?

EUROPEAN COMMISSIONEUROPEISKA KOMMISSIONENKOMISJA EUROPEJSKA
Brussels, 14.6.2017Bryssel den 14.6.2017Bruksela, dnia 14.6.2017
COM(2017) 319 finalCOM(2017) 319 finalCOM(2017) 319 final
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCILMEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDETKOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
EU CONTRIBUTION TO A REFORMED ITER PROJECTEU:S BIDRAG TILL ETT REFORMERAT ITERPROJEKTWKŁAD UE W REALIZACJĘ ZREFORMOWANEGO PROJEKTU ITER
{SWD(2017) 232 final}{SWD(2017) 232 final}{SWD(2017) 232 final}
EU CONTRIBUTION TO A REFORMED ITER PROJECTEU:S BIDRAG TILL ETT REFORMERAT ITERPROJEKTWKŁAD UE W REALIZACJĘ ZREFORMOWANEGO PROJEKTU ITER
I.IntroductionI.InledningI.Wprowadzenie
Fusion is expected to play an important role in Europe's future energy landscape as a virtually inexhaustible climate friendly energy source. The fusion reaction does not produce greenhouse gases or long-lasting radioactivity and the fuel is widely available and practically unlimited. By the end of this century, as fossil fuels will be phasing out of the energy mix, fusion could become a suitable complement to energy from renewables. This is particularly important following the 2015 Paris Agreement and the EU commitment to lead the way in decarbonising the economy and tackling global climate change in a cost-effective manner.Fusion förväntas spela en viktig roll i EU:s framtida energilandskap, som en praktiskt taget outsinlig, klimatvänlig energikälla. Fusion medför inga utsläpp av växthusgaser eller långvarig radioaktivitet, och bränslet är allmänt tillgängligt och praktiskt taget obegränsat. I slutet av detta århundrade, när fossila bränslen kommer att ha fasats ut ur energimixen, skulle fusion kunna bli ett lämpligt komplement till energin från förnybara energikällor. Detta är särskilt viktigt efter Parisavtalet från 2015 och EU:s åtagande att gå i bräschen för en koldioxidsnål ekonomi och ta itu med de globala klimatförändringarna på ett kostnadseffektivt sätt.Przewiduje się, że synteza jądrowa, jako niemal niekończące się źródło energii przyjazne klimatowi, będzie odgrywać ważną rolę w krajobrazie energetycznym Europy w przyszłości. Reakcja termojądrowa nie powoduje emisji gazów cieplarnianych ani długotrwałego promieniowania, a paliwo jest powszechnie dostępne i praktycznie nieograniczone. Do końca tego stulecia, w miarę wycofywania paliw kopalnych z koszyka energetycznego, synteza jądrowa mogłaby stać się właściwym uzupełnieniem energii ze źródeł odnawialnych. Jest to szczególnie ważne w związku z porozumieniem z Paryża w 2015 r. oraz zobowiązaniem UE do odegrania wiodącej roli w dekarbonizacji gospodarki i przeciwdziałaniu zmianie klimatu w możliwie najbardziej opłacalny sposób.
Thanks to advances in fusion research ITER, which means 'the way' in Latin, aims to bring significantly closer the prospect of meeting a large share of our electricity needs through fusion. Launched in 2005 and now involving seven global partners (Euratom 1 , United States, Russia, Japan, China, South Korea and India) ITER is a pioneering project to build and operate an experimental facility to demonstrate the scientific viability of fusion as a future sustainable energy source.Tack vare framsteg inom fusionsforskningen är det meningen att ITER (som betyder ”vägen” på latin) ska bringa oss betydligt närmare målet att tillgodose en stor del av vårt elbehov genom fusion. Iter, som inleddes 2005 och nu omfattar sju partner tunt om i världen (Euratom 1 , Förenta staterna, Ryssland, Japan, Kina, Sydkorea och Indien), är ett banbrytande projekt för att bygga och driva en experimentanläggning som ska visa att fusion är vetenskapligt sunt som en framtida energikälla.Dzięki postępom w badaniach nad syntezą jądrową, ITER (łac. sposób) chce poprzez jej wykorzystanie zwiększyć szansę na zaspokojenie dużej części naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. ITER, rozpoczęty w 2005 r. i angażujący obecnie siedmiu międzynarodowych partnerów (Euratom 1 , Stany Zjednoczone, Rosję, Japonię, Chiny, Koreę Południową oraz Indie), stał się przełomowym projektem w budowie i eksploatacji eksperymentalnej instalacji, której celem jest udowodnienie w sposób naukowy, że wykorzystanie syntezy jądrowej jako źródła energii odnawialnej w przyszłości jest możliwe do zrealizowania.
Europe has taken the lead in this project with a 45% stake of the construction costs of which 80% is funded from the EU budget and 20% by France as the ITER host country 2 (the other ITER Members share is around 9% each). This cost distribution will change in the operation phase, with Europe providing 34%. ITER's construction involves over 10 million components being built in factories around the world. About 75 % of its investment is spent on the creation of new knowledge and cutting-edge materials and technology. This offers European high-tech industries and SMEs a valuable opportunity to innovate and to develop 'spin off' products for exploitation outside fusion (such as the broader energy sector, aviation and hi-tech instruments like the NMR - nuclear magnetic resonance - scanners).Europa har tagit ledningen i detta projekt (med en andel på 45 % av byggkostnaderna, varav 80 % finansieras från EU:s budget och 20 % av Frankrike som värdland för Iter 2 (de övriga Iterparternas andelar är ca 9 % vardera). Denna kostnadsfördelning kommer att förändras under driftsfasen, när Europa kommer att bidra med 34 %. Konstruktionen av Iter omfattar över 10 miljoner komponenter som håller på att byggas i fabriker runt om i världen. Omkring 75 % av investeringarna går till att skapa ny kunskap och avancerade material och teknik. Detta ger den europeiska högteknologiska industrin och de små och medelstora företagen en värdefull möjlighet att förnya och utveckla ”spin-off”-produkter för användning utanför fusionsområdet (t.ex. mer allmänt inom energisektorn, luftfartssektorn eller högteknologiska instrument som NMR-skannrar (NMR=kärnmagnetisk resonans).Europa odgrywa główną rolę w ramach tego projektu z 45 % udziałem w kosztach budowy, z czego 80 % pochodzi z budżetu UE, a pozostałe 20 % płaci Francja jako gospodarz ITER 2 (udział finansowy każdego z pozostałych członków projektu wynosi około 9 %). Powyższy podział kosztów ulegnie zmianie w fazie operacyjnej, gdzie wkład Europy wyniesie 34 %. Do budowy instalacji ITER potrzeba ponad 10 mln komponentów, które powstają w fabrykach na całym świecie. Około 75 % środków z tej inwestycji przeznacza się na tworzenie nowej wiedzy oraz zaawansowanych materiałów i technologii. Stanowi to dla europejskiego przemysłu technologii wysoko zaawansowanych oraz małych i średnich przedsiębiorstw cenną okazję do wprowadzania innowacji i tworzenia „produktów ubocznych”, które można wykorzystać w dziedzinach innych niż synteza jądrowa, takich jak szeroko rozumiany sektor energetyczny, transport lotniczy i narzędzia zaawansowane technologicznie, np. NMR – jądrowy rezonans magnetyczny.
In July 2010, the Council of the EU mandated the European Commission to approve on behalf of Euratom the current ITER Baseline 3 which was based on the assumption that the construction of ITER would be completed with so called First Plasma 4 in 2020. The Council of the EU capped the budget for the construction phase at EUR 6.6 billion (2008 values) up to 2020. These resources also cover the administrative costs of the Euratom Joint Undertaking 'Fusion for Energy (F4E)' 5 .The costs for ITER have to be seen in the context of a significant energy transformation in Europe set out in the Energy Union strategy 6 that is estimated to require about EUR 200 billion annually in the next decade.I juli 2010 bemyndigade Europeiska unionens råd kommissionen att på Euratoms vägnar godkänna Iterprojektets nuvarande basscenario 3 som byggde på förutsättningen att uppförandet av ITER skulle slutföras med uppnående av delmålet First Plasma (första plasman) 4 under 2020. Europeiska unionens råd har satt ett tak för budgeten för uppbyggnadsfasen, på 6,6 miljarder euro (2008 års penningvärde) fram till 2020. Dessa medel ska också täcka de administrativa kostnaderna för det gemensamma Euratom-företaget ”Fusion for Energy” (F4E) 5 . Kostnaderna för Iter bör ses mot bakgrund av en betydande omvandling på energiområdet i Europa, som beskrivs i strategin för energiunionen 6 som uppskattas komma att kräva cirka 200 miljarder euro per år under det kommande årtiondet.W lipcu 2010 r. Rada UE upoważniła Komisję Europejską do zatwierdzenia w imieniu Euratomu podstawowych założeń ITER 3 , co oparto na przypuszczeniu, że budowa instalacji zostanie zakończona oddaniem tzw. pierwszej plazmy 4 w 2020 r. Rada UE ograniczyła budżet przeznaczony na etap budowy do wysokości 6,6 mld EUR do 2020 r. (wartości z 2008 r.). Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów administracyjnych ponoszonych przez wspólne przedsięwzięcie Euratomu „Fusion for Energy” (F4E) 5 . Koszty na rzecz programu ITER należy postrzegać w kontekście ważnej transformacji energetycznej w Europie, określonej w strategii unii energetycznej 6 , która według szacunków wymaga inwestycji na poziomie ok. 200 mld EUR rocznie w następnym dziesięcioleciu.
Since the adoption of the 2010 baseline delays and cost overruns accumulated, mainly due to design changes and manufacturing challenges owing to the 'first of a kind' nature of the project but also to weaknesses in its management and governance. These delays made impossible the completion of the construction within the expected schedule. In particular, following the appointment of the new Director General of the ITER Organization in 2015, intensive effort made by Euratom in collaboration with the other ITER Members to improve the management of the project and to contain the schedule and cost slippages led to positive overall progress in the construction and manufacturing activities.Sedan antagandet av 2010 års basscenario uppstod allt fler förseningar och kostnadsöverskridanden, främst på grund av förändringar i konstruktionen och tillverkningsproblem till följd av att projektet är det första av sitt slag, men också på grund av brister i dess förvaltning och styrning. Dessa förseningar gjorde det omöjligt att slutföra anläggningsarbetet inom den förväntade tidsplanen. De intensiva ansträngningar som gjorts av Euratom i samarbete med de övriga Iterparter för att förbättra projektets förvaltning och begränsa avvikelserna från tids- och kostnadsplanerna har lett till en positiv övergripande utveckling i fråga om konstruktions- och tillverkningsverksamheten, i synnerhet efter det att den nya generaldirektören för den internationella Iterorganisationen utnämnts under 2015.Od momentu przyjęcia założeń podstawowych w 2010 r. doszło do wielu opóźnień i przekroczenia kosztów, przede wszystkim w wyniku zmian dotyczących projektu oraz wyzwań produkcyjnych, jakie stawia pierwszy tego rodzaju projekt, jak również niedociągnięć w jego zarządzaniu. Z powodu opóźnień niemożliwe było dokończenie budowy zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. W szczególności po mianowaniu nowego dyrektora generalnego organizacji ITER w 2015 r. Euratom poczynił intensywne starania w zakresie współpracy z pozostałymi członkami programu na rzecz poprawy zarządzania projektem oraz przestrzegania harmonogramu i ograniczenia przekraczania wydatków, co doprowadziło do pozytywnych postępów w zakresie budowy i produkcji.
Following a positive review by independent experts the ITER Council endorsed ad referendum 7 in June 2016, an updated schedule and associated cost estimates for the completion of the ITER construction to First Plasma estimated in December 2025. This is the earliest technically achievable date for the ITER construction 8 . This schedule does not include contingencies and therefore assumes that all major risks can be mitigated 9 . The detailed schedule from First Plasma in December 2025 to full performance operation, using deuterium-tritium fuel (the so-called Deuterium-Tritium phase) estimated in 2035, was endorsed by the ITER Council in November 2016 (associated costs were endorsed ad referendum) as the basis for the new ITER Baseline. Efter en positiv bedömning av oberoende experter godkände Iterrådet i juni 2016 ad referendum 7 en uppdaterad tidsplan och tillhörande kostnadsberäkningar för slutförandet av Iterreaktorn fram till First Plasma-fasen (första plasman) som beräknas ta vid i december 2025. Detta är det tidigaste tekniskt möjliga datumet för byggande av Iter 8 . Denna tidsplan omfattar inte oförutsedda händelser och förutsätter därför att alla större risker kan undvikas 9 . Det detaljerade tidsschemat från First Plasma i december 2025 till full drift med deuterium-tritium-bränsle (den s.k. deuterium-tritium-fasen), beräknad till år 2035, godkändes av Iterrådet i november 2016 (tillhörande kostnader godkändes ad referendum) som grund för ett nytt basscenario för Iterprojektet.Po przeprowadzonej kontroli przez niezależnych ekspertów, w czerwcu 2016 r. Rada ITER zatwierdziła ad referendum 7  aktualizację harmonogramu oraz powiązanych z nim szacunkowych kosztów związanych z ukończeniem budowy instalacji ITER do pierwszej plazmy, co przewidziano na grudzień 2025 r. Jest to najwcześniejszy możliwy z technicznego punktu widzenia termin dla budowy ITER 8 . W harmonogramie tym nie uwzględniono nieprzewidzianych okoliczności, zakładając tym samym, że główne zagrożenia można zminimalizować 9 . Szczegółowy harmonogram na okres od pierwszej plazmy w grudniu 2025 r. do etapu pełnej eksploatacji instalacji z użyciem paliwa deuterowo-trytowego (tzw. etap deuterowo-trytowy) przewidzianego na 2035 r., został zaakceptowany jako podstawowe założenie projektu ITER przez Radę w listopadzie 2016 r. (powiązane z nim koszty zatwierdzono ad referendum). 
This updated schedule and associated cost estimate enable Euratom to stay within the current budget cap set by the Council of the EU in 2010, i.e. EUR 6.6 billion to 2020 (in 2008 values), thus ensuring that all necessary contracts can continue to drive progress in the construction and that additional delays and cost overruns can be minimised. This Communication specifies the resources needed for the ITER construction after 2020 under the updated baseline.Denna uppdaterade tidsplan och kostnadsberäkning ger Euratom möjlighet att stanna inom den nuvarande budgetens ramar som rådet fastställde 2010, dvs. 6.6 miljarder euro (i 2008 års penningvärde) fram till 2020, vilket säkerställer att alla nödvändiga avtal kan fortsätta för att driva konstruktionsarbetena, och att ytterligare förseningar och kostnadsöverskridanden kan minimeras. I detta meddelande anges de resurser som behövs för att bygga Iter efter 2020 enligt det uppdaterade grundscenariot.Dzięki aktualizacji harmonogramu oraz powiązanych z nim kosztów Euratom zmieści się w budżecie uchwalonym przez Radę UE w 2010 r., tj. 6,6 mld EUR do 2020 r. (wartość z 2008 r.), co zapewni możliwość kontynuacji wszystkich niezbędnych umów służących postępom w budowie oraz minimalizacji dodatkowych opóźnień i przekroczeń kosztów. W komunikacie określono zasoby potrzebne do celów budowy ITER po 2020 r. zgodnie z aktualizacją podstawowych założeń.
With this Communication the Commission seeks the support of the European Parliament and a mandate from the Council of the EU for the Commission to approve the new baseline ad referendum on behalf of Euratom, at an ITER Council meeting at ministerial level that could take place in 2017. Approval will still be ad referendum since the Euratom contribution 10 from the EU budget is without prejudice to the proposals of the Commission, the outcome of the negotiations on the withdrawal of the United Kingdom from Euratom (Brexit) and the Multiannual Financial Framework post 2020.Med detta meddelande söker kommissionen Europaparlamentets stöd och ett mandat från rådet för att godkänna det nya basscenariot ad referendum på Euratoms vägnar, vid ett möte för Iterrådet på ministernivå som kan äga rum under 2017. Godkännandet skulle fortfarande vara ad referendum eftersom Euratoms bidrag 10 från EU-budgeten inte ska påverka kommissionens förslag, resultatet av förhandlingarna om Förenade kungarikets avsked från Euratom (Brexit) och den fleråriga budgetramen efter 2020.W swoim komunikacie Komisja zwraca się do Parlamentu Europejskiego o poparcie oraz do Rady UE o upoważnienie Komisji do zatwierdzenia w imieniu Euratomu nowych podstawowych założeń ad referendum na posiedzeniu Rady ITER na szczeblu ministerialnym, które może się odbyć w 2017 r. Zatwierdzenie będzie w dalszym ciągu ad referendum, ponieważ wkład Euratomu 10 z budżetu UE pozostaje bez uszczerbku dla wniosków Komisji, wyniku negocjacji dotyczących wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Euratomu (Brexit) oraz wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r.
Brexit does not affect the overall legal commitment of Euratom to ITER, which is governed by the international ITER Agreement. However Brexit will have an impact on the decisions taken for the next Multiannual Financial Framework, and consequently could have an indirect impact on the available Euratom financing to ITER 11 .Brexit påverkar inte Euratoms övergripande rättsliga åtaganden gentemot Iter, som styrs av det internationella Iteravtalet. Däremot kommer Brexit att påverka de beslut som fattas om nästa fleråriga budgetram, och kan följaktligen ha en indirekt inverkan på de disponibla Euratom-medlen för finansiering av Iter 11 .Brexit nie wpływa na ogólne zobowiązania prawne Euratomu w stosunku do ITER, które reguluje międzynarodowe porozumienie w sprawie ITER. Brexit będzie miał jednak wpływ na decyzje podejmowane w kontekście wieloletnich ram finansowych, a w rezultacie może mieć pośredni wpływ na dostępne środki finansowe Euratomu na rzecz ITER 11 .
It is in this context that Euratom's approval ad referendum of the new baseline will provide needed stability to the project, the companies and research centres involved in the project, allowing current contracts to be duly completed and necessary new ones to be launched in the coming years. It will also allow the continuation of cooperation with ITER Members and their Domestic Agencies under the terms of the ITER Agreement.Det är i detta sammanhang som Euratoms godkännande ad referendum av det nya grundscenariot kommer att bidra till den stabilitet som projektet och de inblandade företagen och forskningscentrumen behöver, så att löpande avtal kan slutföras och nödvändiga nya avtal kan ingås under de kommande åren. Det kommer också att möjliggöra fortsatt samarbete med Itermedlemmar och deras nationella organ enligt Iteravtalets villkor.W tym właśnie kontekście zatwierdzenie ad referendum nowych podstawowych założeń przez Euratom zapewni konieczną stabilność w odniesieniu do projektu oraz zaangażowanych weń przedsiębiorstw i ośrodków badawczych, umożliwiając należyte dokończenie obecnych umów oraz uruchomienie w nadchodzących latach realizacji nowych niezbędnych umów. Pozwoli również na kontynuację współpracy z członkami ITER i ich agencjami wewnętrznymi na warunkach określonych w porozumieniu w sprawie ITER.
II.    ITER, the path to a future low carbon energy source, boosting EU technological development and growthII.    Iter, vägen till en framtida energikälla med låga koldioxidutsläpp som främjar EU:s tekniska utveckling och tillväxtII.    ITER – droga do niskoemisyjnego źródła energii w przyszłości oraz pobudzenia wzrostu i rozwoju technologicznego UE
Fusion's future as a viable energy source depends on the successful construction and operation of ITER. Already in the present construction phase ITER is having a positive impact on European industries and SMEs involved in the manufacture of thousands of first-of-a-kind technological components required for this complex endeavour. An example of this is the successful fabrication by a European consortium of companies of the superconductors and the winding packs for the ITER Toroidal Field Coils, which is a major technological advance as winding packs of this size have never been manufactured before.fusionsenergins framtid som en energikälla som kan användas i praktiken är beroende av att Iter kan byggas och drivas med framgång. Redan i den nuvarande byggnadsfasen har Iter en positiv inverkan på den europeiska industri och de små och medelstora företag som är inblandade i tillverkningen av de tusentals unika tekniska komponenter som krävs för detta komplicerade projekt. Ett exempel på detta är att ett europeiskt företagskonsortium framgångsrikt har tillverkat supraledare och spolmodulerna för Iters toroidalfält, vilket är en betydande teknisk bragd, eftersom spolmoduler av denna storlek aldrig tidigare har tillverkats.Przyszłość syntezy jądrowej, jako realnego źródła energii, zależy od pomyślnej budowy i eksploatacji reaktora ITER. Już na obecnym etapie budowy ITER ma pozytywny wpływ na przemysł europejski oraz MŚP zaangażowane w produkcję tysięcy komponentów, które są niezbędne w pierwszym tego rodzaju zaawansowanym technologicznie przedsięwzięciu. Przykładem jest wyprodukowanie przez konsorcjum spółek europejskich nadprzewodników oraz modułów uzwojenia cewek pola toroidalnego dla ITER, co można uznać za znaczny postęp technologiczny, gdyż moduły uzwojenia w takim rozmiarze nie były do tej pory produkowane.
II.1    ITER, a positive investment for the EUII.1    Iter, en positiv investering för EUII.1    ITER – pozytywna inwestycja dla UE
The Euratom investment in the construction of ITER is bringing important benefits to European industry and research community. Between January 2008 (the start of ITER activities) and December 2016, Fusion for Energy has awarded 839 contracts and grants for a value of approximately EUR 3.8 billion spread all over Europe. Some 300 companies including SMEs from about 20 different EU Member States and Switzerland, as well as some 60 research organisations, engaged in cutting-edge R&D, technology, design and manufacture work for ITER components have benefited from this investment on ITER activities. Furthermore, the ITER Organization as well as the Domestic Agencies 12 and industries of other ITER Members have also signed contracts with European industry to support the manufacture of their own components for ITER.Euratoms investeringarna i byggandet av Iter medför stora fördelar för EU:s industri och forskningssamfund. Mellan januari 2008 (när Iterverksamheten inleddes) och december 2016 har 839 kontrakt och stipendier till ett värde av cirka 3,8 miljarder euro över hela Europa tilldelats inom ramen för Fusion for Energy. Cirka 300 företag, inklusive små och medelstora företag från 20 olika medlemsstater i EU och Schweiz, samt runt 60 forskningsorganisationer som ägnar sig åt forskning, teknik, konstruktion och tillverkning på högsta nivå för att ta fram Iter komponenter, har dragit nytta av denna investering i Iterverksamheten. Dessutom har Iterorganisationen samt de övriga Itermedlemmarnas nationella Iterorgan 12 och industrier också tecknat avtal med EU-industrin för att stödja tillverkningen av sina egna Iterkomponenter.Inwestycja Euratomu w budowę reaktora ITER przynosi istotne korzyści dla przemysłu europejskiego i środowiska badawczego. Od stycznia 2008 r. (początek projektu ITER) do grudnia 2016 r. Fusion for Energy przyznała w całej Europie 839 umów i dotacji o łącznej wartości ok. 3,8 mld EUR. Około 300 przedsiębiorstw, w tym MŚP, z około 20 różnych państw członkowskich UE oraz Szwajcarii, a także około 60 organizacji badawczych odniosło realne korzyści, angażując się w prace badawczo-rozwojowe, najnowocześniejsze technologie, projektowanie i produkcję komponentów dla ITER. Ponadto organizacja ITER, jak również agencje wewnętrzne 12 oraz branże przemysłowe pozostałych uczestników programu podpisały umowy z europejskim sektorem przemysłowym na wsparcie produkcji ich własnych komponentów dla ITER.
This investment is already visible in the significant progress on the 42-hectare ITER worksite. Among the planned 39 buildings, the Tokamak Complex is rising rapidly with the completion of two basement levels and is now reaching above ground level. Close by, the 60 metre tall Assembly Hall, the Cleaning Facility and the Site Services Building stand complete. There is substantial progress with several other buildings on-site such as the cryoplant and the cooling towers and work has started in the last 18 months on most of the remaining buildings. Six electrical transformers (provided by the United States and China) are now installed. All the base pieces of the cryostat have been delivered by India and are being welded. Fusion for Energy is ready to start the manufacture of four giant poloidal ring-shaped coils (with diameters of 17 and 25 metres) inside a dedicated 250 metre long building.Denna investering gör sig redan bemärkt genom de betydande framstegen på den 42 hektar stora Iterbyggplatsen. Bland de planerade 39 byggnaderna tar Tokamakbyggnaden snabbt form: dess två källarvåningar är klara och byggnaden växer nu över marknivån. Alldeles intill är den 60 meter höga monteringshallen, reningsenheten och byggnaden för anläggningstjänster redan färdigställda. Det har gjorts betydande framsteg med flera andra byggnader på området, såsom kryoanläggnignen och kyltornen, och under de senaste 18 månaderna har byggverksamheten inletts på de flesta av de återstående byggnaderna. Sex elektriska transformatorer (som tillhandahålls av Förenta staterna och Kina) är nu installerad. Indien har levererat alla grundläggande delar till kryoanläggningen, och de håller nu på att svetsas samman. Fusion for Energy är redo att påbörja tillverkningen av fyra enorma ringformade poloidala spolar (med en diameter på mellan 17 och 25 meter) i en 250 meter lång byggnad.Można już zauważyć znaczny postęp w budowie instalacji ITER. Na powierzchni 42 ha, wśród 39 planowanych budynków, kompleks tokamaka powstaje w bardzo szybkim tempie. Zakończono już budowę dwóch kondygnacji podziemnych i obecnie konstrukcja sięga powyżej poziomu gruntu. Znajdujące się w pobliżu 60-metrowa hala montażowa i hala obsługi zaplecza oraz oczyszczalnia są już ukończone. Kilka innych obiektów, takich jak zakład kriogeniki oraz chłodnie kominowe, znajdują się w zaawansowanej fazie budowy. W ciągu ostatnich 18 miesięcy rozpoczęto prace nad znaczną częścią pozostałych budynków. Obecnie w montażu znajduje się sześć transformatorów elektrycznych (dostarczonych przez Stany Zjednoczone oraz Chiny). Trwają również prace spawalnicze wszystkich komponentów podstawy kriostatu dostarczonych przez Indie. Fusion for Energy jest gotowa rozpocząć produkcję czterech wielkich cewek poloidalnych w kształcie pierścieni (o średnicy od 17 do 25 m) wewnątrz specjalnego budynku o długości 250 m.
As the project evolves new procurements and grants will be awarded in the coming years, not only by Fusion for Energy for the Euratom in-kind contribution 13 but increasingly by the ITER Organization for the assembly and tooling work needed to complete the construction. Overall EUR 1.8 billion is expected to be contracted out by the ITER Organization from now to 2025 particularly in areas like diagnostics, remote handling and heating systems high technology solutions, opening up new opportunities for industries and SMEs in European regions not so far featuring prominently amongst the beneficiaries.Allt eftersom som projektet utvecklas under de närmaste åren kommer nya upphandlingar och bidrag att tilldelas, inte bara av Fusion for Energy för Euratoms bidrag in natura 13 , utan även i allt större utsträckning av Iterorganisationen, för det monterings- och utrustningsarbete som behövs för att slutföra byggnationen. Sammanlagt väntas arbeten för 1,8 miljarder euro läggas ut på entreprenad av Iterorganisationen från i dag och fram till 2025, framför allt på områden som högteknologiska lösningar för till exempel diagnostik, fjärrhantering och värmesystem, vilket kommer att skapa nya möjligheter för industrin och de små och medelstora företagen i europeiska regioner som hittills inte har getts en framträdande ställning bland stödmottagarna.Z uwagi na rozwój projektu, w nadchodzących latach nowe zamówienia oraz dotacje będą przyznawane nie tylko przez Fusion for Energy w ramach wkładu rzeczowego Euratomu 13 , ale także coraz częściej przez organizację ITER w zakresie prac montażowych i nad oprzyrządowaniem niezbędnym do zakończenia budowy. Do 2025 r. organizacja ITER ma podpisać umowy zwłaszcza w zakresie diagnostyki, zdalnie sterowanych systemów grzewczych oraz rozwiązań zaawansowanych technologicznie na łączną sumę 1,8 mld EUR, otwierając tym samym nowe możliwości dla przemysłu i MŚP w tych regionach Europy, które nie odgrywały dotychczas znaczącej roli wśród beneficjentów.
II.2    ITER, anchored in the European fusion roadmap and open to the worldII.2    Iter: fast förankrat i EU:s färdplan för fusionsenergi, och öppet för omvärldenII.2    ITER – ugruntowany w europejskim planie działania w zakresie syntezy jądrowej otwiera się na świat
Achieving a future fusion power plant requires sustained scientific, managerial and financial commitment on a scale that no single country can provide. This is the reason why fusion activities are closely integrated at European level and also why seven major partners are supporting ITER construction at international level.Att få till stånd ett framtida fusionskraftverk förutsätter långsiktiga vetenskapliga, förvaltningsmässiga och finansiella åtaganden i en storleksordning som inget land ensamt kan tillhandahålla. Därför är fusionsforskningen så noga samordnad på EU-nivå, och det är också anledningen till att sju viktiga partner stöder byggandet av Iter på internationell nivå.Wybudowanie elektrowni termojądrowej wymaga wkładu naukowego i finansowego oraz trwałego zaangażowania kadry kierowniczej na tak dużą skalę, że żaden kraj nie jest w stanie podjąć się tego działania samodzielnie. Jest to powód ścisłego powiązania działań w zakresie syntezy jądrowej na poziomie europejskim oraz wsparcia budowy instalacji ITER przez siedmiu najważniejszych partnerów na szczeblu międzynarodowym.
The successful construction and operation of ITER is on the critical path of the European fusion roadmap, which represents a comprehensive goal-oriented path to fusion electricity and has been endorsed by all fusion research stakeholders in Europe 14 . The new baseline contains a realistic schedule to achieve the goal of ITER and is essential input to the roadmap. In order to limit the impact of the new ITER schedule on the fusion roadmap, in particular the construction of the fusion electricity demonstration facility (DEMO), crucial long-lead time research such as the development of new materials needed for DEMO must start immediately. This will need the construction of suitable facilities, such as the planned facility to irradiate and test materials needed for DEMO (DONES - DEMO-Oriented Neutron Source).En framgångsrik konstruktion och drift av Iter är en förutsättning för genomförandet av den europeiska fusionsplanen, som ska leda till produktion av fusionselektricitet och som stöds av alla aktörer inom fusionsforskning i Europa 14 . Det nya basscenariet innehåller en realistisk tidsplan för att uppnå Iters mål, och är ett viktigt element i färdplanen. För att begränsa konsekvenserna av den nya Itertidsplanen för fusionsenergifärdplanen, i synnerhet byggandet av demonstrationsanläggningen för fusionselektricitet (DEMO) måste avgörande långsiktig forskning inledas omedelbart, t.ex. för utveckling av nya material för DEMO. Detta förutsätter byggandet av lämpliga anläggningar, t.ex. den planerade anläggningen för bestrålning och test av material för DEMO (DONES – DEMO-Oriented Neutron Source).Pomyślna budowa i eksploatacja reaktora ITER znajdują się na „ścieżce krytycznej” planu działania w zakresie syntezy jądrowej, przedstawiającego ogólną drogę do termojądrowej energii elektrycznej, który został zatwierdzony przez wszystkie strony zainteresowane badaniami nad syntezą jądrową w Europie 14 . Nowe założenia podstawowe, które są istotnym elementem w planie działania, zawierają realistyczny plan osiągnięcia celu, jakim jest budowa ITER. Aby ograniczyć wpływ nowego harmonogramu realizacji ITER na plan działania w zakresie syntezy jądrowej, w szczególności na budowę demonstracyjnej elektrowni termojądrowej (projekt DEMO), należy natychmiast rozpocząć kluczowe wieloletnie badania nad opracowaniem nowych materiałów koniecznych dla tego projektu. Będzie to wymagało budowy odpowiednich obiektów, służących np. do napromieniania i testowania materiałów niezbędnych dla DEMO (DONES - DEMO-Oriented Neutron Source).
Given the delay in achieving First Plasma the fusion research community has an opportunity to improve coordination and scientific exploitation of existing tokamaks 15 around the world, such as JET (EU), K-STAR (Korea), EAST (China), and DIII-D (United States), in order to better prepare for ITER operation. This is particularly the case for the JT-60SA Tokamak (Japan) being constructed on budget by Euratom and Japan as part of the Broader Approach activities and which will become operational by 2020 16 .Mot bakgrund av fördröjningen med att uppnå First Plasma-stadiet har fusionsforskarkåren möjlighet att förbättra samordningen och det vetenskapliga utnyttjandet av befintliga tokamaker 15 runt om i världen, t.ex. JET (EU), K-STAR (Sydkorea), EAST (Kina) och DIII-D (Förenta staterna), för att bättre förbereda driften av Iter. Detta gäller i synnerhet för tokamaken JT-60SA (Japan), som uppförs med en budget från Euratom och Japan som del i strategin med bredare inriktning, och som kommer att tas i drift under 2020 16 .Ze względu na opóźnienia w realizacji pierwszej plazmy społeczność badawcza zajmująca się syntezą jądrową ma szansę poprawić koordynację i wykorzystać naukowo istniejące tokamaki 15 na całym świecie, takie jak JET (UE), K-STAR (Korea), EAST (Chiny) i DIII-D (Stany Zjednoczone), w celu lepszego przygotowania do wykorzystania ITER. Dotyczy to przede wszystkim tokamaka JT-60SA (Japonia), finansowanego z budżetu Euratomu i Japonii w ramach działań szeroko zakrojonej koncepcji, który zostanie uruchomiony w 2020 r. 16
At present Switzerland is the only non-Euratom country associated to the Euratom activities for ITER through Fusion for Energy. Switzerland is associated to fusion activities since 1978, allowing Switzerland to benefit from contracts and grants with Fusion for Energy and the ITER Organization and to be associated to the Euratom fusion research programme.Schweiz är för närvarande det enda landet utanför Euratom som är associerat till Euratoms verksamhet för Iter genom Fusion for Energy. Schweiz är associerat till fusionsverksamheten sedan 1978, vilket innebär att Schweiz kan utnyttja kontrakt och bidrag inom ramen för Fusion for Energy och Iterorganisationen, och är associerat till Euratoms fusionsforskningsprogram.Szwajcaria jest obecnie jedynym krajem spoza Euratomu zaangażowanym w działania Euratomu na rzecz ITER poprzez agencję Fusion for Energy. Od 1978 r. bierze czynny udział w działaniach oraz programie badawczym dotyczącym syntezy jądrowej. Dzięki temu czerpie korzyści płynące z umów i dotacji otrzymywanych dzięki współpracy z Fusion for Energy oraz ITER.
As the project evolves towards its operation phase new opportunities could be open to countries not currently involved in ITER, through cooperation agreements (e.g. Australia) or association to ITER activities through Euratom as in the case of Switzerland. Following the signature of the Joint Comprehensive Plan of Action in July 2015 the ITER Organization is exploring the possibility to cooperate with Iran on fusion research.I takt med att projektet utvecklas mot sin driftsfas kan nya möjligheter öppnas för länder som för närvarande inte deltar i Iter, genom samarbetsavtal (t.ex. Australien) eller associering till Iterverksamheten genom Euratom, som i fallet med Schweiz. efter undertecknandet av den gemensamma övergripande handlingsplanen i juli 2015 är den internationella ITER-organisationen nu i färd med att undersöka möjligheterna att samarbeta med Iran om fusionsforskning.Ponieważ zbliża się kolejny etap projektu, jakim jest eksploatacja, mogą powstać nowe możliwości dla państw niebiorących jeszcze udziału w programie ITER, poprzez zawieranie porozumień o współpracy (np. Australia) lub zaangażowanie w działania Euratomu, jak w przypadku Szwajcarii. Po podpisaniu kompleksowego wspólnego planu działania w lipcu 2015 r. organizacja ITER rozważa możliwość podjęcia współpracy z Iranem w zakresie badań nad syntezą jądrową.
III.    delivering a confident path towards ITER constructionIII.    En tillförlitlig färdplan för byggandet av IterIII.    Zapewnienie możliwości budowy ITER
Soon after the adoption of the 2010 baseline the ITER Members came to realise that, in addition to the immaturity of the design and the manufacturing challenges, management deficiencies and a lack of cooperation between the Domestic Agencies and the ITER Organization were hindering the implementation of the project. Both the 2010 schedule and cost estimate were thus perceived to be unreliable.Strax efter antagandet av 2010 års basscenario insåg Itermedlemmarna att det, utöver det att byggnadsverksamheten var så föga framskriden och de olika tillverkningsproblemen, även var brister i förvaltningen och brist på samarbete mellan de nationella organen och Iterorganisationen som stod i vägen för projektets genomförande. Både 2010 års tidsplan och kostnadsberäkning ansågs således som otillförlitliga.Wkrótce po zaakceptowaniu podstawy odniesienia w 2010 r. członkowie programu ITER zauważyli, że oprócz jego niedojrzałości oraz wyzwań związanych z produkcją, wdrożenie projektu utrudniały problemy w kwestii zarządzania oraz brak współpracy między agencjami wewnętrznymi a organizacją ITER. Dlatego zarówno harmonogram z 2010 r. jak i szacunkowe koszty uznano za niewiarygodne.
The 2013 independent management assessment of the ITER Organization recommended changes in the project management and the development of a more realistic schedule and resource plan. In March 2015 decisions were adopted by the ITER Council to restructure the management and on an Action Plan under the leadership of a new Director-General. This Plan envisaged a complete re-organisation of the ITER Organization, close cooperation with the Domestic Agencies 17 , freezing designs to allow the construction of buildings and other components and the establishment of a Reserve Fund. This Fund was created to cover the additional cost to the Domestic Agencies caused by changes initiated by the ITER Organization to the design of components. The provisions for its use were adopted by the ITER Council in 2015 and its implementation is under the direct responsibility of the Director-General of the ITER Organization. It is funded from the cash contribution of the ITER Members according to their share in the construction phase (45% for Euratom). Euratom has ensured that its contribution to the Reserve Fund is within its capped budget for ITER up to 2020. From 2021 onwards the ITER Organization has estimated a total contribution to the Reserve Fund which Euratom takes into account in its estimate for the in-cash contribution (see the Commission Staff Working Document accompanying this Communication for details). The Fund introduces an incentive for the ITER Organization to minimize changes as much as possible, and therefore acts as a risk mitigation measure.2013 rekommenderade en oberoende bedömning av Iterorganisationen förändringar i projektets förvaltning och utarbetandet av en mer realistisk tids- och resursplan. I mars 2015 antog Iterrådet beslut om att omstrukturera förvaltningen och om en handlingsplan under ledning av en ny generaldirektör. Denna handlingsplan förutsåg en fullständig omorganisation av Iterorganisationen, nära samarbete med de nationella organen 17 , frysning av designarbetet för att möjliggöra konstruktion av byggnader och andra komponenter, och inrättandet av en reservfond. Fonden skulle täcka de nationella organens extrakostnader till följd av ändringar som Iterorganisationen företagit i utformningen av komponenter. Bestämmelserna för fondens användning antogs av Iterrådet under 2015, och generaldirektören för den internationella Iterorganisationen har det direkta ansvaret för fonden. Den finansieras genom kontantbidrag från Itermedlemmarna, i förhållande till deras andel i byggfasen (45 % för Euratom). Euratom har säkerställt att dess bidrag till reservfonden ryms inom dess begränsade budget för Iter fram till 2020. Från och med 2021 har Iterorganisationen uppskattat ett sammanlagt bidrag till reservfonden, som Euratom beaktar i sin uppskattning för sitt kontantbidrag (närmare uppgifter finns i kommissionens arbetsdokument som åtföljer detta meddelande). Fonden är ett incitament för Iterorganisationen att så långt möjligt minimera förändringar, och fungerar därför som en riskbegränsningsåtgärd.W niezależnej ocenie zarządzania przeprowadzonej przez organizację ITER w 2013 r. znalazły się zalecenia dotyczące zmian w zarządzaniu projektem oraz stworzenia bardziej realistycznego harmonogramu oraz planowania zasobów. W marcu 2015 r. Rada ITER podjęła decyzje dotyczące restrukturyzacji zarządu oraz planu działania pod kierownictwem nowego dyrektora generalnego. Plan ten przewidywał całkowitą reorganizację ITER, bliską współpracę z agencjami wewnętrznymi 17 i zakończenie prac nad projektem, aby umożliwić budowę obiektów i innych komponentów, a także utworzenie funduszu rezerwowego w celu pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych przez agencje wewnętrzne na skutek zmian w projektowaniu komponentów, wprowadzonych przez organizację ITER. Przepisy dotyczące wykorzystania funduszu zostały przyjęte przez Radę ITER w 2015 r., a za jego wdrożenie bezpośrednią odpowiedzialność ponosi dyrektor generalny organizacji. Fundusz finansowany jest z wkładów pieniężnych uczestników programu ITER według ich udziału w fazie budowy (45 % w przypadku Euratomu). Euratom zapewnił, że jego wkład do funduszu rezerwowego mieści się w budżecie przewidzianym dla ITER na okres do 2020 r. Organizacja ITER oszacowała całkowity wkład do funduszu od 2021 r., który Euratom uwzględnia w swoich obliczeniach dotyczących wkładu pieniężnego (szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie roboczym służb Komisji dołączonym do niniejszego komunikatu). Fundusz wprowadza zachętę dla organizacji ITER do zminimalizowania zmian, na ile jest to tylko możliwe, dlatego też służy jako środek ograniczający ryzyko.
The Action Plan is also focussed on cost control and the establishment of a new reliable schedule and associated cost estimates that should lead to a new baseline. In about one year and a half the ITER Organization has already completed about 60% of this action plan and is making good progress in the remainder.Handlingsplanen är också inriktad på kostnadskontroll och inrättandet av en ny tillförlitlig tidsplan med tillhörande kostnadsberäkningar, som bör leda till ett nytt basscenario. På omkring ett och ett halvt år har Iterorganisationen redan slutfört cirka 60 % av sin handlingsplan och gör goda framsteg med återstoden.Plan działania skupia się również na kosztach kontroli oraz opracowaniu nowego wiarygodnego harmonogramu i powiązanych z nim szacowanych kosztów, którego celem powinno być stworzenie nowych założeń podstawowych. W około półtora roku organizacja ITER zrealizowała około 60 % planu i wciąż czyni znaczne postępy w pozostałym zakresie.
A complementary Action Plan was adopted by the Governing Board of Fusion for Energy in 2015 that led to the creation of a Project Management Department to reinforce planning and control processes, the redeployment of staff to high priority areas and the strengthening of project control and cost containment measures. To date 80% of the actions have been implemented and good progress is being made in the implementation of the remainder.Under 2015 antogs styrelsen för Fusion for Energy en kompletterande handlingsplan som ledde till bildandet av en Projektförvaltningsavdelning som ska förstärka planerings- och kontrollförfarandena, men också till omfördelning av personal till högprioriterade områden och förstärkta åtgärder för projektövervakning och kostnadsbegränsning. Hittills har 80 % av åtgärderna genomförts och goda framsteg görs i genomförandet av återstoden.W 2015 r. zarząd agencji Fusion for Energy przyjął dodatkowy plan działania, w wyniku czego powstał departament ds. zarządzania projektami. Jego zadaniem jest wzmocnienie procedur planowania i monitoringu, przeniesienie pracowników w miejsca o wysokim priorytecie oraz zwiększenie kontroli nad projektem i działaniami ograniczającymi koszty. Do chwili obecnej wdrożono 80 % działań. Czynione są również znaczne postępy w realizacji pozostałych zadań.
III.1    Long term schedule of the project following a staged approachIII.1    Långsiktig projektplan med stegvist genomförandeIII.1    Długoterminowy harmonogram projektu zgodny z podejściem etapowym
Following a positive review by the independent ITER Council Review Group 18 , the ITER Organization presented to the ITER Council in June 2016 a new schedule and associated cost estimates for the completion of the construction of the fusion machine until First Plasma. The earliest technically achievable First Plasma date is currently estimated to be in December 2025, but this does not include contingencies and therefore depends upon all major risks being mitigated by the ITER Organization and the Domestic Agencies. The detailed schedule for the period from First Plasma in December 2025 to a full performance operation (so called Deuterium-Tritium phase) estimated in 2035 was presented by the ITER Organization and agreed by the ITER Council in November 2016 as the basis of the revised ITER baseline.Efter en positiv bedömning av Iterrådets oberoende utvärderingsgrupp 18 , lade Iterorganisationen i juni 2016 fram en ny tidsplan med tillhörande kostnadsberäkningar för slutförande av fusionsreaktorn fram till First Plasma-stadiet inför Iterrådet. Det första tekniskt möjliga datumet för uppnåendet av First Plasma beräknas för närvarande beräknas kunna vara december 2025, men detta omfattar inte oförutsedda händelser och är därför beroende av att alla större risker undanröjs av Iterorganisationen och de nationella Iterorganen. Den detaljerade tidsplanen för perioden från First Plasma i december 2025 till fullständig drift (den s.k. deuterium-tritium-fasen), beräknad till år 2035, lades fram av Iterorganisationen och godkändes av Iterrådet i november 2016 som grund för det reviderade basscenariet för Iterprojektet.Po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez niezależną Grupę ds. Przeglądu przy Radzie 18 , w czerwcu 2016 r. organizacja ITER przedstawiła Radzie nowy harmonogram i związane z nim szacowane koszty zakończenia budowy reaktora syntezy jądrowej przed pierwszą plazmą. Obecnie szacuje się, że najwcześniejszym możliwym z technicznego punktu widzenia terminem oddania pierwszej plazmy jest grudzień 2025 r. Harmonogram nie uwzględnia jednak nieprzewidzianych okoliczności i dlatego jego realizacja zależy od głównych zagrożeń, których ograniczeniem zajmuje się organizacja ITER oraz agencje wewnętrzne. Szczegółowy harmonogram na okres od pierwszej plazmy w grudniu 2025 r. do pełnego wykonania projektu w 2035 r. (tzw. etap deuterowo-trytowy) został przedstawiony przez ITER i zaakceptowany jako podstawowe założenia projektu ITER przez Radę w listopadzie 2016 r.
The new schedule follows a so-called staged approach which focuses first on the construction of the components which are essential to achieving First Plasma in 2025, followed by successive series of installation and testing phases before starting the full performance phase (Deuterium-Tritium operation) in 2035. First Plasma construction activities therefore are to be followed by limited additional Final Installation activities (also covered by the construction budget) in the operation phase from January 2026 until the start of Deuterium-Tritium Operation in 2035. This schedule offers the possibility to better manage the project risks by tackling progressively the technical challenges and ensuring that the ITER Organization and Domestic Agencies focus on what is most important to reach First Plasma. It also provides flexibility to accommodate the placement of contracts and allows for a longer research programme between First Plasma (end of 2025) and the Deuterium Tritium phase (2035).Det nya programmet förutser ett stegvist tillvägagångssätt som till en början är inriktat på att bygga de komponenter som behövs för att man ska kunna uppnå First Plasma-fasen 2025, följt av på varandra följande installations- och testfaser innan fasenmed full drift (deuterium-tritium-fasen) inleds under 2035. Byggverksamheten för First Plasma ska därför följas av begränsade extra åtgärder för den slutliga installationen (som också omfattas av konstruktionsbudgeten) under driftsfasen från januari 2026 till början av deuterium-tritium-fasen under 2035. Denna tidsplan gör det möjligt att bättre förvalta projektets risker genom att stegvis ta itu med de tekniska problemen och se till att Iterorganisationen och de nationella organen fokuserar på det som är viktigast för att nå First Plasma-fasen. Den skapar också flexibilitet för att inrätta kontrakt, och möjliggör ett längre forskningsprogram mellan First Plasma-fasen (slutet av 2025) och deuterium-tritium-fasen (2035).Nowy harmonogram uwzględnia tzw. podejście etapowe, skupiając się przede wszystkim na budowie komponentów niezbędnych do osiągnięcia pierwszej plazmy w 2025 r., po której rozpocznie się etap montażu i testów, zanim nastąpi faza pełnej eksploatacji w 2035 r. (działania z użyciem paliwa deuterowo-trytowego). W związku z tym po pracach nad pierwszą plazmą przeprowadzone zostaną dodatkowe działania dotyczące końcowej instalacji w fazie operacyjnej od stycznia 2026 r. do rozpoczęcia stosowania paliwa deuterowo-trytowego w 2035 r. (finansowane również z budżetu przeznaczonego na budowę). Harmonogram ten stwarza możliwość lepszego radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z realizacją projektu, poprzez stopniowe rozwiązywanie problemów technicznych i zapewnienie, że organizacja ITER oraz agencje wewnętrzne skupiają się na tym, co najważniejsze do osiągnięcia pierwszej plazmy. Zapewnia również elastyczność w dostosowywaniu przetargów oraz pozwala na dłuższe prowadzenie programów badawczych między pierwszą plazmą (koniec 2025 r.) a etapem deuterowo-trytowym (2035 r.).
III.2    Resources to sustain the path to ensure the full implementation of ITERIII.2    Resurser för att uppnå Iters fullständiga genomförandeIII.2    Zasoby potrzebne do pełnego zrealizowania projektu ITER
The revision of the project cost for each ITER Member, including Euratom (resources from the EU budget and France and Fusion for Energy Members) has essentially two components: (a) the revision of each Member's cash contributions to the ITER Organization for the latter's share of construction, assembly and operations and (b) the revision of the resources needed for the procurement of the respective in-kind contributions that each Member is committed to deliver to the project as well as the administrative costs for each Domestic Agency. In addition to the EUR 6.6 billion (in 2008 values) budgeted for the construction up to 2020 under the previous baseline, the resources needed by Euratom to enable the successful completion of the facility and the start of the performance operation phase have been estimated in this section on the basis of: (1) the cash request presented by the ITER Organization to the ITER Council of November 2016 19 and (2) Fusion for Energy's estimates presented at its Governing Board of December 2016 20 (all quoted values are in 2008 unless explicitly stated otherwise; while the enclosed tables report the estimates in both 2008 and current values) as well as (3) assumed full compliance with the legal commitments under the ITER Agreement by which the Euratom contribution is not directly affected by Brexit (see also page 3). It is also assumed that France as a host country will continue to provide 20% of the Euratom contribution.Granskning av projektkostnaderna för varje Itermedlem, inbegripet Euratom (medel från EU:s budget, Frankrike och Fusion for Energy-medlemmar) består i huvudsak av två delar: a) Granskning av varje medlems bidrag i kontanter till Iterorganisationen för dess andel av kostnaderna för konstruktion, montering och drift och b) granskning av de resurser som krävs för upphandling av de bidrag in natura som varje medlem har åtagit sig att göra till projektet, samt de administrativa kostnaderna för varje nationellt organ. Utöver de 6,6 miljarder euro (i 2008 års priser) som avsatts för konstruktionen fram till 2020 under det föregående basscenariot har de resurser som Euratom behöver för att möjliggöra uppförandet av anläggningen och inledandet av driftsfasen i detta avsnitt beräknats på grundval av 1) den begäran om medel som Iterorganisationen lagt fram inför Iterrådet i november 2016 19 och 2) Fusion for Energys uppskattningar som lagts fram inför F4E-styrelsen i december 2016 20 (alla siffror är i 2008 års penningvärde om inte annat anges, medan de bifogade tabellerna ger uppskattningar både i 2008 års och dagens penningvärde) samt 3) ponerad fullständig efterlevnad av rättsliga åtaganden enligt Iteravtalet, varigenom Euratoms bidrag inte påverkas direkt av Förenade kungarikets utträde ur EU (se även sidan 3). Det antas också att Frankrike som värdland kommer att fortsätta att stå för 20 % av Euratoms bidrag.Przegląd kosztów związanych z projektem każdego członka programu, w tym Euratomu (środki z budżetu UE, Francji oraz członków agencji Fusion for Energy), obejmuje zasadniczo dwa elementy: a) przegląd wkładów pieniężnych członków programu przeznaczonych organizacji ITER na jej udział w budowie, montażu i pozostałych działaniach oraz b) przegląd zasobów niezbędnych do nabywania odpowiednich wkładów rzeczowych, które każdy członek jest zobowiązany dostarczyć w ramach projektu, jak również przegląd kosztów administracyjnych przeznaczonych na każdą agencję wewnętrzną. Dodatkowo w stosunku do 6,6 mld EUR (wg wartości z 2008 r.) przewidzianych w budżecie na potrzeby budowy do roku 2020 zgodnie z wcześniejszymi podstawowymi założeniami, zasoby potrzebne Euratomowi do pomyślnego dokończenia budowy instalacji oraz rozpoczęcia jej eksploatacji zostały oszacowane w niniejszej sekcji na podstawie: 1) wniosku organizacji ITER do Rady ITER w listopadzie 2016 r. 19 o środki finansowe oraz 2) danych szacunkowych, które Fusion for Energy przedstawiła Radzie Zarządzającej w grudniu 2016 20 r. (wszystkie podane wartości pochodzą z 2008 r., o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, natomiast w załączonych tabelach podano szacunki zarówno z 2008 r., jak i wg wartości bieżącej), a także 3) przy założeniu pełnej zgodności ze zobowiązaniami prawnymi wynikającymi z porozumienia w sprawie ITER, zgodnie z którymi Brexit nie ma bezpośredniego wpływu na wkład Euratomu (zob. również str. 3). Zakłada się również, iż Francja jako gospodarz programu, będzie nadal zapewniać 20 % wkładu Euratomu.
Euratom in-cash contributions under the new scheduleEuratoms kontantbidrag enligt den nya tidsplanenWkład pieniężny Euratomu zgodnie z nowym harmonogramem
The additional 21 amount of in-cash contributions to the ITER Organization by Euratom (through the budget of Fusion for Energy) for the construction phase up to First Plasma is now foreseen at about EUR 1.1 billion for the period 2021-2025 and ca. EUR 0.6 billion to cover Final Installation activities during the period 2026-2035 (also from the construction budget).De extra medel 21 för kontantbidrag till Iterorganisationen från Euratom (via budgeten för Fusion for Energy) under byggnadsfasen fram till First Plasma-fasen uppskattas nu till omkring 1,1 miljarder euro för perioden 2021–2025 och ca 0,6 miljarder euro för att täcka verksamheten kring den slutliga installationen under perioden 2026–2035 (också från konstruktionsbudgeten).Dodatkową 21 kwotę wkładu pieniężnego dla organizacji ITER przeznaczoną przez Euratom na etap budowy do pierwszej plazmy (poprzez budżet Fusion for Energy) przewidziano na ok. 1,1 mld EUR w okresie 2021–2025 oraz ok. 0,6 mld EUR na pokrycie kosztów końcowej instalacji w latach 2026-2035 (także z budżetu przeznaczonego na budowę).
Euratom in-kind contributions under the new scheduleEuratoms bidrag in natura enligt den nya tidsplanenWkład rzeczowy Euratomu zgodnie z nowym harmonogramem
Furthermore, based on cost estimates established by Fusion for Energy on the basis of the staged approach, an additional21EUR 2.1 billion will be required during the period 2021-2025 to cover the cost of Euratom's in-kind contributions necessary to achieve First Plasma, including components on the critical path, such as the vacuum vessel and buildings and the cost of the initial stages of design and construction activities for components under Euratom responsibility required for the subsequent assembly phases.Utgående från de kostnadsberäkningar som Fusion for Energy gjort på grundval av det stegvisa tillvägagångssättet kommer dessutom ytterligare21 2,1 miljarder euro att behövas under perioden 2021–2025 för att täcka kostnaderna för Euratoms bidrag in natura till uppnåendet av First Plasma-fasen (inbegripet nödvändiga komponenter såsom vakuumkärlet och byggnader) samt kostnaderna för den inledande fasen av utformningen och konstruktionen för komponenter som faller under Euratoms ansvar och som krävs för senare monteringsfaser.Ponadto w oparciu o szacunki kosztów ustalone przez Fusion for Energy na podstawie podejścia etapowego, inwestycja będzie wymagała dodatkowych21 2,1 mld EUR w latach 2021–2025, aby pokryć koszty wkładów rzeczowych Euratomu niezbędnych do osiągnięcia pierwszej plazmy, w tym kluczowych komponentów, takich jak komory próżniowe oraz budynki, a także koszty początkowych etapów projektowania i budowy elementów nadzorowane przez Euratom, które były niezbędne do dalszego etapu montażu.
It is important to underline that under the staged approach construction activities to achieve First Plasma in December 2025 will be followed by further development and construction of components for the ITER machine during the subsequent Final Installation activities. The additional21 resources required to complete the remaining Euratom in-kind components after 2025 and until 2035 (start date of full performance operation) will be of the order of EUR 0.9 billion, without taking into account the possible revenue from the Reserve Fund of the ITER Organization.Det är viktigt att understryka att enligt det stegvisa tillvägagångssättet kommer bygg- och anläggningsverksamheten för att uppnå First Plasma-fasen i december 2025 att följas av ytterligare utveckling och konstruktion av komponenter till Iterreaktorn under den därpå följande slutliga installationsverksamheten. De ytterligare21 resurser som krävs för att slutföra de återstående komponenter som Euratom ska leverera in natura efter 2025 och fram till 2035 (startdatum för full drift) kommer att vara i storleksordningen 0,9 miljarder euro, utan att beakta eventuella inkomster från reservfonden för ITER-organisationen.Należy podkreślić, że w ramach etapowego podejścia po działaniach związanych z osiągnięciem pierwszej plazmy w grudniu 2025 r. nastąpi dalsze opracowanie i budowa elementów instalacji ITER w ostatecznej fazie montażu. Dodatkowe21 środki niezbędne do ukończenia pozostałych komponentów rzeczowych Euratomu po 2025 r. i przed 2035 r. (data rozpoczęcia eksploatacji) będą wynosić 0,9 mld EUR, bez uwzględnienia ewentualnych dochodów z funduszu rezerwowego organizacji ITER.
Combined cost of Euratom contribution to the ITER projectSammanlagda kostnader för Euratoms bidrag till Iter-projektetŁączny koszt wkładu Euratomu do projektu ITER
While the object of this Communication is primarily to give detailed information on the resources estimates for the construction phase of the project until First Plasma in 2025, Tables 1 and 2 below show the total estimated Euratom contribution to the revised baseline of the project based on the staged approach (billion EUR in 2008 and current value, respectively).Även om syftet med detta meddelande främst är att i detalj redogöra för de resurser som uppskattas behövas byggfasen fram till First Plasma-fasen 2025 visas i tabellerna 1 och 2 nedan Euratoms totala beräknade bidrag till det reviderade basscenariot för projektet om man utgår från det stegvisa tillvägagångssättet (miljarder euro i 2008 års värde respektive nuvärde).Podczas gdy celem niniejszego komunikatu jest przedstawienie przede wszystkim szczegółowych informacji na temat szacowanych zasobów dotyczących etapu budowy projektu aż do pierwszej plazmy w 2025 r., tabele 1 i 2 poniżej pokazują całkowity szacunkowy wkład Euratomu w realizację zmienionej podstawy odniesienia projektu w oparciu o podejście etapowe (w mld EUR odpowiednio z 2008 r. oraz wg wartości bieżącej).
Euratom contribution | 2008 value | Up to the end of the current MFF period | To FP | From FP to DTEuratoms bidrag | Värde 2008 | Fram till slutet av den nuvarande fleråriga budgetramen | Fram till First Plasma (FP) | Från FP till deuterium-tritium (DT)Wkład Euratomu | Wartość z 2008 r. | Do końca okresu obowiązywania obecnych WRF | Do PP | Od PP do DT
2007-2013 | 2014-2020 | 2021-2025 | 2026-2027 | 2028-2035 | Total22 after 20202007-2013 | 2014-2020 | 2021-2025 | 2026-2027 | 2028-2035 | Totalt22 efter 20202007-2013 | 2014-2020 | 2021-2025 | 2026-2027 | 2028-2035 | Ogółem22 po 2020 r.
F4E total cash to IO | 3.2 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 2.7Sammanlagda medel från F4E till Iterorganisationen | 3,2 | 0,9 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 2,7Ogólna kwota F4E dla OI | 3,2 | 0,9 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 2,7
Construction budget | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 1.7Konstruktionsbudget | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 1,7Budżet przeznaczony na budowę | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 1,7
Operations budget | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0Driftsbudget | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 1,0Budżet przeznaczony na eksploatację | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 1,0
F4E in kind contribution | 1.9 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 3.0F4E-naturabidrag | 1,9 | 2,1 | 0,5 | 0,4 | 3,0Wkład rzeczowy F4E | 1,9 | 2,1 | 0,5 | 0,4 | 3,0
F4E administration | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8F4E:s förvaltning | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,8Zarządzanie F4E | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,8
F4E other activities | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.04 | 0.5F4E: övrig verksamhet | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,04 | 0,5Inne działania F4E | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,04 | 0,5
EC project administr. | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.13EG-projektförvaltning | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,13Zarządzanie projektem przez KE | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,13
Totals 22 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 1.2 | 2.0 | 7.1Totalt 22 | 3,2 | 3,3 | 3,9 | 1,2 | 2,0 | 7,1Łącznie 22 | 3,2 | 3,3 | 3,9 | 1,2 | 2,0 | 7,1
Table 1. Summary table of Euratom contribution in 2008 value. All numbers are expressed in billion EUR, the First Plasma (FP) date is 2025 and the start of the performance operation (DT) is in 2035.Tabell 1 Sammanfattande tabell över Euratoms bidrag i 2008 års penningvärde. Alla siffror är uttryckta i miljoner euro, datumet för First Plasma (FP) är 2025 och startdatum för full drift (deuterium-tritium, DT) är 2035.Tabela 1. Tabela podsumowująca wkład Euratomu w wartościach z 2008 r. Wszystkie dane wyrażone są w mld EUR, termin pierwszej plazmy (PP) w 2025 r. oraz rozpoczęcie realizacji działań (DT) w 2035 r.
Total cash to IO is split as follows:De sammanlagda kontantbidragen till Iterorganisationen är uppdelad enligt följande:Łączną kwotę środków pieniężnych dla organizacji ITER (OI) podzielono w następujący sposób:
Construction budget (45.46% of share) includes the cost of Final Installation activities after First PlasmaByggnationsbudget (45,46 % av budgeten) omfattar kostnaderna för de avslutande installationsarbetena efter First PlasmaBudżet przeznaczony na budowę (45,46 % udziału) obejmuje koszty końcowego montażu po pierwszej plazmie.
Operations budget (34 % of share) includes: running costs of the machine, provision for operational upgrades and spares, decommissioning and deactivation costsDriftsbudget (34 % av driftsbudgeten) omfattar följande: löpande kostnader för reaktorns drift, anslag för uppgraderingar och reservdelar, kostnader för urbruktagande och obrukbargörande.Budżet przeznaczony na eksploatację(34 % udziału) obejmuje: koszty eksploatacji instalacji, rezerwy na modernizację i części zamienne, koszty zamknięcia i likwidacji.
F4E in-kind include the costs of all contracts to provide Euratom's in-kind contribution and takes into account an estimated return revenue from the Reserve Fund.F4E naturabidrag omfattar kostnader för alla kontrakt för att tillhandahålla Euratoms bidrag in natura, och tar hänsyn till en beräknad avkastning från reservfonden.Wkład rzeczowy F4E obejmuje koszty wszystkich umów, które zapewniają wkład rzeczowy Euratomu i uwzględnia przychody z szacowaną stopą zwrotu z funduszu rezerwowego.
F4E admin provides an upper limit to F4E administrative costs.F4E-förvaltning visar den övre gränsen för Fusion for Energys administrativa kostnader.Zarządzanie F4E zapewnia górną granicę kosztów administracyjnych F4E.
Other activities include: TBM, DEMO, DONES, JT60-SA operation, cash to Japan and other minor horizontal activities.Övrig verksamhet omfattar: Driftskostnader för TBM, DEMO, DONES, JT60-SA, kontanter till Japan och annan mindre, övergripande verksamhet.Inne działania obejmują: TBM, DEMO, DONES, JT60-SA, środki finansowe dla Japonii oraz inne działania horyzontalne.
EC project administr. is the average Commission administration costs of the project. Figures after 2020 are based on the average budget for the period 2014-2020 (EUR 0.67 million current value).EG-projektförvaltning är kommissionens genomsnittliga administrativa kostnader för projektet. Alla siffror efter 2020 bygger på den genomsnittliga budgeten för perioden 2014–2020 (0,67 miljoner euro i löpande priser).Zarządzanie projektem przez KE to przeciętne koszty administracyjne Komisji przeznaczone na projekt. Dane po 2020 r. opierają się na przeciętnym budżecie przewidzianym na lata 2014–2020 (0,67 mln EUR wg wartości bieżącej).
Combining the total estimated cash and in-kind contribution to the ITER Organization, the total additional Euratom contribution (through the Fusion for Energy budget) from 2021 till the end of 2035 is now estimated at about EUR 5.7 billion (EUR 8.4 billion in current values). Adding the operational cost of Fusion for Energy's administration (up to EUR 0.8 billion), Fusion for Energy's other activities such as Test Blanket Module and Broader Approach (EUR 0.5 billion) and the European Commission average administration costs of the project (EUR 0.13 billion), the total Euratom resources for the same period are estimated at EUR 7.1 billion (EUR 10.4 billion in current values). To be noted that the ITER Council of November 2016 requested the ITER Organization to make further cost savings.Sammantaget uppskattas de totala beräknade kontantbidragen och naturabidragen till Iterorganisationen (genom budgeten för Fusion for Energy) från 2021 och fram till slutet av 2035 till cirka 5,7 miljarder euro (8,4 miljarder euro i löpande priser). Om man lägger till driftskostnaderna för Fusion for Energys förvaltning (upp till 0,8 miljarder euro), Fusion for Energys övriga verksamhet såsom programmet för provmantelmoduler och strategin med bredare inriktning (0,5 miljarder euro) och Europeiska kommissionen genomsnittliga administrativa kostnader för projektet (0,13 miljarder euro) kan de sammanlagda Euratommedlen för samma period uppskattas till cirka 7,1 miljarder euro (10,4 miljarder euro i löpande priser). Det bör noteras att Iterrådet i november 2016 uppmanades Iterorganisationen göra ytterligare besparingar.Połączenie całkowitych szacunkowych środków finansowych oraz wkładów rzeczowych dla organizacji ITER, łączny dodatkowy wkład Euratomu (poprzez budżet Fusion for Energy) w okresie od 2021 r. do końca 2035 r. szacuje się na około 5,7 mld EUR (8,4 mld EUR wg wartości bieżącej). Po podsumowaniu kosztów operacyjnych administracji Fusion for Energy (do 0,8 mld EUR), innych działań Fusion for Energy, takich jak testowanie modułu blankietu oraz czynności w ramach szeroko zakrojonej koncepcji (0,5 mld EUR), jak również średnich kosztów administracyjnych Komisji Europejskiej przeznaczonych na realizację projektu (0,13 mld EUR), całkowita wartość zasobów Euratomu w tym samym okresie wyniesie 7,1 mld EUR (10,4 mld EUR wg wartości bieżącej). Należy zauważyć, że w listopadzie 2016 r. Rada ITER wystąpiła do organizacji z prośbą o przeprowadzenie dalszych oszczędności.
The figures given above represent the overall Euratom contribution to ITER construction 23 . A complete overview of the estimated distribution of the European resources needed for the ITER project is given in table 4 of the Staff Working Document. This table also shows the estimate of the European Commission average administration costs of the project, Fusion for Energy's administrative costs and the costs of ITER-related activities of Fusion for Energy.De siffror som anges ovan utgör Euratoms övergripande bidrag till byggandet av Iter 23 . En fullständig översikt över den beräknade fördelningen av de EU-medel som behövs för Iterprojektet finns i tabell 4 i arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar. Denna tabell visar också en bedömning av Europeiska kommissionens genomsnittliga administrativa kostnader för projektet, Fusion for Energys administrativa kostnader och kostnader för Iterrelaterad verksamheten inom Fusion for Energy.Dane liczbowe powyżej przedstawiają ogólny wkład Euratomu na rzecz ITER 23 . Pełen przegląd szacowanego podziału zasobów europejskich niezbędnych do realizacji projektu ITER podano w tabeli 4 w dokumencie roboczym służb Komisji. Tabela ta pokazuje również szacunkowe przeciętne koszty administracyjne Komisji Europejskiej przeznaczone na projekt, koszty administracyjne oraz koszty powiązane z działaniami na rzecz ITER poniesione przez agencję Fusion for Energy.
Euratom contribution | current value | Up to the end of the current MFF period | To FP | From FP to DTEuratoms bidrag | aktuellt värde | Fram till slutet av den nuvarande fleråriga budgetramen | Fram till First Plasma (FP) | Från FP till deuterium-tritium (DT)Wkład Euratomu | wg wartości bieżącej | Do końca okresu obowiązywania obecnych WRF | Do PP | Od PP do DT
2007-2013 | 2014-2020 | 2021-2025 | 2026-2027 | 2028-2035 | Total22 after 20202007-2013 | 2014-2020 | 2021-2025 | 2026-2027 | 2028-2035 | Totalt22 efter 20202007-2013 | 2014-2020 | 2021-2025 | 2026-2027 | 2028-2035 | Ogółem22 po 2020 r.
F4E total cash to IO | 3.5 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 3.8Sammanlagda medel från F4E till Iterorganisationen | 3,5 | 1,1 | 1,5 | 0,7 | 1,6 | 3,8Ogólna kwota F4E dla OI | 3,5 | 1,1 | 1,5 | 0,7 | 1,6 | 3,8
construction | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 2.2Byggnation | 1,1 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 2,2budowa | 1,1 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 2,2
operations | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 1.6Drift | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 1,6operacje | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 1,6
F4E in kind contribution | 2.5 | 3.1 | 0.8 | 0.7 | 4.6F4E-naturabidrag | 2,5 | 3,1 | 0,8 | 0,7 | 4,6Wkład rzeczowy F4E | 2,5 | 3,1 | 0,8 | 0,7 | 4,6
F4E administration | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.0F4E:s förvaltning | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 1,0Zarządzanie F4E | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 1,0
F4E other activities | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8F4E: övrig verksamhet | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,8Inne działania F4E | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,8
EC project administr. | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.15EG-projektförvaltning | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,15Zarządzanie projektem przez KE | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,15
Totals22 | 3.5 | 4.2 | 5.5 | 1.8 | 3.1 | 10.4Totalt22 | 3,5 | 4,2 | 5,5 | 1,8 | 3,1 | 10,4Łącznie22 | 3,5 | 4,2 | 5,5 | 1,8 | 3,1 | 10,4
Table 2. As Table 1, but in current values.Tabell 2 Som tabell 1, men i löpande priser.Tabela 2. Jak tabela 1, ale wg wartości bieżącej.
The estimated needs for Fusion for Energy for the construction phase of the project from 2021 until First Plasma in 2025 will therefore be about EUR 3.9 billion (2008 value).De uppskattade behoven för Fusion for Energy för projektets byggnationsperiod från 2021 till First Plasma-fasen 2025 kommer därför att uppgå till cirka 3,9 miljarder euro (i 2008 års penningvärde).Szacowane zapotrzebowanie Fusion for Energy na etap budowy instalacji w okresie od 2021 r. do pierwszej plazmy w 2025 r. wyniesie zatem około 3,9 mld EUR (wartość z 2008 r.).
III.3    Solid basis to succeed in constructing ITER, supported by independent reviews and continued commitment of the ITER MembersIII.3    Goda förutsättningar att lyckas med inrättandet av Iter, bekräftat genom oberoende granskningar och tack vare Iters ledamöters fortsatta engagemangIII.3    Solidne podstawy do pomyślnego zakończenia budowy reaktora ITER, poparte niezależnymi sprawozdaniami i stałym zaangażowaniem członków ITER
Important recent developments provide a good basis for the ITER project to move forward towards success, although risks still exists. The final design for components needed for First Plasma has reached 89% while that for non-First Plasma components stands at 71%, according to information provided by the ITER Organization. The maturity of the design gives more reliability to the new schedule and associated resource estimates which have been prepared in close collaboration between the Domestic Agencies and the ITER Organization and take into account therefore the technical capacities and financial constraints of the ITER Members and Domestic Agencies. A new level of cooperation between the ITER Organization and the Domestic Agencies is supported by newly introduced tools 24 designed to better cope with design changes that could otherwise lead to delays or extra expenditure.Den senaste tidens viktiga utvecklingar ger Iterprojektet en god grund för att framgångsrikt nå sitt mål, även om risker fortfarande föreligger. Den slutliga utformningen av komponenter som behövs för First Plasma-fasen är till 89 % avslutad, och för andra komponenter än för First Plasma ligger siffran på 71 %, enligt information från den Iterorganisationen. Att konstruktionen är så långt framskriden gör att det nya tidsschemat och de tillhörande skattningarna av resursbehoven blir mer tillförlitliga. Schemat och uppskattningarna har tagits fram i nära samarbete mellan de nationella organen och Iterorganisationen och beaktar därför den tekniska kapaciteten och de ekonomiska begränsningarna hos Itermedlemmarna och de nationella organen. En ny nivå av samarbete mellan Iterorganisationen och de nationella organen stöds av nya verktyg 24 för att bättre klara av konstruktionsändringar som i annat fall skulle kunna ge upphov till förseningar och extra utgifter.Mimo że ryzyko nadal istnieje, rozwój ważnych wydarzeń w ostatnim czasie stanowi dobrą podstawę do pomyślnego zakończenia realizacji projektu ITER. Według informacji podanych przez organizację ITER końcowy projekt komponentów niezbędnych do osiągnięcia pierwszej plazmy osiągnął poziom 89 %, a elementów potrzebnych do dalszych etapów – 71 %. Dojrzałość projektu zwiększa wiarygodność nowego harmonogramu i powiązanych z nim szacowanych zasobów, który został przygotowany w ścisłej współpracy między agencjami wewnętrznymi i organizacją ITER. Harmonogram uwzględnia możliwości techniczne oraz ograniczenia finansowe zarówno członków ITER, jak i agencji wewnętrznych. Nowy poziom współpracy pomiędzy ITER i agencjami wewnętrznymi jest wspierany przez nowo wprowadzone narzędzia 24 , mające na celu lepsze radzenie sobie ze zmianami w projekcie, które w przeciwnym razie mogłyby doprowadzić do opóźnień lub dodatkowych nakładów finansowych.
A positive appreciation of the progress made both by the new ITER management and the project itself has been confirmed by the ITER Council Review Group that concluded in its report that the revision of the schedule was beneficial to the project and was conducted in a professional and robust manner. In addition the 2015 Management Assessment of the ITER Organization also acknowledged effective efforts to make the project advance recognising management improvements, including in the decision making processes, as well as improved cooperation and integration of activities between the ITER Organization and the Domestic Agencies. Overall the assessment affirmed that these changes were leading to an acceleration in the progress of the project.En positiv bedömning av de framsteg som gjorts både av den nya Iterförvaltningen och i själva projektet har bekräftats av Iterrådets utvärderingsgrupp som i sin rapport kom fram till att översynen av tidsschemat var till nytta för projektet och hade genomförts på ett professionellt och hållbart sätt. Dessutom noteras det i 2015 års bedömning av Iterorganisationens förvaltning att det gjorts effektiva insatser för att driva på projektet, med förbättrad förvaltning, bland annat i fråga om beslutsprocesser, och bättre samarbete och samordning av verksamheter mellan Iterorganisationen och de nationella organen. På det hela taget har bedömningen bekräftat att dessa förändringar leder till att projektet drivs på snabbare.Pozytywna ocena postępów poczynionych zarówno przez nowe kierownictwo ITER oraz sam projekt została zatwierdzona przez grupę ds. przeglądu przy Radzie ITER, która stwierdziła w swoim sprawozdaniu, że zmiana harmonogramu była korzystna dla projektu i została przeprowadzona w prawidłowy i profesjonalny sposób. Ponadto w ocenie zarządzania ITER w 2015 r. zauważono skuteczne wysiłki podjęte w celu przyspieszenia realizacji projektu, uznając poprawę zarządzania, w tym w procesie decyzyjnym, a także lepszą współpracę i integrację działań między organizacją ITER i agencjami wewnętrznymi. Ogólnie rzecz biorąc, ocena potwierdziła, że zmiany te prowadzą do przyspieszenia postępów w realizacji projektu.
In parallel changes at European level have intensified in early 2016 with the appointment of a new Director in Fusion for Energy with industrial expertise that has aligned the objectives of the Joint Undertaking with those of the ITER Organization, giving rigorous attention to risk management and cost containment measures. Further changes are underway to better deliver the Euratom contribution to ITER on schedule and on budget and to identify potential risks and mitigation measures. Changes introduced to the operation and practices of Fusion for Energy are in line with the recommendations from the European Court of Auditors (ECA) as well as the Commission's own Internal Audit Service (IAS). To date Fusion for Energy has dealt with 83% of the recommendations of the ECA and the IAS, which is now Fusion for Energy’s internal auditor in compliance with a recommendation of the ECA. The consolidation and improvement of the financial performance of Fusion for Energy has been confirmed in annual discharge procedures by the European Parliament, based on annual review of the accounts by the ECA that has consistently confirmed the regularity and conformity of Fusion for Energy's accounts.Parallellt med detta har förändringar på europeisk nivå intensifierats i början av 2016, i samband med utnämningen av en ny direktör för Fusion for Energy med industriell sakkunskap, vilket har lett till att det gemensamma företagets mål har samordnats med Iterorganisationens mål, och at man tagit strikt hänsyn till riskhantering och åtgärder för att hålla tillbaka kostnaderna. Ytterligare ändringar håller på att utarbetas för att bättre tillhandahålla Euratoms bidrag till Iter, i tid och inom budgeten, och för att identifiera potentiella risker och riskbegränsande åtgärder. Ändringar som rör driften av och metoderna för Fusion for Energy ligger i linje med rekommendationerna från Europeiska revisionsrätten och kommissionens egen internrevisionstjänst. Hittills har Fusion for Energy hanterat 83 % av rekommendationerna från revisionsrätten och tjänsten för internrevision, som nu även är internrevisor för Fusion for Energy, i enlighet med en rekommendation från revisionsrätten. Konsolideringen och förbättringen av Fusion for Energys ekonomiska resultat har bekräftats i Europaparlamentets årliga ansvarsfrihetsförfaranden, på grundval av revisionsrättens årliga genomgångar av räkenskaperna (där det alltid bekräftats att Fusion for Energys räkenskaper är korrekta och överensstämmer med regelverket).Jednocześnie na początku 2016 r. nasiliły się zmiany na szczeblu europejskim związane z powołaniem nowego dyrektora Fusion for Energy, który dzięki swojej znajomości sektora przemysłowego połączył cele wspólnego przedsięwzięcia oraz organizacji ITER, zwracając przy tym baczniejszą uwagę na kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem oraz na działania ograniczające koszty. Prowadzone są dalsze zmiany w celu lepszego zapewnienia wkładu na rzecz ITER przez Euratom zgodnie z harmonogramem i w ramach budżetu oraz aby określić potencjalne zagrożenia i działania zmniejszające ryzyko. Zmiany wprowadzone dla usprawniania działań i praktyk Fusion for Energy są zgodne z zaleceniami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) oraz Służby Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS). Do tej pory Fusion for Energy zajęła się 83 % zaleceń wydanych przez Trybunał Obrachunkowy i IAS, która jest obecnie audytorem wewnętrznym organizacji zgodnie z rekomendacją ETO. Konsolidacja i poprawa wyników finansowych Fusion for Energy zostały potwierdzone w corocznej procedurze udzielania absolutorium przez Parlament Europejski w oparciu o roczny przegląd sprawozdania ETO, który konsekwentnie potwierdził prawidłowość i zgodność sprawozdań finansowych organizacji.
In June 2016 the Governing Board of Fusion for Energy launched a high-level assessment exercise on the planning for the delivery of the components under Euratom responsibility and the associated resources. The results of this review, presented in December 2016, confirmed the capacity of Fusion for Energy to deliver the Euratom contribution to the new ITER schedule on time and coherent with the staged approach. This review also underlined the capacity of the Joint Undertaking to deliver the components required within the current available budget until 2020 and the cost projections made thereafter. Nevertheless design and manufacturing challenges, affecting in particular the critical path, continue to exist and could have further impact on the revised schedule.I juni 2016 inledde Fusion for Energys styrelse en utvärdering på hög nivå avseende planeringen av leveranserna av komponenter enligt Euratoms ansvar och därmed sammanhängande resurser. Resultatet av denna översyn, som lades fram i december 2016, bekräftar att Fusion for Energy är i stånd att tillhandahålla Euratoms bidrag till den nya Itertidsplanen i tid och i linje med det stegvisa tillvägagångssättet. I samband med denna översyn underströks också att det gemensamma företaget är i stånd att tillhandahålla de komponenter som krävs inom den nuvarande tillgängliga budgeten fram till 2020 och de kostnadsprognoser som görs därefter. Men det kvarstår likväl utmaningar i samband med tillverkning och konstruktion, vilket särskilt påverkar de mest nödvändiga elementen, och dessa kan komma att påverka den reviderade tidsplanen ytterligare.W czerwcu 2016 r. Rada Zarządzająca Fusion for Energy rozpoczęła działania na wysokim szczeblu związane z oceną planowanych dostaw komponentów oraz związanych z tym zasobów nadzorowanych przez Euratom. Wyniki tej oceny, przedstawione w grudniu 2016 r., potwierdziły, że agencja Fusion for Energy jest w stanie zapewnić wkład na rzecz Euratomu zgodnie z nowym harmonogramem realizacji projektu ITER, na czas i spójnie z podejściem etapowym. Przegląd ten podkreślił również możliwości wspólnego przedsięwzięcia w zakresie realizowania dostaw komponentów w ramach obecnie dostępnego budżetu do 2020 r. oraz późniejszych prognoz kosztów. Niemniej jednak wyzwania związane z projektem i produkcją, które w szczególności oddziałują na ścieżkę krytyczną, wciąż istnieją i mogą mieć dalszy wpływ na zmieniony harmonogram.
As regards the ITER Members, following the completion of the new schedule and associated resource estimates, they are currently engaged in securing the necessary resources for the project. Domestic procedures have been launched in China, Korea, Japan and Russia. The underlying assumption in the political decision-making process of all ITER Members is that Europe will maintain its leadership and support for the ITER project.För närvarande är Itermedlemmarna sysselsatta med att säkra de resurser som krävs för projektet, efter att ha slutfört den nya tidsplane och de tillhörande resursberäkningarna. Nationella förfaranden har inletts i Kina, Korea, Japan och Ryssland. Det underliggande antagandet i alla Itermedlemmars politiska beslutsprocess är att Europa ska bibehålla sin ledarroll och sitt stöd till Iterprojektet.Po opracowaniu nowego harmonogramu i powiązanych z nim szacowanych zasobów uczestnicy programu ITER są w trakcie zapewniania zasobów niezbędnych do realizacji projektu. Chiny, Korea, Japonia oraz Rosja uruchomiły już procedury krajowe. Europa utrzyma swoje przywództwo i będzie nadal wspierać realizację projektu zgodnie z założeniem dotyczącym procesu podejmowania decyzji politycznych przez wszystkich członków organizacji ITER.
The United States Department of Energy in May 2016 published a report on ITER for Congress underlining the positive achievements in the project while advocating to continue the reforms underway. The report acknowledged December 2025 as the earliest technically achievable date for First Plasma ('early finish date'), while noting that further risk of schedule slippages could still materialise. A subsequent detailed review of the project to First Plasma carried out by the United States Department of Energy in January 2017 further confirmed that the project schedule to First Plasma should have a contingency of 24 months. The United States nevertheless agreed to continued participation in the project, with a further review in 2019.I maj 2016 offentliggjorde Förenta staternas energiministerium en rapport om Iter, riktad till kongressen, och underströk projektets positiva resultat, samtidigt som man förespråkade att fortsätta de pågående reformerna. I rapporten konstateras att december 2025 är det tidigaste tekniskt möjliga datumet för uppnåendet av First Plasma-fasen plasman (tidigaste slutdatum), samtidigt som man noterade att ytterligare risker för överskridanden av tidsplanen fortfarande skulle kunna dyka upp. En detaljerad granskning av projektet fram till First Plasma-fasen, som utförts av Förenta staternas energiministerium i januari 2017, bekräftade vidare att projektets tidsplan fram till First Plasma-fasen bör ha en marginal på 24 månader. Förenta staterna gick dock med på att fortsätta sitt deltagande i projektet, med en ytterligare översyn under 2019.W maju 2016 r. Departament Energii Stanów Zjednoczonych opublikował i złożył Kongresowi sprawozdanie na temat ITER, w którym podkreślono pozytywne wyniki realizacji projektu, opowiadając się jednocześnie za kontynuacją podjętych reform. W sprawozdaniu ustalono, że grudzień 2025 r. jest najwcześniejszym możliwym pod względem technicznym terminem ukończenia pierwszej plazmy („pierwsza data zakończenia”), zauważając przy tym, że nadal istnieje ryzyko opóźnień w realizacji harmonogramu. Kolejny szczegółowy przegląd projektu do pierwszej plazmy przeprowadzony przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych w styczniu 2017 r. jeszcze raz potwierdził, że w harmonogramie należałoby uwzględniać ewentualne nieprzewidziane opóźnienia do 24 miesięcy. Stany Zjednoczone zgodziły się jednak na dalsze uczestnictwo w projekcie, do kolejnego przeglądu w 2019 r.
The reorientation of the project has been crucial in sustaining the support and commitment of all ITER Members to the project.Omläggningen av projektet har varit avgörande för att behålla alla Itermedlemmars stöd och fulla engagemang.Reorientacja projektu była kluczowa dla podtrzymania wsparcia i zaangażowania wszystkich członków w realizację projektu ITER.
IV.    Monitoring and tackling the inherent risks of ITERIV.    Övervakning och hantering av Iterprojektets inneboende riskerIV.    Monitorowanie i zwalczanie zagrożeń związanych z realizacją projektu ITER
ITER as a first of a kind large-scale international project at the technological frontier of knowledge is exposed to inherent risks as regards long term schedule and cost predictability, but also in terms of stability of management and governance.Iter, som är ett unikt storskaligt internationellt projekt som förutsätter den allra nyaste tekniska kunskapen medför inneboende risker när det gäller den långsiktiga tidsplanen och kostnadsberäkningen, men även i fråga om förvaltningens och styrningens stabilitet.ITER, jako pierwszy tego rodzaju duży projekt międzynarodowy, balansujący na technologicznej granicy wiedzy, jest narażony na zagrożenia związane z długoterminowym harmonogramem i przewidywalnością kosztów, ale także ze stabilnością administrowania i zarządzania.
The new schedule and associated cost estimates, together with the changes brought to management and governance, now give more confidence on the successful completion of ITER construction. Important challenges remain, in particular the completion of the buildings and vacuum vessel, both Euratom contributions which are on the critical path of the project. Strong risk management is therefore key for the project and notably for the success of the new baseline in particular to address remaining risks in terms both of schedule and resources. In particular, independent reviewers of both the ITER Organization and Fusion for Energy indicate that the completion of First Plasma by December 2025 is the earliest technically achievable date and includes no contingency. To ensure schedule reliability, a reasonable contingency should be included. In particular, the budget estimate of Fusion for Energy until First Plasma was considered reasonable, with a possible uncertainty of 10% due to overall project delays.Den nya tidsplanen och tillhörande kostnadsberäkningar, tillsammans med ändringarna av styrningen och förvaltningen, gör nu ett framgångsrikt slutförande av byggnationen av Iter sannolikare. Betydande utmaningar kvarstår, särskilt slutförandet av byggnaderna och vakuumkärlet, båda bidrag från Euratom som är oundgängliga för projektet. En effektiv riskhantering är därför av central betydelse för projektet och i synnerhet för det nya basscenariot, inte minst när det gäller att åtgärda kvarstående risker både i fråga om tidsplanen och resurserna. Oberoende granskare för både Iter-organisationen och Fusion for Energy har bland annat angett att slutförandet av First Plasma-fasen till december 2025 är det tidigaste tekniskt möjliga datumet, som inte omfattar några marginaler. För att säkerställa en tillförlitlig tidsplan bör rimliga marginaler inkluderas. Bland annat ansågs den preliminära budgeten för Fusion for Energy fram till First Plasma-fasen vara rimligt, med en eventuell osäkerhet på 10 % beroende på allmänna projektförseningar.Nowy harmonogram oraz powiązane z nim szacowane koszty, wraz z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi zarządzania, daje teraz większą pewność, że budowa instalacji ITER zakończy się pomyślnie. Pozostaje wciąż wiele istotnych wyzwań, w szczególności zakończenie budowy budynków i komory próżniowej, dwóch inicjatyw Euratomu, które znajdują się na „ścieżce krytycznej” tego projektu. Umiejętne zarządzanie ryzykiem ma zatem kluczowe znaczenie dla projektu, a zwłaszcza dla pomyślnego wdrożenia nowej podstawy odniesienia, czego celem jest ograniczenie pozostałych zagrożeń, zarówno w kwestiach związanych z harmonogramem, jak i zasobami. Niezależni recenzenci organizacji ITER i Fusion for Energy wskazują, że zakończenie pierwszej plazmy w grudniu 2025 r. jest najwcześniejszym możliwym pod względem technicznym terminem, w którym nie uwzględniono jednak żadnych nieprzewidzianych zdarzeń. Aby zapewnić niezawodność wykonania projektu, w terminie jego realizacji powinno uwzględnić się rozsądny plan awaryjny. Szacunkowy budżet agencji Fusion for Energy aż do pierwszej plazmy został uznany za rozsądny. Jego ewentualne przekroczenie może wynieść 10 % z powodu ogólnych opóźnień w realizacji projektu.
IV.1    Measures to address risks at overall project levelIV.1    Riskhanteringsåtgärder på en övergripande projektnivåIV.1    Działania mające na celu zmniejszenie zagrożeń na poziomie ogólnym projektu
The new management of the ITER Organization has embraced risk management principles which are applied to other large engineering projects, in particular to meet the First Plasma date in 2025. A quantitative approach to risk management is now been taken regarding the probability of risk occurrence, its impact (in months and Euros) and defining mitigation actions. All main risk classes as well as potential new risks are addressed. A Project Risk and Opportunity Management Committee is in place and the Project Risk Register is being further improved and is now accessible to all staff of the ITER Organization and Domestic Agencies. Further progress is however needed to freeze the interfaces of components as this has a critical role in reducing risks of schedule slippage and cost increase.Iterorganisationens nya förvaltning har anammat riskhanteringsprinciper som tillämpas på andra stora tekniska projekt, bland annat för att uppnå First Plasma-fasen till 2025. Nu tillämpas en kvantitativ strategi för riskhantering när det gäller sannolikheten för att en risk inträffar, dess effekt (uttryckt i månader och euro) och fastställandet av åtgärder för att mildra effekterna. Alla huvudsakliga riskklasser samt eventuella nya risker hanteras. Det har tillsatts en kommitté för riskhantering och utnyttjande av möjligheter inom ramen för projektet och projektriskregistret håller på att förbättras och är nu tillgängligt för all personal vid Iterorganisationen och i de nationella organen. Det krävs emellertid ytterligare framsteg för att frysa komponenternas gränssnitt, eftersom detta spelar en avgörande roll för att minska riskerna för överskridanden av tidsfrister och kostnader.Nowe kierownictwo organizacji ITER przyjęło zasady dotyczące zarządzania ryzykiem, które stosuje się w innych dużych projektach inżynieryjnych, aby przede wszystkim dotrzymać terminu realizacji pierwszej plazmy w 2025 r. Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń oraz ich skutki (w miesiącach i EUR), a także określając działania mające na celu ich ograniczenie, w stosunku do zarządzania ryzykiem zdecydowano się na podejście ilościowe. Obejmuje ono wszystkie główne klasy ryzyka oraz nowe zagrożenia. Powołano komitet ds. zarządzania ryzykiem i możliwościami projektu, a rejestr ryzyka związanego z projektem, dostępny obecnie dla wszystkich pracowników organizacji ITER oraz agencji wewnętrznych, jest w dalszym ciągu dopracowywany. Niezbędne jest jednak zakończenie prac (ang. freezing) nad interfejsami komponentów, gdyż odgrywa to ważną rolę w minimalizowaniu ryzyka związanego ze wzrostem kosztów i pojawieniem się opóźnień w realizacji harmonogramu.
An important element of this system is the set of milestones, introduced for the first time by the ITER Council in November 2015 and further developed in June 2016, against which the progress of the project and its adherence to the schedule can be better monitored. This will allow deviations in the execution of project to be identified and addressed earlier. The ITER Council has also decided to carry out regular six-monthly in depth risk reviews focused on critical areas of the project, starting with risk management in 2017. These reviews are another way to identify possible risks and to address them before they have a negative impact.En viktig del av detta system är den uppsättning delmål som för första gången infördes av Iterrådet i november 2015 och utvecklades vidare i juni 2016, för att bättre kunna mäta framstegen i projektet och hur det följer tidsplanen. Detta kommer att göra det möjligt att upptäcka avvikelser i genomförandet av projektet på ett tidigare stadium. Iterrådet har också beslutat att regelbundet genomföra halvårsvisa ingående risköversyner inriktade på de viktigaste områdena i projektet. Under 2017 kommer man att börja med området av riskhantering. Dessa översyner är ett annat sätt att identifiera möjliga risker och ta itu med dem innan de får negativa effekter.Istotnym elementem tego systemu jest szereg działań wprowadzonych po raz pierwszy przez Radę ITER w listopadzie 2015 r. i rozbudowanych w czerwcu 2016 r., dzięki którym można lepiej monitorować postępy w realizacji projektu oraz przestrzeganie harmonogramu. Pozwoli to na wczesną identyfikację i redukcję nieprawidłowości podczas realizacji projektu. Rada ITER postanowiła również przeprowadzać regularnie co sześć miesięcy szczegółowe przeglądy ryzyka, skoncentrowane na kluczowych obszarach projektu, poczynając od zarządzania ryzykiem w 2017 r. Przeglądy te dają kolejną możliwość identyfikowania ewentualnych zagrożeń oraz ich minimalizowania, zanim wpłyną negatywnie na realizację projektu.
At the same time further improvements need to be made in the governance of the ITER Organization for effective oversight of the project. In this respect, in November 2016 the ITER Council agreed to reduce the number of sub-committees, rationalise their function and eliminate overlaps. In 2017 it will analyse other simplification opportunities to focus governance on delivery and strategic issues.Samtidigt behövs det ytterligare förbättringar i Iterorganisationens styrning om man vill uppnå en effektiv tillsyn över projektet. I detta sammanhang enades Iterrådet i november 2016 om att minska antalet underkommittéer, rationalisera deras uppgifter och undanröja överlappningar. Under 2017 kommer Iterrådet att analysera andra möjligheter att förenkla, för att fokusera förvaltningen på uppnående av resultat och strategiska frågor.Jednocześnie konieczne jest wprowadzenie usprawnień w zarządzaniu organizacją ITER, zapewniających skuteczny nadzór nad projektem. W związku z tym w listopadzie 2016 r. Rada ITER wyraziła zgodę na ograniczenie liczby podkomitetów, usprawnienie ich działalności oraz eliminację dublowania działań. W 2017 r. Rada przeanalizuje inne możliwości uproszczeń, których celem będzie skoncentrowanie działań administracyjnych na kwestiach strategicznych dotyczących realizacji projektu.
IV.2    Measures to address risks in the European participationIV.2    Riskhanteringsåtgärder inom ramen för det europeiska deltagandetIV.2    Działania mające na celu zmniejszenie zagrożeń we współpracy państw europejskich
In parallel to a comprehensive strategy to make the ITER project a success Euratom, its Member States and Switzerland, as members of Fusion for Energy, have to continue with substantial efforts to improve the performance of the Joint Undertaking.Parallellt med en övergripande strategi för att göra Iterprojektet framgångsrikt måste Euratom, dess medlemsstater och Schweiz, som medlemmarna i Fusion for Energy, fortsätta med betydande insatser för att förbättra det gemensamma företagets resultat.Jeśli projekt ITER ma odnieść sukces, Euratom, jego państwa członkowskie oraz Szwajcaria, jako członkowie Fusion for Energy, opracowując kompleksową strategię, muszą jednocześnie dokładać znaczących starań, aby poprawić wyniki wspólnego przedsięwzięcia.
A culture change is underway in Fusion for Energy. It focuses on accountability for cost, the introduction of reporting systems to better address potential risks and the introduction of milestones against which the execution of the Euratom contribution is better monitored. Regarding cost risks, in spring 2015 Fusion for Energy initiated a major exercise for the revision of its own cost estimate at completion based on information from individual contracts and packages of work. Following this exercise a cost risk register has been adopted. The new management of Fusion for Energy is focused on stemming cost increases and schedule delays in the two most critical areas of the Euratom contribution (buildings and vacuum vessel) and is reinforcing project control and updating cost estimated for completion of major systems on a monthly basis. The Commission will require Fusion for Energy to seek further cost containment measures, including a comprehensive strategy for dealing with cost claims from contractors.En attitydförändring är på gång i Fusion for Energy. Fokus ligger nu på ansvarsskyldighet för kostnader, införandet av rapporteringssystem för att bättre hantera potentiella risker och införandet av milstolpar mot vilka genomförandet av Euratoms bidrag ska kunna mätas bättre. När det gäller kostnadsrelaterad risker, inledde Fusion for Energy under våren 2015 en omfattande översyn av sina egna kostnadsuppskattningar vid färdigställande, utgående från uppgifter från enskilda kontrakt och åtgärdspaket. Efter detta infördes ett kostnadsriskregister. Den nya förvaltningen av Fusion for Energy är inriktad på att begränsa kostnadsökningar och förseningar i tidtabellen i de två viktigaste områdena av Euratoms bidrag (byggnader och vakuumkärlet), och förstärker därför kontrollen av projektet och uppdaterar kostnadsberäkningarna för fullbordandet av viktiga system på månadsbasis. Kommissionen kommer att begära att Fusion for Energy försöker hitta ytterligare kostnadsminskande åtgärder, inklusive en omfattande strategi för hantering av ersättningsanspråk från uppdragstagarna.W agencji Fusion for Energy następuje wyraźna zmiana kulturowa. Swoją uwagę skupia na odpowiedzialności za ponoszone koszty, a także wdrożeniu systemów sprawozdawczości, aby móc skuteczniej ograniczać potencjalne zagrożenia, oraz na wprowadzeniu działań, dzięki którym realizacja wkładu Euratomu będzie lepiej monitorowana. Jeśli chodzi o ryzyko dotyczące kosztów, wiosną 2015 r. Fusion for Energy rozpoczęła szeroko zakrojony przegląd własnych szacowanych kosztów końcowych w oparciu o informacje dotyczące indywidualnych umów i zbioru wykonanych prac. Po zakończeniu tego przeglądu przyjęto rejestr ryzyka związanego z kosztami. Nowe kierownictwo Fusion for Energy koncentruje się na zahamowaniu wzrostu kosztów i opóźnień w realizacji harmonogramu w dwóch najważniejszych obszarach wkładu Euratomu (budynki i komora próżniowa). Co miesiąc agencja wzmacnia również kontrolę nad projektem oraz aktualizuje szacowane koszty związane z zakończeniem wdrażania głównych systemów. Komisja zobowiąże Fusion for Energy do poszukiwania dalszych środków mających na celu ograniczenie kosztów, w tym do opracowania kompleksowej strategii rozwiązywania problemów związanych z roszczeniami wykonawców z tytułu poniesionych kosztów.
Based on the lessons already learned and the results of the 2017 mid-term review of Fusion for Energy the Commission will continue to reinforce its oversight of the Joint Undertaking, which will be reflected through a new Administrative Agreement to anchor not only the changes stemming from the new Financial Regulation that entered into force in 2016 but also effective reporting and monitoring.På grundval av tidigare erfarenheter och resultaten av 2017 års halvtidsöversyn av Fusion for energy kommer kommissionen att fortsätta att stärka sin kontroll över det gemensamma företaget, vilket kommer att återspeglas i en ny administrativ överenskommelse som ska omfatta inte bara de ändringar som härrör från den nya budgetförordningen som trädde i kraft 2016, utan också effektiv rapportering och övervakning.Na podstawie wniosków wyciągniętych z poprzednich doświadczeń oraz wyników śródokresowego przeglądu Fusion for Energy w 2017 r. Komisja będzie nadal wzmacniać swój nadzór nad wspólnym przedsięwzięciem, co znajdzie odzwierciedlenie w nowej umowie administracyjnej, której celem jest ugruntowanie zarówno zmian wynikających z nowego rozporządzenia finansowego, które weszło w życie w 2016 r., jak i skutecznego systemu raportowania i monitorowania.
V.    ITER: the way forwardV.    Iter: Det fortsatta arbetetV.    ITER: dalsze działania
Euratom has shown strong leadership to address the challenges of the ITER project and to put it back on track. The radical measures adopted in particular since 2015 are now yielding encouraging results. Progress is visible on the ITER site, with the construction of many buildings advancing well, mainly under European responsibility.Euratom har visat ett starkt ledarskap för att lösa Iterprojektets problem och få det på spåret igen. De radikala åtgärder som antagits inte minst sedan 2015 ger nu uppmuntrande resultat. Framsteg har gjorts på Iteranläggningen, byggnationerna av flera byggnader framskrider väl, inte minst under europeiskt ansvar.Euratom przejął wiodącą rolę w podejmowaniu wyzwań związanych z projektem ITER i skierował go z powrotem na właściwe tory. Radykalne środki podejmowane sukcesywnie od 2015 r. przynoszą obecnie obiecujące wyniki. W miejscu powstawania reaktora widoczne są już znaczne postępy nadzorowane głównie przez państwa europejskie, o czym świadczy postępująca zgodnie z planem budowa wielu budynków.
This progress, corroborated by independent experts and recognised by the ITER Members themselves, confirms that the actions taken were necessary to reorient the project.Dessa framsteg, som bekräftas av oberoende experter och erkänns av itermedlemmarna själva, bekräftar att de åtgärder som vidtagits var nödvändiga för en omläggning av projektet.Postęp ten, potwierdzony przez niezależnych ekspertów oraz przez samych członków projektu ITER, jest dowodem na to, że podjęte działania były konieczne do reorientacji projektu.
Following the 2016 ITER Councils the ITER Organization is set to follow the staged approach with the aim to minimise the cash contributions needed from the ITER Members. It has an updated baseline for the project covering the new schedule, estimated cost and the staff resources for the period up to December 2025 (earliest achievable date for First Plasma) and an indicative schedule and cost baseline for the period from 2026 to Deuterium Tritium operation in 2035. While both Euratom and Fusion for Energy remain fully committed to adhering to the revised schedule and thus achieving the First Plasma Date of December 2025, experience from the construction of similar large scale one-of-a-kind facilities shows that achieving First Plasma should be subject to a contingency. Based on the input of independent reviews made in 2016, and in line with existing experience with large international projects of similar complexity and maturity, the Commission estimates that a contingency of up to 24 months in terms of schedule and 10-20% in terms budget would be appropriate.Efter 2016 års Iterrådsmöten kommer Iterorganisationen att tillämpa det stegvisa tillvägagångssättet för att minimera behovet av kontantbidrag från Itermedlemmarna. Iterorganisationen har ett uppdaterat basscenario för projektet, som omfattar den nya tidsplanen, de beräknade kostnaderna och personalresurserna för perioden fram till december 2025 (tidigaste möjliga datum för First Plasma-fasen) och en preliminär tidsplan och ett kostnadsbasscenario för perioden från 2026 fram till deuterium-tritium-fasen 2035. Även om både Euratom och Fusion for Energy fortfarande är fast beslutna att följa den reviderade tidsplanen och därmed uppnå First Plasma-fasen i december 2025, visar erfarenheter från byggandet av liknande storskaliga unika anläggningar att det måste finnas marginaler för uppnåendet av First Plasma-fasen. Utgående från oberoende granskningar som gjordes under 2016, och från befintliga erfarenhet av stora internationella projekt av liknande komplexitet och mognad, uppskattar kommissionen att det vore lämpligt med en marginal på upp till 24 månader för tidsplanen och 10–20 % för budgeten.Po posiedzeniu Rady ITER w 2016 r. organizacja ITER zamierza stosować podejście etapowe w celu minimalizacji wkładów pieniężnych ze strony państw uczestniczących w programie. Dysponuje ona aktualizacją podstawowego założenia projektu, która obejmuje nowy harmonogram, szacowane koszty oraz zasoby kadrowe na okres do grudnia 2025 r. (najwcześniejszy osiągalny termin pierwszej plazmy) oraz orientacyjny harmonogram i koszty na okres od 2026 r. po wykorzystanie paliwa deuterowo-trytowego w 2035 r. Pomimo że Euratom i Fusion for Energy zobowiązały się przestrzegać zmienionego harmonogramu i tym samym dotrzymać terminu realizacji pierwszej plazmy w grudniu 2025 r., doświadczenie w budowaniu podobnych obiektów na tak dużą skalę pokazuje, że przy planowaniu pierwszej plazmy należy uwzględnić nieprzewidziane okoliczności. W oparciu o dane z niezależnych przeglądów z 2016 r. i zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem w realizacji dużych projektów międzynarodowych o podobnym stopniu złożoności i dojrzałości, Komisja ocenia, że właściwe byłoby uwzględnienie ewentualnych nieprzewidzianych opóźnień w realizacji harmonogramu do 24 miesięcy oraz możliwości wzrostu nieplanowanych kosztów do 10-20 %.
It is now time for the ITER Members to launch their internal procedures for the approval of the budgetary requirements. Several ITER Members have already indicated the availability of funding for their contributions but are not be likely to make formal commitments before Euratom's position is clarified. For Europe the new schedule and its associated costs, backed up by the improvements in the project, provide the necessary grounds for the Commission to request the support of the European Parliament and a mandate from the Council of the EU to approve the new ITER Baseline ad referendum on behalf of Euratom, most likely at a Ministerial level ITER Council meeting in 2017. The Euratom approval needs to be ad referendum since the final Euratom contribution from the EU budget to the ITER project and the other costs related to the activities of Fusion for Energy and to the management of the ITER project will be subject to the Commission's proposals and outcome of negotiations on Brexit and the next Multiannual Financial Framework post 2020.Det är nu dags för Itermedlemmarna att inleda sina interna förfaranden för godkännande av de budgetmässiga kraven. Flera Itermedlemmar har redan meddelat att finansiering finns tillgänglig för deras bidrag, men kommer sannolikt inte att göra formella åtaganden innan Euratoms ståndpunkt klargörs. För Europa ger den nya tidsplanen och dess kostnader, tillsammans med förbättringarna av projektet, tillräckliga skäl för kommissionen att begära Europaparlamentets stöd och ett mandat från rådet att på Euratoms vägnar godkänna det nya basscenariot ad referendum, troligen på ett möte på ministernivå i Iterrådet under 2017. Euratoms godkännande måste vara ad referendum eftersom Euratoms slutgiltiga bidrag från EU:s budget till Iterprojekt och övriga kostnader som är knutna till den verksamhet som bedrivs av Fusion for Energy och förvaltningen av Iterprojektet kommer att vara beroende av kommissionens förslag och resultatet av förhandlingarna om Brexit och den kommande fleråriga budgetramen för perioden efter 2020.Nadszedł więc czas, aby uczestnicy projektu ITER rozpoczęli swoje wewnętrzne procedury w celu zatwierdzenia wymogów budżetowych. Kilku członków ITER zasygnalizowało już dostępność finansowania na potrzeby ich wkładów, ale nie podejmą prawdopodobnie formalnych zobowiązań przed wyjaśnieniem stanowiska Euratomu. Nowy harmonogram i powiązane z nim koszty, uzupełnione o poprawki do projektu, stanowi niezbędną podstawę do tego, aby Komisja w imieniu Euratomu mogła złożyć wniosek do Parlamentu Europejskiego o wsparcie oraz do Rady UE o upoważnienie do zatwierdzenia nowej podstawy odniesienia ITER ad referendum, najprawdopodobniej na posiedzeniu Rady ITER na szczeblu ministerialnym w 2017 r. Zatwierdzenie Euratomu musi nastąpić ad referendum, ponieważ jego ostateczny wkład na rzecz projektu ITER z budżetu UE oraz pozostałe koszty związane z działaniami Fusion for Energy i zarządzaniem projektem ITER będą przedmiotem wniosków Komisji i wynikiem negocjacji dotyczących Brexitu i wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r.
This mandate will not only ensure the Euratom support to the new schedule but will in addition demonstrate the continued commitment of Europe to ITER and reinforce European leadership in the project. Our international partners in ITER expect that Europe, as ITER host, continues to be the driving-force in keeping the project on track.Detta mandat kommer inte bara att garantera Euratoms stöd för den nya tidsplanen, utan kommer dessutom att visa Europas fortsatta engagemang för Iter och förstärka Europas ledande roll inom projektet. Våra internationella partner i Iter förväntar sig att Europa, som Iters värd, fortsätter att gå i spetsen när det gäller att håll projektet på rätt spår.Upoważnienie to zapewni nie tylko wsparcie Euratomu dla nowego harmonogramu, ale dodatkowo wykaże trwałe zaangażowanie oraz wzmocni wiodącą pozycję Europy w realizacji projektu ITER. Nasi międzynarodowi partnerzy biorący dział w tym przedsięwzięciu oczekują, że Europa, jako gospodarz ITER, pozostanie nadal siłą napędową projektu, dzięki której zostanie on zrealizowany zgodnie z założeniami.
(1)(1)(1)
 The European Atomic Energy Community. Europeiska atomenergigemenskapen. Europejska Wspólnota Energii Atomowej.
(2)(2)(2)
 The ITER Organization is set up by the ITER Agreement of 2006 and hosted in Saint-Paul-lès-Durance (France). Euratom, as 'Host Party' cannot withdraw from the project: article 26 of the Agreement allows an ITER Member other than Euratom to withdraw after 10 years from the entry into force of the Agreement (i.e. from October 2017). However, the Member shall continue providing its contribution for the construction phase but cannot participate in the experimental phase. Iterorganisationen tillkom genom Iteravtalet 2006 och är etablerad i Saint-Paul-lès-Durance (Frankrike). Euratom, som är värdpart, kan inte dra sig ur projektet: artikel 26 i avtalet gör det möjligt för varje annan Itermedlem än Euratom att dra sig ur 10 år efter avtalets ikraftträdande (dvs. från och med oktober 2017). Medlemmen ska dock fortsätta sitt bidrag till uppbyggnadsfasen, men får inte delta i försöksverksamheten. Organizacja ITER powstała na podstawie umowy ITER z 2006 r. z siedzibą w Saint-Paul-lès-Durance, Francja. Euratom jako „strona przyjmująca” nie może wycofać się z projektu: art. 26 umowy umożliwia pozostałym członkom ITER wycofanie się z programu po upływie 10 lat od wejścia tej umowy w życie (tj. od października 2017 r.). Kraj, który zdecyduje się wycofać z projektu, powinien jednak nadal zapewniać wkład w fazę budowy, ale nie będzie mógł uczestniczyć w fazie eksperymentalnej.
(3)(3)(3)
A 'Baseline' refers to the inter-related elements of scope (specifications of the machine to build), schedule (timetable for construction) and projected costs.Med basscenario menas de inbördes relaterade aspekterna omfång (specifikationer för den maskin som ska byggas), tidsschema (tidsramarna för byggandet) och de beräknade kostnaderna.„Podstawowe założenia” odnoszą się do wzajemnie powiązanych elementów zakresu (specyfikacji instalacji do zbudowania), harmonogramu budowy oraz jej kosztów.
(4)(4)(4)
 First Plasma represents the stage in the construction of the fusion machine that will allow testing the essential components of the machine; under the terms of the ITER Agreement, it is the point where the construction phase is formally completed and the operation phase starts. First Plasma innebär det stadium fusionsreaktorns konstruktion som möjliggör testning av maskinens väsentliga delar. Enligt Iteravtalet är detta den tidpunkt då byggnationen är avslutad och driftsfasen inleds. Pierwsza plazma stanowi etap budowy instalacji do przeprowadzania reakcji termojądrowych, który umożliwi testowanie podstawowych komponentów maszyny; na mocy umowy ITER jest to moment, w którym formalnie kończy się etap budowy i rozpoczyna się etap eksploatacji.
(5)(5)(5)
Fusion for Energy is the European 'Domestic Agency' responsible for delivering the Euratom contribution to ITER. It was established as a Joint Undertaking by the Council Decision 2007/198/Euratom of 27 March 2007 and hosted in Barcelona (Spain). Its Members are the Member States of Euratom, Euratom and Switzerland. It was set up set up to procure Euratom's components to ITER and implement other activities related to ITER (mainly the activities with Japan under the Broader Approach Agreement and the Test Blanket Module programme) and DEMO (the project after ITER that will demonstrate the first commercial production of fusion electricity, being at the end point of the fusion roadmap and building on the results from the operation of the ITER).Fusion for Energy (F4E) är det europeiska ”nationella Iterorgan” som ansvarar för att tillhandahålla Euratoms bidrag till Iterorganisationen. F4E inrättades som ett gemensamt företag genom rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007, och är etablerat i Barcelona (Spanien). Dess medlemmar är Euratoms medlemsstater, Euratom och Schweiz. Det inrättades för att upphandla Euratoms komponenter till Iter och genomföra annan Iterrelaterad verksamhet (huvudsakligen verksamhet i samarbete med Japan enligt strategin med bredare inriktning och programmet för provmantelmoduler) och verksamhet relaterad till Demo (projektet efter Iter, som ska demonstrera den första kommersiella produktionen av fusionselektricitet, som utgör slutpunkten för fusionsfärdplanen och ska bygga på resultaten från driften av Iter).Fusion for Energy jest europejską „agencją wewnętrzną” odpowiadającą za wnoszenie wkładu przez Euratom w realizację projektu ITER. Utworzono ją jako wspólne przedsięwzięcie na mocy decyzji Rady 2007/198/Euratom z dnia 27 marca 2007 r. w Barcelonie (Hiszpania). Jej członkami są państwa członkowskie Euratomu, Euratom oraz Szwajcaria. Agencja została powołana w celu nabywania komponentów Euratomu do projektu ITER oraz wdrażania innych działań z nim związanych (głównie realizowanych wspólnie z Japonią w ramach porozumienia o szeroko zakrojonej koncepcji oraz programu nad modułem blankietu) oraz dotyczących DEMO (jest to kolejny projekt po ITER, który zaprezentuje pierwszą na świecie komercyjną produkcję termojądrowej energii elektrycznej, będący końcowym etapem planu działania w zakresie syntezy jądrowej oraz wykorzystujący wyniki programu ITER).
(6)(6)(6)
 COM(2015) 80 final of 25.2.2015. COM(2015) 80 final, 25.2.2015. COM(2015) 80 final z 25.2.2015.
(7)(7)(7)
 Approval was ad referendum because still subject to a final decision by the Budgetary Authorities of the ITER Members. For Europe, this implies that the Euratom contribution from the EU budget is without prejudice to the proposals of the Commission and the outcome of the negotiations on the Multiannual Financial Framework post 2020. Godkännandet gjordes ad referendum eftersom det fortfarande är föremål för ett slutligt beslut av Itermedlemmarnas budgetmyndighet. För Europa innebär detta att Euratoms bidrag från EU-budgeten inte ska påverka kommissionens förslag och resultatet av förhandlingarna om den fleråriga budgetramen efter 2020. Zatwierdzenie miało charakter ad referendum, ponieważ wciąż zależało od ostatecznej decyzji władz budżetowych członków programu ITER. Dla Europy oznacza to, że wkład Euratomu z budżetu UE pozostaje bez uszczerbku dla wniosków Komisji oraz wyniku negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r.
(8)(8)(8)
This refers to a date before which achievement of First Plasma is considered not technically possible.Detta hänför sig till ett datum före vilket det inte anses tekniskt möjligt att uppnå First Plasma.Odnosi się to do terminu, przed upływem którego osiągnięcie pierwszej plazmy jest niemożliwe z powodów technicznych.
(9)(9)(9)
 As a date for First Plasma it includes no contingency provision for unscheduled developments and risk-events which however cannot be reasonably excluded, particularly in projects of comparable complexity. Som datum för uppnåendet av fasen First Plasma omfattar det inget spelrum för oförutsedda utvecklingar och risker som dock rimligen inte kan uteslutas, särskilt för projekt av denna komplexitet. W terminie tym nie uwzględniono rezerw na ewentualne wydatki związane z nieprzewidzianymi wydarzeniami lub działaniami obarczonymi ryzykiem, których nie można jednak wykluczyć, szczególnie w przypadku projektów o porównywalnym stopniu złożoności.
(10)(10)(10)
 The Euratom contribution is defined as the joint contribution from the EU budget, France as Host State and the Members of Fusion for Energy. This contribution is paid to the budget of Fusion for Energy. The share of the Euratom contribution to ITER (through Fusion for Energy's budget) is funded 80% by the EU budget and ~20% by France. The overall budget of Fusion for Energy also benefits from an additional ~2% paid by its Members. Euratoms bidrag definieras som det gemensamma bidraget från EU:s budget, Frankrike som värdland och medlemmarna i Fusion for Energy. Detta bidrag betalas till budgeten för Fusion for Energy. Euratoms bidrag till Iter (genom budgeten för Fusion for Energy) finansieras till 80 % genom EU-budgeten och till ~20 % av Frankrike. Den totala budgeten för Fusion for Energy förstärks dessutom med ytterligare ~ 2 % som betalas av dess medlemmar. Wkład Euratomu określa się jako wspólny wkład z budżetu UE, Francji jako gospodarza projektu oraz członków Fusion for Energy. Wkład ten jest wnoszony do budżetu Fusion for Energy. Wkład Euratomu do projektu ITER (w postaci budżetu Fusion for Energy) jest finansowany w 80 % z budżetu UE i ok. 20 % przez Francję. Całkowity budżet Fusion for Energy zyskuje również w przybliżeniu dodatkowe 2 % wnoszone przez członków projektu.
(11)(11)(11)
. The United Kingdom is an active actor in fusion research and following the withdrawal from Euratom, the United Kingdom as a non-Euratom state may seek to be associated to the Euratom ITER activities through Fusion for Energy, similarly to Switzerland. Whether this will be acceptable and under which conditions will be a matter for consideration of the 27 Euratom Member States and negotiation between Euratom and the United Kingdom. Alternatively, the United Kingdom may seek to participate directly in the ITER project, subject to the unanimous approval of the ITER Members, including Euratom. This latter scenario would require a change in the ITER Agreement.. Förenade kungariket är en aktiv aktör inom fusionsforskningen, och efter tillbakadragandet från Euratom kan Förenade kungariket i sin egenskap av icke-medlem i Euratom, i likhet med Schweiz, komma att begära att knytas till Euratoms Iterverksamheter genom Fusion for Energy. Om detta är godtagbart och under vilka förhållanden kommer att bli en fråga för de 27 Euratom-medlemsstaterna och förhandlingar mellan Euratom och Förenade kungariket. Alternativt kan Förenade kungariket försöka få delta direkt i Iterprojektet, efter enhälligt godkännande av medlemmarna, inbegripet Euratom. Det senare scenariot skulle kräva en ändring i Iteravtalet.. Zjednoczone Królestwo jest aktywnym podmiotem w dziedzinie badań nad syntezą jądrową i po wyjściu z Euratomu, jako państwo niebędące jego członkiem, może dążyć do stowarzyszenia z Euratomem w zakresie działań ITER prowadzonych przez Fusion for Energy, podobnie jak w przypadku Szwajcarii. Kwestia dopuszczalności i warunków takiego rozwiązania będzie przedmiotem analizy ze strony 27 państw członkowskich Euratomu oraz negocjacji między Euratomem i Zjednoczonym Królestwem. Alternatywnym rozwiązaniem może być bezpośredni udział Zjednoczonego Królestwa w projekcie ITER, pod warunkiem uzyskania jednomyślnej zgody członków ITER, w tym Euratomu. Ten drugi scenariusz wymagałby zmiany porozumienia w sprawie ITER.
(12)(12)(12)
Each Member has created a Domestic Agency to fulfil its procurement responsibilities to ITER. These agencies employ their own staff, have their own budget, and contract directly with industry. Fusion for Energy is the EU Domestic Agency.Varje medlemsstat har inrättat ett nationellt Iterorgan för att fullgöra sina upphandlingsansvar gentemot Iter. Dessa organ använder egen personal, har en egen budget och sluter direktavtal med industrin. Fusion for Energy är EU:s ”nationella” (interna) Iterorgan.Każdy członek stworzył agencję wewnętrzną, aby wypełniać swoje obowiązki w zakresie zamówień dla ITER. Agencje te zatrudniają własnych pracowników, posiadają własny budżet i zawierają bezpośrednio umowy z przedsiębiorstwami przemysłowymi. Agencją wewnętrzną UE jest Fusion for Energy.
(13)(13)(13)
'In kind contribution' refers to the delivery by the ITER Members (through their Domestic Agencies) of all the components necessary to build ITER, including the buildings.”In natura-bidrag” avser Itermedlemmarnas tillhandahållande av alla de komponenter som krävs för att uppföra Iter, inklusive byggnaderna (genom deras nationella Iterorgan).„Wkład rzeczowy” odnosi się do dostarczania przez członków ITER (za pośrednictwem agencji wewnętrznych) wszystkich komponentów niezbędnych do budowy ITER, w tym budynków.
(14)(14)(14)
'Fusion electricity, a roadmap to the realisation of fusion energy', 2012.”Fusion electricity, a roadmap to the realisation of fusion energy”, 2012.„Fusion electricity, a roadmap to the realisation of fusion energy”, 2012.
(15)(15)(15)
From the Russian 'токама́к', is a device that uses a powerful magnetic field to confine plasma in the shape of a torus.Från ryskans ”токама́к”: en anläggning med ett starkt magnetfält för att begränsa plasma i en torusmaskin.Ros. токама́к; jest to urządzenie, które wykorzystuje silne pole magnetyczne do utrzymania plazmy w kształcie torusa.
(16)(16)(16)
 Five Members of Fusion for Energy are currently voluntary contributing to the Broader Approach activities: Spain, France, Germany, Italy and Belgium. Fem medlemmar i Fusion for Energy bidrar för närvarande frivilligt till verksamheten enligt strategin med bredare inriktning: Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Belgien. Obecnie pięciu członków Fusion for Energy wnosi dobrowolnie wkład w działania na rzecz szeroko zakrojonej koncepcji. Są to: Hiszpania, Francja, Niemcy, Włochy i Belgia.
(17)(17)(17)
In particular, 'Joint ITER Organization - Domestic Agencies project teams' were set up in key project areas, supervised by a joint project management body (Executive Project Board), allowing early identification of problems and their resolution.Bland annat har gemensamma projektgrupper för Iterorganisationen och de nationella organen inrättats inom viktiga projektområden. dessa övervakas av ett gemensamt projektförvaltningsorgan (verkställande projektstyrelse), som gör det möjligt att tidigt identifiera problem och lösa dem.W szczególności utworzono „wspólne zespoły organizacji ITER i agencji wewnętrznych” w kluczowych obszarach projektowych, nadzorowane przez wspólny organ zarządzający projektem (zarząd projektu), co miało umożliwić wczesne wykrycie problemów i ich rozwiązań.
(18)(18)(18)
ITER Council Working Group on Independent Review of the Updated Long-Term Schedule and Human Resources (or in brief ITER Council Review Group). ITER Council Working Group on Independent Review of the Updated Long-Term Schedule and Human Resources (Iterrådets arbetsgrupp för oberoende utvärdering av den uppdaterade långsiktiga tidsplanen och av personalresurser – även kallad Iterrådets utvärderingsgrupp).Grupa robocza Rady ITER ds. niezależnego przeglądu aktualizacji długoterminowego harmonogramu i zasobów ludzkich (lub w skrócie grupa ds. przeglądu Rady ITER).
(19)(19)(19)
 Proposal for the Updated Project Plan and Resource Estimates (PPRE), ITER_D_U29DBA v1.1. (Proposal for the Updated Project Plan and Resource Estimates (PPRE), förslag till den uppdaterade projektplanen och uppskattade resursbehov), ITER_D_U29DBA v1.1. Wniosek dotyczący aktualizacji planu projektu i preliminarza zasobów (PPRE), ITER_D_U29DBA v1.1.
(20)(20)(20)
Implications of the ITER updated Schedule and Resources Estimates on Fusion for Energy, F4E(16)-GB36-12.1.Implications of the ITER updated Schedule and Resources Estimates on Fusion for Energy (Följderna av den uppdaterade tidsplanen och de uppskattade resursbehoven för Fusion for Energy, F4E(16)-GB36–12.1.Skutki aktualizacji harmonogramu ITER i preliminarza zasobów dla Fusion for Energy, F4E(16)-GB36-12.1.
(21)(21)(21)
In addition to the costs foreseen for construction under the previous baseline.Utöver de kostnader som förutses för uppförande enligt det föregående basscenariot.Dodatkowo w stosunku do kosztów przewidzianych na potrzeby budowy zgodnie z wcześniejszymi podstawowymi założeniami.
(22)(22)(22)
 Amounts rounded off to one decimal Beloppen avrundas till en decimal Kwoty w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.
(23)(23)(23)
 If the United Kingdom seeks association to the Euratom ITER activities through Fusion for Energy, as mentioned under point II.2, the discussions between Euratom and the United Kingdom would need to cover the level and modalities of the contribution of the United Kingdom and the terms and conditions upon which funding would be made available to United Kingdom based undertakings. Om Förenade kungariket ansöker om associering till Euratoms Iterverksamhet genom Fusion for Energy, enligt punkt II.2, skulle diskussionerna mellan Euratom och Förenade kungariket behöva omfatta storleken av och villkoren för Förenade kungarikets bidrag, liksom villkoren för hur finansiering skulle göras tillgänglig för företag etablerade i Förenade kungariket. Jeżeli Zjednoczone Królestwo będzie dążyć do stowarzyszenia z Euratomem w zakresie działań ITER prowadzonych przez Fusion for Energy, jak wspomniano w pkt II.2, dyskusje między Euratomem a Zjednoczonym Królestwem musiałyby objąć kwestie poziomu i zasad wkładu Zjednoczonego Królestwa, a także warunków, na jakich udostępniane byłoby finansowanie dla przedsiębiorstw z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie.
(24)(24)(24)
In particular the Reserve Fund to address cost of changes initiated by the ITER Organization to the design of a component; and also the creation of joint ITER Organization-Domestic Agencies project teams in key areas of the project, supervised by a joint project management body (Executive Project Board), to identify problems and propose effective solutions.Inte minst reservfonden för att täcka kostnaderna för ändringar av komponenters utformning som initieras av Iterorganisationen. Dessutom inrättandet av gemensamma projekt för Iterorganisationen och de nationella organen inom viktiga projektområden, under överinseende av en gemensam projektförvaltning (verkställande projektstyrelse) för att identifiera problem och föreslå effektiva lösningar.W szczególności fundusz rezerwowy zajmujący się kosztami, jakie niosą ze sobą zmiany w projektowaniu komponentów zainicjowane przez organizację ITER, a także utworzenie wspólnych zespołów projektowych organizacji ITER oraz agencji wewnętrznych w kluczowych obszarach projektu, nadzorowanych przez wspólny organ zarządzający (zarząd projektu), w celu identyfikowania problemów i proponowania skutecznych rozwiązań.