?

14.11.2017    | EN | Official Journal of the European Union | L 295/6914.11.2017    | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 295/69
COMMISSION DELEGATED DECISION (EU) 2017/2075KOMMISSIONENS DELEGERADE BESLUT (EU) 2017/2075
of 4 September 2017av den 4 september 2017
replacing Annex VII to Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council establishing a single European railway areaom ersättning av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde
(Text with EEA relevance)(Text av betydelse för EES)
THE EUROPEAN COMMISSION,EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
Having regard to Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 establishing a single European railway area (1), and in particular Article 43(2) thereof,med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (1), särskilt artikel 43.2, och
Whereas:av följande skäl:
(1) | The procedures for capacity allocation should be made transparent, while taking into account the efficiency of the allocation process as well as the operational concerns of all stakeholders concerned with the use and the maintenance of rail infrastructure.(1) | Förfarandena för tilldelning av kapacitet bör vara transparenta, samtidigt som hänsyn tas till effektiviteten i tilldelningsförfarandet samt de operativa intressena hos alla som berörs av järnvägsinfrastrukturens användning och underhåll.
(2) | Applicants for the allocation of infrastructure capacity should be able to submit requests for the incorporation of capacity into the annual working timetable between the deadline for requests to the draft timetable and before the change of the working timetable.(2) | Den som ansöker om tilldelning av infrastrukturkapacitet bör kunna lämna in ansökningar om införande av kapacitet i den årliga tågplanen mellan utgången av tidsfristen för ansökningar till utkastet till tågplanen och ändringen av tågplanen.
(3) | Once the train paths are allocated, the contractual rights of the applicant would include a right to reject or approve a request for rescheduling made by the infrastructure manager(3) | När tåglägena tilldelas bör den sökandes avtalsenliga rättigheter innefatta rätten att avslå eller godkänna en begäran om omläggning från infrastrukturförvaltaren.
(4) | Temporary capacity restrictions are necessary to keep the infrastructure and its equipment in good condition and to allow infrastructure development in accordance with market needs.(4) | Tillfälliga begränsningar av kapaciteten är nödvändiga för att hålla infrastrukturen och dess utrustning i gott skick och för att möjliggöra infrastrukturutveckling i enlighet med marknadens behov.
(5) | Applicants should receive early information on upcoming capacity restrictions allowing them to adapt their operations and transport needs in accordance with restrictions in infrastructure capacity. If information on upcoming capacity restrictions is already published at the beginning of the period for submitting requests for the incorporation of capacity into the annual timetable, there should be less need to reschedule already allocated trains paths.(5) | De sökande bör få tidig information om kommande kapacitetsbegränsningar som gör det möjligt för dem att anpassa sin verksamhet och sina transportbehov till begränsningar av infrastrukturkapaciteten. Om information om kommande kapacitetsbegränsningar redan offentliggörs i början av perioden för inlämnande av ansökningar om införande av kapacitet i den årliga tågplanen, bör det uppstå mindre behov av att lägga om redan tilldelade tåglägen.
(6) | Infrastructure managers should not only take into account their own costs when choosing between different alternatives of capacity restrictions, but also the commercial and operational constraints of the applicants concerned and the risks of transport being shifted to less environmentally friendly modes of transport.(6) | Infrastrukturförvaltarna bör inte bara ta hänsyn till sina egna kostnader för valet mellan olika alternativ för begränsningar av kapaciteten, utan även till de kommersiella och operativa hinder detta medför för de berörda sökandena, och till risken för att transporter flyttas över till mindre miljövänliga transportsätt.
(7) | Infrastructure managers should establish, publish and apply transparent criteria as regards the diversion of trains and the allocation of a restricted capacity to different types of traffic. They might do so jointly or individually for their capacity restrictions.(7) | Infrastrukturförvaltarna bör upprätta, offentliggöra och tillämpa transparenta kriterier för omledning av tåg och tilldelning av begränsad kapacitet till olika typer av trafik. De kan göra detta gemensamt eller enskilt för sina kapacitetsbegränsningar.
(8) | Infrastructure managers should adapt their network statements and timetabling procedures to ensure timely compliance with the new rules on capacity restrictions as introduced by this Decision.(8) | Infrastrukturförvaltarna bör anpassa sina beskrivningar av järnvägsnätet och tågplaneförfaranden så att de snabbt kan följa de nya kapacitetsbegränsningsbestämmelser som införs genom detta beslut.
(9) | As regards train operations crossing more than one network, the infrastructure managers concerned should coordinate to minimise impact of capacity restrictions on the traffic and to synchronise works on a given route or avoid restricting capacity on a diversionary route.(9) | När det gäller tåg som passerar fler än ett järnvägsnät bör de berörda infrastrukturförvaltarna samordna sig för att minimera effekterna av kapacitetsbegränsningar på trafiken och synkronisera arbeten på en viss linje eller undvika att begränsa kapaciteten på alternativa linjer.
(10) | For reasons of legal clarity and taking into account the number of amendments that need to be made in Annex VII to Directive 2012/34/EU, that Annex should be replaced in its entirety. Moreover, in order to simplify the regulatory framework, a Delegated Decision is the appropriate legal instrument as it imposes clear and detailed rules which do not require transposition by Member States ensuring rapid uniform implementation throughout the Union.(10) | För den rättsliga klarhetens skull och med tanke på antalet ändringar som måste göras i bilaga VII till direktiv 2012/34/EU, bör den bilagan ersättas i sin helhet. För att förenkla den rättsliga ramen är dessutom ett delegerat beslut det lämpligaste rättsliga instrumentet, eftersom det ger tydliga och detaljerade regler som inte behöver införlivas av medlemsstaterna, och därmed leder till snabb och enhetlig tillämpning i hela unionen.
(11) | As a result of the timing of the change of the working timetable in accordance with point (2) of the Annex to this Decision and the lead times for coordination, consultation and publication of capacity restrictions set out in points (8) to (11) of the Annex to this Decision, infrastructure managers will only be able to comply for the first time with the requirements of points (8) to (11) for the change of the working timetable taking effect in December 2019 as regards the second round of publication and December 2020 as regards the first round of publication, with the requirements of point (12) for the change of the working timetable to take effect in December 2018 and with the requirements of points (14) to (17) for the change of the working timetable to take effect in December 2018.(11) | Som ett resultat av tidsschemat för ändring av tågplanen i enlighet med punkt 2 i bilagan till detta beslut och ledtiderna för samordning, samråd och offentliggörande av kapacitetsbegränsningar som anges i punkterna 8–11 i bilagan till detta beslut kommer infrastrukturförvaltare för första gången att kunna uppfylla kraven i punkterna 8–11 för den ändring av tågplanen som träder i kraft i december 2019 med avseende på den andra omgången av offentliggörandet och i december 2020 med avseende på den första omgången av offentliggörandet, uppfylla kraven i punkt 12 för den ändring av tågplanen som träder i kraft i december 2018 och uppfylla kraven i punkterna 14–17 för den ändring av tågplanen som träder i kraft i december 2018.
(12) | Directive 2012/34/EU should therefore be amended accordingly,(12) | Direktiv 2012/34/EU bör därför ändras i enlighet med detta.
HAS ADOPTED THIS DECISION:HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Article 1Artikel 1
Annex VII to Directive 2012/34/EU is replaced by the text in the Annex to this Decision.Bilaga VII till direktiv 2012/34/EU ska ersättas med bilagan till detta beslut.
Article 2Artikel 2
This Decision shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Done at Brussels, 4 September 2017.Utfärdat i Bryssel den 4 september 2017.
For the CommissionPå kommissionens vägnar
The PresidentJean-Claude JUNCKER
Jean-Claude JUNCKEROrdförande
(1)  OJ L 343, 14.12.2012, p. 32.(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 32.
ANNEXBILAGA
ANNEX VIIBILAGA VII
SCHEDULE FOR THE ALLOCATION PROCESSTIDSPLAN FÖR TILLDELNINGSFÖRFARANDET
(referred to in Article 43)(som avses i artikel 43)
(1) | The working timetable shall be established once per calendar year.1. | Tågplanen ska upprättas en gång per kalenderår.
(2) | The change of working timetable shall take place at midnight on the second Saturday in December. Where an adjustment is carried out after the winter, in particular to take account, where appropriate, of changes in regional passenger traffic timetables, it shall take place at midnight on the second Saturday in June and at such other intervals between these dates as are required. Infrastructure managers may agree on different dates and in this case they shall inform the Commission if international traffic may be affected.2. | Ändringarna av tågplanen ska genomföras vid midnatt den andra lördagen i december. Om en justering genomförs efter vintern, framför allt för att, om så behövs, kunna ta hänsyn till ändringar av tidtabeller för regional passagerartrafik, ska detta genomföras vid midnatt den andra lördagen i juni och vid andra tidpunkter mellan dessa datum om det behövs. Infrastrukturförvaltarna får komma överens om andra datum och i så fall ska de informera kommissionen om detta, om det kan påverka internationell trafik.
(3) | The deadline for receipt of requests for capacity to be incorporated into the working timetable shall be no more than 12 months in advance of the change of the working timetable. Requests received after the deadline shall also be considered by the infrastructure manager.3. | Sista ansökningsdagen för ansökningar om kapacitet som ska införas i tågplanen får inte infalla tidigare än tolv månader innan planen ändras. Ansökningar som tas emot efter tidsfristen ska också övervägas av infrastrukturförvaltaren.
(4) | No later than 11 months before the change of the working timetable, the infrastructure managers shall ensure that provisional international train paths have been established in cooperation with other relevant infrastructure managers. Infrastructure managers shall ensure that as far as possible these are adhered to during the subsequent processes.4. | Senast 11 månader innan tågplanen ändras ska infrastrukturförvaltarna säkerställa att preliminära tåglägen för internationell trafik har upprättats i samarbete med andra relevanta infrastrukturförvaltare. Infrastrukturförvaltarna ska säkerställa att man så långt som möjligt håller sig till dessa under de efterföljande processerna.
(5) | The infrastructure manager shall prepare and publish a draft working timetable at the latest four months after the deadline referred to in point (3).5. | Infrastrukturförvaltaren ska utarbeta och offentliggöra ett utkast till en tågplan senast fyra månader efter det att tidsfristen som avses i punkt 3 löpt ut.
(6) | The infrastructure manager shall decide on the requests it receives after the deadline referred to in point (3) in accordance with a process published in the network statement. | The infrastructure manager may reschedule an allocated train path if it is necessary to ensure the best possible matching of all path requests and if it is approved by the applicant to which the path had been allocated. The infrastructure manager shall update the draft working timetable no later than one month before the change of the working timetable in order to include all train paths allocated after the deadline referred to in point (3).6. | Infrastrukturförvaltaren ska fatta beslut om sådana ansökningar som inkommer efter utgången av den tidsfrist som avses i punkt 3, i enlighet med ett förfarande som offentliggörs i beskrivningen av järnvägsnätet. | Infrastrukturförvaltaren får ändra ett tilldelat tågläge om det är nödvändigt för att säkerställa bästa möjliga lösning på alla ansökningar om tåglägen och om det godkänns av den sökande som tågläget hade tilldelats. Infrastrukturförvaltaren ska uppdatera utkastet till tågplan senast en månad före ändringen av tågplanen, i syfte att ta med alla tåglägen som tilldelats efter det att den tidsfrist som anges i punkt 3 löpt ut.
(7) | In the case of trains crossing from one network to another which arrive with a presumed delay of not more than 10 hours and, from 14 December 2019, 18 hours, the infrastructure manager of the other network shall not consider the train path cancelled or request application for another train path, including if it decides to allocate a different train path, unless the applicant informs the infrastructure manager that the train will not cross to the other network. The infrastructure manager shall communicate to the applicant the updated or new train path without delay, including, if different, the link between that train path number and the train path number of the cancelled train path.7. | När det gäller tåg som passerar från ett järnvägsnät till ett annat och som anländer med en förmodad försening på högst 10 timmar, och från och med den 14 december 2019, 18 timmar, ska infrastrukturförvaltaren för det andra järnvägsnätet inte anse att tågläget är annullerat eller begära en ansökan om ett annat tågläge, även om det beslutas att tilldela ett annat tågläge, såvida inte den sökande informerar infrastrukturförvaltaren om att tåget inte kommer att passera till det andra järnvägsnätet. Infrastrukturförvaltaren ska meddela den sökande det uppdaterade eller nya tågläget utan dröjsmål, och även, där denna avviker, länken mellan det tåglägesnumret och tåglägesnumret för det annullerade tågläget.
(8) | As regards temporary restrictions of the capacity of railway lines, for reasons such as infrastructure works, including associated speed restrictions, axle load, train length, traction, or structure gauge (‘capacity restrictions’), of a duration of more than seven consecutive days and for which more than 30 % of the estimated traffic volume on a railway line per day is cancelled, re-routed or replaced by other modes of transport, the infrastructure managers concerned shall publish all capacity restrictions and the preliminary results of a consultation with the applicants for a first time at least 24 months, to the extent they are known, and, in an updated form, for a second time at least 12 months before the change of the working timetable concerned.8. | När det gäller tillfälliga begränsningar av järnvägslinjers kapacitet, till exempel på grund av infrastrukturarbeten, inbegripet därmed sammanhängande hastighetsbegränsningar, axellast, tåglängder, dragkraft eller fria rummet (’begränsningar av kapaciteten’), med en varaktighet på mer än sju på varandra följande dagar och för vilka mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje per dag inställs, leds om eller ersätts med andra transportslag, ska de berörda infrastrukturförvaltarna offentliggöra alla kapacitetsbegränsningar och de preliminära resultaten av ett samråd med sökandena för första gången minst 24 månader, i den mån de är kända, och, i en uppdaterad form, för andra gången minst 12 månader före ändringen av den berörda tågplanen.
(9) | The infrastructure managers concerned shall also create a mechanism whereby they jointly discuss those capacity restrictions, if the impact of the capacity restrictions is not limited to one network, with interested applicants, the associations of infrastructure managers referred to in Article 40(1) and the main operators of service facilities concerned when they are published for the first time, unless the infrastructure managers and the applicants agree that such a mechanism is not needed. The joint discussions shall help prepare timetables, including the provision of diversionary routes.9. | De berörda infrastrukturförvaltarna ska också inrätta en mekanism för att gemensamt diskutera dessa kapacitetsbegränsningar, om deras effekter inte är begränsade till ett enda järnvägsnät, med berörda sökande, de samarbetande infrastrukturförvaltare som avses i artikel 40.1 och de största berörda tjänsteleverantörerna när kapacitetsbegränsningarna offentliggörs för första gången, såvida inte infrastrukturförvaltarna och sökandena är överens om att en sådan mekanism inte behövs. De gemensamma diskussionerna ska bidra till att utarbeta tidtabeller, inbegripet tillhandahållande av alternativa linjer.
(10) | When publishing capacity restrictions in accordance with point (8) for a first time, the infrastructure manager shall launch a consultation with the applicants and the main operators of services facilities concerned on the capacity restrictions. Where a coordination in accordance with point (11) is required between the first and second publication of capacity restrictions, infrastructure managers shall consult with applicants and the main operators of service facilities concerned a second time between the end of that coordination and the second publication of the capacity restriction.10. | När kapacitetsbegränsningar för första gången offentliggörs i enlighet med punkt 8 ska infrastrukturförvaltaren inleda ett samråd om kapacitetsbegränsningarna med de sökande och de största berörda tjänsteleverantörerna. Om det krävs samordning i enlighet med punkt 11 mellan första och andra offentliggörandet av kapacitetsbegränsningar ska infrastrukturförvaltarna samråda en andra gång med de sökande och de största berörda tjänsteleverantörerna mellan slutet av den samordningen och det andra offentliggörandet av kapacitetsbegränsningen.
(11) | Before publishing capacity restrictions in accordance with point (8), if the impact of the capacity restrictions is not limited to one network, the infrastructure managers concerned, including infrastructure managers that might be impacted by the rerouting of trains, shall coordinate between themselves capacity restrictions that could involve a cancellation, re-routing of a train path or a replacement by other modes. | The coordination before the second publication shall be completed: | (a) | no later than 18 months before the change of the working timetable if more than 50 % of the estimated traffic volume on a railway line per day is cancelled, re-routed or replaced by other modes of transport for a duration of more than 30 consecutive days | (b) | no later than 13 months and 15 days before the change of the working timetable period if more than 30 % of the estimated traffic volume on a railway line per day is cancelled, re-routed or replaced by other modes of transport for a duration of more than seven consecutive days | (c) | no later than 13 months and 15 days before the change of the working timetable period if more than 50 % of the estimated traffic volume on a railway line per day is cancelled, re-routed or replaced by other modes of transport for a duration of seven consecutive days or less. | The infrastructure managers shall, if necessary, invite the applicants active on the lines concerned and the main operators of service facilities concerned to get involved in that coordination.11. | Om effekterna av kapacitetsbegränsningarna inte är begränsade till ett enda järnvägsnät ska de berörda infrastrukturförvaltarna, inklusive infrastrukturförvaltare som kan påverkas av omdirigering av tåg, innan de offentliggör kapacitetsbegränsningar i enlighet med punkt 8, sinsemellan samordna kapacitetsbegränsningar som skulle kunna innebära en inställelse, ruttomläggning av ett tågläge eller ersättning med andra transportslag. | Samordningen före det andra offentliggörandet ska vara avslutad | a) | senast 18 månader före ändringen av tågplanen om mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje per dag ställs in, leds om eller ersätts med andra transportslag under en period på mer än 30 på varandra följande dagar, | b) | senast 13 månader och 15 dagar före ändringen av tågplanen om mer än 30 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje per dag ställs in, leds om eller ersätts med andra transportslag under en period på mer än sju på varandra följande dagar, | c) | senast 13 månader och 15 dagar före ändringen av tågplanen om mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje per dag ställs in, leds om eller ersätts med andra transportslag under en period på högst sju på varandra följande dagar. | Infrastrukturförvaltarna ska, om så är nödvändigt, bjuda in de sökande som är verksamma på de berörda linjerna och de största berörda tjänsteleverantörerna att delta i denna samordning.
(12) | As regards capacity restrictions of a duration of seven consecutive days or less that need not be published in accordance with point (8) and for which more than 10 % of the estimated traffic volume on a railway line per day is cancelled, re-routed or replaced by other modes, that occur during the following timetable period and that the infrastructure manager becomes aware of no later than 6 months and 15 days before the change of the working timetable, the infrastructure manager shall consult the applicants concerned on the envisaged capacity restrictions and communicate the updated capacity restrictions at least four months before the change of the working timetable. The infrastructure manager shall provide details on the offered train paths for passenger trains no later than four months and for freight trains no later than one month before the beginning of the capacity restriction, unless the infrastructure manager and the concerned applicants agree on a shorter lead time.12. | När det gäller kapacitetsbegränsningar som varar i högst sju på varandra följande dagar, som inte behöver offentliggöras i enlighet med punkt 8 och på grund av vilka mer än 10 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje per dag ställs in, leds om eller ersätts med andra transportslag, som uppstår under den följande tågplaneperioden och som infrastrukturförvaltaren får kännedom om senast 6 månader och 15 dagar innan ändringen av tågplanen, ska infrastrukturförvaltaren samråda med de berörda sökandena om de planerade kapacitetsbegränsningarna, och meddela de uppdaterade kapacitetsbegränsningarna minst fyra månader före ändringen av tågplanen. Infrastrukturförvaltaren ska tillhandahålla detaljerade uppgifter om de erbjudna tåglägena för persontåg senast fyra månader, och för godståg senast en månad, före början av kapacitetsbegränsningen, om inte infrastrukturförvaltaren och de berörda sökande kommer överens om en kortare tid.
(13) | Infrastructure managers may decide to apply more stringent thresholds for capacity restrictions based on lower percentages of estimated traffic volumes or shorter durations than indicated in this Annex or to apply criteria in addition to the ones mentioned in this Annex, pursuant to a consultation with applicants and facility operators. They shall publish the thresholds and criteria for clustering capacity restrictions in their network statements under point 3 of Annex IV.13. | Infrastrukturförvaltare får besluta att tillämpa strängare tröskelvärden för kapacitetsbegränsningar på grundval av lägre procentsatser av uppskattade trafikvolymer eller kortare varaktighet än vad som anges i denna bilaga, eller att tillämpa ytterligare kriterier utöver dem som nämns i denna bilaga, efter samråd med sökande och tjänsteleverantörer. De ska offentliggöra tröskelvärdena och kriterierna för gruppering av kapacitetsbegränsningar i sina beskrivningar av järnvägsnätet enligt punkt 3 i bilaga IV.
(14) | The infrastructure manager may decide not to apply the periods laid down in points (8) to (12), if the capacity restriction is necessary to re-establish safe train operations, the timing of the restrictions is beyond the control of the infrastructure manager, the application of those periods would be cost ineffective or unnecessarily damaging in respect of asset life or condition, or if all concerned applicants agree. In those cases and in case of any other capacity restrictions that are not subject to consultation in accordance with other provisions of this Annex, the infrastructure manager shall consult the applicants and the main operators of service facilities concerned forthwith.14. | Infrastrukturförvaltaren får besluta att inte tillämpa de frister som anges i punkterna 8–12 om kapacitetsbegränsningen är nödvändig för att återställa säker tågtrafik, om tidpunkten för begränsningarna är utanför infrastrukturförvaltarens kontroll eller om tillämpningen av dessa frister skulle vara kostnadsineffektiv eller onödigt skadlig när det gäller tillgångens livslängd eller skick, eller om alla berörda sökande går med på detta. I sådana fall och vid alla andra kapacitetsbegränsningar som inte är föremål för samråd i enlighet med andra bestämmelser i denna bilaga, ska infrastrukturförvaltaren omgående samråda med de sökande och de största berörda tjänsteleverantörerna.
(15) | The information to be provided by the infrastructure manager when acting in accordance with points (8), (12) or (14) shall include: | (a) | the planned day, | (b) | time of day, and, as soon as it can be set, the hour of the beginning and of the end of the capacity restriction, | (c) | the section of line affected by the restriction, and | (d) | where applicable, the capacity of diversionary lines. | The infrastructure manager shall publish that information, or a link where it can be found, in its network statement as referred to in point (3) of Annex IV. The infrastructure manager shall keep this information updated.15. | Den information som ska lämnas av infrastrukturförvaltare när de agerar i enlighet med punkterna 8, 12 eller 14 ska omfatta | a) | den planerade dagen, | b) | tid på dygnet och, så snart som det kan fastställas, klockslag för kapacitetsbegränsningens början och slut, | c) | vilket banavsnitt som påverkas av begränsningen och, | d) | i tillämpliga fall, kapaciteten hos alternativa linjer. | Infrastrukturförvaltaren ska offentliggöra denna information, eller en länk där den kan hittas, i beskrivningen av järnvägsnätet enligt punkt 3 i bilaga IV. Infrastrukturförvaltaren ska hålla denna information uppdaterad.
(16) | As regards the capacity restrictions of a duration of at least 30 consecutive days and affecting more than 50 % of the estimated traffic volume on a railway line, the infrastructure manager shall provide the applicants upon their request during the first round of consultation with a comparison of the conditions to be encountered under at least two alternatives of capacity restrictions. The infrastructure manager shall design those alternatives on the basis of the input provided by the applicants at the time of their requests and jointly with them. | The comparison shall, for each alternative, include at least: | (a) | the duration of the capacity restriction, | (b) | the expected indicative infrastructure charges due, | (c) | the capacity available on diversionary lines, | (d) | the available alternative routes, and | (e) | the indicative travel times. | Before making a choice between the alternatives of capacity restrictions, the infrastructure manager shall consult the interested applicants and take into account the impacts of the different alternatives on those applicants and on the users of the services.16. | När det gäller begränsningar av kapaciteten som varar under minst 30 på varandra följande dagar och som berör mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje ska infrastrukturförvaltaren, på begäran av sökandena under första samrådsrundan, tillhandahålla en jämförelse av de förhållanden som gäller vid minst två alternativa kapacitetsbegränsningar. Infrastrukturförvaltaren ska utarbeta dessa alternativ på grundval av återkoppling från de sökande i samband med deras ansökan och tillsammans med dem. | Jämförelsen ska för varje alternativ minst innehålla följande: | a) | Kapacitetsbegränsningens varaktighet. | b) | Förväntade preliminära infrastrukturavgifter. | c) | Tillgänglig kapacitet på alternativa linjer. | d) | Tillgängliga alternativa linjer. | e) | Ungefärliga restider. | Innan infrastrukturförvaltaren gör ett val mellan de alternativa kapacitetsbegränsningarna ska den rådgöra med berörda sökande samt ta hänsyn till effekterna av de olika alternativen på dessa sökande och på användarna av tjänsterna.
(17) | As regards the capacity restrictions of a duration of more than 30 consecutive days and affecting more than 50 % of the estimated traffic volume on a railway line, the infrastructure manager shall establish criteria for which trains of each type of service should be re-routed, taking into account the applicant's commercial and operational constraints, unless those operational constraints result from managerial or organisational decisions of the applicant, and without prejudice to the aim of reducing costs of the infrastructure manager in accordance with Article 30(1). The infrastructure manager shall publish in the network statement those criteria together with a preliminary allocation of the remaining capacity to the different types of train services when it acts in accordance with point (8). After the end of the consultation and without prejudice to the obligations of the infrastructure manager as referred to in point (3) of Annex IV, the infrastructure manager, based on the feed-back it received from the applicants, shall provide the railway undertakings concerned with an indicative break-down by type of service of the remaining capacity.17. | När det gäller begränsningar av kapaciteten under mer än 30 på varandra följande dagar, och som berör mer än 50 % av den uppskattade trafikvolymen på en järnvägslinje, ska infrastrukturförvaltaren fastställa kriterier för vilka tåg för varje typ av trafik som ska ledas om, med beaktande av den sökandes kommersiella och operativa begränsningar, såvida inte dessa begränsningar härrör från den sökandes förvaltningsmässiga eller organisatoriska beslut, och utan att det påverkar målet att minska kostnaderna för infrastrukturförvaltaren i enlighet med artikel 30.1. Infrastrukturförvaltaren ska i beskrivningen av järnvägsnätet offentliggöra dessa kriterier tillsammans med en preliminär fördelning av den återstående kapaciteten för de olika typerna av tågtrafik när den agerar i enlighet med punkt 8. Efter det att samrådet avslutats och utan att det påverkar infrastrukturförvaltarens skyldigheter i enlighet med punkt 3 i bilaga IV ska infrastrukturförvaltaren, på grundval av den feedback som inkommit från sökandena, tillhandahålla de berörda järnvägsföretagen en vägledande uppdelning efter typ av trafik för den återstående kapaciteten.