kvantitet och samtliga nätanvändare som lyckas erhålla kapacitet sedan betalar det lägsta vinnande budets pris.
23. | ‘virtual interconnection point’ means two or more interconnection points which connect the same two adjacent entry-exit systems, integrated together for the purposes of providing a single capacity service;20.    acceptpris : det lägsta tillåtna minimipriset i en auktion.
24. | ‘f-factor’ means the share of the present value of the estimated increase in the allowed or target revenue of the transmission system operator associated with the incremental capacity included in the respective offer level as set out in Article 22(1)(b) to be covered by the present value of binding commitments of network users for contracting capacity calculated as set out in Article 22(1)(a);21.    litet prissteg : ett fast eller variabelt belopp som definieras per sammanlänkningspunkt och standardkapacitetsprodukt, och som är mindre än det stora prissteget.
25. | ‘over-nomination’ means the entitlement of network users who fulfil minimum requirements for submitting nominations to request interruptible capacity at any time within-day by submitting a nomination which increases the total of their nominations to a level higher than their contracted capacity.22.    första underskridande av efterfrågan : en situation där den samlade efterfrågan hos alla nätanvändare är lägre än den kapacitet som erbjuds vid slutet av den andra budrundan eller en efterföljande budrunda.
CHAPTER II23.    virtuell sammanlänkningspunkt : två eller fler sammanlänkningspunkter som förbinder samma två angränsande entry-exitsystem, och som är integrerade för att tillhandahålla en enda kapacitetstjänst.
PRINCIPLES OF COOPERATION24.    f-faktor : en viss andel av nuvärdet av den uppskattade ökningen av den systemansvariges tillåtna eller eftersträvade intäkter från den inkrementella kapacitet som ingår i respektive erbjudandenivå enligt artikel 22.1 b; denna andel ska täckas av nuvärdet av bindande åtaganden från nätanvändarna att ingå avtal om kapacitet, beräknad enligt artikel 22.1 a.
Article 425.    övernominering : nätanvändares rätt att, om de uppfyller minimikraven för inlämnande av nomineringar, när som helst inom dygnet begära frånkopplingsbar kapacitet genom att lämna in en nominering som ökar den sammanlagda mängden av nätanvändarens nomineringar utöver den avtalade kapaciteten.
Coordination of maintenanceKAPITEL II
Where maintenance of a pipeline or part of a transmission network has an impact on the amount of transmission capacity which can be offered at interconnection points, the transmission system operator(s) shall fully cooperate with their adjacent transmission system operator(s) regarding their respective maintenance plans in order to minimise the impact on potential gas flows and capacity at an interconnection point.SAMARBETSPRINCIPER
Article 5Artikel 4
Standardisation of communicationSamordnat underhåll
1.   Transmission system operators shall coordinate the implementation of standard communication procedures, coordinated information systems and compatible electronic on-line communications, such as shared data exchange formats and protocols, as well as agree principles as to how this data is treated.Där underhåll av en rörledning eller en del av ett överföringsnät påverkar den överföringskapacitet som kan erbjudas vid sammanlänkningspunkter ska den eller de systemansvariga för överföringssystemen till fullo samarbeta med sina angränsande systemansvariga för överföringssystem om sina respektive underhållsplaner, i syfte att minimera effekterna på potentiella gasflöden och på kapaciteten vid en sammanlänkningspunkt.
2.   Standard communication procedures shall include, in particular, those relating to network users' access to the transmission system operators' auction system or a relevant booking platform and the review of auction information provided. The timing and content of the data to be exchanged shall be compliant with the provisions set out in Chapter III.Artikel 5
3.   The standard communication procedures adopted by transmission systems operators shall include an implementation plan and duration of applicability, which shall be in line with the development of booking platform(s) as set out in Article 37. Transmission systems operators shall ensure confidentiality of commercially sensitive information.Standardiserad kommunikation
Article 61.   De systemansvariga för överföringssystemen ska samordna införandet av standardiserade kommunikationsförfaranden, samordnade informationssystem och driftskompatibel elektronisk on-linekommunikation såsom delade dataöverföringsformat och protokoll; de ska också komma överens om principer för hur uppgifterna behandlas.
Capacity calculation and maximisation2.   Standardiserade kommunikationsförfaranden ska i synnerhet omfatta sådana förfaranden som berör nätanvändarnas tillgång till de systemansvarigas auktionssystem eller en relevant bokningsplattform, och översynen av den auktionsinformation som tillhandahålls. Tidpunkten för tillhandahållandet av de uppgifter som ska utbytas, och deras innehåll, ska vara förenliga med bestämmelserna i kapitel III.
1.   The maximum technical capacity shall be made available to network users, taking into account system integrity, safety and efficient network operation.3.   De standardiserade kommunikationsförfarandena som antas av systemansvariga för överföringssystem ska omfatta en genomförandeplan och uppgifter om hur länge de är tillämpliga; dessa uppgifter ska vara i linje med utvecklingen av bokningsplattformar enligt artikel 37. De systemansvariga för överföringssystemen ska se till att kommersiellt känslig information behandlas konfidentiellt.
(a) | In order to maximise the offer of bundled capacity through the optimisation of the technical capacity transmission system operators shall take the following measures at interconnection points, giving priority to those interconnection points where there is contractual congestion pursuant to point 2.2.3(1) of Annex I to Regulation (EC) No 715/2009: the transmission system operators shall establish and apply a joint method, setting out the specific steps to be taken by the respective transmission system operators to achieve the required optimisation: | (1) | the joint method shall include an in-depth analysis of the technical capacities, including any discrepancies therein on both sides of an interconnection point, as well as the specific actions and detailed timetable — including possible implications and containing the regulatory approvals required to recover costs and adjust the regulatory regime — necessary to maximise the offer of bundled capacity. Such specific actions shall not be detrimental to the offer of capacity at other relevant points of the concerned systems and points to distribution networks relevant for security of supply to final customers, such as those to storage facilities, LNG terminals and protected customers as defined in Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council (7); | (2) | the calculation methodology and the rules of making available the capacity, adopted by the transmission system operators, shall address specific situations where competing capacities across systems involve interconnection points and exit points to storage facilities; | (3) | this in-depth analysis shall take into account assumptions made in the Union-wide 10-year network development plan pursuant to Article 8 of Regulation (EC) No 715/2009, national investment plans, relevant obligations under the applicable national laws and any relevant contractual obligations; | (4) | the relevant transmission system operators shall apply a dynamic approach to re-calculating technical capacity, where appropriate in conjunction with the dynamic calculation applied for additional capacity on the basis of point 2.2.2.2 of Annex I to Regulation (EC) No 715/2009, jointly identifying the appropriate frequency for re-calculation per interconnection point and having regard to the particular specificities thereof; | (5) | in the joint method, adjacent transmission system operators shall consult other transmission system operators specifically affected by the interconnection point; | (6) | transmission system operators shall have regard to information that network users may provide with regard to expected future flows when re-calculating the technical capacity.Artikel 6
(b) | the transmission system operators shall jointly assess at least the following parameters and where appropriate adjust them: | (1) | pressure commitments; | (2) | all relevant demand and supply scenarios, including details on reference climatic conditions and network configurations associated with extreme scenarios; | (3) | calorific value.Beräkning och maximering av kapacitet
2.   Where the optimisation of technical capacity causes costs to the transmission system operators, particularly costs that unevenly impact transmission system operators on either side of an interconnection point, transmission system operators shall be allowed to recover such efficiently incurred costs via the regulatory framework established by the relevant regulatory authorities in accordance with Article 13 of Regulation (EC) No 715/2009 and Article 42 of Directive 2009/73/EC. Article 8(1) of the Regulation (EC) No 713/2009 shall apply.1.   Nätanvändarna ska ges tillgång till högsta möjliga tekniska kapacitet med beaktande av systemintegritet, säkerhet och effektiv nätdrift.
3.   Where appropriate, national regulatory authorities shall consult network users on the applied calculation method and joint approach.a) | För att maximera erbjudandet av kapacitet genom optimering av den tekniska kapaciteten ska de systemansvariga för överföringssystemet vidta följande åtgärder vid sammanlänkningspunkter där det föreligger avtalsbetingad överbelastning enligt punkt 2.2.3.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009. De systemansvariga för överföringssystemen ska införa och tillämpa en gemensam metod med konkreta åtgärder som respektive systemansvariga ska vidta för att uppnå den optimering som krävs. | 1) | Den gemensamma metoden ska omfatta en djupgående analys av den tekniska kapaciteten, inbegripet eventuella avvikelser på endera sidan av en sammanlänkningspunkt, samt en redogörelse för de konkreta åtgärderna och en detaljerad tidsplan (inklusive eventuella konsekvenser, och innehållande uppgifter om de godkännanden som behövs från tillsynsmyndigheterna för att täcka kostnaderna och justera regelverket) som krävs för att maximera erbjudandet av kombinerad kapacitet. Sådana konkreta åtgärder ska inte inverka negativt på tillhandahållandet av kapacitet vid andra relevanta punkter i de berörda systemen och vid anslutningspunkter för distributionssystem som är relevanta för slutkundernas försörjningstrygghet, t.ex. för lagringsanläggningar, LNG-terminaler och skyddade kunder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 (7). | 2) | Den beräkningsmetod och de regler för att tillgängliggöra kapacitet som antas av de systemansvariga för överföringssystemen ska avse specifika situationer där konkurrerande kapacitet mellan system berör sammanlänkningspunkter och exitpunkter till lagringsanläggningar. | 3) | Denna djupgående analys ska ta hänsyn till sådana antaganden som gjorts i den unionsomfattande tioåriga nätutvecklingsplanen enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 715/2009, nationella investeringsplaner, relevanta skyldigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning och alla relevanta avtalsenliga skyldigheter. | 4) | De berörda systemansvariga för överföringssystemen ska tillämpa en dynamisk metod för att räkna om teknisk kapacitet, i förekommande fall tillsammans med den dynamiska beräkning som tillämpas för ytterligare kapacitet på grundval av punkt 2.2.2.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009, så att man gemensamt kan fastställa lämpliga tidsintervall för omräkning vid varje sammanlänkningspunkt och beakta varje punkts särskilda förhållanden. | 5) | I den gemensamma metoden ska angränsande systemansvariga för överföringssystem samråda med andra systemansvariga för överföringssystem som är särskilt berörda av sammanlänkningspunkten. | 6) | Systemansvariga för överföringssystem ska beakta uppgifter som kan inkomma från nätanvändare avseende förväntade framtida flöden när de beräknar den tekniska kapaciteten.
4.   Changes in the amount of bundled capacity offered at interconnection points as a result of the process pursuant to paragraph 1 shall be included in the report of the Agency published pursuant to point 2.2.1(2) of Annex I to Regulation (EC) No 715/2009.b) | De systemansvariga för överföringssystemen ska gemensamt bedöma åtminstone följande parametrar och vid behov anpassa dem: | 1) | Tryckåtaganden. | 2) | Alla relevanta scenarier för efterfrågan och tillgång, inklusive uppgifter om referensklimatförhållanden och nätkonfigurationer för extrema scenarier. | 3) | Värmevärde.
Article 72.   Om optimering av den tekniska kapaciteten medför kostnader för de systemansvariga för överföringssystemen, särskilt kostnader som påverkar de systemansvariga på vardera sidan av en sammanlänkningspunkt olika, ska de systemansvariga tillåtas att täcka sådana faktiskt uppkomna kostnader genom det regelverk som fastställts av berörda tillsynsmyndigheter i enlighet med artikel 13 i förordning (EG) nr 715/2009 och artikel 42 i direktiv 2009/73/EG. Artikel 8.1 i förordning (EG) nr 713/2009 ska gälla.
Exchange of information between adjacent transmission system operators3.   I förekommande fall ska de nationella tillsynsmyndigheterna samråda med nätanvändarna om den tillämpade beräkningsmetoden och den gemensamma metoden.
1.   Adjacent transmission system operators shall exchange nomination, re-nomination, matching and confirmation information at relevant interconnection points on a regular basis.4.   Förändringar i fråga om den kombinerade kapacitet som erbjuds vid sammanlänkningspunkter till följd av processen enligt punkt 1 ska tas med i den rapport från byrån som offentliggörs i enlighet med punkt 2.2.1.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009.
2.   Adjacent transmission system operators shall exchange information about the maintenance of their individual transmission network in order to contribute to the decision making process with regard to the technical use of interconnection points. The procedures to exchange data between transmission system operators shall be integrated in their respective interconnection agreement.Artikel 7
CHAPTER IIIInformationsutbyte mellan angränsande systemansvariga för överföringssystem
ALLOCATION OF FIRM CAPACITY PRODUCTS1.   Angränsande systemansvariga för överföringssystem ska regelbundet utbyta uppgifter om nominering, renominering, matchning och bekräftelse vid relevanta sammanlänkningspunkter.
Article 82.   Angränsande systemansvariga för överföringssystem ska utbyta information om underhållet av sina respektive överföringsnät för att bidra till beslutsprocessen avseende den tekniska användningen av sammanlänkningspunkter. Förfarandena för utbyte av uppgifter mellan de systemansvariga för överföringssystemen ska integreras i deras respektive sammanlänkningsavtal.
Allocation methodologyKAPITEL III
1.   Auctions shall be used for the allocation of capacity at interconnection points, except where the alternative allocation methodology pursuant to Article 30 is applied.TILLDELNING AV KAPACITETSPRODUKTER FÖR FAST KAPACITET
2.   At all interconnection points the same auction design shall apply. The relevant auction processes shall start simultaneously for all concerned interconnection points. Each auction process, relating to a single standard capacity product, shall allocate capacity independently of every other auction process except where incremental capacity is offered or where, subject to the agreement of the directly involved transmission system operators and the approval of relevant national regulatory authorities, competing capacity is allocated. The national regulatory authority of any adjacent and affected Member State may provide a position which shall be considered by the relevant national regulatory authority. In case incremental capacity is offered, the independent allocation shall not apply to the simultaneous auction processes for the respective offer levels, since these are dependent on each other, as only one offer level can be allocated.Artikel 8
3.   The standard capacity products shall follow a logical order by which products covering yearly capacity shall be offered first, followed by the product with the next shortest duration for use during the same period. The timing of the auctions provided for in Articles 11 to 15 shall be consistent with this principle.Tilldelningsmetod
4.   The rules on standard capacity products as set out in Article 9 and auctions as set out in Articles 11 to 15 shall apply to bundled capacity and unbundled capacity at an interconnection point.1.   För tilldelning av kapacitet vid sammanlänkningspunkter ska auktioner användas, utom om den alternativa tilldelningsmetoden enligt artikel 30 tillämpas.
5.   For a given auction, the availability of the relevant standard capacity products shall be communicated in accordance with Articles 11 to 15 and according to the auction calendar.2.   Vid alla sammanlänkningspunkter ska samma utformning av auktioner tillämpas. De relevanta auktionsförfarandena ska inledas samtidigt för alla berörda sammanlänkningspunkter. Vid varje auktionsförfarande för en enskild standardkapacitetsprodukt ska kapacitet tilldelas oberoende av alla andra auktioner, utom när inkrementell kapacitet erbjuds eller när konkurrerande kapacitet tilldelas efter överenskommelse med de direkt berörda systemansvariga för överföringssystemen och godkännande från de berörda nationella tillsynsmyndigheterna. Den nationella tillsynsmyndigheten i eventuella angränsande och berörda medlemsstater får lägga fram ett ställningstagande som ska beaktas av den berörda nationella tillsynsmyndigheten. Om inkrementell kapacitet erbjuds ska oberoende tilldelning inte gälla för samtidiga auktionsförfaranden för respektive erbjudandenivå, eftersom dessa är beroende av varandra, då endast en erbjudandenivå kan tilldelas.
6.   An amount at least equal to 20 % of the existing technical capacity at each interconnection point shall be set aside and offered in accordance with paragraph 7. If the available capacity is less than the proportion of technical capacity to be set aside, the whole of any available capacity shall be set aside. This capacity shall be offered in accordance with point (b) of paragraph 7, while any remaining capacity set aside shall be offered in accordance with point (a) of paragraph 7.3.   Standardkapacitetsprodukter ska följa en logisk ordning som innebär att produkter som omfattar årsvis kapacitet ska erbjudas först, följda av produkten med den därnäst kortaste löptiden för användning under samma period. Tidsplaneringen för auktioner enligt artiklarna 11–15 ska stå i överensstämmelse med denna princip.
7.   Any capacity set aside pursuant to paragraph 6 shall be offered, subject to the following provisions:4.   Bestämmelserna om standardkapacitetsprodukter i artikel 9 och om auktioner i artiklarna 11–15 ska tillämpas på kombinerad kapacitet och åtskild kapacitet vid varje sammanlänkningspunkt.
(a) | an amount at least equal to 10 % of the existing technical capacity at each interconnection point shall be offered no earlier than in the annual yearly capacity auction as provided for in Article 11 held in accordance with the auction calendar during the fifth gas year preceding the start of the relevant gas year; and5.   För varje enskild auktion ska tillgången till relevanta standardkapacitetsprodukter meddelas i enlighet med artiklarna 11–15 och enligt auktionskalendern.
(b) | a further amount at least equal to 10 % of the existing technical capacity at each interconnection point shall first be offered no earlier than the annual quarterly capacity auction as provided for in Article 12, held in accordance with the auction calendar during the gas year preceding the start of the relevant gas year.6.   En mängd som minst motsvarar 20 % av den befintliga tekniska kapaciteten vid varje sammanlänkningspunkt ska avsättas och erbjudas i enlighet med punkt 7. Om den tillgängliga kapaciteten är mindre än den andel av den tekniska kapaciteten som ska avsättas, ska all tillgänglig kapacitet avsättas. Denna kapacitet ska erbjudas i enlighet med punkt 7 b, medan eventuell återstående avsatt kapacitet ska erbjudas i enlighet med punkt 7 a.
8.   In the case of incremental capacity, an amount at least equal to 10 % of the incremental technical capacity at the concerned interconnection point shall be set aside and offered no earlier than the annual quarterly capacity auction as provided for in Article 12, held in accordance with the auction calendar during the gas year preceding the start of the relevant gas year.7.   Eventuell kapacitet som avsatts enligt punkt 6 ska erbjudas, med beaktande av följande regler:
9.   The exact proportion of capacity to be set aside pursuant to paragraphs 6 and 8 shall be subject to a stakeholder consultation, alignment between transmission system operators and approval by national regulatory authorities at each interconnection point. National regulatory authorities shall in particular consider setting aside higher shares of capacity with a shorter duration to avoid foreclosure of downstream supply markets.a) | En mängd som minst motsvarar 10 % av den befintliga tekniska kapaciteten vid varje sammanlänkningspunkt ska erbjudas tidigast vid den årliga auktion för årsvis kapacitet enligt artikel 11 som hålls i enlighet med auktionskalendern under det femte gasåret före det berörda gasårets början.
10.   Capacity created via non-market based procedures and for which the final investment decision has been taken without prior commitments from network users shall be offered and allocated as available standard capacity products as set out in this Regulation.b) | En ytterligare mängd som minst motsvarar 10 % av den befintliga tekniska kapaciteten vid varje sammanlänkningspunkt ska erbjudas tidigast vid den årliga auktion för kvartalsvis kapacitet enligt artikel 12 som hålls i enlighet med auktionskalendern under gasåret närmast före det berörda gasårets början.
Article 98.   För inkrementell kapacitet ska en mängd som minst motsvarar 10 % av den inkrementella tekniska kapaciteten vid den berörda sammanläkningspunkten avsättas och erbjudas tidigast vid den årliga auktion för kvartalsvis kapacitet enligt artikel 12 som hålls i enlighet med auktionskalendern under gasåret närmast före det berörda gasårets början.
Standard capacity products9.   Den exakta kapacitetsandel som avsätts i enlighet med punkterna 6 och 8 ska vara föremål för samråd med berörda parter, anpassning mellan de systemansvariga för överföringssystemen och godkännande av de nationella tillsynsmyndigheterna vid varje sammankopplingspunkt. De nationella tillsynsmyndigheterna ska särskilt överväga att avsätta större andelar kapacitet med kortare varaktighet i syfte att undvika avskärmning av försörjningen på marknader nedströms.
1.   Transmission system operators shall offer yearly, quarterly, monthly, daily and within-day standard capacity products.10.   Kapacitet som skapas genom icke marknadsbaserade förfaranden och för vilka ett slutligt investeringsbeslut har fattats utan föregående åtaganden från nätanvändare ska erbjudas och tilldelas som tillgängliga standardkapacitetsprodukter enligt denna förordning.
2.   Yearly standard capacity products shall be the capacity which may be applied for, in a given amount, by a network user for all gas days in a particular gas year (starting on 1 October).Artikel 9
3.   Quarterly standard capacity products shall be the capacity which may be applied for, in a given amount, by a network user for all gas days in a particular quarter (starting on 1 October, 1 January, 1 April or 1 July respectively).Standardkapacitetsprodukter
4.   Monthly standard capacity products shall be the capacity which may be applied for, in a given amount, by a network user for all gas days in a particular calendar month (starting on the first day of each month).1.   De systemansvariga för överföringssystemen ska på års-, kvartals-, månads-, dygns- och inomdygnsbasis (within-day) erbjuda standardkapacitetsprodukter.
5.   Daily standard capacity products shall be the capacity which may be applied for, in a given amount, by a network user for a single gas day.2.   Årsvisa standardkapacitetsprodukter ska utgöras av kapacitet i en viss mängd som en nätanvändare kan ansöka om för alla gasdygn under ett visst gasår (med början den 1 oktober).
6.   Within-day standard capacity products shall be the capacity which may be applied for, in a given amount, by a network user from a start time within a particular gas day until the end of the same gas day.3.   Kvartalsvisa standardkapacitetsprodukter ska utgöras av kapacitet i en viss mängd som en nätanvändare kan ansöka om för alla gasdygn under ett visst kvartal (med början den 1 oktober, den 1 januari, den 1 april respektive den 1 juli).
Article 104.   Månadsvisa standardkapacitetsprodukter ska utgöras av kapacitet i en viss mängd som en nätanvändare kan ansöka om för alla gasdygn under en viss kalendermånad (med början första dagen i varje månad).
Applied capacity unit5.   Dygnsvisa standardkapacitetsprodukter ska utgöras av kapacitet i en viss mängd som en nätanvändare kan ansöka om för ett enda gasdygn.
The capacity offered shall be expressed in energy units per unit of time. The following units shall be used: kWh/h or kWh/d. In case of kWh/d a flat flow rate over the gas day is assumed.6.   Standardkapacitetsprodukter på inomdygnsbasis ska utgöras av kapacitet i en viss mängd som en nätanvändare kan ansöka om från och med en starttid under ett visst gasdygn och fram till samma gasdygns slut.
Article 11Artikel 10
Annual yearly capacity auctionsTillämpad kapacitetsenhet
1.   The yearly capacity auctions shall be held once a year.Den erbjudna kapaciteten ska uttryckas som energienhet per tidsenhet. Följande enheter ska användas: kWh/h eller kWh/d. Om kWh/d används antas ett standardflöde över hela gasdygnet.
2.   Capacity for each yearly standard capacity product shall be auctioned through the annual yearly capacity auction using an ascending-clock auction algorithm in accordance with Article 17.Artikel 11
3.   The auction process shall offer capacity at least for the upcoming 5 gas years and for no longer than the upcoming 15 gas years for existing capacity. When offering incremental capacity, the offer levels may be offered in yearly capacity auctions for a maximum of 15 years after the start of operational use.Årliga auktioner för årsvis kapacitet
4.   As from 2018, annual yearly capacity auctions shall start on the first Monday of July each year unless otherwise specified in the auction calendar.1.   Auktionerna för årsvis kapacitet ska hållas en gång om året.
5.   During the annual yearly capacity auction network users shall be able to participate in one or several concurrent auctions in relation to each interconnection point in order to apply for standard capacity products.2.   Kapacitet för varje årsvis standardkapacitetsprodukt ska auktioneras ut genom den årliga auktionen för årsvis kapacitet med hjälp av en algoritm för ascending-clock-auktion i enlighet med artikel 17.
6.   The capacity to be offered during the annual yearly capacity auction shall be equal to:3.   Auktionsförfarandet ska när det gäller befintlig kapacitet erbjuda kapacitet för minst de fem påföljande gasåren, men inte längre än för de påföljande 15 gasåren. När inkrementell kapacitet erbjuds kan erbjudandenivåerna erbjudas i auktioner för årsvis kapacitet för högst 15 år efter driftstarten.
  | A – B C + D + E – F4.   Från och med 2018 ska årliga auktioner för årsvis kapacitet inledas den första måndagen i juli varje år om inget annat anges i auktionskalendern.
  | Where: | A is the transmission system operator's technical capacity for each of the standard capacity products; | B for annual yearly auctions offering capacity for the next 5 years, is the amount of technical capacity (A) set aside in accordance with Article 8(7); for annual yearly auctions for capacity beyond the first 5 years, is the amount of technical capacity (A) set aside in accordance with Article 8(7); | C is the previously sold technical capacity, adjusted by the capacity which is re-offered in accordance with applicable congestion management procedures; | D is additional capacity, for such year, if any. | E is the incremental capacity for such year included in a respective offer level, if any; | F is the amount of incremental capacity (E), if any, set aside in accordance with Article 8(8) and (9).5.   Vid den årliga auktionen för årsvis kapacitet ska nätanvändarna kunna delta i en eller flera samtidiga auktioner avseende varje enskild sammanlänkningspunkt, för att bjuda på standardkapacitetsprodukter.
7.   The capacity to be offered may be either bundled capacity or unbundled capacity in accordance with Article 19. This also applies to all other auctions as set out in Articles 12 to 15.6.   Den kapacitet som tillhandahålls vid den årliga auktionen för årsvis kapacitet ska vara lika med:
8.   At least 1 month before the auction starts, transmission system operators shall notify network users about the amount of firm capacity to be offered for each year for the upcoming annual yearly capacity auction.  | A – B – C + D + E – F
9.   The bidding rounds of each auction shall take place between 8.00 UTC to 17.00 UTC (winter time) or 7.00 UTC to 16.00 UTC (daylight saving) on all relevant gas days. Bidding rounds shall be opened and closed within each gas day, as specified in Article 17(2).  | där | A är den systemansvariges tekniska kapacitet för varje enskild standardkapacitetsprodukt, | B för årliga auktioner för årsvis kapacitet där kapacitet erbjuds för de kommande fem åren, är den mängd teknisk kapacitet (A) som avsatts i enlighet med artikel 8.7, för årliga auktioner för årsvis kapacitet utöver de första fem åren, är den mängd av teknisk kapacitet (A) som avsatts i enlighet med artikel 8.7, | C är den tidigare sålda tekniska kapaciteten, justerad med den kapacitet som erbjuds på nytt i enlighet med tillämpliga förfaranden för hantering av överbelastning, | D är eventuell ytterligare kapacitet för sådana år, | E är den inkrementella kapacitet för sådana år som ingår i en erbjudandenivå, i förekommande fall, | F är den mängd inkrementell kapacitet (E) som i förekommande fall avsatts i enlighet med artikel 8.8 och 8.9.
10.   The allocation results of the auction shall be made available, as soon as reasonably possible, and no later than the next business day after the closing of the bidding round, simultaneously to individual network users participating in the respective auction.7.   Den kapacitet som tillhandahålls kan vara antingen kombinerad kapacitet eller åtskild kapacitet i enlighet med artikel 19. Detta gäller även alla andra auktioner enligt artiklarna 12–15.
In case of incremental capacity, the binding commitments of network users for contracting capacity, including whether the conditions for a repeated auction pursuant to Article 29(3) are met, shall be made available no later than the next business day after the closing of the bidding round, simultaneously to individual network users participating in the respective auction. The results of the economic tests shall be made available no later than 2 business days after the closing of the bidding round, simultaneously to individual network users participating in the respective auction.8.   Minst en månad före auktionens början ska de systemansvariga för överföringssystemen underrätta nätanvändarna om den mängd fast kapacitet som kommer att erbjudas för varje år vid den kommande årliga auktionen för årsvis kapacitet.
11.   Aggregated information on auction results shall be published to the market.9.   Budrundorna i varje auktion ska äga rum varje berört gasdygn mellan kl. 8.00 UTC och kl. 17.00 UTC (vintertid) eller mellan kl. 7.00 UTC och kl. 16.00 UTC (sommartid). Budrundorna ska inledas och avslutas inom varje gasdygn, i enlighet med artikel 17.2.
Article 1210.   Auktionens tilldelningsresultat ska göras tillgängliga så snart som det rimligen är möjligt, och senast nästa arbetsdag efter det att budrundan avslutats; de ska offentliggöras samtidigt för alla enskilda nätanvändare som deltar i respektive auktion.
Annual quarterly capacity auctionsFör inkrementell kapacitet ska de bindande åtagandena från nätanvändarna att ingå avtal om kapacitet (inklusive huruvida villkoren för en upprepad auktion enligt artikel 29.3 är uppfyllda) göras tillgängliga senast nästa arbetsdag efter det att budrundan avslutats; de ska göras tillgängliga samtidigt för alla enskilda nätanvändare som deltar i respektive auktion. Resultaten av de ekonomiska prövningarna ska göras tillgängliga senast två arbetsdagar efter det att budrundan avslutats; de ska göras tillgängliga samtidigt för alla enskilda nätanvändare som deltar i respektive auktion.
1.   Four annual quarterly capacity auctions shall be held during each gas year.11.   Aggregerade uppgifter om auktionsresultat ska offentliggöras för marknaden.
2.   Capacity for each quarterly standard capacity product shall be auctioned through the annual quarterly capacity auctions using an ascending-clock auction algorithm in accordance with Article 17.Artikel 12
3.   Capacity for quarters of the upcoming gas year shall be auctioned via concurrent auctions for each quarter and in relation to each interconnection point as follows:Årliga auktioner för kvartalsvis kapacitet
(a) | for quarters one (October-December) through four (July-September) in the first annual quarterly capacity auction;1.   Fyra årliga auktioner för kvartalsvis kapacitet ska hållas under varje gasår.
(b) | for quarters two (January-March) through four (July-September) in the second annual quarterly capacity auction;2.   Kapacitet för varje kvartalsvis standardkapacitetsprodukt ska auktioneras ut genom den årliga auktionen för kvartalsvis kapacitet med hjälp av en algoritm för ascending-clock-auktion i enlighet med artikel 17.
(c) | for quarters three (April-June) through four (July-September) in the third annual quarterly capacity auction;3.   Kapaciteten för kvartalen under det kommande gasåret ska auktioneras ut genom samtidiga auktioner avseende varje kvartal och för varje sammanlänkningspunkt enligt följande:
(d) | for the last quarter (July-September) in the fourth annual quarterly capacity auction.a) | För kvartal ett (oktober–december) till och med fyra (juli–september) i den första årliga auktionen för kvartalsvis kapacitet.
For each annual quarterly auction network users shall be able to participate in all of the concurrent auctions.b) | För kvartal två (januari–mars) till och med fyra (juli–september) i den andra årliga auktionen för kvartalsvis kapacitet.
4.   Each gas year the annual quarterly capacity auctions shall start on the following days, unless otherwise specified in the auction calendar:c) | För kvartal tre (april–juni) till och med fyra (juli–september) i den tredje årliga auktionen för kvartalsvis kapacitet.
(a) | the first annual quarterly capacity auctions shall start on the first Monday of August;d) | För det sista kvartalet (juli–september) i den fjärde årliga auktionen för kvartalsvis kapacitet.
(b) | the second annual quarterly capacity auctions shall start on the first Monday of November;I samband med varje årlig auktion för kvartalsvis kapacitet ska nätanvändarna kunna delta i alla samtidiga auktioner.
(c) | the third annual quarterly capacity auctions shall start on the first Monday of February;4.   Varje gasår ska de årliga auktionerna för kvartalsvis kapacitet inledas följande dagar, om inte annat anges i auktionskalendern:
(d) | the fourth annual quarterly capacity auction shall start on the first Monday of May.a) | Den första årliga auktionen för kvartalsvis kapacitet ska inledas den första måndagen i augusti.
5.   The capacity to be offered in all annual quarterly capacity auctions shall be equal to:b) | Den andra årliga auktionen för kvartalsvis kapacitet ska inledas den första måndagen i november.
  | A – C + Dc) | Den tredje årliga auktionen för kvartalsvis kapacitet ska inledas den första måndagen i februari.
  | Where: | A is the transmission system operator's technical capacity for each of the standard capacity products; | C is the previously sold technical capacity, adjusted by the capacity which is re-offered in accordance with applicable congestion management procedures; | D is additional capacity, for such quarter, if any.d) | Den fjärde årliga auktionen för kvartalsvis kapacitet ska inledas den första måndagen i maj.
6.   Two weeks before the auctions start, transmission system operators shall notify network users about the amount of capacity to be offered for each quarter for the upcoming annual quarterly capacity auction.5.   Den kapacitet som tillhandahålls vid alla årliga auktioner för kvartalsvis kapacitet ska vara lika med:
7.   The bidding rounds of each auction, shall take place between 8.00 UTC to 17.00 UTC (winter time) or 7.00 UTC to 16.00 UTC (daylight saving) on all relevant gas days. Bidding rounds shall be opened and closed within each gas day, as specified in Article 17(2).  | A – C + D
8.   The allocation results of the auction shall be published, as soon as reasonably possible, and no later than the next business day after the closing of the bidding round, simultaneously to individual network users participating in the respective auction.  | där | A är den systemansvariges tekniska kapacitet för varje enskild standardkapacitetsprodukt, | C är den tidigare sålda tekniska kapaciteten, justerad med den kapacitet som erbjuds på nytt i enlighet med tillämpliga förfaranden för hantering av överbelastning, | D är eventuell ytterligare kapacitet för sådana kvartal.
9.   Aggregated information on the auction results shall be published to the market.6.   Två veckor före auktionens början ska de systemansvariga för överföringssystemen underrätta nätanvändarna om den kapacitetsmängd som kommer att erbjudas för varje kvartal vid den kommande årliga auktionen för kvartalsvis kapacitet.
Article 137.   Budrundorna i varje auktion ska äga rum varje berört gasdygn mellan kl. 8.00 UTC-tid och kl. 17.00 UTC-tid (vintertid) eller mellan kl. 7.00 UTC-tid och kl. 16.00 UTC-tid (sommartid). Budrundorna ska inledas och avslutas inom varje gasdygn, i enlighet med artikel 17.2.
Rolling monthly capacity auctions8.   Auktionens tilldelningsresultat ska offentliggöras så snart som det rimligen är möjligt, och senast nästa arbetsdag efter det att budrundan avslutats; de ska offentliggöras samtidigt för alla enskilda nätanvändare som deltar i respektive auktion.
1.   The rolling monthly capacity auction shall be held once a month.9.   Aggregerade uppgifter om auktionsresultat ska offentliggöras för marknaden.
2.   Capacity for each monthly standard capacity product shall be auctioned through the rolling monthly capacity auction using an ascending-clock auction algorithm according to Article 17. Each month, the monthly standard capacity product for the following calendar month shall be auctioned.Artikel 13
3.   During the rolling monthly capacity auction network users shall be able to apply for one monthly standard capacity product.Rullande auktioner för månadsvis kapacitet
4.   Rolling monthly capacity auctions shall start on the third Monday of each month for the following monthly standard capacity product unless otherwise specified in the auction calendar.1.   De rullande auktionerna för månadsvis kapacitet ska hållas en gång i månaden.
5.   The capacity to be offered in the rolling monthly capacity auction shall be, each month, equal to:2.   Kapacitet för varje månadsvis standardkapacitetsprodukt ska auktioneras ut genom den rullande auktionen för månadsvis kapacitet med hjälp av en algoritm för ascending-clock-auktion i enlighet med artikel 17. Varje månad ska den månadsvisa standardkapacitetsprodukten för följande kalendermånad auktioneras ut.
  | A – C + D3.   Vid den rullande auktionen för månadsvis kapacitet ska nätanvändarna kunna bjuda på en (1) månadsvis standardkapacitetsprodukt.
  | Where: | A is the transmission system operator's technical capacity for each of the standard capacity products; | C is the previously sold technical capacity, adjusted by the capacity which is re-offered in accordance with applicable congestion management procedures; | D is additional capacity, for such month, if any.4.   Rullande auktioner för månadsvis kapacitet inledas den tredje måndagen varje månad för följande månadsvisa standardkapacitetsprodukt om inte annat anges i auktionskalendern.
6.   One week before the auction starts, transmission system operators shall notify network users about the amount of capacity to be offered for the upcoming rolling monthly capacity auction.5.   Den kapacitet som erbjuds vid rullande auktioner för månadsvis kapacitet ska varje månad vara lika med:
7.   The bidding rounds of each auction shall take place between 8.00 UTC to 17.00 UTC (winter time) or 7.00 UTC to 16.00 UTC (daylight saving) on all relevant gas days. Bidding rounds shall be opened and closed within each gas day, as specified in Article 17(2).  | A – C + D
8.   The allocation results of the auction shall be published, as soon as reasonably possible, and no later than the next business day after the closing of the bidding round, simultaneously to individual network users participating in the respective auction.  | där | A är den systemansvariges tekniska kapacitet för varje enskild standardkapacitetsprodukt, | C är den tidigare sålda tekniska kapaciteten, justerad med den kapacitet som erbjuds på nytt i enlighet med tillämpliga förfaranden för hantering av överbelastning, | D är eventuell ytterligare kapacitet för sådana månader.
9.   Aggregated information on the auction results shall be published to the market.6.   En vecka före auktionens början ska de systemansvariga för överföringssystemen underrätta nätanvändarna om den kapacitetsmängd som kommer att erbjudas vid den kommande rullande auktionen för månadsvis kapacitet.
Article 147.   Budrundorna i varje auktion ska äga rum varje berört gasdygn mellan kl. 8.00 UTC och kl. 17.00 UTC (vintertid) eller mellan kl. 7.00 UTC och kl. 16.00 UTC (sommartid). Budrundorna ska inledas och avslutas inom varje gasdygn, i enlighet med artikel 17.2.
Rolling day-ahead capacity auctions8.   Auktionens tilldelningsresultat ska offentliggöras så snart som det rimligen är möjligt, och senast nästa arbetsdag efter det att budrundan avslutats; de ska offentliggöras samtidigt för alla enskilda nätanvändare som deltar i respektive auktion.
1.   The rolling day-ahead capacity auction shall be held once a day.9.   Aggregerade uppgifter om auktionsresultat ska offentliggöras för marknaden.
2.   Every day, a standard capacity product for the following gas day shall be auctioned through the rolling day-ahead capacity auction.Artikel 14
3.   Capacity for each daily standard capacity product shall be auctioned through the rolling day-ahead capacity auction using a uniform price auction algorithm according to Article 18. Each day, the daily standard capacity product for the following gas day shall be auctioned.Rullande auktioner för kapacitet nästkommande gasdygn
4.   During the rolling day-ahead capacity auction network users shall be able to apply for capacity for one daily standard capacity product.1.   Den rullande auktionen för kapacitet nästkommande gasdygn ska hållas en gång per dygn.
5.   The bidding round shall open every day at 15.30 UTC (winter time) or 14.30 UTC (daylight saving).2.   Varje dag ska en standardkapacitetsprodukt för nästkommande gasdygn auktioneras ut i den rullande auktionen för kapacitet nästkommande gasdygn.
6.   A capacity bid for the daily standard capacity product for the rolling day-ahead capacity auction shall be handled as follows: submission, withdrawal or amendment from 15.30 UTC to 16.00 UTC (winter time) or 14.30 UTC to 15.00 UTC (daylight saving).3.   Kapacitet för varje dygnsvis standardkapacitetsprodukt ska auktioneras ut i den rullande auktionen för kapacitet nästkommande gasdygn med hjälp av en algoritm för enhetsprisauktioner enligt artikel 18. Varje dag ska den dygnsvisa standardkapacitetsprodukten för nästa gasdygn auktioneras ut.
7.   The capacity to be offered in the rolling day-ahead capacity auction shall be, each day, equal to:4.   Vid den rullande auktionen för kapacitet nästkommande gasdygn ska nätanvändarna kunna bjuda på kapacitet för en (1) dygnsvis standardkapacitetsprodukt.
  | A – C + D5.   Budrundan ska inledas varje dag kl. 15.30 UTC (vintertid) eller kl. 14.30 UTC (sommartid).
  | Where: | A is the transmission system operator's technical capacity for each of the standard capacity products; | C is the previously sold technical capacity, adjusted by the capacity which is re-offered in accordance with applicable congestion management procedures; | D is additional capacity, for such day, if any.6.   Ett bud för kapacitet för den dygnsvisa standardkapacitetsprodukten vid den rullande auktionen för kapacitet nästkommande gasdygn ska läggas fram på följande sätt: Inlämnande, återkallande eller ändring mellan kl. 15.30 UTC och kl. 16.00 UTC (vintertid) eller mellan kl. 14.30 UTC och kl. 15.00 UTC (sommartid).
8.   At the time the bidding round opens, transmission system operators shall notify network users about the amount of capacity to be offered for the upcoming rolling day-ahead capacity auction.7.   Den kapacitet som tillhandahålls vid rullande kapacitetsauktioner för nästkommande gasdygn ska dagligen vara lika med:
9.   The allocation results of the auction shall be published, no later than 30 minutes after the closing of the bidding round, simultaneously to individual network users participating in the respective auction.  | A – C + D
10.   Aggregated information on the auction results shall be published to the market.  | där | A är den systemansvariges tekniska kapacitet för varje enskild standardkapacitetsprodukt, | C är den tidigare sålda tekniska kapaciteten, justerad med den kapacitet som erbjuds på nytt i enlighet med tillämpliga förfaranden för hantering av överbelastning, | D är eventuell ytterligare kapacitet för sådana dagar.
Article 158.   När budrundan börjar ska de systemansvariga för överföringssystemen underrätta nätanvändarna om den kapacitetsmängd som kommer att erbjudas vid den kommande rullande kapacitetsauktionen för nästkommande gasdygn.
Within-day capacity auctions9.   Auktionens tilldelningsresultat ska offentliggöras senast 30 minuter efter det att budrundan avslutats; de ska offentliggöras samtidigt för alla enskilda nätanvändare som deltar i respektive auktion.
1.   Subject to capacity being made available, a within-day capacity auction shall be held every hour during gas day using a uniform price auction algorithm in accordance with Article 18.10.   Aggregerade uppgifter om auktionsresultat ska offentliggöras för marknaden.
2.   The first bidding round shall open directly on the next hour bar following the publication of results of the last day-ahead auction (including interruptible capacity if offered) in accordance with Article 14. The first bidding round closes at 1.30 UTC (winter time) or 0.30 UTC (daylight saving) before the gas day. The allocation of successful bids shall be effective from 5.00 UTC (winter time) or 4.00 UTC (daylight saving) on the relevant gas day.Artikel 15
3.   The last bidding round shall close at 0.30 UTC (winter time) or 23.30 UTC (daylight saving) on the relevant gas day.Auktioner för inomdygnskapacitet
4.   Network users shall be entitled to place, withdraw or amend bids from the opening of each bidding round until closure of that bidding round.1.   Under förutsättning att kapacitet görs tillgänglig ska auktioner för inomdygnskapacitet hållas varje timme under gasdygnet, med hjälp av en algoritm för enhetsprisauktioner enligt artikel 18.
5.   Each hour on the relevant gas day, capacity effective from the hour + 4 shall be auctioned as within-day capacity.2.   Den första budrundan ska inledas direkt på nästa hela timme efter offentliggörandet av resultatet av den sista auktionen för kapacitet nästkommande gasdygn (i förekommande fall inklusive frånkopplingsbar kapacitet) i enlighet med artikel 14. Den första budrundan ska sluta kl. 1.30 UTC (vintertid) eller 0.30 UTC (sommartid) före gasdygnet. Tilldelningen av vinnande bud ska gälla från kl. 5.00 UTC (vintertid) eller kl. 4.00 UTC (sommartid) det berörda gasdygnet.
6.   Each bidding round shall open at the start of every hour on the relevant gas day.3.   Den sista budrundan ska sluta kl. 0.30 UTC (vintertid) eller 23.30 UTC (sommartid) det berörda gasdygnet.
7.   The duration of each bidding round shall be 30 minutes as of the opening of the bidding round.4.   Nätanvändarna ska ha rätt att lämna, återkalla eller ändra bud från starten av varje budrunda och fram till avslutandet av respektive budrunda.
8.   The capacity to be offered in the within-day capacity auction shall be, each hour, equal to:5.   Varje timme under det berörda gasdygnet ska kapacitet som är tillgänglig från och med fyra timmar senare auktioneras ut som inomdygnskapacitet.
  | A – C + D6.   Budrundorna ska inledas i början av varje timme på det berörda gasdygnet.
  | Where: | A is the transmission system operator's technical capacity for each of the standard capacity products; | C is the previously sold technical capacity, adjusted by the capacity which is re-offered in accordance with applicable congestion management procedures; | D is additional capacity, if any.7.   Budrundorna ska vara högst 30 minuter från och med budrundans start.
9.   Transmission system operators shall publish the available amount of within-day firm capacity on offer, after closure of the last day-ahead auction and in accordance with Article 32(9).8.   Den kapacitet som tillhandahålls vid auktioner för inomdygnskapacitet ska varje timme vara lika med:
10.   Transmission system operators shall provide network users who bid in the day-ahead auctions with the option to have valid unsuccessful bids automatically entered into the subsequent within-day auction.  | A – C + D
11.   The capacity shall be allocated within 30 minutes of the closure of the bidding round provided that the bids are accepted and the transmission system operator runs the allocation process.  | där | A är den systemansvariges tekniska kapacitet för varje enskild standardkapacitetsprodukt, | C är den tidigare sålda tekniska kapaciteten, justerad med den kapacitet som erbjuds på nytt i enlighet med tillämpliga förfaranden för hantering av överbelastning, | D är eventuell ytterligare kapacitet.
12.   The results of the auction shall be made available simultaneously to individual network users.9.   De systemansvariga ska efter avslutande av den sista auktionen för kapacitet nästkommande gasdygn och i enlighet med artikel 32.9 offentliggöra uppgifter om den tillgängliga mängden fast inomdygnskapacitet som erbjuds.
13.   Aggregated information on the auction results shall be published at least at the end of each day.10.   De systemansvariga ska medge nätanvändare som deltar i auktioner för kapacitet nästkommande gasdygn möjligheten att låta giltiga resultatlösa bud automatiskt ingå i den efterföljande auktionen för inomdygnskapacitet.
Article 1611.   Kapaciteten ska tilldelas inom 30 minuter från och med det att budrundan avslutats, förutsatt att buden godtagits och den systemansvarige för överföringssystemet genomför tilldelningsförfarandet.
Auction algorithms12.   Resultaten av auktionen ska göras tillgängliga samtidigt för de enskilda nätanvändarna.
1.   If several standard capacity products are offered during an auction, the respective allocation algorithm shall be applied separately for each standard capacity product when it is being allocated. Bids for the different standard capacity products shall be considered independently from each other in the application of the auction algorithm.13.   Aggregerade uppgifter om auktionsresultat ska offentliggöras åtminstone vid varje dags slut.
2.   For annual yearly, annual quarterly and rolling monthly capacity auctions, an ascending clock auction algorithm, with multiple bidding rounds, as provided for in Article 17, shall be applied.Artikel 16
3.   For rolling day-ahead capacity auctions and within-day capacity auctions, a uniform-price auction algorithm, with a single bidding round, shall be applied in accordance with Article 18.Auktionsalgoritmer
Article 171.   Om flera standardkapacitetsprodukter erbjuds under en auktion ska den respektive tilldelningsalgoritmen tillämpas separat för varje standardkapacitetsprodukt när den tilldelas. Bud för de olika standardkapacitetsprodukterna ska beaktas oberoende av varandra vid tillämpningen av auktionsalgoritmen.
Ascending clock auction algorithm2.   Vid årliga auktioner för årsvis kapacitet, årliga auktioner för kvartalvis kapacitet och rullande auktioner för månadsvis kapacitet ska en algoritm för ascending-clock-auktioner med flera budrundor användas, i enlighet med artikel 17.
1.   Ascending clock auctions shall enable network users to place volume bids against escalating prices announced in consecutive bidding rounds, starting at the reserve price P0.3.   För rullande auktioner för kapacitet nästkommande gasdygn och för inomdygnskapacitet ska en algoritm för enhetsprisauktioner med en enda budrunda tillämpas, i enlighet med artikel 18.
2.   The first bidding round, with an associated price equal to the reserve price P0, shall have a duration of 3 hours. Subsequent bidding rounds shall have a duration of 1 hour. There shall be a period of 1 hour between bidding rounds.Artikel 17
3.   A bid shall specify:Algoritm för ascending-clock-auktioner
(a) | the identity of the network user applying;1.   Ascending-clock-auktioner ska göra det möjligt för nätanvändarna att lämna volymbud i förhållande till stigande priser som tillkännages i på varandra följande budrundor, med början på acceptpriset P0.
(b) | the concerned interconnection point and direction of the flow;2.   Den första budrundan, med ett associerat pris som motsvarar acceptpriset P0, ska pågå tre timmar. Efterföljande budrundor ska vara i 1 timme. Det ska vara 1 timme mellan budrundorna.
(c) | the standard capacity product for which the capacity is applied for;3.   Buden ska innehålla följande uppgifter:
(d) | per price step, the amount of capacity for the respective standard capacity product applied for;a) | Identiteten för den nätanvändare som bjuder.
(e) | where incremental capacity is offered, the concerned offer level.b) | Den berörda sammanlänkningspunkten och flödesriktningen.
4.   A bid shall be considered valid if it is submitted by a network user and complies with all provisions of this Article.c) | Den standardkapacitetsprodukt för vilken kapacitet begärs.
5.   In order for network users to participate in an auction, it shall be mandatory for network users to place a volume bid in the first bidding round.d) | För varje prissteg: kapacitetsmängden för respektive standardkapacitetsprodukt som ansökan avser.
6.   Transmission system operators shall provide network users with the option to enter bids automatically against any price step.e) | Om inkrementell kapacitet erbjuds: den berörda erbjudandenivån.
7.   Once the relevant bidding round closes, no modification, withdrawal or variation to valid bids shall be accepted. All valid bids shall become binding commitments of a network user to book capacity to the amount requested per announced price, provided the clearing price of the auction is that which is announced in the relevant bidding round.4.   Ett bud ska betraktas som giltigt om det lämnas av en nätanvändare och uppfyller alla villkor i den här artikeln.
8.   The volume bid in any bidding round per network user shall be equal or smaller to the capacity offered in a specific auction. The volume bid per network user at a specific price shall be equal to or less than the volume bid placed by this network user in the previous round, except where paragraph 16 applies.5.   För att nätanvändare ska få delta i en auktion ska det vara obligatoriskt att de lämnar ett volymbud i den första budrundan.
9.   Bids may be freely entered, modified and withdrawn during a bidding round, providing all bids comply with paragraph 8. Valid bids shall remain valid until modified or withdrawn.6.   De systemansvariga för överföringssystemen ska ge nätanvändarna möjlighet att automatiskt lämna bud i varje prissteg.
10.   A large price step and a small price step shall be defined per interconnection point and per standard capacity product and shall be published in advance of the relevant auction. The small price step shall be set such that an increase by an integer number of small price steps is equal to an increase by a large price step.7.   Så snart en budrunda slutar ska det inte längre vara möjligt att ändra, återkalla eller variera giltiga bud. Alla giltiga bud blir bindande åtaganden från nätanvändarnas sida att boka kapacitet för den begärda mängden per tillkännagivet pris, förutsatt att clearingpriset vid auktionen är det som tillkännagetts i den aktuella budrundan.
11.   The determination of the large price step shall seek to minimise, as far as reasonably possible, the length of the auction process. The determination of the small price step shall seek to minimise, as far as reasonably possible, the level of unsold capacity where the auction closes at a price higher than the reserve price.8.   Volymbudet per nätanvändare i varje budrunda ska vara lika stort eller mindre än den kapacitet som erbjuds i en viss auktion. Det volymbud som en nätanvändare lämnar till ett visst pris ska vara lika med eller mindre än det volymbud som samma nätanvändare lämnat i den föregående rundan, utom i fall där punkt 16 är tillämplig.
12.   If the aggregate demand across all network users is less than or equal to the capacity offered at the end of the first bidding round, the auction shall close.9.   Bud kan fritt lämnas, ändras eller återkallas under en budrunda, förutsatt att alla bud är förenliga med punkt 8. Giltiga bud ska förbli giltiga tills de ändras eller återkallas.
13.   If the aggregate demand across all network users is greater than the capacity offered at the end of the first bidding round or a subsequent bidding round, a further bidding round shall be opened with a price equal to the price in the previous bidding round, plus the large price step.10.   För varje sammanlänkningspunkt och standardkapacitetsprodukt ska ett stort prissteg och ett litet prissteg definieras, och dessa ska offentliggöras innan auktionen i fråga äger rum. Det lilla prissteget ska fastställas så att en ökning med ett visst antal hela små prissteg motsvarar en ökning med ett stort prissteg.
14.   If the aggregate demand across all network users is equal to the capacity offered at the end of the second bidding round or a subsequent bidding round, the auction shall close.11.   Vid fastställandet av det stora prissteget ska man i möjligaste mån försöka minimera auktionsförfarandets längd. Vid fastställandet av det lilla prissteget ska man i möjligaste mån försöka minimera mängden osåld kapacitet om auktionen stänger på ett pris som är högre än acceptpriset.
15.   If a first-time undersell occurs, a price reduction shall take place and a further bidding round shall be opened. The further bidding round will have a price equal to the price applicable in the bidding round preceding the first-time undersell, plus the small price step. Further bidding rounds with increments of the small price step shall then be opened until the aggregate demand across all network users is less than or equal to the capacity offered, at which point the auction shall close.12.   Om den samlade efterfrågan hos alla nätanvändare är mindre än eller lika med den kapacitet som erbjuds i slutet av den första budrundan ska auktionen avslutas.
16.   The volume bid per network user in all bidding rounds where small price steps are applied shall be equal to or less than the volume bid placed by this network user in the bidding round which preceded the first-time undersell. The volume bid per network user for a specific small price step shall be equal to or smaller than the volume bid placed by this network user in the previous bidding round of small price steps. The volume bid per network user in all bidding rounds where small price steps are applied shall be equal to or greater than the volume bid placed by this network user during the bidding round in which the first-time undersell occurred.13.   Om den samlade efterfrågan hos alla nätanvändare är större än den kapacitet som erbjuds i slutet av den första budrundan eller en efterföljande budrunda ska ytterligare en budrunda inledas, där priset är lika med priset i den föregående budrundan, plus det stora prissteget.
17.   If the aggregate demand across all network users is greater than the capacity offered in the bidding round with a price equal to that which led to the first-time undersell, minus one small price step, the auction shall close. The clearing price shall be the price that led to the first-time undersell and the successful bids shall be those submitted during the original bidding round in which the first-time undersell occurred.14.   Om den samlade efterfrågan hos alla nätanvändare är lika med den kapacitet som erbjuds i slutet av den andra budrundan eller en efterföljande budrunda ska auktionen avslutas
18.   After each bidding round, the demand of all network users in a specific auction shall be published as soon as reasonably possible in an aggregated form.15.   Om ett första underskridande av efterfrågan inträffar ska en prissänkning göras och ytterligare en budrunda inledas. I den ytterligare budrundan ska priset vara lika med det pris som tillämpats i den budrunda som föregick det första underskridandet av efterfrågan, plus det lilla prissteget. Ytterligare budrundor med ökningar motsvarande det lilla prissteget ska därefter inledas tills den samlade efterfrågan hos alla nätanvändare är mindre än eller lika med den kapacitet som erbjuds, varvid auktionen ska avslutas.
19.   The price announced for the last bidding round in which the auction closes shall be considered as the clearing price of the specific auction, except cases where paragraph 17 applies.16.   Volymbudet per nätanvändare i alla budrundor där små prissteg tillämpas ska vara lika med eller mindre än det volymbud som lämnats av samma nätanvändare i den budrunda som föregick det första underskridandet av efterfrågan. Det volymbud som en nätanvändare lämnar för ett visst litet prissteg ska vara lika med eller mindre än det volymbud som samma nätanvändare lämnat i den föregående budrundan med små prissteg. Volymbudet per nätanvändare i alla budrundor där små prissteg tillämpas ska vara lika med eller större än det volymbud som lämnats av samma nätanvändare under den budrunda där det första underskridandet av efterfrågan inträffade.
20.   All network users who have placed valid volume bids at the clearing price shall be allocated the capacity according to their volume bids at the clearing price. Where incremental capacity is offered, the allocation of incremental capacity shall be subject to the outcome of the economic test according to Article 22. Successful network users shall pay the clearing price of the specific auction, which may be a fixed or a floating payable price approach set out in Article 24 of Regulation (EU) 2017/460, and any other possible charges applicable at the time when the capacity allocated to them can be used.17.   Om den samlade efterfrågan hos alla nätanvändare är större än den kapacitet som erbjuds i en budrunda där priset är lika med det pris som ledde till det första underskridandet av efterfrågan, minus ett (1) litet prissteg, ska auktionen avslutas. Clearingpriset ska vara det pris som ledde till det första underskridandet av efterfrågan, och de vinnande buden ska vara de som lämnats in under den ursprungliga budrundan där det första underskridandet av efterfrågan ägde rum.
21.   Following every closed auction, the final auction result including the aggregation of allocated capacities and the clearing price shall be published. Successful network users shall be informed about the amount of capacities they are allocated, individual information shall be communicated only to concerned parties. Where incremental capacity is allocated, this paragraph shall only apply to the auction results of the offer level offering the largest amount of capacity that resulted in a positive economic test according to Article 22(3).18.   Efter varje budrunda ska efterfrågan hos alla nätanvändare i en viss auktion offentliggöras så snart som möjligt i sammanställd form.
22.   If an ascending clock auction has not ended by the scheduled starting point (according to the auction calendar) of the next auction for capacity covering the same period, the first auction shall close and no capacity shall be allocated. The capacity shall be offered in the next relevant auction.19.   Det pris som tillkännages för den sista budrundan då auktionen avslutas ska anses utgöra clearingpriset för den specifika auktionen, utom i fall där punkt 17 är tillämplig.
Article 1820.   Alla nätanvändare som har lämnat giltiga volymbud till clearingpriset ska tilldelas kapacitet i enlighet med sina volymbud till clearingpriset. Om inkrementell kapacitet erbjuds ska tilldelningen av inkrementell kapacitet vara avhängig av resultatet av den ekonomiska prövningen i enlighet med artikel 22. Nätanvändare med vinnande bud ska betala clearingpriset för den specifika auktionen, vilket kan vara ett fast eller rörligt pris i enlighet med artikel 24 i förordning (EU) 2017/460, liksom alla eventuella avgifter som är tillämpliga vid den tidpunkt då den tilldelade kapaciteten kan användas.
Uniform-price auction algorithm21.   Efter varje avslutad auktion ska det slutliga auktionsresultatet, inklusive en sammanställning av tilldelade kapaciteter och clearingpriset, offentliggöras. Nätanvändare med vinnande bud ska underrättas om den kapacitetsmängd som de tilldelas, och individuell information ska endast lämnas till berörda parter. Om inkrementell kapacitet tilldelas ska denna punkt endast tillämpas på auktionsresultaten för den erbjudandenivå som erbjuder den största mängd kapacitet som resulterade i en positiv ekonomisk prövning enligt artikel 22.3.
1.   In a uniform-price auction, there is a single bidding round in which the network user bids price as well as quantity.22.   Om en ascending-clock-auktion inte har avslutats vid den planerade startpunkten (enligt auktionskalendern) för nästa kapacitetsauktion som avser samma period, ska den första auktionen avslutas utan att någon kapacitet tilldelas. Kapaciteten ska erbjudas i nästa auktion för detta syfte.
2.   During the bidding round of a given auction, network users may submit up to 10 bids. Each bid shall be treated independently from other bids. After the closure of the bidding round, remaining bids may not be modified or withdrawn.Artikel 18
3.   A bid shall specify:Algoritm för enhetsprisauktioner
(a) | the identity of the network user applying;1.   I enhetsprisauktioner bjuder nätanvändarna i en enda budrunda ett pris och en kvantitet.
(b) | the concerned interconnection point and direction of the flow;2.   Under budrundan för en viss auktion får nätanvändarna lämna in högst tio bud. Varje bud ska behandlas oberoende av andra bud. Efter att en budrunda avslutats får återstående bud inte ändras eller återkallas.
(c) | the standard capacity product for which the capacity is applied for;3.   Buden ska innehålla följande uppgifter:
(d) | the amount of capacity for the respective standard capacity product applied for, which shall be equal to or smaller than the capacity offered in a specific auction;a) | Identiteten för den nätanvändare som bjuder.
(e) | the minimum amount of capacity for the respective standard capacity product which the network user is willing to be allocated according to the relevant algorithm in case the network user is not allocated the amount requested in accordance with point (d);b) | Den berörda sammanlänkningspunkten och flödesriktningen.
(f) | the bid prices, which shall not be less than the reserve price applicable for the relevant standard capacity product, which the network user is willing to pay in respect of the capacity applied for. Bids with a bid price below the reserve price shall not be accepted.c) | Den standardkapacitetsprodukt för vilken kapacitet begärs.
4.   The transmission system operator shall rank all bids relating to a given standard capacity product according to their bid price, the highest price ranking first.d) | Den kapacitetsmängd för respektive standardkapacitetsprodukt som ansökan avser, som ska vara lika med eller mindre än den kapacitet som erbjuds i en viss auktion.
5.   All remaining bids at bidding round closing time shall be considered as binding on those network users that are allocated at least the minimum amount of capacity requested in accordance with point (e) of paragraph 3.e) | Den minsta kapacitetsmängd för respektive standardkapacitetsprodukt som nätanvändaren går med på att tilldelas enligt relevant algoritm, om nätanvändaren inte tilldelas den mängd som begärts enligt led d.
6.   Following the ranking of the bids in accordance with paragraph 4, and subject to paragraphs 7 to 10, capacity shall be allocated to the bids in function of their price ranking. All bids for which capacity is allocated shall be considered as successful. After the allocation of capacity, the remaining unallocated capacity shall be reduced by such quantity.f) | De budpriser – som inte får vara lägre än acceptpriset för standardkapacitetsprodukten i fråga – som nätanvändaren är beredd att betala för den begärda kapaciteten. Bud som ligger under acceptpriset ska inte godtas.
7.   Following the application of paragraph 6 and subject to paragraph 9, where the amount of capacity bid for by a network user exceeds the remaining unallocated capacity (after capacity has been allocated to network users placing higher bids), this network user shall be allocated capacity equal to the remaining unallocated capacity.4.   Den systemansvarige för överföringssystemet ska rangordna alla bud för en viss standardkapacitetsprodukt efter budpris, med det högsta priset först.
8.   Following the application of paragraph 7 and subject to paragraph 9, where each of two or more bids specifies the same bid price, and the amount of relevant capacity remaining applied for in aggregate under such bids exceeds the remaining unallocated amount, the remaining unallocated amount shall be allocated pro rata to the amounts applied for in each such bid.5.   De bud som återstår då en budrunda avslutas ska betraktas som bindande för de nätanvändare som tilldelas åtminstone den minsta kapacitetsmängd som begärts i enlighet med punkt 3 e.
9.   Where the amount to be allocated in respect of a bid pursuant to paragraphs 6, 7 or 8 is less than the minimum amount of capacity according to point (e) of paragraph 3, the bid shall be considered unsuccessful, and a revised allocation shall be made between remaining equal price bid(s) under paragraph 8, or an allocation shall be made in respect of the next priced bid, pursuant to paragraph 6.6.   Efter rangordning av buden i enlighet med punkt 4 och med förbehåll för punkterna 7–10 ska kapacitet tilldelas buden i förhållande till deras prisrankning. Alla bud för vilka kapacitet tilldelas ska betraktas som vinnande. Efter tilldelningen av kapacitet ska återstående kapacitet som inte tilldelats minskas med denna kvantitet.
10.   Where the remaining amount to be allocated in respect of any bid pursuant to paragraphs 6, 7, 8 or 9 is equal to zero, no further capacity shall be allocated to the remaining bids. Those bids shall be considered unsuccessful.7.   Efter tillämpning av punkt 6 och med förbehåll för punkt 9 ska, om den kapacitetsmängd som en nätanvändare lämnat bud på överstiger den återstående icke-tilldelade kapaciteten (efter att nätanvändare som lämnat högre bud har tilldelats kapacitet), denna nätanvändare tilldelas kapacitet som är lika med den återstående icke-tilldelade kapaciteten.
11.   The clearing price shall be defined as the price of the lowest successful bid, if the demand exceeds the offer at the reserve price. In all other cases, the clearing price shall be equal to the reserve price. Successful network users shall pay the clearing price of the specific auction, which may be a fixed or floating payable price approach as set out in Article 24 of Regulation (EU) 2017/460 and any other possible charges applicable at the time when the capacity allocated to them can be used.8.   Om vart och ett av två eller flera bud anger samma pris och den sammanlagda återstående relevanta kapacitetsmängden i dessa bud överstiger den återstående icke-tilldelade mängden ska, efter tillämpning av punkt 7 och med förbehåll för punkt 9, den återstående icke-tilldelade mängden tilldelas proportionellt mot de mängder som begärts i varje sådant bud.
CHAPTER IV9.   Om den mängd som ska tilldelas för ett bud i enlighet med punkterna 6, 7 eller 8 understiger den minsta kapacitetsmängden enligt punkt 3 e, ska budet betraktas som resultatlöst, och en reviderad tilldelning ska göras mellan återstående likvärdiga prisbud enligt punkt 8; alternativt ska en tilldelning göras för nästa prisbud i enlighet med punkt 6.
BUNDLING OF CAPACITY AT INTERCONNECTION POINTS10.   Om den återstående mängd som ska tilldelas för något bud i enlighet med punkterna 6, 7, 8 eller 9 är lika med noll, ska ingen ytterligare kapacitet tilldelas för återstående bud. Dessa bud ska betraktas som resultatlösa.
Article 1911.   Om efterfrågan överstiger tillgången till acceptpriset ska clearingpriset definieras som priset för det lägsta vinnande budet. I alla övriga fall ska clearingpriset vara lika med acceptpriset. Nätanvändare med vinnande bud ska betala clearingpriset för den specifika auktionen, vilket kan vara ett fast eller rörligt pris i enlighet med artikel 24 i förordning (EU) 2017/460, liksom alla eventuella avgifter som är tillämpliga vid den tidpunkt då den tilldelade kapaciteten kan användas.
Bundled capacity productsKAPITEL IV
Adjacent transmission system operators shall jointly offer bundled capacity products, according to the following principles:KOMBINERING AV KAPACITET VID SAMMANLÄNKNINGSPUNKTER
1. | on both sides of an interconnection point all firm capacity shall be offered as bundled capacity, in so far as there is available firm or incremental capacity on both sides of the interconnection point;Artikel 19
2. | transmission system operators shall offer capacity for the relevant standard capacity product on a booking platform, in accordance with Article 37 and in accordance with the applicable allocation procedure, as set out in Chapter III;Kombinerade kapacitetsprodukter
3. | the bundled capacity to be offered by the transmission system operators concerned at an interconnection point shall be contracted through a single allocation procedure;Angränsande systemansvariga för överföringssystem ska gemensamt erbjuda kombinerade kapacitetsprodukter enligt följande principer:
4. | network users shall comply with applicable terms and conditions of the transport contract(s) of the transmission system operators concerned as from the time the transport capacity is contracted;1. | På båda sidor av en sammanlänkningspunkt ska all fast kapacitet erbjudas som kombinerad kapacitet, i den mån fast eller inkrementell kapacitet finns tillgänglig på båda sidor om sammanlänkningspunkten.
5. | where there is more available firm capacity on one side of an interconnection point than on the other side for any period considered, the transmission system operator with the most available firm capacity may offer such extra capacity to the network users as an unbundled product in accordance with the auction calendar and the following rules: | (a) | where there is an existing unbundled transport contract at the other side of the interconnection point, capacity may be offered on an unbundled basis not exceeding the amount and duration of the existing transport contract at the other side; | (b) | where such extra capacity does not fall under point (a) of paragraph 5, it may be offered for a maximum period of 1 year;2. | Systemansvariga för överföringssystem ska erbjuda kapacitet för den relevanta standardkapacitetsprodukten via en bokningsplattform, i enlighet med artikel 37 och enligt det tillämpliga tilldelningsförfarandet, enligt vad som anges i kapitel III.
6. | any unbundled capacity allocated in accordance with paragraph 5 may be used and nominated as such. It may also be traded on the secondary market;3. | Den kombinerade kapacitet som kommer att tillhandahållas av de berörda systemansvariga för överföringssystemen vid en sammanlänkningspunkt ska tilldelas genom ett enda tilldelningsförfarande.
7. | adjacent transmission system operators shall establish a joint nomination procedure for bundled capacity, providing network users with the means to nominate the flows of their bundled capacity via a single nomination;4. | Nätanvändare ska uppfylla gällande villkor i transportavtalen för de berörda systemansvariga för överföringssystemen från den tidpunkt då avtalen om transportkapacitet tecknas.
8. | the obligations to offer bundled capacity also apply, to the extent that they are relevant, to secondary capacity markets. Without prejudice to paragraph 1, capacity originally allocated as bundled capacity can only be resold as bundled capacity on the secondary market;5. | Om det under någon period finns större tillgänglig fast kapacitet på ena sidan av en sammanlänkningspunkt än på den andra sidan, får den systemansvarige för överföringssystemet med störst tillgänglig fast kapacitet erbjuda nätanvändarna denna extrakapacitet i form av en åtskild produkt i enlighet med auktionskalendern och följande bestämmelser: | a) | Om det finns ett transportavtal för åtskild kapacitet på den andra sidan av en sammanlänkningspunkt får kapacitet erbjudas på åtskild basis om mängden och varaktigheten inte går utöver vad som anges i det befintliga transportavtalet på den andra sidan. | b) | Om sådan extrakapacitet inte omfattas av punkt 5 a får den erbjudas för en period på högst ett år.
9. | where two or more interconnection points connect the same two adjacent entry-exit systems, the adjacent transmission system operators concerned shall offer the available capacities at the interconnection points at one virtual interconnection point. In case more than two transmission system operators are involved because capacity in one or both entry-exit systems is marketed by more than one transmission system operator, the virtual interconnection point shall include all of these transmission system operators, to the extent possible. In all cases a virtual interconnection point shall be established only if the following conditions are met: | (a) | the total technical capacity at the virtual interconnection points shall be equal to or higher than the sum of the technical capacities at each of the interconnection points contributing to the virtual interconnection points; | (b) | they facilitate the economic and efficient use of the system including but not limited to rules set out in Article 16 of Regulation (EC) No 715/2009.6. | All åtskild kapacitet som tilldelas i enlighet med punkt 5 får användas och nomineras som sådan. Den får också bli föremål för handel på andrahandsmarknaden.
Adjacent transmission system operators shall start the necessary analysis and shall establish functional virtual interconnection points no later than 1 November 2018.7. | Angränsande systemansvariga för överföringssystem ska upprätta ett gemensamt nomineringsförfarande för kombinerad kapacitet och ge nätanvändarna möjlighet att nominera flöden som ingår i deras kombinerade kapacitet genom en enda nominering.
Article 208. | Skyldigheterna att erbjuda kombinerad kapacitet ska även, i den mån de är relevanta, gälla andrahandsmarknaden för kapacitet. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska kapacitet som ursprungligen tilldelats som kombinerad kapacitet bara kunna återförsäljas som kombinerad kapacitet på andrahandsmarknaden.
Alignment of main terms and conditions for bundled capacity products9. | Om två eller flera sammanlänkningspunkter förbinder samma två angränsande entry-exitsystem ska de angränsande systemansvariga för överföringssystemen erbjuda sammanlänkningspunkternas tillgängliga kapacitet vid en (1) virtuell sammanlänkningspunkt. Om mer än två systemansvariga för överföringssystem berörs, till följd av att kapaciteten i ett av eller båda entry-exitsystemen saluförs av mer än en systemansvarig för överföringssystem, ska den virtuella sammanlänkningspunkten om så är möjligt omfatta samtliga dessa systemansvariga för överföringssystem. I samtliga fall ska en virtuell sammanlänkningspunkt bara inrättas om följande villkor är uppfyllda: | a) | Den totala tekniska kapaciteten vid de virtuella sammanlänkningspunkterna ska vara lika med eller större än summan av de tekniska kapaciteterna för alla sammanlänkningspunkter som bidrar till de virtuella sammanlänkningspunkterna. | b) | Sammanlänkningspunkten underlättar en ekonomisk och effektiv användning av systemet inbegripet, men inte begränsat till, bestämmelserna i artikel 16 i förordning (EG) nr 715/2009.
1.   Before 6 January 2018 ENTSOG shall, after consulting stakeholders, create a catalogue of the main terms and conditions in the transport contract(s) of the transmission system operators for bundled capacity products. ENTSOG shall analyse existing transport contracts, identifying and categorising differences in relation to the main terms and conditions and the reasons for such differences and publish its findings in a report.Angränsande systemansvariga för överföringssystem ska påbörja den analys som krävs och ska inrätta funktionella virtuella sammanlänkningspunkter senast den 1 november 2018.
2.   On the basis of the report referred to in paragraph 1, ENTSOG, after consulting stakeholders, shall within 6 months after the publication of the report develop and publish a template for the main terms and conditions covering contractual provisions which are not affected by fundamental differences in principles of national law or jurisprudence, for the offer of bundled capacity products.Artikel 20
3.   The Agency, having due regard to the opinions of the national regulatory authorities, shall provide an opinion on the template for the main terms and conditions within a further 3 months. Taking into account the opinion provided by the Agency, ENTSOG shall publish on its website the final template for the main terms and conditions no later than 3 months after receiving the Agency's opinion.Anpassning av huvudvillkoren för kombinerade kapacitetsprodukter
4.   After the publication of the final template for the main terms and conditions, transmission system operators, subject to the approval of national regulatory authority, may apply the terms and conditions set out in the template in the case of newly contracted bundled capacity products.1.   Före den 6 januari 2018 ska Entsog, efter samråd med intressenter, utarbeta en katalog över huvudvillkoren i det eller de transportavtal som används för kombinerade kapacitetsprodukter av de systemansvariga för överföringssystemen. Entsog ska analysera befintliga transportavtal, kartlägga och kategorisera skillnader i förhållande till huvudvillkoren och orsakerna till dessa skillnader och offentliggöra sina slutsatser i en rapport.
Article 212.   På grundval av den rapport som avses i punkt 1 ska Entsog, efter samråd med intressenter, inom sex månader från offentliggörandet av rapporten utarbeta och offentliggöra en mall för huvudvillkoren för tillhandahållandet av kombinerade kapacitetsprodukter som omfattar avtalsbestämmelser som inte påverkas av grundläggande principiella skillnader i nationell lagstiftning eller rättspraxis.
Bundling in case of existing transport contracts3.   Byrån ska, med vederbörligt beaktande av yttrandena från de nationella tillsynsmyndigheterna, avge ett yttrande om mallen för huvudvillkoren inom ytterligare tre månader. Med beaktande av byråns yttrande ska Entsog på sin webbplats offentliggöra den slutliga mallen för huvudvillkor senast tre månader efter att ha mottagit byråns yttrande.
1.   The network users who are parties to unbundled transport contracts at respective interconnection points, shall aim to reach an agreement on the bundling of the capacity via contractual arrangements (‘bundling arrangement’), in compliance with the provisions set out in Article 19. These network users and transmission system operators shall report to the relevant national regulatory authorities of all bundling arrangements reached by all parties to existing transport contracts.4.   Efter offentliggörandet av den slutliga mallen för gemensamma huvudvillkor får de systemansvariga för överföringssystemen, efter godkännande från den nationella tillsynsmyndigheten, tillämpa villkoren i mallen på nyligen avtalade kombinerade kapacitetsprodukter.
2.   The transmission system operators who are parties to the existing transport contracts may participate in the discussions regarding the bundling arrangement at any time, upon invitation of the network users who are parties to the existing transport contracts.Artikel 21
3.   As from 1 January 2018, transmission system operators shall offer network users holding mismatched unbundled capacity at one side of an interconnection point a free-of-charge capacity conversion service. Such a capacity conversion service shall apply to annual, quarterly or monthly capacity products for bundled firm capacity at that interconnection point which the network user had to acquire because insufficient unbundled capacity on the other side of the interconnection point was offered by an adjacent transmission system operator. This service shall be offered on a non-discriminatory basis and shall prevent additional charges from being applied to network users for capacity they already hold. In particular, payments for the part of the contracted bundled capacity which network users already hold as mismatched unbundled capacity shall be limited to a possible auction premium. This service shall be based on the conversion model under development by ENTSOG and to be finalised at the latest by 1 October 2017 after consulting stakeholders and the Agency. The implementation may be facilitated by the capacity booking platform(s) referred to in Article 37. The use of this service shall be reported annually to the respective national regulatory authorities.Kombinering av kapacitet där befintliga transportavtal föreligger
4.   Where a bundling arrangement is agreed upon between respective network users, the transmission system operators involved at the interconnection point shall be informed by the parties of such intended bundling arrangement without undue delay and the transfer of the concerned capacity shall be implemented. In any case, the bundling arrangement shall be implemented subject to the applicable terms and conditions of existing related transport contracts. Once the bundling arrangement is implemented, the relevant capacity shall be treated as bundled capacity.1.   Nätanvändare som är parter i transportavtal för åtskild kapacitet vid de olika sammanlänkningspunkterna ska sträva efter att sluta ett avtal om kombinering av kapacitet genom avtalsmässiga arrangemang (nedan kallat kombineringsavtal), i enlighet med bestämmelserna i artikel 19. Sådana nätanvändare och systemansvariga för överföringssystem ska rapportera till de berörda nationella tillsynsmyndigheterna om alla kombineringsavtal som har ingåtts av alla parter till befintliga transportavtal.
5.   In any case, the duration of the bundling arrangements regarding the capacity bundled under the amendment of the existing contracts shall not exceed the duration of the original transport contracts.2.   Systemansvariga för överföringssystem som är parter i befintliga transportavtal får när som helst delta i diskussioner om kombineringsavtal, på inbjudan av nätanvändare som är parter i befintliga transportavtal.
6.   All capacity shall be bundled at the earliest opportunity. Existing transport contracts for unbundled capacity cannot be renewed, prolonged or rolled over after their expiration date. Such capacity shall become available capacity as of the expiration date of the transport contracts.3.   Från och med den 1 januari 2018 ska systemansvariga för överföringssystem erbjuda nätanvändare en kostnadsfri tjänst för konvertering av kapacitet, om nätanvändaren innehar omatchad åtskild kapacitet på ena sidan av en sammanlänkningspunkt. En sådan tjänst för konvertering av kapacitet ska tillämpas på sådana årsvisa, kvartalsvisa och månadsvisa kapacitetsprodukter för kombinerad fast kapacitet vid sammanlänkningspunkten som nätanvändaren måste förvärva på grund av att otillräcklig åtskild kapacitet på den andra sidan av sammanlänkningspunkten erbjöds av en angränsande systemansvarig för överföringssystem. Denna tjänst ska erbjudas på icke-diskriminerande grund och förhindra att ytterligare avgifter tillämpas på nätanvändare för kapacitet som de redan innehar. I synnerhet ska betalningar för den del av den avtalade kombinerade kapaciteten som nätanvändare redan innehar i form av omatchad åtskild kapacitet begränsas till ett möjligt auktionstillägg. Denna tjänst ska baseras på den konverteringsmodell som utarbetas av Entsog och som ska färdigställas senast den 1 oktober 2017, efter samråd med intressenter och byrån. Införandet kan förenklas genom den eller de bokningsplattformar för kapacitet som avses i artikel 37. Användningen av denna tjänst ska rapporteras årligen till respektive nationella tillsynsmyndigheter.
CHAPTER V4.   Om de olika nätanvändarna enats om ett kombineringsavtal ska de berörda systemansvariga för överföringssystemen i sammanlänkningspunkten så snart som möjligt informeras av parterna i det planerade kombineringsavtalet, och överflyttningen av den berörda kapaciteten ska genomföras. Kombineringsavtalet ska under alla omständigheter genomföras med förbehåll för tillämpliga villkor i befintliga relaterade transportavtal. När kombineringsavtalet genomförts ska den berörda kapaciteten behandlas som kombinerad kapacitet.
INCREMENTAL CAPACITY PROCESS5.   Under alla omständigheter ska kombineringsavtal avseende kapacitet som kombinerats genom ändring av befintliga avtal inte ha längre varaktighet än de ursprungliga transportavtalen.
Article 226.   All kapacitet ska kombineras så snart som möjligt. Befintliga transportavtal för åtskild kapacitet får inte förnyas, förlängas eller löpa vidare efter det att dess sista giltighetsdag passerats. Sådan kapacitet ska bli tillgänglig från och med transportavtalens upphörandedatum.
Economic testKAPITEL V
1.   The economic test set out in this Article shall be carried out by the transmission system operator(s) or by the national regulatory authority, as decided by the national regulatory authority, for each offer level of an incremental capacity project after binding commitments of network users for contracting capacity have been obtained by the involved transmission system operators and shall consist of the following parameters:FÖRFARANDE FÖR INKREMENTELL KAPACITET
(a) | the present value of binding commitments of network users for contracting capacity, which is calculated as the discounted sum of the following parameters: | (i) | the sum of the respective estimated reference prices and a potential auction premium and a potential mandatory minimum premium multiplied by the amount of contracted incremental capacity; | (ii) | the sum of a potential auction premium and a potential mandatory minimum premium multiplied by the amount of available capacity that was contracted in combination with the incremental capacity;Artikel 22
(b) | the present value of the estimated increase in the allowed or target revenue of the transmission system operator associated with the incremental capacity included in the respective offer level, as approved by the relevant national regulatory authority in accordance with Article 28(2);Ekonomisk prövning
(c) | the f-factor.1.   En ekonomisk prövning enligt denna artikel ska genomföras av den eller de systemansvariga för överföringssystemen eller den nationella tillsynsmyndigheten, enligt beslut av den nationella tillsynsmyndigheten, för varje erbjudandenivå för ett projekt för inkrementell kapacitet efter det att de berörda systemansvariga för överföringssystemen har erhållit bindande åtaganden från nätanvändarna att ingå avtal om kapacitet, och ska omfatta följande parametrar:
2.   The outcome of the economic test application shall be:a) | Nuvärdet av bindande åtaganden från nätanvändarna att ingå avtal om kapacitet, som beräknas som den diskonterade summan av följande parametrar: | i) | Summan av de uppskattade referenspriserna och ett eventuellt auktionstillägg och ett eventuellt obligatoriskt minimitillägg, multiplicerad med mängden av den avtalade inkrementella kapaciteten, | ii) | Summan av ett eventuellt auktionstillägg och ett eventuellt obligatoriskt minimitillägg, multiplicerad med mängden tillgänglig kapacitet som avtalats i kombination med den inkrementella kapaciteten,
(a) | positive, where the value of the parameter set out in paragraph 1(a) is at least equal to the share of the parameter set out in paragraph 1(b) as defined by the f-factor;b) | nuvärdet av den uppskattade ökningen av den systemansvariges tillåtna eller eftersträvade intäkter i samband med den inkrementella kapacitet som ingår i respektive erbjudandenivå, enligt godkännande från den berörda nationella tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 28.2,
(b) | negative, where the value of the parameter set out in paragraph 1(a) is lower than the share of the parameter set out in paragraph 1(b) as defined by the f-factor.c) | f-faktorn.
3.   An incremental capacity project shall be initiated if the economic test has a positive outcome on both sides of an interconnection point for at least one offer level that includes incremental capacity. In case more than one offer level results in a positive outcome of the economic test, the offer level with the largest amount of capacity that resulted in a positive outcome shall be used for proceeding with the incremental capacity project towards commissioning. In case no offer level results in a positive outcome, the specific incremental capacity process shall be terminated.2.   Resultatet av den ekonomiska prövningen ska vara
Article 23a) | positivt om värdet av den parameter som anges i punkt 1 a i förhållande till den parameter som anges i punkt 1 b är minst lika med f-faktorn,
The f-factorb) | negativt om värdet av den parameter som anges i punkt 1 a i förhållande till den parameter som anges i punkt 1 b är mindre än f-faktorn.
1.   When applying the economic test referred to in Article 22, the national regulatory authority shall set the level of the f-factor for a given offer level, taking into account the following:3.   Ett projekt för inkrementell kapacitet ska inledas om den ekonomiska prövningen ger ett positivt resultat på båda sidor om en sammanlänkningspunkt för minst en erbjudandenivå som omfattar inkrementell kapacitet. I fall där mer än en erbjudandenivå ger ett positivt resultat av den ekonomiska prövningen ska den erbjudandenivå med störst kapacitet som gav ett positivt resultat användas för att gå vidare med projektet för driftsättning av inkrementell kapacitet. Om ingen erbjudandenivå leder till ett positivt resultat ska det särskilda förfarandet för inkrementell kapacitet avslutas.
(a) | the amount of technical capacity set aside in accordance with Article 8(8) and (9);Artikel 23
(b) | positive externalities of the incremental capacity project on the market or the transmission network, or both;f-faktorn
(c) | the duration of binding commitments of network users for contracting capacity compared to the economic life of the asset;1.   Vid tillämpningen av den ekonomiska prövning som avses i artikel 22 ska den nationella tillsynsmyndigheten fastställa nivån för f-faktorn för varje enskild erbjudandenivå, med beaktande av följande:
(d) | the extent to which the demand for the capacity established in the incremental capacity project can be expected to continue after the end of the time horizon used in the economic test.a) | Den mängd teknisk kapacitet som avsatts i enlighet med artikel 8.8 och 8.9.
2.   If the economic test has a positive outcome then the investment costs associated with the incremental capacity shall be reflected in an increase in the allowed or target revenue in accordance with the applicable national rules.b) | Positiva externa effekter av projektet för inkrementell kapacitet, för marknaden eller överföringsnätet, eller båda.
Article 24c) | Giltighetstiden för nätanvändarnas bindande åtaganden att ingå avtal om kapacitet, jämförd med tillgångens ekonomiska livstid.
Combination into single economic testd) | I vilken utsträckning efterfrågan på den kapacitet som skapas i projektet för inkrementell kapacitet kan förväntas fortbestå bortom den tidsperiod som används i den ekonomiska prövningen.
1.   In order to facilitate the offer of bundled capacity products, individual economic test parameters of the involved transmission system operators for a given offer level shall be combined into a single economic test.2.   Om en ekonomisk prövning ger ett positivt resultat ska investeringskostnaderna för den inkrementella kapaciteten återspeglas i en höjning av de tillåtna eller eftersträvade intäkterna, i enlighet med tillämpliga nationella bestämmelser.
2.   The single economic test shall consist of the following parameters:Artikel 24
(a) | the present value of binding commitments of network users for contracting bundled capacity, which is the sum of the values according to Article 22(1)(a) of the involved transmission system operators;Sammanföring till en gemensam ekonomisk prövning
(b) | the sum of the individual present values of the estimated increase in the allowed or target revenue of the involved transmission system operators that is attributable to the incremental capacity of a respective offer level;1.   För att göra det lättare att erbjuda kombinerade kapacitetsprodukter ska de enskilda ekonomiska testparametrar som tillämpas av de berörda systemansvariga för överföringssystemen för en viss erbjudandenivå kombineras till en gemensam ekonomisk prövning.
(c) | the f-factor that defines the share of the parameter set out in point (b) that needs to be covered by the parameter set out in point (a) and allows all the involved transmission system operators individually to cover their upfront defined respective shares.2.   Denna gemensamma ekonomiska prövning ska omfatta följande parametrar:
3.   The outcome of the single economic test application shall be positive where all underlying economic tests result in positive outcomes as set out in Article 22(2)(a) taking into account a possible redistribution of revenues according to paragraphs 4 and 5. Otherwise, the outcome of the single economic test application shall be negative.a) | Nuvärdet av nätanvändarnas bindande åtaganden att ingå avtal om kombinerad kapacitet, som är summan av värdena för de berörda systemansvariga för överföringssystemen enligt artikel 22.1 a.
4.   In case a redistribution of revenues could potentially lead to a decrease in the level of binding commitments of network users for contracting capacity required for a positive single economic test outcome, transmission system operators may submit to the relevant national regulatory authorities for coordinated approvals the mechanisms for a redistribution of revenues from incremental capacity.b) | Summan av de enskilda nuvärdena av den uppskattade ökning av de tillåtna eller eftersträvade intäkterna för de berörda systemansvariga för överföringssystemen som är hänförlig till den inkrementella kapaciteten för respektive erbjudandenivå.
5.   A redistribution of revenues may be carried out as follows:c) | Den f-faktor som definierar hur stor andel av den parameter som anges i led b som måste täckas av den parameter som anges i led a och gör det möjligt för alla berörda systemansvariga för överföringssystem att täcka sina på förhand fastställda andelar.
(a) | during the process of integrating the individual economic test parameters into a single economic test;3.   Resultatet av den gemensamma ekonomiska prövningen ska vara positivt om alla underliggande ekonomiska prövningar leder till positiva resultat i enlighet med artikel 22.2 a, med hänsyn tagen till en eventuell omfördelning av intäkterna enligt punkterna 4 och 5. Annars ska resultatet av den gemensamma ekonomiska prövningen vara negativt.
(b) | in case the single economic test has a negative outcome while at the same time the level of binding commitment of network users for contracting capacity exceeds the minimum required to cover the individual present value of the increase in the allowed or target revenue for at least one of the involved transmission system operators.4.   Om en omfördelning av inkomsterna skulle kunna leda till en minskning av den nivå av bindande åtaganden från nätanvändarna att ingå avtal om kapacitet som krävs för en positiv gemensam ekonomisk prövning får de systemansvariga för överföringssystemen lägga fram mekanismerna för omfördelning av intäkter från inkrementell kapacitet inför de berörda nationella tillsynsmyndigheterna för samordnat godkännande.
Article 255.   En omfördelning av inkomsterna kan ske på följande sätt:
Publication requirements relating to the economic testa) | I samband med integreringen av de enskilda ekonomiska parametrarna i en gemensam ekonomisk prövning.
1.   For a given incremental capacity project, the transmission system operator(s) shall submit to the relevant national regulatory authority(-ies) for approval the following information for each offer level:b) | Om den gemensamma ekonomiska prövningen leder till ett negativt resultat samtidigt som nivån av nätanvändarnas bindande åtaganden att ingå avtal om kapacitet överstiger det minimum som krävs för att täcka det enskilda nuvärdet av höjningen av de tillåtna eller eftersträvade intäkterna för minst en av de berörda systemansvariga för överföringssystemen.
(a) | the reference prices estimated for the time horizon of the initial offer of incremental capacity that are used for the calculation of the parameter set out in Article 22(1)(a) and 24(2)(a), respectively in case separate or a single economic test is applied;Artikel 25
(b) | the parameters set out in Article 22(1)(b) to (c) and 24(2)(b) to (c), respectively in case separate or a single economic test is applied;Offentliggörandekrav avseende den ekonomiska prövningen
(c) | if applicable, the range of the level for the mandatory minimum premium referred to in Article 33(4) of Regulation (EU) 2017/460 for each offer level and interconnection point applied in the first auction and possibly in subsequent auctions in which the incremental capacity is offered as defined in Article 33(3) of Regulation (EU) 2017/460.1.   För varje enskilt projekt för inkrementell kapacitet ska den eller de systemansvariga för överföringssystemen inför den eller de berörda nationella tillsynsmyndigheterna lägga fram följande uppgifter för varje erbjudandenivå för godkännande:
2.   Following the approval by the relevant national regulatory authority(-ies), the information set out in paragraph 1 shall be published by the involved transmission system operator(s) as set out in Article 28(3).a) | De referenspriser som uppskattas för den tidsperiod som det ursprungliga erbjudandet om inkrementell kapacitet avser och som används för beräkning av den parameter som anges i artikel 22.1 a respektive i artikel 24.2 a, beroende på om det gäller en enskild eller en gemensam ekonomisk prövning.
Article 26b) | De parametrar som anges i artikel 22.1 b–c respektive artikel 24.2 b–c, beroende på om det gäller en enskild eller en gemensam ekonomisk prövning.
Market demand assessmentc) | I tillämpliga fall, det intervall för nivån för det obligatoriska minimitillägget som avses i artikel 33.4 i förordning (EU) 2017/460, för varje erbjudandenivå och sammanlänkningspunkt, som tillämpas vid den första auktionen och möjligen även i följande auktioner där den inkrementella kapaciteten erbjuds, enligt definitionen i artikel 33.3 i förordning (EU) 2017/460.
1.   Immediately after the start of the annual yearly capacity auction at least in each odd-numbered year, transmission system operators shall cooperate in the processes of assessing market demand for incremental capacity and of conducting technical studies for incremental capacity projects for their joint interconnection points. The first demand assessment shall be conducted in 2017 as from the entry into force of this Regulation.2.   Efter den eller de berörda nationella tillsynsmyndigheternas godkännande ska de uppgifter som anges i punkt 1 offentliggöras av den eller de berörda systemansvariga för överföringssystemen, i enlighet med artikel 28.3.
2.   No later than 8 weeks after the start of the annual yearly capacity auction at least in each odd-numbered year, the concerned transmission system operators on each side of an entry-exit system border shall produce common market demand assessment reports, each covering all interconnection points of at least one entry-exit system border. The market assessment report shall evaluate the prospective demand for incremental capacity of all network users pursuant to paragraph 8 and shall state whether an incremental capacity project is initiated.Artikel 26
3.   The market demand assessment report shall be published in one or more official languages of the Member State and to the extent possible in English on the websites of the concerned transmission system operators no later than 16 weeks after the start of the annual yearly capacity auction at least in each odd-numbered year.Bedömning av efterfrågan på marknaden
4.   ENTSOG shall coordinate and assist the completion of the demand assessment reports including by providing a standard template and publishing the reports on ENTSOG's website.1.   Omedelbart efter inledandet av den årliga auktionen för årsvis kapacitet ska de systemansvariga för överföringssystemen åtminstone varje udda år samarbeta vid bedömningen av marknadens efterfrågan på inkrementell kapacitet och genomföra tekniska undersökningar för projekt för inkrementell kapacitet för sina gemensamma sammanlänkningspunkter. Den första bedömningen av efterfrågan ska genomföras 2017, från och med denna förordnings ikraftträdande.
5.   If demand for incremental capacity is expressed by network users no later than 8 weeks after the start of the annual yearly auction in even-numbered years, the concerned transmission system operators may agree to conduct a market demand assessment also in an even-numbered year, provided that:2.   Senast åtta veckor efter början av den årliga auktionen för årsvis kapacitet ska de berörda systemansvariga för överföringssystemen på vardera sidan av en gräns mellan entry-exitsystem åtminstone varje udda år utarbeta gemensamma bedömningsrapporter om efterfrågan på marknaden; varje sådan rapport ska täcka alla sammanlänkningspunkter på minst en gräns mellan entry-exitsystem. Bedömningsrapporten om efterfrågan på marknaden ska utvärdera alla nätanvändares framtida efterfrågan på inkrementell kapacitet, i enlighet med punkt 8, och ange om ett projekt för inkrementell kapacitet inleds.
(a) | the process set out in Articles 26-30 can be concluded before the start of the next demand assessment cycle referred to in paragraph 1; and3.   Bedömningsrapporten om efterfrågan på marknaden ska offentliggöras, på ett eller flera av medlemsstatens officiella språk och i möjligaste mån på engelska, på webbplatserna för de berörda systemansvariga för överföringssystemen, senast 16 veckor efter början av den årliga auktionen för årsvis kapacitet, åtminstone varje udda år.
(b) | the auction calendar is respected.4.   Entsog ska samordna och stödja fullbordandet av bedömningsrapporterna om efterfrågan på marknaden, bl.a. genom att tillhandahålla en standardmall och offentliggöra rapporterna på sin webbplats.
6.   Transmission system operators shall consider non-binding demand indications submitted no later than 8 weeks after the start of the annual yearly auction in the ongoing market demand assessment.5.   Om nätanvändare efterfrågar inkrementell kapacitet senast åtta veckor efter början av den årliga auktionen för årsvis kapacitet under jämna år får de berörda systemansvariga för överföringssystemen enas om att göra en bedömning av efterfrågan på marknaden även under ett jämnt år, förutsatt att
7.   Transmission system operators may consider non-binding demand indications submitted after the deadline set out in paragraph 6 in the ongoing market demand assessment, or introduce them into the next market demand assessment.a) | det förfarande som fastställs i artiklarna 26–30 kan avslutas före början av nästa cykel av efterfrågebedömning som avses i punkt 1, och
8.   The non-binding demand indications referred to in paragraphs 6 and 7 shall contain at least the following information:b) | auktionskalendern respekteras.
(a) | the two or more adjacent entry-exit systems between which demand for incremental capacity — on one or both sides of an interconnection point — is expressed and the requested direction;6.   De systemansvariga för överföringssystemen ska beakta icke-bindande efterfrågeanmälningar som lämnas in senast åtta veckor efter början av den årliga auktionen för årsvis kapacitet i sin pågående bedömning av efterfrågan på marknaden.
(b) | the gas year(s) for which a demand for incremental capacity is expressed;7.   Systemansvariga för överföringssystem får beakta icke-bindande efterfrågeanmälningar som lämnas in efter den tidsfrist som fastställs i punkt 6 i sin pågående bedömning av efterfrågan på marknaden, eller ta med dem i nästa bedömning av efterfrågan på marknaden.
(c) | the amount of capacity demanded between the respective entry-exit systems;8.   De icke-bindande efterfrågeanmälningar som avses i punkterna 6 och 7 ska minst innehålla följande uppgifter:
(d) | information on non-binding demand indications which were or will be submitted to other transmission system operators, in case such indications are linked to each other, such as demand for capacities at several related interconnection points;a) | De två eller flera angränsande entry-exitsystem mellan vilka efterfrågan på inkrementell kapacitet (på ena eller båda sidorna av en sammanlänkningspunkt) har anmälts, och vilken riktning som efterfrågats.
9.   Network users shall indicate whether their demand is subject to any conditions in relation to points (a) to (d) of paragraph 8.b) | Det eller de gasår för vilket en efterfrågan på inkrementell kapacitet anmälts.
10.   Transmission system operators shall respond to non-binding demand indications within 16 weeks after the start of the annual yearly auctions, or within 8 weeks of receipt of demand indications in accordance with paragraph 7. The response shall provide at least the following:c) | Den kapacitet som efterfrågas mellan de berörda entry-exitsystemen.
(a) | whether the demand indicated can be considered by the transmission system operator in the ongoing process; ord) | Uppgifter om icke-bindande efterfrågeanmälningar som har lämnats eller kommer att lämnas in till andra systemansvariga för överföringssystem, om sådana anmälningar är kopplade till varandra, t.ex. efterfrågan på kapacitet vid flera samhörande sammanlänkningspunkter.
(b) | whether, in the case of demand indications in accordance with paragraph 7, they are sufficient to consider the initiation of an incremental capacity process according to paragraph 5; or9.   Nätanvändarna ska ange om deras efterfrågan omfattas av några villkor enligt leden a–d i punkt 8.
(c) | in which market demand assessment report, according to paragraph 3, the indicated demand will be assessed, provided that the demand indicated cannot be considered under points (a) or (b), which is to be justified.10.   De systemansvariga ska besvara icke-bindande efterfrågeanmälningar inom 16 veckor från början av de årliga auktionerna för årsvis kapacitet, eller inom åtta veckor från mottagandet av efterfrågeanmälningar i enlighet med punkt 7. Svaret ska innehålla åtminstone någon av följande uppgifter:
11.   A transmission system operator may charge fees for activities resulting from the submission of non-binding demand indications. Such fees shall reflect the administrative costs for submitting demand indications, and shall be subject to approval by the relevant national regulatory authority and published on the transmission system operator's website. Such fees shall be reimbursed to the respective network user if the economic test for at least one offer level that includes incremental capacity at the respective interconnection point is positive.a) | Huruvida den systemansvarige för överföringssystemet kan beakta den anmälda efterfrågan i den pågående processen.
12.   The market demand assessment report shall take into account all of the following criteria:b) | När det gäller efterfrågeanmälningar i enlighet med punkt 7, huruvida de är tillräckliga för att motivera inledandet av ett förfarande för inkrementell kapacitet enligt punkt 5.
(a) | whether the Union-wide 10-year network development plan identifies a physical capacity gap whereby a specific region is undersupplied in a reasonable peak scenario and where offering incremental capacity at the interconnection point in question could close the gap; or a national network development plan identifies a concrete and sustained physical transport requirement;c) | I vilken rapport om bedömning av efterfrågan på marknaden enligt punkt 3 som efterfrågeanmälningen kommer att bedömas, förutsatt att den anmälda efterfrågan inte kan beaktas enligt punkterna a och b, vilket ska motiveras.
(b) | whether no yearly standard capacity product linking two adjacent entry-exit systems is available in the annual yearly capacity auction for the year in which incremental capacity could be offered for the first time and in the 3 subsequent years, because all the capacity has been contracted;11.   En systemansvarig för överföringssystem får ta ut avgifter för verksamhet i samband med inlämnandet av icke-bindande efterfrågeanmälningar. Dessa avgifter ska återspegla de administrativa kostnaderna för inlämnandet av efterfrågeanmälningar, och ska godkännas av den berörda nationella tillsynsmyndigheten och offentliggöras på den systemansvariges webbplats. Sådana avgifter ska återbetalas till respektive nätanvändare om utfallet av den ekonomiska prövningen är positivt för minst en erbjudandenivå som omfattar inkrementell kapacitet vid den berörda sammanlänkningspunkten.
(c) | whether network users submitted non-binding demand indications requesting incremental capacity for a sustained number of years and all other economically efficient means for maximising the availability of existing capacity are exhausted.12.   I rapporten om bedömningen av efterfrågan på marknaden ska följande kriterier beaktas:
13.   The market demand assessment report shall include at least the following:a) | Huruvida fysisk kapacitetsbrist har identifierats i den unionsomfattande tioåriga nätutvecklingsplanen, som innebär att en viss region är underförsörjd i ett rimligt scenario för toppbelastning och där denna kapacitetsbrist skulle kunna avhjälpas genom att inkrementell kapacitet erbjuds vid den berörda sammanlänkningspunkten, eller huruvida en nationell nätutvecklingsplan identifierar ett konkret och varaktigt fysiskt transportbehov.
(a) | a conclusion on whether to initiate an incremental capacity project;b) | Huruvida ingen årsvis standardkapacitetsprodukt mellan två angränsande entry-exitsystem är tillgänglig vid den årliga auktionen för årsvis kapacitet för det år då inkrementell kapacitet skulle kunna erbjudas för första gången och under de tre därpå följande åren, eftersom all kapacitet har avtalats.
(b) | the aggregated non-binding demand indications received no later than 8 weeks after the start of the annual yearly capacity auction in the year of the publication of the respective demand assessment report;c) | Huruvida nätanvändarna har lämnat in icke-bindande efterfrågeanmälningar i vilka de efterfrågar inkrementell kapacitet under flera på varandra följande år och alla andra ekonomiskt effektiva möjligheter att maximera tillgången till befintlig kapacitet är uttömda.
(c) | the aggregated non-binding demand indications submitted after the deadline referred to in paragraph 6 during the previous incremental capacity process in case these demand indications were not considered for the previous demand assessment;13.   Bedömningsrapporten om efterfrågan på marknaden ska innehålla åtminstone följande:
(d) | the aggregated non-binding demand indications submitted in accordance with paragraph 7 where the transmission system operators has decide to consider them in the ongoing market demand assessment;a) | En slutsats om huruvida ett projekt för inkrementell kapacitet ska inledas.
(e) | an assessment of the expected amount, direction and duration of demand for incremental capacity at the interconnection points with each adjacent entry-exit system or interconnectors;b) | De sammanlagda icke-bindande efterfrågeanmälningar som inkommit senast åtta veckor efter början av den årliga auktionen för årsvis kapacitet under året för offentliggörandet av den respektive rapporten om bedömning av efterfrågan.
(f) | a conclusion on whether technical studies for incremental capacity projects will be conducted, specifying for which interconnection points and for which expected demand level;c) | De sammanlagda icke-bindande efterfrågeanmälningar som lämnats in efter den tidsfrist som anges i punkt 6 under det föregående förfarandet för inkrementell kapacitet, såvida dessa uppgifter inte beaktats i den föregående bedömningen av efterfrågan.
(g) | provisional timelines for the incremental capacity project, technical studies and the consultation referred to in Article 27(3);d) | De sammanlagda icke-bindande efterfrågeanmälningar som lämnats in i enlighet med punkt 7 om de systemansvariga för överföringssystemen har beslutat att beakta dem i den pågående bedömningen av efterfrågan på marknaden.
(h) | a conclusion on what fees, if any, will be introduced, according to paragraph 10;e) | En bedömning av den förväntade storleken, riktningen och varaktigheten för efterfrågan på inkrementell kapacitet vid sammanlänkningspunkterna med varje angränsande entry-exitsystem eller sammanlänkningar.
(i) | the types and, where available the aggregated size of conditional demand indications according to point paragraph 9;f) | En slutsats om huruvida tekniska studier för projekt för inkrementell kapacitet kommer att genomföras, samt för vilka sammanlänkningspunkter och för vilken förväntad efterfrågenivå.
(j) | how transmission system operators intend to apply Article 11(3) with regards to limitation of the number of years being offered in the annual yearly capacity auctions during the incremental process.g) | Preliminär tidsplan för projektet för inkrementell kapacitet, tekniska studier och det samråd som avses i artikel 27.3.
14.   Transmission system operators and the relevant national regulatory authorities shall publish respective points of contact for incremental capacity projects initiated at the publication of the market demand assessment report and update this information on a regular basis throughout the project.h) | En slutsats om vilka avgifter som eventuellt ska införas, i enlighet med punkt 10.
Article 27i) | Typ och, där det är känt, sammanlagt omfång av anmälningar om villkorad efterfrågan enligt punkt 9.
Design phasej) | Hur de systemansvariga för överföringssystemen har för avsikt att tillämpa artikel 11.3 i fråga om begränsningen av det antal år som erbjuds i de årliga auktionerna för årsvis kapacitet under det inkrementella förfarandet.
1.   The day after the publication of the market demand assessment report, the design phase shall start, if the demand assessment report identifies demand for incremental capacity projects.14.   De systemansvariga för överföringssystemen och de nationella tillsynsmyndigheterna ska offentliggöra sina respektive kontaktpunkter för de projekt för inkrementell kapacitet som inletts vid tidpunkten för offentliggörandet av rapporten om bedömningen av efterfrågan på marknaden, och uppdatera informationen regelbundet under hela projektet.
2.   Transmission system operators active at the respective interconnection point shall conduct technical studies for incremental capacity projects in order to design the incremental capacity project and coordinated offer levels based on technical feasibility and the market demand assessment reports.Artikel 27
3.   No later than 12 weeks after the start of the design phase, the concerned transmission system operators shall conduct a joint public consultation on the draft project proposal in one or more official languages of the Member State and to the extent possible in English for a minimum of 1 month and no longer than 2 months. These operators shall take all reasonable steps to ensure cross-border coordination.Utformningsfas
The consultation shall cover at least the following elements:1.   Dagen efter offentliggörandet av rapporten om bedömningen av efterfrågan på marknaden ska utformningsfasen inledas, om det i rapporten identifierats behov av projekt för inkrementell kapacitet.
(a) | a description of the incremental capacity project, including a cost estimate;2.   De systemansvariga för överföringssystem som är verksamma vid respektive sammanlänkningspunkt ska genomföra tekniska studier för projekt för inkrementell kapacitet i syfte att utforma projektet och samordnade erbjudandenivåer, utgående från den tekniska genomförbarheten och rapporterna om bedömningen av efterfrågan på marknaden.
(b) | the offer levels for bundled capacity products at the interconnection point;3.   Senast tolv veckor efter inledningen av utformningsfasen ska de berörda systemansvariga för överföringssystemen genomföra ett offentligt samråd om utkastet till projektförslag, på ett eller flera av medlemsstatens officiella språk och i möjligaste mån på engelska, under minst en månad men högst två månader. Dessa systemansvariga ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa gränsöverskridande samordning.
(c) | where relevant, based on conditional demand indications received, the transmission system operators' proposed alternative allocation mechanism including its justification;Samrådet ska gälla åtminstone följande:
(d) | provisional timelines of the incremental capacity project;a) | En beskrivning av projektet för inkrementell kapacitet, inbegripet en kostnadsuppskattning.
(e) | general rules and conditions that a network users must accept to participate and access capacity in the binding capacity allocation phase of the incremental capacity process, including any collateral to be provided by network users and how possible delays in the provision of capacity or the event of a disruption to the project are dealt with contractually;b) | Erbjudandenivåerna för kombinerade kapacitetsprodukter vid sammanlänkningspunkten.
(f) | where a fixed price approach is followed for the incremental capacity project, the elements IND and RP described in Article 24(b) of Regulation (EU) 2017/460;c) | I tillämpliga fall, utgående från de anmälningar om villkorad efterfrågan som inkommit, de systemansvarigas föreslagna alternativa tilldelningsmekanismer och deras motivering.
(g) | the level of user commitments, expressed as an estimate of the f-factor as applied in accordance with Article 23, which, after having consulted with the transmission system operators, is proposed and subsequently approved by the concerned national regulatory authorities;d) | En preliminär tidsplan för projektet för inkrementell kapacitet.
(h) | any additional demand indications received in accordance with Article 26(7);e) | Allmänna regler och villkor som nätanvändare måste godta för att delta och få tillgång till kapacitet under den bindande kapacitetstilldelningsfasen av förfarandet för inkrementell kapacitet, inklusive eventuella säkerheter som nätanvändare måste tillhandahålla och uppgifter om hur eventuella förseningar i tillhandahållandet av kapacitet eller avbrott i projektet hanteras avtalsmässigt.
(i) | whether the incremental capacity is likely to result in a sustained, significant decrease in the utilisation of other non-depreciated gas infrastructure in the same and adjacent entry-exit systems or along the same gas transport route.f) | Om en metod med fast pris tillämpas för projektet för inkrementell kapacitet: elementen IND och RP enligt artikel 24 b i förordning (EU) 2017/460.
4.   In the process of designing coordinated offer levels, the transmission system operators shall closely cooperate with the involved national regulatory authorities and coordinate across borders in order to enable offers of incremental capacity as bundled products. The project proposal and design of coordinated offer levels shall take into account the results of the consultation provided for in paragraph 3.g) | Användarnas åtagandenivå, uttryckt som en uppskattning av den f-faktor som tillämpas i enlighet med artikel 23, som, efter samråd med de systemansvariga för överföringssystemen, föreslås och därefter godkänns av de berörda nationella tillsynsmyndigheterna.
Article 28h) | Alla eventuella ytterligare efterfrågeanmälningar som inkommit i enlighet med artikel 26.7.
Approval and publicationi) | Huruvida den inkrementella kapaciteten kan väntas leda till en varaktig betydande minskning i utnyttjandet av annan icke avskriven gasinfrastruktur inom samma och angränsande entry-exitsystem eller längs samma gastransportväg.
1.   Following the consultation and finalisation of the design phase for an incremental capacity project in accordance with Article 27, the involved transmission system operators shall submit the project proposal for an incremental capacity project to the relevant national regulatory authorities for coordinated approvals. The project proposal shall also be published by the involved transmission system operators in one or more official languages of the Member State and to the extent possible in English and shall include at least the following information:4.   I samband med utformningen av samordnade erbjudandenivåer ska de systemansvariga för överföringssystemen ha ett nära samarbete med de berörda nationella tillsynsmyndigheterna och samordna sig över gränserna för att möjliggöra erbjudanden om inkrementell kapacitet i form av kombinerade produkter. Projektförslaget och utformningen av samordnade erbjudandenivåer ska ta hänsyn till resultaten av det samråd som föreskrivs i punkt 3.
(a) | all offer levels, reflecting the range of expected demand for incremental capacity at the relevant interconnection points as a result of the processes provided for in paragraph 3 of Article 27 and Article 26;Artikel 28
(b) | the general rules and conditions that a network user must accept to participate and access capacity in the binding capacity allocation phase of the incremental capacity process, including any collaterals to be provided by network users and how possible delays in the provision of capacity or the event of a disruption to the project are dealt with contractually;Godkännande och offentliggörande
(c) | timelines of the incremental capacity project, including any changes since the consultation described in paragraph 3 of Article 27, and measures to prevent delays and minimise the impact of delays;1.   Efter samrådet och slutförandet av utformningsfasen för ett projekt för inkrementell kapacitet i enlighet med artikel 27 ska de berörda systemansvariga för överföringssystemen lägga fram projektförslaget för projektet inför de berörda nationella tillsynsmyndigheterna för samordnat godkännande. Projektförslaget ska också offentliggöras av de berörda systemansvariga för överföringssystemen, på ett eller flera av medlemsstatens officiella språk och i möjligaste mån på engelska, och ska innehålla åtminstone följande uppgifter:
(d) | the parameters defined in Article 22(1);a) | Alla erbjudandenivåer, för att återspegla den förväntade efterfrågan på inkrementell kapacitet vid de berörda sammanlänkningspunkterna till följd av de processer som fastställs i artiklarna 27.3 och 26.
(e) | whether an exceptionally extended time horizon for contracting capacity for an additional period of up to 5 years beyond the allocation of up to 15 years after the start of the operational use may be required, in accordance with Article 30;b) | Allmänna regler och villkor som en nätanvändare måste godta för att delta och få tillgång till kapacitet under den bindande kapacitetstilldelningsfasen av förfarandet för inkrementell kapacitet, inklusive eventuella säkerheter som nätanvändare måste tillhandahålla och uppgifter om hur eventuella förseningar i tillhandahållandet av kapacitet eller avbrott i projektet hanteras avtalsmässigt.
(f) | where applicable, the proposed alternative allocation mechanism including its justification pursuant to Article 30(2) as well as the conditions approved by the transmission system operator for the binding phase pursuant to Article 30(3);c) | Tidsplan för projektet för inkrementell kapacitet, inklusive eventuella förändringar efter det samråd som beskrivs i artikel 27.3, samt åtgärder för att förhindra förseningar och minimera effekten av förseningar.
(g) | where a fixed price approach is followed for the incremental capacity project, the elements described in Article 24(b) of Regulation (EU) 2017/460.d) | De parametrar som definieras i artikel 22.1.
2.   Within 6 months of receipt of the complete project proposal by the last of the relevant regulatory authorities, those national regulatory authorities shall publish coordinated decisions on the project proposal defined in paragraph 1 in one or more official languages of the Member State and to the extent possible in English. The decisions shall include justifications. National regulatory authorities shall inform each other of the receipt of the project proposal and its completeness in order to determine the start of the 6 months period.e) | Huruvida det, som ett undantag, kan krävas en längre tidsperiod för att ingå avtal om kapacitet, med en ytterligare period på upp till fem år utöver tilldelningen för upp till 15 år efter driftstarten, i enlighet med artikel 30.
When preparing the national regulatory authority's decision, each national regulatory authority shall consider the views of the other national regulatory authorities involved. In any case national regulatory authorities shall take into account any detrimental effects on competition or the effective functioning of the internal gas market associated with the incremental capacity projects concerned.f) | När så är tillämpligt, den föreslagna alternativa tilldelningsmekanismen tillsammans med motiveringen för denna i enlighet med artikel 30.2, liksom de villkor som godkänts av den systemansvarige för den bindande fasen enligt artikel 30.3.
If a relevant national regulatory authority objects to the submitted project proposal, it shall inform the other involved national regulatory authorities as soon as possible. In such a situation, all the national regulatory authorities involved shall take all reasonable steps to work together and reach a common agreement.g) | Om en metod med fast pris tillämpas för projektet för inkrementell kapacitet: de element som anges i artikel 24 b i förordning (EU) 2017/460.
Where the relevant national regulatory authorities cannot reach an agreement on the proposed alternative allocation mechanism within the 6 months period referred to in the first subparagraph, the Agency shall decide on the alternative allocation mechanism to be implemented, following the process set out in Article 8(1) of Regulation (EC) No 713/2009.2.   Inom sex månader från det att den sista av de berörda tillsynsmyndigheterna mottagit det fullständiga projektförslaget ska dessa nationella tillsynsmyndigheter offentliggöra samordnade beslut om det projektförslag som definieras i punkt 1, på ett eller flera av medlemsstatens officiella språk och i möjligaste mån på engelska. Besluten ska innehålla motiveringar. De nationella tillsynsmyndigheterna ska informera varandra om mottagandet av projektförslaget och om huruvida det var fullständigt, i syfte att fastställa utgångspunkten för tidsfristen på sex månader.
3.   Upon the publication of the decisions of the relevant national regulatory authorities pursuant to paragraph 2 and no later than 2 months before the offer of incremental capacity in the annual yearly capacity auction, the transmission system operators shall publish jointly a notice in one or more official languages of the Member State and to the extent possible in English including the following minimum informationVid utarbetandet av den nationella tillsynsmyndighetens beslut ska varje nationell tillsynsmyndighet beakta synpunkter från de andra nationella tillsynsmyndigheterna. Under alla omständigheter ska de nationella tillsynsmyndigheterna beakta alla negativa effekter på konkurrensen eller på en effektivt fungerande inre marknad för gas i samband med de berörda projekten för inkrementell kapacitet.
(a) | the information defined in paragraph 1 as approved by the national regulatory authorities;Om en nationell tillsynsmyndighet invänder mot det inlämnade projektförslaget ska den underrätta de andra berörda nationella tillsynsmyndigheterna så snart som möjligt. I en sådan situation ska samtliga berörda nationella tillsynsmyndigheter vidta alla rimliga åtgärder för att samarbeta och nå en gemensam överenskommelse.
(b) | a template of the contract(s) related to the capacity offered.Om de berörda nationella tillsynsmyndigheterna inte kan nå en överenskommelse om den föreslagna alternativa tilldelningsmekanismen inom den sexmånadersperiod som avses i första stycket, ska byrån besluta om vilken alternativ tilldelningsmekanism som ska tillämpas, på grundval av det förfarande som anges i artikel 8.1 i förordning (EG) nr 713/2009.
Article 293.   Efter offentliggörandet av de nationella tillsynsmyndigheternas beslut i enlighet med punkt 2, och senast två månader före erbjudandet om inkrementell kapacitet vid den årliga auktionen för årsvis kapacitet, ska de systemansvariga gemensamt offentliggöra ett meddelande, på ett eller flera av medlemsstatens officiella språk och i möjligaste mån på engelska, med minst följande uppgifter:
Auctioning of incremental capacitya) | Den information som definieras i punkt 1 och som godkänts av de nationella tillsynsmyndigheterna.
1.   Subject to the completion of the steps provided for in Article 27, the involved transmission system operators shall offer the incremental capacity together with the respective available capacity in the annual yearly capacity auction as standard bundled products in ascending clock auctions according to Article 17 as a default and in accordance with Article 8(8) and (9) and Article 19.b) | En avtalsmall för den kapacitet som erbjuds.
2.   The auctions for the respective offer levels shall be conducted in parallel and independently from each other in accordance with Article 17 and subject to Article 8(2). Only coordinated offer levels shall be auctioned.Artikel 29
3.   In order to minimise potential auction premia and to achieve a positive economic test outcome for the highest possible offer level, a new auction may be initiated once and only if:Auktionering av inkrementell kapacitet
(a) | there were at least two offer levels set by the transmission system operators before the start of the auctions described in paragraph 2; and1.   Under förutsättning att de åtgärder som föreskrivs i artikel 27 genomförts ska de berörda systemansvariga för överföringssystemen som standard erbjuda inkrementell kapacitet tillsammans med den tillgängliga kapaciteten vid den årliga auktionen för årsvis kapacitet som kombinerade standardprodukter i ascending-clock-auktioner enligt artikel 17, och i enlighet med artikel 8.8 och 8.9 och artikel 19.
(b) | at least one offer level was unsuccessful and resulted in a negative economic test; and2.   Auktionerna för de olika erbjudandenivåerna ska genomföras parallellt och oberoende av varandra i enlighet med artikel 17 och om inte annat följer av artikel 8.2. Endast samordnade erbjudandenivåer får auktioneras.
(c) | the next smaller offer level of the lowest unsuccessful offer level resulted in a positive economic test, and cleared with an auction premium for at least one yearly standard capacity product.3.   I syfte att minimera eventuella auktionstillägg och uppnå ett positivt resultat av den ekonomiska prövningen för den högsta möjliga erbjudandenivån får en ny auktion inledas, enbart en gång, om
If these conditions are met, the new auction may be initiated for the lowest unsuccessful offer level referred in point (b).a) | det fanns minst två erbjudandenivåer som de systemansvariga för överföringssystemen fastställt före starten av de auktioner som beskrivs i punkt 2, och
4.   If the new auction does not result in a positive economic test outcome, the allocation results of the original auction referred to in point (c) shall prevail in accordance with Articles 17(20) and (21).b) | minst en erbjudandenivå var resultatlös och ledde till en negativ ekonomisk prövning, och
Article 30c) | den närmaste lägre erbjudandenivån till den lägsta resultatlösa erbjudandenivån ledde till en positiv ekonomisk prövning, och balanserades med ett auktionstillägg för minst en årsvis standardkapacitetsprodukt.
Principles for alternative allocation mechanismsOm dessa villkor är uppfyllda får den nya auktionen inledas för den lägsta resultatlösa erbjudandenivå som avses i led b.
1.   An alternative allocation mechanism covers a maximum of 15 years after the start of operational use. If the economic test could not be passed based on the 15 years' bookings, national regulatory authorities may exceptionally extend the time horizon by up to 5 additional years.4.   Om den nya auktionen inte leder till ett positivt resultat av den ekonomiska prövningen ska tilldelningsresultaten av den ursprungliga auktion som avses i led c ha företräde i enlighet med artikel 17.20 och 17.21.
2.   An alternative capacity allocation mechanism can be used, subject to national regulatory authorities' approval, where it is reasonable to conclude from the market demand assessment pursuant to Article 26 or the consultation defined in Article 27(3) that the ascending clock auction is not suitable and that the incremental capacity project fulfils both of the following conditions:Artikel 30
(a) | it involves more than two entry-exit systems and bids are requested along several interconnection points during the allocation procedure;Principer för alternativa tilldelningsmekanismer
(b) | bids with a duration of more than 1 year are requested.1.   En alternativ tilldelningsmekanism omfattar högst 15 år efter driftstarten. Om resultatet av den ekonomiska prövningen inte är positivt på grundval av 15 års bokningar får de nationella tillsynsmyndigheterna i undantagsfall förlänga tidsperioden med upp till ytterligare fem år.
3.   In an alternative allocation mechanism network users may submit binding conditional bids for contracting capacity subject to one or more of the following conditions specified by the transmission system operators in the approved project proposal pursuant to Article 28(1):2.   En alternativ mekanism för kapacitetstilldelning får användas, förutsatt att de nationella regleringsmyndigheternas godkänner detta, om det är rimligt att från bedömningen av efterfrågan på marknaden enligt artikel 26 eller från det samråd som definieras i artikel 27.3 dra slutsatsen att en ascending-clock-auktion är olämplig och att projektet för inkrementell kapacitet uppfyller båda följande villkor:
(a) | commitments linking or excluding commitments at other interconnection points;a) | Det omfattar fler än två entry-exitsystem och bud infordras för flera sammanlänkningspunkter under tilldelningsförfarandet.
(b) | commitments across a number of different yearly standard capacity products at an interconnection point;b) | Bud med en löptid på mer än ett år infordras.
(c) | commitments conditional on the allocation of a specific or minimum amount of capacity.3.   I en alternativ tilldelningsmekanism får nätanvändarna lämna bindande villkorade bud för att ingå avtal om kapacitet, under förutsättning att ett eller flera av följande villkor som anges av de systemansvariga för överföringssystemen i det godkända projektförslaget enligt artikel 28.1 är uppfyllda:
4.   The alternative allocation mechanism is subject to approvals by the concerned national regulatory authorities according to Article 28(2). The mechanism shall be transparent and non-discriminatory but may allow for the prioritisation of booking duration or bids for higher amounts of capacity for a yearly standard capacity product.a) | Åtaganden som kopplar samman eller utesluter åtaganden vid andra sammanlänkningspunkter.
5.   If either booking duration or bids for higher amounts of capacity are prioritised, national regulatory authorities shall decide on setting aside an amount of at least 10 % and up to 20 % of the technical capacity at each interconnection point when applying Article 8(8). Capacity set aside in this manner shall be offered in accordance with Article 8(7).b) | Åtaganden för ett antal olika årsvisa standardkapacitetsprodukter vid en sammanlänkningspunkt.
Article 31c) | Åtaganden som har som villkor att en specifik eller minsta kapacitet tilldelas.
Transitional arrangements4.   Den alternativa mekanismen för tilldelning är föremål för de berörda nationella tillsynsmyndigheternas godkännande i enlighet med artikel 28.2. Mekanismen ska vara transparent och icke-diskriminerande men kan medge prioritering av varaktigheten för en bokning eller bud avseende större mängder kapacitet för en årsvis standardkapacitetsprodukt.
In the case of incremental capacity projects initiated before the entry into force of this Regulation, Articles 26 to 30 shall apply unless such projects have been granted the applicable approvals for capacity allocation by the respective national regulatory authorities before 1 August 2017.5.   Om antingen varaktigheten för en bokning eller bud för större mängder kapacitet prioriteras ska de nationella tillsynsmyndigheterna vid tillämpning av artikel 8.8 besluta att avsätta en mängd motsvarande minst 10 % och upp till 20 % av den tekniska kapaciteten vid varje sammanlänkningspunkt. Kapacitet som avsätts på detta sätt ska erbjudas i enlighet med artikel 8.7.
CHAPTER VIArtikel 31
INTERRUPTIBLE CAPACITYÖvergångsbestämmelser
Article 32När det gäller projekt för inkrementell kapacitet som inleds före denna förordnings ikraftträdande ska artiklarna 26–30 tillämpas, såvida inte den respektive nationella tillsynsmyndigheten har beviljat de tillämpliga godkännandena för kapacitetstilldelning för sådana projekt före den 1 augusti 2017.
Allocation of interruptible servicesKAPITEL VI
1.   As from 1 January 2018, transmission system operators may only offer standard capacity products for interruptible capacity of a duration longer than one day if the corresponding monthly, quarterly or yearly standard capacity product for firm capacity was sold at an auction premium, was sold out, or was not offered.FRÅNKOPPLINGSBAR KAPACITET
2.   Transmission system operators shall offer a daily capacity product for interruptible capacity in both directions at interconnection points where the respective standard capacity product for firm capacity was sold out day-ahead or was not offered. At unidirectional interconnection points where firm capacity is offered only in one direction, transmission system operators shall offer at least a daily product for interruptible capacity in the other direction.Artikel 32
3.   If interruptible capacity is offered, this shall not be detrimental to the amount of firm capacity on offer. Transmission system operators shall not set aside capacity that can be offered as firm capacity in order to offer it as interruptible capacity.Tilldelning av frånkopplingsbara tjänster
4.   To the extent interruptible capacity products other than daily products are offered, the same standard capacity products for firm capacity shall also apply for interruptible capacity, in terms of duration of the products.1.   Från och med den 1 januari 2018 ska systemansvariga för överföringssystem erbjuda standardkapacitetsprodukter för frånkopplingsbar kapacitet som varar längre än ett dygn endast om motsvarande månadsvisa, kvartalsvisa eller årsvisa standardkapacitetsprodukt för fast kapacitet såldes med auktionstillägg, såldes ut eller inte erbjöds.
5.   To the extent interruptible capacity is offered, it shall be allocated via an auction process with the exception of within-day interruptible capacity.2.   Systemansvariga för överföringssystem ska erbjuda en dygnsvis kapacitetsprodukt för frånkopplingsbar kapacitet i båda riktningar vid sammanlänkningspunkter där respektive standardkapacitetsprodukt för fast kapacitet såldes ut dagen före eller inte erbjöds. Vid enkelriktade sammanlänkningspunkter där fast kapacitet bara erbjuds i en riktning, ska de systemansvariga för överföringssystemen erbjuda minst en dygnsvis produkt för frånkopplingsbar kapacitet i den andra riktningen.
6.   Within-day interruptible capacity shall be allocated by means of an over-nomination procedure.3.   Om frånkopplingsbar kapacitet erbjuds får detta inte påverka den erbjudna mängden fast kapacitet på ett negativt sätt. De systemansvariga för överföringssystemen får inte avsätta kapacitet som kan erbjudas som fast kapacitet i syfte att erbjuda den som frånkopplingsbar kapacitet.
7.   Within-day interruptible capacity shall only be allocated when firm capacity, whether technical capacity or additional capacity, is sold out.4.   Om andra produkter för frånkopplingsbar kapacitet än dygnsvisa produkter erbjuds ska samma löptid gälla för standardkapacitetsprodukter för frånkopplingsbar kapacitet som för standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet.
8.   Where auctions are held for any interruptible products longer than within-day transmission system operators shall, if known, publish the amounts of interruptible capacity on offer before the start of the auction process.5.   Om frånkopplingsbar kapacitet erbjuds ska den, utom för frånkopplingsbar inomdygnskapacitet, tilldelas genom ett auktionsförfarande.
9.   If offered, interruptible capacity shall be allocated by means of a separate auction after firm capacity of equal duration has been allocated, but before the auction of firm capacity with a shorter duration starts, with the exception of within-day interruptible capacity.6.   Frånkopplingsbar inomdygnskapacitet ska tilldelas genom ett övernomineringsförfarande.
10.   If offered, interruptible capacity auctions shall be conducted in accordance with the same design principles and timescales as applied for firm capacity. The exact auction dates to be used for the interruptible capacity auctions shall be detailed within the auction calendar with the exception of within-day interruptible capacity. For the annual yearly, all annual quarterly and all rolling monthly capacity auctions, the transmission system operators shall notify network users about the amount of interruptible capacity to be offered one week before the auction starts. Where an auction of firm capacity has not closed on the scheduled start day for the interruptible auctions, the interruptible auctions shall open no later than the next business day after the closing of the respective auctions of firm capacity. In such cases, any change in the offered amounts shall be notified at least 12 hours before the start of the respective interruptible capacity auction.7.   Frånkopplingsbar inomdygnskapacitet ska tilldelas endast om den fasta kapaciteten, vare sig det gäller teknisk kapacitet eller ytterligare kapacitet, har sålts ut.
Article 338.   Om auktioner hålls för någon typ av produkter för frånkopplingsbar kapacitet som sträcker sig längre än inomdygnskapacitet, ska de systemansvariga för överföringssystemen offentliggöra de mängder frånkopplingsbar kapacitet som erbjuds, om denna är känd, innan auktionsförfarandet inleds.
Minimum interruption lead times9.   Om frånkopplingsbar kapacitet erbjuds ska den tilldelas genom en separat auktion efter det att fast kapacitet med samma varaktighet har tilldelats, men innan auktionen för fast kapacitet med kortare varaktighet inleds, med undantag av frånkopplingsbar inomdygnskapacitet.
1.   Interruptible capacities shall have minimum interruption lead times, which shall be decided jointly by adjacent transmission system operators.10.   Om frånkopplingsbar kapacitet erbjuds ska auktionerna ha samma utformning och tillämpa samma tidsramar som auktionerna för fast kapacitet. De exakta auktionsdatum som kommer att användas för auktioner för frånkopplingsbar kapacitet ska specificeras i auktionskalendern, med undantag för frånkopplingsbar inomdygnskapacitet. För årliga auktioner för årsvis kapacitet, årliga auktioner för kvartalsvis kapacitet och samtliga rullande auktioner för månadsvis kapacitet ska de systemansvariga för överföringssystemen en vecka före auktionens början underrätta nätanvändarna om den mängd frånkopplingsbar kapacitet som kommer att erbjudas. Om en auktion för fast kapacitet inte har avslutats den dag som planerats som startdag för auktionerna för frånkopplingsbar kapacitet, ska auktionerna för frånkopplingsbar kapacitet inledas senast nästa arbetsdag efter det att respektive auktioner för fast kapacitet har avslutats. I sådana fall ska alla ändringar av erbjudna kvantiteter meddelas minst tolv timmar innan respektive auktion för frånkopplingsbar kapacitet inleds.
2.   The default minimum interruption lead time for a given gas hour shall be 45 minutes after the start of the re-nomination cycle for that gas hour. Where two transmission system operators wish to shorten the lead time for interruptions, any related agreement entered into between the transmission system operators shall be subject to competent national regulatory authority approval.Artikel 33
Article 34Minsta ledtider för frånkoppling
Coordination of interruption process1.   Frånkopplingsbar kapacitet ska ha minsta möjliga ledtider för frånkoppling, vilka ska bestämmas gemensamt av angränsande systemansvariga för överföringssystem.
The transmission system operator that initiates the interruption shall notify the relevant adjacent transmission system operator. Adjacent transmission system operators shall notify their respective affected network users as soon as possible, but with due regard to the reliability of the information.2.   Standardvärdet för minsta ledtid för frånkoppling för en given gastimme ska vara fyrtiofem minuter efter det att renomineringscykeln för den gastimmen påbörjats. Om två systemansvariga för överföringssystem vill förkorta ledtiden för frånkoppling ska alla överenskommelser mellan dem i detta syfte vara föremål för den behöriga nationella tillsynsmyndighetens godkännande.
Article 35Artikel 34
Defined sequence of interruptionsSamordning av frånkopplingsprocessen
1.   The order in which interruptions shall be performed, if the total of nominations exceeds the quantity of gas that can flow at a certain interconnection point, shall be determined based on the contractual time stamp of the respective transport contracts on an interruptible basis. In case of an interruption, transport contract coming into force earlier shall prevail over transport contract coming into force later.Den systemansvarige för överföringssystemet som initierar frånkopplingen ska underrätta den berörda angränsande systemansvarige för överföringssystemet. Angränsande systemansvariga för överföringssystem ska underrätta sina respektive berörda nätanvändare så snart som möjligt, men med vederbörligt beaktande av informationens tillförlitlighet.
2.   If, after applying the procedure provided for in paragraph 1, two or more nominations are ranked at the same position within the interruption order and the transmission system operator does not interrupt all of them, a pro rata reduction of these specific nominations shall apply.Artikel 35
3.   To accommodate the differences between the various interruptible capacity services within the Union, the adjacent transmission system operators shall implement and coordinate the joint procedures provided for in this Article on an interconnection point by interconnection point basis.Fastställd sekvens för frånkoppling
Article 361.   Om summan av nomineringarna överstiger den kvantitet gas som kan flöda i en viss sammanlänkningspunkt ska ordningsföljden för frånkopplingarna fastställas utifrån den avtalsenliga tidstämpeln för respektive transportavtal på frånkopplingsbar basis. Vid frånkoppling ska transportavtal som trätt i kraft tidigare ha företräde framför transportavtal som trätt i kraft senare.
Reasons for interruptions2.   Om två eller flera nomineringar rangordnas lika i ordningsföljden för frånkoppling, efter att förfarandet i punkt 1 tillämpats, och den systemansvarige för överföringssystemet inte frånkopplar kapaciteten för samtliga nomineringar, ska en proportionell reduktion av dessa specifika nomineringar tillämpas.
Transmission system operators shall include reasons for interruptions either directly in their interruptible transport contracts or in the general terms and conditions that govern these contracts. Reasons for interruptions can include but are not limited to gas quality, pressure, temperature, flow patterns, use of firm contracts, maintenance, up- or downstream constraints, public service obligations and capacity management deriving from congestion management procedures.3.   För att ta hänsyn till skillnaderna mellan de olika tjänsterna för frånkopplingsbar kapacitet inom unionen ska angränsande systemansvariga för överföringssystem genomföra och samordna de gemensamma förfaranden som föreskrivs i denna artikel för varje enskild sammanlänkningspunkt.
CHAPTER VIIArtikel 36
CAPACITY BOOKING PLATFORMSSkäl för frånkoppling
Article 37Systemansvariga för överföringssystem ska ange skäl för frånkoppling antingen direkt i sina transportavtal om frånkopplingsbar kapacitet eller i de allmänna villkor som gäller för dessa avtal. Skäl för frånkoppling kan vara – men begränsas inte till – gaskvalitet, tryck, temperatur, flödesmönster, användning av avtal för fast kapacitet, underhåll, begränsningar upp- eller nedströms, skyldigheter beträffande allmännyttiga tjänster och kapacitetsförvaltning till följd av förfaranden för hantering av överbelastning.
Capacity booking platformsKAPITEL VII
1.   Transmission system operators shall apply this Regulation by offering capacity by means of one or a limited number of joint web-based booking platforms. Transmission system operators can operate such platforms themselves or via an agreed party that, where necessary, acts on behalf of them towards the network users.KAPACITETSBOKNINGSPLATTFORMAR
2.   Joint booking platforms shall apply the following rules:Artikel 37
(a) | the rules and procedures for the offer and allocation of all capacity in accordance with Chapter III shall apply;Kapacitetsbokningsplattformar
(b) | the establishment of a process to offer firm bundled capacity in accordance with Chapter IV shall have priority;1.   De systemansvariga för överföringssystemen ska tillämpa denna förordning genom att erbjuda kapacitet via en eller ett begränsat antal gemensamma webbaserade bokningsplattformar. De systemansvariga för överföringssystemen kan själva driva dessa plattformar, eller låta en godkänd part, som vid behov agerar på deras vägnar gentemot nätanvändarna, driva plattformen.
(c) | functionalities for network users to offer and obtain secondary capacity shall be provided;2.   Gemensamma bokningsplattformar ska tillämpa följande regler:
(d) | in order to use the services of the booking platforms network users shall accede to and be compliant with all applicable legal and contractual requirements that enable them to book and use capacity on the relevant transmission system operators' network under a transport contract;a) | Reglerna och förfarandena för att erbjuda och tilldela all kapacitet i enlighet med kapitel III ska gälla.
(e) | capacity at any single interconnection point or virtual interconnection point shall be offered at not more than one booking platform but a transmission system operator may offer capacity at different interconnection or virtual interconnection points through different booking platforms.b) | Inrättandet av ett förfarande för att erbjuda fast kombinerad kapacitet i enlighet med kapitel IV ska prioriteras.
3.   Within 6 months from entry into force of this Regulation all transmission system operators shall reach a contractual agreement to use a single booking platform to offer capacity on the two sides of their respective interconnection points or virtual interconnection points. If no agreement is reached by the transmission system operators within that period, the matter shall be referred immediately by the transmission system operators to the respective national regulatory authorities. The national regulatory authorities shall then, within a period of a further 6 months from the date of referral, jointly select the single booking platform for a period not longer than 3 years. If the national regulatory authorities are not able to jointly select a single booking platform within 6 months from the date of referral, Article 8(1) of the Regulation (EC) No 713/2009 shall apply. The Agency shall decide on the booking platform to be used, for a period not longer than 3 years, at the specific interconnection point or virtual interconnection point.c) | Det ska finnas funktioner som gör det möjligt för nätanvändarna att erbjuda och erhålla sekundärkapacitet.
4.   In case the selection of the booking platform at an interconnection point or virtual interconnection point was made either by the national regulatory authorities or by the Agency, the transmission system operators shall reach a contractual agreement on the use of a booking platform at the latest by the end of the period referred to in the last sentence of paragraph 3, for which the selection was made by the national regulatory authorities or the Agency. If no contractual agreement is reached, the procedure set out in paragraph 3 shall be resumed.d) | För att få använda bokningsplattformarnas tjänster ska nätanvändarna godta och följa alla tillämpliga lagenliga och avtalsenliga krav som gör det möjligt för dem att boka och använda kapacitet i nätet hos en systemansvarig för överföringssystem, i enlighet med ett transportavtal.
5.   The establishment of one or a limited number of joint booking platforms shall facilitate and simplify capacity booking at interconnection points across the Union for the benefit of network users. Where appropriate, ENTSOG and the Agency shall facilitate this process.e) | Kapacitet vid en viss sammanlänkningspunkt eller virtuell sammanlänkningspunkt ska erbjudas via högst en bokningsplattform, men en systemansvarig för överföringssystem får erbjuda kapacitet vid olika sammanlänkningspunkter eller virtuella sammanlänkningspunkter via olika bokningsplattformar.
6.   For increases in technical capacity, the allocation results shall be published on the booking platform which is used for auctioning existing capacity, and for new capacity created where none currently exists, on a joint booking platform agreed by the relevant transmission system operators.3.   Inom sex månader från denna förordnings ikraftträdande ska alla systemansvariga för överföringssystem nå ett avtal om att använda en gemensam bokningsplattform för att tillhandahålla kapacitet på båda sidor om respektive sammanlänkningspunkter eller virtuella sammanlänkningspunkter. Om de systemansvariga för överföringssystemen inte når någon överenskommelse inom denna tid ska de genast hänskjuta ärendet till respektive nationella tillsynsmyndigheter. De nationella tillsynsmyndigheterna ska sedan, inom en period av ytterligare sex månader från den dag då ärendet hänsköts till dem, gemensamt välja en gemensam bokningsplattform för en period på maximalt tre år. Om de nationella tillsynsmyndigheterna inte gemensamt kan välja en gemensam bokningsplattform inom sex månader från den dag då ärendet hänsköts till dem, ska artikel 8.1 i förordning (EG) nr 713/2009 gälla. Byrån ska fatta beslut om vilken bokningsplattform som ska användas för en period på högst tre år, för den specifika sammanlänkningspunkten eller virtuella sammanlänkningspunkten.
CHAPTER VIII4.   Om valet av bokningsplattform vid en sammanlänkningspunkt eller virtuell sammanlänkningspunkt görs antingen av de nationella tillsynsmyndigheterna eller av byrån, ska de systemansvariga för överföringssystemen nå ett avtal om användningen av en bokningsplattform senast när slutet nås för den period som avses i den sista meningen i punkt 3 och som valts av de nationella tillsynsmyndigheterna eller byrån. Om inget avtal kan nås ska det förfarande som fastställs i punkt 3 återupptas.
FINAL PROVISIONS5.   Genom inrättandet av en eller ett begränsat antal gemensamma bokningsplattformar ska kapacitetsbokning vid sammanlänkningspunkter i hela unionen för nätanvändare underlättas och förenklas. Där så är lämpligt ska Entsog och byrån underlätta detta förfarande.
Article 386.   För ökad teknisk kapacitet ska tilldelningsresultaten offentliggöras på den bokningsplattform som används för auktionering av befintlig kapacitet, och för ny kapacitet som skapas där det för närvarande inte finns någon ska tilldelningsresultaten offentliggöras på en gemensam bokningsplattform som överenskommits av de berörda systemansvariga för överföringssystemen.
Implementation monitoringKAPITEL VIII
1.   In order to assist the Agency in its monitoring duties pursuant to Article 9(1) of Regulation (EC) No 715/2009, ENTSOG shall monitor and analyse how transmission system operators have implemented this Regulation in accordance with Article 8(8) and (9) of Regulation (EC) No 715/2009. In particular, ENTSOG shall ensure the completeness and correctness of all relevant information from transmission system operators. ENTSOG shall submit to the Agency that information by 31 March 2019.SLUTBESTÄMMELSER
2.   Transmission system operators shall submit to ENTSOG all information required by ENTSOG to comply with its obligations pursuant to paragraph 1 by 31 December 2018.Artikel 38
3.   The confidentiality of commercially sensitive information shall be preserved by ENTSOG and the Agency.Övervakning av genomförande
4.   Before 6 April 2019, the Agency shall, in the framework of its monitoring tasks, report on the conditionalities stipulated in contracts for standard capacity products for firm capacity, having regard to their effect on efficient network use and the integration of the Union gas markets. The Agency shall be supported in its assessment by the relevant national regulatory authorities and transmission system operators.1.   För att bistå byrån i dess övervakningsskyldigheter enligt artikel 9.1 i förordning (EG) nr 715/2009 ska Entsog övervaka och analysera hur de systemansvariga för överföringssystemen har genomfört denna förordning i enlighet med artikel 8.8 och 8.9 i förordning (EG) nr 715/2009. I synnerhet ska Entsog säkerställa att all relevant information från systemansvariga för överföringssystem är fullständig och korrekt. Entsog ska lämna denna information till byrån senast den 31 mars 2019.
Article 392.   De systemansvariga för överföringssystemen ska senast den 31 december 2018 till Entsog lämna in alla uppgifter som Entsog behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt punkt 1.
Repeal3.   Entsog och byrån ska hålla kommersiellt känsliga uppgifter konfidentiella.
Regulation (EU) No 984/2013 is repealed.4.   Före den 6 april 2019 ska byrån, inom ramen för sina tillsynsuppgifter, rapportera om villkoren i avtal om standardkapacitetsprodukter för fast kapacitet, med beaktande av deras inverkan på nätets effektiva utnyttjande och gasmarknadernas integration i unionen. Byrån ska i sin bedömning bistås av berörda nationella tillsynsmyndigheter och systemansvariga för överföringssystem.
References made to the repealed Regulation shall be construed as references to this Regulation.Artikel 39
Article 40Upphävande
Entry into forceFörordning (EU) nr 984/2013 ska upphöra att gälla.
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.
It shall apply as from entry into force.Artikel 40
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Ikraftträdande
Done at Brussels, 16 March 2017.Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
For the CommissionDen ska tillämpas från och med ikraftträdandet.
The PresidentDenna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Jean-Claude JUNCKERUtfärdad i Bryssel den 16 mars 2017.
(1)   OJ L 211, 14.8.2009, p. 36.På kommissionens vägnar
(2)  Commission Regulation (EC) No 984/2013 of 14 October 2013 establishing a Network Code on Capacity Allocation Mechanisms in Gas Transmission Systems and supplementing Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council (OJ L 273, 15.10.2013, p. 5).Jean-Claude JUNCKER
(3)  Commission Regulation (EU) 2015/703 of 30 April 2015 establishing a network code on interoperability and data exchange rules (OJ L 113, 1.5.2015, p. 13).Ordförande
(4)  Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC (OJ L 211, 14.8.2009, p. 94).(1)  EUT L 211, 14.8.2009, s. 36.
(5)  Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators (OJ L 211, 14.8.2009, p. 1).(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 984/2013 av den 14 oktober 2013 om upprättandet av nätföreskrifter för mekanismer för kapacitetstilldelning i överföringssystem för gas och komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 (EUT L 273, 15.10.2013, s. 5).
(6)  Commission Regulation (EU) 2017/460 of 16 March 2017 establishing a network code on harmonised transmission tariff structures for gas (see page 29 of this Official Journal).(3)  Kommissionens förordning (EU) 2015/703 av den 30 april 2015 om fastställandet av nätföreskrifter med regler för driftskompatibilitet och informationsutbyte (EUT L 113, 1.5.2015, s. 13).
(7)  Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC (OJ L 295, 12.11.2010, p. 1).(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 94).
 (5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (EUT L 211, 14.8.2009, s. 1).
 (6)  Kommissionens förordning (EU) 2017/460 av den 16 mars 2017 om fastställandet av nätföreskrifter för harmoniserade tariffstrukturer för överföring av gas (se sidan 29 i detta nummer av EUT).
 (7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG (EUT L 295, 12.11.2010, s. 1).