?

13.12.2008    | EN | Official Journal of the European Union | C 319/1313.12.2008    | SL | Uradni list Evropske unije | C 319/13
Council conclusions on architecture: culture's contribution to sustainable developmentSklepi Sveta o arhitekturi: prispevek kulture k trajnostnemu razvoju
(2008/C 319/05)(2008/C 319/05)
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,SVET EVROPSKE UNIJE –
1.   HAVING REGARD TO:1.   SKLICUJOČ SE NA:
— | the Treaty establishing the European Community,— | Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti,
— | the Council Resolution of 12 February 2001 on architectural quality in urban and rural environments (1), which affirms that architecture is a fundamental feature of the culture and the fabric of life of each of our countries,— | Resolucijo Sveta o kakovosti arhitekture v mestnih in podeželskih okoljih z dne 12. februarja 2001 (1), v kateri je Svet potrdil, da je arhitektura temeljni element kulture in življenja vseh naših držav,
— | the Council conclusions of 24 May 2007 on the contribution of the cultural and creative sectors to the achievement of the Lisbon objectives (2), which point out that cultural activities and creative industries, including architecture, play a critical role in boosting innovation and technology and are key engines of sustainable growth in the future,— | Sklepe Sveta z dne 24. maja 2007 o prispevku kulturnega in ustvarjalnega sektorja k uresničevanju lizbonskih ciljev (2), v katerih je poudarjeno, da imajo kulturne dejavnosti in ustvarjalne panoge, kot je arhitektura, ključno vlogo pri spodbujanju inovacij in tehnologije ter bodo v prihodnosti ključne gonilne sile trajnostne rasti,
— | and the Council Resolution of 16 November 2007 on a European agenda for culture (3) which, further to the Commission communication of 10 May 2007 (4), brings out the cross-cutting role of culture.— | in Resolucijo Sveta z dne 16. novembra 2007 o Evropski agendi za kulturo (3), ki v povezavi s sporočilom Komisije z dne 10. maja 2007 (4) poudarja horizontalni značaj kulture.
2.   TAKING NOTE OF:2.   UPOŠTEVAJOČ:
— | the renewed European Union Sustainable Development Strategy (5), adopted by the European Council of 15 and 16 June 2006, the overall aim of which is to identify and develop actions to enable the EU to achieve continuous improvement of quality of life both for current and for future generations, through the creation of sustainable communities able to manage and use resources efficiently and to tap the ecological and social innovation potential of the economy, ensuring prosperity, environmental protection and social cohesion,— | prenovljeno strategijo Evropske unije za trajnostni razvoj (5), ki jo je Evropski svet sprejel 15. in 16. junija 2006; njen splošni cilj je določiti in razviti ukrepe, ki bi EU omogočili nenehno izboljševanje kakovosti življenja sedanjih in prihodnjih generacij z oblikovanjem trajnostnih skupnosti, ki bodo sposobne učinkovito ravnati z viri in jih uporabljati ter izkoristiti potencial gospodarstva za ekološke in socialne inovacije, s čimer bi zagotovili blaginjo, varstvo okolja in socialno kohezijo,
— | the Leipzig Charter on sustainable European cities, adopted on 24 May 2007 by the Ministers with responsibility for urban development (6), which underlines the importance of building culture and calls for the adoption of an integrated urban development approach covering the economic, social, ecological and cultural aspects of towns and cities, on the basis of cooperation between the different tiers of administrative and political responsibility and between public and private sector actors.— | Leipziško listino o trajnostnih evropskih mestih z dne 24. maja 2007 (6), ki so jo sprejeli ministri, pristojni za urbani razvoj, v kateri je izpostavljen pomen arhitekture in v kateri se poziva k integriranemu pristopu k urbanemu razvoju, ki bo zajemal gospodarsko, socialno, okoljsko in kulturno dimenzijo mest ter temeljil na sodelovanju med različnimi upravnimi in političnimi ravnmi ter med javnimi in zasebnimi akterji.
3.   WELCOMING:3.   POZDRAVLJAJOČ:
— | the work of the European Architectural Policy Forum on issues of architectural quality and sustainable development.— | trud evropskega foruma za arhitekturne politike pri reševanju vprašanj, ki zadevajo arhitekturno kakovost in trajnostni razvoj.
4.   POINTING OUT THAT:4.   POUDARJAJOČ, DA JE:
— | architecture, as a discipline involving cultural creation and innovation, including a technological component, provides a remarkable illustration of what culture can contribute to sustainable development, in view of its impact on the cultural dimension of towns and cities, as well as on the economy, social cohesion and the environment,— | arhitektura kot kulturno ustvarjalna in inovativna panoga, vključno s tehnološko komponento, izreden dokaz, kako lahko kultura prispeva k trajnostnemu razvoju, upoštevajoč njen vpliv na kulturno razsežnost mest ter na gospodarstvo, socialno kohezijo in okolje,
— | architecture is also an example of the cross-cutting nature of culture, being affected by a number of public policies and not just cultural policies.— | arhitektura obenem zgled horizontalnega značaja kulture, saj je vključena v več javnih politik in ne zgolj v kulturno politiko.
5.   CONSIDERING THAT:5.   KER:
— | Europe's towns and cities today face major challenges: demographic change and its implications for urban sprawl, environmental issues and climate change mitigation, maintaining social cohesion, particularly against a background of economic and cultural change, and the protection and development of architectural and cultural heritage,— | so evropska mesta danes pred pomembnimi izzivi: demografski razvoj in njegove posledice v smislu širjenja mestnih območij, okoljska tveganja in boj proti podnebnim spremembam, ohranitev socialne kohezije, zlasti ob gospodarskih in kulturnih spremembah, varstvo in uveljavljanje arhitekturne in kulturne dediščine,
— | the way to respond to those challenges is by means of sustainable urban development, a creative, integrated approach under which culture, economics, social affairs and the environment each play an equally important part,— | je treba na takšne izzive odgovoriti s trajnostnim razvojem mest, tj. integriranim in ustvarjalnim pristopom, pri katerem imajo kultura, gospodarstvo, socialni vidiki in okolje enakovredno vlogo,
— | sustainable urban development means: | — | paying particular attention to architectural quality and diversity as aspects of cultural diversity, to heritage conservation and enhancement and to the individual identity of natural or urban landscapes, | — | contributing to the management of projects to use and convert land and buildings, in particular industrial wasteland, control energy resources in the context of climate change and reduce pollution, | — | reflecting, through innovative approaches to architecture and urban planning, developments in population lifestyles, particularly issues of mobility and demographic change, as well as objectives of social cohesion, social mix, intercultural dialogue and civic involvement, | — | encouraging high-quality architectural creation as an economic stimulus and tourist attraction for towns and cities,— | pomeni trajnostni urbani razvoj: | — | posvečati se arhitekturni kakovosti in raznolikosti, ki sta sestavni del kulturne raznolikosti, ohranjanju in uveljavljanju dediščine ter edinstveni identiteti naravnih in mestnih krajin, | — | prispevati k vodenju projektov, ki spodbujajo izrabo zemljišč in stavb ter spremembo njihove namembnosti, zlasti opuščenih industrijskih območij, nadzor nad viri energije v boju proti podnebnim spremembam in zmanjševanje onesnaženosti, | — | upoštevati – z novimi pristopi k arhitekturi in urbanizmu – spreminjanje življenjskega sloga prebivalcev, zlasti vprašanja mobilnosti in demografskih sprememb, cilje socialne kohezije, prisotnost različnih družbenih skupin, medkulturni dialog ter participacije državljanov, | — | spodbujati kakovostno arhitekturno ustvarjalnost, ki prispeva h gospodarski dinamiki in turistični privlačnosti mest,
— | architecture can play an integrating and innovative role in implementing sustainable urban development, in particular by: | — | reconciling the sometimes differing requirements of building and landscape conservation and contemporary creation or of inhabitants' legitimate aspirations and controlling urban sprawl, | — | contributing, by its diversity, quality and creativity, to the urban population's cultural enrichment and quality of life and to the economic, commercial and tourism-related vibrancy of towns and cities, in particular by serving as a breeding ground for small and medium-sized businesses,— | je arhitektura povezovalni in inovativni člen pri uresničevanju trajnostnega razvoja mest, saj: | — | omogoča usklajevanje občasno različnih potreb, kot so ohranjanje stavb in krajine ter sodobno ustvarjanje, pa tudi upravičena pričakovanja prebivalcev in obvladovanje širjenja mestnih območij, | — | zaradi svoje raznolikosti, kakovosti in ustvarjalnosti prispeva h kulturni obogatitvi in kakovosti življenja prebivalcev mest ter gospodarski, trgovski in turistični razgibanosti mest, zlasti s pomočjo „valilnic“ malih in srednje velikih podjetij,
— | sustainable urban development, lastly, provides an opportunity for creation, innovation, renewal architectural styles and the reappropriation and reinterpretation of traditional practice.— | trajnostni razvoj mest ne nazadnje predstavlja priložnost za ustvarjanje, inovacije, preporod arhitekturnih stilov ter vračanje k tradicionalnim praksam in njihovo reinterpretacijo.
6.   NOTING WITH INTEREST:6.   Z ZANIMANJEM OPAŽA:
— | initiatives by many European towns and cities, in particular as European cultural capitals, to use culture and especially architecture as a major means of regeneration,— | pobude številnih evropskih mest, zlasti v okviru „evropskih kulturnih prestolnic“, s katerimi naj bi kultura, predvsem pa arhitektura, postala eden glavnih dejavnikov njihove ponovne oživitve,
— | the emergence of creative towns and cities, whose sustainable urban development is based on new competitive factors, including urban infrastructure quality and interaction between culture and industry.— | nastanek „ustvarjalnih mest“, pri katerih trajnostni razvoj sloni na novih dejavnikih konkurenčnosti, med katerimi so tudi kakovost urbane arhitekture ter povezave med kulturo in industrijo.
7.   CALLS ON MEMBER STATES AND THE COMMISSION, WITHIN THEIR RESPECTIVE SPHERES OF COMPETENCE AND WITH DUE REGARD FOR THE PRINCIPLE OF SUBSIDIARITY, TO:7.   POZIVA DRŽAVE ČLANICE IN KOMISIJO, NAJ V SKLADU S SVOJIMI PRISTOJNOSTMI IN SPOŠTUJOČ NAČELO SUBSIDIARNOSTI:
— | make allowance for architecture and its specific features, in particular its cultural aspects, in all relevant policies, especially in research, economic and social cohesion, sustainable development and education policies,— | pri vseh zadevnih politikah, predvsem pa pri politikah v zvezi z raziskavami, gospodarsko in socialno kohezijo, trajnostnim razvojem in izobraževanjem, upoštevajo arhitekturo in njene posebne značilnosti, še zlasti njeno kulturno razsežnost,
— | devise for architecture, apart from technical standards, an approach involving overall economic, social, cultural and environmental objectives,— | v zvezi z arhitekturo poleg tehničnih standardov oblikujejo tudi pristop, ki bo zajemal globalne, gospodarske, socialne, kulturne in okoljske cilje,
— | encourage innovation and experimentation in sustainable development in architecture, urban planning and landscaping, particularly within the framework of European policies or programmes and when commissioning public works,— | spodbujajo inovacije in eksperimentiranje v zvezi s trajnostnim razvojem v arhitekturi, urbanizmu in krajinarstvu, zlasti v okviru evropskih politik in programov ali podeljevanju javnih naročil,
— | improve knowledge of the architectural sector and its contribution to sustainable development, particularly in terms of statistics,— | izboljšajo poznavanje arhitekturnega sektorja in njegovega prispevka k trajnostnemu razvoju, zlasti v zvezi s statističnimi podatki,
— | raise public awareness of the role of architecture and urban planning in the creation of a high-quality living environment and encourage public involvement in sustainable urban development,— | ozaveščajo javnost o vlogi arhitekture in urbanizma pri ustvarjanju kakovostnega življenjskega prostora in spodbujajo njeno sodelovanje v trajnostnem razvoju mest,
— | consider the feasibility, in cooperation with professionals and in the light of experience in a number of Member States, of an annual European architecture ‘event’,— | skupaj s strokovnjaki in ob upoštevanju izkušenj nekaterih držav članic preučijo možnost uvedbe vsakoletnega „dogodka“, posvečenega arhitekturi,
— | work together to ensure that these conclusions are acted upon and take stock of their implementation in 2012.— | sodelujejo, da bi zagotovile ukrepanje na podlagi teh sklepov, in leta 2012 preverijo njihovo uresničevanje.
8.   CALLS ON MEMBER STATES TO:8.   DRŽAVE ČLANICE POZIVA, NAJ:
— | endeavour to have architecture play an integrating and innovative role in the sustainable development process, beginning with the design stage of architectural, urban planning, landscaping and rehabilitation projects,— | si prizadevajo, da bo arhitektura povezovalni in inovativni člen v procesu trajnostnega razvoja, in to že v fazi načrtovanja arhitekturnega, urbanističnega, krajinskega in sanacijskega projekta,
— | help develop the economic growth and employment potential of architecture, as a creative, cultural industry,— | prispevajo k razvoju možnosti za gospodarsko rast in zaposlovanje, ki jih kot kulturna in ustvarjalna panoga nudi arhitektura,
— | promote education in architecture and heritage, and in the living environment, in particular through artistic and cultural education,— | spodbujajo izobraževanje o arhitekturi, vključno z dediščino, in življenjskem prostoru, zlasti z umetniškim in kulturnim izobraževanjem,
— | promote the initial and further training of architects, urban planners and landscapers as regards sustainable development,— | spodbujajo izobraževanje in nadaljnje usposabljanje arhitektov, urbanistov in arhitektov krajinarjev na področju trajnostnega razvoja,
— | highlight architecture in implementing the European Year of Creativity and Innovation (2009),— | dajo poseben poudarek arhitekturi v okviru izvajanja „Evropskega leta ustvarjalnosti in inovacij (2009)“,
— | where appropriate, apply the open method of coordination for culture.— | po potrebi uporabijo odprto metodo usklajevanja na področju kulture.
9.   CALLS ON THE COMMISSION TO:9.   KOMISIJO POZIVA, NAJ:
— | take architecture into account in preparing its Green Paper on cultural and creative industries,— | pri pripravi zelene knjige o kulturnih in ustvarjalnih panogah upošteva arhitekturo,
— | involve networks of public and private-sector architectural experts and practitioners, such as the European Architectural Policy Forum, in work and consultations on issues and/or matters relating to architecture,— | vključi mreže strokovnjakov s področja arhitekture in tistih, ki se s tem poklicno ukvarjajo, iz javnega in zasebnega sektorja, kot je na primer „Evropski forum za arhitekturne politike“, v delo in posvetovanja glede vprašanj in/ali zadev, povezanih z arhitekturo,
— | in cooperation with those networks and the European network of schools of architecture, encourage: | — | the provision of information and sharing of good practice and research among architects, developers and users, | — | the training of young architects, urban planners and landscapers in sustainable development, promotion of their work and access for them to public or private Commissions.— | skupaj s takšnimi mrežami in evropsko mrežo šol za arhitekturo spodbujajo: | — | obveščanje in izmenjavo dobrih praks ter raziskovalnega dela med arhitekti, naročniki in uporabniki, | — | usposabljanje mladih arhitektov, urbanistov in arhitektov krajinarjev na področju trajnostnega razvoja, uveljavljanje njihovega dela ter njihov dostop do razpisov v javnem in zasebnem sektorju.
(1)  OJ C 73, 6.3.2001, p. 6.(1)  UL C 73, 6.3.2001, str. 6.
(2)  OJ C 311, 21.12.2007, p. 7.(2)  UL C 311, 21.12.2007, str. 7.
(3)  OJ C 143, 10.6.2008, p. 9.(3)  UL C 143, 10.6.2008, str. 9.
(4)  9496/07 + ADD 1.(4)  Dok. 9496/07 in ADD 1.
(5)  10117/06.(5)  10117/06.
(6)  http://www.eu2007.de/en/News/download_docs/Mai/0524-AN/075DokumentLeipzigCharta.pdf(6)  http://www.eu2007.de/en/News/download_docs/Mai/0524-AN/075DokumentLeipzigCharta.pdf