?

12.6.2015    | EN | Official Journal of the European Union | L 147/112.6.2015    | SL | Uradni list Evropske unije | L 147/1
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/895DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/895
of 2 February 2015z dne 2. februarja 2015
supplementing Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council on the European Maritime and Fisheries Fund as regards transitional provisionso dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede prehodnih določb
THE EUROPEAN COMMISSION,EVROPSKA KOMISIJA JE –
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
Having regard to Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council (1), and in particular Article 129(1) thereof,ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 129(1),
Whereas:ob upoštevanju naslednjega:
(1) | Article 129 of Regulation (EU) No 508/2014 provides for the possibility to establish the conditions under which support approved by the Commission under Council Regulations (EC) No 861/2006 (2), (EC) No 1198/2006 (3) and (EC) No 791/2007 (4) and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council (5) may be integrated into support provided for under Regulation (EU) No 508/2014, including for technical assistance and for the ex post evaluations.(1) | Člen 129 Uredbe (EU) št. 508/2014 določa možnost določitve pogojev, pod katerimi se podpora, ki jo je Komisija odobrila v skladu z uredbami Sveta (ES) št. 861/2006 (2), (ES) št. 1198/2006 (3) in (ES) št. 791/2007 (4) ter Uredbo (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (5), lahko vključi v podporo na podlagi Uredbe (EU) št. 508/2014, skupaj s tehnično pomočjo in naknadnim vrednotenjem.
(2) | Provisions for the transition from support under Regulation (EC) No 1198/2006 to support under Regulation (EU) No 508/2014 should be adopted. The ex post evaluation of the programmes funded under the European Fisheries Fund (EFF) will provide key information to support the strategic report for the coming programming period, as referred to in Article 53(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council (6). This information will also feed into the impact assessment which will help prepare the new regulatory framework for the ESI Funds in the post-2020 period.(2) | Sprejeti bi bilo treba določbe za prehod s podpore na podlagi Uredbe (ES) št. 1198/2006 na podporo na podlagi Uredbe (EU) št. 508/2014. Naknadno vrednotenje programov, ki se financirajo iz Evropskega sklada za ribištvo (ESR), bo zagotovilo ključne informacije v podporo strateškemu poročilu za naslednje programsko obdobje, kot je določeno v členu 53(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (6). Poleg tega bodo te informacije podlaga za oceno učinka, ki bo v pomoč pri pripravi novega ureditvenega okvira za sklade ESI v obdobju po letu 2020.
(3) | In light of the above, this Regulation should adjust the dates for the completion of the ex post evaluation of the programmes to take account of the fact that the deadline set in Article 50(3) of Regulation (EC) No 1198/2006 is not compatible with a comprehensive ex post evaluation exercise, since it will not be possible for an evaluator to examine the impact of the programmes in relation to the objectives when commitments and payments are still ongoing. Indeed, in accordance with Article 55(1) of Regulation (EC) No 1198/2006, the period of eligibility of expenditure under the EFF lasts until 31 December 2015, and therefore payments by and to beneficiaries in accordance with Article 55(1) and (7) of that Regulation can be made until that date. Furthermore, the last application for payment can be sent by the Member States to the Commission until 31 March 2017, in accordance with Article 86(1)(a) of Regulation (EC) No 1198/2006.(3) | Glede na navedeno bi morala ta uredba prilagoditi datume zaključka naknadnega vrednotenja programov ter pri tem upoštevati dejstvo, da rok iz člena 50(3) Uredbe (ES) št. 1198/2006 ni skladen s postopkom celovitega naknadnega vrednotenja, saj ocenjevalec ne bo mogel proučiti učinka programov v zvezi s cilji, dokler bodo odobritve in plačila še v teku. V skladu s členom 55(1) Uredbe (ES) št. 1198/2006 obdobje upravičenosti izdatkov v okviru ESR dejansko traja do 31. decembra 2015, zato se lahko plačila upravičencev in plačila upravičencem v skladu s členom 55(1) in (7) navedene uredbe izvajajo do navedenega datuma. Poleg tega lahko v skladu s členom 86(1)(a) Uredbe (ES) št. 1198/2006 države članice zadnji zahtevek za plačilo Komisiji pošljejo do 31. marca 2017.
(4) | This Regulation should also clarify that it is not necessary for Member States to provide to the Commission the annual report referred to in Article 67 of Regulation (EC) No 1198/2006 by 30 June 2016 since the information contained in that report will not arrive in time for its inclusion in the ex post evaluation report referred to in Article 50(3) of Regulation (EC) No 1198/2006. Once sent to the Commission by Member States in June 2016, that report will need to be approved before being examined and integrated in the ex post evaluation by 31 December 2016. Furthermore, that information will be included in the final report referred to in that Article,(4) | Ta uredba bi morala tudi pojasniti, da ni treba, da države članice Komisiji do 30. junija 2016 predložijo letno poročilo iz člena 67 Uredbe (ES) št. 1198/2006, saj informacije iz navedenega poročila ne bodo prispele pravočasno, da bi jih bilo mogoče vključiti v poročilo o naknadnem vrednotenju iz člena 50(3) Uredbe (ES) št. 1198/2006. Poročilo bo po tem, ko ga bodo države članice junija 2016 poslale Komisiji, treba odobriti, preden se bo proučilo in vključilo v naknadno vrednotenje do 31. decembra 2016. Poleg tega bodo navedene informacije vključene v končno poročilo iz navedenega člena –
HAS ADOPTED THIS REGULATION:SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
Article 1Člen 1
ScopePodročje uporabe
This Regulation shall apply to the ex post evaluation of operational programmes and to the annual report to be sent by Member States as provided for in Regulation (EC) No 1198/2006.Ta uredba se uporablja za naknadno vrednotenje operativnih programov in za letno poročilo, ki ga predložijo države članice, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 1198/2006.
Article 2Člen 2
Ex post evaluationNaknadno vrednotenje
The ex post evaluation referred to in Article 50(3) of Regulation (EC) No 1198/2006 shall be completed by the Commission by 31 December 2016.Komisija zaključi naknadno vrednotenje iz člena 50(3) Uredbe (ES) št. 1198/2006 do 31. decembra 2016.
Article 3Člen 3
Annual implementation reportLetno poročilo o izvajanju
In the year 2016 the Member States shall not be required to send the annual report on the implementation of the operational programme provided for in Article 67(1) of Regulation (EC) No 1198/2006.Državam članicam v letu 2016 ni treba poslati letnega poročila o izvajanju operativnih programov iz člena 67(1) Uredbe (ES) št. 1198/2006.
Article 4Člen 4
Entry into forceZačetek veljavnosti
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
Done at Brussels, 2 February 2015.V Bruslju, 2. februarja 2015
For the CommissionZa Komisijo
The PresidentPredsednik
Jean-Claude JUNCKERJean-Claude JUNCKER
(1)  OJ L 149, 20.5.2014, p. 1.(1)  UL L 149, 20.5.2014, str. 1.
(2)  Council Regulation (EC) No 861/2006 of 22 May 2006 establishing Community financial measures for the implementation of the common fisheries policy and in the area of the Law of the Sea (OJ L 160, 14.6.2006, p. 1).(2)  Uredba Sveta (ES) št. 861/2006 z dne 22. maja 2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava (UL L 160, 14.6.2006, str. 1).
(3)  Council Regulation (EC) No 1198/2006 of 27 July 2006 on the European Fisheries Fund (OJ L 223, 15.8.2006, p. 1).(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L 223, 15.8.2006, str. 1).
(4)  Council Regulation (EC) No 791/2007 of 21 May 2007 introducing a scheme to compensate for the additional costs incurred in the marketing of certain fishery products from the outermost regions the Azores, Madeira, the Canary Islands, French Guiana and Réunion (OJ L 176, 6.7.2007, p. 1).(4)  Uredba Sveta (ES) št. 791/2007 z dne 21. maja 2007 o uvedbi sistema nadomestil za dodatne stroške pri trženju nekaterih ribiških proizvodov iz najbolj oddaljenih regij Azori, Madeira, Kanarski otoki ter Francoska Gvajana in Réunion (UL L 176, 6.7.2007, str. 1).
(5)  Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2011 establishing a Programme to support the further development of an Integrated Maritime Policy (OJ L 321, 5.12.2011, p. 1).(5)  Uredba (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2011 o programu za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike (UL L 321, 5.12.2011, str. 1).
(6)  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 (OJ L 347, 20.12.2013, p. 320).(6)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).