?

Avis juridique important Pomembno pravno obvestilo
||
31998R116531998R1165
Council Regulation (EC) No 1165/98 of 19 May 1998 concerning short-term statistics
 
Official Journal L 162 , 05/06/1998 P. 0001 - 0015Uradni list L 162 , 05/06/1998 str. 0001 - 0015
COUNCIL REGULATION (EC) No 1165/98 of 19 May 1998 concerning short-term statisticsUredba Sveta (ES) št. 1165/98
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,z dne 19. maja 1998
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 213 thereof,o kratkoročnih statističnih kazalcih
Having regard to the draft Regulation submitted by the Commission (1),SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE
Having regard to the opinion of the European Parliament (2),ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 213 Pogodbe,
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (3),ob upoštevanju osnutka uredbe, ki ga je predložila Komisija [1],
Having regard to the opinion of the European Monetary Institute (4),ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],
(1) Whereas Council Directive 72/211/EEC of 30 May 1972 concerning coordinated statistics on the business cycle in industry and small craft industries (5) and Council Directive 78/166/EEC of 13 February 1978 concerning coordinated statistics on the business cycle in building and civil engineering (6) which aimed to provide a body of coherent statistics, have not been able to take account of economic and technical changes;ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],
(2) Whereas the European Union has in the meantime made further progress towards integration; whereas new economic, competition, social, environmental and enterprise policies and guidelines call for initiatives and decisions based on valid statistics; whereas the information provided for under existing Community legislation or available in the various Member States is partly inadequate or insufficiently comparable to serve as a reliable basis for the work of the Communities;ob upoštevanju mnenja Evropskega monetarnega inštituta [4],
(3) Whereas the future European Central Bank needs rapid short term statistics in order to assess economic development in the Member States in the context of a single European monetary policy;(1) ker Direktiva Sveta (EGS) 72/211 z dne 30. maja 1972 v zvezi z usklajenimi statističnimi podatki o poslovnem ciklu v industriji in malem gospodarstvu [5], in Direktiva Sveta (EGS) 78/166 z dne 13. februarja 1978 v zvezi z usklajenimi statističnimi podatki o poslovnem ciklu pri gradbeništvu in nizkih gradnjah [6], katerih cilj je bil zagotoviti zbirko povezljivih statističnih podatkov, nista mogli upoštevati gospodarskih in tehničnih sprememb;
(4) Whereas standardisation is required to meet Community needs for information concerning economic convergence;(2) ker je v tem času Evropska unija dodatno napredovala v procesu integracije; ker nove ekonomije, konkurenca, socialne, okoljevarstvene in druge podjetniške politike in smernice zahtevajo pobude in odločitve, ki temeljijo na veljavnih statističnih podatkih; ker je predvidena informacija po obstoječi zakonodaji Skupnosti ali zakonodaji, ki je na voljo v državah članicah, delno neustrezna ali pa ni dovolj primerljiva, da bi jo uporabili kot zanesljivo osnovo za delo Skupnosti;
(5) Whereas it is necessary to have reliable and rapid statistics available in order to report on the economic development in each Member State of the Union within the framework of the economic policy of the Union;(3) ker bodoča Evropska centralna banka potrebuje hitre kratkoročne statistične podatke, da oceni gospodarski razvoj v državah članicah v smislu enotne evropske monetarne politike;
(6) Whereas businesses and their professional associations need such information in order to understand their markets and to know their activity and performance relative to their sector, at national and international level;(4) ker je potrebna standardizacija, da se zadovoljijo potrebe Skupnosti po informacijah glede ekonomske konvergence;
(7) Whereas the compilation of national accounts according to Council Regulation (EC) No 2223/96 of 25 June 1996 on the European system of national and regional accounts in the Community (7) requires the development of comparable, complete and reliable statistical sources;(5) ker je treba imeti na voljo zanesljive in hitre statistične podatke, da bi lahko poročali o gospodarskem razvoju v vsaki državi članici Unije v okviru ekonomske politike Unije;
(8) Whereas by Decision 92/326/EEC (8) the Council adopted a two-year programme (1992 to 1993) for the development of European statistics on services; whereas this programme includes the compilation of harmonised statistics at national and regional levels, particularly for the distributive trades;(6) ker podjetja in njihova strokovna združenja potrebujejo take informacije, da bi na nacionalni in mednarodni ravni spoznali svoje trge in svojo dejavnost ter delovanje znotraj sektorja;
(9) Whereas in accordance with the principle of subsidiarity the creation of common statistical norms that permit the production of harmonised statistics is an action which can only be undertaken efficiently at Community level and whereas they will be applied in each Member State under the authority of the bodies and institutions in charge of compiling official statistics;(7) ker je za sestavljanje nacionalnih računov, skladno z Uredbo Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti [7], treba razviti primerljive, popolne in zanesljive statistične vire;
(10) Whereas the best method of ascertaining the business cycle consists of compiling statistics which conform to common methodological principles and with common definitions of characteristics; whereas it is only from coordinated compilation that harmonised statistics can be drawn up with reliability, speed, flexibility and the level of detail required to meet the needs of the Commission and of enterprises;(8) ker je Svet z Odločbo (EGS) 92/326 [8] sprejel dveletni program (1992 do 1993) za razvoj evropske statistike o storitvah; ker ta program vključuje združevanje usklajenih statističnih podatkov na nacionalnem in regionalnem nivoju, še posebej za trgovino;
(11) Whereas seasonal adjustment and the calculation of trend-cycle series for national data can best be carried out by the national statistical authorities; whereas the transmission to the Commission (Eurostat) of seasonally adjusted data and trend-cycle series will increase the coherence between data disseminated nationally and at an international level;(9) ker je, skladno z načelom subsidiarnosti, oblikovanje skupnih statističnih norm, ki omogočajo pridobivanje usklajenih statističnih podatkov, proces, ki se ga je mogoče učinkovito lotiti na nivoju Skupnosti in ker se bodo te norme uporabljale v vsaki državi članici na podlagi pooblastil, ki jih imajo organi in inštitucije, zadolžene za zbiranje in posredovanje uradnih statističnih podatkov;
(12) Whereas kind-of-activity units (KAU) correspond to one or more operational subdivisions of the enterprise; whereas for a KAU to be observable, the enterprise's information system must be capable of indicating or calculating for each KAU at least the value of production, intermediate consumption, manpower costs, the operating surplus and employment and gross fixed capital formation; whereas KAUs falling within a particular heading in the statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev.1) can produce products outside the homogeneous group, on account of secondary activities connected with them which cannot be separately identified from available accounting documents; whereas the enterprise and the KAU are identical when it proves impossible for an enterprise to indicate or calculate information on all of the variables listed in this recital for one or more operational subdivisions;(10) ker je najboljša metoda ugotavljanja poslovnega cikla sestavljena iz združevanja statističnih podatkov, ki ustrezajo skupnim metodološkim načelom in skupnim opredelitvam spremenljivk; ker se, za izpolnitev potreb Komisije in podjetij, lahko usklajeni statistični podatki sestavijo zanesljivo, hitro, fleksibilno in s stopnjo natančnosti samo s poenotenim združevanjem;
(13) Whereas the statistical data compiled within the Community system must be of a satisfactory quality and this quality, as well as the burden it entails, must be comparable from one Member State to another, and whereas it is therefore necessary to establish jointly the criteria enabling these requirements to be met; whereas short-term statistics must be consistent with the results transmitted in accordance with Council Regulation (EC, Euratom) No 58/97 of 20 December 1996 concerning structural business statistics (9);(11) ker lahko desezoniranje in izračun trend ciklov za nacionalne podatke najboljše izvedejo nacionalni statistični organi; ker bo prenos desezoniranih podatkov in trend ciklov Komisiji (Eurostatu) povečal skladnost podatkov, ki se razširjajo na nacionalni ali mednarodni ravni;
(14) Whereas Council Regulation (EC) No 322/97 of 17 February 1997 on Community statistics (10) constitutes the reference framework for the provisions of this Regulation, in particular those which cover access to administrative data sources and statistical confidentiality;(12) ker enote enovrstne dejavnosti (KAU) ustrezajo enemu ali več pododdelkom podjetja; ker mora biti za opazovanje KAU informacijski sistem podjetja zmožen vsaj prikazovati ali izračunavati vrednosti proizvodnje, vmesne porabe, stroškov delovne sile, poslovnega presežka in zaposlenosti ter ustvarjanja bruto kapitala v obliki osnovnih sredstev za vsako KAU; ker lahko KAU, ki spadajo v posebno poglavje v statistični klasifikaciji dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE Rev.1), proizvajajo proizvode zunaj homogene skupine, na račun z njimi povezanih sekundarnih dejavnosti, ki ne morejo biti ločeno opredeljene od razpoložljivih računovodskih listin; ker sta podjetje in KAU identična, kadar je za podjetje nemogoče prikazati ali izračunati informacije o vseh spremenljivkah, navedenih v tem uvodnem delu, za enega ali več operativnih pododdelkov;
(15) Whereas it is necessary to simplify the administrative procedures for enterprises, particularly smaller enterprises, including the promotion of new technologies for data collection and compilation; whereas the use of existing administrative data for statistical purposes is one of the measures to decrease the burden on enterprise; whereas if a direct data collection from businesses is indispensable for compiling the statistics, the methods and techniques must ensure that the data are reliable and up to date, without giving rise for the parties concerned, in particular for small and medium sized businesses, to a burden out of proportion to the results which users of the said statistics can reasonably expect;(13) ker morajo biti statistični podatki, zbrani znotraj Skupnosti, zadovoljive kakovosti, ta kakovost pa mora biti primerljiva od ene do druge države članice, prav tako kot strošek, ki nastane, in ker je zato potrebno skupaj določiti kriterije, ki omogočajo izpolnitev teh zahtev; ker morajo biti kratkoročni statistični kazalci združljivi z rezultati posredovanimi skladno z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 58/97 z dne 20. decembra 1996 o strukturni statistiki podjetij [9];
(16) Whereas it is necessary to have a legal framework common to all business activities and domains of business statistics covering also the activities and domains for which statistics are not yet developed; whereas the scope of the statistics to be compiled can be defined by reference to Council Regulation (EEC) No 696/93 of 15 March 1993 on the statistical units for the observation and analysis of the production system in the Community (11) and Council Regulation (EEC) No 3037/90 of 9 October 1990 on the statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev.1) (12);(14) ker Uredba Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti [10] predstavlja referenčni okvir za določbe te uredbe, zlasti tiste, ki zajemajo dostop do administrativnih virov podatkov in statistične zaupnosti;
(17) Whereas, in order to enable the rules for the collection and statistical processing of data and for processing and transmission of the variables to be clarified further, it is necessary to confer upon the Commission, assisted by the Statistical Programme Committee set up by Council Decision 89/382/EEC, Euratom (13), the power to adopt measures for the application of this Regulation;(15) ker je treba poenostaviti upravne postopke za podjetja, zlasti manjša podjetja, vključujoč promocijo uporabe novih tehnologij za zbiranje in združevanje podatkov;ker je uporaba obstoječih administrativnih virov za statistični namen eden od ukrepov za zniževanje bremena podjetja; kadar pa je neposredno zbiranje podatkov od podjetij nujno potrebno za izračunavanje statističnih kazalcev, morajo uporabljene metode in tehnike zagotavljati zanesljivost in ažurnost podatkov brez pretiranega povečanja bremena za udeležene strani, posebej še za majhna in srednja podjetja, da se, glede na rezultat, ki ga uporabniki obravnavane statistike lahko upravičeno pričakujejo, ne obremenijo prekomerno;
(18) Whereas the Statistical Programme Committee has been consulted in accordance with Article 3 of Decision 89/382/EEC, Euratom,(16) ker je potrebno imeti skupen zakonski okvir za vse poslovne dejavnosti in področja poslovne statistike, ki vključujejo tudi dejavnosti in področja za katere statistično opazovanje še ni pripravljeno; ker se statistično opazovano področje lahko opredeli s sklicevanjem na Uredbo Sveta (EGS) št. 696/93 z dne 15. marca 1993 o statističnih enotah za opazovanje in analizo proizvodnega sistema v Skupnosti [11] in Uredbo Sveta (EGS) št. 3037/90 z dne 9. oktobra 1990 o statistični klasifikaciji dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE Rev.1) [12];
HAS ADOPTED THIS REGULATION:(17) ker je, da bi omogočili še dodatno razjasnitev pravil zbiranja in statistične obdelave podatkov in obdelavo in posredovanje spremenljivk, potrebno na Komisijo, ki ji pomaga Statistični programski odbor, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom [13], prenesti pristojnosti za sprejemanje ukrepov za izvajanje te uredbe;
Article 1(18) ker je bil opravljen posvet s Statističnim programskim odborom, skladno s členom 3 Sklepa 89/382/EGS, Euratom,
General aimsSPREJEL NASLEDNJO UREDBO:
1. The objective of this Regulation is to establish a common framework for the production of short-term Community statistics on the business cycle.Člen 1
2. The statistics comprise information (variables) necessary to provide a uniform basis for the analysis of the short-term evolution of supply and demand, production factors and prices.Splošni cilji
Article 21. Namen te uredbe je vzpostavitev skupnega okvira za pripravo kratkoročne statistike Skupnosti o poslovnem ciklu.
Scope2. Statistični podatki vsebujejo informacije (spremenljivke), ki so potrebne za zagotavljanje enotne osnove za analizo kratkoročnega razvoja ponudbe in povpraševanja, produkcijskih faktorjev in cen.
1. This Regulation shall apply to all market activities in Sections C to K and M to O of the statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev.1) as established by Regulation (EEC) No 3037/90.Člen 2
2. Statistical units of the types listed in Section I of the Annex to Regulation (EEC) No 696/93 and classified under one of the activities referred to in paragraph 1 shall be included in the scope of this Regulation. The use of particular units for the compilation of statistics is specified in the Annexes to this Regulation.Področje uporabe
Article 31. Ta uredba se uporablja v vseh tržnih dejavnostih na področjih C do K in M do O statistične klasifikacije gospodarske dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE Rev. 1), kot je določeno z Uredbo (EGS) št. 3037/90.
Annexes2. Statistične enote, navedene v Delu I Priloge k Uredbi (EGS) št. 696/93 in razvrščene v eno od dejavnosti, navedenih v odstavku 1, se vključijo v področje uporabe te uredbe. Uporaba posebnih enot za združevanje statističnih podatkov je navedena v prilogah k tej uredbi.
1. The specific requirements for the variables are described in the Annexes.Člen 3
2. The following information is laid down in each Annex where relevant:Priloge
(a) the specific activities for which the statistics are to be compiled;1. V prilogah so opisane posebne zahteve za spremenljivke.
(b) the types of statistical unit to be used for the compilation of the statistics;2. Kjer je to pomembno, se v vsaki prilogi določi naslednja informacija:
(c) the lists of variables;(a) posebne dejavnosti, za katere je treba zbrati statistične podatke;
(d) the form of the variables;(b) vrste statistične enote, ki se uporabi za zbiranje statističnih podatkov;
(e) the reference period of the variables;(c) seznami spremenljivk;
(f) the level of detail of the variables;(d) oblika spremenljivk;
(g) the deadlines for data transmission;(e) obdobje opazovanja spremenljivk;
(h) the list of voluntary pilot studies;(f) raven podrobnosti spremenljivk;
(i) the first reference period;(g) skrajni roki za posredovanje podatkov;
(j) the length of the transition period which may be conceded.(h) seznam prostovoljnih pilotnih raziskav;
Article 4(i) prvo obdobje opazovanja;
Collection of data(j) trajanje dovoljenega prehodnega obdobja.
1. Member States shall obtain the necessary data for the compilation of the variables listed in the Annexes.Člen 4
2. Member States may acquire the necessary data using a combination of different sources specified below, applying the principle of administrative simplification:Zbiranje podatkov
(a) compulsory surveys: the legal units as defined in Regulation (EEC) No 696/93, to which the statistical units called upon by the Member States belong or of which they are composed, shall be obliged to give timely, accurate and complete information;1. Države članice pridobijo potrebne podatke za sestavljanje spremenljivk, naštetih v prilogah.
(b) other appropriate sources, including administrative data;2. Države članice lahko pridobijo potrebne podatke z uporabo kombinacije spodaj navedenih različnih virov, pri čemer uporabijo načelo upravne poenostavitve:
(c) appropriate statistical estimation procedures.(a) obvezne raziskave: pravne enote, kot so opredeljene v Uredbi (EGS) št. 696/93, ki jim pripadajo statistične enote, na katere se države članice obračajo, ali iz katerih so sestavljene, so dolžne dajati pravočasne, točne in popolne podatke;
3. Member States and the Commission within their respective fields of competence shall promote the conditions for increased use of electronic data collection and automatic data processing.(b) drugi ustrezni viri, vključno z administrativnimi podatki;
Article 5(c) ustrezni postopki statističnega ocenjevanja.
Periodicity3. Države članice in Komisija v okviru svojih pristojnosti spodbujajo uveljavljanje pogojev za povečano uporabo elektronskega zbiranja podatkov in avtomatske obdelave podatkov.
All variables shall be produced more frequently than annually. The frequency for each variable is specified in the Annexes.Člen 5
Article 6Periodičnost
Level of detailVse spremenljivke se spremljajo več kot enkrat letno. Pogostost spremljanja za vsako spremenljivko je opredeljena v prilogah.
The variables shall be produced in accordance with the prevailing classifications at the level of detail specified in the Annexes.Člen 6
Article 7Stopnja podrobnosti
ProcessingSpremenljivke se prikažejo skladno z veljavnimi klasifikacijami na nivoju razčlenitve, opredeljenem v prilogah.
Member States shall process the completed data acquired in accordance with Article 4(2) into comparable variables following the rules laid down in the Annexes. Member States shall also take account of the guidance provided by the advisory methodological manual referred to in Article 12.Člen 7
Article 8Obdelava
TransmissionDržave članice obdelujejo končne podatke, pridobljene skladno s členom 4(2), v primerljive spremenljivke, pri čemer sledijo pravilom, določenim v prilogah. Države članice upoštevajo tudi smernice, zapisane v svetovalnem metodološkem priročniku, navedenem v členu 12.
Member States shall transmit the variables provided for in Article 7, including confidential data, to Eurostat by electronic or other appropriate means within a period of time from the end of the reference period which is laid down in the Annexes. In any case, the variables shall be transmitted to the Commission (Eurostat) not later than the day they are disseminated by the national authority.Člen 8
Article 9Posredovanje
Treatment of confidential dataV času od konca obdobja opazovanja, določenega v prilogah, države članice posredujejo v elektronski ali drugi ustrezni obliki na Eurostat spremenljivke, predvidene v členu 7, vključno z zaupnimi podatki. V vsakem primeru pa se spremenljivke posredujejo Komisiji (Eurostatu) najkasneje tistega dne, ko jih nacionalni organ objavi.
The treatment of confidential data and the transmission of such data as provided for in Article 8 shall be carried out in accordance with the existing Community provisions governing statistical confidentiality.Člen 9
Article 10Obravnavanje zaupnih podatkov
QualityRavnanje in prenos zaupnih podatkov, kot je predvideno v členu 8, poteka skladno z obstoječimi predpisi Skupnosti, ki urejajo statistično zaupnost.
1. Member States shall ensure that the transmitted variables reflect the population of units. For this purpose, the data acquired in accordance with Article 4(2) must cover as many units as necessary to ensure a sufficient degree of representativeness.Člen 10
2. The quality of the variables shall be measured by each Member State according to common criteria.Kakovost
3. The quality of the variables shall be tested regularly by comparing them with other statistical information. In addition they shall be checked for internal consistency.1. Države članice zagotovijo, da posredovane spremenljivke odražajo celotno populacijo. V ta namen morajo podatki, dobljeni skladno s členom 4(2), vključevati toliko enot, kolikor je potrebnih, da se zagotovi zadostna stopnja reprezentativnosti.
4. Quality evaluation shall be carried out comparing the benefits of the availability of the data with the costs of collection and the burden on businesses, especially on small enterprises. For the purpose of this evaluation, Member States shall transmit to the Commission, at its request, the necessary information.2. Vsaka država članica meri kakovost spremenljivk skladno s skupnimi merili.
Article 113. Kakovost spremenljivk se redno preverja s primerjanjem spremenljivk z drugimi statističnimi informacijami. Poleg tega se preverjajo za notranjo doslednost.
Change of weightings and base year4. Izvede se presoja kakovosti, pri čemer se primerjajo prednosti razpoložljivosti podatkov s stroški zbiranja ter obremenitvijo za podjetja, zlasti majhna podjetja. Za to presojo kakovosti na zahtevo Komisije države članice posredujejo potrebne informacije.
1. Member States shall adapt where necessary the weighting system of composite indices at least every five years. The weights used in the adapted weighting systems shall be transmitted to the Commission within three years after the end of the new base year.Člen 11
2. Every five years, Member States shall rebase the indices using as base years the years ending with a 0 or a 5. All indices must be rebased on the new base year within three years after the end of this new base year.Sprememba uteževanja in baznega leta
Article 121. Kadar je to potrebno, države članice vsaj vsakih pet let prilagodijo sistem uteževanja skupinskih indeksov. Uteži, ki se uporabljajo v popravljenih sistemih uteževanja, se posredujejo Komisiji v treh letih po koncu novega baznega leta.
Methodological manual2. Države članice vsakih pet let ponovno določijo osnovo za določitev indeksov, pri čemer uporabijo kot bazna leta tista, ki se končajo na 0 ali 5. Vsem indeksom je potrebno določiti novo bazno leto v treh letih po koncu novega baznega leta.
1. The Commission, after consulting the Statistical Programme Committee, shall publish an advisory methodological manual which explains the rules set out in the Annexes and also contains guidance concerning short term statistics.Člen 12
2. The manual shall be revised at regular intervals.Metodološki priročnik
Article 131. Komisija, po posvetu z Statističnim programskim odborom, izda svetovalni metodološki priročnik, ki pojasnjuje predpise, določene v prilogah, vsebuje pa tudi smernice glede kratkoročne statistike.
Transition period and derogations2. Priročnik se pregleda v rednih intervalih.
1. Transition periods may be conceded, not extending more than five years from the date of entry into force of this Regulation.Člen 13
2. During the transition periods derogations from the provisions of this Regulation may be accepted by the Commission in so far as the national statistical systems require major adaptations.Prehodno obdobje in odstopanja
Article 141. Dovoljeno je prehodno obdobje, ki ne sme biti daljše od petih let od dneva začetka veljavnosti te uredbe.
Reports2. V prehodnem obdobju se lahko sprejmejo odstopanja od določb te uredbe, če nacionalni statistični sistemi zahtevajo večje prilagoditve.
1. Member States shall transmit to the Commission, at its request, any relevant information with regard to the implementation of this Regulation in the Member States.Člen 14
2. The Commission shall, within three years of the date of entry into force of this Regulation and again every three years thereafter, submit a report to the European Parliament and the Council on the statistics compiled pursuant to this Regulation and in particular on their relevance and quality and the burden on business.Poročila
Article 151. Na zahtevo Komisije države članice posredujejo vse ustrezne informacije glede izvajanja te uredbe v državah članicah.
Coordination in the Member States2. Komisija v treh letih od dneva začetka veljavnosti te uredbe in kasneje ponovno vsaka tri leta predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o statističnih podatkih, zbranih skladno s to uredbo, zlasti o njihovi ustreznosti in kakovosti ter o bremenu poročanja za poslovanje.
In each Member State one national authority shall coordinate:Člen 15
1. the transmission of variables (Article 8),Usklajevanje v državah članicah
2. the quality measurement (Article 10),V vsaki državi članici en nacionalni organ usklajuje naslednje:
3. the transmission of relevant information (Article 14(1)).1. prenos spremenljivk (člen 8);
Article 162. merjenje kakovosti (člen 10);
Pilot studies3. posredovanje ustreznih informacij (člen 14(1)).
1. The Commission shall, in accordance with the procedure laid down in Article 18, institute a series of voluntary pilot studies to be carried out by Member States. These pilot studies are specified in the Annexes.Člen 16
2. The pilot studies shall be carried out in order to assess the relevance and feasibility of obtaining data, taking into account the benefits of the availability of the data in relation to the cost of collection and the burden on business.Pilotna raziskava
3. The Commission shall inform the Council of the results of the pilot studies.1. Skladno s postopkom iz člena 18, Komisija uvede vrsto prostovoljnih pilotnih raziskav, ki naj jih izvedejo države članice. Te pilotne raziskave so opredeljene v prilogah.
Article 172. Pilotne raziskave se izvedejo z namenom, da se oceni relevantnost in izvedljivost dobljenih podatkov, pri čemer se upoštevajo prednosti razpoložljivosti podatkov glede na stroške zbiranja ter obremenitve za podjetje.
Implementation3. Komisija obvesti Svet o rezultatih pilotnih raziskav.
The Commission shall determine, in accordance with the procedure laid down in Article 18, the measures for implementing this Regulation, including the measures to accommodate economic and technical developments concerning the collection and statistical processing of data and the transmission of the variables. In doing so, consideration shall be given to the principle that the benefits of the measure must outweigh its cost, and to the principle that major additional resources are not involved either for Member States or for enterprises as compared with the original provisions of this Regulation. In particular the measures for implementing this Regulation shall include:Člen 17
(a) the use of particular units (Article 2);Izvajanje
(b) the updating of the list of variables (Article 3);Skladno s postopkom iz člena 18, Komisija določi ukrepe za izvajanje te uredbe, vključno z ukrepi za prilagajanje gospodarskega in tehničnega razvoja glede zbiranja in statistične obdelave podatkov ter prenosa spremenljivk. Pri tem je treba upoštevati načelo, da morajo pri ukrepu prevladati prednosti nad njegovimi stroški ter načelo, da v primerjavi s prvotnimi določbami te uredbe večji dodatni viri niso vključeni niti za države članice, niti za podjetja. Ukrepi za izvajanje te uredbe zajemajo zlasti:
(c) the definitions and the appropriate forms of the transmitted variables (Article 3);(a) uporabo posebnih enot (člen 2);
(d) the frequency of compilation of the statistics (Article 5);(b) ažuriranje seznama spremenljivk (člen 3);
(e) the levels of breakdown and aggregation to be applied to the variables (Article 6);(c) opredelitve in ustrezne oblike posredovanja spremenljivk (člen 3);
(f) the transmission deadlines (Article 8);(d) pogostost zbiranja statističnih podatkov (člen 5);
(g) the criteria for the measurement of quality (Article 10);(e) nivoje razčlenitve in agregacij, ki se uporabijo pri spremenljivkah (člen 6);
(h) the transition periods and derogations granted during the transition period (Article 13);(f) skrajni roki posredovanja (člen 8);
(i) the institution of pilot studies (Article 16).(g) merila za merjenje kakovosti (člen 10);
Article 18(h) prehodna obdobja in izjeme, ki se dopustijo v prehodnem obdobju (člen 13);
Committee procedure(i) uvedba pilotnih raziskav (člen 16).
1. The Commission shall be assisted by the Statistical Programme Committee, hereinafter referred to as 'the committee`.Člen 18
2. The representative of the Commission shall submit to the committee a draft of the measures to be taken. The committee shall deliver its opinion on the draft within a time limit which the chairman may lay down according to the urgency of the matter. The opinion shall be delivered by the majority laid down in Article 148(2) of the Treaty in the case of decisions which the Council is required to adopt on a proposal from the Commission. The votes of the representatives of the Member States within the committee shall be weighted in the manner set out in that Article. The chairman shall not vote.Postopek Odbora
3. The Commission shall adopt the measures envisaged if they are in accordance with the opinion of the committee. If the measures envisaged are not in accordance with the opinion of the committee, or if no opinion is delivered, the Commission shall without delay submit to the Council a proposal relating to the measures to be taken. The Council shall act by a qualified majority.1. Komisiji pomaga Statistični programski odbor, v nadaljevanju besedila "Odbor".
If on the expiry of a period of three months from the date of the referral to the Council, the Council has not acted, the proposed measures shall be adopted by the Commission.2. Predstavnik Komisije predloži Odboru osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko predpiše predsednik, skladno z nujnostjo zadeve. Mnenje je podano z večino, določeno v členu 148(2) Pogodbe za odločitve, ki jih Svet sprejme na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic znotraj Odbora se ponderirajo na način, ki je določen v istem členu. Predsednik ne glasuje.
Article 193. Komisija sprejme nameravane ukrepe, če so skladni z mnenjem Odbora. Če ukrepi niso skladni z mnenjem Odbora, ali če mnenje ni bilo podano, Komisija brez odlašanja predloži Svetu predlog v zvezi z ukrepi, ki naj bi bili sprejeti. Svet odloča s kvalificirano večino.
Repealing provisionsČe po preteku treh mesecev od datuma predložitve osnutka ukrepov Svet ni ukrepal, predlagane ukrepe sprejme Komisija.
Directives 72/211/EEC and 78/166/EEC are hereby repealed.Člen 19
Article 20Določbe o razveljavitvi
Entry into forceDirektivi 72/211/EGS in 78/166/EGS se razveljavita.
This Regulation shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Communities.Člen 20
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Veljavnost
Done at Brussels, 19 May 1998.Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.
For the CouncilTa uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
The PresidentV Bruslju, dne 19. maja 1998
G. BROWNZa Svet
(1) OJ C 267, 3. 9. 1997, p. 1.Predsednik
(2) Opinion delivered on 20 February 1998 (OJ C 80, 16.3.1998).G. Brown
(3) OJ C 19, 21. 1. 1998, p. 125.[1] UL C 267, 3.9.1997, str. 1.
(4) Opinion delivered on 11 September 1997 (not yet published in the Official Journal).[2] Mnenje, podano dne 20. februarja 1998 (UL C 80, 16.3.1998).
(5) OJ L 128, 3. 6. 1972, p. 28.[3] UL C 19, 21.1.1998, str. 125.
(6) OJ L 52, 23. 2. 1978, p. 17.[4] Mnenje, podano 11. septembra 1997 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(7) OJ L 310, 30. 11. 1996, p. 1.[5] UL L 128, 3.6.1972, str. 28.
(8) OJ L 179, 1. 7. 1992, p. 131.[6] UL L 52, 23.2.1978, str. 17.
(9) OJ L 14, 17. 1. 1997, p. 1.[7] UL L 310, 30.11.1996, str. 1.
(10) OJ L 52, 22. 2. 1997, p. 1.[8] UL L 179, 1.7.1992, str. 131.
(11) OJ L 76, 30. 3. 1993, p. 1.[9] UL L 14, 17.1.1997, str. 1.
(12) OJ L 293, 24. 10. 1990, p. 1. Regulation as amended by Commission Regulation (EEC) No 761/93 (OJ L 83, 3. 4. 1993, p. 1).[10] UL L 52, 22.2.1997, str. 1.
(13) OJ L 181, 28. 6. 1989, p. 47.[11] UL L 76, 30.3.1993, str. 1.
ANNEX A[12] UL L 293, 24.10.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EGS) št. 761/93 (UL L 83, 3.4.1993, str. 1).
INDUSTRY[13] UL L 181, 28.6.1989, str. 47.
(a) Scope--------------------------------------------------
This Annex applies to all activities listed in Sections C to E of NACE Rev.1.PRILOGA A
(b) Observation unitINDUSTRIJA
1. Unless otherwise stated in paragraph 2 or decided otherwise according to the procedure in paragraph 3, the observation unit for all variables in this Annex is the kind-of-activity unit.(a) Področje uporabe
2. For enterprises with few persons employed in secondary activities the local unit or the enterprise may be used as the observation unit.Ta priloga se uporablja za vse dejavnosti, naštete v področjih od C do E v NACE Rev. 1.
3. The use of other observation units can be decided in accordance with the procedure laid down in Article 18.(b) Enota opazovanja
(c) List of variables1. Če ni drugače navedeno v odstavku 2 ali odločeno drugače skladno s postopkom iz odstavka 3, je enota opazovanja za vse spremenljivke v tej prilogi enota enovrstne dejavnosti (KAU).
1. The statistics in this Annex comprise the following variables:2. Za podjetja z majhnim številom zaposlenih oseb v sekundarnih dejavnostih se kot enota opazovanja lahko uporabi lokalna enota ali podjetje.
>TABLE>3. O uporabi drugih enot opazovanja se lahko odloči skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.
2. Only if output prices of the non-domestic market (No 312) are not available, then this variable may be approximated by the unit value index (No 313).(c) Seznam spremenljivk
3. Starting from the beginning of the first reference period the information on new orders (Nos 130, 131, 132) may be approximated by an alternative leading indicator, which may be calculated from business opinion survey data. This approximation is permitted for a period of five years from the date of entry into force of the Regulation. This period shall be extended for up to five more years unless decided differently in accordance with the procedure laid down in Article 18.1. Statistični podatki v tej prilogi vključujejo naslednje spremenljivke:
4. Starting from the beginning of the first reference period the information on persons employed (No 210) may be approximated by the number of employees (No 211). This approximation is permitted for a period of five years from the date of entry into force of the Regulation. This period shall be extended by up to five more years unless decided differently in accordance with the procedure laid down in Article 18.Spremenljivka | Naziv |
5. The term 'domestic` means the territorial area of the Member State in question.110 | Proizvodnja |
6. The information on production (No 110) is not required for Division 41 and Group 40.3 of NACE Rev.1.120 | Poslovni prihodki |
7. The information on turnover (Nos 120, 121, 122) is not required for NACE Rev.1, Section E.121 | Poslovni prihodki iz prodaje doma |
8. The information on orders (Nos 130, 131, 132) is only required for the following divisions of NACE Rev.1: 17, 18, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. The list of NACE divisions could be modified within three years from the date of entry into force of the Regulation in accordance with the procedure laid down in Article 18.122 | Poslovni prihodki iz prodaje v tujini |
9. The information on output prices or the unit value index (Nos 310, 311, 312 or 313) is not required for the following groups of NACE Rev.1: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3. The list of groups could be modified within three years from the date of entry into force of the Regulation in accordance with the procedure laid down in Article 18.130 | Prejeta nova naročila |
(d) Form131 | Domača nova naročila |
1. All of the variables except production (No 110) are to be transmitted in an unadjusted form.132 | Tuja nova naročila |
2. The production variable (No 110) is to be transmitted in a working-day adjusted form.210 | Število oseb, ki delajo |
3. In addition Member States may transmit the variables seasonally adjusted and may also transmit the variables in the form of trend-cycles. Only if data are not transmitted in these forms, then the Commission (Eurostat) may produce seasonally adjusted and trend cycle series for these variables.220 | Opravljene delovne ure |
4. The variables Nos 110, 310, 311, 312 and 313 are to be transmitted as an index. All other variables are to be transmitted either as an index or as absolute figures.230 | Bruto plača |
(e) Reference period310 | Prodajne cene |
The following reference periods shall apply:311 | Prodajne cene na domačem trgu |
>TABLE>312 | Prodajne cene na tujem trgu |
(f) Level of detail2 Samo v primeru, če niso na voljo podatki o prodajnih cenah na tujem trgu (št. 312), se lahko ta spremenljivka nadomesti z indeksom povprečnih vrednosti (št. 313).
1. All variables are to be transmitted at the 2-digit level of NACE Rev.1.3. Od začetega prvega obdobja opazovanja se lahko podatki o novih naročilih (št. 130, 131, 132) nadomestijo z alternativnim vodilnim kazalcem, ki ga je mogoče izračunati iz podatkov raziskave o poslovnih tendencah. To ocenjevanje se dopusti za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. To obdobje se podaljša za največ nadaljnjih pet let, razen če se ne odloči drugače, skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.
2. In addition, for Section D of NACE Rev.1, the index of production (No 110) and the index of output prices (Nos 310, 311, 312 or 313) are to be transmitted at the 3-digit and 4-digit levels of NACE Rev.1. The transmitted indices at the 3-digit and 4-digit levels must represent at least 90 % of the total value added for each Member State of Section D of NACE Rev.1 in a given base year. These variables need not be transmitted at these detailed levels by those Member States whose total value added of Section D of NACE Rev.1 in a given base year represents less than 5 % of the European Community total.4. Od začetega prvega obdobja opazovanja se podatki o osebah, ki delajo (št. 210), lahko nadomestijo s številom zaposlenih (št. 211). To ocenjevanje se dopusti za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. To obdobje se podaljša za največ nadaljnjih pet let, razen če se ne odloči drugače, skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.
3. The variables transmitted at the 3-digit and 4-digit levels of NACE Rev.1 are used to produce aggregated indicators at these levels for the Community as a whole and for the group of Member States participating in the single currency. These indicators may also be disseminated at 3-digit and 4-digit levels for individual Member States and other groupings of Member States, where the Member States concerned have indicated that the data are of sufficient quality.5. Izraz "domači" pomeni teritorialno območje obravnavane države članice.
4. In addition, all variables are to be transmitted for main industrial groupings, the definition of which (reference to NACE Rev.1 activities) shall be decided in accordance with the procedure laid down in Article 18.6. Informacija o proizvodnji (št.110) ni potrebna za oddelek 41 in skupino 40.3 klasifikacije NACE Rev.1.
(g) Deadlines for data transmission7. Informacija o poslovnih prihodkih (št. 120, 121, 122) ni potrebna za NACE Rev. 1, področje E.
1. The variables shall be transmitted by the following deadlines after the end of the reference period:8. Informacija o naročilih (št. 130, 131, 132) je potrebna samo za naslednje oddelke v NACE Rev. 1: 17, 18, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Seznam oddelkov NACE se lahko spremeni v treh letih od datuma veljavnosti te uredbe, skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.
>TABLE>9. Informacija o prodajnih cenah ali indeksu povprečnih vrednosti (št. 310, 311, 312 ali 313) ni potrebna za naslednje skupine v NACE Rev.1: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3. Seznam skupin se lahko spremeni v treh letih od datuma veljavnosti uredbe, skladno s postopkom, predpisanim v 18. členu.
2. The deadline may be up to 15 calendar days longer for those Member States whose value added in Sections C, D and E of NACE Rev.1 in a given base year represents less than 3 % of the European Community total.(d) Oblika
(h) Pilot studies1. Vse spremenljivke, razen proizvodnje (št. 110), je treba posredovati v nepopravljeni obliki.
The priorities for the pilot studies are as follows:2. Spremenljivka proizvodnje (št. 110) se posreduje v obliki, ki je popravljena za število delovnih dni.
1. assess the possibilities of earlier data transmission;3. Poleg tega lahko države članice posredujejo desezonizirane podatke in lahko posredujejo tudi spremenljivke v obliki trend cikla. Samo v primeru, če podatki niso posredovani v teh oblikah, lahko Komisija (Eurostat) pripravi desezonizirane podatke in trend cikel za te spremenljivke.
2. collect output prices of the non-domestic market;4. Spremenljivke št. 110, 310, 311, 312 in 313 se posredujejo kot indeksi. Vse druge spremenljivke pa se posredujejo kot indeksi ali kot absolutne vrednosti.
3. break down the non-domestic market variables into 'Monetary Union`, 'intra-EC` and 'extra-EC`;(e) Obdobje opazovanja
4. collect short-term information concerning births and deaths of enterprises;Uporabijo se naslednja obdobja opazovanja:
5. produce monthly employment information;Spremenljivka | Obdobje opazovanja |
6. collect data on inventories;110 | mesečno |
7. provide information for more activities than listed in paragraphs 6 to 9 of Section C;120 | mesečno |
8. collect short-term investment information;121 | mesečno |
9. collect data on the stock of orders.122 | mesečno |
(i) First reference period130 | mesečno |
The first reference period for which all variables are to be transmitted is January 1998 for monthly data and the first quarter for quarterly data.131 | mesečno |
(j) Transition period132 | mesečno |
1. For the production variable (No 110), persons employed and the hours worked variables (Nos 210, 220) and the domestic output prices variable (No 311) a transition period of no longer than three years from the date of entry into force of the Regulation may be conceded in accordance with the procedure laid down in Article 18. This transition period may be extended by a further two years in accordance with the procedure laid down in Article 18.210 | vsaj čertletno |
2. For all other variables a transition period of no longer than five years from the date of entry into force of the Regulation may be conceded in accordance with the procedure laid down in Article 18.220 | vsaj čertletno |
ANNEX B230 | vsaj čertletno |
CONSTRUCTION310 | mesečno |
(a) Scope311 | mesečno |
This Annex applies to all activities listed in Section F of NACE Rev. 1.312 ali 313 | mesečno |
(b) Observation unit(f) Nivo razčlenitve
1. Unless otherwise stated in paragraph 2 or 3 or decided otherwise according to the procedure in paragraph 4, the observation unit for all variables in this Annex is the kind-of-activity unit.1. Vse spremenljivke se posredujejo na dvomestnem nivoju klasifikacije NACE Rev.1.
2. For enterprises with few persons employed in secondary activities the local unit or the enterprise may be used as the observation unit.2. Poleg tega se za področje D v NACE Rev.1 indeks proizvodnje (št.110) in indeks prodajnih cen (št. 310, 311, 312 ali 313) posredujejo na trimestnih in štirimestnih nivojih. Posredovani indeksi na tri- in štirimestnih nivojih morajo predstavljati vsaj 90 % skupne dodane vrednosti za vsako državo članico področja D, NACE Rev.1, v danem baznem letu. Državam članicam, katerih skupna dodana vrednost v področju D, NACE Rev.1 v danem baznem letu predstavlja manj kot 5 % celotne dodane vrednosti Skupnosti, teh spremenljivk ni potrebno posredovati na teh nivojih razčlenitve.
3. Where appropriate, the statistics may be derived from information produced according to the classification of constructions (CC).3. Spremenljivke, ki se prenesejo na trimestne in štirimestne nivoje se uporabijo za izračun agregiranih kazalcev Skupnosti kot celote in za skupino držav članic, ki so soudeležene pri skupni valuti. Ti kazalci so lahko diseminirani na tri ali štiri-mestnem nivoju za posamezno državo članico ter za drugačno grupiranje držav članic, če so zadevne države članice potrdile, da je kakovost podatkov zadovoljiva.
4. The use of other observation units can be decided in accordance with the procedure laid down in Article 18.4. Poleg tega je potrebno posredovati vse spremenljivke za glavne industrijske skupine, katerih opredelitve (sklicevanje na dejavnosti NACE Rev.1) se določijo skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.
(c) List of variables(g) Skrajni roki posredovanja podatkov
1. The statistics in this Annex comprise the following variables:1. Spremenljivke se posredujejo do naslednjih skrajnih rokov po zaključku obdobja opazovanja:
>TABLE>Spremenljivka | Skrajni roki |
2. Starting from the beginning of the first reference period, the information on new orders (No 130) may be approximated by an alternative leading indicator, which may be calculated from business opinion survey data. This approximation is permitted for a period of five years from the date of entry into force of the Regulation. The period shall be extended for up to five more years unless decided differently in accordance with the procedure laid down in Article 18.110 | 1 mesec in 15 koledarskih dni |
3. Starting from the beginning of the first reference period the information on persons employed (No 210) may be approximated by the number of employees (No 211). This approximation is permitted for a period of five years from the date of entry into force of the Regulation. The procedure shall be extended for up to five more years unless decided differently in accordance with the procedure laid down in Article 18.120 | 2 meseca |
4. The information on new orders variables (Nos 130, 135, 136) may be approximated by information on building permits. Further approximations for these and other variables can be defined in accordance with the procedure laid down in Article 18.121 | 2 meseca |
5. Only if construction costs variables (Nos 320, 321, 322) are not available, then they may be approximated by the output prices variable (No 310).122 | 2 meseca |
(d) Form130 | 1 mesec in 20 koledarskih dni |
1. All of the variables except production (No 110) are to be transmitted in an unadjusted form.131 | 1 mesec in 20 koledarskih dni |
2. The production variable (No 110) is to be transmitted in a working-day adjusted form.132 | 1 mesec in 20 koledarskih dni |
3. In addition Member States may transmit the variables seasonally adjusted and may also transmit the variables in the form of trend-cycles. Only if data are not transmitted in these forms, then the Commission (Eurostat) may produce seasonally adjusted and trend-cycle series for these variables.210 | 3 meseci |
4. The variables Nos 110, 115, 116, 320, 321 and 322 are to be transmitted as an index. The variables Nos 411 and 412 are to be transmitted in absolute figures. Other variables are to be transmitted either as an index or as absolute figures.220 | 3 meseci |
(e) Reference period230 | 3 meseci |
A reference period of at least a quarter shall apply to all variables in this Annex.310 | 1 mesec in 15 koledarskih dni |
(f) Level of detail311 | 1 mesec in 5 koledarskih dni |
1. The variables Nos 110, 130, 210, 220 and 230 are to be transmitted at least at the two-digit level of NACE Rev. 1.312 | 1 mesec in 5 koledarskih dni |
2. The new orders variables (Nos 130, 135 and 136) are required only for groups 45.1 and 45.2 of NACE Rev. 1.313 | 1 mesec in 15 koledarskih dni |
3. Construction costs variables (Nos 320, 321 and 322) are only mandatory for new residential buildings excluding residencies for communities.2. Skrajni rok se lahko podaljša do 15 dni za tiste države članice, katerih dodana vrednost na področjih C, D in E v NACE Rev.1 za dano bazno leto predstavlja manj kot 3 % celotne dodane vrednosti Evropske skupnosti.
4. The building permits variable (No 411) covers only new residential buildings (excluding residencies for communities) and is to be broken down between:(h) Pilotne raziskave
(i) one-dwelling residential buildings;Prioritete za pilotne raziskave so naslednje:
(ii) two- and more dwelling residential buildings.1. ocenitev možnosti zgodnejšega posredovanja podatkov;
5. The building permits variable (No 412) covers only buildings and is to be broken down between:2. zbiranje podatkov o prodajnih cenah na tujem trgu;
(i) one-dwelling residential buildings;3. razčlenitev spremenljivk za tuji trg na "Monetarno unijo", "znotraj ES", "izven ES";
(ii) two- and more dwelling residential buildings;4. zbiranje kratkoročnih podatkov o ustanovitvah in prenehanjih podjetij;
(iii) residencies for communities;5. priprava mesečnih informacij o zaposlenosti;
(iv) office buildings;6. zbiranje podatkov o zalogah;
(v) other buildings.7. zagotavljanje podatkov za več dejavnosti, kot so navedene v odstavkih 6-9 področja C;
(g) Deadlines for data transmission8. zbiranje podatkov o kratkoročnih investicijah;
1. The variables shall be transmitted by the following deadlines after the end of the reference period:9. zbiranje podatkov o zalogah naročil.
>TABLE>(i) Prvo obdobje opazovanja
2. The deadline may be up to 15 calendar days longer for those Member States whose total value added in Section F of NACE Rev.1 in a given base year represents less than 3 % of the Community total.Prvo obdobje opazovanja, za katero je potrebno poročati vse spremenljivke, je januar 1998 za mesečne podatke in prvo četrtletje leta za četrtletne podatke.
(h) Pilot studies(j) Prehodno obdobje
The priorities for the pilot studies are as follows:1. Za spremenljivko proizvodnja (št. 110), spremenljivki zaposlene osebe in opravljene delovne ure (št. 210, 220) ter za spremenljivko prodajne cene na domačem trgu (št. 311) se lahko skladno s postopkom, predpisanim v členu 18, dovoli prehodno obdobje največ treh let od datuma začetka veljavnosti uredbe. To prehodno obdobje se lahko podaljša za nadaljnji dve leti, skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.
1. provide output prices information;2. Za vse druge spremenljivke se lahko skladno s postopkom, predpisanim v členu 18, dovoli prehodno obdobje največ petih let od datuma začetka veljavnosti uredbe.
2. break down production (No 110) into new work and repair and maintenance;--------------------------------------------------
3. provide monthly data;PRILOGA B
4. break down the variables Nos 210, 220 and 230 into building and civil engineering;GRADBENIŠTVO
5. provide cost information (Nos 320, 321 and 322) for other types of construction than residential buildings as well as for repair and maintenance work;(a) Področje uporabe
6. break down the production of building construction (No 115) into residential and non-residential buildings;Ta priloga se uporablja za vse dejavnosti področja F v NACE Rev.1.
7. provide short-term investment information;(b) Enota opazovanja
8. provide short-term information concerning births and deaths of enterprises.1. Če ni drugače navedeno v odstavku 2 ali 3 ali odločeno drugače skladno s postopkom iz odstavka 4, je enota opazovanja za vse spremenljivke v tej prilogi enota enovrstne dejavnosti (KAU).
(i) First reference year2. Za podjetja z majhnim številom zaposlenih oseb v sekundarni dejavnosti se kot enota opazovanja lahko uporabi lokalna enota ali podjetje.
The first reference period for which all variables are to be transmitted is January 1998 for monthly data and the first quarter 1998 for quarterly data.3. Kjer je to ustrezno, so lahko statistični podatki dobljeni iz podatkov, pripravljenih skladno s klasifikacijo gradbeništva (CC).
(j) Transition period4. O uporabi drugih enot opazovanja se lahko odloča skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.
1. For the production variable (No 110) and the persons employed and hours worked variables (Nos 210 and 220) a transition period of no longer than three years from the date of entry into force of the Regulation may be conceded in accordance with the procedure laid down in Article 18. This transition period may be extended by a further two years in accordance with the procedure laid down in Article 18.(c) Seznam spremenljivk
2. For all other variables a transition period of no longer than five years from the date of entry into force of the Regulation may be conceded in accordance with the procedure laid down in Article 18.1. Statistični podatki v tej prilogi vsebujejo naslednje spremenljivke:
ANNEX CSpremenljivka | Naziv |
RETAIL TRADE AND REPAIR110 | Proizvodnja |
(a) Scope115 | Visoke gradnje |
This Annex applies to the activities listed in Division 52 of NACE Rev. 1.116 | Nizke gradnje |
(b) Observation unit130 | Nova prejeta naročila |
1. The observation unit for all variables in this Annex is the enterprise.135 | Nova naročila za visoke gradnje |
2. The use of other observation units can be decided in accordance with the procedure laid down in Article 18.136 | Nova naročila za nizke gradnje |
(c) List of variables210 | Število oseb, ki delajo |
1. The statistics in this Annex comprise the following variables:220 | Opravljene delovne ure |
>TABLE>230 | Bruto plače |
2. The information on the volume of sales (No 123) may be produced instead of the deflator of sales (No 330).320 | Gradbeni stroški |
3. Starting from the beginning of the first reference period the information on persons employed (No 210) may be approximated by the number of employees (No 211). This approximation is permitted for a period of five years from the date of entry into force of the Regulation. This period shall be extended for up to five more years unless decided differently in accordance with the procedure laid down in Article 18.321 | Materialni stroški |
(d) Form322 | Stroški dela |
1. All variables are to be transmitted in an unadjusted form.411 | Gradbena dovoljenja: število stanovanj |
2. The turnover variable (No 120) and the volume of sales variable (No 123) are also to be transmitted in a working-day adjusted form.412 | Gradbena dovoljenja: kvadratni meter uporabne površine ali drugo merilo velikosti |
3. In addition Member States may transmit the variables seasonally adjusted and may also transmit the variables in the form of trend-cycles. Only if data are not transmitted in these forms, then Eurostat may produce seasonally adjusted and trend-cycle series for these variables.2. Od začetka prvega obdobja opazovanja se podatki o novih naročilih (št. 130) lahko nadomestijo z alternativnim vodilnim kazalcem, ki ga je mogoče izračunati iz podatkov raziskave o poslovnih tendencah. To ocenjevanje se dovoli za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. To obdobje se podaljša za največ nadaljnjih pet let, razen če se ne odloči drugače, skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.
4. All variables are to be transmitted either as an index or as absolute figures.3. Od začetega prvega obdobja opazovanja se podatki o osebah, ki delajo (št. 210), lahko nadomestijo s številom zaposlenih (št. 211). To ocenjevanje se dopusti za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. To obdobje se podaljša za največ nadaljnjih pet let, razen če se ne odloči drugače, skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.
(e) Reference period4. Podatki o spremenljivkah za nova naročila (št. 130, 135, 136) se lahko ocenijo s podatki o gradbenih dovoljenjih. Dodatne ocene za te in druge spremenljivke se lahko opredelijo skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.
The following reference periods shall apply:5. Samo če spremenljivke gradbenih stroškov (št. 320, 321, 322) niso na voljo, se le-te lahko ocenijo s spremenljivko prodajnih cen (št. 310).
>TABLE>(d) Oblika
(f) Level of detail1. Vse spremenljivke, razen proizvodnje (št. 110), je treba posredovati v nepopravljeni obliki.
1. The turnover variable (No 120) and the deflator of sales/volume of sales variables (No 330/123) are to be transmitted according to the levels of detail defined in paragraphs 2, 3 and 4. The persons employed variable (No 210) is to be transmitted according to the levels of detail defined in paragraphs 3 and 4.2. Spremenljivko proizvodnja (št. 110) je treba posredovati v obliki, ki je popravljena za število delovnih dni.
2. Detailed level regrouping NACE Rev. 1 classes and groups:3. Poleg tega države članice lahko posredujejo desezonizirane podatke in lahko posredujejo tudi spremenljivke v obliki trend cikla. Samo če podatki niso posredovani v tej obliki, lahko Komisija (Eurostat) pripravi desezonizirane podatke in podatke trend ciklov za te spremenljivke.
Class 52.11;4. Spremenljivke št. 110, 115, 116, 320, 321 in 322 je treba posredovati kot indekse. Spremenljivki št. 411 in 412 je treba posredovati v absolutnih vrednostih. Druge spremenljivke je treba posredovati kot indekse ali kot absolutne vrednosti.
Class 52.12;(e) Obdobje opazovanja
Group 52.2;Obdobje opazovanja, ki traja vsaj tri mesece, velja za vse spremenljivke v tej prilogi.
Group 52.3;(f) Nivo razčlenitve
sum of Classes 52.41, 52.42 and 52.43;1. Spremenljivke št. 110,130, 210, 220 in 230 se posredujejo vsaj na dvomestnem nivoju NACE Rev.1.
sum of Classes 52.44, 52.45 and 52.46;2. Spremenljivke nova naročila (št. 130, 135 in 136) se posredujejo samo za skupini 45.1 in 45.2 NACE Rev.1.
sum of Classes 52.47 and 52.48;3. Spremenljivke gradbeni stroški (št. 320, 321 in 322) so obvezne samo za nove stanovanjske stavbe, niso pa vključene stanovanjske stavbe za skupnosti.
Class 52.61.4. Spremenljivka gradbeno dovoljenje (št. 411) vključuje samo nove stanovanjske stavbe (brez skupinjskih stanovanjskih stavb) in se razčleni v:
3. Aggregate levels regrouping NACE Rev. 1 classes and groups:(i) enostanovanjske stavbe;
sum of Class 52.11 and Group 52.2;(ii) dvo- ali večstanovanjske stavbe.
sum of Class 52.12 and Groups 52.3 to 52.6;5. Spremenljivka gradbenih dovoljenj (št. 412) vključuje samo stavbe in se razčleni v:
sum of Groups 52.1 to 52.6.(i) enostanovanjske stavbe;
4. Division 52(ii) dvo- ali večstanovanjske stavbe;
Member States whose value added for Group 52.7 represents less than 5 % of their value added for Division 52 in a given base year may approximate Division 52 by the sum of Groups 52.1 to 52.6.(iii) skupinjske stanovanjske stavbe;
(g) Deadlines for data transmission(iv) poslovne stavbe;
1. The variables shall be transmitted within three months after the end of the reference period. The variables shall be transmitted for turnover (No 120) and the deflator of sales/volume of sales (No 330/123) within two months at the levels of detail specified in paragraphs 3 and 4 of Section F.(v) druge stavbe.
2. The deadline may be up to one month longer for those Member States whose value added in Division 52 in a given base year represents less than 3 % of the European Community total.(g) Skrajni roki za posredovanje podatkov
(h) Pilot studies1. Spremenljivke se posredujejo po zaključku obdobja opazovanja v naslednjih skrajnih rokih:
The priorities for the pilot studies are as follows:Spremenljivka | Skrajni rok |
1. provide a more detailed activity breakdown;110 | 2 meseca |
2. assess the possibilities of earlier data transmission;115 | 2 meseca |
3. collect information on the number of employees;116 | 2 meseca |
4. collect wages and salary information;130 | 3 mesece |
5. use the kind-of-activity unit as observation unit;135 | 3 mesece |
6. collect short-term information on the births and deaths of enterprises.136 | 3 mesece |
(i) First reference year210 | 3 mesece |
The first reference period for which all variables are to be transmitted is January 1998 for monthly data and the first quarter 1998 for quarterly data.220 | 3 mesece |
(j) Transition period230 | 3 mesece |
1. For the persons employed variable (No 210) a transition period of no longer than three years may be conceded in accordance with the procedure laid down in Article 18. This transition period may be extended by a further two years in accordance with the procedure laid down in Article 18.320 | 3 mesece |
2. For the turnover variable (No 120) at the levels of detail specified in paragraph 3 of Section F a transition period of no longer than two years may be conceded in accordance with procedures laid down in Article 18.321 | 3 mesece |
3. For the turnover variable (No 120) at the level of detail specified in paragraphs 2 and 4 of Section F and the deflator of sales/volume of sales (No 330/123) a transition period of no longer than five years may be conceded from the date of entry into force of the Regulation in accordance with the procedure laid down in Article 18.322 | 3 mesece |
ANNEX D411 | 3 mesece |
OTHER SERVICES412 | 3 mesece |
(a) Scope2. Skrajni roki se lahko podaljšajo za 15 dni za tiste države članice, katerih skupna dodana vrednost v področju F NACE Rev.1 v danem baznem letu predstavlja manj kot 3 % celotne dodane vrednosti Skupnosti.
This Annex applies to all activities listed in Divisions 50 and 51 and Sections H, I, J, K, M, N and O of NACE Rev. 1.(h) Pilotne raziskave
(b) Observation unitPrioritete za pilotske raziskave so naslednje.
1. The observation unit for all variables in this Annex is the enterprise.1. zagotoviti informacije o prodajnih cenah;
2. The use of other observation units can be decided in accordance with the procedure laid down in Article 18.2. razčleniti proizvodnjo (št. 110) v novo delo ter popravila in vzdrževanje;
(c) List of variables3. zagotoviti mesečne podatke;
1. The statistics in this Annex comprise the following variables:4. razčleniti spremenljivke št. 210, 220 in 230 v visoke in nizke gradnje;
>TABLE>5. zagotoviti informacije o stroških (št. 320, 321 in 322) za druge vrste gradnje (razen stanovanjskih stavb), kot tudi za popravila in vzdrževalna dela;
2. Starting from the beginning of the first reference period the information on persons employed (No 210) may be approximated by the number of employees (No 211). This approximation is permitted for a period of five years from the date of entry into force of the Regulation. The period shall be extended by up to five more years unless decided differently in accordance with the procedure laid down in Article 18.6. razčleniti spremenljivko visoke gradnje (št. 115) v stanovanjske in nestanovanjske stavbe;
(d) Form7. zagotoviti podatke o kratkoročnih investicijah;
1. All of the variables are to be transmitted in an unadjusted form.8. zagotoviti kratkoročne podatke o nastankih in ustanovitvah podjetij.
2. The turnover variable (No 120) is also to be transmitted in a working-day adjusted form.(i) Prvo leto opazovanja
3. In addition Member States may transmit the variables seasonally adjusted and may also transmit the variables in the form of trend cycles. Only if data are not transmitted in these forms, may the Commission (Eurostat) produce seasonally adjusted and trend-cycle series for these variables.Prvo obdobje opazovanja, za katero je treba posredovati spremenljivke, je januar 1998 za mesečne podatke in prvo četrtletje 1998 za četrtletne podatke.
4. All variables are to be transmitted either as an index or as absolute figures.(j) Prehodno obdobje
(e) Reference period1. Za spremenljivko proizvodnja (št. 110) in spremenljivki osebe, ki delajo, ter opravljene delovne ure (št. 210 in 220) se lahko, skladno s postopkom, predpisanim v členu 18, dovoli prehodno obdobje največ treh let od datuma začetka veljavnosti uredbe. To prehodno obdobje se lahko podaljša za nadaljnji dve leti, skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.
A reference period of a quarter shall apply to all variables in this Annex.2. Za vse druge spremenljivke se lahko skladno s postopkom, predpisanim v členu 18, dovoli prehodno obdobje največ petih let od datuma začetka veljavnosti uredbe.
(f) Level of detail--------------------------------------------------
1. The turnover variable (No 120) is to be transmitted according to the following groupings of NACE Rev. 1:PRILOGA C
sum of 50.1, 50.3, 50.4;TRGOVINA NA DROBNO IN POPRAVILA
50.2;(a) Področje uporabe
50.5;Ta priloga se uporablja za dejavnosti v oddelku 52 klasifikacije NACE Rev.1.
51, 64 each at three-digit;(b) Enota opazovanja
50, 60, 61, 62, 63, 72 each at two-digit;1. Enota opazovanja za vse spremenljivke v tej prilogi je podjetje.
sum of 74.11, 74.12, 74.13, 74.14;2. O uporabi drugih enot opazovanja se lahko odloči skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.
sum of 74.2, 74.3;(c) Seznam spremenljivk
74.4 to 74.8 each at three-digit.1. Statistični podatki v tej prilogi vsebujejo naslednje spremenljivke: (Aneks obsega naslednje spremenljivke:)
2. The persons employed variable (No 210) is to be transmitted at the two-digit level of NACE Rev. 1 for Divisions 50, 51, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 72 and 74.Spremenljivka | Naziv |
3. For Divisions 50, 51, 64 and 74 of NACE Rev. 1, the turnover variable need only be transmitted at the two-digit level by those Member States whose value added in those divisions of NACE Rev. 1 in a given base year represents less than 5 % of the European Community total.120 | Prihodki od prodaje |
4. For Section I of NACE Rev. 1, the persons employed variable (No 120) need only be transmitted at Section level by those Member States whose total value added in Section I in a given base year represents less than 5 % of the European Community total.210 | Število oseb, ki delajo |
(g) Deadlines for data transmission330 | Deflator prodaje |
The variables shall be transmitted within three months after the end of the reference period.2. Podatek o obsegu prodaje (št. 123) lahko nadomesti deflator prodaje (št. 330).
(h) Pilot studies3. Od začetega prvega obdobja opazovanja se lahko podatki o osebah, ki delajo (št. 210), nadomestijo s številom zaposlenih (št. 211). To ocenjevanje se dovoli za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. To obdobje se podaljša za največ nadaljnjih pet let, razen če se ne odloči drugače, skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.
The priorities for the pilot studies are as follows:(d) Oblika
1. collect wages and salary information;1. Vse spremenljivke je treba posredovati v nepopravljeni obliki.
2. collect information on deflators;2. Tudi spremenljivki prihodki od prodaje (št. 120) in obseg prodaje (št. 123) se posredujeta v obliki, ki je popravljena za število delovnih dni.
3. assess the feasibility and relevance of collection data on:3. Poleg tega države članice lahko posredujejo desezonizirane podatke, prav tako lahko posredujejo spremenljivke v obliki trend ciklov. Samo če podatki niso posredovani v teh oblikah, lahko Eurostat pripravi desezonirane podatke in podatke trend cikel.
(i) travel agents NACE Rev. 1 Group 63.3;4. Vse spremenljivke je treba posredovati kot indeks ali pa kot absolutna vrednost.
(ii) real estate NACE Rev. 1 Division 70;(e) Obdobje opazovanja
(iii) renting activity NACE Rev. 1 Division 71;Uporabijo se naslednja obdobja opazovanja:
(iv) research and development NACE Rev. 1 Division 73;Spremenljivka | Obdobje opazovanja |
(v) management activities of holding companies NACE Rev. 1 Class 74.15;120 | mesec |
(vi) NACE Rev. 1 Sections J, M, N and O;210 | četrtletje |
4. produce a more detailed breakdown;330 ali 123 | mesec |
5. assess the possibility of earlier data transmission;(f) Nivo razčlenitve
6. collect information on the number of employees;1. Spremenljivko prihodek od prodaje (št. 120) in deflator prodaje/obseg prodaje (št. 330/123) je treba posredovati skladno z nivojem razčlenitve, opredeljenim v odstavkih 2, 3 in 4. Spremenljivka osebe, ki delajo (št. 210), se posreduje skladno z nivoji razčlenitve, opredeljenimi v odstavkih 3 in 4.
7. use the kind-of-activity unit as observation unit;2. Natančnejši nivo pregrupiranja razredov in skupin NACE Rev. 1:
8. collect short-term information on the births and deaths of enterprises.Razred 52.11;
(i) First reference periodRazred 52.12;
The first reference period for which all variables are to be transmitted is the first quarter 1998.Skupina 52.2;
(j) Transition periodSkupina 52.3;
For all variables a transition period of five years may be conceded from the date of entry into force of the Regulation in accordance with the procedure laid down in Article 18.seštevek razredov 52.41, 52.42 in 52.43;
 seštevek razredov 52.44, 52.45 in 52.46;
 seštevek razredov 52.47 in 52.48;
 Razred 52.61.
 3. Agregacijski nivoji pregrupiranja razredov in skupin NACE Rev.1
 seštevek razreda 52.11 in skupine 52.2;
 seštevek razreda 52.12 in skupini 52.3 do 52.6;
 seštevek skupin 52.1 do 52.6.
 4. Oddelek 52
 Države članice, katerih dodana vrednost za skupino 52.7 predstavlja manj kot 5 % njihove dodane vrednosti za oddelek 52 v danem baznem letu, lahko ocenijo oddelek 52 s seštevkom skupin 52.1 do 52.6.
 (g) Skrajni roki za posredovanja podatkov
 1. Spremenljivke se posredujejo v treh mesecih po koncu obdobja opazovanja. Spremenljivke prihodki od prodaje (št.120) in deflator prodaje/obseg prodaje (št. 330/123) se posredujejo v dveh mesecih za raven razčlenitve, določeno v odstavku 3 in 4 področja F.
 2. Skrajni rok se lahko podaljša za največ en mesec za tiste države članice, katerih dodana vrednost v oddelku 52 v danem baznem letu predstavlja manj kot 3 % celotne dodane vrednosti Evropske skupnosti.
 (h) Pilotske raziskave
 Prioritete za pilotske raziskave so naslednje:
 1. zagotoviti bolj podrobne razčlenitve dejavnosti;
 2. oceniti možnosti za zgodnejši prenos podatkov;
 3. zbirati podatke o številu zaposlenih oseb;
 4. zbirati podatke o plačah;
 5. uporabiti enoto enovrstne dejavnosti (KAU) kot enoto opazovanja;
 6. zbirati kratkoročne podatke o ustanovitvah in prenehanjih podjetij.
 (i) Prvo obdobje opazovanja
 Prvo obdobje opazovanja, za katero je treba posredovati podatke za vse spremenljivke, je januar 1998 za mesečne podatke in prvo četrtletje 1998 za četrtletne podatke.
 (j) Prehodno obdobje
 1. Za spremenljivko osebe, ki delajo (št. 210), se lahko skladno s postopkom, predpisanim v členu 18, dovoli prehodno obdobje največ treh let. To prehodno obdobje se lahko podaljša za nadalnji dve leti, skladno s postopkom, določenim v členu 18.
 2. Za spremenljivko prihodki od prodaje (št. 120) na nivojih razčlenitve, določenih v odstavku 3 področja F, se lahko dovoli prehodno obdobje največ dveh let, skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.
 3. Za spremenljivko prihodki (št. 120) na nivojih razčlenitve, ki so določeni v odstavku 2 in 4 področja F, in za deflator prodaje/obseg prodaje (št. 330/123), se lahko dovoli prehodno obdobje največ pet let od datuma začetka veljavnosti te uredbe, skladno s postopkom, določenim v členu 18.
 --------------------------------------------------
 PRILOGA D
 DRUGE STORITVE
 (a) Področje uporabe
 Ta aneks se uporablja za vse dejavnosti, navedene v oddelkih 50 in 51 ter področjih H, I, J, K, M, N in O v NACE Rev. 1.
 (b) Enota opazovanja
 1. Enota opazovanja za vse spremenljivke v tej prilogi je podjetje.
 2. O uporabi drugih enot opazovanja se lahko odloči skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.
 (c) Seznam spremenljivk
 1. Statistični podatki v tej prilogi vsebujejo naslednje spremenljivke:
 Spremenljivke | Naziv |
 120 | Prihodki od prodaje |
 210 | Število oseb, ki delajo |
 2. Od začetega prvega obdobja opazovanja se lahko podatki o osebah, ki delajo (št. 210), nadomestijo s številom zaposlenih (št. 211). To ocenjevanje se dovoli za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. To obdobje se podaljša za največ nadaljnjih pet let, razen če se ne odloči drugače, skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.
 (d) Oblika
 1. Vse spremenljivke je treba prenesti v neusklajeni obliki.
 2. Spremenljivko prihodki od prodaje (št. 120) je prav tako potrebno posredovati popravljeno za število delovnih dni.
 3. Poleg tega države članice lahko posredujejo desezonirane podatke in lahko posredujejo tudi spremenljivke v obliki trend cikla. Samo, če podatki niso posredovani v teh oblikah, lahko Komisija (Eurostat) pripravi desezonirane podatke in podatke trend cikel za te spremenljivke.
 4. Vse spremenljivke je treba posredovati kot indekse ali pa kot absolutne vrednosti.
 (e) Obdobje opazovanja
 Za vse spremenljivke v tej prilogi se uporablja četrtletno obdobje opazovanja.
 (f) Nivo razčlenitve
 1. Spremenljivka prihodki od prodaje (št. 120) se posreduje skladno z naslednjimi razvrstitvami klasifikacije NACE Rev. 1:
 seštevek 50.1, 50.3, 50.4;
 50.2;
 50.5;
 51, 64 vsaka na tromestnem nivoju;
 50, 60, 61, 62, 63, 72, vsaka na dvomestnem nivoju;
 seštevek 74.11, 74.12, 74.13, 74.14;
 seštevek 74.2, 74.3;
 74.4 do 74.8, vsaka na tromestnem nivoju.
 2. Spremenljivka osebe, ki delajo (št. 210), se prenese na dvomestni nivo razčlenitve klasifikacije NACE Rev. 1 za oddelke 50, 51, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 72 in 74.
 3. Za oddelke 50, 51, 64 in 74 klasifikacije NACE Rev.1 lahko države članice, katerih dodana vrednost v teh oddelkih NACE Rev. 1 v danem baznem letu predstavlja manj kot 5 % celotne dodane vrednosti Evropske skupnosti, spremenljivko prihodki od prodaje posreduje na dvomestnem nivoju razčlenitve.
 4. Za področje I klasifikacije NACE Rev.1 smejo tiste države članice, katerih dodana vrednost na področju I v danem osnovnem letu predstavlja manj kot 5 % celotne dodane vrednosti Evropske skupnosti, spremenljivko osebe, ki delajo (št. 120), posredovati samo na nivoju področja.
 (g) Skrajni roki za posredovanje podatkov
 Podatki spremenljivk se posredujejo v treh mesecih po koncu obdobja opazovanja.
 (h) Pilotske raziskave
 Prioritete za pilotske raziskave so naslednje:
 1. zbirati informacije o plačah;
 2. zbirati informacije o deflatorjih;
 3. oceniti izvedljivost in ustreznost zbiranja podatkov o:
 (i) turističnih agencijah, NACE Rev.1, skupina 63.3;
 (ii) nepremičninah, NACE Rev.1, Oddelek 70;
 (iii) dejavnosti izposoje, NACE Rev.1, Oddelek 71;
 (iv) raziskavi in razvoju, Rev. 1 NACE, Oddelek 73;
 (v) dejavnosti vodenja holdingov, NACE Rev.1, Razred 74.15;
 (vi) NACE Rev. 1, Področja J, M, N in O;
 4. pripraviti bolj podrobne razčlenitve;
 5. oceniti možnosti bolj zgodnjega prenosa podatkov;
 6. zbirati informacije o številu zaposlenih;
 7. uporabiti enote KAU kot enote opazovanja;
 8. zbirati kratkoročne podatke o nastankih in prenehanjih podjetij.
 (i) Prvo obdobje opazovanja
 Prvo obdobje opazovanja, za katero je potrebno posredovati podatke za vse spremenljivke, je prvo četrtletje 1998.
 (j) Prehodno obdobje
 Skladno s postopkom, predpisanim v členu 18, se za vse spremenljivke lahko dovoli prehodno obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti uredbe.
 --------------------------------------------------