?

Avis juridique important Pomembno pravno obvestilo
||
42000A0922(02)42000A0922(02)
The Schengen acquis - Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders
 
Official Journal L 239 , 22/09/2000 P. 0019 - 0062Uradni list L 239 , 22/09/2000 str. 0019 - 0062
CONVENTIONKonvencija
IMPLEMENTING THE SCHENGEN AGREEMENTo izvajanju schengenskega sporazuma
of 14 June 1985z dne 14. junija 1985
between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common bordersmed vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah
The KINGDOM OF BELGIUM, the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, the FRENCH REPUBLIC, the GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG and the KINGDOM OF THE NETHERLANDS, hereinafter referred to as "the Contracting Parties",KRALJEVINA BELGIJA, ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA, FRANCOSKA REPUBLIKA, VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG IN KRALJEVINA NIZOZEMSKA, v nadaljevanju "pogodbenice", so se,
TAKING as their basis the Schengen Agreement of 14 June 1985 on the gradual abolition of checks at their common borders,NA PODLAGI Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah,
HAVING DECIDED to fulfil the resolve expressed in that Agreement to abolish checks at their common borders on the movement of persons and facilitate the transport and movement of goods at those borders,ODLOČENE izpolniti zavezo, izraženo v tem sporazumu, o odpravi kontrol na skupnih mejah pri pretoku oseb in o pospešitvi prevoza in pretoka blaga na teh mejah,
WHEREAS the Treaty establishing the European Communities, supplemented by the Single European Act, provides that the internal market shall comprise an area without internal frontiers,KER Pogodba o ustanovitvi Evropskih skupnosti, dopolnjena z Enotno evropsko listino, določa, da notranji trg obsega območje brez notranjih meja,
WHEREAS the aim pursued by the Contracting Parties is in keeping with that objective, without prejudice to the measures to be taken to implement the provisions of the Treaty,KER je namen pogodbenic doseči ta cilj brez poseganja v ukrepe, ki jih je treba sprejeti za izvajanje določb Pogodbe,
WHEREAS the fulfilment of that resolve requires a series of appropriate measures and close cooperation between the Contracting Parties,KER izvršitev te odločitve zahteva vrsto ustreznih ukrepov in tesno sodelovanje med pogodbenicami,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:DOGOVORILE O NASLEDNJEM:
TITLE INASLOV I
DEFINITIONSOPREDELITVE POJMOV
Article 1Člen 1
For the purposes of this Convention:Posamezni izrazi v tej konvenciji pomenijo:
internal borders: shall mean the common land borders of the Contracting Parties, their airports for internal flights and their sea ports for regular ferry connections exclusively from or to other ports within the territories of the Contracting Parties and not calling at any ports outside those territories;notranje meje : skupne kopenske meje pogodbenic, njihova letališča za notranje lete in morska pristanišča za redne trajektne povezave izključno iz pristanišč ali v druga pristanišča na ozemlju pogodbenic, ki se ne ustavljajo v nobenem pristanišču zunaj teh ozemelj;
external borders: shall mean the Contracting Parties' land and sea borders and their airports and sea ports, provided that they are not internal borders;zunanje meje : kopenske in morske meje pogodbenic ter njihova letališča in morska pristanišča, če ne gre za notranje meje;
internal flight: shall mean any flight exclusively to or from the territories of the Contracting Parties and not landing in the territory of a third State;notranji let : let izključno z ozemelj ali na ozemlja pogodbenic in brez pristanka na ozemlju tretje države;
third State: shall mean any State other than the Contracting Parties;tretja država : država, ki ni država pogodbenica;
alien: shall mean any person other than a national of a Member State of the European Communities;tujec : oseba, ki ni državljan države članice Evropske skupnosti;
alien for whom an alert has been issued for the purposes of refusing entry: shall mean an alien for whom an alert has been introduced into the Schengen Information System in accordance with Article 96 with a view to that person being refused entry;tujec, za katerega je bil razpisan ukrep zavrnitve vstopa : tujec, za katerega je bil v skladu s členom 96 v schengenski informacijski sistem vnesen ukrep zavrnitve vstopa;
border crossing point: shall mean any crossing point authorised by the competent authorities for crossing external borders;mejni prehod : prehod, za katerega pristojni organi določijo, da je dovoljen za prehod zunanjih meja;
border check: shall mean a check carried out at a border in response exclusively to an intention to cross that border, regardless of any other consideration;mejna kontrola : kontrola na meji, ki se izvaja izključno zaradi nameravanega prestopa meje, ne glede na kakršne koli druge razloge;
carrier: shall mean any natural or legal person whose occupation it is to provide passenger transport by air, sea or land;prevoznik : katera koli fizična ali pravna oseba, ki se poklicno ukvarja s prevozom potnikov po zraku, morju ali kopnem;
residence permit: shall mean an authorisation of whatever type issued by a Contracting Party which grants right of residence within its territory. This definition shall not include temporary permission to reside in the territory of a Contracting Party for the purposes of processing an application for asylum or a residence permit;dovoljenje za prebivanje : dovoljenje kakršne koli vrste, ki ga izda pogodbenica in ki dovoljuje prebivanje na njenem ozemlju; izraz ne vključuje dovoljenja za začasno prebivanje na ozemlju pogodbenice zaradi obravnavanja prošnje za azil ali za dovoljenje za prebivanje;
application for asylum: shall mean any application submitted in writing, orally or otherwise by an alien at an external border or within the territory of a Contracting Party with a view to obtaining recognition as a refugee in accordance with the Geneva Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as amended by the New York Protocol of 31 January 1967, and as such obtaining the right of residence;prošnja za azil : kakršna koli prošnja, ki jo pisno, ustno ali drugače predloži tujec na zunanji meji ali na ozemlju pogodbenice z namenom, da se mu prizna status begunca v skladu z Ženevsko konvencijo o statusu beguncev z dne 28. julija 1951, kakor je bila spremenjena z Newyorškim protokolom z dne 31. januarja 1967, in da kot tak pridobi pravico do prebivanja;
asylum seeker: shall mean any alien who has lodged an application for asylum within the meaning of this Convention and in respect of which a final decision has not yet been taken;prosilec za azil : tujec, ki je vložil prošnjo za azil v smislu te konvencije in v zvezi s katero še ni bila sprejeta pravnomočna odločba;
processing applications for asylum: shall mean all the procedures for examining and taking a decision on applications for asylum, including measures taken under a final decision thereon, with the exception of the determination of the Contracting Party responsible for processing applications for asylum pursuant to this Convention.obravnavanje prošenj za azil : vsi postopki preverjanja in odločanja o prošnjah za azil, vključno z ukrepi, ki se sprejmejo na podlagi pravnomočne odločbe v zvezi s prošnjo, razen določitve pogodbenice, ki je odgovorna za obravnavanje prošenj za azil v skladu s to konvencijo.
TITLE IINASLOV II
ABOLITION OF CHECKS AT INTERNAL BORDERS AND MOVEMENT OF PERSONSODPRAVA KONTROL NA NOTRANJIH MEJAH IN GIBANJE OSEB
CHAPTER 1POGLAVJE 1
CROSSING INTERNAL BORDERSPRESTOP NOTRANJIH MEJA
Article 2Člen 2
1. Internal borders may be crossed at any point without any checks on persons being carried out.1. Prehod notranjih meja je mogoč kjerkoli brez osebne kontrole.
2. However, where public policy or national security so require a Contracting Party may, after consulting the other Contracting Parties, decide that for a limited period national border checks appropriate to the situation shall be carried out at internal borders. If public policy or national security require immediate action, the Contracting Party concerned shall take the necessary measures and at the earliest opportunity shall inform the other Contracting Parties thereof.2. Kadar je to potrebno zaradi javnega reda ali nacionalne varnosti, se lahko pogodbenica po posvetovanju z drugimi pogodbenicami odloči za določen čas izvajati nacionalno mejno kontrolo na notranjih mejah, ki mora biti primerna glede na razmere. Če je zaradi javnega reda ali nacionalne varnosti potrebno takojšnje ukrepanje, zadevna pogodbenica sprejme potrebne ukrepe in o tem čim prej obvesti druge pogodbenice.
3. The abolition of checks on persons at internal borders shall not affect the provisions laid down in Article 22, or the exercise of police powers throughout a Contracting Party's territory by the competent authorities under that Party's law, or the requirement to hold, carry and produce permits and documents provided for in that Party's law.3. Odprava osebne kontrole na notranjih mejah ne vpliva na določbe člena 22 ali na izvajanje policijskih pooblastil pristojnih organov po nacionalni zakonodaji pogodbenice na celotnem ozemlju pogodbenice ali na zahteve, da je treba imeti in pokazati dovoljenja in listine, ki jih določa nacionalna zakonodaja pogodbenice.
4. Checks on goods shall be carried out in accordance with the relevant provisions of this Convention.4. Kontrola blaga se izvaja v skladu z ustreznimi določbami te konvencije.
CHAPTER 2POGLAVJE 2
CROSSING EXTERNAL BORDERSPRESTOP ZUNANJIH MEJA
Article 3Člen 3
1. External borders may in principle only be crossed at border crossing points and during the fixed opening hours. More detailed provisions, exceptions and arrangements for local border traffic, and rules governing special categories of maritime traffic such as pleasure boating and coastal fishing, shall be adopted by the Executive Committee.1. Prestop zunanjih meja je praviloma dovoljen samo na mejnih prehodih in v času, ki je za to določen. Podrobnejša navodila, izjeme in režim za obmejni promet ter predpisi, ki urejajo posebne kategorije pomorskega prometa, kakor sta rekreacijsko čolnarjenje in obalni ribolov, sprejme Izvršni odbor.
2. The Contracting Parties undertake to introduce penalties for the unauthorised crossing of external borders at places other than crossing points or at times other than the fixed opening hours.2. Pogodbenice se zavežejo, da bodo uvedle kazni za nedovoljen prestop zunanjih meja zunaj mejnih prehodov ali v času, ki ni določen za prehod meje.
Article 4Člen 4
1. The Contracting Parties shall ensure that, as from 1993, passengers on flights from third States who transfer onto internal flights will be subject to an entry check, together with their hand baggage, at the airport at which the external flight arrives. Passengers on internal flights who transfer onto flights bound for third States will be subject to a departure check, together with their hand baggage, at the airport from which the external flight departs.1. Pogodbenice zagotovijo, da se od leta 1993 naprej za potnike in njihovo ročno prtljago na letih iz tretjih držav pri prestopu na notranje lete vstopna kontrola opravi na letališču, na katerega ima prihod zunanji let. Za potnike in njihovo ročno prtljago na notranjih letih, ki prestopijo na lete za tretje države, se izstopna kontrola opravi na letališču, s katerega ima odhod zunanji let.
2. The Contracting Parties shall take the necessary measures to ensure that checks are carried out in accordance with paragraph 1.2. Pogodbenice sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo izvajanje kontrol v skladu z odstavkom 1.
3. Neither paragraph 1 nor paragraph 2 shall affect checks on registered baggage; such checks shall be carried out either in the airport of final destination or in the airport of initial departure.3. Niti odstavek 1 niti odstavek 2 ne vpliva na kontrole oddane prtljage; take kontrole se izvajajo bodisi na letališču v namembnem kraju ali na letališču odhoda.
4. Until the date laid down in paragraph 1, airports shall, by way of derogation from the definition of internal borders, be considered as external borders for internal flights.4. Ne glede na opredelitev notranjih meja se do dneva iz odstavka 1 letališča za notranje lete štejejo kot zunanje meje.
Article 5Člen 5
1. For stays not exceeding three months, aliens fulfilling the following conditions may be granted entry into the territories of the Contracting Parties:1. Za bivanje, ki ni daljše od treh mesecev, se lahko dovoli vstop na ozemlje pogodbenic tujcu, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
(a) that the aliens possess a valid document or documents, as defined by the Executive Committee, authorising them to cross the border;(a) ima veljavno listino ali listine za prehod meje, ki jih opredeli Izvršni odbor;
(b) that the aliens are in possession of a valid visa if required;(b) ima veljaven vizum, če se ta zahteva;
(c) that the aliens produce, if necessary, documents justifying the purpose and conditions of the intended stay and that they have sufficient means of subsistence, both for the period of the intended stay and for the return to their country of origin or transit to a third State into which they are certain to be admitted, or are in a position to acquire such means lawfully;(c) na zahtevo pokaže dokumente, ki pojasnjujejo namen in pogoje nameravanega bivanja, in ima zadostna sredstva za preživljanje v času nameravanega bivanja in za povratek v izvorno državo ali za tranzit v tretjo državo, v katero bo dejansko tudi lahko vstopil, ali ima možnost zakonito pridobiti taka sredstva;
(d) that the aliens shall not be persons for whom an alert has been issued for the purposes of refusing entry;(d) ni oseba, za katero je razpisan ukrep zavrnitve vstopa;
(e) that the aliens shall not be considered to be a threat to public policy, national security or the international relations of any of the Contracting Parties.(e) ne pomeni nevarnosti za javni red, nacionalno varnost ali mednarodne odnose katere koli pogodbenice.
2. An alien who does not fulfil all the above conditions must be refused entry into the territories of the Contracting Parties unless a Contracting Party considers it necessary to derogate from that principle on humanitarian grounds, on grounds of national interest or because of international obligations. In such cases authorisation to enter will be restricted to the territory of the Contracting Party concerned, which must inform the other Contracting Parties accordingly.2. Tujcu, ki ne izpolnjuje vseh zgornjih pogojev, se ne dovoli vstop na ozemlje pogodbenic, razen če pogodbenica meni, da je potrebna izjema od tega načela iz humanitarnih razlogov, zaradi nacionalnega interesa ali zaradi mednarodnih obveznosti. V takih primerih se dovoljenje za vstop omeji na ozemlje zadevne pogodbenice, ki mora o tem obvestiti druge pogodbenice.
These rules shall not preclude the application of special provisions concerning the right of asylum or of the provisions laid down in Article 18.To ne izključuje uporabe posebnih določb o pravici do azila ali določb iz člena 18.
3. Aliens who hold residence permits or re-entry visas issued by one of the Contracting Parties or, where required, both documents, shall be authorised entry for transit purposes, unless their names are on the national list of alerts of the Contracting Party whose external borders they are seeking to cross.3. Tujci, ki imajo dovoljenje za prebivanje ali vizum za ponovni vstop v državo, ki ga izda ena od pogodbenic ali, če se tako zahteva, obe listini, lahko vstopijo za namene tranzita, razen če so njihova imena na nacionalnem seznamu razpisov ukrepov pogodbenice, katere zunanje meje želijo prestopiti.
Article 6Člen 6
1. Cross-border movement at external borders shall be subject to checks by the competent authorities. Checks shall be carried out for the Contracting Parties' territories, in accordance with uniform principles, within the scope of national powers and national law and taking account of the interests of all Contracting Parties.1. Pristojni organi izvajajo mejno kontrolo pri prehodu zunanjih meja. Kontrola se izvaja za ozemlja pogodbenic po enotnih načelih v okviru nacionalnih pristojnosti in po nacionalni zakonodaji ter z upoštevanjem interesov vseh pogodbenic.
2. The uniform principles referred to in paragraph 1 shall be as follows:2. Enotna načela iz odstavka 1 so:
(a) Checks on persons shall include not only the verification of travel documents and the other conditions governing entry, residence, work and exit but also checks to detect and prevent threats to the national security and public policy of the Contracting Parties. Such checks shall also be carried out on vehicles and objects in the possession of persons crossing the border. They shall be carried out by each Contracting Party in accordance with its national law, in particular where searches are involved.(a) Osebna kontrola ne zajema samo preverjanja potnih listin in drugih pogojev za vstop, prebivanje, delo in izstop iz države, ampak tudi preverjanje zaradi odkrivanja in preprečevanja nevarnosti za nacionalno varnost in javni red držav pogodbenic. Izvajajo se tudi kontrole prevoznih sredstev in stvari v posesti oseb, ki prečkajo mejo. Vsaka pogodbenica izvaja kontrole v skladu s svojo nacionalno zakonodajo, zlasti v primeru preiskav.
(b) All persons shall undergo at least one such check in order to establish their identities on the basis of the production or presentation of their travel documents.(b) Pri vseh osebah se mora opraviti vsaj ena od teh kontrol za ugotovitev njihove istovetnosti na podlagi pokazanih ali predloženih potnih listin.
(c) On entry, aliens shall be subject to a thorough check, as defined in (a).(c) Pri vstopu tujcev je treba opraviti temeljito kontrolo iz točke (a).
(d) On exit, the checks shall be carried out as required in the interest of all Contracting Parties under the law on aliens in order to detect and prevent threats to the national security and public policy of the Contracting Parties. Such checks shall always be carried out on aliens.(d) Pri izstopu iz države se opravijo take kontrole, kakršne so potrebne v interesu vseh pogodbenic po pravu tujcev zaradi odkrivanja in preprečevanja nevarnosti za nacionalno varnost in javni red pogodbenic. Pri tujcih se take kontrole vedno opravijo.
(e) If in certain circumstances such checks cannot be carried out, priorities must be set. In that case, entry checks shall as a rule take priority over exit checks.(e) Če v določenih okoliščinah takih kontrol ni mogoče izvesti, je treba določiti prednosti. V tem primeru ima kontrola pri vstopu praviloma prednost pred kontrolo pri izstopu iz države.
3. The competent authorities shall use mobile units to carry out external border surveillance between crossing points; the same shall apply to border crossing points outside normal opening hours. This surveillance shall be carried out in such a way as to discourage people from circumventing the checks at crossing points. The surveillance procedures shall, where appropriate, be established by the Executive Committee.3. Pristojni organi za varovanje zunanje meje zunaj mejnih prehodov uporabljajo mobilne enote; isto velja za mejne prehode zunaj običajnega delovnega časa. To varovanje se izvaja na tak način, da odvrača ljudi od tega, da bi se skušali izogniti kontroli na mejnem prehodu. Postopke varovanja določi, če je potrebno, Izvršni odbor.
4. The Contracting Parties undertake to deploy enough suitably qualified officers to carry out checks and surveillance along external borders.4. Pogodbenice se obvezujejo, da bodo razporedile dovolj ustrezno usposobljenih policistov za izvajanje kontrole in nadzora na zunanjih mejah.
5. An equal degree of control shall be exercised at external borders.5. Za nadzor zunanjih meja velja enak standard varovanja.
Article 7Člen 7
The Contracting Parties shall assist each other and shall maintain constant, close cooperation with a view to the effective implementation of checks and surveillance. They shall, in particular, exchange all relevant, important information, with the exception of personal data, unless otherwise provided for in this Convention. They shall as far as possible harmonise the instructions given to the authorities responsible for checks and shall promote standard basic and further training of officers manning checkpoints. Such cooperation may take the form of an exchange of liaison officers.Pogodbenice si medsebojno pomagajo in stalno tesno sodelujejo zaradi učinkovitega izvajanja mejne kontrole in varovanja meje. Zlasti si izmenjujejo vse pomembne informacije, razen osebnih podatkov, če ni s to konvencijo določeno drugače. Čim bolj uskladijo vsa navodila za organe, ki so odgovorni za kontrolo, in spodbujajo standardno izobraževanje in usposabljanje uradnikov za mejno kontrolo. Takšno sodelovanje lahko poteka v obliki izmenjave uradnikov za zvezo.
Article 8Člen 8
The Executive Committee shall take the necessary decisions on the practical procedures for carrying out border checks and surveillance.Izvršni odbor sprejme potrebne odločitve o praktičnih postopkih za izvajanje mejne kontrole in varovanja meje.
CHAPTER 3POGLAVJE 3
VISASVIZUMI
Section 1Oddelek 1
Short-stay visasVizumi za kratkoročno prebivanje
Article 9Člen 9
1. The Contracting Parties undertake to adopt a common policy on the movement of persons and, in particular, on the arrangements for visas. They shall assist each other to that end. The Contracting Parties undertake to pursue through common consent the harmonisation of their policies on visas.1. Pogodbenice se zavezujejo sprejeti skupno politiko o pretoku oseb in zlasti o ureditvi glede vizumov. Pri tem si medsebojno pomagajo. Pogodbenice se zavezujejo, da si bodo prizadevale uskladiti svoje vizumske politike s skupnim soglasjem.
2. The visa arrangements relating to third States whose nationals are subject to visa arrangements common to all the Contracting Parties at the time of signing this Convention or at a later date may be amended only by common consent of all the Contracting Parties. A Contracting Party may in exceptional cases derogate from the common visa arrangements relating to a third State where overriding reasons of national policy require an urgent decision. It shall first consult the other Contracting Parties and, in its decision, take account of their interests and the consequences of that decision.2. Vizumska ureditev za tretje države, za državljane katerih v času podpisa te konvencije ali kasneje velja vizumska ureditev, ki je enotna za vse pogodbenice, se lahko spremeni samo s soglasjem vseh pogodbenic. Pogodbenica lahko v izjemnih primerih odstopi od skupne vizumske ureditve za določeno tretjo državo, če pomembni razlogi nacionalne politike zahtevajo takojšnjo odločitev. Pogodbenica se mora najprej posvetovati z drugimi pogodbenicami in pri svoji odločitvi upoštevati njihove interese in posledice te odločitve.
Article 10Člen 10
1. A uniform visa valid for the entire territory of the Contracting Parties shall be introduced. This visa, the period of validity of which shall be determined by Article 11, may be issued for visits not exceeding three months.1. Uvede se enotni vizum, ki velja za celotno ozemlje pogodbenic. Ta vizum, katerega rok veljavnosti določa člen 11, se lahko izda za obiske, ki niso daljši od treh mesecev.
2. Pending the introduction of such a visa, the Contracting Parties shall recognise their respective national visas, provided that these are issued in accordance with common conditions and criteria determined in the context of the relevant provisions of this Chapter.2. Do uvedbe takega vizuma pogodbenice priznavajo nacionalne vizume, pod pogojem da so izdani v skladu s skupnimi pogoji in merili, določenimi v okviru ustreznih določb tega poglavja.
3. By way of derogation from paragraphs 1 and 2, each Contracting Party shall reserve the right to restrict the territorial validity of the visa in accordance with common arrangements determined in the context of the relevant provisions of this chapter.3. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 si vsaka pogodbenica pridržuje pravico do omejitve ozemeljske veljavnosti vizuma v skladu s skupno ureditvijo, določeno v okviru ustreznih določb tega poglavja.
Article 11Člen 11
1. The visa provided for in Article 10 may be:1. Vizum iz člena 10 je lahko:
(a) a travel visa valid for one or more entries, provided that neither the length of a continuous visit nor the total length of successive visits exceeds three months in any half-year, from the date of first entry;(a) potovalni vizum za enkratni ali večkratni vstop, če niti enkratno neprekinjeno bivanje niti skupno trajanje zaporednih bivanj, šteto od datuma prvega prihoda, ni daljše od treh mesecev na pol leta;
(b) a transit visa authorising its holder to pass through the territories of the Contracting Parties once, twice or exceptionally several times en route to the territory of a third State, provided that no transit shall exceed five days.(b) tranzitni vizum, ki dovoljuje imetniku enkratno, dvakratno ali v izjemnih primerih večkratno potovanje prek ozemlja pogodbenic na ozemlje tretje države, pri čemer noben tranzit ne traja več kot pet dni.
2. Paragraph 1 shall not preclude a Contracting Party from issuing a new visa, the validity of which is limited to its own territory, within the half-year in question if necessary.2. Odstavek 1 ne preprečuje pogodbenici, da v zadevnem obdobju pol leta po potrebi izda nov vizum, katerega veljavnost je omejena samo na njeno ozemlje.
Article 12Člen 12
1. The uniform visa provided for in Article 10(1) shall be issued by the diplomatic and consular authorities of the Contracting Parties and, where appropriate, by the authorities of the Contracting Parties designated under Article 17.1. Enotni vizum iz člena 10(1) izdajajo diplomatska in konzularna predstavništva pogodbenic in, kadar je to ustrezno, organi pogodbenic, imenovani v skladu s členom 17.
2. The Contracting Party responsible for issuing such a visa shall in principle be that of the main destination. If this cannot be determined, the visa shall in principle be issued by the diplomatic or consular post of the Contracting Party of first entry.2. Pogodbenica, ki je pristojna za izdajo takega vizuma, je načeloma pogodbenica, ki je glavna namembna država. Če te ni mogoče določiti, vizum načeloma izda diplomatsko ali konzularno predstavništvo pogodbenice prvega vstopa.
3. The Executive Committee shall specify the implementing arrangements and, in particular, the criteria for determining the main destination.3. Izvršni odbor določi način izvajanja in zlasti merila za določitev glavne namembne države.
Article 13Člen 13
1. No visa shall be affixed to a travel document that has expired.1. Vizuma ni mogoče vpisati v potno listino, katere veljavnost je potekla.
2. The period of validity of a travel document must exceed that of the visa, taking account of the period of use of the visa. It must enable aliens to return to their country of origin or to enter a third country.2. Veljavnost potne listine mora biti daljša od veljavnosti vizuma, ob upoštevanju časa uporabe vizuma.
Article 14Omogočati mora, da se lahko tujci vrnejo v svojo matično državo ali vstopijo v tretjo državo.
1. No visa shall be affixed to a travel document if that travel document is not valid for any of the Contracting Parties. If a travel document is only valid for one Contracting Party or for a number of Contracting Parties, the visa to be affixed shall be limited to the Contracting Party or Parties in question.Člen 14
2. If a travel document is not recognised as valid by one or more of the Contracting Parties, an authorisation valid as a visa may be issued in place of a visa.1. Vizuma ni mogoče vpisati v potno listino, če potna listina v kateri od pogodbenic ne velja. Če potna listina velja samo v eni ali samo v nekaterih pogodbenicah, je vpisani vizum omejen samo na to pogodbenico ali pogodbenice.
Article 152. Če ena ali več pogodbenic potnih listin ne priznava, se lahko namesto vizuma izda dovoljenje, ki velja kot vizum.
In principle the visas referred to in Article 10 may be issued only if an alien fulfils the entry conditions laid down in Article 5(1)(a), (c), (d) and (e).Člen 15
Article 16Načeloma se lahko vizumi iz člena 10 izdajo samo, če tujec izpolnjuje pogoje za vstop, določene v členu 5(1)(a), (c), (d) in (e).
If a Contracting Party considers it necessary to derogate on one of the grounds listed in Article 5(2) from the principle laid down in Article 15, by issuing a visa to an alien who does not fulfil all the entry conditions referred to in Article 5(1), the validity of this visa shall be restricted to the territory of that Contracting Party, which must inform the other Contracting Parties accordingly.Člen 16
Article 17Če pogodbenica meni, da je potrebna izjema načela iz člena 15 glede katerega od pogojev iz člena 5(2) in izda vizum tujcu, ki ne izpolnjuje vseh pogojev za vstop iz člena 5(1), je veljavnost tega vizuma omejena na ozemlje te pogodbenice, ki mora o tem obvestiti druge pogodbenice.
1. The Executive Committee shall adopt common rules for the examination of visa applications, shall ensure their correct implementation and shall adapt them to new situations and circumstances.Člen 17
2. The Executive Committee shall also specify the cases in which the issue of a visa shall be subject to consultation with the central authority of the Contracting Party with which the application is lodged and, where appropriate, the central authorities of other Contracting Parties.1. Izvršni odbor sprejme skupna pravila za obravnavanje prošenj za izdajo vizuma, zagotovi njihovo pravilno izvajanje in jih prilagaja novim razmeram in okoliščinam.
3. The Executive Committee shall also take the necessary decisions on the following:2. Izvršni odbor tudi navede primere, ko se je glede izdaje vizuma treba posvetovati s centralnim organom pogodbenice, pri katerem je bila vložena prošnja, in, kadar je to ustrezno, s centralnimi organi drugih pogodbenic.
(a) the travel documents to which a visa may be affixed;3. Izvršni odbor sprejema tudi potrebne odločitve o:
(b) the visa-issuing authorities;(a) potnih listinah, v katere se lahko pritrdi vizum;
(c) the conditions governing the issue of visas at borders;(b) organih, ki izdajajo vizume;
(d) the form, content, and period of validity of visas and the fees to be charged for their issue;(c) pogojih za izdajo vizumov na mejnih prehodih;
(e) the conditions for the extension and refusal of the visas referred to in (c) and (d), in accordance with the interests of all the Contracting Parties;(d) obliki, vsebini in roku veljavnosti vizumov ter o pristojbini, ki se plača za njihovo izdajo;
(f) the procedures for limiting the territorial validity of visas;(e) pogojih za podaljšanje in zavrnitev vizuma iz točk (c) in (d) glede na interese vseh pogodbenic;
(g) the principles governing the drawing up of a common list of aliens for whom an alert has been issued for the purposes of refusing entry, without prejudice to Article 96.(f) postopkih za omejitev ozemeljske veljavnosti vizumov;
Section 2(g) načelih, ki veljajo za pripravo skupnega seznama tujcev, za katere je bil razpisan ukrep zavrnitve vstopa, brez vpliva na člen 96.
Long-stay visasOddelek 2
Article 18Vizumi za dolgoročno prebivanje
Visas for stays exceeding three months shall be national visas issued by one of the Contracting Parties in accordance with its national law. Such visas shall enable their holders to transit through the territories of the other Contracting Parties in order to reach the territory of the Contracting Party which issued the visa, unless they fail to fulfil the entry conditions referred to in Article 5(1)(a), (d) and (e) or they are on the national list of alerts of the Contracting Party through the territory of which they seek to transit.Člen 18
CHAPTER 4Vizumi za bivanje, daljše od treh mesecev, so nacionalni vizumi, ki jih izda ena od pogodbenic v skladu s svojo nacionalno zakonodajo. Taki vizumi omogočajo imetnikom, da tranzitno potujejo prek ozemlja drugih pogodbenic na ozemlje pogodbenice, ki je izdala vizum, razen če ne izpolnjujejo pogojev za vstop iz člena 5(1)(a), (d) in (e) ali so na nacionalnem seznamu razpisanih ukrepov pogodbenice, prek ozemlja katere želijo tranzitno potovati.
CONDITIONS GOVERNING THE MOVEMENT OF ALIENSPOGLAVJE 4
Article 19POGOJI, KI VELJAJO ZA GIBANJE TUJCEV
1. Aliens who hold uniform visas and who have legally entered the territory of a Contracting Party may move freely within the territories of all the Contracting Parties during the period of validity of their visas, provided that they fulfil the entry conditions referred to in Article 5(1)(a), (c), (d) and (e).Člen 19
2. Pending the introduction of a uniform visa, aliens who hold visas issued by one of the Contracting Parties and who have legally entered the territory of one Contracting Party may move freely within the territories of all the Contracting Parties during the period of validity of their visas up to a maximum of three months from the date of first entry, provided that they fulfil the entry conditions referred to in Article 5(1)(a), (c), (d) and (e).1. Tujci, ki so imetniki enotnih vizumov in so zakonito vstopili na ozemlje pogodbenice, se med veljavnostjo njihovega vizuma lahko prosto gibljejo na ozemljih vseh pogodbenic pod pogojem, da izpolnjujejo pogoje za vstop iz člena 5(1)(a), (c), (d) in (e).
3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to visas whose validity is subject to territorial limitation in accordance with Chapter 3 of this Title.2. Do uvedbe enotnega vizuma se lahko tujci, imetniki vizuma, ki ga je izdala ena od pogodbenic in so zakonito vstopili na ozemlje ene od pogodbenic, med veljavnostjo vizuma do največ tri mesece od datuma prvega vstopa prosto gibljejo na ozemljih vseh pogodbenic, če izpolnjujejo pogoje za vstop iz člena 5(1)(a), (c), (d) in (e).
4. This Article shall apply without prejudice to Article 22.3. Odstavka 1 in 2 ne veljata za vizume, katerih veljavnost je ozemeljsko omejena v skladu s poglavjem 3 tega naslova.
Article 204. Uporaba tega člena ne vpliva na člen 22.
1. Aliens not subject to a visa requirement may move freely within the territories of the Contracting Parties for a maximum period of three months during the six months following the date of first entry, provided that they fulfil the entry conditions referred to in Article 5(1)(a), (c), (d) and (e).Člen 20
2. Paragraph 1 shall not affect each Contracting Party's right to extend beyond three months an alien's stay in its territory in exceptional circumstances or in accordance with a bilateral agreement concluded before the entry into force of this Convention.1. Tujci, za katere se ne zahteva vizum, se lahko prosto gibljejo na ozemljih pogodbenic največ tri mesece v obdobju šestih mesecev od prvega vstopa, če izpolnjujejo pogoje za vstop iz člena 5(1)(a), (c), (d) in (e).
3. This Article shall apply without prejudice to Article 22.2. Odstavek 1 ne vpliva na pravico vsake pogodbenice, da v izjemnih okoliščinah ali v skladu z dvostranskim sporazumom, sklenjenim pred začetkom veljavnosti te konvencije, dovoli daljše bivanje tujca, na svojem ozemlju od treh mesecev.
Article 213. Uporaba tega člena ne vpliva na člen 22.
1. Aliens who hold valid residence permits issued by one of the Contracting Parties may, on the basis of that permit and a valid travel document, move freely for up to three months within the territories of the other Contracting Parties, provided that they fulfil the entry conditions referred to in Article 5(1)(a), (c) and (e) and are not on the national list of alerts of the Contracting Party concerned.Člen 21
2. Paragraph 1 shall also apply to aliens who hold provisional residence permits issued by one of the Contracting Parties and travel documents issued by that Contracting Party.1. Tujci, ki imajo veljavno dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala ena od pogodbenic, se lahko na podlagi tega dovoljenja in veljavne potne listine do tri mesece prosto gibljejo na ozemlju drugih pogodbenic, če izpolnjujejo pogoje za vstop iz člena 5(1)(a), (c) in (e) in niso na nacionalnem seznamu razpisanih ukrepov zadevne pogodbenice.
3. The Contracting Parties shall send the Executive Committee a list of the documents that they issue as valid travel documents, residence permits or provisional residence permits within the meaning of this Article.2. Odstavek 1 se uporablja tudi za tujce, ki imajo dovoljenje za začasno prebivanje, ki ga je izdala ena od pogodbenic, in za potne listine, ki jih je izdala ta pogodbenica.
4. This Article shall apply without prejudice to Article 22.3. Pogodbenice pošljejo Izvršnemu odboru seznam listin, ki jih izdajajo kot veljavne potne listine, dovoljenj za prebivanje ali dovoljenj za začasno prebivanje v smislu tega člena.
Article 224. Uporaba tega člena ne vpliva na člen 22.
1. Aliens who have legally entered the territory of one of the Contracting Parties shall be obliged to report, in accordance with the conditions laid down by each Contracting Party, to the competent authorities of the Contracting Party whose territory they enter. Such aliens may report either on entry or within three working days of entry, at the discretion of the Contracting Party whose territory they enter.Člen 22
2. Aliens resident in the territory of one of the Contracting Parties who enter the territory of another Contracting Party shall be required to report to the authorities, as laid down in paragraph 1.1. Tujci, ki zakonito vstopijo na ozemlje ene od pogodbenic, se morajo pod pogoji, ki jih določi vsaka pogodbenica, prijaviti pristojnim organom pogodbenice, na katere ozemlje vstopijo. Taki tujci se prijavijo bodisi ob vstopu ali v treh delovnih dneh po vstopu, kakor po prostem preudarku določi pogodbenica, na katere ozemlje vstopijo.
3. Each Contracting Party shall lay down its exemptions from paragraphs 1 and 2 and shall communicate them to the Executive Committee.2. Tujci, ki prebivajo na ozemlju ene od pogodbenic in vstopijo na ozemlje druge pogodbenice, se morajo prijaviti organom v skladu z odstavkom 1.
Article 233. Vsaka pogodbenica določi izjeme od odstavkov 1 in 2 in jih sporoči Izvršnemu odboru.
1. Aliens who do not fulfil or who no longer fulfil the short-stay conditions applicable within the territory of a Contracting Party shall normally be required to leave the territories of the Contracting Parties immediately.Člen 23
2. Aliens who hold valid residence permits or provisional residence permits issued by another Contracting Party shall be required to go to the territory of that Contracting Party immediately.1. Tujci, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za kratkoročno bivanje na ozemlju pogodbenice, morajo načeloma nemudoma zapustiti ozemlje pogodbenic.
3. Where such aliens have not left voluntarily or where it may be assumed that they will not do so or where their immediate departure is required for reasons of national security or public policy, they must be expelled from the territory of the Contracting Party in which they were apprehended, in accordance with the national law of that Contracting Party. If under that law expulsion is not authorised, the Contracting Party concerned may allow the persons concerned to remain within its territory.2. Tujci, ki imajo veljavno dovoljenje za prebivanje ali začasno dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala druga pogodbenica, morajo nemudoma oditi na ozemlje te pogodbenice.
4. Such aliens may be expelled from the territory of that Party to their countries of origin or any other State to which they may be admitted, in particular under the relevant provisions of the readmission agreements concluded by the Contracting Parties.3. Če taki tujci ne odidejo prostovoljno ali če se lahko domneva, da tega ne bodo storili, ali če se njihov takojšnji odhod zahteva zaradi državne varnosti ali javnega reda, jih je treba prisilno odstraniti z ozemlja pogodbenice, v kateri so bili prijeti, v skladu z nacionalno zakonodajo te pogodbenice. Če ta zakonodaja ne dopušča prisilne odstranitve, lahko ta pogodbenica dovoli zadevnim osebam, da ostanejo na njenem ozemlju.
5. Paragraph 4 shall not preclude the application of national provisions on the right of asylum, the Geneva Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as amended by the New York Protocol of 31 January 1967, paragraph 2 of this Article or Article 33(1) of this Convention.4. Taki tujci se lahko prisilno odstranijo z ozemlja te pogodbenice v njihovo državo izvora ali v katero koli drugo državo, ki jih je pripravljena sprejeti, zlasti v skladu z ustreznimi določbami sporazumov o ponovnem sprejemu, ki jih sklenejo pogodbenice.
Article 245. Odstavek 4 ne izključuje uporabe nacionalnih določb o pravici do azila, Ženevske konvencije o statusu beguncev z dne 28. julija 1951, kakor je bila spremenjena z Newyorškim protokolom z dne 31. januarja 1967, odstavka 2 tega člena ali člena 33(1) te konvencije.
Subject to the Executive Committee's definition of the appropriate criteria and practical arrangements, the Contracting Parties shall compensate each other for any financial imbalances which may result from the obligation to expel as provided for in Article 23 where such expulsion cannot be effected at the alien's expense.Člen 24
CHAPTER 5V skladu z ustreznimi merili in praktično ureditvijo, ki jih opredeli Izvršni odbor, pogodbenice druga drugi poravnajo vsa finančna neravnovesja, ki nastanejo zaradi obveznosti prisilne odstranitve iz člena 23, če take prisilne odstranitve ni mogoče opraviti na stroške tujca.
RESIDENCE PERMITS AND ALERTS FOR THE PURPOSES OF REFUSING ENTRYPOGLAVJE 5
Article 25DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE IN RAZPISI UKREPA ZAVRNITVE VSTOPA
1. Where a Contracting Party considers issuing a residence permit to an alien for whom an alert has been issued for the purposes of refusing entry, it shall first consult the Contracting Party issuing the alert and shall take account of its interests; the residence permit shall be issued for substantive reasons only, notably on humanitarian grounds or by reason of international commitments.Člen 25
If a residence permit is issued, the Contracting Party issuing the alert shall withdraw the alert but may put the alien concerned on its national list of alerts.1. Kadar pogodbenica obravnava izdajo dovoljenja za prebivanje tujcu, za katerega je bil razpisan ukrep zavrnitve vstopa, se najprej posvetuje s pogodbenico, ki je ukrep razpisala, in upošteva njene interese; dovoljenje za prebivanje se izda samo iz utemeljenih razlogov, kakor so humanitarni razlogi ali mednarodne obveznosti.
2. Where it emerges that an alert for the purposes of refusing entry has been issued for an alien who holds a valid residence permit issued by one of the Contracting Parties, the Contracting Party issuing the alert shall consult the Party which issued the residence permit in order to determine whether there are sufficient reasons for withdrawing the residence permit.Če se dovoljenje za prebivanje izda, pogodbenica, ki je ukrep razpisala, ukrep prekliče, vendar pa lahko tujca uvrsti na svoj nacionalni seznam razpisanih ukrepov.
If the residence permit is not withdrawn, the Contracting Party issuing the alert shall withdraw the alert but may nevertheless put the alien in question on its national list of alerts.2. Če se izkaže, da je bil ukrep zavrnitve vstopa razpisan za tujca z veljavnim dovoljenjem za prebivanje, ki ga je izdala ena od pogodbenic, se pogodbenica, ki je ukrep razpisala, posvetuje s pogodbenico, ki je izdala dovoljenje za prebivanje, da bi ugotovili, ali obstajajo zadostni razlogi za razveljavitev dovoljenja za prebivanje.
CHAPTER 6Če se dovoljenje za prebivanje ne razveljavi, pogodbenica, ki je ukrep razpisala, ta ukrep prekliče, vendar pa lahko tujca uvrsti na svoj nacionalni seznam razpisanih ukrepov.
ACCOMPANYING MEASURESPOGLAVJE 6
Article 26SPREMLJAJOČI UKREPI
1. The Contracting Parties undertake, subject to the obligations resulting from their accession to the Geneva Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as amended by the New York Protocol of 31 January 1967, to incorporate the following rules into their national law:Člen 26
(a) If aliens are refused entry into the territory of one of the Contracting Parties, the carrier which brought them to the external border by air, sea or land shall be obliged immediately to assume responsibility for them again. At the request of the border surveillance authorities the carrier shall be obliged to return the aliens to the third State from which they were transported or to the third State which issued the travel document on which they travelled or to any other third State to which they are certain to be admitted.1. Pogodbenice se v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz njihovega pristopa k Ženevski konvenciji o statusu beguncev z dne 28. julija 1951, kakor je bila spremenjena z Newyorškim protokolom z dne 31. januarja 1967, zavezujejo v svojo nacionalno zakonodajo vključiti naslednja pravila:
(b) The carrier shall be obliged to take all the necessary measures to ensure that an alien carried by air or sea is in possession of the travel documents required for entry into the territories of the Contracting Parties.(a) Če je tujcem zavrnjen vstop na ozemlje ene od pogodbenic, zanje odgovarja prevoznik, ki jih je po zračni, morski ali kopenski poti pripeljal na zunanjo mejo. Na zahtevo organov za nadzor meje mora prevoznik tujce vrniti v tretjo državo, iz katere jih je pripeljal, ali v tretjo državo, ki je izdala potno listino, s katero so potovali, ali v katero koli drugo tretjo državo, ki jih je pripravljena sprejeti.
2. The Contracting Parties undertake, subject to the obligations resulting from their accession to the Geneva Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as amended by the New York Protocol of 31 January 1967, and in accordance with their constitutional law, to impose penalties on carriers which transport aliens who do not possess the necessary travel documents by air or sea from a Third State to their territories.(b) Prevoznik mora sprejeti vse potrebne ukrepe, da zagotovi, da ima tujec, ki ga je pripeljal po zračni ali morski poti, potrebne potne listine za vstop na ozemlja pogodbenic.
3. Paragraphs 1(b) and 2 shall also apply to international carriers transporting groups overland by coach, with the exception of border traffic.2. Pogodbenice se v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz njihovega pristopa k Ženevski konvenciji o statusu beguncev z dne 28. julija 1951, kakor je bila spremenjena z Newyorškim protokolom z dne 31. januarja 1967, in v skladu s svojim ustavnim pravom obvezujejo uvesti kazni za prevoznike, ki na njihova ozemlja iz tretje države po zračni ali morski poti pripeljejo tujce, ki nimajo potrebnih potnih listin.
Article 273. Odstavka 1(b) in 2 se uporabljata tudi za prevoznike v mednarodnem prometu, ki po kopenski poti z avtobusom prevažajo skupine, z izjemo obmejnega prometa.
1. The Contracting Parties undertake to impose appropriate penalties on any person who, for financial gain, assists or tries to assist an alien to enter or reside within the territory of one of the Contracting Parties in breach of that Contracting Party's laws on the entry and residence of aliens.Člen 27
2. If a Contracting Party is informed of actions as referred to in paragraph 1 which are in breach of the law of another Contracting Party, it shall inform the latter accordingly.1. Pogodbenice ustrezno kaznujejo osebo, ki zaradi dobička tujcu pomaga ali poskuša pomagati vstopiti ali prebivati na ozemlju ene od pogodbenic v nasprotju z zakonodajo te pogodbenice o vstopu in prebivanju tujcev.
3. Any Contracting Party which requests another Contracting Party to prosecute, on the grounds of a breach of its own laws, actions as referred to in paragraph 1 must specify, by means of an official report or a certificate from the competent authorities, the provisions of law that have been breached.2. Če je pogodbenica obveščena o ravnanjih iz odstavka 1, ki so v nasprotju z zakonodajo druge pogodbenice, to pogodbenico o tem obvesti.
CHAPTER 73. Vsaka pogodbenica, ki zahteva, da zaradi kršitve njene zakonodaje druga pogodbenica preganja ravnanja iz odstavka 1, mora v uradnem poročilu ali potrdilu pristojnega organa navesti pravne določbe, ki so bile kršene.
RESPONSIBILITY FOR PROCESSING APPLICATIONS FOR ASYLUMPOGLAVJE 7
Article 28PRISTOJNOST ZA OBRAVNAVANJE PROŠENJ ZA AZIL
The Contracting Parties reaffirm their obligations under the Geneva Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as amended by the New York Protocol of 31 January 1967, with no geographic restriction on the scope of those instruments, and their commitment to cooperating with the United Nations High Commissioner for Refugees in the implementation of those instruments.Člen 28
Article 29Pogodbenice ponovno potrjujejo svoje obveznosti po Ženevski konvenciji o statusu beguncev z dne 28. julija 1951, kakor je bila spremenjena z Newyorškim protokolom z dne 31. januarja 1967, da bodo te instrumente uporabljale brez kakršnih koli ozemeljskih omejitev, in svojo zavezanost sodelovati pri izvajanju teh instrumentov z Uradom visokega komisarja Združenih narodov za begunce.
1. The Contracting Parties undertake to process any application for asylum lodged by an alien within any one of their territories.Člen 29
2. This obligation shall not bind a Contracting Party to authorising all asylum seekers to enter or remain within its territory.1. Pogodbenice se zavezujejo obravnavati vsako prošnjo za azil, ki jo vloži tujec, na katerem koli od njihovih ozemelj.
Every Contracting Party shall retain the right to refuse entry or to expel asylum seekers to a third State on the basis of its national provisions and in accordance with its international commitments.2. Ta obveznost ne zavezuje pogodbenice, da vsem prosilcem za azil dovoli vstopiti ali ostati na njenem ozemlju.
3. Regardless of the Contracting Party with which an alien lodges an application for asylum, only one Contracting Party shall be responsible for processing that application. This shall be determined on the basis of the criteria laid down in Article 30.Vsaka pogodbenica ohrani pravico zavrniti vstop ali odstraniti prosilce za azil v tretjo državo na podlagi svojih nacionalnih predpisov in v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi.
4. Notwithstanding paragraph 3, every Contracting Party shall retain the right, for special reasons connected in particular with national law, to process an application for asylum even if, under this Convention, the responsibility for so doing lies with another Contracting Party.3. Za obravnavanje prošnje je pristojna samo ena pogodbenica, ne glede ne to, v kateri pogodbenici tujec vloži prošnjo za azil. Ta se določi na podlagi meril iz člena 30.
Article 304. Ne glede na odstavek 3 vsaka pogodbenica ohrani pravico, da iz posebnih razlogov, predvsem v zvezi z nacionalnim pravom, obravnava prošnjo za azil, četudi je po tej konvenciji za to pristojna druga pogodbenica.
1. The Contracting Party responsible for processing an application for asylum shall be determined as follows:Člen 30
(a) If a Contracting Party has issued an asylum seeker with a visa, of whatever type, or a residence permit, it shall be responsible for processing the application. If the visa was issued on the authorisation of another Contracting Party, the Contracting Party which gave the authorisation shall be responsible.1. Pogodbenica, ki je pristojna za obravnavanje prošnje za azil, se določi na naslednji način:
(b) If two or more Contracting Parties have issued an asylum seeker with a visa, of whatever type, or a residence permit, the Contracting Party responsible shall be the one which issued the visa or the residence permit that will expire last.(a) pogodbenica je pristojna za obravnavanje prošnje, če je prosilcu za azil izdala kakršenkoli vizum ali dovoljenje za prebivanje. Če je vizum izdala po pooblastilu druge pogodbenice, je pristojna pogodbenica, ki je dala pooblastilo;
(c) As long as the asylum seeker has not left the territories of the Contracting Parties, the responsibility defined in (a) and (b) shall remain even if the period of validity of the visa, of whatever type, or of the residence permit has expired. If the asylum seeker has left the territories of the Contracting Parties after the visa or the residence permit has been issued, these documents shall be the basis for the responsibility as defined in (a) and (b), unless they have expired in the meantime under national provisions.(b) če sta prosilcu za azil vizum ali dovoljenje za prebivanje izdali dve ali več pogodbenic, je pristojna pogodbenica, ki je izdala vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki zadnje preneha veljati;
(d) If the Contracting Parties exempt the asylum seeker from the visa requirement, the Contracting Party across whose external borders the asylum seeker entered the territories of the Contracting Parties shall be responsible.(c) pristojnost iz (a) in (b) velja, dokler prosilec za azil ne zapusti ozemlja pogodbenic, četudi preteče rok veljavnosti njegovega vizuma ali dovoljenja za prebivanje. Če prosilec za azil zapusti ozemlje pogodbenic, ko mu je bil izdan vizum ali dovoljenje za prebivanje, so te listine osnova za določitev odgovornosti iz (a) in (b), razen če so listine po nacionalnih predpisih medtem prenehale veljati;
Until the harmonisation of visa policies is fully achieved, and if the asylum seeker is exempted from the visa requirement by some Contracting Parties only, the Contracting Party across whose external borders the asylum seeker, through exemption from the visa requirement, has entered the territories of the Contracting Parties shall be responsible, subject to (a), (b) and (c).(d) če pogodbenice od prosilca za azil ne zahtevajo vizuma, je pristojna pogodbenica, prek zunanjih meja katere je prosilec za azil vstopil na ozemlja pogodbenic.
If the application for asylum is lodged with a Contracting Party which has issued a transit visa to the asylum seeker - whether the asylum seeker has passed through passport control or not - and if the transit visa was issued after the country of transit had ascertained from the consular or diplomatic authorities of the Contracting Party of destination that the asylum seeker fulfilled the entry conditions for the Contracting Party of destination, the Contracting Party of destination shall be responsible for processing the application.Do popolne uskladitve vizumskih politik in če prosilca za azil samo nekatere pogodbenice oprostijo zahteve po pridobitvi vizuma, je po točkah (a), (b) in (c) pristojna pogodbenica, prek zunanjih meja katere je prosilec za azil na podlagi oprostitve zahteve po pridobitvi vizuma vstopil na ozemlja pogodbenic.
(e) If the asylum seeker has entered the territory of the Contracting Parties without being in possession of one or more documents, to be defined by the Executive Committee, authorising the crossing of the border, the Contracting Party across whose external borders the asylum seeker entered the territories of the Contracting Parties shall be responsible.Če je prošnja za azil vložena v pogodbenici, ki je prosilcu za azil izdala tranzitni vizum — ne glede na to, ali je bila opravljena kontrola potnega lista prosilca za azil ali ne — in če je bil tranzitni vizum izdan po tem, ko je tranzitna država prek konzularnih ali diplomatskih organov namembne pogodbenice preverila, da prosilec za azil izpolnjuje pogoje za vstop v namembno pogodbenico, je za obravnavanje prošnje pristojna namembna pogodbenica.
(f) If an alien whose application for asylum is already being processed by one of the Contracting Parties lodges a new application, the Contracting Party responsible shall be the one processing the first application.(e) če prosilec za azil vstopi na ozemlje pogodbenic, ne da bi imel eno ali več listin za prestop meje, ki jih določi Izvršni odbor, je pristojna pogodbenica, prek zunanjih meja katere je prosilec za azil vstopil na ozemlja pogodbenic;
(g) If an alien on whose previous application for asylum a Contracting Party has already taken a final decision lodges a new application, the Contracting Party responsible shall be the one that processed the previous application unless the asylum seeker has left the territory of the Contracting Parties.(f) če tujec, katerega prošnjo za azil že obravnava ena od pogodbenic, vloži novo prošnjo, je pristojna pogodbenica, ki obravnava prvo prošnjo;
2. If a Contracting Party has undertaken to process an application for asylum in accordance with Article 29(4), the Contracting Party responsible under paragraph 1 of this Article shall be relieved of its obligations.(g) če tujec, pri katerem je že bila sprejeta pravnomočna odločba v zvezi s prošnjo za azil, vloži ponovno prošnjo, je pristojna pogodbenica, ki je obravnavala prejšnjo prošnjo, razen če je prosilec za azil zapustil ozemlje pogodbenic.
3. Where no Contracting Party responsible can be determined on the basis of the criteria laid down in paragraphs 1 and 2, the Contracting Party with which the application for asylum was lodged shall be responsible.2. Če se pogodbenica obveže obravnavati prošnjo za azil v skladu s členom 29(4), preneha pristojnost pogodbenice, ki je pristojna po odstavku 1 tega člena.
Article 313. Če na podlagi meril iz odstavkov 1 in 2 pristojne pogodbenice ni mogoče določiti, je pristojna pogodbenica, v kateri je bila vložena prošnja za azil.
1. The Contracting Parties shall endeavour to determine as quickly as possible which Party is responsible for processing an application for asylum.Člen 31
2. If an application for asylum is lodged with a Contracting Party which is not responsible under Article 30 by an alien residing within its territory, that Contracting Party may request the Contracting Party responsible to take charge of the asylum seeker in order to process the application for asylum.1. Pogodbenice si prizadevajo čim hitreje določiti, katera pogodbenica je pristojna za obravnavanje prošnje za azil.
3. The Contracting Party responsible shall be obliged to take charge of the asylum seeker referred to in paragraph 2 if the request is made within six months of the application for asylum being lodged. If the request is not made within that time, the Contracting Party with whom the application for asylum was lodged shall be responsible for processing the application.2. Če v pogodbenici, ki ni pristojna po členu 30, prošnjo za azil vloži tujec, ki prebiva na njenem ozemlju, lahko ta pogodbenica zaprosi pristojno pogodbenico, da prevzame obravnavanje prošnje za azil.
Article 323. Pristojna pogodbenica mora prevzeti skrb za prosilca za azil iz odstavka 2, če je zaprosiloposlano v šestih mesecih od vložitve prošnje za azil. Če zaprosilo ni poslano v tem roku, je za obravnavanje prošnje pristojna pogodbenica, v kateri je bila vložena prošnja za azil.
The Contracting Party responsible for processing an application for asylum shall process it in accordance with its national law.Člen 32
Article 33Pogodbenica, ki je pristojna za obravnavanje prošnje za azil, prošnjo obravnava v skladu s svojim nacionalnim pravom.
1. If an asylum seeker is illegally within the territory of another Contracting Party while the asylum procedure is in progress, the Contracting Party responsible shall be obliged to take the asylum seeker back.Člen 33
2. Paragraph 1 shall not apply where the other Contracting Party has issued an asylum seeker with a residence permit valid for one year or more. In that case, responsibility for processing the application shall be transferred to the other Contracting Party.1. Če je prosilec za azil med postopkom za pridobitev azila nezakonito na ozemlju druge pogodbenice, je pristojna pogodbenica dolžna sprejeti prosilca za azil nazaj.
Article 342. Odstavek 1 se ne uporablja, če je druga pogodbenica izdala prosilcu za azil dovoljenje za prebivanje, ki velja eno leto ali več. V tem primeru se pristojnost za obravnavanje prošnje prenese na drugo pogodbenico.
1. The Contracting Party responsible shall be obliged to take back an alien whose application for asylum has been definitively rejected and who has entered the territory of another Contracting Party without being authorised to reside there.Člen 34
2. Paragraph 1 shall not, however, apply where the Contracting Party responsible expelled the alien from the territories of the Contracting Parties.1. Pristojna pogodbenica mora ponovno sprejeti tujca, katerega prošnja za azil je bila dokončno zavrnjena in ki je vstopil na ozemlje druge pogodbenice, ne da bi imel dovoljenje za prebivanje v tej pogodbenici.
Article 352. Odstavek 1 pa se ne uporablja, če je odgovorna pogodbenica tujca odstranila z ozemlja pogodbenic.
1. The Contracting Party which granted an alien the status of refugee and right of residence shall be obliged to take responsibility for processing any application for asylum made by a member of the alien's family provided that the persons concerned agree.Člen 35
2. For the purposes of paragraph 1, a family member shall be the refugee's spouse or unmarried child who is less than 18 years old or, if the refugee is an unmarried child who is less than 18 years old, the refugee's father or mother.1. Pogodbenica, ki je tujcu priznala status begunca in pravico do prebivanja, je pristojna za obravnavanje vsake prošnje za azil, ki jo vložijo družinski člani tujca pod pogojem, da se te osebe s tem strinjajo.
Article 362. Za namene odstavka 1 je družinski član zakonec begunca ali neporočeni otrok, ki je mlajši od 18 let, ali, če je begunec neporočen otrok, mlajši od 18 let, njegov oče ali mati.
Any Contracting Party responsible for processing an application for asylum may, for humanitarian reasons, based in particular family or cultural grounds, ask another Contracting Party to assume that responsibility provided that the asylum seeker so desires. The Contracting Party to which such a request is made shall consider whether it can be granted.Člen 36
Article 37Vsaka pogodbenica, ki je pristojna za obravnavanje prošnje za azil, lahko iz humanitarnih razlogov, ki temeljijo na posebnih družinskih ali kulturnih razmerah, prosi drugo pogodbenico, da sprejme to pristojnost pod pogojem, da prosilec za azil tako želi. Pogodbenica, kateri se tako zaprosilo pošlje, preuči, ali ga lahko izvrši.
1. The competent authorities of the Contracting Parties shall at the earliest opportunity send each other details of:Člen 37
(a) any new rules or measures adopted in the field of asylum law or the treatment of asylum seekers no later than their entry into force;1. Pristojni organi pogodbenic čim prej drug drugega obvestijo o:
(b) statistical data on the monthly arrivals of asylum seekers, indicating the main countries of origin and decisions on applications for asylum where available;(a) novih pravilih ali ukrepih, ki jih sprejmejo na področju prava azila ali obravnavanja prosilcev za azil, najkasneje pa, ko začnejo veljati;
(c) the emergence of, or significant increases in, certain categories of asylum seekers and any information available on this subject;(b) statističnih podatkih o mesečnih prihodih prosilcev za azil, pri čemer navedejo glavne izvorne države in odločitve glede prošenj za azil, kadar so sprejete;
(d) any fundamental decisions in the field of asylum law.(c) pojavu ali bistvenem povečanju določenih kategorij prosilcev za azil in o vseh informacijah, ki so na voljo v zvezi s tem;
2. The Contracting Parties shall also ensure close cooperation in gathering information on the situation in the asylum seekers' countries of origin with a view to a joint assessment.(d) temeljnih odločitvah na področju azilnega prava.
3. Any instruction given by a Contracting Party concerning the confidential processing of the information that it communicates must be complied with by the other Contracting Parties.2. Pogodbenice tudi zagotovijo tesno sodelovanje pri zbiranju informacij o razmerah v izvornih državah prosilcev za azil zaradi skupne ocene.
Article 383. Vsa navodila glede zaupne obravnave informacij, ki jih sporoča pogodbenica, mora druga pogodbenica upoštevati.
1. Every Contracting Party shall send every other Contracting Party at their request any information it has on an asylum seeker which is necessary for the purposes of:Člen 38
- determining the Contracting Party responsible for processing the application for asylum,1. Vsaka pogodbenica pošlje vsaki drugi pogodbenici na njeno zahtevo vse informacije, ki jih ima o prosilcu za azil, potrebne za:
- processing the application for asylum,- določitev pogodbenice, ki je pristojna za obravnavanje prošnje za azil;
- implementing the obligations arising under this chapter.- obravnavanje prošnje za azil;
2. Such information may concern only:- izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz tega poglavja.
(a) identity (surname and forename, any previous names, nicknames or aliases, date and place of birth, present nationality and any previous nationalities of the asylum seeker and, where appropriate, of the asylum seeker's family members);2. Take informacije se lahko nanašajo samo na:
(b) identity and travel documents (references, periods of validity, dates of issue, issuing authorities, place of issue, etc.);(a) istovetnost (priimek in ime, vsa prejšnja imena, vzdevek ali alias, datum in kraj rojstva, sedanje in vsa prejšnja državljanstva prosilca za azil in, če je potrebno, podatke o družinskih članih prosilca za azil);
(c) any other details needed to establish the asylum seeker's identity;(b) osebne in potne dokumente (številke, veljavnost, datum izdaje, organ, ki ga je izdal, kraj izdaje itd.);
(d) places of residence and routes travelled;(c) druge podatke, ki so potrebni za ugotovitev istovetnosti prosilca za azil;
(e) residence permits or visas issued by a Contracting Party;(d) stalna prebivališča in smeri potovanja;
(f) the place where the application for asylum was lodged;(e) dovoljenja za prebivanje ali vizume, ki jih je izdala pogodbenica;
(g) where appropriate, the date any previous application for asylum was lodged, the date on which the present application was lodged, the stage reached in the procedure and the decision taken.(f) kraj, v katerem je bila vložena prošnja za azil;
3. In addition, a Contracting Party may ask another Contracting Party to inform it of the grounds invoked by an asylum seeker in support of an application and, where appropriate, the grounds for the decision taken on the asylum seeker. The Contracting Party requested shall consider whether it can comply with such a request. In all events the communication of such information shall be subject to the asylum seeker's consent.(g) kadar to pride v poštev, datum vložitve prejšnje prošnje za azil, datum vložitve sedanje prošnje, fazo v postopku in sprejeto odločitev.
4. Information shall be exchanged at the request of a Contracting Party and may only be exchanged between the authorities designated by each Contracting Party, once the Executive Committee has been informed thereof.3. Poleg tega lahko pogodbenica prosi drugo pogodbenico, da jo obvesti o razlogih, s katerimi je prosilec za azil utemeljil prošnjo in, če je potrebno, o razlogih za sprejeto odločitev v zvezi s prosilcem za azil. Zaprošena pogodbenica presodi, ali lahko izpolni to zaprosilo. V vsakem primeru se take informacije lahko sporoča samo v soglasju s prosilcem za azil.
5. The information exchanged may only be used for the purposes laid down in paragraph 1. Such information may only be communicated to the authorities and courts and tribunals responsible for:4. Izmenjava informacij poteka na podlagi zaprosil pogodbenic in med organi, o katerih vsaka pogodbenica obvesti Izvršni odbor.
- determining the Contracting Party responsible for processing the application for asylum,5. Posredovane informacije se lahko uporabijo samo za namene iz odstavka 1. Take informacije se lahko posredujejo samo organom ter sodiščem, ki so pristojni za:
- processing the application for asylum,- določitev pogodbenice, ki je odgovorna za obravnavanje prošnje za azil;
- implementing obligations arising under this chapter.- obravnavanje prošnje za azil;
6. The Contracting Party that forwards the information shall ensure it is accurate and up-to-date.- izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz tega poglavja.
If it appears that a Contracting Party has supplied information that is inaccurate or should not have been forwarded, the recipient Contracting Parties shall be informed immediately thereof. They shall be obliged to correct such information or delete it.6. Pogodbenica, ki posreduje informacije, zagotovi, da so točne in ažurne.
7. Asylum seekers shall have the right to receive on request the information exchanged which concerns them as long as it remains available.Če se izkaže, da je pogodbenica posredovala informacije, ki so netočne ali jih ne bi smela posredovati, mora o tem takoj obvestiti pogodbenice prejemnice. Te morajo informacije popraviti ali izbrisati.
If they establish that such information is inaccurate or should not have been forwarded, they shall have the right to demand its correction or deletion. Corrections shall be made in accordance with paragraph 6.7. Prosilci za azil imajo pravico, da na zahtevo dobijo posredovane informacije, ki se nanašajo nanje, dokler so na voljo.
8. Each Contracting Party concerned shall record the forwarding and receipt of information exchanged.Če ugotovijo, da so take informacije netočne ali ne bi smele biti posredovane, imajo pravico zahtevati popravek ali izbris. Popravki morajo biti napravljeni v skladu z odstavkom 6.
9. Information forwarded shall be held no longer than necessary for the purposes for which it was exchanged. The Contracting Party concerned shall assess in due course whether it is necessary for it to be held.8. Pri izmenjavi vsaka pogodbenica evidentira posredovane in prejete informacije.
10. In any case, information thus forwarded shall enjoy at least the same protection as is provided for similar information in the law of the recipient Contracting Party.9. Informacije se ne smejo hraniti dlje kot je potrebno za namene, v katere so bile izmenjane. Zadevna pogodbenica po primernem času oceni, ali jih mora še hraniti.
11. If information is not processed automatically but is handled in some other form, each Contracting Party shall take the appropriate measures to ensure compliance with this Article by means of effective controls. If a Contracting Party has a body of the type referred to in paragraph 12, it may assign the control task to it.10. V vsakem primeru velja za tako posredovane informacije vsaj tako varstvo, kakršnega za podobne informacije določa pravo pogodbenice prejemnice.
12. If one or more Contracting Parties wishes to computerise all or part of the information referred to in paragraphs 2 and 3, such computerisation shall only be authorised if the Contracting Parties concerned have adopted laws applicable to such processing which implement the principles of the Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data of 28 January 1981 and if they have entrusted an appropriate national body with the independent monitoring of the processing and use of data forwarded pursuant to this Convention.11. Če informacije niso obdelane avtomatsko, ampak se obravnavajo v drugi obliki, vsaka pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe, da z učinkovitim nadzorom zagotovi skladnost s tem členom. Če ima pogodbenica organ iz odstavka 12, mu lahko dodeli to nadzorno nalogo.
TITLE III12. Če ena ali več pogodbenic želi računalniško obdelovati vse ali del informacij iz odstavkov 2 in 3, se taka računalniška obdelava lahko dovoli samo, če je ta pogodbenica za tako obdelavo sprejela zakone, s katerimi se izvajajo načela Konvencije o varstvu fizičnih oseb glede avtomatske obdelave osebnih podatkov z dne 28. januarja 1981 in če je pooblastila ustrezni državni organ za neodvisno spremljanje in nadzor obdelave in uporabe podatkov, ki so bili posredovani v skladu s to konvencijo.
POLICE AND SECURITYNASLOV III
CHAPTER 1POLICIJA IN VARNOST
POLICE COOPERATIONPOGLAVJE 1
Article 39POLICIJSKO SODELOVANJE
1. The Contracting Parties undertake to ensure that their police authorities shall, in compliance with national law and within the scope of their powers, assist each other for the purposes of preventing and detecting criminal offences, in so far as national law does not stipulate that the request has to be made and channelled via the judicial authorities and provided that the request or the implementation thereof does not involve the application of measures of constraint by the requested Contracting Party. Where the requested police authorities do not have the power to deal with a request, they shall forward it to the competent authorities.Člen 39
2. Written information provided by the requested Contracting Party under paragraph 1 may not be used by the requesting Contracting Party as evidence of the offence charged other than with the consent of the competent judicial authorities of the requested Contracting Party.1. Pogodbenice se zavezujejo zagotoviti, da njihovi policijski organi v skladu z nacionalnim pravom in v okviru svojih pooblastil pomagajo drug drugemu pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj, če nacionalno pravo ne določa, da mora biti prošnja poslana prek sodnih organov, in če prošnja ali njeno izvajanje ne pomeni, da mora zaprošena pogodbenica uporabiti prisilne ukrepe. Če zaprošeni policijski organi nimajo pooblastil za obravnavo prošnje, jo pošljejo pristojnim organom.
3. Requests for assistance referred to in paragraph 1 and the replies to such requests may be exchanged between the central bodies responsible in each Contracting Party for international police cooperation. Where the request cannot be made in good time using the above procedure, the police authorities of the requesting Contracting Party may address it directly to the competent authorities of the requested Party, which may reply directly. In such cases, the requesting police authority shall at the earliest opportunity inform the central body responsible for international police cooperation in the requested Contracting Party of its direct request.2. Pisnih informacij, ki jih da zaprošena pogodbenica po odstavku 1, pogodbenica prosilka ne sme uporabiti kot dokaz v kazenskem postopku, razen s soglasjem pristojnih sodnih organov zaprošene pogodbenice.
4. In border areas, cooperation may be covered by arrangements between the competent Ministers of the Contracting Parties.3. Prošnje za pomoč iz odstavka 1 in odgovore na take prošnje lahko izmenjavajo centralni organi, ki so v vsaki pogodbenici pristojni za mednarodno policijsko sodelovanje. Kadar po zgornjem postopku prošnje ni mogoče poslati pravočasno, jo lahko policijski organi pogodbenice prosilke neposredno naslovijo na pristojne organe zaprošene pogodbenice, ki lahko neposredno odgovorijo. V takih primerih policijski organ prosilec o prošnji, ki jo je poslal neposredno, čim prej obvesti nacionalni centralni organ, ki je v zaprošeni pogodbenici pristojen za mednarodno policijsko sodelovanje.
5. The provisions of this Article shall not preclude more detailed present or future bilateral agreements between Contracting Parties with a common border. The Contracting Parties shall inform each other of such agreements.4. Sodelovanje na obmejnih območjih lahko urejajo dogovori med pristojnimi ministri pogodbenic.
Article 405. Določbe tega člena ne izključujejo podrobnejših sedanjih ali prihodnjih dvostranskih sporazumov med pogodbenicami, ki imajo skupno mejo. Pogodbenice se medsebojno obvestijo o teh sporazumih.
1. Officers of one of the Contracting Parties who, as part of a criminal investigation, are keeping under surveillance in their country a person who is presumed to have participated in an extraditable criminal offence shall be authorised to continue their surveillance in the territory of another Contracting Party where the latter has authorised cross-border surveillance in response to a request for assistance made in advance. Conditions may be attached to the authorisation.Člen 40
On request, the surveillance will be entrusted to officers of the Contracting Party in whose territory this is carried out.1. Uradniki ene od pogodbenic, ki kot del preiskave kaznivega dejanja v svoji državi tajno opazujejo oziroma sledijo osebo, ki je domnevno sodelovala pri kaznivem dejanju, za katerega se lahko zahteva izročitev, lahko nadaljujejo svoje tajno opazovanje oziroma sledenje na ozemlju druge pogodbenice, če je ta dovolila čezmejno tajno opazovanje oziroma sledenje na podlagi vnaprejšnjega zaprosila za pravno pomoč. Dovoljenju se lahko dodajo pogoji.
The request for assistance referred to in the first subparagraph must be sent to an authority designated by each of the Contracting Parties and empowered to grant or to pass on the requested authorisation.Na zahtevo se lahko tajno opazovanje oziroma sledenje poveri uradnikom pogodbenice, na katere ozemlju se tajno opazovanje oziroma sledenje izvaja.
2. Where, for particularly urgent reasons, prior authorisation cannot be requested from the other Contracting Party, the officers carrying out the surveillance shall be authorised to continue beyond the border the surveillance of a person presumed to have committed criminal offences listed in paragraph 7, provided that the following conditions are met:Zaprosilo za pravno pomoč iz prvega pododstavka je treba poslati organu, ki ga imenuje vsaka pogodbenica in ki ima pooblastilo za odobravanje ali pošiljanje zahtevanega dovoljenja.
(a) the authority of the Contracting Party designated under paragraph 5, in whose territory the surveillance is to be continued, must be notified immediately, during the surveillance, that the border has been crossed;2. Kadar zaradi posebno nujnih razlogov od druge pogodbenice ni mogoče zahtevati predhodnega dovoljenja, smejo uradniki, ki izvajajo tajno opazovanje oziroma sledenje, tajno opazovanje oziroma sledenje osebe, ki je domnevno storila kazniva dejanja iz odstavka 7, nadaljevati tudi prek meje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
(b) a request for assistance submitted in accordance with paragraph 1 and outlining the grounds for crossing the border without prior authorisation shall be submitted immediately.(a) organ pogodbenice, imenovan v skladu z odstavkom 5, na katere ozemlju naj bi se nadaljevalo tajno opazovanje oziroma sledenje, je treba takoj obvestiti, da se je med tajnim opazovanjem oziroma sledenjem prečkala meja;
Surveillance shall cease as soon as the Contracting Party in whose territory it is taking place so requests, following the notification referred to in (a) or the request referred to in (b) or, where authorisation has not been obtained, five hours after the border was crossed.(b) takoj se pošlje zaprosilo za pravno pomoč na način iz odstavka 1, v katerem se navedejo razlogi za prestop meje brez predhodnega dovoljenja.
3. The surveillance referred to in paragraphs 1 and 2 shall be carried out only under the following general conditions:Tajno opazovanje oziroma sledenje preneha takoj, ko to zahteva pogodbenica, na katere ozemlju se izvaja, na podlagi obvestila iz točke (a) ali na podlagi zaprosila iz točke (b) ali, če dovoljenje ni bilo pridobljeno, v petih urah po prehodu meje.
(a) The officers carrying out the surveillance must comply with the provisions of this Article and with the law of the Contracting Party in whose territory they are operating; they must obey the instructions of the competent local authorities.3. Tajno opazovanje oziroma sledenje iz odstavkov 1 in 2 se izvaja samo v skladu z naslednjimi splošnimi pogoji:
(b) Except in the situations outlined in paragraph 2, the officers shall, during the surveillance, carry a document certifying that authorisation has been granted.(a) uradniki, ki izvajajo tajno opazovanje oziroma sledenje, morajo upoštevati določbe tega člena in zakonodajo pogodbenice, na ozemlju katere delujejo; ravnati morajo po navodilih pristojnih lokalnih organov;
(c) The officers carrying out the surveillance must at all times be able to prove that they are acting in an official capacity.(b) razen v primerih iz odstavka 2 morajo imeti uradniki med tajnim opazovanjem oziroma sledenjem pri sebi dokument, ki potrjuje, da je bilo dovoljenje izdano;
(d) The officers carrying out the surveillance may carry their service weapons during the surveillance save where specifically otherwise decided by the requested Party; their use shall be prohibited save in cases of legitimate self-defence.(c) uradniki, ki izvajajo tajno opazovanje oziroma sledenje, morajo biti vedno sposobni dokazati, da ukrepajo kot uradne osebe;
(e) Entry into private homes and places not accessible to the public shall be prohibited.(d) uradniki, ki izvajajo tajno opazovanje oziroma sledenje, lahko med tajnim opazovanjem oziroma sledenjem nosijo svoje službeno orožje, razen če zaprošena pogodbenica posebej ne določi drugače; uporaba orožja je prepovedana, razen v primerih zakonite samoobrambe;
(f) The officers carrying out the surveillance may neither challenge nor arrest the person under surveillance.(e) vstop v zasebna stanovanja in kraje, ki niso dostopni javnosti, je prepovedan;
(g) All operations shall be the subject of a report to the authorities of the Contracting Party in whose territory they took place; the officers carrying out the surveillance may be required to appear in person.(f) uradniki, ki izvajajo tajno opazovanje oziroma sledenje, ne smejo niti pozvati k predaji niti odvzeti prostosti tajno opazovani oziroma sledeni osebi;
(h) The authorities of the Contracting Party from which the surveillance officers have come shall, when requested by the authorities of the Contracting Party in whose territory the surveillance took place, assist the enquiry subsequent to the operation in which they took part, including judicial proceedings.(g) vse operacije je treba opisati v poročilu organom pogodbenice, na ozemlju katere se izvajajo; lahko se zahteva, da uradniki, ki izvajajo tajno opazovanje oziroma sledenje, poročajo osebno;
4. The officers referred to in paragraphs 1 and 2 shall be:(h) na zaprosilo organov pogodbenice, na katere ozemlju se je izvajalo tajno opazovanje oziroma sledenje, organi pogodbenice, iz katere so prišli uradniki za tajno opazovanje oziroma sledenje, pomagajo pri preiskavi po operaciji, v kateri so sodelovali, vključno s sodnimi postopki.
- as regards the Kingdom of Belgium: members of the "police judiciaire près les Parquets" (Criminal Police attached to the Public Prosecutor's Office), the "gendarmerie" and the "police communale" (municipal police), as well as customs officers, under the conditions laid down in appropriate bilateral agreements referred to in paragraph 6, with respect to their powers regarding illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, trafficking in arms and explosives, and the illicit transportation of toxic and hazardous waste;4. Uradniki iz odstavkov 1 in 2 so:
- as regards the Federal Republic of Germany: officers of the "Polizeien des Bundes und der Länder" (Federal Police and Federal State Police), as well as, with respect only to illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances and arms trafficking, officers of the "Zollfahndungsdienst" (customs investigation service) in their capacity as auxiliary officers of the Public Prosecutor's Office;v Kraljevini Belgiji : člani "police judiciaire près les Parquets" (kriminalistična policija pri javnem tožilstvu), "gendarmerie" in "police communale" (občinska policija), pa tudi cariniki, pod pogoji, določenimi v ustreznih dvostranskih sporazumih iz odstavka 6 glede njihovih pooblastil v zvezi z nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami, tihotapljenjem orožja in razstrelivnih snovi in nedovoljenim prevozom strupenih in nevarnih odpadkov;
- as regards the French Republic: criminal police officers of the national police and national "gendarmerie", as well as customs officers, under the conditions laid down in appropriate bilateral agreements referred to in paragraph 6, with respect to their powers regarding illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, trafficking in arms and explosives, and the illicit transportation of toxic and hazardous waste;v Zvezni republiki Nemčiji : uradniki "Polizeien des Bundes und der Länder" (zvezna policija in zvezna državna policija), v zvezi z nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami ter nezakonito trgovino z orožjem pa tudi uradniki "Zollfahndungsdienst" (carinska preiskovalna služba) v funkciji dodatnih uradnikov urada državnega tožilca;
- as regards the Grand Duchy of Luxembourg: officers of the "gendarmerie" and the police, as well as customs officers, under the conditions laid down in appropriate bilateral agreements referred to in paragraph 6, with respect to their powers regarding illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, trafficking in arms and explosives, and the illicit transportation of toxic and hazardous waste;v Francoski republiki : kriminalisti državne policije in državne "gendarmerie" ter cariniki, pod pogoji, določenimi v ustreznih dvostranskih sporazumih iz odstavka 6, glede njihovih pooblastil v zvezi z nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami, trgovino z orožjem in razstrelivnimi snovmi ter nedovoljenim prevozom strupenih in nevarnih odpadkov;
- as regards the Kingdom of the Netherlands: officers of the "Rijkspolitie" (national police) and the "Gemeentepolitie" (municipal police), as well as, under the conditions laid down in appropriate bilateral agreements referred to in paragraph 6, with respect to their powers regarding illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, trafficking in arms and explosives and the illicit transportation of toxic and hazardous waste, officers of the tax inspection and investigation authorities responsible for import and excise duties.v Velikem vojvodstvu Luksemburg : uradniki "gendarmerie" in policije ter cariniki, pod pogoji, določenimi v ustreznih dvostranskih sporazumih iz odstavka 6, glede njihovih pooblastil v zvezi z nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami, trgovino z orožjem in razstrelivnimi snovmi ter nedovoljenim prevozom strupenih in nevarnih odpadkov;
5. The authority referred to in paragraphs 1 and 2 shall be:v Kraljevini Nizozemski : uradniki "Rijkspolitie" (državna policija) in "Gemeentepolitie" (občinska policija), pod pogoji, določenim v ustreznimi dvostranskih sporazumih iz odstavka 6, glede njihovih pooblastil v zvezi z nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami, trgovino z orožjem in razstrelivnimi snovmi ter nedovoljenim prevozom strupenih in nevarnih odpadkov, ter tudi uradniki davčne inšpekcije in preiskovalnih organov, pristojnih za uvozne carine in trošarine.
- as regards the Kingdom of Belgium: the "Commissariat général de la Police judiciaire" (Criminal Investigation Department),5. Organ iz odstavkov 1 in 2 je:
- as regards the Federal Republic of Germany: the "Bundeskriminalamt" (Federal Crime Office),v Kraljevini Belgiji : "Commissariat général de la Police judiciaire" (Oddelek za preiskovanje kaznivih dejanj);
- as regards the French Republic: the "Direction centrale de la Police judiciaire" (Central Headquarters of the Criminal Police),v Zvezni republiki Nemčiji : "Bundeskriminalamt" (Zvezni kriminalistični urad);
- as regards the Grand Duchy of Luxembourg: the "Procureur général d'Etat" (Principal State Prosecutor),v Francoski republiki : "Direction centrale de la Police judiciaire" (Centralni sedež kriminalistične policije);
- as regards the Kingdom of the Netherlands: the "Landelijk Officier van Justitie" (National Public Prosecutor) responsible for cross-border surveillance.v Velikem vojvodstvu Luksemburg : "Procureur général d'Etat" (vrhovni državni tožilec);
6. The Contracting Parties may, at bilateral level, extend the scope of this Article and adopt additional measures in application thereof.v Kraljevini Nizozemski : "Landelijk Officier van Justitie" (državni javni tožilec), pristojen za čezmejno tajno opazovanje oziroma sledenje.
7. The surveillance referred to in paragraph 2 may only be carried out where one of the following criminal offences is involved:6. Pogodbenice lahko dvostransko razširijo področje uporabe tega člena in sprejmejo dodatne ukrepe za njegovo uporabo.
- murder,7. Tajno opazovanje oziroma sledenje iz odstavka 2 se lahko izvaja samo v zvezi z enim od naslednjih kaznivih dejanj:
- manslaughter,- umor,
- rape,- uboj,
- arson,- posilstvo,
- forgery of money,- požig,
- aggravated burglary and robbery and receiving stolen goods,- ponarejanje denarja,
- extortion,- kvalificiran vlom in rop in prikrivanje ukradenega blaga,
- kidnapping and hostage taking,- izsiljevanje,
- trafficking in human beings,- ugrabitev in jemanje talcev,
- illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances,- trgovina z ljudmi,
- breach of the laws on arms and explosives,- nedovoljen promet s prepovedanimi drogami,
- wilful damage through the use of explosives,- kršitev zakonodaje o orožju in razstrelivnih snoveh,
- illicit transportation of toxic and hazardous waste.- namerno poškodovanje z uporabo razstrelivnih snovi,
Article 41- nedovoljen prevoz strupenih in nevarnih odpadkov.
1. Officers of one of the Contracting Parties who are pursuing in their country an individual caught in the act of committing or of participating in one of the offences referred to in paragraph 4 shall be authorised to continue pursuit in the territory of another Contracting Party without the latter's prior authorisation where, given the particular urgency of the situation, it is not possible to notify the competent authorities of the other Contracting Party by one of the means provided for in Article 44 prior to entry into that territory or where these authorities are unable to reach the scene in time to take over the pursuit.Člen 41
The same shall apply where the person being pursued has escaped from provisional custody or while serving a sentence involving deprivation of liberty.1. Uradniki ene od pogodbenic, ki v svoji državi zasledujejo posameznika, ki je bil zaloten pri storitvi ali udeležbi pri enem od kaznivih dejanj iz odstavka 4, lahko nadaljujejo zasledovanje na ozemlju druge pogodbenice brez njenega predhodnega dovoljenja, če zaradi nujnosti zadeve ni mogoče obvestiti pristojnih organov druge pogodbenice na enega od načinov iz člena 44 pred vstopom na to ozemlje ali če ti organi ne morejo pravočasno priti na kraj dogajanja, da bi prevzeli zasledovanje.
The pursuing officers shall, not later than when they cross the border, contact the competent authorities of the Contracting Party in whose territory the hot pursuit is to take place. The hot pursuit will cease as soon as the Contracting Party in whose territory the pursuit is taking place so requests. At the request of the pursuing officers, the competent local authorities shall challenge the pursued person in order to establish the person's identity or to make an arrest.Isto velja, če je zasledovana oseba pobegnila iz pripora ali zapora.
2. Hot pursuit shall be carried out in accordance with one of the following procedures, defined by the declaration laid down in paragraph 9:Zasledujoči uradniki najkasneje ob prestopu meje stopijo v stik s pristojnimi organi pogodbenice, na ozemlju katere poteka zasledovanje. Zasledovanje preneha takoj, ko to zahteva pogodbenica, na ozemlju katere se izvaja. Na prošnjo zasledujočih uradnikov pristojni lokalni organi primejo zasledovano osebo, da bi ugotovili njene istovetnost ali da bi jo prijeli.
(a) The pursuing officers shall not have the right to apprehend the pursued person;2. Zasledovanje se izvaja po enem od naslednjih postopkov, ki so opredeljeni v izjavi iz odstavka 9:
(b) If no request to cease the hot pursuit is made and if the competent local authorities are unable to intervene quickly enough, the pursuing officers may detain the person pursued until the officers of the Contracting Party in whose territory the pursuit is taking place, who must be informed immediately, are able to establish the person's identity or make an arrest.(a) zasledujoči uradniki nimajo pravice prijeti zasledovane osebe;
3. Hot pursuit shall be carried out in accordance with paragraphs 1 and 2 and in one of the following ways as defined by the declaration provided for in paragraph 9:(b) če ni bila podana zahteva za prekinitev zasledovanja in če pristojni lokalni organi ne morejo dovolj hitro posredovati, lahko zasledujoči uradniki pridržijo zasledovano osebo toliko časa, da lahko uradniki pogodbenice, na ozemlju katere se izvaja zasledovanje in jih je treba o tem nemudoma obvestiti, ugotovijo istovetnost osebe ali jo primejo.
(a) in an area or during a period as from the crossing of the border, to be established in the declaration;3. Zasledovanje se izvaja v skladu z odstavkoma 1 in 2 in na enega od naslednjih načinov, ki se opredelijo v izjavi iz odstavka 9:
(b) without limit in space or time.(a) na določenem območju ali času od prehoda čez mejo, kakor se določi v izjavi;
4. In the declaration referred to in paragraph 9, the Contracting Parties shall define the offences referred to in paragraph 1 in accordance with one of the following procedures:(b) brez omejitve območja ali časa.
(a) The following criminal offences:4. V izjavi iz odstavka 9 pogodbenice opredelijo kazniva dejanja iz odstavka 1 po enem od naslednjih postopkov:
- murder,(a) naslednja kazniva dejanja:
- manslaughter,- umor,
- rape,- uboj,
- arson,- posilstvo,
- forgery of money,- požig,
- aggravated burglary and robbery and receiving stolen goods,- ponarejanje denarja,
- extortion,- kvalificiran vlom in rop in prikrivanje ukradenega blaga,
- kidnapping and hostage taking,- izsiljevanje,
- trafficking in human beings,- ugrabitev in jemanje talcev,
- illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances,- trgovina z ljudmi,
- breach of the laws on arms and explosives,- nedovoljen promet s prepovedanimi drogami,
- wilful damage through the use of explosives,- kršitev zakonodaje o orožju in razstrelivnih snoveh,
- illicit transportation of toxic and hazardous waste,- namerno poškodovanje z uporabo razstrelivnih snovi,
- failure to stop and give particulars after an accident which has resulted in death or serious injury.- nedovoljen prevoz strupenih in nevarnih odpadkov,
(b) Extraditable offences.- če se oseba po nesreči, ki se konča s smrtjo ali hudo telesno poškodbo, ne ustavi in ne da podatkov;
5. Hot pursuit shall be carried out only under the following general conditions:(b) kazniva dejanja, za katera se lahko zahteva izročitev.
(a) The pursuing officers must comply with the provisions of this Article and with the law of the Contracting Party in whose territory they are operating; they must obey the instructions issued by the competent local authorities.5. Zasledovanje se izvaja samo v skladu z naslednjimi splošnimi pogoji:
(b) Pursuit shall be solely over land borders.(a) zasledujoči uradniki morajo upoštevati določbe tega člena in zakonodajo pogodbenice, na ozemlju katere delujejo; ravnati morajo po navodilih pristojnih lokalnih organov;
(c) Entry into private homes and places not accessible to the public shall be prohibited.(b) zasledovanje se izvaja izključno prek kopenskih meja;
(d) The pursuing officers shall be easily identifiable, either by their uniform, by means of an armband or by accessories fitted to their vehicles; the use of civilian clothes combined with the use of unmarked vehicles without the aforementioned identification is prohibited; the pursuing officers must at all times be able to prove that they are acting in an official capacity.(c) vstop v zasebna stanovanja in kraje, ki niso dostopni javnosti, je prepovedan;
(e) The pursuing officers may carry their service weapons; their use shall be prohibited save in cases of legitimate self-defence.(d) istovetnost zasledujočih uradnikov mora biti enostavno ugotovljiva bodisi po uniformi, traku na roki ali oznakah na njihovem vozilu; uporaba civilne obleke ter neoznačenega vozila brez navedenih identifikacijskih oznak je prepovedana; zasledujoči uradniki morajo biti vedno sposobni dokazati, da ravnajo kot uradne osebe;
(f) Once the pursued person has been apprehended as provided for in paragraph 2(b), for the purpose of being brought before the competent local authorities that person may only be subjected to a security search; handcuffs may be used during the transfer; objects carried by the pursued person may be seized.(e) zasledujoči uradniki lahko nosijo svoje službeno orožje; uporaba orožja je prepovedana, razen v primeru zakonite samoobrambe;
(g) After each operation referred to in paragraphs 1, 2 and 3, the pursuing officers shall appear before the competent local authorities of the Contracting Party in whose territory they were operating and shall report on their mission; at the request of those authorities, they shall remain at their disposal until the circumstances surrounding their action have been sufficiently clarified; this condition shall apply even where the hot pursuit has not resulted in the arrest of the person pursued.(f) ko je zasledovana oseba prijeta v skladu z odstavkom 2(b) zaradi privedbe pred pristojne lokalne organe, je ta oseba lahko samo varnostno pregledana; med prevozom se lahko uporabijo lisice; predmeti, ki jih ima zasledovana oseba, se lahko zasežejo;
(h) The authorities of the Contracting Party from which the pursuing officers have come shall, when requested by the authorities of the Contracting Party in whose territory the hot pursuit took place, assist the enquiry subsequent to the operation in which they took part, including judicial proceedings.(g) po vsaki operaciji iz odstavkov 1, 2 in 3 se zasledujoči uradniki javijo pristojnim lokalnim organom v pogodbenici, na ozemlju katere so delovali, in poročajo o svoji nalogi; na zahtevo teh organov so jim na razpolago, dokler okoliščine njihovega ravnanja niso v zadostni meri pojasnjene; to velja tudi, če pri zasledovanju zasledovana oseba ni bila prijeta;
6. A person who, following the action provided for in paragraph 2, has been arrested by the competent local authorities may, whatever that person's nationality, be held for questioning. The relevant rules of national law shall apply mutatis mutandis.(h) na zahtevo organov pogodbenice, na ozemlju katere se je izvajalo zasledovanje, organi pogodbenice, iz katere so prišli zasledujoči uradniki, po operaciji, v kateri so sodelovali, pomagajo pri preiskavi, vključno s sodnimi postopki.
If the person is not a national of the Contracting Party in whose territory the person was arrested, that person shall be released no later than six hours after the arrest was made, not including the hours between midnight and 9.00 a.m., unless the competent local authorities have previously received a request for that person's provisional arrest for the purposes of extradition in any form whatsoever.6. Oseba, ki jo je po dejanju iz odstavka 2 prijel pristojni lokalni organ, je lahko ne glede na državljanstvo te osebe pridržana zaradi zaslišanja. Pri tem se smiselno uporabljajo ustrezna pravila nacionalne zakonodaje.
7. The officers referred to in the previous paragraphs shall be:Če oseba ni državljan pogodbenice, na ozemlju katere je bila prijeta, se jo izpusti najkasneje v šestih urah po prijetju, pri čemer se ne štejejo ure med polnočjo in 9.00 zjutraj, razen če so pristojni lokalni organi predhodno prejeli kakršno koli zahtevo za pridržanje osebe zaradi izročitve.
- as regards the Kingdom of Belgium: members of the "police judiciaire près les Parquets" (Criminal Police attached to the Public Prosecutor's Office), the "gendarmerie" and the "police communale" (municipal police), as well as customs officers, under the conditions laid down in appropriate bilateral agreements referred to in paragraph 10, with respect to their powers regarding illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, trafficking in arms and explosives, and the illicit transportation of toxic and hazardous waste;7. Uradniki iz prejšnjega odstavka so:
- as regards the Federal Republic of Germany: officers of the "Polizeien des Bundes und der Länder" (Federal and Federal State Police), as well as, with respect only to illegal trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances and arms trafficking, officers of the "Zollfahndungsdienst" (customs investigation service) in their capacity as auxiliary officers of the Public Prosecutor's Office;v Kraljevini Belgiji : člani "police judiciaire pres les Parquets" (kriminalistična policija pri javnem tožilstvu), "gendarmerie" in "police communale" (občinska policija), pa tudi cariniki, pod pogoji, določenimi v ustreznih dvostranskih sporazumih iz odstavka 10 glede njihovih pooblastil v zvezi z nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami, tihotapljenjem orožja in razstrelivnih snovi in nedovoljenim prevozom strupenih in nevarnih odpadkov;
- as regards the French Republic: criminal police officers of the national police and national "gendarmerie", as well as customs officers, under the conditions laid down in the appropriate bilateral agreements referred to in paragraph 10, with respect to their powers regarding illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, trafficking in arms and explosives, and the illicit transportation of toxic and hazardous waste;v Zvezni republiki Nemčiji : uradniki "Polizeien des Bundes und der Länder" (zvezna policija in policija zveznih držav), v zvezi z nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami ter trgovino z orožjem, pa tudi uradniki "Zollfahndungsdienst" (carinske preiskovalne službe) v funkciji pomožnih uradnikov urada javnega tožilca;
- as regards the Grand Duchy of Luxembourg: officers of the "gendarmerie" and the police, as well as customs officers, under the conditions laid down in the appropriate bilateral agreements referred to in paragraph 10, with respect to their powers regarding illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, trafficking in arms and explosives, and the illicit transportation of toxic and hazardous waste:v Francoski republiki : kriminalisti državne policije in državne "gendarmerie" ter cariniki, pod pogoji, določenimi v ustreznih dvostranskih sporazumih iz odstavka 10, glede njihovih pooblastil v zvezi z nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami, trgovino z orožjem in razstrelivnimi snovmi ter nedovoljenim prevozom strupenih in nevarnih odpadkov;
- as regards the Kingdom of the Netherlands: officers of the "Rijkspolitie" (national police) and the "Gemeentepolitie" (municipal police) as well as, under the conditions laid down in the appropriate bilateral agreements referred to in paragraph 10, with respect to their powers regarding the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, trafficking in arms and explosives and the illicit transportation of toxic and hazardous waste, officers of the tax inspection and investigation authorities responsible for import and excise duties.v Velikem vojvodstvu Luksemburg : uradniki "gendarmerie" in policije, ter cariniki, pod pogoji, določenimi v ustreznih dvostranskih sporazumih iz odstavka 10, glede njihovih pooblastil v zvezi z nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami, trgovino z orožjem in razstrelivnimi snovmi ter nedovoljenim prevozom strupenih in nevarnih odpadkov;
8. For the Contracting Parties concerned this Article shall apply without prejudice to Article 27 of the Benelux Treaty concerning Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters of 27 June 1962, as amended by the Protocol of 11 May 1974.v Kraljevini Nizozemski : uradniki "Rijkspolitie" (državne policije) in "Gemeentepolitie" (občinske policije), pa tudi uradniki davčne inšpekcije in preiskovalnih organov, pristojni za uvozne carine in trošarine pod pogoji, določenim v ustreznimi dvostranskih sporazumih iz odstavka 10, glede njihovih pooblastil v zvezi z nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami, trgovino z orožjem in razstrelivnimi snovmi ter nedovoljenim prevozom strupenih in nevarnih odpadkov.
9. At the time of signing this Convention, each Contracting Party shall make a declaration in which it shall define for each of the Contracting Parties with which it has a common border, on the basis of paragraphs 2, 3 and 4, the procedures for carrying out a hot pursuit in its territory.8. Za zadevne pogodbenice uporaba tega člena ne vpliva na člen 27 Beneluške konvencije o izročitvi in medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 27. junija 1962, kakor je bila spremenjena s Protokolom z dne 11. maja 1974.
A Contracting Party may at any time replace its declaration by another declaration provided the latter does not restrict the scope of the former.9. Ob podpisu Konvencije vsaka pogodbenica da izjavo, v kateri na podlagi odstavkov 2, 3 in 4 za vsako pogodbenico, s katero ima skupno mejo, opredeli postopke za izvajanje zasledovanja na njenem ozemlju.
Each declaration shall be made after consultation with each of the Contracting Parties concerned and with a view to obtaining equivalent arrangements on both sides of internal borders.Pogodbenica lahko kadarkoli svojo izjavo nadomesti z drugo izjavo, če ta ne omejuje obsega prejšnje izjave.
10. The Contracting Parties may, on a bilateral basis, extend the scope of paragraph 1 and adopt additional provisions in implementation of this Article.Vsaka izjava se pripravi po posvetovanju z vsako zadevno pogodbenico in z namenom vzpostavitve enakovredne ureditve na obeh straneh notranjih meja.
Article 4210. Pogodbenice lahko dvostransko razširijo področje uporabe odstavka 1 in sprejmejo dodatne določbe za izvajanje tega člena.
During the operations referred to in Articles 40 and 41, officers operating in the territory of another Contracting Party shall be regarded as officers of that Party with respect to offences committed against them or by them.Člen 42
Article 43Med izvajanjem nalog iz členov 40 in 41 se uradniki, ki delujejo na ozemlju druge pogodbenice, glede kaznivih dejanj, storjenih proti njim ali ki jih sami storijo, obravnavajo kot uradniki te pogodbenice.
1. Where, in accordance with Articles 40 and 41 of this Convention, officers of a Contracting Party are operating in the territory of another Contracting Party, the first Contracting Party shall be liable for any damage caused by them during their operations, in accordance with the law of the Contracting Party in whose territory they are operating.Člen 43
2. The Contracting Party in whose territory the damage referred to in paragraph 1 was caused shall make good such damage under the conditions applicable to damage caused by its own officers.1. Kadar v skladu s členoma 40 in 41 te konvencije uradniki pogodbenice izvajajo naloge na ozemlju druge pogodbenice, je prva pogodbenica odgovorna za vso škodo, ki jo povzročijo med izvajanjem svojih nalog, v skladu z zakonodajo pogodbenice, na ozemlju katere izvajajo naloge.
3. The Contracting Party whose officers have caused damage to any person in the territory of another Contracting Party shall reimburse the latter in full any sums it has paid to the victims or persons entitled on their behalf.2. Pogodbenica, na ozemlju katere je bila povzročena škoda iz odstavka 1, škodo poravna pod pogoji, ki veljajo za škodo, ki jo povzročijo njeni uradniki.
4. Without prejudice to the exercise of its rights vis-à-vis third parties and with the exception of paragraph 3, each Contracting Party shall refrain in the case provided for in paragraph 1 from requesting reimbursement of damages it has sustained from another Contracting Party.3. Pogodbenica, katere uradniki povzročijo škodo osebi na ozemlju druge pogodbenice, tej pogodbenici v celoti povrne zneske, ki jih je ta izplačala oškodovancem ali osebam, ki so upravičene do odškodnine namesto njih.
Article 444. Brez poseganja v uresničevanje njenih pravic nasproti tretjim osebam in z odstopanjem od odstavka 3 pogodbenice v primeru iz odstavka 1 od drugih pogodbenic ne zahtevajo povračila škode, ki so jo utrpele.
1. In accordance with the relevant international agreements and account being taken of local circumstances and technical possibilities, the Contracting Parties shall install, in particular in border areas, telephone, radio, and telex lines and other direct links to facilitate police and customs cooperation, in particular for the timely transmission of information for the purposes of cross-border surveillance and hot pursuit.Člen 44
2. In addition to these short-term measures, they will in particular consider the following options:1. V skladu z ustreznimi mednarodnimi sporazumi ter z upoštevanjem lokalnih razmer in tehničnih možnosti pogodbenice zlasti na obmejnih območjih namestijo telefonske, radijske in teleks zveze ter druge neposredne povezave za lažje sodelovanju policije in carine, predvsem za pravočasno obveščanje za namene čezmejnega tajnega opazovanja oziroma sledenja in zasledovanja.
(a) exchanging equipment or posting liaison offers provided with appropriate radio equipment;2. Poleg teh kratkoročnih ukrepov pa posebej preučijo naslednje možnosti:
(b) widening the frequency bands used in border areas;(a) izmenjavo opreme ali namestitev uradnikov za zvezo z ustrezno radijsko opremo;
(c) establishing common links for police and customs services operating in these same areas;(b) razširitev frekvenčnih pasov, ki se uporabljajo na obmejnih območjih;
(d) coordinating their programmes for the procurement of communications equipment, with a view to installing standardised and compatible communications systems.(c) vzpostavitev skupnih zvez za policijske in carinske službe, ki delujejo na teh območjih;
Article 45(d) usklajevanje programov za nabavo komunikacijske opreme za namestitev standardnih in združljivih komunikacijskih sistemov.
1. The Contracting Parties undertake to adopt the necessary measures in order to ensure that:Člen 45
(a) the managers of establishments providing accommodation or their agents see to it that aliens accommodated therein, including nationals of the other Contracting Parties and those of other Member States of the European Communities, with the exception of accompanying spouses or accompanying minors or members of travel groups, personally complete and sign registration forms and confirm their identity by producing a valid identity document;1. Pogodbenice se zavezujejo sprejeti potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo:
(b) the completed registration forms will be kept for the competent authorities or forwarded to them where such authorities deem this necessary for the prevention of threats, for criminal investigations or for clarifying the circumstances of missing persons or accident victims, save where national law provides otherwise.(a) da poslovodje organizacij, ki nudijo namestitev, ali njihovi predstavniki poskrbijo, da tujci, nastanjeni v teh ustanovah, vključno z državljani drugih pogodbenic in državljani drugih držav članic Evropskih skupnosti, razen zakoncev ali mladoletnikov, ki jih spremljajo, ali članov skupin potnikov, osebno izpolnijo in podpišejo prijavnico in potrdijo svojo istovetnost z veljavnim osebnim dokumentom;
2. Paragraph 1 shall apply mutatis mutandis to persons staying in any commercially rented accommodation, in particular tents, caravans and boats.(b) da se izpolnjene prijavnice hranijo za pristojne organe ali se jim posredujejo, kadar ti organi menijo, da je to potrebno, zaradi preprečevanja groženj, kriminalističnih preiskav ali zaradi pojasnitve okoliščin pogrešanih oseb ali žrtev nesreč, razen če nacionalna zakonodaja določa drugače.
Article 462. Odstavek 1 se smiselno uporablja tudi za osebe, ki so nastanjene kakorkoli drugače v bivališču, ki se komercialno daje v najem, zlasti v šotorih, prikolicah in čolnih.
1. In specific cases, each Contracting Party may, in compliance with its national law and without being so requested, send the Contracting Party concerned any information which may be important in helping it combat future crime and prevent offences against or threats to public policy and public security.Člen 46
2. Information shall be exchanged, without prejudice to the arrangements for cooperation in border areas referred to in Article 39(4), via a central body to be designated. In particularly urgent cases, the exchange of information within the meaning of this Article may take place directly between the police authorities concerned, unless national provisions stipulate otherwise. The central body shall be informed of this as soon as possible.1. V posebnih primerih lahko vsaka pogodbenica v skladu s svojo nacionalno zakonodajo in ne da bi bila zaprošena, pošlje zadevni pogodbenici vse informacije, ki so zanjo lahko pomembne kot pomoč v boju proti kriminalu v prihodnje in za preprečevanje kaznivih dejanj ali ogrožanja javnega reda in javne varnosti.
Article 472. Informacije se izmenjavajo prek centralnega organa, ki se ga imenuje, kar ne posega v dogovore o sodelovanju na obmejnih območjih iz člena 39(4). V posebno nujnih primerih lahko zadevni policijskimi organi informacije v smislu tega člena izmenjajo neposredno, razen če nacionalni predpisi določajo drugače. O tem je treba čim prej obvestiti centralni organ.
1. The Contracting Parties may conclude bilateral agreements providing for the secondment, for a specified or unspecified period, of liaison officers from one Contracting Party to the police authorities of another Contracting Party.Člen 47
2. The secondment of liaison officers for a specified or unspecified period is intended to further and accelerate cooperation between the Contracting Parties, particularly by providing assistance:1. Pogodbenice lahko sklenejo dvostranske sporazume, ki določajo dodelitev uradnikov za zvezo iz ene pogodbenice k policijskim organom druge pogodbenice za določen ali nedoločen čas.
(a) in the form of the exchange of information for the purposes of combating crime by means of both prevention and law enforcement;2. Dodelitev uradnikov za zvezo za določen ali nedoločen čas je namenjena razširitvi in pospešitvi sodelovanja med pogodbenicami, zlasti z zagotavljanjem pomoči:
(b) in executing requests for mutual police and judicial assistance in criminal matters;(a) v obliki izmenjave informacij za boj proti kriminalu s preprečevanjem in z odkrivanjem ter pregonom;
(c) with the tasks carried out by the authorities responsible for external border surveillance.(b) z izvajanjem prošenj za medsebojno policijsko in pravno pomoč v kazenskih zadevah;
3. Liaison officers shall have the task of providing advice and assistance. They shall not be empowered to take independent police action. They shall supply information and perform their duties in accordance with the instructions given to them by the seconding Contracting Party and by the Contracting Party to which they are seconded. They shall report regularly to the head of the police department to which they are seconded.(c) z nalogami, ki jih izvajajo organi, odgovorni za nadzor zunanjih meja.
4. The Contracting Parties may agree within a bilateral or multilateral framework that liaison officers from a Contracting Party seconded to third States shall also represent the interests of one or more other Contracting Parties. Under such agreements, liaison officers seconded to third States shall supply information to other Contracting Parties when requested to do so or on their own initiative and shall, within the limits of their powers, perform duties on behalf of such Parties. The Contracting Parties shall inform one another of their intentions with regard to the secondment of liaison officers to third States.3. Naloga uradnikov za zvezo je svetovanje in pomoč. Nimajo pristojnosti za izvajanje neodvisnih policijskih nalog. Informacije dajejo in svoje naloge izvajajo v skladu z navodili pogodbenice dodeljiteljice in pogodbenice, v katero so dodeljeni. Redno poročajo vodji oddelka policije, kateremu so dodeljeni.
CHAPTER 24. Pogodbenice se lahko dvostransko ali večstransko dogovorijo, da uradniki za zvezo iz ene pogodbenice, ki so dodeljeni tretjim državam, predstavljajo tudi interese ene ali več drugih pogodbenic. V okviru teh sporazumov uradniki za zveze, ki so dodeljeni tretjim državam, dajejo informacije drugim pogodbenicam na njihovo zahtevo ali na svojo lastno pobudo in v okviru svojih pooblastil izvajajo naloge v imenu teh pogodbenic. Pogodbenice druga drugo obveščajo o svojih namerah za dodelitev uradnikov za zvezo v tretje države.
MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERSPOGLAVJE 2
Article 48MEDSEBOJNA PRAVNA POMOČ V KAZENSKIH ZADEVAH
1. The provisions of this Chapter are intended to supplement the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20 April 1959 as well as, in relations between the Contracting Parties which are members of the Benelux Economic Union, Chapter II of the Benelux Treaty concerning Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters of 27 June 1962, as amended by the Protocol of 11 May 1974, and to facilitate the implementation of those Agreements.Člen 48
2. Paragraph 1 shall not affect the application of the broader provisions of the bilateral agreements in force between the Contracting Parties.1. Določbe tega poglavja so namenjene za dopolnitev Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 20. aprila 1959 ter, v odnosih med pogodbenicami, članicami Gospodarske unije Beneluks, poglavja II Beneluške pogodbe o izročitvi in medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 27. junija 1962, kakor je bila spremenjena s protokolom z dne 11. maja 1974, in za lažje izvajanje teh sporazumov.
Article 492. Odstavek 1 ne vpliva na uporabo širših določb o mejah iz dvostranskih sporazumov, ki veljajo med pogodbenicami.
Mutual assistance shall also be afforded:Člen 49
(a) in proceedings brought by the administrative authorities in respect of acts which are punishable under the national law of one of the two Contracting Parties, or of both, by virtue of being infringements of the rules of law, and where the decision may give rise to proceedings before a court having jurisdiction in particular in criminal matters;Medsebojna pravna pomoč se zagotavlja tudi:
(b) in proceedings for claims for damages arising from wrongful prosecution or conviction;(a) v postopkih upravnih organov za dejanja, ki so kazniva po nacionalni zakonodaji ene ali obeh pogodbenic, kadar pomenijo kršitev predpisov in kadar se lahko na podlagi odločitve uvede postopek pred sodiščem, ki je pristojno zlasti za kazenske zadeve;
(c) in clemency proceedings;(b) v postopkih za povrnitev škode zaradi neupravičenega pregona ali obsodbe;
(d) in civil actions joined to criminal proceedings, as long as the criminal court has not yet taken a final decision in the criminal proceedings;(c) v postopkih za pomilostitev;
(e) in the service of judicial documents relating to the enforcement of a sentence or a preventive measure, the imposition of a fine or the payment of costs for proceedings;(d) v civilnih tožbah v zvezi s kazenskimi postopki, če kazensko sodišče še ni pravnomočno odločilo v kazenskem postopku;
(f) in respect of measures relating to the deferral of delivery or suspension of enforcement of a sentence or a preventive measure, to conditional release or to a stay or interruption of enforcement of a sentence or a preventive measure.(e) pri vročenju sodnih listin v zvezi z izvršitvijo kazni, varnostnega ali vzgojnega ukrepa, izrekom denarne kazni ali plačilom stroškov postopka;
Article 50(f) glede ukrepov v zvezi z odložitvijo izreka kazni ali izvršitve kazni, varnostnega ali vzgojnega ukrepa, s pogojnim izpustom ali s preložitvijo začetka ali prekinitvijo izvrševanja kazni, varnostnega ali vzgojnega ukrepa.
1. The Contracting Parties undertake to afford each other, in accordance with the Convention and the Treaty referred to in Article 48, mutual assistance as regards infringements of their laws and regulations on excise duties, value added tax and customs duties. Customs provisions shall mean the rules laid down in Article 2 of the Convention of 7 September 1967 between Belgium, the Federal Republic of Germany, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands on Mutual Assistance between Customs Administrations, and Article 2 of Council Regulation (EEC) No 1468/81 of 19 May 1981.Člen 50
2. Requests regarding evasion of excise duties may not be rejected on the grounds that the requested country does not levy excise duties on the goods referred to in the request.1. V skladu s Konvencijo in pogodbo iz člena 48 se pogodbenice zavezujejo nuditi medsebojno pravno pomoč v zvezi s kršitvami njihovih določb in predpisov o trošarinah, davku na dodano vrednost in carinah. Carinski predpisi pomenijo pravila iz člena 2 Konvencije med Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Francijo, Italijo, Luksemburgom in Nizozemsko o medsebojnem sodelovanju med carinskimi upravami z dne 7. septembra 1967 in iz člena 2 Uredbe Sveta (EGS) št. 1468/81 z dne 19. maja 1981.
3. The requesting Contracting Party shall not forward or use information or evidence obtained from the requested Contracting Party for investigations, prosecutions or proceedings other than those referred to in its request without the prior consent of the requested Contracting Party.2. Zaprosilo v zvezi z utajo trošarin ne sme biti zavrnjeno iz razloga, da zaprošena država za blago iz zaprosila ne obračunava trošarin.
4. The mutual assistance provided for in this Article may be refused where the alleged amount of duty underpaid or evaded does not exceed ECU 25000 or where the presumed value of the goods exported or imported without authorisation does not exceed ECU 100000, unless, given the circumstances or the identity of the accused, the case is deemed to be extremely serious by the requesting Contracting Party.3. Pogodbenica prosilka ne sme brez predhodnega soglasja zaprošene pogodbenice dajati ali uporabljati informacij ali dokazil, ki jih dobi od zaprošene pogodbenice za druge preiskave, pregon ali postopke, kakor so bili navedeni v njenem zaprosilu.
5. The provisions of this Article shall also apply when the mutual assistance requested concerns acts punishable only by a fine by virtue of being infringements of the rules of law in proceedings brought by the administrative authorities, where the request for assistance was made by a judicial authority.4. Medsebojna pravna pomoč iz tega člena se lahko zavrne, če domnevni znesek dajatev, ki ni bil plačan ali je bil utajen, ne presega 25000 ekujev ali če domnevna vrednost blaga, ki je bilo uvoženo ali izvoženo brez dovoljenja, ne presega 100000 ekujev, razen če glede na vrsto dejanja ali identiteto obtoženega pogodbenica prosilka meni, da je zadeva izjemno resna.
Article 515. Določbe tega člena se uporabljajo tudi, kadar se zaprošena medsebojna pravna pomoč nanaša na dejanja, ki se kaznujejo samo z denarno kaznijo kot kršitev predpisov, ki jo preganjajo upravni organi, če zaprosilo za pomoč pošlje sodni organ.
The Contracting Parties may not make the admissibility of letters rogatory for search or seizure dependent on conditions other than the following:Člen 51
(a) the act giving rise to the letters rogatory is punishable under the law of both Contracting Parties by a penalty involving deprivation of liberty or a detention order of a maximum period of at least six months, or is punishable under the law of one of the two Contracting Parties by an equivalent penalty and under the law of the other Contracting Party by virtue of being an infringement of the rules of law which is being prosecuted by the administrative authorities, and where the decision may give rise to proceedings before a court having jurisdiction in particular in criminal matters;Pogodbenice ne smejo pogojevati dopustnosti zaprosila za pravno pomoč za preiskavo ali zaseg z drugimi pogoji kot:
(b) execution of the letters rogatory is consistent with the law of the requested Contracting Party.(a) da se dejanje, v zvezi s katerim je bilo poslano zaprosilo za pravno pomoč, po zakonodaji obeh pogodbenic kaznuje z najvišjo zagroženo kaznijo odvzema prostosti ali z varnostnim ali vzgojnim ukrepom z odvzemom prostosti v trajanju najmanj šest mesecev, ali da se kaznuje po zakonodaji ene od pogodbenic z enakovredno kaznijo in ga po zakonodaji druge pogodbenice kot kršitev predpisov preganjajo upravni organi, zoper odločbe katerih je možen postopek pred sodiščem, ki je pristojno predvsem za kazenske zadeve;
Article 52(b) izvršitev zaprosila za pravno pomoč je skladna z zakonodajo zaprošene pogodbenice.
1. Each Contracting Party may send procedural documents directly by post to persons who are in the territory of another Contracting Party. The Contracting Parties shall send the Executive Committee a list of the documents which may be forwarded in this way.Člen 52
2. Where there is reason to believe that the addressee does not understand the language in which the document is written, the document - or at least the important passages thereof - must be translated into (one of) the language(s) of the Contracting Party in whose territory the addressee is staying. If the authority forwarding the document knows that the addressee understands only some other language, the document - or at least the important passages thereof - must be translated into that other language.1. Vsaka pogodbenica lahko pošlje procesne listine po pošti neposredno osebam, ki so na ozemlju druge pogodbenice. Pogodbenice pošljejo Izvršnemu odboru seznam vseh listin, ki se lahko pošiljajo na ta način.
3. Experts or witnesses who have failed to answer a summons to appear sent to them by post shall not, even if the summons contains a notice of penalty, be subjected to any punishment or measure of constraint, unless subsequently they voluntarily enter into the territory of the requesting Party and are there again duly summoned. Authorities sending a postal summons to appear shall ensure that this does not involve a notice of penalty. This provision shall be without prejudice to Article 34 of the Benelux Treaty concerning Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters of 27 June 1962, as amended by the Protocol of 11 May 1974.2. Kadar se utemeljeno domneva, da naslovnik ne razume jezika, v katerem je listina napisana, je treba listino — ali vsaj pomembnejše dele listine — prevesti v (enega od) jezik (jezikov) pogodbenice, na ozemlju katere naslovnik prebiva. Če organ, ki pošilja listino, ve, da naslovnik razume samo neki drug jezik, je treba listino — ali vsaj pomembnejše dele listine — prevesti v ta drugi jezik.
4. If the act on which the request for assistance is based is punishable under the law of both Contracting Parties by virtue of being an infringement of the rules of law which is being prosecuted by the administrative authorities, and where the decision may give rise to proceedings before a court having jurisdiction in particular in criminal matters, the procedure outlined in paragraph 1 must in principle be used for the forwarding of procedural documents.3. Izvedencem ali pričam, ki se ne odzovejo vabilu na sodišče, ki jim je bil poslano po pošti, se ne izreče nobena kazen ali prisilni ukrep, tudi če je vabilo na sodišče vsebovalo opozorilo o kazni, razen če kasneje prostovoljno vstopijo na ozemlje pogodbenice prosilke in se jih tam ponovno pravilno povabi na sodišče. Organi, ki pošljejo vabilo na sodišče po pošti, zagotovijo, da vabilo ne vsebuje opozorila o kazni. Ta določba ne vpliva na člen 34 Beneluške pogodbe o izročitvi in medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 27. junija 1962, kakor je bila spremenjena s protokolom z dne 11. maja 1974.
5. Notwithstanding paragraph 1, procedural documents may be forwarded via the judicial authorities of the requested Contracting Party where the addressee's address is unknown or where the requesting Contracting Party requires a document to be served in person.4. Če je dejanje, v zvezi s katerim se zaprosi za pravno pomoč, kaznivo po nacionalni zakonodaji obeh pogodbenic in ga preganjajo upravni organi, zoper odločbo katerih je možen postopek pred sodiščem, ki je pristojno predvsem za kazenske zadeve, je za pošiljanje procesnih listin načeloma treba uporabljati postopek iz odstavka 1.
Article 535. Ne glede na odstavek 1 se lahko procesne listine pošiljajo prek sodnih oblasti zaprošene pogodbenice, če je naslovnikov naslov neznan ali če pogodbenica prosilka zahteva, da se listina vroči osebno.
1. Requests for assistance may be made directly between judicial authorities and returned via the same channels.Člen 53
2. Paragraph 1 shall not prejudice the possibility of requests being sent and returned between Ministries of Justice or through national central bureaux of the International Criminal Police Organisation.1. Zaprosila za pravno pomoč se lahko pošiljajo neposredno med sodnimi organi in se lahko tudi vrnejo po isti poti.
3. Requests for the temporary transfer or transit of persons who are under provisional arrest, being detained or who are the subject of a penalty involving deprivation of liberty, and the periodic or occasional exchange of information from the judicial records must be effected through the Ministries of Justice.2. Odstavek 1 ne posega v možnost, da se zaprosila pošiljajo in vračajo med ministrstvi za pravosodje ali prek državnih centralnih uradov Mednarodne organizacije kriminalistične policije.
4. Within the meaning of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20 April 1959, where the Federal Republic of Germany is concerned, Ministry of Justice shall mean the Federal Minister of Justice and the Justice Ministers or Senators in the Federal States (Länder).3. Zaprosila za transfer ali tranzit oseb, ki jim je začasno odvzeta prostost, so priprte ali kaznovane s kaznijo z odvzemom prostosti ali ki jim je bila prostost odvzeta na podlagi varnostnega ali vzgojnega ukrepa, ter za redno ali občasno izmenjavo informacij iz sodnih spisov je treba izvajati prek ministrstev za pravosodje.
5. Information laid in connection with proceedings against infringement of the legislation on driving and rest periods, in accordance with Article 21 of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20 April 1959 or Article 42 of the Benelux Treaty on Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters of 27 June 1962, as amended by the Protocol of 11 May 1974, may be sent by the judicial authorities of the requesting Contracting Party directly to the judicial authorities of the requested Contracting Party.4. V smislu Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 20. aprila 1959 v Zvezni republiki Nemčiji ministrstvo za pravosodje pomeni zveznega ministra za pravosodje in pravosodne ministre ali senatorje v zveznih deželah (Länder).
CHAPTER 35. Sodni organi pogodbenice prosilke lahko informacije, dane v zvezi s postopki proti kršitvi zakonodaje o času voženj in počitka v skladu s členom 21 Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 20. aprila 1959 ali člena 42 Beneluške pogodbe o izročitvi in medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 27. junija 1962, kakor je bila spremenjena s protokolom z dne 11. maja 1974, pošljejo neposredno sodnim organom zaprošene pogodbenice.
APPLICATION OF THE NE BIS IN IDEM PRINCIPLEPOGLAVJE 3
Article 54UPORABA NAČELA NE BIS IN IDEM
A person whose trial has been finally disposed of in one Contracting Party may not be prosecuted in another Contracting Party for the same acts provided that, if a penalty has been imposed, it has been enforced, is actually in the process of being enforced or can no longer be enforced under the laws of the sentencing Contracting Party.Člen 54
Article 55Oseba, proti kateri je bil sodni postopek v eni pogodbenici pravnomočno končan, se za ista dejanja ne sme preganjati v drugi pogodbenici, pod pogojem, da je bila izrečena kazen tudi izvršena, da je v postopku izvrševanja ali je po zakonodaji pogodbenice, ki jo je izrekla, ni več mogoče izvršiti.
1. A Contracting Party may, when ratifying, accepting or approving this Convention, declare that it is not bound by Article 54 in one or more of the following cases:Člen 55
(a) where the acts to which the foreign judgment relates took place in whole or in part in its own territory; in the latter case, however, this exception shall not apply if the acts took place in part in the territory of the Contracting Party where the judgment was delivered;1. Pogodbenica lahko pri ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi te konvencije izjavi, da je člen 54 ne zavezuje v enem ali več od naslednjih primerov:
(b) where the acts to which the foreign judgment relates constitute an offence against national security or other equally essential interests of that Contracting Party;(a) če so bila dejanja, na katera se nanaša tuja sodba, v celoti ali deloma storjena na njenem ozemlju; v zadnjem primeru ta izjema ne velja, če so bila ta dejanja storjena deloma na ozemlju države članice, v kateri je bila izrečena sodba;
(c) where the acts to which the foreign judgment relates were committed by officials of that Contracting Party in violation of the duties of their office.(b) če dejanja, na katera se nanaša tuja sodba, predstavljajo kaznivo dejanje proti državni varnosti ali drugim enako temeljnim interesom te pogodbenice;
2. A Contracting Party which has made a declaration regarding the exception referred to in paragraph 1(b) shall specify the categories of offences to which this exception may apply.(c) če so dejanja, na katera se nanaša tuja sodba, storili uradniki te pogodbenice kot kršitev svojih delovnih dolžnosti.
3. A Contracting Party may at any time withdraw a declaration relating to one or more of the exceptions referred to in paragraph 1.2. Pogodbenica, ki poda izjavo glede izjeme iz odstavka 1(b), navede vrste kaznivih dejanj, za katera se ta izjema lahko uporablja.
4. The exceptions which were the subject of a declaration under paragraph 1 shall not apply where the Contracting Party concerned has, in connection with the same acts, requested the other Contracting Party to bring the prosecution or has granted extradition of the person concerned.3. Pogodbenica lahko kadarkoli izjavo umakne za eno ali več izjem iz odstavka 1.
Article 564. Izjeme, ki so bile predmet izjave iz odstavka 1, pa ne veljajo, če je zadevna pogodbenica v zvezi z istimi dejanji zaprosila drugo pogodbenico za sodni pregon ali odobrila izročitev zadevne osebe.
If a further prosecution is brought in a Contracting Party against a person whose trial, in respect of the same acts, has been finally disposed of in another Contracting Party, any period of deprivation of liberty served in the latter Contracting Party arising from those acts shall be deducted from any penalty imposed. To the extent permitted by national law, penalties not involving deprivation of liberty shall also be taken into account.Člen 56
Article 57Če se v pogodbenici proti osebi, proti kateri je bil sodni postopek za ista dejanja pravnomočno končan v drugi pogodbenici, sproži nov postopek, se vsako obdobje odvzema prostosti v drugi pogodbenici zaradi teh dejanj odšteje od izrečene kazni. Upoštevajo se tudi kazni brez odvzema prostosti v obsegu, ki ga dovoljuje nacionalna zakonodaja.
1. Where a Contracting Party charges a person with an offence and the competent authorities of that Contracting Party have reason to believe that the charge relates to the same acts as those in respect of which the person's trial has been finally disposed of in another Contracting Party, those authorities shall, if they deem it necessary, request the relevant information from the competent authorities of the Contracting Party in whose territory judgment has already been delivered.Člen 57
2. The information requested shall be provided as soon as possible and shall be taken into consideration as regards further action to be taken in the proceedings under way.1. Če pogodbenica obtoži osebo kaznivega dejanja in pristojni organi te pogodbenice utemeljeno domnevajo, da se obtožba nanaša na ista dejanja, za katera je bil sodni postopek že pravnomočno končan v drugi pogodbenici, ti organi, če menijo, da je to potrebno, zahtevajo ustrezne informacije od pristojnih organov pogodbenice, na ozemlju katere je bila sodba že izrečena.
3. Each Contracting Party shall, when ratifying, accepting or approving this Convention, nominate the authorities authorised to request and receive the information provided for in this Article.2. Zahtevane informacije je treba dati čim prej in se upoštevajo pri določanju nadaljnjega poteka postopkov, ki so v teku.
Article 583. Vsaka pogodbenica pri ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi te konvencije imenuje organe, ki so pooblaščeni, da prosijo in prejemajo informacije iz tega člena.
The above provisions shall not preclude the application of broader national provisions on the ne bis in idem principle with regard to judicial decisions taken abroad.Člen 58
CHAPTER 4Zgornje določbe ne izključujejo uporabe širših nacionalnih določb o načelu ne bis in idem glede sodb, izrečenih v tujini.
EXTRADITIONPOGLAVJE 4
Article 59IZROČITEV
1. The provisions of this chapter are intended to supplement the European Convention on Extradition of 13 September 1957 as well as, in relations between the Contracting Parties which are members of the Benelux Economic Union, Chapter I of the Benelux Treaty concerning Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters of 27 June 1962, as amended by the Protocol of 11 May 1974, and to facilitate the implementation of those agreements.Člen 59
2. Paragraph 1 shall not affect the application of the broader provisions of the bilateral agreements in force between the Contracting Parties.1. Določbe tega poglavja so namenjene za dopolnitev Evropske konvencije o izročitvi z dne 13. septembra 1957 in, v odnosih med pogodbenicami, članicami Gospodarske unije Beneluks, poglavja I Beneluške pogodbe o izročitvi in medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 27. junija 1962, kakor je bila spremenjena s protokolom z dne 11. maja 1974, in za lažje izvajanje teh sporazumov.
Article 602. Odstavek 1 ne vpliva na uporabo širših določb o mejah iz dvostranskih sporazumov, ki veljajo med pogodbenicami.
In relations between two Contracting Parties, one of which is not a Party to the European Convention on Extradition of 13 September 1957, the provisions of the said Convention shall apply, subject to the reservations and declarations made at the time of ratifying that Convention or, for Contracting Parties which are not Parties to the Convention, at the time of ratifying, approving or accepting this Convention.Člen 60
Article 61V odnosih med dvema pogodbenicama, od katerih ena ni pogodbenica Evropske konvencije o izročitvi z dne 13. septembra 1957, se določbe te konvencije uporabljajo ob upoštevanju pridržkov in izjav ob ratifikaciji te konvencije, ali za pogodbenice, ki niso pogodbenice Konvencije, ob ratifikaciji, potrditvi ali sprejetju te konvencije.
The French Republic undertakes to extradite, at the request of one of the Contracting Parties, persons against whom proceedings are being brought for acts punishable under French law by a penalty involving deprivation of liberty or a detention order of a maximum period of at least two years and under the law of the requesting Contracting Party by a penalty involving deprivation of liberty or a detention order of a maximum period of at least one year.Člen 61
Article 62Na prošnjo ene od pogodbenic se Francoska republika zavezuje izročiti osebe, proti katerim so bili uvedeni postopki za dejanja, ki se po francoski zakonodaji kaznujejo z najvišjo zagroženo kaznijo odvzema prostosti ali z varnostnim ali vzgojnim ukrepom najmanj dveh let, po zakonodaji pogodbenice prosilke pa najmanj enega leta.
1. As regards interruption of limitation of actions, only the provisions of the requesting Contracting Party shall apply.Člen 62
2. An amnesty granted by the requested Contracting Party shall not prevent extradition unless the offence falls within the jurisdiction of that Contracting Party.1. Glede prekinitve zastaranja veljajo samo določbe pogodbenice prosilke.
3. The absence of a charge or an official notice authorising proceedings, necessary only under the law of the requested Contracting Party, shall not affect the obligation to extradite.2. Amnestija, ki jo odobri zaprošena pogodbenica, ne preprečuje izročitve, razen če kaznivo dejanje spada v pristojnost te pogodbenice.
Article 633. Na obveznost izročitve ne vpliva, če ni obtožnice ali uradnega dovoljenja za začetek postopka, ki se zahteva samo po zakonodaji zaprošene pogodbenice.
The Contracting Parties undertake, in accordance with the Convention and the Treaty referred to in Article 59, to extradite between themselves persons being prosecuted by the judicial authorities of the requesting Contracting Party for one of the offences referred to in Article 50(1), or sought by the requesting Contracting Party for the purposes of enforcing a sentence or preventive measure imposed in respect of such an offence.Člen 63
Article 64V skladu s Konvencijo in pogodbo iz člena 59 se pogodbenice zavezujejo medsebojno izročiti osebe, ki jih preganjajo sodni organi pogodbenice prosilke za eno od kaznivih dejanj iz člena 50(1), ali ki jih pogodbenica prosilka išče zaradi izvršitve kazni ali ukrepa, izrečenega za tako kaznivo dejanje.
An alert entered into the Schengen Information System in accordance with Article 95 shall have the same force as a request for provisional arrest under Article 16 of the European Convention on Extradition of 13 September 1957 or Article 15 of the Benelux Treaty concerning Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters of 27 June 1962, as amended by the Protocol of 11 May 1974.Člen 64
Article 65Razpis ukrepa, ki se vnese v schengenski informacijski sistem v skladu s členom 95, ima isto moč kakor prošnja za začasno prijetje iz člena 16 Evropske konvencije o izročitvi z dne 13. septembra 1957 ali člena 15 Beneluške pogodbe o izročitvi in medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 27. junija 1962, kakor je bila spremenjena s protokolom z dne 11. maja 1974.
1. Without prejudice to the option of using the diplomatic channel, requests for extradition and transit shall be sent by the relevant Ministry of the requesting Contracting Party to the competent Ministry of the requested Contracting Party.Člen 65
2. The competent Ministries shall be:1. Brez poseganja v možnost uporabe diplomatske poti ustrezno ministrstvo pogodbenice prosilke pošlje prošnje za izročitev in tranzit pristojnemu ministrstvu zaprošene pogodbenice.
- as regards the Kingdom of Belgium: the Ministry of Justice,2. Pristojna ministrstva so:
- as regards the Federal Republic of Germany: the Federal Ministry of Justice and the Justice Ministers or Senators in the Federal States (Länder),v Kraljevini Belgiji : ministrstvo za pravosodje,
- as regards the French Republic: the Ministry of Foreign Affairs,v Zvezni republiki Nemčiji : zvezno ministrstvo za pravosodje in pravosodni ministri ali senatorji zveznih dežel (Länder),
- as regards the Grand Duchy of Luxembourg: the Ministry of Justice,v Francoski republiki : ministrstvo za zunanje zadeve,
- as regards the Kingdom of the Netherlands: the Ministry of Justice.v Velikem vojvodstvu Luksemburg : ministrstvo za pravosodje,
Article 66v Kraljevini Nizozemski : ministrstvo za pravosodje.
1. If the extradition of a wanted person is not clearly prohibited under the laws of the requested Contracting Party, that Contracting Party may authorise extradition without formal extradition proceedings, provided that the wanted person agrees thereto in a statement made before a member of the judiciary after being heard by the latter and informed of the right to formal extradition proceedings. The wanted person may be assisted by a lawyer during the hearing.Člen 66
2. In cases of extradition under paragraph 1, wanted persons who explicitly state that they will relinquish the protection offered by the principle of speciality may not revoke that statement.1. Če izročitev iskane osebe po zakonodaji pogodbenice prosilke ni očitno prepovedana, ta pogodbenica lahko dovoli izročitev brez formalnega postopka izročitve, pod pogojem, da iskana oseba da svoje soglasje z izjavo pred članom sodne oblasti, potem ko jo je ta zaslišal in obvestil o pravici do formalnega postopka izročitve. Iskani osebi lahko med zaslišanjem pomaga odvetnik.
CHAPTER 52. V primerih izročitve po odstavku 1 iskana oseba, ki izrecno izjavi, da se bo odrekla varstvu, ki ga ima po načelu specialnosti, svoje izjave ne more preklicati.
TRANSFER OF THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL JUDGMENTSPOGLAVJE 5
Article 67PRENOS IZVRŠITVE KAZENSKIH SODB
The following provisions shall apply between the Contracting Parties which are Parties to the Council of Europe Convention on the Transfer of Sentenced Persons of 21 March 1983, for the purposes of supplementing that Convention.Člen 67
Article 68Naslednje določbe se med pogodbenicami, ki so pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o transferju obsojenih oseb z dne 21. marca 1983, uporabljajo kot dopolnitev te konvencije.
1. The Contracting Party in whose territory a penalty involving deprivation of liberty or a detention order has been imposed by a judgment which has obtained the force of res judicata in respect of a national of another Contracting Party who, by escaping to the national's own country, has avoided the enforcement of that penalty or detention order may request the latter Contracting Party, if the escaped person is within its territory, to take over the enforcement of the penalty or detention order.Člen 68
2. The requested Contracting Party may, at the request of the requesting Contracting Party, prior to the arrival of the documents supporting the request that the enforcement of the penalty or detention order or part thereof remaining to be served be taken over, and prior to the decision on that request, take the sentenced person into police custody or take other measures to ensure that the person remains within the territory of the requested Contracting Party.1. Pogodbenica, na ozemlju katere je bil pravnomočno obsojen državljan druge države ter mu je bila izrečena kazen odvzema prostosti ali varnostni ali vzgojni ukrep z odvzemom prostosti, ki se je s pobegom v svojo matično državo izognil izvršitvi kazni ali varnostnega ukrepa, lahko zaprosi to pogodbenico, da prevzame izvršitev kazni ali varnostnega ukrepa, če se pobegla oseba nahaja na njenem ozemlju.
Article 692. Zaprošena pogodbenica lahko na prošnjo pogodbenice prosilke še pred prispetjem dokumentov za utemeljitev prošnje za prevzem izvršitve kazni ali ukrepa ali dela kazni ali ukrepa, ki ga mora oseba še prestati, in pred odločitvijo o tej prošnji odredi pripor za obsojenca ali sprejme druge ukrepe, s katerimi zagotovi, da oseba ostane na ozemlju zaprošene pogodbenice.
The transfer of enforcement under Article 68 shall not require the consent of the person on whom the penalty or the detention order has been imposed. The other provisions of the Council of Europe Convention on the Transfer of Sentenced Persons of 21 March 1983 shall apply mutatis mutandis.Člen 69
CHAPTER 6Za transfer izvršitve po členu 68 ni potrebno soglasje osebe, kateri je bila izrečena kazen ali ukrep. Smiselno se uporabljajo tudi druge določbe Konvencije Sveta Evrope o transferju obsojenih oseb z dne 21. marca 1983.
NARCOTIC DRUGSPOGLAVJE 6
Article 70PREPOVEDANE DROGE
1. The Contracting Parties shall set up a permanent working party to examine common problems relating to combating crime involving narcotic drugs and to draw up proposals, where necessary, to improve the practical and technical aspects of cooperation between the Contracting Parties. The working party shall submit its proposals to the Executive Committee.Člen 70
2. The working party referred to in paragraph 1, whose members shall be nominated by the competent national authorities, shall include representatives of the police and customs authorities.1. Pogodbenice ustanovijo stalno delovno skupino za proučevanje skupnih problemov v zvezi z bojem proti kriminalu, povezanim s prepovedanimi drogami, in po potrebi s pripravo predlogov za izboljšanje praktičnih in tehničnih vidikov sodelovanja med pogodbenicami. Delovna skupina predloži svoje predloge Izvršnemu odboru.
Article 712. Delovno skupino iz odstavka 1, katere člane imenujejo pristojni nacionalni organi, sestavljajo predstavniki policijskih in carinskih organov.
1. The Contracting Parties undertake as regards the direct or indirect sale of narcotic drugs and psychotropic substances of whatever type, including cannabis, and the possession of such products and substances for sale or export, to adopt in accordance with the existing United Nations Conventions(1), all necessary measures to prevent and punish the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances.Člen 71
2. The Contracting Parties undertake to prevent and punish by administrative and penal measures the illegal export of narcotic drugs and psychotropic substances, including cannabis, as well as the sale, supply and handing over of such products and substances, without prejudice to the relevant provisions of Articles 74, 75 and 76.1. Pogodbenice se v zvezi z neposredno in posredno prodajo kakršne koli vrste prepovedanih drog, tudi konoplje, in s posedovanjem takih proizvodov in snovi za prodajo ali izvoz zavezujejo v skladu z obstoječimi konvencijami Združenih narodov [1], da bodo sprejele vse potrebne ukrepe za preprečevanje in kaznovanje nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami.
3. To combat the illegal import of narcotic drugs and psychotropic substances, including cannabis, the Contracting Parties shall step up their checks on the movement of persons, goods and means of transport at their external borders. Such measures shall be drawn up by the working party provided for in Article 70. This working party shall consider, inter alia, transferring some of the police and customs staff released from internal border duty and the use of modern drug-detection methods and sniffer dogs.2. Pogodbenice se zavezujejo z upravnimi in kazenskimi ukrepi preprečevati in kaznovati nezakoniti izvoz prepovedanih drog, tudi konoplje, kakor tudi prodajo, dobavo in izročanje takih proizvodov in snovi, ne glede na ustrezne določbe členov 74, 75 in 76.
4. To ensure compliance with this Article, the Contracting Parties shall specifically carry out surveillance of places known to be used for drug trafficking.3. Za boj proti nedovoljenemu uvozu prepovedanih drog, tudi konoplje, pogodbenice poostrijo kontrolo pretoka oseb, blaga in prevoznih sredstev na svojih zunanjih mejah. Take ukrepe pripravi delovna skupina iz člena 70. Ta delovna skupina med drugim preuči prerazporeditev nekaterih policijskih in carinskih uradnikov, ki opravljajo naloge na notranjih mejah, in uporabo sodobnih metod za odkrivanje prepovedanih drog ter psov slednikov.
5. The Contracting Parties shall do their utmost to prevent and combat the negative effects arising from the illicit demand for narcotic drugs and psychotropic substances of whatever type, including cannabis. Each Contracting Party shall be responsible for the measures adopted to this end.4. Za zagotovitev skladnosti s tem členom pogodbenice zlasti nadzorujejo kraje, ki so poznani, da se uporabljajo za promet s prepovedanimi drogami.
Article 725. Pogodbenice si po svojih močeh prizadevajo za preprečevanje in boj proti negativnim vplivom zaradi nezakonitega povpraševanja po prepovedanih drogah, tudi po konoplji. Vsaka pogodbenica je odgovorna za ukrepe, ki jih sprejme v ta namen.
The Contracting Parties shall, in accordance with their constitutions and their national legal systems, ensure that legislation is enacted to enable the seizure and confiscation of the proceeds of the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances.Člen 72
Article 73Pogodbenice v skladu s svojimi ustavami in nacionalnimi pravnimi sistemi zagotovijo sprejetje zakonodaje, ki omogoča zaseg in zaplembo premoženjske koristi, pridobljene z nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami.
1. The Contracting Parties undertake, in accordance with their constitutions and their national legal systems, to adopt measures to allow controlled deliveries to be made in the context of the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances.Člen 73
2. In each individual case, a decision to allow controlled deliveries will be taken on the basis of prior authorisation from each Contracting Party concerned.1. Pogodbenice se zavezujejo v skladu s svojimi ustavami in nacionalnimi pravnimi sistemi sprejeti ukrepe, ki bodo omogočali nadzorovane dobave v okviru nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami.
3. Each Contracting Party shall retain responsibility for and control over any operation carried out in its own territory and shall be entitled to intervene.2. V vsakem posamičnem primeru se odločitev, da se dovoli nadzorovane dobave, sprejme na podlagi predhodnega dovoljenja vsake zadevne pogodbenice.
Article 743. Vsaka pogodbenica obdrži odgovornost in nadzor nad vsako nalogo, ki se izvaja na njenem ozemlju, in ima pravico do posredovanja.
As regards the legal trade in narcotic drugs and psychotropic substances, the Contracting Parties agree that the checks arising from obligations under the United Nations Conventions listed in Article 71 and which are carried out at internal borders shall, wherever possible, be transferred to within the country.Člen 74
Article 75V zvezi z nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami se pogodbenice strinjajo, da se kontrole, ki izhajajo iz obveznosti po konvencijah Združenih narodov, naštetih v členu 71, in se izvajajo na notranjih mejah, po možnosti prenesejo v notranjost države.
1. As regards the movement of travellers to the territories of the Contracting Parties or their movement within these territories, persons may carry the narcotic drugs and psychotropic substances that are necessary for their medical treatment provided that, at any check, they produce a certificate issued or authenticated by a competent authority of their State of residence.Člen 75
2. The Executive Committee shall lay down the form and content of the certificate referred to in paragraph 1 and issued by one of the Contracting Parties, with particular reference to details on the nature and quantity of the products and substances and the duration of the journey.1. Pri prihodu potnikov na ozemlja pogodbenic ali njihovem gibanju na teh ozemljih lahko osebe nosijo prepovedane droge, ki so potrebne za njihovo zdravljenje, pod pogojem, da pri kontroli pokažejo potrdilo, ki ga je izdal ali overil pristojni organ države njihovega stalnega prebivališča.
3. The Contracting Parties shall notify each other of the authorities responsible for the issue and authentication of the certificate referred to in paragraph 2.2. Izvršni odbor določi obliko in vsebino potrdila iz odstavka 1, ki ga izda ena od pogodbenic, zlasti podatke o vrsti in kakovosti proizvodov in snovi ter trajanju potovanja.
Article 763. Pogodbenice druga drugo obvestijo o organih, ki so pristojni za izdajo in overitev potrdila iz odstavka 2.
1. The Contracting Parties shall, where necessary, and in accordance with their medical, ethical and practical usage, adopt appropriate measures for the control of narcotic drugs and psychotropic substances which in the territory of one or more Contracting Parties are subject to more rigorous controls than in their own territory, so as not to jeopardise the effectiveness of such controls.Člen 76
2. Paragraph 1 shall also apply to substances frequently used in the manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances.1. Pogodbenice po potrebi in v skladu z njihovo medicinsko, etično in praktično uporabo sprejmejo ustrezne ukrepe za nadzor prepovedanih drog, za katere na ozemlju ene ali več pogodbenic veljajo strožje kontrole kakor na njihovem ozemlju, da ne bi ogrozile učinkovitosti takih kontrol.
3. The Contracting Parties shall notify each other of the measures taken in order to monitor the legal trade of the substances referred to in paragraphs 1 and 2.2. Odstavek 1 se uporablja tudi za snovi, ki se pogosto uporabljajo pri proizvodnji prepovedanih drog.
4. Problems experienced in this area shall be raised regularly in the Executive Committee.3. Pogodbenice druga drugo obvestijo o sprejetih ukrepih za spremljanje in nadzor dovoljenega prometa s snovmi iz odstavkov 1 in 2.
CHAPTER 74. Probleme v zvezi s tem redno obravnava Izvršni odbor.
FIREARMS AND AMMUNITIONPOGLAVJE 7
Article 77OROŽJE IN STRELIVO
1. The Contracting Parties undertake to adapt their national laws, regulations and administrative provisions relating to the acquisition, possession, trade in and handing over of firearms and ammunition to the provisions of this chapter.Člen 77
2. This chapter covers the acquisition, possession, trade in and handing over of firearms and ammunition by natural and legal persons; it does not cover the supply of firearms or ammunition to, or their acquisition or possession by, the central and territorial authorities, the armed forces or the police or the manufacture of firearms and ammunition by public undertakings.1. Pogodbenice se zavezujejo uskladiti svoje nacionalne zakone in druge predpise v zvezi z nakupom, posedovanjem, trgovino in izročanjem strelnega orožja in streliva z določbami tega poglavja.
Article 782. To poglavje ureja nakup, posest, trgovino in izročanje orožja in streliva za fizične in pravne osebe; ne ureja pa dobave orožja ali streliva ali nakupa ali imetja orožja in streliva za centralne in teritorialne oblasti, oborožene sile ali policijo ali proizvodnje orožja in streliva v javnih podjetjih.
1. For the purposes of this chapter, firearms shall be classified as follows:Člen 78
(a) prohibited firearms;1. Za namene tega poglavja se orožje razvršča takole:
(b) firearms subject to authorisation;(a) prepovedano orožje;
(c) firearms subject to declaration.(b) orožje, za katero je potrebno predhodno dovoljenje;
2. The breach-closing mechanism, the magazine and the barrel of firearms shall be subject mutatis mutandis to the regulations governing the weapon of which they are, or are intended to be, mounted.(c) orožje, ki ga je treba prijaviti.
3. For the purposes of this Convention, "short firearms" shall mean firearms with a barrel not exceeding 30 cm or whose overall length does not exceed 60 cm; "long firearms" shall mean all other firearms.2. Za zaklep in zaklepišče, nabojnik ter cev orožja se smiselno uporabljajo predpisi za orožje, katerega del so ali bodo.
Article 793. Za namene te konvencije "kratkocevno strelno orožje" pomeni strelno orožje, katerega cev ni daljša od 30 cm ali katerega skupna dolžina ne presega 60 cm; "dolgocevno strelno orožje" pomeni vse drugo strelno orožje.
1. The list of prohibited firearms and ammunition shall include the following:Člen 79
(a) firearms normally used as weapons of war;1. Seznam prepovedanega strelnega orožja in streliva vsebuje:
(b) automatic firearms, even if they are not weapons of war;(a) strelno orožje, ki se običajno uporablja kot vojaško orožje;
(c) firearms disguised as other objects;(b) avtomatsko strelno orožje, tudi če ni vojaško orožje;
(d) ammunition with penetrating, explosive or incendiary projectiles and the projectiles for such ammunition;(c) strelno orožje, prikrito v druge predmete;
(e) ammunition for pistols and revolvers with dumdum or hollow-pointed projectiles and projectiles for such ammunition.(d) strelivo s prebojnimi, eksplozivnim ali vnetljivim učinkom in izstrelki za tako strelivo;
2. In special cases the competent authorities may grant authorisations for the firearms and ammunition referred to in paragraph 1 if this is not contrary to public policy or public security.(e) strelivo za pištole in revolverje s kroglo, ki ima razširni ali ekspanzijski učinek, in izstrelki za tako strelivo.
Article 802. V posebnih primerih lahko pristojni organi izdajo dovoljenje za orožje in strelivo iz odstavka 1, če to ni v nasprotju z javnim redom ali javno varnostjo.
1. The list of firearms the acquisition and possession of which is subject to authorisation shall include at least the following if they are not prohibited:Člen 80
(a) semi-automatic or repeating short firearms;1. Seznam orožja, za katerega nakup in posest je potrebno predhodno dovoljenje, vsebuje vsaj naslednje orožje, če ni prepovedano:
(b) single-shot short firearms with centrefire percussion;(a) polavtomatsko ali repetirno kratkocevno strelno orožje;
(c) single-shot short firearms with rimfire percussion, with an overall length of less than 28 cm;(b) enostrelno kratkocevno orožje s centralno udarno iglo;
(d) semi-automatic long firearms whose magazine and chamber can together hold more than three rounds;(c) enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim vžigom, s skupno dolžino do 28 centimetrov;
(e) repeating semi-automatic long firearms with smoothbore barrels not exceeding 60 cm in length;(d) polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z nabojnikom in ležiščem naboja za več kot tri naboje;
(f) semi-automatic firearms for civilian use which resemble weapons of war with automatic mechanisms.(e) repetirno polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z gladko cevjo, skupne dolžine do 60 centimetrov;
2. The list of firearms subject to authorisation shall not include:(f) polavtomatsko strelno orožje za civilno uporabo, ki je podobno avtomatskemu vojaškemu strelnemu orožju.
(a) arms used as warning devices or alarms or to fire non-lethal incapacitants, provided that it is guaranteed by technical means that such arms cannot be converted, using ordinary tools, to fire ammunition with projectiles and provided that the firing of an irritant substance does not cause permanent injury to persons;2. Seznam strelnega orožja, za katerega je potrebno predhodno dovoljenje, ne zajema:
(b) semi-automatic long firearms whose magazine and chamber cannot hold more than three rounds without being reloaded, provided that the loading device is non-removable or that it is certain that the firearms cannot be converted, using ordinary tools, into firearms whose magazine and chamber can together hold more than three rounds.(a) orožja, ki je namenjeno za signaliziranje ali alarm ali za omamljanje, pod pogojem, da je s konstrukcijo zagotovljeno, da takega orožja z običajnim orodjem ni mogoče predelati za streljanje izstrelkov, in pod pogojem, da izstrelitev dražljive snovi človeka ne onesposobi trajno;
Article 81(b) polavtomatsko dolgocevno strelno orožje z nabojnikom in ležiščem naboja za največ tri naboje pred ponovnim polnjenjem, pod pogojem, da nabojnik ni snemljiv in je gotovo, da ima orožje tako konstrukcijo, da je z običajnim orodjem ni mogoče predelati v strelno orožje za več kot tri naboje.
The list of firearms subject to declaration shall include, if such arms are neither prohibited nor subject to authorisation:Člen 81
(a) repeating long firearms;Seznam strelnega orožja, ki ga je treba prijaviti, pod pogojem, da tako orožje ni prepovedano ali zanj ni potrebno predhodno dovoljenje, vsebuje:
(b) long firearms with single-shot rifled barrel or barrels;(a) repetirno dolgocevno strelno orožje;
(c) single-shot short firearms with rimfire percussion whose overall length exceeds 28 cm;(b) enostrelno dolgocevno orožje z eno ali več ožlebljenimi cevmi;
(d) the arms listed in Article 80(2)(b).(c) enostrelno kratkocevno orožje za strelivo z robnim vžigom in s skupno dolžino nad 28 centimetrov;
Article 82(d) orožje, našteto v členu 80(2)(b).
The list of arms referred to in Articles 79, 80 and 81 shall not include:Člen 82
(a) firearms whose model or year of manufacture, save in exceptional cases, predates 1 January 1870, provided that they cannot fire ammunition intended for prohibited arms or arms subject to authorisation;Seznam orožja iz členov 79, 80 in 81 ne vključuje:
(b) reproductions of arms listed under (a), provided that they cannot be used to fire metal-case cartridges;(a) strelnega orožja, katerega model ali leto izdelave, razen v izjemnih primerih, je pred 1. januarjem 1870, pod pogojem, da ne more izstreliti streliva, namenjenega za prepovedano orožje ali za orožje, za katerega je potrebno predhodno dovoljenje;
(c) firearms which by technical procedures guaranteed by the stamp of an official body or recognised by such a body have been rendered unfit to fire any kind of ammunition.(b) imitacij orožja iz točke (a), pod pogojem, da se ne morejo uporabljati za streljanje nabojev s kovinskim tulcem;
Article 83(c) strelnega orožja, ki je trajno onesposobljeno za streljanje kakršnega koli streliva s tehničnimi postopki, kar s svojim žigom jamči ali potrdi uradni organ.
Authorisation to acquire and to possess a firearm listed in Article 80 may be issued only:Člen 83
(a) if the person concerned is over 18 years of age, with the exception of dispensations for hunting or sporting purposes;Dovoljenje za nabavo ali posest strelnega orožja iz člena 80 se lahko izda samo:
(b) if the person concerned is not unfit, as a result of mental illness or any other mental or physical disability, to acquire or possess a firearm;(a) če je zadevna oseba dopolnila 18 let, razen izjem za lovske in rekreacijske namene;
(c) if the person concerned has not been convicted of an offence, or if there are no other indications that the person might be a danger to public policy or public security;(b) če zadevna oseba ni neprimerna za nabavo ali posest strelnega orožja zaradi duševne bolezni ali kakršne koli druge duševne ali fizične motnje;
(d) if the reasons given by the person concerned for acquiring or possessing firearms can be considered legitimate.(c) če zadevna oseba ni bila obsojena zaradi kaznivega dejanja ali če ne obstajajo drugi znaki, da bi bila oseba lahko nevarna za javni red ali javno varnost;
Article 84(d) če so razlogi, ki jih navede oseba za nabavo ali posest strelnega orožja, tehtni.
1. Declarations in respect of the firearms mentioned in Article 81 shall be entered in a register kept by the persons referred to in Article 85.Člen 84
2. If a firearm is transferred by a person not referred to in Article 85, a declaration of transfer must be made in accordance with procedures to be laid down by each Contracting Party.1. Prijave strelnega orožja iz člena 81 se vnesejo v evidenco, ki jo vodijo osebe iz člena 85.
3. The declarations referred to in this Article shall contain the details necessary in order to identify the persons and the arms concerned.2. Če strelno orožje prenese oseba, ki ni navedena v členu 85, je treba prenos prijaviti po postopkih, ki jih določi vsaka pogodbenica.
Article 853. Prijave iz tega člena vsebujejo potrebne podatke za identifikacijo oseb in orožja.
1. The Contracting Parties undertake to impose an authorisation requirement on manufacturers of, and on dealers in, firearms subject to authorisation and to impose a declaration requirement on manufacturers of, and on dealers in, firearms subject to declaration. Authorisation for firearms subject to authorisation shall also cover firearms subject to declaration. The Contracting Parties shall carry out checks on arms manufacturers and arms dealers, thereby guaranteeing effective control.Člen 85
2. The Contracting Parties undertake to adopt measures to ensure that, as a minimum requirement, all firearms are permanently marked with a serial number enabling identification and that they carry the manufacturer's mark.1. Pogodbenice se zavezujejo predpisati dovoljenje za opravljanje dejavnosti za proizvajalce in trgovce s strelnim orožjem, za katerega je potrebno predhodno dovoljenje, ter prijavo za proizvajalce in trgovce s strelnim orožjem, ki ga je treba prijaviti. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti za strelno orožje, za katerega je potrebno predhodno dovoljenje, zajema tudi strelno orožje, ki ga je treba prijaviti. Pogodbenice izvajajo kontrole pri proizvajalcih orožja in trgovcih z orožjem in s tem zagotavljajo učinkovit nadzor.
3. The Contracting Parties shall require manufacturers and dealers to keep a register of all firearms subject to authorisation or declaration; the register shall enable rapid identification of the type and origin of the firearms and the persons acquiring them.2. Pogodbenice se zavezujejo sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovijo, da je vse strelno orožje trajno označeno vsaj s tovarniško številko, ki omogoča identifikacijo, in da ima oznako proizvajalca.
4. As regards firearms subject to authorisation under Articles 79 and 80, the Contracting Parties undertake to adopt measures to ensure that the serial number and the manufacturer's mark on the firearm are entered in the authorisation issued to its holder.3. Pogodbenice zahtevajo, da proizvajalci in trgovci vodijo evidenco vsega strelnega orožja, za katerega je potrebno predhodno dovoljenje ali prijava; evidenca mora omogočati hitro identifikacijo vrste in porekla strelnega orožja ter oseb, ki so ga nabavile.
Article 864. V zvezi s strelnim orožjem, za katerega je potrebno predhodno dovoljenje v skladu s členoma 79 in 80, se pogodbenice zavezujejo sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se tovarniška številka in oznaka proizvajalca na strelnem orožju vpišeta v dovoljenje, izdano imetniku orožja.
1. The Contracting Parties undertake to adopt measures prohibiting legitimate holders of firearms subject to authorisation or declaration from handing such arms over to persons who do not hold either an authorisation to acquire them or a declaration certificate.Člen 86
2. The Contracting Parties may authorise the temporary handing over of such firearms in accordance with procedures that they shall lay down.1. Pogodbenice se zavezujejo sprejeti ukrepe, ki prepovedujejo zakonitim imetnikom strelnega orožja, za katerega je potrebno predhodno dovoljenje ali prijava, da to orožje izročijo osebam, ki nimajo dovoljenja za nabavo ali potrdila o prijavi.
Article 872. Pogodbenice lahko dovolijo začasno izročitev takega strelnega orožja po postopkih, ki jih določijo.
1. The Contracting Parties shall incorporate in their national law provisions enabling authorisation to be withdrawn from persons who no longer satisfy the conditions for the issue of authorisations under Article 83.Člen 87
2. The Contracting Parties undertake to adopt appropriate measures, including the seizure of firearms and withdrawal of authorisations, and to lay down appropriate penalties for any infringements of the laws and regulations on firearms. Such penalties may include the confiscation of firearms.1. Pogodbenice v svojo nacionalno zakonodajo vključijo določbe, ki omogočajo odvzem dovoljenj osebam, ki ne izpolnjujejo več pogojev za izdajo dovoljenja iz člena 83.
Article 882. Pogodbenice se zavezujejo sprejeti ustrezne ukrepe, vključno z zasegom orožja in odvzemom dovoljenj, in določiti ustrezne kazni za vsako kršitev zakonov in predpisov o strelnem orožju. Take kazni lahko vključujejo tudi odvzem strelnega orožja.
1. A person who holds an authorisation to acquire a firearm shall not require an authorisation to acquire ammunition for that firearm.Člen 88
2. The acquisition of ammunition by persons not holding an authorisation to acquire arms shall be subject to the arrangements governing the weapon for which the ammunition is intended. The authorisation may be issued for a single category or for all categories of ammunition.1. Oseba, ki ima dovoljenje za nabavo orožja, ne potrebuje dovoljenja za nabavo streliva za to orožje.
Article 892. Za osebe, ki nimajo dovoljenja za nabavo orožja, pri nabavi streliva veljajo pogoji za orožje, za katerega je strelivo namenjeno. Dovoljenje se lahko izda za eno samo vrsto ali za vse vrste streliva.
The lists of firearms which are prohibited, subject to authorisation or subject to declaration, may be amended or supplemented by the Executive Committee to take account of technical and economic developments and national security.Člen 89
Article 90Zaradi upoštevanja tehničnega in gospodarskega napredka ter državne varnosti lahko Izvršni odbor spremeni ali dopolni seznam orožja, ki je prepovedano, za katerega je potrebno predhodno dovoljenje ali za katerega je potrebna prijava.
The Contracting Parties may adopt more stringent laws and provisions on the acquisition and possession of firearms and ammunition.Člen 90
Article 91Pogodbenice lahko sprejmejo strožje zakone in predpise o nabavi in posesti strelnega orožja in streliva.
1. The Contracting Parties agree, on the basis of the European Convention on the Control of the Acquisition and Possession of Firearms by Individuals of 28 June 1978, to set up within the framework of their national laws an exchange of information on the acquisition of firearms by persons - whether private individuals or firearms dealers - habitually resident or established in the territory of another Contracting Party. A firearms dealer shall mean any person whose trade or business consists, in whole or in part, in the retailing of firearms.Člen 91
2. The exchange of information shall concern:1. Pogodbenice se strinjajo, da na podlagi Evropske konvencije o nadzoru nabave in posesti strelnega orožja s strani posameznikov z dne 28. junija 1978 v okviru svojih nacionalnih zakonodaj vzpostavijo izmenjavo informacij o strelnem orožju, ki ga nabavijo osebe — bodisi posamezniki ali trgovci z orožjem — s stalnim prebivališčem ali sedežem na ozemlju druge pogodbenice. Trgovec z orožjem pomeni katero koli osebo, katere trgovino ali poslovanje v celoti ali deloma sestavlja prodaja orožja na drobno.
(a) between two Contracting Parties having ratified the Convention referred to in paragraph 1: the firearms listed in Appendix 1(A)(1)(a) to (h) of the said Convention;2. Izmenjava informacij se nanaša:
(b) between two Contracting Parties at least one of which has not ratified the Convention referred to in paragraph 1: firearms which are subject to authorisation or declaration in each of the Contracting Parties.(a) med dvema pogodbenicama, ki sta ratificirali konvencijo iz odstavka 1: na orožje iz Dodatka 1(A)(1)(a) do (h) navedene konvencije;
3. Information on the acquisition of firearms shall be communicated without delay and shall include the following:(b) med dvema pogodbenicami, od katerih vsaj ena ni ratificirala konvencije iz odstavka 1: na orožje, za katerega je potrebno predhodno dovoljenje ali prijava v vsaki pogodbenici.
(a) the date of acquisition of the firearm and the identity of the person acquiring it, i.e.:3. Informacija o nabavi orožja se sporoči nemudoma in vsebuje:
- in the case of a natural person: surname, forenames, date and place of birth, address and passport or identity card number, date of issue and details of the issuing authority, whether firearms dealer or not,(a) datum nabave orožja in podatke za ugotovitev istovetnosti osebe, ki ga je kupila, in sicer
- in the case of a legal person: the name or business name and registered place of business and the surname, forenames, date and place of birth, address and passport or identity card number of the person authorised to represent the legal person;- za fizične osebe: priimek, ime, datum in kraj rojstva, naslov in številka potnega lista ali osebne izkaznice, datum izdaje in podatke o organu, ki jo je izdal, pri čemer ni pomembno, ali je oseba trgovec z orožjem ali ne;
(b) the model, manufacturer's number, calibre and other characteristics of the firearm in question and its serial number.- za pravne osebe: firma in sedež podjetja ter priimek, ime, datum in kraj rojstva, naslov in številka potnega lista ali osebne izkaznice osebe, ki je pooblaščena za zastopanje pravne osebe;
4. Each Contracting Party shall designate the national authority responsible for sending and receiving the information referred to in paragraphs 2 and 3 and shall immediately inform the other Contracting Parties of any change of designated authority.(b) model, oznaka proizvajalca, kaliber in druge lastnosti orožja ter njegova tovarniška številka.
5. The authority designated by each Contracting Party may forward the information it has received to the competent local police authorities and the authorities responsible for border surveillance, for the purposes of preventing or prosecuting criminal offences and infringements of rules of law.4. Vsaka pogodbenica imenuje državni organ, ki je odgovoren za pošiljanje in prejemanje informacij iz odstavkov 2 in 3, in o vsaki spremembi imenovanega organa takoj obvesti druge pogodbenice.
TITLE IV5. Organ, ki ga imenuje posamezna pogodbenica, lahko pošilja prejete informacije pristojnim lokalnim policijskim organom in organom, odgovornim za nadzor meje, za namene preprečevanja ali preganjanja kaznivih dejanj in kršitev predpisov.
THE SCHENGEN INFORMATION SYSTEMNASLOV IV
CHAPTER 1SCHENGENSKI INFORMACIJSKI SISTEM
ESTABLISHMENT OF THE SCHENGEN INFORMATION SYSTEMPOGLAVJE 1
Article 92VZPOSTAVITEV SCHENGENSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
1. The Contracting Parties shall set up and maintain a joint information system, hereinafter referred to as "the Schengen Information System", consisting of a national section in each of the Contracting Parties and a technical support function. The Schengen Information System shall enable the authorities designated by the Contracting Parties, by means of an automated search procedure, to have access to alerts on persons and property for the purposes of border checks and other police and customs checks carried out within the country in accordance with national law and, in the case of the specific category of alerts referred to in Article 96, for the purposes of issuing visas, residence permits and the administration of legislation on aliens in the context of the application of the provisions of this Convention relating to the movement of persons.Člen 92
2. Each Contracting Party shall set up and maintain, for its own account and at its own risk, its national section of the Schengen Information System, the data file of which shall be made materially identical to the data files of the national sections of each of the other Contracting Parties by means of the technical support function. To ensure the rapid and effective transmission of data as referred to in paragraph 3, each Contracting Party shall observe, when setting up its national section, the protocols and procedures which the Contracting Parties have jointly established for the technical support function. Each national section's data file shall be available for the purposes of carrying out automated searches in the territory of each of the Contracting Parties. It shall not be possible to search the data files of other Contracting Parties' national sections.1. Pogodbenice vzpostavijo in vzdržujejo skupni informacijski sistem, v nadaljevanju "schengenski informacijski sistem", ki obsega nacionalni del v vsaki pogodbenici in tehnični podporni del. Schengenski informacijski sistem omogoča organom, ki jih imenujejo pogodbenice, dostop do razpisov ukrepov za osebe in premoženje s postopkom avtomatskega preiskovanja za namene mejnih kontrol in drugih policijskih in carinskih kontrol, ki se izvajajo v notranjosti države v skladu z nacionalno zakonodajo in, pri posebnih vrstah razpisov ukrepa iz člena 96, za namene izdaje vizumov, dovoljenj za prebivanje in izvajanja zakonodaje o tujcih v smislu uporabe določb te konvencije v zvezi s pretokom oseb.
3. The Contracting Parties shall set up and maintain, on a common cost basis and bearing joint liability, the technical support function of the Schengen Information System. The French Republic shall be responsible for the technical support function, which shall be located in Strasbourg. The technical support function shall comprise a data file which will ensure via on-line transmission that the data files of the national sections contain identical information. The data files of the technical support function shall contain alerts for persons and property in so far as these concern all the Contracting Parties. The data file of the technical support function shall contain no data other than those referred to in this paragraph and in Article 113(2).2. Vsaka pogodbenica s tehničnim podpornim delom na lastne stroške in odgovornost vzpostavi in vzdržuje nacionalni del schengenskega informacijskega sistema, katerega podatkovna zbirka je vsebinsko enaka podatkovnim zbirkam nacionalnih delov vseh drugih pogodbenic. Za zagotovitev hitrega in učinkovitega prenosa podatkov iz odstavka 3 vsaka pogodbenica pri vzpostavljanju svojega nacionalnega dela upošteva protokole in postopke, ki so jih pogodbenice skupaj določile za tehnični podporni del. Podatkovna zbirka vsakega nacionalnega dela je dostopna za avtomatično iskanje na ozemlju vsake pogodbenice. Podatkovnih zbirk nacionalnih delov drugih pogodbenic ni mogoče preiskovati.
CHAPTER 23. Pogodbenice vzpostavijo in vzdržujejo tehnični podporni del schengenskega informacijskega sistema na skupne stroške in so zanj tudi solidarno odgovorne. Za tehnični podporni del, ki je v Strasbourgu, je odgovorna Francoska republika. Tehnični podporni del obsega podatkovno zbirko, ki s prenosom on-line zagotavlja, da podatkovne zbirke nacionalnih delov vsebujejo enake informacije. Podatkovne zbirke tehničnega podpornega dela vsebujejo razpise ukrepov za osebe in premoženje, če se ti nanašajo na vse pogodbenice. Razen podatkov iz tega odstavka in iz člena 113(2) podatkovna zbirka tehničnega podpornega dela ne vsebuje nobenih drugih podatkov.
OPERATION AND USE OF THE SCHENGEN INFORMATION SYSTEMPOGLAVJE 2
Article 93DELOVANJE IN UPORABA SCHENGENSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
The purpose of the Schengen Information System shall be in accordance with this Convention to maintain public policy and public security, including national security, in the territories of the Contracting Parties and to apply the provisions of this Convention relating to the movement of persons in those territories, using information communicated via this system.Člen 93
Article 94V skladu s to konvencijo je namen schengenskega informacijskega sistema vzdrževanje javnega reda in javne varnosti, vključno z nacionalno varnostjo, na ozemljih pogodbenic in uporaba določb te konvencije v zvezi s pretokom oseb na teh ozemljih z informacijami, ki se sporočajo prek tega sistema.
1. The Schengen Information System shall contain only those categories of data which are supplied by each of the Contracting Parties, as required for the purposes laid down in Articles 95 to 100. The Contracting Party issuing an alert shall determine whether the case is important enough to warrant entry of the alert in the Schengen Information System.Člen 94
2. The categories of data shall be as follows:1. Schengenski informacijski sistem vsebuje samo tiste kategorije podatkov, ki jih dajejo posamezne pogodbenice, kot se zahteva za namene iz členov 95 do 100. Pogodbenica razpisnica določi, ali je zadeva dovolj pomembna, da opravičuje vnos razpisa ukrepa v schengenski informacijski sistem.
(a) persons for whom an alert has been issued;2. Kategorije podatkov so:
(b) objects referred to in Article 100 and vehicles referred to in Article 99.(a) osebe, za katere je bil izdan razpis ukrepa;
3. For persons, the information shall be no more than the following:(b) predmeti iz člena 100 in vozila iz člena 99.
(a) surname and forenames, any aliases possibly entered separately;3. Za osebe se navedejo samo naslednji podatki:
(b) any specific objective physical characteristics not subject to change;(a) priimek in ime, morebiten alias, po potrebi v novem podatkovnem zapisu;
(c) first letter of second forename;(b) morebitne objektivne fizične posebnosti, ki se ne spreminjajo;
(d) date and place of birth;(c) prvo črko drugega imena;
(e) sex;(d) datum in kraj rojstva;
(f) nationality;(e) spol;
(g) whether the persons concerned are armed;(f) državljanstvo;
(h) whether the persons concerned are violent;(g) ali so zadevne osebe oborožene;
(i) reason for the alert;(g) ali so zadevne osebe nasilne;
(j) action to be taken.(i) razlog za razpis ukrepa;
Other information, in particular the data listed in the first sentence of Article 6 of the Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data of 28 January 1981, shall not be authorised.(j) predlagani ukrep.
4. Where a Contracting Party considers that an alert in accordance with Articles 95, 97 or 99 is incompatible with its national law, its international obligations or essential national interests, it may subsequently add to the alert contained in the data file of the national section of the Schengen Information System a flag to the effect that the action to be taken on the basis of the alert will not be taken in its territory. Consultation must be held in this connection with the other Contracting Parties. If the Contracting Party issuing the alert does not withdraw the alert, it shall continue to apply in full for the other Contracting Parties.Druge informacije, zlasti podatki, našteti v prvem stavku člena 6 Konvencije Sveta Evrope za varstvo posameznikov glede avtomatske obdelave osebnih podatkov z dne 28. januarja 1981, niso dovoljene.
Article 954. Kadar pogodbenica meni, da razpis ukrepa po členih 95, 97 ali 99 ni v skladu z njeno nacionalno zakonodajo, njenimi mednarodnimi obveznostmi ali temeljnimi državnimi interesi, lahko naknadno razpis ukrepa v podatkovni zbirki nacionalnega dela schengenskega informacijskega sistema označi z označitvijo, ki pomeni, da ukrepi, predlagani v razpisu ukrepa, na njenem ozemlju ne bodo izvedeni. O tem se mora posvetovati z drugimi pogodbenicami. Če pogodbenica razpisnica razpisa ukrepa ne prekliče, še naprej v celoti velja za druge pogodbenice.
1. Data on persons wanted for arrest for extradition purposes shall be entered at the request of the judicial authority of the requesting Contracting Party.Člen 95
2. Before issuing an alert, the Contracting Party shall check whether the arrest is authorised under the national law of the requested Contracting Parties. If the Contracting Party issuing the alert has any doubts, it must consult the other Contracting Parties concerned.1. Podatki o osebah, za katere se zaproša za prijetje zaradi izročitve, se vnesejo na zahtevo sodnega organa pogodbenice prosilke.
The Contracting Party issuing the alert shall send the requested Contracting Parties by the quickest means possible both the alert and the following essential information relating to the case:2. Pred razpisom pogodbenica razpisnica preveri, ali je prijetje po zakonodaji zaprošene pogodbenice dopustno. Če ima pogodbenica razpisnica kakršne koli dvome, se mora z zadevnimi pogodbenicami posvetovati.
(a) the authority which issued the request for arrest;Pogodbenica razpisnica posreduje zaprošenim pogodbenicam hkrati z razpisom ukrepa po najhitrejši možni poti naslednje informacije, bistvene za osnovno dejansko stanje:
(b) whether there is an arrest warrant or other document having the same legal effect, or an enforceable judgment;(a) ime organa, ki je zaprosil za prijetje;
(c) the nature and legal classification of the offence;(b) ali obstaja zaporni nalog ali drug dokument z enakim pravnim učinkom ali pravnomočna sodba;
(d) a description of the circumstances in which the offence was committed, including the time, place and the degree of participation in the offence by the person for whom the alert has been issued;(c) vrsto in pravno klasifikacijo kaznivega dejanja;
(e) in so far as is possible, the consequences of the offence.(d) opis okoliščin storitve kaznivega dejanja; tudi čas, kraj in stopnjo krivde;
3. A requested Contracting Party may add to the alert in the data file of its national section of the Schengen Information System a flag prohibiting arrest on the basis of the alert until the flag is deleted. The flag must be deleted no later than 24 hours after the alert has been entered, unless the Contracting Party refuses to make the requested arrest on legal grounds or for special reasons of expediency. In particularly exceptional cases where this is justified by the complex nature of the facts behind the alert, the above time limit may be extended to one week. Without prejudice to a flag or a decision to refuse the arrest, the other Contracting Parties may make the arrest requested in the alert.(e) če je mogoče, posledice kaznivega dejanja.
4. If, for particularly urgent reasons, a Contracting Party requests an immediate search, the requested Contracting Party shall examine whether it is able to withdraw its flag. The requested Contracting Party shall take the necessary steps to ensure that the action to be taken can be carried out immediately if the alert is validated.3. Zaprošena pogodbenica lahko razpisu ukrepa v podatkovni zbirki svojega nacionalnega dela schengenskega informacijskega sistema doda označitev, ki prepoveduje prijetje na podlagi razpisa, dokler se označitev ne zbriše. Označitev je treba zbrisati najkasneje v 24 urah po vnosu razpisa, razen če prizadeta pogodbenica zavrne prijetje, za katero je bila zaprošena iz pravnih razlogov ali zaradi posebnih razlogov primernosti. Če v posebej izjemnih primerih to zahteva kompleksnost dejanskega stanja, se lahko navedeni rok podaljša na en teden. Brez poseganja v označitev ali odločitev o zavrnitvi prijetja ostanejo druge pogodbenice upravičene izvesti prijetje, navedeno v razpisu.
5. If the arrest cannot be made because an investigation has not been completed or because a requested Contracting Party refuses, the latter must regard the alert as being an alert for the purposes of communicating the place of residence of the person concerned.4. Če ena pogodbenica iz posebej nujnih razlogov zaprosi za takojšnje iskanje, zaprošena pogodbenica preuči, ali se lahko umakne označitev. Zaprošena pogodbenica ukrene vse potrebno, da se, če je razpis odobren, zaprošeni ukrep lahko takoj izvede.
6. The requested Contracting Parties shall carry out the action as requested in the alert in accordance with extradition Conventions in force and with national law. They shall not be obliged to carry out the action requested where one of their nationals is involved, without prejudice to the possibility of making the arrest in accordance with national law.5. Če prijetje ni mogoče, ker preiskava še ni končana ali ker ga je zaprošena pogodbenica zavrnila, mora ta pogodbenica razpis obravnavati kot razpis za ugotavljanje bivališča.
Article 966. Zaprošene pogodbenice izvedejo v razpisu zaprošene ukrepe na podlagi veljavnih sporazumov o izročitvi in v skladu z nacionalno zakonodajo. Brez poseganja v možnost, da zadevno osebo primejo v skladu z nacionalno zakonodajo, pogodbenice niso dolžne izvesti zaprošenega ukrepa, ki se nanaša na njihove lastne državljane.
1. Data on aliens for whom an alert has been issued for the purposes of refusing entry shall be entered on the basis of a national alert resulting from decisions taken by the competent administrative authorities or courts in accordance with the rules of procedure laid down by national law.Člen 96
2. Decisions may be based on a threat to public policy or public security or to national security which the presence of an alien in national territory may pose.1. Podatki o tujcih, za katere je razpisana zavrnitev vstopa, se vnesejo napodlaginacionalnega razpisa, ki temelji na odločitvah pristojnih upravnih organov in sodišč po procesnih pravilih nacionalne zakonodaje.
This situation may arise in particular in the case of:2. Odločitve lahko temeljijo na nevarnosti za javno varnost in red ali za nacionalno varnost, ki bi jo predstavlja prisotnost tujca na državnem ozemlju pogodbenice.
(a) an alien who has been convicted of an offence carrying a penalty involving deprivation of liberty of at least one year;To je zlasti mogoče
(b) an alien in respect of whom there are serious grounds for believing that he has committed serious criminal offences, including those referred to in Article 71, or in respect of whom there is clear evidence of an intention to commit such offences in the territory of a Contracting Party.(a) pri tujcu, ki je bil obsojen za kaznivo dejanje, za katero je zagrožena kazen odvzema prostosti najmanj eno leto;
3. Decisions may also be based on the fact that the alien has been subject to measures involving deportation, refusal of entry or removal which have not been rescinded or suspended, including or accompanied by a prohibition on entry or, where applicable, a prohibition on residence, based on a failure to comply with national regulations on the entry or residence of aliens.(b) pri tujcu, za katerega se utemeljeno sumi, da je storil huda kazniva dejanja, vključno z dejanji iz člena 71, ali zoper katerega obstajajo konkretni dokazi, da načrtuje taka dejanja na državnem ozemlju ene od pogodbenic.
Article 973. Odločitve lahko temeljijo tudi na dejstvu, da je bil tujec izgnan, zavrnjen ali prisilno odstranjen, pri čemer ukrep ne sme biti odložen ali ukinjen, mora pa vsebovati ali biti dopolnjen s prepovedjo vstopa ali, po potrebi, bivanja in mora temeljiti na neupoštevanju nacionalnih predpisov o vstopu ali bivanju tujcev.
Data on missing persons or persons who, for their own protection or in order to prevent threats, need temporarily to be placed under police protection at the request of the competent authority or the competent judicial authority of the Party issuing the alert shall be entered, so that the police authorities may communicate their whereabouts to the Party issuing the alert or may move the persons to a safe place in order to prevent them from continuing their journey, if so authorised by national law. This shall apply in particular to minors and persons who must be interned following a decision by a competent authority. The communication of data on a missing person who is of age shall be subject to the person's consent.Člen 97
Article 98Podatki o pogrešanih osebah ali osebah, ki zaradi njihove lastne zaščite ali odvračanja nevarnosti na zahtevo pristojnega organa ali pristojnega sodišča pogodbenice razpisnice potrebujejo začasno policijsko zaščito, se vnesejo, da lahko policijski organi sporočijo njihovo prisotnost pogodbenici razpisnici ali osebo odpeljejo na varno, da bi preprečili njihovo nadaljnjo pot, če to dovoljuje nacionalna zakonodaja. To velja zlasti za mladoletnike in osebe, ki morajo biti na podlagi odredbe pristojnega organa prisilno nameščene. Podatki o polnoletni pogrešani osebi se lahko sporočijo samo s privolitvijo prizadetega.
1. Data on witnesses, persons summoned to appear before the judicial authorities in connection with criminal proceedings in order to account for acts for which they are being prosecuted, or persons who are to be served with a criminal judgment or a summons to report in order to serve a penalty involving deprivation of liberty shall be entered, at the request of the competent judicial authorities, for the purposes of communicating their place of residence or domicile.Člen 98
2. Information requested shall be communicated to the requesting Party in accordance with national law and the Conventions in force on mutual assistance in criminal matters.1. Podatki o pričah, o osebah, ki se morajo v okviru kazenskega postopka zglasiti na sodišču zaradi dejanj, zaradi katerih so preganjane, ali o osebah, katerim je treba vročiti kazensko sodbo ali vabilo za nastop prestajanja zaporne kazni, se na zahtevo pristojnih sodnih organov vnesejo za namene sporočanja njihovega kraja prebivanja ali stalnega prebivališča.
Article 992. Zaprošene informacije se sporočijo pogodbenici prosilki v skladu z nacionalnim pravom in veljavnimi sporazumi o pravni pomoči v kazenskih zadevah.
1. Data on persons or vehicles shall be entered in accordance with the national law of the Contracting Party issuing the alert, for the purposes of discreet surveillance or of specific checks in accordance with paragraph 5.Člen 99
2. Such an alert may be issued for the purposes of prosecuting criminal offences and for the prevention of threats to public security:1. Podatki o osebah ali vozilih se za namene prikritega evidentiranja ali namenske kontrole po odstavku 5 vnesejo v skladu z nacionalnim pravom pogodbenice razpisnice.
(a) where there is clear evidence that the person concerned intends to commit or is committing numerous and extremely serious criminal offences; or2. Takšen razpis je dopusten za kazenski pregon in za zagotavljanje javne varnosti, kadar:
(b) where an overall assessment of the person concerned, in particular on the basis of past criminal offences, gives reason to suppose that that person will also commit extremely serious criminal offences in the future.(a) obstajajo konkretni dokazi, da zadevna oseba načrtuje ali izvršuje številna in izredno huda kazniva dejanja, ali
3. In addition, the alert may be issued in accordance with national law, at the request of the authorities responsible for national security, where there is clear evidence that the information referred to in paragraph 4 is necessary in order to prevent a serious threat by the person concerned or other serious threats to internal or external national security. The Contracting Party issuing the alert shall be obliged to consult the other Contracting Parties beforehand.(b) kadar se na podlagi celostne ocene te osebe, zlasti na podlagi njenih preteklih storjenih kaznivih dejanj, lahko pričakuje, da bo tudi v bodoče izvrševala izredno huda kazniva dejanja.
4. For the purposes of discreet surveillance, all or some of the following information may be collected and communicated to the authority issuing the alert when border checks or other police and customs checks are carried out within the country:3. Nadalje je, če nacionalno pravo to dovoljuje, razpis dopusten na zahtevo organov, pristojnih za varnost države, kadar obstajajo konkretni dokazi, da so informacije, navedene v odstavku 4, potrebne za preprečitev znatne ogroženosti ali drugih znatnih nevarnosti za notranjo ali zunanjo varnost države, ki jo povzroči ta oseba. Pogodbenica razpisnica se mora vnaprej posvetovati z drugimi pogodbenicami.
(a) the fact that the person for whom or the vehicle for which an alert has been issued has been found;4. Na podlagi prikritega evidentiranja se lahko pri mejni kontroli in raznih policijskih ter carinskih preverjanjih v notranjosti države v celoti ali delno zbirajo in posredujejo razpisnemu organu naslednje informacije:
(b) the place, time or reason for the check;(a) izsleditev razpisane osebe ali razpisanega vozila;
(c) the route and destination of the journey;(b) kraj, čas ali razlog za kontrolo;
(d) persons accompanying the person concerned or occupants of the vehicle;(c) pot in namembni kraj potovanja;
(e) the vehicle used;(d) osebe, ki spremljajo zadevno osebo, ali potniki v vozilu;
(f) objects carried;(e) uporabljeno vozilo;
(g) the circumstances under which the person or the vehicle was found.(f) stvari, ki jih ima oseba s seboj;
During the collection of this information steps must be taken not to jeopardise the discreet nature of the surveillance.(g) okoliščine, v katerih je bila oseba ali vozilo zatečeno.
5. During the specific checks referred to in paragraph 1, persons, vehicles and objects carried may be searched in accordance with national law for the purposes referred to in paragraphs 2 and 3. If the specific check is not authorised under the law of a Contracting Party, it shall automatically be replaced, for that Contracting Party, by discreet surveillance.Pri zbiranju teh informacij je treba ukreniti vse potrebno, da se ne ogrozi prikrita narava ukrepa.
6. A requested Contracting Party may add to the alert in the data file of its national section of the Schengen Information System a flag prohibiting, until the flag is deleted, performance of the action to be taken on the basis of the alert for the purposes of discreet surveillance or specific checks. The flag must be deleted no later than 24 hours after the alert has been entered unless the Contracting Party refuses to take the action requested on legal grounds or for special reasons of expediency. Without prejudice to a flag or a refusal, the other Contracting Parties may carry out the action requested in the alert.5. Pri izvajanju namenskih kontrol iz odstavka 1 se lahko v skladu z nacionalnim pravom za dosego namenov iz odstavkov 2 in 3 opravi preiskava osebe, vozila ali predmetov, ki jih ima oseba s seboj. Če po pravu ene pogodbenice namenska kontrola ni dopustna, se ta ukrep za to pogodbenico avtomatično nadomesti s prikritim evidentiranjem.
Article 1006. Zaprošena pogodbenica lahko razpisu ukrepa v podatkovni zbirki svojega nacionalnega dela schengenskega informacijskega sistema doda označitev, ki prepoveduje izvajanje ukrepa na podlagi razpisa za prikrito evidentiranje ali za namensko kontrolo, dokler se označitev ne izbriše. Označitev je treba zbrisati najkasneje v 24 urah po vnosu razpisa, razen če prizadeta pogodbenica zavrne izvedbo ukrepa, za katerega je bila zaprošena iz pravnih razlogov ali zaradi posebnih razlogov primernosti. Brez poseganja v označitev ali odločitev o zavrnitvi ostanejo druge pogodbenice upravičene izvesti v razpisu navedeni ukrep.
1. Data on objects sought for the purposes of seizure or use as evidence in criminal proceedings shall be entered in the Schengen Information System.Člen 100
2. If a search brings to light an alert for an object which has been found, the authority which matched the two items of data shall contact the authority which issued the alert in order to agree on the measures to be taken. For this purpose, personal data may also be communicated in accordance with this Convention. The measures to be taken by the Contracting Party which found the object must be in accordance with its national law.1. Podatki o stvareh, ki se iščejo zaradi zasega ali za zagotovitev dokazov v kazenskih postopkih, se vnesejo v schengenski informacijski sistem.
3. The following categories of objects shall be entered:2. Če se pri preverjanju ugotovi, da obstaja razpis o iskanju stvari, se organ, ki je to ugotovil, poveže z razpisnim organom, da uskladita potrebne ukrepe. V ta namen se lahko v skladu s to konvencijo posredujejo tudi osebni podatki. Ukrepi pogodbenice, ki je stvar našla, se sprejmejo v skladu z njenim nacionalnim pravom.
(a) motor vehicles with a cylinder capacity exceeding 50 cc which have been stolen, misappropriated or lost;3. Vnesejo se naslednje kategorije stvari:
(b) trailers and caravans with an unladen weight exceeding 750 kg which have been stolen, misappropriated or lost;(a) ukradena, protipravno odvzeta ali drugače odtujena motorna vozila z delovno prostornino nad 50 cm3;
(c) firearms which have been stolen, misappropriated or lost;(b) ukradeni, protipravno odvzeti ali drugače odtujeni priklopniki in stanovanjske prikolice z lastno težo nad 750 kg;
(d) blank official documents which have been stolen, misappropriated or lost;(c) ukradeno, protipravno odvzeto ali drugače odtujeno strelno orožje;
(e) issued identity papers (passports, identity cards, driving licences) which have been stolen, misappropriated or lost;(d) ukradeni, protipravno odvzeti ali drugače odtujeni dokumenti in bianko;
(f) banknotes (suspect notes).(e) ukradeni, protipravno odvzeti ali drugače odtujeni izpolnjeni osebni dokumenti (potni listi, osebne izkaznice, vozniška dovoljenja);
Article 101(f) bankovci (registriran denar).
1. Access to data entered in the Schengen Information System and the right to search such data directly shall be reserved exclusively to the authorities responsible for:Člen 101
(a) border checks;1. Dostop do podatkov, shranjenih v schengenskem informacijskem sistemu, in pravico njihove neposredne uporabe imajo izključno organi, pristojni za:
(b) other police and customs checks carried out within the country, and the coordination of such checks.(a) mejno kontrolo,
2. In addition, access to data entered in accordance with Article 96 and the right to search such data directly may be exercised by the authorities responsible for issuing visas, the central authorities responsible for examining visa applications and the authorities responsible for issuing residence permits and for the administration of legislation on aliens in the context of the application of the provisions of this Convention relating to the movement of persons. Access to data shall be governed by the national law of each Contracting Party.(b) druga policijska in carinska preverjanja v notranjosti države in njihovo usklajevanje.
3. Users may only search data which they require for the performance of their tasks.2. Poleg tega imajo dostop do podatkov, shranjenih v skladu s členom 96, in pravico njihove neposredne uporabe organi, pristojni za izdajanje vizumov, centralni organi, pristojni za obravnavanje prošenj za izdajo vizumov, in tudi organi, pristojni za izdajanje dovoljenj za bivanje in izvajanje predpisov o tujcih v okviru uporabe te konvencije v zvezi z gibanjem oseb. Dostop do podatkov ureja nacionalno pravo posamezne pogodbenice.
4. Each Contracting Party shall send the Executive Committee a list of competent authorities which are authorised to search the data contained in the Schengen Information System directly. That list shall specify, for each authority, which data it may search and for what purposes.3. Uporabniki lahko preverjajo samo tiste podatke, ki jih potrebujejo za izvajanje svojih nalog.
CHAPTER 34. Vsaka pogodbenica posreduje Izvršnemu odboru seznam organov, ki so pristojni za neposredno preverjanje podatkov, shranjenih v schengenskem informacijskem sistemu. Ta seznam za vsak organ določa, katere podatke za katere naloge lahko preverja.
PROTECTION OF PERSONAL DATA AND SECURITY OF DATA IN THE SCHENGEN INFORMATION SYSTEMPOGLAVJE 3
Article 102VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN ZAVAROVANJE PODATKOV V SCHENGENSKEM INFORMACIJSKEM SISTEMU
1. The Contracting Parties may use the data provided for in Articles 95 to 100 only for the purposes laid down for each category of alert referred to in those Articles.Člen 102
2. Data may only be copied for technical purposes, provided that such copying is necessary in order for the authorities referred to in Article 101 to carry out a direct search. Alerts issued by other Contracting Parties may not be copied from the national section of the Schengen Information System into other national data files.1. Pogodbenice lahko uporabljajo podatke iz členov 95 do 100 samo za namene, ki so določeni za vsako vrsto razpisa ukrepov iz teh členov.
3. With regard to the alerts laid down in Articles 95 to 100 of this Convention, any derogation from paragraph 1 in order to change from one category of alert to another must be justified by the need to prevent an imminent serious threat to public policy and public security, on serious grounds of national security or for the purposes of preventing a serious criminal offence. Prior authorisation from the Contracting Party issuing the alert must be obtained for this purpose.2. Podatki se lahko prepisujejo samo iz tehničnih razlogov, pod pogojem, da je tako prepisovanje potrebno, da jih lahko organi iz člena 101 neposredno preiskujejo. Razpisi, ki jih izdajo druge pogodbenice, se ne smejo prepisovati iz nacionalnega dela schengenskega informacijskega sistema v druge nacionalne podatkovne zbirke.
4. Data may not be used for administrative purposes. By way of derogation, data entered under Article 96 may be used in accordance with the national law of each Contracting Party for the purposes of Article 101(2) only.3. V zvezi z razpisi ukrepov iz členov 95 do 100 te konvencije mora biti vsako odstopanje od odstavka 1 zaradi spremembe iz ene kategorije razpisa ukrepov v drugo utemeljeno s potrebo po preprečitvi neposrednega resnegaogrožanja javnega reda in varnosti iz utemeljenih razlogov državne varnosti ali zaradi preprečevanja težjih kaznivih dejanj. V ta namen je treba pridobiti predhodno dovoljenje pogodbenice, ki je izdala razpis ukrepa.
5. Any use of data which does not comply with paragraphs 1 to 4 shall be considered as misuse under the national law of each Contracting Party.4. Podatki se ne smejo uporabljati v upravne namene. Izjemoma se lahko podatki, vneseni v skladu s členom 96, po nacionalni zakonodaji vsake pogodbenice uporabijo samo za namene člena 101(2).
Article 1035. Vsaka uporaba podatkov, ki ni v skladu z odstavki 1 do 4, se šteje za zlorabo po nacionalni zakonodaji vsake pogodbenice.
Each Contracting Party shall ensure that, on average, every 10th transmission of personal data is recorded in the national section of the Schengen Information System by the data file management authority for the purposes of checking whether the search is admissible or not. The record may only be used for this purpose and shall be deleted after six months.Člen 103
Article 104Vsaka pogodbenica zagotovi, da upravljavec podatkovne zbirke povprečno vsak deseti prenos osebnih podatkov evidentira v nacionalnem delu schengenskega informacijskega sistema zaradi preverjanja, ali je preiskovanje dopustno. Evidenca se lahko uporablja samo v ta namen in se po šestih mesecih izbriše.
1. Alerts shall be governed by the national law of the Contracting Party issuing the alert unless more stringent conditions are laid down in this Convention.Člen 104
2. In so far as this Convention does not lay down specific provisions, the law of each Contracting Party shall apply to data entered in its national section of the Schengen Information System.1. Za razpise ukrepov velja nacionalna zakonodaja pogodbenice, ki izda razpis ukrepa, razen če so v tej konvenciji določeni strožji pogoji.
3. In so far as this Convention does not lay down specific provisions concerning performance of the action requested in the alert, the national law of the requested Contracting Party performing the action shall apply. In so far as this Convention lays down specific provisions concerning performance of the action requested in the alert, responsibility for that action shall be governed by the national law of the requested Contracting Party. If the requested action cannot be performed, the requested Contracting Party shall immediately inform the Contracting Party issuing the alert.2. Če ta konvencija ne določa drugače, se za podatke, ki se vnesejo v nacionalni del schengenskega informacijskega sistema, uporablja zakonodaja zadevne pogodbenice.
Article 1053. Če ta konvencija ne določa drugače, se za izvajanje ukrepov, zahtevanih v razpisu ukrepov, uporablja nacionalna zakonodaja zaprošene pogodbenice, ki izvaja ukrep. Če v zvezi z izvajanjem ukrepov, zahtevanih v razpisu ukrepov, ta konvencija ne določa drugače, odgovornost za ukrep ureja nacionalna zakonodaja zaprošene pogodbenice. Če zahtevanega ukrepa ni mogoče izvesti, zaprošena pogodbenica takoj obvesti pogodbenico, ki je izdala razpis ukrepa.
The Contracting Party issuing the alert shall be responsible for ensuring that the data entered into the Schengen Information System is accurate, up-to-date and lawful.Člen 105
Article 106Pogodbenica, ki izda razpis ukrepa, odgovarja za točnost, ažurnost in zakonitost podatkov, vnesenih v schengenski informacijski sistem.
1. Only the Contracting Party issuing the alert shall be authorised to modify, add to, correct or delete data which it has entered.Člen 106
2. If one of the Contracting Parties which has not issued the alert has evidence suggesting that an item of data is factually incorrect or has been unlawfully stored, it shall advise the Contracting Party issuing the alert thereof as soon as possible; the latter shall be obliged to check the communication and, if necessary, correct or delete the item in question immediately.1. Samo pogodbenica, ki izda razpis ukrepa, sme spreminjati, dodajati, popravljati ali brisati podatke, ki jih je vnesla.
3. If the Contracting Parties are unable to reach agreement, the Contracting Party which did not issue the alert shall submit the case to the joint supervisory authority referred to in Article 115(1) for its opinion.2. Če ima pogodbenica, ki ni izdala razpisa ukrepa, dokaze, ki kažejo, da so nekateri podatki netočni ali so bili nezakonito shranjeni, o tem čim prej obvesti pogodbenico, ki je izdala razpis ukrepa, ta pa mora preveriti sporočilo in, če je potrebno, takoj popraviti ali izbrisati sporni podatek.
Article 1073. Če pogodbenice ne morejo doseči soglasja, pogodbenica, ki ni izdala razpisa ukrepa, prosi za mnenje skupni nadzorni organ iz člena 115(1).
Where a person is already the subject of an alert in the Schengen Information System, a Contracting Party which enters a further alert shall reach agreement on the entry of the alert with the Contracting Party which entered the first alert. The Contracting Parties may also lay down general provisions to this end.Člen 107
Article 108Kadar je bil za osebo že vnesen razpis ukrepa v schengenski informacijski sistem, se pogodbenica, ki vnese dodatni razpis ukrepa, s pogodbenico, ki je vnesla prvi razpis ukrepa, dogovori glede vnosa razpisa ukrepa. Pogodbenice lahko tudi določijo splošne določbe v ta namen.
1. Each Contracting Party shall designate an authority which shall have central responsibility for its national section of the Schengen Information System.Člen 108
2. Each Contracting Party shall issue its alerts via that authority.1. Vsaka pogodbenica imenuje organ z osrednjo odgovornostjo za njen nacionalni del schengenskega informacijskega sistema.
3. The said authority shall be responsible for the smooth operation of the national section of the Schengen Information System and shall take the necessary measures to ensure compliance with the provisions of this Convention.2. Vsaka pogodbenica izdaja svoje razpise ukrepov prek tega organa.
4. The Contracting Parties shall inform one another, via the depositary, of the authority referred to in paragraph 1.3. Navedeni organ je odgovoren za nemoteno delovanje nacionalnega dela schengenskega informacijskega sistema in sprejema potrebne ukrepe za zagotovitev upoštevanja določb te konvencije.
Article 1094. Pogodbenice prek depozitarja druga drugo obvestijo o organu iz odstavka 1.
1. The right of persons to have access to data entered in the Schengen Information System which relate to them shall be exercised in accordance with the law of the Contracting Party before which they invoke that right. If national law so provides, the national supervisory authority provided for in Article 114(1) shall decide whether information shall be communicated and by what procedures. A Contracting Party which has not issued the alert may communicate information concerning such data only if it has previously given the Contracting Party issuing the alert an opportunity to state its position.Člen 109
2. Communication of information to the data subject shall be refused if this is indispensable for the performance of a lawful task in connection with the alert or for the protection of the rights and freedoms of third parties. In any event, it shall be refused throughout the period of validity of an alert for the purpose of discreet surveillance.1. Pravica oseb, da imajo vpogled v podatke, ki se nanašajo nanje in so vneseni v schengenski informacijski sistem, se uresničuje v skladu z zakonodajo pogodbenice, pri kateri uveljavljajo to pravico. Če nacionalna zakonodaja tako določa, državni nadzorni organ iz člena 114(1) določi, ali se informacija lahko posreduje in po kakšnih postopkih. Pogodbenica, ki ni izdala razpisa ukrepa, lahko posreduje informacije o takih podatkih samo, če je pred tem dala pogodbenici, ki je izdala razpis ukrepa, možnost, da izrazi svoje stališče.
Article 1102. Posredovanje informacij o vsebini podatkov se zavrne, če je to nujno zaradi izvedbe zakonite naloge v zvezi z razpisom ukrepov ali zaradi varstva pravic in svoboščin tretjih oseb. V vsakem primeru se zavrne med veljavnostjo razpisa ukrepa izvajanja diskretnega prikritega evidentiranja.
Any person may have factually inaccurate data relating to them corrected or unlawfully stored data relating to them deleted.Člen 110
Article 111Vsaka oseba lahko zahteva, da se netočni podatki v zvezi z njo popravijo ali da se nezakonito shranjeni podatki v zvezi z njo izbrišejo.
1. Any person may, in the territory of each Contracting Party, bring before the courts or the authority competent under national law an action to correct, delete or obtain information or to obtain compensation in connection with an alert involving them.Člen 111
2. The Contracting Parties undertake mutually to enforce final decisions taken by the courts or authorities referred to in paragraph 1, without prejudice to the provisions of Article 116.1. Vsaka oseba lahko na ozemlju vsake pogodbenice na sodišču ali pri organu, pristojnem po nacionalni zakonodaji, zahteva popravek, izbris, pridobitev informacije ali odškodnino v zvezi z razpisom ukrepa, ki se nanaša nanjo.
Article 1122. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo vzajemno izvršile pravnomočne odločbe sodišč ali organov iz odstavka 1, brez vpliva na določbe člena 116.
1. Personal data entered into the Schengen Information System for the purposes of tracing persons shall be kept only for the time required to meet the purposes for which they were supplied. The Contracting Party which issued the alert must review the need for continued storage of such data not later than three years after they were entered. The period shall be one year in the case of the alerts referred to in Article 99.Člen 112
2. Each Contracting Party shall, where appropriate, set shorter review periods in accordance with its national law.1. Osebni podatki, vneseni v schengenski informacijski sistem za izsleditev oseb, se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili vneseni. Pogodbenica, ki je izdala razpis ukrepa, mora najkasneje v treh letih po vnosu preveriti, ali je njihovo shranjevanje še potrebno. Pri razpisih ukrepov iz člena 99 je rok eno leto.
3. The technical support function of the Schengen Information System shall automatically inform the Contracting Parties of scheduled deletion of data from the system one month in advance.2. Vsaka pogodbenica, kadar je to ustrezno, določi krajše roke za preverjanje v skladu s svojo nacionalno zakonodajo.
4. The Contracting Party issuing the alert may, within the review period, decide to keep the alert should this prove necessary for the purposes for which the alert was issued. Any extension of the alert must be communicated to the technical support function. The provisions of paragraph 1 shall apply to the extended alert.3. Tehnični podporni del schengenskega informacijskega sistema en mesec vnaprej avtomatično obvesti pogodbenice o predvidenem času izbrisa podatkov iz sistema.
Article 1134. Pogodbenica, ki izda razpis ukrepa, se lahko v roku za preverjanje odloči ohraniti razpis ukrepa, če se to izkaže za potrebno za dosego namena, za katerega je bil razpis ukrepa izdan. Vsako podaljšanje razpisa ukrepa je treba sporočiti tehničnemu podpornemu delu. Za podaljšanje razpisa ukrepa se uporabljajo določbe odstavka 1.
1. Data other than that referred to in Article 112 shall be kept for a maximum of 10 years, data on issued identity papers and suspect banknotes for a maximum of five years and data on motor vehicles, trailers and caravans for a maximum of three years.Člen 113
2. Data which have been deleted shall be kept for one year in the technical support function. During that period they may only be consulted for subsequent checking as to their accuracy and as to whether the data were entered lawfully. Afterwards they must be destroyed.1. Podatki, razen podatkov iz člena 112, se shranjujejo največ 10 let, podatki o izdanih osebnih listinah in registriranih bankovcih največ pet let in podatki o motornih vozilih, priklopnikih in prikolicah največ tri leta.
Article 1142. Podatke, ki so bili izbrisani, še eno leto shranjuje tehnični podporni del. V tem obdobju se podatki lahko pregledujejo samo zaradi naknadnega preverjanja točnosti in zakonitosti vnosa. Po tem obdobju je treba podatke uničiti.
1. Each Contracting Party shall designate a supervisory authority responsible in accordance with national law for carrying out independent supervision of the data file of the national section of the Schengen Information System and for checking that the processing and use of data entered in the Schengen Information System does not violate the rights of the data subject. For this purpose, the supervisory authority shall have access to the data file of the national section of the Schengen Information System.Člen 114
2. Any person shall have the right to ask the supervisory authorities to check data entered in the Schengen Information System which concern them and the use made of such data. That right shall be governed by the national law of the Contracting Party to which the request is made. If the data have been entered by another Contracting Party, the check shall be carried out in close coordination with that Contracting Party's supervisory authority.1. Vsaka pogodbenica imenuje nadzorni organ, ki je po nacionalni zakonodaji pristojen za izvajanje neodvisnega nadzora podatkovnih zbirk nacionalnega dela schengenskega informacijskega sistema in za preverjanje, da obdelava in uporaba podatkov, vnesenih v schengenski informacijski sistem, ne pomeni kršenja pravic oseb, na katere se podatki nanašajo. V ta namen ima nadzorni organ dostop do zbirke podatkov nacionalnega dela schengenskega informacijskega sistema.
Article 1152. Vsaka oseba ima pravico zahtevati od nadzornih organov, da preverijo podatke, ki se nanašajo nanje in so vnesene v schengenski informacijski sistem, ter uporabo teh podatkov. To pravico ureja nacionalna zakonodaja pogodbenice, ki ji je poslana zahteva. Če je podatke vnesla druga pogodbenica, se preverjanje opravi v tesnem sodelovanju z nadzornim organom te pogodbenice.
1. A joint supervisory authority shall be set up and shall be responsible for supervising the technical support function of the Schengen Information System. This authority shall consist of two representatives from each national supervisory authority. Each Contracting Party shall have one vote. Supervision shall be carried out in accordance with the provisions of this Convention, the Council of Europe Convention of 28 January 1981 for the Protection of Individuals with regard to the Automatic Processing of Personal Data, taking into account Recommendation No R (87) 15 of 17 September 1987 of the Committee of Ministers of the Council of Europe regulating the use of personal data in the police sector, and in accordance with the national law of the Contracting Party responsible for the technical support function.Člen 115
2. As regards the technical support function of the Schengen Information System, the joint supervisory authority shall have the task of checking that the provisions of this Convention are properly implemented. For that purpose, it shall have access to the technical support function.1. Ustanovi se skupni nadzorni organ, ki je odgovoren za nadzor tehničnega podpornega dela schengenskega informacijskega sistema. Ta organ sestavljata po dva predstavnika vsakega nacionalnega nadzornega organa. Vsaka pogodbenica ima en glas. Nadzor se izvaja v skladu z določbami te konvencije, Konvencije Sveta Evrope z dne 28. januarja 1981 o varstvu posameznikov glede avtomatske obdelave osebnih podatkov, ob upoštevanju Priporočila Odbora ministrov Sveta Evrope št. R(87)15 z dne 17. septembra 1987 o uporabi osebnih podatkov v policijskem sektorju in v skladu z nacionalno zakonodajo pogodbenice, ki je odgovorna za tehnični podporni del.
3. The joint supervisory authority shall also be responsible for examining any difficulties of application or interpretation that may arise during the operation of the Schengen Information System, for studying any problems that may occur with the exercise of independent supervision by the national supervisory authorities of the Contracting Parties or in the exercise of the right of access to the system, and for drawing up harmonised proposals for joint solutions to existing problems.2. V zvezi tehničnim podpornim delom schengenskega informacijskega sistema ima skupni nadzorni organ nalogo preverjati, da se določbe te konvencije pravilno izvajajo. V ta namen ima skupni nadzorni organ dostop do tehničnega podpornega dela.
4. Reports drawn up by the joint supervisory authority shall be submitted to the authorities to which the national supervisory authorities submit their reports.3. Skupni nadzorni organ je odgovoren tudi za preučevanje kakršnih koli težav pri uporabi ali interpretaciji, ki lahko nastanejo pri delovanju schengenskega informacijskega sistema, za preučevanje težav, ki lahko nastanejo pri neodvisnem nadzoru, ki ga izvajajo nacionalni nadzorni organi pogodbenic, ali pri uresničevanju pravice dostopa do sistema ter za pripravo usklajenih predlogov za skupne rešitve nastalih težav.
Article 1164. Poročila, ki jih pripravi skupni nadzorni organ, se predložijo organom, katerim poročajo nacionalni nadzorni organi.
1. Each Contracting Party shall be liable in accordance with its national law for any injury caused to a person through the use of the national data file of the Schengen Information System. This shall also apply to injury caused by the Contracting Party which issued the alert, where the latter entered factually inaccurate data or stored data unlawfully.Člen 116
2. If the Contracting Party against which an action is brought is not the Contracting Party issuing the alert, the latter shall be required to reimburse, on request, the sums paid out as compensation unless the data were used by the requested Contracting Party in breach of this Convention.1. Vsaka pogodbenica je v skladu z nacionalno zakonodajo odgovorna za vsako škodo, ki jo povzroči osebi z uporabo nacionalne podatkovne zbirke schengenskega informacijskega sistema. To velja tudi za škodo, ki jo povzroči pogodbenica, ki je izdala razpis ukrepa, če je vnesla netočne podatke ali je podatke nezakonito shranjevala.
Article 1172. Če pogodbenica, proti kateri je bila vložena tožba, ni pogodbenica, ki je izdala razpis ukrepa, mora slednja na zahtevo povrniti zneske, ki so bili izplačani kot odškodnina, razen če je zaprošena pogodbenica podatke uporabila v nasprotju s to konvencijo.
1. As regards the automatic processing of personal data communicated pursuant to this Title, each Contracting Party shall, no later than the date of entry into force of this Convention, adopt the necessary national provisions in order to achieve a level of protection of personal data at least equal to that resulting from the principles laid down in the Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data of 28 January 1981 and in accordance with Recommendation No R (87) 15 of 17 September 1987 of the Committee of Ministers of the Council of Europe regulating the use of personal data in the police sector.Člen 117
2. The communication of personal data provided for in this Title may not take place until the provisions for the protection of personal data as specified in paragraph 1 have entered into force in the territories of the Contracting Parties involved in such communication.1. V zvezi z avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, ki se sporočajo v skladu s tem naslovom, vsaka pogodbenica najkasneje na dan začetka veljavnosti te konvencije sprejme potrebne nacionalne predpise za zagotovitev take ravni varstva osebnih podatkov, ki je najmanj enaka tisti, ki izhaja iz načel Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede avtomatske obdelave osebnih podatkov z dne 28. januarja 1981 in ki je skladna s Priporočilom Odbora ministrov Sveta Evrope št. R(87)15 z dne 17. septembra 1987 o uporabi osebnih podatkov v policijskem sektorju.
Article 1182. Osebni podatki iz tega naslova se ne smejo sporočati, dokler na ozemljih pogodbenic, ki so vključene v tako sporočanje, ne začnejo veljati pravila o varstvu osebnih podatkov iz odstavka 1.
1. Each Contracting Party undertakes, in relation to its national section of the Schengen Information System, to adopt the necessary measures in order to:Člen 118
(a) deny unauthorised persons access to data-processing equipment used for processing personal data (equipment access control);1. Vsaka pogodbenica se v zvezi s svojim nacionalnim delom schengenskega informacijskega sistema zavezuje sprejeti potrebne ukrepe za:
(b) prevent the unauthorised reading, copying, modification or removal of data media (data media control);(a) preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam do opreme, ki se uporablja za obdelavo osebnih podatkov (kontrola dostopa do opreme):
(c) prevent the unauthorised input of data and the unauthorised inspection, modification or deletion of stored personal data (storage control);(b) preprečitev nepooblaščenega branja, prepisovanja, spreminjanja ali odnašanja nosilcev podatkov (nadzor nosilcev podatkov);
(d) prevent the use of automated data-processing systems by unauthorised persons using data communication equipment (user control);(c) preprečitev nepooblaščenega vnašanja podatkov v podatkovne zbirke in nepooblaščenega pregledovanja, spreminjanja ali brisanja shranjenih osebnih podatkov (nadzor shranjevanja);
(e) ensure that persons authorised to use an automated data-processing system only have access to the data covered by their access authorisation (data access control);(d) preprečitev, da bi nepooblaščene osebe prek opreme za prenos podatkov uporabljale sisteme za avtomatsko obdelavo podatkov (nadzor uporabe);
(f) ensure that it is possible to verify and establish to which bodies personal data may be transmitted using data communication equipment (communication control);(e) zagotovitev, da imajo osebe, pooblaščene za uporabo sistema za avtomatsko obdelavo podatkov, dostop samo do podatkov, ki jih zajema njihovo pooblastilo za dostop (nadzor dostopa);
(g) ensure that it is subsequently possible to verify and establish which personal data have been input into automated data-processing systems and when and by whom the data were input (input control);(f) zagotovitev, da se lahko preveri in ugotovi, katerim organom se lahko prek opreme za prenos podatkov pošiljajo osebni podatki (nadzor prenosa);
(h) prevent the unauthorised reading, copying, modification or deletion of personal data during transfers of personal data or during transportation of data media (transport control).(g) zagotovitev, da se lahko naknadno preveri in ugotovi, kateri osebni podatki so bili vneseni v sisteme za avtomatsko obdelavo podatkov ter kdaj in kdo jih je vnesel (nadzor vnosa);
2. Each Contracting Party must take special measures to ensure the security of data while they are being communicated to services located outside the territories of the Contracting Parties. Such measures must be notified to the joint supervisory authority.(h) preprečitev nepooblaščenega branja, prepisovanja, spreminjanja ali brisanja osebnih podatkov med prenosom osebnih podatkov ali med pošiljanjem nosilcev podatkov (nadzor pošiljanja).
3. For the processing of data in its national section of the Schengen Information System each Contracting Party may appoint only specially qualified persons who have undergone security checks.2. Vsaka pogodbenica mora sprejeti posebne ukrepe, da zagotovi varnost podatkov med pošiljanjem službam zunaj ozemlja pogodbenic. O takih ukrepih je treba obvestiti skupni nadzorni organ.
4. The Contracting Party responsible for the technical support function of the Schengen Information System shall adopt the measures laid down in paragraphs 1 to 3 in respect of that function.3. Za delo na obdelavi podatkov v nacionalnem delu schengenskega informacijskega sistema lahko vsaka pogodbenica imenuje samo posebej usposobljene osebe, ki morajo biti varnostno preverjene.
CHAPTER 44. Pogodbenica, ki je odgovorna za tehnični podporni del schengenskega sistema, v zvezi s to funkcijo sprejme ukrepe iz odstavkov 1 do 3.
APPORTIONMENT OF THE COSTS OF THE SCHENGEN INFORMATION SYSTEMPOGLAVJE 4
Article 119RAZDELITEV STROŠKOV SCHENGENSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
1. The costs of installing and operating the technical support function referred to in Article 92(3), including the cost of lines connecting the national sections of the Schengen Information System to the technical support function, shall be borne jointly by the Contracting Parties. Each Contracting Party's share shall be determined on the basis of the rate for each Contracting Party applied to the uniform basis of assessment of value added tax within the meaning of Article 2(1)(c) of the Decision of the Council of the European Communities of 24 June 1988 on the system of the Communities' own resources.Člen 119
2. The costs of installing and operating the national section of the Schengen Information System shall be borne by each Contracting Party individually.1. Stroški postavitve in delovanja tehničnega podpornega dela iz člena 92(3), skupaj s stroški povezave nacionalnih delov schengenskega informacijskega sistema z osrednjim tehničnim delom, bremenijo vse pogodbenice. Delež vsake pogodbenice se določi na podlagi stopnje vsake pogodbenice od enotne osnove za odmero davka na dodano vrednost v smislu člena 2(1)(c) Odločbe Sveta Evropskih skupnosti z dne 24. junija 1988 o sistemu lastnih sredstev Skupnosti.
TITLE V2. Stroške postavitve in delovanja nacionalnega dela schengenskega informacijskega sistema krije vsaka pogodbenica sama.
TRANSPORT AND MOVEMENT OF GOODSNASLOV V
Article 120PREVOZ IN PRETOK BLAGA
1. The Contracting Parties shall jointly ensure that their laws, regulations or administrative provisions do not unjustifiably impede the movement of goods at internal borders.Člen 120
2. The Contracting Parties shall facilitate the movement of goods across internal borders by carrying out formalities relating to prohibitions and restrictions when goods are cleared through customs for home use. Such customs clearance may, at the discretion of the Party concerned, be conducted either within the country or at the internal borders. The Contracting Parties shall endeavour to encourage customs clearance within the country.1. Pogodbenice skupaj zagotovijo, da njihovi zakoni in drugi predpisi ne ovirajo neupravičeno pretoka blaga na notranjih mejah.
3. In so far as it is not possible in certain fields to achieve the simplifications referred to in paragraph 2 in whole or in part, the Contracting Parties shall endeavour either to create the conditions therefor amongst themselves or to do so within the framework of the European Communities.2. Pogodbenice olajšajo pretok blaga prek notranjih meja tako, da formalnosti v zvezi s prepovedmi in omejitvami izvajajo ob carinjenju blaga za domačo uporabo. Takšno carinjenje se lahko po lastni izbiri pogodbenice izvaja bodisi v notranjosti države ali na notranjih mejah. Pogodbenice si prizadevajo spodbuditi carinjenje v notranjosti države.
This paragraph shall apply in particular to monitoring compliance with rules on commercial transport permits, roadworthiness of means of transport, veterinary inspections and animal health checks, veterinary checks on health and hygiene, including meat inspections, plant health inspections and monitoring the transportation of dangerous goods and hazardous waste.3. Če na določenih področjih v celoti ali deloma ni mogoče doseči poenostavitev iz odstavka 2, si pogodbenice prizadevajo ustvariti takšne pogoje med seboj ali pa to storijo v okviru Evropskih skupnosti.
4. The Contracting Parties shall endeavour to harmonise formalities governing the movement of goods across external borders and to monitor compliance therewith according to uniform principles. The Contracting Parties shall, to this end, work closely together within the Executive Committee in the framework of the European Communities and other international forums.Ta odstavek se zlasti uporablja za nadzor upoštevanja pravil o dovolilnicah za komercialne prevoze, za opravljanje preskusov primernosti prevoznih sredstev za vožnjo po cesti, veterinarske preglede in preverjanje zdravstvenega stanja živali, veterinarsko-sanitarne preglede, tudi za preglede mesa, fitopatološke preglede ter nadzor prevoza nevarnih snovi in nevarnih odpadkov.
Article 1214. Pogodbenice si prizadevajo za uskladitev formalnosti za pretok blaga prek zunanjih meja in hkrati za nadzor skladnosti z enotnimi načeli. Pogodbenice v ta namen z Izvršnim odborom tesno sodelujejo v okviru Evropskih skupnosti in drugih mednarodnih forumov.
1. In accordance with Community law, the Contracting Parties shall waive, for certain types of plant and plant products, the plant health inspections and presentation of plant health certificates required under Community law.Člen 121
The Executive Committee shall adopt the list of plants and plant products to which the simplification specified in the first subparagraph shall apply. It may amend this list and shall fix the date of entry into force for such amendments. The Contracting Parties shall inform each other of the measures taken.1. V skladu z zakonodajo Skupnosti pogodbenice za nekatere vrste rastlin in rastlinskih izdelkov ne zahtevajo fitopatološkega pregleda in fitopatoloških potrdil, potrebnih po zakonodaji Skupnosti.
2. Should there be a danger of harmful organisms being introduced or propagated, a Contracting Party may request the temporary reinstatement of the control measures laid down in Community law and may implement those measures. It shall immediately inform the other Contracting Parties thereof in writing, giving the reasons for its decision.Izvršni odbor sprejme seznam rastlin in rastlinskih proizvodov, za katere velja poenostavljeni postopek iz prvega pododstavka. Odbor lahko ta seznam spremeni in določi datum začetka veljavnosti takih sprememb. Pogodbenice druga drugo obvestijo o sprejetih ukrepih.
3. Plant health certificates may continue to be used as the certificate required under the law on the protection of species.2. Če obstaja nevarnost vnosa ali širjenja škodljivih organizmov, lahko pogodbenica zahteva, da se začasno ponovno uvedejo nadzorni ukrepi, ki jih določa zakonodaja Skupnosti, in lahko začne izvajati te ukrepe. O tem takoj pisno obvesti druge pogodbenice in navede tudi razloge za svojo odločitev.
4. The competent authority shall, upon request, issue a plant health certificate when a consignment is intended in whole or in part for re-export in so far as plant health requirements are met for the plants or plant products concerned.3. Fitopatološko potrdilo se lahko še naprej uporablja kot potrdilo, ki se zahteva po predpisih o varstvu vrst.
Article 1224. Pristojni organ na zahtevo izda fitopatološko potrdilo, če je pošiljka v celoti ali deloma namenjena za ponovni izvoz, pod pogojem, da rastline ali rastlinski proizvodi izpolnjujejo zahteve glede zdravstvenega varstva rastlin.
1. The Contracting Parties shall step up their cooperation with a view to ensuring the safe transportation of hazardous goods and undertake to harmonise their national provisions adopted pursuant to international Conventions in force. In addition, they undertake, particularly with a view to maintaining the existing level of safety, to:Člen 122
(a) harmonise their requirements with regard to the vocational qualifications of drivers;1. Pogodbenice okrepijo svoje sodelovanje, da bi zagotovile varen prevoz nevarnega blaga, in se zavezujejo uskladiti svoje nacionalne predpise, sprejete v skladu z veljavnimi mednarodnimi konvencijami. Zaradi ohranjanja obstoječe stopnje varnosti se poleg tega zavezujejo:
(b) harmonise the procedures for and the intensity of checks conducted during transportation and within undertakings;(a) uskladiti svoje zahteve glede poklicnih kvalifikacij voznikov;
(c) harmonise the classification of offences and the legal provisions concerning the relevant penalties;(b) uskladiti postopke in pogostost kontrol med prevozom in v podjetjih;
(d) ensure a permanent exchange of information and experience with regard to the measures implemented and the checks carried out.(c) uskladiti klasifikacijo kršitev in pravnih določb glede sankcij;
2. The Contracting Parties shall step up their cooperation with a view to conducting checks on transfers of hazardous and non-hazardous waste across internal borders.(d) zagotoviti stalno izmenjavo informacij in izkušenj glede izvedenih ukrepov in kontrol.
To this end, they shall endeavour to adopt a common position regarding the amendment of Community Directives on the monitoring and management of transfers of hazardous waste and regarding the introduction of Community acts on non-hazardous waste, with the aim of setting up an adequate infrastructure for its disposal and of introducing waste disposal standards harmonised at a high level.2. Pogodbenice okrepijo svoje sodelovanje, da bi izvajale kontrolo prevozov nevarnih in nenevarnih odpadkov prek notranjih meja.
Pending Community rules on non-hazardous waste, checks on transfers of such waste shall be conducted on the basis of a special procedure whereby transfers may be checked at the point of destination during clearance procedures.V ta namen si prizadevajo sprejeti skupno stališče glede sprememb direktiv Skupnosti o nadzoru in upravljanju prevozov nevarnih odpadkov ter glede uvajanja aktov Skupnosti o nenevarnih odpadkih z namenom vzpostavitve ustrezne infrastrukture za njihovo odlaganje ter za uvajanje standardov o odlaganju odpadkov, usklajenih na visoki ravni.
The second sentence of paragraph 1 shall also apply to this paragraph.Do sprejetja pravil Skupnosti o nenevarnih odpadkih se nadzor prevozov takih odpadkov izvaja po posebnem postopku, pri katerem se lahko prevozi odpadkov preverjajo pri carinjenju v namembnem kraju.
Article 123Drugi stavek odstavka 1 velja tudi za ta odstavek.
1. The Contracting Parties undertake to consult each other for the purposes of abolishing among themselves the current requirement to produce a licence for the export of strategic industrial products and technologies, and to replace such a licence, if necessary, by a flexible procedure in cases where the countries of first and final destination are Contracting Parties.Člen 123
Subject to such consultations, and in order to guarantee the effectiveness of such checks as may prove necessary, the Contracting Parties shall, by cooperating closely through a coordinating mechanism, endeavour to exchange relevant information, while taking account of national law.1. Pogodbenice se zavezujejo, da se bodo med seboj posvetovale glede možnosti medsebojne odprave sedanje zahteve po pridobitvi dovoljenja za izvoz strateških industrijskih izdelkov in tehnologij, in da bodo po potrebi to dovoljenje nadomestile s prilagodljivim postopkom v primerih, ko sta prva in zadnja namembna država pogodbenici.
2. With regard to products other than the strategic industrial products and technologies referred to in paragraph 1, the Contracting Parties shall endeavour, on the one hand, to have export formalities carried out within the country and, on the other, to harmonise their control procedures.Na podlagi takih posvetovanj in da bi zagotovile učinkovitost kontrol, ki se lahko izkažejo za potrebne, si pogodbenice v tesnem sodelovanjem prek mehanizma usklajevanja prizadevajo izmenjati ustrezne informacije, pri čemer upoštevajo nacionalno zakonodajo.
3. In pursuit of the objectives set out in paragraphs 1 and 2, the Contracting Parties shall consult the other partners concerned.2. Glede izdelkov, ki niso strateški industrijski izdelki in tehnologije iz odstavka 1, si pogodbenice po eni strani prizadevajo, da bi se izvozne formalnosti izvajale v notranjosti držav, in po drugi strani, da bi uskladile svoje nadzorne postopke.
Article 1243. Za dosego ciljev iz odstavkov 1 in 2 se pogodbenice posvetujejo z drugimi zainteresiranimi partnerji.
The number and intensity of checks on goods carried by travellers when crossing internal borders shall be reduced to the lowest level possible. Further reductions in and the final abolition of such checks will depend on the gradual increase in travellers' duty-free allowances and on future developments in the rules applicable to the cross-border movement of travellers.Člen 124
Article 125Število in pogostost kontrol blaga, ki ga potniki nosijo s seboj pri prehodu prek notranjih meja, se čim bolj zmanjša. Nadaljnja zmanjšanja in dokončna odprava takih kontrol bodo odvisni od postopnega zvišanja vrednosti blaga, ki ga lahko potniki prinesejo s seboj dajatev prosto, in prihodnjega razvoja pravil za čezmejni potniški promet.
1. The Contracting Parties shall conclude arrangements on the secondment of liaison officers from their customs administrations.Člen 125
2. The secondment of liaison officers shall have the general purposes of promoting and accelerating cooperation between the Contracting Parties, in particular under existing Conventions and Community acts on mutual assistance.1. Pogodbenice sklenejo dogovore o dodelitvi uradnikov za zvezo iz njihovih carinskih uprav.
3. The task of liaison officers shall be to advise and to provide assistance. They shall not be authorised to take customs administration measures on their own initiative. They shall provide information and shall perform their duties in accordance with the instructions given to them by the seconding Contracting Party.2. Splošni namen dodelitve uradnikov za zvezo je spodbujanje in pospeševanje sodelovanja med pogodbenicami, zlasti po obstoječih konvencijah in aktih Skupnosti o medsebojni pomoči.
TITLE VI3. Naloga uradnikov za zvezo je svetovati in dajati pomoč. Uradniki niso pooblaščeni za sprejemanje carinskih upravnih ukrepov na lastno pobudo. Uradniki dajejo informacije in izvajajo svoje naloge v skladu z navodili pogodbenice dodeljiteljice.
PROTECTION OF PERSONAL DATANASLOV VI
Article 126VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
1. As regards the automatic processing of personal data communicated pursuant to this Convention, each Contracting Party shall, no later than the date of entry into force of this Convention, adopt the necessary national provisions in order to achieve a level of protection of personal data at least equal to that resulting from the Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data of 28 January 1981.Člen 126
2. The communication of personal data provided for in this Convention may not take place until the provisions for the protection of personal data as specified in paragraph 1 have entered into force in the territories of the Contracting Parties involved in such communication.1. V zvezi z avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, ki se sporočajo v skladu s to konvencijo, vsaka pogodbenica najkasneje na datum začetka veljavnosti te konvencije sprejme potrebne nacionalne predpise, da bi dosegla raven varstva osebnih podatkov, ki je najmanj enaka tisti, ki izhaja iz uresničevanja načel Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede avtomatske obdelave osebnih podatkov z dne 28. januarja 1981.
3. In addition, the following provisions shall apply to the automatic processing of personal data communicated pursuant to this Convention:2. Osebni podatki iz te konvencije se ne smejo sporočati, dokler na ozemljih pogodbenic, ki so vključene v tako sporočanje, ne začnejo veljati pravila o varstvu osebnih podatkov iz odstavka 1.
(a) such data may be used by the recipient Contracting Party solely for the purposes for which this Convention stipulates that they may be communicated; such data may be used for other purposes only with the prior authorisation of the Contracting Party communicating the data and in accordance with the law of the recipient Contracting Party; such authorisation may be granted in so far as the national law of the Contracting Party communicating the data so permits;3. Poleg tega za avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, ki se sporočajo v skladu s to konvencijo, veljajo naslednje določbe:
(b) such data may be used only by the judicial authorities and the departments and authorities carrying out tasks or performing duties in connection with the purposes referred to in paragraph (a);(a) pogodbenica prejemnica lahko uporablja te podatke izključno za namene, za katere se lahko sporočajo v skladu s to konvencijo; takšni podatki se lahko uporabljajo za druge namene samo s predhodnim dovoljenjem pogodbenice, ki podatke sporoči, in v skladu z zakonodajo pogodbenice prejemnice; tako dovoljenje se lahko da le, če to dovoljuje nacionalna zakonodaja pogodbenice, ki podatke sporoči;
(c) the Contracting Party communicating such data shall be obliged to ensure the accuracy thereof; should it establish, either on its own initiative or further to a request by the data subject, that data have been provided that are inaccurate or should not have been communicated, the recipient Contracting Party or Parties must be immediately informed thereof; the latter Party or Parties shall be obliged to correct or destroy the data, or to indicate that the data are inaccurate or were unlawfully communicated;(b) take podatke lahko uporabljajo samo sodni organi ter službe in organi, ki izvajajo naloge ali dolžnosti v zvezi z nameni iz odstavka (a);
(d) a Contracting Party may not plead that another Contracting Party communicated inaccurate data, in order to avoid its liability under its national law vis-à-vis an injured party; if damages are awarded against the recipient Contracting Party because of its use of inaccurate communicated data, the Contracting Party which communicated the data shall refund in full to the recipient Contracting Party the amount paid in damages;(c) pogodbenica, ki sporoči take podatke, mora zagotoviti točnost podatkov; če bodisi na svojo pobudo ali na podlagi zahtevka osebe, na katero se podatki nanašajo, ugotovi, da so dani podatki netočni ali ne bi smeli biti poslani, mora o tem takoj obvestiti pogodbenico prejemnico ali pogodbenice prejemnice; ta pogodbenica ali pogodbenice morajo podatke popraviti ali uničiti ali označiti, da so podatki netočni ali sporočeni nezakonito;
(e) the transmission and receipt of personal data must be recorded both in the source data file and in the data file in which they are entered;(d) pogodbenica ne more uveljavljati, da ji je druga pogodbenica sporočila netočne podatke, da bi se izognila odgovornosti po svoji nacionalni zakonodaji nasproti oškodovani osebi; če se določi odškodnina, ker je pogodbenica uporabila netočne podatke, mora pogodbenica, ki jih je sporočila, pogodbenici prejemnici v celoti povrniti znesek, ki je bil izplačan kot odškodnina;
(f) the joint supervisory authority referred to in Article 115 may, at the request of one of the Contracting Parties, deliver an opinion on the difficulties of implementing and interpreting this Article.(e) posredovanje in prejem osebnih podatkov morata biti evidentirana tako v izvorni podatkovni zbirki kakor v podatkovni zbirki, v katero se vključijo;
4. This Article shall not apply to the communication of data provided for under Chapter 7 of Title II and Title IV. Paragraph 3 shall not apply to the communication of data provided for under Chapters 2 to 5 of Title III.(f) skupni nadzorni organ iz člena 115 lahko na zahtevo pogodbenice da svoje mnenje o težavah pri izvajanju in razlaganju tega člena.
Article 1274. Ta člen se ne uporablja za sporočanje podatkov iz poglavja 7 naslova II in iz naslova IV. Odstavek 3 se ne uporablja za sporočanje podatkov iz poglavij 2 do 5 naslova III.
1. Where personal data are communicated to another Contracting Party pursuant to the provisions of this Convention, Article 126 shall apply to the communication of the data from a non-automated data file and to their inclusion in another non-automated data file.Člen 127
2. Where, in cases other than those governed by Article 126(1), or paragraph 1 of this Article, personal data are communicated to another Contracting Party pursuant to this Convention, Article 126(3), with the exception of subparagraph (e), shall apply. The following provisions shall also apply:1. Kadar se osebni podatki sporočijo drugi pogodbenici na podlagi te konvencije, se za sporočanje podatkov iz neavtomatizirane podatkovne zbirke in za njihovo vključitev v drugo neavtomatizirano podatkovno zbirko uporablja člen 126.
(a) a written record shall be kept of the transmission and receipt of personal data; this obligation shall not apply where such a record is not necessary given the use of the data, in particular if they are not used or are used only very briefly;2. Kadar se na podlagi konvencije drugi pogodbenici sporočijo osebni podatki, ki jih ne ureja člen 126(1) ali odstavek 1 tega člena, se uporablja člen 126(3), razen pododstavka (e). Uporabljajo se tudi naslednje določbe:
(b) the recipient Contracting Party shall ensure, in the use of communicated data, a level of protection at least equal to that laid down in its national law for the use of similar data;(a) vodi se pisna evidenca poslanih in prejetih osebnih podatkov; te obveznosti ni, kadar takšna evidenca ni potrebna glede na namen uporabe podatkov, zlasti če se ne uporabijo ali se uporabijo le v zelo majhnem obsegu;
(c) the decision concerning whether and under what conditions the data subject shall, at his request, be provided information concerning communicated data relating to him shall be governed by the national law of the Contracting Party to which the request was addressed.(b) pogodbenica prejemnica pri uporabi posredovanih podatkov zagotovi raven varstva, ki je najmanj enaka ravni, kakor jo določa njena nacionalna zakonodaja za uporabo podobnih podatkov;
3. This Article shall not apply to the communication of data provided for under Chapter 7 of Title II, Chapters 2 to 5 of Title III, and Title IV.(c) odločitev ali lahko in pod katerimi pogoji oseba, na katero se podatki nanašajo, na njeno zahtevo dobi informacijo o posredovanih podatkih v zvezi z njo, se sprejme po nacionalni zakonodaji pogodbenice, na katero je bila zahteva naslovljena.
Article 1283. Ta člen se ne uporablja za sporočanje podatkov iz poglavja 7 naslova II, poglavij 2 do 5 naslova III ter iz naslova IV.
1. The communication of personal data provided for by this Convention may not take place until the Contracting Parties involved in that communication have instructed a national supervisory authority to monitor independently that the processing of personal data in data files complies with Articles 126 and 127 and the provisions adopted for their implementation.Člen 128
2. Where the Contracting Party has, in accordance with its national law, instructed a supervisory authority to monitor independently, in one or more areas, compliance with the provisions on the protection of personal data not entered in a data file, that Contracting Party shall instruct the same authority to supervise compliance with the provisions of this Title in the areas concerned.1. Osebni podatki iz te konvencije se ne smejo posredovati, dokler pogodbenice, ki so vključene v tako posredovanje, ne dajo navodila nacionalnemu nadzornemu organu za neodvisni nadzor, da je obdelava osebnih podatkov v podatkovnih zbirkah v skladu s členoma 126 in 127 ter sprejetimi predpisi za njihovo izvajanje.
3. This Article shall not apply to the communication of data provided for under Chapter 7 of Title II and Chapters 2 to 5 of Title III.2. Kadar pogodbenica v skladu s svojo nacionalno zakonodajo da navodilo nadzornemu organu, da na enem ali več področjih neodvisno nadzoruje upoštevanje določb o varstvu osebnih podatkov, ki niso vneseni v podatkovno zbirko, ta pogodbenica istemu organu da tudi navodilo, da na teh področjih nadzoruje tudi upoštevanje pravil iz tega naslova.
Article 1293. Ta člen se ne uporablja za sporočanje podatkov iz poglavja 7 naslova II in poglavij 2 do 5 naslova III.
As regards the communication of personal data pursuant to Chapter 1 of Title III, the Contracting Parties undertake, without prejudice to Articles 126 and 127, to achieve a level of protection of personal data which complies with the principles of Recommendation No R (87) 15 of 17 September 1987 of the Committee of Ministers of the Council of Europe regulating the use of personal data in the police sector. In addition, as regards the communication of data pursuant to Article 46, the following provisions shall apply:Člen 129
(a) the data may be used by the recipient Contracting Party solely for the purposes indicated by the Contracting Party which provided the data and in compliance with the conditions laid down by that Contracting Party;V zvezi s posredovanjem osebnih podatkov po poglavju 1 naslova III se pogodbenice zavezujejo doseči raven varstva osebnih podatkov v skladu z načeli Priporočila Odbora ministrov Sveta Evrope št. R(87)15 z dne 17. septembra 1987 o uporabi osebnih podatkov vsektorju policije, brez vpliva na člena 126 in 127. V zvezi s posredovanjem podatkov po členu 46 veljajo še naslednje določbe:
(b) the data may be communicated to police forces and authorities only; data may not be communicated to other authorities without the prior authorisation of the Contracting Party which provided them;(a) pogodbenica prejemnica lahko podatke uporablja izključno za namene, ki jih določi pogodbenica, ki je podatke posredovala, in v skladu s pogoji, ki jih določi ta pogodbenica;
(c) the recipient Contracting Party shall, upon request, inform the Contracting Party which provided the data of the use made of the data and the results thus obtained.(b) podatki se lahko sporočijo samo policijskim silam in organom; drugim organom se podatki ne smejo posredovati brez predhodnega soglasja pogodbenice, ki jih je poslala;
Article 130(c) pogodbenica prejemnica pogodbenico, ki je podatke posredovala, na zahtevo obvesti o uporabi podatkov in o rezultatih te uporabe.
If personal data are communicated via a liaison officer as referred to in Article 47 or Article 125, the provisions of this title shall not apply unless the liaison officer communicates such data to the Contracting Party which seconded the officer to the territory of the other Contracting Party.Člen 130
TITLE VIIČe se osebni podatki sporočijo prek uradnika za zvezo iz člena 47 ali člena 125, se določbe iz tega naslova ne uporabljajo, razen če uradnik za zvezo posreduje take podatke pogodbenici, ki ga je dodelila na ozemlje druge pogodbenice.
EXECUTIVE COMMITTEENASLOV VII
Article 131IZVRŠNI ODBOR
1. An Executive Committee shall be set up for the purposes of implementing this Convention.Člen 131
2. Without prejudice to the special powers conferred upon it by this Convention, the overall task of the Executive Committee shall be to ensure that this Convention is implemented correctly.1. Za namene izvajanja te konvencije se ustanovi Izvršni odbor.
Article 1322. Ne glede na posebna pooblastila, ki jih ima Izvršni odbor po tej konvenciji, je njegova splošna naloga, da zagotavlja pravilno izvajanje te konvencije.
1. Each Contracting Party shall have one seat on the Executive Committee. The Contracting Parties shall be represented on the Committee by a Minister responsible for the implementation of this Convention; that Minister may, if necessary, be assisted by experts, who may participate in the deliberations.Člen 132
2. The Executive Committee shall take its decisions unanimously. It shall draw up its own rules of procedure; in this connection it may provide for a written decision-making procedure.1. Vsaka pogodbenica ima v Izvršnem odboru en sedež. Pogodbenice v odboru zastopa minister, odgovoren za izvajanje te konvencije; ministru lahko, če je potrebno, pomagajo strokovnjaki, ki lahko sodelujejo v razpravah.
3. At the request of the representative of a Contracting Party, the final decision on a draft on which the Executive Committee has acted may be postponed for no more than two months from the date of submission of that draft.2. Izvršni odbor sprejema svoje odločitve soglasno. Odbor določi način svojega poslovanja; v tej zvezi lahko predvidi pisni postopek odločanja.
4. The Executive Committee may set up working parties composed of representatives of the administrations of the Contracting Parties in order to prepare decisions or to carry out other tasks.3. Na zahtevo predstavnika pogodbenice se lahko dokončna odločitev o predlogu, ki ga je obravnaval Izvršni odbor, odloži za največ dva meseca od datuma predložitve tega predloga.
Article 1334. Izvršni odbor lahko za pripravo odločitev ali za izvajanje drugih nalog ustanovi delovne skupine, ki jih sestavljajo predstavniki uprav pogodbenic.
The Executive Committee shall meet in the territory of each Contracting Party in turn. It shall meet as often as is necessary for it to discharge its duties properly.Člen 133
TITLE VIIIIzvršni odbor se vsakič sestane na ozemlju druge pogodbenice. Sestaja se tako pogosto, kolikor je potrebno za izvajanje njegovih nalog.
FINAL PROVISIONSNASLOV VIII
Article 134KONČNE DOLOČBE
The provisions of this Convention shall apply only in so far as they are compatible with Community law.Člen 134
Article 135Določbe te konvencije se uporabljajo samo, kolikor so združljive s pravom Skupnosti.
The provisions of this Convention shall apply subject to the provisions of the Geneva Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as amended by the New York Protocol of 31 January 1967.Člen 135
Article 136Določbe te konvencije se uporabljajo ob upoštevanju Ženevske konvencije o statusu beguncev z dne 28. julija 1951, kakor je bila spremenjena z Newyorškim protokolom z dne 31. januarja 1967.
1. A Contracting Party which envisages conducting negotiations on border checks with a third State shall inform the other Contracting Parties thereof in good time.Člen 136
2. No Contracting Party shall conclude with one or more third States agreements simplifying or abolishing border checks without the prior agreement of the other Contracting Parties, subject to the right of the Member States of the European Communities to conclude such agreements jointly.1. Pogodbenica, ki se namerava s tretjo državo pogajati o mejnih kontrolah, o tem pravočasno obvesti druge pogodbenice.
3. Paragraph 2 shall not apply to agreements on local border traffic in so far as those agreements comply with the exceptions and arrangements adopted under Article 3(1).2. Nobena pogodbenica ne sklene z eno ali več tretjimi državami sporazuma o poenostavitvi ali odpravi mejnih kontrol brez predhodnega soglasja drugih pogodbenic in ob upoštevanju pravice držav članic Evropskih skupnosti, da skupaj sklenejo tak sporazum.
Article 1373. Odstavek 2 se ne uporablja za sporazume o obmejnem prometu, če so ti sporazumi v skladu z izjemami in režimom, sprejetim na podlagi člena 3(1).
This Convention shall not be the subject of any reservations, save for those referred to in Article 60.Člen 137
Article 138Pridržki, razen pridržkov iz člena 60, v zvezi s to konvencijo niso dopustni.
As regards the French Republic, the provisions of this Convention shall apply only to the European territory of the French Republic.Člen 138
As regards the Kingdom of the Netherlands, the provisions of this Convention shall apply only to the territory of the Kingdom in Europe.Za Francosko republiko se določbe te konvencije uporabljajo samo za evropsko ozemlje Francoske republike.
Article 139Za Kraljevino Nizozemsko se določbe te konvencije uporabljajo samo za ozemlje kraljevine v Evropi.
1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, which shall notify all the Contracting Parties thereof.Člen 139
2. This Convention shall enter into force on the first day of the second month following the deposit of the final instrument of ratification, acceptance or approval. The provisions concerning the setting up, activities and powers of the Executive Committee shall apply as from the entry into force of this Convention. The other provisions shall apply as from the first day of the third month following the entry into force of this Convention.1. Ta konvencija se ratificira, sprejme ali potrdi. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi se deponirajo pri vladi Velikega vojvodstva Luksemburg, ki o tem obvesti vse pogodbenice.
3. The Government of the Grand Duchy of Luxembourg shall notify all the Contracting Parties of the date of entry into force.2. Ta konvencija začne veljati prvi dan drugega meseca po deponiranju zadnje listine o ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi. Določbe o ustanovitvi, dejavnostih in pooblastilih Izvršnega odbora se uporabljajo od začetka veljavnosti te konvencije. Druge določbe se uporabljajo od prvega dne tretjega meseca po začetku veljavnosti te konvencije.
Article 1403. Vlada Velikega vojvodstva Luksemburg obvesti vse pogodbenice o datumu začetka veljavnosti.
1. Any Member State of the European Communities may become a Party to this Convention. Accession shall be the subject of an agreement between that State and the Contracting Parties.Člen 140
2. Such an agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the acceding State and by each of the Contracting Parties. It shall enter into force on the first day of the second month following the deposit of the final instrument of ratification, acceptance or approval.1. Pogodbenica te konvencije lahko postane katera koli država članica Evropske skupnosti. Za pristop je treba skleniti sporazum med to državo in pogodbenicami.
Article 1412. Takšen sporazum morajo ratificirati, sprejeti ali potrditi država, ki pristopi, ter vse pogodbenice. Sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po deponiranju zadnje listine o ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi.
1. Any Contracting Party may submit to the depositary a proposal to amend this Convention. The depositary shall forward that proposal to the other Contracting Parties. At the request of one Contracting Party, the Contracting Parties shall re-examine the provisions of the Convention if, in their opinion, there has been a fundamental change in the conditions obtaining when the Convention entered into force.Člen 141
2. The Contracting Parties shall adopt amendments to this Convention by common consent.1. Vsaka pogodbenica lahko depozitarju izroči predlog za spremembo te konvencije. Depozitar ta predlog pošlje drugim pogodbenicam. Na zahtevo katere koli pogodbenice pogodbenice ponovno pregledajo določbe Konvencije, če so se po njihovem mnenju okoliščine, ki so obstajale ob začetku veljavnosti Konvencije, bistveno spremenile.
3. Amendments shall enter into force on the first day of the second month following the date of deposit of the final instrument of ratification, acceptance or approval.2. Pogodbenice sprejemajo spremembe te konvencije soglasno.
Article 1423. Spremembe začnejo veljati prvi dan drugega meseca po deponiranju zadnje listine o ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi.
1. When Conventions are concluded between the Member States of the European Communities with a view to the completion of an area without internal frontiers, the Contracting Parties shall agree on the conditions under which the provisions of this Convention are to be replaced or amended in the light of the corresponding provisions of such Conventions.Člen 142
The Contracting Parties shall, to that end, take account of the fact that the provisions of this Convention may provide for more extensive cooperation than that resulting from the provisions of the said Conventions.1. Pri sklepanju konvencij za dokončno oblikovanje območja brez notranjih meja med državami članicami Evropskih skupnosti se pogodbenice dogovorijo za pogoje, pod katerimi se določbe te konvencije nadomestijo ali spremenijo glede na ustrezne določbe takih konvencij.
Provisions which conflict with those agreed between the Member States of the European Communities shall in any case be adapted.Pogodbenice pri tem upoštevajo dejstvo, da lahko določbe te konvencije predvidevajo veliko širše sodelovanje kakor določbe navedenih konvencij.
2. Amendments to this Convention which are deemed necessary by the Contracting Parties shall be subject to ratification, acceptance or approval. The provision contained in Article 141(3) shall apply on the understanding that the amendments will not enter into force before the said Conventions between the Member States of the European Communities enter into force.Določbe, ki so v nasprotju z določbami, dogovorjenimi med državami članicami Evropskih skupnosti, se v vsakem primeru spremenijo.
In witness whereof, the undersigned, duly empowered to this effect, have hereunto set their hands.2. Spremembe te konvencije, za katere pogodbenice menijo, da so potrebne, se ratificirajo, sprejmejo ali potrdijo. Določbe člena 141(3) se uporabljajo pod pogojem, da spremembe ne začnejo veljati, dokler med državami članicami Evropskih skupnosti ne začnejo veljati navedene konvencije.
Done at Schengen, this nineteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety, in a single original in the Dutch, French and German languages, all three texts being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, which shall transmit a certified copy to each of the Contracting Parties.V dokaz navedenega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali to konvencijo.
For the Government of the Kingdom of BelgiumV Schengnu, devetnajstega junija tisoč devetsto devetdeset, v enem izvirniku v francoskem, nemškem in nizozemskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Izvirnik se deponira v arhivu vlade Velikega vojvodstva Luksemburg, ki pošlje overjeno kopijo vsaki pogodbenici.
>PIC FILE= "L_2000239EN.005401.TIF">Za Vlado Kraljevine Belgije
For the Government of the Federal Republic of Germany+++++ TIFF +++++
>PIC FILE= "L_2000239EN.005402.TIF">Za Vlado Zvezne republike Nemčije
For the Government of' the French Republic+++++ TIFF +++++
>PIC FILE= "L_2000239EN.005403.TIF">Za Vlado Francoske republike
For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg+++++ TIFF +++++
>PIC FILE= "L_2000239EN.005404.TIF">Za Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg
For the Government of the Kingdom of the Netherlands+++++ TIFF +++++
>PIC FILE= "L_2000239EN.005405.TIF">Za Vlado Kraljevine Nizozemske
(1) Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, as amended by the 1972 Protocol amending the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs; the 1971 Convention on Psychotropic Substances; the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988.+++++ TIFF +++++
FINAL ACT[1] Enotna konvencija o mamilih iz leta 1961, kot je bila leta 1972 spremenjena s Protokolom o spremembi Enotne konvencije o mamilih iz leta 1961; Konvencija o psihotropnih snoveh iz leta 1971; Konvencija Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi z dne 20. decembra 1988.
At the time of signing the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders, the Contracting Parties have adopted the following declarations:--------------------------------------------------
1. Joint Declaration on Article 139SKLEPNA LISTINA
The Signatory States shall, prior to the entry into force of the Convention, inform each other of all circumstances that could have a significant bearing on the areas covered by this Convention and the bringing into force thereof.Ob podpisu Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah so pogodbenice sprejele naslednje izjave:
The Convention shall not be brought into force until the preconditions for its implementation have been fulfilled in the Signatory States and checks at external borders are effective.1. Skupna izjava o členu 139
2. Joint Declaration on Article 4Države podpisnice pred začetkom veljavnosti Konvencije druga drugo obvestijo o vseh okoliščinah, ki bi lahko pomembneje vplivale na področja, ki jih ureja ta konvencija, in na njeno uveljavitev.
The Contracting Parties undertake to make every effort to comply simultaneously with this deadline and to preclude any shortcomings in security. Before 31 December 1992, the Executive Committee shall examine what progress has been made. The Kingdom of the Netherlands stresses that difficulties in meeting the deadline in a particular airport cannot be excluded but that this will not give rise to any shortcomings in security. The other Contracting Parties will take account of this situation although this may not be allowed to entail difficulties for the internal market.Konvencija se ne uveljavi, dokler v državah podpisnicah niso izpolnjeni predpogoji za njeno izvajanje in se dejansko ne izvajajo kontrole na zunanjih mejah.
In the event of difficulties, the Executive Committee shall examine how best to achieve the simultaneous implementation of these measures at airports.2. Skupna izjava o členu 4
3. Joint Declaration on Article 71(2)Pogodbenice se zavezujejo storiti vse, kar je v njihovi moči, da hkrati dosežejo ta rok in da preprečijo kakršne koli pomanjkljivosti glede varnosti. Izvršni odbor do 31. decembra 1992 pregleda napredek pri pripravah. Kraljevina Nizozemska poudarja, da ni izključeno, da se bodo nekatera letališča težko držala tega roka, vendar zaradi tega ne bo pomanjkljivosti glede varnosti. Druge pogodbenice bodo upoštevale te okoliščine, čeprav se ne sme dovoliti, da bi to povzročilo težave na notranjem trgu.
In so far as a Contracting Party departs from the principle referred to in Article 71(2) in connection with its national policy on the prevention and treatment of addiction to narcotic drugs and psychotropic substances, all Contracting Parties shall adopt the necessary administrative measures and penal measures to prevent and punish the illicit import and export of such products and substances, particularly towards the territories of the other Contracting Parties.Ob težavah Izvršni odbor preveri, kako je mogoče na najboljši način doseči hkraten začetek izvajanja teh ukrepov na letališčih.
4. Joint Declaration on Article 1213. Skupna izjava o členu 71(2)
In accordance with Community law, the Contracting Parties shall waive the plant health inspections and presentation of plant health certificates required under Community law for the types of plant and plant products:Če pogodbenica v zvezi s svojo notranjo politiko o preprečevanju in obravnavanju zasvojenosti s prepovedanimi drogami odstopa od načela iz člena 71(2), vse pogodbenice sprejmejo potrebne kazenske in upravne ukrepe za preprečevanje in kaznovanje nedovoljenega uvoza in izvoza takih proizvodov in snovi, zlasti na ozemlja drugih pogodbenic.
(a) listed under 1, or4. Skupna izjava o členu 121
(b) listed under 2 to 6 and originating in one of the Contracting Parties:V skladu z zakonodajo Skupnosti pogodbenice ne zahtevajo fitopatološkega pregleda in fitopatoloških potrdil za vrste rastlin in rastlinskih proizvodov:
(1) Cut flowers and parts of plants suitable for ornamental purposes of:(a) naštete pod 1 ali
Castanea(b) naštete pod 2 do 6 in ki so po poreklu iz ene od pogodbenic:
Chrysanthemum(1) Rezano cvetje in deli rastlin, namenjeni za okras:
DendranthemaCastanea
DianthusChrysanthemum
GladiolusDendranthema
GypsophilaDianthus
PrunusGladiolus
QuercusGypsophila
RosaPrunus
SalixQuercus
SyringaRosa
Vitis.Salix
(2) Fresh fruit of:Syringa
CitrusVitis.
Cydonia(2) Sveže sadje:
MalusCitrus
PrunusCydonia
Pyrus.Malus
(3) Wood of:Prunus
CastaneaPyrus.
Quercus.(3) Les:
(4) Growing medium constituted wholly or in part of earth or solid organic matter such as parts of plants, turf and bark with humus, but not constituted entirely of turf.Castanea
(5) Seeds.Quercus.
(6)(4) Rastno podlago, v celoti ali delno sestavljeno iz zemlje ali trdnih organskih snov, kakor so deli rastlin, šota in lubje s humusom, vendar ne v celoti sestavljeno iz šote.
>TABLE>(5) Semena.
5. Joint Declaration on national asylum policies(6) Žive rastline, naštete v nadaljevanju, ki se uvrščajo v spodnje tarifne številke Carinske nomenklature, objavljene v Uradnem listu Evropskih skupnosti dne 7. septembra 1987.
The Contracting Parties shall draw up an inventory of national asylum policies with a view to the harmonisation thereof.Tarifna oznaka KN | Poimenovanje |
6. Joint Declaration on Article 13206012030 | Gomoljnice, čebulnice, koreninski gomolji in stebelni gomolji in korenike, rastoče ali cvetoče: orhideje, hiacinte, narcise in tulipani |
The Contracting Parties shall inform their national Parliaments of the implementation of this Convention.06012090 | Gomoljnice, čebulnice, koreninski gomolji in stebelni gomolji in korenike, rastoče ali cvetoče: drugo |
Done at Schengen, this nineteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety, in a single original, in the Dutch, French and German languages, all three texts being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, which shall transmit a certified copy to each of the Contracting Parties.06023010 | Rhododendron simsii (Azalea indica) |
For the Government of the Kingdom of Belgium06029951 | Na prostem rastoče rastline: trajnice |
>PIC FILE= "L_2000239EN.005701.TIF">06029959 | Na prostem rastoče rastline: drugo |
For the Government of the Federal Republic of Germany06029991 | Sobne rastline: cvetoče rastline, z brsti in cvetovi, razen kaktej |
>PIC FILE= "L_2000239EN.005702.TIF">06029999 | Sobne rastline: drugo |
For the Government of the French Republic5. Skupna izjava o nacionalnih azilnih politikah
>PIC FILE= "L_2000239EN.005703.TIF">Pogodbenice pripravijo pregled nacionalnih azilnih politik z namenom, da jih uskladijo.
For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg6. Skupna izjava o členu 132
>PIC FILE= "L_2000239EN.005704.TIF">Pogodbenice svoje nacionalne parlamente obveščajo o izvajanju te konvencije.
For the Government of the Kingdom of the NetherlandsV Schengnu, devetnajstega junija tisoč devetsto devetdeset, v enem izvirniku v francoskem, nemškem in nizozemskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Izvirnik se deponira v arhivu vlade Velikega vojvodstva Luksemburg, ki overjeno kopijo pošlje vsaki pogodbenici.
>PIC FILE= "L_2000239EN.005705.TIF">Za Vlado Kraljevine Belgije
Minutes+++++ TIFF +++++
Further to the Final Act of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders, the Contracting Parties have adopted the following joint statement and taken note of the following unilateral declarations made in respect of the said Convention:Za Vlado Zvezne republike Nemčije
I. Declaration on the scope of the Convention+++++ TIFF +++++
The Contracting Parties note that, after the unification of the two German States, the scope of the Convention shall under international law also extend to the current territory of the German Democratic Republic.Za Vlado Francoske republike
II. Declarations by the Federal Republic of Germany on the interpretation of the Convention+++++ TIFF +++++
1. The Convention has been concluded in the light of the prospective unification of the two German States.Za Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg
The German Democratic Republic is not a foreign country in relation to the Federal Republic of Germany.+++++ TIFF +++++
Article 136 shall not apply in relations between the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic.Za Vlado Kraljevine Nizozemske
2. This Convention shall be without prejudice to the arrangements agreed in the Germano-Austrian exchange of letters of 20 August 1984 simplifying checks at their common borders for nationals of both States. Such arrangements will however have to be implemented in the light of the overriding security and immigration requirements of the Schengen Contracting Parties so that such facilities will in practice be restricted to Austrian nationals.+++++ TIFF +++++
III. Declaration by the Kingdom of Belgium on Article 67--------------------------------------------------
The procedure which will be implemented internally for the transfer of the enforcement of foreign criminal judgments will not be that specified under Belgian law for the transfer of sentenced persons between States, but rather a special procedure which will be determined when this Convention is ratified.Zapisnik
Done at Schengen, this nineteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety, in a single original, in the Dutch, French and German languages, all three texts being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, which shall transmit a certified copy to each of the Contracting Parties.Dodatno k Sklepni listini Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah so se pogodbenice v zvezi s to konvencijo seznanile z naslednjimi enostranskimi izjavami:
For the Government of the Kingdom of BelgiumI. Izjava o področju uporabe te konvencije
>PIC FILE= "L_2000239EN.005802.TIF">Pogodbenice ugotavljajo, da se po mednarodnem pravu po združitvi obeh nemških držav področje uporabe Konvencije razširi tudi na ozemlje sedanje Nemške demokratične republike.
For the Government of the Federal Republic of GermanyII. Izjave Zvezne republike Nemčije o razlaganju Konvencije
>PIC FILE= "L_2000239EN.005901.TIF">1. Konvencija je bila sklenjena v luči bližnje združitve obeh nemških držav.
For the Government of the French RepublicNemška demokratična republika za Zvezno republiko Nemčijo ni tuja država.
>PIC FILE= "L_2000239EN.005902.TIF">Člen 136 se ne uporablja za odnose med Zvezno republiko Nemčijo in Nemško demokratično republiko.
For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg2. Ta konvencija ne vpliva na ureditev, ki je bila dogovorjena z izmenjavo pisem med Nemčijo in Avstrijo dne 20. avgusta 1984, o poenostavitvi kontrol na njunih skupnih mejah za državljane obeh držav. Takšno ureditev pa je treba izvajati v luči najpomembnejših zahtev pogodbenic Schengenskega sporazuma glede zagotavljanja varnosti in priseljevanja, tako da bodo te olajšave v praksi dejansko omejene na avstrijske državljane.
>PIC FILE= "L_2000239EN.005903.TIF">III. Izjava Kraljevine Belgije o členu 67
For the Government of the Kingdom of the NetherlandsPostopek, ki se bo notranje izvajal za prenos izvrševanja tujih kazenskih sodb, ne bo postopek, ki je po belgijski zakonodaji določen za transfer obsojencev med državami, ampak poseben postopek, ki bo določen ob ratifikaciji te konvencije.
>PIC FILE= "L_2000239EN.005904.TIF">V Schengnu, devetnajstega junija tisoč devetsto devetdeset, v enem izvirniku v francoskem, nemškem in nizozemskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Izvirnik se deponira v arhivu vlade Velikega vojvodstva Luksemburg, ki overjeno kopijo pošlje vsaki pogodbenici.
JOINT DECLARATIONZa Vlado Kraljevine Belgije
BY THE MINISTERS AND STATE SECRETARIES MEETING IN SCHENGEN ON 19 JUNE 1990+++++ TIFF +++++
The Governments of the Contracting Parties to the Schengen Agreement will open or continue discussions in particular in the following areas:Za Vlado Zvezne republike Nemčije
- improving and simplifying extradition practices,+++++ TIFF +++++
- improving cooperation on bringing proceedings against road traffic offences,Za Vlado Francoske republike
- arrangements for the mutual recognition of disqualifications from driving motor vehicles,+++++ TIFF +++++
- possibilities of reciprocal enforcement of fines,Za Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg
- introduction of rules on reciprocal transfers of criminal proceedings including the possibility of transferring the accused person to that person's country of origin,+++++ TIFF +++++
- introduction of rules on the repatriation of minors who have been unlawfully removed from the authority of the person responsible for exercising parental authority,Za Vlado Kraljevine Nizozemske
- further simplification of checks on commercial movements of goods.+++++ TIFF +++++
Done at Schengen, this nineteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety, in a single original, in the Dutch, French and German languages, all three texts being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, which shall transmit a certified copy to each of the Contracting Parties.--------------------------------------------------
For the Government of the Kingdom of BelgiumSKUPNA IZJAVA
>PIC FILE= "L_2000239EN.006002.TIF">MINISTROV IN DRŽAVNIH SenEKRETARJEV, KI SO SE SESTALI V SCHENGNU DNE 19. JUNIJA 1990
For the Government of the Federal Republic of GermanyVlade pogodbenic Schengenskega sporazuma bodo začele ali nadaljevale razprave, zlasti na naslednjih področjih:
>PIC FILE= "L_2000239EN.006003.TIF">- izboljšanje in poenostavitev prakse na področju izročanja;
For the Government of the French Republic- izboljšanje sodelovanja pri uvedbi postopkov o cestno prometnih prekrških;
>PIC FILE= "L_2000239EN.006101.TIF">- uvedba pravil za medsebojno priznavanje nesposobnosti za vožnjo motornih vozil;
For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg- možnost vzajemne izterjave denarnih kazni;
>PIC FILE= "L_2000239EN.006102.TIF">- uvedba pravil o medsebojnih prenosih kazenskih postopkov, vključno z možnostjo premestitve obtožencev v izvorno državo;
For the Government of the Kingdom of the Netherlands- uvedba pravil o vrnitvi mladoletnikov, ki so bili nezakonito odpeljani iz varstva osebe, kateri so zaupani, v izvorno državo;
>PIC FILE= "L_2000239EN.006103.TIF">- nadaljnja poenostavitev kontrol komercialnega pretoka blaga.
DECLARATION BY THE MINISTERS AND STATE SECRETARIESSestavljeno v Schengnu, devetnajstega junija tisoč devetsto devetdeset, v enem izvirniku v francoskem, nemškem in nizozemskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Izvirnik se deponira v arhivu vlade Velikega vojvodstva Luksemburg, ki overjeno kopijo pošlje vsaki pogodbenici.
On 19 June 1990 representatives of the Governments of the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands signed at Schengen, in the Grand Duchy of Luxembourg, the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders.Za Vlado Kraljevine Belgije
At the time of signing that Convention, they adopted the following declarations:+++++ TIFF +++++
- The Contracting Parties consider that the Convention constitutes an important step towards creating an area without internal borders and take it as a basis for further activities amongst the Member States of the European Communities.Za Vlado Zvezne republike Nemčije
- In view of the risks in the fields of security and illegal immigration, the Ministers and State Secretaries underline the need for effective external border controls in accordance with the uniform principles laid down in Article 6. With a view to implementing those uniform principles, the Contracting Parties must, in particular, promote the harmonisation of working methods for border control and surveillance.+++++ TIFF +++++
Moreover, the Executive Committee will examine all relevant measures with a view to establishing uniform and effective external border controls and the practical implementation thereof. Such measures will include measures making it possible to ascertain the circumstances under which a third-country national has entered the territories of the Contracting Parties, application of the same procedures for refusing entry, the drafting of a common manual for the officials responsible for border surveillance and encouragement of an equivalent level of external border control by means of exchanges and joint working visits.Za Vlado Francoske republike
At the time of signing that Convention, they also confirmed the Central Negotiating Group's decision to set up a working party with the following mandate:+++++ TIFF +++++
- to inform the Central Negotiating Group before the entry into force of the Convention of all circumstances that have a significant bearing on the areas covered by the Convention and on its entry into force, in particular the progress achieved in harmonising legal provisions in connection with the unification of the two German States,Za Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg
- to consult each other on any impact that that harmonisation and those circumstances may have on the implementation of the Convention,+++++ TIFF +++++
- with a view to the movement of aliens exempt from the visa requirement, to devise practical measures and put forward proposals before the entry into force of the Convention for harmonising procedures for carrying out controls on persons at the future external borders.Za Vlado Kraljevine Nizozemske
 +++++ TIFF +++++
 --------------------------------------------------
 IZJAVA MINISTROV IN DRŽAVNIH SEKRETARJEV
 Dne 19. junija 1990 so predstavniki vlad Kraljevine Belgije, Zvezne republike Nemčije, Francoske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg in Kraljevine Nizozemske v Schengnu, v Velikem vojvodstvu Luksemburg, podpisali Konvencijo o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah.
 Ob podpisu te konvencije so sprejeli naslednje izjave:
 - Pogodbenice menijo, da Konvencija pomeni pomemben korak na poti ustvarjanja območja brez notranjih meja in je podlaga za nadaljnje dejavnosti med državami članicami Evropskih skupnosti.
 - Ob upoštevanju nevarnosti na področju varnosti in ilegalnih migracij ministri in državni sekretarji poudarjajo potrebo po učinkovitih kontrolah zunanjih meja v skladu z enotnimi načeli iz člena 6. Za izvajanje teh enotnih načel morajo pogodbenice zlasti spodbujati usklajevanje delovnih metod za mejno kontrolo in varovanje meje.
 Poleg tega bo Izvršni odbor pregledal vse ustrezne ukrepe za vzpostavitev enotnih in učinkovitih kontrol na zunanjih mejah in za njihovo praktično izvajanje. Taki ukrepi bodo vključevali ukrepe, ki omogočajo ugotovitev okoliščin, v katerih so tujci vstopili na ozemlja pogodbenic, poenotenje kriterijev za zavrnitev vstopa, pripravo skupnega priročnika za uradnike, odgovorne za nadzor meje, in za spodbujanje enake stopnje kontrole na zunanjih mejah z izmenjavami in skupnimi delovnimi obiski.
 Ob podpisu Konvencije so tudi potrdili odločitev centralne pogajalske skupine, da ustanovi delovno skupino, ki ima naslednje naloge:
 - da do začetka veljavnosti Konvencije centralno pogajalsko skupino obvešča o vseh okoliščinah, ki bistveno vplivajo na področja, ki jih zajema Konvencija, in na uveljavitev Konvencije, zlasti o napredku pri usklajevanju pravnih določb pri združevanju obeh nemških držav;
 - da se medsebojno posvetuje o kakršnem koli vplivu, ki bi ga ta uskladitev in te okoliščine lahko imele za izvajanje Konvencije;
 - da za gibanje tujcev, ki so oproščeni zahteve po pridobitvi vizuma, pred začetkom veljavnosti Konvencije pripravi praktične ukrepe in predloge za uskladitev postopkov za izvajanje kontrol oseb na bodočih zunanjih mejah.
 --------------------------------------------------