?

25.6.2008    | EN | Official Journal of the European Union | L 164/1925.6.2008    | SL | Uradni list Evropske unije | L 164/19
DIRECTIVE 2008/56/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILDIREKTIVA 2008/56/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
of 17 June 2008z dne 17. junija 2008
establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy (Marine Strategy Framework Directive)o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji)
(Text with EEA relevance)(Besedilo velja za EGP)
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 175(1) thereof,ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,
Having regard to the proposal from the Commission,ob upoštevanju predloga Komisije,
Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (1),ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),
Having regard to the opinion of the Committee of the Regions (2),ob upoštevanju mnenja Odbora regij (2),
Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty (3),v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),
Whereas:ob upoštevanju naslednjega:
(1) | Marine waters under the sovereignty and jurisdiction of Member States of the European Union include waters in the Mediterranean Sea, the Baltic Sea, the Black Sea and the North-east Atlantic Ocean, including the waters surrounding the Azores, Madeira and the Canary Islands.(1) | Morske vode pod suverenostjo in v pristojnosti držav članic Evropske unije vključujejo vode Sredozemskega, Baltiškega in Črnega morja ter severovzhodnega Atlantskega oceana, vključno z vodami, ki obdajajo Azore, Madeiro in Kanarske otoke.
(2) | It is evident that pressure on natural marine resources and the demand for marine ecological services are often too high and that the Community needs to reduce its impact on marine waters regardless of where their effects occur.(2) | Očitno je, da so obremenitve naravnih morskih virov in povpraševanje po morskih ekoloških storitvah pogosto preveliki in da bi morala Skupnost zmanjšati vpliv na morske vode ne glede na to, kje se pojavijo njihovi učinki.
(3) | The marine environment is a precious heritage that must be protected, preserved and, where practicable, restored with the ultimate aim of maintaining biodiversity and providing diverse and dynamic oceans and seas which are clean, healthy and productive. In that respect, this Directive should, inter alia, promote the integration of environmental considerations into all relevant policy areas and deliver the environmental pillar of the future maritime policy for the European Union.(3) | Morsko okolje je dragocena dediščina, ki jo je treba varovati, ohranjati in – kjer je to mogoče – obnavljati, da bi ohranili biotsko raznovrstnost in zagotovili raznolike in dinamične ter čiste, zdrave in produktivne oceane in morja. V tem pogledu bi ta direktiva morala med drugim spodbujati vključitev okoljskih razmislekov v vse zadevne politike in zagotoviti okoljski steber prihodnje pomorske politike Evropske unije.
(4) | In line with Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 laying down the Sixth Community Environment Action Programme (4), a thematic strategy for the protection and conservation of the marine environment has been developed with the overall aim of promoting sustainable use of the seas and conserving marine ecosystems.(4) | V skladu s Sklepom št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2002 o šestem okoljskem akcijskem programu Skupnosti (4) je bila oblikovana tematska strategija za varstvo in ohranitev morskega okolja s splošnim ciljem pospeševanja trajnostne rabe morij in ohranitve morskih ekosistemov.
(5) | The development and implementation of the thematic strategy should be aimed at the conservation of the marine ecosystems. This approach should include protected areas and should address all human activities that have an impact on the marine environment.(5) | Razvoj in izvajanje tematske strategije bi morala stremeti k ohranitvi morskih ekosistemov. Ta pristop bi moral vključevati zavarovana območja in obravnavati vse človekove dejavnosti, ki vplivajo na morsko okolje.
(6) | The establishment of marine protected areas, including areas already designated or to be designated under Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (5) (hereinafter referred to as the ‘Habitats Directive’), Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds (6) (hereinafter referred to as the ‘Birds Directive’), and under international or regional agreements to which the European Community or Member States concerned are Parties, is an important contribution to the achievement of good environmental status under this Directive.(6) | Vzpostavitev zaščitenih morskih območij, vključno z območji, ki so že določena ali še bodo določena v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (5) (v nadaljevanju „Direktiva o habitatih“), Direktivo Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic (6) (v nadaljevanju „Direktiva o pticah“) ter v skladu z mednarodnimi ali regionalnimi sporazumi, katerih podpisnice so Evropska skupnost ali države članice, je pomemben prispevek k doseganju dobrega okoljskega stanja v skladu s to direktivo.
(7) | Establishing such protected areas under this Directive will be an important step towards fulfilling the commitments undertaken at the World Summit on Sustainable Development and in the Convention on Biological Diversity, approved by Council Decision 93/626/EEC (7), and will contribute to the creation of coherent and representative networks of such areas.(7) | Vzpostavitev takšnih zaščitenih območij v skladu s to direktivo bo pomemben korak k izpolnitvi obveznosti, sprejetih na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju in v Konvenciji o biološki raznovrstnosti, odobreni s Sklepom Sveta 93/626/EGS (7), ter bo prispevala k razvoju skladnega in reprezentativnega omrežja teh območij.
(8) | By applying an ecosystem-based approach to the management of human activities while enabling a sustainable use of marine goods and services, priority should be given to achieving or maintaining good environmental status in the Community’s marine environment, to continuing its protection and preservation, and to preventing subsequent deterioration.(8) | Z uporabo ekosistemskega pristopa k upravljanju človekovih dejavnosti in ob hkratnem zagotavljanju trajnostne rabe morskega blaga in storitev bi bilo treba prednost nameniti doseganju ali ohranjanju dobrega okoljskega stanja v morskem okolju Skupnosti, nadaljnjemu varstvu in ohranjanju tega okolja ter preprečevanju nadaljnjega slabšanja.
(9) | In order to achieve those objectives, a transparent and coherent legislative framework is required. This framework should contribute to coherence between different policies and foster the integration of environmental concerns into other policies, such as the Common Fisheries Policy, the Common Agricultural Policy and other relevant Community policies. The legislative framework should provide an overall framework for action and enable the action taken to be coordinated, consistent and properly integrated with action under other Community legislation and international agreements.(9) | Za dosego teh ciljev je potreben pregleden in usklajen zakonodajni okvir. Ta okvir bi moral pripomoči k skladnosti različnih politik in spodbujati vključevanje okoljskih vidikov v druge politike, kot so skupna ribiška politika, skupna kmetijska politika in druge ustrezne politike Skupnosti. Zakonodajni okvir bi moral zagotoviti splošen okvir za ukrepe in omogočiti usklajenost in skladnost sprejetih ukrepov ter njihovo primerno povezanost z ukrepi v okviru ostale zakonodaje Skupnosti in z mednarodnimi sporazumi.
(10) | The diverse conditions, problems and needs of the various marine regions or subregions making up the marine environment in the Community require different and specific solutions. That diversity should be taken into account at all stages of the preparation of marine strategies, but especially during the preparation, planning and execution of measures to achieve good environmental status in the Community’s marine environment at the level of marine regions or subregions.(10) | Raznoliki pogoji, težave in potrebe različnih morskih regij ali podregij, ki sestavljajo morsko okolje v Skupnosti, zahtevajo drugačne in posebne rešitve. Ta raznolikost bi se morala upoštevati na vseh ravneh oblikovanja morskih strategij, še zlasti pa pri pripravi, načrtovanju in izvajanju ukrepov na ravni morskih regij in podregij za dosego dobrega okoljskega stanja v morskem okolju Skupnosti.
(11) | Each Member State should therefore develop a marine strategy for its marine waters which, while being specific to its own waters, reflects the overall perspective of the marine region or subregion concerned. Marine strategies should culminate in the execution of programmes of measures designed to achieve or maintain good environmental status. However, Member States should not be required to take specific steps where there is no significant risk to the marine environment, or where the costs would be disproportionate taking account of the risks to the marine environment, provided that any decision not to take action is properly justified.(11) | Vsaka država članica bi morala zato za svoje morske vode oblikovati morsko strategijo, ki bi ob upoštevanju posebnih značilnosti njenih voda odražala celotno perspektivo zadevne morske regije ali podregije. Morske strategije bi morale voditi k izvajanju programov ukrepov za dosego ali ohranitev dobrega okoljskega stanja. Vendar pa od držav članic ne bi smeli zahtevati, da sprejmejo posebne korake, če ni bistvenega tveganja za morsko okolje ali če bi bili ob upoštevanju tveganja za morsko okolje stroški nesorazmerni, pod pogojem, da je vsaka odločitev o neukrepanju ustrezno utemeljena.
(12) | Coastal waters, including their seabed and subsoil, are an integral part of the marine environment, and as such should also be covered by this Directive, in so far as particular aspects of the environmental status of the marine environment are not already addressed through Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy (8) or other Community legislation, so as to ensure complementarity while avoiding unnecessary overlaps.(12) | Obalne vode, skupaj z morskim dnom in podtaljem, so sestavni del morskega okolja in bi morale biti zajete v tej direktivi, kolikor posamezni vidiki morskega okolja niso obravnavani že v Direktivi 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (8) ali v drugi zakonodaji Skupnosti, da se zagotovi komplementarnost in v izogib nepotrebnemu prekrivanju.
(13) | By reason of the transboundary nature of the marine environment, Member States should cooperate to ensure the coordinated development of marine strategies for each marine region or subregion. Since marine regions or subregions are shared both with other Member States and with third countries, Member States should make every effort to ensure close coordination with all Member States and third countries concerned. Where practical and appropriate, existing institutional structures established in marine regions or subregions, in particular Regional Sea Conventions, should be used to ensure such coordination.(13) | Zaradi čezmejne narave morskega okolja bi morale države članice sodelovati, da bi zagotovile usklajen razvoj morskih strategij za posamezno morsko regijo ali podregijo. Ker si države članice morske regije ali podregije delijo z drugimi državami članicami in tretjimi državami, bi si morale vedno prizadevati za zagotovitev tesnega usklajevanja z vsemi zadevnimi državami članicami in tretjimi državami. Če je to izvedljivo in primerno, bi bilo treba obstoječe institucionalne strukture, vzpostavljene v morskih regijah ali podregijah, predvsem konvencije o regionalnih morjih, uporabiti za zagotovitev takšnega usklajevanja.
(14) | Member States having borders on the same marine region or subregion covered by this Directive, where the status of the sea is critical to the extent that urgent action is needed, should endeavour to agree on a plan of action including the earlier entry into operation of programmes of measures. In such cases, the Commission should be invited to consider providing supportive action to Member States for their enhanced efforts to improve the marine environment by making the region in question a pilot project.(14) | Države članice, ki mejijo na isto morsko regijo ali podregijo, ki jo zajema ta direktiva, bi si morale, če je stanje morja tako kritično, da je ukrepanje nujno potrebno, prizadevati za dosego soglasja o programu dela, ki vključuje zgodnejši začetek izvajanja programov ukrepov. V takih primerih bi bilo treba Komisijo pozvati, naj razmisli o zagotovitvi podpornih ukrepov državam članicam pri njihovih okrepljenih prizadevanjih za izboljšanje morskega okolja, s tem da zadevno regijo označi za pilotni projekt.
(15) | Not all Member States have marine waters as defined in this Directive and, therefore, the effect of the provisions of this Directive which exclusively address Member States which have marine waters should be limited to those Member States.(15) | Vse države članice nimajo morskih voda, kot so opredeljene v tej direktivi, zato bi bilo treba učinek določb te direktive, ki so izključno naslovljene na države članice, ki imajo morske vode, omejiti le na te države članice.
(16) | Since action at international level is indispensable to achieve cooperation and coordination, this Directive should further enhance the coherence of the contribution of the Community and its Member States under international agreements.(16) | Ker je ukrepanje na mednarodni ravni nujno potrebno, da se zagotovi sodelovanje in usklajenost, bi morala ta direktiva povečati koherenco prispevka Skupnosti in njenih držav članic na podlagi mednarodnih sporazumov.
(17) | The Community and its Member States are each parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) approved by Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the Unclos and the Agreement of 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI thereof (9). The obligations of the Community and its Member States under those agreements should therefore be taken fully into account in this Directive. In addition to the provisions applicable to the marine waters of the Parties, the Unclos includes general obligations to ensure that activities under the jurisdiction or control of a Party do not cause damage beyond its marine waters, and to avoid that damage or hazards are transferred from one area to another or that one type of pollution is transformed into another.(17) | Skupnost in njene države članice so pogodbenice Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu (UNCLOS), ki je bila potrjena s Sklepom Sveta 98/392/ES z dne 23. marca 1998 o sklenitvi UNCLOS in Sporazuma o izvajanju dela XI Konvencije z dne 28. julija 1994 s strani Evropske skupnosti (9). Obveznosti Skupnosti in njenih držav članic iz teh sporazumov bi bilo treba zato v celoti upoštevati v tej direktivi. Poleg določb, ki veljajo za morske vode pogodbenic, so v UNCLOS tudi splošne obveznosti za zagotovitev, da dejavnosti pod oblastjo ali nadzorom posamezne pogodbenice ne povzročajo škode onkraj svojih morskih voda, ter v izogib prenosu škode ali tveganja iz enega območja v drugo ali pretvorbe ene vrste onesnaževanja v drugo.
(18) | This Directive should also support the strong position taken by the Community, in the context of the Convention on Biological Diversity, on halting biodiversity loss, ensuring the conservation and sustainable use of marine biodiversity, and on the creation of a global network of marine protected areas by 2012. Additionally, it should contribute to the achievement of the objectives of the Seventh Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, which adopted an elaborate programme of work on marine and coastal biodiversity with a number of goals, targets and activities aimed at halting the loss of biological diversity nationally, regionally and globally and at securing the capacity of the marine ecosystems to support the provision of goods and services, and a programme of work on protected areas with the objective of establishing and maintaining ecologically representative systems of marine protected areas by 2012. The obligation for Member States to designate Natura 2000 sites under the Birds Directive and the Habitats Directive will make an important contribution to this process.(18) | Ta direktiva bi morala ravno tako podpirati trdno stališče Skupnosti v okviru Konvencije o biološki raznovrstnosti, in sicer o ustavitvi zmanjševanja biotske raznovrstnosti, ohranjevanju in trajnostni rabi morske biotske raznovrstnosti in o ustanovitvi globalnega omrežja zaščitenih morskih območij do leta 2012. Poleg tega bi morala ta direktiva prispevati k doseganju ciljev sedme konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, ki je sprejela dovršen program dela o morski in obalni biotski raznovrstnosti s številnimi cilji in dejavnostmi, usmerjenimi k ustavitvi zmanjšanja biotske raznovrstnosti na nacionalni, regionalni ter svetovni ravni in k varovanju zmogljivosti morskih ekosistemov za podporo zagotovitve blaga in storitev ter program dela za zaščitena območja s ciljem ustanovitve in vzdrževanja ekološko reprezentativnih sistemov morskih zaščitenih območij do leta 2012. Obveznost držav članic, da imenujejo območja Natura 2000 v skladu z Direktivo o pticah in Direktivo o habitatih, bo pomemben prispevek k temu procesu.
(19) | This Directive should contribute to the fulfilment of the obligations and important commitments of the Community and the Member States under several relevant international agreements relating to the protection of the marine environment from pollution: the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, approved by Council Decision 94/157/EC (10), the Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic, approved by Council Decision 98/249/EC (11), including its new Annex V on the Protection and Conservation of the Ecosystems and Biological Diversity of the Maritime Area and the corresponding Appendix 3, approved by Council Decision 2000/340/EC (12), the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean, approved by Council Decision 77/585/EEC (13), and its amendments from 1995, approved by Council Decision 1999/802/EC (14), as well as its Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution from Land-Based Sources, approved by Council Decision 83/101/EEC (15), and its amendments from 1996, approved by Council Decision 1999/801/EC (16). This Directive should also contribute to the fulfilment of Member States’ obligations under the Convention on the Protection of the Black Sea Against Pollution, under which they have entered into important commitments relating to the protection of the marine environment from pollution, and to which the Community is not yet a party but in respect of which it has observer status.(19) | Ta direktiva bi morala prispevati k izpolnitvi obveznosti in pomembnih zavez v zvezi z varstvom morskega okolja pred onesnaževanjem, katerim so se Skupnost in države članice zavezale v okviru relevantnih mednarodnih sporazumov: Konvencija o varstvu morskega okolja območja Baltiškega morja, odobrena s Sklepom Sveta 94/157/ES (10), Konvencija o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika, odobrena s Sklepom Sveta 98/249/ES (11), vključno z njeno novo Prilogo V o varstvu in ohranjanju ekosistemov in biotske raznovrstnosti morskega območja in ustreznega dodatka 3, odobrena s Sklepom Sveta 2000/340/ES (12), Konvencija o varstvu morskega okolja in obalne regije Sredozemskega morja, odobrena s Sklepom Sveta 77/585/EGS (13), in njene spremembe iz leta 1995, odobrene s Sklepom Sveta 1999/802/ES (14), in njen Protokol o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem iz virov na kopnem, odobren s Sklepom Sveta 83/101/EGS (15), ter njegove spremembe iz leta 1996, odobrene s Sklepom Sveta 1999/801/ES (16). Ta direktiva bi morala pomagati tudi pri izpolnitvi obveznosti držav članic v okviru Konvencije o varstvu Črnega morja pred onesnaževanjem, s katero so se zavezale k pomembnim obveznostim v zvezi z varstvom morskega okolja pred onesnaževanjem in katere Skupnost še ni podpisnica, ampak ima status opazovalke.
(20) | Third countries with waters in the same marine region or subregion as a Member State should be invited to participate in the process laid down in this Directive, thereby facilitating achievement of good environmental status in the marine region or subregion concerned.(20) | K sodelovanju v procesu, določenim v tej direktivi, bi bilo treba povabiti tretje države, ki imajo morske vode v isti morski regiji ali podregiji kot država članica, pri čemer bi na ta način pripomogle k dosegi dobrega okoljskega stanja v zadevni morski regiji ali podregiji.
(21) | It is crucial for the achievement of the objectives of this Directive to ensure the integration of conservation objectives, management measures and monitoring and assessment activities set up for spatial protection measures such as special areas of conservation, special protection areas or marine protected areas.(21) | Za dosego ciljev iz te direktive je bistveno, da se zagotovi vključitev ciljev ohranjanja, ukrepov upravljanja ter dejavnosti spremljanja in ocenjevanja, določenih za prostorske varovalne ukrepe, kakršni so posebna ohranitvena območja, posebna območja varstva in morska zaščitena območja.
(22) | Account should also be taken of biodiversity and the potential for marine research associated with deep-water environments.(22) | Upoštevati bi bilo treba tudi biotsko raznovrstnost in potencial za morske raziskave v zvezi z globokomorskim okoljem.
(23) | Since programmes of measures executed under marine strategies will be effective only if they are devised on the basis of a sound knowledge of the state of the marine environment in a particular area and are tailored as closely as possible to the needs of the waters concerned in the case of each Member State and from the general perspective of the marine region or subregion concerned, provision should be made for the preparation at national level of an appropriate framework, including marine research and monitoring operations, for informed policymaking. At Community level, support for associated research should be continuously enshrined in research and development policies. Recognition of marine issues in the Seventh Framework Programme on Research and Development is an important step in that direction.(23) | Ker bodo programi ukrepov, ki se izvajajo v skladu z morskimi strategijami, učinkoviti le, če bodo oblikovani na podlagi temeljitega poznavanja stanja morskega okolja na določenem območju in bodo ob upoštevanju splošne perspektive zadevne morske regije ali podregije čim bolj prilagojeni potrebam zadevnih vod za vsako državo članico, bi bilo treba oblikovati določbe, s katerimi se na nacionalni ravni zagotovi pripravo ustreznega okvira, vključno z raziskavami morja in postopki spremljanja stanja, za utemeljeno oblikovanje politik. Na ravni Skupnosti bi morala biti podpora s tem povezanim raziskavam nenehno sestavni del raziskovalne in razvojne politike. Pomemben korak v tej smeri je upoštevanje morskih vprašanj v Sedmem okvirnem programu za raziskave in razvoj.
(24) | As a first step in the preparation of programmes of measures, Member States across a marine region or subregion should undertake an analysis of the features or characteristics of, and pressures and impacts on, their marine waters, identifying the predominant pressures and impacts on those waters, and an economic and social analysis of their use and of the cost of degradation of the marine environment. They may use assessments already carried out in the context of regional sea conventions as a basis for their analyses.(24) | Kot prvi korak pri pripravi programov ukrepov bi morale države članice, ki mejijo na morsko regijo ali podregijo, analizirati lastnosti ali značilnosti svojih morskih voda ter obremenitve teh voda in vplive nanje, da bi določile bistvene obremenitve voda in vplive nanje, in opraviti ekonomsko in socialno analizo njihove uporabe in stroškov degradacije morskega okolja. Kot podlago za analize lahko uporabijo ocene, ki so bile že opravljene v okviru konvencij o regionalnih morjih.
(25) | On the basis of such analyses, Member States should then determine for their marine waters a set of characteristics for good environmental status. For those purposes, it is appropriate to make provision for the development of criteria and methodological standards to ensure consistency and to allow for comparison between marine regions or subregions of the extent to which good environmental status is being achieved. These should be developed with the involvement of all interested parties.(25) | Na podlagi teh analiz bi morale nato države članice za svoje morske vode določiti niz značilnosti za dobro okoljsko stanje. V ta namen bi bilo treba sprejeti določbe za oblikovanje meril in metodoloških standardov, da bi zagotovili doslednost in bi lahko primerjali, v kolikšni meri je bilo v različnih morskih regijah ali podregijah doseženo dobro okoljsko stanje. Merila in standarde bi bilo treba oblikovati v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi.
(26) | The next step towards achieving good environmental status should be the establishment of environmental targets and monitoring programmes for ongoing assessment, enabling the state of the marine waters concerned to be evaluated on a regular basis.(26) | Naslednji korak k doseganju dobrega okoljskega stanja bi morala biti določitev okoljskih ciljnih vrednosti in programov spremljanja za stalno presojo, ki omogočajo redno ocenjevanje stanja zadevnih morskih voda.
(27) | Member States should then establish and implement programmes of measures which are designed to achieve or maintain good environmental status in the waters concerned, while accommodating existing Community and international requirements and the needs of the marine region or subregion concerned. Those measures should be devised on the basis of the precautionary principle and the principles that preventive action should be taken, that environmental damage should, as a priority, be rectified at source and that the polluter should pay.(27) | Države članice bi morale nato oblikovati in izvajati programe ukrepov, ki so oblikovani za doseganje ali ohranjanje dobrega okoljskega stanja v zadevnih vodah, obenem pa so prilagojeni obstoječim zahtevam Skupnosti in mednarodnim zahtevam ter potrebam zadevne morske regije ali podregije. Ti ukrepi bi morali biti zasnovani na podlagi načela previdnosti in načela, da je treba delovati preventivno, da je treba okoljsko škodo prednostno odpravljati pri viru in da mora plačati povzročitelj obremenitve.
(28) | It is appropriate that Member States take the abovementioned steps, given the precision of focus needed. In order to ensure cohesion of action across the Community as a whole and in relation to commitments at global level, it is essential that Member States notify the Commission of the steps taken, in order to enable the Commission to assess the coherence of action across the marine region or subregion concerned and as appropriate provide guidance on possible necessary modifications.(28) | Primerno je, da države članice zgoraj navedene korake izvajajo s posebnim poudarkom. Da bi zagotovili skladnost ukrepov Skupnosti kot celote in v zvezi z zavezami na svetovni ravni, je bistveno, da države članice Komisiji sporočijo sprejete korake, da lahko Komisija presodi o skladnosti ukrepanja v zadevni morski regiji ali podregiji ter po potrebi zagotovi smernice pri možnih potrebnih spremembah.
(29) | Member States should take the necessary measures to achieve or maintain good environmental status in the marine environment. However, it should be recognised that achieving or maintaining good environmental status in every aspect may not be possible in all marine waters by 2020. Therefore, for reasons of fairness and feasibility, it is appropriate to make provision for cases where it would be impossible for a Member State to achieve the level of ambition of the environmental targets set or to achieve or maintain good environmental status.(29) | Države članice bi morale sprejeti potrebne ukrepe za dosego ali ohranitev dobrega okoljskega stanja v morskem okolju. Treba pa bi bilo priznati, da do leta 2020 morda ne bo možno doseči ali ohraniti dobrega okoljskega stanja v vseh vidikih in v vseh morskih vodah. Zato in zaradi pravičnosti ter izvedljivosti je primerno sprejeti določbe za primere, v katerih država članica ne bi mogla popolnoma doseči zastavljenih okoljskih ciljnih vrednosti oziroma doseči ali ohraniti dobrega okoljskega stanja.
(30) | In that context provision should be made for two special cases. The first special case refers to the situation where it is impossible for a Member State to meet its environmental targets because of action or inaction for which the Member State concerned is not responsible, or because of natural causes or force majeure, or because of actions which that Member State has itself taken for reasons of overriding public interest which outweigh the negative impact on the environment, or because natural conditions do not allow timely improvement in the status of marine waters. The Member State concerned should substantiate why it considers that such a special case has arisen and identify the area concerned, and should take appropriate ad-hoc measures with the aim of continuing to pursue the environmental targets, preventing further deterioration in the status of the marine waters affected and mitigating the adverse impact within the marine region or subregion concerned.(30) | V zvezi s tem bi bilo treba sprejeti določbe za dva posebna primera. Prvi posebni primer zadeva položaj, v katerem država članica ne more izpolniti svojih okoljskih ciljnih vrednosti, in sicer zaradi ukrepanja ali neukrepanja, za katero zadevna država članica ni odgovorna, zaradi naravnih vzrokov ali višje sile ali zaradi ukrepov, ki jih je ta država članica sprejela sama zaradi višjega javnega interesa, ki je prevladal nad negativnimi vplivi na okolje, ali zato, ker naravni pogoji ne omogočajo pravočasnega izboljšanja stanja morskih voda. Zadevna država članica bi morala utemeljiti, zakaj je po njenem mnenju do takšnega primera prišlo in določiti zadevno območje, nato pa sprejeti ustrezne ad-hoc ukrepe z namenom nadaljevati prizadevanja za dosego okoljskih ciljnih vrednosti, preprečevati nadaljnje poslabšanje stanja prizadetih morskih voda in ublažiti škodljive vplive v zadevni morski regiji ali podregiji.
(31) | The second special case refers to the situation where a Member State identifies an issue which has an impact on the environmental status of its marine waters, perhaps even of the entire marine region or subregion concerned, but which cannot be tackled by measures taken at national level or which is linked to another Community policy or to an international agreement. In such a case, arrangements should be made to inform the Commission of this within the framework of notification of programmes of measures and, where Community action is needed, to make appropriate recommendations to the Commission and the Council.(31) | Drugi posebni primer je položaj, kadar država članica odkrije zadevo, ki vpliva na okoljsko stanje njenih morskih voda, mogoče celo celotne zadevne morske regije ali podregije, vendar je ni mogoče rešiti z ukrepi, sprejetimi na nacionalni ravni ali povezanimi z drugo politiko Skupnosti ali mednarodnim sporazumom. V takšnem primeru bi bilo treba zagotoviti, da se Komisija v okviru uradnega obvestila o programih ukrepov o tem ustrezno obvesti, če pa je potrebno ukrepanje Skupnosti, pa bi bilo treba Komisiji in Svetu pripraviti ustrezna priporočila.
(32) | However, the flexibility introduced for special cases should be subject to control at Community level. As regards the first special case, it is therefore appropriate that due consideration be given to the efficacy of any ad-hoc measures taken. Moreover, in cases where the Member State refers to action taken for overriding reasons of public interest, the Commission should assess whether any modifications or alterations made to the marine environment as a consequence do not permanently preclude or compromise the achievement of good environmental status in the marine region or subregion concerned or across marine waters of other Member States. The Commission should provide guidance on possible necessary modifications if it considers that the measures envisaged are not sufficient or suitable to ensure coherence of action across the marine region.(32) | Vseeno bi bilo treba prožnost, uvedeno za posebne primere, nadzorovati na ravni Skupnosti. V zvezi s prvim posebnim primerom je zato primerno, da se ustrezno upošteva učinkovitost vseh sprejetih ad-hoc ukrepov. Kadar se država članica sklicuje na ukrepe, sprejete zaradi prevladujočih razlogov javnega interesa, bi morala Komisija oceniti, ali katera od sprememb morskega okolja posledično na dolgi rok izključuje ali ogroža doseganje dobrega okoljskega stanja v zadevni morski regiji ali podregiji ali v morskih vodah drugih držav članic. Komisija bi morala zagotoviti smernice pri možnih potrebnih spremembah, če meni, da predvideni ukrepi niso zadostni ali primerni za zagotovitev skladnosti ukrepanja v zadevni morski regiji ali podregiji.
(33) | As regards the second special case, the Commission should consider the issue and respond within a period of six months. The Commission should reflect, as appropriate, the recommendations of the Member State concerned when presenting related proposals to the European Parliament and the Council.(33) | V zvezi z drugim posebnim primerom bi morala Komisija preučiti zadevo in odgovoriti v roku šestih mesecev. Po potrebi bi morala Komisija priporočila zadevne države članice upoštevati, ko zadevne predloge predstavi Evropskemu parlamentu in Svetu.
(34) | In view of the dynamic nature of marine ecosystems and their natural variability, and given that the pressures and impacts on them may vary with the evolvement of different patterns of human activity and the impact of climate change, it is essential to recognise that the determination of good environmental status may have to be adapted over time. Accordingly, it is appropriate that programmes of measures for the protection and management of the marine environment be flexible and adaptive and take account of scientific and technological developments. Provision should therefore be made for the updating of marine strategies on a regular basis.(34) | Ob upoštevanju dinamične narave morskih ekosistemov ter njihove naravne spremenljivosti in ob upoštevanju, da se lahko obremenitve le-teh in vplivi nanje razlikujejo z razvijanjem različnih vzorcev človekovih dejavnosti in zaradi vpliva podnebnih sprememb, je bistveno priznati, da bo mogoče treba opredelitev dobrega okoljskega stanja sčasoma prilagoditi. V skladu s tem je primerno, da so programi ukrepov za zaščito in upravljanje morskega okolja prožni in prilagodljivi ter upoštevajo znanstveni in tehnološki razvoj. Potrebno bi bilo sprejeti določbe za redno posodabljanje morskih strategij.
(35) | Provision should also be made for the publication of programmes of measures and updates thereof, and for the presentation to the Commission of interim reports describing progress in the implementation of these programmes.(35) | Treba bi bilo tudi sprejeti določbo za objavljanje programov ukrepov in za njihovo posodobitev ter za predstavitev vmesnih poročil Komisiji, ki opisujejo napredek pri izvajanju teh programov.
(36) | To ensure the active involvement of the general public in the establishment, implementation and updating of marine strategies, provision should be made for proper public information on the different elements of marine strategies, or their related updates, as well as, upon request, relevant information used for the development of the marine strategies in accordance with Community legislation on public access to environmental information.(36) | Za zagotovitev dejavne vključenosti širše javnosti pri oblikovanju, izvajanju in posodabljanju morskih strategij bi bilo treba v skladu z zakonodajo Skupnosti o dostopu javnosti do informacij o okolju, predvideti ustrezne določbe o ustreznih javnih informacijah o različnih elementih morskih strategij ali njihovih ustreznih posodobitvah, na zahtevo pa tudi ustrezne informacije, ki se uporabijo za razvoj morskih strategij.
(37) | The Commission should present a first evaluation report on the implementation of this Directive within two years of receiving all programmes of measures and, in any case, by 2019 at the latest. Subsequent Commission reports should be published every six years thereafter.(37) | Komisija mora prvo ocenjevalno poročilo o izvajanju te direktive predložiti v dveh letih po prejemu vseh programov ukrepov, v vsakem primeru pa najpozneje do leta 2019. Nadaljnja poročila Komisije bi se morala nato objavljati vsakih šest let.
(38) | Provision should be made for the adoption of methodological standards for the assessment of the status of the marine environment, monitoring, environmental targets and the adoption of technical formats for the purposes of transmission and processing of data in line with Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (Inspire) (17).(38) | Predvideti bi bilo treba določbe za sprejetje metodoloških standardov za presojo stanja morskega okolja, za spremljanje, določitev okoljskih ciljnih vrednosti in sprejetje tehničnih formatov za prenos in obdelavo podatkov v skladu z Direktivo 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (17).
(39) | Measures regulating fisheries management can be taken in the context of the Common Fisheries Policy, as set out in Council Regulation (EC) No 2371/2002 of 20 December 2002 on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries Policy (18), based on scientific advice with a view to supporting the achievement of the objectives addressed by this Directive, including the full closure to fisheries of certain areas, to enable the integrity, structure and functioning of ecosystems to be maintained or restored and, where appropriate, in order to safeguard, inter alia, spawning, nursery and feeding grounds. Articles 30 and 31 of the Euratom Treaty regulate discharges and emissions resulting from the use of radioactive material and this Directive should therefore not address them.(39) | Ukrepi, ki urejajo upravljanje ribištva, se lahko sprejmejo v okviru skupne ribiške politike, kot je določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (18), ki temelji na znanstvenem mnenju, za podporo doseganju ciljev iz te direktive, vključno s popolno prepovedjo ribolova na nekaterih območjih, da se omogoči ohranjanje ali ponovna vzpostavitev celovitosti, strukture in delovanja ekosistemov ter, kjer je to potrebno, za varovanje drstišč, območij odraščanja in hranjenja. Izpuste in emisije, ki so posledica uporabe radioaktivnega materiala, urejata člena 30 in 31 Pogodbe Euratom, zato jih ta direktiva ne bi smela obravnavati.
(40) | The Common Fisheries Policy, including in the future reform, should take into account the environmental impacts of fishing and the objectives of this Directive.(40) | Skupna ribiška politika bi morala tudi v prihodnji reformi upoštevati vplive ribolova na okolje in cilje te direktive.
(41) | In the event that Member States consider that action in the fields mentioned above or other fields linked to another Community policy or to an international agreement is desirable, they should make appropriate recommendations for Community action.(41) | Če države članice menijo, da je ukrepanje na zgoraj omenjenih področjih ali drugih področjih, povezanih z drugo politiko Skupnosti ali mednarodnim sporazumom, zaželeno, bi morale pripraviti ustrezna priporočila o ukrepanju Skupnosti.
(42) | The serious environmental concerns, in particular those due to climate change, relating to the Arctic waters, a neighbouring marine environment of particular importance for the Community, need to be assessed by the Community institutions and may require action to ensure the environmental protection of the Arctic.(42) | Resna okoljska vprašanja, zlasti kot posledica podnebnih sprememb, v zvezi z arktičnimi vodami kot morskim območjem posebnega pomena za Skupnost je treba obravnavati v okviru institucij Skupnosti in lahko zahtevajo ukrepe za varstvo okolja v Arktiki.
(43) | Since the objectives of this Directive, namely protection and preservation of the marine environment, the prevention of its deterioration and where practicable the restoration of that environment in areas where it has been adversely affected, cannot be sufficiently achieved by Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the Directive, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.(43) | Ker ciljev te direktive, in sicer varstvo in ohranjanje morskega okolja, preprečevanje njegovega slabšanja in, kadar je to izvedljivo, obnovo tega okolja na območjih, ki so jih prizadeli škodljivi učinki, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker te cilje zaradi obsega in učinkov te direktive lažje doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenih ciljev.
(44) | Programmes of measures and subsequent action by Member States should be based on an ecosystem-based approach to the management of human activities and on the principles referred to in Article 174 of the Treaty, in particular the precautionary principle.(44) | Podlaga za programe ukrepov in nadaljnjih ukrepov držav članic bi moral biti ekosistemski pristop k upravljanju človekovih dejavnosti ter načelo iz člena 174 Pogodbe, zlasti previdnostno načelo.
(45) | This Directive respects the fundamental rights, and observes the principles, recognised by the Charter of Fundamental Rights of the European Union (19), in particular Article 37 thereof which seeks to promote the integration into the policies of the Union of a high level of environmental protection and the improvement of environmental quality in accordance with the principle of sustainable development.(45) | Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (19), zlasti člen 37 Listine, ki spodbuja vključevanje visoke ravni varstva okolja v politike Unije in izboljšanje kakovosti okolja v skladu z načelom trajnostnega razvoja.
(46) | The measures necessary for the implementation of this Directive should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission (20).(46) | Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (20).
(47) | In particular, the Commission should be empowered to adapt Annexes III, IV and V to this Directive to scientific and technical progress. Since those measures are of general scope and are designed to amend non-essential elements of this Directive, they must be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny provided for in Article 5a of Decision 1999/468/EC.(47) | Komisiji bi bilo treba zlasti podeliti pooblastila za prilagoditev prilog III, IV in V te direktive znanstvenemu in tehničnemu napredku. Ker so to ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.
(48) | The Commission should also be empowered to lay down criteria and methodological standards to be used by the Member States and to adopt specifications and standardised methods for monitoring and assessment. Since those measures are of general scope and are designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it with new non-essential elements, they must be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny provided for in Article 5a of Decision 1999/468/EC,(48) | Komisiji bi bilo treba tudi podeliti pooblastila za opredelitev meril in metodoloških standardov za uporabo s strani držav članic ter za sprejetje specifikacij in standardiziranih metod za spremljanje in presojo. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni njenemu dopolnjevanju z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES –
HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:
CHAPTER IPOGLAVJE I
GENERAL PROVISIONSSPLOŠNE DOLOČBE
Article 1Člen 1
Subject matterPredmet urejanja
1.   This Directive establishes a framework within which Member States shall take the necessary measures to achieve or maintain good environmental status in the marine environment by the year 2020 at the latest.1.   Ta direktiva določa okvir, znotraj katerega morajo države članice najpozneje do leta 2020 sprejeti potrebne ukrepe za dosego ali ohranitev dobrega okoljskega stanja v morskem okolju.
2.   For that purpose, marine strategies shall be developed and implemented in order to:2.   V ta namen se morske strategije oblikujejo in izvajajo zato, da:
(a) | protect and preserve the marine environment, prevent its deterioration or, where practicable, restore marine ecosystems in areas where they have been adversely affected;(a) | zagotavljajo varstvo in ohranjanje morskega okolja, preprečijo njegovo propadanje ali, če je mogoče, obnovijo morske ekosisteme na območjih, ki so jih prizadeli škodljivi učinki;
(b) | prevent and reduce inputs in the marine environment, with a view to phasing out pollution as defined in Article 3(8), so as to ensure that there are no significant impacts on or risks to marine biodiversity, marine ecosystems, human health or legitimate uses of the sea.(b) | preprečujejo in zmanjšujejo vnose v morsko okolje za postopno odpravljanje onesnaževanja, kakor je opredeljeno v členu 3(8), ter tako zagotavljajo, da ni večjih posledic za morsko biotsko raznovrstnost, morske ekosisteme, človekovo zdravje ali zakonito uporabo morja ter da ti niso pretirano ogroženi.
3.   Marine strategies shall apply an ecosystem-based approach to the management of human activities, ensuring that the collective pressure of such activities is kept within levels compatible with the achievement of good environmental status and that the capacity of marine ecosystems to respond to human-induced changes is not compromised, while enabling the sustainable use of marine goods and services by present and future generations.3.   Morske strategije pri upravljanju človekovih dejavnosti uporabljajo ekosistemski pristop in tako zagotavljajo, da je skupna obremenitev takšnih dejavnosti skladna z dosego dobrega okoljskega stanja in da ni ogrožena sposobnost morskih ekosistemov, da se odzovejo na spremembe, ki jih povzročajo ljudje, hkrati pa sedanjim in prihodnjim generacijam omogočajo trajnostno rabo morskega blaga in storitev.
4.   This Directive shall contribute to coherence between, and aim to ensure the integration of environmental concerns into, the different policies, agreements and legislative measures which have an impact on the marine environment.4.   Ta direktiva prispeva k skladnosti okoljskih vprašanj in zagotovitvi vključitve teh vprašanj v različne politike, sporazume in zakonodajne ukrepe, ki vplivajo na morsko okolje.
Article 2Člen 2
ScopePodročje uporabe
1.   This Directive shall apply to all marine waters as defined in Article 3(1), and shall take account of the transboundary effects on the quality of the marine environment of third States in the same marine region or subregion.1.   Ta direktiva se uporablja za vse morske vode, kakor so opredeljene v členu 3(1), in upošteva učinke prenašanja čez meje na kakovost morskega okolja tretjih držav v isti morski regiji ali podregiji.
2.   This Directive shall not apply to activities the sole purpose of which is defence or national security. Member States shall, however, endeavour to ensure that such activities are conducted in a manner that is compatible, so far as reasonable and practicable, with the objectives of this Directive.2.   Ta direktiva se ne uporablja za dejavnosti, katerih izključni namen je obramba ali nacionalna varnost. Vendar pa si države članice prizadevajo zagotoviti, da se takšne dejavnosti izvajajo na način, ki je skladen, v smislu upravičen in izvedljiv, glede na cilje te direktive.
Article 3Člen 3
DefinitionsOpredelitev pojmov
For the purposes of this Directive the following definitions shall apply:V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
1. | ‘marine waters’ means: | (a) | waters, the seabed and subsoil on the seaward side of the baseline from which the extent of territorial waters is measured extending to the outmost reach of the area where a Member State has and/or exercises jurisdictional rights, in accordance with the Unclos, with the exception of waters adjacent to the countries and territories mentioned in Annex II to the Treaty and the French Overseas Departments and Collectivities; and | (b) | coastal waters as defined by Directive 2000/60/EC, their seabed and their subsoil, in so far as particular aspects of the environmental status of the marine environment are not already addressed through that Directive or other Community legislation;1. | „morske vode“ pomeni: | (a) | vode, morsko dno in podtalje od temeljne črte proti odprtemu morju, od katere se meri velikost teritorialnih voda, ki sega do najbolj oddaljenega območja, na katerem država članica v skladu z UNCLOS ima in/ali izvaja sodne pristojnosti, razen voda ob državah in ozemljih, navedenih v Prilogi II k Pogodbi in francoskih čezmorskih departmajev in območnih skupnosti; in | (b) | obalno morje, kot je opredeljeno v Direktivi 2000/60/ES, njegovo morsko dno in podtalje, kolikor posebni vidiki okoljskega stanja v morskem okolju niso že obravnavani v navedeni direktivi;
2. | ‘marine region’ means a sea region which is identified under Article 4. Marine regions and their subregions are designated for the purpose of facilitating implementation of this Directive and are determined taking into account hydrological, oceanographic and biogeographic features;2. | „morska regija“ pomeni morsko regijo, opredeljeno v členu 4. Morske regije in njene podregije so opredeljene za namene lažjega izvajanja te direktive in so določene na podlagi hidroloških, oceanografskih in biogeografskih značilnosti;
3. | ‘marine strategy’ means the strategy to be developed and implemented in respect of each marine region or subregion concerned as laid down in Article 5;3. | „morska strategija“ pomeni strategijo, ki jo je treba razviti in izvajati v zvezi z vsako zadevno morsko regijo ali podregijo, kakor določa člen 5;
4. | ‘environmental status’ means the overall state of the environment in marine waters, taking into account the structure, function and processes of the constituent marine ecosystems together with natural physiographic, geographic, biological, geological and climatic factors, as well as physical, acoustic and chemical conditions, including those resulting from human activities inside or outside the area concerned;4. | „okoljsko stanje“ pomeni celotno stanje okolja v morskih vodah, ob upoštevanju strukture, delovanja in procesov sestavnih morskih ekosistemov, skupaj z naravnimi fiziografskimi, geografskimi biološkimi, geološkimi in podnebnimi dejavniki ter fizičnimi, akustičnimi in kemičnimi razmerami, vključno s tistimi, ki so posledica človekovih dejavnosti znotraj ali zunaj zadevnega območja;
5. | ‘good environmental status’ means the environmental status of marine waters where these provide ecologically diverse and dynamic oceans and seas which are clean, healthy and productive within their intrinsic conditions, and the use of the marine environment is at a level that is sustainable, thus safeguarding the potential for uses and activities by current and future generations, i.e.: | (a) | the structure, functions and processes of the constituent marine ecosystems, together with the associated physiographic, geographic, geological and climatic factors, allow those ecosystems to function fully and to maintain their resilience to human-induced environmental change. Marine species and habitats are protected, human-induced decline of biodiversity is prevented and diverse biological components function in balance; | (b) | hydro-morphological, physical and chemical properties of the ecosystems, including those properties which result from human activities in the area concerned, support the ecosystems as described above. Anthropogenic inputs of substances and energy, including noise, into the marine environment do not cause pollution effects; | Good environmental status shall be determined at the level of the marine region or subregion as referred to in Article 4, on the basis of the qualitative descriptors in Annex I. Adaptive management on the basis of the ecosystem approach shall be applied with the aim of attaining good environmental status;5. | „dobro okoljsko stanje“ pomeni okoljsko stanje morskih voda, če te predstavljajo ekološko raznolike in dinamične oceane ter morja, ki so čista, zdrava in produktivna v okviru svojih naravnih pogojev, in če je uporaba morskega okolja na trajnostni ravni, tako da se ohrani možnost uporabe in dejavnosti za sedanje in prihodnje generacije, tj.: | (a) | struktura, funkcije in procesi sestavnih morskih ekosistemov, skupaj s povezanimi fiziografskimi, geografskimi, geološkimi in podnebnimi dejavniki, omogočajo polno delovanje teh ekosistemov in ohranjanje njihove odpornosti na okoljske spremembe, ki jih povzroča človek. Morske vrste in habitati so zaščiteni, preprečeno je zmanjšanje biotske raznovrstnosti, ki ga povzroči človek, in raznolike biološke sestavine delujejo uravnoteženo; | (b) | hidromorfološke, fizikalne in kemične lastnosti ekosistemov, vključno z lastnostmi, ki izhajajo iz človekovih dejavnosti na zadevnem območju, podpirajo ekosisteme, kot so opisani zgoraj. Antropogeni vnosi snovi in energije, vključno s hrupom, v morsko okolje ne povzročijo onesnaženosti. | Dobro okoljsko stanje se določi na ravni morske regije ali podregije iz člena 4 na podlagi kakovostnih deskriptorjev iz Priloge I. Na podlagi ekosistemskega pristopa se uporablja prilagodljivo upravljanje s ciljem doseganja dobrega okoljskega stanja;
6. | ‘criteria’ means distinctive technical features that are closely linked to qualitative descriptors;6. | „merila“ pomeni posebne tehnične značilnosti, ki so tesno povezane s kakovostnimi deskriptorji;
7. | ‘environmental target’ means a qualitative or quantitative statement on the desired condition of the different components of, and pressures and impacts on, marine waters in respect of each marine region or subregion. Environmental targets are established in accordance with Article 10;7. | „okoljska ciljna vrednost“ pomeni kakovostno ali količinsko izjavo o želenem stanju različnih elementov morskih voda, obremenitev morskih voda in vplivov nanje v zvezi z vsako morsko regijo ali podregijo. Okoljske ciljne vrednosti so oblikovane v skladu s členom 10;
8. | ‘pollution’ means the direct or indirect introduction into the marine environment, as a result of human activity, of substances or energy, including human-induced marine underwater noise, which results or is likely to result in deleterious effects such as harm to living resources and marine ecosystems, including loss of biodiversity, hazards to human health, the hindering of marine activities, including fishing, tourism and recreation and other legitimate uses of the sea, impairment of the quality for use of sea water and reduction of amenities or, in general, impairment of the sustainable use of marine goods and services;8. | „onesnaževanje“ pomeni neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v morsko okolje, kot posledica človekove dejavnosti, vključno z morskim podvodnim hrupom, ki ga povzroča človek in ki povzroči ali bi lahko povzročil škodljive učinke na žive vire in morske ekosisteme, vključno z izgubljanjem biotske raznovrstnosti, nevarnost za zdravje ljudi, ovire za pomorske dejavnosti, vključno z ribolovom, turizmom in rekreacijo ter drugimi zakonitimi uporabami morja, poslabšanje kakovosti morske vode glede njene uporabnosti ter zmanjšanje možnosti, ki jih ponuja morje, ali na splošno poslabšanje trajnostne uporabe morskega blaga in storitev;
9. | ‘regional cooperation’ means cooperation and coordination of activities between Member States and, whenever possible, third countries sharing the same marine region or subregion, for the purpose of developing and implementing marine strategies;9. | „regionalno sodelovanje“ pomeni sodelovanje in usklajevanje dejavnosti med državami članicami in po potrebi tretjimi državami, ki si delijo isto morsko regijo ali podregijo, za namene razvoja in izvajanja morskih strategij;
10. | ‘regional sea convention’ means any of the international conventions or international agreements together with their governing bodies established for the purpose of protecting the marine environment of the marine regions referred to in Article 4, such as the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea, the Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-east Atlantic and the Convention for the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean Sea.10. | „konvencija o regionalnih morjih“ pomeni katero koli mednarodno konvencijo ali mednarodni sporazum, skupaj z njegovimi vodstvenimi organi, ki so bili sklenjeni za namene varstva morskega okolja morskih regij iz člena 4, kot so Konvencija o varstvu morskega okolja območja Baltiškega morja, Konvencija o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika in Konvencija o varstvu morskega okolja in obalnih območij Sredozemskega morja.
Article 4Člen 4
Marine regions or subregionsMorske regije in podregije
1.   Member States shall, when implementing their obligations under this Directive, take due account of the fact that marine waters covered by their sovereignty or jurisdiction form an integral part of the following marine regions:1.   Države članice pri izvajanju obveznosti iz te direktive ustrezno upoštevajo dejstvo, da so morske vode, ki so pod njihovo suverenostjo ali pristojnostjo, sestavni del naslednjih morskih regij:
(a) | the Baltic Sea;(a) | Baltsko morje;
(b) | the North-east Atlantic Ocean;(b) | Severovzhodni Atlantski ocean;
(c) | the Mediterranean Sea;(c) | Sredozemsko morje;
(d) | the Black Sea.(d) | Črno morje.
2.   Member States may, in order to take into account the specificities of a particular area, implement this Directive by reference to subdivisions at the appropriate level of the marine waters referred to in paragraph 1, provided that such subdivisions are delimited in a manner compatible with the following marine subregions:2.   Države članice lahko z namenom, da upoštevajo posebnosti posameznega območja, izvajajo to direktivo s sklicevanjem na pododdelke na ustrezni ravni morskih voda iz odstavka 1, če so takšni pododdelki razmejeni na način, ki je skladen z naslednjimi morskimi podregijami:
(a) | in the North-east Atlantic Ocean: | (i) | the Greater North Sea, including the Kattegat, and the English Channel; | (ii) | the Celtic Seas; | (iii) | the Bay of Biscay and the Iberian Coast; | (iv) | in the Atlantic Ocean, the Macaronesian biogeographic region, being the waters surrounding the Azores, Madeira and the Canary Islands;(a) | v Severovzhodnem Atlantskem oceanu: | (i) | širše Severno morje, vključno s Kattegatom, in Rokavski preliv; | (ii) | Keltsko morje; | (iii) | Biskajski zaliv in iberska obala; | (iv) | v Atlantskem oceanu, Makaroneška biogeografska regija, ki jo predstavljajo morske vode, ki obdajajo Azore, Madeiro in Kanarske otoke;
(b) | in the Mediterranean Sea: | (i) | the Western Mediterranean Sea; | (ii) | the Adriatic Sea; | (iii) | the Ionian Sea and the Central Mediterranean Sea; | (iv) | the Aegean-Levantine Sea.(b) | v Sredozemskem morju: | (i) | zahodno Sredozemsko morje; | (ii) | Jadransko morje; | (iii) | Jonsko morje in osrednje Sredozemsko morje; | (iv) | Egejsko-levatinsko morje.
Member States shall inform the Commission of any subdivisions by the date specified in the first subparagraph of Article 26(1) but may revise these upon completion of the initial assessment referred in Article 5(2), point (a)(i).Države članice Komisijo obvestijo o vsaki razdelitvi na pododdelke do datuma, določenega v prvem pododstavku člena 26(1), vendar lahko te pododdelke revidirajo ob dokončanju začetne presoje iz točke (a)(i) člena 5(2).
Article 5Člen 5
Marine strategiesMorske strategije
1.   Each Member State shall, in respect of each marine region or subregion concerned, develop a marine strategy for its marine waters in accordance with the plan of action set out in points (a) and (b) of paragraph 2.1.   Vsaka država članica v zvezi z vsako zadevno morsko regijo ali podregijo razvije morsko strategijo za svoje morske vode v skladu s programom dela iz točk (a) in (b) odstavka 2.
2.   Member States sharing a marine region or subregion shall cooperate to ensure that, within each marine region or subregion, the measures required to achieve the objectives of this Directive, in particular the different elements of the marine strategies referred to in points (a) and (b), are coherent and coordinated across the marine region or subregion concerned, in accordance with the following plan of action for which Member States concerned endeavour to follow a common approach:2.   Države članice, ki si delijo morsko regijo ali podregijo, sodelujejo pri zagotavljanju, da so ukrepi v vsaki morski regiji ali podregiji, ki so potrebni za dosego ciljev te direktive, zlasti različnih elementov morskih strategij iz točk (a) in (b), usklajeni v zadevni morski regiji ali podregiji v skladu z naslednjim načrtom dejavnosti, pri katerem si zadevne države članice prizadevajo za skupen pristop:
(a) | preparation: | (i) | an initial assessment, to be completed by 15 July 2012 of the current environmental status of the waters concerned and the environmental impact of human activities thereon, in accordance with Article 8; | (ii) | a determination, to be established by 15 July 2012 of good environmental status for the waters concerned, in accordance with Article 9(1); | (iii) | establishment, by 15 July 2012, of a series of environmental targets and associated indicators, in accordance with Article 10(1); | (iv) | establishment and implementation, by 15 July 2014 except where otherwise specified in the relevant Community legislation, of a monitoring programme for ongoing assessment and regular updating of targets, in accordance with Article 11(1);(a) | priprava: | (i) | začetna presoja, ki jo je treba zaključiti do 15. julija 2012, sedanjega okoljskega stanja zadevnih voda in vpliva človekovih dejavnosti nanj v skladu s členom 8; | (ii) | določitev, ki jo je treba vzpostaviti do 15. julija 2012, dobrega okoljskega stanja za zadevne vode v skladu s členom 9(1); | (iii) | vzpostavitev do 15. julija 2012 vrste okoljskih ciljnih vrednosti in s tem povezanih kazalcev v skladu s členom 10(1); | (iv) | vzpostavitev in izvajanje do 15. julija 2014, razen kjer je v ustrezni zakonodaji Skupnosti določeno drugače, programa spremljanja za stalno presojo in redno posodabljanje ciljev v skladu s členom 11(1);
(b) | programme of measures: | (i) | development, by 2015 at the latest, of a programme of measures designed to achieve or maintain good environmental status, in accordance with Article 13(1), (2) and (3); | (ii) | entry into operation of the programme provided for in point (i), by 2016 at the latest, in accordance with Article 13(10).(b) | programi ukrepov: | (i) | razvoj, najpozneje do leta 2015, programa ukrepov, oblikovanega za dosego ali ohranitev dobrega okoljskega stanja v skladu s členom 13(1), (2) in (3); | (ii) | začetek delovanja programa, določenega v točki (i), najpozneje do leta 2016 v skladu s členom 13(10).
3.   Member States having borders on the same marine region or subregion covered by this Directive should, where the status of the sea is so critical as to necessitate urgent action, devise a plan of action in accordance with paragraph 1 which includes an earlier entry into operation of programmes of measures as well as possible stricter protective measures, provided that this does not prevent good environmental status from being achieved or maintained in another marine region or subregion. In these cases:3.   Države članice, ki mejijo na isto morsko regijo ali podregijo, ki jo zajema ta direktiva, morajo v primeru, da je stanje morja tako kritično, da je ukrepanje nujno potrebno, pripraviti program dela v skladu z odstavkom 1, ki vključuje zgodnejši začetek izvajanja programov ukrepov in morebitne strožje zaščitne ukrepe, pod pogojem, da to ne preprečuje doseganja ali ohranjanja dobrega okoljskega stanja v drugi morski regiji ali podregiji. V teh primerih:
(a) | the Member States concerned shall inform the Commission of their revised timetable and proceed accordingly;(a) | zadevne države članice obvestijo Komisijo o svojem spremenjenem časovnem razporedu in ukrepajo v skladu s tem;
(b) | the Commission shall be invited to consider providing supportive action to Member States for their enhanced efforts to improve the marine environment by making the region in question a pilot project.(b) | Komisija se povabi naj razmisli o zagotavljanju podpornih ukrepov državam članicam pri njihovih povečanih prizadevanjih za izboljšanje morskega okolja, s tem da zadevno regijo označi za pilotni projekt.
Article 6Člen 6
Regional cooperationRegionalno sodelovanje
1.   In order to achieve the coordination referred to in Article 5(2), Member States shall, where practical and appropriate, use existing regional institutional cooperation structures, including those under Regional Sea Conventions, covering that marine region or subregion.1.   Za dosego usklajenosti iz člena 5(2) države članice, kjer je praktično in primerno, uporabljajo obstoječe regionalne institucionalne strukture sodelovanja, vključno s tistimi, ki jih določajo konvencije o regionalnih morjih, ki zajemajo tisto morsko regijo ali podregijo.
2.   For the purpose of establishing and implementing marine strategies, Member States shall, within each marine region or subregion, make every effort, using relevant international forums, including mechanisms and structures of Regional Sea Conventions, to coordinate their actions with third countries having sovereignty or jurisdiction over waters in the same marine region or subregion.2.   Za vzpostavitev in izvajanje morskih strategij si države članice znotraj posamezne morske regije ali podregije prizadevajo v okviru ustreznih mednarodnih forumov, vključno z uporabo mehanizmov in struktur, določenih v konvencijah o regionalnih morjih, za uskladitev svojih ukrepov s tretjimi državami, ki imajo suverenost ali pristojnost nad vodami iste morske regije ali podregije.
In that context, Member States shall, as far as possible, build upon relevant existing programmes and activities developed in the framework of structures stemming from international agreements such as Regional Sea Conventions.V zvezi s tem države članice, kolikor je mogoče, gradijo na ustreznih obstoječih programih in dejavnostih, razvitih v okviru struktur, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov, kot so konvencije o regionalnih morjih.
Coordination and cooperation shall be extended, where appropriate, to all Member States in the catchment area of a marine region or subregion, including land-locked countries, in order to allow Member States within that marine region or subregion to meet their obligations under this Directive, using established cooperation structures prescribed in this Directive or in Directive 2000/60/EC.Usklajevanje in sodelovanje se po potrebi razširi na vse države članice v prispevnem območju morske regije ali podregije, vključno s kopenskimi državami, da bi lahko države članice v tej morski regiji ali podregiji izpolnile svoje obveznosti iz te direktive z uporabo ustaljenih struktur sodelovanja iz te direktive ali Direktive 2000/60/ES.
Article 7Člen 7
Competent authoritiesPristojni organi
1.   Member States shall, by 15 July 2010, for each marine region or subregion concerned, designate the authority or authorities competent for the implementation of this Directive with respect to their marine waters.1.   Države članice do 15. julija 2010 imenujejo za vsako zadevno morsko regijo ali podregijo organ oz. organe, pristojne za izvajanje te direktive v zvezi z njihovimi morskimi vodami.
By 15 January 2011, Member States shall provide the Commission with a list of the competent authorities designated, together with the items of information listed in Annex II.Države članice do 15. januarja 2011 predložijo Komisiji seznam imenovanih pristojnih organov skupaj z informacijami, navedenimi v Prilogi II.
At the same time, Member States shall send to the Commission a list of their competent authorities as regards those international bodies in which they participate and which are relevant for the implementation of this Directive.Države članice istočasno pošljejo Komisiji seznam svojih pristojnih organov glede tistih mednarodnih teles v katerih sodelujejo in ki so pomembna za izvajanje te direktive.
Member States within the catchment area of each marine region or subregion shall also designate the authority or authorities competent for cooperation and coordination as referred to in Article 6.Države članice v prispevnem območju vsake morske regije ali podregije določijo tudi organ ali organe, pristojne za sodelovanje in usklajevanje, kakor je navedeno v členu 6.
2.   Member States shall inform the Commission of any changes to the information provided pursuant to paragraph 1 within six months of such a change coming into effect.2.   Države članice obvestijo Komisijo o vseh spremembah informacij, zagotovljenih na podlagi odstavka 1, v šestih mesecih od začetka veljavnosti takšne spremembe.
CHAPTER IIPOGLAVJE II
MARINE STRATEGIES: PREPARATIONMORSKE STRATEGIJE: PRIPRAVA
Article 8Člen 8
AssessmentPresoja
1.   In respect of each marine region or subregion, Member States shall make an initial assessment of their marine waters, taking account of existing data where available and comprising the following:1.   Države članice v zvezi z vsako morsko regijo in podregijo izvedejo začetno presojo svojih morskih voda, ki upošteva obstoječe podatke, v kolikor so ti na voljo, in zajema:
(a) | an analysis of the essential features and characteristics, and current environmental status of those waters, based on the indicative lists of elements set out in Table 1 of Annex III, and covering the physical and chemical features, the habitat types, the biological features and the hydro-morphology;(a) | analizo bistvenih lastnosti in značilnosti in sedanjega okoljskega stanja zadevnih voda, ki temelji na okvirnem seznamu elementov, določenih v tabeli 1 Priloge III, in zajema fizikalno-kemijske lastnosti, tipe habitatov, biološke lastnosti in hidromorfologijo;
(b) | an analysis of the predominant pressures and impacts, including human activity, on the environmental status of those waters which: | (i) | is based on the indicative lists of elements set out in Table 2 of Annex III, and covers the qualitative and quantitative mix of the various pressures, as well as discernible trends; | (ii) | covers the main cumulative and synergetic effects; and | (iii) | takes account of the relevant assessments which have been made pursuant to existing Community legislation;(b) | analizo prevladujočih pritiskov in vplivov, vključno s človekovimi dejavnostmi na okoljsko stanje zadevnih voda, ki: | (i) | temelji na okvirnem seznamu elementov, določenih v tabeli 2 Priloge III, in zajema kakovostno in količinsko povezavo različnih pritiskov ter prepoznavne trende; | (ii) | zajema glavne kumulativne in sinergične učinke; ter | (iii) | upošteva ustrezne presoje, ki so bile opravljene v skladu z obstoječo zakonodajo Skupnosti;
(c) | an economic and social analysis of the use of those waters and of the cost of degradation of the marine environment.(c) | ekonomsko in socialno analizo uporabe teh morskih voda ter stroške poslabšanja morskega okolja.
2.   The analyses referred to in paragraph 1 shall take into account elements regarding coastal, transitional and territorial waters covered by relevant provisions of existing Community legislation, in particular Directive 2000/60/EC. They shall also take into account, or use as their basis, other relevant assessments such as those carried out jointly in the context of Regional Sea Conventions, so as to produce a comprehensive assessment of the status of the marine environment.2.   Analize iz odstavka 1 upoštevajo elemente v zvezi z obalnimi in teritorialnimi vodami ter somornicami, ki jih zajemajo ustrezne določbe iz obstoječe zakonodaje Skupnosti, zlasti iz Direktive 2000/60/ES. Za izvedbo celovite presoje stanja morskega okolja analize upoštevajo tudi druge ustrezne presoje, kot so skupno izvedene presoje v okviru konvencij o regionalnih morjih ali pa so pripravljene na njihovi podlagi.
3.   In preparing assessments pursuant to paragraph 1, Member States shall, by means of the coordination established pursuant to Articles 5 and 6, make every effort to ensure that:3.   Države članice skušajo pri pripravi presoj v skladu z odstavkom 1 z usklajevanjem na podlagi členov 5 in 6 po svojih najboljših močeh zagotoviti, da:
(a) | assessment methodologies are consistent across the marine region or subregion;(a) | so metode za pripravo presoje v morski regiji ali podregiji usklajene;
(b) | transboundary impacts and transboundary features are taken into account.(b) | se upoštevajo čezmejni vplivi in čezmejne lastnosti.
Article 9Člen 9
Determination of good environmental statusDoločanje dobrega okoljskega stanja
1.   By reference to the initial assessment made pursuant to Article 8(1), Member States shall, in respect of each marine region or subregion concerned, determine, for the marine waters, a set of characteristics for good environmental status, on the basis of the qualitative descriptors listed in Annex I.1.   Države članice s sklicevanjem na začetno presojo, ki se izvede v skladu s členom 8(1), v zvezi z vsako zadevno morsko regijo ali podregijo na podlagi generičnih deskriptorjev iz Priloge I za morske vode določijo vrsto značilnosti za dobro okoljsko stanje.
Member States shall take into account the indicative lists of elements set out in Table 1 of Annex III and, in particular, physical and chemical features, habitat types, biological features and hydro-morphology.Države članice pri tem upoštevajo okvirne sezname elementov iz tabele 1 Priloge III in še zlasti fizikalno-kemijske lastnosti, tipe habitatov, biološke lastnosti in hidromorfologijo.
Member States shall also take into account the pressures or impacts of human activities in each marine region or subregion, having regard to the indicative lists set out in Table 2 of Annex III.Države članice prav tako upoštevajo pritiske ali vplive človekovih dejavnosti v vsaki morski regiji ali podregiji, ob upoštevanju okvirnega seznama iz tabele 2 Priloge III.
2.   Member States shall notify the Commission of the assessment made pursuant to Article 8(1) and of the determination made pursuant to paragraph 1 of this Article within three months of completion of the latter.2.   Države članice obvestijo Komisijo o presoji, izvedeni v skladu s členom 8(1), in določanju v skladu z odstavkom 1 tega člena v treh mesecih po zaključku določanja.
3.   Criteria and methodological standards to be used by the Member States, which are designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be laid down, on the basis of Annexes I and III, in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 25(3) by 15 July 2010 in such a way as to ensure consistency and to allow for comparison between marine regions or subregions of the extent to which good environmental status is being achieved. Before proposing such criteria and standards the Commission shall consult all interested parties, including Regional Sea Conventions.3.   Merila in metodološki standardi, ki jih bodo uporabile države članice in ki so oblikovani za spremembo nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se določijo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 25(3) na podlagi prilog I in III do 15. julija 2010 na način, da se zagotovi doslednost in omogoči primerjava med morskimi regijami ali podregijami, v kolikšni meri je bilo doseženo dobro okoljsko stanje. Komisija se posvetuje z vsemi zainteresiranimi stranmi, tudi konvencijami o regionalnih morjih, preden predlaga takšna merila in standarde.
Article 10Člen 10
Establishment of environmental targetsOblikovanje okoljskih ciljnih vrednosti
1.   On the basis of the initial assessment made pursuant to Article 8(1), Member States shall, in respect of each marine region or subregion, establish a comprehensive set of environmental targets and associated indicators for their marine waters so as to guide progress towards achieving good environmental status in the marine environment, taking into account the indicative lists of pressures and impacts set out in Table 2 of Annex III, and of characteristics set out in Annex IV.1.   Države članice na podlagi začetne presoje, izvedene v skladu s členom 8(1), v zvezi s posamezno morsko regijo ali podregijo oblikujejo celovit sklop okoljskih ciljnih vrednosti in s tem povezanih kazalcev za svoje morske vode za vodenje napredovanja v smeri doseganja dobrega okoljskega stanja v morskem okolju, ob upoštevanju okvirnih seznamov pritiskov in vplivov iz tabele 2 Priloge III ter značilnosti iz Priloge IV.
When devising those targets and indicators, Member States shall take into account the continuing application of relevant existing environmental targets laid down at national, Community or international level in respect of the same waters, ensuring that these targets are mutually compatible and that relevant transboundary impacts and transboundary features are also taken into account, to the extent possible.Države članice pri oblikovanju teh ciljnih vrednosti in kazalcev upoštevajo nenehno uporabo ustreznih obstoječih okoljskih ciljnih vrednosti, ki so za iste vode določeni na nacionalni in mednarodni ravni ter ravni Skupnosti, in zagotovijo, da so ti cilji medsebojno združljivi ter da se, kolikor je le mogoče, upoštevajo tudi ustrezni čezmejni vplivi in čezmejne lastnosti.
2.   Member States shall notify the Commission of the environmental targets within three months of their establishment.2.   Države članice obvestijo Komisijo o oblikovanih okoljskih ciljnih vrednostih v treh mesecih po njihovem oblikovanju.
Article 11Člen 11
Monitoring programmesProgrami spremljanja
1.   On the basis of the initial assessment made pursuant to Article 8(1), Member States shall establish and implement coordinated monitoring programmes for the ongoing assessment of the environmental status of their marine waters on the basis of the indicative lists of elements set out in Annex III and the list set out in Annex V, and by reference to the environmental targets established pursuant to Article 10.1.   Države članice na podlagi začetne presoje, izvedene v skladu s členom 8(1), izdelajo in izvajajo usklajene programe spremljanja za stalno presojo okoljskega stanja svojih morskih voda na podlagi okvirnega seznama iz Prilog III in seznama iz Priloge V ter s sklicevanjem na okoljske ciljne vrednosti, oblikovane v skladu s členom 10.
Monitoring programmes shall be compatible within marine regions or subregions and shall build upon, and be compatible with, relevant provisions for assessment and monitoring laid down by Community legislation, including the Habitats and Birds Directives, or under international agreements.Programi spremljanja so usklajeni znotraj morskih regij ali podregij ter temeljijo na ustreznih določbah za presojo in spremljanje, ki so določene z zakonodajo Skupnosti, vključno z direktivama o pticah in habitatih, ali z mednarodnimi sporazumi in so z njimi usklajeni.
2.   Member States sharing a marine region or subregion shall draw up monitoring programmes in accordance with paragraph 1 and shall, in the interest of coherence and coordination, endeavour to ensure that:2.   Države članice, ki si delijo morsko regijo ali podregijo, pripravijo programe spremljanja v skladu z odstavkom 1 in si zaradi skladnosti in usklajevanja prizadevajo, da se zagotovi, da:
(a) | monitoring methods are consistent across the marine region or subregion so as to facilitate comparability of monitoring results;(a) | so metode za spremljanje v vseh morskih regijah ali podregijah usklajene, da se s tem omogoči lažjo primerljivost rezultatov spremljanja;
(b) | relevant transboundary impacts and transboundary features are taken into account.(b) | se upoštevajo pomembni čezmejni vplivi in čezmejne lastnosti.
3.   Member States shall notify the Commission of the monitoring programmes within three months of their establishment.3.   Države članice obvestijo Komisijo o programih spremljanja v treh mesecih po njihovi izdelavi.
4.   Specifications and standardised methods for monitoring and assessment which take into account existing commitments and ensure comparability between monitoring and assessment results, and which are designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 25(3).4.   Specifikacije in standardizirane metode za spremljanje ter presojo, ki upoštevajo obstoječe obveznosti in zagotavljajo primerljivost izsledkov spremljanja ter presoje in so oblikovane za spreminjanje nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 25(3).
Article 12Člen 12
Notifications and Commission’s assessmentObvestila in presoja Komisije
On the basis of all the notifications made pursuant to Articles 9(2), 10(2) and 11(3) in respect of each marine region or subregion, the Commission shall assess whether, in the case of each Member State, the elements notified constitute an appropriate framework to meet the requirements of this Directive and may ask the Member State concerned to provide any additional information that is available and necessary.Komisija na podlagi vseh obvestil, prejetih v skladu s členi 9(2), 10(2) in 11(3) v zvezi z morsko regijo ali podregijo, za vsako državo članico presodi, ali elementi, ki so jih sporočile, predstavljajo primeren okvir za izpolnjevanje zahtev te direktive in lahko od zadevne države članice zahteva, da zagotovi razpoložljive in potrebne dodatne informacije.
In drawing up those assessments, the Commission shall consider the coherence of frameworks within the different marine regions or subregions and across the Community.Komisija pri pripravi teh presoj upošteva skladnost okvirov v različnih morskih regijah ali podregijah in po vsej Skupnosti.
Within six months of receiving all those notifications, the Commission informs Member States concerned whether, in its opinion, the elements notified are consistent with this Directive and provides guidance on any modifications it considers necessary.Komisija v šestih mesecih po prejemu vseh obvestil iz prvega odstavka obvesti zadevne države članice, ali so po njenem mnenju elementi, ki so jih sporočile, v skladu s to direktivo, ter zagotovi smernice glede vseh sprememb, ki se ji zdijo potrebne.
CHAPTER IIIPOGLAVJE III
MARINE STRATEGIES: PROGRAMMES OF MEASURESMORSKE STRATEGIJE: PROGRAMI UKREPOV
Article 13Člen 13
Programmes of measuresProgrami ukrepov
1.   Member States shall, in respect of each marine region or subregion concerned, identify the measures which need to be taken in order to achieve or maintain good environmental status, as determined pursuant to Article 9(1), in their marine waters.1.   Države članice za vsako zadevno morsko regijo ali podregijo določijo ukrepe, ki jih je treba sprejeti za dosego ali ohranitev dobrega okoljskega stanja v njihovih morskih vodah, določenega v skladu s členom 9(1).
Those measures shall be devised on the basis of the initial assessment made pursuant to Article 8(1) and by reference to the environmental targets established pursuant to Article 10(1), and taking into consideration the types of measures listed in Annex VI.Ti ukrepi se določijo na podlagi začetne presoje, izvedene v skladu s členom 8(1), in s sklicevanjem na okoljske ciljne vrednosti, oblikovane v skladu s členom 10(1), ter ob upoštevanju vrste ukrepov, navedenih v Prilogi VI.
2.   Member States shall integrate the measures devised pursuant to paragraph 1 into a programme of measures, taking into account relevant measures required under Community legislation, in particular Directive 2000/60/EC, Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment (21) and Directive 2006/7/EC of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 concerning the management of bathing water quality (22), as well as forthcoming legislation on environmental quality standards in the field of water policy, or international agreements.2.   Države članice ukrepe, določene v skladu z odstavkom 1, vključijo v program ukrepov in pri tem upoštevajo ustrezne ukrepe, ki jih zahteva zakonodaja Skupnosti, zlasti Direktiva 2000/60/ES, Direktiva Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (21) in Direktiva 2006/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2006 o upravljanju kakovosti kopalnih voda (22), kakor tudi prihodnja zakonodaja o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike ali mednarodni sporazumi.
3.   When drawing up the programme of measures pursuant to paragraph 2, Member States shall give due consideration to sustainable development and, in particular, to the social and economic impacts of the measures envisaged. To assist the competent authority or authorities referred to in Article 7 to pursue their objectives in an integrated manner, Member States may identify or establish administrative frameworks in order to benefit from such interaction.3.   Pri oblikovanju programa ukrepov v skladu z odstavkom 2 države članice upoštevajo trajnostni razvoj ter še zlasti socialne in gospodarske vplive predvidenih ukrepov. Za pomoč pristojnemu organu ali organom iz člena 7 pri uresničevanju njihovih ciljev na enoten način lahko države članice določijo ali vzpostavijo administrativne okvire, da bi imele koristi od takšnega sodelovanja.
Member States shall ensure that measures are cost-effective and technically feasible, and shall carry out impact assessments, including cost-benefit analyses, prior to the introduction of any new measure.Države članice zagotovijo, da so ukrepi stroškovno učinkoviti in tehnično izvedljivi, ter pred uvedbo novega ukrepa izvajajo presoje vplivov, vključno z analizo stroškov in koristi.
4.   Programmes of measures established pursuant to this Article shall include spatial protection measures, contributing to coherent and representative networks of marine protected areas, adequately covering the diversity of the constituent ecosystems, such as special areas of conservation pursuant to the Habitats Directive, special protection areas pursuant to the Birds Directive, and marine protected areas as agreed by the Community or Member States concerned in the framework of international or regional agreements to which they are parties.4.   Programi ukrepov, oblikovani v skladu s tem členom, vključujejo prostorske varovalne ukrepe, ki prispevajo k skladnim in reprezentativnim mrežam zaščitenih morskih območij, ustrezno vključujejo raznovrstnost sestavnih ekosistemov, kot so posebna ohranitvena območja v skladu z Direktivo o habitatih, posebna območja varstva v skladu z Direktivo o pticah in zaščitena morska območja, kakor so se dogovorile Skupnost oziroma zadevne države članice v okviru mednarodnih ali regionalnih sporazumov, katerih pogodbenice so.
5.   Where Member States consider that the management of a human activity at Community or international level is likely to have a significant impact on the marine environment, particularly in the areas addressed in paragraph 4, they shall, individually or jointly, address the competent authority or international organisation concerned with a view to the consideration and possible adoption of measures that may be necessary in order to achieve the objectives of this Directive, so as to enable the integrity, structure and functioning of ecosystems to be maintained or, where appropriate, restored.5.   Države članice se, če menijo, da bo upravljanje človekove dejavnosti na ravni Skupnosti ali mednarodni ravni po vsej verjetnosti imelo velik vpliv na morsko okolje, zlasti na območjih, ki jih obravnava člen 4, posamezno ali skupaj obrnejo na pristojni organ ali zadevno mednarodno organizacijo, da bi prišlo do obravnave in morebitnega sprejetja ukrepov, ki bi lahko bili potrebni za doseganje ciljev te direktive, da se s tem omogoči ohranjanje ali, kjer je to primerno, ponovna vzpostavitev celovitosti, strukture in delovanja ekosistemov.
6.   By 2013 at the latest, Member States shall make publicly available, in respect of each marine region or subregion, relevant information on the areas referred to in paragraphs 4 and 5.6.   Države članice najkasneje do leta 2013 za vsako morsko regijo ali podregijo objavijo ustrezne informacije o območjih iz odstavkov 4 in 5.
7.   Member States shall indicate in their programmes of measures how the measures are to be implemented and how they will contribute to the achievement of the environmental targets established pursuant to Article 10(1).7.   Države članice v svojih programih ukrepov navedejo, kako bodo izvajale ukrepe in kako bodo ti prispevali k uresničevanju okoljskih ciljnih vrednosti, oblikovanih v skladu s členom 10(1).
8.   Member States shall consider the implications of their programmes of measures on waters beyond their marine waters in order to minimise the risk of damage to, and if possible have a positive impact on, those waters.8.   Države članice preučijo vplive svojih programov ukrepov na vode izven svojih morskih voda, da bi bila nevarnost škode za te vode čim manjša in da bi bil vpliv nanje po možnosti pozitiven.
9.   Member States shall notify the Commission and any other Member State concerned of their programmes of measures, within three months of their establishment.9.   Države članice obvestijo Komisijo in katero koli drugo zadevno državo članico o svojih programih ukrepov v treh mesecih po njihovem oblikovanju.
10.   Subject to Article 16, Member States shall ensure that the programmes are made operational within one year of their establishment.10.   V skladu s členom 16 države članice zagotovijo, da so programi operativni v enem letu po njihovem oblikovanju.
Article 14Člen 14
ExceptionsIzjeme
1.   A Member State may identify instances within its marine waters where, for any of the reasons listed under points (a) to (d), the environmental targets or good environmental status cannot be achieved in every aspect through measures taken by that Member State, or, for reasons referred to under point (e), they cannot be achieved within the time schedule concerned:1.   Država članica lahko v svojih morskih vodah opredeli primere, kjer zaradi katerega koli od razlogov, navedenih v točkah (a) do (d), okoljskih ciljnih vrednosti ali dobrega okoljskega stanja ni mogoče v vseh pogledih uresničiti s sprejetimi ukrepi te države članice ali jih ni mogoče uresničiti znotraj zadevnega časovnega razporeda zaradi razlogov iz točke (e):
(a) | action or inaction for which the Member State concerned is not responsible;(a) | ukrepanje ali neukrepanje, za katero zadevna država članica ni odgovorna;
(b) | natural causes;(b) | naravni vzroki;
(c) | force majeure;(c) | višja sila;
(d) | modifications or alterations to the physical characteristics of marine waters brought about by actions taken for reasons of overriding public interest which outweigh the negative impact on the environment, including any transboundary impact;(d) | spremembe ali menjave fizičnih značilnosti morskih voda, ki so jih povzročili ukrepi, sprejeti zaradi razlogov prevladujočega javnega interesa, ki so prevladali nad negativnim vplivom na okolje, vključno s kakršnim koli čezmejnim učinkom;
(e) | natural conditions which do not allow timely improvement in the status of the marine waters concerned.(e) | naravne razmere, ki ne dopuščajo pravočasnega izboljšanja stanja zadevnih morskih voda.
The Member State concerned shall identify such instances clearly in its programme of measures and shall substantiate its view to the Commission. In identifying instances a Member State shall consider the consequences for Member States in the marine region or subregion concerned.Zadevna država članica v svojem programu ukrepov te primere jasno opredeli in Komisiji predloži utemeljitev svojega mnenja. Pri opredelitvi primerov država članica upošteva posledice za države članice v zadevni morski regiji ali podregiji.
However, the Member State concerned shall take appropriate ad-hoc measures aiming to continue pursuing the environmental targets, to prevent further deterioration in the status of the marine waters affected for reasons identified under points (b), (c) or (d) and to mitigate the adverse impact at the level of the marine region or subregion concerned or in the marine waters of other Member States.Zadevna država članica sprejme ustrezne ad-hoc ukrepe za nadaljevanje prizadevanj za dosego okoljskih ciljnih vrednosti in preprečevanje nadaljnjega poslabšanja stanja prizadetih morskih voda zaradi razlogov, opredeljenih v točki (b), (c) ali (d), in ublažitev škodljivega vpliva na ravni zadevne morske regije ali podregije ali v morskih vodah drugih držav članic.
2.   In the situation covered by paragraph 1(d), Member States shall ensure that the modifications or alterations do not permanently preclude or compromise the achievement of good environmental status at the level of the marine region or subregion concerned or in the marine waters of other Member States.2.   V razmerah, zajetih v točki (d) odstavka 1, države članice zagotovijo, da spremembe ali menjave trajno ne izključujejo ali ogrožajo doseganja dobrega okoljskega stanja na ravni zadevne morske regije ali podregije ali v morskih vodah drugih držav članic.
3.   The ad-hoc measures referred to in the third subparagraph of paragraph 1 shall be integrated as far as practicable into the programmes of measures.3.   Ad-hoc ukrepi iz tretjega pododstavka odstavka 1 se vključijo, v kolikor je to izvedljivo, v programe ukrepov.
4.   Member States shall develop and implement all the elements of marine strategies referred to in Article 5(2), but shall not be required, except in respect of the initial assessment described in Article 8, to take specific steps where there is no significant risk to the marine environment, or where the costs would be disproportionate taking account of the risks to the marine environment, and provided that there is no further deterioration.4.   Države članice razvijajo in izvajajo vse elemente morskih strategij iz člena 5(2), vendar se od njih razen glede začetne presoje, opisane v členu 8, ne zahteva, da sprejmejo posebne ukrepe, kjer ne obstaja znatno tveganje za morsko okolje ali kjer bi bili stroški nesorazmerni, ob upoštevanju tveganj za morsko okolje in pod pogojem, da ne pride do nadaljnjega poslabšanja.
Where, for either of these reasons, a Member State does not take any steps, it shall provide the Commission with the necessary justification to substantiate its decision, while avoiding that the achievement of good environmental status be permanently compromised.Kadar država članica zaradi katerega koli od teh razlogov ne sprejme nobenega ukrepa, predloži Komisiji potrebno utemeljitev, s katero podkrepi svojo odločitev, hkrati pa skuša preprečiti, da bi doseganje dobrega okoljskega stanja postalo trajno ogroženo.
Article 15Člen 15
Recommendations for Community actionPriporočila za ukrepe Skupnosti
1.   Where a Member State identifies an issue which has an impact on the environmental status of its marine waters and which cannot be tackled by measures adopted at national level, or which is linked to another Community policy or international agreement, it shall inform the Commission accordingly and provide a justification to substantiate its view.1.   Kadar država članica opredeli zadevo, ki ima vpliv na okoljsko stanje njenih morskih voda in je ni mogoče rešiti z ukrepi, sprejetimi na nacionalni ravni, ali ki je povezana z drugo politiko Skupnosti ali mednarodnim sporazumom, o tem obvesti Komisijo in predloži utemeljitev za svoja mnenja.
The Commission shall respond within a period of six months.Komisija odgovori v šestih mesecih.
2.   Where action by Community institutions is needed, Member States shall make appropriate recommendations to the Commission and the Council for measures regarding the issues referred to in paragraph 1. Unless otherwise specified in relevant Community legislation, the Commission shall respond to any such recommendation within a period of six months and, as appropriate, reflect the recommendations when presenting related proposals to the European Parliament and to the Council.2.   Kjer je potrebno ukrepanje institucij Skupnosti, države članice Komisiji in Svetu predložijo ustrezna priporočila glede ukrepov v zvezi s primeri iz odstavka 1. Če v ustrezni zakonodaji Skupnosti ni drugače določeno, Komisija na takšno priporočilo odgovori v šestih mesecih in po potrebi upošteva priporočila, ko zadevne predloge predstavi Evropskemu parlamentu in Svetu.
Article 16Člen 16
Notifications and Commission’s assessmentObvestila in presoja Komisije
On the basis of the notifications of programmes of measures made pursuant to Article 13(9), the Commission shall assess whether, in the case of each Member State, the programmes notified constitute an appropriate framework to meet the requirements of this Directive, and may ask the Member State concerned to provide any additional information that is available and necessary.Komisija na podlagi obvestil o programih ukrepov, prejetih v skladu s členom 13(9), za vsako državo članico presodi, ali programi, ki so jih sporočile posamezne države članice, predstavljajo ustrezen okvir za izpolnjevanje zahtev te direktive, in od zadevne države članice lahko zahteva, da zagotovi razpoložljive in potrebne dodatne informacije.
In drawing up those assessments, the Commission shall consider the coherence of programmes of measures within the different marine regions or subregions and across the Community.Komisija pri pripravi teh presoj upošteva skladnost programov ukrepov v različnih morskih regijah ali podregijah in v celotni Skupnosti.
Within six months of receiving all those notifications, the Commission informs Member States concerned whether, in its opinion, the programmes of measures notified are consistent with this Directive and provides guidance on any modifications it considers necessary.Komisija v šestih mesecih po prejemu vseh teh obvestil obvesti zadevne države članice, ali so po njenem mnenju programi ukrepov, ki so jih sporočile, v skladu s to direktivo, ter zagotovi smernice glede vseh sprememb, ki se ji zdijo potrebne.
CHAPTER IVPOGLAVJE IV
UPDATING, REPORTS AND PUBLIC INFORMATIONPOSODABLJANJE, POROČILA IN INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
Article 17Člen 17
UpdatingPosodabljanje
1.   Member States shall ensure that, in respect of each marine region or subregion concerned, marine strategies are kept up to date.1.   Države članice zagotovijo, da so morske strategije za posamezno zadevno morsko regijo ali podregijo redno posodobljene.
2.   For the purposes of paragraph 1, Member States shall review, in a coordinated manner as referred to in Article 5, the following elements of their marine strategies every six years after their initial establishment:2.   Za namene odstavka 1 države članice na usklajen način, kot je navedeno v členu 5, vsakih šest let po njihovi začetni vzpostavitvi pregledujejo naslednje elemente svojih morskih strategij:
(a) | the initial assessment and the determination of good environmental status, as provided for in Articles 8(1) and 9(1) respectively;(a) | začetno presojo iz člena 8(1) in določitev dobrega okoljskega stanja iz člena 9(1);
(b) | the environmental targets established pursuant to Article 10(1);(b) | okoljske ciljne vrednosti, oblikovane v skladu s členom 10(1);
(c) | the monitoring programmes established pursuant to Article 11(1);(c) | programe spremljanja, izdelane v skladu s členom 11(1);
(d) | the programmes of measures established pursuant to Article 13(2).(d) | programe ukrepov, določeni v skladu s členom 13(2).
3.   Details of any updates made following the reviews provided for in paragraph 2 shall be sent to the Commission, to the Regional Sea Conventions and to any other Member States concerned within three months of their publication in accordance with Article 19(2).3.   Podrobnosti vsakega posodabljanja, opravljenega po pregledih, določenih v odstavku 2, se v treh mesecih po njihovi objavi v skladu s členom 19(2) pošljejo Komisiji, konvencijam o regionalnih morjih in vsaki drugi zadevni državi članici.
4.   Articles 12 and 16 shall apply mutatis mutandis to this Article.4.   Člena 12 in 16 se uporabljata smiselno s tem členom.
Article 18Člen 18
Interim reportsZačasna poročila
Member States shall, within three years of the publication of each programme of measures or update thereof in accordance with Article 19(2), submit to the Commission a brief interim report describing progress in the implementation of that programme.Države članice v treh letih po objavi posameznega programa ukrepov ali njegove posodobitve v skladu s členom 19(2) Komisiji predložijo kratko začasno poročilo o napredku pri izvajanju tega programa.
Article 19Člen 19
Public consultation and informationSodelovanje javnosti in informacije javnega značaja
1.   In accordance with relevant existing Community legislation, Member States shall ensure that all interested parties are given early and effective opportunities to participate in the implementation of this Directive, involving, where possible, existing management bodies or structures, including Regional Sea Conventions, Scientific Advisory Bodies and Regional Advisory Councils.1.   Države članice v skladu z ustrezno obstoječo zakonodajo Skupnosti zagotovijo, da imajo vse zainteresirane strani čim prej na voljo učinkovite možnosti za sodelovanje pri izvajanju te direktive, vključno z, kjer je to mogoče, obstoječimi upravnimi organi ali strukturami, med drugim s konvencijami o regionalnih morjih, znanstvenimi svetovalnimi organi in regionalnimi svetovalnimi sveti.
2.   Member States shall publish, and make available to the public for comment, summaries of the following elements of their marine strategies, or the related updates, as follows:2.   Države članice objavijo ter javnosti omogočijo njihov pregled z namenom dajanja pripomb naslednjih povzetkov elementov njihovih morskih strategij in ustreznih posodobitev, kakor sledi:
(a) | the initial assessment and the determination of good environmental status, as provided for in Articles 8(1) and 9(1) respectively;(a) | začetne presoje iz člena 8(1) in določitve dobrega okoljskega stanja iz člena 9(1);
(b) | the environmental targets established pursuant to Article 10(1);(b) | okoljskih ciljnih vrednosti, oblikovanih v skladu s členom 10(1);
(c) | the monitoring programmes established pursuant to Article 11(1);(c) | programov spremljanja, izdelanih v skladu s členom 11(1);
(d) | the programmes of measures established pursuant to Article 13(2).(d) | programov ukrepov, določenih v skladu s členom 13(2).
3.   With regard to access to environmental information, Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information (23) shall apply.3.   V zvezi z dostopom do informacij o okolju se uporablja Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju (23).
In accordance with Directive 2007/2/EC, Member States shall provide the Commission, for the performance of its tasks in relation to this Directive, in particular the review of the status of the marine environment in the Community under Article 20(3)(b), with access and use rights in respect of data and information resulting from the initial assessments made pursuant to Article 8 and from the monitoring programmes established pursuant to Article 11.Države članice v skladu z Direktivo 2007/2/ES Komisiji za izvajanje njenih nalog v zvezi s to direktivo, zlasti za pregled stanja morskega okolja v Skupnosti v skladu s členom 20(3)(b), zagotovijo neomejen dostop do teh podatkov in informacij iz začetnih presoj, ki so bile opravljene v skladu s členom 8, in iz programov spremljanja, ki so bili vzpostavljeni v skladu s členom 11, ter ji podelijo uporabniške pravice.
No later than six months after the data and information resulting from the initial assessment made pursuant to Article 8 and from the monitoring programmes established pursuant to Article 11 have become available, such information and data shall also be made available to the European Environment Agency, for the performance of its tasks.Podatki in informacije iz začetne presoje, ki je bila opravljena v skladu s členom 8, in iz programov spremljanja, ki so bili vzpostavljeni v skladu s členom 11, se najpozneje šest mesecev po tem, ko so postali dosegljivi, dajo na voljo tudi Evropski agenciji za okolje za opravljanje njenih nalog.
Article 20Člen 20
Commission reportsPoročila Komisije
1.   The Commission shall publish a first evaluation report on the implementation of this Directive within two years of receiving all programmes of measures and, in any case, by 2019 at the latest.1.   Komisija objavi prvo poročilo o oceni izvajana te direktive v dveh letih po prejemu vseh programov ukrepov in v vsakem primeru najpozneje do leta 2019.
The Commission shall publish further reports every six years thereafter. It shall submit the reports to the European Parliament and to the Council.Komisija potem vsakih šest let objavi nadaljnja poročila. Poročila predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.
2.   By 15 July 2012 at the latest, the Commission shall publish a report assessing the contribution of this Directive to the implementation of existing obligations, commitments and initiatives of the Member States or the Community at Community or international level in the sphere of environmental protection in marine waters.2.   Komisija najpozneje do 15. julija 2012 objavi poročilo, v katerem je podana ocena prispevka te direktive k izvajanju obstoječih obveznosti in pobud držav članic ali Skupnosti na ravni Skupnosti ali mednarodni ravni na področju varstva okolja v morskih vodah.
That report shall be submitted to the European Parliament and to the Council.To poročilo se posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.
3.   The reports provided for in paragraph 1 shall include the following:3.   Poročila iz odstavka 1 vključujejo:
(a) | a review of progress in the implementation of this Directive;(a) | pregled napredka pri izvajanju te direktive;
(b) | a review of the status of the marine environment in the Community, undertaken in coordination with the European Environment Agency and the relevant regional marine and fisheries organisations and conventions;(b) | pregled stanja morskega okolja Skupnosti, ki se izvede v sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje in ustreznimi regionalnimi organizacijami za morje in ribištvo ter v skladu z ustreznimi konvencijami;
(c) | a survey of the marine strategies, together with suggestions for their improvement;(c) | pregled morskih strategij s predlogi za njihovo izboljšanje;
(d) | a summary of the information received from Member States pursuant to Articles 12 and 16 and of the assessments made by the Commission, in accordance with Article 16, in relation to information received from Member States pursuant to Article 15;(d) | povzetek informacij, ki so jih zagotovile države članice v skladu s členoma 12 in 16, in presoj, ki jih izvede Komisija v skladu s členom 16 v zvezi z informacijami, prejetimi od držav članic v skladu s členom 15;
(e) | a summary of the response to each of the reports submitted to the Commission by Member States pursuant to Article 18;(e) | povzetek odgovora držav članic na vsako poročilo, predloženo Komisiji v skladu s členom 18;
(f) | a summary of the responses to comments made by the European Parliament and the Council on previous marine strategies;(f) | povzetek odgovorov na pripombe Evropskega parlamenta in Sveta o predhodnih morskih strategijah;
(g) | a summary of the contribution made by other relevant Community policies to the attainment of the objectives of this Directive.(g) | povzetek prispevkov drugih politik Skupnosti k doseganju ciljev te direktive.
Article 21Člen 21
Progress report on protected areasPoročilo o napredku na zaščitenih območjih
On the basis of the information provided by the Member States by 2013, the Commission shall report by 2014 on progress in the establishment of marine protected areas, having regard to existing obligations under applicable Community law and international commitments of the Community and the Member States.Na podlagi informacij, ki jih posredujejo države članice do leta 2013, Komisija do leta 2014 poroča o napredku pri ustanavljanju zaščitenih morskih območij ob upoštevanju obstoječih obveznosti v skladu z veljavno zakonodajo Skupnosti ter mednarodnih obveznosti Skupnosti in držav članic.
The report shall be submitted to the European Parliament and to the Council.Poročilo posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.
Article 22Člen 22
Community financingFinanciranje Skupnosti
1.   Given the priority inherently attached to the establishment of marine strategies, the implementation of this Directive shall be supported by existing Community financial instruments in accordance with applicable rules and conditions.1.   Glede na prednostni značaj izdelave morskih strategij se izvajanje te direktive podpre z obstoječimi finančnimi instrumenti Skupnosti v skladu z veljavnimi pravili in pogoji.
2.   The programmes drawn up by the Member States shall be co-financed by the EU in accordance with existing financial instruments.2.   EU sofinancira programe, ki jih pripravijo države članice, v skladu z obstoječimi finančnimi instrumenti.
Article 23Člen 23
Review of this DirectivePregled te direktive
The Commission shall review this Directive by 15 July 2023 and shall, where appropriate, propose any necessary amendments.Komisija to direktivo pregleda do 15. julija 2023 in, če je primerno, predlaga potrebne spremembe.
CHAPTER VPOGLAVJE V
FINAL PROVISIONSKONČNE DOLOČBE
Article 24Člen 24
Technical adaptationsTehnične prilagoditve
1.   Annexes III, IV and V may be amended in the light of scientific and technical progress in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 25(3), taking into account the periods for the review and updating of marine strategies laid down in Article 17(2).1.   Priloge III, IV in V se lahko spremenijo glede na znanstveni in tehnični napredek v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 25(3), ob upoštevanju obdobij za pregled in posodabljanja morskih strategij, določenih v členu 17(2).
2.   In accordance with the regulatory procedure referred to in Article 25(2):2.   V skladu z regulativnim postopkom iz člena 25(2):
(a) | methodological standards may be adopted for the application of Annexes I, III, IV and V;(a) | se lahko sprejmejo metodološki standardi za uporabo prilog I, III, IV, in V;
(b) | technical formats may be adopted for the purposes of transmission and processing of data, including statistical and cartographic data.(b) | se lahko sprejmejo tehnični formati za namene prenosa in obdelave podatkov, vključno s statističnimi ter kartografskimi podatki.
Article 25Člen 25
Regulatory CommitteeRegulativni odbor
1.   The Commission shall be assisted by a committee.1.   Komisiji pomaga odbor.
2.   Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.
The period laid down in Article 5(6) of Decision 1999/468/EC shall be set at three months.Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.
3.   Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabijo členi 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.
Article 26Člen 26
TranspositionPrenos
1.   Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 15 July 2010 at the latest. They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions.1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 15. julija 2010. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.
When Member States adopt those measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by Member States.Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.
2.   Member States shall communicate to the Commission the texts of the main measures of national law which they adopt in the field covered by this Directive.2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.
3.   Member States without marine waters shall bring into force only those measures which are necessary to ensure compliance with requirements under Article 6 and Article 7.3.   Države članice brez morskih voda sprejmejo le določbe, ki so potrebne za izpolnjevanje zahtev iz členov 6 in 7.
Where such measures are already in force in national legislation, Member States concerned shall communicate to the Commission the text of those measures.Kjer takšne določbe že veljajo v nacionalni zakonodaji, zadevne države članice sporočijo Komisiji besedilo teh določb.
Article 27Člen 27
Entry into forceZačetek veljavnosti
This Directive shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union.Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Article 28Člen 28
AddresseesNaslovniki
This Directive is addressed to the Member States.Ta direktiva je naslovljena na države članice.
Done at Strasbourg, 17 June 2008.V Strasbourgu, 17. junija 2008
For the European ParliamentZa Evropski parlament
The PresidentPredsednik
H.-G. PÖTTERINGH.-G. PÖTTERING
For the CouncilZa Svet
The PresidentPredsednik
J. LENARČIČJ. LENARČIČ
(1)  OJ C 185, 18.8.2006, p. 20.(1)  UL C 185, 18.8.2006, str. 20.
(2)  OJ C 206, 29.8.2006, p. 5.(2)  UL C 206, 29.8.2006, str. 5.
(3)  Opinion of the European Parliament of 14 November 2006 (OJ C 314 E, 21.12.2006, p. 86), Council Common Position of 23 July 2007 (OJ C 242 E, 16.10.2007, p. 11) and Position of the European Parliament of 11 December 2007 (not yet published in the Official Journal). Council Decision of 14 May 2008.(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2006 (UL C 314 E, 21.12.2006, str. 86), Skupno stališče Sveta z dne 23. julija 2007 (UL C 242 E, 16.10.2007, str. 11) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 11. decembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu). Sklep Sveta z dne 14. maja 2008.
(4)  OJ L 242, 10.9.2002, p. 1.(4)  UL L 242, 10.9.2002, str. 1.
(5)  OJ L 206, 22.7.1992, p. 7. Directive as last amended by Directive 2006/105/EC (OJ L 363, 20.12.2006, p. 368).(5)  UL L 206, 22.7.1992, str. 7. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/105/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 368).
(6)  OJ L 103, 25.4.1979, p. 1. Directive as last amended by Directive 2006/105/EC.(6)  UL L 103, 25.4.1979, str. 1 Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/105/ES.
(7)  OJ L 309, 13.12.1993, p. 1.(7)  UL L 309, 13.12.1993, str. 1.
(8)  OJ L 327, 22.12.2000, p. 1. Directive as last amended by Directive 2008/32/EC (OJ L 81, 20.3.2008, p. 60).(8)  UL L 327, 22.12.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2008/32/ES (UL L 81, 20.3.2008, str. 60).
(9)  OJ L 179, 23.6.1998, p. 1.(9)  UL L 179, 23.6.1998, str. 1.
(10)  OJ L 73, 16.3.1994, p. 19.(10)  UL L 73, 16.3.1994, str. 19.
(11)  OJ L 104, 3.4.1998, p. 1.(11)  UL L 104, 3.4.1998, str. 1.
(12)  OJ L 118, 19.5.2000, p. 44.(12)  UL L 118, 19.5.2000, str. 44.
(13)  OJ L 240, 19.9.1977, p. 1.(13)  UL L 240, 19.9.1977, str. 1.
(14)  OJ L 322, 14.12.1999, p. 32.(14)  UL L 322, 14.12.1999, str. 32.
(15)  OJ L 67, 12.3.1983, p. 1.(15)  UL L 67, 12.3.1983, str. 1.
(16)  OJ L 322, 14.12.1999, p. 18.(16)  UL L 322, 14.12.1999, str. 18.
(17)  OJ L 108, 25.4.2007, p. 1.(17)  UL L 108, 25.4.2007, str. 1.
(18)  OJ L 358, 31.12.2002, p. 59. Regulation as amended by Regulation (EC) No 865/2007 (OJ L 192, 24.7.2007, p. 1).(18)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2007 (UL L 192, 24.7.2007, str. 1).
(19)  OJ C 364, 18.12.2000, p. 1.(19)  UL C 364, 18.12.2000, str. 1.
(20)  OJ L 184, 17.7.1999, p. 23. Decision as amended by Decision 2006/512/EC (OJ L 200, 22.7.2006, p. 11).(20)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).
(21)  OJ L 135, 30.5.1991, p. 40. Directive as last amended by Regulation (EC) No 1882/2003 of the European Parliament and of the Council (OJ L 284, 31.10.2003, p. 1).(21)  UL L 135, 30.5.1991, str. 40. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).
(22)  OJ L 64, 4.3.2006, p. 37.(22)  UL L 64, 4.3.2006, str. 37.
(23)  OJ L 41, 14.2.2003, p. 26.(23)  UL L 41, 14.2.2003, str. 26.
ANNEX IPRILOGA I
Qualitative descriptors for determining good environmental statusKakovostni deskriptorji za določanje dobrega okoljskega stanja
(referred to in Articles 3(5), 9(1), 9(3) and 24)(iz členov 3(5), 9(1), 9(3) in 24)
(1) | Biological diversity is maintained. The quality and occurrence of habitats and the distribution and abundance of species are in line with prevailing physiographic, geographic and climatic conditions.1. | Biotska raznovrstnost se ohranja. Kakovost in prisotnost habitatov ter razporeditev in številčnost vrst so v skladu s prevladujočimi fiziografskimi, geografskimi in podnebnimi pogoji.
(2) | Non-indigenous species introduced by human activities are at levels that do not adversely alter the ecosystems.2. | Neavtohtone vrste, ki so posledica človekovih dejavnosti, so na ravneh, ki ne škodujejo ekosistemom.
(3) | Populations of all commercially exploited fish and shellfish are within safe biological limits, exhibiting a population age and size distribution that is indicative of a healthy stock.3. | Populacije vseh rib in lupinarjev, ki se izkoriščajo v komercialne namene, so znotraj varnih bioloških meja in imajo takšno razporeditev starosti in velikosti populacije, ki je značilna za zdrav stalež.
(4) | All elements of the marine food webs, to the extent that they are known, occur at normal abundance and diversity and levels capable of ensuring the long-term abundance of the species and the retention of their full reproductive capacity.4. | Vsi elementi morskih prehranjevalnih spletov so, kolikor je znano, prisotni v normalnih količinah in so normalno raznoliki ter se pojavljajo na ravneh, ki lahko zagotavljajo dolgoročno številčnost vrst in ohranitev njihove polne sposobnosti razmnoževanja.
(5) | Human-induced eutrophication is minimised, especially adverse effects thereof, such as losses in biodiversity, ecosystem degradation, harmful algae blooms and oxygen deficiency in bottom waters.5. | Evtrofikacija, ki jo povzroči človek, in zlasti njeni škodljivi učinki, kot so upad biotske raznovrstnosti, degradacija ekosistemov, škodljivo cvetenje alg in pomanjkanje kisika v spodnjih plasteh voda, so minimalni.
(6) | Sea-floor integrity is at a level that ensures that the structure and functions of the ecosystems are safeguarded and benthic ecosystems, in particular, are not adversely affected.6. | Neoporečnost morskega dna je na ravni, ki zagotavlja zaščito strukture in funkcij funkcije ekosistemov ter preprečuje škodljive vplive zlasti na bentoške ekosisteme.
(7) | Permanent alteration of hydrographical conditions does not adversely affect marine ecosystems.7. | Trajna sprememba hidrografskih pogojev ne škoduje morskim ekosistemom.
(8) | Concentrations of contaminants are at levels not giving rise to pollution effects.8. | Koncentracije onesnaževal so na ravneh, ki ne povzročajo onesnaženosti.
(9) | Contaminants in fish and other seafood for human consumption do not exceed levels established by Community legislation or other relevant standards.9. | Onesnaževala v ribah in drugi morski hrani, namenjeni za prehrano ljudi, ne presegajo ravni, ki jih določa zakonodaja Skupnosti ali drugi ustrezni standardi.
(10) | Properties and quantities of marine litter do not cause harm to the coastal and marine environment.10. | Lastnosti in količine morskih odpadkov ne škodujejo obalnemu in morskemu okolju.
(11) | Introduction of energy, including underwater noise, is at levels that do not adversely affect the marine environment.11. | Uvedba energije, vključno s podvodnim hrupom, je na vseh ravneh, ki ne škodujejo morskemu okolju.
To determine the characteristics of good environmental status in a marine region or subregion as provided for in Article 9(1), Member States shall consider each of the qualitative descriptors listed in this Annex in order to identify those descriptors which are to be used to determine good environmental status for that marine region or subregion. When a Member State considers that it is not appropriate to use one or more of those descriptors, it shall provide the Commission with a justification in the framework of the notification made pursuant to Article 9(2).Države članice za določitev značilnosti dobrega okoljskega stanja v morski regiji ali podregiji, kakor je predvideno v členu 9(1), preučijo vsakega od kakovostnih deskriptorjev, navedenih v tej prilogi, da bi opredelile tiste deskriptorje, ki se uporabijo za določitev dobrega okoljskega stanja morske regije ali podregije. Ko država članica meni, da ni primerno uporabiti enega ali več teh deskriptorjev, predloži Komisiji utemeljitev v okviru obvestila v skladu s členom 9(2).
ANNEX IIPRILOGA II
Competent authoritiesPristojni organi
(referred to in Article 7(1))(iz člena 7(1))
(1) | Name and address of the competent authority or authorities — the official name and address of the competent authority or authorities identified.1. | Ime in naslov pristojnega organa ali organov – uradno ime in naslov določenega pristojnega organa ali organov.
(2) | Legal status of the competent authority or authorities — a brief description of the legal status of the competent authority, or authorities.2. | Pravni status pristojnega organa ali organov – kratek opis pravnega statusa pristojnega organa ali organov.
(3) | Responsibilities — a brief description of the legal and administrative responsibilities of the competent authority or authorities, and of its role in relation to the marine waters concerned.3. | Odgovornosti – kratek opis pravnih in upravnih odgovornosti pristojnega organa ali organov in njegova/njihova vloga glede zadevnih morskih voda.
(4) | Membership — when the competent authority or authorities acts as a coordinating body for other competent authorities, a list of these is required together with a summary of the institutional relationships established in order to ensure coordination.4. | Članstvo – kadar pristojni organ ali organi deluje/-jo kot usklajevalni organ za druge pristojne organe, je treba navesti seznam le-teh, skupaj s povzetkom institucionalnih povezav za zagotovitev usklajevanja.
(5) | Regional or subregional coordination — a summary is required of the mechanisms established in order to ensure coordination between the Member States whose marine waters fall within the same marine region or subregion.5. | Regijsko ali podregijsko usklajevanje – zahteva se povzetek mehanizmov, vzpostavljenih za zagotovitev usklajevanja med državami članicami, katerih morske vode spadajo v isto morsko regijo ali podregijo.
ANNEX IIIPRILOGA III
Indicative lists of characteristics, pressures and impactsOkvirni seznam značilnosti, pritiskov in vplivov
(referred to in Articles 8(1), 9(1), 9(3), 10(1), 11(1) and 24)(iz členov 8(1), 9(1), 9(3), 10(1), 11(1) in 24)
Table 1Tabela 1
CharacteristicsZnačilnosti
Physical and chemical features | — | Topography and bathymetry of the seabed, | — | annual and seasonal temperature regime and ice cover, current velocity, upwelling, wave exposure, mixing characteristics, turbidity, residence time, | — | spatial and temporal distribution of salinity, | — | spatial and temporal distribution of nutrients (DIN, TN, DIP, TP, TOC) and oxygen, | — | pH, pCO2 profiles or equivalent information used to measure marine acidification.Fizikalne in kemijske lastnosti | — | topografija in batimetrija morskega dna | — | letni in sezonski temperaturni režim ter ledena prevleka, hitrost toka, naraščanje, izpostavljenost valovom, značilnosti mešanja, motnost, zadrževalni čas | — | prostorska in časovna porazdelitev slanosti | — | prostorska in časovna porazdelitev hranil (DIN, TN, DIP, TP, TOC) in kisika | — | profili pH, pCO2 ali primerljive informacije za merjenje morskega zakisljevanja
Habitat types | — | The predominant seabed and water column habitat type(s) with a description of the characteristic physical and chemical features, such as depth, water temperature regime, currents and other water movements, salinity, structure and substrata composition of the seabed, | — | identification and mapping of special habitat types, especially those recognised or identified under Community legislation (the Habitats Directive and the Birds Directive) or international conventions as being of special scientific or biodiversity interest, | — | habitats in areas which by virtue of their characteristics, location or strategic importance merit a particular reference. This may include areas subject to intense or specific pressures or areas which merit a specific protection regime.Tipi habitata | — | prevladujoči tip(i) habitata morskega dna in vodnega stolpa z opisom fizikalnih in kemijskih lastnosti, kot so globina, temperaturni režim vode, tokovi in druga gibanja vode, slanost, struktura in substrati sestave morskega dna | — | prepoznavanje in določanje posebnih tipov habitatov, še zlasti tistih, ki jih je priznala ali prepoznala pravna ureditev Skupnosti (Direktiva o habitatih in Direktiva o pticah) ali mednarodne konvencije, ker so pomembni za znanost ali biotsko raznovrstnost | — | habitati na območjih, ki zaradi svojih značilnosti, kraja ali strateškega pomena zaslužijo posebno navedbo. To lahko vključuje območja, na katerih so močni ali posebni pritiski, ali območja, ki si zaslužijo poseben režim varstva
Biological features | — | A description of the biological communities associated with the predominant seabed and water column habitats. This would include information on the phytoplankton and zooplankton communities, including the species and seasonal and geographical variability, | — | information on angiosperms, macro-algae and invertebrate bottom fauna, including species composition, biomass and annual/seasonal variability, | — | information on the structure of fish populations, including the abundance, distribution and age/size structure of the populations, | — | a description of the population dynamics, natural and actual range and status of species of marine mammals and reptiles occurring in the marine region or subregion, | — | a description of the population dynamics, natural and actual range and status of species of seabirds occurring in the marine region or subregion, | — | a description of the population dynamics, natural and actual range and status of other species occurring in the marine region or subregion which are the subject of Community legislation or international agreements, | — | an inventory of the temporal occurrence, abundance and spatial distribution of non-indigenous, exotic species or, where relevant, genetically distinct forms of native species, which are present in the marine region or subregion.Biološke lastnosti | — | opis bioloških skupnosti, povezanih s prevladujočimi habitati morskega dna in vodnega stolpa. To bi vključevalo informacije o fitoplanktonskih in zooplanktonskih skupnostih, vključno z vrstami ter sezonsko in geografsko spremenljivostjo | — | informacije o kritosemenkah, makroalgah in nižjih nevretenčarjih, vključno s posameznimi živalskimi vrstami, biomaso in letno/sezonsko spremenljivostjo | — | prikazati je treba informacije o strukturi populacije rib, vključno s številčnostjo, porazdelitvijo in strukturo starosti/velikosti populacije | — | opis populacijske dinamike, naravnega in dejanskega območja razširjenosti ter statusa vrst morskih sesalcev in plazilcev, ki se pojavljajo v tej morski regiji ali podregiji | — | opis dinamike populacije, naravnega in dejanskega območja razširjenosti ter statusa vrst morskih ptic, ki se pojavljajo v morski regiji ali podregiji | — | opis dinamike populacije, naravnega in dejanskega območja razširjenosti ter statusa ostalih vrst, ki se pojavljajo v morski regiji ali podregiji, ki so vključeni v pravno ureditev Skupnosti ali mednarodne sporazume | — | seznam časovnega pojavljanja, številčnosti in prostorske porazdelitve neavtohtonih in eksotičnih vrst ali po potrebi gensko ločenih oblik avtohtonih vrst, ki so prisotne v morski regiji ali podregiji
Other features | — | A description of the situation with regard to chemicals, including chemicals giving rise to concern, sediment contamination, hotspots, health issues and contamination of biota (especially biota meant for human consumption), | — | a description of any other features or characteristics typical of or specific to the marine region or subregion.Druge značilnosti | — | opis stanja, kar zadeva kemikalije, vključno z nevarnimi kemikalijami, onesnaženostjo usedlin, nevarnimi območji, težavami z zdravjem in okužbo živih organizmov (zlasti živih organizmov, namenjenih za prehrano ljudi) | — | opis katerih koli drugih lastnosti ali posebnosti, ki so tipične ali značilne za morsko regijo ali podregijo
Table 2Tabela 2
Pressures and impactsPritiski in vplivi
Physical loss | — | Smothering (e.g. by man-made structures, disposal of dredge spoil), | — | sealing (e.g. by permanent constructions).Fizične izgube | — | dušenje (npr. zaradi struktur, ki jih je ustvaril človek, odstranjevanja izkopanega materiala) | — | pozidava (npr. s trajnimi konstrukcijami)
Physical damage | — | Changes in siltation (e.g. by outfalls, increased run-off, dredging/disposal of dredge spoil), | — | abrasion (e.g. impact on the seabed of commercial fishing, boating, anchoring), | — | selective extraction (e.g. exploration and exploitation of living and non-living resources on seabed and subsoil).Fizična škoda | — | spremembe v zamuljenju (npr. z izpusti, povečanim odtekanjem, izkopavanjem/odstranjevanjem izkopanega materiala) | — | površinska obraba (npr. učinek na morsko dno zaradi komercialnega ribolova, zaradi čolnarjenja, sidranja) | — | izbirna ekstrakcija (npr. raziskovanje in izkoriščanje živih in neživih virov na morskem dnu in podtalju)
Other physical disturbance | — | Underwater noise (e.g. from shipping, underwater acoustic equipment), | — | marine litter.Druge fizične motnje | — | podvodni hrup (npr. zaradi ladijskih prevozov, podvodne akustične opreme) | — | odpadki v morju
Interference with hydrological processes | — | Significant changes in thermal regime (e.g. by outfalls from power stations), | — | significant changes in salinity regime (e.g. by constructions impeding water movements, water abstraction).Poseganje v hidrološke procese | — | bistvene spremembe v toplotnem režimu (npr. zaradi izpustov iz elektrarn) | — | bistvene spremembe v slanosti (npr. zaradi konstrukcij, ki ovirajo gibanje vode, odvzema vode)
Contamination by hazardous substances | — | Introduction of synthetic compounds (e.g. priority substances under Directive 2000/60/EC which are relevant for the marine environment such as pesticides, antifoulants, pharmaceuticals, resulting, for example, from losses from diffuse sources, pollution by ships, atmospheric deposition and biologically active substances), | — | introduction of non-synthetic substances and compounds (e.g. heavy metals, hydrocarbons, resulting, for example, from pollution by ships and oil, gas and mineral exploration and exploitation, atmospheric deposition, riverine inputs), | — | introduction of radio-nuclides.Onesnaževanje z nevarnimi snovi | — | uvajanje sintetičnih sestavin (npr. prednostne snovi po Direktivi 2000/60/ES, ki so pomembne za morsko okolje, biološko aktivne snovi, kot so pesticidi, premazi proti obraščanju, farmacevtski izdelki, npr. zaradi uhajanja iz razpršenih virov, onesnaženja, ki ga povzročijo ladje, izpustov v ozračje) in biološko aktivnih snovi | — | uvajanje nesintetičnih snovi in sestavin (npr. težke kovine, ogljikovodiki, npr. zaradi onesnaženja, ki ga povzročijo ladje ter iskanje in izkoriščanje nafte, plina in mineralov, izpustov v ozračje, rečnih vnosov) | — | uvajanje radionuklidov
Systematic and/or intentional release of substances | — | Introduction of other substances, whether solid, liquid or gas, in marine waters, resulting from their systematic and/or intentional release into the marine environment, as permitted in accordance with other Community legislation and/or international conventions.Sistematično in/ali namerno izpuščanje snovi | — | uvajanje drugih snovi v trdnem, tekočem ali plinastem stanju v morske vode zaradi njihovega sistematičnega in/ali namernega izpuščanja v morsko okolje, kakor je dovoljeno v skladu z drugo zakonodajo Skupnosti in/ali mednarodnimi konvencijami
Nutrient and organic matter enrichment | — | Inputs of fertilisers and other nitrogen — and phosphorus-rich substances (e.g. from point and diffuse sources, including agriculture, aquaculture, atmospheric deposition), | — | inputs of organic matter (e.g. sewers, mariculture, riverine inputs).Obogatitev s hranilnimi in organskimi snovmi | — | vnosi gnojil in drugih snovi, bogatih z dušikom in fosforjem (npr. iz točkovnih in razpršenih virov, vključno s kmetijstvom, ribogojstvom, izpusti v ozračje) | — | vnosi organskih snovi (npr. odtočni kanali, marikultura, rečni vnosi)
Biological disturbance | — | Introduction of microbial pathogens, | — | introduction of non-indigenous species and translocations, | — | selective extraction of species, including incidental non-target catches (e.g. by commercial and recreational fishing).Biološke motnje | — | uvajanje mikrobnih patogenov | — | uvajanje neavtohtonih vrst in premestitve | — | izbirna ekstrakcija vrst, vključno z naključnimi ulovi neciljnih vrst (npr. zaradi komercialnega in rekreacijskega ribolova)
ANNEX IVPRILOGA IV
Indicative list of characteristics to be taken into account for setting environmental targetsOkvirni seznam značilnosti, ki se upoštevajo pri določitvi okoljskih ciljnih vrednosti
(referred to in Articles 10(1) and 24)(iz členov 10(1) in 24)
(1) | Adequate coverage of the elements characterising marine waters under the sovereignty or jurisdiction of Member States within a marine region or subregion.1. | Ustrezna pokritost vseh elementov, značilnih za morske vode pod suverenostjo ali v pristojnosti države članice znotraj morske regije ali podregije.
(2) | Need to set (a) targets establishing desired conditions based on the definition of good environmental status; (b) measurable targets and associated indicators that allow for monitoring and assessment; and (c) operational targets relating to concrete implementation measures to support their achievement.2. | Treba je zastaviti (a) ciljne vrednosti, ki ustvarjajo želene pogoje, ki imajo podlago v določitvi dobrega okoljskega stanja; (b) merljive ciljne vrednosti in s tem povezane kazalce, ki dopuščajo spremljanje in ocenjevanje; in (c) operativne ciljne vrednosti v zvezi z dejanskimi izvedbenimi ukrepi za podporo pri doseganju teh ciljnih vrednosti.
(3) | Specification of environmental status to be achieved or maintained and formulation of that status in terms of measurable properties of the elements characterising the marine waters of a Member State within a marine region or subregion.3. | Določanje okoljskega stanja, ki ga je treba doseči ali ohraniti, in oblikovanje stanja glede na merljive lastnosti elementov, ki so značilni za morske vode države članice znotraj morske regije ali podregije.
(4) | Consistency of the set of targets; absence of conflicts between them.4. | Doslednost zastavljenih ciljnih vrednosti; ciljne vrednosti ne smejo biti med seboj nasprotujoče.
(5) | Specification of the resources needed for the achievement of targets.5. | Določanje sredstev, potrebnih za doseganje ciljnih vrednosti.
(6) | Formulation of targets, including possible interim targets, with a timescale for their achievement.6. | Določitev časovnega roka za doseganje ciljnih vrednosti, vključno z morebitnimi vmesnimi ciljnimi vrednostmi.
(7) | Specification of indicators intended to monitor progress and guide management decisions with a view to achieving targets.7. | Določanje kazalcev, namenjenih za nadzorovanje napredka in usmerjanje upravnih odločitev k doseganju ciljnih vrednosti.
(8) | Where appropriate, specification of reference points (target and limit reference points).8. | Določanje referenčnih točk, kjer je to ustrezno (ciljne in mejne referenčne točke).
(9) | Due consideration of social and economic concerns in the setting of targets.9. | Skrbno preučevanje družbenih in gospodarskih razmer pri zastavljanju ciljev.
(10) | Examination of the set of environmental targets, associated indicators and limit and target reference points developed in light of the environmental objectives laid down in Article 1, in order to assess whether the achievement of the targets would lead the marine waters falling under the sovereignty or jurisdiction of Member States within a marine region to a status matching them.10. | Preučevanje zastavljenih okoljskih ciljnih vrednosti, s tem povezanih kazalcev ter mejnih in ciljnih referenčnih točk, razvitih na podlagi okoljskega cilja, določenega v členu 1, da se presodi, ali bi morskim vodam, ki so pod suverenostjo in v pristojnosti držav članic znotraj morske regije, z doseganjem ciljnih vrednosti zagotovili stanje, ki jim ustreza.
(11) | Compatibility of targets with objectives to which the Community and its Member States have committed themselves under relevant international and regional agreements, making use of those that are most relevant for the marine region or subregion concerned with a view to achieving the environmental objectives laid down in Article 1.11. | Združljivost ciljnih vrednosti, katerim so se Skupnost in države članice zavezale s pomembnimi mednarodnimi in regionalnimi sporazumi, ter uporaba tistih, ki so najpomembnejši za zadevno morsko regijo ali podregijo z namenom doseči okoljski cilj iz člena 1.
(12) | When the set of targets and indicators has been assembled, they should be examined together relative to the environmental objectives laid down in Article 1 to assess whether the achievement of the targets would lead the marine environment to a status matching them.12. | Ko se niz ciljnih vrednosti in kazalcev zbere, bi jih bilo treba preučiti skupaj in glede na okoljski cilj, določen v členu 1, da se presodi, ali bo doseganje ciljnih vrednosti morskemu okolju zagotovilo stanje, ki mu ustreza.
ANNEX VPRILOGA V
Monitoring programmesProgrami spremljanja
(referred to in Articles 11(1) and 24)(iz členov 11(1) in 24)
(1) | Need to provide information for an assessment of the environmental status and for an estimate of the distance from, and progress towards, good environmental status in accordance with Annex III and with the criteria and methodological standards to be defined pursuant to Article 9(3).1. | Treba je zagotoviti informacije za presojo okoljskega stanja ter za ocenitev oddaljenosti od, in napredka k, doseganju dobrega okoljskega stanja v skladu s Prilogo III ter merili in metodološkimi standardi, ki jih je treba določiti v skladu s členom 9(3).
(2) | Need to ensure the generation of information enabling the identification of suitable indicators for the environmental targets provided for in Article 10.2. | Treba je zagotoviti nastajanje informacij, ki omogočajo prepoznavanje ustreznih kazalcev za okoljske ciljne vrednosti, predvidene v členu 10.
(3) | Need to ensure the generation of information allowing the assessment of the impact of the measures referred to in Article 13.3. | Treba je zagotoviti nastajanje informacij, ki omogočajo presojo vpliva na ukrepe iz člena 13.
(4) | Need to include activities to identify the cause of the change and hence the possible corrective measures that would need to be taken to restore the good environmental status, when deviations from the desired status range have been identified.4. | Treba je vključiti dejavnosti, da se ugotovi vzrok spremembe in s tem uvede morebitne korektivne ukrepe, potrebne za ponovno doseganje dobrega okoljskega stanja, če se ugotovi, da je prišlo do odmikanja od želenega stanja.
(5) | Need to provide information on chemical contaminants in species for human consumption from commercial fishing areas.5. | Treba je zagotoviti informacije o kemičnih onesnaževalih v vrstah z območij komercialnega ribolova, ki se uporabljajo za prehrano ljudi.
(6) | Need to include activities to confirm that the corrective measures deliver the desired changes and not any unwanted side effects.6. | Treba je vključiti dejavnosti za potrditev, da se s popravnimi ukrepi dosežejo želene spremembe, ne pa neželeni stranski učinki.
(7) | Need to aggregate the information on the basis of marine regions or subregions in accordance with Article 4.7. | Treba je zbrati informacije na podlagi morskih regij ali podregij v skladu s členom 4.
(8) | Need to ensure comparability of assessment approaches and methods within and between marine regions and/or subregions.8. | Treba je zagotoviti primerljivost ocenjevalnih pristopov in metod med morskimi regijami in/ali podregijami in znotraj njih.
(9) | Need to develop technical specifications and standardised methods for monitoring at Community level, so as to allow comparability of information.9. | Treba je razviti tehnične specifikacije in standardizirane metode za spremljanje na ravni Skupnosti, da se omogoči primerljivost informacij.
(10) | Need to ensure, as far as possible, compatibility with existing programmes developed at regional and international level with a view to fostering consistency between these programmes and avoiding duplication of effort, making use of those monitoring guidelines that are the most relevant for the marine region or subregion concerned.10. | Treba je zagotoviti čim boljšo združljivost z obstoječimi programi, razvitimi na regionalni in mednarodni ravni, da se tako pospeši skladnost med temi programi in izogne podvajanju prizadevanj, z uporabo tistih smernic za spremljanje, ki so najpomembnejše za zadevno morsko regijo ali podregijo.
(11) | Need to include, as part of the initial assessment provided for in Article 8, an assessment of major changes in the environmental conditions as well as, where necessary, new and emerging issues.11. | Presojo o bistvenih spremembah okoljskih pogojev je treba vključiti kot del začetne presoje iz člena 8, kakor tudi nove in nastajajoče zadeve, kjer je to potrebno.
(12) | Need to address, as part of the initial assessment provided for in Article 8, the relevant elements listed in Annex III including their natural variability and to evaluate the trends towards the achievement of the environmental targets laid down pursuant to Article 10(1), using, as appropriate, the indicators established and their limit or target reference points.12. | Treba je obravnavati ustrezne elemente, naštete v Prilogi III, in njihovo naravno spremenljivost kot del začetne presoje, predvidene v členu 8, in oceniti trende, usmerjene k doseganju okoljskih ciljev, določenih v členu 10(1), z uporabljanjem določenih kazalcev in njihovih mejnih ali ciljnih referenčnih točk, kjer je to primerno.
ANNEX VIPRILOGA VI
Programmes of measuresProgrami ukrepov
(referred to in Articles 13(1) and 24)(iz člena 13(1) in 24)
(1) | Input controls: management measures that influence the amount of a human activity that is permitted.1. | Nadzorovanje vnosa: upravljavski ukrepi, ki vplivajo na količino dovoljene človekove dejavnosti.
(2) | Output controls: management measures that influence the degree of perturbation of an ecosystem component that is permitted.2. | Nadzorovanje iznosa: upravljavski ukrepi, ki vplivajo na dovoljeno stopnjo motnje komponente ekosistema.
(3) | Spatial and temporal distribution controls: management measures that influence where and when an activity is allowed to occur.3. | Nadzori prostorske in časovne porazdelitve: upravljavski ukrepi, ki vplivajo na to, kje in kdaj se dovoli dejavnost.
(4) | Management coordination measures: tools to ensure that management is coordinated.4. | Ukrepi za usklajevanje upravljanja: orodja, ki zagotavljajo, da je upravljanje usklajeno.
(5) | Measures to improve the traceability, where feasible, of marine pollution.5. | Ukrepi za izboljšanje sledljivosti onesnaženosti morja, kjer je to izvedljivo.
(6) | Economic incentives: management measures which make it in the economic interest of those using the marine ecosystems to act in ways which help to achieve the good environmental status objective.6. | Gospodarske pobude: upravljavski ukrepi, ki so v gospodarskem interesu tistih, ki uporabljajo morske ekosisteme za delovanje na načine, ki pripomorejo k doseganju cilja dobrega okoljskega stanja.
(7) | Mitigation and remediation tools: management tools which guide human activities to restore damaged components of marine ecosystems.7. | Orodja za ublažitev in sanacijo: upravljavska orodja, ki usmerjajo človekove dejavnosti k obnavljanju poškodovanih komponent morskih ekosistemov.
(8) | Communication, stakeholder involvement and raising public awareness.8. | Komunikacija, vključevanje interesnih skupin in večanje javne ozaveščenosti.